Page 1

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

1


DALLAS - AUSTIN - ARLINGTON TỔ HỢP LUẬT SƯ

PHAM & ASSOCIATES, P.C. ARLINGTON 1600 E. Pioneer Pkwy Ste 450 Arlington, TX 76010 Tel: 817-469-9730

AUSTIN 6901 N. Lamar Blvd Ste 117 Austin, TX 78752 Tel: 512-833-7270

Tai nạn xe cộ

Di trú

và tất cả tai nạn thương tích cá nhân

Trục xuất

DALLAS 6060 N. Central Expwy Ste 658 Dallas, TX 75206 Tel: 214-696-2100

Thẻ xanh, nhập tịch Bảo lãnh thân nhân, hôn thê, hôn phu

Hình sự

Điều chỉnh tình trạng thân nhân đang du lịch ở Hoa Kỳ được định cư vĩnh viễn

Biện hộ hình sự các cấp

(Xin liên lạc với văn phòng để biết thêm chi tiết)

Gia đình Ly dị, tố tụng gia đình, di chúc

SSA / SSI An sinh xã hội cho người tàn tật

Xin liên lạc

Ông Huỳnh Ngọc Thạch (Dallas & Arlington): (214) 244-1675 2

Cô Võ Phụng Thiên (Austin): (512) 632-1626

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888

Attorneys not certified by The Texas State Board of Legal Specialization in any area of law


DÒCH VUÏ ÑÖA RÖÔÙC & DAY Ï LAIÙ XE Phuc ï vuï quyù ñon à g höông khon â g coù phöông tien ä di chuyen å , khon â g laùi xe ñöôc ï

ÑAËC BIEÄT COÙ LÔÙP HOÏC BAÈNG VIEÁT Chun ù g toâi nhaän ñöa ñon ù : Buồn lo vì không ai đưa đón tại - Phi tröôn ø g phi trường? ä - Ben ä h vien Hãy gọi cho chúng tôi ngay! - Khaùm baùc só á Tòch - Thi Quoc à nao ø khac - Hoaëc batá cöù nhu cau ù trong vun ø g Dallas - Fort Worth

ÑAC Ë BIET Ä Cho nhom ù ñon â g ngöôiø töø xa ñen á Dallas hay töø Dallas ñi cac ù nôi khac ù . Xin lien â lac ï anh Höôn ù g

469-688-6063

DAÏY LAÙI XE - LAÁY BAÈNG VIEÁT - BAÈNG LAÙI THÖÏC HAØNH XE ÑÔØI MÔÙI

4Quảng Ngày 7cáo tháng 1, 2011 số 252 (210) 650-4795 Quảng cáo xin gọi: (214) 306-1025 hoặc email:Ngày info@tapchicadao.com vùng San Antonio: tapchicadao.com số 257 18 tháng 3, 2011 3


La Tulip

Joey Nguyen

(469)-569-7309

$

44.

98

Moi Thang

HonVietTV +125 Dài My V-Wireless I 3040 N. Josey Lane Carrollton, TX 75007

V-Wireless II 2206 S. Collins Street Arlington, TX 76010

(972)-395-7100

(817)-274-8188

(Inside Carrolton Plaza Supermarket) (Inside Cho Saigon)

4

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


SPECIAL PROMO „ Thay nhớt máy và Filter „ Kiểm tra dầu nhớt các loại và châm cho đầy khi cần „ 35 Point Maintenance Inspection „ Kiểm tra thắng, vỏ xe và dàn trước „ Kiểm tra bộ phận máy nóng và lạnh „ Kiểm tra bình điện và bộ phận xạc „ Hướng dẫn và giải thích cho quý khách về tất cả những bệnh tình của xe

„ „ „ „ „ „ „ „ „

CHUYÊN SỬA CÁC LOẠI XE MỸ, NHẬT, ÂU CHÂU SỬA TOÀN BỘ NHỮNG TRỤC TRẶC CỦA MÁY XE LÀM THẮNG XE THAY TIMING BELT HỘP SỐ LÀM TUNE UP 30K-60K, 90K MILES SỬA MÁY LẠNH VÀ NÓNG FUEL SYSTEM ELECTRICAL SYSTEM

Liên lạc anh “Donny” Đông Trương Nói tiếng Anh, Việt, Cambodia, Spanish

OPEN 7 DAYS A WEEK

Tel: (214) 256-9119 Fax: (214) 256-9703

Mon - Sat: 8:00am - 7:00pm 14000 Josey Ln Sun: 10:00am 2:00pm Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795 tapchicadao.com

Farmers Branch, TX 75234 số 257

Ngày 18 tháng 3, 2011

5


6

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


JOHN PHAM AGENCY 400 N. Greenville Ave, Suite 21 - Richardson, TX 75081 (972) 235-4003 Office w (214) 403-1039 Cell

(Keá beân phôû Höông Lyù & nhaø haøng Caravelle) CHUYEÂN BAÛO HIEÅM Xe - Nhaø - Nhaân Thoï Thöông Maïi - Söùc khoûe Quyõ Höu Trí - Quyõ Ñaïi Hoïc IRAS, 401(K) ROLLOVERS

XE - NHAØ »

Coù treân 20 chöông trình discount ñeå tieát kieäm XE vaø NHAØ cho quí vò.

»

Baûo hieåm xe vôùi giaù reû cho gia ñình coù con nhoû hay ngöôøi coù nhieàu tickets hay accident.

NHAÂN THOÏ »

Coù nhieàu loaïi baûo hieåm nhaân thoï giaù reû cho moïi löùa tuoåi vaø khoâng caàn khaùm söùc khoeû hay thöû maùu.

»

Coù baùn loaïi baûo hieåm chæ caàn ñoùng 20-30 naêm seõ ñöôïc baûo hieåm suoát ñôøi vaø coù theå laáy tieàn ra khi caàn thieát.

THÖÔNG MAÏI »

Nail - Hair - Tieäm giaët - Tieäm phôû - Tieäm Cafeù - Nhaø haøng - Caây Xaêng - Appartment Condo - Contractor - etc

SÖÙC KHOÛE »

Baûo hieåm söùc khoûe ñi Baùc Só khoâng giôùi haïn, co-pay $25-$30, mua thuoác $10, check up haèng naêm vaø chích ngöøa up to $300-$750, khoâng caàn ñoùng deductible.

»

Baûo hieåm Health Savings Account (HSA) giaù reû - coù theå ñi Baùc Só vaø beänh vieän traû 100% sau khi $3500 deductible - HSA account naøy 100% tax deductible up to $3050/single or $6150/family.

ÑAËC BIEÄT »

Coù baùn baûo hieåm cho Motorcycle, Boat, Trailer, Workers Compensation, Surety Bond vaø thò thöïc chöõ kyù.

»

Giuùp quí vò laäp di chuùc vôùi leä phí baét ñaàu töø $30 and up.

SPECIAL PROMOTION - EXTRA UP TO 25% OFF Nhaø coù new roof hay nhaø môùi xaây döôùi 6 naêm tuoåi - Promotion code Pham-NewRoof Xe giaù reû cho khaùch naøo töøng coù Farmers vaø boû Farmers ñi

Promotion code Pham-WelcomeBack

Mon - Fri: 9:00 AM - 6:00 PM w Sat & Sun: Appointment Only Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

7


Ca Dao TẠP CHÍ GIA ĐÌNH - XÃ HỘI - THÔNG TIN - VĂN NGHỆ

MỖI KỲ 12

An Sinh Xã Hội

19

Bước Thời Gian

28

Tâm tình bên ngọn nến

Hãy tạo cho mình một số tín chỉ- Tín chỉ An sinh xã hội Angie Hồ Quang phụ trách trả lời câu hỏi

Tự do và Luân Lý - T-Vấn

Gởi chút niềm chung - Ngô Tịnh Yên

56

Những Điều Trông Thấy

44

Tóm tắt Sức khỏe

67

Rau cần chữa ho, thiếu máu

VĂN NGHỆ GIẢI TRÍ 58

Trang độc giả Lá thư tình không người nhận - Võ sư Nguyễn Tiến Hóa

94

Chuyện lạ thế giới Phát hiện xác ướp 700 năm tuổi

96

Cười

Bước chân đêm - Ngân Bình

74

Chuyện xa gần

82

Khoa học Kỹ thuật

104 Minh tinh điện ảnh Hollywood TG phỏng dịch

Gửi chút niềm riêng

Truyện rất ngắn

98

NGÀY 18 THÁNG 3, 2011 Năm thứ 11

Tình Người - Gà non háu đá

80

SỐ 257

124 Tử vi tây phương

Gặm cỏ non - Nguyên Khôi (TCK)

Giáo sư Đàm Trung Pháp

Made In China giờ đã đánh lận con đen thành PRC Những điểm trừ của iPad 2

108 Di trú & Xã hội

Nam Lộc trả lời thư độc giả

Tin tức

QUAN NGẠI RÒ RỈ PHÓNG XẠ Ở NHẬT

Thị trường Tokyo sụt giảm mạnh

8

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


GIA ĐÌNH - ĐỜI SỐNG - XÃ HỘI 26

Giáo dục Đối phó với các cơn làm nư của trẻ em

34

Truyện ngắn Cánh Hạc Cô Đơn - Sầu Đông

38

Truyện ngắn Bức họa cuối cùng - Vương Tâm

46

Vui chơi du lịch 10 Khách sạn “xịn” nhất trong thành thị nước Mỹ

48

Gợi giấc mơ xưa Truyện dài tình cảm nhiều kỳ - Trần Thị Bảo Châu

86

Văn hóa Ẩm thực Chè đậu xanh nha đam

Phát hành 2 tuần một lần vào ngày thứ Sáu SÁNG LẬP Nguyễn Ngọc Khanh - Angie Hồ Quang - Đặng Lương Nguyệt Ban Biên Tập Angie Hồ Quang - Ngô Tịnh Yên - T-Vấn - Ngân Bình - Ngọc Anh - Nguyên Chi - Ngọc Trâm - Ca sĩ Thế Sơn Giáo sư Đàm Trung Pháp - Nguyên Khôi (TCK) Cộng Tác Nam Lộc - Trần Hồng Văn - Trần Trung Đạo - Hoài Ziang Duy - Kiều Mộng Hà - Trần Yên Hòa - Phạm Văn Nhàn Ngọc Trân - Họa sĩ CAT donsa - Phạm Chinh Đông Điều Hành & Giao Tế Nguyễn Tùng - Nguyễn Chí Quảng Cáo Nguyễn Tùng (214) 306-1025 - Nguyễn Thành Đặng Cường (817) 881-8888

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

88

Truyện ngắn Uống Cà Phê Ở Mỹ - Nguyễn thị Châu Giang

115 Ý nghĩa cuộc sống

Đời như là một tách cà-phê Những chướng ngại vật trong đời

117 Mẹo vặt

Liên lạc tòa soạn Tel: (214) 306-1025 Fax: (866) 491-8088 Email: info@tapchicadao.com Website: www.tapchicadao.com Văn phòng đại diện Saigon Music 5488 Walzem Rd San Antonio, TX 78218 (210) 650-4795 Thư từ bài vở xin gửi về 101 S. Coit Rd Ste 36-123 Richardson, TX 75080 Lưu Ý: Thân chủ quảng cáo chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo của mình. Mọi thay đổi về quảng cáo xin thông báo trước 2 (hai) tuần cho trang màu, 1 (một) tuần cho trang trắng đen. Ngưng quảng cáo xin thông báo trước 2 (hai) tuần.

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

9


DANH SÁCH CƠ SỞ THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO TRÊN TẠP CHÍ CA DAO BÁC SĨ, NHÀ THUỐC

Golden Crown B-B-Q................................ trang màu 65

BS. Trung Đào..................................................trang 40

Phở Hương Nam..............................................trang 14

Family Health Clinic (BS. Huyen)...................... trang 103 Arlington Primary Clinic ....................................trang 87

CHỢ

BS Trương Tố Nga............................................trang 90

Việt Nam Plaza - Haltom................................. trang 113

Nhà thuốc BS. Trần Sơn - Medi Clinic.................trang 25

Việt Nam Plaza - Carrollton............................. trang 113 Saigon Asian Supermarket................................trang 45

NHA SĨ Texan Dental Supply & Equipment.....................trang 17

NHÀ ĐẤT - LOAN

My Dental Clinic - Nha sĩ Hoàng Liên Mỹ............trang 43

Novus Real Estate/Oanh Phạm Realtor............. trang 121

Trio Dental (N.S Ngô T Tín) (color)....................trang 65 NS Nguyễn Lương Kiên/Pham T. Bích Hường......trang 33

SỬA XE

Beltline Dental P.C. (NS Nguyễn Tất Ân) ............trang 71

Alan Auto Service............................................trang 05

Creekside Dental/Nghiêm Phú Hoàng.................trang 97

L.T Auto Repair................................................trang 55

New Smile/NS. Âu Dương Thục Hằng.............. trang 107

Auto Free Tech.................................................trang 41

Smiley Dental...................................................trang 21

PT Auto Repair & Body Shop.............................trang 23

Nha khoa Lan Anh...................................trang màu 114

V&K Auto Service.............................................trang 85 Auto 2000........................................................trang 87

CHIROPRACTIC

Lance Auto repair.............................................trang 93

SSC Spinal Special Clinic (Bs. Lai Viết Tân).........trang 06

VN Tires -Auto repair........................................trang 61

Garland Chiropractic Clinic BS Võ Quốc Chí.........trang 77 KC Chiropractic, P.A (color)...............................trang 65

BÁN XE

Advanced Spinal Care/Phạm Văn Chương...........trang 91

Sport City Toyota (Ted Tín Nguyễn)........... trang màu 66

377 Chase Care ...............................................trang 97 DU LỊCH - DỊCH VỤ - NHẠC - DVD LUẬT SƯ

USA Travel ......................................................trang 51

Joel Peralez / Thạch Huỳnh.................................trang 2

Tiệm sách Mỹ Linh VIDEO................................trang 89

International Law Officce/Vàng Nguyễn .... trang màu 64

Saigon Music (San Antonio)............................ trang 112

NHÀ HÀNG

TIỆM VÀNG

Hương Lý Restaurant........................................trang 18

Toan Ngoc Jewelry...........................................trang 71

A1 Super Buffet................................................trang 29 Phở Palace..................................................... trang 103

NAILS

Phở Bằng.........................................................trang 76

Pro Nail Supply (color)............... bìa sau (mặt trong) 127

Saigon Kitchen.................................................trang 45

Nails Warehouse...................................... trang màu 63

Quốc Hương Restaurant................................. trang 110

LS Nail Depot (color).......................................trang 04

Phở Tây Đô......................................................trang 93

Top nails (Color).......................................... bìa sau 128

Bánh cuốn Kim Lan..........................................trang 25

USA Spa Plus (color)........................................trang 03

Phở Empire......................................................trang 56

Sam’s Spa (color)..................................... trang màu 16

Tuyết Tofu.......................................................trang 27 Phở Bắc......................................................... trang 103

10

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

NHÀ BANK City Bank............................... trang bìa sau

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


DANH SÁCH CƠ SỞ THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO TRÊN TẠP CHÍ CA DAO MAKEUP - THẨM MỸ - TIỆM MỸ PHẨM

Best Plumbing............................................... trang 121

Pacific Pure Water............................................trang 51

NI Construction.............................................. trang 121

Thẩm Mỹ Thy Hà .............................................trang 53

Giặt thảm / anh Hưng..................................... trang 107

Van Thao Cosmetic...........................................trang 59

JBJ Construction............................................. trang 107

Ngọc Hằng Cosmetic........................................trang 71

Xây cất sửa chữa Dũng Nguyễn....................... trang 121

Thuy’s Cosmetic...............................................trang 57

Professional Wallpaper & Remodeling.............. trang 118

UỐN TÓC

KHAI THUẾ

Glamour Hair...................................................trang 53

JL Computers...................................................trang 03

Best Salon.......................................................trang 27

Tuấn Văn Services............................................trang 41

Le’s Hair Pro....................................................trang 95

Lucky Services / Water Inn............................. trang 117

Image 2000.....................................................trang 76 Oscar Salaon.................................................. trang 121

DƯỢC THẢO Sửa Ong Chúa............................................... trang 110

INSURANCE

Slim Curve - Cty Bình Minh ...............................trang 99

Thái Xuân Thiện (StateFarm)............................trang 12

Shark Kartilage - Cty Bình Minh....................... trang 100

Farmers - My Pham..........................................trang 15 John Phạm Agency - Famers.............................trang 07

TIỆM FASHION

Allstate Tommy Châu........................................trang 71

Tailor & Cleaner (Thiên Kim).............................trang 57

Farmers - Thu Lưu...........................................trang 40

East Bay Fabric.............................................. trang 121

VP Bảo hiểm - Phương Lý.................................trang 55 Nationwide - Ngoc Nguyen................................trang 15

MÁY LẠNH, MÁY SƯỞI

Farmers - Mai Dinh...........................................trang 14

Thuận A.C.......................................................trang 90

Allstate - Lộc Trần...........................................ô bìa xau

Bluesky Airconditioning.....................................trang 89 A/C Repair / Phi & Hùng................................. trang 121

TIỆM THUỐC BẮC Vĩnh Khang........................trang 95 ĐIỆN THOẠI

LINH TINH

V Wireless.......................................................trang 04

T & N Piano -Du học Thiên Ân...........................trang 23

Savingcall V 247 (Sinh).....................................trang 55

Tình thương Gift shop.......................................trang 57

HD Telecom.................................................... trang bìa

Magicland Academy/Child Care..........................trang 62

MetroPCS...............................................trang màu 125

Massage chân The Foot Place......................... trang 111

Le Wireless......................................................trang 32

Dịch vụ đưa rước / Hướng Lâm................. trang màu 65

Telecom Wireless Austin...................................trang 92

Xe đưa đón / Huy Trần.................................. trang 120

SATELLITE TV

Merchant Service - Ben Pham.................ô vuông bìa sau

Vietsatelitte................................................... trang 119

Đoàn Nursery...................................................trang 91

HD Telecom Wireless....................trang bìa trước và 126

Lucky Services.................................................trang 25

Communication Pro - Dũng Đào.......................ô bìa sau

Dạy lái xe Chí................................................. trang 120 Cô Thủy coi bài.............................................. trang 120

SỬA CHỮA, XÂY CẤT, A.C.

Phan Phúc cắt cỏ - Gardener........................... trang 120

Thợ Hàn - Thiện Nguyễn................................. trang 121

East Bay Fabric.............................................. trang 121

An Hue (Xây Cất)........................................... trang 103

Sách “Gửi Chứt Niềm Riêng”.............................trang 73

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

11


T r a n g

AN SINH XÃ HỘI ANGIE HỒ QUANG phụ trách

GIVE YOURSELF SOME CREDIT — SOCIAL SECURITY CREDIT Hãy tạo cho mình một số tín chỉ- Tín chỉ An sinh xã hội

Đ

ôi khi chúng ta không cung cấp cho mình đủ số tín chỉ. Nhưng nếu quý vị làm việc và đóng thuế an sinh xã hội, quý vị sẽ tạo được cho chính mình số tín chỉ trong mỗi kỳ lãnh lương- số tín chỉ sẽ được bù đắp sau này khi đến độ về hưu; trong trường hợp quý vị trở thành tàn tật và không

thể đi làm, số tín chỉ có thể giúp gia đình nếu không may quý vị qua đời sớm và cần hỗ trợ cho những người lệ thuộc vào quý vị. Quý vị có thể hội đủ điều kiện để hưởng phúc lợi an sinh xã hội bằng cách tạo những tín chỉ an sinh xã hội, khi đi làm lãnh lương, hoặc làm chủ cơ sở thương mại và

có đóng thuế an sinh xã hội. Trong năm 2011, làm được $1,120.00 sẽ được hưởng một tín chỉ, và tối đa là 4 tín chỉ mỗi năm. Hầu hết mọi người chỉ cần có 10 năm làm việc (40 tín chỉ) để đủ điều kiện hưởng phúc lợi hưu trí. Con số tín chỉ cần thiết cho phúc lợi tàn tật tuỳ thuộc vào sổ

Chúng tôi thấu hiểu mối liên hệ gắn bó trong gia đình Chúng ta ai cũng có trách nhiệm chăm lo cho gia đình. Người láng giềng tận tâm của State Farm có thể giúp đáp ứng nhu cầu bảo hiểm và tài chánh của quí vị. Xin gọi một trong những đại diện của State Farm ngay hôm nay.

Thien X Thai

9788 Walnut St. Suite 132 Dallas, TX

972-470-9883

www.thienxthai.com THIEN.X.THAI.L6TP@STATEFARM.COM

Người Láng Giềng Tốt Bụng!

Tất cả khế ước bảo hiểm và thông báo hợp đồng của State Farm được viết bằng Anh Ngữ. State Farm - Home Office: Bloomington, Illinois

12

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


tuổi khi quý vị trở thành tàn tật. Thí dụ: Nếu quý vị trở thành tàn tật trước tuổi 24, thông thường quý vị chỉ cần một năm rưỡi làm việc ( 6 tín chỉ) trong ba năm trước khi quý vị trở thành tàn tật. Ở tuổi 31 hoặc lớn tuổi hơn, quý vị cần ít nhất 20 tín chỉ trong vòng 10 năm trước khi bị bệnh. Trong hầu hết các trường hợp, thời gian 10 làm việc là tiêu chuẩn để gia đình người đi làm được hưởng quyền lợi tồn sinh khi người công nhân qua đời. Thân nhân sống sót của người công nhân rất trẻ tuổi có thể hội đủ điều kiện hưởng quyền lợi tồn sinh nếu người công nhân này đã đi làm một năm rưỡi trước khi mất. Quý vị có thể tìm thấy biểu đồ chi tiết cho biết cần bao nhiêu tín chỉ qua những xuất bản trực tuyến: How You Earn Credits tại www.socialsecurity.gov/ pubs/10072.html. Quý vị cũng nên tìm đọc Understanding the Benefits để biết thêm tin tức cũng như hoạt động về an sinh xã hội. Quý vị có thể tìm những thông tin này tại: www.socialsecurity. gov/pubs/10024.html. Khi nào quý vị cảm thấy như có ai đó đang lợi dụng công lao việc làm nặng nhọc của mình , hãy nhớ rằng công việc cực nhọc là tạo được những tín chỉ theo phương cách mà có thể quý vị không nghĩ tới: Tín chỉ An sinh xã hội.

YOU MAY BENEFIT FROM NEW PREEXISTING CONDITION INSURANCE PLAN Quý vị có thể hưởng

y tế. Để biết thêm chi tiết , xin gọi số miễn phí của Pre-Existing Condition Insurance Plan tại: 1-866uý vị có thấy khó khăn khi 717-5826 – (1-866-561-1604 tìm mua bảo hiểm sức khỏe cho người khiếm thính) từ 8 giờ với tình trạng bệnh hoạn đã có sáng đến 11 giờ đêm , giờ miền đông. Hoặc viếng mạng www. trước? Quý vị có thể hội đủ điều kiện pcip.gov và chọn ”Tiểu bang của dưới Pre-Existing Condition In- quý vị” để tìm hiểu về điều kiện và surance Plan- một chương trình làm thế nào để tham gia. n

lợi từ Kế hoạch bảo hiểm sức khỏe với bệnh trạng đã có trước.

Q

dành cho những người đã có tình trạng bệnh tật từ trước, và đã

không có bảo hiểm y tế tối thiểu là trong vòng 6 tháng. Khi tìm mua bảo hiểm sức khỏe, những người có bệnh từ trước phải đương đầu với khó khăn – và bảo phí cao. Kế hoạch mới này bao gồm bác sĩ , các dịch vụ bệnh viện và thuốc theo toa. Bảo phí khác nhau, tùy tiểu bang. Chi phí hàng năm từ tiền túi của người tham gia có mức tôi đa. Chi tiết về chương trình và làm thế nào để tham gia tuỳ thuộc vào tiểu bang mà quý vị đang cư ngụ. Trong một số tiểu bang , bộ y tế và dịch vụ nhân sinh Hoa Kỳ, với sự trợ giúp của Văn phòng quản lý nhân sự Hoa Kỳ cũng như Trung tâm tài chính của Bộ canh nông Hoa Kỳ sẽ điều hành Pre-Existing Condition Insurance Plan, một số tiểu bang khác đã yêu cầu được tự quản lý chương trình nói trên. Bất luận quý vị đang cư ngụ ở tiểu bang nào, muốn hội đủ điều kiện để tham gia vào chương trình này, quý vị phải là công dân Hoa Kỳ, hay là người di dân hợp pháp cũng như không có bảo hiểm trong thời gian tối thiểu là 6 tháng. Ngoài ra quý vị phải có tình trạng bệnh tật từ trước và đã bị từ chối bảo hiểm vì điều kiện

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

HỎI VÀ ĐÁP

Nếu quý vị độc giả có câu hỏi cần bà Angie Hồ Quang giúp đỡ về các vấn đề An Sinh Xã Hội, xin gửi thơ đến tòa soạn hoặc email. Thư từ xin gửi về: 101 S. Coit Rd Ste 36-123, Richardson, TX 75080 hoặc email: info@tapchicadao.com HỎI:

1/ Tôi sinh năm 1954, do bị bệnh tật, nên năm 2009, chính phủ cho tôi được hưởng phúc lợi Tồn-sinh : $550/ tháng, dưới hồ sơ của người chồng quá cố. Số tiền này, tôi có bị chính phủ chia đôi cho người vợ (kết hôn lần thứ 2) của chồng tôi, khi cô ấy đến tuổi về hưu? Hiện giồ cô ấy đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 2/ Việc được du lịch dài hạn (tối đa là bao nhiêu tháng?) ở ngoài đất nước Hoa kỳ, ưu tiên này dành cho công dân Hoa kỳ? Hay là thường trú nhân? ĐÁP:

Câu hỏi xoay quanh quyền lợi tồn sinh trên hồ sơ của người chồng đã quá vãng. Khi một người đi làm, có đóng thuế an sinh xã hội đủ mục tối thiểu là mười năm (thông thường những người này khi qua đời có thể đã được độ tuổi trên 31.)

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

13


Khi đã có đủ số tín chỉ đòi hỏi thì người phối ngẫu theo một trong những yêu cầu sau đây sẽ được hưởng quyền lợi tồn sinh. - Tuổi 60 và không tái hôn - Tuổi 50 nếu là người bệnh tật và không tái hôn - Bất luận tuổi tác nếu người quan phu hay quả phụ đang nuôi nấng đứa con dưới 16 tuổi. Trường hợp của bà là người vợ đã ly dị, tuổi dưới 60 nhưng là người bệnh tật. Số tiền tồn sinh bà đang lãnh phản ảnh khoản hơn 80% số tiền hưu bổng của người chồng quá cố. Song song đó người vợ đang kết hôn lúc ông chồng trước của bà qua đời, đến khi bà vợ sau này đến tuổi tối thiểu là 60 và không bước thêm bước nữa thì bà này cũng sẽ nhận được khoản tiền

như bà đang nhận. Mỗi người vợ sẽ lãnh phần riêng của mình, chứ chính phủ sẽ không dùng khoản phúc lợi của bà để chia hai cho người vợ sau. Nếu bà có ý định du lịch dài hạn ở VN thì người thường trú nhân được đi 6 tháng rồi phải trở lại Mỹ. Nếu bà là công dân Hoa Kỳ, sáu tháng đầu tiên bà có thể đi theo diện du lịch, sau đó nếu còn muốn ở thêm thì bà có thể trực tiếp liên lạc với sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam để làm thủ tục, mỗi tháng đến đó để lãnh tiền.

được không (năm nay tôi 67 tuổi). ĐÁP:

Chương trình SSI Trợ cấp lợi tức bổ sung dành cho người tuổi trên 65, tàn tật hay mù lòa với tài sản và lợi tức hạn chế. Về mặt tuổi tác thì ông đã đủ điều kiện, về mặt lợi tức, số tiền hưu của ông đang lãnh ít hơn chi phiếu SSI là $674.00. Nếu tài sản của cá nhân ông nằm dưới mức $2000.00 thì ông đã thỏa mãn yêu cầu về của cải. Vì ông không còn sống chung với người vợ, do đó lợi tức và tài sản của bà vợ sẽ không ảnh hưởng HỎI: Tôi lảnh tiền retire sau khi trừ medi- đến điều kiện xin SSI của ông. care còn được 360 đôla mỗi tháng. Mấy Muốn tiến hành thủ tục làm tháng nay tôi không có ở chung với gia đơn xin SSI, ông có thể gọi số đình (vợ) mà ở với người em. Vậy tôi 1-800-772-1213 để làm cuộc hẹn có thể xin Medicaid và xin thêm tiền SSI xin phỏng vấn. n

Phôû

Höông Nam

3030 N. Josey Ln #118 Carrollton, TX 75007

972.394.5620 -

Buùn ñaëc bieät Buùn boø Hueá soá 1 Buùn rieâu oác Buùn chaû caù Nha Trang Buùn maém Mì quaûng Phan Thieát

w Buùn boø chay Ne

Buùn maém chay

KÍNH MÔØI !!!

Côm - Buùn - Phôû Thôm ngon

- Caùc loaïi laåu gaø, boø vaø haûi saûn - Côm chieân gaø soái môû - Côm ñaëc bieät - Baùnh hoûi ñaëc bieät - Heán xuùc baùnh traùng - Beâ thui - Baùnh boät loïc traàn Vaø nhieàu moùn aên ngon môùi laï

MÔÛ CÖÛA 7 ngaøy trong tuaàn Thöù Hai - Chuû Nhaät 9:30AM - 9:30PM

14

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


n XE/NHÀ (AUTO/HOME) n SỨC KHỎE (HEALTH) n THƯƠNG MẠI (COMMERCIAL)

Buildings, Nail Salons, Restaurants, Dry Cleaners, Gas Stations, Doctor/Dentist Offices, Supermarkets, etc.

n NHÂN THỌ & TAI NẠN (LIFE & ACCIDENT) LUÔN PHỤC VỤ VỚI PHƯƠNG CHÂM

THÀNH THẬT, UY TÍN, TẬN TÂM

Earn extra money become professional consultant !! ! Y Call us DA TO

TEL: 214.483.9494 FAX: 214.483.9471

Giảm giá đặc biệt cho du học sinh và young drivers Trên 20 chương trình discount có sẵn cho quý khách

GIỜ MỞ CỬA 9AM - 6PM (MON - FRI) SATURDAY BY APPOINTMENT

3030 N. JOSEY LANE, STE 112 CARROLLTON, TX 75007 KẾ BÊN NHÀ HÀNG BỐN MÙA

Ẹ Ý I L N L c ủa Ạ Đ TIỀ ề VN ỬI ại gọi v com G LEiện tho x Tele e đ và Lun

NGỌC NGUYỄN Agent

NHÀ

XE

NHÂN THỌ

CONTACT

BÌNH PHẠM

SỨC KHỎE

THƯƠNG MẠI Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

Phone:

(972) 417-9888 (972) 417-9988

Fax:

(972) 417-9866

1218 N. Josey #108., Carrollton, TX 75006 tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

15


Dylan

G

ala

xy

Valentino

R

oya

l

Galaxy 1

rty

ibe

L

BỒN SPA VỚI MẪU MÃ MÀU SẮC ĐA DẠNG

Tất cả các bồn Spa được lắp đặt hệ thống Self Clean(TM) Jets do hãng Grundfos của Mỹ có UL chính hiệu. Có chương trình trả góp, đổi bồn-ghế cũ. • Có bán đầu đủ các loại GEL POLISH của các hãng nổi tiếng OPI, CND, HARMONY, JESSICA, EZFLOW. • Có bán đầy đủ các mặt hàng cho ngành nail.

ÑAËC BIEÄT

Coù Dòch Vuï Baûo Haønh Coù ñaày ñuû caùc part cho caùc loïai gheá Nhaän thieát keá vaø xaây tieäm nail Söûa taát caû caùc loaïi gheá cuûa caùc haõng Laép ñaët ñöôøng oáng nöôùc cho gheá Spa

CÓ NHÂN VIÊN HƯỚNG DẪN LÀM GEL NGAY TẠI TIỆM HÀNG TUẦN CÓ NHIỀU MẶT HÀNG ON SALE GIÁ CẢ NHẸ NHÀNG HƠN NHỮNG NƠI KHÁC

ÑÒA ÑIEÅM 1: 3212 N. JUPITER RD. GARLAND, TX 75044 (TRONG KHU SAØI GOØN MALL) Tel: 972-414-7267 | Cell: 469-579-9661 Fax: 972-414-7263

16

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

ÑÒA ÑIEÅM 2: 3325 W. WALNUT ST SUITE 500 GARLAND, TX 75042 (TRONG KHU CHÔÏ HIEÄP THAÙI) Tel: 972-468-9229

Luraco Mini spa Safety Approved

GIÔØ MÔÛ CÖÛA: MON-FRI: 9:00AM-7:30PM SUN: 9:00AM-7:00PM SAT: THEO HEÏN

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Supply &

Equipment

COÂNG TY TRANG THIEÁT BÒ DUÏNG CUÏ VAØ VAÄT LIEÄU NHA KHOA ÑAÀU TIEÂN CUÛA NGUÔØI VIEÄT TREÂN NÖÔÙC MYÕ  Giao haøng mieãn phí  Giao haøng trong ngaøy theo nhu caàu  Nhaän söûa chöõa taát caû caùc trang thieát bò vaø duïng cuï  Coù chöông trình traû goùp (Financing) tieän lôïi vaø nhanh choùng cho taát caû duïng cuï, trang thieát bò, vaät lieäu nha khoa cho caùc nha só.

Chúng tôi có vẽ blueprint và làm construction cho các Dental Clinic

UY TÍN, THAÂN THIEÄN KHAÙCH HAØNG LAØ ÖU TIEÂN SOÁ 1 CUÛA CHUÙNG TOÂI Ñeå bieát theâm chi tieát, xin goïi:

Tel: 972-263-4445 www.Tenxandentalsupply.com

123 N. Beltline Rd. Grand Prairie, TX 75050 Tel: 972-263-4445

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 256 Ngày 4 tháng 3, 2011

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

17 17


18

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


BƯỚC THỜI GIAN T-VẤN

http://t-van.net

Tự do và Luân Lý 1. Người lính trẻ đi ngang qua một nhà thờ ở thành phố Topeka, thủ phủ tiểu bang Kansas. Anh không tin ở mắt mình. Một nhóm người nhẩy múa, ca hát, tay giương cao những biểu ngữ có nội dung khích bác, thù hận, đại lọai như: Chúa thù ghét nước Mỹ, Nước Mỹ đã diệt vong, Chúa thù ghét kẻ đồng tính v..v… Anh muốn ngừng xe lại, đến nói chuyện với họ để tìm hiểu tại sao họ lại làm những chuyện như vậy trước cửa một nhà thờ, nơi thờ phượng Chúa. Nhưng cha của anh đã khuyên hãy lờ đi. Đó chỉ là một nhóm người rất nhỏ, mà phần lớn là ở trong một gia đình, dù họ tự xưng là một giáo phái: Westboro Baptist Church. Rồi người lính trở về đơn vị,

tiếp tục làm nhiệm vụ đất nước giao phó. Tháng Giêng năm 2011, anh tử trận trên chiến trường A Phú Hãn (Afghanistan). Thi hài của anh lính trẻ chết trận được đưa về nơi anh chôn nhau cắt rốn để an táng theo nghi thức của người Thiên Chúa Giáo. Buổi tang lễ của anh tổ chức ở thánh đường All Saints, thành phố Wichita, tiểu bang Kansas. Những người thuộc giáo pháo Westboro Baptist có bản doanh ở Topeka, Kansas, như lệ thường mỗi khi nghe có tin về tang lễ những người lính chết trận ở bất cứ nơi đâu trên nước Mỹ, họ đều đến để biểu tình, trương những biểu ngữ ám chỉ người lính chết trận ấy là kết quả của hình phạt mà Thượng Đế dành cho nước Mỹ, gây nên những xúc động tâm

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

lý rất lớn đến những người tham dự tang lễ, nhất là thân nhân của người chết. Đọan đường từ thành phố Topeka đến Wichita chỉ hơn 150 dặm với khỏang 2 tiếng rưỡi lái xe. Họ lại có mặt trong tang lễ người lính trẻ đã từng phẫn nộ về hành vi của họ năm nào. Tính từ năm 1991 đến nay, những người thuộc giáo phái Westboro Baptist đã tổ chức hơn 41 ngàn cuộc biểu tình ở khỏang 650 thành phố trên tòan nước Mỹ. Địa địểm biểu tình thường là nơi có tang lễ những người lính chết trận, những người chết vì bệnh AIDS, những cuộc hội họp liên quan đến những tổ chức của người đồng tính luyến ái, những buổi hòa nhạc hoặc những cuộc tranh giải thể thao quan trọng. Ở

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

19


đâu họ cũng bị công chúng phản đối, tẩy chay và thậm chí khinh bỉ *. Ngày 2 tháng 3 năm 2011, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ - sau nhiều tranh cãi pháp lý liên quan đến những họat động của giáo phái Westboro Baptist – bất kể áp lực của nhiều giới chức dân cử, các đòan thể tôn giáo và kể cả công luận , đã phán quyết rằng những họat động của giáo phái Westboro Baptist chỉ là một cách biểu lộ quyền tự do ngôn luận , tự do phát biểu ý kiến và quyền ấy của họ được bảo vệ bởi Hiến Pháp Hoa Kỳ. Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ với số phiếu 8-1 áp đảo, đã gây chấn động dư luận nước Mỹ. Người cha của anh lính trẻ vừa chết trận, vẫn còn đang đau khổ vì mất con, cộng thêm với nỗi uất ức vì cái chết vì đất nước của con mình còn bị khinh bỉ, dèm xiểm và xuyên tạc một cách vô lý bởi nhóm người thuộc giáo phái Westboro Baptist, đã nói một cách mỉa mai: “Con tôi chết trong lúc chiến đấu bảo vệ chính cái quyền mà những người đó hiện đang được hưởng“. Với nhiều người, quyết định đó của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ có thể đúng về nguyên tắc, nhưng hòan tòan sai về mặt đạo đức con người. Giáo phái Westboro Baptist thực ra chỉ bao gồm những thành viên trong một gia đình của viên mục sư và vừa là luật sư, Fred Phelps. Giáo phái được thành lập từ năm 1955 tại Topeka, thủ phủ tiểu bang Kansas nhưng chỉ thực sự gây xáo trộn công luận kể từ năm 1991 với mục đích chính

2. 20

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

là lôi kéo sự chú ý của báo chí, truyền thông theo quan đểm của họ về vấn đề đồng tính luyến ái. Với họ, đồng tính là có tội. Những ai ủng hộ việc hợp pháp hóa đồng tính, hoặc thậm chí không lên án việc đồng tính cũng là những kẻ có tội. Nước Mỹ đã dung dưỡng những quan điểm đồng tính, vì thế nước Mỹ hiện đang trên đường đi đến sự hủy diệt. Những người lính chết trận của nước Mỹ là hình phạt nhãn tiền mà Chúa đang cảnh cáo nước Mỹ. Họ thậm chí còn lên tiếng cảm tạ Chúa vì đã khiến những người lính phải chết (biểu ngữ có nội dung đại lọai “Thanks God for the dead soldiers“). Theo họ, sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 gây ra bởi nhóm Hồi giáo cực đoan là cơn thịnh nộ của Chúa trước những tội lỗi của nước Mỹ. Giáo phái còn chống đối người Do Thái gốc Mỹ vì họ tự cho rằng mình là dân tộc được Chúa chọn, hoặc kết tội những người theo Thiên chúa giáo La mã và Islam là “thờ phượng quỷ dữ“.

Những người con của ông Fred Phelps cũng là luật sư và họ cùng làm việc chung một công ty luật. Chi phí cho những họat động biểu tình của họ đều do sự đóng góp của những thành viên trong gia đình. Họ không có sự ủng hộ nào từ phía công chúng và được mệnh danh là “gia đình bị ghét bỏ

nhất nước Mỹ“ (The most hated family in America). Giáo phái Westboro Baptist từng tổ chức những cuộc biểu tình lôi cuốn được sự chú ý của truyền thông báo chí, và qua đó, được cả thế giới biết tới. Chẳng hạn như sự có mặt ồn ào của họ nhân cái chết của một sinh viên trẻ 21 tuổi Matthew Shepard ở tiểu bang Wyoming tháng 10 năm 1998. Matthew bị hai thanh niên đánh đập, rồi bị trói vào một hàng rào bên đường cho đến chết, chỉ vì anh thú nhận mình là gay (đồng tính luyến ái). Tất nhiên hai thanh niên sát nhân đã nhận bản án tù chung thân và sẽ không bao giờ được nhìn thấy cuộc sống xã hội nhưng đó là một vụ án đầu tiên về tội hận thù (Hate Crime). Những người thuộc giáo phái Westboro Baptist đã nhanh chóng có mặt tại tang lễ của anh sinh viên tội nghiệp để phô diễn quan điểm của mình về vấn đề đồng tính. Đài truyền hình CN đã góp phần thỏa mãn ước vọng của họ bằng một chương trình truyền hình trực tiếp để mọi người khắp nơi trên thế giới chứng kiến. Tháng 3, năm 2006, từ thành phố Topeka, Kansas, họ đã đến Westminster, tiểu bang Maryland, cùng với những biểu ngữ gây shock của mình để biểu tình tại tang lễ một người lính TQLC vừa tử trận ở Iraq, Matthew Snyder. Sau đó, tháng 5 năm 2006, thân nhân của tử sĩ Matthew kiện giáo phái Westboro ra tòa với tội danh phỉ báng người chết, xâm phạm sự riêng tư và cố ý gây nên những thương tổn tinh thần. Gia đình Snyder lên án giáo phái đã biến tang lễ của một người lính hy sinh vì tổ quốc thành một màn xiệc lôi

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

21


cuốn các giới truyền thông, xúc phạm đến gia đình người chết chỉ với mục đích muốn cho quan điểm của mình về vấn đề đồng tính được chú ý tới mà không đếm xỉa gì đến hậu quả tinh thần do việc mình làm gây ra. Đây là vụ án khiến cả nước Mỹ chú ý theo dõi. Mới đầu , Bồi thẩm đòan Liên bang quyết định gíao phái phải bồi thường gia đình nạn nhân gần 11 triệu Mỹ kim về những hậu quả do việc biểu tình của họ gây ra. Sau đó, Tòa Án quyết định giảm số tiền bồi thường xuống còn 2.1 triệu Mỹ kim. Giáo phái Westboro kháng án và được Tòa cấp trên phán quyết hành động của giáo phái “là một vấn đề quan tâm của công luận, trong đó bao gồm quan điểm về đồng tính luyến ái trong quân đội, việc lạm dụng tình dục trong giới tu sĩ Thiên Chúa giáo và những hành vi luân lý, chính trị của nước Mỹ và những công dân của mình“, do đó, giáo phái không vi phạm luật về bảo vệ sự riêng tư. Từ phán quyết đó, giáo phái Westboro không có nghĩa vụ bồi thường cho nguyên đơn. Ngược lại, Tòa còn yêu cầu bên gia đình người lính TQLC tử trận phải bồi hòan lại cho giáo phái các chi phí về tòa án lên đến 16 ngàn Mỹ Kim. Tất nhiên, dư luận phản đối dữ dội phán quyết của Tòa. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ những người ủng hộ gia đình Snyder đã quyên góp hơn số tiền cần thiết để họ thi hành lệnh của tòa. Tháng 3 năm 2010, Tối cao pháp viện Hoa Kỳ can thiệp, xét lại vụ án nói trên. Kết quả, ngày 2 tháng 3 năm 2011 họ đã biểu quyết phần thắng về cho giáo phái Westboro Baptist. Trong thời gian vụ án nói trên

22

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

diễn ra, Giáo phái Westboro vẫn tiếp tục những cuộc biểu tình của mình, mà nổi bật là sự có mặt của họ trong tang lễ ca sĩ da đen Michael Jackson tháng 6 năm 2009. Mới đây, nhân cái chết của một bé gái 9 tuổi trong vụ thảm sát tháng 1 năm 2011 ở Tucson , tiểu bang Arizona, Giáo phái đã quyết định hủy bỏ cuộc biểu tình của mình để đổi lấy một buổi nói chuyện trên đài phát thanh . Giáo phái còn có ý định ra khỏi biên giới nước Mỹ để phô diễn quan điểm của mình. Tháng 2 năm 2009, giáo phái thông báo ý định của mình sẽ biểu tình ở trường đại học Queen Mary ở Anh quốc. Chính quyền Anh quốc đã từ chối không cho họ nhập cảnh. Hoặc, trước đó, tháng 5 năm 2008, 2 ngày sau khi trận động đất chết người ở Tứ Xuyên (Sichuan), Trung quốc, giáo phái ra thông cáo báo chí tạ ơn thượng đế về những tổn thất nặng nề về nhân mạng gây ra bởi động đất, và cầu nguyện “xin cho có rất nhiều những trận động đất nữa để tiêu diệt bớt những người Trung quốc vô ơn và hỗn xược“. Tất nhiên, cả người dân lẫn các chính quyền tiểu bang không ngồi yên để mặc cho giáo phái Westboro Baptist muốn làm gì thì làm. 42 tiểu bang trên tòan nước Mỹ đã có những sắc lệnh ngăn cấm không cho những cuộc tụ tập tương tự như của giáo phái Westboro đến gần những nơi tang lễ trong phạm vi nhất định nào đó. Thí dụ, ở tiểu bang Indiana là 500 feet (tức 150 m), ở Arizona là 300 feet v..v.. Ở Illinois, có đạo luật “Hãy để cho người chết yên nghỉ“ ngăn cấm mọi cuộc tụ tập,

3.

biểu tình gây xáo trộn trong tang lễ của những tử sĩ. Mọi vi phạm đều bị phạt tiền từ nhẹ đến nặng, hoặc bị phạt tù tùy theo mức độ vi phạm. Về chính quyền Liên Bang, ngày 29 tháng 5 năm 2006, Tổng thống Bush đã ký đạo luật “Hãy tôn trọng những chiến sĩ đã nằm xuống vì tổ quốc“, lọai ra khỏi vòng pháp luật mọi cuộc tụ tập biểu tình trong vòng 300 feet (91 m) tại những khu vực nghĩa trang quân đội và trong khỏang thời gian 60 phút trước và 60 phút sau các tang lễ. Đạo luật này đã được Hạ Viện Liên Bang thông qua với tỉ số 408-3 và ở Thượng Viện là tòan thể đồng chấp thuận. Về phía người dân, nhiều tổ chức tư nhân hoặc cá nhân đã tích cực tham dự những cuộc phản biểu tình mỗi khi giáo phái tụ họp. Thông thường, số người biểu tình của giáo phái không nhiều, chỉ có chừng từ 10 đến 20 người. Phe phản biểu tình thì đông hơn, có khi lên đến vài trăm người đứng thành hàng rào bao quanh địa điểm tang lễ, không để cho thân nhân người chết phải nhìn thấy những người biểu tình của giáo phái. Năm 1999, đạo diễn truyền hình nổi tiếng Michael Moore đã thực hiện một show truyền hình với hình ảnh một chiếc xe bus màu hồng chở đầy những người đồng tính đi theo đòan xe của giáo phái khắp nơi . Có lúc, Michael Moore đã bước xuống xe, đối mặt với Fred Phelphs và giới thiệu những người đồng tính cùng đi với mình. Năm 2005, tại một thành phố nhỏ phụ cận Wichita của tiểu bang Kansas, một nhóm những cựu chiến binh, phẫn nộ trước

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


AUTO REPAIR & BODY SHOP Import Car Maintenance Service Tel: 972-205-0500 - Cel: 469-879-7993 Nhóm thợ máy đã có nhiều năm kinh nghiệm làm cho các Dealers

² CHUYÊN SỬA CÁC LOẠI XE MỸ, NHẬT, CHÂU ÂU ² SỬA TOÀN BỘ NHỮNG TRỤC TRẶC CỦA MÁY XE ² LÀM THẮNG XE ² THAY TIMING BELT ² HỘP SỐ ² LÀM TUNE UP 30K-60K, 90K MILES

¶ Full Service Body Repair ¶ Suspension & Alignments ¶ Thay kính ¶ Exhaust Repair

² MÁY LẠNH VÀ MÁY SƯỞI

3945 Forest Ln Garland TX 75042 (Góc Bullock và Forest Ln)

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

23


những cuộc biểu tình của giáo phái Westboro Baptist, đã tụ họp nhau lại lập nên Kansas Patriot Guard, sử dụng xe mô tô hộ tống tang lễ những tử sĩ ở khắp những tiểu bang khu vực Trung Mỹ. Mỗi khi di chuyển, họ mang theo những lá đại kỳ rất lớn đủ để bao bọc được khu vực tang lễ, khiến nhóm người giáo phái biểu tình gần đó không thể thấy được quang cảnh tang lễ và thân nhân của người lính chết trận cũng không biết được chuyện gì đang xẩy ra bên ngòai. Từ một nhóm nhỏ năm 2005, đến nay đòan mô tô cựu binh đã lên đến hơn 250 kỵ sĩ, luôn ở trong tư thế sẵn sàng đáp ứng mỗi khi cần thiết. Họ họat động bằng chính thời giờ và tiền bạc của riêng mình chỉ nhằm mục đích bảo vệ danh dự cho những người lính nằm xuống vì tổ quốc và gia đình của họ **. Giữa lúc những phong trào đòi hỏi dân chủ, tự do nổi lên ở tất cả những quốc gia Cộng sản và những quốc gia bị các chế độ độc tài cai trị hàng mấy chục năm nay như Ai Cập, Lybia, Tunisia, Bahrain với những cái giá phải trả bằng mạng sống của những người chống đối, thì việc Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đứng về phía “gia đình bị ghét nhất nước Mỹ“ là giáo phái Westboro Baptist với lý do tôn trọng quyền

4. 24

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

tự do ngôn luận của người dân mà Hiến Pháp đã quy định là một quyết định rất có nhiều ý nghĩa. Nước Mỹ có dân số gần 300 triệu dân. So với tòan nước Mỹ, giáo phái gia đình mục sư Phelphs có vài chục hội viên, lại không hề được sự ủng hộ của bất cứ thành phần nào ngòai gia đình, cho nên tiếng nói của họ chỉ là tiếng nói cá nhân. Nhưng không vì vậy mà họ không được lắng nghe. Mặc dù quan điểm của họ bị hầu như tòan xã hội Mỹ phản đối, nhưng về mặt Hiến Pháp, mọi tiếng nói của cá nhân, dù chỉ một người, vẫn phải được có cơ hội cất lên. Nghe hay không nghe, ủng hộ hay chống lại là quyền tự do của mỗi người. Chúng ta thật may mắn được sinh sống trong một môi trường khuôn mẫu cho dân chủ thế giới. T.Vấn Tháng 3 năm 2011

* Ngôi nhà thờ nhỏ của giáo phái nằm trên một khu phố nhỏ của thành phố Topeka. Một lần được sở phái đi công tác nơi đây, tôi lái xe ngang qua mà không để ý lắm cho đến khi đọc được cái tên Westboro Baptist. Căn nhà thờ thật sơ sài và vắng vẻ, chẳng hiểu họ lấy sức mạnh từ đâu ra để làm những chuyện khó hiểu như vậy .

