Page 1

õ¤†ï•„¡Óƒ‹˜i•‚iš‹‹~†š{œrŠÖ

iӚ’¡ÒƒÊ¬

q‚™‚¬

www.BusAndTruckMedia.com

ƒØi‘Ö¥‹ii‹ivšl‰‚š

บขส.จําตองใช NGV

m²››Š“špmŠ

ใครไมเกี่ยวก็ถอยไป!!!

|™‚¤l‹ï•or‰

SLK 6852 D ไซสเล็กเนนคุณภาพ

04

¤ƒ‹Š‚¤Š‚‹~¤|ҁ

สมรรถนะ แกรงแรง ไดมาตรฐาน LOGISTICS NEWS

24

ฮิตาชิฯ มั่นใจศักยภาพ TPARK 28

ดวยทางบริษัท ขนสง จํากัด หรือ บขส. และรถโดยสารรวม บขส. ยังถือ ไดวาเปนรถโดยสารสาธารณะ ที่นําพา ผู โดยสารจากกรุงเทพฯ ไปตางจังหวัด

และตางจังหวัดเขามากรุงเทพฯ ซึ่ง บขส. เองถื อ ว า เป น หน ว ยงาน รัฐวิสาหกิจที่มีกําไร แตแตกตางจาก รั ฐ วิ ส า ห กิ จ อื1น ที่ ทํ า ง า น บ ริ ก า ร

ประชาชน แตขาดทุนสะสมเปนประจํา ทุกป จากเดิมที่ บขส. และรถรวม บขส. ตางใชรถโดยสารที่เปนเครื1องยนตดีเซล อานตอหนา 38

วอลโว/ยูดี ผงาด B&T’13 NCA เลือก SUNLONG รองรับฐานการผลิตเอเชีย เผย ‘วาฬบัส’ สัญชาติไทย

AUTO GAS

วีอารพีฯ พรอมโชว B&T ’13 44 เตรียมพบกับเร องเดน

ตลาดรถเพ อกิจการพิเศษ ในฉบับที่ 227

วอลโว กรุป ประกาศเขารวมงาน BUS & TRUCK ’13 นํารถบรรทุกวอลโวและยูดี ทรัคส มาแสดงศักยภาพแบบจัด เต็ม โดยรถบรรทุกวอลโวที่นํามาแสดงจะเนนเรื1องความ ปลอดภัย และพบกับความตื1นตาตื1นใจจาก ยูดี ทรัคส บริษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด ถือเปนคายรถ ใหญคายแรกที่จําหนายรถใหญ 2 ยี่หอ ไดแก รถบรรทุกวอลโว อานตอหนา 39

R1_B&T#225_p1_Pro1.indd 3

นครชัยแอรฯ เตรียมขยายธุรกิจ พรอมนําเขารถโดยสาร สัญชาติจีน SUNLONG จํานวนกวา 30 คัน ไมหวั่นเรื1องการ ลดมาตรฐาน เผยเตรียมพบกับ “วาฬบัส” รถโดยสารสัญชาติ ไทย มาตรฐานระดับสากล คุณเรืองพจน วรเจนวณิชย กรรมการบริหาร บริษัท นครชัยแอร จํากัด เปดเผยกับ BUS & TRUCK วา ทาง บริษัท อานตอหนา 39

7/1/13 10:13 PM


<EVK9S _<L9E;V $EZ= +lT$S6³­¬®®®MC[ ®8;;<T*;Tª7ET6$C«®¯«²7lT<GET-T_9IROlT_BO<T*@GW+S*MIS6LCZ9E=ET$TE®­²±­ a9E«­¯´²­°¶­®`A$.«­¯´²­­¯¯²CYO8YO­µ¶µ­®´´´´

ìñéò½åèö÷ïìñêõòøó«æòðÔèåöì÷è«úúú«åèö÷ïìñêõòøó«æòðÃäæèåòòî·ÐøñïòñêÑëäìïäñç

Âðäìï« B&T#225_p2_Pro1.indd 2

6/29/13 4:04 PM


B&T#225_p3_Pro1.ai

1

6/29/13

4:09 PM


04 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK SHOW

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

ดับเครื่องชม

SLK 6852D ไซสเล็กเนนคุณภาพ

ช ว งนี้ รู  สึ ก ว า กระแสของรถ สัญชาติจีนจะมาแรงแซงทางโคงกัน เหลือเกิน ดับเครื1องชมฉบับนี้จึงยังคง ตามกระแสดั บ เครื1อ งรถจี น อย า ง SUNLONG กันตอไป แตสําหรับฉบับ นี้ตองบอกวาเปนนองใหมแกะกลอง ของทาง SUNLONG เคาเลย เพราะ แอบกระซิบเบา ๆ วาเพิ่งนําเขามาเปน ล็อตแรกในประเทศไทย พิเศษแบบนี้ดับเครื1องชมตองควา ตัว คุณหวัง เจียง หนึ่งในผูบริหารจาก บริษัท เบสทริน กรุป จํากัด มาพูดคุย เกี่ ย วกั บ เรื1อ งของน อ งใหม ข องค า ย SUNLONG เสียหนอยแลว

R1_B&T#225_p4-5_Pro1.indd 4

รถโดยสารที่เห็นนี้เปนรถโดยสาร รุน SLK 6852D เครื1องยนตดีเซล ที่มี ขนาด 8.5 เมตร เรียกวาขนาดกะทัดรัด สะดวกตอการพกพา ไมวาจะเลี้ยวโคง ตามตรอกซอกซอย เจาคันนีก้ ส็ ามารถพา ทุกทานไปถึงที่หมายไดอยางปลอดภัย ด า นหน า ของตั ว รถเป น ลั ก ษณะของ กระจกบังลมบานเดียว เพื1อทัศนียภาพใน การขั บ ขี่ ข องพนั ก งานขั บ รถโดยสาร สําหรับเรื1องของระบบขับเคลื1อน SLK 6852D มาพรอมเกียรระบบ MANUAL เดินหนา 6 เกียร และถอยหลังอีก 1 เกียร เพิ่มความนุมนวลในการเดินทางดวยถุง ลมถึง 6 ลูก ขางหนา 2 ลูกและขางหลัง

7/1/13 10:51 PM


ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

โ อ งเก็บ็ อีก 4 ลูก ซึ่งคุณหวัง เจียง ยังบอกวา คุณหวังั เจียี ง เลยถือื โอกาสอวดห สําหรับ SLK 6852D คันนี้บรรจุนํ้ามันได สัมภาระแบบใหมที่ ไฉไลกวาเดิม ดวย มากถึง 240 ลิตร หรือหมายถึงสามารถ การปูพลาสติกความหนา 12 มม. ทนทั้ง นํา้ ทนทัง้ ไฟ และยืดอายุการใชงานไปอีก วิ่งไดถึง 700 กิโลเมตรเลยทีเดียว จริง ๆ แลวตองบอกวา SLK 6852 นาน เมื1อขึน้ มาในสวนหองโดยสารเปนที่ D สรางความแปลกใจไดทุกสวน เพราะ เรียบรอยแลว ความฮือฮาก็ยังตามมา เมื1อเรากําลังจะเดินไปชมภายในก็ตอง อยางไมหยุดยั้ง เริ่มจากที่นั่งโดยสารทั้ง สะดุดตากับการพัฒนาเล็ก ๆ นอย ๆ 31 ทีน่ งั่ นอกจากจะมีเข็มขัดนิรภัยทีม่ ว น อยางบันไดทางขึ้นซึ่งปกติจะทําจากยาง เก็บอัตโนมัติประจําทุกที่นั่งแลว เบาะ ปญหาก็คือยางมีการเสื1อมของวัสดุได โดยสารยังสามารถปรับเอนนอนไดอยาง งาย แต SLK 6852D คันนี้ ไมเล็กตาม สบายใจ และปรับออกดานขางได สําหรับ ขนาดหรอกนะ เพราะ SUNLONG ได ผู โดยสารทีเ่ จาเนื้อระยะสุดทาย! เทานั้น พั ฒ นาจากยางสู  ส เตนเลสเป น ที่ ยั ง ไม พ อ เพราะเรื1อ งของระบบปรั บ เรียบรอยแลว เมื1อไดชมบันไดทางขึ้น อากาศ SLK 6852D ก็เลือกใชเครื1องปรับ

BUS & TRUCK SHOW • BUS&TRUCK 05

อากาศที่ีมีความนิิยมติิดอัันดัับหนึ่ึงของ ประเทศจีน อยางยี่หอ SONGZ ขนมา เต็ม ๆ ถึง 76,000 BTU นอกจากนั้ น เรื1อ งของความ ปลอดภัย SLK 6852D ก็ยังจะจัดเต็ม อีกเชนเคย ดวยระบบเบรก 2 วงจรทั้ง แบบลมและแบบแหง ระบบเบรก ABS และรีทารดเดอรสาํ หรับขึน้ -ลงทางลาด ชั น ปรั บ ผ า เบรกอั ต โนมั ติ ห อ ง เครื1องยนตมีถังดับเพลิงเผื1อเหตุการณ ฉุกเฉินถึง 2 ถัง พรอมหนาจอมอนิเตอร ถอยหลังจอสี 7 นิ้ว ทั้งหมดทั้งมวลมี การรั บ ประกั น ที่ 1 ป ห รื อ 1 แสน กิโลเมตร

Technical Specification ภายนอก

ลักษณะเดน : 8.5 เมตร ขนาดกะทัดรัด ลอ : Michelin เรเดียล เพิ่มความปลอดภัย ไรปญหาการรั่วซึม ระบบไฟ : ตามมาตรฐาน ของประเทศเยอรมนี

ภายใน

เบาะ

อื่น ๆ บรรจุ

: สามารถปรับเอนนอนและ ปรับขยายออกดานขางได เข็มขัดนิรภัยมวนเก็บอัตโนมัติ ทุกที่นั่ง บันไดอลูมิเนียม, สาย GPS, จอมอนิเตอรสีถอยหลัง 7 นิ้ว : 31 ที่นั่ง

ขุมพลัง

เครื่องยนต : YC4G200-30 เครื่องยนต 4 สูบ 200 แรงมา มาตรฐานยูโร 3 เกียร : แมนนวลเดินหนา 6 เกียร ถอยหลัง 1 เกียร ชวงลาง : ถุงลม 6 ลูก, เบรกลม-แหง, ABS, รีทารดเดอร, ปรับผาเบรกอัตโนมัติ เครื่องปรับ อากาศ : SONGZ 76,000 BTU การรับประกัน : 1 ป หรือ 1 แสนกิโลเมตร ติดตอ : 0-2750-3901 บริษัท เบสทริน กรุป จํากัด

R1_B&T#225_p4-5_Pro1.indd 5

7/1/13 10:51 PM


06 BUS&TRUCK • SPECIAL PURPOSE VEHICLE

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

รถเพื่อกิจการพิเศษ

Design Concept มาอีกแลว Unimog หลังจากที่ ผมไดนําเสนอไปแลวเกี่ยวกับรถสาย พั นธุ  ที่ ยั งหลงเหลื อ จากยุ ค สมั ย สงครามโลก ตองบอกวารถ Unimog นัน้ มีคณ ุ สมบัตทิ ี่โดดเดนและเต็มไปดวย ความสามารถมากมายไมวาจะเปนการ ลากจูงการบรรทุกและความสามารถใน การขับเคลื1อนไปในสภาวะพื้นผิวของ ถนนที่สมบุกสมบัน ที่อยูในชวงสงครามเมื1อในอดีตนั้น ตองเรียกวาเปนพระเอกเลยก็วา ไดเพราะ เปนรถที่ใชลําเลียงเสบียงศึกรวมไปถึง อาวุธยุทโธปกรณ ตาง ๆ นานา จน กระทัง่ Daimler Mercedes-Benz ไดเขา ครอบครองกิจการตั้งแตป 1951 และได พัฒนามาใชงานตาง ๆ เชนเอามาแขง ออฟโรด เอามาพัฒนาใหประสิทธิภาพ มากขึ้นสามารถลุยไดทุกสภาพของถนน แบบยากลําบากไดเลย ม า จ น ถึ ง ทุ ก วั น นี้ D a i m l e r Mercedes-Benz ก็ยังไมหยุดพัฒนารถ รุนนี้พรอมทั้งยังสง Unimog ตนแบบ แห ง อนาคตร ว มตอกยํ้ า ความเป น มหาอํ า นาจยานยนต โ ลกฉลองอายุ แบรนดนคี้ รบ 60 ป และหนวยงานพิเศษ

B&T#225_p6-7_Pro1.indd 6

Mercedes-Benz Special Trucks เพิ่ง ฉลองครบการกําเนิดแบรนด Unimog ครบรอบ 60 ปที่โรงงานเวิรธดวยการ อวดโฉมรถตนแบบ Mercedes-Benz Unimog Design Concept อันเปนการ เชื1อ มต อ แนวคิ ด การออกแบบตั้ ง แต อดี ต จนถึ ง อนาคตสะท อ นออกมาใน แนวทางลํ้าสมัย รถตนแบบคันนีต้ อ งบอกวายังคง ใช พื้ น ฐานแชสซี ส  ข อง Unimog U 5000 ซึง่ มีคณ ุ สมบัตกิ ารตะลุยดวยชวง ลางแบบคอยลสปริงอันแข็งแกรงจน ลื อ ชื1อ ดี ไ ซน ตั ว ถั ง ภายนอกได แ รง บั น ดาลใจจากกบลู ก ศรพิ ษ ที่ มี ถิ่ น กําเนิดแถวอเมริกาใตละอเมริกากลาง เปนกบทีม่ คี วามคลองตัวทัง้ บนบกและ ในนํ้า สําหรับชนเผาแถบนี้ตางใชพิษ จากกบพันธุนี้มีใชเคลือบบนหัวลูกศร เพื1อใชในการลาสัตว การเลื อ กใช สี เ ขี ย วนั้ น ก็ ทํ า ให นึกถึง Unimog ยุคดัง้ เดิมทีเ่ ปนสีเขียว เหมื อ นกั น ต อ งบอกว า วิ ศ วกรที่ ออกแบบโดยใชแรงบันดาลใจที่เจ็บจี๊ด มากสําหรับรถตนแบบคันนี้ อยางที่ บอกวาเปนรถตนแบบจึงยังไมไดมีการ ผลิตเพื1อจําหนาย แตรปู รางหนาตาของ Unimog ตองบอกวาเหมาะมากจริง ๆ แต ใ นอนาคตก็ ไ ม แ น อ าจจะเห็ น รถ ตนแบบคันนี้อยูในปาแถบอเมริกาใต เพื1อใชในการวิจัยสําคัญ ๆ ที่ตองใชรถ ที่มีสมรรถนะสูงแบบ Unimog คันนี้ก็ อาจจะเปนได

6/29/13 4:25 PM


SPECIAL REPORT • BUS&TRUCK 07

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

SPECIAL REPORT

แมนไฮมม ฉลอง 10 ป ยักษใหญรถมือสองในประเทศไทย

เมื1อไมนานที่ผานมา แมนไฮมม ประเทศไทย ผูนําธุรกิจการประมูลรถยนต รายใหญของโลก ฉลองครบรอบ 10 ป ของการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ณ โรงแรมเรเนซองส กรุงเทพฯ ราชประสงค โดยงานเลีย้ งในชวงคํา่ นัน้ ไดรบั เกียติจาก คุณไมเคิล บัคซตนั ประธานเจาหนาที่ บริหารฝายปฏิบัติการ แมนไฮมม อินเตอรเนชั่นแนล เดินทางมารวมฉลองความ สําเร็จในครั้งนี้ โดยกลาวถึงแผนขยายฐานธุรกิจไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย จะเริ่มตนที่ จ.นครราชสีมา จากเดิมที่ จ.พิษณุโลก, สุราษฎรธานี รวมถึงการเตรียม นําเสนอระบบประมูลออนไลน ที่เรียกวา “ซีมูลแคสท” เปนรายแรกของโลก และยัง เปนผูนําเทคโนโลยีการขายออนไลนมาใชในประเทศไทยเปนรายแรกอีกดวย ทัง้ นีก้ อ นหนาทีจ่ ะมีการฉลองครบรอบ 10 ป ทางแมนไฮมม ไดจดั ใหมกี ารประมูล รถโดยสารยี่หอ Dongfang เครื1องยนต 180 แรงมา พลังงานเชื้อเพลิง NGV และ รถบรรทุก รวมถึงการเปดประมูลรถยนตในรุนตาง ๆ ทั้งนี้ ไดรับความสนใจจากผูเขา รวมประมูลเปนจํานวนมาก

B&T#225_p6-7_Pro1.indd 7

6/29/13 4:25 PM


08 BUS&TRUCK • BUSINESS CATALYST

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

คันเรงธุรกิจ

ขนสงยังทํางานชา ถึงแมวา ชวงนีก้ รมการขนสงทาง บกจะพยายามวางกฎระเบียบตาง ๆ เพื1อยกมาตรฐานของรถใหญใหสูงขึ้น แต ก็ ไ ม เ ห็ น ว า จะมี ใ ครพอใจมากนั ก เพราะทุกอยางยังคงชาเหมือนเดิม ไมวาจะเปน เรื1องการอนุมัติรถ แบบใหม ถึงแมวาจะเปนรถแบบเดียว กับที่ไดอนุมตั ไิ ปแลวเมื1อครัง้ กอน ก็ตอ ง ใชเวลาเกือบ 4 เดือน เรื1องจึงจะจบ สวน อีกเรื1องก็คือเรื1องรถพวง 3 เพลา จาก เดิมที่ใชเวลาถึง 4 เดือน แตตอนนี้ก็ได เร็วขึ้นโดยเหลือแค 3 เดือนครึ่งเทานั้น เห็นไดวา เมื1อรถไดประกอบออก มาเสร็จแลวเปนจํานวนมากกวา 1,000 คัน แตก็ตองรอนานถึง 4 เดือนกวาจะ วิง่ บนถนนได แบบนีค้ า เสียหายทีเ่ จาของ รถจะตองสูญเปลาไปเทาไร ยิ่งรวมกับ คาดอกเบี้ยแลว การปดสํานักงานใหญ ของกรมการขนสงทางบกก็คุมคากวา การปรั บ เปลี่ ย นมาตรฐานใหม แตละเรื1องนั้น ตองใชเวลาและกําลังคน เปนอยางมาก ถึงจะปรับเปลี่ยนไดทัน เวลา แตในความเปนจริงแลว เจาหนาที่ แต ล ะฝ า ยในกรมการขนส ง ทางบกมี เพี ย งไม กี่ ค น และแต ล ะแผนกก็ ไ ม ทํางานประสานกัน และล า สุ ด ต อ งสละงานมาดู เอกสารของรถหรู นํ า เข า เครื1อ งยนต NGV กอน ซึง่ รถใหญทรี่ อจดทะเบียนวิง่ บนถนนก็ตองคางคาอยู เมื1อ ไรกรมการขนส ง ทางบกจะ ทํางานใหทนั กับความตองการของตลาด เสียที บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ BUS&TRUCK ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ชยาวุธ จิระธันท, ยู เจียรยืนยงพงศ, บุนเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ, วรพจน แสงทวีสิน, เถลิง พลวรรณาภา, ชูชาติ สวางสําลี กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา บรรณาธิการบริหาร : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ บรรณาธิการอาวุโส : เสกสรรค ไชยเผือก หัวหนากองบรรณาธิการ : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ กองบรรณาธิการ : ธัญพร ขันธสิทธิ์ พฤกษ ดานจิตรตรง, จักรพรรดิ์ โสภา ภาระวี ไชยศิลป, ถาวร พรมพิทักษ เลขากองบรรณาธิการ : บุตรตรี สงางาม ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : เรณู ฟกสกุล มยุรี ดุก, อรุณ เหลาวัฒนกุล ผูจัดการโฆษณา : อารีย ปตตุรังสี แผนกโฆษณา : รภา โสรินทร, บุปผา กอมขุนทด พงษสกุล สุขสวัสดิ์ เลขาแผนกโฆษณา : กวินนาถ สิทธิโชค พัฒนาธุรกิจ : วันวิสาข เข็มทอง, วิวรมาศ แกวศิริ สมาชิก : วิวรมาศ แกวศิริ เว็บไซต : BusAndTruckMedia.com วราภรณ กันทะเนตร การเงิน : แสงอรุณ มงคล ศิลปกรรม : ธีระ พุมขํา BIP GROUP พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จัดจําหนาย : เวิลดออฟดิสทริบิวชั่น โทร. 0-2744-6888 ผูจัดทํา : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 200/7-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคําแหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2729-8758 www.BusAndTruckMedia.com อีเมล : info@BusAndTruckMedia.com sales@BusAndTruckMedia.com

R1_B&T#225_p8-9_Pro1.indd 8

สามมิตรฯ ใหจีนเปนศูนยใหญ คาดเปด AEC ตลาดรถใหญโต

สามมิตรมอเตอรฯ เผยตองเลือก จีนเปนศูนยกลางการผลิตชิน้ สวน เพราะ ไดรับแรงหนุนมากกวาไทย คาดเปดใช AEC สงชิน้ สวนให ไดทงั้ ไทย อินโดนีเซีย และในจีน สวนทางสามมิตรฯเองเตรียม เปดตัวถังรถดัมพใหม นํ้าหนักเบา แต คุณภาพสูง พรอมเพิ่มไลนการประกอบ ไดอีกเทาตัว รองรับตลาดทั้งในประเทศ และเพื1อนบาน คุณสุรยิ า โพธิศ์ ริ สิ ขุ รองกรรมการ ผูจ ดั การใหญ บริษทั สามมิตรมอเตอรส แมนูแฟคเจอริง จํากัด เปดเผยวา ทาง กลุ  ม สามมิ ต รฯได ล งทุ น เพิ่ ม เพื1อ เป ด โรงงานผลิ ต ชิ้ น ส ว นที่ ป ระเทศจี น เป น แหงที่ 2 พรอมไดเลือกใหเปนศูนยกลาง การผลิตชิ้นสวนของกลุมสามมิตรฯ โดย หนาที่หลักคือประกอบชิ้นสวนสงมาให โรงงานสามมิตรฯในเมืองไทย รวมทั้ง สาขาประกอบรถใหญ ใ นประเทศ อินโดนีเซียดวย และดวยความสามารถ ในการประกอบชิ้นสวนรถใหญ จึงมีรถ ใหญหลายยี่หอในประเทศจีนไดมาเปน ลูกคาของทางสามมิตรฯ “สาเหตุ ห ลั ก ที่ เ ลื อ กลงทุ น ตั้ ง โรงงานประกอบชื้นสวนในประเทศจีน เนื1อ งจากทางรั ฐ บาลจี น ได ให ก าร สนับสนุนเปนอยางดี สวนในเมืองไทยนัน้ มี ป  ญ หามากมายหลายอย า ง และที่ สําคัญคือเรื1องภาษีที่สูงเกินไป ดวยเหตุ นี้ เ องจึ ง ทํ า ให ท างสามมิ ต รฯต อ งปรั บ แผน เลือกประเทศจีนเปนศูนยกลางการ ผลิตชิ้นสวนแทน” สวนแผนการตั้งโรงงานประกอบ ชิ้นสวนที่จีนนั้น สาเหตุหลักเพราะในป 2558 จะเป ด ใช ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียนหรือ AEC ซึ่งรถใหญจะสามารถ วิง่ ขามประเทศกันไดอยางเสรี ซึง่ จํานวน รถใหญในอาเซียนก็จะตองเพิ่มขึ้นเปน จํานวนมาก ดังนัน้ ความตองการชิน้ สวน เพื1อใชประกอบ จึงตองมีเพิ่มขึ้นตามไป ดวย ซึ่งทางโรงงานสามารถเพิ่มกําลัง การผลิตไดตามความตองการของตลาด คุณสุริยาเปดเผยตอวา สวนทาง สามมิตรฯที่ถือวาเปนอูประกอบตัวถังรถ บรรทุกอันดับตน ๆ ของประเทศ ไดลงทุน เพิ่มเพื1อขยายไลนการประกอบ จากเมื1อ ป ที่ แ ล ว สามารถประกอบได เ ดื อ นละ ประมาณ 600 คัน สําหรับในปนี้สามารถ เพิ่ ม การประกอบได เ ต็ ม ที่ ถึ ง เดื อ นละ 1,200 คัน โดยได ใชเครื1องจักรในการ ประกอบแทนแรงงานคน ทัง้ นี้ เพื1อใหทกุ อยางเปนไปตามมาตรฐานทุกอยางที่ ได กําหนดไว นอกจากนี้แลว ทางสามมิตรฯ ได เตรียมออกตัวถังรถดัมพรูปแบบใหม ซึ่ง

ใชเหล็กชนิดพิเศษ มีนํ้าหนักเบา แต คุณภาพสูง ซึ่งจะสงผลใหลูกคาสามารถ บรรทุกนํ้าหนักไดมากขึ้น แตอายุการใช งานของตัวถังก็จะยาวนานตามไปดวย เห็นไดวาทางสามมิตรฯไดชะลอ การลงทุนเพิ่มไปเปนเวลาหลายป แต

เมื1อตลาดในประเทศโต คาดวาปนี้จะมี ยอดขายรถใหญถึง 5.5 หมื1นคัน ทําให สามมิตรฯไดลงทุนขยายไลนการประกอบ มากขึน้ และทีส่ าํ คัญ เพื1อรองรับยอดขาย รถใหญที่จะโตมากขึ้นเมื1อเปดใช AEC ดวย

