Gazet Van Eindhoven

Page 1

Gazet van Eindhoven

TOMORROW’S BLUEPRINT, TODAY.

Te midden van de stedelijke hartslag van Eindhoven, komt een melodieuze uitnodiging voort uit het Centrale Paviljoen. De organisatie achter “Muziek op de Dommel” heeft een nieuwe reeks concerten aangekondigd voor deze september, als toevoeging aan hun gevierde juni-programma op de TU/e campus. Deze nieuwe editie belooft een symfonische mix van oud en nieuw, die de veelzijdige muzikale geest van de stad weerspiegelt. Of het nu gaat om de tijdloze aantrekkingskracht van klassieke stukken of de levendige ondertonen van moderne genres, het uitgebreide programma garandeert een melodie voor elke luisteraar. Lina Vermeer, een lokale muzikant die regelmatig te vinden is bij de juniconcerten, uitte haar enthousiasme: “Ik heb met eigen ogen de magie van ‘Muziek Op De Dommel’ op de TU/e campus gezien. De toevoeging van een septembereditie in het Centrale Paviljoen is spannend. Het zal een nog breder publiek naar onze muzikale gemeenschap trekken.” Het Centrale Paviljoen, met zijn verhoogd podium ontwerp, biedt een ongeëvenaarde akoestische ervaring. Tijdens regen of zonneschijn, kunnen

Eindhovense Ruimte Muziek Op De Dommel bij het Centrale Paviljoen ▪

▲ Muziek op de Dommel voor het eerst op het Stadhuisplein.

bezoekers een ononderbroken muzikaal genot verwachten. Dus, terwijl de bladeren goud kleuren en de lucht frisser wordt, wat is

een betere manier om september te van Eindhoven’s steeds evoluerende verwelkomen dan met betoverende muzikale reis. melodieën uit het Centrale Paviljoen? Maak uw agenda vrij en wees deel EN▪ Amidst the urban heartbeats

of Eindhoven, a melodic invitation emerges from the Central Pavilion. The organization behind “Muziek Op De Dommel” has announced a fresh

series of concerts this June, building on their celebrated tradition at the TU/e campus. This upcoming series promises a symphonic blend of old and new, echoing the city’s versatile musical spirit. Whether it’s the timeless allure of classical pieces or the vibrant undertones of modern genres, the expanded program ensures a melody for every listener. Lina Vermeer, a local musician who’s a regular at the previous concerts, shared her enthusiasm: “I’ve experienced the magic of ‘Muziek Op De Dommel’ at the TU/e campus. The introduction of a June series at the Central Pavilion is exhilarating. It promises to draw an even wider audience into our musical community.” The Central Pavilion, with its elevated platform design, offers an unparalleled acoustic experience. Come rain or shine, attendees can expect to immerse in uninterrupted musical bliss. So, as the days grow longer and the spirit of summer beckons, what better way to welcome June than with captivating tunes under the Central Pavilion? Mark your calendars and be part of Eindhoven’s ever-evolving musical journey.

Een botanische tuin op het daklandschap

De verbonden groene daklandschappen, de hoge natuurcorridor genaamd, die ontstaan zijn uit een samenwerking tussen de gemeente en een vooruitstrevende ontwikkelaar, bloeit als een groene oase op de daken boven het Stadhuisplein. Hoewel het aanvankelijk werd gezien als een stedelijke groene verbinding, identificeerde Gijs Meijer, een ecoloog van Sweco, 40 soorten planten die horen bij de Eindhovense biodiversiteit. De introductie van deze soorten op de corridor legde de basis voor een inheems ecosysteem dat op

2.50 €

EINDHOVEN, WOENSDAG 6 JUNI 2040

Zonnig 31°

Meer introduceerde rondleidingen, vanwege het educatieve potentieel en de groeiende populariteit van de corridor. Deze rondleidingen, vol met verhalen over de geschiedenis en het ecologische belang van elke soort, werden al snel een vaste waarde voor zowel locals als toeristen, waardoor de corridor een educatieve en toeristische attractie werd. Het succes van Eindhoven’s botanische corridor treedt nu ver buiten haar grenzen. Ontwikkelaars elders laten zich inspireren en verweven vergelijkbare natuurinclusieve ontwerpen in hun plannen, waarin de veelzijdige voordelen van dergelijke ruimtes wordt erkend.. Uiteindelijk getuigt de botanische corridor van Eindhoven niet alleen van innovatief stedenbouwkundig ontwerp; het is een schoolvoorbeeld voor de Rondleiding door de botanische tuin door Lydia ▲ harmonie die haalbaar is tussen natuur, eigen kracht kon floreren. Lydia van zag een vergelijkbare kans hier in gemeenschap en onderwijs. der Meer, een botanicus en lokale Eindhoven.” bewoner, zag het potentieel van deze Vanuit een enkel jong boompje nam EN▪ The high nature corridor, birthed eerste inspanning. Ze ging op een haar grootschalige visie wortel. “Deze from a collaboration between the missie om dit ecosysteem verder uit ruimte riep op om het botanische municipality and a pioneering housing te breiden, waarbij ze aanvullende verhaal van Eindhoven te vertellen,” zo developer, flourishes as a verdant oasis soorten introduceerde, met behoud van keek ze terug. Onder haar bezielende amidst Eindhoven’s Stadhuisplein. het inheemse evenwicht. leiding kwamen planten zoals de While it was initially envisioned as an “Ik was diep geïnspireerd door Akira etherische Klokjesgentiaan tot leven urban green linkage, Gijs Meijer, an Miyawaki,” zei Van der Meer onlangs in - die op de Nederlandse Rode Lijst ecologist from Sweco, identified 40 een gesprek. “Miyawaki’s benadering staat - en brachten zo deze stedelijke species of plants that are most present in Eindhoven’s biodiversity. The van het creëren van snelgroeiende verbindingszone tot leven. kleine bossen met inheemse bomen, De metamorfose van de corridor tot introduction of these species into the waarvoor hij in 2006 de Blue Planet een botanisch paradijs maakte het corridor set the foundation for a native Prize ontving, sprak me erg aan. Ik al snel een stadsmonument. Van der ecosystem that could thrive on its own.

▲ Fladderiep - Muskuskaasjeskruid 040 Dommelstadsnatuur

Recognizing the initial effort, Lydia van der Meer, a botanist and local resident, saw a great potential. She embarked on a mission to diversify this ecosystem further, bringing in additional species, all while preserving the indigenous balance. “I was deeply inspired by Akira Miyawaki,” shared van der Meer in a recent chat. “Miyawaki’s approach to creating fast-growing tiny forest using native plants species, for which he was awarded the Blue Planet Prize in 2006, resonated with me. I envisioned a similar opportunity here in Eindhoven.This space was calling

out to tell Eindhoven’s botanical story,” she reflected. And under her nurturing touch, plants such as the ethereal Klokjesgentiaan ( Dutch Red list) began to blossom again on this urban artery. The corridor’s metamorphosis into a botanical sanctuary quickly made it a city landmark. Recognizing the corridor’s educational potential and growing appeal, van der Meer introduced guided tours. These tours, rich with tales of each species’ history and ecological importance, soon became a staple for both locals and tourists, transforming the corridor into an educational and tourist attraction. Eindhoven’s botanical corridor success now resonates far beyond its borders. Developers elsewhere are drawing inspiration, weaving similar biophilic designs into their blueprints, recognizing the multifaceted benefits of such spaces. Ultimately, Eindhoven’s botanical corridor is not just a testament to innovative urban design; it stands as a shining example of the harmony achievable between nature, community, and large housing complexes.