** Một trong những người sáng lập nên đòan Patriot Guard là Dough Lehman, người bạn cùng sở, cùng phòng và cùng là cựu chiến binh của tôi. Chúng tôi đã nhiều lần có dịp trao đổi về vấn đề, mà theo Doug, thực sự là nhức nhối. Một mặt là người lính tử trận và nỗi đau mà những người thuộc giáo phái mang đến cho thân nhân, cùng với danh dự mà lẽ ra người tử sĩ phải được tôn trọng. Mặt khác, nuớc Mỹ có truyền thống dân chủ, mọi quyền tự do phải được tôn trọng dù có người đã lạm dụng . Với tư cách một cựu binh, anh không thể ngồi yên để mặc cho những chiến hữu không may của mình bị quấy rối cả giây phút cuối cùng về nằm dưới lòng đất mẹ. Họ đã vì đất mẹ mà hy sinh mạng sống, họ xứng đáng được về với đất mẹ trong danh dự, trong sự tôn trọng của tất cả mọi người bất kể khác biệt về chính kiến. Cũng như tôi, anh không hiểu tại sao những người như gia đình Mục Sư Phelphs lại có thể có những cách biểu lộ quan điểm của mình một cách khác thường, thậm chí độc ác, không đếm xỉa gì đến nỗi đau của người khác mà vẫn còn tự nhận mình là người Thiên chúa giáo, có niềm tin ở Chúa. Về quyết định của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, anh chấp nhận phần tôn trọng quyền tự do ngôn luận trong phán quyết, nhưng anh cho rằng đó là một quyết định sai về luân lý, sai về tinh thần Hiến pháp. n

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


KIM LAN LÒ BÁNH CUỐN

Food To Go

3347 W. Walnut St #117 ‐ Garland TX 75042 (khu chơ Hiệp Thái Garland) Tel: (972) 276-1424

family Medicine

Internal Medicine

Nhận hầu hết các loại bảo hiểm sức khỏe: Aetna, Blue Cross Blue Shield, Cigna, PHCS, AARP, Humana, United, Medicare,...

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

25 61

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011 tapchicadao.com số 249 Ngày 26 tháng 11, 2010


GiáoDục

Đối

phó với các cơn làm nư của trẻ em

...Đ

ây là lúc bé bắt đầu ý thức về sự độc lập của mình (autonomy, independence), bé muốn quyền điều khiển những gì xảy ra chung quanh mình, như muốn làm cái này, làm cái kia, mà trong lúc khả năng chưa cho phép nên lại làm cho nó bực bội (frustrated) thêm.... Khi trẻ em 2 tuổi không bằng lòng việc gì thì cháu làm nư, nín thở. Ngoài ra, có vẻ cháu không có bịnh gì đáng kể. Đây có lẻ là một trường hợp cố tình nín thở (phân biệt với ngưng thở là trường hợp một số trẻ sơ sinh thỉnh thoảng không thở kéo dài mấy chục giây, đôi khi đến mức tắt thở, được gọi là apnea). Cơn nín thở ở trẻ em tiếng Anh gọi là breath holding spell đi đôi với triệu chứng gọi là temper tantrum, temper là cái nết dữ, tantrum là cơn giận dữ; temper tantrum chúng ta có thể gọi là cơn nư, ví dụ như chúng ta nói để bé “khóc cho đã nư”. Tuổi lúc mới biết đi của trẻ con, lúc bé chừng mười mấy tháng đến 3-4 tuổi chưa kiểm soát được các ‘cơn bốc đồng’, sự thúc đẩy (impulses) của mình. Lúc từ 12 đến 24 tháng, chúng nghe thì hiểu được khá nhiều nhưng khả năng nói thì ít phát triển hơn, cho nên muốn nói mà nói không được có thể làm cho bé bực bội

26

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

lắm. Ngoài ra đây là lúc cháu bắt đầu ý thức về sự độc lập của mình (autonomy, independence), bé muốn quyền điều khiển những gì xảy ra chung quanh mình, như muốn làm cái này, làm cái kia, mà trong lúc khả năng chưa cho phép nên lại làm cho nó bực bội (frustrated) thêm. Do đó tùy theo tâm tính từng đứa, có trẻ sẽ rên la, khóc tha ầm ĩ, lăn lộn, vật vã và như trong trường hợp bé ở đây, nín thở chừng vài chục giây đồng hồ, cho người tím ngắt, và sau đó tự nó thở trở lại vì bị ngộp nín thở không nổi nữa. Một số trường hợp hiếm, cháu có thể nín thở hoặc thở nhanh đến mức co giật (seizure) giống như cơn động kinh (epilepsy) nhưng cũng không sao cả (đương nhiên trường hợp này phải cẩn thận theo dõi và nếu cần khám bác sĩ để phân biệt có phải là động kinh hay không). Làm thế nào giảm các cơn nư này? 1. Ta nên nhớ có thể cháu làm nư vì muốn được người khác chú ý (attention). Nếu chúng ta chứng tỏ là chúng ta quan tâm đến nó bằng cách để ý những cái gì nó thật sự làm tốt và khen thưởng, khuyến khích nó thì nó sẽ bớt đi tìm sự chú ý bằng cách đó. 2. Cho bé một sự lựa chọn nào đó, thay vì ra lệnh cho nó. Cho cháu cơ hội chọn một trong hai ba

điều và giảm bớt chiều hướng đề kháng, la lối, khóc lóc. 3. Đừng để cháu trước những gì cám dỗ nó mà không được đụng tới: ví dụ biết nó sẽ phá cái máy đắt tiền thì nên cất cái máy vào một nơi ngoài tầm mắt nó. Nếu dấu những món đồ, món ăn cám dỗ không được, thì nên kiếm món gì khác làm cho nó đảng trí, quên chuyện đó đi. 4. Nhiều trẻ có rất nhiều đồ chơi, mức khó khăn sử dụng các đồ chơi này tùy theo tuổi khác nhau. Nên chọn một số đồ chơi vừa phải để cháu đừng dễ rối trí và chán, nên vừa lứa tuổi nó, vì nếu cho chơi món khó sử dụng quá, nó làm không được, bé lại quạu lên, làm nư thì lại gây chuyện phiền mọi người. 5. Bản thân người lớn cũng nên xét lại xem mình có “khó” quá không. Nếu phụ huynh gò bó bé quá, kiểm soát trẻ nhất cử nhất động, lại gặp một đứa trẻ ‘bướng” lại là một cơ hội cho bé lên cơn nóng giận dữ. Cháu bé làm nư thì nên làm gì? -Tất nhiên nếu bé đang ở hoàn cảnh nguy hiểm, như gần lửa, gần nước, thì phải đem nó đi chỗ khác, hoặc kiềm chế nó lại, không nhượng bộ được. -Đừng nóng giận, la lối theo nó. Đưá trẻ làm nư vì muốn mình chú ý đến nó. Người lớn ồn ào

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Bs Hồ Văn Hiền-VoA

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

TUYẾT TOFU 9780 Walnut St #260 - Dallas TX 75243 (Trong khu chợ Hong Kong)

972.889.8638 Hằng ngày còn có: • Xôi • Dồi heo • Giò chả • Nem chua

Các loại bánh chưng, bánh tét, bánh gai...

Đậu hũ

giận dữ sẽ làm cho nó nghĩ rằng nó có thể dùng cơn nư để gây chú ý (dù là chú ý một cách tiêu cực là nóng giận, la lối). Đừng đánh đập nó, nhất là ở Mỹ, nơi mà đa số cha mẹ sẽ dễ bị buộc vào tội bạo hành với trẻ em, mà buộc tội với lý do chính đáng vì nóng giận và võ lực làm ta mất trí khôn, nguy hiểm và tạo gương xấu cho sự giáo dục em bé. Người lớn nên ý thức về tánh giận dữ của chính mình và tập kiểm soát giận dữ (anger control). -Xem trẻ làm nư có lý do gì mình thông cảm được không (ví dụ bé bị anh giật đồ chơi) thì an ủi vỗ về nó. Nếu nó làm nư vì muốn đòi một món gì bị cấm đoán, thì cứ làm ngơ, như không thấy, rồi bình tỉnh giải thích cho nó là không được, từ từ nó sẽ bình tỉnh lại. Tránh nhượng bộ dễ dàng vì bé sẽ dùng “chiến thuật” này nữa. Đợi lúc bé hết lên cơn, tự chủ được thì mới khen là nó ngoan vì bé không còn làm dữ nữa. -Nếu cháu bé có những triệu chứng làm cha mẹ thấy nguy hiểm (như đập đầu vào vách, sàn nhà nhiều lần), phá hoại, cha mẹ cảm thấy nguy hiểm, mất tinh thần, trở nên quá thụ động không còn kiểm soát được tình hình, nên tìm đến bác sĩ hoặc chuyên viên tâm lý để khám cho em và ước định tình hình, giúp đở cho cha mẹ có những giải pháp thích đáng với hoàn cảnh. Cụ thể nếu cơn nư kéo dài quá 15 phút, xảy ra ba lần mỗi ngày hoặc nhiều hơn, hoặc sau 4 tuổi mà vẫn thường xảy ra, có khả năng trẻ bị một bịnh thần kinh tâm lý nào đó cần được bác sĩ chuyên khoa khám.Ví dụ, những bé mắc chứng tự kỷ (autism) gặp khó khăn trong giao tiếp với người khác, í thích bất cứ thay đổi nào trong tập tục, routine của nó, do đó dễ bị bực dọc, bực bội, có thể làm nư nhiều hơn, dữ dội hơn (các trẻ này thường được mô tả là “dữ”), và dai dẳng hơn mặc dầu cháu đã lớn. Với thời gian, do phát triển về ngôn ngữ và khả năng tự kiềm chế và ý thứcvề những giới hạn quanh mình, dần dần các cơn nư ở trẻ con này sẽ qua đi. Chúc gia đình bé đủ kiên nhẫn để dạy dỗ em qua giai đoạn khó khăn trong sự phát triển tự nhiên của trẻ con. Cần đưa em đi khám bác sĩ định kỳ để theo dõi sức khỏe em đều đặn và được sự hổ trợ của ngành nhi khoa trong công cuộc dạy dỗ em trong nếp sống có kỷ luật. n

Chiên Xả ớt Ky chay Trắng Nước đường Sữa đậu nành

Chúng tôi có đậu hũ chiên-trắng giao tại các chợ:

Fort Worth: Vietnam Plaza, Nguyên Lợi Arlington: Hong Kong, May Hao, Hiệp Thái, New Sài Gòn Carrollton: Vietnam Plaza, Nguyên Lợi Irving Garland: New Trường Nguyên, Saigon Mall tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

27


NGÔ TỊNH YÊN

N

Gởi chút niềm chung

ếu có ai đó bảo rằng: “Hạnh phúc và niềm vui cuộc sống thường đến từ những khám phá bất ngờ và không định trước”, thì buổi sáng hôm nay tôi đã nhận được một hạnh phúc và niềm vui như vậy đó! Nhưng trước khi cho quý vị biết đó là hạnh phúc và niềm vui gì? Xin chia sẻ trước những hạnh phúc bình dị ở ngay cạnh chúng ta mà thường vẫn quên đi, đó là những điều rất bình dị như sau: Nếu buổi sáng thức dậy, bạn thấy vẫn khỏe mạnh và bệnh tật hiểm nghèo chưa đến với mình, bạn là người may mắn hơn hàng trăm ngàn người khác có thể sẽ qua đời trên giường bệnh hay những tai nạn bất ngờ hôm nay. Nếu bạn chưa từng chịu cảnh bom rơi đạn lạc, trải qua nỗi khổ nhục trong các nhà tù, những đau khổ do bị tra tấn hoặc đói khát, bạn đã không thuộc về con số 500 triệu người như thế hiện đang chịu đựng như vậy trên thế giới này. Nếu bạn vẫn còn một mái nhà để che mưa nắng và một chỗ để

28

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

nghỉ ngơi trong hôm nay thì bạn đang là người đầy đủ hơn rất nhiều người khác trên thế giới. Nếu bạn có tiền gửi ở ngân hàng, có tiền để chi phí hàng ngày, bạn đã nằm trong số 8% người giàu có của thế giới. Nếu cha mẹ bạn vẫn còn sống cùng bạn, bạn đang là người may mắn nhất trên cuộc đời này. Nếu bạn ngẩng cao đầu với một nụ cười nở trên môi và biết bày tỏ lòng cảm ơn, mạnh dạn thể hiện tình yêu, biết lắng nghe và dám nói lời xin lỗi, bạn đang là người hạnh phúc đấy vì đa số mọi người đều có thể làm như vậy nhưng họ lại không làm. Nếu bạn còn có thể biết khóc, biết cảm thông với mọi người – chỉ đơn giản là xiết chặt tay biểu lộ cảm xúc, trao ánh mắt an ủi khích lệ, đặt tay mình lên vai cùng im lặng sẻ chia, bạn đang là người may mắn vì sở hữu một phương thuốc nhiệm mầu nhất. Nếu bạn có thể đọc được những dòng chữ này ở đây, hẳn bạn đang cảm nhận mình đã và đang là một trong những người

may mắn nhất. Và bạn sẽ nhận ra ý nghĩa cuộc sống, biết nâng niu và quí trọng những gì bạn đang có và cùng chia sẻ với người khác. Vâng! Cùng chia sẻ với người khác niềm vui và cả... nỗi buồn nữa chứ! Và bây giờ thì tôi sẽ cho quý vị biết hạnh phúc và niềm vui cuộc sống mà tôi đã nhận được hôm nay là gì... Đó là cuốn sách “Gửi chút niềm riêng” của tác giả Ngân Bình, tức Đặng Lương Nguyệt, người sáng lập tờ báo Ca Dao trước đây mà bây giờ quý vị vẫn còn đang cầm được trên tay. 31 câu chuyện đời trong tuyển tập này là 31 nỗi niềm riêng nhưng lại rất chung vì có một ai đó cũng đang mang tâm sự như vậy nhưng không biết giải bày, chia sẻ với ai? Và Ngân Bình đã kêu gọi, khuyến khích... Tôi có thể hình dung ra được tác giả đang cầm tay từng người và ân cần nói: “Hãy nói ra đi, kể lại đi, đừng để nước mắt chảy ngược vào lòng! Hãy để nước mắt rơi trên những miền đất đổ vỡ tan hoang khô cằn để từ đó nở ra những nụ hoa hạnh phúc”. Tôi cũng có chút “niềm riêng

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

29


30

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


không bao giờ quên” để chia sẻ chung với các độc giả của báo Ca Dao nhé! Khoảng mươi năm trước đây, hai vợ chồng tác giả “Gửi chút niềm riêng” đã từ Texas xa xôi đến Las Vegas trong đám cưới con gái của nhà báo Trương Sĩ Lương, chủ báo Thế Giới Mới mà tôi đang hợp tác, để mời tôi giữ mục “Tâm tình bên ngọn nến” vào những ngày khởi đầu khó khăn của tờ báo mới thành lập. Rồi tôi cảm động nhận lời với ý nghĩ “Với chân tình này dù viết bài không có tiền nhuận bút thì tôi vẫn sẵn lòng viết”. Năm sau, báo Ca Dao tổ chức kỷ niệm một năm thành lập, tôi sang dự, các nữ lưu trong ban biên tập và điều hành, cộng tác viên của tờ báo ai cũng mặc áo dài trang trọng lên sân khấu, chỉ có một mình tôi là “vô duyên” nhất bước lên sân khấu với quần jean áo da trông như “Chị Hai xã hội đen” chứ không phải là “một nhà thơ viết văn”. Phần vì bản tính hay quên (người cõi trên mà!), phần vì cái tướng mặc áo dài không đẹp... chứ không phải tôi không trân trọng ban tổ chức và khán giả hiện diện ngày hôm đó. Nhắc chuyện cái áo này để dẫn tới cái áo kia, mà cái áo tôi sắp nói đến ở đây là cái áo rất đáng yêu, những ngày đông lạnh lẽo tôi vẫn thường lấy ra mặc để ấm thân ấm lòng, mùa hè tôi treo trong tủ áo để khi mở ra vẫn nhìn thấy lại một niềm vui đã từng nhận được trong đời. Vùng Garland năm đó thật lạnh, và tự nhiên bước xuống máy

bay tôi lại dở chứng đau cái lưng đi đứng khó khăn. Khi từ giã anh Sinh chị Nguyệt để ra phi trường về lại Cali, hai người đã đưa cho tôi cái áo ấm đó để mặc. Qua anh Trương Sĩ Lương của báo Thế Giới Mới mà tôi đã gặp được thêm những người bạn tốt. Rồi một thời gian vắng bóng trên cả hai tờ báo vì tôi bận rộn trong việc đi làm thiện nguyện để giúp đỡ các em gái VN được cứu ra sau khi bị bán sang Campuchia là nô lệ tình dục. Không biết rằng trong khoảng thời gian đó, Ngân Bình đang gặp phải một căn bệnh hiểm nghèo mà vẫn “giữ chút niềm riêng” không cho ai biết. Rồi vì sức khỏe chị không tốt, tờ báo đình bản, rồi nhiều người vui mừng vì tờ báo lại tái bản dưới bàn tay người cháu của chị chăm sóc. Nói về người sáng lập tờ báo Ca Dao và tác giả của “Gửi chút niềm riêng” tôi muốn kể lại câu chuyện sau đây: Vua Salomon trong Kinh Thánh được vang danh vì sự khôn ngoan, giầu có và các trước tác của mình. Ông lên làm vua vào khoảng 967 trước Công Nguyên. Quốc gia Do Thái của ông, lúc đó, trải dài từ ven sông Euhrates trên miền Bắc, vùng Lưỡng Hà, xuống đến tận vùng cực Bắc của Ai Cập, phía Nam. Một ngày nọ, Vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình... Vua bèn nói với ông: “Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

ngày lễ Sukkot và ta cho ông sáu tháng để tìm thấy chiếc vòng đó”. Benaiah trả lời: “Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy chắc phải có gì đặc biệt. Nhà Vua đáp: “Nó có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó, sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui”. Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng. Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế. Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: “Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?” Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười. Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội Sukkot. “Nào, ông bạn của

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

31


ta,” Vua Salomon hỏi, “Ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?” Tất cả những cận thần đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: “Nó đây thưa đức vua!” Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó khắc dòng chữ: “Điều đó rồi cũng qua đi”. Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi... Chị Ngân Bình chính là người bán hàng rong trong câu chuyện ấy, và tác phẩm “Gửi chút niềm riêng” là chiếc vòng mà Benaiah đã mang về cho vua Salomon. Là chiếc vòng có khắc dòng chữ “Điều đó rồi cũng qua đi” mà tác giả muốn độc giả và những

niềm riêng trong câu chuyện có được sức mạnh diệu kỳ để “Ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui”... Khi chúng ta nghĩ rằng mình là người đau khổ, bất hạnh nhất trên cuộc đời này thì chung quanh mình vẫn có những người đau khổ, bất hạnh hơn mình nhiều lắm. Nên tôi rất thích một câu trong lời “Mở” của anh Đặng Hiếu Sinh – người bạn đời của Ngân Bình – đó “là bờ vai cho người bất hạnh tựa vào mà khóc. Là tiếng vỗ tay reo vui khi ai đó nắm bắt được niềm hạnh phúc tưởng chừng đã mất”. Ngân Bình chính là bờ vai đó, là tiếng vỗ tay reo vui đó. Tôi rất may mắn có cơ duyên được quen biết tác giả trong cuộc đời cũng nhiều đau khổ và bất hạnh của mình, vì tôi đã tìm được một bờ vai. n

Ngô Tịnh Yên

Phone No: 972-414-8470 Le Wireless có bán tất cả các loại T-mobile phone và World phone, có rất nhiều phone mới free. Hãy đến Le Wireless ngay hôm nay để nhận được phone free, mới và đẹp.

Sony X10

Nokia E72

iPhone 4

iPhone 3Gs

Nhận unlock iPhone 3Gs, iPhone 4 Version 4.1 & 4.2

HTC - HD7

Phone: 972-414-8470

Nokia C7

32

Nokia X6

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Nokia N8

My Touch 4G

4750 N. Jupiter, Suite 115 Garland, TX 75044 Ngay ngã tư Jupiter & Arapaho

Khu Jack in the box và Cici’s pizza

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

33


TruyệnNgắn

Cánh Hạc Cô Đơn n Sầu Đông

-C

trên những tầng mây. Mây đùn lên những nõn bông trắng xoá, chập chùng. Qua khỏi tầng mây, nhìn chếch xuống phiá dưới chỉ thấy một màu xanh ngăn ngắt. Biển và trời xanh lẫn vào nhau. Màu xanh xẫm của biển làm lòng nàng dịu hẳn lại. Nàng nghĩ đến hơn hai chục năm qua. Những cuộc tình gập ghềnh, trên cuộc đời chòng chành của nàng. Và một chuỗi những gian lao, kinh hoàng. Đến lúc này, nghĩ lại, nàng vẫn còn thảng thốt. Nàng đến Úc trong chuyến vượt biên vào khoảng đầu năm 1982 cùng với ba con. Khi Trọng, chồng nàng còn kẹt trong tù, Ngọc đã phải lăn lộn, vẫy vùng ngoài chợ trời. Chợ trời, sau 75, là một trường học ác liệt. Cái đói đã có lúc dày vò, hành hạ nàng và lũ con, nhưng nó cũng dạy nàng nhiều điều. Kiếm được tí cơm, tí cháo nuôi thân, nuôi con, và thỉnh thoảng thăm nuôi chồng trong tù thật chẳng phải dễ dàng. Cái giá ***** phải trả nhiều khi là cả nhân phẩm Ngọc ngồi ngay bên cạnh cửa của một người đàn bà. Chồng sổ của phi cơ. Phi cơ đang bay nàng là dân Võ Bị Đà Lạt. Nàng húc mẹ đi chơi vui vẻ. Qua Mỹ, rồi qua Canada, mẹ cho vợ chồng con và bé Tintine gởi lời thăm hỏi đến các chú, các bác, các cô, dì và các anh chị nữa nghe mẹ. Mẹ có gặp bác Tuân ở Montréal cũng nhớ chuyển lời thăm hỏi của con nữa. Ngọc ôm con cháu ngoại, hôn đánh chụt trên má, rồi quay qua ôm cả hai mẹ con đứa con gái vào người. Rồi nàng buông hai mẹ con nó ra, cúi xuống xách chiếc xách tay, theo đoàn người tiến ra phiá cửa dẫn vào phi đạo. -Tintine vẫy tay tiễn bà đi nào. Good bye bà đi nào. Ngọc vừa đi vừa ngoái lại nhìn con và cháu. Nàng nói với lại: -Thôi, hai mẹ con ở nhà vui vẻ à nhe. Nhớ nhắc bố nó lái xe cho cẩn thận. Bà đi về sẽ có thật nhiều quà cho Tintine.

34

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

nhận lời cầu hôn của Trọng đúng vào lúc tinh thần sa sút nặng nề. Đã một dạo nàng yêu muốn phát cuồng một người bạn của người anh họ nàng, hơn nàng gần mười tuổi. Tuân dạy học. Tuân yêu nàng bằng thứ tình yêu kỳ dị: có lúc chàng đắm đuối khi gặp nàng, có khi chàng hững hờ, xa lạ. Hình như cái đầu của chàng luôn bị những triết gia đông, tây ám ảnh. Khi Platon nằm trong đầu chàng thì chàng là một vị thánh, mà khi Sartre ngự ở đó thì chàng là một gã đàn ông buồn bã, chán chường. Nhưng hai bàn tay táy máy của chàng thì nàng không sao quên được. Và kỳ lạ là chàng không hề có lấy một lời hứa hẹn. Chàng không có một chủ định dứt khoát nào trong đời. Nàng thì muốn mọi chuyện rõ ràng. Vậy mà có lúc nàng đã muốn chết vì chàng. Đến khi Tuân đổi ra Đà Nẵng thì nàng bặt hẳn tin Tuân. Có lúc nàng rũ xuống. Nàng không sao tiếp tục học được nữa. Nàng cùng một vài con bạn tình nguyện vào nữ trợ tá quân đội. Đời sống

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


quân đội khiến nàng nguây ngoa phần nào. Lấy Trọng, nhưng cho đến khi có đứa con thứ hai, thỉnh thoảng nàng vẫn còn bần thần nghĩ đến người tình đầu. Sau này, trước 75 một chút, nàng có dịp gặp lại Tuân. Nàng thấy một chút nôn nao khi nghe chàng còn độc thân. Tuân bảo nàng : hả? Thấy chiến tranh mà sợ quá, chẳng dám lấy ai cả. Nàng bảo : Em vào lính, lấy chồng lính, chẳng có gì phải sợ cả; cứ sống cái đã. Tuân không nói năng gì, chỉ xiết nhẹ tay nàng trước khi chia tay. Những ngày ngoài chợ trời, Ngọc gặp một hạ sĩ quan có lúc dưới quyền Trọng. Lúc này, hắn sống dễ chịu. Hắn cho giá thuốc cho Ngọc và cuối ngày hắn nhận thuốc, tiền bạc sòng phẳng, có khi còn hậu hĩnh làm quà cho mấy đứa con của Ngọc. Thỉnh thoảng hắn rủ Ngọc đi ăn. Hắn bảo: sĩ quan cấp tá chắc đi cải tạo không có ngày về. Ngọc nghe mà thấy xót xa trong lòng. Ngọc ngồi sau xe của hắn, một chút tình cảm nhen lên. Những đứa con của Ngọc cũng thấy quen thuộc với chú Lộc hơn. Hai người thành tình nhân lúc nào không hay. Có lúc Ngọc cảm thấy bứt rứt khi nghĩ đến Trọng còn đang trong tù. Nhưng rồi, nàng chép miệng tự an ủi: Mỗi người mỗi số phận, biết làm sao được; phải sống cái đã... . Cuối cùng thì nàng cũng đưa được những đứa con vượt biển đến Mã Lai. Nàng nhớ lại lời một con bạn vẫn gặp nhau ngoài chợ trời: Những người đàn ông đến với mình rút cuộc cũng chỉ là những kẻ đồng hành, dựa vào nhau mà

sống. Còn dựa được thì còn ở, hết dựa được thì chia xa. Tao chẳng coi mối quan hệ với đàn ông là cái gì ghê gớm, thần thánh cả. Họa chăng chỉ có những đứa con mới là của mình. Nó bỏ chồng, cặp với một gã cán bộ từ ngoài Bắc vào. Với nó, phải cứu lấy thân mình trước. Vả lại thằng chồng nó ngày trước đã là một tay chơi bời. Những ngày trên đảo, nàng cặp với một người bạn của Trọng. Đó cũng là cách dựa vào nhau mà sống. Những hôm giông gió ầm ầm trên mái lán trên đảo, nằm cạnh các con nhìn hé ra ngoài trời cây cối vật vã, Ngọc thấy đời mình cũng tan tác, bọt bèo. Rồi nàng được chánh phủ Úc nhận cho vào Úc. Khi được tin Trọng đã ra khỏi tù, nàng liên lạc với cô em gái còn kẹt ở lại, nhờ mối lái đưa Trọng vượt biên, nhưng trong chuyến vượt biên vào cuối năm sau, Trọng đã mất tích. Ngọc không biết nên cười hay nên khóc. Dẫu sao, nàng chỉ cần biết là từ nay trở đi, nàng sống với người đàn ông nào cũng được, miễn là người ấy chia đều với nàng những nhu cầu của cuộc sống hàng ngày. Những ngày đầu ở Úc, nàng cắm đầu làm đủ mọi thứ, từ thợ may, thợ giặt, đến cả nghề pha rượu ở vài quán rượu. Có những ngày cuối tuần, nàng sống như một con điên, say khướt. Mẹ cha ơi! ai đưa con đến đoạn trường này. Nhưng, còn những đứa con, nàng còn phải sống, miễn là chúng không từ chối nàng! Bây giờ ngồi trên chuyến bay này, tự nhiên nàng thấy thanh thản vô cùng. Ba đứa con đã lớn. Hai có gia đình. Một đứa có lúc

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tưởng chừng hư hỏng, nay cũng đã chí thú làm ăn. Một con bạn lần lượt mất chồng, mất con trên biển, mất cả người tình khi vừa đặt chân đến đất tự do, đã bảo nàng: mày còn hạnh phúc hơn tao nhiều. Nhớ lại lời nó, nàng nói thầm: cám ơn mày, té ra tao là đứa còn có hạnh phúc. Hạnh phúc có những đứa con còn gắn bó với mình, và hạnh phúc có đứa cháu ngoại kháu khỉnh, bụ bẫm, mà cặp mắt của nó ánh lên nỗi ngây thơ an bình. Nàng cũng thấy ấm lòng hẳn lại khi mới đây nàng nhận được thư của Tuân từ Montréal gởi qua cho nàng. Tuân vượt biên vào năm 87, hiện ở Montréal. Qua một người quen có lúc ở chung trại với Ngọc ở Pulau Bidong, được nhận vào Canada, và hiện ở gần chỗ Tuân, Tuân có được tin tức và địa chỉ của Ngọc. Nay thì Tuân nhìn cuộc đời thật rõ ràng: cuộc đời của một gã đàn ông ở vào lứa tuổi xấp xỉ 60, đến Bắc Mỹ khá chậm, không vợ, không con, và sửa soạn những năm tháng cuối cùng của cuộc đời sao cho những năm tháng này không là những nuối tiếc, hoài niệm dằn vặt cuộc đời. Vậy mà trong thư gởi cho Ngọc, Tuân đã viết: ... Anh sống ở đây như một người bị bỏ quên!... . Đọc đến đoạn này, nàng đã cười nho nhỏ trong họng. Đáng lẽ Tuân nên viết ... Anh sống ở đây như một người tình bị bỏ quên!... . Nếu ngày xưa anh đừng bỏ quên em. Và bất giác, nàng thấy muốn gặp Tuân trở lại, chỉ một lần, để xem xem chàng sống như thế nào? Bề nào, ông ấy cũng đã là người tình của nàng. Ông ta không phải là người của cái thế giới chiến

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

35


tranh, đàn áp, ngược ngạo. Đó là một người của trí tưởng và những xúc động, bất trắc như những cái nắm tay và những nụ hôn lúc hờ hững, khi dồn dập, và cặp mắt lúc nào cũng như đang ngái ngủ. Nàng muốn dành cho ông một bất ngờ trong chuyến đi này. Qua Cali. chơi xong, nàng sẽ bay lên New York thăm gia đình người chị, rồi tiện đường nàng sẽ ghé Montréal vừa thăm gia đình một đứa em, vừa thăm ông luôn thể. Qua khung cửa nhỏ, bầu trời vẫn xanh ngút mắt. ***** Hai người ngồi đối diện trên một chiếc bàn vuông nằm ngay cạnh cửa sổ lớn của nhà hàng trông ra con đường Sainte-Catherine còn vắng bóng người vào buổi sáng chủ nhật. Ông Tuân nói như đùa: - Anh không ngờ em bay đến nửa vòng địa cầu qua thăm anh đấy. Em làm anh xúc động quá. Còn anh, anh chôn chân nơi này rồi. Có muốn đi chơi xa một chút cũng chẳng dễ dàng gì. Đất trời thênh thang, nhưng chẳng phải muốn đi là đi được đâu. Nàng hiểu câu nói của ông. Nàng hiểu rõ tình thế của ông. Những người lớn tuổi, sức lực đã cạn, lại một thân một mình, còn làm nổi trò trống gì trên vùng đất này nữa. Những người lừng khừng như ông thì tình thế còn trầm trọng hơn nhiều. Nhưng nhìn ông, nàng không thấy dấu vết của sầu tư. Nàng dọ dẫm: - Mấy năm trước, khi có tin em, sao anh không liên lạc ngay

36

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

với em? - Anh cũng muốn liên lạc lại với em, nhưng để làm gì nhỉ? Em mới vào Úc, một nách mấy đứa con, và anh nghe nói em còn có bạn mới nữa. Đời sống như vậy là ổn rồi, làm phiền nhau làm chi? Nàng nhìn ông dịu dàng. Ông ấy vẫn là người quen được che chở hơn là phải vật lộn, dành dật. Đời sống của ông trôi theo cái đà trôi của số đông người trong cái dòng sống vĩ đại mà trời đất đã an bài. Lòng nàng không còn gì sôi nổi nữa, nhưng nhìn ông, nàng vẫn thấy tội nghiệp, hệt như nàng đã tội nghiệp cho chính cuộc đời bão bùng của mình. Người đàn ông trước mặt nàng lúc này đã là một người đàn ông đứng tuổi, với những vết chân chim trên khoé mắt, và mái đầu nhuốm bạc, chỉ còn lại giọng nói và ánh nhìn trầm lắng của một người an phận. Nàng dọ dẫm: - Nếu anh muốn, em sẽ bảo lãnh anh qua Úc. - Cám ơn em. Em nói đùa đấy, phải không? Chờ cho tới khi Úc nhận anh vào với em thì không chừng, anh đã mồ yên mả đẹp rồi. Nếu em có trong trương mục nửa triệu đô thì anh cũng dám qua với em; nhưng chẳng phải dễ dàng đâu. Còn các con em, còn cháu em. Và còn biết bao nhiêu phiền toái khác. Ông nắm lấy bàn tay của nàng: - Đa tạ em. Anh là một thằng đàn ông đã chẳng đem đến cho người yêu mình một bảo đảm nào. Anh không thể và cũng chẳng có quyền làm xáo trộn đời sống của bất cứ ai nữa. Gặp được em thế

này anh thấy hạnh phúc lắm rồi. Tất cả chúng ta không ai thay đổi được cuộc đời mình nữa em ạ. Tạ Ơn em. Ông nói mà nước mắt muốn ứa ra. Còn nàng, nàng lặng người. Có lẽ ông đã nói đúng. Không ai trong cái xã hội nhiễu nhương nơi quê nhà thoát được cái cộng nghiệp tàn nhẫn những năm qua. Và khi cơn mộng dữ qua rồi, thì không còn thứ nào có thể ráp lại với nhau cho khớp nữa. Nàng xoa nhẹ bàn tay trên bắp tay ông, vỗ về an ủi ông, nhưng nghe như tiếng nước mắt rớt trong con tim bồi hồi của mình. Nàng cắn nhẹ bờ môi, lắc đầu: - Chiều nay em rời Montréal, anh đừng ra phi trường tiễn em. Chút nữa, vợ chồng con em em nó mời em đi ăn trưa với tụi nó. Xong rồi thì về lại kháchsạn sửa soạn để chiều ra phi trường. Ông hỏi một câu không ăn nhập gì vào chuyện giữa hai người: - Em còn đi làm không? Năm nay em mới 48 mà. Có đi làm đều thì mới có phương tiện đi đây đi đó được. - Em phụ thằng cháu lớn lo cái tiệm ăn nhỏ, cũng đủ chi dùng. Được cái may là hai đứa con gái đều học hành xuông sẻ, có việc đàng hoàng và thương em thật nhiều. Đi chơi chuyến này là tiền các cháu bỏ ra đó anh. - Em thật may mắn và hạnh phúc. Chúc em và các cháu từ nay mọi chuyện đều hanh thông. - Em cũng chúc anh cuộc sống bình an. Ông buông tay nàng, kêu người bồi lại bàn. Nàng dành trả

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


tiền, nhưng lần này thì ông không lừng khừng: - Em cho anh không trả nổi bữa ăn sáng này sao? Ông đứng dậy trước, vòng qua phiá nàng, đỡ nàng đứng dậy. Ông đi sau nàng ra khỏi nhà hàng. Nắng buổi sáng thật trong. Những du khách từ nhiều xứ đổ về Montréal bắt đầu đi dọc hai bên đường Sainte-Catherine mỗi lúc mỗi đông. Ông và nàng đi lẫn vào dòng người, ngược về phiá trường UQAM, quay lại nơi khách sạn nàng ở. Hai người dừng lại trước khách sạn. Ông không nói lời chia tay nữa, nhưng vội vàng ôm lấy nàng thật nhanh, hôn thật vội trên môi nàng, buông nàng ra, và đi như chạy trốn về hướng bờ sông. Nàng đứng lặng trông theo dáng đi vội vã và lầm lũi của ông, nghe như lòng mình là một bờ đá ven biển Đông sóng gió năm nào. ***** Ông ra khỏi nhà lúc 5 giờ sáng. Nửa tiếng sau ông đã đến Lachine. Ông lái xe thật chậm dọc theo con đường quanh hồ. Xe vượt qua hội quán trượt nước trong vùng, chạy từ từ vào khu nhà nằm ven đường. Bên phải của con đường, hồ Saint Louis mênh mông tan trongsương mù vào buổi sớm chớm thu. Những hàng cây érable lá vàng hai bên đường, những mái nhà nâu xám và những bãi cỏ lớn trước những căn nhà nhoà trong màn sương. Chỉ còn thấy những mảng màu nhạt, nhờ nhờ vàng, nâu, xanh lẫn vào nhau. Trời, nước, tàng cây, nhà, và những

chiếc du thuyền ẩn trong một màn khói loãng. Chung quanh, chỉ còn là cái im vắng mênh mông của không gian thấm lạnh. Ông cho xe chạy xuống một bờ cát có một vài tảng đá lấn ra mép hồ. Tắt máy, ông cài lại nút áo phiá trong, cài lại cái zipper của áo khoác chống lạnh và kéo cao cổ áo, rồi ông hạ cửa kiếng xuống. Không khí lạnh xoa trên da mặt làm ông tỉnh hẳn. Thần trí trong suốt. Từ ngày đặt chân đến xứ lạnh này, lần đầu tiên ông được hưởng một buổi sáng thật sự thanh bình. Chung quanh không một tiếng động. Ông rót trà ra chiếc ly bằng inox và nhắp một ngụm. Hương trà và hương sen như ngấm vào người rồi toát ra từ từ qua hơi thở rất chậm của ông. Đã nhiều năm nay, bây giờ ông mới có được cái buổi sáng thật lạnh, thật vắng, thật im ả mà hạnh phúc này, hệt như nhiều năm trước đã có lần ông ngồi trong nhà thủy tạ bên hồ Tịnh Tâm ở Huế nhắp một chung trà và nhìn xuống hồ sen bát ngát, thấy lòng mình như một khối thủy tinh tinh ròng, không gợn chút bụi của nợ trần. Bên kia bờ hồ là khu kỹ nghệ Lachine. Giờ này, ông không nhìn thấy nó, và kể từ ngày hôm nay, ông sẽ không còn phải thấy nó hàng ngày nữa. Ông bỗng thấy nhẹ nhõm trong người. Phải thế này mới là bình yên chứ. Từ nhiều năm nay, ông đã quen sống một mình. Muốn vướng bận thêm cũng chẳng được. Ông vừa nhắp xong ngụm trà thứ nhì thì bỗng ông nhìn thấy ở khoảng giữa hồ một bụm khói đen nhạt như một đọn mây đang trôi vào phiá bờ. Nhìn kỹ là một

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

cánh hạc. Ông sững người. Cánh hạc cao trên mặt nước khoảng vài thước, lờ lững như một con diều trong sương khói mênh mông. Thân mình, cái mỏ và cặp cẳng duỗi dài sau một làn sương lụa mơ hồ. Ông bất giác nhớ tới bài Hoàng hạc lâu của Thôi Hộ, một thi bá nổi tiếng đời Đường. Hạc vàng có lẽ chỉ có trong trí tưởng của nhà thơ, nhưng trước mặt ông, cánh hạc như sương, như khói đã nhẹ nhàng đậu trên mỏm đá cách ông vài sải. Hương sen còn đọng trong bầu không khí quanh ông, và hạc trắng ngay trước mắt ông, co một chân như ông vẫn thấy trên những chân nến bằng đồng trên bàn thờ gia tiên, trong dáng đứng của một hiền triết trầm ngâm trước cái mênh mông của trời, nước nhu hoà. Ông nhìn ra khoảng trống mông lung và mênh mông trước mặt, rồi tiếng một chiếc lá tách nhẹ khỏi thân cây mờ mờ đáp xuống mặt hồ. Ông thấy trước mặt cánh hạc trắng vươn thân mình tới trước nhẹ nhàng bốc lên trong sương khói mờ ảo. Trong khoảng khắc ông nhớ tới buổi chia tay vội vàng hồi sớm hôm qua với người tình cũ. Cuộc gặp gỡ gây nên trong ông những xao động như những dợn sóng nhẹ, đang loãng dần ra xa khi cánh lá chạm đến mặt hồ. Ông biết rõ ràng là nàng hiện đã có được cái hạnh phúc bình an bên con, bên cháu trong cái xứ sở chan hoà nắng ấm. Còn ông, như một cánh hạc lẻ loi, đậu lại trên một mỏm đá mù sương. n

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

37


TruyệnNgắn

Bức họa cuối cùng

T

ôi bấm chuông mãi mới thấy lão lò dò ra mở cửa. Lão dụi mắt, đeo kính mới nhận ra tôi. Bất chợt lão kéo tay tôi vào nhà nửa mừng nửa rầu và lúng búng nói: - Lão có lỗi với anh, bức họa ấy em nó lại bán mất rồi. Tôi trợn mắt hỏi lại: - Thật ạ? Lão lại dụi mắt, hình như để giấu đi những giọt nước mắt vừa ứa ra. Sau đó lão cúi đầu như nói với chính mình: - Chó má thế đấy! Lần này hình như nhiều tiền hơn lần trước, nên nó lấy đi ngay không kịp chụp hình lưu lại. Tôi ngần ngại ngồi xuống ghế. Ấm chè còn nóng, có lẽ lão mới pha để đón tôi theo lời hẹn. Ánh nắng buổi sớm len mãi vào ngôi nhà nhỏ này mới được có ba tia như chiếc rẻ quạt khẳng khiu bằng bạc. Tôi chỉ biết im lặng vì không biết nên giận hay nên thương con trai lão. Bởi ai cũng biết rằng, bất kể lúc nào hắn cũng sẽ vẽ cho lão ngay một chân dung khác. Hắn

38

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

có tài và nổi tiếng trong giới hội họa. Nhưng không hiểu sao nom mặt hắn trơ trơ, nhẵn thín, vô cảm chứ không được như gương mặt góc cạnh đầy biểu cảm của lão. Nhiều lần hắn tự họa để bán cái mặt mình cho thiên hạ, nhưng lại thấy lộ nguyên hình cái mặt nhạt nhẽo với đôi môi lúc nào cũng mỏng dính dưới cặp kính mắt tròn điệu bộ. Tôi là bạn vong niên của lão nên có gì vui buồn lão đều gọi tôi đến để kể lể, trò chuyện, trút bầu tâm sự. Đôi khi lão còn khóc tu tu lên như đứa trẻ. Nhưng chưa bao giờ tôi dám ta thán về hắn, con trai lão, vì đó là chuyện riêng của gia đình lão. Nhưng lần này là lần thứ mười, hắn bán đi bức chân dung mà lão ưng nhất, thì tôi đâm khùng và bật ra một câu khó nghe:

n Vương Tâm

- Tiền ai chả quý. Cần thì cần thật đấy. Nhưng bán bức tranh mà cha mình quý nhất là việc tệ hại. Lão nhếch miệng cười. Cặp môi dày rạn nứt vì thời gian nửa như mếu thều thào: - Nó hứa với tôi ngay trong tuần sẽ đến vẽ cho tôi chân dung khác. Sẽ đẹp hơn. Sẽ biểu cảm hơn. Tôi im lặng uống thêm chén nước trà đậm mà lão mới rót. Lão nhìn tôi tỏ ra áy náy, có thể vì thấy tôi lần đầu tiên trách cứ con trai lão. Bất chợt có tiếng chim hót ở vườn cây nhỏ bé cuối sân. Lão cười, ngước cặp kính to dầy cộp nhìn ra phía ngoài, rề rà nói:

- Thỉnh thoảng chim đến đây hót nghe vui đáo để. Nhờ nó mà đôi lúc tôi thấy mình như thức - Thằng mất dạy! dậy sau cơn ngủ mê mệt. Anh thấy Nói rồi tôi mới thấy nhỡ lời vì tiếng nó trong trẻo không. Cứ ríu thấy lão tái mặt đi. Tôi lúng túng ra ríu rít đến vui tai. xin lỗi lão, ai dè lão chỉ im lặng, Tôi biết là lão cố đánh trống một lúc sau mới nói: lảng cái chuyện con trai mình vừa - Đúng là tôi không dạy nổi nó, bán bức chân dung đẹp nhất, để anh ạ! tôi đỡ giận. Nhưng tôi vẫn thấy Tôi cắn răng tỏ ra ân hận vì câu hậm hực thế nào ấy, nên cố hỏi trách cứ ấy, nhưng vẫn nói thêm: thêm một câu:

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


- Thế nó có đưa ít nào cho bố không? - Có ! - Bao nhiêu ? - Nói anh bỏ quá cho. - Bao nhiêu ? - Hai trăm ngàn tiền ta. Gọi là có mà anh. Tôi cáu tiết ra mặt. Thì ra mười lần vẽ chân dung cho bố, rồi lại bán đi khi được giá, mỗi lần lại quẳng cho bố vài trăm và lại hứa vẽ cho bức khác. Nghĩ mà bực mình. Nhưng chợt nhìn thấy lão thui thủi ngồi cúi đầu, ra sức lau mãi mắt kính thì tôi nguôn cơn giận, an ủi lão. - Thôi thì lần tới hắn vẽ xong, bác trả tiền công sá sòng phẳng mua đứt đi. Em sẽ góp tiền cùng bác, bao nhiêu cũng được, bác ạ! Lão trố mắt nhìn tôi: - Hay đấy nhỉ, phải cho nó biết tay mình chứ lị. Thế rồi lão với tôi cùng cười, làm như thắng lợi trong tầm tay rồi. Tôi nhấp thêm một chén trà rồi xin phép ra về vì thấy lão có vẻ đói và muốn đi nấu bát mì tôm đang để sẵn trên bệ bếp. Tôi đi ra chợt nghe thấy lại một giọng tuồng khê nồng cũ rích như mọi bận, lại thấy rầu rĩ trong lòng... oOo

sĩ, đa tình nên mẹ tôi ngả sang bố tôi là một công nhân đường sắt, chân chất và nghèo kiết xác. Lão sau này cũng lấy vợ sinh con và vẫn hay đi hát cô đào. Được cái lão hát rất mùi với cái giọng ca trù óng ả. Bố tôi kể lại, lão được nhiều cô đào hát mê lắm. Còn các đào rượu thì cứ ngả ngớn hầu lão hết sức chu đáo. Nhưng ai dè vợ lão bị bệnh chết sớm để lại cho lão ba đứa con trẻ dại. Có cái lạ, sau ngày vợ chết, lão tu tỉnh hẳn, chịu khó làm lụng và nuôi con khôn lớn. Nhất là hắn, cái thằng con thứ hai có biệt tài hội họa và được thiên hạ tìm đến mua tranh rất xôm. Hắn giàu sụ và chơi lắm thứ, tỏ vẻ giàu sang, nào nhà vườn, nào biệt thự, nào xưởng vẽ, nhưng chẳng bao giờ lo nghĩ đến bố cả. Lão vẫn ở cái nhà mười hai mét như ngày nào. Nghĩa là hơn nửa thế kỷ qua, lão cứ lọm khọm vào ra cái sân khoảng hai mét vuông để hít thở, tưởng nhớ và tự an ủi rằng, đã có những đứa con trưởng thành sung sướng giàu có bắt đầu từ ngôi nhà bé nhỏ này. Nghĩ thế lão cười và thấy tự hào lắm.

hắn vẽ lão ngộ nghĩnh lắm. Đôi môi dề ra với nụ cười hóm hỉnh. Đôi mắt cách điệu với vẻ lim dim khoái trá như vừa liếc gái vậy. Ấy là lão với tôi cứ tán vậy rồi cười, rồi ho sặc sụa, như đôi bạn tri kỷ. Thế rồi, bỗng dưng có một người đàn ông cao lớn theo chân hắn đến ngôi nhà nhỏ bé ấy, ngắm nghía rồi trả giá. Nghe đâu lần ấy hắn bán vội, giá năm trăm đô la. Hắn nhận tiền xong tịnh không nói gì với lão mà chỉ hứa sẽ vẽ cho bố một bức khác.