แมนไฮมมฯ เปดประมูลรถใหญ ครองตลาดบัส-บรรทุกมือสอง

แมนไฮมมฯ จัดประมูลรถใหญ มื อ สอง รองรั บ ความต อ งการของ ตลาด มัน่ ใจมีรถใหลกู คาเลือกประมูล ไดตรงตามความตองการ พรอมเผย แผนการตลาดฉลองครบรอบ 10 ป แมนไฮมมประเทศไทย คุณอภิรักษ อภิจิตรชัยโชติ ผู จัดการฝายขาย บริษัท แมนไฮมม เอเชีย แปซิฟค จํากัด เปดเผยกับ BUS & TRUCK วา การจัดประมูลรถใหญมอื สองของแมนไฮมมในครัง้ นี้ เปนการจัด ประมูลทัง้ รถบรรทุกมือสอง รถโดยสาร พลังงานทางเลือก NGV รถยนตมือ สองสภาพพรอมใชงาน รถยนตมอื สอง ที่ ไมสามารถใชงานไดทั นที และรถ จักรยานยนต ซึง่ มีครบทุกกลุม ใหลกู คา ไดเลือกประมูล “แมนไฮมม ฯ ถื อ ว า เป น ผู  ใ ห บริการของตลาดรถยนตมือสองชั้นนํา ของโลก ตอนนี้เรามีเครือขายทั่วโลก กวา 113 แหง อํานวยความสะดวกให ผู ใชบริการดวยการประมูลรถยนตมือ สองผานระบบดิจิตอล นอกจากนั้นยัง มีการใหบริการดานอื1น ๆ อีกมากมาย

ไมวา จะเปนการปรับสภาพรถยนต การ รับประกัน การตรวจสอบ การขนสง ยานพาหนะ การจัดการดานเอกสาร รวมไปถึงการจัดการโดยทั่วไป” ทางฝ  ง ของรถบรรทุ ก และรถ โดยสารนัน้ ในการประมูลทีผ่ า นมามีรถ โดยสารจาก บริษัท ตงฟง มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด ในการประมูล รวม ไปถึงรถบรรทุกไมวาจะเปนรถบรรทุก ของอีซซู ุ และฮีโน ทัง้ นีย้ งั มีผทู ใี่ หความ สนใจเปนจํานวนมาก จากการที่ เ ป น ผู  ชํ า นาญการ ทางการใหบริการประมูลรถยนตมือ สองที่ มี ย อดขายติ ด อั น ดั บ โลกของ แมนไฮมม ดวยความเปนหนึ่งทั้งทาง ดานการใหบริการและคุณภาพทําให แมนไฮมม ไดรบั การยอมรับในแวดวง ของตลาดรถมือสองในประเทศไทย อีกทั้งยังเติมเต็มความสะดวกสบาย ดวยวิธีการประมูลผานระบบออนไลน แบบเรียลไทม และจะมีการจัดงาน เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปแมนไฮม ซึง่ สามารถติดตามขาวสารไดที่ www. manheimthailand.com

7/1/13 9:06 PM


BUSINESS CATALYST • BUS&TRUCK 09

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

คันเรงธุรกิจ

5 เดือนแรกขายได 19,822 คัน สแกนเนียบริการสินเชื่อรถใหญ รุก AEC ตั้งเปาปนี้พันลาน อีซูซุ ยังนํา 10,074 คัน

ยอดขายรถใหญ 5 แรกเดือนป 2556 ขายได 19,822 คัน คายอีซูซุยัง รักษาแชมปอยู 10,074 คัน ตามมาดวย ฮีโนที่ 8,346 คัน และทีส่ ามยังเปนฟูโซ ที่ 794 คัน สวนคายยุโรปยังเปนวอลโว 418 คัน รายงานจาก บริษทั ฮีโน มอเตอรส เซลส (ประเทศไทย) จํากัด ผูรวบรวม ยอดจําหนายรถใหญ เปดเผยวา ยอด จําหนายรวมรถใหญทุกยี่หอตั้งแตเดือน มกราคมถึงพฤษภาคมหรือ 5 เดือนแรก ของป 2556 รวมทุกยี่หอคือ 10,074 คัน โดยในชวงเดียวกันของปที่แลวขายได 13,787 คัน และในเดือนพฤษภาคมมียอด จําหนาย 4,100 คัน โดยคายทีจ่ ําหนายไดมากทีส่ ดุ ใน 5 เดื อ นแรกคื อ ค า ยอี ซู ซุ ที่ จํ า หน า ยได 10,074 คัน ในชวงเดียวกันของปที่แลว จํ า หน า ยได 6,500 คั น และในเดื อ น พฤษภาคมจําหนายได 2,158 คัน อันดับ ที่สองเปนคายฮีโนจําหนายได 8,346 คัน ในชวงเดียวกันของปที่แลวจําหนายได 6,171 คั น และในเดื อ นพฤษภาคม จําหนายได 1,700 คัน อันดับสามเปนคาย ฟูโซจําหนายได 794 คัน ในชวงเดียวกัน ของปที่แลวจําหนายได 659 คัน และใน เดือนพฤษภาคมจําหนายได 153 คัน ดานคายยุโรปอันดับหนึ่งเปนของ วอลโวที่ 5 เดือนแรกจําหนายได 418 คัน ในชวงเดียวกันของปที่แลวจําหนายได

321 คัน และในเดือนพฤษภาคมจําหนาย ได 70 คัน อันดับสองเปนของสแกนเนีย ที่ 5 เดือนแรกจําหนายได 145 คัน ใน ชวงเดียวกันของปที่แลวจําหนายได 110 คัน และในเดือนพฤษภาคมจําหนายได 16 คัน ตอมาอันดับสามคือคายแมนใน 5 เดือนแรกจําหนายได 31 คัน ในชวง เดียวกันของปที่แลวจําหนายได 6 คัน และในเดือนพฤษภาคมจําหนายได 3 คัน ลําดับสุดทายเปนคายเบนซที่ 5 เดือน แรกจําหนายได 13 คัน สํ า หรั บ ประเภทรถโดยสารที่ จําหนายไดมากทีส่ ดุ คือคายสแกนเนียที่ 5 เดือนแรกอยูท ี่ 61 คัน ในชวงเดียวกันของ ปที่แลวจําหนายได 58 คัน และในเดือน พฤษภาคมจําหนายได 6 คัน อันดับสอง เปนคายฮีโนที่ 5 เดือนแรกจําหนายได 40 คัน ในชวงเดียวกันของปที่แลวจําหนาย ได 28 คั น และในเดื อ นพฤษภาคม จําหนายได 4 คัน อันดับสามเปนคายแมน ที่ 5 เดือนแรกขายได 23 คัน และรถขนาด 2-3 ตัน คายอีซูซุนํา อยูที่ 2,915 คัน ในชวงเดียวกันของปที่ แลวจําหนายได 1,958 คัน อันดับสองเปน ฮีโนที่ 5 เดือนแรกจําหนายได 1,110 คัน ในชวงเดียวกันของปที่แลวจําหนายได 570 คัน อันดับสามเปนของคายฟูโซที่ 5 เดือนแรกจําหนายได 59 คัน ในชวง เดี ย วกั น ของป ที่ แ ล ว จํ า หน า ยได 68 คัน

สแกนเนีย รุกตลาดรถขนสงเพื1อ การพาณิชย หลังบริษัทแมจากสวีเดน ไฟเขียวเดินหนาขยายตลาดประเทศ ไทยและอาเซียนเต็มที่ ลาสุดเลือกไทย เป น ประเทศแรกในอาเซี ย นเป ด ให บริการสินเชื1อเพื1อการเชาซื้อรถขนสง เพื1อการพาณิชย ตอกยํ้ายุทธศาสตร การใช ไทยเปนฐานรุก AEC พรอมให ไทยเปนตนแบบการใหบริการดานสิน เชื1อกับประเทศอื1นในภูมิภาค วางเปา หมายในปนี้ 1,000 ลานบาท คุณสถาพร กรรณพิบลู ย ผูจ ดั การ ประจําประเทศไทย บริษทั สแกนเนีย สยาม ลิสซิ่ง จํากัด กลาววา บริการสิน เชื1อเชาซือ้ รถขนสงเพื1อการพาณิชยขนาด ใหญเปนการขยายการบริการในดานสิน เชื1อของสแกนเนีย เพื1อใหบริการแกลกู คา ในประเทศและเปนบริษัทแรกของไทยที่ มีการเปดบริการสินเชื1อเชาซื้อรถขนสง เพื1อการพาณิชยขนาดใหญในลักษณะนี้ สําหรับการการเปดใหบริการสิน เชื1อ ครั้ ง นี้ ที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จาก

สแกนเนีย เทรเชอรี่ (Scania Treasury) ซึ่งเปนหนวยงานที่ใหการสนับสนุนดาน การเงินใหแกการดําเนินงานของบริษัท ในเครือของ สแกนเนียทั่วโลกอยูแลว โดยขอดีคือจะทําใหลูกคาที่ใชบริการสิน เชื1อกับสแกนเนีย ไดรับอัตราดอกเบี้ย พิเศษเพื1อลดตนทุนคาใชจาย นอกจากนี้ ลูกคาจะไดรับความสะดวกสบายกวาใน เรื1องของการดําเนินการดานเอกสารและ การขอสินเชื1อ เพื1อตองการใหการบริการ ของสแกนเนียเปนไปในลักษณะที่ครบ วงจร เป า หมายในการให บ ริ ก ารใน ประเทศไทยนั้ น ในป 2556 วางไว ประมาณ 55% ของยอดขายทั้งรถขนสง และรถบรรทุก หรือประมาณ 1,000 ลาน บาท แตหากไดรับการตอบรับดีมีความ ตองการสูงและเติบโตกวาที่ตั้งเปาไวก็ สามารถขยายเปาหมายและวงเงินในการ ปลอยสินเชื1อสําหรับการใหบริการในสวน นี้ ได คาดวาการใหบริการในสวนนี้จะ เติบโตไดปละประมาณ 10%

ใตทองรถ เปนคํายืนยันมาจาก ไทยคูชัย มอเตอรเซลส วารถโดยสารยูทงที่ จําหนาย ไดผา นการตรวจมาตรฐานการลาดเอียงของกรมการขนสงทางบก ดวย การผานความลาดเอียดที่ 42 องศา มาเรียบรอยแลว หากมีใครบอกวาตํ่ากวา นี้ นั้นไมเปนความจริง เพราะราคาจําหนายสูงถึงคันละ 3 ลานบาท ทางไทย คูชัยตองจําหนายรถโดยสารที่มีมาตรฐานสูงอยูแลว ❖❖❖ มีผูประกอบการขนสงรายใหญรายหนึ่งบอกวา สาเหตุที่สภาการ ขนสงทางบกแหงประเทศไทยจัดตั้งชา แมวาทางสหพันธการขนสงแหง ประเทศไทยจะยื1นเรื1องใหกับกรมการขนสงทางบกที่ ไดรับผิดชอบมาหลาย 10 ปแลว แตเรื1องก็ไมคบื หนาสักที จนกระทัง่ คุณชัชชาติ สิทธิพนั ธุ รมต.คมนาคม ไดรับทราบการตั้งสภาฯ ก็สอบถามไปยังอธิบดีกรมการขนสงทางบกวาเปนผู ดําเนินการตั้งสภาฯใชหรือไม ก็มีการพยักหนาตอบวาครับ สวนสาเหตุที่คาด วาทําใหลา ชานัน้ ก็อาจจะเปนเพราะทางสภาฯไปแยงหนาทีแ่ ละการดําเนินงาน ของกรมการขนสงไปทําทั้งหมด ทําใหมีงานที่นอยลง พรอมทั้งการเงินที่จะไม คลองตัวเหมือนเดิมอีกดวย เรื1องนี้ ไมทราบวาจริงแทแคไหน ❖❖❖ ในเรื1องที่ ขสมก. จะซื้อรถเมล ใหมจํานวน 3,183 คันนั้น รถเมล ใหม ทุกคันจะตองผานการตรวจมาตรฐานการวัดความลาดเอียงเหมือนกับรถโดยสาร ทัว่ ไป ดังนัน้ ในขณะนีร้ ถโดยสารคันใหมกเ็ ขาคิวเตรียมตรวจวัดมาตรฐานความ ลาดเอียงกันอยางหนาแนน จนมีคิวขามปเลยทีเดียว เพื1อใหรถเมลใหมไดออก มาวิ่งบนถนนทันตามหมายกําหนดการที่ไดวางไว ก็อาจจะตองมีการลัดคิวเกิด ขึ้นแน แลวอยางนี้จะเกิดการรองเรียนจากเอกชนเกิดขึ้นหรือไม คงตองดูเวลา เกิดเรื1องขึ้นจริงกอนจึงจะทราบได ❖❖❖

B&T#225_p8-9_Pro1.indd 9

6/29/13 4:30 PM


10 BUS&TRUCK • ROAD and LAW

สัญญาณ

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556 โดย กรมการขนสงทางบก

จอดปายหมอชิต

ทช.สรางถนนผังเมืองปาตอง-กะรน ขบ.ออกกฎเหล็กคุมรถโดยสารสาธารณะ เสริมเศรษฐกิฐภูเก็ต คืบหนากวา 31% ติดตั้ง-ดัดแปลงไฟรถ ปรับสูงสุด 5 หมื่น

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กอ สร า งโครงการก อ สร า งถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองชุมชนปาตอง-ชุมชน กะรน จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ระยะทางรวม 2.909 กิโลเมตร แก ไขปญหาการจราจร ติดขัดยานชุมชน รองรับการเติบโตของ ตัวเมืองปาตองในอนาคตเพิ่มศักยภาพ ในการเดินทาง เพิม่ ความสะดวกในการ คมนาคมขนสงในบริเวณเขตเมืองปา ตอง คุณชาติชาย ทิพยสุนาวี อธิบดี กรมทางหลวงชนบท กลาววา ปจจุบัน โครงการก อ สร า งดั ง กล า วมี ค วาม กาวหนากวา 31% ขณะนี้อยูระหวาง ดําเนินการเทผิวจราจรคอนกรีต และวาง ระบบระบายนํ้า โดยคาดวาจะสามารถ เป ด ใช ง านได ป ระมาณกลางเดื อ น เมษายน 2557 โดยใชระยะเวลาในการ กอสราง 900 วัน งบประมาณในการ กอสราง 211 ลานบาท โดยกอสรางเปน ถนนขนาด 4 ชองจราจร ระยะทางรวม

2.909 กิโลเมตร มีจดุ เริม่ ตนโครงการแยก จากถนนพระบารมี กม.ที่ 2+255 ใกล ธนาคารออมสินสาขาปาตอง ตัดผาน สถานที่ราชการ เชน สํานักงานเทศบาล เมืองปาตอง สถานีตํารวจภูธรกระทูและ โรงพยาบาลปาตอง รวมทั้งยานสรรพ สินคา Jungceylon ไปบรรจบกับถนนสิริ ราชย บริเวณ กม. 11+900 ใกลกับ โรงแรมลีลาวดีบูตกิ โฮเต็ล โดยแบงงาน เปน 2 ชวง คือ • ชวงที่ 1 กม. 0+000 ถึง กม. 2+500 โดยจะกอสรางถนนผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมปรับปรุงทาง เชื1อมทางแยก พรอมติดตั้งไฟฟาแสง สวาง ปายแนะนํา และปายเตือนตาง ๆ • ชวงที่ 2 กม. 2+500 ถึง กม. 2+909.094 โดยจะปรับปรุงถนน ทางเทา ตี เ ส น จราจร ติ ด ตั้ ง ไฟฟ า แสงสว า งที่ แสดงเอกลั ก ษณ เ ฉพาะท อ งถิ่ น และ ปรั บ ปรุ ง ทางแยกที่ จุ ด ปลายทางของ โครงการฯ

กทพ.กระตุนยอด Easy Pass จับมือเหลาพันธมิตร จัดโปรโมชั่นพิเศษ

การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) เรงทําตลาดกระตุนยอดบัตร Easy Pass จับมือ ปตท., บางจากฯ และคาราโกะ มอบสิทธิประโยชนพเิ ศษ สําหรับลูกคาบัตร Easy Pass สามารถ ซื้อสินคาที่รวมรายการภายใตแบรนด ดังกลาวรับสิทธพิเศษมากมาย ทาง บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) มอบสิทธิประโยชนสาํ หรับลูกคาผูถ อื บัตร Easy Pass ในรานคาทีร่ ว มโครงการฯ ซึง่ ตัง้ อยูบ ริเวณจุดพักรถสถานีบริการนํา้ มัน ปตท. (บางนาขาเขา) โดยมีระยะเวลา ของการใชสทิ ธิตงั้ แตวนั นี้ – 30 กันยายน 2556 ซึ่งมีรานคาที่เขารวมโครงการฯ 7 รานคา ดังนี้ รานกาแฟ Cafe’ Amazon ราน McDonalds ราน Black Canyon Kitchen ร า นขนมบ า นอั ย การ ร า น

R1_B&T#225_p10-11_Pro1.indd 10

หนังสือนายอินทร รานเสื้อผาแตงโม และรานเชสเตอรกริลล ดานบริษัท บางจากป โตรเลียม จํากัด (มหาชน) มอบสิทธิประโยชน สําหรับลูกคาบัตร Easy Pass สามารถรับ สวนลด 100 บาท เมื1อซื้อนํ้ามันเครื1องที่ รวมรายการ ตั้งแตวันนี้–15 ธันวาคม 2556 และบริษัท คาราโกะ (ไทยแลนด) จํากัด มอบสวนลดพิเศษ 10% ชุดเครื1อง เสียงติดรถยนต ยี่หอ DYNAVIN และ AVSON ตัง้ แตวนั นี้ - 15 กันยายน 2556 นี้ ลูกคาผูถ อื บัตร Easy Pass สามารถ สอบถามรายละเอียดไดที่ EXAT Call Center 1543 หรือที่ www.exat.co.th และ www.thaieasypass.com

กรมการขนสงทางบก ออกกฎ เหล็กรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งโคม ไฟสปอรตไลท หรือดัดแปลงโคมไฟ เบรก ไฟทาย หรือไฟเลีย้ วใหมสี สี นั ตาง ๆ ถูกปรับตามกฎหมายทันที โทษสูงสุด ไม เ กิ น 50,000 บาท ประชาชนที่ พบเห็นแจง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง จากข อ มู ล การจดทะเบี ย นรถ โดยสารพบวา มีผูประกอบการขนสง ดวยรถโดยสารไมประจําทาง เชน รถ ทัวร รถเพื1อการทัศนาจร หรือรถรับจาง รับสงพนักงาน บางสวนไมปฏิบัติตาม กฎระเบียบของทางราชการ โดยนํารถ ไปติดตั้งโคมไฟสปอรตไลท ไฟเรียงกัน เปนแถวยาวที่ดานหนารถและดานทาย รถ ทั้งตามแนวตั้งและแนวนอนจํานวน มาก รวมถึงการดัดแปลงโคมไฟตาง ๆ

พ.ต.อ.ยอดชาย ผูสันติ ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝายประชาสัมพันธ, บก.02

เชน โคมไฟเบรก, โคมไฟทาย, โคมไฟเลีย้ ว หรือโคมไฟหยุดแบบตาง ๆ ใหมีสีที่ผิดไป จากที่กฎหมายกําหนด หรือรถบางคันติด สติ๊กเกอรบังทัศนวิสัยในการมองกระจก หนารถ นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณสวนควบ ของรถไมถูกตองครบถวนตามที่กฎหมาย กําหนด เชน ติดตั้งแตรลม, ประตูฉุกเฉิน ใชการไมได, ไมมีเครื1องดับเพลิง เปนตน ซึ่งถือวามีความผิดตามกฎหมายวาดวย การขนสงทางบก ตามมาตรา 71 รถที่ใช ในการขนสงตองมีสภาพมั่นคงแข็งแรงมี เครื1องอุปกรณและสวนควบถูกตองตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง มีโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ จึงขอความรวมมือผูประกอบ การ พนั ก งานขั บ รถให ป ฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบียบดังกลาว BUS & TRUCK FAQ

ติดเวลาบรรทุก 6/10 ลอ บนถนน...

ขอสอบถามรถบรรทุก 6 ลอ ดวยการหามรถบรรทุก 6 ลอ เดินใน และ 10 ลอ ติดเวลาหรือไมครับ ถนนในเขตกรุงเทพมหานครระหวาง 1. ถ.ฉลองกรุ ง (ตั้ ง แต แ ยก เวลา 06.00-09.00 น. และเวลา 16.00ฉลองกรุง-สุวทิ วงศ ถึง แยกฉลองกรุง- 20.00 น. ทุกวันเวนวันหยุดราชการ เจ า คุ ณ ทหาร 2. ถ.เจ า คุ ณ ทหาร และมีขอยกเวนให ไมให ใชบังคับกับรถ 3. ถ.รมเกลา ตั้งแตแยก เจาคุณทหาร บรรทุกตั้งแต 10 ลอขึ้นไป 3. ถนนมอเตอรเวย ในที่นี้คาดวา ถึงมอรเตอรเวย 4. มอเตอรเวย ตั้งแต ผูรองประสงคจะทราบในชวงของถนน รมเกลา ออกชลบุรี ขอบคุณครับ คูขนานมอเตอรเวย ในสวนรับผิดชอบ จากคุณ : ปกรณ กรณีดงั กลาว ถนนในสวนความ ของ สน.ลาดกระบัง ซึ่งถนนคูขนาน รับผิดชอบของ สน.ลาดกระบัง มอเตอร เ วย ดั ง กล า วมี ข  อ บั ง คั บ เจ า พนักงานจราจรวาดวยการหามเดินรถ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ถนนเจาคุณทหารลาดกระบัง บรรทุ ก 6 ล อ เดิ น ในเขตกรุ ง เทพ มีขอบังคับเจาพนักงานจราจรทั่วราช มหานคร ระหวางเวลา 06.00-16.00 น. อาณาจักรวาดวยการหามรถบรรทุก 6 และเวลา 16.00-20.00 น. ทุกวันเวนวัน ลอ เดินในถนนในเขตกรุงเทพมหานคร หยุดราชการ และรถบรรทุกตั้งแต 10 ระหวางเวลา 06.00-09.00 น. และเวลา ลอขึ้นไป เดินในเขตกรุงเทพมหานคร 16.00-20.00 น. ทุ ก วั น เว น วั น หยุ ด ระหวางเวลา 06.00-10.00 น. และเวลา ราชการ และมีขอยกเวนให ไมให ใช 15.00-21.00 น. ในส ว นของถนน บังคับกับรถบรรทุกตั้งแต 10 ลอขึ้นไป มอเตอรเวย (กรุงเทพ-ชลบุรี) ไมมีขอ 2. ถนนรมเกลา มีขอบังคับเจา กํ า ห น ด ห  า ม เ ดิ น ร ถ บ ร ร ทุ ก / พนักงานจราจรทั่ วราชอาณาจั กรวา สน.ลาดกระบัง

7/1/13 9:03 PM


PROTEST • BUS&TRUCK 11

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

กดแตร

สองแถวครองเมือง

ดวยทาง ขสมก. ตองการมีรถเมล ใหมจํานวน 3,183 คัน เพื1อมาแทน รถเมลเกา โดยเปนเครื1องยนต NGV ทั้งหมด พรอมเสนอราคาประมูลอยูที่ 13,000 ลานบาท ในการตัง้ ราคารถเมล อยูที่ราคาคันละ 4.5 ลานบาท รถเมล รอน 3.8 ลานบาท โดยทุกคันจะตอง ประกอบในประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ เพื1อ ช ว ยให เ ศรษฐกิ จ ของประเทศมี ก าร หมุนเวียน แม ว  า เรื1อ งนี้ จ ะยั ง ไม เ รี ย บร อ ย เพราะยั ง ไม มี ก ารตั้ ง TOR ให บ ริ ษั ท จําหนายรถโดยสารมาทําการประมูล แต ทาง สนข. ไดมีการประชุมใหญเพื1อจัด เสนทางการวิ่งใหมใหกับทั้งรถเมลของ ขสมก. และรถเมลรวม โดยที่ ไมได ให ความสนใจกับปจจุบันนี้เลยวา รถเมล ของ ขสมก. มีวิ่งอยูเพียงวันละประมาณ 1,000 คันและรถเมลรว มวิง่ อยูร าว 2,000 คัน และที่สําคัญทําใหสภาพการจราจร ติดขัด พรอมมีรถเมลเสียอยูเปนประจํา หลายเสนทางดวย และอีกสาเหตุหนึ่งที่ ทุกหนวยงานตางมองไมเห็นเปนปญหา สํ า คั ญ ที่ ต  อ งเร ง แก ไ ขโดยด ว น จาก เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด อุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ ใ นป 2554 มีรถสองแถวทั้งขนาดใหญและ ขนาดเล็ก ออกมาวิ่งบนถนนจํานวนมาก เพื1อรับผู โดยสารเดินทางเมื1อเกิดนํา้ ทวม จนขณะนี้บ นถนนทุก สายในกรุง เทพฯ ตางมีรถสองแถวรวมบริการของ ขสมก. วิง่ อยูเปนจํานวนมาก ซึง่ คนในกรุงเทพฯ ตางพึงพอใจเปนอยางมาก ปจจัยแรกคือ คาโดยสารถูก ขอสองคือขับรถชาไมมกี าร แซงซายขวา ทําใหผู โดยสารที่เปนผูสูง อายุรูสึกปลอดภัย และประการที่สามคือ วิ่งกันแบบไมขาดสายและไมตองรอนาน เหมือนกับรถเมล ดวยเหตุนี้เอง รถสอง แถวจึงมีผู โดยสารมากกวารถเมล มีคนในวงการรถโดยสารที่มีธุรกิจ เปดรถเมลรวม ขสมก. เปดเผยวา กอน ที่จะมีรถเมล ใหมวิ่งแทนรถเมลเกานั้น สิ่ ง แรกคื อ ต อ งศึ ก ษาเส น ทางรถไฟ ลอยฟาและรถไฟใตดนิ กอนวา มีเสนทาง วิ่งจากไหนไปไหนบาง เพื1อใหทั้งรถเมล ขสมก. และรถเมลรวมวางจํานวนคันที่ จะวิง่ ในชวงเรงดวนและชวงธรรมดากีค่ นั ทีส่ าํ คัญตองศึกษาดูจาํ นวนของผูโดยสาร