Eindhoven past zich aan, Vintage Markt naar de hofjes

De verzengende hittegolf die Eindhoven nu al meer dan een maand in zijn greep houdt, maakt duidelijk dat enkele jaren geleden verstandige beslissingen genomen zijn. Het Stadhuisplein, ooit volledig bestraat en bakkend onder de zon, heeft een transformatie ondergaan. Met een doelbewuste herintroductie van de natuur is het een oase van verkoeling geworden. Terwijl de lokale bevolking worstelt met onophoudelijke temperaturen, voelt ze zich van nature aangetrokken tot de verkoelende omhelzing van de oevers van de Dommel, de diepe schaduw van volwassen bomen, stedelijke paviljoens, en het nieuw vergroende plein en omliggende ‘hofjes’. Deze verschuiving van beton naar groen biedt niet alleen esthetische verlichting, maar ook een tastbare ontsnapping aan de hitte. De populaire Vintage Markt heeft zich aangepast aan deze verandering. Door

zijn kraampjes te verplaatsen naar de hofjes rondom het Begijnenhof, profiteren zowel verkopers als bezoekers van de natuurlijke koelte. De nabijheid van de Dommel versterkt dit effect nog verder. Elise de Vries, een ervaren verkoopster, merkte op: “Als je vandaag naar het plein kijkt, is het moeilijk voor te stellen dat het ooit alleen maar steen en beton was. Het stedenbouwkundig inzicht om de natuur terug te brengen in de stad, is nu ons toevluchtsoord tijdens deze verzengende dagen.” Terwijl de stad reikhalzend uitkijkt naar een daling van de temperatuur, bewijzen de heringevoerde groene ruimtes hun waarde en zorgen ervoor dat Eindhoven zowel levendig als koel blijft.

of decisions made years ago. The just stone and concrete. This foresight sweltering days.” spaces prove their worth, ensuring Stadhuisplein, once fully paved and in city planning, bringing nature While the city eagerly awaits a drop Eindhoven remains both lively and baking under the sun, has undergone back, is now our refuge during these in temperature, the reintroduced green cool. a transformation. With a deliberate reintroduction of nature, it has become a haven of freshness. As locals grapple with relentless temperatures, they naturally gravitate towards the cooling embrace of the Dommel’s banks, the deep shade of mature trees, the central pavilion, and the newly greened streets and ‘hofjes’. This shift from concrete to green not only provides aesthetic relief but also a tangible respite from the heat. The popular vintage market has attuned itself to this change. Relocating its stalls to the serene Begijnenhof, vendors and visitors alike benefit from the natural coolness. The proximity of the river Dommel further enhances this effect. EN▪ The blistering heatwave that has Elise de Vries, a seasoned vendor, taken Eindhoven in its grip for over commented, “Looking at the square ▲ Vintage markt op de eerste zondag van de maand a month underscores the wisdom today, it’s hard to imagine it was once

P.1


GAZET VAN EINDHOVEN

▲ poelkikker

▲ bastaardkikker

Mannetjeskikkers uiten hun lokroepen, variërend van hoge schaterlachen tot diepe gekwaak. ▲

De Eindhovense symphonie, Een plein voor allen, zelfs voor kikkers

Het Stadhuisplein, een bruisend middelpunt van gemeenschapsactiviteiten, heeft een opmerkelijke transformatie ondergaan met het recente aanbrengen van de zijtak van de Dommel, die nu om het plein stroomt. Dit visionaire ontwerp heeft een ring van natte natuur gecreëerd, die de biodiversiteit bevordert en het plein omtovert tot een levendig ecosysteem. De integratie van de Dommel met het stadsplein heeft geleid tot opleving van de stadsnatuur, met verschillende soorten vissen, vogels en planten die het gebied nu hun thuis noemen. Zowel inwoners als bezoekers genieten van de bezienswaardigheden en geluiden van de natuur midden in de stad. Het is echter het onverwachte opduiken van een specifieke amfibische gast wat de aandacht van de stad heeft getrokken. De verplaatsing van de rivier biedt de perfecte habitat voor bastaardkikkers, wiens nachtelijk koor een prominente eigenschap van het plein is geworden. “Het is als een serenade die de avondlucht vult,” zegt lokale bewoner Jan de Vries. Inderdaad, hoewel velen het kikkerkoor charmant vinden, hebben enkelen hun zorgen geuit. Een inwoner uitte frustratie: “Ik hou van de natuur, maar ik en hier niet komen wonen voor een nachtelijk concert direct buiten mijn raam!” De ecologen van de stad hebben het project geprezen en benadrukken het belang van het omarmen van de onvoorspelbaarheid van de natuur. “De kikkers zijn een bewijs van het succes van het herontwerp,” legt ecoloog Dr. Eva Jansen uit. “Ze zijn een symbool van een gezond ecosysteem. Het is stedenbouw die de natuur op de voorgrond plaatst.” Ondanks de verdeelde meningen heeft de transformatie van het plein en de uitbreiding van de Dommelnatuur ontegenzeggelijk een nieuwe laag leven en dynamiek toegevoegd aan Eindhoven. De serenade van de kikkers, of het nu wordt omarmd of doorstaan, is een symbool geworden van een stad die haar relatie met de natuur herdefinieert. Terwijl de Dommel blijft stromen, groeit de symfonie van biodiversiteit en biedt het een weelderige habitat voor wilde dieren en een levende, ademende verbinding met de natuur voor de burgers van Eindhoven. Het is een melodie van vooruitgang, gemeenschap en ecologische harmonie die behouden wordt voor de komende generaties.