Rồi, bức hai với mái tóc cuộn sóng và cái cằm khấp khiểng, cũng bán. Sau, bức ba với cặp mắt u sầu trong một ngày giỗ vợ của lão, cũng bán. Lại nữa, bức bốn, bức năm... Cứ vẽ xong hắn lại có khách và lại kêu túng với lão, lại bán. Lão làm mẫu cả thảy đến chục lần, mỗi lần bán, hắn thi thoảng mới đưa cho lão vài trăm, còn nói là thêm tiền tiêu cho vui, già rồi ăn mấy, lương hưu tiêu cũng chả hết. Khốn nạn. Hắn nghĩ thế và lại đòi lão làm mẫu. Tôi còn nhớ, đến lần cuối cùng, lão nói hết nước hết cái rằng, mình chẳng còn sống bao Trước đây, bao giờ sang thăm lâu nữa, bức tranh này là để sau lão, bố con tôi cũng dắt díu, nên này thờ. Hắn vâng dạ, rồi lại bất lão cũng coi tôi như con vậy. Sau ngờ dẫn khách đến, được giá lại này, bố mẹ tôi mất đi, tôi bỗng bán phắt, chẳng cần ý kiến lão... nhiên trở thành thân thiết với Chính vì thế tôi mới nghĩ ra lão, hóng mọi chuyện từ ngôi nhà cái mẹo, lần này, lão và tôi sẽ nhỏ bé này. Phải nói, tôi rất mê dồn vốn mua đứt tác phẩm của các chân dung mà hắn vẽ cho lão. hắn. Tôi nghĩ, cứ ra giá thế, chắc Lắm lúc tôi cũng tự an ủi lão rằng, gì hắn dám lấy tiền của bố và có thôi thế cũng được, ít ra hắn còn lấy cũng không thể lấy cao được. có chút tình với bố qua các bức Nếu không, trước khi ngồi làm họa. mẫu, lão sẽ bắt phải làm cam kết

Tôi trở thành bạn vong niên của lão, bởi vì trước những năm năm mươi lão chơi với bố tôi. Tôi với lão thường cười ha hả hai bên cho rõ ràng, như mọi hợp Nghe nói hồi ấy cả hai đều yêu mẹ tôi nhưng lão bị chê là hơi nghệ với bức chân dung thứ nhất, bởi đồng kinh tế. Nếu không nghe, Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

39


lão sẽ chẳng ngồi cho mà vẽ nữa. Tôi thì chẳng có con mắt hội họa gì nhưng ngắm mặt lão tôi rất thích. Gương mặt lão mỗi năm có thêm những nét già nua khắc khổ xuất hiện, nhiều góc cạnh hơn, và điểm trên má ngoài những hạt đồi mồi còn có những nếp da dạn dĩ đầy sương gió, nhất là đôi mắt mờ đục theo thời gian nhưng vẫn còn những nét lấp lánh ẩn chứa những ưu tư cho nhân tình thế thái. Có lẽ vì sự đổi thay khắc khoải ấy trên gương mặt lão đã làm cho hắn tạo nên những chân dung đặc sắc và cao giá. Cứ bức sau lại bán được giá hời hơn bức trước. Hắn bán, bởi hắn cho đó là tác phẩm của mình, nên chỉ cho phép cha mình treo chơi một thời gian. Mỗi lần khách đến ngắm lão rồi lại ngắm tranh, ai nấy đều thích thú, cho đó là độc bản có một không hai. Cứ thế, đồng tiền đã làm hắn lao vào như con thiêu thân vậy. Không ngờ gương mặt đầy cá tính của lão đâm có giá. Chính vì lẽ đó mà lão cứ ngày một nhàu nhĩ, tủi buồn, vì cái mặt mình bị con trai đem bán cho khắp thiên hạ. Thấy tôi gợi chuyện mua đứt tác phẩm của hắn, lão tỏ ra đắc ý, quyết định đưa ra đòn một phen. tapchicadao.com số 249 Ngày 26 tháng 11, 2010

19

Từ hôm ấy, tôi chờ lão gọi đến, ngày này qua ngày khác. Có hôm tôi rẽ qua, chỉ thấy lão nằm thượt thở dài, rơm rớm nước mắt khi nhắc đến việc căn nhà trống trải ngày một lạnh lẽo vì không có bức chân dung nào còn được giữ lại. Rồi một tuần sau đó, tôi nhận được điện thoại. Giọng người trong máy nghe lạ lắm, chỉ nói nhanh là lão cho gọi tôi gấp. Thế là tôi bỏ mọi việc, hớt hải đến nhà lão với cảm giác lo sợ bất thường. Căn nhà nhỏ của lão càng trở nên chật chội khi lố nhố đến năm bảy người đang ở trong. Tôi cố len vào, mới hay hắn và lão đang giằng co một bức họa. Lão phân trần: - Đã mấy đêm bố thức cho con vẽ, bức chân dung này bố đã nói trước là bố đặt tiền mua, con đừng bán cho ông khách này nữa. Hắn gay gắt. - Làm sao bố đủ tiền mua khi người ta trả con tới năm ngàn đô. Con hứa với bố ngay đêm nay con sẽ vẽ tặng bố một bức khác, được chưa ? Lão nì nèo.

40

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


AUTO FREE TECH MAINTENANCE - REPAIR - REBUILD

2615 W. Pioneer Pkwy, Arlington TX 76013

MERCEDES

Định bệnh và định giá miễn phí

BMW

REBUILD ENGINE Cheaper than used

Open 7 days a week: 9:00AM-7:00PM

ALL ELECTRONIC Control System

TRANSMISSION

Differential transfer case rebuild cheaper than used

Cần nhân viên yêu nghề, thật thà và kinh nghiệm. Phải thông hiểu sự vận hành của từng hệ thống, những linh kiện của nó có bổn phận làm việc như thế nào. Lương rất cao, không cần tháo ráp. Cần nhiều thợ tháo ráp trên 10 năm kinh nghiệm, trả 50% Labor. Có việc làm liên tục. Liên lạc chúng tôi.

FREE DIAGNOSTIC & ESTIMATES - ASK FOR FREE TOWING & CAR RENTAL LOWEST PRICE GUARANTEED. 10% BELOW COMPETITORS’ PRICES

817-274-1111 ( 817-274-8774

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

41


TruyệnNgắn - Một lúc là tỉnh lại thôi mà. - Không được, đây là bức họa thì bị hai người thanh niên trẻ Tôi quen cảnh này rồi. Thôi, bai... đã được giao kèo, vì thế bố mới đứng cạnh hắn đẩy ngã dúi xuống giường lão, chợt thấy lão trợn mắt bai... ngồi làm mẫu cả đêm qua. - Quay lại ! Chợt nhìn thấy tôi, lão nấc lên ôm ngực kêu lên với những câu nghe đau thắt trong ngực: như bị nghẹn vậy. Tôi chạy đến Tôi kêu không kịp nữa, vì hắn - Đây là chân dung bố mà con. đã phóng xe lao vút đi. bên giường. Lão bảo tôi lấy hộ một mảnh giấy trong túi, rồi nói: Đừng bán nữa. Bố xin con... Một người hàng xóm đã cùng Nói rồi, lão ngã vật bên thành - Đây là giấy tờ đã đặt nó năm tôi gọi xe cấp cứu đưa lão đi bệnh giường. Tôi chỉ kịp đỡ cho đầu trăm ngàn để mua bức chân dung viện. Nhưng đây là lần cuối cùng này. Nó nhận tiền rồi và ký hẳn lão khỏi bị đập vào cạnh bàn. Lão tôi chăm sóc cho lão. Nửa đêm hoi, vậy mà mới chỉ có một ngày, ngất xỉu nhưng tay vẫn nắm chặt về sáng, lão đã tắt thở vì trụy tờ giao kèo. Đám người mua bức tim. Một người già vô cùng cô khách đến, nó lại lật lọng... họa vội vã đi ra. Hắn cầm tiền gọn đơn giữa những người con tài ba Tôi đang lúng túng tìm tờ giấy lỏn trên tay, quay lại: và giàu có. Tôi cứ ngồi bên cạnh trong túi lão thì bất ngờ hắn lao - Anh dặn bố tôi đêm nay tôi lão cho đến khi ánh sáng đầu tiên tới giành lại bức chân dung trên sẽ về để vẽ cho ông ấy bức chân chiếu qua cửa sổ. tay lão, rồi quát lên: dung cuối cùng. Bất chợt có tiếng chim lảnh lót, - Đây là tác phẩm của con. tôi như hãy còn mơ màng, định Tôi nói vội vàng: Chẳng ai có quyền can thiệp cả. gọi lão dậy để cùng nghe như - Ông đang bị ngất đi đây này. mọi ngày, ở ngôi nhà nhỏ bé ấy. Hắn nhìn tôi rồi đưa bức tranh cho một người khách đang đứng Cậu hãy ở lại xem sao. Nhưng tất cả đã hết. Tôi chẳng chờ ngoài cửa. Tôi với tay kéo Hắn nhấc cặp kính cận tròn vo bao giờ được nghe thấy tiếng lão nữa. n hắn lại, định phân bua đôi điều nhìn lão:

lớp học esl và luyện thi quốc tịch mỹ

miễn phí

Trung tâm dạy Anh văn ESL (English as a Second Language), và lớp luyện thi Công Dân Mỹ, của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ nhận đơn ghi danh, xếp lớp vào tối thứ Hai, ngày 7 tháng Ba từ 7 giờ đến 8 giờ tối. Lớp học Anh Văn mỗi tuần hai buổi tối: Thứ Ba và Thứ Năm, từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Lớp luyện thi Công Dân Mỹ mỗi tuần một buổi tối thứ Hai, từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Các lớp do thầy cô người Việt, và người Mỹ dạy từ trình độ sơ cấp đến cao cấp, hoàn toàn miễn phí. Xin kính mời quý đồng hương cần học Anh Văn, hoặc luyện thi Công Dân Mỹ đến ghi danh tại 2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75244. Điện Thoại (972) 414-7073

42

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

43


Tóm TắtSức Khỏe

Rau cần chữa ho, thiếu máu T

heo Đông y, rau cần ta có vị thơm, tính bình, không độc, có công hiệu thanh nhiệt, bổ máu, thông đường ruột, giải khát, hạ huyết áp, trị ho…

Trị chứng xanh xao, thiếu máu, mất máu: Khi bị mất máu do chấn

thương, do phẫu thuật thì lấy hai bó rau cần ta nấu với 200 – 300 gr thịt bò, ăn cả nước lẫn cái. Ăn khoảng 10 – 15 ngày sẽ cho kết quả tốt.

Lấy 500 gr rau cần ta rửa sạch, vò nát, ép lấy nước, uống ngày 1 – 2 lần. Trị chứng viêm gan mạn tính, Dùng liên tục. Hoặc rau cần ta rửa đi tiểu ra máu: Lấy 200 gr rau cần sạch, chần qua nước sôi, cắt khúc, ta rửa sạch, vò nát, ép lấy nước, trộn thêm gia vị, ăn hằng ngày. cho thêm 50 gr mật ong, trộn đều, uống nóng. Ngày uống 1 – 2 lần. Trị chứng cao huyết áp: Lấy 10 Dùng liên tục trong nhiều ngày sẽ cây rau cần ta rửa sạch, giã nát, có hiệu quả. cho thêm 10 quả táo tàu, đun lâu với nước, uống ngày hai lần. Một Trị chứng viêm phế quản: Lấy đợt điều trị 15 – 20 ngày. Hoặc gốc rau cần ta cả rễ 100 gr, vỏ dùng 500 gr rau cần ta, rửa sạch, quýt 9 gr, kẹo mạch nha 30 gr. luộc chín cho thêm đường trắng Cho kẹo mạch nha vào nồi đun uống thay trà trong ngày. Hoặc sôi, cho gốc rau cần và vỏ quýt, dùng 120 gr rau cần ta cả rễ rửa sao cháy, đổ thêm nước, sắc uống sạch, cắt nhỏ, cho thêm gạo đủ nóng trong ngày. dùng, nấu cháo ăn thường xuyên. Trị chứng tiểu đường:

44

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Rau cần ta Trị chứng ho gà: Lấy 500 gr rau

cần ta (cả cây) rửa sạch, vắt lấy nước cốt, thêm vài hạt muối, hấp cách thủy, chia uống hai lần vào sáng sớm và tối. Uống liền trong nhiều ngày.

Trị chứng nôn mửa, thổ tả ở trẻ em: Rau cần ta tươi rửa sạch đun

nước cho trẻ uống. n

BS Nguyễn Thu Hiền / Báo Đất Việt

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

45


Vui ChơiDu Lịch

10 Khách sạn “xịn” nhất trong thành thị nước Mỹ

N

ếu có dịp đi du ngoạn trong nước Mỹ để đi danh lam thắng cảnh, bạn hãy ghé qua những khách sạn này, và ngủ thật ngon tại một trong những khách sạn tốt nhất ở Mỹ. Khi đến với khách sạn Rittenhouse tại Philadelphia bạn sẽ sánh vai với lịch sử (và có thể một số minh tinh). Nhiều phòng tại khách sạn được nhìn xuống Rittenhouse Square, được thiết kế bởi William Penn vào thế kỷ 17 và cũng đã từng là tư gia của nhà quý tộc Victoria. Với sự sang trọng và dịch vụ tuyệt vời với vị trí đắc địa này, và không có gì ngạc nhiên khi Rittenhouse được đặt tên là một trong những khách sạn tốt nhất của Mỹ bởi các độc giả của Giải trí và Du lịch trong cuộc điều tra của World’s Best hàng năm.  Trong thực tế, khách sạn cao tầng này là tài sản duy nhất của thành phố Philly được một vị trí hàng đầu. May mắn thay ngoài thành phố được mệnh danh Brotherly Love này thì có vài thành phố khác: 15 thành phố khác của Mỹ được công nhận là một trong những thành phố với khách sạn hàng đầu. Nói cách khác, bạn sẽ không bao giờ ở quá xa một thành phố lớn với những khách sạn tuyệt vời.  Số 1: Trump International Hotel & Tower Thành phố: Chicago

Nằm trong một khối nhỏ gọn bằng thép 92 tầng bên cạnh sông Chicago, với một spa rộng 23.000-square-foot. Để thêm phần thoải mái, hãy đăng ký một

46

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Thành phố: Chicago

Trump International Hotel & Tower, Chicago The Peninsula Chicago trong 53 phòng có hệ thống spa, tất cả đều có các loại tinh dầu và Khi bạn bước chân vào Peninđược kết nối trực tiếp đến các khu sula, người tiếp viên chào đón bạn vực điều trị. bằng cả tên họ, khi bạn vào một Số 2: Khách sạn Bel-Air trong 339 phòng thì sẽ thưởng Thành phố: Los Angeles  thức được nhạc cổ điển; và bên cạnh giường ngủ của bạn có một bảng điều khiển để quản lý ánh đèn, tắt chuông cửa cho sự riêng tư, và thông báo tiếp viên khi bạn muốn dịch vụ. Sự sang trọng kéo dài đến spa của khách sạn, được làm bởi ESPA: nó bao gồm một sundeck ngoài trời, ẩm thực spa, tám phòng điều trị, phòng xông hơi, và một hồ bơi lòng. Và đừng Hotel Bel-Air, Los Angeles quên là phải thưởng thức các món ăn tại Shanghai Terrace-Food & 103 phòng được trang trí độc Wine bầu chọn là một trong 100 đáo tất cả đều sang trọng, lót gạch nhà hàng châu Á đứng đầu tại Mỹ marble Alicante và khăn trải Pratesi, đa số trong 45 phòng đều có Số 4: Khách sạn Rittenhouse  Thành phố: Philadelphia  lò sưởi. Những phòng có hành Một địa điểm có uy tín trên Ritlang tư nhân được giấu đằng sau tenhouse Square, dịch vụ không những bức tường bao phủ bởi những bồn hoa và cây California đâu thắng nổi, và 98 phòng lớn Oak khổng lồ. (Lưu ý: khách sạn (bắt đầu từ 450 feet vuông). Tại đang trải qua đổi mới và dự kiến​​ đây có trưng bày các bức tranh mở lại vào tháng Bảy năm 2011.)  của Mary Cassatt. Phải nhớ đăng Số 3: Khách sạn Peninsula ký phòng mang số - 08, họ là một

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Hills Thành phố: Los Angeles

The Rittenhouse Hotel, Philadelphia The Rittenhouse Hotel, Philadelphia

trong những phòng lớn nhất trong các khách sạn và nhìn ra RittenMột tòa nhà đương thời ở trển house Square. Gold Coast với 246 phòng, khách sạn hoàn toàn nằm trong khu cho Số 5: Rosewood Mansion vào những người tìm kiếm để đạt đến Turtle Creek cửa hàng hạng sang và nhà hàng Thành phố: Dallas lớn. Du khách có thể ngâm mình trong những bồn tắm sâu được tìm thấy ở mỗi phòng sau một ngày bận rộn. Số 7: Ritz-Carlton Thành phố: New York

Có 259 phòng và dãy phòng lớn, trang trí với màu hồng nhạt,

The Peninsula Beverly Hills

Từ lúc bạn đến nơi bạn đang ở trong tay của chính người quản lý quan hệ khách của bạn, những người sẽ biết tên của bạn, có tài liệu đăng ký và các phím của bạn, và đưa đến phòng của bạn, hoặc biệt thự tư nhân trong các khu vườn. Những ngày này, check-in có thể bắt đầu tại sân bay. Tại đây sẽ trợ giúp bạn lấy hành lý, dẫn bạn đến chiếc xe nổ máy sẵn của bạn ở lề đường, và giới thiệu bạn với một trình đơn để bạn có thể đặt phòng trên đường đến khách sạn.  Số 9: Four Seasons Hotel  Thành phố: Chicago 

The Rittenhouse Hotel, Philadelphia

Khách sạn này, gần đây đã được tu bổ bởi công ty thiết kế nội thất BAMO, bao gồm ghế sofa của Michael Taylor, ghế của William Switzer, và bàn gỗ quý phù hợp theo trang trí của Ý. 143 phòng đã được làm lại trong màu sắc thanh nhã và các loại vải phong phú, và năm ngoái, đầu bếp Bruno Davaillon - người đạt được hai sao Michelin trong Alain Ducasse’s Mix ở Las Vegas và được làm tại nhà hàng Mansion, kiếm được khen ngợi cho các món ăn đọc đáo bao gồm cả King Crab súp và bò rừng.  Số 6: Sutton Place Hotel Thành phố: Chicago

The Rittenhouse Hotel, Philadelphia

đi kèm với màn tơ và được lựa chọn bốn kiểu gối, phòng tắm được trang bị bồn bồn tắm ngâm sâu và sản phẩm của Frederic Fekkai. Chậu cay cau dừa và bức tranh của Samuel Halpert trong Star Lounge, và một bữa ăn tươi ở BLT Market, một nhà hàng mới Laurent Tourondel, là bắt buộc. Số 8: The Peninsula Beverly

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

Khách sạn này lấy cảm hứng từ Pháp được đặt trên tầng 30-46 của một tòa nhà chọc trời Chicago, trong khi tất cả 343 phòng đều có quan điểm của Hồ Michigan, các bộ điều hành cao cấp có quan điểm truyền cảm hứng của cả hai hồ Michigan và Michigan Avenue. Số 10: Khách sạn Sofitel Lafayette Square  Thành phố: Washington, DC 

Các 237 phòng lấy cảm hứng từ Art Deco, đánh bóng với mầu nâu với dấu đỏ nhung và treo với bức tranh sơn dầu, màu đen và trắng những hình ảnh kiến ​​trúc của Washington. Góc phòng 14 và 26 có cửa sổ trên, hai bên không gian với chíu đày ánh sáng.

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

47


Truyện dài nhiều kỳ

n Trần Thị Bảo Châu (Tiếp theo kỳ trước) -6Thiên Lý nhấn chuông. Một phụ nữ trung niên chắc là người giúp việc ra mở cổng. Bà ấy mỉm cười với Lý: - Bác sĩ đang đợi cô. Lý cười đáp lễ. Cô theo bà ta vào nhà và thấy bà Hạnh đã ngồi trên xa lông. Bà Hạnh vồn vã: - Ngồi đi em! Tới đây bằng gì vậy? Lý từ tốn: - Dạ, em đi xe buýt. - Thế à! Đúng rồi, từ chỗ em làm đến nhà tôi có tuyến xe buýt. Cũng tiện nhỉ. - Vâng! Bà Hạnh dịu dàng: - Mấy năm nay, cuộc sống của em có tốt không? Thiên Lý đan hai tay vào nhau: - Dạ, em sống được ạ. Bà Hạnh gật gù:

48

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

- Vẫn dè dặt, kín đáo như ngày nào. Tôi nghe Thương khen em lắm. Chị ấy bảo em chăm việc, ham học hỏi. Chị Thương là người tốt lại cùng quê với tôi, đúng là ngẫu nhiên. Nhận thấy vẻ lo lắng trên gương mặt của Lý, bà Hạnh nói ngay: - Em đừng lo gì cả. Chuyện gì gọi là bí mật mãi mãi là bí mật. Tôi mời em đến đây cũng để cho em yên tâm khi nghĩ tới tương lai của mình. Quá khứ vĩnh viễn khép lại rồi. Thiên Lý ngập ngừng: - Em tin cô như lâu nay vẫn tin. Nhưng em vẫn không sao ngăn lòng khi muốn biết về... Thiên Lý nuốt nước bọt, cô nghe cổ mình khô khốc, cô không biết dùng ngôn từ nào để diễn đạt điều mình đang nghĩ. Bà Hạnh im lặng. Cô hiểu bà không muốn trả lời câu cô hỏi dở dang. Có lẽ vừa rồi Lý đã hấp

tấp. Bữa gặp lại chỉ mới bắt đầu, câu chuyện chưa chín muồi để Lý muốn biết về ai đó. Bà Hạnh chuyển sang chuyện khác: - Mẹ em khoẻ không Lý? Thiên Lý chớp mi. Cô tự nhiên hơn: - Mẹ em khoẻ, bà đang ở chung với chị Hai ngay chợ Cai Lậy. - Mỗi tháng, em vẫn giúp mẹ và chị phải không? Lý nói: - Em có giúp được một chút, chủ yếu là thuốc men bồi dưỡng. Ai cũng nói bệnh tim là bệnh của người giàu, tiền thuốc cho mẹ vẫn là nỗi lo của chị em em. Chỉ mong em có công việc ổn định để yên tâm lo cho mẹ. Đợi người giúp việc đặt hai ly nước cam xuống bàn xong, bà Hạnh mới nói: - Nếu em còn thời gian và sức khoẻ, tôi sẽ giới thiệu cho em một vài nơi dạy kèm. Thiên Lý kêu lên: - Được thế thì tốt quá. Em vẫn rảnh sau giờ làm việc. Em có thể dạy kèm ban đêm. Bà Hạnh nheo nheo mắt: - Vậy thời gian đâu để đi chơi với người yêu? Lý cười cười. Cô vụt nghĩ thoáng qua một tên người rồi thôi. Giọng bà Hạnh nhỏ nhẹ: - Đừng nói với tôi, em chưa có ai đấy nhé. Thiên Lý nhìn ly nước vàng óng trên bàn: - Thế thì em chẳng biết nói sao với cô đây. Thú thật, em không vượt qua khỏi chính mình.

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Bà Hạnh nhìn Lý trìu mến: - Em trẻ đẹp và biết sống vì người khác. Em sẽ có hạnh phúc. Tôi tin như thế, nhưng em phải khép vĩnh viễn chiếc cửa quá khứ đi. Lý ngẩng lên: - Không có quá khứ, mình còn biết mình là ai hả cô. - Cũng phải! Ý tôi muốn nói có những chuyện ta cần phải quên, có những chuyện ta đừng bao giờ tìm hiểu. Dĩ nhiên với nhiều người, quên lại là điều khó thực hiện nhất. Như bản thân tôi chẳng hạn. Không hiểu sao tôi vẫn hay nhớ về em... Đôi lúc tôi ân hận vì đã quá nguyên tắc làm đúng theo thỏa thuận, để sau ngày hôm đó đã không biết em nơi đâu mà tìm. Lý ngạc nhiên: - Cô định tìm em làm gì? Khẽ lắc đầu, bà Hạnh nói: - Tôi không biết. Có thể đó là sự tò mò về một số phận. Tôi luôn tự hỏi rằng: em có ân hận với những gì đã làm không? Em nhận được gì sau sự hy sinh lớn lao đó? Chậc! Tôi thật ngớ ngẩn, phải không Lý? Thiên Lý nhìn bà, giọng nghẹn lại: - Dạ, không đâu cô. Em cảm động vì có người nghĩ tới mình. Bà Hạnh im lặng. Lý bưng ly nước lên uống từng ngụm nhỏ. Thời gian như ngừng lại cho tới khi điện thoại reo. Người giúp việc bước tới nhấc ống nghe rồi thưa: - Thưa cô, có cậu Sơn gọi. Mặt Lý tái đi khi nghe đến

tên Sơn. Cô thoáng thấy trán bà Hạnh cau lại. Bà đến bên điện thoại, giọng thản nhiên: - Có gì không Sơn? Lý không bình tĩnh được. Cô bước ra hàng hiên ngồi xuống ghế đá gần cây nguyệt quế. Tay run run ngắt một chùm hoa nhỏ trắng tinh đưa lên mũi. Mùi hoa thơm khiến cô choáng váng. Cô đã từng bị choáng vì hương nguyệt quế nhưng cô vẫn thích ủ hương trong tóc mình. Ngày đó, quanh ngôi nhà ấy là một vườn nguyệt quế, đêm xuống hoa nở trắng và hương bay vào cả giấc ngủ của Lý. Đến tận bây giờ, trong mơ cô vẫn còn nghe thơm nồng hương xưa. Mùi thơm ấy, Lý không thể nào quên để mỗi khi gặp cây nguyệt quế, cô lại thẫn thờ như bị ma ám. Ngày đó, khi Lý ngậm trên môi một đóa nguyệt quế, người ta đã hôn cô. Nụ hôm lảm dập những cánh hoa tơi tả. Nụ hôn làm cô lao đao vì biết mình đang yêu... Gục mặt vào hoa, Lý nhắm mắt... Ừ! Cô đang nhắm mắt như lời một bài hát: “Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xua Cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ...” Hoa đã dập, những cánh trắng tả tơi, nhưng mãi mãi không còn nụ hôn mê đắm nào dành cho Lý nữa. Bà Hạnh đặt tay lên vai Lý làm cô giật mình: - Sao lại ngồi đây? - Em sợ phiền cô. - Có chi đâu em. Bệnh nhân của tôi ấy mà. Cậu ấy nhờ tôi khám bệnh cho con...

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

- Vậy em xin phép về. - Từ từ đã. Tôi định như vầy... Nếu được, mỗi tối em tới nhà kèm cho con gái tôi. Con bé học lớp ba, lúc nào cũng than ở nhà một mình buồn. Em cứ suy nghĩ rồi trả lời tôi sau. Thiên Lý trả lời ngay: - Vâng! Em xin nhận việc này và cám ơn cô. Bà Hạnh mỉm cười: - Sao lại cám ơn tôi? Không nên nhún nhường như vậy. Con gái tôi cần được em giúp đỡ. Tôi thường đi trực ban đêm, con bé ở nhà không ai chỉ bảo bài vở hết. Lý định hỏi tới chồng bà Hạnh, nhưng cô thấy ngại nên thôi. Bà Hạnh vào nhà mang ra mấy quyển sách. - Em vẫn còn mê sách phải không? Mang về đọc và thử tìm xem mình có mặt trong sách không. Sách vẫn là bạn tốt của tôi ở những đêm trực. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên những con chữ. Thiên Lý vuốt nhẹ bìa quyển “Trò chơi cấm”. Cô không ngờ bà Hạnh vẫn còn nhớ sở thích của mình. Lòng vui như trẻ con được quà, Lý ra về với những bước nhẹ nhõm. Tuy không có được câu giải đáp lâu nay vẫn canh cánh trong tim, Lý vẫn thấy mình được an ủi rất nhiều. Đứng chờ xe buýt gần nhà bác sĩ Hạnh, Lý vẫn không nguôi nghĩ tới người tên Sơn vừa gọi điện lúc nãy. Có phải là người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ không lối

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

49


TruyệnDài thoát của Lý không? Lý cảm giác mình đang rất gần người đó, gần đến mức tưởng chừng như hơi thở nồng nàn rừng rực đam mê của người ta đang vây quanh và sắp đốt cháy Lý. Ngay lúc ấy, Lý thấy một chiếc xe tay ga chạy lướt ngang chỗ cô đứng. Người cầm lái đúng là trong mơ của Lý. Anh ta không hề nhìn tới cô. Hối hả, ào ạt, anh phóng vèo xe tới trước cổng nhà bác sĩ Hạnh rồi thắng rít lại. Trời ơi! Đúng là Sơn rồi! Ngoài Sơn ra ở trên xe, phía trước có một đứa bé, không rõ trai hay gái vì nó mặc áo ấm, mũ trùm đầu, khẩu trang kín mặt. Hai chân Lý muốn khụy xuống, cô nhìn chằm chằm vào hai cha con nhưng mắt lại hoa lên chả thấy gì rõ nét. Run lẩy bẩy, Lý bấu tay vào trạm chờ xe buýt, cô tựa hẳn người vào vách trạm như muốn giấu mình không cho ai thấy cô đang ở đây. Nỗi ám ảnh về một bản hợp đồng cô từng ký đã ăn sâu vào tiềm thức khiến Lý thấy sợ. Cô không có quyền gặp lại Sơn, càng không có quyền được biết về anh, gia đình và đứa con của anh. Mấy năm nay, Lý đã thực hiện hợp đồng rất tốt, bây giờ đâu lý do gì cô lại làm khác Cửa nhà bác sĩ Hạnh mở rộng, Lý càng nép sát vào trạm chờ xe buýt hơn. Nếu lúc nãy cô ra trễ chừng năm phút thôi... Trời ơi! Lý vuốt mặt càng thấy mồ hôi ướt cả tay mình. Xe buýt tới. Cô bước lên như người bị mộng du. Ngang nhà bà

50

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Hạnh, Lý cố nhìn vào nhưng cổng đã đóng lại rồi. Về tới nhà, cô bước thẳng lên lầu và nằm ngay xuống giường trước sự ngạc nhiên của Mai Nhiên. Đang ngồi sơn móng tay, con bé xòe mười ngón ra và hỏi: - Mày làm sao vậy? Đi đâu cho cố xác rồi về nằm thẳng cẳng thế kia? Lý chẳng buồn trả lời. Cô vẫn còn thả hồn đi hoang ngoài phố. Thái độ của Lý làm Nhiên nổi cáu, cô làu bàu: - Đồ tâm thần! Mày cứ như bị ám, ở chung với mày riết rồi tao phát khùng theo. Thiên Lý bật ngồi dậy, cô muốn thổ lộ hết những điều đang cất giấu cho vơi nặng lòng, nhưng khổ nỗi Mai Nhiên không phải là người để cô trút cạn nỗi niềm. Từ khi lỡ miệng cho Nhiên biết nội dung những cơn mộng mị của mình, Lý đã đủ sợ vì cái miệng “bà Tám” của Nhiên. Có thể Nhiên không ác ý, song sự vô tâm của nó lại giết bạn chẳng cần gươm giáo. Biết không thể ngồi đây với Nhiên, Lý lặng lẽ bước xuống con gác nhỏ. Cô đi tới đi lui trong khoảng sân quanh nhà nơi có nhiều chậu kiểng mà vợ chồng bác Hạc cưng như cưng trứng. Lý cứ đi loanh quanh với một tâm hồn đầy hoài nhớ cho đến khi có tiếng người gọi tên mình cô mới ngơ ngác đứng lại. Giọng Lâm ân cần: - Lý đang gặp vấn đề nan giải à? Lý khựng lại rồi ấp úng: - Dạ không.

Lâm nhíu mày. Anh nhìn ánh mắt ngây ngây của Lý. Rõ ràng cô đang có vấn đề, nếu không sao lại đi vòng quanh sân, một hành động mà Lâm chưa thấy ở cô bao giờ. Thật dịu dàng, Lâm kéo tay Lý ra ngồi ghế đá. Anh nói bằng giọng hết sức thuyết phục: - Nào, có chuyện khó xử nào cứ nói đi, tôi sẵn lòng nghe... Hãy tin ở tôi, chúng ta là anh em tốt cơ mà. Thiên Lý nên tin Lâm không? Dù tin anh, cô cũng không thể nói hết những ẩn tình đang mang. Nước mắt cô bỗng lặng lẽ rơi xuống. Lâm xót xa nhìn và không biết nói sao. Anh nhỏ nhẹ: - Nếu không thể nói bằng lời, em cứ khóc, khóc được sẽ thanh thản hơn. Nghe Lâm nói thế, bỗng nhiên Lý không kềm được nữa, cô nức nở gục đầu. Lâm đưa vai cho cô tựa, Lý sụt sùi ướt cả vai anh. Khi bình tĩnh lại, cô mới thấy ngượng. Quay mặt đi, Lý lau nước mắt, giọng ấp úng: - Em xin lỗi đã... đã làm ướt cả áo anh. Lâm từ tốn: - Không sao! Nhưng em đã nhẹ lòng chưa? Thiên Lý gượng cười nhưng mắt vẫn rưng rưng. Bờ vai kia đâu phải bờ vai cô khao khát gối đầu vậy mà trong một giây xao động Lý đã tự ý vùi mặt vào và khóc như một người sống buông thả. Giọng Lâm hóm hỉnh: - Sao nào cô bé? Giận người

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

51


TruyệnDài yêu phải không? Chậc! Anh chàng nào tệ vậy kìa, dám làm em khóc như mưa tháng Sáu thế này. Cho anh biết họ tên hắn đi, anh nhất định sẽ lên lớp hắn một trận. Lý gượng gạo: - Làm gì có anh chàng nào hả anh. Lâm đằng hắng: - Ta là Bụt đây! Hãy cho ta biết vì sao con khóc? Ai ức hiếp con? Lý bật cười vì điệu bộ rất hài của Lâm. Anh reo lên thích thú: - Em giống y con bé Ngà cháu tôi. Lần nào nó khóc, tôi cũng làm ông Bụt hỏi tại sao? Thế là nó lo cười quên cả khóc. Cười đã đời rồi nó sẽ cho tôi biết tại sao nó khóc. Thế còn em, em đã cười và còn nợ tôi câu trả lời, đúng chưa? Thiên Lý nói ngay: - Em đâu phải là bé Ngà, dù em có cười thật nhưng nước mắt vẫn còn đầy trong em. Lâm gật gù: - Điều đó chứng tỏ nỗi đau trong em rất lớn. Tôi có thể hình dung em cô đơn như thế nào khi buồn, thậm chí rất buồn nhưng không người chia sẻ. Để bớt buồn, em có thể nói bất cứ chuyện trên trời dưới đất hay ngoài vũ trụ bao la, thiên hà tinh tú nào đó. Tôi rất sẵn lòng nghe. Lý gõ nhẹ vào trán mình: - Đầu óc em bây giờ trống rỗng. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng bỏ em mà đi cả rồi. Hay là anh nói cho em nghe vậy. Lâm xoa cằm: - Được thôi! Nhưng em thích nghe chuyện gì? Lý đáp không cần suy nghĩ:

52

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

- Chuyện cười. - Chuyện cười à... Để tôi nghĩ xem... À có rồi. Có một bác sĩ nọ mới về làm việc tại một bệnh viện tâm thần được một tuần. Ông ta phát hiện ngày nào cũng có một số bệnh nhân vây lấy cái giếng trong vườn rồi kêu lên: “Mười ba, mười ba, mười ba...”. Thoạt đầu, vị bác sĩ nhún vai bảo: “Đúng là điên!”. Nhưng sau đó, không nén nổi sự tò mò, bác sĩ chen vào nhìn xuống giếng nhưng chẳng thấy gì. Ngay lúc ấy, bệnh nhân xúm lại xô ông ta xuống rồi đồng thanh hô to: “Mười bốn, mười bốn, mười bốn...” Lý lại cười, tiếng cười lần này của cô nghe giòn giã hơn, trong trẻo hơn. Lâm nhìn Lý, lòng bâng khuâng nỗi gì thật khó tả. Từ lâu, anh sớm nhận thấy Lý là người sống kín đáo, thiên về nội tâm. Anh mơ hồ biết Lý có nỗi niềm riêng nên cô không vô tư như các cô gái đồng trang lứa khác. Để hiểu Lý chỉ có cách gợi cho cô nói về mình thôi. Lâm nói: - Tôi tò mò chả thua tay bác sĩ, bởi vậy tôi rất sẵn lòng bị vứt xuống giếng để đổi lấy tâm sự của Lý. Thiên Lý kêu lên: - Trông em bây giờ giống những người điên lắm sao? - Em không giống người điên, nhưng tôi lại đích thị là tay bác sĩ tâm thần. Em đang có tâm bệnh, tôi sẽ chữa cho em. Thiên Lý thở dài. Rồi như bị thôi miên, cô bắt đầu nói: - Em vừa gặp lại một người mà em không nên gặp làm gì.

- Chắc hẳn đó là một người đàn ông? - Vâng. - Người ta đã có những lời khiến em đau lòng? Lý nhếch môi: - Không. Em chỉ thoáng thấy người ta thôi, chứ người ta có thấy em đâu. - Thế mà em khóc như mưa. Tình cảm em dành cho người ta sâu nặng đến thế là cùng. Là người yêu của em à? Thiên Lý lắc đầu: - Không là gì của em cả. Trước đây cũng không, bây giờ cũng không và sau này vẫn không. - Chính vì vậy nên em mới khóc. Khóc cho một mối tình mang con số không như một vòng tròn định mệnh? Lý im lặng. Lâm cũng thế. Rồi bỗng dưng cô nghe anh khe khẽ hát: “Hãy khóc đi em cuối cuộc tình còn đây những ngày buồn. Hãy khóc đi em có còn gì. Ngày thôi hết đợi chờ. Hãy khóc đi em, có còn gì, tình đã mất đường về”... - Tôi hy vọng sau khi tựa vào vai tôi khóc... đã đời, em đã bình tĩnh trở lại để nhận ra “Tình đã mất đường về”. Thiên Lý hiu hắt: - Tình đã mất đường về. Với em, đúng là như vậy, thế mà em không nghĩ ra. Lâm nói: - Nếu đã nghĩ ra rồi, hãy đoạn tuyệt với nỗi buồn để sống vui hơn, rồi tình yêu mới sẽ đến với em.

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

53


TruyệnDài Lý chớp mi. Cô đã gặp người trong mộng ngoài đời. Từ đây, chắc cô sẽ thôi mơ những giấc mộng dài không lối thoát. Cô cũng mong như thế để sống vui hơn như Lâm vừa nói. Giọng Lâm lại vang lên: - Em đang nghĩ gì vậy? Thiên Lý lơ lửng: - Về một điều tốt đẹp nào đó và hy vọng. Lâm đầy ẩn ý: - Cho tôi cùng hy vọng với nhé? Thiên Lý giả lơ không trả lời. Ngay lúc đó, cô nghe tiếng Mai Nhiên đầy khó chịu. - Hai người làm gì ngoài sân vậy? Lâm tỉnh táo đáp: - À! Bọn anh nói chuyện tình đời. Nếu em thích nghe thì mời ra đây. Mai Nhiên sà xuống bên Lâm: - Em không thích nhưng tò mò chuyện tình của người khác, thí dụ như chuyện của nhỏ Lý chẳng hạn. Nó rất hay nằm mơ, nó đã kể về người tình trong mộng cho anh nghe chưa? Lâm gật đầu: - Vửa kể xong. Nhiên trợn tròn mắt: - Thiệt hả? Rồi cô lẩm bẩm: - Đúng là không biết ngượng. Lâm hỏi: - Em nói gì nhỏ quá, anh không nghe. Nhiên nhún vay, giọng chua ngoa: - Em muốn biết ý kiến của anh

54

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

về chuyện tình liêu trai của nhỏ Lý. Chỗ này em xin nói thêm, đêm nào nó cũng mơ thấy một gã đàn ông cao to, khoẻ mạnh. Chậc! Thật hết ý. Lâm ngắt ngang lời Nhiên: - Dường như em rất mong có được những giấc mơ như của Lý? Nhiên cười khúc khích: - Em có anh rồi cần chi mơ... Mà em hỏi thật, anh nghĩ sao về chuyện tình trong mộng của Thiên Lý? Giọng Lâm nhẹ tênh: - Anh và Lý có cùng một giấc mơ, nên anh nghĩ chuyện tình trong mộng đó thật tuyệt. Mặt Nhiên đanh lại: - Nghĩa là sao? Lý vội vàng lên tiếng: - Anh đừng đùa mà. Nhiên liếc Thiên Lý rồi nhìn Lâm: - Hai người làm trò gì vậy? Đừng có úp úp mở mở với tôi đấy. Lý kêu lên: - Cái gì mà úp úp mở mở. Tao và anh Lâm chỉ trò chuyện bình thường. Nhiên có vẻ mất bình tĩnh: - Nhưng tao thấy không bình thường chút nào. Lâm lơ lửng: - Bình thường hay không cũng là chuyện riêng của tôi và Lý, đâu liên quan tới em. Nhiên giãy nảy: - Không liên quan à? Anh... anh đối xử với em như vậy sao? Lâm nhẹ nhàng: - Tôi nghĩ Nhiên có sự lầm lẫn nào đó rồi, tôi vẫn xem Nhiên như

một cô em gái. Thiên Lý than trời trong bụng. Lẽ ra lúc nãy cô không nên xuống đây, không nên khóc cũng không nên trút lòng mình ra với Lâm. Rồi cô chẳng yên thân với nhỏ Nhiên đâu. Từ lâu, cô đã biết Nhiên yêu Lâm, Nhiên đã... cảnh cáo Lý ngay lần đầu cô gặp Lâm. Giọng Mai Nhiên như nghẹn lại: - Em không phải là em gái anh. Anh đừng lảng đi như vậy em đau lòng lắm. Hừ! Em đau lòng vì có một đứa bạn vô lương tâm. Em không tha thứ cho hạng phản bạn đâu. Lý ù cả hai tai, cô biết câu “ghen quá hóa cuồng”, nhưng thật bất ngờ khi phải nhận lãnh trận cuồng phong từ cơn ghen của Nhiên. Cô có phân bua giải thích gì vào lúc này cũng vô ích. Làm thinh, Lý đi như chạy lên lầu. Cô muốn thoát khỏi tình cảnh này nhưng đâu thoát được Mai Nhiên khi hai người sống chung phòng. Ngồi phịch xuống ghế, cô chờ con bé, nhưng không thấy Nhiên đâu cả. Chắc Lâm đã giữ Nhiên lại để trần tình. Ôi chao! Ngày hôm nay với Lý sao nặng nề thế. Cô có cảm giác số phận thích đùa với mình. Cô đã trốn chạy nhưng hết oan khiên này lại tới nghiệp chướng nọ, quấn vòng chân cô. Lý không muốn giữa cô và Mai Nhiên buồn vì Lâm, nhưng điều đó đã xảy ra, cô phải bình thản đón nhận và ứng xử cho khéo để yên ổn sống thôi (Tiếp theo kỳ sau)

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


XIN LƯU Ý!!