B&T#225_p10-11_Pro1.indd 11

ดวย เพื1อไมใหจาํ นวนผู โดยสารแนนหรือ นอยเกินไปในจํานวนหนึ่งคัน รวมทัง้ มีปจ จัยเสริมทีจ่ ะตองศึกษา คื อ จํ า นวนรถยนต ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น จาก โครงการอีโคคารของรัฐบาล ทําใหคนที่ เริ่มมีรายไดก็ซื้อรถยนตคันใหม ไมตอง รอรถโดยสารสาธารณะ และเพื1อใหรถเมลมีผู โดยสารเพิ่ม มากยิ่งขึ้น ก็จะตองจัดหาเสนทางใหกับ รถสองแถววิ่ ง ไม ใ ห อ อกสู  ถ นนใหญ บังคับใหวิ่งไดเฉพาะในซอยเล็กเทานั้น เรียกวาไมใหทับซอนกับรถเมล เพราะหากยั ง ให วิ่ ง ได เ หมื อ นรถ ใหญดั่งเชนทุกวันนี้ รายไดของ ขสมก. ก็ จะลดลงไปเปนอยางมาก เรียกวาแทบจะ ไมมีกําไรเลยก็วาได สวนอีกขอหนึง่ ทีฝ่ ากไวกค็ อื ถาเกิด รถเมลใหมขึ้นมาแทนรถเมลเกา ราคา ประมูลและสถานที่ที่จะนํารถเมลเกาไป วิ่งนั้นจะอยูที่แหงใดในประเทศไทย และ จะไปแยงผู โดยสารรถโดยสารที่วิ่งอยู ระหวางตัวจังหวัดหรือระหวางตัวอําเภอ หรือรถโดยสารอื1นที่วิ่งอยูในตางจังหวัด หรือไม อยาลืมวา เงินงบประมาณที่นํา มาซื้อรถเมล ใหมก็มาจากเงินภาษีของ ประชาชนทั่วประเทศดวย รวมทั้งยังมีขอฝากถึง ขสมก. วา แม ว  า จะเป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ให บ ริ ก ารกั บ ประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑลเปน หลักใหญ ก็ควรจะนําหลักการบริหารของ บริษทั รถเมลรว มของ ขสมก. ไปประยุกต ใชดว ย เพราะการทํางานทุกอยางตองพึง่ ตัวเอง ไมใชพงึ่ แตกระทรวงการคลังทีม่ า จากประชาชนทั้ ง ประเทศเพี ย งอย า ง เดียวเทานั้น

พักรถ

กรมขนสงฯ พัฒนาการขับขี่สูสากล

กอนที่จะขับขี่รถยนตทุกประเภทไดนั้น จะตองผานการสอบใบขับขี่ รถยนตเล็กจากกรมการขนสงทางบกกอน และตอไปถึงจะสอบใบขับขีร่ ถใหญ ได เหตุผลก็คอื รถยนตเล็กสามารถขับไดงา ยกวารถใหญ พรอมทัง้ ยังสามารถ ควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุไดงายกวารถใหญดวย ในการสอบใบขับขีน่ นั้ จะตองผานการอบรมใหมคี วามรูเ รื1องกฎระเบียบของ ปายจราจร และการใชความเร็วของรถทั่วไปกอน เมื1อสอบผานแลวก็จะลงภาค ปฏิบัติ ก็จะสามารถควบคุมรถในระหวางการขับรถจริงได ไมวาจะเปน การหยุด รถ การควบคุมรถใหเลี้ยวซายหรือขวา โดยใหเจาหนาที่ของกรมการขนสงทาง บกเปนผูควบคุมการสอบ จากอดีตจนถึงปจจุบัน การซื้อใบขับขี่รถยนตเกิดขึ้นเปนประจํา อยางคน ขับรถที่ ไดผานการเรียนขับรถและสอบใบขับขี่ทุกอยางผานตามกฎระเบียบที่ ได วางไว เมื1อเห็นคนขับรถคันอื1นขับรถตามอําเภอใจ ไมกลัวการเกิดอุบัติเหตุก็จะมี เสียงบนวาซื้อใบขับขี่มาหรือเปลา ทางกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม จึงไดวางแผนที่จะยกระดับ การสอบขับรถภาคปฏิบัติใหเปนระบบสากล และจะไมมีเสียงบนวาสามารถซื้อ ใบขับขี่ ไดอีกตอไป จึงไดติดกลองดําเพื1อตรวจดูการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติไดทุกขั้นตอนอยาง ละเอียด โดยสามารถดูไดทางจอคอมพิวเตอร และคณะกรรมการก็สามารถให คะแนนวาสอบผานหรือไม โดยเจาหนาที่ที่อยูในภาคสนามจะไมสามารถให คะแนนได โดยไดเริ่มเปนแหงแรกที่กรมการขนสงทางบก สํานักงานใหญเขตจตุจักร กอน ลําดับตอไปจะขยายไปยังตางจังหวัดอื1น ๆ ตอไป และมีแผนที่จะทําใหครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศเลยทีเดียว และยังมีอีกหลายโครงการที่กรมการขนสงไดวางแผนไวที่จะดูแลและ พัฒนาใหรถยนตทุกประเภทใหเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแลว คาดวาคงจะอีกไมนานเกินรอ

6/29/13 4:36 PM


12 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK CARE

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

รักษรถ

GPS vs A-GPS พัฒนาอยางไรพรมแดน (2)

หลั ง จากที่ ไ ด เ กริ่ น นํ า เรื1อ งราว ของความแตกตางระหวาง GPS และ A-GPS กันมาแลว วันนีร้ กั ษรถจะขอลง รายละเอียดเรื1องของ A-GPS อีกสัก หนอย เพื1อจะไดรบั ทราบความแตกตาง ไดมากยิ่งขึ้น A-GPS นั้ น ย อ มาจากคํ า ว า Assisted GPS เปนการคนหาตําแหนงรูป แบบเดียวกับ GPS แตจะมีความแตกตาง ตรงอุปกรณที่ใชรับสัญญาณ สําหรับ A-GPS จะสามารถรับสัญญาณดาวเทียม ได แมอยูภายในอาคาร เนื1องจากการ คํ า นวณหรื อ ค น หาสั ญ ญาณจะอาศั ย เครือขายโทรศัพทมือถือเปนตัวชวย ดัง นัน้ จะไดความแมนยําในการระบุตาํ แหนง ไดดีกวา GPS สําหรับขอดีของระบบ A-GPS คือ ความแม น ยํ า ในการระบุ ตํ า แหน ง ที่ มี ความผิดพลาดนอยกวาการรับสัญญาณ จาก GPS โดยตรง เนื1องจากอุปกรณทใี่ ช รับสัญญาณนัน้ ไมตอ งทํางานหนักเพราะ สงสัญญาณไปให Assistance Server ชวยคํานวณ ดังนั้นจึงไมจําเปนตองใช หน ว ยประมวลผลขนาดใหญ ห รื อ มี ความเร็วสูง

เรื่องของ A-GPS

ระบบการทํางานของ A-GPS มี การสนับสนุนขอมูลที่ผานระบบ GPRS : General package radio service ซึ่ง เปนการบริการรับสงขอมูลความเร็วสูง บนระบบโครงข า ยโทรศั พ ท เ คลื1อ นที่ แทนการรั บ ข อ มู ล ต า ง ๆ ตรงจาก ดาวเทียม โดยหากเปนการทํางานของ GPS จะใชเวลาคอนขางสูง อยางไรก็ตาม A-GPS จะมีหลักการดังนี้ 1. A-GPS สนับสนุนขอมูลทัง้ แบบ

B&T#225_p12_Pro1.indd 12

วงโคจร และเวลาปจจุบัน ผานระบบ GPRS : โดยปกติ GPS ตองรับขอมูลวง โคจร และข อ มู ล เวลาป จ จุ บั น จาก สัญญาณ GPS โดยตรง ซึ่งทําใหลาชา แตสาํ หรับ A-GPS จะเปนการเปลีย่ นการ รั บ ข อ มู ล ให รั บ ข อ มู ล ผ า นโครงข า ย GPRS โดยเอาขอมูลมาจาก GPS Base Station ซึง่ จะคอยรับขอมูลวงโคจร GPS และเวลาป จ จุ บั น จากดาวเที ย ม GPS โดยตรง ทําใหอุปกรณสามารถทํางานได เร็ว เพราะสามารถไดขอมูลทั้ง 2 จาก เครือขาย ซึง่ มีความเร็วและประสิทธิภาพ ในการรับสงขอมูลเร็วกวาสัญญาณ GPS มาก 2. รับขอมูลตําแหนงจาก GPRS โดยนอกจากทีจ่ ะไดขอ มูลทีจ่ าํ เปนในการ หาตําแหนงของเครื1องรับ GPS ผานเครือ ขาย GPRS แลว ระบบ GPRS ยังสามารถ สงขอมูลบอกตําแหนงคราว ๆ ไดอีกดวย อยู  ใ นรั ศ มี ทํ า การของ Cell phone Location หรือ Cell site ซึง่ จะมีตาํ แหนง ที่ แ น น อนบนพื้ น โลก ต อ มาเครื อ ข า ย GPRS ก็จะสงคาตําแหนงของเสาสง Cell site โทรศัพทมาใหดวย ทําใหอุปกรณ A-GPS สามารถรูตําแหนงคราว ๆ ของ ตัวเองกอนทีจ่ ะรับสัญญาณไดเสียอีก ดัง นั้นการประมวลผลหาตําแหนงจะทําได เร็วขึ้นมาก จากที่กลาวมาทั้งหมดนั้น ทําให A-GPS สามารถทํางานไดเร็วกวา GPS ทั่วไป 5-10 เทา หรือสามารถพูดไดเลย วา A-GPS สามารถหาตําแหนงไดในเวลา ไมถึง 3 วินาที อยางไรก็ตาม A-GPS ยัง มีขอจํากัดอยูบาง ดังตอไปนี้

มีคาใชจายสําหรับการใชบริการ

หากตองการจะใชความเร็วของ

A-GPS ผู  ใ ช อุ ป กรณ รั บ GPS (GPS receiver) ก็จะตองเปดบริการ GPRS หรือ EDGE กับผู ใหบริการโครงขาย ซึ่งจะมี ในสวนของคาใชจายในการใชบริการ แต หากเทียบกับคุณภาพแลว ก็มีความสม เหตุสมผล

พื้นที่ใหบริการจํากัด

การใหบริการ A-GPS จะมีขอบเขต การใชงานทีจ่ าํ กัดพืน้ ทีเ่ ฉพาะทีส่ ญ ั ญาณ GPRS เขาถึงเทานั้น หากบริเวณการใช งานไมสามารถรับสัญญาณของ GPRS ได ก็จะมีผลทําให A-GPS กลายเปนสิ่ง ที่เรียกวา GPS ธรรมดา ๆ อยางไรก็ตาม

ตองขอบอกวาในปจจุบันพื้นที่สวนใหญ สามารถรองรับสัญญาณไดเกือบทัง้ หมด แลว A-GPS เปนระบบปฏิบัติการที่เกิด จากการพั ฒ นาในส ว นของอุ ป กรณ ติดตามรถ ไมวาจะเปนรถยนต หรือรถ โ ด ย ส า ร ก็ ส า ม า ร ถ ใ ช  ไ ด  อ ย  า ง มี ประสิทธิภาพ ดังนั้นหากทานผูอานมี ความต อ งการในส ว นของเครื1อ งมื อ ติดตามรถแลว อุปกรณ GPS ทีถ่ กู พัฒนา เปน A-GPS ก็สามารถตอบสนองความ ต อ งการที่ ม ากกว า ได ทั้ ง ในเรื1อ งของ ประสิทธิภาพและความรวดเร็ว

รูไวใชวา

คุณรูห รือไม? วิธกี ารในการประหยัดนํา้ มันโดยใชความเชื1อแบบผิด ๆ อยาง การเปดกระจกรถขับนั้น ใช ไดเฉพาะเวลาที่คุณขับรถในเขตตัวเมือง แตชาวรถ ใหญอยางเรา ๆ นั้น การเปดหนาตางขับรถจะทําใหรถวิ่งไดชาลง และกินนํ้ามัน มากยิ่งขึ้น ทางที่ดี ควรจะปรับระบบแอรใหเปนแบบหมุนเวียน โดยใชอากาศ เย็นมาปรับอุณหภูมิภายในหองโดยสาร เปนวิธีที่ชวยประหยัดพลังงาน เพราะ แอร ไมตองทํางานหนักในการปรับอากาศรอนจากภายนอกตลอดเวลา

6/29/13 4:45 PM


B&T#225_p13_Pro1.ai

1

6/29/13

4:42 PM


14 BUS&TRUCK • INTERVIEW

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

จอดคุย อีก 7 ปนับจากนี้ (2556-2563) ประเทศไทยจะมี ก ารลงทุ น ครั้ ง ประวัติศาสตรดานระบบโครงสราง พื้นฐานภายใต พ.ร.บ.กูเงิน 2 ลาน ล า นบาท แน น อนว า กระทรวง คมนาคมจะเขามารับบท “พระเอก” ในการควบคุมตนทุน “โลจิสติกส” ที่ นับวันยิ่งสูงขึ้น โอกาสนีท้ มี ขาว BUS & TRUCK ไมรอชาทีจ่ ะ “จอดคุย” รัฐมนตรีวา การ กระทรวงคมนาคม “คุณชัชชาติ สิทธิ พันธุ” เพื1อทราบแผนการดําเนินงาน และโครงการตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต

สัดสวนการลงทุนทั้งหมด?

จากวงเงิ น 2 ล า นล า นบาท กระทรวงคมนาคมจะเพิ่มสัดสวนไปที่ ระบบรางจํานวน 82.94% หรือกวา 1.658 ลานลานบาท รองลงมาเปนการ พัฒนาระบบถนน สัดสวน 14.47% หรือ กวา 289,482 ลานบาท ตามดวยทาง นํ้าวงเงิน 29,819 ลานบาท

การขนสงทางถนนยังสําคัญ?

ถึงแมวาการขนสงทางถนนจะมี ตนทุนสูงทีส่ ดุ และมีมตี น ทุนอยูท ี่ 1.72 บาท/ตัน/กิโลเมตร สูงกวารถไฟ 0.93 บาท/ตัน/กิโลเมตร และขนสงทางนํ้า 0.64 บาท/ตัน/กิโลเมตร แตการขนสง ทางถนนยังมีความสําคัญตอภาคขนสง กระทรวงฯ จึงยังบรรจุการลงทุนไวใน สัดสวนที่มากถึง 14.47% เพื1ออํานวย ความสะดวกแก ผู  ป ระกอบการรถ บรรทุก ซึ่งการเพิ่มระบบรางมากสุด เพื1อลดการขนสงทางถนนทีต่ อ งวิง่ ไกล ตรงนี้ จ ะสามารถลดค า ใช จ  า ยให ผู  ประกอบการไดมากยิ่งขึ้น

วางแผนพัฒนาประเทศ?

กระทรวงฯ ได ว างแผนไว 3 ยุทธศาสตร คือ 1.ยุทธศาสตรปรับ เปลี่ ย นรู ป แบบการขนส ง สิ น ค า ทาง ถนนสู  ก ารขนส ง ที่ มี ต  น ทุ น ตํ่ า กว า วงเงิ น 354,560.73 ล า นบาท 2.ยุทธศาสตรพฒ ั นาโครงสรางพืน้ ฐาน และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกการเดิ น ทางและขนส ง ไปสู  ศู น ย ก ลางของ ภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื1อมโยงกับ ประเทศเพื1อนบาน วงเงิน 1,042,376.74 ลานบาท และ 3.ยุทธศาสตรพัฒนา และปรับปรุงระบบขนสงเพื1อยกระดับ ความคลองตัว วงเงิน 593,801.52 ลาน บาท สวนวงเงินที่เหลือเปนงบตาม แผนสงเสริม หรือสนับสนุนโครงสราง พื้นฐานตามยุทธศาสตรทั้งหมด

วางแผนลงทุนระบบรางแตไมสามารถ พลิกระบบรางรถไฟไดภายใน 1-2 วัน การเปลี่ยนแปลงตองคอยเปนคอยไป สวนทางนํ้ามีสรางทาเรือเพิ่ม แตไมตอง ลงทุนมากเพราะทําเฉพาะโหมด

เปาหมายลดตนทุนโลจิสติกส?

เปาหมาย คือ ลดตนทุนโลจิสติกส จากปจจุบนั 15.2% เหลือ 13.2% รถยนต สวนบุคคล ลดจาก 59% เหลือ 40% ความเร็วรถขนสินคารถไฟเพิม่ ขึน้ เปน 60 กม./ชัว่ โมง ความเร็วรถโดยสารเพิม่ 100 กม./ชัว่ โมง ขนสงสินคาทางรางเพิม่ จาก 2.5% เปน 5% ทางนํา้ เพิม่ จาก 12% เปน 18% ลดความสูญเสียนํ้ามันเชื้อเพลิงไม นอยกวา 1 แสนลานบาท/ป เพราะตัวชี้ วัดอีกตัวคือ ไทยมีการนําเขาพลังงาน 2.6 ลานลานบาท/ป ถูกนํามาใชกับภาคการ

ขนสงถึง 7 แสนลานบาท/ป ที่สําคัญยัง ไม นั บ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ บ นท อ งถนน จํานวนมากในแตละป “ตองมีการเชื1อมตอในภูมิภาคที่ดี โดยเฉพาะเรื1องดาน ไมใชวาถนนดีแค ไหนถารอนานก็ไมเวิรก ระบบดานเองก็ ตองเร็ว มีการพัฒนาเกตเวย ทาเรือ ทา อากาศยานก็ตองดี เพราะนี่คือการเชื1อม โลก”

ขอกงกลในเรื่องการทุจริต?

การดําเนินงานเปนพ.ร.บ.เงินกูต อ ง ผ า นความเห็ น ชอบของรั ฐ สภา ซึ่ ง จะ เปนการเปดเผยโครงการเพื1อใหทุกฝาย รวมทั้งฝายคานเขามาชวยกันตรวจสอบ ไมใชดําเนินการในลักษณะของพ.ร.ก.ดัง นั้นการดําเนินงานตามพ.ร.บ.เงินกู จึง เปนไปตามกฎหมาย เปดเผย ไมมีอะไร

ซิกแซก จึงอยากใหทุกฝายรวมตรวจ สอบทุ ก โครงการฯที่ จ ะดํ า เนิ น การ ขณะเดียวกันรัฐบาล ยังจัดนิทรรศการ เพื1อใหความรูรวมทั้งเปดรับฟงความ คิดเห็นของประชาชน ซึ่งประชาชน สวนใหญสนับสนุนแผนดังกลาว “ยอมรับวา หลายโครงการเปน โครงการของรัฐบาลที่ผานมา ซึ่งบาง โครงการผานมากวา 10 ป ยังไมได ลงมือทํา หากฝายคานเห็นถึงประโยชน ของโครงการเหลานีก้ เ็ ปนเรื1องทีด่ ที จี่ ะ ให ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน ตามพ.ร.บ.เงินกูครั้งนี้ ซึ่งการดําเนิน งานไมไดทาํ แตรฐั บาลชุดนี้ เพราะเปน โครงการระยะยาวตองทําไปอีกหลาย รัฐบาล ที่สําคัญทุกโครงการอยากให ทุกฝายรวมตรวจสอบดวย”

คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ

ชวนทุกฝายตรวจสอบโครงการเงินกู ถนนยังคงเปนหัวใจ สําคัญในอีก 10 ป ขางหนา ดังนั้นจะมี การลงทุนถนนดวย งบประมาณกวา 4 แสนลานบาทสําหรับ ป รั บ โ ค ร ง ข  า ย ปรั บ ปรุ ง คอขวด ทั้งหมด

แผนแกปญหาคอขวดถนน?

ถนนยังคงเปนหัวใจสําคัญในอีก 10 ปขางหนา ดังนั้น จะมีการลงทุน ถนนดวยงบประมาณกวา 4 แสนลาน บาทสําหรับปรับโครงขาย-ปรับปรุงคอ ขวดทั้ ง หมด เพราะถึ ง แม รั ฐ บาล

B&T#225_p14-15_Pro6.indd 14

7/1/13 9:34 PM


LAW KNOWLEDGE • BUS&TRUCK 15

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

รูกฎกอนขับ

พื้นฐานการขนสงของบริษัทชั้นนํา

การตรวจแอลกอฮอล มี ม านาน แลวครับและถือวาเปนพื้นฐานหนึ่งที่มี สําคัญและถือปฏิบตั ติ อ ๆ กันมา ทุกวัน นี้เครื1องตรวจแอลกอฮอลมีพัฒนาการ พิ มพ ผลการตรวจออกมาในกระดาษ แผนเล็ก ๆ เทากับแผนเอกสารเราไป กดเงินที่ตู ATM พอพนักงานขับรถเปา และผลออกมาก็นําไปใหหัวหนางาน พอหัวหนางานไดรับก็จายงานใหนํารถ ออกไปสงสินคา พอกลับมากอนจะสง ใบสงของก็ตรวจอีกครั้งหนึ่ง คือตรวจ ทัง้ กอนรับงานและเมื1อกลับจากสงงาน เราก็ พ อจะมองเห็ น ภาพการ ประกั น คุ ณ ภาพให ลู ก ค า ของบริ ษั ท ผู  ประกอบการบรรทุกขนสงระดับชัน้ นําเขา ทําสมราคากับที่ลูกคาไววางใจ และหาก ถามวาแลวบริษทั ทัว่ ไปสามารถทําไดไหม คําตอบคือสามารถทําไดครับ และยิง่ ควร ริเริ่มทําสําหรับองคกรใดที่ยังไมไดเริ่ม เพราะในอนาคตต อ ไปผู  ว  า จ า งจะเริ่ ม เลือกผูใหบริการขนสง จะมีการแบงกลุม กันชัดเจนขึ้น เชน กลุม A มาตรฐานสูง กลุม B มาตรฐานพอรับได กลุม C ไม อยากใชบริการ สิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี สํ า หรั บ การเริ่ ม พื้ น ฐานมาตรฐาน ก็ ป ระกอบด ว ยงบ ประมาณซื้ อ เครื1อ งตรวจราคาก็ อ ยู  ประมาณ 5 หมื1นบาทสําหรับเครื1องที่มี ระบบพิมพผลตรวจ สองมีพนักงานจาย งานซึง่ ทุกวันก็มอี ยูแ ลว สามกระบวนการ ทํางานใหมทตี่ อ งมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ้นมาบาง สี่การจัดเก็บเอกสารผลการ เปาแอลกอฮอลอาจจะแนบไวกับใบงาน เลยก็ได ถายเอกสารเก็บไว ใหผูวาจางดู หรือการตรวจรับรองระบบคุณภาพ จะ เห็นวาการลงทุนทําการพัฒนาพื้นฐาน การขนสงเพื1อใหมีระดับมาตรฐานสูงขึ้น ไมไดทาํ ยากเลย คอย ๆ ริเริม่ ทําครับ การ เริ่ ม จะช ว ยทํ า ให ค  อ ย ๆ เกิ ด การ เปลี่ยนแปลงในองคกร การเริ่มลงมือ พัฒนาพื้นฐานจะชวยใหเกิดการพัฒนา กับองคกรและเกิดการเปลี่ยนแปลงใน ระบบการบริหารงานดวย สํ า หรั บ การพั ฒ นาพื้ น ฐานหั ว ใจ สําคัญคือการ “ทําจริง” หมายความวา พนักงานขับรถขึ้นสํานักงานและเปาตอ หนาหัวหนางานทีจ่ า ยงาน ตรวจทุกเทีย่ ว กอนไปและตรวจทุกเที่ยวเมื1อกลับ แลว จัดเก็บเอกสารไว ในระยะเวลาหนึ่ง การ ตรวจทุกเที่ยวก็จะชวยทําใหพนักงานขับ รถเกิดความเคยชินและรับทราบได ใน วัฒนธรรมขององคกร ใหม ๆ อาจจะมี แรงตอตานบาง แตพอลงมือปฏิบัติไป ระยะหนึง่ พนักงานขับรถจะเริม่ เห็นความ สําคัญแลววาการตรวจแอลกอฮอลคือ มาตรฐานขององคกรที่เขาปฏิบัติงานอยู