EN▪ Eindhoven’s Stadhuisplein, a bustling hub of community activity, has undergone a remarkable transformation with the recent redirection of the Dommel River to flow around the square. This visionary design has created a ring of wet nature, fostering biodiversity and turning the square into a vibrant ecosystem. The integration of the Dommel into the town square has led to flourishing wildlife, with various species of fish, birds, and plants now calling the area home. Residents and visitors alike have been delighted by the sights and sounds of nature right in the heart of the city. However, it’s the unexpected appearance of a particular amphibious guest that has caught the town’s attention. The relocation of the river has

provided the perfect habitat for frogs, whose nightly chorus has become a prominent feature of the square during this mating period. “It’s like a serenade that fills the evening air,” says local resident Jan de Vries. Indeed, while many find the frog chorus charming, a few have voiced concerns. One resident, expressed frustration: “I love nature, but I didn’t sign up for a nightly concert right outside my window!” The city’s environmental experts have praised the project, highlighting the importance of embracing the unpredictability of nature. “The frogs are a testament to the success of the redesign,” explains ecologist Dr. Eva Jansen. “They are a symbol of a healthy

Het Paradijs, Eindhoven, 1902 ▲ [bron: collectie 20022 (beeldnr. 16748) RHCe ]

Met skaters in debat: Controverse op het Stadhuisplein

In het hart van Eindhoven is het Stadhuisplein altijd een trekpleister geweest voor de levendige skatergemeenschap van de stad. Het vernieuwde ontwerp biedt onbedoeld het perfecte terrein voor skaters, terwijl het zijn primaire doel dient als plein voor de inwoners.. Jarenlang waren skaters al aangetrokken tot de grote open ruimte van het plein. Het nieuwe ontwerp, dat bedoeld is om iedereen te accommoderen, versterkt de aantrekkingskracht met nieuwe vlakke vloeren, toegangshellingen en buitentrappen. Elke middag zijn de ritmische geluiden van wielen op de tegels en af en toe het gejuich van een goed uitgevoerde truc te horen die over de ruimte galmen.

Echter, niet iedereen is tevreden met dit gebruik van het plein. Veel bewoners, die al geruime tijd in de omgeving wonen, uiten hun zorgen over geluidsoverlast, vooral in de late uren. Een urgenter probleem is echter de potentiële schade aan het nieuw geïnstalleerde stadsmeubilair, dat te lijden heeft onder de constante skateactiviteit. Ambtenaren hebben dit al opgemerkt, maar het is een lastige situatie om te handhaven. Aan de ene kant hebben de skaters, voornamelijk jongere inwoners, het volste recht om openbare ruimtes te gebruiken. Aan de andere kant is het waarborgen van de duurzaamheid en goed onderhoud van het plein cruciaal. Misschien is dit een oproep tot een

▲ De overdekte hellingen en trappen zijn een favoriete plek voor skaters geworden.

P. 2

ecosystem. It’s urban design that puts nature at the forefront.” Despite the mixed opinions, the transformation of the square and the integration of the Dommel have undeniably added a new layer of life and dynamism to Eindhoven. The serenade of the frogs, whether embraced or endured, has become a symbol of a city that is redefining its relationship with nature. As the Dommel continues to flow, the symphony of biodiversity grows, providing a lush habitat for wildlife and a living, breathing connection to nature for Eindhoven’s citizens. It’s a melody of progress, community, and ecological harmony that promises to resonate for generations to come.

brede dialoog - een plek waar zowel skaters als bewoners hun perspectieven kunnen delen. Immers, het doel van de herinrichting van het Stadhuisplein was om een inclusieve ruimte te creëren voor iedereen. Hoe dit hoofdstuk zich verder ontwikkelt, zou heel goed de toon kunnen zetten voor toekomstige stedelijke transformaties. EN▪ In the heart of Eindhoven, Stadhuisplein has always been a magnet for the city’s vibrant skateboarding community. The revamped design, while serving its primary purpose as a communal hub , inadvertently offers the perfect terrain for skaters. For years, skaters had already been

drawn to the vast open space of the square. The new design, intentionally accommodating to all, further enhances its appeal with new smooth flooring, access ramps and outdoor stairs. Every afternoon, the rhythmic sounds of wheels on tiles and the occasional cheer of a trick well-executed can be heard echoing across the space. However, not everyone is on board with this unintended use of the square. Many residents, having made the vicinity their home for a considerable time, raise concerns about noise disturbances, especially in the late hours. The more pressing issue, though, is the potential damage to the newly installed urban furniture, bearing the brunt of relentless skateboarding activity.

City officials have taken note, but it’s a tricky situation to navigate. On one hand, the skaters, mostly younger residents, have every right to utilize public spaces. On the other hand, ensuring the longevity and upkeep of the square is crucial. Perhaps this is a call for a broader dialogue - a space where both skaters and residents can share their perspectives. After all, the heart of the Stadhuisplein redesign was to create an inclusive space for everyone. How this chapter evolves could very well set the tone for future urban transformations.


WOENSDAG 6 JUNI 2040

TOMORROW’S BLUEPRINT, TODAY.

▪ Stedelijke vernieuwing, klinker voor klinker: De Eindhovense bestrating revolutie. In 2023 onderging het stadsgezicht van Eindhoven een kolossale verandering. De iconische rode straatstenen, die jarenlang het stadscentrum hebben bestraat, zouden worden verwijderd. Toen deze transformatie begon, kwam Bygg Architectuur & Design, het bedrijf achter de vernieuwing van het Stadhuisplein, met een vernieuwend idee. In plaats van de stenen af te voeren als puin, zagen ze voor zich hoe ze hergebruikt konden worden voor de bestrating van het Stadhuisplein en voor de afwerking van de ecoducten die de gebouwen rond het plein verbinden. Een lokaal bedrijf uit Eindhoven nam deze uitdaging aan en bedacht een methode om de traditionele klinkers te verwerken in grote, moderne terrazzo tegels. Het resultaat was een vernieuwd Stadhuisplein dat de historische

identiteit van Eindhoven stak in een modern jasje. Deze duurzame aanpak moderniseerde niet alleen het plein. Het bewaarde ook een stukje identiteit van Eindhoven en blies nieuw leven in de tegels. Voortbouwend op dit succes werkt het lokale bedrijf nu samen met verschillende gemeenten en exporteert zo Eindhoven’s mix van erfgoedbehoud en vooruitstrevend ontwerp. EN▪ In 2023, Eindhoven’s cityscape faced a monumental change. The iconic red pavement, which had paved the city center for years, was to be removed. As this transformation commenced, Bygg Architecture and Design, the company behind Stadhuisplein’s renewal, floated a novel idea. Rather than relegating the tiles to history,

they envisioned repurposing them for Stadhuisplein’s flooring and for tiling the nature bridges connecting the building around the square. A local Eindhoven-based company embraced this challenge, innovating a method to transform the traditional bricks into large, modern terrazzo tiles. The result was a revamped Stadhuisplein that juxtaposed Eindhoven’s historical essence with contemporary design. This sustainable approach didn’t just modernize the square. It preserved a piece of Eindhoven’s identity, breathing new life into the tiles. Capitalizing on this success, the local firm now collaborates with municipalities far and wide, exporting Eindhoven’s blend of heritage preservation and forwardthinking design.

