Page 1


CON

TENTS

Bigbang in 2006

P.3

g-dragon P.7 taeyang p.9

TOP P.11

daesung P.13 seungri p.15 solo new album p.25

tour in bangkok p.33

way to success p.17


Editor

talk

สวัสดีทุก ๆ คนนะคะ ดิฉัน น.ส.เนตรชนก กรุยกระโทก 5314101337 สาขานิเทศศาสตร์ ก็ ข อ ฝ า ก ห นั ง สื อ บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ อ อ น ไ ล น์ เ ล่ ม นี้ ด้ ว ย น ะ ค ะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หนังสือออนไลน์ ถ้ า มี ข้ อ ผิ ด พลาดประการ เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CA222 ใ ด ก็ ข อ อ ภั ย ด้ ว ย น ะ ค ะ การออกแบบสื่อิ่งพิมพ์ 2 หลังสื “เนตรชนก” อออนไลน์เล่มนี้ช ื่อว่า “BIGBANG DOCUMENTARY FROM THE PART TO THE PRESENT” เป็น เรื่องเกี่ยวกับศิลปิน K-POP วง BIGBANG ก่อนที่จะมาเป็นนัก ร้ อ งที่ มี ช ื่ อ เสี ย งโด่ ง ดั ง ไปทั่ ว โลก เมื่อก่อนนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไร มามากมายต้องทุ่มเทและเสียสละ เวลาของพวกเขาเพื่ อ ที่ จ ะมาฝึ ก ซ้อมเพื่อเป็นนักร้องที่มีคุณภาพใน หนังสือเล่มนี้จะมีเรื่องราวมากมาย เกี่ ย วกั บ ศิ ล ปิ น กลุ่ ม BIGBANG ตั้ ง แ ต่ อ ตี ด จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น ค ะ


BIGBANG

ยอมรับจริงๆว่ากระแสเกาหลีฟีเวอร์ยัง มีการตอบรับ ดีมากๆสำ�หรับศิลปินรุ่นใหญ่ อย่าง บิ๊กแบง ถือว่าเป็นศิลปินค่ายวายจี เอนเตอร์เทนเม้นต์ ที่เป็นขวัญใจตลอดกาล จนครองตำ�แหน่งผู้นำ�เพลงและแฟชั่นอันดับ หนึ่ ง มี แฟนคลั บ มากกว่ า ล้ า นคนทั่ ว เอเชี ย และเป็ น ต้ น แบบการก่ อ ตั้ ง วงบอยแบน ด์ห้าคน (อันประกอบด้วย นักร้องหลัก ขาแร๊ พ และขาแดนซ์ ภ ายในวง)ขณะนั้ น บิ๊ ก แบงเป็ น ศิ ล ปิ น รุ่ น น้ อ งที่ ปั้ น มาจาก โครงการเฟ้ น หาด็ ก มี ส ามารถทั่ ว เกาหลี vip - 1

2012 หมายจะสร้างศิลปินให้ โด่งดังอย่างนักร้องรุ่น พี่ เซเว่น

V.I.P


Happy New Year

2013 vip - 2


BIGBANG in

2006

vip - 3


ย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีก่อน ศิ ล ปิ น เดี่ ย วที่ เ รารู้ จ ั ก กั น ดี ค ง หนีไม่พ้น เรน และ เซเว่น สอง ศิ ล ปิ น ต่ า งค่ า ยผู้ มี จุ ด มุ่ ง หมาย เ ดี ย ว กั นท า ง ด น ต รี ใ น กา ร ตี ต ลา ด ท วี ป แ ล ะ เข า ก็ ป ร ะ ส บ ความสำ � เร็ จ มากขณะเดี ย วกั น เซ เว่ น ก็ ตั ด สิ น ใจบุ ก ตลาดอเมริ ก า เพื่ อ หลี ก ทางให้ ศิ ล ปิ นรุ่ น น้ อ งได้ เกิด ส่วนเรน ก็ยังคงเดินสายทั่ว เอเชียก่อนจะไปโกอินเตอร์เช่นกัน ปี 2006 รายการเรียลลิตี้ บิ๊ ก แ บ ง ด อ จ คิ ว เ ม น ท า รี่ เ ผ ย แ พ ร่ ท า ง ส ถ า นี