Tòa soạn Tạp chí Ca Dao đã dời về địa chỉ mới.

2.9 cent/phuùt 1927 E. Belt Line Rd, Ste 126 Carrollton, TX 75006 (Góc Josey Lane và Belt Line Kế bên Ba Lee, trong khu Phở Pasteur) Số điện thoại và email mới: Tel: (469) 531-6166 Cel: (214) 306-1025 Fax: (866) 491-8088 Email: info@tapchicadao.com

L.T. AUTO REPAIR 12271 Plano Road Ste 100, Dallas TX 75243 Tel: (972) 792-0802 - Cell: (214) 402-3512 Thợ chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, tận tâm, kỹ lưỡng, giá thân hữu

Máy chạy dầu cặn Diesel

MÁY XE

MÁY XE

HỘP SỐ:

Phục vụ từ A đến Z tất cả trục trặc về máy xe

Phục vụ từ A đến Z tất cả trục trặc về máy xe

Sửa chữa Rebuild

HỆ THỐNG ĐIỆN XE

Thay dầu hộp số

THAY KIẾNG XE

THẮNG XE

SPECIAL:

972-792-0802

Khu apt Chính phuû

Pine Ridge LT Auto Giờ MởMÔÛ Cửa: GIÔØ CÖÛA: Thứ Hai-Sáu: 8AM-7PM Mon-Sat: 8am-7pm Forest Ln. 635 Chủ Nhật: Nghỉ Sun: 9am-2pm

24 Ngày 26vùng thángSan 11, 2010 số 249(210) tapchicadao.com Quảng cáo Antonio: 650-4795

N

Jupiter Rd

Xin goïi Anh Laäp

W.Walnut Plano rd.

A/C - MUFFLER - DIESEL ENGINE A/C- AXLE - AXLE - MUFFLER

OIL Change Service, OIL Change $5 Labor Service

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

55


NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY

TÌNH NGƯỜI

Noodle & Grill

Mới tuần rồi, một bản tin xuất hiện trên các báo ở Quận Cam, CA, nói rằng một cụ già người Á Đông, rất nhiều phần là người Việt Nam, bị bỏ rơi ở trước một ngôi chùa Việt Nam ở Westminter từ sáng tới tối. Sau đó, Cảnh sát đến, đem cụ vào bịnh viện Tâm thần. Cụ không nói và cũng không có một giấy tờ gì trong người để biết cụ là ai. Chắc cụ bị bịnh mất trí nhớ nặng, chỉ cười cười nhưng không nói gì. Cụ mất trí nhớ là phước lớn cho cụ, chứ nếu không thì cụ làm sao sống nổi với sự đối xử của con cái hay thân nhân của mình. Chắc cụ cũng chẳng thiết sống đâu, nhưng mà, tội nghiệp, chết cũng đâu có dễ dàng gì. Đọc bản tin mà nghe xót xa trong lòng. Sao không tìm ra một cách khác nhân đạo hơn. Cách nào cũng ném cha hay chú bác mình ra đường được mà. Sao mà bất nhân đến thế. Ai đã đem cụ bỏ trước hiên chùa, chỉ có thể là con cái cụ hay người thân nào đó bởi cụ là một gánh nặng, vô tích sự. Chúng ta thường nghe nói “ Đem con bỏ chợ” không ai nói “”Đem cha bỏ chùa”. Rất nhiều lần chúng ta vẫn nghe nhiều cô gái có bầu rồi đẻ con đem vứt trong thùng rác nhưng chưa ai đem bỏ cha mẹ hay chú bác vào thùng rác.

3591 N. Belt Line Rd., Irving, TX 75062 Tel: 972-594-7259 - Fax: 972-594-7159 www.phoEmpire.com Open 7 Days A Week 10am-10pm

LET’S DINE IN THE ORIENT! Northgate

161 Phôû Empire

Story

Order to go available

BeltLine

Thöùc aên Ñaëc Saéc Gía caû phaûi chaêng Khung caûnh lòch sö Tieáp ñoùn aân caàn

Trong một vở hài kịch, một người cha và thằng con trai bỏ mẹ (tức bà nội đứa bé) trên một chiếc xe cút-kít đẩy vào trong rừng. Khi trở ra, thắng con trai kéo cái xe về, ba nó mới la “đã bó bà trong rừng, đem xe về làm gì?” Thằng bé trả lời: ”Đem về để khi ba già, con đẩy ba vô rừng như bà nội”. Người cha nghe nói, giật mình, đem mẹ về nuôi tử tế. Trong một câu chuyện khác, một cặp vợ chống lấy cái gáo dừa cho mẹ ăn cơm, tay chân run rẩy sợ bể chén. Một hôm đi làm về, thấy thằng con 7 tuổi đang hì hục với cái gáo dừa, cha mẹ hỏi “con làm gì đó ?”. Đứa con mới nói, “con làm cái gáo dừa để khi ba mẹ già cho ba mẹ ăn cơm”. Cặp vợ chồng giật mình không cho mẹ ăn cơm trong gáo dừa nữa. Cha mẹ một trăm vẫn thương con 80, con bao nhiêu tuổi để đem cha mẹ bỏ trước cổng chùa. Đành rằng đây là chuyện cá biệt, rất cá biệt. Nhưng làm sao, con người có tim óc lại đối xữ với nhau như thế. Con người thường đối xữ với nhau rất tàn nhẫn, nhưng nỡ lòng nào tàn nhẫn với cha mẹ, chú bác mình ? Có nhân thì có quả, những đứa con, những đứa cháu đối xữ như thế nào với người thân rồi cũng sẽ bị đối xữ lại như thế hay còn tệ hơn thế. Quả ngọt tất sinh trái ngọt, quả chua tất sinh trái chua. Chân lý này không bao giờ thay đổi. Gà non háu đá

56

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

5735

tapchicadao.com số 257 NgàyNgày 18 tháng 3, 2011 tapchicadao.com số 249 26 tháng 11, 2010


TrangĐộc giả

LÁ THƯ TÌNH KHÔNG NGƯỜI NHẬN

n Võ sư Nguyễn Tiến Hóa

Em yêu, Hôm nay là hai mươi tám tháng chạp, chỉ còn hai ngày nữa là hết năm. Đây là cái tết lần thứ hai mươi chín đếm từ ngày chúng ta tức tưởi xa nhau! Đoạn đường đi từ Houston đến Dallas được tính bằng năm giờ của tốc độc xe 60 dặm. Con ngựa sắt tám máy của anh gầm gừ, chồm lên thở dốc mỗi khi phải leo đèo, lội suối. Ngoài kia sương mù phủ kín, gió rít từng cơn, mang cái lạnh giá buốt của những đêm tàn năm hết cho những kẻ tha hương. Em thương, “Quê hương đâu rồi, sao hành trình rong ruổi, Việt Nam đâu rồi, sao xa lạ xung quanh?”. Lời ca của anh bạn trong chuyến công tác VIỆT VÕ ĐẠO vào dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, như nhắc nhở cho sự cô đơn của người cán bộ VOVINAM trên con đường xiển dương võ học dân tộc. Anh đã đi âm thâm, lầm lũi từng đêm, rồi từng đêm; ngày lại ngày bất chấp cả mưa gió bão bùng. Con ngựa sắt Việt Võ Đạo đã theo anh vượt rừng lội suối: Với những ngày dài nắng cháy để đi vào đêm trường cô tịch, tuyết rơi, có những lúc nó thật buồn phiền giận dỗi, vì thấy đường còn quá dài mệt mỏi!!! Em thấy đó, mối tình của chúng ta được bắt đầu bằng Việt Võ Đạo và nối tiếp cũng bằng Việt Võ Đạo: Anh còn nhớ tại tỉnh Vĩnh Long, nơi anh đi phát triển Võ Đạo và cũng là chỗ em nhận nhiệm sở làm việc; một sự sắp xếp như

58

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

định mệnh an bài: Em được biết anh qua bà chị kết nghĩa có mấy đứa con là học trò của anh, mà cũng là học trò của em. Những ngày em chưa tới thì bầu trời sao ảm đạm thê lương! Mỗi lần nghe tiếng hát Khánh Ly hòa cùng tiếng xé gió của “Đại bác ru đêm” Anh chỉ biết thở dài cho thân phận “Đêm buồn tỉnh lẻ.” Những giai nhân ở đây chẳng thiếu, thế mà anh vẫn dửng dưng như một hoàng tử kiêu sa: Một võ sư tuổi trẻ, hào hoa từ thủ đô Sài Gòn xuất hiện nơi mà thiên hạ bảo rằng: “Chó ăn đá, gà ăn muối” thật chẳng khác nào một ngôi sao lạ xuất hiện giữa vùng trời “khỉ ho cò gáy” phải không em? Những cô giáo của các trường trung học và tiểu học tại đây thường ngả nón che dù mỗi lần bất chợt nhìn thấy anh, không biết họ có liếc xéo, nguýt trộm không mà sao anh cứ bị run đầu gối, mặc dầu anh đã luyện võ, vận công mỗi ngày… Nhưng rồi cũng nhờ có công lực dồi dào, nên chỉ vài chục thước khoảng cách, anh cũng lấy lại được an bình… Thế rồi vào một buổi chiều, sau giờ làm việc, anh ghé về nhà bà chị để ăn cơm ; ánh sáng nhập nhòa của mặt trời vừa khuất, nơi quầy bán thuốc tây của bà chị có một người con gái đang nhìn anh như muốn nuốt trọn cả tâm hồn!!! Anh đã bối rối, vì thấy nàng xuất chiêu kỳ dị quá…! Tiếng nhịp của con tim nghe rõ mồn một như tiếng trống ngũ liên báo động đê vỡ ở miền Bắc quê anh. Nguy quá rồi! Bà chị đâu rồi? Những đứa học trò của anh cũng đi đâu mất biệt? Nàng

là ai? Phải mở đầu ra sao? Bao nhiêu chiêu thức võ công tuyệt kỷ của sư phụ đã bị “Hấp tinh đại pháp” của nàng làm cho tiêu tán hết…! Diễn tả thì hơi lâu, nhưng sự việc diễn ra thật mau lắm… Trong một vài giây lưỡng lự, lúng túng, anh chợt nhớ tới bí kíp: “Việt võ sĩ như thân tùng” rồi lập thế “Thiết bố sam chịu trận” đưa khí vào đan điền vận tỏa khắp châu thân, che lấp những huyệt đạo xung yếu… Trong gió sương vươn chí cao quyết lòng… Chào Cô… Và trong tích tắc một chỉ lực phóng lại “chào Thầy” nghe thật êm dịu, ngọt ngào làm sao; tim anh nhẩy múa loạn xạ trong lồng ngực…! Thế là vế đã đối vế, anh ra chiêu Song Long Chầu Nguyệt, em xuất thế Tiên Thiên Xuất Động… Rồi cả hai lại trụ bộ thế thủ…Đang lúc nguy kịch, kẻ tám lạng, người nửa cân chưa phân thắng bại, thì chị Năm xuất hiện nơi rèm cửa với nụ cười hiền hòa, bao dung giới thiệu: Chú Hóa, đây là cô Đức, giáo sư Vạn Vật Học, mới từ Sài Gòn xuống nhận nhiệm sở trưa nay, chị mời về ở chung nhà cho vui… Còn đây là chú Hóa, võ sư Vovinam cũng từ Sài gòn xuống huấn luyện cho thanh thiếu niên ở đây được bốn tháng, đã kết nghĩa chị em với cô”. Tuy chẳng nói ra, nhưng trong ánh mắt của hai ta cùng “À thì ra là thế”. Đối thủ đã được nhận diện, cả hai phía đều tạm hiểu là phải dừng tay, hứa hẹn sẽ tái đấu; hai chiếc đầu không hẹn mà cùng gật một lúc. Trong khi ra rửa tay ăn cơm, anh nghe tâm hồn bấn loạn: “trai anh hùng chẳng lẽ sợ gái thuyền

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


quyên?” anh vẫn tự hào thường ngày hoạt bát lắm, anh thường được chúng bạn ca ngợi là có tài đấu hót; thế mà bữa cơm tối nay, cái lần gặp gỡ đầu tiên ấy, anh chỉ biế ừ hử; trong khi mấy đứa học trò thì tía lia hỏi chuyện, bắt bí ông thầy! Chả biết tay bị run vì đã không nghe lời mẹ dặn, vài lần ăn vụng chân gà luộc, hay tại: “Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh?” Ma lực nào đã xô đẩy tay anh, để mỗi lần em đưa đũa gắp, thì đũa anh cũng bị hấp tinh cuốn hút, xoắn vào để kình lực gặp nhau cho thức ăn của hai ta bị vung vãi trước con mắt ngạc nhiên của cả gia đình… Cả đêm hôm đó, anh về mùng riêng thức trọn, nghe tâm hồn bấn loạn, lâng lâng như mây chiều gặp gió… Tiếng reo vui của tâm thức đã nhắc nhở anh nhớ ra hơn một lần gặp em đi vãng cảnh chùa Bà ngoài Vũng Tàu hơn một năm trước. Lúc đó anh đang đóng vai chú tiểu trong y phục áo lam… Nguy rồi, nàng đã nhận ra ta…! Và chữ Thầy là ý chỉ chiếc đầu KHÔNG TÓC, chứ không phải là ông thầy Võ… Đúng là: “Thoảng bên tai một tiếng chày kình, khách tang hải giật mình trong giấc mộng?” Không biết nên lo hay nên vui!? Chữ Thầy chế diễu, hay chữ Thầy kính trọng? Tiếng gà gáy sáng thì cũng là lúc anh thiếp vào giấc mộng: “Anh thấy chú tiểu áo lam dìu tay cô sinh viên nhỏ bé, băng mình trên khu đồi đầy hoa dại, mặc dầu chiếc đầu chẳng có tóc, mà tiếng cười, ánh mắt thì đầy tình tứ yêu đương (sau ngày lấy nhau em đã bảo anh là thế). Anh đã ngắt vội bông hoa Trinh Nữ, cài lên mái tóc mây dài đầy thương yêu, để nghe tiếng cười trong như pha lê vỡ… Ngày qua ngày, hai ngôi sao lạ quấn quít bên biết bao nhiêu con mắt dòm ngó, ghen tương; sự ghen tương trở thành thù hận, tăng theo lũy tiến của hãnh diện, cảm phục mà em đã dành cho anh mỗi khi công trình thành đạt… Em yêu, mối tình sóng gió của hai ta, bắt đầu từ cái notes của em: “ Kể từ hôm nay, ông thầy không được ngủ trên sân thượng với chiếc lều mỏng manh nữa.” Anh đã cám ơn em và âm thầm tuân lệnh. Rồi sao nữa nhỉ ? Phong trào võ thuật lớn mạnh: Từ một võ đường trên tỉnh, anh đã phát triển xuống các quận, và xã… Từ chỉ là một Việt Võ Đạo sinh, các em còn có khuôn mặt của Henry Dunan, người sáng lập Hồng Thập Tự Quốc Tế, và một nhãn hiệu thứ ba là Du Ca Việt Nam, rồi lại khoác trên mình chiếc áo với phù hiệu Thanh Niên Thánh Nghiệp, danh xưng “ VÕ – HỒNG – DU – THÁNH.” Là biệt hiệu bạn bè thường đùa yêu cho anh. Phần em, ngoài vai trò là giáo sư xinh nhất trường Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

Vaân Thaûo COSMETICS 972-767-8492 914-458-1584 www.vtcosmetics.us 3212 N Jupiter Rd, #108 Garland, TX 75044 (Beân trong Saigon Mall)

ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC CỦA LE GỬI TIỀN LẸ, LUNEX & V247

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

59


dưới con mắt của anh; em thường rất dễ thương trong bộ đồng phục đoàn viên Hồng Thập Tự, bàn tay dịu hiền khi băng bó, tiếng nói thân mật ngọt ngào khi phát thuốc ủi an. Và rồi một hôm, em lại ngộ nghĩnh trong bộ võ phục VOVINAM : Lúng túng, ngượng ngập trong các đòn thế khóa gỡ của khóa Võ Thuật Tự Vệ thuộc chương trình: “ Hậu phương yểm trợ tiền tuyến” đã được tổ chức cho các Đoàn Viên Hồng Thập Tự. Đã hơn sáu tháng biết nhau, nhưng hai chúng ta luôn giữ trong thế : “Tình trong như đã…Bên ngoài còn e.” “ Thương ai ra ngẩn vào ngơ… Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai ?” Bầu trời, hoa lá, cùng vạn vật chỉ reo vui khi có bóng dáng nàng xuất hiện. Chị Năm thật kinh nghiệm, nên bắt được ý hai ta, thường rủ em tới coi lén anh dạy võ, em đã bảo: “ Mê anh nhất là lúc anh đứng huấn luyện võ thuật… Anh hùng của lòng em bắt đầu từ lúc này…” “ Xa thật rồi sao, những cánh chim lẻ đàn …Mất thật rồi sao, vùng môi mẹ dịu hiền.” Em yêu, chuyện tình của hai ta được đong đầy bằng nước mắt, đan kết bằng khó khăn ( Cha mẹ anh nhất định không cho con trai mình lấy vợ là người miền Nam và là Phật Giáo… Ngược lại, cha mẹ em cũng không đồng ý để em có chồng là Bắc Kỳ và là Thiên Chúa Giáo). Nhưng tình yêu ngút ngàn đã thắng mọi gian nan, và hoa trái đầu mùa: TUẤN ANH , THỦY TIÊN đã chứng minh đúng nghĩa: “ Yêu nhau trăm núi ta cũng trèo, ngàn sông ta vẫn lội, vạn đèo ta cố qua.” Cũng ngày này của hai mươi chín năm về trước, hai ta noi gương người xưa, thi nhau gói bánh chưng bánh téc. Vì anh là rau muống ! Còn em là rau giá ! Tuấn Anh và Thủy Tiên ngồi phụ chùi lá, cắt giây… Mắt chúng mở lớn,

60

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

tròn xoe mỗi lần một chiếc bánh được gói xong… Tuấn Anh cổ võ cho em, Thủy Tiên về phe anh… Chúng bàn tán, tranh luận ỏm tỏi : “ Ba gói lẹ mà đẹp.” Em bảo: “ Chà Thủy tiên nịnh ba há.” Tuấn Anh cãi: “ Bánh téc của má mới ngon.” Anh vội giải hòa hai con : “ Ba gói bánh chưng, nhưng ba thích ăn bánh téc của má tụi con gói kìa” Em mỉm cười, liếc anh rồi ghé sát vào tai anh nói nhỏ : “ Cám ơn anh” Và sẵn dịp tặng anh một nụ hôn yêu thương… Thiên đàng là đây phải không em ?... Đêm về, một tổ chim được xây cất đơn sơ ngay đàng sau vườn : Em lấy rơm xếp đầy làm giường nệm vừa đủ để trải chiếc chiếu đệm…Anh loay hoay chọn mấy cục đá để làm táo quân… Tuấn Anh xếp củi vào lò… Thủy Tiên phụ em đổ nước và chất bánh vào nồi… Cơm nước xong, gia đình của chim dắt nhau ra tổ mới, vợ chồng con cái cùng nhau mồi lửa cho hơi ấm thương yêu chan hòa cùng khắp. Khi lửa đã cháy đều, cũng là buổi party của gia đình ta bắt đầu. Tí tách tiếng củi nổ, bập bùng ngọn lửa reo, tỏa lan soi sángt một góc vườn. Anh biến mình thành nhạc sĩ, và em là ca sĩ, hai con chúng ta là khán giả, em hát bài: “ Đi Chùa Hương” Anh cất giọng khàn: “ Sao Tua chín cái… Ối a..nằm kề…Thương em từ thưở mẹ về, mẹ về với cha…Sao Vua mấy cái ối a ..nằm xa…Thương em từ thưở… người ra…ối a..người vào…” Tuấn Anh, Thủy Tiên nằm nhìn sao trên trời rồi cùng hỏi : “ Sao Tua là sao thế nào hở ba…?” Anh vội trả lời: “ Sao Tua nó giống má con nhiều lắm.” Thủy Tiên nói: “ Thiệt hả ba ?” Hèn chi ba hát bài sao Tua… Tiếng đàn, lời ca đã ru hai con êm đềm vào giấc ngủ, anh cũng bỏ tay phím để choàng qua vai em cho tình ta nồng thắm men say… Cả vùng không gian và thời gian cùng lắng đọng nơi đây…

Anh đã nghe rõ tiếng con tim của hai chúng ta thổn thức, cho môi em và môi anh đi tìm nhau… “Bánh chín chưa bay?” Tiếng nói của ba em đưa hai ta về thực tại, anh đáp vội: “ con vừa mới châm thêm nước đó ba” Ba đến gần bếp, thăm nồi bánh rồi dặn : “ Nhớ đừng để cạn nước quá, bánh sẽ thâm đen và sượng nghe con”. Em đáp: “ Dạ”. Ba ngồi xuống mép chiếu, hơ lửa và nói chuyện sắm tết…Bé Thủy Tiên nói mớ: “ Chiếc bánh cóc con đánh dấu giây chuối đâu rồi ?”… Tuấn Anh thì lắp bắp cái gì không rõ… “ Ta vất vưởng như một hồn ma không nơi ẩn…Ta lang thang như chiên đạo mất thiên đường…” Hai mươi chín năm rồi trên xứ người, anh đã làm được gì cho anh, cho em, cho hai con của chúng ta? Và cho quê hương dân tộc Việt ?!!! Cụ Lý Đông A đã nói: “ Nuôi Tâm thì sinh thiên tài…Nuôi óc thì sinh nhân tài… Nuôi thân thì sinh nô tài.” Anh chưa biết anh đang ở khỏan nào ?, Nhưng chắc chắn anh không muốn làm nô tài em ạ. “ Nhìn nhau đi anh cho gia tài còn nhận diện, chuyện nghe đi em cho tiếng mẹ còn trên môi.” Em yêu, Từ ngày xa cách em và hai con, anh muốn ngăn dòng lệ nhỏ, nuôi hận trong tim, vượt thoát mọi đau buồn. “ Ta phải sống, sống sao cho đáng sống, Chữ thủy chung TRÊN – TRƯỚC - CỘI - NGUỒN, Chút danh lợi mà quên vội anh em. Sao phải lẽ con người Việt Võ Đạo??” Có phải thế không em? Tháng ngày chồng chất cho tuổi đời và tuổi người lang thang trên xứ lạ. Nếu anh chỉ là kẻ Nô Tài thì thật quá uổng phí cho mấy chục người thân thương

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

61


của anh đã hy sinh trên biển cả. Chỉ có mấy chục người mà ta đã thấy được tủi nhục to lớn !!! Trong khi có cả trăm ngàn, cả triệu người đã và đang hy sinh cho hai chữ Tự Do! Thì anh càng chẳng xứng đáng là con giun, con dế chỉ sống bằng cặn bã, thừa thãi của xứ người. Đấng trượng phu ta cương quyết phải làm. Người dân Việt rạng danh dân tộc Việt. Anh thật chẳng xứng đáng cho mọi người tôn phục; nhưng anh nhất định không làm mất niềm tin của em và sự kính phục của hai con. Lưỡi gươm Việt Võ Đạo chỉ tuốt ra khi biết chắc chắn phải chém đứt đầu thằng quỉ Satan là kẻ thù của nhân loại. “Xiết tay đi em cho ấm dòng máu Việt Ôm chặt đi anh cho hâm nóng quả tim côi.” Em yêu, Từ khi anh nhận được thư của thầy anh khuyên nhủ, anh đã hứa với lòng mình là xin làm bông hoa NHỤC NHẰN chờ ngày đơm hoa kết trái. “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi – Mà khó vì lòng người ngại núi e sông.”

“Vòng trời đất, dọc ngang, ngang dọc – Nợ tang bồng, vay trả, trả vay.” Anh tin rằng trên đoạn đường dài mệt nhọc, dù trên con ngựa sắt Việt Võ Đạo giờ này chỉ có một mình anh; nhưng anh tin chắc chắn em và hai con, cùng trăm triệu người đã và đang gục ngã trên quê hương luôn sống trong anh. Tiếng thét năm nào của em, của hai con và của bao nhiêu người trong móng vuốt hải tặc Thái Lan sẽ không thể là tiếng ru ngủ, lãng quên cho anh… Mà nó phải là mũi gươm sắc bén luôn đâm thẳng vào tim anh. “Những hành trang là mắt nhìn hứa hẹn – Và gia tài là dòng máu Việt trong thân…Thét to đi anh cho lời thề ghi đậm…Vẫy tay đi em cho thấy được ngày về.” Hôn em và hai con. (Viết cho vợ và hai con đã chết thảm trên biển Đông vào hai mươi chín năm về trước) Võ sư Nguyễn Tiến Hóa

CẦN TUYỂN GIÁO VIÊN 62

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


NAILS WAREHOUSE NAILS - HAIR - SKIN CARE - SPA

ÑAÏI LYÙ CHÍNH CHO SAÛN PHAÅM DANH TIEÁNG 711

SEÕ DAØNH GIAÙ ÑAËC BIEÄT CHO QUYÙ VÒ SÖÛA SOAÏN SET-UP TIEÄM MÔÙI

9780 WALNUT ST #240, DALLAS, TX 75243 (Trong khu chôï HongKong, Garland/Dallas) “One-Stop” Nail supplier for the busy professional manicurist

Tel: 214.575.3005 Fax: 214.575.5020

Toll Free: 1.866.371.NAIL (6245)

Môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9:00 AM - 7:00 8:00 PM Chuû Nhaät: 10:00 AM - 7:00 PM Thöù Baûy: Theo heïn Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

NHAÄN ÑAËT HAØNG VAØ CHUYEÅN HAØNG ÑEÁN CAÙC TIEÅU BANG TREÂN TOAØN NÖÔÙC MYÕ QUA UPS FREE SHIPPING

NAILS WAREHOUSE XIN KÍNH MÔØI

tapchicadao.com tapchicadao.comsốsố 250 257Ngày Ngày1018tháng tháng12, 3, 2010 2011

63


64

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


ÑT: 972-496-7645 4750 N.Jupiter Rd. suite 219 Garland TX 75044 (goùc Jupiter rd. & Arapaho, sau Jack in the Box) Chi Đặng, D.C.

Kim Nguyễn, D.C.

CHUYEÂN TRÒ: -Bò thöông veà tai naïn xe coä vaø ngheà nghieäp -Ñau löng, nhöùc ñaàu, bong gaân -Ñau coå tay, ñau coå, ñau vai -Veïo coät xöông, thaáp khôùp, thoaùi hoaù xöông

NEÁU QUÍ VÒ BÒ TAI NAÏN XE COÄ HOAËC NGHEÀ NGHIEÄP, QUÍ VÒ SEÕ ÑUÔÏC CHUÙNG TOÂI TAÄN TÌNH CHÖÕA TRÒ, LO THUÛ TUÏC BOÀI THÖÔØNG VAØ BAÛO VEÄ QUYEÀN LÔÏI CHO QUÍ VÒ TOÁI ÑA VAÊN PHOØNG TRANG BÒ ÑAÀY ÑUÛ CAÙC LOAÏI MAÙY MOÙC: MAÙY CHUÏP X-RAY-NHIEÀU LOAÏI MAÙY THERAPIES TRUNG TAÂM TAÄP LUYEÄN HOÀI PHUÏC Nhaän caùc loaïi baûo hieåm Tham khaûo mieãn phí - tröïc tieáp vôùi Baùc só

DỊCH VỤ ĐƯA RƯỚC & DẠY LÁI XE Phục vụ quý đồng hương không có phương tiện di chuyển, không lái xe được. Chúng tôi nhận đưa đón:     

PHI TRƯỜNG LựaVIỆN chọn tốt nhất về chăm sóc răng miệng. BỆNH KHÁM BÁC SĨ THI QUỐC TỊCH Chuyên về răng sứ, chỉnh nha và Implant. Hoặc bất cứ nhu cầu Máy móc hiện đại, công nghệ hàng đầu thế giới. nào khác trong vùng Labo làm răng sứ cao cấp tại chỗ. Dallas - Fort Worth

ÑAËC BIEÄT ÑAËn Tg BIEÄ Heo quay quay  Heo - Nhöõ moùnTtogo Đội ngũ bác sĩ giỏi, thường xuyên tu nghiệp nước ngoài. - (xin Nhöõorder ng moùtröôù n togo Heo söõ söõaa quay quay  Heo c) Hỗ trợ khách hàng tận tình, uy tín. (xin ba order c) $7.99/Ib  Heo - Heo roïi tröôù quay: Heo Ba Ba roï roïi i quay quay HeoBaéba roïi quay: $7.99/Ib  Vòt -- Vòt c Kinh: $21.95/con Vòt quay quay Đến với Nha Khoa Lan Anh để cảm Vòt Baé c Kinh:  Baù nnhh hoû -- Côm cua laù sen$21.95/con Baùnhận hoûi i - Côm cua laù sen  Hoä Hoäpp thöù thöùcc aêaênn togo togo vôù vôùi i phong cách điều trị uutận chuyên và hiệu quả NHAÄ N ÑAË T FOOD nhieà moù nn ngon khaù hh nhieà moùtình, ngon khaùccnghiệp TOGO CHO NHAÄN ÑAËTPARTY, FOOD haø haønngg töï töï choï choïnn. . Nha Khoa Lan Anh Phú Mỹ Hưng Garden Hotline: +84 917 463 468 HOÄ I ÑOAØ N VÔÙ I GIAÙ TOGO CHO PARTY,  Caù c loaï i nöôù c giaû i khaù t . Caù c loaï i nöôù c giaû i khaù t . 149 Tôn Dật Tiên, Khu Kênh Đào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam Website: www.nhakhoalananh.com Điều trị nhẹ nhàng, hiệu quả.

Email: info@nhakhoalananh.com

Tel: +848 54 12 13 14

I CHAÊ NIGGIAÙ HOÄPHAÛ I ÑOAØ N VÔÙ PHAÛI CHAÊNG

Nhận Credit Nha Khoa Lan Anh Phú Mỹ HưngCard Nam Long 130 Hà Huy Tập, Nam Long 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam Tel: +848 54 11 16 16

Tel: (972) 889 - 8988 Tel: (972) 889 - 8988 9780 Walnut St Ste 360D, Dallas TX 75243

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

65 65 65

Nha Khoa Lan Anh Phú NhuậnSt 9780 Walnut 360D, Dallas TX 75243 (trong khu chôï Hong Kong) tapchicadao.com sốSte 257 Ngày 18 tháng 3, 2011 292 Huỳnh Văn Bánh,(trong Phường 11,khu Quận chôï Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam Hong Kong) Tel:tapchicadao.com +848 38 44 28 38 tapchicadao.com số 252 Ngày 7 tháng12, 1, 2010 2011 số 250 Ngày 10 tháng


A John Eagle Dealership

TOYOTA 12650 LBJ Freeway, Dallas, TX 75228

(972) 900-8444

- Kinh nghieäm nhaát - Hieäu quaû nhaát - Phuïc vuï toát nhaát - We will beat any deal

Johnny Sơn Lê Sales Consultant 469-274-9018

MUA XE

TẶNG GPS

Tín Nguyễn (Ted) Sales Manager 972-900-8444

Teddy Xuong Luu Sales Consultant 972-965-6482

Tặng

$100

Juan Laca Sales Consultant 469-867-2220

66

khi giới thiệu người mua xe

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

MUA * BAÙN * ÑOÅI XE CUÕ MÔÙI 972-900-8444 tnguyentoyota@yahoo.com

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


LTS: Gửi chút niềm riêng là mảnh vườn tâm sự cho những ai có nỗi niềm riêng muốn được chia sẻ để tâm hồn vơi bớt ưu tư. Mời độc giả cùng tham gia để chúng ta có thể kể cho nhau nghe những trăn trở, buồn phiền hoặc niềm hạnh phúc êm đềm trong cuộc sống. Dù vui dù buồn, đó cũng là những kinh nghiệm trao đổi cho nhau để cùng xây dựng một đời sống tươi đẹp và ý nghĩa hơn.

-C

Bước chân đêm Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

on về ngủ đi, mai còn đi làm, một mình mẹ ở đây được rồi. Tôi lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi

Khánh. -Dạ không, con muốn ở lại đây tối nay. ... Mẹ chồng đi rồi tôi ngồi xuống ghế, thở hắt ra như trút được tảng đá đang đè nặng trong lồng ngực. Thật tình, tôi không biết phải trả lời sao khi mẹ chồng luôn miệng hỏi: -Thằng Khánh đi đâu nửa khuya vậy? hai đứa có chuyện gì hả? -Dạ... không có gì đâu mẹ! Dĩ nhiên là mẹ chồng không tin, nhưng tôi còn biết trả lời sao ngoài câu nói dối đó. Tôi kéo chiếc chăn mỏng lên tận cổ Khánh rồi vuốt nhẹ đôi môi khô hốc, nghe lòng mình dấy lên nỗi xót thương. Ðiện thoại reo. Tôi bốc máy. Tiếng mẹ tôi hối hả bên kia đầu dây: -Thằng Khánh bị đụng xe hả? nó đụng người ta hay người ta đụng nó. Bây giờ nó ra sao...? Tôi nhăn mặt cắt ngang: -Mẹ hỏi không kịp thở, con biết đường nào mà trả lời! -... -... Thì... chắc ảnh chạy nhanh quá nên bị lạc tay lái, xe đâm vào thành cầu. Ảnh bị thương ở đầu, vai và gãy chân trái... đã giải phẫu xong rồi hiện còn mê man. -Chừng nào nó mới tỉnh? -Không biết... con cũng đang ở đây để chờ. -.... -Chừng nào Khánh tỉnh con sẽ cho mẹ hay.. Có tiếng mẹ thở dài, rồi giọng nói chùng xuống buồn bã: -Mẹ Khánh nói hình như tụi con có chuyện gì... Mẹ không muốn xen nhiều vào chuyện vợ chồng con, mẹ chỉ nhắc con một điều... tìm một người chồng tốt như tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

67


Gửi ChútNiềm Riêng

Khánh không phải là chuyện dễ. Hạnh phúc đang nằm trong tay con, hãy cố mà giữ cho chặt.... con cứ nhìn mẹ để thấy rằng con có phước biết chừng nào. Ðối với mẹ Khánh con cũng phải ăn ở có trước có sau... Tôi định lên tiếng ngắt ngang, con biết rồi mà, như mọi khi tôi vẫn làm, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi bỗng thấy sợ. Một nỗi sợ sệt chưa hề có trong lòng tôi bao giờ. Tiếng mẹ vẫn vang lên đều đều: -Ơn nghĩa của mẹ Khánh, chúng ta phải mang suốt cả đời và có lẽ không bao giờ đền đáp được. Nếu ngày đó không có mẹ Khánh, không biết bây giờ con sẽ ra sao... con đừng quên điều đó. Tôi cười cay đắng: -Con không quên... vì đã có rất nhiều lần con nghĩ ... nếu con có một người mẹ cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn và thương con nhiều hơn thì... -Thu Yên!!! Tiếp theo tiếng gọi thảng thốt là giọng nói đứt quãng nghẹn ngào:

68

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

-Mẹ biết.... mẹ có lỗi với con. Nhưng không lẽ.... con không thể tha thứ cho mẹ ngay lúc con đang có hạnh phúc sao? Tiếng khóc của mẹ càng lúc càng não nề. Tôi từ từ buông điện thoại xuống. Vì hơn bao giờ hết tôi rất cần sự yên tĩnh để nhìn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cái quá khứ có nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. *** Bố qua đời khi tôi được mười bốn tuổi. Hai năm sau mẹ bước thêm một bước nữa với người đàn ông mà tôi phải gọi bằng Dượng. Dượng là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt đẹp trai với hàng ria mép mỏng dính, lúc nào cũng được cắt tiả thật kỹ lưỡng và khéo léo. Nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt của Dượng rất “sắc xảo và đa tình” như lời nhận xét của những ngoại, khi bà phản đối cuộc tình mới của mẹ. Hai năm là khoảng thời gian quá ngắn để tôi có thể chấp nhận người thay thế vị trí của bố. Thêm vào đó là những lời phê phán thiếu thiện cảm của bà ngoại nên tôi

không có chút cảm tình nào đối với Dượng. Tôi càng ghét cay, ghét đắng Dượng hơn khi nhìn thấy mẹ si mê Dượng đến độ dại khờ. Không dại khờ sao được khi mẹ gần như lệ thuộc hoàn toàn vào Dượng. Hình như mẹ không được quyền quyết định việc gì, kể cả những việc thuộc về cá nhân của mẹ. Nhất nhất mẹ đều nghe lời Dượng một cách tuyệt đối. Tệ hại hơn hết là tôi không nhìn thấy ở Dượng một sự tôn trọng nào dành cho mẹ. Thỉnh thoảng Dượng mang bạn bè về nhà, đôi khi có cả những người phụ nữ, và mẹ phải nấu nướng phục vụ cho họ như một con sen. Nếu có ai đó cảm thấy ái ngại lên tiếng mời mọc: -Chị Thu ơi! mời chị ngồi vào bàn cho vui. Thì Dượng lại được dịp huênh hoang: -Nhà này vợ phải phục tùng chồng. Chồng ăn xong, có dư thức ăn vợ mới được ăn. Cả đám cười hô hố trong nỗi bực tức của tôi, còn mẹ thì vẫn vui vẻ chạy lên, chạy xuống tiếp thức ăn, mang thức uống. Ðôi khi những lời đùa cợt quá mức đã trở nên khả ố: -Trời! con gái đẹp quá, ngoại hình hoàn hảo với số đo ba vòng đạt tiêu chuẩn không thua người mẫu, khuôn mặt thì xinh như hoa. -Thằng này có phước hơn người, “buy one get one free” tha hồ mà hưởng. Mười bảy tuổi, tôi đã đủ trí khôn để hiểu ẩn ý xấu xa trong lời nói đó nên cúi gầm mặt, vừa giận, vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy lợm giọng với đám người tuổi tác vào hàng chú bác nhưng không có tư

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


cách. Thấy tôi lộ vẻ khó chịu thì mẹ lại nhỏ nhẹ khuyên can: -Thôi con, để ý làm gì, mấy ổng xỉn hết rồi nên nói năng nhảm nhí. Chắc họ cũng chẳng biết họ đang nói gì thì giận làm chi. Có lẽ mẹ cũng nghĩ như vậy và tin như vậy mỗi khi tình cờ bắt gặp Dượng nhìn tôi bằng đôi mắt háo hức. Mà cho dù có nghĩ khác đi thì chắc mẹ cũng chẳng dám có thái độ, vì mẹ luôn sợ Dượng. Mẹ dấu tôi những vết bầm nơi cổ, những vết xước trên cánh tay, nhưng có biết bao đêm tôi đã nhìn thấy mẹ nấp ở cầu thang, ôm mặt khóc rưng rức. Tôi giã vờ không biết để khỏi phải nhắc đến nỗi đau của mẹ, nhưng trong lòng tôi luôn lo âu khi nhớ đến ánh mắt bất chính của Dượng. Biết mẹ không đủ sức để che chở đứa con gái yếu đuối, bé bỏng của mẹ, nhưng tôi cũng chẳng biết làm thế nào để tự bảo vệ mình. Và nỗi lo sợ ấy chẳng phải là vu vơ. Một đêm, tôi đang ngủ mê thì bỗng giật mình tỉnh giấc vì nghe như có vật gì đang chui vào ngực áo. Chưa định tỉnh để cảm nhận điều gì đang xảy ra, nhưng phản ứng tự nhiên là tôi hét lên một cách hoảng hốt. Thật nhanh chóng, miệng tôi bị bịt kín và có tiếng hăm dọa khe khẽ bên tai: -Nằm im, không thì chết bây giờ. Tôi giãy giụa kịch liệt. Cuối cùng, tôi la được một tiếng thật to: -Mẹ ơi! Có tiếng chân hối hả chạy xuống cầu thang. Ðèn trong phòng tôi bật mở. Mẹ đứng đó nhìn người chồng yêu quý của mẹ

mặt đỏ gay, loạng choạng bước ra khỏi phòng với nụ cười nham nhở, còn con gái mẹ thì phơi bộ ngực trần trong chiếc áo đã bị mở tung hàng nút. Tôi úp mặt xuống giường, cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc giữa tiếng khóc sụt sùi của người mẹ tội nghiệp. Sau đêm kinh hoàng đó, mỗi tối mẹ phải ngủ ngoài sofa trước cửa phòng tôi, dù biết rằng làm như thế cũng chưa chắc giữ được an toàn cho tôi, nhưng nếu không làm như thế thì mẹ còn biết phải làm gì. Và điều đó đã khiến mẹ chẳng được yên thân với những cú đấm, cú đá, những cái tát đến chảy máu miệng hoặc những lời mắng nhiếc thậm tệ của người chồng vô lương tâm. Ðã có lần tôi nói với mẹ: -Tại sao mình không báo cảnh sát mà cứ để ông ấy hành hung mẹ. Tại sao mẹ phải chịu đựng một cách vô lý vậy? Nhưng mẹ đã ôm chầm lấy tôi van xin: -Con ơi! nếu thương mẹ thì đừng làm thế! Tôi bực tức: -Tại sao? Người ác độc, xấu xa như vậy mà mẹ vẫn bao che à? Mẹ thà để con gái mẹ bị người ta hại... Nhìn đôi vai mẹ run lên theo từng tiếng nấc tôi không đành nói thêm những lời cay nghiệt mà chỉ ao uớc ngoại còn sống để tôi được về sống với bà. Còn bây giờ, thật sự không có một nơi chốn nào để đứa con gái mười bảy tuổi như tôi dung thân. Cuối cùng thì mẹ liên lạc được với cô Ánh -mẹ của Khánh- là bạn thân của mẹ từ lúc hai người ở cùng trại tỵ nạn HồngKông và lén lút gửi tôi sống tạm ở nhà cô.

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

Tôi rời khỏi mẹ với những giọt nước mắt thương thân, tủi phận. Sao mẹ có thể đưa con mình đến với một người bạn mà hơn mười năm chưa hề gặp mặt? Mẹ thà lià xa con gái chứ không thể đoạn tình cùng người chồng tệ bạc. Ðó có phải là một sự chọn lựa bất công và tàn nhẫn đối với tôi không? Nước mắt tôi rơi suốt chuyến hành trình hai mươi bốn tiếng trên chuyến xe bus xuyên bang. *** Tôi may mắn được gia đình cô Ánh đón tiếp thật thân tình và nồng nhiệt. Cô Ánh có hai người con, anh Khánh lớn hơn tôi năm tuổi và Minh Lý bằng tuổi tôi. Cũng mồ côi cha như tôi, nhưng hai người con của cô Ánh thật sung sướng và hạnh phúc khi được sống êm ấm trong vòng tay thương yêu và che chở của mẹ. Tôi đã phải dấu những giọt nước mắt tủi buồn khi sống nhờ vào tình thương của người khác và nhìn hạnh phúc của mẹ con người ta mà xót thương phận số mình quá bất hạnh, hẫm hiu. Cùng cảnh ngộ nên tôi được anh Khánh và Minh Lý hết lòng thương mến, giúp đỡ. Theo ngày tháng, tình cảm anh Khánh dành cho tôi ngày càng đặc biệt với những chăm sóc, lo lắng thật ân cần. Ngày tôi tốt nghiệp đại học cũng là ngày anh chính thức bày tỏ tình cảm mà anh đã dành cho tôi suốt bốn năm dài sống cạnh nhau. Tôi thật sự bất ngờ, vì bấy lâu nay tôi cứ ngỡ anh thương tôi như đứa em gái. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có tình yêu giữa anh Khánh và tôi. Trong sự phân vân

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

69


Gửi ChútNiềm Riêng đó tôi xin anh cho tôi một khoảng thời gian ngắn để tôi có thể suy nghĩ chín chắn hơn. Nhưng tôi làm gì có cơ hội để cân nhắc, để xét lại tình cảm của mình khi ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại hối thúc: -Con ơi! Khánh là đứa con trai tốt lành. Cô Ánh là người đàn bà phúc hậu. Nếu được làm vợ của Khánh là một ân phúc cho con. Mẹ biết con đang đắn đo vì chuyện xảy ra bất ngờ. Mẹ không ép con, nhưng mẹ muốn đọc cho con nghe một câu danh ngôn “người đàn bà có cái dại dột là chỉ lấy người họ yêu, chứ không lấy người yêu họ”... cuộc đời của mẹ là một minh chứng xác thực nhất mà con đã nhìn thấy. Mẹ hy vọng con đủ khôn ngoan để chọn cho mình một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc. Ba tháng sau tôi đã nghe lời mẹ kết hôn với Khánh để có một nơi nương tựa vững vàng. Ðiều tôi muốn nói.... vật chất không thành vấn đề, nhưng quan trọng hơn hết là tôi sẽ được Khánh chìu chuộng, yêu thương bằng tất cả tấm lòng. Ðối với tôi, tình yêu dành cho Khánh... chưa có, nhưng cảm tình thì rất nhiều. Tôi tin lời mẹ nói, từ cảm tình chuyển sang tình yêu chẳng bao xa. Và tôi an phận với hai chữ hạnh phúc mà mẹ đã vẽ ra cho tôi. Nhưng.. Khi gặp Hiển tôi mới biết thế nào là hạnh phúc thật sự. Với Hiển, tôi có nỗi nhớ xiết xao khi vắng nhau, điều mà chưa bao giờ tôi có đối với Khánh, dù có lúc anh đi công tác nước ngoài đến hai tháng. Với Hiển, tôi có những giờ phút thật vui vẻ, thoải mái dù rất

70

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

ngắn ngủi. Với Hiển, tôi có những khoảnh khắc tình tứ thật bất ngờ và lãng mạng như những chuyện tình trên trang tiểu thuyết. Chỉ có điều, tất cả đều xảy ra trong sự lén lút và Hiển muốn chấm dứt tình trạng này. Hiển thuyết phục tôi: -Anh muốn chúng ta đến với nhau một cách danh chính ngôn thuận. Em có dám không? Tôi băn khoăn: -Còn vợ anh thì sao? -Anh sẽ ly dị. Một cuộc sống không hạnh phúc có đáng cho chúng ta níu kéo để mất đi một tình yêu lớn lao vừa tìm thấy không? -... Hiển tiếp lời một bằng giọng nói chắc nịch: -Chỉ có em là còn ngần ngại, chứ anh, khi đã quyết tâm chọn em thì anh đã có sự dứt khoát rõ ràng. Rồi Hiển ghé vào tai tôi thì thầm “trong đôi mắt anh, em là tất cả...” Tôi đắm hồn trong lời hát ngọt ngào, trong cung bậc trầm bổng quyến rũ.... để rồi khi trở về nhà, tôi tìm đủ cớ, đủ chuyện để gây gỗ với Khánh. Những chuyện nhỏ nhặt, vô lý nhưng tôi cũng có thể làm lớn chuyện khiến Khánh ngạc nhiên: -Anh không hiểu anh đã làm gì để em giận dữ như thế? Tôi cười lạnh nhạt: -Anh có bao giờ để tâm đến em đâu mà hiểu. Khánh trố mắt nhìn tôi ngỡ ngàng: -Em có biết là em đang nói gì không? Ai là người đã từng viết cho anh “cám ơn anh đã luôn yêu thương và chăm sóc cho em”.