▲ Nieuwe bestrating op het Stadhuisplein, geproduceerd met hergebruikte straatstenen uit het stadscentrum

▪ Hittegolven in Europa, doen we genoeg? De aanhoudende hittegolf houdt Europa stevig in zijn greep, maar er is een duidelijk contrast in hoe inwoners van verschillende steden ermee omgaan. Steden die gedurfde beslissingen namen om het autogebruik te verminderen, komen naar voren als de ware kampioenen in het bieden van verlichting aan hun burgers tegen de verzengende temperaturen. In Parijs komt de visie van voormalig burgemeester Anne Hidalgo meer dan ooit tot leven. Ze stuitte op aanzienlijke tegenstand toen ze besloot de kades van de Seine voor auto’s te sluiten. Deze rivieroevers, ooit druk met voertuigverkeer, werden getransformeerd tot uitgestrekte voetgangerszones. Vandaag de dag, te midden van de ondraaglijke hitte, bruisen deze gebieden van leven. Bomen, open ruimtes en een verkoelende bries van de Seine bieden Parijzenaars en bezoekers een oase in de stedelijke woestijn. Het “Superblocks” initiatief van Barcelona kent een soortgelijk verhaal. Door autoverkeer in bepaalde wijken te beperken, zijn gebieden die ooit galmden van getoeter en motorgebrul nu gevuld met de geluiden van ontmoeting en natuur. Straten die voorheen heet waren van auto-emissies zijn nu beschaduwd met bomen en gevuld met het gelach van spelende kinderen. Dichter bij huis heeft Eindhoven’s gedurfde stap om het autoverkeer uit het stadscentrum te verwijderen en parkeergarages nieuwe functies te geven, de stedelijke ervaring drastisch veranderd. Een belangrijke transformatie betreft de Wal, ooit gedomineerd door auto’s, die nu is heringericht als een groene as die prettig

is voor fietsers en het OV. Ondanks aanvankelijke scepsis heeft de stap om auto’s te beperken in het hart van de stad gebieden getransformeerd tot favoriete plekken voor inwoners die verlichting zoeken tegen de hitte. Bomen, planten en nieuwe voetgangerspaden vervangen wat eens asfaltwegen waren. Met de verwijdering van auto’s en de introductie van deze groene ruimtes heeft Eindhoven koele plekken gecreëerd die stedelijke hitte-eilanden bestrijden. Daarnaast hebben deze stedelijke transformaties waterbed-effecten gehad. Lokale ondernemers in deze autovrije zones in Eindhoven, net als in Parijs en Barcelona, melden een toename van aanloop, en de algehele levenskwaliteit is aanzienlijk verbeterd. Ook gezondheidsvoordelen zijn opmerkelijk met schonere lucht en verminderde geluidsoverlast. In tijden van extreme klimaatveranderingen, zoals deze hittegolf, wordt de waarde van deze stedelijke veranderingen nog duidelijker. Steden die de sprong waagden, ondanks de aanvankelijke weerstand, zijn nu het voorbeeld voor anderen. Hun verhalen benadrukken het belang van vooruitstrevende stedenbouw, niet alleen voor het milieu maar ook voor de maatschappij, in het licht van een steeds warmer wordende planeet. EN▪ The unyielding heatwave is holding Europe in its grip, but there’s a stark contrast in how residents in various cities are coping. Cities that made bold decisions to reduce car use are emerging as the true champions in offering their citizens a respite from the scorching temperatures.

In Paris, the vision of former mayor Anne Hidalgo comes alive more than ever. She faced substantial opposition when she decided to close down the “Quais de Seine” for cars. These riverbanks, once bustling with vehicular traffic, were transformed into sprawling pedestrian zones. Today, amidst the unbearable heat, these areas are bustling with life. Trees, open spaces, and the natural coolness from the Seine provide Parisians and visitors an oasis in the urban desert. Barcelona’s “Superblocks” initiative has a similar tale to tell. By restricting car access in certain districts, areas that once echoed with honks and engine roars now resonate with the sounds of community and nature. Streets once hot from car emissions are now shaded with trees and filled with the laughter of playing children. Closer to home, Eindhoven’s bold step to remove car circulation in the city center and repurpose parking garages has dramatically reshaped the urban experience. One significant transformation is De Wal, once dominated by cars, which has been reinvented as a green pathway favoring bicycles and buses. Initially met with skepticism, the move to limit cars in the heart of the city has transformed areas into favorite spots for residents seeking relief from the heat. Trees, plants, and new pedestrian pathways replace what were once asphalt roads. With the removal of cars and the introduction of these green spaces, Eindhoven has created cool pockets that combat urban heat islands. Additionally, these urban transformations have had ripple effects. Local businesses in these car-free zones in Eindhoven, similar to Paris and

Barcelona, report increased foot traffic, and the overall quality of life has seen a marked improvement. Health benefits, too, have been notable with cleaner air and reduced noise pollution. In times of extreme climate events, such as this heatwave, the value of these urban changes becomes even more evident. Cities that took the leap, despite the initial backlash, now stand as beacons for others. Their stories emphasize the importance of forwardthinking urban planning, not just for the environment but for the very fabric of community living in the face of an ever-warming planet.

▲ Chillen op de snelweg - Oliecrisis van 1973 in Nederland.

▲ Quai de seine vor /na , Parijs

▲ Superblocks, Barcelona

▲ Uitzicht vanaf De Wal

P. 3


GAZET VAN EINDHOVEN

1 ▪ De Binnendommel rond het plein meer p.2

2 ▪ Het centrale Paviljoen meer p.1 -2

3 ▪ Ecoducten: natuurnetwerken verbinden meer p.1

4 ▪ De Wal - prioriteit aan duurzame mobiliteit meer p.3

5 ▪ De Lindeboom - de stem van de natuur meer p.6

6 ▪ Stadsdeelpoorten voor de vijf historische dorpen meer p.7

7 ▪ Begijnenhof - Flaneren onder boomkruinen meer p.1

8 ▪ Bijzondere bestrating, identiteit door hergebruik meer p.3

P. 4


WOENSDAG 6 JUNI 2040

TOMORROW’S BLUEPRINT, TODAY.

7 3

6 8

6 1

2

5

6 3

6 3

4 6

P. 5


GAZET VAN EINDHOVEN

▪ De Lindeboom: Eindhovens Gewortelde Legende. Midden op het Stadhuisplein staat een Linde. De lindeboom, met zijn diep verankerde banden met de menselijke cultuur, was altijd gehuld in mythen en sagen. Ooit was deze majestueuze boom zeer talrijk, zowel in het wild, maar ook aangeplant door de mens op dijken, kruispunten, binnenplaatsen en dorpspleinen. De aangeplante varianten zijn nog volop aanwezig, maar het aantal Linden in het wild is dramatisch teruggelopen. Factoren zoals concurrentie met soorten zoals de beuk en bodemuitspoeling droegen bij aan hun achteruitgang. Met een hoogte van wel 40 meter zijn lindes een zegen van de natuur, ze worden bestoven door insecten en bieden zo een habitat voor diverse vogels, insecten, kleine zoogdieren en zelfs vleermuizen. Hun diepe wortels halen voedingsstoffen uit diepe lagen van de aarde en hun gevallen bladeren verrijken de bovengrond. Met het oog op deze ecologische voordelen en het rijke verleden van de linde, heeft het Stadhuisplein in Eindhoven gekozen voor deze veerkrachtige en symbolische boom, waardoor een vleugje van de natuurlijke folklore terugkomt in het stedelijk landschap. EN▪ In the middle of Stadhuisplein

stands a Linden. The Linden tree, with its deeply embedded ties to human culture, has always been present in myths and sagas.Once the Linden were abundantly present in the wild, as well as planted by people around dikes, cross roads, courtyards and village squares. Over time, the planted specimens have thrived, but the wild specimens in forests have dwindled dramatically in most of the country. Factors like competition with species such as the beech and soil leaching contributed to their decline. Rising up to 40 meters, Lindens are nature’s boon, pollinated by insects and providing a habitat for a diverse array of birds, insects, small mammals, and even bats. Their deep roots mine nutrients from the earth’s depths, and their fallen leaves enrich the topsoil. Recognizing these ecological benefits and the Linden’s storied past, Eindhoven’s Stadhuisplein has chosen this resilient and symbolic tree, restoring a touch of nature’s lore to the urban expanse.