กอมที วี เ กาหลี กำ � ลั ง เป็ น ที่ ได้ รั บ ความสนใจในหมู่ เ ด็ ก สาววั ย รุ่น ซึ่งขณะเดียวกันมีอีกกระแส หนึ่งที่ออกมาวิจารณ์ว่าในแง่ลบ ทุ ก คนยั ง คงเด็ ก มากที่ จ ะเป็ น นั ก ร้ อ งแต่ ก็ พ ยายามฝึ ก ฝนจน ได้ อ อกอั ล บั้ ม ครั้ ง แรกและเริ่ ม ทั ว ร์ ค อนเสิ ร์ ต ทั่ ว เอเชี ย พร้ อ ม กั บ เปิ ด ตั ว ที่ ป ระเทศไทยด้ ว ย ปี 2007 ถือว่าเป็นยุคทองต้นๆ ของกระแสเกาหลีฟีเวอร์ หลัง จากที่ ป ระเทศ เกาหลี ใต้ เ ป็ น เจ้ า ภาพการแข่ ง ขั นฟุ ต บอลโลก ถื อ ไ ด้ ว่ า เ ป็ น ก า ร เ ปิ ด ตั ว ด้ า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ห นั ง vip - 4


แ ล ะ ว ง ก า ร เ พ ล ง ไ ป ใ น ตั ว ชาววีไอพีไทยแลนด์ เริ่มก่อตั้ง ใน ขณะที่ ก ลุ่ ม แฟนคลั บ ของศิ ล ปิ น อื่ น ๆก็ เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เช่ น กั น เวลา ผ่ า นไปวงการเพลงเกาหลี เริ่ ม มี ศิลปินหน้าใหม่ออกมาสู่ตลาดกลุ่ม แฟนคลั บ และโลกอิ น เตอร์ เ น็ ต ทำ � ให้ อิ ท ธิ พ ลวงการเพลงได้ รั บ ความนิ ย มมากขึ้ น กว่ า เดิ ม หลาย เท่ า ใ นร ะ ย ะ เ ว ล า อั นร ว ด เร็ ว บิ๊กแบงมีผลงานเพลงอยู่เรื่อยๆแม้ นั บ วั นจะเว้ นช่ ว งออกซิ ง เกิ ล นานๆ

เพราะพวกเขาเคยบอกไว้ ว่ า การ ให้ โ อกาสศิ ล ปิ นรุ่ น น้ อ งได้ เ กิ ด เราควรจะมี ช่ ว งหยุ ด พั ก เป็ น ของตั ว เองบ้ า งแต่ นั่ นก็ ไม่ ไ ด้ หมายความว่ า พวกเขาจะทิ้ ง ความผู ก พั นจากงานเหล่ า นี้ ไป ทิ้งท้ายด้วยคำ�คมเล็กน้อย .แฟนคลั บ ที่ ด ี อาจมี การปกป้ อง ศิ ล ปิ น ได้ แ ต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความ ว่ า แฟนคลั บ เหล่ า นั้ น จะต้ อ ง เกลียดศิลปินอื่ นทุกคนเสมอไป... ( แ ป ล จ า ก ฮั น กึ ล ม า ) บทความจาก ข้ า ว ผั ด ค ะ น้ า ห มู ก ร อ บ

Bigbang

VIP vip - 5


vip - 6


G-Dragon

vip - 7


ชื่อในวงการ : G-Dragon ชื่อจริง : Kwon Ji Yong(Yong ใน ภาษาเกาหลี แปลว่า มังกร) ตำ�แหน่ง : หัวหน้าวง / แรปเปอร์ / แต่งเพลง ( เนื้อร้อง + ทำ�นอง ) การศึกษา: Seoul Korean Traditional Arts Middle & High School วันเกิด : 18 สิงหาคม ค.ศ. 1988 กรุ๊ปเลือด : เอ ส่วนสูง : 170 น้ำ�หนัก : 54kg สมาชิกในครอบครัว: พ่อแม่และพี่สาว ความสามารถ : Rapping, Dancing, Beat Boxing, การเขียน, ร้อง เพลง, ภาษาจีน, และภาษาอังกฤษ งานอดิเรก : การวาดภาพ ชอบ : แฟชั่น, การแสดง, ทำ�อาหาร, กรอบโดนัท, สุนัข, รถยนต์