Những lời lẽ ấy còn nằm nguyên trên những tấm thiệp mà anh vẫn còn giữ trong ngăn kéo. Em có muốn đọc lại không? Thật ra, tôi không phải là người quen ăn gian, nói dối mà chỉ lặp lại những lời xúi bảo của Hiển. Nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao. Dù đã ngượng cứng miệng nhưng khi Khánh nói: -Anh thật tình không hiểu em muốn gì? Tôi vẫn ngoan cố, vênh mặt đáp: -Em muốn ly dị! Khánh há hốc miệng, anh lắp bắp một lúc mới nói thành lời: -Tại... tại... sao? Lý do gì? -Lý do thật giản dị... là vì em không yêu anh! Khánh nói mà như muốn khóc: -Anh đã làm gì sai để em hết yêu anh. Lời nói từ cửa miệng tôi buông ra thật tàn nhẫn: -Em chưa bao giờ yêu anh nên không có chuyện hết hay còn. Em lấy anh là vì em bơ vơ, em cần một nơi nương tựa. -Thu Yên!!! Tiếng kêu của Khánh đau đớn như tiếng kêu của con chim bị đạn. Trái tim tôi bỗng thắt lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc hình ảnh Hiển lại lồng lộng hiện về, để tôi thản nhiên đứng nhìn Khánh loạng choạng bước ra cửa, leo lên xe và phóng đi như tên bay giữa đêm khuya. Ðồng hồ trên tường gõ một tiếng ngắn ngủi. Và chỉ ba mươi phút sau tôi được báo tin Khánh bị tai nạn. **** Suốt thời gian Khánh nằm trên giường bệnh tôi không dám nói đến hai chữ ly dị, dù Hiển vẫn

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


BELT LINE DENTAL P.C. FAMILY & COSMETIC DENTISTRY

(972) 258 - 8354 Toát nghieäp Ñaïi Hoïc Nha Y Khoa Saøi Goøn Toát nghieäp Ñaïi Hoïc Nha Khoa University of Southern California Hoäi vieân Nha Só Ñoaøn Hoa kyø(ADA) Hoäi vieân Nha Só Ñoaøn Texas(TDA)

W Rochelle Rd

W Roch

elle Rd

St

N Belt Line Rd

trel

Can Grande Bulevar Blvd

BELT LINE DENTAL P.C.

TAÅY RAÊNG TRAÉNG $150 - $400 Thöù Hai - Chuùa Nhaät: 9:00am - 5:00pm (Chuùa Nhaät: laøm vieäc theo heïn)

Baùc Só NGUYEÃN TAÁT AÂN, D.D.S. Baùc Só HOAØNG LAÂM. D.D.S

Nha khoa toång quaùt Nha khoa thaåm myõ Nha khoa nhi ñoàng Giaûi phaãu nha khoa Laáy tuûy raêng Laøm raêng giaû caùc loaïi Trò beänh nöùu raêng Taåy raêng traéng

2644 N. Belt Line Rd., Irving, TX 75062

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

ÑAËC BIEÄT: Coù chöông trình traû goùp khoâng coù tieàn lôøi Ñöôïc discount neáu chöõa trò nhieàu Coù giaù ñaëc bieät cho ngöôøi khoâng coù baûo hieåm & quyù vò cao nieân

NHAÄN:Visa vaø Mastercard, Medicaid, Caùc loaïi baûo hieåm Taát caû duïng cuï ñöôïc khöû truøng ñeán möùc toái ña

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

71


Gửi ChútNiềm Riêng thúc giục tôi từng ngày. Tôi hỏi Hiển: -Chuyện của anh xong chưa mà hối em? -Anh sẽ làm nhanh mà, chỉ chờ em hoàn tất là anh bắt tay vào việc ngay. Rồi Hiển ôm tôi giọng cợt đùa: -Anh làm trước nhỡ em đổi ý thì anh phải ở một mình à? Em không biết anh sợ ma lắm sao? Tôi xin Hiển chờ thêm vài tháng nữa, chứ ngay lúc sức khỏe của Khánh chưa bình phục hẳn tôi không thể nhắc lại yêu cầu của mình. Thời gian này tôi cố tình tránh mặt Khánh bằng cách đi làm thật sớm, về thật muộn. Cuối tuần thì tôi viện cớ phải làm phụ trội, nhưng thật ra tôi thường theo cô bạn đồng nghiệp đang tập tành nghề nhiếp ảnh lang thang khắp nơi để sưu tầm cảnh đẹp. Một sáng thứ bảy tôi cùng Quỳnh ghé chợ Wal-Mart lấy ảnh trước khi đến vườn hoa. Trong lúc chờ giao ảnh, Quỳnh kể: -Loạt ảnh này là lễ Anniversary của bạn chị Chiêu. Công nhận anh chồng thật romantic. Anh ấy bí mật lo toan từ đầu tới cuối mà chị vợ không biết tí gì. Khi đến nơi, chị vợ cảm động đến rơi nước mắt. Anh chồng vừa đẹp trai, vừa có tài ăn nói. Những lời chia sẻ của anh ta làm mấy bà xuýt xoa khen ngợi không ngớt lời. Quỳnh đưa tôi xem bức ảnh hai người đang hôn nhau. Cả người tôi như mềm nhũn, những ngón tay run run không giữ được tấm ảnh. Hiển đây mà, “anh sống với vợ không có được một ngày hạnh phúc” nhưng sao lại có một lễ kỷ niệm ngày cưới thật linh đình với ánh mắt, nụ cười sáng ngời hạnh

72

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

phúc. Tôi trở về nhà bằng những bước chân vô hồn. Tôi nhốt mình trong căn phòng chứa đồ phế thải cả ngày để khóc thương mình ngu dại, để oán hận Hiển dối trá, điêu ngoa, để tự nguyền rủa mình bất nhân, vô hậu. Ngày hôm sau tôi gọi Hiển để hẹn gặp. Tôi muốn nhìn tận mặt Hiển, nghe tận tai lời giải thích của Hiển về bữa tiệc kỷ niệm của vợ chồng anh và quyết định ly dị mà anh đã nói với tôi hàng chục lần. Vẫn giọng nói ngọt ngào Hiển mừng rỡ: -Anh sẽ đến. Anh nhớ em đến chết đi được. Tôi đến điểm hẹn là một khách sạn cách xa thành phố khoảng bốn mươi lăm phút lái xe -Hiển thường nói “xa như thế để giữ an toàn cho em”. Ngày trước tôi tin như thế, nhưng bây giờ thì tôi biết, không phải chỉ cho tôi mà cả cho Hiển. Khi tôi và Hiển vừa bước vào phòng thì có tiếng gõ cửa. Cánh cửa vừa mở, Khánh hiện ra với nét mặt rất bình tĩnh. Hiển lùi lại lúng túng: -Anh là... ? Khánh nhìn tôi. Cũng đôi mắt đó nhưng không còn nữa những nồng nàn, trìu mến và hình như nó cũng không chứa đựng sự oán hận mà là một sự khinh bỉ khiến tôi phải xấu hổ cúi mặt. Anh không trả lời câu hỏi của Hiển mà chỉ vào tôi, anh nói: -Người đàn bà này là vợ của tôi! Bất ngờ, Khánh đưa máy ảnh lên, bấm nhanh. -Tôi không biết vợ anh nghĩ sao khi nhìn thấy tấm ảnh này và anh sẽ giải thích thế nào khi ở

trong khách sạn với vợ của người khác. Còn tôi -Khánh gật gù, khuôn mặt lạnh lùng đến dễ sợkhông biết tôi nên xử thế nào cho đúng! Hiển lùi ra phía sau, ấp úng: -Xin... xin lỗi... anh, đây chỉ là sự nông nỗi... vì yếu lòng mà... tôi không cưỡng lại được sự quyến rũ của... Thu Yên. Tôi quay sang nhìn Hiển như nhìn một quái vật thời thượng cổ. Người đàn ông từng nói yêu tôi và sẽ bỏ tất cả để đi với tôi, bây giờ, chỉ vì sợ hãi mà phủi tay, chối bỏ trách nhiệm một cách hèn hạ. Tôi ôm mặt bật khóc. Khánh quay lưng bước đi sau câu nói chua chát: -Tôi đến đây để biết mặt người đàn ông đã khiến vợ tôi một mực đòi ly dị với tôi ra sao. Tôi nghĩ rằng, tôi sẽ học hỏi được ở anh nhiều điều... nhưng không ngờ... anh không đáng để tôi đối mặt... Thu Yên! anh thật sự tội nghiệp cho em!!! Tiếng chân Khánh xa dần. Tôi ngồi bất động trên chiếc giường lạnh ngắt cho đến khi Hiển lẳng lặng bước đi không một lời từ giã. Tôi rời khỏi khách sạn khi màn đêm buông xuống. Cái cảm giác lạc lõng, bơ vơ tựa như khi tôi bước xuống trạm xe bus sáu năm về trước để đến tá túc nhà Khánh làm tim tôi nhói buốt. Rồi những ngày tháng sắp tới tôi sẽ sống thế nào với mặc cảm tội lỗi và hối tiếc vì đã không nghe lời dặn dò của mẹ “hạnh phúc đang nằm trong tay con, hãy cố mà giữ cho chặt....” n Ngân Bình (theo chuyện kể của Y)

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

73


CHUYỆN XA GẦN* Tuyển Tập Nguyễn Ngọc Bảo Qua Lăng Kính Triết Lý Giáo Dục Hiện Đại

Nhận Định Của Giáo Sư Đàm Trung Pháp Trong Buổi Ra Mắt Tuyển Tập Tại Dallas Ngày 6 Tháng 3 Năm 2011 Kính thưa quý vị, Tuyển Tập CHUYỆN XA GẦN của Nguyễn Ngọc Bảo do Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam ấn hành tháng 10 năm 2010 là một tác phẩm rất hay, rất bổ ích, rất đáng đọc. Đây là một tuyển tập có nội dung đa dạng được trình bầy qua một văn phong sâu sắc, uyên thâm, minh bạch, duyên dáng, và đầy nhiệt tình. Mục lục của cuốn sách đọc lên như một thực đơn chữ nghĩa khó chống cự cho những tâm hồn yêu văn học. Nào là Sân trước một cành mai; Hoa đào năm ngoái. Nào là Xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua ca dao và vè trào phúng; Bút Tre: Dòng thơ phản kháng độc đáo. Nào là Truyện Kiều trong lòng người di tản; Bói Kiều. Nào là Quang Dũng: Thơ, người, và kỷ niệm; Năm nhà thơ nổi tiếng của Nhân Văn Giai Phẩm. Nào là Đau lòng tử biệt, vân vân. Quý vị có thể đọc các bài viết hấp dẫn này theo thứ tự nào cũng được mà không sợ bị hụt hẫng. Trước hết tôi xin nói sơ qua về nội dung đa dạng của một số bài viết trong tuyển tập này hầu quý vị. Những ai yêu hoa đào thì

74

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

không thể bỏ qua bài viết Hoa đào năm ngoái để cùng tác giả tìm hiểu về các loại hoa đào tại Việt Nam, để ôn lại một giai thoại tuyệt đẹp qua bài thơ trữ tình tuyệt diệu của Thôi Hộ mang tên Đề tích sở Dưới đây là vài thí dụ trong tổng kiến xứ mà hai nhà nho Đỗ Bằng số 78 bài vè mà tác giả đã sưu tập Đoàn và Bùi Khánh Đản đã dịch được và xếp loại: Dân đói mà đảng thì no sang thơ Việt:

Sức đâu ủng hộ, hoan hô Năm ngoái ngày này dưới cánh suốt ngày song, Đảng béo mà dân thì gầy Hoa đào ánh má mặt ai hồng? Độn bắp, độn sắn biết ngày Mặt ai nay biết tìm đâu thấy, nào thôi? Chỉ thấy hoa cười trước gió đông. Trồng mía, trồng ớt, trồng Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hành qua ca dao và vè trào phúng là Vì nghe lời đảng mà thành bể một tuyệt chiêu có giá trị về cả niêu hai phương diện văn học và lịch Trồng tiêu rồi lại trồng điều sử. Xuất xứ của các câu ca dao và Vì nghe lời đảng mà niêu tan vè trào phúng này được Nguyễn tành. Ngọc Bảo giải thích minh bạch: “Trong suốt hơn nửa thế kỷ từ ngày cai trị miền Bắc và ba thập niên từ lúc cưỡng chiếm miền Nam, cộng sản Việt Nam đã gieo rắc muôn vàn tang thương cho dân tộc. Biết bao tiếng kêu đau đớn và phẫn uất của nhân dân đã vang lên trong suốt chiều dài lịch sử này. Trong số ấy, nhiều tiếng kêu đã cô đọng thành những câu ca dao thật độc đáo” (trang 49).

Chiều chiều trên bến Ninh Kiều Dưới chân tượng bác, đĩ nhiều hơn dân. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Cúi đầu dâng đảo Trường Sa cho Tầu.

Bút Tre: Dòng thơ phản kháng độc đáo là một bài đọc vô cùng

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


thú vị, gồm khoảng 40 bài thơ ngăn ngắn độc đáo mà tác giả tuyển tập đã thu lượm được và xếp loại. Loại thơ này thì chúng ta bó tay, không thể nào dịch sang tiếng nước ngoài được đâu! Nó cũng cho thấy sức sáng tạo thi ca thực là vô biên của người Việt Nam. Nguyễn Ngọc Bảo đã cắt nghĩa rõ rệt và cho các thí dụ chứng minh về những đặc điểm thơ bút tre dân gian. Chẳng hạn (1) chia cắt hai chữ lẽ ra phải được nối liền nhau, một chữ đặt ở cuối câu “lục” và chữ kia ở đầu câu “bát” nhằm mang ý nghĩa trào phúng cho một trong hai câu thơ. Ý nghĩa này khác hẳn với nghĩa của cả hai câu nếu đọc liền một mạch, như thí dụ dưới đây:

Chị em mặc váy đánh CẦU LÔNG bay phơ phớt trên đầu các anh.

(2) cố ý dùng chữ không đúng với luật bằng trắc của thơ lục bát khiến người đọc phải tự động nghĩ đến một chữ khác hợp với luật thơ hơn, như thí dụ dưới đây:

Đường vào lăng bác âm u Chị em bộ đội dở MŨ ra chào.

Truyện Kiều trong lòng người di tản là một bài nghiên cứu thông minh, sâu sắc và thiết tha về áng văn chương số một của dân tộc chúng ta. Mức đam mê Truyện Kiều của Nguyễn Ngọc Bảo sẽ lây sang người đọc, khởi đi từ ngày anh đoạt giải xuất sắc nhất trong chương trình Đố Vui Để Học của Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa khi học lớp đệ tam trung học ở Saigon năm 1968. Ngay tựa đề tuyển tập này của anh cũng lấy ý từ hai câu số 3027 và 3028 của Truyện Kiều, ở đoạn Kim-Kiều tái ngộ, với biết bao chuyện cũ kể cho nhau nghe:

Nỗi mừng biết lấy gì cân, thời đại nào, ở bất cứ lứa tuổi nào, Lời tan hợp, chuyện xa gần, người ta cũng phải yêu nhau, yêu thiếu đâu? quê hương, và yêu những bài thơ

Anh tâm sự với bạn đọc: “Thuộc Truyện Kiều, yêu thích Truyện Kiều từ thuở nhỏ, nhưng tôi chỉ thực sự thấm thía tâm trạng cô Kiều trong mười lăm năm luân lạc trên bước đường di tản của chính mình” (trang 97). Vì vậy anh đã đi diễn thuyết về Truyện Kiều tại các đại học ở Houston cũng như hợp tác với World Stage, Inc. là một công ty chuyên thực hiện các vở ca nhạc kịch quốc tế, để đưa “The Tale of Kiều” lên sân khấu dòng chính nước Mỹ. Bói Kiều là bài viết hàm súc và duyên dáng, cho người đọc hiểu rõ cách bói thông thường trong dân gian cũng như cách bói của thầy bói chuyên nghiệp, kết thúc bằng vài mẩu chuyện bói Kiều thời hiện đại thực hấp dẫn. Quý vị có biết câu thần chú mà người ta dùng để bói Kiều không? Nếu không, xin quý vị mở cuốn sách này ra ở trang 113 thì sẽ biết ngay! Ai yêu thơ Quang Dũng thì không thể bỏ qua bài viết Quang Dũng: Thơ, người, và kỷ niệm vì đây là một bài nhận định sâu sắc và tha thiết của Nguyễn Ngọc Bảo về những tuyệt tác của nhà thơ này như Đôi Bờ, Đôi Mắt Người Sơn Tây, và nhất là Tây Tiến (mà tác giả họ Nguyễn, nơi trang 171, đã cho “là một trong đôi ba bài thơ hay nhất của thi ca Việt Nam trong thế kỷ 20”). Về giá trị trường cửu của thơ Quang Dũng, anh viết rằng trong những thế hệ tương lai, “đọc những bài thơ của ông, họ sẽ rưng rưng cảm động vì tình người và tình quê hương thể hiện trong thơ, như chúng ta đã từng cảm động. Dù sống trong

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

thật hay” (trang 181). Quý vị nào tò mò, giống như tôi, muốn biết thêm lai lịch của người thiếu nữ có “đôi mắt người Sơn Tây, u ẩn chiều luân lạc” đã từng cùng Quang Dũng một thuở vương vấn với tình, thì xin đọc kỹ trang 169! Năm nhà thơ nổi tiếng của Phong trào Nhân văn Giai phẩm là một chân dung thẳng thắn về Hoàng Cầm, Lê Đạt, Trần Dần, Phùng Quán, và Hữu Loan. Nhiều chi tiết trong bài viết mạnh bạo này có thể làm người đọc thất vọng với một số thi nhân trong cuộc và càng ghê tởm sự khủng bố tinh thần của chế độ cộng sản phi nhân đối với các văn nghệ sĩ. Chẳng hạn như “Trước sự hành hạ của đảng và nỗi lo sợ về sự an toàn của vợ con, Hoàng Cầm dần dần suy sụp tinh thần. Cuối cùng, ông đầu hàng và nhận tội” (trang 198), hoặc như “Cuối năm 1957, Lê Đạt bị khai trừ khỏi hội nhà văn và phải đi lao động cải tạo. Chỉ vài năm sau khi chịu biện pháp kỷ luật, Lê Đạt chuyển hướng sáng tác để viết những bài thơ ca ngợi bác và đảng” (trang 217). Đáng phục thay, chỉ có Phùng Quán và Hữu Loan là hai nhà thơ khí phách anh hùng, suốt đời không đầu hàng đảng dù bị đọa đầy đến đất đen. Bài chót trong tuyển tập, Đau lòng tử biệt, viết vào tháng 2 năm 2009 trong dịp tưởng niệm nhà báo Trương Trọng Trác mới qua đời, là một bài cực kỳ cảm động Nguyễn Ngọc Bảo viết về “một người anh tinh thần đồng thời cũng là người bạn quý.” Anh xót xa tiếc thương một nhà báo

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

75


chuyên nghiệp “uy vũ bất năng khuất”, luôn luôn đối xử trung hậu và thủy chung với bạn hữu, khích lệ lớp người trẻ đang góp phần vào sự thăng tiến của cộng đồng người Việt hải ngoại, và yêu mến quê hương và những giá trị truyền thống dân tộc. Tôi tâm đắc mối tiếc thương ấy của Nguyễn Ngọc Bảo, vì chính tôi cũng quen biết và quý mến nhà báo họ Trương lắm. Anh Trác và tôi bằng tuổi nhau, là đồng môn trung học Chu Văn An một thời, và tôi ở trong ban biên tập báo Ngày Nay của anh trong ngót mười năm trời, cho đến khi anh mất. Tấm hình của Nguyễn Ngọc Bảo và Trương Trọng Trác in trong trang cuối của tuyển tập thực đẹp và là vết tích của một tình bạn tuyệt vời. Đó là tấm hình anh Trác tính cho in vào cuốn

hồi ký về 50 năm làm báo của anh, một dự định, đáng tiếc thay, chẳng bao giờ thành. Kính thưa quý vị, Nội dung hấp dẫn đầy thực chất (substance) bổ ích của tuyển tập này cũng có phẩm chất hàn lâm cao khi được lượng giá qua lăng kính triết lý giáo dục hiện đại. Triết lý giáo dục ngày nay tại Hoa Kỳ nhắc nhở nhà giáo chúng tôi điều này: Vai trò lý tưởng cho người đi học là vai trò của một “thám hiểm gia” (explorer); vì vậy các nhà giáo, cũng như các tài liệu giảng huấn, phải cung cấp những phương tiện, những cơ hội để cho các “thám hiểm gia” ấy tự khám phá thêm ra những điều mới lạ trong cuộc hành trình học hỏi một cách lý thú và đầy hưng phấn.

Tài liệu học tập tốt nhất khi nó là tổng hợp của các bộ môn khác nhau nhưng cùng chuyên tâm vào một chủ đề, vì sự hiểu biết phát triển mạnh nhất qua những kết nối tri thức (cognitive connections). Vì lý do này, một bài học hữu hiệu phải là một “đơn vị có chủ đề” (thematic unit) được khai phá từ nhiều khía cạnh. Vô tình hay hữu ý, phần lớn chủ đề trong CHUYỆN XA GẦN đã phản ánh triết lý giáo dục vừa kể. Quả thực, đa số các bài viết trong tuyển tập rõ rệt là những “đơn vị có chủ đề” thượng hạng, trong đó những mối quan hệ kiến thức trong các lãnh vực văn chương, triết lý, tôn giáo, chính trị được nối kết một cách tự nhiên, qua những lời bàn rộng ra và những thí dụ chứng minh hùng hồn cho những gì tác giả nhấn

IMAGEHAIR2000 SALON w Cắt, uốn, nhuộm tóc Nam, Nữ, Trẻ em theo thời trang w Trang điểm, bới tóc cô dâu w Facial, sửa lại tóc uốn quá quăn, hay khô w Se long mặt w Kéo tóc thẳng bằng thuốc Nhật

Quyên-Hà-Hạnh-TrâmDuyên-Hoa-Lan Kính Mời 801 N. Jupiter Rd Garland, TX 75042 (kế Pro Nail Supply)

972-485-0690 76

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Giờ mở cửa: Tue-Fri: 10am - 7pm Sat-Sun: 9am - 7pm Mon: nghỉ

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

77


mạnh. Tôi đã cố tình dành bài viết mà tôi ưng ý nhất trong tuyển tập là Sân trước một cành mai, một “đơn vị có chủ đề” kỳ thú, để lượng giá nó qua lăng kính triết lý giáo dục hiện đại. Trong đơn vị học tập này, chủ đề “hoa mai” được khai phá từ các lãnh vực khoa học, thi ca, và thiền học. Thêm vào đó là một giai thoại văn chương liên hệ đến hoa mai và thi hào Nguyễn Du được tác giả trích dẫn từ cuốn sách TÌM THƠ TRONG TIẾNG NÓI của nhà giáo Đỗ Quý Toàn. Long lanh trí tuệ và chan chứa tình người, bài viết này chắc chắn sẽ khiến các “thám hiểm gia” văn học đắm mình vào thế giới đầy hoa thơm cỏ lạ của Nguyễn Ngọc Bảo. Họ sẽ có nhiều cơ hội, giống như tôi, phải vỗ đùi mà khoái chí thốt lên câu “À ra thế!” mỗi khi đọc được một điều gì mới lạ đáng kể và đáng nhớ. Nhà giáo người Mỹ mệnh danh các giây phút thú vị này là các “aha moments.” Một vài thí dụ về các giây phút khoái chí ấy được kể dưới đây để quý vị thưởng lãm: Từ lãnh vực khoa học, tác giả cho biết: “Người Trung Hoa phân mai ra đến gần 250 loại khác nhau … Tuy nhiên để đơn giản hóa, nhiều người chia mai thành 4 loại tùy theo màu sắc: hoàng mai, bạch mai, hồng mai, và thanh mai (mầu phớt xanh). Tại Việt Nam, có hai loại đặc biệt thường được xếp riêng các loại mai khác là mai tứ quý và song mai … Ngoài ra còn có một số hoa vẫn thường được liệt vào loài mai mặc dù không cùng họ với mai. Đó là nhất chi mai, mai mơ, và mai chiếu thủy. Nhất chi mai có mầu đỏ hồng, thường gặp ở miền Nam. Mơ là loại hoa

78

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

có mầu trắng hồng, sau kết thành trái, và mọc nhiều ở miền Bắc. Hoa mơ được nhiều người gọi là mai và được nhắc đến nhiều trong thi ca như thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái (Chu Mạnh Trinh), rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi (Nguyễn Bính) và càng mưa phùn gió lạnh, càng lạnh cành hoa mơ (Quang Dũng)” (trang 18-19). Đây thực toàn là những kiến thức mới lạ, nên thơ, rất bổ ích, đối với tôi là người cũng mến mộ hoa mai! Từ lãnh vực thi ca, bài viết đề cập đến vài giai thoại văn học liên hệ đến hoa mai và các thi nhân lẫy lừng tên tuổi. Như giai thoại Lý Bạch “trong khi ngồi uống rượu trên lầu Hoàng Hạc, nghe có người thổi khúc sáo Lạc Mai Hoa, đã bồi hồi nhớ đến bóng mai nơi kinh thành Trường An xa xôi vạn dặm” (trang 21). Như giai thoại Lô Đồng, một thi nhân khác đời Đường “đã thi vị hóa hoa mai với người đẹp (hay người đẹp với hoa mai?) trong những câu cuối của bài Hữu Sở Tư:

Mỹ nhân hề! Mỹ nhân! Bất tri mộ vũ hề! vi triêu vân? Tương tư nhất dạ mai hoa phát Hốt đáo song tiền nghị thị quân.”

Tác giả cũng cho người đọc thưởng thức bài dịch rất hay của đoạn thơ trên sang thơ Việt của thi sĩ Tản Đà:

và chống chọi với giá buốt ba tháng trời chỉ cốt để ngắm mai nở trên đầu núi:

Nhượng tận khổ hàn tam duyệt nguyệt, Lĩnh đầu lạc đắc khán mai hoa.

Và từ lãnh vực thiền học, Nguyễn Ngọc Bảo cho biết “Nhiều thiền sư Việt Nam cũng đã để lại cho hậu thế những bài thơ hoặc kệ bất hủ dùng mai làm ẩn dụ như Mãn Giác Thiền Sư (1052-1096), Điều Ngự Giác Hoàng (1258-1308) tức vua Trần Nhân Tông, Huyền Quang Tôn Giả (1254-1334), và Tuyết Giang Phu Tử (1491-1585) tức Trang Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bài thơ (hay kệ) được biết đến nhiều nhất là bài Cáo Tật Thị Chúng (cáo bệnh để dạy đệ tử) của thiền sư Mãn Giác đời nhà Lý… Bài kệ trở thành những lời dạy hàm súc nhất của một bậc thiền sư gửi lại cho hậu thế:

Xuân khứ bách hoa lạc Xuân đáo bách hoa khai Sự trục nhãn tiền quá Lão tùng đầu thượng lai Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.”

Tác giả tuyển tập cũng không quên cho độc giả thưởng thức bản dịch sang tiếng Việt thật sát nghĩa của nhà nho Ngô Tất Tố:

Xuân đi trăm hoa rụng Hỡi ơi! Người đẹp ta đâu? Xuân đến trăm hoa cười Mưa chiều mây sớm, ai hầu biết Trước mắt việc đi mãi ai? Trên đầu già đến rồi Nhớ nhau suốt một đêm dài, Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng Trước song trắng toát hoa mai hết lúc nào! Đêm qua sân trước một cành Ngỡ mình chẳng phải mình mai. Bài viết đặc sắc này được kết sao?

Hoặc như giai thoại Nguyễn Du trên đường về nước sau chuyến đi sứ sang Tàu “đã nán lại Từ Châu

thúc bằng một giai thoại liên hệ đến cách ngắt câu khi đọc hai câu Thực trong một bài thơ bằng chữ

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Hán của Nguyễn Du viết về Chùa Thiền Tông ở Huế. Giáo sư Đỗ Quý Toàn ngắt câu sau chữ thứ tư của hai câu thơ (dấu phết đánh dấu chỗ ngắt câu) khi chia xẻ bài thơ này với Giáo sư Đinh Ngọc Mô:

Cổ tự mai hoa, hoàng diệp lý Tiên triều tăng lão, bạch vân trung (Hoa mai ở ngôi chùa cổ, trong đám lá vàng Vị sư già triều trước, giữa cõi mây trắng)

Nguyễn Ngọc Bảo trích lời thầy Toàn trong cuốn TÌM THƠ TRONG TIẾNG NÓI của thầy: “Thế rồi một bữa Mô cho tôi biết cách tôi hiểu hai câu thơ đó là sai. Hắn đã đọc bài thơ cho một nhà nho nghe. Cụ Đàm đã trên 80 tuổi. Cụ bảo hai câu Thực đó phải đọc như thế này mới đúng:

Cổ tự mai, hoa hoàng diệp lý Tiên triều tăng, lão bạch vân trung

gian biến thành thời gian. Tĩnh hóa thành động. Hình ảnh đang đứng yên bỗng rung chuyển …” (trang 28-29). Câu chuyện chưa hết đâu, vì nó còn một chi tiết bất ngờ, một khám phá có vẻ bất ổn về một văn bản khác của bài thơ đó của Nguyễn Du khiến Nguyễn Ngọc Bảo khi đọc xong “bỗng có cảm tưởng hụt hẫng như bị mất một điều gì.” Để biết rõ về “cảm tưởng hụt hẫng” này của tác giả tuyển tập, xin các “thám hiểm gia” đọc các trang 29, 30, và 31. Tôi chỉ xin nói thêm là nhà nho trên 80 tuổi mang tên Cụ Đàm trong giai thoại chính là thân phụ tôi, và nhà giáo Đinh Ngọc Mô từng là đồng môn trung học của tôi và anh hay ghé thăm ông cụ tôi tại Montréal hồi ấy. Trân trọng kính chào tạm biệt và cảm tạ quý vị đã lắng nghe. n

*Ấn hành tháng 10 năm 2010, Chỗ ngắt câu là ở sau tiếng thứ 282 trang, ấn phí 20 Mỹ kim ba, và trong hai câu đó, tiếng thứ Hội VHKHVN tư là động từ chứ không phải danh 4615 Belle Park Drive từ. Cho nên phải hiểu như sau: Houston, TX 77072 Cây mai ở ngôi chùa cổ nở hoa Điện thoại: 832-933-8118

trong đám lá vàng Vị sư triều đại trước già đi giữa cõi mây trắng.”

Thầy Toàn tâm sự tiếp: “Lúc đó cả một thế giới bị đảo lộn. Chắc sẽ phải thăm chùa Thiền Tông lần nữa, đứng đó khấn vái, tạ tội với hương hồn cụ Nguyễn Du. Thế ra con người tài tình đó đã tặng cho tôi một bảo vật, mà tôi chỉ chờn vờn ngắm nghía cái vỏ đựng bên ngoài. Như sờ mó một hòn đá mà không biết bên trong còn có ngọc … Thay đổi một chỗ ngắt câu, đổi danh từ thành động từ, cả bài thơ bỗng chuyển hóa! Không

GIÁO SƯ TRUNG PHÁP

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

ĐÀM

Tiến sĩ Đàm Trung Pháp là một nhà giáo dục ngôn ngữ, chuyên về ngữ học áp dụng, ngữ học so sánh, và phương pháp giảng dạy tiếng Anh như sinh ngữ thứ hai. Tại quê nhà, ông dạy ngữ học tại Đại Học Sư Phạm Saigon từ 1968 đến 1975. Từ 1969 đến 1971 ông kiêm nhiệm các chức vụ giám đốc Trường Sinh Ngữ và giám đốc Trung Tâm Thính Thị Anh Ngữ của Bộ Giáo Dục, rồi được bổ nhiệm làm giám đốc Trung Tâm Sinh Ngữ năm 1971 khi hai cơ sở trên được sáp nhập và đặt trực thuộc Viện Đại Học Saigon. Tỵ nạn tại Mỹ, ông từng dạy ngữ học tại Our Lady of the Lake University, Texas A&M University, University of Texas at Dallas, cũng như điều khiển chương trình ngôn ngữ thế giới cho Khu Học Chánh Dallas. Từ 2004 đến nay, ông là giáo sư thực thụ (tenured full professor) kiêm giám đốc chương trình đào tạo giáo chức song ngữ (Spanish/English bilingual education) và giáo chức ESL (English as a Second Language) ở bậc cử nhân và cao học cho Texas Woman’s University. Từ 2005 đến nay ông cũng là chủ biên (series editor) của một chuyên san về giáo dục ngôn ngữ dưới sự bảo trợ của Liên Viện Đại Học Bắc Texas (Federation of North Texas Area Universities). Giáo sư Đàm Trung Pháp cũng là một diễn giả quen thuộc tại các hội nghị toàn quốc tổ chức bởi các chuyên hội giáo dục ngôn ngữ như National Association for Bilingual Education (NABE) và Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL).

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

79


TruyệnRất Ngắn

Gặm cỏ non n NGUYÊN KHÔI (TCK)

T

ôi là một cô giáo trường làng, nhưng lại có tư tưởng bay cao và bay xa. Làm sao có thể thúc thủ trong ngôi trường quận này được, chồng tôi cũng là một thầy giáo đã bỏ dạy để chuyển nghể làm xe ôm vì không đủ ăn và nuôi hai con. Tôi vẫn còn ở đây để cuối tháng lãnh một số tem phiếu và một đồng lương còm cõi. Cô giáo mà phải đem theo một thùng giấy mực, bút, viết, bánh kẹo bán cho học sinh để kiếm chút tiền mua cháo cho con, giờ ra chơi không dám đi nhà vệ sinh vì sợ lũ học trò ăn cắp những thứ mình đem bán cho chúng. Sống trong xã hội mà người này đều trở thành nỗi lo sợ của người kia. Tôi phải đứng dậy, vốn liếng là một thân hình cân đối, xinh đẹp, sống ở quận Cai Lậy này không uổng phí hay sao? Bạn bè tôi vài đứa đã vươn lên, chúng muốn tôi lên Sai gon làm ca-ve. Vừa nói ý định này với chồng tôi, anh chống đối quyết liệt: - Mình là thầy cô giáo, lẽ nào lại làm cái nghề thiếu đạo đức như thế. Làm nghề xe ôm như anh, dù không giàu có gì nhưng cũng đủ sống. - Cái gì đạo đức? Xã hội này còn đạo đức hay sao? Đạo đức ở đâu? Ở trường học à? Bao nhiêu đứa mua bằng, mua điểm, bao nhiêu đứa đem thân xác mình để đổi lấy bằng cấp. Hay đạo đức ở trong chùa? Chúng toàn là một lũ sư quốc doanh. Em muốn những

80

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

đứa con phải lớn lên ở thành phố, muốn chúng có đời sống đầy đủ. Lên Saigon một thời gian, em sẽ rước ba cha con anh lên. Tôi vùng vằng ra đi mặc sự phản đối của chồng tôi. Theo sự hướng dẫn của Hạnh, tôi được nhận vào làm cho một quán bar ở quận Phú Nhuận. Tôi hết sức vất vả với đôi giày gót cao và chiếc áo hở cổ. Bọn đàn ông can trai cứ hau háu nhìn vào ngực tôi như thể lột áo tôi ra, nhưng tôi bất chấp. Cái gì cũng phải có giá của nó. Khi lên Saigon rồi, dù tôi có đẹp nhưng tôi thấy mình thua kém bọn con gái mới lớn. Tôi đã 28, cũng coi như đã già với công việc mới của mình, Hạnh lại khuyến khích tôi. Khách hàng có người này, người khác. Bọn choai choai thích bọn gái trẻ, mình già sẽ có bọn già thích, mà bọn đại gia chi tiền đẹp, chỉ ở bọn già mà thôi. Tuổi nào chẳng có đứa dại gái. Càng già càng dại gái, chi tiền sộp, để bù vào yếu kém tuổi già của mình. Khoảng 3 tháng sau, tôi gặp Huỳnh. Huỳnh là chủ một ngôi chợ ở quận Cam, Cali. Giàu có lắm. Nghe đâu ông 60 tuổi, đầu hói sọi, trông như ông già 70. Giận vợ đi về Việt Nam một mình. Tôi có hai điểm nổi bậc làm Huỳnh mê mệt. Thứ nhất ở cái dáng rụt rè, ngơ ngáo lính mới của mình, và thứ hai Huỳnh thích cái gốc cô giáo của tôi. Cô giáo thì thường ngoan hiền và rõ ràng đi làm ca-ve vì hoàn cảnh. Mãi về sau, Huỳnh

thổ lộ với tôi như thế. Nhưng anh đâu có ngờ là sống trong hủ mắm, có ai tránh được mùi hôi. Huỳnh theo tôi về nơi tôi ở. Một căn phòng nhỏ hẹp ở phía sau một ngôi nhà trong con hẽm đường Phan Đăng Lưu. Dù mới lên Saigon, nhưng Hạnh không cho tôi ở chung với Hạnh vì công việc làm ăn của nó, Hạnh cười “và mày nữa, sau này có quen ông nào, ở chung bất tiện lắm”. Huỳnh nói với tôi: - Trinh à, thấy chỗ ở của em chật hẹp, thiếu tiện nghi thế này mà thương em đứt ruột. Đối với Huỳnh, tôi chưa một lần dâng hiến dù chiều chuộng anh đủ điều. Tôi là người đàn bà có chồng có con, đi trên con đường này dù có quyết tâm nhưng tôi vẫn cảm thấy chênh vênh khi biết rằng cách nào cũng đi đến con đường phản bội, nhưng thời buổi này, phản bội cũng là chuyện bình thường trong huyện. Cho đến một hôm Huỳnh đem tặng tôi một chiếc xe Honda, mới toanh, do tôi đứng tên, tôi lặng thinh, sợ tôi không lấy, Huỳnh năn nỉ: - Thấy em đi làm bằng xe ôm, anh khó chịu lắm. Đây chỉ là món quà nhỏ ra mắt, nhận cho anh vui. Tôi lặng thinh vì choáng ngợp chứ đâu phải tôi không muốn nhận. Cả đời chồng tôi chạy xe ôm, tôi đi dạy học, làm sao mua được chiếc xe thế này. Hạnh vẫn nói “Thằng Việt kiều này giàu lắm,

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


dại gì không cạo tới bến”. Lần đầu tiên tôi bằng lòng cho Huỳnh ở lại. Anh như đứa trẻ con lần đầu được mẹ cho chiếc áo mới. Thằng chả làm tôi thất vọng, chỉ lụp chụp được chút đỉnh rồi lăn quay ra ngủ. Hạnh cố vấn. “Mày phải dè xẻn, thằng chả mới chết với mày, già nào không thích ngậm cỏ non, cho nên đứa nào cũng chết hết, cạo được nhiều hay ít là do mình”. Huỳnh ngày nào cũng đến quán Bar và quấn quít bên tôi, mọi thời gian tôi đều dành cho anh, săn sóc anh tận tình còn hơn vợ săn sóc chồng và ngày nào anh cũng cho tôi tiền, gọi đẹp là tiền “bo”. Anh nói sẽ về Mỹ ly dị rồi trở lại Việt Nam làm đám cưới, đem tôi qua Mỹ hay cùng ở Việt Nam với tôi. Tôi lững lờ: - Em quen sống với nghèo túng, đừng cho em ăn bánh vẽ. Em chỉ biết lo kiếm tiền nuôi mẹ đang nằm bịnh viện. Em không mơ tưởng gì đâu. Vả lại, khi anh về bên đó, trở qua chắc gì em có thể đợi anh, biết bao người săn đón em, mà em thì cần tiền. - Em không tin anh à? Cuộc sống của anh quá nhàm chán cho đến khi gặp em, muốn đánh đổi cái gì anh cũng không ngần ngại. Hay... anh mua một căn nhà cho em thấy thành ý của anh. Tôi giẫy nẫy: - Chết, chết... Rồi vợ anh bên Mỹ biết được, về đây tạt át-xít cho em chết à? - Hay... anh mua một căn nhà, anh không đứng tên thì bả có biết, đâu làm gì được. Tôi thầm nghĩ, ở Việt Nam thiên hạ mưu mô xảo trá, tôi nhìn vào chiếc gương trước bar rượu, không biết tôi cũng đã xảo trá từ bao giờ. Còn thằng cha già này sao u mê thầy chạy. Trước khi bỏ đi, tôi làm bộ giận lẫy: - Có mới nói nhe, thời buổi này

khó tin ai được lắm. Tối hôm đó, Huỳnh đòi ở lại với tôi. Tôi tuyệt nhiên không nhắc gì chuyện nhà cửa. Sáng hôm sau, tôi ỡm ờ: - Hay anh về Mỹ luôn đi, đừng trở lại cũng được. - Bộ em không yêu anh hay sao mà nói thế. Tôi tránh nói đến chữ yêu, nên trả lời: - Anh này, thiệt tình, tự nhiên khi không cho anh ở lại đêm à? Chỉ một tuần lễ sau, Huỳnh đem tôi đi coi nhà, chỉ cần tôi bằng lòng, Huỳnh sẽ chồng tiền ngay. Căn nhà 2 tầng ở đường Hoàng Văn Thụ, có cổng sắt phía trước, một khoảng sân trồng nhiều loại hoa, phòng khách cũng khá rộng, nhà bếp, một phòng ngủ có nhà tắm. Trên lầu còn hai phòng ngủ nữa và một nhà tắm. Phía trước có lan can, rất rộng. Tôi quá xúc động, nước mắt lưng tròng, xúc động không phải vì tình yêu của Huỳnh mà vì sự thành công quá nhanh chóng, quá may mắn và quá lớn làm tôi ngợp. Nói điều này ra, có thể có người cho tôi vô tình, vô cảm và xảo quyệt. Nhưng tôi làm sao đây. Tình cảm của tôi là chồng, là con tôi. Xã hội băng hoại ngày nay hỏi tôi làm sao có căn nhà, hỏi tôi làm sao không xảo trá. Người ta xảo trá bạc triệu, bạc tỷ trên đám dân nghèo cùng mạt hạng. Còn tôi xảo trá trên một tên già, nhà giàu, ham gặm cỏ non, thì đâu nở lên án tôi chứ. Thấy tôi xúc động, Huỳnh lầm tưởng tôi xúc động vì tình yêu của anh. Anh ôm vai tôi rồi nói: - Mình sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, em nhé. Huỳnh về Mỹ và hai tháng sau trở lại, đúng vào lúc chồng và hai con tôi từ Cai Lậy lên thăm. Sau này tôi mớ biết, Hạnh đã nói hết mọi chuyện cho chồng tôi nghe,

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

hắn khôn lắm, chỉ nói những gì tôi có nhưng tuyệt nhiên không nói gì về Huỳnh. Huỳnh gỏ cửa, chồng tôi bước ra: - Bác hỏi ai? - Cậu là ai? nhà này là nhà tôi mà cậu hỏi tôi hỏi ai? Trinh đâu rồi? Tôi ở trên lầu và đã nghe tất cả. Đã đến lúc tôi phải trở mặt, trước sau cũng phải có một lần. Một lần để chấm dứt câu chuyện. Đoạt một tài sản thế này, không trân tráo không xong. Nghĩ cho cùng, tôi cũng đã trả giá, bao nhiêu lần Huỳnh dày xéo thân thể tôi. Tôi bước xuống: - Chú Huỳnh, chú khỏe không? - Cái gì? Em nói gì? - Cám ơn chú về những gì chú giúp đỡ trong thời gian qua, những món quà to lớn mà chú tặng cho cháu. Để cháu giới thiệu với chú, đây là chồng và hai con của cháu. Chào ông đi mấy con. Tôi thấy rõ, những đường gân nổi lên mặt Huỳnh, với một người dày dặn trên thương trường, chắc Huỳnh đã hiểu tất cả. Huỳnh nghẹn lại: - Đây là nhà tao, tao đuổi hết chúng mày ra khỏi nhà. Tao thuê du đãng lóc da chúng mày ra. - Chú ăn nói cẩn thận nha, nhà tôi có giấy tờ đàng hoàng, tôi tiếp đãi chú tử tế, nếu chú sừng sỏ tôi gọi công an. Anh, gọi công an đi anh. Gọi công an đi. Gọi anh Soát, công an phường, em đã lo xong mọi chuyện rồi. Em không muốn ai làm phiền mình đâu. Mặt Huỳnh trông thật thảm hại, như ông già 80. Bỗng chốc, tóc Huỳnh như bạc thêm ra. Ra tới hàng hiên, Huỳnh tức tối xô ngã chiếc xe Honda của tôi. Chồng tôi xông tới, nhưng tôi cản lại: - Thôi để cho hắn đi. n

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

81


Khoa HọcKỹ Thuật

Made In China giờ đã đánh lận con đen thành PRC

đen nầy bây giờ đã xuất hiện đầy dãy trên thị trường Vậy xin báo động với người tiêu dùng hãy cảnh giác, đừng mua sản phẩm tráo trở nầy. Lớp trẻ như mọi người ở đây với thói quen xem kỹ nhãn hiệu trước khi mua thì có thể lưu ý được .Nhưng đối với các bà, các cụ, thậm chí các cụ trẻ nhưng thiếu kiến thức đều có thể lầm lẫn chuyện nầy....