▲ Dans rond een linde, 1552. Hieronymus Bock

▪ Meer dan een symbool: Natuurrechten beschermd door DNA-technieken De centrale pleinboom van Eindhoven gaat echter een stap verder dan symboliek. Genesteld in het hart van het Stadhuisplein in Eindhoven staat de “DNA Geheugenboom”. Voor Eindhoven is deze boom niet alleen een getuigenis van de grootsheid van de natuur, maar functioneert het ook als een levende databank. Gecodeerd in zijn DNA staan de rechten van de natuur, samen met een uitgebreide catalogus van elke soort die in het gebied is geïdentificeerd, een technologie ontwikkeld door een onderzoeksteam van de TU/e. Dit levende archief gaat verder dan alleen het vertegenwoordigen van de intrinsieke waarde van elke soort; het benadrukt onze toewijding om hun rechten te erkennen en te beschermen. Hoewel deze enorme informatiebron veilig in de boom is opgeslagen, is

deze op de meest organische manier toegankelijk. Met de juiste technologie kan zelfs een gevallen blad de diepte van de informatie die het bevat onthullen, waardoor iemand direct verbonden wordt met de ingewikkelde natuurlijke geschiedenis van het plein. Professor Tom de Greef, Synthetische Biologie aan de afdeling Biomedische Technologie, voorspelde in 2023 al dat het eerste DNA-datacenter binnen de komende vijf tot tien jaar operationeel zou zijn. Vandaag de dag staat dat vooruitzicht als een getuigenis van de kruising van natuur en innovatie in Eindhoven. De “DNA Geheugenboom” dient als een poëtische herinnering in ons digitale tijdperk. Het is een symbool van Eindhoven’s toewijding om technologie te verweven met natuur en geschiedenis, wat de belofte van de

stad benadrukt om elk aspect van haar natuurlijke erfgoed te koesteren en te beschermen. EN▪ Eindhoven’s central square tree, however, goes a step beyond symbolism. Nestled in the heart of Eindhoven’s Stadhuisplein stands the “DNA Memory Tree.” This tree is not just a testament to nature’s grandeur but also functions as a living database. Encoded within its DNA, a technology developed by a research team at TU, are the rights of nature, along with a comprehensive catalog of every species identified in the area. This living archive goes beyond just representing the intrinsic value of each species; it underscores our commitment to recognizing and safeguarding their rights. While this vast reservoir of information is safely stored within the

▲ Danslinden vertegenwoordigen een geliefde traditie, waarbij lindebomen werden omgevormd tot dansplatforms, die zowel dienden als ontmoetingsplaatsen voor de gemeenschap als een plek voor rechtspraak. Deze centrale bomen, met platforms die op een ingewikkelde tree, it’s accessible in the most organic manier rond hun stammen waren way. With the appropriate technology, gemaakt, verborgen een unieke even a fallen leaf can reveal the depth danszaal, waarin natuur en cultuur in harmonieuze eenheid samensmolten

of information it contains, linking anyone directly to the square’s intricate natural history. Professor Tom de Greef, Synthetic Biology at the department of Biomedical Engineering, had projected back in 2023 that the first DNA data center would be up and running within the next five to ten years. Today, that foresight stands as a testament to the intersection of nature and innovation in Eindhoven. The Linden serves as a poetic reminder in our digital age. It is a symbol of Eindhoven’s dedication to intertwining technology with nature and history, underlining the city’s pledge to cherish and protect every aspect of its environmental heritage

▲ Danslinden represents a cherished tradition, where linden trees were transformed into dance platforms, serving both as communal gathering spots and symbols of justice. These central trees, with platforms intricately crafted around their trunks, concealed a unique dancing chamber, blending nature and culture in harmonious unity.

▪ De Artistieke Wandeling

Florentijn Hofman’s eend op de Dommel. ▲

▪ “Le Roi Platane”, fijne verjaardag grote broer In het pittoreske stadje Saint-Guilhemle-Désert, in Zuid-Frankrijk, staat de iconische ‘Roi Platane’ hoog en trots. We vieren de 180e verjaardag van deze koninklijke plataan, die niet alleen schaduw geworpen heeft op het historische dorpsplein, maar hij heeft ook een onmisbare rol gespeeld als de stem van de natuur in de gemeenschap. In een progressieve zet heeft het gemeentebestuur deze standvastige reus de status van burger toegekend, als erkenning voor zijn onschatbare bijdragen aan het erfgoed van de stad. De Koningplataan heeft niet alleen zijn stempel gedrukt op zijn geboortestad, maar heeft ook zijn invloed uitgestrekt ver buiten de grenzen van Frankrijk. Ontwerpers uit Eindhoven, diep geraakt door de betekenis van de boom, kozen ervoor om een Lindeboom te

planten centraal op het Stadhuisplein als knipoog naar dit Franse wonder. Deze jongere boom, draagt, naast het toevoegen van groen aan het stedelijke landschap van Eindhoven, een diepgaande boodschap: hij symboliseert de stem van de natuur en voedt het publieke debat om de natuur te erkennen als als burger – een stem van de natuur temidden van het stadsleven. Hoewel de boom van Eindhoven nog vele jaren te gaan heeft voordat hij de leeftijd en grandeur van zijn Franse inspiratiebron kan evenaren, is zijn onderliggende boodschap krachtig: het smeden van een blijvende band tussen stedelijke gemeenschappen en de natuurlijke wereld. Terwijl SaintGuilhem-le-Désert de 180-jarige reis van zijn geliefde boom viert, is

het inspirerend om te zien hoe zijn nalatenschap wortel schiet en bloeit in internationale steden; een pleidooi voor een harmonieus samenleven van de natuur en de mens in de stad. EN▪ In the picturesque town of Saint-Guilhem-le-Désert, southern France, the iconic ‘Roi Platane’ stands tall. Celebrating its 180th birthday, this majestic plane tree has not only provided shade to the historic cobblestone streets but also played an indispensable role as the voice of nature in the community. In a progressive move, Saint-Guilhemle-Désert granted this enduring giant the status of a citizen, echoing its invaluable contributions to the town’s heritage. The ‘Roi Platane’ hasn’t just made its mark in its home town but has also

Place de la liberté Saint-Guilhem-le-Désert ▲

P. 6

cast its influence far beyond France’s borders. Eindhoven’s designers, deeply moved by the tree’s significance, chose to plant a central tree in the Stadhuisplein as a nod to this French marvel. This younger tree, besides adding greenery to the urban landscape of Eindhoven, carries a profound message: it stands as nature’s representative, echoing the sentiments of the ‘Roi Platane’ by being recognized as a citizen – a voice of nature amidst urban life. While Eindhoven’s tree has many years to go before it can match the age and grandeur of its French muse, its underlying message is potent: forging a lasting bond between urban communities and the natural world. As Saint-Guilhem-le-Désert celebrates the 180-year journey of its beloved tree, it’s inspiring to witness its legacy take root and flourish in international cities, advocating for a harmonious coexistence of nature and urbanity.