Profile

เดบิวท์ : DaeHanMinGook Hip Hop Flex 2001 - ชื่อเล่นที่จีดรากอนชอบให้คน อื่นเรียกคือ “ควอนลีดเดอร์” (หัวหน้าควอนนั่นเอง) - ชอบที่จะทำ�อะไรที่มัน ท้าทายความสามารถตัวเอง - สิ่งมีค่าของจีดรากอนคือ เสื้อผ้าทุกชุด รองเท้าทุกคู่ และหมวกทุกใบ เพราะเขาคิด ว่าถ้าเกิดมันหายไป เขาจะไม่ สามารถซื้ออันใหม่มาทดแทน ได้ ดังนั้นทุกวันนี้เขาจึงติด นิสัยที่จะต้องมานั่งจัดระเบียบ ความเรียบร้อยของของพวกนี้ เป็นประจำ� vip - 8


Tae Yang

vip - 9


ชื่อในวงการ : Tae Yang ชื่อเก่าในวงการ : Young Bae Taekwon ชื่อจริง : Dong Young Bae ตำ�แหน่ง : ร้องนำ� วันเกิด : 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 กรุ๊ปเลือด : เอบี ส่วนสูง : 170 น้ำ�หนัก : 56kg สมาชิกครอบครัว : พ่อแม่และพี่ชาย ความสามารถ : Rapping, Dancing, Beat Boxing, Singing, & Languages (ญี่ปุ่นและจีน)

งานอดิเรก : ทำ�สวน, ฟังเพลง, และ ดูทีวี บุคลิกภาพ : การทุกอย่างของเขาที่ด ี ที่สุดในกว่า achiever ไม่ชอบที่จะ ต่อสู้เขาพูดเกี่ยวกับปัญหาของเขากับ ฝ่ายตรงข้าม เขาฟังคุณอย่างดีและ คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาจะไปพูดก่อนที่เขา จะบอกว่าชอบอะไร แทยังชอบ :, ฤดูร้อน, เสื้อผ้า, เกมส์, และ mangas

Profile

ที่ผ ่านมาประสบการณ์ : ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เขาไปเรียนการแสดง Auditioned สำ�หรับ เพลงวิดโี อของ JinuSean อยู่ในวิดโี อเพลง A - Yo JinuSean เป็นมิ นิ JinuSean. Auditioned สำ�หรับ YG หลังการประชุม นักดนตรีคริสตจักรที่เขาชื่น ชอบ : Usher, Omarion, Justin เดบิวท์ : YG Family 2nd Album 2002

vip - 10


T.O.P

vip - 11


ชื่อในวงการ : T.O.P ชื่อเก่าในวงการ : Tempo ชื่อจริง : Choi Seung Hyun ตำ�แหน่ง : แรปเปอร์ / บีทบ๊อก / แต่งเพลง วันเกิด : 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1987 (อายุ 20 ปี) กรุ๊ปเลือด : บี ส่วนสูง : 180 ซม. น้ำ�หนัก : 65 สมาชิกครอบครัว : พ่อ แม่ และพี่สาว บุคลิกภาพ : เขาพูด ดีและเขาเป็นปาก แข็งมาก เขาชอบที่จะเป็นผู้นำ�ของสิ่ง ต่างๆและพูดความคิดของเขา ขี้อาย ชอบ : การแสดงละคร, ดนตรี, การ ออกแบบและแฟชั่น :. นักดนตรีที่เขา ชื่นชอบ, Omarion Usher, Jay - Z, และ B2K

Profile

ที่ผ ่านมาประสบการณ์ : KBS เราชอบวิทยุ เขาชนะการต่อสู้ rap; 2003 การปฏิบัติอยู่ ในกังนัมสโมสรใน; 2002 ~ 2005 ทำ�กับ STARZ; 2004 การศึกษา : Seoul Art College (Majoring in Musical) - อาหารที่ท๊อปชอบมีหลาย อย่างรวมถึง ข้าว ไอศกรีม yanggeng (อ่า เจลลี่ถั่วแดง แท่งๆ ที่ท๊อปกินตอนมันวอน แฮงบกอ่ะค่ะ) แล้วก็ โดนัท ด้วย

vip - 12


profile

ชื่อในวงการ : Dae Sung ชื่อจริง : Kang Dae Sung วันเกิด : 26 เมษายน ค.ศ. 1989 ตำ�แหน่ง : ร้องนำ� กรุ๊ปเลือด : โอ ส่วนสูง : 173cm น้ำ�หนัก : 62kg การศึกษา : โรงเรียนมัธยม KyeongIn