B&T#225_p14-15_Pro6.indd 15

หรือแหลงหมอขาวหมอแกงของเขาที่ นอกจากเขาจะอิ่มทองแลวยังสงไปถึง ปากทองของลูกของภรรยารวมถึงการ ศึกษาและการเก็บออมไวสําหรับใชจาย ในอนาคต พอเขาเริม่ เห็นความสําคัญทีนี้ แหละครับเขาก็จะใหความรวมมืออยาง เต็มทีก่ บั กิจกรรมขององคกร และในทาย ที่ สุ ด พนั ก งานขั บ รถก็ จ ะช ว ยกั น เป น กระบอกเสี ย งในเชิ ง บวกให บ ริ ษั ท ให องคกร เพราะเขารักเนื1องจากองคกรให เงินเขาซือ้ ขาว ใหเงินภรรยาเขาใช ใหเงิน ลูกเขาไปโรงเรียนและใหเขามีเงินสวน หนึ่งเก็บออมไว ใช ในยามแกชรา เคล็ดลับสําหรับการพัฒนาองคกร พัฒนายกระดับพื้นฐานตาง ๆ อยูที่การ ลงมือเริ่มปฏิบัติและก็พยายามปฏิบัติให เกิดความตอเนื1อง ความตอเนื1องจะเกิด ไดนั้นก็ขึ้นอยูกับการใหความสําคัญของ ระดับผูบริหารหรือเจาของ ถัดไปก็เปน ความรับผิดชอบระดับหัวหนางาน มีอยู เพียงไมกี่คนหรอกครับที่จะตองเหนื1อย หนอย แตอยาลืมวานั่นคือทานกําลังทํา ในสิ่งที่บริษัทชั้นนําเขาปฏิบัติกัน การ พัฒนาในทางทีถ่ กู ตองมีแตจะสงผลดีตอ องคกรในอนาคตครับ ในอนาคตความเติ บ โตทางด า น ขนสงทางรถยนตจะมากกวานี้อีกเพราะ ประเทศไทยอาศั ย การขนส ง ถึ ง 80 เปอรเซ็นต ภายใตความเติบโตก็จะเกิด การลดความเสี่ยงโดยผูวาจางจะเลือก เฉพาะผูขนสงที่มีมาตรฐาน หากจาง บริษัททั่วไปหรือบริษัทที่กลวงในความ เสี่ยงก็จะมีมาก ดังนั้นการสรรหาบริษัท ขนสงในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลง แนนอนครับ ณ ปจจุบันนี้การขนสงทาง รถยนตกําลังอยูในชวง 3 PL และกําลัง เขาสูชวง 4PL การแขงขันสูงแน การ เลือกสรรมีแน สวนความรายละเอียด

ของ 3 PL และ 4 PL ผมจะหาโอกาส อธิบายถึงความสําคัญและสัมพันธกับ การวาจางขนสงอยางไรบาง สําหรับวัน นี้ขอแนะนําเพียงแคเครื1องมือมาตรฐาน

พื้ น ฐานสํ า หรั บ การสร า งภู มิ คุ  ม กั น ให องคกรเกิดความแข็งแรงและเขมแข็ง สําหรับการจะสามารถยืนอยูแถวหนาได อยางแทจริงครับ

6/29/13 3:58 PM


16 BUS&TRUCK • TTC

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

TOUR THEQUE CLUB กลับไปก็ไดยนิ เสียงปลายสายวา ใครโทร มา เหอนํ้าตาจะไหล ก็บังแอนโทรมา คุย ยังไงบังแอนก็ยงั ยืนยันวาไมได โทรมาหา เรา จนสุดทายบอกใหบังแอนไปดูมือ ถือวาโทรออกหรือไม ถึงไดยอมรับวา เออ โทรจริงสงสัยมือคงไปโดน สรุปไม ไดคิดถึงเราแคมือไปโดน แตก็ยังดีเพราะไดคุยนินทาคนโนนคนนี้ พักใหญ หูหนูจะได ไมเหงาจา

ตนเหตุที่คนขับ (อีกแลว)

รักบังแอน สิงหแมนจับใจ

ไมไดเจอะ ไมไดเจอกันนานมาก แลวสําหรับสิงหแมนอยาง “บังแอน” คุณสมศักดิ์ ไชยผล ชื1อนี้จําได ไมเคย ลืมเลย เพราะประวัติของชายคนนี้ทั้ง ยาวเหยียดและมีทงั้ ทุกข สุข และเราใจ ยิง่ นัก วันดีคนื ดีกโ็ ทรศัพทมาหาเรา เรา ก็นึกครึ้มดีใจวาบังแอนก็จะนึกถึง แต เสียดายรับสายไมทัน ครั้นพอโทรศัพท

เมื1อไมนานที่ผานมาหากใครที่ใช เส น ทางถนนเพชรบุ รี ตั ด คลองตั น รามคํ า แหง พั ฒ นาการ อ อ นนุ ช มอเตอรเวย เลียบทางดวนรามอินทรา คงไดมีโอกาสพบกับรถติดวินาศสันตะโร ในตอนเชาวันหนึ่ง สาเหตุก็มาจากรถ โดยสารวิ่ ง ชนไม กั้ น บนสะพานช ว ง ถ.เพชรบุรี สงผลใหเสนทางที่กลาวมา ขางตนติดสะบัด จากการสอบถามก็ไดขอ เท็จจริงมา วาเจาคนขับเจาปญหาแอบกรึม่ ๆ อยูพ กั ใหญ จากนั้นก็ทําการขโมยรถโดยสาร ของบริษทั ออกมา หวังจะไปไหนนะเหรอ อยารูเลยคะ แตที่แน ๆ ไมผานไมกั้นบน

สะพาน งานนีค้ งตองปลอยใหไปนอนนับ ดาวในตารางก็ดีไมนอย ทดสอบเทสเอียงจะมีกด็ คี ะ แตเอา งบมาชวยพัฒนาคนขับกันดีกวาไหมคะ กรมการขนสงจา

เปดรับสมัครแลว ไทยแลนด ทัวรเธค 2013

มาแล ว ...มาแล ว สํ า หรั บ การ ประชันแสง สี เสียง ในรถโดยสารประจํา ปของพวกเราชาวรถโดยสาร ทีจ่ ะออกมา แยว...แยว... กันแบบสรางสรรค สราง

ความบันเทิงใหวงการ สรางงานใหกับ บริษัททัวร สรางกําไรที่จะไมรั่วไหลไป นอกประเทศ ตอนนี้ ไดเปดใหดาวน โหลดใบ สมัครกันแลวที่ www.BusAndTruckMedia.com คลิกเขาไปดูกันไดเลยนะ คะ สําหรับปนี้จะมีระเบียบที่คอนขาง เครงครัด ก็เพื1อใหกรจัดงานเปนไป อยางมีระเบียบ และพรอมทีจ่ ะนําเสนอ ในรูปแบบงานแบบอินเตอรเนชั่นแนล มากขึน้ ก็ขอความรวมมือมา ณ โอกาส นี้ดวยนะคะ


B&T#225_p16-17_Pro6.indd 17

6/29/13 4:25 PM


18 BUS&TRUCK • ASSOCIATION NEWS

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

คบหาสมาคม สมาคมขนสงสินคา และโลจิสติกสไทย

คุ ณ ธ น พ ล สั ม ฤ ท ธิ์ เ ล ข า ธิ ก า ร สมาคมขนสงสินคาและโลจิสติกส ไทย เปดเผยวา ในปนี้ถือเปนปที่ 2 ที่ทาง สมาคมฯ ไดงบประมาณ FTA ครั้งที่ 2 จากกระทรวงพาณิชย เพื1อใหพัฒนาผู ประกอบการ ขนสงรายยอย ทั่วประเทศได มี ค วาม รู  ใ น เ รื1อ ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร ขนส ง สร า ง ความพึงพอใจ ใหกับผูวาจาง ทั้งนี้ เพื1อใหผู ประกอบการขนสงที่เปนของคนไทย สามารถประคองตัวใหอยูรอดได เมื1อ การขนสงพัฒนาเปนสากลมากขึ้น อีกสวนหนึ่งคือ กรมการขนสง ทางบกมีแผนที่จะพัฒนาสถานีขนสง พุทธมณฑลสาย 5 ใหมีรูปแบบเปน สากล โดยจะขยายตอเติมในพื้นที่ที่ยัง มีเหลืออยู ซึ่งในการออกแบบครั้งนี้ ได นํ า วิ ธี ก ารใช ข องจริ ง จากผู  ป ระกอบ การขนสง ในจุดแรกจะเริม่ ทีก่ ารจราจร กอน ตอไปก็จะเปนการจัดวางสินคา และการจราจรออกจากสถานีเพื1อสง สินคาตอไป ในเรื1อ งของการตั้ ง โลจิ ส ติ ก ส ปาร ค หรื อ นิ ค มการขนส ง ที่ ท าง สมาคมฯ ไดพยายามเรงใหเกิดขึ้นใน เวลาที่รวดเร็วสุด เพราะจะเปนการ รวมผูประกอบการขนสงใหอยูในพื้นที่ เดียวกัน งายตอการขนสงสินคาไปยัง จังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งไดพูดคุย

กับผูบริหารของรัฐบาลแลว แตทุกอยาง ยังไมเปนเอกสาร จึงยังไมทราบวาเรื1อง นี้จะเริ่มตนเมื1อไร และในวันที่ 13 กรกฎาคมศกนี้ ทางสมาคมฯ จะเป น เจ า ภาพประชุ ม ไตรภาคี ซึง่ มีสมาคมฯ ขนสงทางบกแหง ประเทศไทย และสมาคมผูป ระกอบการ ขนสงสินคาภาคอีสาน เปนแกนหลักใน การประชุมดวย ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะ เน น ที่ เ ฮฮาปาร ตี้ มี ก ารประชุ ม บน อัฒจรรยรอบสนามฟุตบอล ตอจากนั้นก็ จะเปนการแขงขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหวาง 3 สมาคม และสปอนเซอรหลัก คือ ฮีโน สุดทายจะจบลงที่งานสังสรรค การรับประทานอาหารเย็นและรองเพลง คาราโอเกะ

สมาคมผูประกอบการ ขนสงสินคาภาคอีสาน

คุณขวัญชัย ติยะวานิช น า ย ก ส ม า ค ม ผู  ประกอบการขนส ง สินคาภาคอีสาน เปด เผยวา การขนสงสินคา จากแขวงจําปาศักดิ์ ประเทศลาว จะเริ่ม ตนไดภายเดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากที่ บริษัท สยามคอมเมอรเชียล ผูขนสง สินคาทางเรือ ไดขอใบอนุญาตจากการ ท า เรื อ แหลมฉบั ง เพื1อ ให ร ถบรรทุ ก ทําการขนสงสินคามาสงยังบริษัทได สวนการขนสงสินคาจากประเทศ ลาว จะเริ่มตนที่แขวงจําปาศักดิ์กอน ซึ่ง สินคาจะเปนกาแฟและทางสภาการคา แหงประเทศลาวไดแจงวา ขณะนี้ ไดมีผู วาจางใหขนสงกาแฟมากถึง 30 ราย และ จะสามารถขยายตอไปยังลูกคารายอื1นได อีก สวนอนาคตตอไปนัน้ ในแขวงอื1น ๆ ของประเทศลาวก็จะมีลูกคาใหทําการ

ขนสงอีก โดยสินคานั้นจะมากมายหลาก จากรวมพลรถใหญทกุ ยีห่ อ อุปกรณตอ หลายขึ้นตามแตแขวงนั้น ๆ จะเนนเรื1อง เนื1อง รวมทั้งมีรถยนต รถกระบะ และ ใด รถจักรยานยนต สวนรูปแบบของการขนสงนั้นจะ และที่สําคัญในภาคเหนือยังเปน เปนระบบโลจิสติกสอยางเต็มตัว เริม่ จาก พื้นที่ของการเกษตร จึงตองมีรถเพื1อ มีคอลเซ็นเตอรติดตอลูกคา ซึ่งตั้งอยูใน การเกษตรเขารวมแสดงดวย ประเทศลาว สวนการขนสงนั้นก็จะใชตัว นอกจากนี้แลว ยังมีบริษัทลิสซิ่ง รอกเพื1อดึงสินคาขึ้นรถใหญ ตอจากนั้นก็ ไฟแนนซ และประกั น ภั ย มาอํ า นวย จะเดินทางมายังทาเรือแหลมฉบัง ทําการ ความสะดวกในเรื1องการเงินใหดวย ขนสงสินคาเขา ส ว นวั น ตูคอนเทนเนอร เวลาที่จัดจาก เมื1อ เต็ ม และถึ ง เดิ ม ที่ มี อ ยู  2 เวลาทีจ่ ะตองสง วัน ไดวางแผน อ อ ก ไ ป ยั ง วาจะขยายให ประเทศที่ 3 ก็จะ ไดเปน 4 วัน บรรทุกลงเรือไป เพื1อที่ประชาส ง ตามกํ า หนด ชนในภาค เวลาที่ไดวางไว เ ห นื อ โ ด ย นอกจากนี้ เฉพาะจังหวัด แลว ประเทศพมาก็ถอื เปนเปาหมายตอไป ที่อยูใกลเคียงกับนครสวรรค ซึ่งเปน ในการขนสง โดยลาสุดไดเดินทางไปดูเสน สํานักงานใหญของสมาคมฯ ที่ใชจัด ทางการขนสงแลว พบวายังมีอีกหลายจุด งานนอรธเทิรนมอเตอรโชว ที่ยังตองพัฒนา ไมวาจะเปน ถนนหนทาง ส ว นความเห็ น ในเรื1อ งงาน การติดตอกับทางหนวยงานราชการ การ บางกอกมอเตอรโชว ซึง่ เปนงานแสดง ประสานงานกับผูวาจาง ซึ่งคาดวาคงใช รถเล็ ก ที่ ใ หญ ม ากในเมื อ งไทย ทาง เวลาอี ก ไม น านนั ก ทางสมาคมฯจะ สมาคมฯมีความเห็นวา ควรที่จะนํารถ สามารถขยายเป า หมายการขนส ง เข า ใหญเขารวมแสดงดวย เพราะจะทําให ไปได กลุมขนสงที่ตองใชรถใหญไดมีโอกาส หาชองทางในการซือ้ รถปคอัพทีต่ อ งใช ในการขนสงดวย สมาคมขนสงทางบก ในป นี้ ถื อ เป น ป แ รกที่ ไ ด ดํ า รง แหงประเทศไทย คุณอภิชาติ ไพรรุงเรือง ตําแหนงเปนนายกสมาคมฯ จึงมีความ นายกสมาคมขนสงทาง ตองการที่จะทําใหบรรดาสมาชิก ไดมี บกแหงประเทศไทย เปด งานขนส ง มากขึ้ น พร อ มทั้ ง ยั ง ยก เผยวา ดวยทางสมาคมฯ มาตรฐานใหสงู ขึน้ โดยผลพวงจะตกอยู ถือวาเปนศูนยกลางการ กับผูวาจางและประชาชนในภาคเหนือ ขนสงในภาคเหนือ ดังนัน้ ในการจัดนอรธ ดวย จึงตองเรงตั้งสภาการขนสงแหง เทิรนมอเตอร โชว ในชวงเดือนธันวาคม ประเทศไทยใหเร็วที่สุด ของทุกป จึงตองการขยายใหใหญขนึ้ เริม่

สภาการขนสงทางบก ดวยทางสหพันธการขนสงแหงประเทศไทยมีหนาทีห่ ลักในการทําใหสภาการ ขนสงทางถนนเกิดขึน้ ใหได จึงไดมองเห็นวาการยื1นเรื1องใหมติ ครม. เห็นชอบดวย เปนหนทางหลัก ดังนั้น การหารายชื1อผูประกอบการขนสงให ได 10,000 รายชื1อ จึงตองทําให ไดภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ แตเพื1อกันความผิดพลาดในการตรวจ สอบ จึงตองมีรายชื1อใหได 13,000 รายชื1อ ซึง่ มัน่ ใจวา ทาง ส.ส. ทีเ่ ปนทัง้ พรรครัฐบาลและฝายคาน ตองชวยสนับสนุน อยางเต็มที่แน เพราะประชาชนทั้งประเทศจะไดรับผลประโยชน และ ส.ส. ก็จะ ไดรับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ เริ่มมาจากผูประกอบการขนสง จะทําให คนขับมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถควบคุมรถใหญที่ขับอยูไมให เกิดอุบัติเหตุ สวนผูวาจางก็จะไดรับผลดี เพราะผูประกอบการขนสงจะทํางานให ทั้งหมดตั้งแตจุดเริ่มตนจนถึงปลายทาง พรอมทั้งควบคุมดูแลคุณภาพสินคาใหดี เหมือนเดิมตลอดเวลา สวนประชาชนที่ใชรถยนตบนถนน ก็ไมตองกลัวการเกิด

B&T#225_p18-21_Pro6.indd 18

อุบัติเหตุ เพราะผู ใชรถบนถนนทุกราย จะมีความระมัดระวังเปนอยางดี โดยระยะเวลาทีต่ อ งการใหเกิดสภาการขนสงทางถนน ตองเปนกอนป 2558 ทีจ่ ะเปดใชประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เพื1อเปนการปองกันบริษทั ขนสง ตางชาติ ที่จะเขามาแยงลูกคาในเมืองไทย การตั้งสภาฯจะทําใหขนสงในประเทศเริ่มแข็งแกรงขึ้นกอน เพราะผู ประกอบการที่เปนสมาชิกจะมีมาตรฐานเปนสากล โดยผูวาจางจะเกิดความพึง พอใจสูงสุด พรอมทั้งลดการทํางานใหนอยลงดวย เพียงแตผลิตสินคาใหมี คุณภาพสูง การขนสงก็จะมีผูทําใหอยางมีคุณภาพ เมื1อสมาชิกของสภาฯ สามารถรักษาลูกคาผูวาจางไดแลว ก็สามารถที่จะ ขยายธุรกิจไปยังประเทศตาง ๆ ในกลุมประเทศอาเซียนไดตอไป โดยทั้งนี้ ตอง ใหทางรัฐบาลเปดทางใหกอ น ตอไปจะเปนกลุม ธุรกิจเขาไปประสานงานตอ อันดับ สุดทายก็คือกลุมขนสงที่จะเปนผูดําเนินการขนสงสินคาสูกลุมเปาหมายตอไป

6/29/13 4:38 PM


GOSSIP • BUS&TRUCK 19

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

ชุมทางขนสง ชวงนีอ้ ากาศเปนใจฝนฟาตกแทบ ทุกวัน แถมตกแลวพอหยุดก็แดดเปรีย้ ง ยิ่งถาตกตอนเชานี่ ไมตองสืบเลยคะ รถ ติดทั้งบานทั้งเมือง นี่ยังไมรวมรถที่จะ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ บ นท อ งถนน แต จ ะทํ า อยางไรได เอาวาตอนนีม้ าพักเรื1องหนัก จิต หันมาคิดเรื1องเบาสมองกันบางดี กวา คนเราทุกวันนีม้ คี นฉลาดเยอะแลว พวกคนที่ชอบอางวาตัวเองฉลาดบาง คนก็ทําบานเมืองวินาศมากันเยอะแลว ไมรเู มื1อไหรจะยอมรับวาตัวเองปวยทาง จิตกันบาง อยางผูเขียนตอนนี้ก็เขาใจ ศาสตร แ ห ง ความโง แ ล ว เพราะถ า เขาใจแลวจะทําใหอยูในโลกงายขึน้ แต แคตองโงใหถูกที่ถูกเวลาคะ ❖❖❖ แตที่แน ๆ ทราบมาวาทาง บริษัท นครชัยแอร จํากัด จะเปดธุรกิจ ใหมในนาม บริษัท วาฬบัส จํากัด งาน นี้ทีแรกก็ปดขาวอยูบางพอสมควร แต แหม! รถบัสคันเบอเรอ จอดประกอบอยู ในอู จะปดไงไหวจริงไหมคะ อันที่จริงก็มี ภาพหลุดออกมาบางแลว แมวาจะไมใช ภาพที่เปนตัวถังทั้งคัน แตก็พอใหตื1นตา ตื1นใจไดมากเลยทีเดียว กับผลงานฝมือ คนไทย ที่งานนี้นครชัยแอรฯ เขาการันตี วา จะเปนสุดยอดผลงานคนไทย แต มาตรฐานยุโรปอยางแทจริง เอาเปนวา ตอนนี้ทุกคนเตรียมรอชมกันไมไหวแลว หลาย ๆ ทานทีแ่ อบเห็นก็คนั ยุกยิก อยาก อวดวาฉันเห็นแลว ๆ อะไรประมาณนี้ กรกฎาคมนี้เตรียมพบไดเลยคะ ❖❖❖ มาเรื1องจะเมาทคะ ชวงนีจ ้ ากที่ ประเมินสถานการณแลวผูป ระสานงานของ สมาคมผูป ระกอบการรถขนสงทัว่ ไทย (สปข.) เปนผูท ที่ าํ งานใหชนิดทีร่ วดเร็ว ฉับไว และ ถึงใจอีกตางหาก เธอมีชื1อวา คุณสมรัก สุข วัฒนะกุล (ออม) ดวยการทํางานที่โดด เดน จิก กัดไดทุกสถานการณ สงขอมูล ให กั บ ผู  ที่ เ ป น สมาชิกสมาคมฯ ได อ ย า งถ ว น หน า ทุ ก การ ติดตอ ไมวาจะ เปนทางเอกสาร แฟกซ อี เ มล ไลน เฟซบุค เธอ ทําหนาที่ ไดครบ ถวน คลายกับวา ไดเงินเดือนแสนหา (แมวาจะแสนสาหัส ก็ตาม) งานนี้เห็นวาจะชวยลดภาระเลย แนะนําวาใหตงั้ ไลนกลุม สิ จะไดสง ทีเดียว ไดอา นหลายคน ก็คณ ุ ออมบอกวาเคยคิด จะทําแตก็ทําไดยาก อันนี้ก็เขาใจเพราะ ลืมไปวากรรมการแตละทานนอกจากจะ ดือ้ แลว ยังอายุอานามคอนขางเปนผูห ลัก ผู  ใ หญ อ าจจะลํ า บากในการทํ า ความ เขาใจ เอาวายกเลิก ๆ ❖❖❖ แอบไปดึ ง ภาพมาจากไทม ไลนของ คุณดํารง สอนดี กรรมการผู

B&T#225_p18-21_Pro6.indd 19

จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.แอรบัสแอนด ทรัค จํากัด เพราะอดสงสัยไมไดวา ทําไม จู ๆ ทั้ง 2 ทาน ถึงไดแตงองคทรงเครื1อง เยี่ ย งนี้ รวมถึ ง คุ ณ สิ ท ธิ ชั ย ธั ญ ญา พิทักษ ที่ปรึกษาสมาคมผูประกอบการ รถขนสงทัว่ ไทย สอบสาวก็ทราบวาไดไป รวมงานของ กองอํานวยการรักษาความ มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และเขารวมเปนสมาชิกของ กอ.รมอ. เปนที่เรียบรอยแลว และก็อยากจะรูอีก วา รถโดยสารทําไมตองการความมั่นคง ขนาดนั้น ซึ่งคําตอบที่ ไดก็ถึงบางออวา อยากมีเพื1อนใหม จบปะ คือเพื1อนเกาทีม่ ี อยูก็ดีนะคะ แตบางทีไดเปดหูเปดตากับ เพื1อนใหมก็ทําอะไร ๆ อาจจะดีขึ้น ❖❖❖ ช ว งที่ ผ  า นมานี้ มี ข  า วรถ โดยสารขึน้ หนาหนึง่ หนังสือพิมพหวั สี ทัง้ ไฟไหม ชน ลงขางทางบาง เห็นแลวก็อด หนักใจแทนผูป ระกอบการไมได เพราะพอ มีขาวแบบนี้ทีไรผูหลักผู ใหญมักรอน ๆ หนาว ๆ สงผลใหผูประกอบการเองก็นั่ง ไมติด เกรงวาเมื1อไหรทางผู ใหญจะฟน โชะลงมาอีก เพราะเมื1อมีมาตรการวัวหาย ลอมคอกเมื1อไหร ก็ตองเกิดการถกเถียง กันขึ้นมาอีกทุกครั้ง สุดทายก็หาบทสรุป ยาก จะวาไปก็ใชวาจะแก ไขไม ได แต ประเด็นหลักคงอยูที่วาตางฝายตางไม ยอมเสีย ผูใหญกก็ ลัว ผูน อ ยเหนื1อยใจ แก กันไปไมตรงจุด แตก็ยังดีกวาไมทําอะไร เลย จริงไหม ๆ รึไมจริง ❖❖❖ อย า งล า สุ ด ก็ แ อบทราบมา วาทาง สํานักวิศวกรรมยานยนต กรม การขนสงทางบก ไดออกจดหมายเชิญ บรรดาผูประกอบตัวถังรถโดยสาร ชาง ชวงลาง แชสซีส เพื1อมารับทราบในขอ ตกลงบางประการ โดยเฉพาะเรื1องของ ระบบไฟสองสวางในรถโดยสาร สาเหตุก็ เนื1องมาจาก ชวงนีร้ ถทีเ่ ขาไปทดสอบเทส เอียง หรือการตรวจสภาพ มักจะไมคอย ผาน สาเหตุคือ ติดตั้งอุปกรณที่ทางกรม การขนสงกําหนดมาไมครบ หรือความ ยาวความกวาง เกินกวาที่กําหนด โดย เฉพาะเรื1องไฟ ทั้งไฟหนา ไฟทาย ไฟ หลังคา ไอที่เยอะไปก็ยังพอเอาออกได แตบางรายถึงขั้นไมติดมาเลย ไมรูวา เพราะอะไร จะวากลัวนํา้ หนักรถหนักเกิน ไปก็ใชที ฝากไปยังทานเจาของรถ ขอให กํ า ชั บ ช า งในอู  ด  ว ยเถอะว า รบกวนใส อุปกรณมาใหครบ ๆ เพราะสุดทายถามัน ไมครบ ทานเองก็ตอ งเสียคาใชจา ยในการ ตีรถไปกลับอู ไหนจะคาซอม ไหนจะคา