Het Stadhuisplein, in het hart van Eindhoven, host een unieke kunstroute die een verhaal vertelt over donaties, geschiedenis en creativiteit. Door de jaren heen hebben talloze kunstenaars en orga nisaties genereus boeiende kunstwerken aan de gemeente geschonken. Deze artistieke schatten zijn zorgvuldig geplaatst langs een voetgangersvriendelijk pad, dat liefhebbers uitnodigt voor een visuele reis. Onder de bekende stukken bevindt zich het aangrijpende oorlogsmonument, dat dient als een plechtige herinnering aan de geschiedenis. Een vleugje speelsheid wordt toegevoegd aan deze kunstroute door de tijdelijke installatie van de beroemde eend van de Nederlandse kunstenaar Florentijn Hofman. Of je nu een kunstliefhebber bent of een nieuwsgierige bezoeker, de kunstroute van het Stadhuisplein biedt een heerlijke verkenning van Eindhovens artistieke erfgoed. Mis deze tijdelijke kans niet om Hofman’s iconische eend te aanschouwen te midden van deze gecureerde collectie.

EN▪ Stadhuisplein, and its district formerly known as Het Paradijs ( The paradise) presents a unique art walk, weaving a tale of gifts, history, and creativity. Over the years, numerous artists and organizations have graciously donated captivating artworks to the municipality. These artistic treasures are meticulously placed along a pedestrian-friendly path, inviting enthusiasts to embark on a visual journey. Among the renowned pieces is the poignant war memorial sculpture, standing as a solemn reminder of history. Adding a touch of whimsy to this artistic trail is the temporary installation of the famous duck by Dutch artist Florentijn Hofman. Whether you’re an art aficionado or a curious visitor, the Stadhuisplein art walk offers a delightful exploration of Eindhoven’s artistic legacy. Don’t miss this limited-time opportunity to witness Hofman’s iconic duck amidst this curated collection.


WOENSDAG 6 JUNI 2040

TOMORROW’S BLUEPRINT, TODAY.

▪ Q-Park’s Transformatie, Van Autoparkeren naar het ondersteunen van Biodiversiteit Q-Park’s transformatie van een voormalige ondergrondse parkeergarage naar een multifunctionele faciliteit benadrukt een diepgaande verandering in haar bedrijfsfilosofie. Waar de faciliteit ooit uitsluitend was gewijd aan autoparkeren, dient het nu niet alleen als een veilige haven voor fietsparkeren en een essentiële faciliteitenzone voor evenementen op het Stadhuisplein, maar dient het diepste niveau ook als wateropslag bij langdurig extreem weer. De toevoeging van sanitaire voorzieningen, food court, backstage ruimtes en andere gemakken

benadrukt de veelzijdige rol tijdens concerten en diverse bijeenkomsten. Q-park, die bekendstaat als garage exploitant, heeft haar visie binnen Eindhoven uitgebreid. Met stappen zoals deze belichaamt het bedrijf nu de dubbele rol van facilitator voor alle doelgroepen, maar draagt zo ook bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Dit vooruitstrevende initiatief toont Q-Park’s vermogen om opkomende maatschappelijke behoeften te waarnemen en zich dienovereenkomstig aan te passen. Door de behoeften voor een leefbaar

stadscentrum te combineren met milieubewustzijn, heeft het bedrijf met succes geïllustreerd dat winstgevendheid kan samengaan met verantwoordelijkheid. Q-Park’s adaptieve benadering belicht het grenzeloze potentieel van het heroverwegen van traditionele stedelijke ruimtes. Hun model is niet alleen voordelig voor het milieu, maar zorgt er ook voor dat gemeenschapsbehoeften, zoals evenementenfaciliteiten en fietsparkeren, efficiënt een plek kunnen krijgen. Deze balans, bereikt in het hart

van Eindhoven, zet een precedent voor bedrijven en gemeenten overal. EN▪ Q-Park’s transformation of an old underground parking garage into a multi-purpose facility underscores a profound shift in its business philosophy. Once purely a car parking space, the facility has been reimagined to cater to diverse needs. It now functions as a water storage system for use during droughts, provides secure bike parking, and offers essential amenities for events on the Stadhuisplein. The addition of sanitary provisions, meeting rooms, and other

facilities underscores its versatile role during concerts and various gatherings. Long known as a car parking operator, Q-Park has expanded its vision within Eindhoven. By taking steps like this, the company now exemplifies the dual role of environmental steward and community facilitator. The parking space now stands as a testament to sustainable transformation. This forward-thinking initiative reveals Q-Park’s ability to perceive emerging societal needs and adjust accordingly. By merging the demands of urban living with environmental awareness,

the company has successfully illustrated that profitability can coexist with responsibility. Q-Park’s adaptive approach highlights the limitless potential of rethinking traditional urban spaces. Their model not only benefits the environment but also ensures that community needs, such as event facilities and bike storage, are addressed efficiently. This balance, achieved in the heart of Eindhoven, sets a precedent for businesses and municipalities everywhere.

and significance each year. The annual parade through the five borough gates, named after the city’s five historic districts, is a joyous celebration of unity, creativity, and “Groot Eindhoven.” The parade’s inaugural year was marked by the unforgettable sight of a 100-year-old resident of the Stratum borough leading the procession. With a gleaming smile and a flag in hand, her presence became an enduring symbol of the city’s spirit. Over the years, each borough has brought its unique flair to the parade, weaving together a rich tapestry of community expression. Woensel’s dancing firefighters, performing with hoses and ladders, have become a crowd favorite, reflecting the joy and creativity of the event. In the Strijp borough, a local cycling club’s “Bicycle Ballet” delighted spectators as they glided through the gate, executing an intricate formation

in perfect harmony. The whimsical display is now a cherished part of the parade’s folklore. Artists from the Tongelre borough have contributed their talents, too, creating a moving art mural that unfolded as the procession moved through their gate. The breathtaking scene was a fusion of art and community, capturing the essence of Tongelre’s rich history. Perhaps the most poignant moment came when processions from the Gestel and Stratum boroughs spontaneously joined hands as they met at the central square. This unscripted gesture symbolized the unity and togetherness that the gates and the city itself represent. The gates, designed to resemble Roman aqueducts, are more than architectural marvels; they’re gateways that connect the city’s diverse heritage and embody the spirit of Eindhoven. They usher in not just the people but the collective memories and shared aspirations of a

community that is ever-evolving. The parade through these gates is a living testament to Eindhoven’s transformation from separate entities into a single, thriving city. It’s a dance that tells the story of unity, resilience, and innovation. It’s a song that resonates through the gates and into the hearts of all who call Eindhoven home. Each parade has added a new chapter to this tradition, etching stories and memories into the very fabric of the city. These stories are Eindhoven’s stories, interwoven threads that create a vivid picture of community and connection. The parade is a celebration of all that Eindhoven was, is, and aspires to be—a symbol of unity in a city that continues to inspire.