vip - 13

งานอดิเรก : ร้องเพลง บุคลิกภาพ : สดใสเสมอจะดีที่สุดใน ทุกอย่างของเขาเมื่อเขารอบ ๆ คนอื่น ๆ เขา lightens อารมณ์ ชอบ : การเคาะ, ตีกล่อง, และการ หล่อเย็น นักดนตรีที่เชื่นชอบ : อัชเชอร์ omarian,, Ne - Yo, และ Wheesung การกำ�หนด : ฉันจะทำ�งานของฉันที่ ยากที่สุดและเป็นที่ที่ด ีที่สุด - สไตล์การแต่งตัวที่ช ื่นชอบคือ DS Style (Daesung Style สรุปคือชอบ การแต่งตัวตามสไตล์ของตัวเองใช่ไหม เนี่ยน้องแด้) - แดซองใส่เสื้อผ้าไซส์ M - มีเพียงแค่ช่วงเวลาเดียวที่เขาไม่ สามารถฝืนยิ้มได้ นั่นก็คือ หลังจาก ที่ลงจากเวที ไม่ว่าความผิดพลาดที่ เขาทำ�บนเวทีมันจะเล็กน้อยเพียงไหน เขาก็รู้สึกผิดหวังและรู้สึกว่ามันเป็นสิ่ง ที่เขาต้องรับผิดชอบ


Dae Sung

vip - 14


profile

ชื่อในวงการ : Seung Ri ชื่อเก่าในวงการ : V & Victory ชื่อจริง : Lee Seung Hyun ตำ�แหน่ง : ร้องนำ� / ออกแบบ ท่าเต้น วันเกิด : 12 ธันวาคม ค.ศ. 1990 กรุ๊ปเลือด : เอ ส่วนสูง : 174cm น้ำ�หนัก : 57kg สมาชิกครอบครัว : พ่อแม่และพี่ สาวน้อง Specialty : ร้องเพลงเต้นรำ� และ Choreographing

vip - 15

Personality : Very strong, สำ�หรับสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของ กลุ่มที่เขาเป็นผู้ ใหญ่น่ารัก, เพราะ กรุ๊ปเลือดของเขาคือเขาเป็นขี้อาย มากและช่วยให้สิ่งต่างๆมากมายกับ ตัวเอง ชอบ : ภาษาต่างประเทศ - สไตล์การแต่งตัวที่เขาชื่นชอบคือ G-Dragon Style - เขาใส่เสื้อผ้าไซส์ M - เขาเคยเข้าร่วมรายกร Battle Shinhwa Show แต่ว่าก็ถูกคัดออก เพราะว่ายังขาดทักษะด้านการร้อง เพลงเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ - ไม่ชอบให้ ใครมาว่าเขาว่าเขาขาสั้น ประสบการณ์ที่ผ ่านมา : M.net ต่อสู้ของชินฮวา <มิถุนายน - สิงหาคม 2005> อยู่ในทีมเต้น Kwangju”Il Hwa”<สิงหาคม 2003 - มกราคม 2005>


Seung Ri

vip - 16


W

ay to

vip - 17

success.


BIGBANG 5 หนุ่มสมาชิก BIGBANG ศิ ล ปิ น ไอดอลยอดนิ ย มที่ สุ ด ของ เกาหลี ในยามนี้พ็อกเกตบุ๊กที่มีช ื่อ ว่า Shout To The World ซึ่ง มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่องราวชีว ิตการ ทำ � งานของพวกเขาแต่ ล ะคนจน กระทั่งประสบความสำ� เร็จอย่าง ทุกวันนี้ หนังสือเล่มดังกล่าวกลาย เป็ น หนั ง สื อ ขายดี ไ ปชั่ ว พริ บ ตา เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังสือ พวก เขาตั้งใจไว้ว่าจะเป็นกำ�ลังใจให้คน ที่ กำ � ลั ง ตามหาความฝั น เอาชนะ ความยากลำ � บากเพื่ อ พบกั บ วั น

แห่ ง ความสำ � เร็ จ ที่ เ ฝ้ า รอคอย5 หนุ่มสมาชิก BIGBANG ได้แสดง ให้ เห็ นว่ า “ไม่ มี สิ่ ง ใดจะสั ม ฤทธิ์ ผล หากขาดความพยายาม”พวกเขาเคาะ ประตูบริษัท YG Entertainment และต่อสู้ต่อการแข่งขันมากมายจน ก้าวสู่ศิลปินกลุ่ม BIGBANG เมื่อ คุ ณ มองกลุ่ มศิ ล ปิ นวงBIGBANG พวกเขาเป็ น มากกว่ า เพื่ อ นซึ่ ง คุ ณ พร้ อ มจะปรบมื อ มากกว่ า จะเป็ น พวกเซเลบริ ตี้ ที่ ดู ห รู ห ราไปวั น ๆ