Những điểm trừ của iPad 2

lit IPS LCD kích thước 9.7 inch, độ phân giải 1024 x 768pixel, trái ngược với thông tin hồi đầu tháng 2, cho rằng, một phiên bản màn hình nhỏ hơn và độ phân giải cao hơn gấp đôi. Trong khi “đối thủ” Motorola Xoom sở hữu màn hình độ phân giải 1.280 x 800 pixel. Không chỉ vậy, sự mong đợi công nghệ Kindle trên iPad 2, giúp nó nhận dạng dấu vân tay và dễ dàng sử dụng để đọc ngoài trời, cũng đều “lặn tăm” khi Apple trình diễn thế hệ iPad mới. Flash vẫn chỉ là ước mơ xa xỉ

Một đặc tính cố hữu nữa của Apple nay vẫn thể hiện trên iPad Apple luôn biết cách tạo ra một 2, là hỗ trợ Flash. Điều này khiến sản phẩm ấn tượng, thế nhưng người dùng chưa trải nghiệm đầy

Chuyện lạ có thiệt xin lưu ý giới tiêu dùng . Trên thị trường hiện nay giới tiêu dùng quá ngán ngẩm vơi những hàng hoá xuất xứ từ China và ít dám tiêu thụ vì phẩm chất gian xảo bất chấp sức khoẻ của người tiêu thụ hàng hoá . Giới sản xuât ở xứ sở gian manh đó biết được sự tẩy chay nầy nên giờ họ lôi dụng chiêu bài thay đổi nhãn hiệu từ hàng hoá đóng dấu Made in Chaina họ đổi thành PRC (People Republic of China). Và bài lập lờ đánh lận con

82

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

không phải hoàn hảo. iPad 2 có đủ mượt mà khi lướt web. nhiều cải tiến so với iPad thế hệ Không tính năng thanh toán đầu, tuy nhiên vẫn còn những “hạt điện tử NFC sạn” khiến các tín đồ thất vọng. Tháng trước, hãng tin BloomKhông cổng USB, không thẻ SD berg đưa tin Apple muốn mang Những tin đồn gần đây rằng công nghệ giao tiếp tầm ngắm iPad 2 sẽ nâng cấp hỗ trợ cổng gần NFC cho iPhone 5 và iPad 2 USB và thẻ nhớ ngoài SD làm các để trở thành chiếc ví điện tử. Cho tín đồ Apple phấp phỏm mừng. tới tận rạng sáng 3 - 3, khi iPad 2 Nhưng, khi ra mắt chính thức, trình làng thì sự thật lại hoàn toàn iPad 2 lại vẫn giữ “bản chất cố khác. hữu” không cổng USB và không Camera chưa thực sự xuất sắc thẻ nhớ SD. Đây là một trong Bổ sung thêm 2 camera trước những điểm nâng cấp đáng thất và sau được coi là nâng cấp đáng vọng của iPad 2 so với mong đợi. hoan nghênh nhất của iPad. Thế Vẫn màn hình cũ nhưng, đó là tiến bộ chưa tới tầm, Vẫn là màn hình LED Back- khi camera sau chỉ có khả năng

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Để in ra đơn ghi danh và biết thêm chi tiết về thể lệ cuộc thi, xin vào Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795 tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011 83 trang web: http://bit.ly/pianocontest


Khoa HọcKỹ Thuật quay video chuẩn HD 720p và camera trước 0,7megapixel, ngược với những đối thủ mới như Samsung Pad10.1 và Motorola Xoom có thể quay video Full HD 1080p, camera trước 3 megapixel. Chưa thể sở hữu iPad 2 ngay

Trong lịch sử thương hiệu Apple, chưa một lần hãng bán ngay sản phẩm của mình ra thị trường sau khi giới thiệu chính thức. iPad 2 không ngoại lệ, khi khách hàng phải chờ tới ngày 11 - 3 mới có thể tận tay cầm chiếc iPad 2. Gia Bảo - Theo DigitalTrends

Hàng chục Android app nhiễm mã độc

Hàng chục ứng dụng trên Android Market đã bị xóa vì nhiễm mã độc. Những người dùng đã tải các ứng dụng lây nhiễm này có thể bị mất dữ liệu.Vụ lây nhiễm này là một trong những vụ tồi tệ nhất đánh vào thị trường di động, từ lâu vẫn được xem là khá an toàn so với các vụ tấn công mã độc nhắm vào máy tính.... Vụ tấn công mã độc cũng cho thấy một lợi thế lớn của Android – nền tảng nguồn mở so với hệ thống đóng của Apple – song cũng là bất lợi lớn nhất của Android, khi xét đến việc bảo vệ người dùng khỏi các vụ tấn công ảo. Trong khi Apple kiểm soát các ứng dụng, Google lại cho phép bất kỳ ai tải ứng dụng lên Android Market. Các ứng dụng của những nhà phát triển có tên “Kingmall2010”, “we20090202”, và “Myournet”

84

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

chứa mã độc DroidDream. Chúng đã bị rút khỏi Android Market. Công ty bảo mật điện thoại thông minh Lookout đã cập nhật danh sách các ứng dụng bị gỡ bỏ trên website của hãng. Một người dùng đã phát hiện ra các mã độc này. Ban đầu, người dùng này phát hiện ra nhà phát triển của một trong các ứng dụng mã độc đã tải các phiên bản vi phạm bản quyền của những ứng dụng hợp pháp của nhà phát triển Myournet. Có 2 ứng dụng đáng ngờ đã được tạo ra bằng cách cho phép chúng phá vỡ tính năng bảo mật sandbox của ứng dụng Android. Những ứng dụng nhiễm mã độc này chứa mã có thể ăn cắp thông tin nhạy cảm của người dùng. Những người dùng đã tải các ứng dụng lây nhiễm có thể bị ăn cắp dữ liệu. Vì thế, Lookout cho biết họ đã thông báo đến người dùng của họ bản phần mềm bảo mật di động, bảo vệ họ khỏi các vụ tấn công DroidDream. Theo B.B (ICTnews / Venturebeat)

5 cách để chống lại bức xạ điện từ của máy tính

Máy tính là một trong những máy móc điện tử mà hiện nay chúng ta phải tiếp xúc nhiều nhất trong một ngày, dưới đây là 5 chiêu hiệu quả để ứng phó với ảnh hưởng của bức xạ điện từ của máy tính. Thứ nhất: Trên bàn làm việc

có thể đặt vài chậu xương rồng, xương rồng có thể hút bức xạ điện từ. Thứ 2: Đối với những người bận rộn thì cách tránh bức xạ điện từ của máy tính đơn giản nhất đó là mỗi sáng uống 2 đến 3 cốc trà xanh, ăn một quả quýt. Lá trà xanh rất giàu vitamin A thô, sau khi bị cơ thể tiếp nhận nó sẽ rất nhanh chuyển hóa thành vitamin A. Do đó, trà xanh không những có thể làm tiêu tan những nguy hại mà bức xạ điện từ của máy tính gây ra, nó còn có thể bảo vệ và nâng cao thị lực. Nếu bạn không quen với việc uống trà xanh, bạn có thể dùng trà hoa cúc bởi nó cũng có tác dụng tương tự như vậy. Thứ 3: Vị trí đặt máy tính cũng rất quan trọng. Hạn chế việc đặt mặt sau của màn hình về hướng có người bởi vì bức xạ điện từ của máy tính mạnh nhất là từ mặt sau, sau đó là hai bên, màn hình là nơi mà bức xạ điện từ yếu nhất. Để có thể nhìn rõ mặt chữ ít nhất chúng ta cũng phải đặt máy tính cách 50 đến 75cm. Với vị trí như vậy có thể giảm những ảnh hưởng của bức xạ điện từ. Thứ 4: Đối với những người thường xuyên tiếp xúc với máy tính thì nên ăn nhiều đồ ăn có chứa vitamin A, vitamin C, protein như cà rốt, giá đỗ, cà chua. Thứ 5: Thường xuyên tiếp xúc với máy tính sẽ làm cho mắt bị khô và nhức mỏi. Để giảm tình trạng này chúng ta nên thường xuyên ăn chuối. Kali trong chuối sẽ giúp chúng ta loại bỏ thành phần muối dư thừa trong cơ thể giúp mắt không xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi. n

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

85


Văn HóaẨm Thực

Chè đậu xanh nha đam

Ngoài đặc tính mát và những dưỡng chất tốt cho cho da đã khiến nha đam trở thành mỹ phẩm tự nhiên hiệu quả. Ngoài việc đắp trực tiếp, chúng ta còn có thể làm món chè đậu xanh nha đam, vừa ngon lại vừa giúp làn da thêm tươi trẻ. Nguyên liệu:

1 lá nha đam (lựa lá dày) 100 g đậu xanh (nên chọn loại đậu nguyên vỏ về ngâm để nấu chè, đậu xanh đã cà vỏ phơi khô không còn nhiều chất). 150 g đường, 1 ống vani.

Cho đường vào khuấy đều, tiếp tục nấu trên lửa khoảng 10 phút. Cho nha đam vào khuấy nhẹ tay, nấu thêm 5 phút - 7 phút là được. Thêm vani vào khuấy đều. Múc chè nha đam vào chén dùng nóng, hoặc để nguội cho vào tủ lạnh. Mách nhỏ:

Rửa nha đam bằng muối có thể loại bỏ nhớt nhưng không làm cho miếng nha đam sần sật sau khi nấu, vì nha đam sẽ hút muối vào rồi khi nấu chè nó sẽ bị thôi ngược ra nước chè, làm nước chè bị mặn mà nha Thực hiện: đam cũng không săn được. Lá nha đam rửa sạch, cắt thành khúc ngắn, gọt Tốt nhất, bạn nên ngâm nha đam trong nước đá. vỏ, cắt sợi, cho vào rổ trộn đều với 1 muỗng cà phê Sau khi đã cắt và rửa qua nha đam, bạn cho nha đam muối, xả nước thật kỹ, xóc ráo. vào tô, bỏ đá vào ngâm, nước đá lạnh tan ra sẽ loại Đậu xanh vo sạch, xóc ráo. bỏ bớt nhớt và làm nha đam săn lại. Ngâm khoảng Cho đậu xanh vào nồi, đổ nước vừa ăn (khoảng nửa tiếng thì mới lấy ra để ráo rồi nấu. Đảm bảo nha 500 ml), nấu sôi, vớt bọt trong khi nấu. đam sần sật và nước chè cũng sẽ không bị mặn. Để lửa nhỏ, nấu trên lửa vừa đến khi đậu nở đều. (Nguồn: kokotaru)

86

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


lớn và một cái bình thiếc to gần bằng cái hũ.... Chàng trẻ tuổi quay về phía bọn lính: - Các chú lại cả đây cùng uống cho vui. - Dạ, chúng tôi không dám.

- Chẳng hay nhà sư có biết uống rượn không nhỉ? - Sao lại không? - Nhưng chúng tôi chưa chúc mừng công tử chén nào. Vừa nói vừa rót đầy chén rượn năng lên mời:

CÔ HOÄI NGAØN VAØNG vôùi QUYÙ VÒ TRONG NGHEÀ SÖÛA XE

SANG SHOP SÖÛA XE

người khác lại nhận xét là đối với người da đỏ khi không "Tôi muốn một cây nến cho thần San Juan del Obispo ... phải làm việc và có chút tiền là mua rượu và uống cho Tôi muốn một cây nến cho thần San Juan del Obispo ..." bằng hết. Người khác lại nói rằng không một lý do nào họ Mày phải kính mến Đức Mẹ vô nhiễm chứ 3732 W.Juan Walnut St., , TX không phải San del Obispo, conGarland khỉ ngu đần kia ... - 75042 có thể khá hơn được, dù cho họ học tới đâu đi nữa, ngược lại họ còn có thể trở nên nguy hiểm là đằng khác nữa. Chưa một ai thấy Dona Lula từng giận dữ như vậy. - San Cứ như vậy, câu chuyện được bàn tán mãi và thần San Juan của mày chẳng là gì vời tao cả, nghe rõ chưa. Tại sao Toïa laïc treân khu ñaát roäng: 1 ac Juan del Obispo cũng chẳng giúp gì cho cậu bé Chichi cả. mày lại ăn cắp nến của Đức Mẹ? Coù office: 367Sqft Ít ngày sau khi bị đánh haiGarage mươi lăm roimôù thì icậu Tôi muốn một cây nến cho thần San Juan del sau, xaâyta, chết. Garrage söûûa xe: 1, 944 Sqft vôùi 4 con ñoäi. Obispo ... Tôi muốn một cây nến cho thần San Juan del Cô bé ơi, theo ý riêng của cậu bé chết vì bệnh roätôi ng thì 5, 000sqft7 con ñoäi kiết Garage phía sau: 5, 000 Sqft 7 con ñoäi lỵ, một bệnh thông thường của dân da đỏ. Dĩ nhiên lá cái Obispo. Ngay khu dang thöông Vieät Nam COMPLETE REPAIR chẳng làm AUTO ai bận tâm cả vì còn rất Dona Lula taymaï tátimạnh hai cái vào mặt thằng bé chết của cậu bé Chichi Saù t ñöôø n g Walnut vôù i 2 loá i ra vaø o roä n g raõ i DOMESTIC & IMPORT CARS và ra lệnh đánh nó hai mươi lăm roi. Câu chuyện của nhiều đứa bé da đỏ khác cần thức ăn, nuôi dưỡng, huống a chöõa maùy xe Coùngười parking ng phía vôùlài haø ng raø o saé t an toaøn. chi một đứa béZănSöû những dânrieâ trong vùng,sau nhất trong giai cấp giầu cắp. Statetrước Inspection có trong lúc trà dư tửu hậu lại quanh quẩn bình luận về Cô bé biết ZAlignment không, mười -ngày nhiều công nhân ZLaø m thaé n g xe đến vùng này để làm con đường rộng và dài thêm ra để nàng Dona Lula của chúng ta. Ngài Padre Alvarengo thì ZThay Timing belt hơn. Công việc này làm cho việc giao thông được dễ dàng ca tụng Dona Lula là người đàn bà thật khôn ngoan, đã ZMaù y laï n h, maù y noù g không còn cách donđó không mong người dân da đỏ phải biết ơn mình. Người ta cản trở giao thông trong ít ngày, ZElectrical xTune-ups nào tới Totonicapan được ngoại trừ việc phải sử dụng con kể lại cho ông nghe là người da đỏ thường cầu nguyện ZRadiator - Alteration / Starter đường mòn băng qua rừng. Nhưng tại sao nàng Dona Lula trước thần linh của họ, xin được tự do khỏi những người đàn bà da trắng mà từ lâu rồi, cha ông những người này đã lại quyết định đi Totonicapan vậy? Tôi cũng chẳng hiểu ñang ng khaù ch cướp mất đất đai của họ và đã bắt họ làm nô lệ suốt mấy nữa. Có thể có kẻ nàoShop đó loan tin làñoâ nàng tới Totonicapan Chuû muoá n retired caàn sang để hẹn hò với một chàng trai trẻ rồi hai người sẽ đi Santa trăm năm nay. Ông ta kết luận là những người da đỏ Cruz Queche. Tôi không tin như vậy đâu. Có thể là có không xứng đáng nhận được gì hơn là roi vọt cả. Nhiều Xin lieân laïc

: 469-422-0601

tapchicadao.com số 249 Ngày 26 tháng 11, 2010

65

4860 Matlock Rd, Arlington, TX 76018 Phone: 817-394-0240 - Fax: 817-417-5608 Highpoint Medical & Health Campus Building

Tony Tuaán Chöông, M.D.

Nhaän haàu heát caùc Baûo Hieåm

Board Certified in Internal Medicine Board Eligible in Pediatrics Toát nghieäp ñaïi hoïc y khoa: Lousiana State University Medical Center & Affiliated Hospitols in New Orleans Chuyeân khoa noäi thöông ngöôøi lôùn vaø nhi ñoàng

Pioneer Pkwy

Green Oak

rd

Matlock

W.Bardin

Baùc só Y KHOA ñieàu trò taïi: Medical Center Of South Arlington

Co oper

Mayfield

Primary Clinic

MÔÛ CÖÛA : Thöù Hai ñeán thöù Saùu: 8:30 am- 5:00pm Thöù Tö: 8:30am -12:00pm Thöù Baûy: 8:30am -12:00 pm Xin vui loøng goïi laáy heïn

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

KHAÙM VAØ ÑIEÀU TRÒ: ŠBeänh noäi thöông ŠNgoaïi thöông ŠToång quaùt ŠY khoa gia ñình ŠSöùc khoeû phuï nöõ ŠChích ngöøa treû em, ngöôøi lôùn, treû em sô sinh taïi beänh vieän

tapchicadao.com 18 tháng tháng11, 3, 2010 2011 tapchicadao.com số số257 249 Ngày Ngày 26

87 53


TruyệnNgắn

Uống Cà Phê Ở Mỹ n Nguyễn Thị Châu Giang

C

à phê Mỹ nhạt, cả màu lẫn vị. Một chất nước loãng nâu lờ nhờ, hơi có vị khét, thường pha trong một cái bình thủy tinh to và rót vào những chiếc ly giấy xốp. Cho thêm hai, thậm chí ba gói đường và nửa ly sữa cũng không làm chất nước ấy ngọt và thơm hơn. Sáng đầu tiên ở Mỹ, ngồi một mình trong vườn khách sạn mọc đầy những bụi cúc kim xanh ngắt, trong bầu khí mùa hè khô ráo với ánh nắng vàng như mật ong, tôi dùng bữa điểm tâm bằng một chiếc bánh sừng trâu quệt bơ nhỏ và một ly cà phê lớn. Tôi chỉ có cảm giác tôi đang uống một chất nước đắng hơi có vị chua khi nó trôi qua cuống họng. Cùng với mùi hương ngai ngái từ những bông dại cắm thành bình lớn trên bàn, chúng làm mũi tôi nghẹn lại và mắt cay cay. Một cảm giác gần như sự trống vắng lớn dần lên trong lòng. Thế nên khi bạn bảo, uống cà phê ngon ở một thành phố lạ không có bạn bè cũng trở thành nhạt nhẽo thì tôi tin bạn lắm. Vì chẳng phải chúng ta đã có những buổi sớm tinh sương hoặc trong chiều muộn, ngồi trên ban công với nhau, nhìn ra bầu trời mùa thu đầy mây gió, tay cầm ly cà phê phả nhè nhẹ những làn khói xám, tự nhiên chúng ta thấy lòng ấm áp

88

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

và vị cà phê đậm đà lên hẳn đó sao. Chẳng phải cùng ngồi trên chuyến xe đêm xuyên qua những rừng thu lạnh giá, ngoảnh lại sau lưng chỉ thấy một màu sương xám rơi rắc vài chiếc lá óng như những vảy vàng và một quầng trăng thu xanh nhạt, nghe Vanessa Williams hát bài tình ca 'Đôi khi điều quý giá nhất em muốn tìm kiếm lại là điều em không thể thấy… Đôi khi tuyết rơi vào tháng Sáu. Đôi khi mặt trời quay quanh mặt trăng…Khi em nghĩ rằng cơ hội của chúng ta đã trôi qua…' , nhấp một ngụm nhỏ cà phê Mỹ đựng trong ly giấy tự nhiên lại thấy ngọt ngào hơn đó sao. Hôm nào ở Iowa, khi gió đã bắt đầu rét, những cây mọc bên sông đã bắt đầu nhuộm màu đỏ thắm, tôi trèo lên quán cà phê của tiệm sách Prairie Lights. Đó là một quán cà phê nhỏ thơm mùi bơ, sữa, bánh ngọt, chất đầy sách với những bộ bàn ghế gỗ vàng nhạt có tay cầm nhỏ nhắn. Aùnh sáng từ trên trần đổ xuống chỉ vừa đủ để đọc sách, phục vụ nhu cầu cao nhất của khách hàng, đọc sách và uống cà phê. Vì thế không khí trở nên yên tĩnh lạ lùng khi chỉ nghe thấy tiếng giở loạt soạt của những trang sách mỏng, tiếng ho khẽ và tiếng nói chuyện thì thào của đôi bạn trẻ ngồi ở góc phòng.

Tôi kêu một ly cà phê Pháp sủi bọt. Những bọt nhỏ thơm phức màu nâu nhạt nổ lách tách quanh thành ly, báo hiệu trước một cảm giác ngọt ngào. Nhưng cuối cùng, nó lại quá ngọt so với khẩu vị của tôi và đương nhiên nó phá vỡ mất một phần vẻ đẹp trang nghiêm của bốn bức tường – sách và sự yên bình trong lòng tôi. Hôm quay trở lại Virginia, anh chị họ rủ tôi đi uống cà phê trong một quán cà phê ' đặc Mỹ', như lời anh chị nói. Hơn bảy năm sống ở Mỹ nhưng đó là lần đầu tiên họ đặt chân vào môt quán như vậy, mặc dù chúng mọc khắp thành phố. Một gian phòng nhỏ lỏng chỏng bàn ghế. Trên bàn đặt một chiếc giỏ nan nhỏ đựng các loại snack trong bao ni lông, có thể ăn thoải mái mà không phải trả tiền. Cửa ra vào lắp kiếng luôn luôn có chữ pull và push, dán chằng chịt những tờ quảng cáo và những hình thú ngộ nghĩnh. Những cô phục vụ mặc váy ngắn dù trời nóng hay lạnh uyển chuyển qua lại giữa các bàn. Chúng tôi ngồi nhâm nhi cà phê sữa nóng giữa tiếng nhạc và tiếng cười nói ồn ào của đám thanh niên. Cứ mỗi ly cà phê vừa vơi đi một nửa là lại có một cô phục vụ tới rót một đợt cà phê mới. Khói từ chiếc bình không nắp đậy phả vào mặt nóng

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


những ngày ở tù vượt biên để biết thế nào là nỗi kinh hoàng cũng như sự khủng bố tinh thần…

ran. Sau cùng, chúng tôi mua thêm một chiếc bánh kem nhân táo cho cả bốn người. Nhưng sau miếng đầu tiên không ai có ý định dùng tiếp vì vị ngọt khé họng của nó. Kem bắt đầu chảy nhẫn nại trên chiếc dĩa thủy tinh màu xanh, tràn qua lớp vỏ bột vàng óng. Ông anh tôi ngó Commercial and quanh Service ,bảo, nó cũng bình dân thôi nhỉ.Residential Mình cứ nghĩ A/C Heating quán cà phê Mỹ nó phải thế nào chứ. Tôi hỏi, thế anh Water Cooler lên cà phê Skydome chưa? Skydome nằm gần Costco, Walk -in- Cooler giữa Virginia và Washington DC, trên tầng thượng của Freezer một khách sạn cao tầng. KháchVentilation, lên đó ngồi,Air ăn quality mặc như đi dạ hội hay vào công sở. ThểCoùnào baùn cũng nhieàu nhaûcó n himột eäu maùcô y laïnquản h danh ti e á n g: GOODMAN, RHEEM, LENOX, lý to béo, tóc hoe vàng đến tận thắt lưng, dẫn anh đến CARRIsắt ER,YORK, TRANE... một chiếc bàn có chân cao bằng kê sát tường. Phía Lic# TACLB27802C sau lưng anh, phía trước mặt anh, phảitrình hay bên trái Coù bên chöông 6 thaù ng anh đều là những bức tường kiếng khoântrong g tieànsuốt. lôøi cho khaùch ng mỏng môùi, remodel, giaù Đêm ấy sương chỉ bám mộthaølớp màu lamcoùnhạt só cho General contructor lên thành kính nên nhìn ra rất vaø rõ thaâ bầun trời chuû thu đen thẳm với vầng trăng thu to tròn lẫn giữa mây. Những vì sao Xin goïi JOHN MAI nhấp nhánh như những đầu đinhñeå gútbieábằng kim t theâm chicương tieát ghim thẳng vào da trời. Những cuộn mây xám nhẹ như Tel: 469-939-5855 những cuộn khói trôi lững lờ ngang mặt. Bạn ngồi đối diện tôi và chúng ta như đang trôi đi trong mây, khi quán chậm chạp xoay11,tròn. tiêntapchicadao.com tôi chỉ nhìn thấy 42 Ngày 26 tháng 2010 Đầu số 249 bức tường xanh của toà nhà đối diện và một góc bé của Washington DC lấp lánh ánh đèn. Rồi đến toà nhà Quốc Hội, tháp Bút Chì, lầu Năm Góc dần hiện ra, nhờ ánh đèn mà sáng rực lên như những khối thủy tinh trong suốt. Chẳng mấy chốc Washington DC đã biến thành một dải sao dài vắt ngang trời. Lúc ấy đất trời lẫn lộn. Chẳng còn biết sao đã hạ xuống trần hay đèn đã bay lên trời nữa. Mải ngắm cảnh, mải ngắm nhau ( bởi vì trong ánh đèn vàng mờ ảo cho những cặp tình nhân ôm nhau nhảy giữa sàn, chúng ta đẹp lên hơn nhiều lắm), ly cà phê của chúng ta nguội dần. Vị chua của cà phê Mỹ cũng biến đi mất. Rời khỏi đó mới hơn chín giờ. Bạn tấp vào một siêu thị dọc đường mua cà phê đóng hộp mang nhãn hiệu ' Mr Brown' và chạy thẳng ra sân bay Reagan. Trên bãi cỏ ngoài bờ sông đã có vài cặp tình nhân đến ngồi. Mưa thu phả vài giọt mát lạnh vào mặt, vào tóc. Chúng ta đến ngồi trên những cầu gỗ bắc ra sông. Gió thổi làm những thanh gỗ mục đong đưa và cà phê thỉnh thoảng lại trào ra ngoài miệng lon . Cà phê lon có vị thanh nhưng chỉ đơn thuần là nước giải khát. Dưới ánh sáng trăng, dòng sông ánh những gợn vàng, đẹp một cách kiêu kỳ và Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

không đầm3212 ấmJupiter Rd, Suite 125 - Garland, TX 75044 Ñaõõ dôøi veà ñòa ñieåm môùi trong khu Saigon mall Mang ơn em đau khổ thật đầy, là nắng vàng dù nhốt Tel: 972-496-0099 214-6825309 trong mây.” @BAÙN: Từ ngàySaù quen ch -biết Baùo với MaùTTT y Kimtôi töï đã ñieåbiết n ñuû nói loaïi cám ơn Baê n g nhaï c , CD, DVD cuû a nhieà u Trung Taâm cho những@gì không hạnh phúc, không may mắn và.. CHO THUEÂ: Phim Hong Kong -Ñaøi Loan không mãn nguyện. Vieät Nam- Haøn Quoác Nói cám ơn cho một cuộc tình không trọn vẹn, nói @ THUOÁC DÖÔÏC THAÛO lời cám ơn thật sực không cứ để Döôï thaûo cuûathù caùcoán, Baùckhông Só: Troïntrách g Voõ, Monitar, Thöôï n g Haû i , Phaï m Hoaø n g Trung, Nguyeã n Quan thấy lòng mình bình an hơn. Hieän, Nutrition Depot. Nâng niuSöõ chút nắng a Ong Chuùvàng a töôidù nhốt trong mây và nói Kem söõ a ong chuùa đời mình đã có lần được cám ơn để biết rằng ít ra trong ..@ ÑAËC BIEÄT: nói tiếng yêuNHAÄ và được N GÖÛyêu. I HAØNG VEÀ VIEÄT NAM Biết gửi đến Ba tôi lời cám ơn thay cho câu oán trách, oán trách ngày xưa tại sao Ba tôi từ chối không di tản để tôi phải nếm mùi Cộng Sản. Cám ơn những ngày kẹt lại Saigon, để biết thế nào là đời, cám ơn những ngày ở tù vượt biên để biết thế nào là nỗi kinh hoàng cũng như sự khủng bố tinh thần…

Service Commercial and Residential A/C - Heating Water Cooler Walk -in- Cooler Freezer Ventilation, Air quality

Lic# TACLB27802C

Coù baùn nhieàu nhaûn hieäu maùy laïnh danh tieáng: GOODMAN, RHEEM, LENOX, CARRIER,YORK, TRANE...

Coù chöông trình 6 thaùng khoâng tieàn lôøi cho khaùch haøng môùi, remodel, coù giaù só cho General contructor vaø thaân chuû Xin goïi JOHN MAI ñeå bieát theâm chi tieát Tel:

42tapchicadao.com Ngày 26 tháng 11, số2010 257

469-939-5855

số 24918tapchicadao.com Ngày tháng 3, 2011

89

V càng cám tượn và cố T cám của m T điều T hàng ơn ch khôn chia nhữn


lộng lẫy. Bạn bảo, ngồi một lát sẽ thấy máy bay bay lên , cảm giác lạ lắm. Nhưng những ngày ấy họ lại đổi đường bay. Chúng ta đã ngồi hết giờ này sang giờ khác, đêm này sang đêm khác mà từng năm phút một chỉ có một chiếc máy bay hạ cánh. Tiếng ầm ì dội trên đầu. Cảm giác như chỉ một vài gang tay nữa, bụng máy bay sẽ chạm thẳng vào đầu. Và gió từ cánh quạt sẽ cuốn chúng ta đi. Bạn bảo, nhìn máy bay chúng ta đang nghĩ gì? Tôi bảo, chúng ta đang nhớ về Việt nam. Tôi thì nghĩ đến chuyến bay về lại nhà. Còn bạn, tôi biết điều bạn đang mơ ước. Phải chi trên một chiếc máy bay nào đó đang hạ cánh, có chở theo người yêu dấu của bạn về đây.

Rồi để nỗi nhớ thêm đầy và đêm mau qua, bạn và tôi quay trở lại quán cà phê Phong Lan ở khu chợ Eden. Tối thứ bảy ở đó đông nghẹt thanh niên Việt và Mexico cũng tóc đen da vàng, thêm một vài cảnh sát Mỹ đứng gác sợ bạo động. Mà chuyện đó thì xảy ra như cơm bữa, bạn bảo sau khi dặn tôi, hễ có tiếng động lạ là phải nằm rạp xuống sàn ngay nhé. Vào quán Phong Lan không thích uống cà phê hát karaoke thì chạy vào phía sau uống cà phê chơi bi da. Bạn bè cả tuần, có khi cả tháng mới gặp mặt, rủ nhau chơi thâu đêm suốt sáng. Không khí đặc quánh trong khói thuốc và tiếng ồn. Ngồi nhìn những viên bi xanh đỏ chạy qua lại một chút thì

BAÙC SÓ Y KHOA & NOÄI THUÔNG

TRÖÔNG TOÁ NGA (TONYA T. COOLEY, D.O., P.A.)

BOARD CERTIFIED AMERICAN BOARD OF INTERNAL MEDICINE

Chuyeân Trò: BEÄNH PHOÅI BEÄNH TIEÂU HOÙA BEÄNH TIM - CAO MAÙU BEÄNH THAÄN BEÄNH TIEÅU ÑUÔØNG BEÄNH NGOAØI DA KHAÙM TOÅNG QUAÙT (NAM & NÖÕ)

GIÔØ LAØM VIEÄC

Thöù hai, thöù ba, thöù tö, thöù saùu:

8:30 am to 5:00 pm Thöù naêm, thöù baûy:

8:30 am to 2:00 pm

NHAÄN HAÀU HEÁT CAÙC LOAÏI BAÛO HIEÅM & MEDICARE

972.889.8353 (trong khu chôï Hong Kong)

9780 Walnut St, #150 - Dallas, TX 75243

90

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

chóng mặt. Nhưng cà phê ở đây mùi vị giống hệt cà phê Việt Nam. Trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, cà phê nâu óng, hương bay ra ngào ngạt. Nhấp một ngụm, nhắm chặt hai mắt, nghe vị đắng tan dần trên lưỡi thành vị ngọt, lại có bạn vai kề vai, thấy hệt như ngày nào cả bọn kéo xuống Thanh Đa uống cà phê. Buổi tối ấy cũng đầy trăng sao và mây gió. Buổi tối ấy cũng đầy tiếng nhạc và tiếng cười. Buổi tối ấy cũng đầy hơi ấm bạn bè. Để giờ đây đêm ở Virginia mà lòng tôi nghe như có sóng và gió từ ngoài sông Sài Gòn thổi lại. n

Thuận A.C. HEATING & COOLING REPAIR NHẬN SỬA TẤT CẢ CÁC LOẠI MÁY LẠNH, MÁY SƯỞI CHO CƠ SỞ THƯƠNG MẠI VÀ TƯ GIA BẢO ĐẢM 1 NĂM CHO MỌI CÔNG VIỆC

• • • •

Nhận sửa Walk-in Coolers/ Freezers Nhận gắn thêm ổ điện Nhận gắn máy hút mùi hôi cho tiệm Nail Nhận thay và sửa bình nước nóng và các công việc về ĐIỆN, NƯỚC...

XIN LIÊN LẠC

LÝ THUẬN

972.898.9141 NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Lic TACLB 34468E 7 NGÀY / UY TÍN TUẦN GIÁ PHẢI CHĂNG

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

91


in st au

telecom wireless 8557 Research Blvd Ste 140, Austin, TX 78758 (khu chôï Hong Kong cuõ, keá Sunflower Restaurant) Phone: (512) 836 - 3500 Email: telecomautx@gmail.com

lg kp500

motorola ex112

lg gd510

samsung s5230

lg gm360

nokia c3

Vì tiệm đang sửa chữa, chúng tôi tạm thời đống cửa. Xin quý vị gọi số điện thoại trên,SPECIALS chúng tôi sẽ giúp đỡ tận tình. TEÁT

FREE PHONES AND ACTIVATIONS SEE STORE FOR DETAILS

92

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


LANCE AUTO REPAIR & BODY SHOP FOREIGN & DOMESTIC

Caàn sang vì phaûi ñi xa. Chuû seõ finance

Giaù caû ñaëc bieät cho ñoàng höông

W.Walnut

Edgewood

Forest lane

Shiloh

OPEN ON ALL HOLLYDAYS 3006 Edgewood Dr.# 15 Garland, TX 75042

Lance

International

“We Accept Visa, Mastercard, Discover”

BODY SHOP - Ñònh Giaù mieãn phí vaø giaûm tieàn deductible - Lo thuû tuïc baûo hieåm vaø möôùn xe neáu caàn thieát

Jupiter

CV AXLE A/C & Heating System BRAKE - Shock - Strut Altenator & Starter Transmission/Clutch 30 - 60 - 90,000 mile Service Timming Belt

(972) 276 5169

Phôû TAÂY ÑOÂ

Môû cöûa 7 ngaøy: Sun - Thur: 9 AM - 9 PM Fri - Sat: 9 AM - 10 PM

Jupiter

ĐẶC BIỆT BÚN BÒ HUẾ GIA TRUYỀN

Taây Ñoâ

Campbell Arapaho

Plano

Phôû Mì Taây Ñoâ Côm Gaø Côm Söôøn

Chaân thaønh kính môøi Phôû Taây Ñoâ

1403 E. Campbell Rd., # 104 (@Plano rd.) Richardson, TX 75082

Tel: 972-680-8088

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

93


Chuyện LạThế Giới

Phát hiện xác ướp 700 năm tuổi (24h) - Xác ướp phụ nữ cao 1,5 này được cho là của một thành viên cấp cao thời nhà Minh. Tờ Tân Hoa Xã đưa tin, tại thành phố Thái Châu thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, các công nhân cầu đường đã phát hiện ra một xác ướp có chiều cao 1,5m được xác định đã 700 năm tuổi. Và đây là một phụ nữ.

Toàn bộ cơ thể xác ướp còn nguyên vẹn

Theo các nhà khảo cổ thì thi hài của người phụ nữ này cho thấy, bà là một người có quyền lực từ đời nhà Minh trong khoảng giữa những năm 1368 và 1644.

Không riêng những công nhân cầu đường mà đến cả những nhà khoa học cũng bất ngờ bởi điều kiện bảo quản tốt đến mức khiến cho làn da, mái tóc, lông mi và

Cận cảnh khuôn mặt xác ướp

Xác ướp này khiến ai chứng kiến cũng phải kinh ngạc bởi độ bảo quản tuyệt vời khi cả cơ thể được nằm chìm trong một quan tài đầy chất dịch lỏng màu nâu mà các nhà khoa học hiện đang tìm hiểu, nghiên cứu. Cơ thể xác ướp còn nguyên vẹn, thậm chí lông mày vẫn đầy đủ trên gương mặt.

94

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Ngón tay đeo nhẫn của xác ướp

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


gương mặt, ngón chân, ngón tay… nói chung là từ đầu xuống chân vẫn nguyên vẹn. Nhiều người còn cho rằng, trông người phụ nữ này giống như mới chết gần đây và trên một ngón tay vẫn đeo nhẫn.

5026 N. Jupiter Rd. Garland, TX 75044

200 W.

Ngay goùc Jupiter & Arapaho Rd.

Trong khu Minyard, caïnh Dollar General

Tel: 972-530-9636

Xác ướp được bảo quản trong chất lỏng màu nâu

Arapaho

Jupiter

Coù keùo toùc thaúng theo kieåu Nhaät

LE Hair Pro Plano

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795 khá chật chội.

Môû cöûa 7 ngaøy 1 tuaàn Thöù 2 -Thöù 6: 9:30am-7pm Thöù 7: 9am-6pm Chuû Nhaät: 10am-6pm

75

Jupiter

Plano

75

Xác ướp này còn được phát hiện cùng với hai ngôi mộ khác bằng gỗ. Chính điều này đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc hấp dẫn cho các nhà khoa học trong việc tìm hiểu cuộc sống của đời nhà Minh thời bấy giờ. Theo Giám đốc bảo tàng Đài Châu cho hay thì “xác ướp này thuộc một trong những thời kỳ vĩ đại nhất của chính phủ nhà Minh, một thời đại có trật tự và ổn định xã hội trong lịch sử con người. Không những thế, người phụ nữ này có thể đã đứng đầu một lực lượng hải quân và quân đội lớn lên đến hàng N. Jupiter Rd.điều triệu quân. Chúng tôi xác5026 định thế vì dựa vào Garland, TXnghiên 75044cứu, kiện bảo quản cũng như trong quá trình Ngay goù c Jupiter & Arapaho Rd.tổ chúng tôi phát hiện ra người phụ nữ này đã được Trong khu Minyard, caïnh Dollar General chức tang lễ theo nghi thức của lực lượng hải quân Tel: 972-530-9636 thời Minh. Xác ướp này cũng mặc trang phục truyền CHUYEÂ : thống của nhà Minh là lụa và bông. TuyNnhiên, lụa và ) Caét toùc nam nöõ bông là 2 thứ rất khó để bảovaø quản, thế nhưng những treû em gì thuộc về người phụ nữ)Uoá nàynvẫn cònmnguyên vẹn. , nhuoä , vaø Hilight ng Foil Điều đó cho thấy, bà đã được thực hiệnbaècông nghệ )Eyebrow wax ướp xác chỉ được sử dụng ) tạiTrang những đám tang rất cao ñieåm, cấp. Xung quanh quan tài còn có những mẩu Kieàu Thu bôùi toùc coâ daâu xương, & khác daï hoä i quan đến thời gốm Angie sứ, liệu-Mimi cổ và các di tích liên ) Nhaän laøm Facial Kính môø i đại này”. Môû cöûalà7phát ngaøy hiện 1 tuaànmới nhất và có tình trạng tốt nhất Đây Thöù 2 -Thöù 6: 9:30am-7pm LE Hair Pro kểThöù từ năm 1979 đến giờ ở Trung Quốc. Xác ướp này 7: 9am-6pm Chuû là Nhaä cũng cơt: 10am-6pm hội để những nhà khoa học tìm hiểu, Minyard ngArapaho hiên cứu phương thời nhà Minh nhằm Coù pháp ướp xác Beltline keù o toù c thaú n g theo kieå u Nhaä t Walnut nâng cao các kỹ thuật bảo quản trong tang lễ. n

Kieàu Thu Angie -Mimi Kính môøi

ŠBaùn ña ŠChaån b ŠChaâm ŠPhuïc v ŠSaâm H

CHUYEÂN: ) Caét toùc nam nöõ vaø treû em )Uoán, nhuoäm, vaø Hilight baèng Foil )Eyebrow wax ) Trang ñieåm, bôùi toùc coâ daâu & daï hoäi ) Nhaän laøm Facial

Minyard

Beltline Walnut

khá chật chội. *3 -Hành khách di chuyển bằng xe buýt, tàu hoả và xe hơi trên chặng đường dài có gặp phải tai biến tuần hoàn trên không? Có, hành khách xử dụng các phương tiện du lịch vừa kể trên cũng có thể xảy ra tai biến tạo thành cục máu rồi đưa đến đông máu tĩnh mạch ở hạ chi. Tuy nhiên một điểm phải được chú ý thêm nữa là trên TX máy 75081 bay, khí thông 200 W.Polk St., Richardson, trong buồng hành khách rất khô. Ví dụ trong ÑT: (972) 669-1931 chuyến bay, quý vị để một chén cơm nóng thì chỉ cần 1 tiếng đồng hồ ŠBaùnsẽñaàkhô y ñuûnhư caùcchén loaïi cơm thuoácchiên. Baéc, Tác thuoáđộng c hoaøn"phụ" của sau cơm ŠChaån beänh & boác thuoác không khí khô khan trong buồng hành khách sẽ "hút ŠChaâm cöùu & thoa boùp thêm" nước từ các mạch máu của cơ thể bạn trong hành ŠPhuïc vuï ñoàng höông ngöôøi Vieät ôû DFW 27 20 naêm. trình, sự kiện "máu cô lại" chính là yếu tố quyết định ŠSaâm Hoa Kyø, Saâm Cao Ly, Daï Sôn Saâm nguyên nhân bắt đầu xuất hiện những cục máu đông nhỏ Vaø caùc loaïi daàu noùng nằm ở phần hạ chi của con người. Ngoài sự khô ráo, áp lựcCHUÙ khí trong XIN YÙ! buồng máy bay cũng giảm xuống tạo thêm tố "rút nước" Nhaø thuoá c Baécmột Vónhyếu Khang ñaõ doï n veà trong ñòa ñieåm môùlớp i, caùmô. ch tieä m cũng cuõ 3 ngaõ ñöôølý ng,do đưa máu rồi tích lũy vào Đó là một W.Polk St, Richardson, TX 75081 đến máu "khô" 200 rồi... cục máu đông sẽ dễ thành hình. Nguy hiểm hơn nữa là trong chuyến bay, hành khách theo thói quen lại thích uống rượu 'không a tiền'. Chất rượu Môû cöûmất sẽ làm mạch máu nở rộng 5thêm ra; máu lưunhành trong cơ ngaøy trong tuaà 6pm.mẽ cho sự đông thể chảy chậm hơn cho nên hổ9am trợ -mạnh thöù Ba bằng & Thöùmáy Saùubay như máu được nhanh hơn. SựNghæ di chuyển vậy nguy hiểm hai lần nhiều hơn bằng xe búyt hay ô tô. Di chuyển bằng xe lửa được xem như là an toàn hơn hết.

tapchicadao.com sốnào 257cóNgày tháng * 4-Nhóm hành khách nhiều18nguy cơ3, tai2011 *3 -Hành khách di chuyển bằng xe buýt, tàu hoả và biến mạch máu? 78 Ngày 26 tháng 11, 2010 số 249 tapchicadao.com xe hơi trên chặng đường dài có gặp phải tai biến tuần Tất cả hành khách đi trên các chuyến bay đều có thể

* 4-Nhóm biến mạch m Tất cả hàn gặp phải, bất khách cao niê hơn... Ngay c như trường hợ tai biến đông Sydney trong khách tương đ nhóm người k * 5- Nhữn Nhóm hàn tai biến mạch a.- mập b.- các bà c.- những d.- các bệ e.- trong g máu g..- một v sẽ khích động h.- hút thu Hành khá nêu trên thì d *6- Trườn khởi động?

95


CƯỜI chút chơi Chiều vợ Vợ cằn nhằn: - Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là: “Đừng mua sắm...”, “Đừng ăn diện...”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm...”, tôi chán mấy chữ “Đừng” đó lắm rồi. Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em” , “Ừ làm đi em...”. Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá! - Ừ, đi đi em !!!! Vẽ đường cho cướp Giữa đêm khuya thanh vắng, một tiếng động nhỏ làm ông chủ nhà thức giấc trong khi bà vợ vẫn ngủ say li bì như chết. Ông chủ lần xuống nhà dưới và gặp ngay một chú đạo chích tay cầm con dao sáng loáng, ông suỵt nhỏ: - Chú mày làm gì ở đây? - Con đói quá, xin ông tí tiền chi tiêu. Ông đáp: - Tiền vợ tao nó giữ, tao không có đồng nào ở đây. - Nếu vậy con phải xin ông tí... huyết! Ông giật nẩy mình run lên: - Huyết! Mày đòi huyết... tao cũng không dư. Thôi mày lên nhà trên gặp vợ tao... nó đang ngủ say, mày cứ tự tiện lấy tiền lẫn huyết!

Một buổi sáng chủ nhật như thường lệ, anh chàng dậy sớm, lặng lẽ mặc quần áo, chuẩn bị bữa ăn, mang theo cần câu và lái xe đi. Khi ôtô ra khỏi garage, trời đổ mưa như trút, gió thổi ầm ầm. Anh chàng đành quyết định quay về. Cất đồ nghề đi, chàng lặng lẽ cởi quần áo rồi leo lên giường. Cô vợ vẫn đang thiu thiu ngủ, anh chàng vuốt ve lưng vợ và thì thầm nói: - Thời tiết hôm nay thật kinh khủng. Cô vợ ngái ngủ đáp: - Anh có tin được không, giờ này mà gã chồng em vẫn đi câu! Học Lịch Sử Trong một buổi thi vấn đáp Lịch sử: - Em hãy cho biết Lê lợi là ai? - Dạ, em không biết. - Thế em có biết Trần Hưng Đạo là ai không? - Dạ, em không biết. - Thôi! Nếu em trả lời được câu này tôi sẽ cho em qua. Vậy em có biết Trưng Trắc, Trưng Nhị là ai không? - Dạ em cũng không biết. - Vậy thì mời em ra, tôi không thể cho em qua được. - Thế thầy có biết Hùng Sùi, Phong Móm, Châu Sẹo,Tài Chém là ai không? - Hả !!!??? - Thầy có băng đảng của thầy, em cũng có băng đảng của em chứ! Thầy đừng đem băng đảng của thầy ra dọa em...

I.T.A.L.Y - I Trust And Love You . - Tôi tin tưởng và yêu em. L.I.B.Y.A. - Love Is Beautiful, You Al so . - Tình yêu đẹp, em cũng vậy. F.R.A.N.C.E. - Friendships Remain And Never Can End - Tình bạn tồn tại mãi & không bao giờ hêt. C.H.I.N.A. - Come Here. I Need Affection. - Hãy đến đây, anh cần tình yêu thương Còn .... V.I.E.T.N.A.M Viagra In Every Time, Night And Morning..... Thiện Tai, Thiện Tai !!! Đồ Lừa Đảo Một chàng xỉn ngồi trên ghế băng ngoài công viên bỗng gào lên: - Trời ơi, đồ lừa đảo !!! Một cảnh sát ngồi bên quay lại phía anh ta: - Anh làm trò gì vậy? Tại sao anh chửi bới vô cớ nơi công cộng? - Tại vì cái ghế này vừa mới sơn xong ! - Trời ơi, đúng là đồ lừa đảo... - Viên cảnh sát hét to.

Mời thầy nội khoa Xưa có một người tập bắn cung tên, nhỡ tay bắn phải đùi, nên mời thầy ngoại khoa đến chữa. Thầy lấy dao cứa bỏ phần mũi tên ở ngoài ra, làm xong, đòi lấy tiền đi về. Người nhà giận dữ hỏi: Lộ tẩy Một số nước có cái - Ngoài da bây giờ phẳng rồi, Một anh chàng thường xuyên tên rất lãng mạn ! nhưng còn cái phần mũi tên cắm đi câu cá vào các sáng chủ nhật. H.O.L.L.A.N. D - Hope Our sâu vào thịt làm thế nào? Anh ta dậy sớm, chuẩn bị bữa Love Lasts And Never Dies . Thầy ngoại khoa liền nói: trưa, buộc thuyền lên xe và đi câu - Hi vọng tình yêu chúng ta - Cái này tôi chịu, xin mờ thầy cả ngày. mãi mãi và bất tử. nội khoa.