▲ doorsnede van de transformatie van de voormalige parkeergarage.

▪ De Poortenparade, de jaarlijkse optocht is een traditie geworden. In Eindhoven heeft een nieuwe traditie wortel geschoten die elk jaar aan populariteit en betekenis wint. De jaarlijkse parade door de vijf stadsdeelpoorten, vernoemd naar de vijf historische districten van de stad, is een vreugdevolle viering van eenheid, creativiteit en “Groot Eindhoven.” Het inauguratiejaar van de parade werd gekenmerkt door het onvergetelijke gezicht van een 100-jarige inwoner van het stadsdeel Stratum die de stoet aanvoerde. Met een stralende glimlach en een vlag in haar hand werd haar aanwezigheid een blijvend symbool van de stadse geest. Door de jaren heen heeft elk stadsdeel zijn unieke flair aan de parade toegevoegd, waardoor een rijk palet van lokale trots is ontstaan. De dansende brandweerlieden van Woensel, die optreden met slangen en ladders, zijn een publieksfavoriet geworden, die de vreugde en creativiteit van het evenement weerspiegelen. In het stadsdeel Strijp wist een lokale fietsclub met hun “Fietsballet” de

toeschouwers te verrassen terwijl ze door de poort gleden, waarbij ze een ingewikkelde formatie in perfecte harmonie uitvoerden. Dit speelse optreden is nu een gekoesterd onderdeel van de parade folklore. Kunstenaars uit het stadsdeel Tongelre hebben ook hun talenten bijgedragen en creëerden een bewegende kunstwand die zich ontvouwde toen de stoet door hun poort trok. Het adembenemende tafereel was een samensmelting van kunst en gemeenschap en ving de essentie van Tongelre’s rijke geschiedenis. Misschien kwam het meest ontroerende moment toen processies uit de stadsdelen Gestel en Stratum spontaan hand in hand gingen toen ze elkaar ontmoetten op het centrale plein. Dit spontane gebaar symboliseerde de eenheid en saamhorigheid die de poorten en de stad zelf vertegenwoordigen. De poorten, geïnspireerd op Romeinse aquaducten, zijn meer dan architectonische wonderen; het zijn poorten die het diverse erfgoed

van de stad verbinden en de geest van Eindhoven belichamen. Ze laten niet alleen de inwoners binnen op het plein, maar ook de collectieve herinneringen en gedeelde ambities van een gemeenschap die constant in ontwikkeling is. De parade door deze poorten is een levend testament van Eindhoven’s transformatie van aparte entiteiten naar één bloeiende stad. Het is een dans die het verhaal vertelt van eenheid, veerkracht en innovatie. Het is een lied dat door de poorten klinkt en in de harten van allen die Eindhoven thuis noemen. Elke parade heeft een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan deze traditie, verhalen en herinneringen gegraveerd in het weefsel van de stad. De parade is een viering van alles wat Eindhoven was, is en wil zijn - een symbool van eenheid in een stad die blijft inspireren. EN▪ In Eindhoven, a new tradition has taken root, growing in popularity

▲ De parade vanuit Woensel die aankomt bij de Poort van Woensel via Begijnenhof

P. 7


GAZET VAN EINDHOVEN ▪ Opiniestuk - Eindhoven, de stad die verwondert, verbindt en vernieuwt. In de verwondering ligt ons zijn In de verbinding ligt onze relatie met de ander de ander In de vernieuwing ligt onze ontplooiing Het zijn ontwerpers die mij in deze visie voor het Stadhuisplein de stad laten zien hoe die zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het zijn filosofen, sociologen, psychologen en kunstenaars die mij laten zien waarom. Allen zullen in dialoog met elkaar het fundament moeten leggen voor de open stad van de toekomst zoals die wordt beschreven door de Amerikaanse socioloog Richard Sennett in zijn boek ‘Stadsleven’. Hij laat ons zien hoe de stad zich niet alleen fysiek ontwikkelt (de ville) maar ook hoe die wordt geleefd. (de cité) In die context ligt een belangrijke opgave voor de ontwerpers van het Stadhuisplein. De toekomst van steden, ook die van Eindhoven, wordt al snel ingevuld vanuit gevestigde perspectieven, gevangen in getallen, prestaties en doelstellingen; vastgelegd in blauwdrukken en/ of scenario’s. Gefocust op de

Steden hebben ons van de natuur vervreemd, onze liefde voor levende systemen die de mensheid bindt met de aarde. Het is de aantrekkingskracht die landschappen, ecosystemen en natuurfenomenen op ons uitoefenen en heel diep in onze biologie zit verankerd. (biophilia: liefde voor het leven). Naar mijn mening staan we op een breekpunt. In deze visie op het Stadhuisplein zie ik een stad die ons mens-zijn voedt door verwondering, verbinding en vernieuwing in een proces dat nooit voltooid zal zijn. Het stellen van jaartallen is zinloos, oplossingen in innovaties zijn tijdelijk. Onze binding met de natuur, ons mens-zijn tijdloos. De lerende, nooit voltooide open stad wordt een ‘school’ voor het leven van iedereen. Onderwijs vergroot je kennis, de open stad maakt je wijzer. Het experiment mag daarin niet ontbreken. Het Stadhuisplein als laboratorium van de toekomst...!

EN▪ “In wonder lies our being, In connection lies our relationship with the other, In renewal lies our growth.”

aanpak benadrukken we onze inzet om niet alleen veerkrachtige ruimtes te creëren, maar ook dialoog en verbeelding rond stedelijke toekomst te bevorderen. Onszelf positioneren in de toekomst is meer dan een oefening - het is een doorkijk waarmee we kunnen zien hoe onze ontwerpen tot leven komen, zich aanpassen en hun doel dienen. Met een mix van optimisme, lichtheid en een vleugje humor schetst deze krant onze aspiraties. Maar vergis u niet, achter to not only creating resilient spaces but also fostering dialogue and imagination around urban futures. Positioning ourselves in the future is more than a whimsical exercise—it’s a lens, allowing us to envision how our designs breathe life, adapt, and serve their purpose. With a concoction of optimism, lightness, and a dash of humour, this newspaper paints our aspirations. But make no mistake, behind every word and sketch, there’s a fervent commitment.

grote problemen van ruimte- en functieverdeling, klimaatverandering en ongelijkheid. We vergeten daarbij dat naast systeemveranderingen de bron van veranderingen begint bij ons als Homo sapiens, gevoed door individuele entiteiten en nataliteit. (Hannah Arendt) Onze ontwikkeling en ontplooiing vraagt een levenslange nieuwsgierigheid, een leven lang leren en ontdekken. Door de eeuwen heen weerspiegelen onze steden de tijdgeest waarin de dan geldende krachten en machten zijn vertaald in instituties: cultureel, maatschappelijk, economisch, bestuurlijk, gericht op een lokale, regionale en/of globale context. De structuren van onze huidige steden en metropolen weerspiegelen een maatschappij van meritocratie, exclusiviteit, individualisering en uitsluiting. Efficiëntie, prestatie en nut bepalen het denken en realiseren. Ruimtelijk vertaald in (verticale) gated communities die de kapitaalkrachtige bewoner op de stad laat neerkijken. Beneden vechten kanslozen om hun bestaan...