vip - 18


แม้ ว่ า การปรากฏตั ว ของพวกเขา จะเต็มไปด้วยความแตกต่าง แต่ ก็ ส ามารถสร้ า งความดึ ง ดู ด ได้ อย่างล้นหลามพวกเขาเริ่มเดบิวต์ ในปี 2006 พวกเขาค่อนข้างจะ ขี้อาย ตามปกติแล้วไอดอลกรุ๊ป ส่ ว นใหญ่ จ ะมี รู ป ร่ า งที่ สู ง และมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ไม่ เ หมื อ นใครแต่ สมาชิก BIGBANG กลับดูเป็น เหมื อ นคนธรรมดาในสายตาของ ใครหลายๆคน ความสูงของพวก เขาถ้าไม่นับรวม TOP แล้ว พวก เขาสูงเพียงแค่ 170 เซนติเมตร เท่ า นั้ น พวกเขาได้ ท ลายกำ � แพง ความนิ ย มในรู ป แบบของไอดอล กรุ๊ ป ไปจนหมดสิ้ น และสามารถ ประสบความสำ� เร็จอย่างสวยงาม และหนึ่งในปัจจัยความสำ� เร็จเริ่ม vip - 19

จากความคุ้ น เคยในสายตาของ สาธารณชน 5 หนุ่ม BIGBANG แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความพยายาม ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ซึ่ ง ทำ � ให้ พ วกเขามี วั น นี้ ความฝันเป็นจริงตั้งแต่อายุน้อยๆ พวกเขาต่างหลงใหลในเสียงดนตรี พวกเขาไม่กลัวต่อคำ�ท้าทาย และไม่ กลัวต่อการแข่งขันอันดุเดือด แถม ยังไม่เคยเกียจคร้านในการฝึกฝน พวกเขาต้ อ งอยู่ ใ นโรงเรี ย นและ ในขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งเป็ น ศิ ล ปิ น ฝึกหัด พวกเขาสร้างสรรค์งานเพลง มาจากตัวตนของตัวเอง นอกจาก นี้ ยั ง ต้ องเนรมิ ต ท่ า เต้ นรวมไปถึ ง การแร็พขึ้นมาเองด้วยพวกเขาชี้ ให้ เห็ นว่ า พวกเขาคื อ กลุ่ มศิ ล ปิ นที่ มี การพัฒนาอย่างต่อ เนื่องเสมอมา


จี-ดราก้อน & แทยัง : พวกเขา เป็นศิลปินฝึกหัดนานถึง 6 ปี สิ่ง เหล่านี้ทำ�ให้พวกเขาหลงใหลและยึด ติดกับบางสิ่ง จี-ดราก้อน และ แทยัง ใช้ เวลาในการเป็นศิลปินฝึกหัด 6 ปี เหล่ า ศิ ล ปิ น ฝึ ก หั ด หลายต่ อ หลาย คนใช้ ร ะยะเวลาในการเตรี ย มตั ว นานและโดดเดี่ ย วมากแต่พ วกเขา ไม่เคยสนใจในรายละเอียดของความ ยากลำ�บาก จี - ดราก้อน เดบิวต์ ในฐานะของ Little Rula สมัย เด็ ก ๆเขาไม่ เ คยหวั ง เลยว่ าจะก้ า ว มาสู่ ก ารเป็ น ศิ ล ปิ น ฝึ ก หั ด เขาไม่ พร้อมที่จะเริ่มต้นเป็นใครสักคนที่ อยากจะเป็น แต่หลังจาก 6 ปีให้ หลังไฟจากก้นบึ้งในหัวใจลุกโชนขึ้น การที่จะเริ่มต้นเป็นหนึ่งในสมาชิก