96

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Acupuncture & Chiropractic TRUNG TAÂM CHÆNH HÌNH VAØ CHAÂM CÖÙU Baùc só NGUYEÃN THIEÄN, D.C 6600 Denton Highway, Suite # 130 Watauga, TX 76148

Tel: 817-281-1700 Fax: 817-281-1773

CHUYEÂN ÑIEÀU TRÒ

Basswood

I-35W

Giôø môû cöûa: Mon-Fri 8:30am-6:30pm Sat: Theo heïn Sun: Closed

 ÑAU NHÖÙC DO TAI NAÏN XE COÄ HAY THEÅ THAO  ÑAU DO COÂNG VIEÄC LAØM HAY TEÙ NGAÕ TAÏI CHOÃ LAØM  NHÖÙC ÑAÀU KINH NIEÂN  ÑAU NHÖÙC VUØNG COÅ, VAI, LÖNG VAØ TÖÙ CHI

Watauga

820

Denton Hwv(377)

 AUTO ACCIDENT  WORK INJURIES  FAMILY HEALTH CARE

Chapman Greenfield

TRUNG TAÂM NHA KHOA

CREEKSIDE DENTAL CENTER, P.C. Nha khoa thaåm myõ Boïc vaø khít raêng thöa Taåy traéng raêng (Bonding, Bleaching Giaûi phaåu Nha Khoa Chuyeân trò caùc beänh nöôùu raêng Laáy tuûy raêng Traùm vaø nhoå raêng Laøm raêng giaû caùc loaïi Khaùm toång quaùt vaø ñònh kyø (ngöôøi lôùn vaø treû em)

2356 S.E. Green Oaks#192 - Arlington, TX 76018 (1st. exit South of I-20 off Hwy. 360) Metro: 817-417-0655 Fax: 817-468-8834 Baùc só Nha Khoa NGHIEÂM PHUÙ HOAØNG, D.D.S. Toát nghieäp Ñaïi Hoïc Nha Khoa Baylor Ñaõ töøng phuïc vuï nhieàu naêm cho Khoâng Quaân Hoa Kyø

KHÖÛ TRUØNG TOÁI ÑA Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Ba-Tö - Saùu: 9am-7pm Thöù Baûy: 9am-4pm Thöù Naêm vaø Chuùa Nhaät ñoùng cöûa (xin goïi laáy heïn) Nhaän Baûo Hieåm vaø Credit Card -Medicaid tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

97


TinTức

QUAN NGẠI RÒ RỈ PHÓNG XẠ Ở NHẬT Q

uan chức Nhật Bản cao cấp nói các vụ nổ tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima đã gây ra mức độ phóng xạ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Thủ tướng Naoto Kan kêu gọi người dân sống trong phạm vi bán kính 30km quanh nhà máy ở trong nhà và không ra ngoài đường. Trước đó, lò phản ứng số 2 của nhà máy Fukushima Daiichi bị nổ trong vụ nổ thứ ba trong bốn ngày qua, dẫn tới quan ngại tan chảy thanh nhiên liệu. Cuộc khủng hoảng hiện thời bắt đầu từ trận động đất 9 độ Richter và sóng thần hôm thứ Sáu tuần trước. Chánh văn phòng Chính phủ Nhật Yukio Edano nói: "Hiện chúng tôi có tin mức độ phóng xạ có thể ảnh hưởng sức khỏe con người". Ông nói đây là mức phóng xạ tại hiện trường nhà máy, và nếu "quý vị ở càng xa nhà máy hay lò phản ứng thì mức độ sẽ càng giảm". Trong một phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Naoto Kan nói: "Khả năng rò rỉ thêm phóng xạ là rất lớn". Ông nói những ai còn lại trong bán kính 20km quanh nhà máy cần rời đi ngay lập tức. Công ty điều hành nhà máy điện - Tokyo Electric Power Co (Tepco), nói mức phơi nhiễm phóng xạ quanh nhà máy

98

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257

Fukushima trong một tiếng đồng hồ cao gấp mức cho phép trong một năm tới tám lần. Tepco cho hay mức phóng xạ ghi nhận lúc 0831 giờ địa phương (0631 tối giờ Dallas) là 8.217 microsieverts/giờ từ mức 1.941 chỉ có 40 phút trước đó. Mức an toàn của cả năm là 1.000 microsieverts. Di tản nhân viên Một vụ cháy mới xảy ra tại lò phản ứng số 4 của nhà máy, và người ta cho đây là nguyên nhân gây rò rỉ phóng xạ. Hãng thông tấn Kyodo đưa tin rằng mức độ phóng xạ ở phía nam Fukushima đã tăng lên trong hôm thứ Ba. Mức phóng xạ tại Tokyo cũng cao hơn bình thường, nhưng theo các quan chức, chưa gây nguy hiểm cho sức khỏe. Vụ nổ thứ ba tại lò phản ứng số 2 của nhà máy Fukushima Daiichi nằm cách Tokyo 250km về phía đông bắc vào rạng sáng hôm thứ Ba. Một số nhân viên đã được đi sơ tán, nhưng không phải tất cả vì

các chỉ dấu ban đầu cho thấy mức độ nổ không nghiêm trọng bằng hai vụ trước. Hôm thứ Hai, vụ nổ do khí hydrogen tích tụ tại lò số 3 đã làm 11 người bị thương và phá hủy tòa nhà bao quanh. Vụ nổ đó gây chấn động tới 40km xung quanh đó và thả cột khói cao lên trời. Trước đó, hôm thứ Bảy lò phản ứng số 1 bị nổ. Tất cả các vụ này xảy ra sau khi hệ thống làm nguội của nhà máy bị hỏng. Các kỹ sư đang cố gắng ngăn ngừa tan chảy hạt nhân bằng cách phun nước biển vào bên trong lò phản ứng để tản nhiệt. Sau vụ nổ thứ ba, giới chức nói có thể nhà chứa lò phản ứng đã bị hư hỏng. Gần 185.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực bán kính 20km xung quanh nhà máy. Tàn phá hoàn toàn Trong khi đó, bốn ngày sau khi có động đất, chiến dịch cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Con số thương vong mới nhất mà chính phủ công bố là 1.900

Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

99


100

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257 Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


TinTức

người chết - thế nhưng không bao gồm hàng nghìn tử thi được tìm thấy hôm thứ Hai. Một trong những thị trấn bị ảnh hưởng nặng nhất là Minamisanriku đã bị phá hủy hoàn toàn. Phóng viên của chúng tôi cho hay mọi thứ tại đó đều bị sóng

thần san bằng, chỉ còn đúng một bệnh viện và một tòa nhà của chính quyền địa phương. Minamisanriku nằm tại tỉnh Miyagi, nơi ước tính 10.000 người đã chết. Hàng nghìn người vẫn còn đang mất tích, trong đó có hàng

Thị trường Tokyo sụt giảm mạnh vì quan ngại về khủng hoảng hạt nhân

T

hị trường Tokyo sụt mạnh hôm nay, do những mối lo ngại về tình trạng ngày càng xấu đi tại một nhà máy điện hạt nhân ở phía bắc Tokyo và các vấn đề cung cấp điện.... Theo bài tường thuật của thông tín viên VOA Martyn Williams từ thủ đô Nhật Bản, chỉ số cơ bản Nikkei của các chứng khoán chính đã ghi nhận mức sụt giảm lớn nhất lần thứ ba từ trước đến giờ, tức là hơn 10%. Lượng giao dịch trong khu vực đầu của thị trường Tokyo là dưới 6 tỷ cổ phiếu, lên đến mức cao kỷ lục trong hai ngày liền. Vụ bán tống bán tháo diễn ra trong mọi công nghiệp, nhưng dẫn đầu là các công ty điện và khí đốt. Tokyo Electric Power,

là công ty vận hành các nhà máy điện hạt nhân, đã sụt với mức tối đa cho phép trong một đợt các lệnh bán. Các công ty sản xuất chính cũng chứng kiến tình trạng thua lỗ. Các nhà đầu tư lo ngại về thiệt hại xảy ra do vụ động đất và sóng thần hôm thứ sáu tuần trước và những vấn đề do tình trạng phân bổ điện năng. Công ty Toyota đã đình chỉ mọi đường dây sản xuất dây chuyền cho tới thứ Tư. Sony đóng cửa 6 nhà máy, trong đó có nhà máy bị ngập lụt vì cơn sóng thần hôm thứ Sáu; và công ty Toshiba cho biết không chắc khi nào một nhà máy sản xuất các con chip ở bắc bộ Nhật Bản sẽ mở cửa lại. Ông Mitsuru Yonekawa, người

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

trăm khách du lịch. Nhiều làng mạc và thị trấn bị cô lập, không được trợ giúp suốt từ hôm thứ Sáu. Chính phủ đã điều 100.000 binh lính tới giúp nỗ lực cứu nạn. Một lượng hàng gồm 120.000 chăn, 120.000 thùng nước uống, nhiều tấn thực phẩm và 111.000 lít xăng đang được phân phát. Tuy nhiên ông Hajime Sato, quan chức tỉnh Iwate cũng bị động đất tàn phá nói mới chỉ có 10% nhu cầu về lương thực và nhu yếu phẩm được đáp ứng. Ông nói với hãng AP: "Người dân không có thức ăn và nước uống. Hàng hóa không tới nơi". Hệ thống giao thông liên lạc cũng bị gián đoạn tại nhiều địa phương. n phát ngôn cho công ty sản xuất xe hơi Nissan, cho hay công ty dự định mở lại các nhà máy vào cuối tuần này. Ông Yonekawa cho biết công ty sẽ phải kiểm tra lại tất cả các đường dây sản xuất và chính cơ sở, và đương nhiên sẽ có tình trạng thiếu cung ứng. Các vụ cắt điện luân phiên bắt đầu từ hôm qua và có thể tiếp tục hơn 1 tháng nữa nhằm góp phần ứng phó với sự sụt giảm 27% năng suất vì các nhà máy điện hạt nhân ngưng hoạt động. Sự gián đoạn cung ứng nhiên liện còn đem lại nhiều khó khăn hơn cho các công ty. Các dòng người xếp hàng dài thêm bên ngoài các trạm xăng ở trung tâm Tokyo trong ngày hôm nay và một số trạm đóng cửa vì các xe tiếp liệu chưa đến nơi. n Martyn Williams | Tokyo -VoA

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

101


'Nóng chảy hạt nhân' là gì?

H

iện tượng nóng chảy của các thanh nhiên liệu hạt nhân khi nhiệt độ trong lõi của lò phản ứng tăng lên mức quá cao được gọi là "nóng chảy hạt nhân". Tuy nhiên, đây không phải là

lò phản ứng khi hệ thống làm lạnh không hoạt động, các chuyên gia kỹ thuật của nhà máy Fukushima Dai-ichi muốn ngăn chặn hiện tượng nóng chảy toàn bộ các thanh nhiên liệu. Tuy nhiên, các thanh nhiên liệu đã tan chảy một phần. Điều gì xảy ra khi thanh nhiên liệu nóng chảy một phần? “Khi nhiên liệu hạt nhân nóng chảy, các sản phẩm của phản ứng phân rã hạt nhân sẽ thoát khỏi lõi lò và xâm nhập vào bể nén. Sau đó chúng thoát ra ngoài bể nén nếu nước rò rỉ ra khỏi bể”, Taiwo Temipote, một nhà nghiên cứu hạt nhân của Phòng thí nghiệm quốc gia Argonne của Mỹ, nói. Tất nhiên, sau khi thoát ra khỏi bể nén, chất phóng xạ vẫn phải vượt qua một “cửa ải” nữa để phát tán ra ngoài. Đó là lớp vỏ bọc bằng kim loại bao quanh lò phản ứng. Lớp vỏ này được thiết kế để ngăn chặn sự phát tán của chất phóng xạ. Nếu lớp vỏ này bị hư

Livescience cho biết, trong những điều kiện bình thường, các thanh nhiên liệu UO2 được đặt trong nước để nhiệt độ trong thanh không đạt tới ngưỡng nóng chảy. Nước được bơm liên tục qua lõi của lò phản ứng. Nhưng nếu nước không được bơm với tốc độ đủ lớn, nó sẽ nóng rất nhanh do nhận lượng nhiệt lớn. Khi nhiệt độ đạt tới ngưỡng sôi, nước sẽ bốc hơi. “Do nước sôi, mực nước trong lò phản ứng sẽ giảm. Khi mực nước Khi mực nước quá thấp, những thanh nhiên liệu tụt xuống dưới đỉnh của hạt nhân nhô ra khỏi nước và trở nên quá nóng. Ảnh: NHK. các thanh nhiên liệu, các thanh sẽ nóng lên. thuật ngữ chính thức của Cơ quan Nếu thanh nhiên liệu nhô ra khỏi Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. n ư ớ c Các thanh nhiên liệu hạt nhân khoảng đang nóng chảy một phần trong một giờ, hai hoặc ba lò phản ứng của nhà urani bắt máy Fukushima Dai-ichi của Nhật đầu nóng Bản. Nhưng nhiều người vẫn chưa c h ả y . hiểu “nóng chảy hạt nhân” là gì. “Nóng chảy hạt nhân là hiện T r o n g tượng nóng chảy của urani dioxit t r ư ờ n g (UO2). Nhiệt độ nóng chảy của hợp nước UO2 là 2.865 độ C”, Livescience bốc hơi dẫn lời Martin Bertadono, một hết, mọi chuyên gia hạt nhân của Đại học t h a n h nhiên Purdue tại Mỹ. Nếu các thanh nhiên liệu nhô ra khỏi nước đủ lâu, chúng sẽ tan chảy. Ảnh: NHK. Nóng chảy hạt nhân thường l i ệ u t r o n g xảy ra khi hệ thống làm lạnh không thể đưa nước tới lõi của lò phản ứng sẽ nóng chảy”, hại hoặc phá hủy bởi một vụ nổ bên trong hoặc bên ngoài, tình lò phản ứng - nơi chứa các thanh Bertadono giải thích. Bằng cách bơm nước biển vào nhiên liệu. hình sẽ trở nên nghiêm trọng. n

102

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257 Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


. các hành khách "mập" phải có những "ghế bành ngồi" phù hợp với "thân hình đồ sộ" của khách hàng. . và khách hàng chuẩn bị "túi tiền" cho vé máy bay có

mar" Macumar" n thường ành đến g máu tại chỗ dễ điểm nữa dễ bị tai an đêm cơ

hay đổi

các "hành ối thiểu để ng tôi thiết

214-405-2118

PATIO CARPORT 1976 - y sĩ chuyên khoa giải phẫu tổng quát và lồng GREEN HOUSE ngực

Dr. Tôn-Thất Hứa

ÑÒNH GÍA MIEÃN PHÍ

bành hàng. áy bay có

3310 Admiral, Wylie, TX 75098

80

J D

(Goùc Jupiter & Apollo - Beân caïnh Eggroll Cafe)

Tel: 972-675-2460 Cell: 469-831-4820

Jupiter

Jipiter

Sat - Sun :10am-6pm

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

Baùc só Y Khoa ñieàu trò taïi MEDICAL CENTER OF ARLINGTON

1115 E. Pioneer Pkwy.#135 Arlington, TX 76010 Tel:817-460-2580 - Fax: 817-460-2581 Board Certified Family Practice Certification of Advanced Trauma Life Support Cöïu Baùc só Trung Taâm Beänh Nhieät Ñôùi - Saigon Thöïc taäp vaø toát nghieäp taïi Texas Tech University Medical Center Hospital, Odessa MD Anderson Cancer Center - Houston T.Hai-T.Ba-T.Saùu:8:30AM - 5:30PM T. Tö: 8:30AM- 6:30PM T.Naêm- T.Baûy:8:30PM- 12PM Lunch:12:00 - 1:30

Pioneer

Arkansas

New York

Xaâ m moâi. Côm Boø Luù4 c Laé c m vieàn maét- xaâTÖÔI 4 Noái loâng mi- Se loâTHÔM ng maët P.Baéc 4 Phaù veát xaâm cuõ, taïo noát ruoài ŠPhôû Gaø TröùJD ng Non NGON Facial Eggroll cafe 4 ŠBaù n h Mì ñuû loaï i Apollo 4 Beltline Goäi ñaàu röûa maët khoâ theong ŠBuùn Boø HueáApollo Kieåu Vieät Nam. ñaâu Buckingham saùnh ŠHuû tieáu, BuùBeltLine n GIÔØ MÔÛ CÖÛA: Albertson Mon-Fri: 10am-7pm baè ng ŠBaùnh mì boøWalnut kho

Arapaho

Dana Huyeân Myõ Ñinh, M.D.

Daniel

 Caét toùc Nam, Nöõ, Treû em Laøm möôït maùi toùc bòLuoâ khoâ chaùy n Laøm möôït toùc baèng rong bieå n phuï c CAÙC MOÙN ÑAË CUoáBIEÄ T: m toùc, Hi-light, Wax n , nhuoä Caàn vuï Côm Gaø Xoá i Môõ Trang ñieåm, bôùi toùc coâ Waitress Oanh baùdaâ nhu Côm Gaø Roâ Ti Tuyeà n Keùo toùc thaúng phôû KínhCôm Môøi BOØ söôø n Ñaï i Haø n m loâng maø 4 Phun & Xaâ DAIy

CLINIC

Colline

Xin chaân thaønh caûm ôn quyù khaùch ñaõ uûng hoä Phôû Baéc trong suoát thôøi gian qua

UOÁN - NHUOÄM - HIGHLIGH EYEBROWN - WAX

Plano

X 75098

P.Baéc

ŠPhôû Gaø Tröùng Non ŠBaùnh Mì ñuû loaïi Beltline ŠBuùn Boø Hueá Buckingham ŠHuû tieáu, Buùn Albertson ŠBaùnh mì boø kho

HAIR Salon F A M I L Y H E A L T H

4016 N.Jupiter Garland, TX 75044

Plano

YÙ LÖÏA

CAÙC MOÙN ÑAËC BIEÄT:

Côm Gaø Xoái Môõ Côm Gaø Roâ-Ti Côm BOØ söôøn Ñaïi Haøn Côm Boø Luùc Laéc

Ngày 26 tháng 11, 2010 số 249 tapchicadao.com

18

PATIO PORT OUSE

Caàn Waitress

Luoân phuïc vuï baùnh phôû DAI TÖÔI THÔM NGON khoâng ñaâu saùnh baèng

Jipiter

1981 - y sĩ chuyên khoa gây mê và hồi sức (AnestheŠCÖÛA SAÉT siologie and Critical Care Medicine – Anesthesie et RéanŠCOÅNG SAÉT (Motor) imation) g raø o saé t 1990 - bác sĩ cấp cứuŠHaø và n hồi sinh (Notarzt - EmerŠHaø n g raø o goã gency physician - Médecin en service d' urgence); ŠSong- Emergency Saét 1997 - (Leitender Notarzt catastrophy ŠChoá n g physician - Médecin catastrophe)troä . m ŠÑoå neàn xi ngphụ cận. Bác sĩ cấp cứu tỉnh Würzburg và maê vùng Thành viên cứu cấp máy tiểu LAØbay M CAÙ C bang MAÃUBayern. THEO YÙ KHAÙCH HAØNG CHOÏN LÖÏA

Xin chaân thaønh caûm ôn quyù khaùch ñaõ uûng hoä Phôû Baéc trong suoát thôøi gian qua

Plano

ãn mạnh" n hạ chi và

tất cả điều kiện thích hợp để có sự bảo đảm về sức khoẻ trong chuyến bay và cho một cuộc sống chắc chắn sau khi đáp xuống phi đạo.

 Söùc khoeû toång quaùt vaø beänh phuï nöõ, Pap-smear, thuoác ngöøa thai. Chích ngöøa treû em, ngöôøi lôùn, du lòch. Khaùm toång quaùt ñònh kyû haèng naêm cho moïi löùa tuoåi. Khaùm söùc khoeû cho treû ñi hoïc vaø tham gia theå thao, treû sô sinh taïi beänh vieän. Ñieàu trò beänh noäi thöông vaø ngoaïi thöông. Chaán thöông nheï, bong gaân, gaõy xöông, may veát thöông ngoaøi da.

Nhaän haàu heát caùc loaïi baûo hieåm. Coù giaù ñaëc bieät cho quyù vò khoâng coù baûo hieåm. tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

103


n TG phỏng dịch

Minh Tinh

Điện Ảnh

Phim thảm họa ăn khách nhất trong tuần tại Mỹ

không kém bom tấn 2012 trình chiếu hồi cuối năm 2009, Battle: Los Angeles xoay quanh một trung sĩ lính thủy đánh bộ đã nghỉ hưu cùng phi đội mới của mình tham gia trận chiến tại thành phố

Bom tạ 'Battle: Los Angeles' của hãng Sony vượt qua ba tác phẩm 'Red Riding Hood', 'Jane Eyre' và 'Mars Needs Mom' để trở thành quán quân bảng xếp hạng phim Bắc Mỹ tuần này.

Trong tuần qua có 4 bộ phim mới cùng "đổ bộ" xuống các rạp chiếu tại Bắc Mỹ. Với 36 triệu USD thu được sau ba ngày, bộ phim giả tưởng Battle: Lost Angeles trở thành quán quân mới trong top 10. Red Riding Hood và phim hoạt hình 3D Mars Needs Mom lần lượt giữ các vị trí thứ ba và thứ năm. Jane Eyre - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên - không lọt vào top 10. Được đánh giá là có sức hấp dẫn

104

Một cảnh trong phim "Battle: Los Angeles". Ảnh: Sony.

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257 Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Los Angeles nhằm chống lại đội quân xâm lược ngoài hành tinh. Phim là sự kết hợp giữa hai tác phẩm nổi tiếng về chiến tranh Independent Day và Black Hawn Down, nhưng pha lẫn cả chất giả tưởng ly kỳ như 2012 hay War of The Worlds. Hình ảnh, kỹ xảo đẹp mắt với nhiều cảnh quay được dàn dựng công phu là những yếu tố khiến Battle: Los Angeles trở nên ăn khách. Theo thống kê của nhà phát hành, 68% lượng khán giả tới rạp xem Battle: Los Angeles là phái nam và 55% trong số đó đều trên 25 tuổi. Phim có sự tham gia của tài tử Aaron Eckhart, nữ diễn viên Michelle Rodriguez, Bridget Moynaghan và ca sĩ NeYo. Battle: Los Angeles cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình cũng như các diễn đàn về điện ảnh trên thế giới. Quán quân tuần trước - Rango - tuần này xuống thứ hai với 23,1 triệu USD. Phiên bản mới của Cô bé quàng khăn đỏ - Red Riding Hood - về thứ ba với 14,1 triệu USD. Nhân vật chính của phim là Valerie - một cô gái xinh đẹp đang bị giằng xé tình cảm giữa hai người đàn ông. Cô yêu Peter - một chàng trai thuộc tầng lớp thấp - nhưng cha mẹ lại sắp xếp để cô cưới một quý ông giàu có tên Henry. Không muốn chia xa, Valerie và Peter lên kế hoạch chạy trốn khỏi ngôi làng. Tuy nhiên lúc này, chị gái của Valerie bị giết bởi một con ma sói lảng vảng trong khu rừng quanh làng. Vào một đêm trăng đỏ như máu, con sói đã bước vào ngôi làng và ăn thịt người. Valerie bắt đầu nghi ngờ, hiện thân của

ma sói chính là một trong những người mà cô thương yêu nhất. Red Riding Hood cũng là bộ phim mới nhất của mỹ nhân phim Mamma Mia - Amanda Seyfried. Bom tấn hoạt hình 3D của Disney - Mars Needs Mom - gây thất vọng khi chỉ thu về con số khiêm tốn 6,8 triệu USD và nằm ở vị trí cuối cùng của top 5. Được chuyển thể từ câu chuyện thiếu nhi cùng tên của nhà văn Berkeley Breathed, Mars Needs Mom kể về hành trình đi cứu mẹ của cậu bé nghịch ngợm Milo. Sau một cuộc cãi vã, Milo lên phòng đi ngủ mà không để ý rằng tên lửa của những người Sao Hỏa đã đáp xuống bên ngoài và bắt cóc mẹ cậu bé. Với sự giúp đỡ của một cô gái thuộc phe Sao Hỏa tên Ki và Gribble - một gã sống dưới lòng đất am hiểu về công nghệ, Milo bước vào cuộc phiêu lưu tới các hành tinh để tìm mẹ.

Top 10 phim ăn khách tại Bắc Mỹ tuần này:

1. Battle: Los Angeles - Sony/ Columbia - 36 triệu USD 2. Rango - Paramount - 23,1 triệu USD 3. Red Riding Hood - Warner Bros. - 14,1 triệu USD 4. The Adjustment Bureau Universal - 11,5 triệu USD 5. Mars Needs Mom - Disney 6,8 triệu USD 6. Hall Pass - Warner Bros./ New Line - 5,11 triệu USD 7. Beastly - CBS Films - 5,09 triệu USD 8. Just Go With It - Sony/ Columbia - 4 triệu USD 9. The King's Speech Weinstein - 3,63 triệu USD 10. Gnomeo & Juliet - Disney 3,55 triệu USD

n Nguyên Minh

"Cô gái quàng khăn đỏ" đứng thứ ba tuần này.

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

Ảnh: Warner Bros.

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

105


NGAØY THAÙNH THEÅ 2011 TAÏI ÑAN VIEÄN BIEÅN ÑÖÙC THIEÂN TAÂM 13055 SE County Road 4271- Kerens, TX 75144 Tel: 903-396-3201 - E-mail: danvienthientam@yahoo.com - www.thientamosb.org

Kính göûi Quyù Ñoaøn Theå Coâng Giaùo Quyù OÂng Baø, Anh Chò Em Tín Höõu. Kính thöa Quyù Vò, Ngaøy Thaùnh Theå 2011, cuõng ñöôïc goïi laø Ngaøy Thaùnh Theå II-2011, ñöôïc toå chöùc töø ngaøy 9 ñeán 12 thaùng 6 naêm 2011. Chuû Ñeà Ngaøy Thaùnh Theå II-2011 “CAÙC CON HAÕY CAÀM LAÁY MAØ AÊN” (Mt 26:26) Ñeå nhaéc nhôû cho coäng ñoaøn daân Chuùa veà moät daáu aán tình yeâu cuûa ôn cöùu ñoä. Khi thieát laäp Bí Tích Thaùnh Theå, trong böõa tieäc ly, Chuùa Gieâsu caàm laáy baùnh, daâng lôøi chuùc tuïng Thieân Chuùa Cha, beû ra, trao cho caùc toâng ñoà vaø noùi: “ caùc con haõy caàm laáy maø aên”. Chuùng ta caàn ñöôïc Mình Thaùnh Chuùa Gieâsu laøm cuûa nuoâi soáng linh hoàn. Baùnh Thaùnh khoâng phaûi ñeå tröng baøy cho thaáy, nhöng laø nguoàn sinh löïc cho ñôøi soáng thieâng lieâng khi nhaän laõnh, khi “caàm” vaø “aên”. Ñan Vieän Thieân Taâm öôùc mong Ngaøy Thaùnh Theå laø cô hoäi ñeå moïi thaønh phaàn tín höõu chuùng ta cuøng nhau caàu nguyeän, xin ôn tha thöù, ôn bình an vaø thaêng tieán haïnh phuùc gia ñình. Vì vaäy, seõ coù nhieàu linh muïc, thuyết trình vieân ñöôïc môøi ñeán giaûng thuyeát vaø hoäi thaûo nhöõng ñeà taøi raát ích lôïi cho moïi giôùi. -Lm Nguyeãn Khaéc Hy, S.S; Lm.Nguyeãn Thieát Thaéng, O.S.B; Lm.Nguyeãn Thieân Laõm,C.S.Sp; OÂng Cao Taán Tónh, BVL. Ñaëc bieät coù chöông trình sinh hoaït, hoäi thaûo daønh rieâng cho giôùi treû.

Chöông trình toång quaùt Ngaøy Thaùnh Theå II-2011: THÖÙ NAÊM (Ngaøy 09 thaùng 6 naêm 2011)

7:00 pm Thaùnh Leã Khai Maïc 9:30 pm Ñeâm Sinh Hoaït / Löûa Traïi - Vaên Ngheä Boû Tuùi 11:00 pm -7:00 am Chaàu Thaùnh Theå chung vaø

106

rieâng

THÖÙ SAÙU: (Ngaøy 10 thaùng 6 naêm 2011) Thaùnh Leã Saùng 9:00-12:30 am Hoäi Thaûo 1 vaø 2 3:00 pm Ñi Ñaøng Thaùnh Giaù 7:00 pm-Thaùnh Leã Ñaïi Traøo 9:30-11:00 Sinh Hoaït Thaùnh Nhaïc 11:00-12:00am Giôø Ñeàn Taï Chung Chaàu Thaùnh Theå Caù Nhaân (suoát ñeâm)

THÖÙ BAÛY (Ngaøy 11 thaùng 6 naêm 2011)

Thaùnh Leã Saùng 9:00--12:30 pm: caùc chöông trình Hoäi Thaûo 3 vaø 4 3:30-4:30 pm - Giôø Ñeàn Taï Maãu Taâm 7:00 pm - Thaùnh Leã Ñaïi Traøo Leã Troïng Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa Gieâsu 8:00-9:00 pm - Röôùc Kieäu Thaùnh Theå 10:00 pm - Canh Thöùc Thaùnh Theå / Xin ôn chöõa laønh Chaàu Thaùnh Theå Caù nhaân suoát ñeâm.

CHUÙA NHAÄT (Ngaøy 12 thaùng 6 naêm 2011)

8:30 am: Thaùnh Leã Beá Maïc - Leã Troïng Chuùa Thaùnh Thaàn Ñan Vieän Bieån Ñöùc Thieân Taâm xin kính môøi taát caû moïi thaønh phaàn daân Chuùa, caùc ñoaøn theå Coâng Giaùo ñeán tham döï vôùi tinh thaàn thôø phöôïng vaø kính meán Chuùa Gieâsu trong Pheùp Thaùnh Theå. Ruùt kinh nghieäm naêm tröôùc, Ban Toå Chöùc chuaån bò khu vöïc ñeå caém leàu trong khu röøng caây maùt meû, an toaøn (ñaõ xòt thuoác dieät tröø muoåi, boï cheùt, kieán, v..vv. Nhaø Doøng cung öùng ñieän, nöôùc. Coù phoøng taém, phoøng veä sinh coâng coäng raát tieän nghi. Quaùn aên vaø quaùn giaûi khaùt phuïc vuï suoát thôøi gian Ngaøy Thaùnh Theå hoaëc töï tuùc naáu nöôùng taïi leàu. Caùch Nhaø Doøng khoaûng 20 phuùt laùi xe, (taïi I-45 vaø exit 229) coù moät soá khaùch saïn vaø nhaø nghæ (hotel vaø motel) - Giaù caû nheï nhaøng - Xin vaøo website nhaø doøng ñeå tìm hieåu. Lm. Dominic Nguyeãn Ñöùc Haïnh, OSB Phuï Traùch Ñan Vieän Benedictine Monastery of Thien Tam

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257 Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


AÂU DÖÔNG THUÏC HAÈNG (DAWN A.WU, D.D.S.)

FAMILY DENTISTRY & oRTHoDoNTICS

1000 E Campbell Rd, Ste. 116

AÂU DÖÔNG THUÏ C iHAÈ G (DAWN A.WU, D.D.S.) Toát nghieä p Ñaï HoïcNNha Khoa Baylor, Dallas Toát nghieäp Ñaïi Hoïc Nha Khoa Baylor, Dallas BAÙC SÓ NHA KHOA TOÅNG QUAÙT & THAÅM MYÕ BAÙ C SÓ NHA KHOA TOÅ N G QUAÙ T & THAÅ M MYÕ CHÖÕA C TRÒ THEO TIEÂU CHUAÅN HIEÄN ÑAÏI HÖÕA TRÒ THEO TIEÂU CHUAÅN HIEÄN ÑAÏI NhaNha só noù i tieáng: Vieät-Hoa-Anh-Spanish só noùi tieáng: Vieät-Hoa ŠAnh-Spanish

1000Richardson, E.Campbell Rd; Ste# 116 TX 75081

972-231-9591 Tel: 972-231-9591

ÑAÕ DÔØI ĐãCHÆ DỜI ÑÒA ĐỊA MÔÙI CHỈ

MÔÛ CÖÛA: MÔÛ CÖÛA: Thöù Ba,Thöù Naê3,5,6: m, Saù u, Baûy: 8:00am-5:00pm 8:30am-6:00pm Thöù HaiThöù & 7: Tö: theo heïn 8:30am-4:00pm

MỚI

Glenville rd

• • • • • • • •

CHUYEÂ NN CHUYEÂ

Khaùm raêng ngöôøi lôùn vaø treû em Š Khaùm raêng ngöôøi lôùn vaø treû em Traùm raêng, chöõa tuûy raêng Š Traùm raêng, chöõa tuûy raêng Nhoå raêng, tieåu giaûi phaãu Š Nhoå raêng, tieåu giaûi phaãu nh raênng,g,laølaø g giaû ŠBeäBeä nhnöù nöùôôùu ùu raê mm raêraê ngngiaû thaåmmmyõ myõ ŠNha Nhakhoa khoa thaå y ytraé ŠTaåTaå traénngg raê raên ngg ŠCosmetic Cosmetic Bonding Bonding ŠNieà Nieà raênngg nnggraê (kyõthuaä thuaät thieä n ñaï 6-24 thaùng)thaùng) (kyõ hieä n iñaï i 6-24

Plano Rd

Haø mmgiaû bòbò loûn Haø giaû loûg? ng? Ñöøng lo laéng nöõa! Campbell laéng a!i w Vì chuùÑöø ng toâni g coùlo phöông phaùnöõ p môù chuùKhoa ng toâiñeå coù quí phöông phaùcphoà môù i cuûma cuûŠa Vì Nha vò phuï i haø Arapaho Nha Khoa ñeå quí vò phuï c hoà i haø m raê ng cuõ: raêng cuõ: - Chaéc chaén Nhaän Medicaid - CHIP - EverCare - Chaéc chaén - AÊn ngon, nguû yeân Plan daø h cho ngöôø i lôùn tuoåi ñang NnHAÄ NM EDICAID - CHIP - AÊn ngon, nguû yeân coù Medicaid/Medicare - Khoâng caàn laøm haøm môùi - Khoâ ng caànphaù laøpmnaàhaø i NG RAÊ NG Š Phöông ym vöømôù a nhanh, goïn. Nhaän baûo hieåNIEÀ m - Visa - Master Xin goï i Nha Só A u Döông Thuï c Haè n g VÔÙ I KYÕ THUAÄ T MÔÙI: w Phöông phaùp naày vöøa nhanh vaø goïn. Card - Discover ñeå tham khaû o Xin goïi Nha Só AÂu Döông Thuïc Haèng INVISALIGN INVISALIGN ñeå tham khaûo KHOÂNG CAÀN ÑEO BRACES KHOÂNG CAÀN ÑEO BRACES Nhaän baûo hieåm-Visa-Mastercard- Discover

Xin goïi anh Höng Cell: 214-729-8072 972-487-1682

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

Water ◊ Sơn sửa thay mới siding, roofing, Heaters, )Phôû window MOÙN ÑAËC Gas, BIEÄT )Mì Taây Ñoâ ◊ Lót gạch ceramic, granite, marble Electrical, )Côm Gaø B U Ù N B O ØThông HUEÁ ◊ Lót gỗ hardwood, engineered )Côm Söôøn wood, laminate T a â y ống Ñcống oâ ◊ Làm hàng rào sắt, gỗ, patio Taây Ñoâ (ngẹt ◊ Garage door, opener, New and nước) Campbell 24/7 Repair Arapaho

Plano

Ñònh giaù mieãn phí Giaù caû phaûi chaêng Ñaõ hôn 15 naêm kinh nghieäm trong ngheà

CONSTRUC TION & pl umbing 1403 E.Campbell Rd., from # 104 A (@Plano Plumbing to Z rd.) Richardson, TX 75082 (Từ đồng hồ nước underground vào trong nhà) Tel: 972-680-8088

Jipiter

Chuyeân Giaët Thaûm Ñaùnh boùng saøn nhaø cho caùc cô sôû kinh doanh vaø tö gia Doïn deïp vaø laøm veä sinh cho caùc vaên phoøng Röûa heä thoáng huùt hôi nhaø haøng

Baûo ñaûm seõ haøi loøng quyù khaùch sau khi hoaøn taát coâng vieäc

Braces

JBJ

Tận tâm Uy tín Giá rẻ

RELIABLE BUILDING MAINTENANCE 3909 W.Walnut st., Ste 101 Garland, TX 75042

Invisalign

HENRY

Môû cöûa 7 ngaøy: Sun-Thur:9am-9pm 214-606-0893 Fri-Sat : 9am-11pm

XIN LIÊN LẠC

THẮNG Chaân thaønh kính môøi 214-606-5741 Phôû Taây Ñoâ

tapchicadao.com sốsố 257 3, 2011 tapchicadao.com 249Ngày Ngày18 26tháng tháng 11, 2010

107 69


Được sự hợp tác của Ông Nam Lộc, Giám đốc văn phòng Di trú và Tỵ nạn, thuộc cơ quan USCC tại Los Angeles - California, qua chương trình Di trú & Xã hội được phát hình trên đài SBTN, Tạp chí Ca Dao sẽ ghi lại chương trình hữu ích này để quý đồng hương tiện theo dõi.

BẢN TIN CHIẾU KHÁN MARCH, 2011 (BẢO TRỢ GIA ĐÌNH THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN) ƯU TIÊN THỨ NHẤT (F1) CON ĐỘC THÂN TRÊN 21 TUỔI CỦA CÔNG DÂN MỸ: NGÀY HIỆU LỰC: 01 THÁNG 01, 2005 (KHÔNG THAY ĐỔI SO VỚI THÁNG TRƯỚC, VẪN CÒN LÙI LẠI HƠN 1 NĂM) ƯU TIÊN HAI A (F2A) VỢ, CHỒNG VÀ CON ĐỘC THÂN DƯỚI 21 TUỔI CỦA THƯỜNG TRÚ NHÂN: NGÀY HIỆU LỰC: 01 THÁNG 01, 2007 (BỊ LÙI LẠI THÊM 1 NĂM SO VỚI THÁNG TRƯỚC, TỨC LÀ 3 NĂM 8 THÁNG SO VỚI THÁNG 12, 2010) ƯU TIÊN HAI B (F2B)

HỎI: Vào tháng 4 năm 2003, tôi

có làm giấy tờ để bảo lảnh gia đình anh chị của tôi. Xin hỏi anh Nam Lộc, hồ sơ theo diện F4 đang xét tới đâu và đáo hạn là ngày nào và tôi muốn bảo lảnh cho cha mẹ vậy thời gian chờ đợi là bao lâu, thưa anh Nam Lộc? Nam Lộc: Diện bảo lảnh anh chị em cũng như F4 rất tiếc là phải

108

CON ĐỘC THÂN TRÊN 21 TUỔI CỦA THƯỜNG TRÚ NHÂN: NGÀY HIỆU LỰC: 15 THÁNG 04, 2003 (KHÔNG THAY ĐỔI SO VỚI THÁNG TRƯỚC, tức là vẫn bị LÙI LẠI HƠN 2 NĂM SO VỚI THÁNG 12, 2010) ƯU TIÊN THỨ BA (F3) CON THÀNH HÔN CỦA CÔNG DÂN MỸ: NGÀY HIỆU LỰC: 01 THÁNG 01, 2001 (KHÔNG THAY ĐỔI SO VỚI THÁNG TRƯỚC, tức là vẫn bị LUI LẠI KHOẢNG 1 NĂM RƯỠI SO VỚI THÁNG 12, 2010) ƯU TIÊN THỨ TƯ (F4) ANH, CHỊ, EM CỦA CÔNG DÂN MỸ: NGÀY HIỆU LỰC: 01 THÁNG 01, 2000 (KHÔNG THAY ĐỔI SO VỚI THÁNG TRƯỚC tức là vẫn bị LÙI LẠI KHOẢNG 2 NĂM SO VỚI THÁNG 12, 2010)

lùi lại 2 năm, hiện nay ngày đáo hạn của diện F4 là tháng 1 năm 2000. Vì thế cho nên nếu làm đơn vào khoảng tháng 4 năm 2003 thì phải chớ vài năm nữa và ngày đáo hạn là ngày Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra để cấp chiếu khán cho gia đình theo thứ tự ưu tiên. Xem mẫu đơn I-797 thì người ta có để

rõ ngày ưu tiên và so sánh ngày nầy với bản tin chiếu khán hàng tháng thì mình biết rõ hồ sơ đến ngày đáo hạn hay chưa. Muốn bảo lảnh cho cha mẹ thì thời gian được cấp chiếu khán rất là nhanh khoảng 6 tháng tới 1 năm là cha mẹ có thể đến Mỹ được rồi. HỎI: Vào tháng 4 năm 2006 tôi có

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257 Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


làm hồ sơ bảo lảnh gia đình của 2 con gái, vào tháng 6 năm 2006 thì tôi đã nhận được giấy chấp thuận của Sở Di trú. Xin hỏi làm sao biết ngày đáo hạn của hồ sơ, vì tôi tuổi đã cao sợ có bề gì thì hồ sơ bị đóng, cho nên các con tôi có quốc tịch Mỹ muốn bảo lảnh theo diện F4 thì hồ sơ có được tính từ ngày được sở Di Trú chấp thuận hay không? NL: Hồ sơ bảo lảnh cho con theo diện F và diện F3 hiện nay thời gian bị kéo lại vài năm và ngày đáo hạn của diện F3 là tháng 1-2001, như vậy là phải chờ vài năm nữa. Mỗi tháng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra bản tin chiếu khán và được đài SBTN đọc lại trong chương trình mỗi đầu tháng. Cả 2 diện F3 và F4 đều không liên quan với nhau, anh chị em bảo lảnh cho nhau thì phải chờ 9,10 năm mới có chiếu khán đáo hạn, hồ sơ nào đáo hạn sớm thì sở Di Trú sẽ cấp chiếu khán cho người đó. Hai diện F3 và F4 không thể ghép lại với nhau để mà thụ hưởng quyền lợi xin quí vị hiểu rõ điều nầy. HỎI: Tôi có bảo lảnh gia đình em gái và cháu tôi đứng ra bảo trợ về tài chánh. Gia đình em tôi chuẩn bị lên đường định cư tại Mỹ. Nhưng hiện nay thì gia đình cháu tôi đang có chuyện trục trặc và không muốn có trách nhiệm về vấn đề bảo trợ tài chánh. Xin hỏi anh Nam Lộc, sau khi em gái tôi sang Mỹ thì có cách nào thay thế tên của cháu tôi bằng một người khác tiếp tục bảo trợ tài chánh cho gia đình em gái tôi được không? NL: Thưa ông, vấn đề không dễ dàng như vậy, khi một người ký tên bảo trợ tài chánh tức là E-864 tức là người đó đặt bút ký

hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ và hợp đồng đó trói buộc đương sự do đó dù người được bảo lảnh sang Mỹ rồi thì cũng không thay thế người khác được. Một người đã ký tên bảo trợ tài chánh thì không có điều khoảng nào có thể thay đổi người khác được, chúc ông may mắn. HỎI: Cháu có quốc tịch Mỹ để bảo lảnh cho vợ của cháu sang Mỹ theo diện hôn thê, nay thì vợ cháu đã có thẻ xanh và được phép đi làm. Xin hỏi chú Nam Lộc khi nào vợ cháu có thể làm đơn xin thi quốc tịch và có thẻ xanh thì có thể bảo lảnh cho cha mẹ của cô ta được không thưa chú Nam Lộc? NL: Một người lập gia đình với công dân Mỹ sau 2 năm thì làm thủ tục xin thẻ xanh 10 năm, và sau khi có thẻ xanh 10 năm rồi thì có đủ điều kiện xin thi nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Sau khi có bằng quốc tịch rồi thì đương sự có thể làm đơn bảo lảnh cho cha mẹ của mình và thời gian đoàn tụ với gia đình của công dân Mỹ thì rất là ngắn khoảng từ 6 tháng đến một năm. HỎI: Vào năm 2002 thì con tôi có quốc tịch Mỹ, sau đó thì bảo lảnh tôi và em của nó đến năm 2003 thì tôi được qua Mỹ nhưng em nó thì không được đi. Nếu tôi qua đời thì có điều gì ảnh hưởng đến hồ sơ của em nó hay không? Thường trú nhân bảo lảnh cho con dưới 21 tuổi thì mấy năm được đi và thường trú nhân thì mấy năm được làm đơn thi quốc tịch Hoa Kỳ. NL: Trường hợp 1 người có QTHK bảo lảnh cho cha mẹ hoặc anh chị em thì 2 hồ sơ đó hoàn toàn khác biệt. Trong trường hợp cha mẹ được bảo lảnh sang Mỹ rồi

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

mà có qua đời thì không bị ảnh hưởng gì vì người đứng đơn là anh chị em nên liên quan gì đên cha mẹ cả. Trường hợp thường trú nhân bảo lảnh cho con dưới 21 tuổi thì chiếu khán nầy đi rất là nhanh khoảng 5,6 tháng là có rồi vì hiện nay có sự dình trệ của chiếu khán nhập cảnh cho nên diện F2A phải kéo dài khoảng 2,3 năm mới có chiếu khán nhập cảnh. Thường trú nhân muốn xin thi QTHK thì nếu là vợ hoặc chồng của cong dân Mỹ thì khoảng 3 năm mà thôi còn những trường hợp còn lại thì phải chờ khoạng năm thì mới hội đủ điều kiện xin thi quốc tịch Mỹ HỎI: Cháu có QTHK và có một bạn trai là du học sinh đang học dỡ dang và ở Mỹ đã quá hạn Visa. Vậy thì cháu có thể kết hôn và điều chỉnh cho người ấy có thẻ xanh được không thưa chú Nam Lộc? NL: Luật pháp Hoa Kỳ cho phép 1 người sang Hoa Kỳ theo diện du học hoặc du lịch v.. v.. nếu gặp một người ý trung nhân và lập gia đình với công dân Mỹ, thì có thể xin phỏng vấn và vẫn ở hoa kỳ mà không cần trở về Việt Nam. Trong trường hợp nầy cô có quyền bảo lảnh người phối ngẫu của cô, nếu cả 2 cùng tiến đến hôn nhân thì anh nầy có thể xin được phỏng vấn tại Mỹ và được cấp thẻ xanh mà không cần trở về Việt Nam. HỎI: Ba tôi đến Mỹ vào năm trước và có thẻ xanh 10 năm, và bây giờ muốn qua Úc để dự lễ ra trường của em tôi, vậy thì ba tôi có đi được hay không thưa anh Nam Lộc? NL: Tất cả thường trú nhân nào có thẻ xanh 2 năm hoặc 10

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

109


năm đều có quyền xin hồ sơ xuất ngoại. Tuy nhiên tùy theo quốc gia mà qúi vị sẽ đến, có những quốc gia không đòi hỏi Reentry Permit nhưng ngược lại có quốc gia họ đòi hỏi thủ tục nầy. Trong trường hợp nầy cha cô nên xin Reentry permit cũng như là xin Visa trước khi đi Úc thì nếu không sẽ gặp nhiều trở ngại. HỎI: Cháu đã qua Mỹ năm 2008 do người chị bảo lảnh, cháu lập gia đình năm 2005 nhưng sau đó đã ly dị trước khi đi Mỹ. Nay thì cháu muốn về Việt Nam để làm thủ tục kết hôn với một người mà cháu đã thương trước đó. Xin nhờ chú Nam Lộc Hướng dẫn những thủ tục như thế nào. NL: Cô qua Mỹ năm 2008 theo diện anh chị em bảo lảnh, cô

110

đã lập gia đình năm 2005 nhưng sau đó đã ly dị thì cô có quyền tự do lập gia đình với người khác. Tuy nhiên vấn đề cứu xét diện bảo lảnh hôn nhân ở Việt Nam xem ra rất là khe khắc, phải có đầy đủ những chứng minh từ lúc 2 người quen nhau cho đến khi tiến đến hôn nhân và đồng thời 2 người phải biết rõ với nhau từ gia đình cho đến công việc làm, thậm chí cho đến nơi cư ngụ hoặc những nơi dự định định cư trong tương lai. Tất cả những yếu tố đó phải được chứng minh một cách đầy đủ và rõ ràng để trả lời cho các viên chức phỏng vấn của tòa Lảnh sự, nếu mà thỏa mãn được các vấn đề đó thì không có gì trở ngại cả. HỎI: Tôi có bảo trợ cho người bạn

để bảo lảnh cho cha mẹ, ông bà sang Mỹ tháng 4 năm 2010, nhưng vào tháng 10 năm 2010 thì tôi bị thất nghiệp, nếu ông bà cần tài trợ thì tôi có trách nhiệm gì hay không thưa anh Nam Lộc? NL: Khi chúng ta làm đơn bảo trợ cho người nào thì chúng ta phải có trách nhiệm theo sự đòi hỏi của chính phủ Hoa Kỳ, và giấy bảo trợ mà quí vị ký đó là hợp đồng cam kết với chính phủ Hoa Kỳ. Khi chúng ta đặt bút ký thì chúng ta phải biết trách nhiệm của chúng ta là gì, không nên ký đại nếu không đọc kỹ mẫu bảo trợ tài chánh E-864. Ở trong đó sẽ nói rõ quí vị có trách nhiệm như thế nào thì có lẽ chinh xác hơn thay vì nghe lời giãi thích của tôi. n

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257 Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


trang màu

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

111


Bạn đang muốn một chuyến du lịch về Việt Nam thăm thân nhân, hay về Việt Nam để tìm lại kỷ niệm xưa... Saigon Music đang có bán vé về Việt Nam trong dịp hè với giá rẻ thật bất ngờ. Vé in liền tại chỗ. Chúng tôi có văn phòng tại Việt Nam và đón khách tại phi trường miễn phí.