วีอารพี ประกาศเขารวมงาน BUS & TRUCK ’13

คุณยุทธพงษ พุมรินทร ประธานกรรมการ บริษัท วีอารพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เทรดดิ้ง (ขวา) ผูติดตั้งระบบพลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกในรถเพื1อการพาณิชย รวมถายภาพ รวมกับ คุณรภา โสรินทร Account Executive Supervisor หนังสือพิมพ BUS & TRUCK เพื1อเปนการยืนยันเขารวมแสดงศักยภาพดานพลังงานทางเลือก ภายในงาน BUS & TRUCK’13 ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

กลุม ปตท. รวมงาน World Economic Forum On East Asia 2013

ดร.ไพรินทร ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พรอมผูบริหาร กลุม ปตท. รวมงานประชุมเวทีเศรษฐกิจระดับโลก World Economic Forum on East Asia 2013 ในฐานะที่ ปตท. เปนเจาภาพรวม (Co-Chair) จัดประชุม Energy Session และเปนเจาภาพจัดงาน “Power of Synergy” เพื1อ มุงเสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศไทยและอาเซียน ณ กรุงเนปดอร สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

คณะกระทรวงการคลัง บังคลาเทศ เยี่ยมชมการทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร

คุณสมหวัง ทองขาว หัวหนาสวนวิเคราะหและปองกันอุบัติเหตุ ใหการตอนรับ Mrs. Arfin Ara Begum ฝายเลขานุการการเงินกระทรวงการคลัง ประเทศบังคลาเทศ พรอม คณะฯ ศึกษาดูงานการทดสอบการทรงตัวของรถโดยสารและโรงเรียนสอนขับรถยนตขนาด ใหญของกรมการขนสงทางบก ณ ศูนยสอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี เพื1อแลกเปลี่ยนประสบการณดานความปลอดภัยทางถนนระหวางประเทศ

มิชลิน มอบสนามเด็กเลนใหสวนสาธารณะในกรุงเทพฯ

คุณเสกสรรค ไตรอุโฆษ กรรมการผูจัดการใหญ กลุมสยามมิชลิน มอบเครื1องเลน สําหรับเด็กจากยางรถยนตที่ ไมใชแลวใหสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติมที่ สวนลุมพินี และสวนวชิรเบญจทัศ เพื1อรองรับเยาวชนทีม่ าใชบริการเพิม่ ขึน้ จํานวนมาก และ เพื1อใหเยาวชนไดเห็นตัวอยางของการรักษาสิง่ แวดลอมดวยการนําของที่ไมใชแลวมาดัดแปลง ใหเกิดประโยชน โดยมี คุณบรรจง สุขดี ผูอํานวยการสํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร เปนผูรับมอบ

6/29/13 4:39 PM


20 BUS&TRUCK • GOSSIP

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

TTF รวมกับ Messe Frankfurt แถลงขาวการจัดงาน Secutech 2013

Miss Tina Chang Assistant Project Manager บริษัท เมสเซแฟรงคเฟรต นิว อีรา บิซิเนส มีเดีย จํากัด (ซายสุด) และ คุณ ชาตรี มรรคา กรรมการผูจัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ที่ 2 จาก ซาย) 2 ผูจัดงานมืออาชีพ รวมกันจัดงานแถลง ขาวถึงความพรอมในการจัดงาน Secutech Thailand 2013 โดยมี ไ ฮไลท ก ารเป ด ตั ว นวัตกรรมเทคโนโลยีดานความปลอดภัย อัคคี ภัย และการปองกันอุบัติภัย จากผูแสดงสินคา โดยมี คุณสมบัติ รัศมีขวัญ เลขาธิการสมาคม รักษาความปลอดภัยภาคพื้นเชีย (APSA) (ที่ 2 จากขวา) และ คุณพราวมณี แสงศรี ผูจัดการอาวุโสสวนงานสงเสริมการจัดแสดงสินคานานาชาติ ฝายอุสาหกรรมแสดงสินคานานาชาติ (TCEB) (ขวาสุด) เมื1อไมนานที่ผานมา ณ ศูนยการคาสยามดิสคอฟเวอรี่ เตรียมพิสูจนศักยภาพของธุรกิจรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยไดที่ งาน Secutech Thailand 2013 งานแสดงสินคาและบริการดาน ความปลอดภัย อัคคีภัย และการปองกันอุบัติภัย ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ในวันที่ 3 – 5 กรกฏาคม 2556 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ

เดินทาง และที่แยสุดคือ ตองมาตอคิว เพื1อเทสเอียงใหม มันไมงายเลยจา ❖❖❖ เรื1องกําหนดอุปกรณ ไฟวาแย แลว เจอประเด็นนีจ้ ะรองโอยอีก ขาวแวว มาไว เดินทางมาจากวุฒิสภาวา ใหมีคํา สั่งตรวจจับ ปรับ รถโดยสารที่มีการติด ตั้งไฟสปอรตไลท แตรลม สติ๊กเกอร เจอปบ จับปรับคันละ 5,000 บาท ลาสุด ทราบมาวาโดนจับไป 62 ดวง เหมาจาย จับจริง 5,000 บาทคะ

พอ กอน ๆ รูสึกยิ่ง บอกยิ่ ง เครี ย ด มาพั กสมองกั บ เรื1องราวคนอื1นดี กวา เมื1อไมนาน ที่ ผ  า นมา ทาง คณะผู  บ ริ ห าร แ ล ะ ส ม า ชิ ก สมาคมผู  ป ระ❖❖❖

กอบการรถขนสงทั่วไทย ไดเดินทางไป ศึกษาดูงานทีป่ ระเทศจีน ตามคําเชิญของ รถใหญ 2 เจาอยาง Sunlong และ Kinglong คณะกรรมการของสมาคมก็เดิน ทางกันไปเกือบครบ จะมีขาดก็แต คุณ สุวิทย เกตุประยูร ที่ปรึกษา และ ผู จัดการ หางหุนสวนจํากัด กรองทอง การทองเที่ยว ที่ชวงนี้รูสึกจะมีงานหนัก เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากงานรถโดยสาร แหลงขาววงในแอบเมาทวา ชวงนีล้ กู สาว

คนสวยของเสี่ยวิทยกําลังอยูในชวงนอง ใหม เ ข า มหาวิ ท ยาลั ย คุ ณ พ อ ต อ งทํ า หนาที่ ไปรับไปรับสงลูกสาวไมเวนแตละ วัน แมแตจะฝากใหพตี่ น ชวยดูแลยังไมไว วางใจวาจะคอยสกัดดาวรุงหนุม ๆ ที่ มหาวิทยาลัยไดหรือไม งานนี้ถาอยากรู วาใครแอบเมาทจะบอกใหคะ จะวาไปก็ เดาไมยากหรอกคะ ❖❖❖ ฝากขาวประชาสัมพันธจาก กรมการขนสงทางบก คุณสมชัย ศิริ วัฒนโชค อธิบดีกรมการขนสงทางบก และ คุณวิเชียร เอมประเสริฐสุข รอง กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ลงนาม บันทึกความรวมมือ “โครงการพัฒนาครู ฝกอบรมขับขี่ปลอดภัย”เพื1อสรางครูฝก ในการสอนขั บ รถที่ ถู ก ต อ งและสร า ง วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ให แ ก ประชาชน เมื1อเร็ว ๆ ที่ผานมา ❖❖❖ ทางด า น คุ ณ ณั น ทพงศ เชิ ด ชู ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก งานขนส ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ใหการตอนรับ พรอมมอบของที่ระลึก แก คุณเพชรา ภาคีมนต ผูอ าํ นวยการกลุม พัฒนาระบบ บริหาร กระทรวงยุติธรรม พรอมคณะ ขาราชการในสังกัด กระทรวงยุติธรรม เยีย่ มชมและดูงานการนําระบบไอทีมาใช บริการประชาชนรูปแบบใหมของกรม ปกษแรก กรกฎาคม 2556

สสาว สา าว PORSCHE PO PO

B&T#225_p18-21_Pro6.indd 20

6/29/13 4:39 PM


GOSSIP • BUS&TRUCK

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

การขนสงทางบก ❖❖❖ ขามมาที่ ปตท. คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานองคกรธุรกิจเพื1อ การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น พร อ มด ว ย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ ผูอํานวย การสถาบันสิ่งแวดลอมไทย มอบใบรับ รอง Green Meetings ใหแก คุณ พุทธชาด มุกดาประกร ผูชวยกรรมการ ผูจ ดั การใหญสื1อสารองคกรและกิจการ เพื1อสังคม บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ ปตท. นําหลักการ Green Meetings มาใช จนทําใหสามารถลดการ ใชพลังงานและทรัพยากรตางๆ ลงได ทุกขอบขายของเกณฑการประเมินอาทิ การเลือกใชอุปกรณประหยัดพลังงาน การดูแลเอาใจใสสงิ่ แวดลอมดวยการคัด แยกประเภทขยะ เพื1อสะดวกตอการใช ประโยชนตอหรือกําจัดทิ้ง และที่สําคัญ ปตท. ยังเปนองคกรทีด่ าํ เนินงานโดยมุง สูการเปน ”สํานักงานสีเขียว” (Green Office) อยางตอเนื1องอีกดวย ณ ศูนย เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื1อเร็ว ๆ นี้ ❖❖❖ ตองขอขอบคุณทางสมาคมผู ประกอบการรถขนสงทัว่ ไทย (สปข.) ที่ได ใหขอ คิดและไอเดียตาง ๆ ในการปรับปรุง และพัฒนางาน BUS & TRUCK ’13 โดย เฉพาะ พี่ อ  ว น คุ ณ จริ ญ เอี่ ย มยั ง

ก ร ร ม ก า ร ผู  จัดการ รุงจริญ แอรบสั จํากัด ที่ ใหขอคิดเยอะที เดียว แทบจะขับ รถกลั บ บ า นไม ไหว แตที่แน ๆ ขอยกฉายา คุณชายพุฒภิ ทั ร แหงวังขนาย ใหพี่อวน เพราะวาเปนคน ที่มีความหวานนนน....มากเลยทีเดียว พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีคะ

ฤกษยาม-ยานยนต

21

แมนไฮมม จัดฉลองครบความสําเร็จ 10 ป กับธุรกิจประมูลรถมือสองในเมืองไทย

คุณไมเคิล บัคซตัน ประธานเจาหนาที่บริหารฝายปฏิบัติการ แมนไฮมม อินเตอร เนชัน่ แนล ใหเกียรติเดินทางมารวมงานฉลองความสําเร็จกับ แมนไฮมม เอเชีย แปซิฟค พรอม รวมถายภาพกับ คุณเดวิด เจ.เฮด ประธานเจาหนาที่บริหารฝายการเงิน และ คุณไซมอน เจ.มอแรน รองประธาน บริษัท แมนไฮมม เอเชีย แปซิฟค จํากัด ในโอกาสที่ดําเนินธุรกิจ ในประเทศไทยเปนเวลา 10 ป

นํามาฝาก ฤกษสําหรับผูที่ตองการออกรถปนี้

ฤกษประจําวันที่ 17-31 สิงหาคม 2556 วันทีง่ ดออกรถใหมคือ วันศุกร 23 วันจันทร 26 วันที่ออกรถใหมคือ วันเสาร 24 ที่มา : ปฎิทินโหรศาสตรไทย ป 2553 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสรฐ

กรมขนสงนําคณะผูประกอบการรถโดยสารไทย เยี่ยมชมสถานีขนสงมาเลเซีย

เมื1อเร็ว ๆ นี้ คุณนิติธร เพชรคูหา ผูตรวจราชการกรมการขนสงทางบก นําคณะ ขาราชการพรอมดวยผูประกอบการขนสงผู โดยสาร ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการสถานี ขนสงผู โดยสาร TERMINAL BERSEPADU SELATAN (TBS) ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมี Mr.Roslan Dato’Shariff กรรมการผูจัดการ บริษัท TMAS จํากัด ใหการตอนรับ

บอช เปดสํานักงานภูมิภาคแหงแรกที่ จ.เชียงใหม วางรากฐานรองรับ AEC

คุณมารติน เฮย ประธานบริหารและกรรมการผูจัดการ บริษัท โรเบิรต บอช จํากัด แหงภูมิภาคเอเชียอาคเนย (ที่ 1 จากซาย) คุณฮาเก็น เดิอรคเซิน กงสุลกิตติมศักดิ์ สหพันธ สาธารณรัฐเยอรมนี (ที่ 2 จากซาย) คุณปเตอร แวนดลิค กรรมการผูจัดการ บริษัท โรเบิรต บอช จํากัด (กลาง) รวมถายภาพ หลังพิธีเปดสํานักงานภูมิภาคแหงแรกที่ จ.เชียงใหม ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการ 17 จังหวัด ภาคเหนือ ทั้งนี้เพื1อเตรียมการรองรับเขตการคาเสรี อาเซียน (AEC)

เชลล แจกจริง รถสุดหรู ปอรเช คาเยนน แกผูโชคดี

บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด นําโดย คุณแกรนท แมคเกรเกอร ผูจัดการใหญ ฝายการตลาดคาปลีก (ที่ 2 จากซาย) มอบรางวัลใหญ รถปอรเช คาเยนน ใหแก คุณโชติกา วาณิชยโรจนรัตน (ที่ 3 จากซาย) ผู โชคดีรางวัลใหญที่สุดจากแคมเปญ ‘เติมความแรง ลุน เปนเจาของรถแหงสมรรถนะ กับ เชลล วี-พาวเวอร’ ซึ่งเขาใชบริการในสถานีบริการนํ้ามัน เหนือเมฆสาขา 3 (ดินแดง)

B&T#225_p18-21_Pro6.indd 21

6/29/13 4:39 PM


22 BUS&TRUCK • VISIT

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

แวะเวียน

ขนสงภาคตะวันออกเปดตัวยิ่งใหญ ระยอง ช ว งนี้ ว งการโลจิ ส ติ ก ส บ  า นเรา คอนขางตื1นตัวกันทั้งประเทศไมวาจะ เปนบรรดาสมาคมที่พรอมพัฒนาและ สงเสริมสมาชิกใหมีความพรอมเพื1อจะ ไดกา วไปในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ เพื1อรองรับการเขารวม AEC ป 2558 รวมถึงคายรถใหญในประเทศก็ตื1นตัว เขารวมแสดงงาน แสดงจุดยืนและเปด ตั ว ศู น ย บ ริ ก ารกั น ยกใหญ เ พื1อ แสดง ความพร อ มในด า นบริ ก ารเพราะใน อนาคตขางหนาตองมีการแขงขันสูงขึน้ อยางแนนอน เมื1อ ไม น านมานี้ มี ก ารจั ด งาน “E.T.A. สรางพลังโลจิสติกส เพื1อเสนทาง สูความสําเร็จ ครั้งที่ 1” ที่ จ.ระยอง โดย สมาคมขนสงภาคตะวันออก สําหรับการ จัดงานในครั้งนี้ ไดรวบรวมผูผลิตรถยนต ผูแทนจําหนายอุปกรณชิ้นสวนรถยนต สถาบันการเงินพรอมทั้งหนวยงานใน สั ง กั ด กระทรวงคมนาคม (สํ า นั ก การ ขนสงสินคาและสํานักงานขนสงจังหวัด ระยอง)

เปดตัว สมาคมขนสงภาคตะวันออก

สําหรับเปาประสงคของงาน ครัง้ นี้ คือการเปดตัวสมาคมขนสงภาคตะวัน ออกอยางเปนทางการ พรอมทัง้ นําเสนอ เทคโนโลยีตาง ๆ ไมวาจะเปนนํ้ามัน เชื้อเพลิง ยางรถบรรทุก อุปกรณอะไหล ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรถขนาดใหญ ผูผลิต เทรลเลอร ที่ขาดไมไดคือคายรถหัวลาก ตาง ๆ มารวมออกบูธแสดงจุดยืนกันไม วาจะเปนคายจีน คายญีป่ นุ และคายยุโรป อยางรถวอลโวที่สนับสนุนการจัดงานใน

ครั้งนี้ดวย นอกเหนือจากนั้นภายใน งานทางสมาคมขนสงภาคตะวันนออก มอบทุ น การศึ ก ษาให แ ก โ รงเรี ย น จํานวน 4 ทุนอีกดวย พร อ มกั น นี้ ยั ง มี ก ารจั ด งาน เสวนา เรื1อง “ทิศทางการเจริญเติบโต ของนิ ค มอุ ต สาหกรรมภายใต ก าร ขนสงอยางปลอดภัย” ที่จะแสดงให เ ห็ น ถึ ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร ข อ ง อุ ต สาหกรรมการผลิ ต สิ น ค า และ อุตสาหกรรมบริการขนสงสินคา ดวย ระบบการขนสงสมัยใหม เพื1อใหเกิด ความปลอดภัยตอสังคมและสิ่งแวด ลอมซึง่ สงผลถึงการลดตนทุนในระบบ โลจิสติกส

จากชมรมเล็ก ๆ เติบโตเปนสมาคม

ในป 2550 กลุมผูประกอบการ ข น ส  ง สิ น ค  า ใ น เ ข ต ก า ร นิ ค ม อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จํานวน 22 รายไดจัดตั้งองคกรภายใต ชื1อ ” ช ม ร ม ร ถ บ ร ร ทุ ก จั ง ห วั ด ระยอง”เพื1อรวมมือกระจายสินคาให ทันกับความตองการของผูประกอบ การผลิต และในป 2553 กลุม ผูบ ริหาร ชมรมรถบรรทุ ก จั ง หวั ด ระยองได ตระหนักถึงความจําเปนอยางยิ่ง ใน การร ว มพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในระบบ Logistics ของภาคตะวันออก ซึ่งถือ เปนแหลงอุตสาหกรรมขนาดใหญ ที่ สรางรายไดเปนอันดับตนของประเทศ จึงไดจัดตั้ง”สมาคมขนสงภาคตะวัน ออก” (Eastern Transportation Association) ในวันที่ 2 มีนาคม 2553

ตรวจสถานี

ชื่อบริษัท สถานที่ ติดตอ

B&T#225_p22-23_Pro6.indd 22

: สมาคมขนสงภาคตะวันออก : ตลาดมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง : โทร.08-1654-8484

7/1/13 9:05 PM


†¥³Ë‰Ã¥ƒ„¯‰Ä§ƒím‰Â–·¤©„¯‰Â£¹¯‰Æ™¤ ¤¯–c†¯³ †ºn£†m´™·Ê¬º–ím‰¤º† —¯œ¬›¯‰™ºƒ†©´£¬Ï´Â¥ÉŠ„¯‰ƒ´¥„›¬m‰¯¤m´‰Ã—ƒ—m´‰Ã§²–·ƒ©m´ ...

953&DOO&HQWHU

¬—´‰†q/ƒ£*

ę¥

 ¶Ê£ ¹Ë›™·Êœ¥¥™ºƒ

*

ĝ¥–¥·¤œÂ™·¤œÂ ¹Ê¯†©´£†ºn£†m´Ã§²£³Ê›ÅŠ¬»‰¬º–

30%

c†¯³ 1*9 ™³Ê©Æ

Šºƒo´Æ–n£´ƒƒ©m´ ©¶Ê‰Æ–nƃ§ƒ©m´ 1*9Ŝ Šºƒo´.* ©¶Ê‰Æƒ§ƒ£

1*9Ŝ Šºƒo´.* ©¶Ê‰Æƒ§ƒ£

1*9Ŝ ŗn™n¯‰¥˜ §¯–¢³¤ƒ©m´ Šºƒo´.* ©¶Ê‰Æƒ§ƒ£

1*9Ŝ œ›­³©Âƒp‰ £·ž§—m¯¬£¥¥˜›² ƒ´¥™¥‰—³©„•² „n´Ä†n‰

¬œ´¤ÅŠƒ©m´£³Ê›ÅŠƒ©m´

NGV  ˜³˜‰‰ŗn ŗn ŗ™¯‰¥˜ ™n¯‰¥˜ ‰¥˜ ©¶Ê‰Æƒ§ ¡Á.

„³œ„·Ê™·Ê†©´£Â¥É©†‰™·Êƒ£Œ£

„n´m¯£œÏ´¥º‰¥²œœ ƒo´Æ–n™·ÊČ©q¥»£Ä—Ĥ—n´ ím‰™³Ê©¥²Â™ª

Æ£m£·Œm´‰Â™†›¶†¯¤»m ™·Êª»›¤qėĤ—n´

Ė¤£·Œm´‰Â™†›¶†„¯‰ 953¥²ŠÏ´™·Êª»›¤q ėĤ—n´

Æ£m¬´£´¥˜Â„n´m¯£ œÏ´¥º‰¥²œœƒo´™·Ê Č©q¥»£Ä—Ĥ—n´Æ–n

£´—¥’´›¬´ƒ§¥²–³œÄ§ƒª»›¤q—¶–—³Ë‰1*9/3*¯³›–³œ„¯‰†›Æ™¤ NGV

1*9˜³‰ [ Šºƒo´Æ–n.* ŗn™n¯‰¥˜©¶Ê‰Æ–nƃ§ƒ£

B&T#225_p22-23_Pro6.indd 23

/3*˜³‰  Šºƒo´Æ–n§¶—¥ ŗn™n¯‰¥˜©¶Ê‰Æ–nƃ§ƒ£

ZZZYUSHQJLQHHULQJFRWK+27/,1(

6/29/13 4:49 PM


24 BUS&TRUCK • COMPARISON

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

เปรียบเทียบรถเดน

สมรรถนะแกรงแรงไดมาตรฐาน

FAW NEW J5P บริษทั เอเชีย วีฮเิ คล คอเปอเรชัน่ จํากัด เปนผูแ ทนจําหนายรถหัวลากยีห่ อ FAW จากประเทศจีน ซึง่ สินคาทีน่ าํ เขา มาจําหนายนั้นมีความหลากหลายและ ครอบคลุมกับการขนสงในประเทศไทย เป น อย า งมากสํ า หรั บ แบรนด จ ากจี น อยาง FAW ซึง่ ถือวาเพิง่ เขามาทําตลาด เพียงไมนานนักแตก็นับวาคอนขางมา แรงที เ ดี ย วด ว ยยอดขายเมื1อ ป ที่ ผ  า น คอนขางนาประทับใจอยางยิ่ง

กําลังแรงถึงใจ

FAW รถหัวลาก 10 ลอดีเซล จาก ประเทศจีนยีห่ อ นีเ้ ปนทีน่ ยิ มและถูกเลือก ใชเหมือนกันที่ประเทศจีนสําหรับรุนนี้ ตองบอกเรื1องของกําลังเครื1องยนต ไมเปน รองใครเลยทีเดียวมาพรอมเครื1องยนต สมรรถนะแรงสูง เครื1องยนตดีเซล WP 10.336 พลังมาสูงถึง 336 แรงมา 4 จังหวะ 6 สูบ ระบายความรอนดวยนํ้า ไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล พรอม เทอร โ บอิ น เตอร คู ล เลอร ความจุ ข อง กระบอกสูบขนาด 9,726 ซีซ.ี กําลังสูงสุด ที่ 1,900 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 1,500 นิ ว ตั น เมตร ที่ 1,400 รอบต อ นาที ความเร็วสูงสุด 110 กิโลเมตรตอชั่วโมง เครื1องยนตเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ยูโร 3

B&T#225_p24-25_Pro6.indd 24

DAYUN TRUCK ขนสงมีประสิทธิภาพ

การขนสงที่ตองเจอกับงานหนัก จานลากทีม่ มี าตรฐานอยาง JOST ขนาด คิงพิน 3.5 นิ้ว จึงสามารถทําใหงาน ลุ ล  ว งได เ นื1อ งจากมี ค วามทนทานสู ง ระบบขับเคลื1อนเพลาหลัง FAW 457 เฟองทดเดี่ยวพรอม DIFFERENTIAL LOCK ระบบบังคับเลี้ยวลูกปนหมุนวน ระบบเพาเวอรชวยผอนแรง สามารถ รองรับการเดินทางระยะไกลไดสูงดวย ถังนํ้ามัน 500 ลิตร

ประเทศจีนอีกดวย NEW J5P เครื1องยนต ดีเซลคันนี้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการ ขนสงในบานเราอยางมากไมวาจะเรื1อง การบรรทุกรวมที่สูงถึง 25,000 กิโลกรัม มี ค วามสามารถในการไต ท างชั น ได 25.00 % ในอนาคตขางหนานีค้ งจะปฏิเสธ ไม ไดวารถจากประเทศจีนจะเขามาทํา ตลาดในบานเรากันมากมาย

เครื่องยนตแรงประทับใจ

ความปลอดภัยคุณภาพสูง

ระบบเบรกเปนระบบลม DUAL Circuit Break พรอมเบรกมือแบบสปริง ทีห่ มอลมเบรกทีเ่ พลาหลังทัง้ คู วาลวลม บังคับดวยมือ และเบรกไอเสีย ระบบ เบรกเปนระบบลม DUAL Circuit Break สองวงจรอิสระระบบลมดันแบบไฮโดรลิก พรอมเบรกมือแบบสปริงระดับความ ชัน 20% พรอมเบรกไอเสีย หัวเกงรุน ใหม NEW J5P สามารถ ยกทํามุมได 44 องศา สําหรับรถของ FAW คันนีต้ อ งบอกวาคุณภาพเรื1องของ เทคโนโลยีถึงจะเปนรถสัญชาติจีนแต เทคโนโลยียุโรป และเปนรถหัวลากที่ ได รั บ ความนิ ย มเป น อั น ดั บ หั ว แถวใน

