Page 1

SEMINAR NAŢIONAL BRAŞOV, 06 APRILIE 2012 ANALIZA CURSURILOR ŞI PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ EXISTENTE ÎN ROMÂNIA ÎN DOMENIUL EE ŞI SRE Camelia Rață Director Executiv OER

Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

1


CUPRINS: 1.Analiza instituțiilor ce organizează programele/cursurile de formare profesională în domeniul EE şi RES 2.Tipuri de programe/cursuri de formare profesională în domeniul EE şi RES 3.Analiza participanților la programele/cursurile de formare profesională în domeniul EE şi RES 4.Concluzii / Probleme identificate

Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

2


1.

Analiza instituțiilor care organizează programele/cursurile de formare profesională în domeniul EE şi RES

1.1. Informații privind certificarea / autorizarea instituțiilor • • • •

Să fie legal constituiţi Să aibă prevăzut în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare, activităţi de formare profesională Să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, potrivit legislaţiei în vigoare Să deţină bază materială necesară pentru desfăşurarea programului de formare profesională (deţinută în proprietate, închiriată, dobândită prin parteneriat sau alte forme)

Autorizarea furnizorilor de pregătire profesională se face pentru o perioadă de patru ani, pentru fiecare dintre ocupaţiile prevăzute în programele de pregătire Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

3


1.

Analiza instituțiilor care organizează programele/cursurile de formare profesională în domeniul EE şi RES

1.2. Tipuri de programe de formare profesională cu recunoaştere națională 1.2.1. În domeniul EE şi RES există cursuri de auditori pentru clădiri, auditori energetici şi manageri energetici pentru industrie, cursuri organizate la nivel post universitar 1.2.2. Programe organizate de furnizorii de formare profesională autorizaţi în condiţiile legii ce sunt finalizate prin: a. certificate de calificare, sau b. certificate de absolvire, cu recunoaştere națională

1.2.3. Cursuri organizate de angajatori pentru care se eliberează certificate de absolvire recunoscute numai în cadrul unităţii respective Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

4


1.

Analiza instituțiilor care organizează programele/cursurile de formare profesională în domeniul EE şi RES

1.3. Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulților Participanţii la programele de formare profesională susţin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică. Tipuri de certificare: • pentru cursuri de calificare sau recalificare, certificat de calificare profesională • pentru cursuri şi stagii de iniţiere, precum şi pentru cursuri şi stagii de perfecţionare sau de specializare, certificat de absolvire. Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

5


1.

Analiza instituțiilor care organizează programele/cursurile de formare profesională în domeniul EE şi RES

1.3. Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulților •

• •

Certificatele de calificare profesională şi de absolvire sunt tipărite de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, poartă antetul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi au regimul actelor de studii Certificatele de calificare profesională sau de absolvire se eliberează însoţite de o anexă în care se precizează competenţele profesionale dobândite Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale se fac în centre de evaluare a competențelor profesionale

Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

6


1.

Analiza instituțiilor care organizează programele/cursurile de formare profesională în domeniul EE şi RES

1.4. Tipurile de cursuri organizate şi cui se adresează Obiectivele cursurilor: • Facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii • Pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă • Actualizarea cunoştințelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite • Schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă

Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

7


1.

Analiza instituțiilor care organizează programele/cursurile de formare profesională în domeniul EE şi RES

1.4. Tipurile de cursuri organizate şi cui se adresează 1.4.1. Cursuri organizate de furnizorii de formare profesională pentru ocupațiile cuprinse în Clasificarea Ocupațiilor din România - C.O.R. 3131 Operatori în centrale de producere și supraveghere a energiei electrice 313113 operator surse regenerabile de energie 7121 Constructori de acoperişuri/ muncitori calificaţi şi asimilaţi 7124 Montatori izolații/ muncitori calificaţi şi asimilaţi 7126 Instalatori şi montatori de țevi /muncitori calificaţi şi asimilaţi 7411 Electricieni construcții şi asimilați/ muncitori calificaţi şi asimilaţi 741101 electrician în construcţii 741102 electrician de întreţinere în construcţii 741103 instalator pentru sisteme fotovoltaice solare 741104 instalator pentru sisteme termice solare 741105 montator instalații solare Seminar Naţ Naţional 8 Braş Braşov, 06 aprilie 2012


1.

Analiza instituțiilor care organizează programele/cursurile de formare profesională în domeniul EE şi RES

1.4. Tipurile de cursuri organizate şi cui se adresează 1.4.2. Cursuri organizate de angajatori în cadrul unităților proprii Sistem practicat de furnizorii de echipamente pe gama de comercializare a firmei respective. Nu au fost identificate informaţii verificabile 1.4.3. Stagii de practică şi specializare în unități din țară sau din străinătate Nu au fost identificate surse verificabile privind calitatea acestor specializări

Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

9


1.