Saigon Music mong được phục vụ quí khách.

Ngoài ra Saigon Music còn có dịch vụ sau: - Nạp phút gọi VN 2.5 cents/phút - Chuyển tiền về VN - Chuyển hàng về VN - Bán các loại dược thảo

TEL: 210-650-4795

112

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257 Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


4010 E. BELKNAP - HALTOM CITY, TEXAS NGOÂI CHÔÏ VIEÄT NAM COÙ ÑAÀY ÑUÛ CAÙC LOAÏI:

RAU QUAÛÙ BOÁN MUØA TOÂM CAÙ, ÑOÀ BIEÅN TÖÔI NGON

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

HAØNG HOÙA ÑA DAÏNG. PHAÅM CHAÁT TOÁT BAÕI ÑAÄU XE AN TOAØN. ROÄNG RAÕI TIEÁP ÑOÙN AÂN CAÀN, NIEÀM NÔÛ

Nhieàu haøng on sale MOÃI TUAÀN

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

113


Lựa chọn tốt nhất về chăm sóc răng miệng tại Việt Nam Là địa chỉ tin cậy chuyên điều trị cho Quý Việt Kiều. Thời gian nhanh chóng, hiệu quả. Quý thân chủ có thể tham khảo website Nhakhoalananh.com và liên hệ trước với chúng tôi qua điện thoại, email để được

Chuyên về răng sứ & Implant

tư vấnmóc trước về đại, phương điều trị, thời giá cả... Máy hiện côngpháp nghệ hàng đầu gian, thế giới

Labo caohiện cấpđại, tại chỗ, răng Máy móc công giúp nghệlàm hàng đầu sứ thếnhanh giới với X quang kỹ thuật số toàn cảnh (digital panorama Điều trị nhẹ nhàng, hiệu quả

X-ray), phòng tiểu phẫu implant trang bị hệ thống implant Nobel Biocare (Mỹ), Ankylos (Đức)...

Đội ngũ bác sĩ giỏi, thường xuyên tu nghiệp nước ngoài

Labtrợ tại chỗ, vớihàng thiết tận bị làm răng Hỗ khách tình, uysứ tínbằng kỹ thuật CAD/CAM (Computer Added Design/ Computer Added Manufacture) hàng đầu của Sirona (Đức) và Ivoclar Vivadent (Thụy Sĩ), giúp làm răng sứ nhanh, đẹp tự nhiên. Đội ngũ bác sĩ giỏi, kinh nghiệm nhiều năm, thường xuyên đi tu nghiệp tại Mỹ, châu Âu, Úc, Hàn Quốc... Điều trị nhẹ nhàng, đẹp và hiệu quả.

NHA KHOA LAN ANH PHÚ MỸ HƯNG GARDEN 149 Tôn Dật Tiên, Khu Kênh Đào, PMH, Q.7, HCM, VN Tel: (011) 84 8 5412 1314 NHA KHOA LAN ANH PHÚ MỸ HƯNG NAM LONG 130 Hà Huy Tập, Nam Long 1, PMH, Q.7, HCM, VN Tel: (011) 84 8 5411 1616 NHA KHOA LAN ANH PHÚ NHUẬN Phú Mỹ Hưng Garden: 149 Tôn Dật Tiên, khu Kênh Đào, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TPHCM 292 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, HCM, VN Điện thoại: (84-8) 54 12 13 14 Tel: (011) 84 8 3844 2838 Phú Mỹ Hưng Nam Long: 130 Hà Huy Tập, Nam Long 1, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TPHCM Điện thoại: (84-8) 54 11 16 16

Phú Nhuận: 292 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TPHCM Điện thoại: (84-8) 38 44 28 38

011 84 917 463 468

www.NhaKhoaLanAnh.com E-mail: lananhdental@gmail.com Hotline: 0917 463 468

114

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257 Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Ý NGHĨA CUỘC SỐNG

Đời như là một tách cà-phê Một nhóm cựu sinh viên, đã đạt được những thành tựu tốt đẹp trong sự nghiệp của họ. Một hôm họ rũ cùng nhau đến thăm người giáo sư cũ. Cuộc hội ngộ giữa thầy trò sau bao năm xa cách thật là vui vẻ, và câu chuyện dần dần chuyển sang đến sự quan tâm về những áp lực và sự căng thẳng trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Vị giáo sư trầm ngâm không nói gì và sau đó ông mời mọi người uống cà phê, rồi ông đi vào nhà bếp đem trở ra một ấm cà phê lớn và một một cái khay để đủ mọi loại tách, từ loại giản dị rẽ tiền cho đến loại cảu kỳ sang trọng được làm bằng đủ loại chất liệu, một số bằng sành sứ, nhựa, kim loại, thủy tinh, pha lê v.. v. Sau đó ông kêu họ tự rót cà phê vào những tách mà mình đã chọn. Khi tất cả các sinh viên đã có một tách cà phê trong tay, vị giáo sư nói: “Nếu bạn có để ý, tất cả ly đẹp đắt tiền đã được lấy dùng và để lại những cái đơn giản và rẻ tiền. Muốn có những cái tốt đẹp nhất cho mình là chuyện bình thường nhưng đó là nguồn gốc của vấn đề và sự căng thẳng của bạn. Hãy nghĩ rằng rằng tự cái tách không đem lại thêm phẩm chất gì cho cà phê. Hầu hết trong mọi trường hợp, nó chỉ là đắt hơn và trong một vài trường hợp thậm chí còn giấu những gì chúng ta uống. Những gì tất cả các bạn thực sự muốn là cà phê, không phải là cái tách, nhưng bạn có ý thức cho mình những cái tách tốt nhất ... Và sau đó bạn bắt đầu nhìn cái tách của của người khác. Lời bàn: Cuộc sống là cà phê. Các công việc, tiền bạc và vị trí trong xã hội là cái tách. Nó chỉ là công cụ để giữ và chứa cuộc sống, và các loại tách mà chúng ta có không xác định, cũng không thay đổi phẩm chất của cuộc sống mà chúng ta đang sống. Đôi khi, vì quá chú trọng vào cái tách mà chúng ta không thưởng thức được hương vị của cà phê. Cà phê là chính, không phải cái tách! “Những người hạnh phúc nhất không

Những chướng ngại vật trong đời Ngày xưa, có một vị vua vì muốn thử lòng dân chúng, nên ông nghĩ ra cách là đặt một tảng đá lớn trên đường. Sau đó, ông ta núp lại để xem coi có ai sẽ dời đi tảng đá lớn này. Một số thương nhân và cận thần đi tới nhưng mọi người đều tránh né tảng đá và đi xung quanh nó. Nhiều người còn lớn tiếng đổ lỗi cho ông không giữ các con đường được thông thương dễ dàng, nhưng không ai làm bất cứ điều gì về việc dời đi tảng đá. Sau đó, có một nông dân đang vác một bao tải rau quả. Khi tới gần tảng đá, ông đã để nó xuống bên vệ đường và sau đó ông đã hết sức cố gắng để lăn tảng đá vào bên trong, cuối cùng ông đã thành công. Sau khi ông vác tải rau lên lại và nhận thấy có một túi xách nằm ngay chổ củ của tảng đá. Trong túi có nhiều đồng tiền vàng và một tấm giấy của nhà vua ghi là vàng này là dành cho người dẹp bỏ các tảng đá đi Người nông dân đã học được những gì mà nhiều người chúng ta không bao giờ hiểu - Mỗi trở ngại là cơ hội để cải thiện tình trạng của chúng ta.

Khuyết danh - NPT phỏng dịch

có những thứ tốt nhất. Họ chỉ cần thực hiện tốt nhất của tất cả mọi thứ. “

Khuyết danh - NPT phỏng dịch

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

115


Hội Bác Ái Phanxicô - Franciscan Charity

Giúp trẻ mồ côi khuyết tật - Helping Disabled Orphans P.O. BOX 425120 - SAN FRANCISCO, CA 94142 - TEL: (714) 213-2111 Website: www.hoibacaiphanxico.org – Email: info@HoiBacAiPhanxico.org Non_Profit Organization Tax ID Permit No. 52-2418738

Thû Múâi

Tặng 100 phút gọi Trân trọng kính mời quý Đồng Hương tham dự Bữa Cơm Tình Thương Việt Nam cho Vào lúc 5:30Pm, Chúa Nhật, Ngày 27 tháng 3 năm 2011 mỗi quý khách Nhà hàng THANH THANH 2515 East Arkansas Lane #150, Arlington, TX 76010 tham dự Vé ủng hộ $30 - (Cơm tối, Văn Nghệ, và Ảo Thuật)

Chương trình văn nghệ đặc biệt gồm có:

Ca Sĩ Mỹ Phương

Ca Sĩ Ngọc Yến

NS Quốc Hùng

Ảo thuật Minh Trần

MC Lm Vũ Hải Đăng

Ca Sĩ Mai Thiên Vân

Cùng với sự góp mặt văn nghệ của Vy Đan và các Ca Sĩ Địa Phương Xin đặt bàn và lấy vé tại các số điện thoại sau:

Vietnam Plaza Supermarket: ~(817) 538-3856; (682) 551- 0617; Anh Tòng Cao: (817) 692 5790 * Chị Thúy Cosmetics (Chợ New Saigon):~(214) 597- 0711 * Tuyết Tofu:~(972)889-8638; Hoa Phát:~(817) 462-5127; (817) 462-5147 Sự hiện diện và lòng quảng đại của Quý Vị sẽ xoa dịu phần nào nỗi thống khổ của những trẻ em mồ côi bất hạnh nơi quê nhà. HỘI BÁC ÁI PHANXICÔ P.O BOX 425120, SAN FRANCISCO, CA 94142

Trân Trọng Kính Mời, Lm Linh Hướng Trịnh Tuấn Hoàng, OFM - Tel: (714) 213-2111

***Để đón tiếp Quý vị được chu đáo hơn, xin Quý vị vui lòng gọi điện thoại đặt chỗ trước càng sớm càng tốt, *xin cám ơn

116

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257 Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


MẹoVặt

Cách chế biến thịt bò Phương pháp xào cho thịt bò mềm - Khi xào thịt bò muốn cho thịt mềm, sau khi ướp gia vị xong, ta cho 2-3 thìa dầu ăn vào trộn đều ướp cùng, để khoảng 20-30 phút. Sau khi ướp xong, ta dùng lửa to đảo nhanh thịt, khi xào xong cho thịt ra khỏi chảo ngay. - Đối với thịt bò dai, trước khi xào ta ngâm thịt vào nước trong một ít chất cácbônát natri hoà vào nước trong vòng vài phút, như vậy thịt sẽ trở nên mềm và ngon hơn.

còn làm cho mùi vị của thịt được thơm ngon hơn. Mùi vị độc đáo của thịt bò nấu bia

Dùng bia nấu, ninh thịt bò, món thịt bò của chúng ta sẽ mềm, thơm và đậm đà hơn bình thường. Cách làm thịt bò mềm trở lại

Thịt bò già ninh rất lâu mới nhừ, để giúp thịt bò mềm trở lại, trước hết ta xoa lên thịt bò một lớp mù tạc, để trong vòng 6-8 giờ, sau đó rửa sạch thịt rồi cho vào ninh. Ngoài ra, trong khi ninh, ta nên cho thêm ít rượu trắng hoặc giấm (1kg thịt cho 2-3 Nên dùng nước sôi để ninh nấu thịt bò Khi ninh, nấu thịt bò, ta nên đun nước sôi hẳn thìa rượu hoặc 1 thìa giấm). Với cách làm này thịt rồi mới cho thịt vào, như vậy không những giữ sẽ mềm, non trở lại và nhanh nhừ hơn. được các thành phần dinh dưỡng có trong thịt mà

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

117


PROFESSIONAL Wallpaper & Remodeling Chuyên: * Lót gạch * Lợp mái nhà * Hàng rào * Cầu thang * Trim * Cửa * Marble * Sơn tường * Sheetrock * Texture * Shower * Plumbing * Patio * Sàn gỗ * Bath tub * Cabinet * Lót thảm

Có license # 48596 Có bảo hiểm và bond để bảo đãm cho mọi công việc Đặc biệt: • Sửa chữa máy lạnh • Điện nhà • Thay bình nước nóng & lạnh liện lạc: sang nguyễn pháp danh Thiện Đăng tel: 469-682-6880 Evening: 972-675-5338

Danh sách các Tổ Chức, Hội Đoàn và Tôn Giáo Nếu quý vị trong các tổ chức cộng đồng, hội đoàn và tôn giáo có nhu cầu muốn đăng thông tin của quý vị trên Tạp chí Ca Dao miễn phí, xin hãy liên lạc với tòa soạn. ĐT: 214-306-1025 Email: info@tapchicadao.com SAN ANTONIO Chùa Phước Huệ Buddhist Temple Of San Antonio 6292 Lockhill Rd San Antonio, TX 78240 Phone: (210) 561-1225 Website: chuaphuochue.blogspot.com Email: thichphuocquang@gmail.com Trụ Trì Kỳ Kheo Thích Phước Quang

118

GARLAND Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Our Mother of Perpetual Help Parish 2121 W Apollo Rd Garland, TX 75044 Phone: (972) 414-7073 Website: www.dmhcg.org Email: giaoxu@dmhcg.org Chùa Đạo Quang 3522 N. Garland Avenue Garland, Texas 75040. USA Phone: (972) 414 7345

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257 Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

119 49

tapchicadao.com số 257sốNgày 18 tháng 3, 2011 tapchicadao.com 249 Ngày 26 tháng 11, 2010


XE ĐƯA ĐÓN

Bạn thích bộ môn Inline Skating? Bạn muốn tập đi nhanh và tham gia thi đua? Muốn sinh hoạt lành mạnh và làm cho thân thể năng động? Hãy tham gia đội XLR8 Speed Skating. Chúng tôi sinh hoạt mỗi tuần vào thứ Tư từ 7-9pm và thứ Bảy 8-10am. Lệ phí $5 cho mỗi lần tham gia, tại sân rộng lớn của Texas Skatium, 2020 Rowlett Rd, Rowlett TX 75043. Bạn phải cần skate riêng của mình, và phải có helmet (nón an toàn, loại nào cũng được). Liên lạc (tiếng Anh) HLV ông Bill 214391-6218 hoặc Nancy 214-957-0293

Phục vụ quý đồng hương không có phương tiện di chuyển, không lái xe được. Lái xe cẩn thận, an toàn

Huy Trần 469-688-5619

Hình minh họa

E

L A S OR

F

CẦN BÁN XE

HONDA Accord SE đời 2006

46K miles, 1 đời chủ, màu Silver, xe 4 cửa, mới thay 4 vỏ xe mới. Chủ giữ rất kỹ, thay nhớt và bảo trì xe đúng định kỳ. Xe mới, đẹp, sạch sẽ, chưa bị accident . Giá bán $13.500 (có thể thương lượng).

Xin gọi Hương: 972-757-3941

Tạp chí Ca Dao tờ báo của mọi gia đình Hãy Quảng cáo và Rao Vặt trên tạp chí Ca Dao. Xin liên lạc:

(214) 306-1025 Dạy lái xe, thực hành bằng xe đời mới. Nhận đưa đón các nơi. Uy tín, tận tâm, kinh nghiệm Lái xe an toàn.

Cần thợ Pink & White, nữ làm tay chân nước, Khu Mỹ Trắng típ cao tại Lubbock, $800-$1000 trở lên, nếu cần chủ sẽ bao lương. Xin liên lạc: 806-780-8800 work (214) 306-1025 806-401-3600 cell

Cô THỦY (coi bài)

Trước ở đường Walnut, Garland. Nay đã dời địa chỉ. Xin liên lạc:

(972) 495-5452

Sửa Xe Tại Nhà

Nhận sửa các loại xe Tại Nhà với giá bình dân. Xin liên lạc sau 4 giờ.

Xin liên lạc:

anh Chí

(469) 230-0829

Minh

(817) 888-5837

257-282

120

Ngày 4 tháng 3, 2011 số 256 Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


BEST PLUMBING NI CONSTRUCTION GIAÙ REÛ - ÑUÙNG HEÏN - UY TÍN

Nhoùm thôï nhieàu naêm kinh nghieäm, kheùo tay, coù traùch nhieäm ngheà nghieäp. * Chuyeân söûa chöõa, thieát keá caùc loaïi Maùy laïnh, Maùy suôûi, Bình nöôùc noùng cho Cô sôû thöông maïi, Nhaø thôø vaø Tö gia * Sôn trong vaø ngoaøi. Ñổ xi-maêng. * Loùt goã Hardwood floor, Laminate. * Loùt gaïch Marble, Granite, Ceramic, Vinyl tiles. * Garage thaønh phoøng, Nôùi roäng nhaø, Ngaên töôøng. * Laøm haøng raøo Saét, haøng raøo Goã, Deck, Patio. * Remodel Bath, Kitchen, Granite, Countertop, Skyline. * Thoâng ngheït OÁNG COÁNG, laøm mọi việc veà PLUMBING. * Gaén cöûa kieáng phoøng taém, Thay cöûa soå kieáng caùc loaïi. * Laép raùp caùc loaïi Ñeøn, Quaït traàn, ñoùng Trim, Molding vaø söûa chöõa Cöûa Cuõ. * TAÁT CAÛ VIEÄC TRONG NHAØ CAÀN SÖÛA CHÖÕA.

20 Naêm Chuyeân Nghieäp trong ngheà söûa OÁNG NÖÔÙC. Chuyeân thoâng caùc loaïi OÁNG COÁNG bò ngheït. Nhaän laøm moïi coâng vieäc lieân quan ñeán OÁNG NÖÔÙC duø lôùn hay nhoû cho Nhaø ôû, Tieäm Nails, Toùc, Restaurants, v..v... * * * * * * *

Remodel phoøng taém, nhaø beáp theo yù Chuû Nhaø. Söûa hoaëc thay môùi caùc loaïi Faucets, Boàn taém. Toilet, Maùy xay raùc, Voøi töôùi caây. Bình nöôùc noùng (Water Heater). Gaén cöûa kieáng phoøng taém. Thoâng Ngheït Maùy Giaët, Maùy Saáy. Söûa ÑÖÔØNG OÁNG BÒ BEÅ, reã caây ñaâm vaøo. Tham khaûo Mieãn Phí. Laøm vieäc 24/7. Luoân caû ngaøy LEÃ, TEÁT.

Xin Goïi TRIEÀU:

LAØM VIEÄC BAÛO ÑAÛM - GIAÙ REÛ - BEÀN ÑEÏP

XIN GOÏI JOHN PHAM: 214-315-4094 Phuïc vuï 24/7 luoân ngaøy LEÃ, TEÁT

972-757-3921

MOÏI COÂNG VIEÄC ÑEÀU ÑÖÔÏC BAÛO ÑAÛM

REPAIR SERVICE

Xây cất Sửa chữa

Light Commercial & residential

Air Conditioning & Refrigeration »» electric: gắn quạt trần, đèn, outlet 120v, 240v ... »» Plumbing: đường nước, thông cống ... »» Heating: bình nước nóng (gas & điện), máy sưởi nhà ...

THỢ HÀN • • •

Xin gọi:

Phi (214) 729-0945

Hùng

(469) 288-7637

• • • •

Garage door Hệ thống tưới nước Thông ống cống Thay thảm đủ màu

Dũng Nguyễn

Nhận đưa rước 214.328.6660 phi trường

214.384.4124

Sơn nhà Làm hàng rào Thay mái nhà Patio Nhà bếp Phòng tắm Cabinet Lót gạch, gỗ Sink

Chuyên làm hàng rào sắt và gỗ Cửa sắt, cửa an toàn, Carport, Patio Nhận làm tất cả các loại cửa sắt theo ý khách hàng

NOVUS REAL ESTATE INC

Thiện Nguyễn

Office: 972-943-8808 w Cell: 214-505-7300

Cell: 214-208-4883 (H): 972-272-4727

2828 W Parker Rd #103, Plano TX 75075

Jacqueline Oanh Phạm

Multi Million Dollar Producer

Chuyên mua bán nhà cũ, mới và các cơ sở Thương Mại Giúp quý vị vay tiền với phân lời thấp nhất.

OSCAR SALON Oscar Cut & Dry Special Đã phục vụ đồng hương trên 13 năm. Bảo đảm giá hạ nhất vùng. Xin gọi để lấy hẹn định giá miễn phí.

Men & Children Women

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

6

$ 00 $

10

00

972.489.7877

1303 E Belt Line Rd Ste 106 Near Downtown Carrollton

tapchicadao.com số 256 Ngày 4 tháng 3, 2011

121


Rao Văt CLASSIFIEDS

Mua Bán l Sang Nhượng l Cho Thuê l Dịch Vụ l Cần Người 1 tháng (2 kỳ): $15 2 tháng (4 kỳ): $28 3 tháng (6 kỳ): $36 4 tháng (8 kỳ): $45 Không tính thêm tiền cho chữ đậm. Giá áp dụng cho mổi ô trong Rao Vặt.

CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ Cần người giữ trẻ, 2 tuổi, cháu trai, ở Lubbock, TX. Bao ăn, bao ở. Xin L/L 469-2266115 cell. Work: 806-780-8800

Liên lạc: Tùng Nguyễn Phone: (214) 306-1025 San Antonio: (210) 650-4795

VÙNG SACHSE: Cựu giáo chức, Cựu nữ Hướng Đạo Sinh nhận giữ trẻ từ 1 tháng tuổi đến 12 tuổi; Nhận đưa rước học sinh; Nhận dạy kèm toán, tập đọc (Math - Reading) từ lớp 1-6. Có license theo chương trình dinh dưỡng của chính phủ. Nhiều năm kinh nghiệm. Trong khu Park Lake Estates - Sachse. Xin liên lạc Cô Phước: 469-879-8582 hoặc 972-675-9252

NHẬN GIỮ TRẺ, GARLAND GẦN NHÀ THỜ Nhận giữ trẻ từ 3 tháng tuổi đến 12 tuổi. Có license theo chương trình dinh dưỡng cuả chính phủ. Nhiều năm kinh nghiệm. Nhà gần nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin liên lạc: Cô Cúc 214-501-4173

KINH CỨU KHỔ Nam Mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Bá thiên vạn đức Phật hằng hà sa số Phật vô lượng công đức Phật. Phật cáo A-Nan ngôn, thử kinh đại thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bịnh, năng cứu tam tai, năng cứu bá nạn khổ. Nhược hữu nhơn tụng đắc nhứt thiên biến nhất thân ly khổ nạn, tụng đắc nhứt vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn. Nam Mô Phật lực oai. Nam Mô Phật lực hộ, xử nhơn vô ác tâm, lịnh nhơn thân đắc độ, hồi quan Bồ Tát hồi thiện Bồ Tát a nậu đại thiên vương, chánh điện Bồ Tát, ma kheo, ma kheo thanh tịnh, tỳ kheo, quan sự đắc tán, tụng sự đắc ưu. Chư vị Bồ Tát ngũ bá a la hán cứu độ đệ tử ...nhứt tâm ly khổ nạn tự ngôn. Tức thuyết chơn ngôn viết: kim bà kim bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế ni ba la đế, tỳ nể, nể đế, ma ha già đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. Đọc lời nguyện nầy 9 ngày (9 lần) - Thì cầu gì được nấy. Gia đình Trần Vũ Sơn Thành kính tạ lễ

CẦN SANG NHÀ HÀNG

Gần High School Irving - Tiệm rộng 1,500 sqft, sạch sẽ. Máy lạnh mới. Gồm có 4 bàn nail, 6 ghế Spa, máy hấp kềm, TV Plasma, Máy giặt - Máy xấy mới. Có hệ thống security camera. Tất cả đều mới. Càn sang gấp để chuyển về Houston. Xin liên lạc: Ann 713-677-3666

Cần sang tiệm Nail khu Mỹ trắng, vùng East Plano. Good location. Muốn có cơ hội làm ăn tốt, xin liên lạc ngay: 469-951-7339

Cần sang tiệm Nail Vì lý do gia đình, cần sang 1 tiệm khu sang. Địa chỉ: 6086 S. Sheridan - Tulsa, OK 74145. Xin L/L 918-5213484. Giá $35.000

Nhà vùng Southwest Fort Worth. Xây 2002. Rộng 1869 sqft. 3/2/2. CƠ HỘI TỐT ĐỂ ĐẦU TƯ. Đang cho thuê section 8 với giá $1050.00/tháng. Bán giá $99k. Miễn trả giá. Xin L/L: Tâm 817-705- 8482

CẦN SANG TIỆM NAIL Vì lý do sức khỏe, cần sang tiệm nail. Tiệm ở San Antonio. Có 4 bàn, 4 ghế. Có 1 phòng waxing, 1 phòng ăn. Ai thật lòng xin l/l 210-343-9819 hoặc 210-599-0340

MỚI House for Sale Nhà gần Lee’s Sandwich, Belt Line & Jupiter. 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 phòng tắm. Xây 1976, 2187 sqft. Sửa sang mới. Bán $147k. Rộng rãi thích hợp cho giữ trẻ và ở đông người. L/L Bill 469-227-7839 Chị Vân 972-697-6055

122

Rộng 2200 sq ft. Giá phải chăng (tiền rent rẻ). Nếu ai thật lòng xin gọi cô Kim 210-789-

3899

Ngày 4 tháng 3, 2011 số 256 Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Lạy Chúa, Lạy Cha. Ngài là bậc Thánh cạnh Đấng Chúa Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp bách hiện nay. Hãy thành tâm đọc lời cầu nguyện nầy mỗi ngày 9 lần (hoặc nhiều hơn càng tốt) trong vòng 9 ngày toại nguyện với điều bạn cầu mong. Được ơn nhớ dâng lời nguyện này để ban truyền cho người khác. Tạ ơn Cha Phanxicô Trương Bữu Diệp. Gia đình Thúy & Phú tạ ơn Lạy Chúa, Lạy Cha. Ngài là bậc Thánh cạnh Đấng Chúa Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp bách hiện nay. Hãy thành tâm đọc lời cầu nguyện nầy mỗi ngày 9 lần (hoặc nhiều hơn càng tốt) trong vòng 9 ngày toại nguyện với điều bạn cầu mong. Được ơn nhớ dâng lời nguyện này để ban truyền cho người khác Tạ ơn Cha Phanxicô Trương Bữu Diệp. TRÍ & DUNG tạ lễ

Cần thợ phụ bếp Cần người giúp chạy bàn (waiter or waitress), Khu Stone Oak. Mọi chi tiết xin l/l anh Sơn 210-391-3449 Nhận Đưa Rước Học Sinh tận tình và chu đáo, vùng San Antonio, nếu có nhu cầu xin vui lòng liên lạc cô Ly 210-653-7416 hoặc 210-837-8067

LỜI CẦU NGUYỆN Lạy Chúa, Lạy Cha. Ngài là bậc Thánh cạnh Đấng Chúa Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp bách hiện nay. Hãy thành tâm đọc lời cầu nguyện nầy mỗi ngày 9 lần (hoặc nhiều hơn càng tốt) trong vòng 9 ngày toại nguyện với điều bạn cầu mong. Được ơn nhớ dâng lời nguyện này để ban truyền cho người khác Tạ ơn Cha Phanxicô Trương Bữu Diệp. Dung Mỹ Tạ ơn

LỜI CẦU NGUYỆN Lạy Chúa, Lạy Cha. Ngài là bậc Thánh cạnh Đấng Chúa Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp bách hiện nay. Hãy thành tâm đọc lời cầu nguyện nầy mỗi ngày 9 lần (hoặc nhiều hơn càng tốt) trong vòng 9 ngày toại nguyện với điều bạn cầu mong. Được ơn nhớ dâng lời nguyện này để ban truyền cho người khác Tạ ơn Cha Phanxicô Trương Bữu Diệp. Huyền Trần Tạ ơn

CONDO CHO THUÊ Condo ở khu Carrollton, cho thuê. Xin liên lạc Bình Phạm 214516-8888 CẦN SANG NHÀ HÀNG Rộng 2800 sq ft.Vung San Antonio. Giá phải chăng, tiền Rent rẻ. Nếu ai thật lòng xin vui lòng gọi C.Ann hoặc Tia 210-832-9889

Cần bán đất ở Vietnam Lô đất 7 ngàn mét, giá $100/mét. Hiện đang trồng hoa lài. Cách phi trường 20 cây số. Xin l/l cô Mai:

682-365-6734 hoặc cô Dân: 0903226111

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

OFFICE FOR LEASE Văn phòng bảo hiểm ở Carrollton có office cho mướn. Địa điểm 1: Josey & Frankford. Địa điểm 2: Josey & Belt Line Office từ 100-400 sqft. All bills paid. Cơ hội tốt cho những ai muốn mở văn phòng khai thuế, travel agetns, realtors, v.v... Xin liên lạc: Bình Phạm 214-516-8888 CẦN NGƯỜI GẤP

Cần 1 nữ nhân viên trả lời điện thoại và lấy order cho một dealer chính của hãng Satellite. Phải biết thông thạo tiếng Anh và Việt. Lương giờ cộng với Commission cao. Liên lạc ngay hôm nay: (817) 703-7250 tapchicadao.com số 256 Ngày 4 tháng 3, 2011

123


Bảo Bình (20/1 - 18/2) Những khó khăn trong tuần sẽ thử thách khả năng thực sự của Bảo Bình, nếu tập trung thì bạn hoàn toàn gặt hái được những kết quả tích cực. Ba ngày đầu tuần sẽ thực sự rất áp lực, mọi người có thể hiểu lầm nếu như bạn ứng xử không khéo léo. Sang ngày thứ Năm, những mối quan hệ bạn bè mới là trọng tâm trong ngày, sự hỗ trợ từ họ giúp cho mọi việc thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Bảo Bình chỉ thực sự thành công khi dồn hết tâm huyết mà thôi. Ngoài ra, ít khi chịu lắng nghe ý kiến của người lớn sẽ mang đến khá nhiều rắc rối vào cuối tuần đó nhé. Song Ngư (19/2 - 20/3) Song Ngư nên mạnh dạn theo đuổi những hoài bão của mình, thất bại sẽ giúp bạn ngày một trưởng thành lên mà thôi. Thời gian đầu tuần, chuyện tình cảm dần có những thay đổi tích cực, ngày thứ Ba sẽ là một dịp tuyệt vời để bày tỏ tình cảm đó. Mặt khác, rắc rối sẽ đến nếu như Song Ngư không chịu khó lắng nghe lời khuyên từ mọi người trong ngày thứ Năm. Vào thời gian cuối tuần, nỗ lực cá nhân mang lại hiệu quả rõ rệt trong công việc, bạn có thể yên tâm tận hưởng rồi đó. Bạch Dương (21/3 - 19/4) Một tuần với khá nhiều sự kiện quan trọng xảy ra, đặc biệt là những thông điệp tình yêu lãng mạn từ người ấy vào thời gian đầu tuần. Vào ngày thứ Hai, chi tiêu quá nhiều có thể làm cho ngân quỹ bị thâm hụt trầm trọng, tốt hơn là Bạch Dương nên tiết kiệm đi nhé. Sang ngày thứ Ba, món quà đầy bất ngờ từ đứa bạn thân sẽ đến vào đầu ngày. Tuy nhiên, ba mẹ có thể không hài lòng với kết quả học tập trong ngày thứ Năm đâu đó, bạn nên dành nhiều thời gian cho chuyện học hành nhé. Thời gian cuối tuần, lên kế hoạch cho chuyến đi dã ngoại cùng bạn bè hay họp mặt gia đình sẽ rất ý nghĩa đó. Kim Ngưu (20/4 - 20/5) Công việc sẽ thuận lợi hơn khi Kim Ngưu lên kế hoạch chu đáo ngay từ đầu, bạn có một tuần cực kỳ hạnh phúc bên gia đình. Vào ngày thứ Ba, món quà lãng mạn từ người ấy sẽ là nhân tố quan trọng giúp cho tình cảm giữa hai bạn ngày một gắn bó hơn. Tuy vậy, những khó khăn vào ngày thứ Tư là rất lớn, quan trọng là Kim Ngưu cần nên chia sẻ và tham vấn lời khuyên từ bạn bè. Ngày thứ Năm mang đến nhiều thay đổi tích cực, bạn sẽ khởi đầu ngày mới cực kỳ hưng phấn. Ngoài ra, khoảng thời gian cuối tuần sẽ rất sôi động với nhiều hoạt động thể thao và từ thiện xã hội. Song Tử (21/5 - 21/6) Song Tử cần phải quyết tâm hơn trong công việc và học tập, mọi thứ có thể không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu đó. Khoảng thời gian đầu tuần sẽ rất suôn sẻ, kết quả tốt giúp bạn tự tin hơn. Tuy nhiên, khả năng tài chính sẽ được bảo đảm nếu tận dụng tốt cơ hội nghề nghiệp. Trong ngày thứ Ba, Song Tử sẽ nhận được nhiều quà tặng đặc biệt từ bạn bè. Sang thứ Năm, sự hỗ trợ từ bạn bè tạo điều kiện cho một vài dự định quan trọng được hoàn thành. Những ngày cuối tuần sẽ cực kỳ lãng mạn khi người ấy chủ động mời bạn đi chơi hay xem phim, hãy mạnh dạn bày tỏ tình

124

cảm đi nha. Cự Giải (22/6 - 22/7) Cuộc sống là trường học tốt nhất, Cự Giải học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ người lớn, nhưng cái tôi cá nhân có thể mang đến nhiều rắc rối trong quan hệ xã hội. Vào ngày thứ Ba, thông điệp tình yêu từ người ấy sẽ là tin vui đặc biệt nhất. Sang thứ Tư, ba mẹ sẽ hỗ trợ hết mình về mặt tài chính cho những kế hoạch cá nhân. Mặt khác, uy tín của bản thân tăng lên rõ rệt khi Cự Giải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong ngày thứ Sáu. Ngoài ra, bạn nên dành thời gian cuối tuần cho gia đình và lên kế hoạch cho công việc trong tuần mới, mọi việc đang đi rất đúng hướng đó. Sư Tử (23/7 - 22/8) Cơ hội chỉ đến một lần, Sư Tử nên chủ động nắm bắt thật tốt nhé. Khoảng thời gian đầu tuần, công việc tương đối suôn sẻ, điểm nhấn nổi bật nhất là những món quà ý nghĩa từ đứa bạn thân. Vào ngày thứ Tư,xích mích trong quan hệ bạn bè là nguyên nhân dẫn đến nhiều thay đổi tiêu cực, mọi việc sẽ ổ n t h ỏ a

hơn nếu bạn ứng xử một cách khéo léo hơn. Sang thứ Năm, kết quả học tập tốt là sự bảo đảm cho Sư Tử một vị trí quan trọng tronh nhóm. Tuy nhiên, tình hình tài chính không được khả quan lắm vào khoảng thời gian cuối tuần, tốt nhất là bạn nên nhờ cậy sự hỗ trợ từ gia đình. Xử Nữ (23/8 - 22/9) Xử Nữ có nhiều thời gian cho những dự định cá nhân, mọi thứ đang đi rất đúng hướng. Vào ngày thứ Ba, chuẩn bị một kế hoạch chu đáo là yếu tố quan trọng mang đến thành công. Sang thứ Tư, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được nồng ấm cho lắm, bạn nên giúp mọi người làm hòa với nhau nhé. Xử Nữ dễ dàng hoàn thành được những mục tiêu công việc quan trọng vào ngày thứ Năm. Ngoài ra, cơ hội học tập có thể đến vào ngày thứ Sáu, bạn cần nỗ lực hết mình để nắm bắt chúng thật tốt. Vào dịp cuối tuần, ba mẹ

dễ dàng chấp thuận một vài đề xuất cá nhân. Thiên Bình (23/9 - 22/10) Hãy nên chia sẻ nhiều hơn với ba mẹ những quan điểm cá nhân của Thiên Bình nhé, họ sẽ lắng nghe và có lời khuyên thích hợp. Vào ngày thứ Hai, thông tin tốt lành sẽ đến trong công việc, bạn nên duy trì hiệu suất hoạt động hiện tại đi nhé. Sang thứ Ba, thông điệp tình yêu tích cực tạo không khí lãng mạn hơn cho mối quan hệ tình cảm với người ấy. Tuy nhiên, sức khỏe bản thân bắt đầu có những dấu hiệu tiêu cực vào thứ Năm và Sáu, Thiên Bình nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Khoảng thời gian cuối tuần sẽ ý nghĩa hơn khi bạn thoải mái thực hiện dự định ấp ủ bấy lâu nay. Hổ Cáp (23/10 - 21/11) Hổ Cáp có một tuần bận rộn nhưng nhiều niềm vui và cả may mắn nữa, mọi thứ có thể không đạt được như mong đợi nhưng ít ra bạn cũng chứng tỏ được khả năng của mình rồi đó. Vào ngày thứ Hai, tình hình tài chính có thể không được thuận lợi như mong muốn, hãy nên chi tiêu một cách tiết kiệm nha. Hai ngày tiếp theo, niềm vui trong công việc mang đến sự hưng phấn và nhiệt huyết tràn trề. Hổ Cáp hoàn thành được nhiều mục tiêu quan trọng của ngày thứ Năm, tạo tiền đề thuận lợi cho việc nắm bắt tốt cơ hội trong ngày thứ Sáu. Ngoài ra, bạn sẽ đón nhận nhiều thông tin tốt lành vào khoảng thời gian cuối tuần nữa đó. Nhân Mã (22/11 - 21/12) Mọi thứ không đơn giản như bạn nghĩ đâu đó, Nhân Mã cần linh hoạt điều chỉnh để đạt được kết quả tốt nhất. Hai ngày đầu tuần, tình cảm với người ấy đang có những bước tiến rõ rệt, bạn nên dành nhiều thời gian quan tâm hơn nữa nhé. Mặt khác, sức khỏe bản thân cần được quan tâm nhiều hơn vào ngày thứ Tư. Sang thứ Năm, khả năng tài chính ổn định cho phép thực hiện những kế hoạch quan trọng, đó là khoảng thời gian quan trọng nhất trong tuần. Ngoài ra, lên kế hoạch sinh hoạt cho gia đình vào thời gian cuối tuần sẽ giúp mọi người có những giây phút cực kỳ tuyệt vời bên nhau. Ma Kết (22/12 - 19/1) Ma Kết có thể đạt được kết quả mong muốn theo cách riêng của mình, cuộc sống luôn công bằng, bạn nên nỗ lực hết mình trong công việc nhé. Vào ngày thứ Ba, tin vui về tài chính tạo động lực phấn đấu mạnh mẽ, mọi thứ đang đi rất đúng hướng. Sang thứ Tư, xích mích trong mối quan hệ bạn bè gây ra những trở ngại đáng kể, hãy nên bình tĩnh để có những quyết định phù hợp. Tuy vậy, Ma Kết nên chia sẻ nhiều hơn về những khó khăn với ba mẹ, họ sẽ là chỗ dựa vững chắc về tinh thần trong ngày thứ Năm. Mặt khác, nhiều sự kiện quan trọng có thể xảy ra vào dịp cuối tuần.

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257 Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Một thế giới của sự khác biệt

10 một tháng

$

Gọi điện thoại và gửi tin nhắn toàn cầu, không giới hạn. Khi cần kết nối với gia đình và bạn bè trên toàn thế giới, chương trình MetroPCS quốc tế sẽ tạo một thế giới của sự khác biệt. Chỉ cần $10 một tháng với chương trình chọn lọc, quý vị có thể tăng thêm điện đàm và tin nhắn đến hơn 100 quốc gia, không giới hạn. Bao gồm tất cả thuế và lệ phí quy định. Không có hợp đồng hàng năm. 888.8metro8 www.metropcs.com MetroPCS Authorized Dealer

Để biết thêm chi tiết hay tìm một cửa hàng gần nhất xin gọi ngay (972) 352-8813 MIDLOTHIAN 620 E. Main St. (trên Hwy 287 Business)

NORTH RICHLAND HILLS 5600 Rufe Snow Rd. (hướng North của 820)

DALLAS 8122 Forest Ln. (gần 75 và Forest Ln)

CARROLLTON 2510 N. Josey Ln. (góc xa lộ 190 và Josey)

Unlimited international long distance feature is limited to select countries and destinations and is only available with certain rate plans. Price shown is in addition to monthly service charge. Specific unlimited international calling destinations are subject to change without notice. No guarantee of text message delivery. Consult a MetroPCS associate for details. Visit metropcs.com or a MetroPCS store for information on specific Terms and Conditions of Service, coverage areas, handset capabilities and any applicable restrictions. Rates, services and features subject to change. Taxes and regulatory fees included. MetroPCS related brands, product names, company names, trademarks, service marks, images, symbols, copyrighted material, and other intellectual property are the exclusive properties of MetroPCS Wireless, Inc. and its subsidiaries, parent companies, and affiliates. Copyright ©2010 MetroPCS Wireless, Inc.

Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

125


TELECOM WIRELESS NEXT TO NAM HUNG MARKET 1700 EAST PIONEER PKWY STE 186 ARLINGTON, TX

126

817-860-2575

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257 Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888


Quảng cáo vùng San Antonio: (210) 650-4795

tapchicadao.com số 257 Ngày 18 tháng 3, 2011

127


Annual Percentage Yield*

L

A IN

RM

Te

FRe

e

on balances up to $150,000.00

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM ĐẦU TIÊN TẠI TEXAS DO NGƯỜI VIỆT ĐIỀU HÀNH & QUYẾT ĐỊNH www.citybankonline.com

DON VO

Branch Manager 2615 W. Pioneer Pkwy, Ste 101 Grand Prairie, TX 75051 (Trong khu thương mại ASIA TIMES SQUARE)

(972) 660-9600

FREE CHECKING

w Không lệ phí hàng tháng w Không cần số tiền tối thiểu trong trương mục w Free checks và ATM/DEBIT Card

MR. TOMMY (hÙnG) VÕ

Branch President 3500 W. Walnut St Garland, TX 75042 (Đối diện khu chợ Trường Nguyên) (972) 494-9600

Business Hours: Drive Thru: Mon-Fri: 9am-6pm Sat: 9am-1pm Lobby: Mon-Fri: 9am-5pm Sat: 9am-1pm

BEE DAO

Branch Manager 9788 Walnut St, Ste 200 Dallas, TX 75243 (Trong khu chợ Hong Kong) (214) 575-8316

GARLAND & DALLAS Business Hours: Drive Thru: Mon-Fri: 7:30am-6pm w Sat: 9am-1pm Lobby: Mon-Thur: 9am-4pm w Fri: 9am-6pm Sat: 9am-1pm

**APY = Annual Percentage Yield. RATE CORRECT AS OF 2/17/2011. Reward Checking is a variable rate account and rate may change at any time. $50 Minimum Opening Balance. Fees may reduce earnings.

Top Nail Supply

Toll Free: 1.866.912.SPAS or 1.866.912.7727 Fax: 214.703.5297

www.tnspa.com w www.topnailsupply.com

Ñaëc Bieät Cho möôùn (lease) gheá Spa

Lavender

La Lili  SET UP MIEÃN PHÍ  Gheá Spa cuûa caùc haõng danh tieáng Nay với Allstate còn tiết kiệm nhiều hơn trước Những người lái xe chuyển bảo hiểm sang Allstate tiết kiệm trung bình được $348 một năm. Khi quý vị đang kiếm mua bảo hiểm xe, hảy gọi cho tôi trước.

Trần Đình Lộc (214) 575-3929 9780 Walnut Street # 394 Dallas a051418@allstate.com

128

La Tulip

XO

 Baùn giaù khuyeán maõi caïnh tranh  Coù chöông trình traû goùp cho moïi gheá Spa  Nhaän ñoåi gheá cuõ laáy gheá môùi  Free Shipping trong USA vaø Canada

3112 N. Jupiter Rd., #102 w Garland, TX 75044 (Goùc ñöôøng Beltline & Jupiter, trong khu nhaø haøng Naêm Höùa)

Coù ñaày ñuû caùc hieäu Spa Coù ñuû maøu cho quyù khaùch löïa choïn Business Hours: Mon-Fri: 9am- 8pm Sunday: 11am- 6pm Sat: closed (appointment only)

XIN VUI LOØNG GOÏI ÑÖÙC: 972-859-0528 TIEÄM: 214-703-0018

Ngày 18 tháng 3, 2011 số 257 Quảng cáo vùng Dallas, xin gọi (214) 306-1025 w Arlington/FW: (817) 881-8888

* Tiền tiết kiệm trung bình trong một năm căn cứ vào những tài liệu liên bang cung cấp từ những khách hàng mua bảo hiểm xe Allstate trong năm 2009. Tiền tiết kiệm thật sự có chênh lệch. Các khế ước bảo hiểm của Allstate chỉ được viết bằng tiếng Anh. Allstate Fire and Casualty Insurance Company, Northbrook, Illinois © 2010 Allstate Insurance Company

Ca Dao Magazine Issue 257  

Tạp chí Ca Dao, phát hành ngày 18 tháng 3, 2011

Ca Dao Magazine Issue 257  

Tạp chí Ca Dao, phát hành ngày 18 tháng 3, 2011

Advertisement