บริษัท ดายุน ออโตโมบิล จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ไดเริม่ ดําเนินธุรกิจ ในประเทศไทยเมื1อป 2555 โดยทีม บริหารซึ่งมีประสบการณในการดําเนิน ธุรกิจเกี่ยวกับอะไหลรถยนตมากวา 20 ป ซึ่ ง ได รั บ ความไว ว างใจแต ง จาก SHANXI DAYUN AUTOMOBILE MANUFACTURE CO.,LTD. ใหเปน ผูนําเขาและจําหนาย รถบรรทุกยี่หอ DAYUN แตเพียงผูเ ดียวในประเทศไทย DAYUN มีผลิตภัณฑที่ครอบคลุม

SPECIFICATION รายละเอียด ลักษณะ รุน เครื่องยนต แรงมาสูงสุด กําลังสูงสุด kW/rpm แรงบิดสูงสุด Nm/rpm ความเร็วสูงสุด กม./ชม. ความจุถังนํ้ามัน (ถัง/ลิตร) มาตรฐานไอเสีย รายละเอียดเพิ่มเติม

FAW

DAYUN รถหัวลาก DIESEL

NEW J5P WP10.336N 336 1,900 1,500/1,400 110 500 ยูโร 3

CGC4252 WP10.336N 340 249/1,900 1,519.8/1,500 125 400 ยูโร 3

บริษัท เอเชีย วีฮิเคล คอรเปอรเรชั่น จํากัด โทร.0-2703-1661 บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2503-4668

6/29/13 4:56 PM


SHOWROOM • BUS&TRUCK

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

25

SHOWROOM

น VOLVO B11R

แชสซีส 6X2 รุนใหมนี้ ถือเปนนวัตกรรมลาสุดที่ วอลโว กรุป นําเสนอตอผูบริโภคใน ประเทศไทย ซึ่งสิ่งที่ผูบริโภคจะสัมผัสไดคือความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นของระบบชวงลางที่เนน ความนุมและการเกาะถนนซึ่งเปนระบบชวงลางหนาแบบคานแข็ง พรอมระบบถุงลมและช็อค แอบซอบเบอร มีเหล็กกันโคลงทั้งดานหนาและดานหลัง ในขณะที่ผูประกอบการจะไดรับ ประโยชนจากความประหยัดเชื้อเพลิงของเครื1องยนตดเี ซล D11A ความจุ 11 ลิตร มาตรฐาน ยูโร 3 ระบบ ไดเร็คอินเจ็คชั่น 4 จังหวะ 6 สูบ พรอมระบบอินเตอรคูลเลอร มีกําลังสูงถึง 430 แรงมาที่ 1,800 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุดอยูที่ 1,200 รอบตอนาที ที่ 1,970 นิวตันเมตร ความ จุกระบอกสูบ 10,800 รอบตอนาที รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2707-1747

IVECO DAILY VAN

ทุกการใชงานดานขนสงไมวาจะเปนรถ หัวลากเครื1องยนตดีเซลหรือเครื1องยนต CNG รถหัวลากรุน CGC4252 มาพรอม เครื1องยนตดีเซลคอมมอนเรลขนาด 340 แรงมา 4 จังหวะ 6 สูบแถวเรียงระบาย ความรอนดวยนํ้าพรอมเทอรโบอินเตอร คูลเลอร ควบคุมการจายเชื้อเพลิงดวย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เครื1อ งยนต รุ  น WP 10.336N กําลังสูงสุดอยูที่ 249 กิโลวัตต ที่ 1,900 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุดอยูที่ 1,519.8 นิวตันเมตร ที่ 1,500 รอบตอนาที ยูโร 3 เครื1องยนต DAYUN นั้นไดการ ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมวามีความ ทันสมัย ทนทาน เหมาะสมตอการใชงาน ทั้งทางเรียบและทางขรุขระ ดวยแรงมา สูงทีร่ อบเครื1องตํา่ รวมกับนวัตกรรมจาก ประเทศจีน การทําตลาดในปนี้ของทาง ดายุน นั้นจะเจอคูแขงมากมายในการ ขนสงและเชื1อวาสามารถพัฒนาไดสูสี และพรอมสูต ลาดขนสงในประเทศไทยได อยางแข็งแกรง

ระบบขับเคลื่อนมั่นใจ

เพลาหนาคานรูปตัว I รีเวิสเอล เลียตไอบีม เพลาหลังขับเคลื1อน 2 เพลา พรอมอิ นเตอร ดิฟล็ อก BANJO Full

B&T#225_p24-25_Pro6.indd 25

Floating ระบบเบรกลมลวน 2 วงจร อิสระ เบรกมือแบบบังคับที่เพลาหลัง พรอมเบรกชวยไอเสีย ระบบกันสะเทือน แหนบโค ง แบบพาราโบลิ ค พร อ ม โชคอัพไฮโดรลิกหนาสวนขางหลังแหนบ โคงแบบพาราโบลิค STEYR ระบบสง กําลังแบบแหง แผนเดียว ควบคุมดวย ไฮโดรลิค มีลมดันชวย ระบบเกียร ใชของ FAST รุน 12 JDS 160 TA (เสื้ออลูมิเนียม) 12 เกียร เดินหนาแบบซิงโครเมทเทคโนโลยีทัน สมั ย จากอี ตั น ของอเมริ ก า รวมกั บ นวัตกรรมจากประเทศจีน ดวยเสื้อแบบ อลูมเิ นียม ทําใหนาํ้ หนักเบากวา และงาย ตอการใชงาน

IVECO กอนหนานั้นในฉบับที่แลวไดแนะนํารถบรรทุกขนาดเล็กที่พรอมจะตะลุยไปทุก ที่แบบ off-road ไปแลวแตสําหรับในรุน Daily ในตระกูลเดียวกันก็ยังมีอยาง Iveco Van เชน กันที่ถูกสรางขึ้นเพื1องานขนสงภายในเมืองดวย มาพรอมเครื1องยนตดีเซล IVECO FIC 3 ลิตร 4 สูบ เทอรโบ มีการสงกําลังสูงถึง 205 แรงมา แรงบิดสูงสุดอยูที่ 470 นิวตันเมตร สําหรับ Iveco Van ในตางประเทศตองบอกวาคอนขางไดรับความนิยมมากในเรื1องของการขนสงและ ขนของเพื1อใช ในธุรกิจประเภท SMEs เพราะวาดวยรูปรางลักษณะที่มีตัวถังสูงสามารถบรรทุก ของไดมากเพราะการพัฒนาหองโดยสารขางหลังไมวา จะเปนการเดินทางก็รองรับการเดินทาง ไดอยางดี รายละเอียดเพิ่มเติม : www.ivecodaily.co.uk

หองโดยสารสะดวกสบาย

ห อ งโดยสารแยกอิ ส ระออกจาก แชสซีสท าํ ใหนมุ นวลยิง่ ขึน้ ยกหัวเกงดวย ระบบไฟฟา มุมยกมากกวา 55 องศา สะดวกในการตรวจเช็คเครื1องยนตโครง สรางตัวถังแข็งแกรงกวา สะดวกสบาย ดวยชองเก็บของเอนกประสงคหลายจุด พรอมชองรับลมบนหลังคา เพื1อเปดรับ อากาศและแสงแดดได เบาะนัง่ คนขับอยู ในระดับเหมาะสมสามารถปรับไดพรอม เข็มขัดนิรภัย 3 จุด

TATA xenon CNG Plus

TATA xenon กระบะจอมอึดมาพรอมเครื1องยนตใหม CNG Plus ที่มีความทนทาน แข็งแกรงของเครื1องยนตใหม ทางบริษัท ทาทา มอเตอรส ประเทศไทย มั่นใจคุณภาพความ ทนทาน เครื1องยนตใหม ซีเอ็นจี พลัส กลาใหการรับประกันเครื1องยนตนานถึง 4 ป หรือ 150,000 กิโลเมตร พรอมจัดเต็มฟรีคา บํารุงรักษา ทัง้ คาแรง คาอะไหล นาน 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร สําหรับลูกคาที่ซื้อรถกระบะทาทา เครื1องยนต ซีเอ็นจี พลัส ทุกรุน ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 นี้ และเปนการตอบแทนลูกคาที่ใหความไววางใจในการใชรถกระบะของทาทา รายละเอียดเพิ่มเติม : www.tatamotors.co.th

7/1/13 9:25 PM


26 BUS&TRUCK • LOGISTICS FOCUS

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556 LOGISTICS FOCUS

กระทรวงพาณิชย เปดรับสมัคร ELMA 2013 สะทอนความเปนเลิศโลจิสติกสไทย ภายใน 19 ก.ค. กระทรวงพาณิชย จัดประกวด มองของลูกคา ไมใชเพียงแตเรื1องของ รางวั ล ผู  ป ระกอบการดี เ ด น ด า น ราคาหรื อ คุ ณ ภาพสิ น ค า และบริ ก าร โลจิสติกสการคา (Export Logistics เทานั้น ยังรวมถึงกระบวนการและความ Model Award) หรือ ELMA 2013 สามารถในการตอบสนองหรือเติมเต็ม รางวัลที่ชวยยกระดับมาตรฐานการ ความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว บริหารจัดการโลจิสติกสของผูป ระกอบ และเชื1อถือไดมากขึ้น นอกจากนี้ การ การไทย เป ด รั บ สมั ค รผู  เ ข า ร ว ม จัดการความสัมพันธภายใต โซอุปทาน ประกวดถึงวันที่ 19 กรกฎาคมศกนี้ อยางมีประสิทธิภาพ ยังถือเปนอีกปจจัย รอยเอกสุวิพันธุ ดิษยมณฑล ภายใตแนวคิดของการจัดการโลจิสติกส รองอธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวาง การคา ที่จะสงผลใหธุรกิจไทยประสบ ประเทศ กระทรวงพาณิชย กลาววา ความสําเร็จและเติบโตไดอยางยั่งยืน” โครงการประกวดรางวัลผูป ระกอบการ ภายในงานเป ด ตั ว ยั ง มี ป าฐกถา ดีเดนดานโลจิสติกสการคา (Export พิเศษเรื1อง “Pathway to Logistics Logistics Model Award - ELMA Excellence เสนทางสูความเปนเลิศทาง 2013) เปนสวนหนึ่งในการพัฒนายก โลจิสติกส” โดย คุณไพบูลย พลสุวรรณา ระดับมาตรฐานผูประกอบการไทย ใน ที่ปรึกษาสภาผูสงสินคาทางเรือแหง ดานการบริหารจัดการโลจิสติกสการคา ประเทศไทย และการเสวนา “ELMA และโซ อุ ป ทาน เพื1อ สร า งความได รางวัลแหงความสําเร็จ” โดย ดร.เนตร เปรี ย บในเชิ ง การแข ง ขั น ให กั บ ผู  ปรียา ชุมไชโย รองผูอ ํานวยการสํานัก ประกอบการไทยในเวทีการคา รวมทั้ง ธุรกิจบริการและโลจิสติกสการคา ยังเตรียมความพรอมในการที่ ไทยจะ โดยกรรมการผูตัดสินรางวัล ไดแก กาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร กรรมการ ในปลายป 2558” ผูจั ด การ บริ ษั ท ฮาซเคม โลจิส ติ ก ส “สําหรับธุรกิจไทย การรวมตัว แมเนจเมนท จํากัด และคุณแขไข อุปเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม ถั ม ภากุ ล กรรมการผู  จั ด การ บริ ษั ท เพียงเปนแคการรวมฐานการผลิตและ อารพี-ไฟว แมนเนจเมนท จํากัด และ ฐานการตลาดระหวางประเทศสมาชิก ผูประกอบการที่เคยไดรับรางวัล ELMA ประชาคมเทานั้น หากแตยังรวมถึง ไดแก คุณวิเชียร จงอภิรมยสกุล กรรม การพัฒนาและเชื1อมโยงเครือขายโซ การผูจัดการ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร อุปทานทั้งในและตางประเทศเขาดวย โลจิ ส ติ ก ส จํ า กั ด คุ ณ ทิ พ ย ดาลาล กัน ซึ่งลักษณะเชนนี้ ยอมทําใหการจัด ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท การโลจิสติกสการคาและโซอปุ ทานของ ทริพเพิลไอ โลจิสติกส กรุป และคุณ ธุรกิจไทยในอนาคตมีความซับซอนเพิม่ ชนัญญารักษ เพ็ชรรัตน กรรมการผู มากขึน้ โดยขอบเขตการบริหารจัดการ จัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอกซเพรส โลจิสติกสการคาจะครอบคลุมทัง้ ในมุม ประเทศไทยและภาคพื้นอินโดจีน ของการจัดสรรทรัพยากร การสราง ทั้งนี้ การประกวดรางวัล ELMA คุณคาในผลิตภัณฑหรือบริการในมุม 2013 แบงเปนรางวัลสําหรับกลุมผู ใช

B&T#225_p26-27_Pro6.indd.indd 26

บริการโลจิสติกส ซึ่งไดแก ผูผลิต ผูนํา เขา/สงออก ทัง้ ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง (SME) และขนาดใหญ ในกลุมสินคา เกษตร เกษตรแปรรู ป อาหาร และ ผลิตภัณฑยา และกลุม สินคาอุตสาหกรรม และรางวั ล สํ า หรั บ กลุ  ม ผู  ใ ห บ ริ ก าร โลจิสติกส (LSP) ทั้งขนาดเล็กหรือขนาด กลาง (SME) และขนาดใหญ โดยแบง เปนกลุมผู ใหบริการขนสงสินคา/ขนสง ทั้งทางบก ราง อากาศ และนํ้า กลุมผูให บริ ก ารคลั ง สิ น ค า และผู  ให บ ริ ก าร โลจิสติกส (3PL) รวมรางวัลในสาขา ตาง ๆ ทั้งสิ้น 10 รางวัล สํ า หรั บ เกณฑ ก ารตั ด สิ น รางวั ล ELMA กรมส ง เสริ ม การค า ระหว า ง ประเทศ กระทรวงพาณิชย ไดสรรหาและ เชิญผูมีคณ ุ สมบัติทเี่ หมาะสม เพื1อให ได คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภาค รัฐและเอกชนที่พรอมในดานคุณสมบัติ คุณธรรม และจริยธรรม เพื1อทําหนาที่ ตรวจประเมิน หลักเกณฑการตัดสินจะ พิจารณาจากรายงานและการนําเสนอผล งานตามคุณสมบัติ 7 ดาน คือ 1.วิสยั ทัศน ธุรกิจและการนํา องคกร 2.การวางแผน เชิงกลยุทธทางดานโลจิสติกส 3.การให ความสํ า คั ญ กั บ ลู ก ค า และการตลาด 4.การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื1อ โล จิ ส ติ ก ส 5.การให ค วามสํ า คั ญ กั บ ทรัพยากรบุคคล 6.การจัดการกระบวน การโลจิสติกส 7.ผลลัพธทางธุรกิจ โล จิสติกส ผู  ป ระกอบการที่ ส มั ค รเข า ร ว ม ประกวด ELMA จะไดรับประโยชนตางๆ มากมายในทุ กขั้นตอน เริ่ มตั้ งแตการ ตรวจประเมินตนเอง ผูบ ริหารจะทราบถึง สภาพที่ แ ท จ ริ ง ว า ระบบการบริ ห าร จัดการของตนยังบกพรองในเรื1องใด จาก

นั้ น สามารถกํ า หนดวิ ธี ก ารและเป า หมายที่ชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติ การ นอกจากนี้ อ งค ก รจะได รั บ การ ตรวจประเมิ น ด ว ยกระบวนการที่ มี ประสิทธิผล จากผูทรงคุณวุฒิหลาก หลายสาขาอาชีพ ไมวาองคกรจะผาน เกณฑรับรางวัลหรือไมก็ตาม ทานก็จะ ไดรับรายงานการตรวจประเมินองคกร ระบุจดุ แข็งและจุดทีค่ วรปรับปรุง ซึง่ จะ เป น ประโยชน ต  อ การนํ า ไปวางแผน ปรับปรุงองคกรใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป ที่ สํ า คั ญ องค ก รที่ ไ ด รั บ รางวั ล ELMA สามารถใชตราสัญลักษณรางวัล ELMA ซึ่งสื1อถึงความเปนเลิศในระบบ การบริหารจัดการโลจิสติกส ในการ โฆษณาและประชาสัมพันธองคกร ซึ่ง เป น รางวั ล ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ จาก องคกรตางๆ ทัง้ ภายในประเทศและตาง ประเทศ สวนผูที่ชนะการประกวดรางวัล ELMA ในสาขาธุ ร กิ จ ผู  ใ ห บ ริ ก าร โลจิสติกส จะไดรับการเสนอชื1อใหเขา รับรางวัลผูสงออกสินคาและบริการดี เดน หรือ Prime Minister Business’s Enterprise Award ซึ่งเปนรางวัลอัน ทรงเกี ย รติ ที่ ผู  ป ระกอบการไทยล ว น ปรารถนาอีกดวย ผูประกอบการที่สนใจเขารวม การประกวดรางวั ล ELMA 2013 สามารถสมัครไดตงั้ แตวนั นีจ้ นถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เทานั้น ตองการ ทราบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม คลิ ก ที่ www.elma-award.com หรือโทร สายดวน ELMA 08-3989-1432

6/29/13 5:00 PM


MATERIAL HANDLING

KOINE 35

อุปกรณสําหรับการพนปูนฉาบสําเร็จจากถุงหรือไซโล โดย KOINE 35 มีคุณสมบัติที่เปนชุดควบคุมออกแบบพิเศษโดย IMER ที่สามารถกําหนดความเร็วได 4 ระดับ ที่ 8-11-14-17 และเปนชุด ปอนปริมาณวัสดุที่เหมาะสมที่สุดสําหรับปูนมอรตารทุกประเภท มี ปม ลมทีอ่ อกแบบพิเศษเฉพาะ IMER แข็งแรงและดูแลรักษาไดงา ย อีกทัง้ ยังมีความสะดวกตอการขนยาย เนื1องจาก KOINE 35 สามารถ ถอดประกอบไดดว ยการแยกออกเปน 4 สวน อีกทัง้ วาลวควบคุมายังผลิตมา จากทองเหลืองและถังปมนํ้าทําจาก สเตนเลสอีกดวย เพิ่มเติม : บริษัท พี แมชโปร จํากัด โทร. 0-2598-9285

B&T#225_p26-27_Pro6.indd.indd 27

แขนกั้นอัตโนมัติ

แขนกัน้ อัตโนมัตจิ าก AUTOHOME สามารถ เชื1อมตออุปกรณเสริมความปลอดภัยอื1น ๆ ได เมื1อมี การขับรถผานเซ็นเซอร แขนกั้นนี้จะหยุดการทํางาน อัตโนมัติ มีระบบเปดอัตโนมัติและคางอัตโนมัติเมื1อ เกิดเหตุขัดของ รวมไปถึงคุณสมบัติในการประหยัด พลังงาน เนื1องจากมอเตอรทใี่ ชมกี ารเดินเครื1องทีเ่ งียบ และกินไฟคอนขางนอย ซึ่งแขนกั้นอัตโนมัตินี้รองรับ ประตูไดยาวถึง 6 เมตร ใชไดทั้งระบบคียการดแปน กดรหัสและรีโมทคอนโทรล นอกจากนั้นยังสามารถ ปรับความเร็ว การหนวงเวลาปดเปด และปรับระดับ แรงกระแทกของแขนกัน้ ได ทีส่ าํ คัญคือสามารถใชรว ม กับคียการดไดถึง 2,000 ใบ เพิ่มเติม : บริษัท ไทย เยอรมัน อินเตอรเซอรวิส จํากัด โทร. 0-2810-9626

6/29/13 5:00 PM


28 BUS&TRUCK • LOGISTICS NEWS

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556 LOGISTICS NEWS

ฮิตาชิ ทรานสปอรตฯ มั่นใจศักยภาพ TPARK เซ็นสัญญาเชา 3 ป TPARK โรจนะปราจีนบุรี

ฮิ ต าชิ ทรานสปอร ต ซิ ส เต็ ม (ประเทศไทย) ลงนามในสัญญาเชา คลังสินคากับ TPARK ประเดิมเปน ลูกคารายแรกในโครงการ TPARK โรจนะปราจีนบุรี เผยเชาคลังสินคา พื้นที่รวม 10,020 ตารางเมตร นาน 3 ป หวังเดินหนาขยายงานในประเทศ ไทยตอไดทันที มั่นใจเศรษฐกิจไทยยัง มีศักยภาพ คุณเซกิ ซาโต กรรมการ ผูจัดการ บริษทั ฮิตาชิ ทรานสปอรตซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา ฮิตาชิ ทรานสปอรต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) เ ป  น บ ริ ษั ท ใ น ก ลุ  ม ข อ ง ฮิ ต า ชิ ทรานสปอรต ซิสเต็ม ซึ่งเปนบริษัทชั้น นํ า ด า นอุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส จ าก ประเทศญี่ปุน ที่มุงเนนการใหบริการ ระบบโลจิสติกสระหวางองคกรธุรกิจกับ องคกรธุรกิจ (B to B) ครอบคลุมทั้ง การขนสง การจัดเก็บสินคา และระบบ ขอมูลโลจิสติกส โดยใชประโยชนจาก ระบบเครื อ ข า ยการกระจายสิ น ค า ที่ ครอบคลุมมากวา 400 แหงทั่วโลก ซึ่ง

ประเทศไทยก็ นั บ เป น ฐานการกระจาย สินคาทีม่ ศี กั ยภาพแหงหนึง่ ของเครือ และ กํ า ลั ง เติ บ โตจากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป น อยางมาก “ดังนัน้ ฮิตาชิ ทรานสปอรต ซิสเต็ม จึ ง ตั ด สิ น ใจเช า คลั ง สิ น ค า ในโครงการ TPARK โรจนะปราจีนบุรี เปนระยะเวลา 3 ป บนพื้นที่คลังสินคาขนาด 10,020 ตารางเมตร เพื1อใชเปนศูนยการกระจาย สิ น ค า ของบริ ษั ท ซึ่ ง ตอบสนองความ ต อ งการของบริ ษั ท เป น อย า งมาก เนื1อ งจากพื้ น ที่ อ ยู  ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรม โรจนะปราจีนบุรี ซึง่ เรามีลกู คาอยูใ นพืน้ ที่

แถบนี้เปนจํานวนมาก จึงสะดวกในการ ขนสงสินคา และชวยลดเวลาและตนทุน ในการบริหารจัดการของบริษัทไดอยางมี ประสิทธิภาพสูงสุด อีกทัง้ ยังเอือ้ ประโยชน ตอการขยายงานของบริษัทในประเทศ ไทยไดอยางมีศักยภาพในอนาคต” ด า นคุ ณ ป ธ า น ส ม บู ร ณ สิ น ผูจัดการทั่วไป TPARK หรือ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด กลาววา “บริ ษั ท ฮิ ต าชิ ทรานสปอร ต ซิ ส เต็ ม (ประเทศไทย) จํากัด เปนลูกคารายแรกที่ ประเดิมเชาคลังสินคาที่โครงการ TPARK โรจนะปราจีนบุรี เปนศูนยกระจายสินคา

ของฮิตาชิ ทรานสปอรต ซิสเต็ม ทีก่ าํ ลัง ขยายธุรกิจใหเติบโตตอเนื1องในประเทศ ไทย นอกจากนี้ ยังแสดงใหเห็นถึงความ มั่นใจในศักยภาพของพื้นที่ยุทธศาสตร แหงนี้” สําหรับโครงการ TPARK โรจนะ ปราจีนบุรี เปนทําเลยุทธศาสตรแหง ใหม ข อง TPARK ซึ่ ง ตั้ ง อยู  ใ นนิ ค ม อุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี ทีถ่ อื เปน อีกหนึ่งพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยาย ตัวของภาคอุตสาหกรรมหลากหลาย ประเภท เชน อุตสาหกรรมยานยนต และกลุมอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น TPARK จึ ง ตั ด สิ น ใจพั ฒ นาเขตอุ ต สาหกรรม โลจิ ส ติ ก ส แ ห ง ใหม บ นพื้ น ที่ ดั ง กล า ว เพื1อพัฒนาเปนศูนยกระจายสินคาและ วัตถุดิบสําหรับสินคาอุตสาหกรรม โดย ใชงบลงทุนในการพัฒนาพื้นที่แหงนี้ กวา 2,000 ลานบาท บนพื้นที่ 90 ไร โดยตัง้ เปาจะพัฒนาพืน้ ทีค่ ลังสินคารวม 140,000 ตารางเมตร คาดวาจะแลว เสร็จทั้งโครงการในป 2557 ซึ่ง TPARK มั่นใจวา จะสามารถเพิ่มฐานลูกคาให กวางขวางขึ้น และสามารถรองรับการ ขยายตัวของอุตสาหกรรมกลุม ยานยนต อิเล็กทรอนิกส และกลุมอื1นๆ ไดเพิ่ม มากขึ้นในอีก 2-3 ปขางหนา

โทรีเซน ชิปปง เดินหนาขยายกองเรือ ซื้อเรือ M.V. Thor Fearless เสริมความพรอม

โทรีเซน ชิปปง ผูใหบริการเรือขนสงสินคาแหงเทกองชัน้ นําและบริษทั ในเครือของ TTA ไดตกลงซื้อเรือ M.V. Thor Fearless ซึ่งเปนเรือสินคาแหงเทกองประเภท Supramax มือสอง อายุ 7 ป ขนาดระวางบรรทุก 54,881 เดทเวทตัน เขามาเสริมกองเรือ สงผลใหจํานวนเรือ ของกองเรือโทรีเซน ชิปปงเพิ่มขึ้นเปน 17 ลํา