วง BIGBANG เขาได้เขียนเพลง และยั ง เป็ น หนึ่ ง ในผู้ นำ � แฟชั่ น แทยัง ชอบการท้าทายตั้ง แต่เด็กๆ เขาได้รับการคัดเลือกใน การแสดงในเอ็ ม วี ข องศิ ล ปิ น ดู โ อ แนวฮิ พ ฮอพของค่ า ยYGFamily หลั ง จากมี คำ � แนะนำ �จำ � นวนหนึ่ ง เขาตั ด สิ น ใจถามยั ง ฮยอนซอก จี-ดราก้อน และ แทยัง เซ็ต จุ ด หมายของชี ว ิ ต ไว้ ตั้ ง แต่ เนิ่ น ๆ และเดิ ม พั น ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ ตั ว เองมี เ มื่ อ มิ ต รภาพของพวกเขา เกิ ด ขึ้ น ในชั่ ว โมงวิ ชาภาษาอั ง กฤษ พวกเขา เรี ย นรู้ ที่ จ ะแต่ ง ท่ อ น แร็ พ และเต้ นรำ � เมื่ อ พวกเขาออก กำ�ลังกายที่พื้นโรงเรียน พวกเขา เรี ย นรู้ ที่ จ ะเต้ นรำ � ท่ ว งท่ า ต่ า งๆ โดยปราศจากความเหน็ ด เหนื่ อ ย vip - 20


ท็อป : ความเสื่อมถอยนำ�พามาซึ่ง ชื่อเสียง ท็อป หลงรักการร้องเพลง ตั้ ง แต่ เรี ย นอยู่ เ กรด5เมื่ อ เขาเข้ า เรี ย นชั้ น มั ธ ยมปลายเขาเป็ น เด็ ก ดื้ อ คนหนึ่ ง เลยที เ ดี ย วจนกระทั่ ง เมื่ อ เขาเข้ า เรี ย นเกรด9เขาต้ อ ง สู ญ เสี ย เพื่ อ นสนิ ท ถึ ง 2คนไปจาก อุบัติเหตุจากนั้นทำ�ให้เขาตระหนัก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของชี ว ิ ต และกลั บ มาใช้ ช ี ว ิ ต ปกติ เหมื อ นคนอื่ น ๆเขา ต้ อ งการเป็ น แร็ พ เปอร์ ดั ง นั้ น เขา เริ่ ม ต้ น แสดงความสามารถบน เวที ต่ า งๆและจาก นั้ น เข้ า ออดิ ชั่ น กั บ ทางYGEntertainment vip - 21

อย่างไรก็ตามเขาพบว่าการเต้นรำ� เป็ น อี ก ส่ ว น ห นึ่ ง ที่ ผู้ อ อ ดิ ชั่ น ต้ อ งทำ � ได้ แ ต่ ค วามจริ ง แล้ ว เขา เกลี ย ดการเต้ น อย่ า งมากแต่ เขา มองให้ เป็ น เรื่ องตลกและหากไม่ ทำ � ครั้ ง นี้ โอกาสที่ มี ก็ จ ะหายไป เขาฝึ ก ฝนตั ว เองอย่ า งหนั ก ใน ห้ อ งฝึ ก ซ้ อ มโลกของเขาเต็ ม ไป ด้วยความฝัน เขาแทบจะไม่มี เวลาในการดำ � เนิ นชี ว ิ ต ปกติ เ ลย แล้ว จี-ดราก้อน ก็พูดย่าง กิ น ใ จ ว่ า “ ถ้ า คุ ณ ไ ม่ เ ค ย ทำ � อะไรก็ อ ย่ า กลั ว ว่ า จะต้ อ งพ บ กั บ ค ว า ม ล้ ม เห ล ว ใ ด ๆ เ ล ย ”


แดซอง : โอกาสมากมายที่ ได้รับ เป็นเรื่องที่ด ี รอยยิ้ ม แห่ ง นางฟ้ า แดซอง มั ก จะมี ท ั ศ นคติ ด้ า นบวกเสมอเขา มักจะปะทะคารมกับพ่อบ่อยๆ จาก นั้ น ก็ เ ดิ น ออกจากบ้ า นเพื่ อ มาเป็ น ศิลปินฝึกหัดของ YG แดซอง เริ่ม ต้นมีความฝันเป็นของตัวเองในการ เป็ น นั ก ร้ อ งตอนที่ เรี ย นอยู่ เ กรด8 เสียงของเขายังไม่ได้รับการฝึกฝนใน ครั้งแรกที่เข้าออดิชั่น แต่จากรอย ยิ้ ม ของเขากระตุ้ น ความสนใจของ ยังฮยอนซอก และตัว แดซอง ควบคุม จิตใจของตัวเองให้มองสิ่งต่างๆใน แง่บวก และยังเชื่อว่าหากเราเชื่อมั่น