Analiza instituțiilor care organizează programele/cursurile de formare profesională în domeniul EE şi RES

1.5. Cursuri identificate în domeniul EE şi RES 1.5.1. Cursuri pentru ocupații în domeniul EE şi RES, extrase din Registrul Național al Furnizorilor Autorizați Din Registrul Naţional al Furnizorilor Autorizaţi, au fost extrase cursuri pentru ocupaţii în domeniul EE, pentru fiecare judeţ în parte. În urma cercetării pe site-ul CNFPA (www.cnafpa.ro) s-a constatat lipsa cursurilor specifice domeniului RES pentru calificările recent introduse în C.O.R., respectiv: 313113 operator surse regenerabile de energie 741103 instalator pentru sisteme fotovoltaice solare 741104 instalator pentru sisteme termice solare 741105 montator instalații solare

Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

10


1.

Analiza instituțiilor care organizează programele/cursurile de formare profesională în domeniul EE şi RES

1.5. Cursuri identificate în domeniul EE şi RES 1.5.2. Evaluarea şi certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale se fac în centre de evaluare a competențelor profesionale În urma cercetării pe site-ul CNFPA (www.cnafpa.ro), la data de 17.01.2012, au fost identificate 10 centre pentru evaluarea competenţelor profesionale

Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

11


1.

Analiza instituțiilor care organizează programele/cursurile de formare profesională în domeniul EE şi RES

1.5. Cursuri identificate în domeniul EE şi RES 1.5.3. Proiectele IEE cu componentă de instruire Proiecte finalizate: •„Building and Energy Systems and Technologies in Renewable Energy Sources Update and Linked Training (BEST RESULT)” - www.asticontrol.ro •„Biogas Production from Agricultural Wastes in European Farms (FARMAGAS)” www.farmagas.eu •„Geo-Education for a sustainable geothermal heating and cooling market (GEOTRAINET)” - www.geoexchange.ro

Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

12


1.

Analiza instituțiilor care organizează programele/cursurile de formare profesională în domeniul EE şi RES

1.5. Cursuri identificate în domeniul EE şi RES 1.5.3. Proiectele IEE cu componentă de instruire Proiecte în curs de implementare: •„Blended capacity-building on sustainable energy measures & action plans for European municipalities (BEAM 21)” - 31/08/2012 •„Public Administration Training and Coaching on Renewable Energy in their building regulations and codes (PATRES)”- 30/04/2013 •„Training of Photovoltaic Installers (PVTRIN)” - 31/05/2013 •„Regulations of Geothermal HP systems at local and regional level in Europe (REGEOCITIES)” 31/12/2013 •„ECO trainEr For Fleet CommErcial truCks and lighT vehicles (ECOEFFECT)” - 21/01/2014 •„An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban (CONURBANT)” 09/05/2014 •„Capacity Building of Local Governments to Advance Local Climate and Energy Action – from Planning to Action to Monitoring (COVENANT CAPACITY)” - 31/05/2014 Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

13


2. Analiza programelor/cursurilor de formare profesională în domeniul EE şi RES Competenţele profesionale se dobândesc pe cale: •Formală, prin parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională •Non-formală, prin practicarea unor activităţi specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea •Informală, prin formare profesională neinstituţionalizată

Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

14


2. Analiza programelor/cursurilor de formare profesională în domeniul EE şi RES 2.1. Structura cursurilor: parte teoretică, parte aplicativă Pregătirea teoretică şi practică, pentru care se eliberează certificat de calificare profesională, pe niveluri de calificare este de: •360 ore pentru nivelul 1 de calificare •720 ore pentru nivelul 2 de calificare •1080 ore pentru nivelul 3 de calificare

Pentru calificările prevăzute în Directiva 28/2009 şi transpuse în Legea 220/2008 completată şi republicată, este necesar: •Nivelul 2 de calificare - 240 ore parte teoretică şi 480 ore parte aplicativă •Durata de pregătire poate fi redusă cu maxim 50% din timpul legal alocat cursului, în condiţiile în care participanţii la programul de formare profesională deţin anumite competenţe (fotovoltaic, II B, electrician) Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

15


2. Analiza programelor/cursurilor de formare profesională în domeniul EE şi RES 2.2. Tematica detaliată a cursurilor Situația prezentă: •Lipsă standarde ocupaţionale pentru domeniul RES, drept urmare nu a existat acces la informaţii oficiale privind tematica posibilă a cursurilor •În lipsa standardului ocupaţional, furnizorul de formare profesională poate organiza cursuri finalizate cu certificate de calificare/absolvire cu recunoaştere naţională, dar fără suplimentul descriptiv, având însă obligaţia de a realiza S.O. în decurs de 9 luni •În cazul în care proiectul de S.O. nu se aprobă de către ANC, furnizorul de formare profesională poate organiza un nou program de formare profesională pentru ocupaţia respectivă, numai după aprobarea S.O.

Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

16


2. Analiza programelor/cursurilor de formare profesională în domeniul EE şi RES 2.3. Durată şi informații privind desfăşurarea cursurilor •720 ore pentru nivelul 2 de calificare, durata de pregătire urmând a fi redusă cu maxim 50% (în baza competenţelor deja deţinute de către participanţi)

2.4. Costul cursurilor •Nu deţinem informaţii cu privire la costurile cursurilor existente

Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

17


2. Analiza programelor/cursurilor de formare profesională în domeniul EE şi RES 2.5. Modalitatea de promovare a cursurilor • • • • • •

Website Newsletter Workshopuri / Ateliere de lucru Conferinţe Naţionale Materiale de promovare (logo, poster, broşură, ghid de bune practici etc.) Prin Asociaţii Profesionale, la nivel naţional

Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

18


3. Analiza participanților la programele / cursurile de formare profesională în domeniu EE şi RES În conformitate cu anexa la Legea 220/2008 privind criteriile aferente schemelor de certificare a instalatorilor, programele de formare acreditate ar trebui oferite instalatorilor cu experienţă la locul de muncă şi care au urmat sau urmează tipurile de formare menţionate în continuare: a.În cazul instalatorilor de cazane şi cuptoare de biomasă: se cere formarea prealabilă ca instalator de apă şi canal, instalator de ţevi şi conducte, instalator de instalaţii termice sau tehnician de instalaţii sanitare şi de încălzire sau de răcire b.În cazul instalatorilor de pompe de căldură: se cere formarea prealabilă ca instalator de apă şi canal sau instalator de instalaţii frigorifice şi deţinerea calificării de bază ca electrician şi instalator de apă şi canal (tăierea ţevilor, sudarea manşoanelor de ţeavă, lipirea manşoanelor de ţeavă, izolarea, etanşarea garniturilor, verificarea scurgerilor şi instalarea sistemelor de încălzire sau de răcire) Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

19


3. Analiza participanților la programele / cursurile de formare profesională în domeniu EE şi RES c.În cazul instalatorului de instalații termice solare sau fotovoltaice solare: se cere formarea prealabilă ca instalator de apă şi canal sau electrician, deţinerea calificării de bază ca instalator de apă şi canal, electrician şi calificare pentru lucrări de aplicare a învelişurilor în construcţii, inclusiv cunoştinţe de sudare a manşoanelor de ţeavă, lipire a manşoanelor de ţeavă, izolaţii, etanşare a garniturilor, verificare a scurgerilor la lucrările de apă şi canal, capacitate de a efectua racordări la reţea, familiarizare cu materialele de bază pentru acoperiri, metodele de descărcare în arc şi de sudare

Programul de formare profesională trebuie să ofere unui instalator calificările specifice, echivalente cu 3 ani de instruire în calificările menţionate la lit. a), b) sau c), inclusiv învăţământ la clasă şi la locul de muncă. Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

20


3. Analiza participanților la programele / cursurile de formare profesională în domeniu EE şi RES Impactul acestor cursuri/programe asupra evoluției forței de muncă din România Introducerea acestor calificări în COR reflectă corelarea pieţei muncii din România cu ocupaţiile noi generate de creşterea utilizării RES şi implicit a tehnologiilor aferente.

Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

21


4. Concluzii De ce sunt necesare scheme de calificare pentru domeniul producerii energiei din surse regenerabile? •Pentru a creşte absorbţia de echipamente pentru instalaţii de producere a energiei din surse regenerabile •Pentru a avea instalatori competenţi care să asigure nevoile unei pieţe în continuă creştere •Pentru obţinerea încrederii în realizarea acestor tipuri de instalaţii •Pentru a proteja clienţii • •

Pentru siguranță, calitate şi performanță Pentru posibilitatea identificării instalatorilor, în caz de reclamații

•Pentru a proteja industria • •

Ajută la reputația firmelor producătoare Pentru a descuraja şi izola “amatorii“

Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

22


4. Concluzii De ce sunt necesare scheme de calificare pentru domeniul producerii energiei din surse regenerabile? •Pentru instalatori • •

Pentru confirmarea competenței Pentru a avea un sistem continuu de perfecționare.

“La finalul formării, instalatorul trebuie să deţină calificarea necesară pentru instalarea echipamentelor şi sistemelor relevante în scopul de a îndeplini cerinţele clientului de performanţă şi fiabilitate ale acestora, de a-şi însuşi competenţe la un înalt nivel de calitate şi de a respecta toate codurile şi standardele aplicabile, inclusiv cele referitoare la energie şi etichetare ecologică.” Sursă: Ordonața 29/2009. Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

23


Proiectul ROBUST Vă mulțumesc pentru atenție! Ing. Camelia RAŢĂ Director executiv OER ------------------------------------------------------Address: 23, M.Kogalniceanu bl.C7 cam.301 500090 Brasov | ROMANIA Ph/Fax: +40 268 474 209 | +40 268 547 784 Email: office@oer.ro Web: www.oer.ro

Seminar Naţ Naţional Braş Braşov, 06 aprilie 2012

24

ROBUST OER Prezentare Aprilie 2012  

Prezentare OER, Camelia Rata

ROBUST OER Prezentare Aprilie 2012  

Prezentare OER, Camelia Rata

Advertisement