อีเกิลส แอรแอนดซี ผนึกสมาพันธโลจิสติกสไทย

บริษัท อีเกิลส แอรแอนดซี (ประเทศไทย) จํากัด รวมกับสมาพันธโลจิสติกส ไทย สถาบันขนสงจุฬา และพันธมิตรหนวยงานในวงการโลจิสติกสชั้นนําอีกหลายที่มารวมเปน วิทยากร จัดทําหลักสูตร “หัวหนางานคลังสินคาพันธุใหม” ขึน้ เพื1อเตรียมความพรอมในเรื1อง ของการพัฒนาบุคลากรภายในองคกร รองรับการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื1อนบานในกลุม AEC โดยจะเรียนทุกวันเสาร จํานวน 48 ชม. (8 วัน) ระยะเวลา 2 เดือน สอบถามขอมูลเพิ่ม เติมไดที่ สมาพันธโลจิสติกส ไทย โทร. 0-2252-7425 อีเมลล mail@thailog.org

B&T#225_p28-29_Pro6.indd 28

6/29/13 5:07 PM


›Ý®™“hªb›|ªw¢‘Ðz¤ØŽŸÜª‰¢‹ª‰hŸOEM

."%&*/*5"-:

™Ÿ€Þ³›®†i‡Ÿ‘iŸÙ›Ý®™“h‘ˆÙ‡Ð‰ž²•Œ‘ݪ‰– B&T#225_p28-29_Pro6.indd 29

6/29/13 5:08 PM


30 BUS&TRUCK • STATISTIC UPDATE

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

STATISTIC UPDATE

ยอดจดทะเบียนสะสมประจําป แยกตามลักษณะรถบรรทุก หลังจากที่ BUS & TRUCK ไดนําเสนอขอมูลของยอดจดทะเบียนสะสมประจํา เดือนมาโดยตลอด เพื1อเปนการไขขอสงสัย วันนี้ Statistic Updates จะมานําเสนอ ยอดจดทะเบียนสะสมประจําปแบบแยกตามลักษณะรถบรรทุก แบบละเอียดกันไป เลย รถบรรทุกสามารถแบงได 2 แบบ สําหรับแบบไมประจําทางมีจํานวนทั้งสิ้น 201,389 คัน สามารถแบงไดเปนกระบะบรรทุก 46,487 คัน ตูบรรทุก 20,578 คัน บรรทุกวัสดุอันตราย 4,364 บรรทุกเฉพาะกิจ 13,279 คัน และลากจูง 43,243 คัน

สําหรับรถบรรทุกสวนบุคคลมีจํานวนการจดทะเบียนสะสมทั้งสิ้น 696,825 คัน โดยมี กระบะบรรทุก 497,617 คัน ตูบรรทุก 38,547 คัน บรรทุกวัสดุอันตราย 5,669 คัน บรรทุกเฉพาะกิจ 45,496 คัน และลากจูง 19,838 คัน ทั้งนี้หากเปรียบเทียบกันระหวางจํานวนของยอดรถจดทะเบียนสะสมของรถ บรรทุกในป 2554 – 2555 พบวา รถบรรทุกไมประจําทางมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ เพิ่มมากขึ้นรอยละ 10.76 และรถบรรทุกสวนบุคคลมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่ม มากขึ้นรอยละ 3.83

จํานวนรถบรรทุกแยกตามลักษณะจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประเภทรถ

รวม

ไมประจําทาง สวนบุคคล รวม

201,389 696,825 898,214

กระบะ บรรทุก 46,487 497,617 544,104

ตูบรรทุก 20,578 38,547 59,125

บรรทุก บรรทุกวัสดุ ของเหลว อันตราย 2,342 4,364 14,035 5,669 16,377 10,033

บรรทุก เฉพาะกิจ 13,279 45,496 58,775

พวง

กึ่งพวง

16,352 50,849 78,201

54,602 23,589 78,591

กึ่งพวงบรรรทุก วัสดุยาว 142 785 927

ลากจูง 43,243 19,838 63,081

ตารางเปรียบเทียบจํานวนรถบรรทุกแยกตามประเภทรถ ประเภทรถ ไมประจําทาง สวนบุคคล รวม

ธค. 54 181,832 671,091 852,923

รวม

ธ.ค. 55 201,389 696,825 898,214

สวนกลาง ธ.ค.54 ธ.ค. 55 56,566 61,603 62,472 62,292 119,038 123,895

สวนภููมิภาค ธ.ค. 54 ธ.ค. 55 125,266 139,786 608,619 634,533 733,885 774,319

รอยละการเปลี่ยนแปลง (ธ.ค. 55/ธ.ค. 54) 10.76 3.83 5.31

ไมประจําทาง

นบคคล สวนบุ คคล

ขอมูล : กรมการขนสงทางบก

B&T#225_p30-31_Pro6.indd 30

6/29/13 5:13 PM


B&T#225_p30-31_Pro6.indd 31

6/29/13 5:15 PM


32 BUS&TRUCK • AEC

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

AEC

สํารวจเสนทางสูทาเรือทวาย

การเป ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน หรือ AEC ใกลเขามาทุกขณะ หนาที่หลักของผูประกอบการจําเปน ตองเรงฝกใหพนักงานขับรถรับรูเสน ทาง และกฎหมายการจราจรของ เพื1อนบานใหมากขึ้น เพราะกฎหมาย หมายฉบั บ เดี ย วกั น ทั้ ง อาเซี ย นยั ง มืดมน และไรทิศทาง ความลําบากจึง ตกมาอยูที่ผูประกอบการไทย ตอง ดิ้นรน “ปากกัดตีนถีบ” เอาตัวรอด เหมือนอยางที่เปนอยูทุกวันนี้ แนนอนวา ทางฝง “เมียนมาร” กําลังเปนที่ตื1นเตนตอ “ชาวโลก” มาก ที่ สุ ด ประเทศหนึ่ ง เนื1อ งจากยั ง มี ทรัพยากรธรรมชาติอยางเต็มเปยม ที่ สําคัญยังมีโครงการทาเรือนํ้าลึกและ นิ ค มอุ ต สาหกรรมทวายที่ กํ า ลั ง เป ด ตัวอยางเปนทางการในอีกไมถึง 1 ป ขางหนานี้ ซึง่ จะเปนจุดเริม่ ตนของการ ขนถายสินคาจํานวนมหาศาลจากทวาย ไปยังภูมิภาคตาง ๆ ในอาเซียน ปฏิเสธไมไดวา ประตูเมืองใหญที่ เชื1อ มทวายกั บ อาเซี ย นก็ คื อ จั ง หวั ด กาญจนบุรี ทีม่ จี ดุ ผานแดนบริเวณบาน พุนํ้ารอน ซึ่งเปนจุดเชื1อมตอใหมลาสุด ระหวางชายแดนไทยกับเมียนมาร และ เปนจุดกึ่งกลางจากถนนที่ตัดตรงจาก หาดมอมะกั น ของทวาย เข า มายั ง ประเทศไทย อยางไรก็ดี ถึงแมตอนนีด้ า นพุนาํ้ รอนจะเปนเพียงดานชัว่ คราวสําหรับให บริษัท อิตาเลียนไทย เดเวล็อปเมนต ซึ่งเปนผูรับเหมาเพียงรายเดียวของ โครงการท า เรื อ นํ้ า ลึ ก และนิ ค ม อุตสาหกรรมทวายในขณะนี้ ขนสงวัสดุ และคนงานจากไทยเข า ไปยั ง พื้ น ที่ กอสรางในเมียนมาร แตในตนปหนา เมื1อนิคมอุตสาหกรรมทวายเปดทําการ 4 เฟสแรก จุดผานแดนพุนาํ้ รอนแหงนี้ จะถูกพัฒนาใหเปนจุดเชื1อมตอระหวาง ทาเรือนํ้าลึกทวายกับประเทศไทย

B&T#225_p32-33_Pro6.indd 32

สําหรับการขนสงจากชายแดนดาน บานพุนาํ้ รอน รถจะสามารถวิง่ ผานไปยัง บานหนองขาว อําเภอทามวง ตรงไปยัง กรุงเทพฯ และจากกรุงเทพฯ รถขนสง สินคาก็จะสามารถวิง่ เขาสูว งแหวนตะวัน ตกที่บางใหญ หมุนไปออกทางกัมพูชา หรือเวียดนาม หรือทาเรือแหลมฉบังก็ได เชนเดียวกัน โดยในขณะนี้ ถนนเฟสแรก คือ จาก หาดมอมะกันของทวาย มาจรดชายแดน ไทยที่พุนํ้ารอน รวมถึงเฟสที่สอง จาก ด า นพุ นํ้ า ร อ นเข า สู  ว งแหวนตะวั น ตก กําลังอยูใ นระหวางการกอสรางขยายทาง ใหเปนถนนใหญ 4 เลน เพื1อรองรับการ ขนถายไหลเวียนสินคาจํานวนมหาศาล จากทาเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวายไป ยังประเทศตาง ๆ ในอาเซียน โดยเฉพาะ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งอยูในแนว East-West Corridor แนนอนวา เมื1อเสนทางยุทธศาสตร นีเ้ ปดใหบริการอยางเปนทางการในตนป

หนา จะกอใหเกิดความเจริญอยางมาก ตลอดถนนที่เชื1อมตอทาเรือตาง ๆ ใน อาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณบาน พุนาํ้ รอน ซึง่ จะกลายเปนจุดผานแดนทีม่ ี การไหลเขาออกของสินคาและประชากร คับคั่งที่สุดระหวางไทยกับเมียนมาร สําหรับเสนทางจากบานพุนํ้ารอน เขาสูทาเรือทวายมีระยะทางประมาณ 132 กม. มีถนนเขาสูทาเรือทวายแลว โดยจะเปนถนนลาดยางจํานวน 2 ชอง จราจร แตอยางไรก็ดี ทางการกอสราง ถนนยังไมมีความชัดเจนวาจะมีการเจาะ อุโมงคตามแผนกอสรางของบริษทั ทวาย ดีเวล็อปเมนต จํากัด หรือไม? คุณสมเจตน ทิณพงษ กรรมการ ผู  จั ดการบริ ษัท ทวายดี เ วล็ อปเมนต จํากัด บอกวา จากแผนมีแผนเจาะอุโมงค 22 แหง แตปจ จุบนั ลดลงเลือกแคอโุ มงค เดียว แตถนนไดสรางแลวเสร็จและเปด ใชแลว และในอนาคตไดเตรียมพื้นที่ ไว สําหรับการขนสงระบบรางเขามาจาก

ไทยดวย ทั้งนี้ เบื้องตนมีทาเรือขนาด เล็ก สนามบินทหาร รวมทั้งหมูบาน จํานวน 4,000 หลัง ไวเพื1อรองรับการ สรางเมือง ทีส่ าํ คัญเพื1อรองรับแรงงาน และการดึ ง ดู ด แรงงานให เ ข า มาอยู  อยางมีความสุข ดาน คุณประสาน สงวนพันธ นายกองคการบริหารสวนตําบลบาน เกา ไดยืนยันวา คนในพื้นที่พุนํ้ารอน เ ต รี ย ม พ ร  อ ม รั บ มื อ กั บ ก า ร เปลี่ ย นแปลงในครั้ ง นี้ อ ย า งเต็ ม ที่ สํ า หรั บ ป ญ หาการไหลเข า ออกของ แรงงาน มีความกังวลอยูบ า ง แตกเ็ ปด รับอยางเต็มที่ เพราะชาวบานแถบนี้ คุนเคยกับการมีแรงงานขามชาติเขา มาทํ า งานในพื้ น ที่ อ ยู  แ ล ว การเป ด ทาเรือทวาย รวมถึงการเปดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน จึงนาจะกอใหเกิด ผลดี ต  อ ชาวพุ นํ้ า ร อ น รวมถึ ง ชาว กาญจนบุ รี โ ดยรวมมากกว า ผลเสี ย อยางแนนอน

6/29/13 5:18 PM


SET UP • BUS&TRUCK

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

33

ติดตั้งลําเลียง

ปรับสมดุลให “โฟลคลิฟท” (2) เปลาใหระวังการพลิกควํ่าไปยังดานขาง ทั้งซายและขวา

มาตรฐานและความปลอดภัย ของโฟลคลิฟท

เรามาคุยกันตอจากติดตัง้ ลําเลียง ในฉบับที่แลว เรื1องราวของรถโฟลค ลิฟทยังคงไมจบ เพราะในครั้งนี้เราจะ ยังคงพูดถึงวิธีการรักษาสมดุลของรถ โฟลคลิฟทกัน เพื1อเพิ่มสมรรถนะการ ใชงานและเพิ่มความปลอดภัย

รักษาสมดุลกับจุดศูนยถวง

จุดศูนยถวงของตัวรถ (Center of mass) เปนสิ่งที่ทําใหวัตถุตางๆ ทรงตัว อยูได รถโฟลคลิฟทกเ็ ชนกัน จุดศูนยถว ง ของรถโฟลคลิฟท ไดแก จุดทีต่ วั รถตัง้ อยู แล ว เกิ ด ความสมดุ ล เมื1อ รถจอดอยู  เฉย ๆ จะไมมีแรงใด ๆ มากระทําตอ จุดศูนยถวงนอกจากแรงดึงดูดของโลก ซึง่ ก็ทําใหเกิดความสมดุลตามโครงสราง ความมั่นคงของตัวรถ จะไมมีการพลิก ควํา่ ไปขางหนาหรือพลิกควํา่ ดานขาง แต เ มื1อ มี ก า ร เ พิ่ ม นํ้ า ห นั ก ไ ป ที่ ง า ย ก จุ ด ศู น ย ถ  ว งของตั ว รถและสั ม ภาระที่ ความเหมาะสม จะไมทําใหเกิดการเสีย สมดุล ปญหามักจะเกิดขึน้ เมื1อมีการเพิม่ นํ้ า หนั ก ที่ ง ายกมากเกิ น ไปจนทํ า ให จุดศูนยถว งขยับเกินจุดทีต่ งั้ ปกติจนทําให ลอหลังลอย ขึ้นมาจากพื้น

รักษาสมดุล กับแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง

แ ร ง เ ห วี่ ย ง ห นี ศู น ย  ก ล า ง (Dynamic Forces) จะเกิดขึ้นเมื1อโฟลค ลิฟทวิ่งขึ้นลงทางลาดหรือเขาโคงดวย ความเร็วระดับหนึ่ง รวมไปถึงเมื1อมีการ เบรกหรื อ เร ง ความเร็ ว จะมี แ รงหนี ศูนยกลางทําใหตัวรถเอียงไป ดานขาง หรือเกิดการกระดกทีล่ อ หนาหรือลอหลัง ในสถานการณเชนนี้ หากมีการพลิกหรือ หมุนของลอรถผิดทิศทางดังทีก่ ลาวไปใน หัวขอสามเหลี่ยมความ มั่นคงก็จะเกิด

B&T#225_p32-33_Pro6.indd 33

เมือ่ โฟลคลิฟทมกี าร บรรทุกสัมภาระที่งา ยก จุดศูนยถวงก็จะ เคลื่ อ นไปข า งหน า และมีแนวโนมจะเสีย สมดุ ล จึ ง มี ค วาม เปนไปไดที่จะเกิดแรง ยกดานทายรถทําให พลิกควํ่าไปขางหนา

ขางมีนอ ย ขณะทีก่ ารบรรทุกทีง่ ายกและ เคลื1อนไปขางหนาจะมีแนวโนมการเกิด การพลิกควํ่าไปขางหนาสูงมาก หากนํ้า หนักมีมากเกินไปจนทําใหเสียสมดุล แต ในทางกลับกันแนวโนมทีจ่ ะเกิดการพลิก ควํ่าดานขางจะมีนอยกวา ซึ่งการพลิก ควํ่าดานขางไปยังขางใดขางหนึ่งมักเกิด ขึ้นขณะโฟลคลิฟทวิ่งรถเปลาถึง 75% ของอุบตั เิ หตุโฟลคลิฟตพลิกควํา่ ดานขาง ทั้งหมด ดังนั้น เมื1อมีการบรรทุกใหระวัง การพลิกควํ่าไปขางหนา แตเมื1อวิ่งรถ

มาตรฐานรับรองดานความมั่นคง และความปลอดภั ย ของโฟล ค ลิ ฟ ท (Standard for forklift stability or safety)ในออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด ยอมรับทัง้ มาตรฐานของตัวเอง (AS, AS, /NZS) มาตรฐานญี่ปุนที่เปนผูผลิต และ มาตรฐานสากล (ISO) ซึ่งแบงยอยลงไป เปนหลายฉบับตามลักษณะหรือประเภท ของตัวรถ เครื1องยนต รูปแบบการใชงาน รวมไปถึงคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มขึ้นมา เพื1อความปลอดภัยโดยเฉพาะ หลังจากเรื1องราวของการรักษา ความสมดุ ล มาตรฐานและความ ปลอดภั ย จากโฟล ค ลิ ฟ ท กั น แล ว แนนอนวาเรื1องราวยังคงมีตอ ในฉบับ หนาของติดตั้งลําเลียง เราจะมาพูดคุย กั น เรื1อ งของการทดสอบความมั่ น คง ของรถโฟลคลิฟทกันบาง เปนการเพิ่ม ความปลอดภั ย ก อ นการใช ง านอี ก วิ ธี หนึ่ง

การพลิกควํ่าทั้งในลักษณะการพลิกควํ่า ไปขางหนาหรือพลิกควํ่า ดานขางได

รักษาสมดุลกับการรักษานํ้าหนัก

การพลิกควํ่าดานขาง – การพลิก ควํ่าไปขางหนา (Tipover sideways vs. tipover forwards) จะเกิดขึ้นเมื1อโฟลค ลิ ฟ ท มี ก ารบรรทุ ก สั ม ภาระที่ ง ายก จุดศูนยถวงก็จะเคลื1อนไปขางหนาและมี แนวโนมจะเสียสมดุล จึงมีความเปนไป ไดที่จะเกิดแรงยกดานทายรถทําใหพลิก ควํ่าไปขางหนา ทุกขณะเนื1องจากความ มั่นคงเหลืออยูนอยมาก ในขณะที่เมื1อมี การบรรทุกนํ้าหนักที่งายกและเคลื1อนไป ขางหนาดวยความ เร็วปกติ ลอทัง้ หมดก็ จะรับนํา้ หนักในลักษณะทีเ่ ฉลีย่ เทากันใน แตละลอ ทําใหเกิดการสมดุลดานขาง ทําให โอกาสที่จะเกิดการพลิกควํ่าดาน

6/29/13 5:18 PM


34 BUS&TRUCK • LOGISTICS ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556 LOGISTICS

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรในโลจิสติกส Total Quality Management in Logistics

ฉบับนี้ก็จะยังคงเปนเรื1องที่สาน ตอจากฉบับที่แลว ซึ่งไดพูดเกี่ยวกับ เรื1องการปรับปรุงคุณภาพ ในยุคนี้การ ทําธุรกิจยังคงหนีไมพน คําวา “คุณภาพ” กับ “มาตรฐาน” โดยเฉพาะผูประกอบ การและผูบ ริหารงานทางดานโลจิสติกส ซึ่งเปนที่จะตองมีความรูดานคุณภาพ และด า นโลจิ ส ติ ก ส ใ ห ส อดคล อ งกั บ ระบบคุณภาพหลักของบริษัท เพื1อชิง บทบาทการเปนผูนําดานโลจิสติกสที่มี รูปแบบกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่ เปนรูปแบบที่ชัดเจน สําหรับเรื1องการบริหารคุณภาพทัว่ ทั้งองคกรในโลจิสติกส (Total Quality Management in Logistics) สามารถ สรางขีดความสามารถในการแขงขันแบบ ตอเนื1องใหกบั ธุรกิจหรือผูป ระกอบการได แตควรมอบหมายใหบคุ ลากรทีเ่ กีย่ วของ ในระบบโลจิสติกสแตละกิจกรรม เชนผู จั ด การฝ า ยคลั ง สิ น ค า ผู  จั ด การฝ า ย โลจิสติกส ผูจัดการฝายซัพพลายเชน ผู จั ด การฝ า ยจั ด ซื้ อ จัด หา ผูจั ด การฝา ย ขนส ง เป น ต น เพื1อ ที่ จ ะทํ า ให แ ต ล ะ กิจกรรมมีนวัตกรรมใหม ๆ เพื1อใหเกิด การลดตนทุนโลจิสติกส การปรับปรุง คุณภาพการใหบริการ และสรางความพึง พอใจแกลูกคา ดังนั้น บทบาทของการ เปนผูนําดานโลจิสติกสหรือผูที่เกี่ยวของ ในงานโลจิสติกสจะตองหาวิธกี ารทีจ่ ะขับ เคลื1อนคุณภาพโลจิสติกส ใหเกิดขึ้น 5 ประการ ดังนี้ 1. การสร า งมู ล ค า ของลู ก ค า (Creating Customer Value) ปจจุบนั ธุรกิจมีการนําเทคโนโลยีมา ใช ในงานโลจิสติกสกันเพิ่มมากขึ้น เพื1อ ใหลกู คาไดรบั ความสะดวก สบาย รวดเร็ว เขาถึงการบริการไดงา ยขึน้ โดยการสราง ความแตกตางในการใหบริการ การรับคํา รองเรียนหรือการรองขอจากลูกคานําไป หาทางสร า ง และปรั บ ปรุ ง ปรั บ ปรุ ง คุณภาพของบริการดานโลจิสติกสสาํ หรับ สินคาและบริการที่ทําใหเกิดมูลคาแก ลูกคา รวมถึงบริษัทสามารถรับผลกําไร สุทธิที่ดีที่สุด โดยกําไรทางธุรกิจเกิดจาก การดํ า เนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ ประสิทธิผลดวย อยางไรก็ดี จากความตองการของ ลูกคาทีม่ คี วามซับซอนเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ การเชื1อมโยงและการเชื1อมตอกิจกรรม โลจิ ส ติ ก ส ต  อ การตอบสนองความ ตองการของลูกคาจะมีความซับซอนเพิม่ ตามไปดวย ซึ่งระบบควบคุมคุณภาพ แตละกิจกรรมโลจิสติกส ไมวา จะเปนการ กระจายสินคากับการจัดการวัสดุ การ

B&T#225_p34-35_Pro2.indd 34

หากสามารถลด ต น ทุ น ได ก็ ทํ า ให ราคาสิ น ค า ถู ก ลง ลู ก ค  า ส า ม า ร ถ ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ ผลิตภัณฑกับทาง บริษัทได สงผลให ธุ ร กิ จ สามารถมี กําไรและแขงขันไดใน ตลาด ดังนัน้ จะเห็น ได ว  า ต น ทุ น เป น ปจจัยที่สําคัญมาก ตอการดําเนินธุรกิจ พยากรณความตองการ การจัดซื้อจัดหา ฯลฯ จึงถูกนํามาสรางมูลคาเพิม่ แกลกู คา ได 3 เรื1อง คือ 1. ประสิทธิผล (Effectiveness) โดยผลที่ไดจะวัดออกมาเปนตัวเลข ที่ชัดเจน เชน การรับประกันผลิตภัณฑ การมีสต็อก เวลาในการเติมเต็มสินคา ตามคําสั่งซื้อ ความสะดวกสะบาย หรือ ภาพลักษณ ในตลาด 2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยการจัดการทรัพยากรให

มีประสิทธิภาพสูงสุด พรอมกับการรักษา ระดั บ ค า ใช จ  า ยให ตํ่ า สุ ด ซึ่ ง ในงาน โลจิสติกสนิยมนําหลักการจัดการตนทุน ฐานกิจกรรม(Activity-based costing) มาใช เ พื1อ สร า งประสิ ท ธิ ภ าพในการ ดําเนินงาน และ 3. ความแตกตาง (Differentiation) ไมวาจะเปนการสราง ความแตกตางความเปนเอกลักษณ การ ใหบริการโดดเดนแตกตางจากผูป ระกอบ ธุรกิจรายอื1น เชน การนําระบบ RFID มา ใช ในระบบกระจายสินคา มีระบบการ เชื1อ มต อ ข อ มู ล แบบในเวลาที่ ต  อ งการ (Real time) กับรานคาปลีกและสามารถ เชื1อ มต อ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สํ า หรั บ การจั ด ส ง สิ น ค า ไปยั ง สถานที่ ตาง ๆ ไดทั่วโลก หรือการใหบริการ 24 ชั่วโมง เปนตน 2. การกําหนดรูปแบบกระบวน การคุ ณ ภาพ (Formalization of Quality Processes) ที่ชัดเจน ถือวา เปนการใหคาํ มัน่ สัญญาตอการสนับสนุน กระบวนการทางคุณภาพอยางเปนรูป แบบ ซึ่งกระบวนการคุณภาพนี้ ทําให บริษัทมั่นใจวาสามารถสรางมูลคากับ ลูกคาดวยการไมผิดสัญญาคุณภาพใน 4 เรื1อ ง ดั ง นี้ 1. การควบคุ ม คุ ณ ภาพ (Quality Control : QC) เพื1อใหสินคา และการบริการไมมีการเกิดขอบกพรอง เลย 2. การรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) โดยใชลูกคาเปนตัว ขับเคลื1อน (Customer-driven) ทําให ความพึงพอใจของลูกคาถึง 100% 3. การ จั ด การคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค ก ร (Total Quality Management : TQM) โดยให ทุกฝายทีเ่ กีย่ วของในกระบวนการทํางาน คํานึงถึงเรื1องคุณภาพเปนสําคัญ ไดแก พนักงานทุกคน ลูกคา และผูขายปจจัย การผลิ ต และ 4. มู ล ค า ของลู ก ค า (Customer Value) เปนตัวสะทอนความ ตองการที่จะใหเกิดการกระทําสิ่งตาง ๆ ที่ดีที่สดุ สําหรับลูกคา หรือเปดโอกาสให ตนเองขายสินคาไดนั่นเอง 3. พัฒนากระบวนการคุณภาพ โลจิสติกส (Logistics Quality Process) การนําคุณภาพมาใช ในโลจิสติกส ตอง พิ จ ารณาให ม ากกว า เป น สโลแกน เนื1อ งจากการพั ฒ นากระบวนการ คุณภาพที่เปนรูปแบบ บางกระบวนการ อาจมีความยุงยากสําหรับการคาดหวัง ลวงหนา/ความตองการการบริการของ ลูกคาในอนาคต ดังนั้น จะตองพยายาม หารูปแบบในการใหบริการลูกคาที่หลาก หลาย มี ก ารปรั บ ปรุ ง อย า งต อ เนื1อ ง สามารถกําจัดสินคาทีเ่ สีย สินคาทีต่ อ งนํา