It is the designers who show me , in this vision for the Stadhuisplein, how the city can develop in the future. It is Philosophers, sociologists, psychologists, and artists who show me why. Together, they must lay the foundation for the open city of the future as described by American sociologist Richard Sennett in his book ‘The Open City’. He shows us how the city develops not only physically (the ville) but also how it is lived (the cité). In this context, there is an important task for the designers of the Stadhuisplein. The future of cities, including Eindhoven, is quickly shaped from established perspectives, trapped in numbers, performance, and objectives; defined in blueprints and/or scenarios. Jan van Dijk, architect. The focus is on major issues of spatial and functional distribution, climate change, and inequality. We forget that in addition to system changes, the

source of changes begins with us as Homo sapiens, nourished by individual entities and natality (Hannah Arendt). Our development and fulfillment require lifelong curiosity, a lifetime of learning and discovery. Throughout the centuries, our cities reflect the spirit of the times in which the prevailing forces and powers are translated into institutions: cultural, social, economic, administrative, focused on a local, regional, and/or global context. The structures of our current cities and metropolis reflect a society of meritocracy, exclusivity, individualization, and exclusion. Efficiency and performance dominate thought and realization. Spatially translated into (vertical) gated communities that allow the capitalrich resident to look down on the city. Below, the hopeless fight for an existence... Cities have alienated us from nature, from our love for natural, organic living systems that connect humanity with the earth. It’s the attraction, that landscapes, ecosystems, and natural phenomena exert on us that is deeply

embedded in our biology (biophilia: love for life). In my opinion, we are at a breaking point. In this vision of the Stadhuisplein, I see a city that nourishes our humanity through wonder, connection, and renewal in a never completed process. Setting dates is pointless, solutions by innovations are temporary but our connection to nature is timeless. The open city, in constant movement, never completed becomes a ‘school’ for everyone’s life. Education increases your knowledge, the open city makes you wiser. The experiment should not be missing in this. The Stadhuisplein as the laboratory of the future...!

elk woord en elke schets zit een vurige toewijding. We staan op een cruciaal kruispunt in de geschiedenis van Eindhoven. Klimaatverandering, stedelijke verdichting en onze groeiende bevolking vormen enorme uitdagingen. Maar met uitdagingen komen ook kansen. En via deze publicatie delen we onze visie en bijdrage om deze woelige wateren te navigeren. We geloven dat de openbare ruimtes het hart van elke stad vormen, waar

het stadsleven zich in al haar diversiteit ontvouwt. Het Stadhuisplein is niet zomaar een plein; het belichaamt onze hoop. Door deze pagina’s om te slaan, hopen we dat u niet alleen een ontwerp ziet, maar een droom. Een droom waar het Stadhuisplein niet alleen een plek is, maar een ‘Ruimte’, een domein voor iedereen. Waar elke bewoner mens of natuur - zijn stem gehoord ziet, zijn behoeften vervuld ziet en zijn aanwezigheid gevierd ziet. Bij het verbeelden van dit veerkrachtige

“Paradijs”, dat u beschermt tegen de elementen - of het nu regen is of de brandende zon - voegen we niet alleen stenen en planten toe; we zaaien zaden van gemeenschap, inclusiviteit en duurzaamheid. En terwijl u deze verhalende reis doorkruist, is ons nederige verzoek: leen ons uw verbeelding en laten we samen een helderder, inclusiever en veerkrachtig Eindhoven maken. Ons voorstel, hoewel het aan de oppervlakte radicaal lijkt, is stevig verankerd in

haalbaarheid en diepgaand onderzoek. We hebben de huidige uitdagingen zorgvuldig aangepakt en geïntegreerd in ons ontwerp - bijvoorbeeld door rekening te houden met de complexiteit van ondergrondse kabels en leidingen onder het Stadhuisplein. We hebben ervoor gezorgd dat de basis van onze visie niet alleen ambitieus is, maar ook technisch haalbaar. Het verhaal van morgen begint vandaag!

We stand at a pivotal juncture in Eindhoven’s history. Climate change, urban densification, and our swelling population present formidable challenges. But with challenge comes opportunity. And through this publication, we’re laying out our vision, our contribution to navigate these choppy waters. We believe the heart of any city is its public spaces, where life unfurls in all its vibrancy. The Stadhuisplein isn’t just a square; it’s an embodiment of

our hopes. By flipping these pages, we wish you to see not just a design, but a dream. A dream where Stadhuisplein isn’t merely a place, but a ‘Ruimte’, a realm for all. Where every resident— human or otherwise—finds their voice echoed, their needs catered, and their presence celebrated. In imagining this resilient ‘paradijs’ that protects you from the elements—be it rain or scorching sun—we’re not just laying bricks and plants; we’re sowing seeds of community, inclusion, and

sustainability. And as you traverse this narrative journey, our humble request is this: lend us your imagination, and together, let’s visualize a brighter, inclusive, and resilient Eindhoven. Our proposal, while appearing radical on the surface, is firmly rooted in feasibility and deep research. We’ve meticulously addressed and integrated present challenges into our design— taking, for example, the complex piping infrastructure beneath Stadhuisplein into consideration. We’ve ensured that

the foundation of our vision is not just aspirational, but technically sound and can be implemented step by step, starting tomorrow !

Jan van Dijk, architect.

▲ Gegenereerde afbeelding van Het Paradijs

▪ Noot van de redactie - Editors’s note Beste lezers, Bij Bygg Architecture and Design hebben we de stedenbouwkundige uitdaging voor het Stadhuisplein 2040 omarmd. Door onze visie te presenteren via een krant uit 2040 willen we een uniek perspectief bieden, waarmee lezers zich kunnen onderdompelen in de mogelijke toekomst en kritisch kunnen reflecteren op de cruciale beslissingen en transformerende ontwerpen van vandaag. Met deze Dear Readers, At Bygg Architecture and Design we embraced this urban design challenge for Stadhuisplein’s 2040 by presenting our proposal through a newspaper of 2040, our team sought to provide a unique perspective shift—allowing readers to immerse themselves in the potential future and critically reflect on the pivotal decisions and transformative designs of today. This approach underscores our commitment

Colofon: www.bygg.nl P. 8

Concept ,ontwerp en redactie: Bygg Architecture & Design - Raphaël Coutin, Ivo Hulskamp, Tim Kouthoofd, Piotr Szczesniak Adviseur ecologie: Sweco - Gijs Meijer Adviseur mobiliteit: Royal HaskoningDHV - Mathijs Schoenmakers

Met speciale dank aan Jan van Dijk voor zijn opiniestuk

Printed #500 - September 2023


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.