เราสามารถทำ � มั น ได้ แ ละเขาก็ ทำ � ได้ จ ริ ง ๆ“ถ้ า หากผมไม่ มี นิสั ย ที่ คิ ด บวกแล้ ว ผมอาจจะพั บ เก็ บ ความฝันของตัวเองไปแล้วเพราะ ว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝัน แต่ มีเพียงสิ่งเดียวที่ทำ�ได้ผมจะต้อง ทำ � มั น ไม่ ว่ า มั น จะยาวนานเท่ า ไหร่ แต่เมื่อความหวังนั้นมันโอบ กอดคุณไว้และแล้วปาฏิหาริย์ก็จะ เกิ ด ขึ้ นทำ � ให้ เรามี ช ี ว ิ ต อยู่ ต่ อ ไป”

vip - 22


ซึงรี : เรียนรู้ความขมของชีว ิตตั้งแต่ อายุ 15 จากความผิดหวัง เรื่ อ งราวในชี ว ิ ต ของซึ ง รี เหมือนกับละครมากๆสิ่งที่เลวร้าย ที่ สุ ด ของเขาก็ คื อ การเต้ น แต่ เ ขา มั่ น ใจว่ า เขาจะทำ � มั น ได้ อ ย่ า งไม่ มี ปัญหาเขาได้รับโอกาสที่ด ีหลังจาก ที่ แทยัง ฉายเดี่ยว ตอนนี้เขาอายุ เพียง 18 ปี การแสดงของเขาดูเด็ก ที่สุดในกลุ่ม เขามีความล้มเหลว และโอกาสมากมายผ่านเข้ามาในมือ จากนั้ น ซึ ง รี เ ข้ า ร่ ว มการออดิ ชั่ น จากทาง Mnet แต่เขาถูกตัดออก ในการแข่ ง ขั นช่ ว งสุ ด ท้ า ยอย่ า งไร ก็ ตามเขาไม่ ไ ด้ ล้ ม เลิ ก เขาไม่ ไ ด้ รั บ การยกเลิกจากYGEntertainment vip - 23

หลั ง จากนั้ น เลยเขาก็ ต้ อ งพบ กั บ ความผิ ด หวั ง อี ก ครั้ ง ในการ คั ด เลื อ กรอบสุ ด ท้ า ยเขาถาม ยั ง ฮยอนซอกจากการคั ด เลื อ ก ครั้งที่ 2 ซึ่งเขาตอบว่าโอกาส ที่ เ ขามอบให้ ซึ ง รี ในการเป็ น หนึ่ ง ในส มาชิ ก วงBIGBANG เป็ น อะไรที่ น้ อ ยมากแต่ เ ขาไม่ ล้ มเ ลิ ก ค วา ม ตั้ ง ใจ พ ร้ อ ม ทั้ ง เ ตื อ น ตั ว เ อง อ ยู่ เ ส ม อ ว่ า เขา ต้ อง ทำ � มั น ให้ ไ ด้ จา ก นั้ น เขา ก็ ไ ด้ ก้ า วมาเป็ น สมาชิ ก ของวงนี้


Bigbang in 2012

vip - 24


leader G-dragon

SOLO New Album

vip - 25


G-Dragon หรือ ควอน จี ยง หัวหน้าวง BIGBANG เปิด ตัวอัลบั้มต้อนรับการคัมแบ็ คอัลบั้มโซโล่ YG Entertainment ต้น

สั ง กั ด ของG-Dragonได้ อ อกอั ล บั้ ม ต้ อ นรั บ การคั ม แบ็ ค กั บ ผลงา นอั ล บั้ มโซโล่ ข องนั ก ร้ อ งหนุ่ ม ผ่ า นช่ องทางออนไลน์ อ อฟฟิ เชี่ ย ลซึ่ ง เปิดตัวด้วเพลง One of a Kind ซึ่ ง นำ � เสนอถึ ง ผลงานเพลงสไตล์ ฮิ พ ฮอพซึ่ ง โดดเด่ น ด้ ว ยท่ อ นแร๊ พ ที่ ท รงพลั ง และดู เน้ น มากยิ่ ง ขึ้ น

ซึ่ ง โ ด ด เ ด่ น ด้ ว ย ท่ อ น แร๊ พ ที่ ทรงพลั ง และดู เ น้ น มากยิ่ ง ขึ้ น และซาวน์ ด นตรี สุ ด ล้ำ � อั น เป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง G - D r a g o n และนอกจากนั้นหนุ่มG-gragon ก็ ยั ง ปล่ อ ยซิ ง เกิ ล อออกมาอี ก 2ซิ ง เกิ้ ล เพื่ อ เอาใจแฟนๆที่ ตั้ ง ตา ร อ ค อ ย มา เป็ น เว ลา นา น และซิ ง เกิ ล ที่ ป ล่ อ ยออกมาเป็ น ซิงเกิลที่ 2 ก็คือ That xx ซึ่ง จะเป็ น เพลงช้ า ๆเศร้ า ๆที่ ห นุ่ ม G-gragon นั้นสื่อความหมาย ของเพลงออกมาได้ ด ี เ ลยที เ ดี ยว

vip - 26


One of a

kind

That xx vip - 27


crayon

vip - 28


Why So

vip - 29


serious

vip - 30


vip - 31


BIGBANG คว้ารางวัล 2012 Mnet Asian Music Awards ผ่านพ้นไปแล้วสำ�หรับงาน

ประกาศผลรางวั ล ทางดนตรี สุ ด ยิ่งใหญ่ของประเทศเกาหลี ใต้และ เอเชีย กับงาน 2012 Mnet Asian Music Awards หรือ งาน MAMA ประจำ�ปี 2012 ของสถานีโทรทัศน์ ยักษ์ ใหญ่ของเกาหลี ใต้ อย่าง Mnet ที่จ ัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน

ที่ Hongkong Convention & Exhibition Center (HKCEC) ในฮ่องกง งานนี้มีศิลปินชื่อดังของ ทั้งเกาหลี และระดับโลกมาเข้า ร่วมมากมาย ทั้งที่มาขึ้นแสดง โชว์บนเวที อย่าง ไซ (PSY), บิ๊ก แบง (Big Bang), ซูเปอร์จูเนียร์ (Super Junior), Dr.Dre, Adam Lambert & B.o.B ฯลฯ และยังมี ดาราดังระดับโลก อย่าง เฉินหลง หรือ แจ็คกี้ ชาน มาร่วมประกาศ รางวัลอีกด้วยและงานนี้และหนุ่ม BIGBANG ของเราก็ ได้คว้ารางวัล ในงาน MAMA ซึ่งได้ ไปหลาย รางวั ล เลยที เ ดี ย วไม่ ว่ า จะเป็ น Best Male Group , Guardian Angel Worldwide Performer Award , Artist of the Year และหัวหน้า G-Dragon ก็คว้า รางวัล Best Male Artist อีกด้วย

MAMA 2012

vip - 32


BIGBANG ALIVE

GALAXY TOUR 2012 in bangkok ซัมซุง ผู้นำ�อุปกรณ์สื่อสาร ระดั บ โลกภู มิ ใจเสนอSamsung GALAXY BRINGING BIGBANG TO YOUR GALAXY กับ คอนเสิร์ตสุดอลังการ“BIGBANG ALIVE GALAXY TOUR 2012 IN BANGKOK” ครบครันด้วยเทคนิค แสง สี เสียงระดับโลกของ 5 หนุ่ม เค-ป๊อป “บิ๊กแบง (BIGBANG)” สานต่ อ ไลฟ์ ส ไตล์ ม าร์ เ ก็ ต ติ้ ง vip - 33

ให้ แฟ นชา ว ไท ย ไ ด้ ร่ ว ม สั มผั ส ป ร ะ ส บ กา ร ณ์ บั น เทิ ง ข อ ง สุ ด ยอดศิ ล ปิ น ดั ง ระดั บ โลกอย่ า ง ใกล้ชิดกันไปแล้วในวันที่ 5 และ 6 ตุลาคม ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมื อ งทองธานี ซึ่ ง ได้ รั บ การตอบ รั บ ที่ ด ี ม ากจากแฟนๆของหนุ่ ม BIGBANGและในคอนเสิ ร์ ต ก็ จั ด เต็ ม ให้ บ รรดาแฟนได้ ป ระทั บ ใจกั บ คอนเสิ ร์ ต ในครั้ ง นี้ ด้ ว ยคะ


tour in bangkok vip - 34


bibliography Image http://www.facebook.com/ gdragon?ref=ts&fref=ts http://www.facebook.com/ pages/G-dragon/95701697525? ref=ts&fref=ts

Information http://www.thaiticketmajor.com/concert/concert-detail.php?sid=1417 http://thegoddess.myfri3nd.com/ blog/2010/11/18/entry-1 http://www.dek-d.com/board/view. php?id=2142631 http://music.sanook.com/profile/ profile_17376.php


taeyang

seungri Daesung

TOP

G-dragon


Neatchanok Kriekratok 5314101337  

เรื่องราวของหนุ่มทั้งห้าคน BIGBANG ที่พยายามเพื่อที่จะได้เป็นอย่างที่ฝัน