กลับมาแก ไขใหม หรือสามารถวัดเกี่ยว กับตัวแปรทีท่ าํ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงได สุดทายตองรักษาระดับสินคาและบริการ ที่ดีที่สุดในสายตาของลูกคา 4. การปรับปรุงผานการวิเคราะห คุ ณ ภาพ (Improvement Through Quality Analysis) โดยตองจัดทําแบบ จํ า ลองเพื1อ ให เ ข า ใจสิ่ ง ที่ ลู ก ค า ให ก าร ยอมรับ เพื1อจะทําใหเขาใจมากขึน้ ในการ ตัดสินใจใหบริการแกลกู คา การทีส่ ามารถ ทราบขอมูลรายได หรือยอดขายลวงหนา จากลูกคา ทําใหเกิดประโยชนจากการใช แบบจําลอง 5. ติ ด ตั้ ง และดํ า เนิ น การตาม กลยุทธคณ ุ ภาพ ในการปรับปรุงคุณภาพ การบริการดานโลจิสติกส วัตถุประสงคก็ คือสามารถลดตนทุนทางธุรกิจได เพราะ หากสามารถลดต น ทุน ไดก็ทํ า ให ร าคา สินคาถูกลง ลูกคาสามารถตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑกบั ทางบริษทั ได สงผลใหธรุ กิจ สามารถมีกาํ ไรและแขงขันไดในตลาด ดัง นัน้ จะเห็นไดวา ตนทุนเปนปจจัยทีส่ าํ คัญ มากตอการดําเนินธุรกิจ เชน ตนทุนของ เชิงปองกัน (Prevention Cost) เปนคา ใชจา ยทีเ่ กิดจากการปองกันไมใหเกิดของ เสียหรือการทํางานที่บกพรอง ไมวาจะ เปนตนทุนการอบรมพนักงาน/คนงาน ตนทุนการวางแผนคุณภาพตนทุนการ ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ การวางแผน กระบวนการผลิตไมเกิดปญหาขณะผลิต เปนตน หรือตนทุนของการตรวจประเมิน (Appraisal Cost) เปนคาใชจายที่ใช ใน การตรวจสอบหรื อ ประกั น คุ ณ ภาพใน ระหวางการผลิต ไดแก คาตรวจสุขภาพ คาจางหรือเงินเดือนพนักงานฝายตรวจ สอบคุณภาพ คาใชจา ยในหองปฏิบตั กิ าร รวมทั้งตนทุนจากคุณภาพที่ ไมดี (The Cost of Poor Quality) เชน ตนทุนของ ความผิดพลาดภายใน (Internal Failure Cost) ซึ่งเปนคาใชจายในการแก ไขงาน ใหม หรือตนทุนในการทํางานซํา้ โดยเกิด จากการกอนสงสินคาหรือขณะใหบริการ กับลูกคา เนื1องจากคุณภาพของงานไมได ตามระดับคุณภาพที่ลูกคาตองการ สําหรับเรื1องการบริหารคุณภาพทัว่ ทั้งองคกรในโลจิสติกส (Total Quality Management in Logistics) จะเกีย่ วของ กับ “คุณภาพ” กับ “มาตรฐาน” ดังนั้น ผูประกอบการและผูบริหารงานทางดาน โลจิสติกส จะตองมีความรู ในเรื1องดัง กลาว เพื1อพัฒนาคุณภาพที่เปนรูปแบบ ที่ ชั ด เจนและสามารถสร า งขี ด ความ สามารถในการแขงขันแบบตอเนื1องใหกบั ธุรกิจหรือผูประกอบการได

6/29/13 4:18 PM


B&T#225_p34-35_Pro2.indd 35

6/29/13 4:16 PM


36 BUS&TRUCK • TEST & REPORT

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556 TEST & REPORT

1,000 คัน SSK ยืนยัน เลือกใช PANUS มากวา 20 ป ธุรกิจขนสงภายในประเทศไทย ปจจุบันนี้ตองกลาววามีการพัฒนา อยางตอเนื1องและคาดการณวาในป ตอไปจนเขาสู AEC ที่จะถึงนี้ ในป พ.ศ. 2558 จะเปนปทองของธุรกิจ ขนสงในประเทศ สําหรับการขนสงในบานเรานั้น จะสังเกตไดตามเสนทางการขนสงจะ เต็ ม ไปด ว ยรถเทรลเลอร ถ  า บอกชื1อ แบรนดอยาง “PANUS” คงจะปฏิเสธ

36-37 Test & Report.indd 36

ไม ไ ด ว  า เคยเห็ น กันอยูทุกวันตาม ทองถนนบานเรา ซึ่ ง ผ ลิ ต โ ด ย บริษทั พนัส แอส เซมบลีย จํากัด ที่ ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ มากวา 40 ป และ เป น สิ น ค า ที่ ติ ด อั น ดั บ หั ว แ ถ ว ประเภทผูผลิตรถ เทรลเลอรคณ ุ ภาพระดับประเทศอีกดวย เนื1องจากสายการผลิตรถเทรลเลอร ได ขยายตัวอยางมากพรอมดวยคุณภาพการ ผลิตระดับสูงตาง ๆ ที่นํามาใชพัฒนา ผลิตภัณฑใหทันตอความตองการลูกคา ถามองและสังเกตตามเสนทางขนสงจะ เห็นตราสัญลักษณของ “PANUS” และ

จะตองเห็นโลโกของ “SSK LOGISTICS” ที่ติดอยูตูคอนเทนเนอร เมื1อไมนานมานีผ้ มไดเขาไป บริษทั เอส เอส เค โลจิสติคส จํากัด สําหรับ สิง่ ทีส่ งั เกตไดเลยคือมีรถเทรลเลอรเรียง รายอยูเปนจํานวนมากและทั้งหมดเปน ของ PANUS กอนอื1นขอแนะนํากอนวา บริษัท เอส เอส เค โลจิสติคส จํากัด เปน หนึ่งในผูที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจ การขนสงสินคาเพื1อการนําเขาสงออก อันดับตน ๆ ของประเทศไทย การที่จะ ดูแลธุรกิจขนาดใหญระดับนีจ้ ะตองใชรถ เทรลเลอรจํานวนมหาศาลจึงจะครอบ คลุมกับการขนสงทั้งในและตางประเทศ สําหรับการขนสงหลักนัน้ จะอยูท ปี่ ระเทศ ลาวและมาเลเซีย และอีกสวนหนึ่งคือ ภายในประเทศ จากที่กลาวมานั้นอาจจะ ยังไมเห็นภาพและตอบโจทย ได คุ ณ ศรี ศั ก ดิ์ ไลละวิ ท ย ม งคล กรรมการผูจัดการ บริษัท เอส เอส เค โลจิสติคส จํากัด กลาววา แตเดิมนัน้ กอน ที่จะมาประกอบธุรกิจขนสงเต็มตัวเคย ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางมากอน ทํ า การทดสอบสั่ ง รถเทรลเลอร ข อง PANUS มาลองใชเพียงไมมากนักเพื1อมา ใช ในงานกอสราง และจึงแยกตัวกาวเขา สูวงการขนสงเมื1อป 2547 จึงไดนํารถ เทรลเลอรที่สั่งไวนํามาใช ในธุรกิจขนสง ทั้งหมด “สิ่งที่มองเห็นจากการใชงานเมื1อ หลายปที่แลวคือเรื1องของความทนทาน

ของเหล็ ก ที่ นํ า มาใช ป ระกอบเป น แชสซีสซึ่งมีคุณภาพสูงคงสภาพ สวน ที่สองคงเปนเรื1องเพลาเพราะรถที่ใช อยูน นั้ ตองวิง่ เปนระยะทางไกลมากทัง้ ประเทศลาวและมาเลเซีย ซึ่งกลาพูด ได ว  า ใช ง านหนั ก กว า รถที่ วิ่ ง ภายใน ประเทศ และสิ่งสุดทายคือเรื1องของสี ซึ่งทาง บริษัท พนัส แอสเซมบลีย จํากัด ใชเทคโนโลยีการยิงทรายจะ ทําใหเนื้อสีติดทนทานยิ่งขึ้น” จากครั้ ง ที่ กํ า ลั ง เริ่ ม ทํ า ธุ ร กิ จ ใหม ๆ ก็ สั่ ง ครั้ ง หนึ่ ง เพี ย งหลั ก สิ บ เทานั้น เมื1อธุรกิจขนสงขยายตัวมาก ขึน้ จึงเริม่ สัง่ ครัง้ ละจํานวนหลักรอยขึน้ ไป จนมียอดถึงปจจุบัน ป 2556 มีรถ เทรลเลอรของ PANUS สูงถึงเกือบ 1,000 คัน โดยเปนโมเดลรุน PS2SC1220B ที่ใชขนสงทั้งในและนอก ประเทศขณะนี้ สิง่ ทีข่ าดไมไดคอื การบริการหลัง การขายที่ ไมเคยขาดการดูแลลูกคา จนถึงทุกวันนีก้ วา 20 ปเขาไปแลว และ ในจํานวนกวา 1,000 คัน รถเทรลเลอรทสี่ งั่ นํามาทดสอบชวงเริม่ ธุรกิจก็ ยังใชงานขนสงไดอยูถ งึ ทุกวันนี้ จึงกลา พูดไดวา รถเทรลเลอรของ PANUS ถา ดูแลรักษาสมํ่าเสมอสามารถใช ไดถึง 20 ป และในอนาคตขางหนาเมื1อเขาสู AEC รถเทรลเลอร ที่ผลิตโดยพนัส แอสเซมบลีย คือเทรลเลอรแถวหนา ของเมืองไทย

7/1/56 BE 10:49 PM


SPECIAL REPORT • BUS&TRUCK

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

37

SPECIAL REPORT

บางกอก อินเตอรเนชันแนล ออโต ซาลอน ครั้งที่ 2 กาวสูสุดยอดงานแสดงรถแตงและอุปกรณโมดิฟายยิ่งใหญที่สุดในอาเซียน

นับวาเปนอีกหนึ่งงานแสดงที่นาจับตามาเลยทีเดียวสําหรับ ‘บางกอก อินเตอร เนชั่นแนล ออโต ซาลอน 2013’ ครั้งที่ 2 จากความสําเร็จในปที่แลวทําใหปนี้ไดมีการขยาย พืน้ ที่การจัดงานเพิม่ ขึ้นอีก 1 เทาตัว ภายใตคอนเซ็ปต ‘DESIGN BY IMAGINATION’ (แตง ไดตามใจจินตนาการ) นับวาเปนงานที่สรางความสะใจและสีสันแหงวงการยานยนตและงานแสดงสินคาใน ภูมภิ าค รวมถึงการกาวเขาสูส ดุ ยอดงานแสดงรถแตงและอุปกรณ โมดิฟาย ยิง่ ใหญทสี่ ดุ ในอาเซียน นําสุดยอดรถแตง ‘คัสตอม เมด’ สงตรงจากญี่ปุนมาอวดโฉมรวม 50 คัน อุปกรณและโปรโมชั่น พรอมรถแตงนับพันคันจากสารพัดสัญชาติ ขาดริฟท ไมมีทางพลาดกับการรวมเปดสนามแขงรถ ดริฟทระดับอินเตอรฯ ‘ดีวัน ไทยแลนด กรังดปรีซ ซีรีส 2013’ งานแถลงขาวและพิธีเปดโดยไดรับเกียรติจากหลายบุคคลสําคัญรวมขึ้นแถลงขาว นําโดย คุณวิลักษณ โหลทอง ประธาน บริษัท อินสไพร เอนเตอรเทนเมนท จํากัด และประธานการ จัดงานบางกอก อินเตอรเนชันแนล ออโต ซาลอน รวมดวย คุณซาโตชิ ซูซกู ิ กรรมการบริหาร บ.ซัง-เอ โชโบ พับบลิชชิ่ง จํากัด เจาของลิขสิทธิ์งานโตเกียว ออโต ซาลอน แขกผูมีเกียรติและ สื1อมวลชนที่เขารวมงานอยางคับคั่ง

B&T#225_p36-37_Pro2.indd 37

6/29/13 4:27 PM


38 BUS&TRUCK • COVERS’ STORY ตอจากหนา 1

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

จากปก

บขส.จําตองใช NGV ซึง่ ผิดไปจากหลักการบริหารทีจ่ าํ เปนตอง เนนการบริการที่ดี และใหองคกรมีกําไร แตหลังจากที่ทาง ปตท. ไดนํา NGV มา เผยแพรแกผู ใชรถยนตทุกประเภท ตอง ยอมรับวา ชวยลดตนทุนไดเปนอยางดี ที่ สําคัญสามารถลดมลพิษ และรักษาสิ่ง แวดลอมดวย จึงเปนที่มาใหทาง บขส. และรถรวม บขส. ตางใช NGV เปน พลังงานทางเลือกหลัก

NGV ลดตนทุน บขส. ปละ 500 ลาน

คุ ณ วุ ฒิ ช า ติ กั ล ย า ณ มิ ต ร กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ขนสง จํากัด หรือ บขส. เปดเผยวา จากการที่ ปตท. ไดสรางความเชื1อมั่นวากาซ NGV ชวยทัง้ ลดตนทุน และรถโดยสารสามารถ ใชงานไดนานเหมือนปกติทใี่ ชนาํ้ มันดีเซล จึ ง ทํ า ให ท าง บขส.ได ตั ด สิ น ใจใช ร ถ โดยสารเครื1องยนต NGV มากถึง 100 คัน และยังสามารถลดคาใชจายไดเปน อยางมาก เพราะเดิมทีนั้น ในแตละปจะ ใชนํ้ามันดีเซลมากถึง 60 ลานลิตร หรือ ประมาณ 1,800 ลานบาท แตปจจุบันนี้ สามารถลดลงไดเหลือเพียงปละ 1,200 ลานบาทเทานัน้ เพราะ NGV เปนตัวชวย “ปจจุบนั นี้ ทาง ปตท. ไดผลิต NGV ออกมานอย ไมเพียงพอตอความตองการ ของตลาด ซึ่ ง ก็ ส  ง ผลกระทบกั บ ทาง บขส. ดวย ถึงแมวาตนทางที่หมอชิตจะ ไม ป ระสบป ญ หาเรื1อ งจํ า นวน NGV เพราะมีสถานีบริการมากกวา 5 แหง ซึ่ง ถือวาเพียงพอกับรถโดยสารที่มี แตเมื1อ วิง่ เดินทางไปได 400-500 ก.ม. ก็ตอ งแวะ เติม NGV หรือแมกระทั่งเมื1อถึงปลาย ทางแลวก็ตอ งเติมใหมเพื1อทีจ่ ะไดวงิ่ กลับ มายังกรุงเทพฯ สวนปญหาที่พบก็คือ จํานวนกาซ NGV มีไมเพียงพอ ทําให ตองจอดรอ สงผลใหเสียเวลาตอการวิ่ง งาน” สํ า หรั บ วิ ธี ก ารแก ป  ญ หาที่ ดี คื อ ตองวางเสนทางใหมเปนประจํา พรอม ทั้งสอบถามจากสถานีบริการวามี NGV เพียงพอหรือไม เพราะไมเชนนั้นแลว ผู โดยสารก็ตองเสียเวลารอ ซึ่งไมใชเปา หมายในการทํางานของ บขส. เลย และ ดวยทาง ปตท. ยังไมสามารถแกไขปญหา ให มี ก  า ซ NGV ให เ พี ย งพอกั บ ความ ตองการของตลาดนัน้ จึงทําใหทาง บขส. ไมมีแผนที่จะเพิ่มรถโดยสาร NGV ใหม ขึ้น ไมวาจะเปนจากการประมูลเชาหรือ ซื้อเองก็ตาม คุณวุฒิชาติ กลาวอีกวา สืบเนื1อง มาจากที่ทาง บขส. จะหมดสัญญาเชา พื้นที่สถานีบริการผู โดยสารหมอชิตใหม กั บ ทางการรถไฟแห ง ประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) นั้น ไดมีเปาหมายวาอีกภายใน

R1_B&T#225_p38-39_Pro2.indd 38

90 วันจะตองนําเสนอเรื1องทุกอยางใหกบั คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ รัฐมนตรีวาการ กระทรวงคมนาคม พิจารณาหลังจากนัน้ ก็จะมีการประชุม เพื1อคัดเลือกสถานทีต่ งั้ แทน โดยจะตองไมสรางความเดือดรอน ใหกับประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น และผู โดยสารที่จะเดินทางดวย

รถรวมตองวิ่ง ไมไกลกวา 300 กม.

คุณพิเชษฐ เจียมบุรเศรษฐ นายก สมาคมกิจการรถโดยสารประจําทาง ไทย กลาววา ในบรรดารถรวม บขส. ที่ มี เ หลื อ อยู  ก็ ยั ง มี ร ถโดยสารที่ เ ป น เครื1องยนต NGV อยูบาง โดยไดจัดเสน ทางในการวิ่งไม ไกลเกินจากกรุงเทพฯ ประมาณ 300 ก.ม. ทั้งนี้ เปนเพราะทาง ปตท. มีสถานีบริการ NGV ไมครอบคลุม ทุ ก จั ง ห วั ด ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ร ว ม ทั้ ง มี ปริมาณกาซไมเพียงพอตอความตองการ อีกดวย “เมื1อ พู ด ถึ ง ปริ ม าณต น ทุ น แล ว ถือวา ลดตนทุนไดเปนอยางดี และมีเงิน เหลือเก็บบาง แตกม็ าเสียตรงทีต่ อ งซอม บํ า รุ ง บ อ ยมาก ในขณะที่ ร ถโดยสาร เครื1องยนตดเี ซลนัน้ จะมีรายไดกบั รายรับ ที่พอ ๆ กัน จึงถือวา NGV แทบจะไมมี กําไรเลย ตองมาเสียคาซอมเอง” นอกจากนี้ แ ล ว ก็ ยั ง มี ร ถตู  ร  ว ม บขส. อีกมากกวา 30,000 คัน ที่มาแยง

ผูโดยสารไปจากรถรวม บขส. จํานวนมาก จึงสงผลใหรถโดยสารรวม บขส. ตอง เหลือนอยลง พูดไดวาที่วิ่งอยูขณะนี้มี เพียงแค 20% เทานั้น และอีกไมชาอาจ จะหายไปหมดเลยก็วาได “การขอยกเลิกธุรกิจรถโดยสารที่ วิ่งอยู ตองกรมการขนสงทางบกเปนผู อนุญาต แตดว ยสาเหตุทตี่ อ งการใหธรุ กิจ รถโดยสารดู มี แ นวโน ม ที่ ส ดใส ยั ง มี จํานวนรถโดยสารเทาเดิม จึงไมมกี ารเซ็น ใบรับรองใหเลิกธุรกิจ ซึ่งก็สงผลใหรถ โดยสารตาง ๆ ตองจอดนิ่งอยูกับที่ โดย มีสาเหตุอีกประการหนึ่งคือ ไมมีราคา ขายตอที่ใครตองการอีกแลว เพราะเปน รถที่ โ ทรมมาก ทํ า งานหนั ก มานาน นั่นเอง” อยางไรก็ดี ถึงแมประชามชนทัว่ ไป จะมองวา รถโดยสารรวม บขส. ยังมี ความมั่นคงและมีรายไดที่ดีอยู แตใน ความเปนจริงนั้น ทั้งรถโดยสารรวมที่ เปนเครื1องยนตดีเซลและ NGV บวกกับ รถตูรวม บขส.เครื1องยนต NGV ตางก็ เตรียมทีจ่ ะเลิกกิจการเพราะขาดทุน โดย ผู  ที่ ไ ด รั บ กํ า ไรสู ง สุ ด ก็ คื อ ทาง บขส. นั่นเอง

ปตท. เพิ่ม NGV นอย ลดการขาดทุน

แหลงขาวระดับสูง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กลาววา ดวยราคา NGV

ที่รัฐบาลอนุมัติให ปตท. จําหนายไดอยูที่ ลิตรละ 10.50 บาท โดยไมมีแนวโนมที่ จะขยับปรับเพิ่มไดเลย จึงสงผลใหทาง ปตท. ตองขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นเรื1อย ๆ เพราะตนทุนจริงอยูที่ประมาณลิตรละ 14.50 บาท แตดวยทาง ปตท. เปน รัฐวิสาหกิจที่ตองทํางานทั่วทั้งประเทศ แมวาจะขาดทุนก็ตองผลิต NGV ให ได มากกวาวันละ 8,500 ตัน รวมทัง้ ตองเพิม่ สถานีบริการ NGV ให ไดมากกวา 500 แหง เพื1อใหประชาชนที่ใช NGV ไดมี NGV ใชเพียงพอกับความตองการ ในสวนของ บขส. นั้น ทาง ปตท. ก็ ได ใหความสําคัญกับความตองการใช NGV เพื1อความตองการของประชาชน จึงไดมีสถานีบริการ NGV ติดกับหมอชิต มากกวา 5 แหง เพื1อใหทั้งรถ บขส. และ รถรวมไดวิ่งบริการประชาชนทั้งประเทศ ได สวนเรื1องที่ทาง ขสมก. จะเปลี่ยน รถเมลเปนเครื1องยนต NGV จํานวน 3,183 คันนั้น ทาง ปตท. ก็พรอมให บริการ NGV อยูแลว แตทาง ขสมก. จะ ตองเปนผูนํารถไปเติมที่ปม NGV ที่ ได วางทอไว สวนระยะยาวนั้นก็ตองเปนผู หาพื้นที่ใหกับทาง ปตท. ไดสรางปม NGV ดวย สวนในเรื1องราคานั้น ก็ตองมี การเจรจากันอีกทีวาราคาจะอยูที่ลิตรละ เทาไร อาจจะเทากับรถรวม ขสมก. ทีล่ ติ ร ละ 8.50 บาทก็เปนไปได

7/1/13 9:17 PM


WORLD NEWS • BUS&TRUCK 39

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

วงการตางแดน ตอจากหนา 1

วอลโว/ยูดี ผงาด B&T’13 รับฐานการผลิตในเอเชีย

และรถบรรทุกยูดี เล็งเห็นถึงความสําคัญ ของงาน BUS & TRUCK จากเมื1อปทแี่ ลว ที่เขารวมงานเปนครั้งแรก และนํารถ วอลโวมารวมแสดงโดยไดเนนในเรื1อง ของความปลอดภัยเปนหลัก จนสามารถ สรางความพึงพอใจใหแกลกู คาเปนอยาง มากจนมียอดจองเกินเปาหมายที่วางไว โดยปนยี้ งั มัน่ ใจในศักยภาพของงาน BUS & TRUCK ’13 ทีจ่ ะมีขนึ้ ระหวางวันที่ 7-9 พ.ย.ศกนี้ ณ ไบเทค กรุงเทพฯ จึงทําการ เซ็นสัญญาออกงานเปนที่เรียบรอยแลว โดยใชพื้นที่มากถึง 324 ตารางเมตร ภายในงาน BUS & TRUCK ’13 ทางวอลโว กรุป จะนํารถบรรทุกวอลโว และยูดี ทรัคส ที่ ไดรับการยอมรับจากผู ประกอบการขนสงเปนอยางดีมาแสดง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในด า นต า งๆ โดยรถ บรรทุกวอลโวจะเนนในเรื1องของความ ประหยัด ความปลอดภัย ควบคูไปกับการ รักษาสิง่ แวดลอม ซึง่ ถือเปนนโยบายหลัก ของทางวอลโว สวนยูดี ทรัคส นั้นจะนํา ความตื1น ตาตื1น ใจมาสู  ผู  ป ระกอบการ ขนสงแนนอน ด ว ยรถบรรทุ ก วอลโว และยู ดี

ทรัคส ทีป่ ระกอบในโรงงานของวอลโวได รั บ การรับ รองจากบริ ษั ท แม ประเทศ สวีเดนวามีมาตรฐานสูง ทําใหสามารถ เปนฮับออฟเอเชียสงออกทั้งรถบรรทุก วอลโวและยูดี ทรัคส ไปในกลุมอาเซียน และตอไปจะสงไปยังเอเชียแปซิฟก สวนแผนการตลาดภายในประเทศ นั้นจะมีการตั้งสาขาทั้งหมดในประเทศ อยางนอย 15 แหง โดยจะจําหนายมัลติ แบรนดรถทั้ง 2 ยี่หอในโชวรูมเดียวกัน พรอมมีศูนยบริการ โกดังสต็อกอะไหล และรถโมบายเซอรวิสเพื1อใหบริการนอก สถานที่ดวย นอกจากนี้ในกลุมประเทศอาเซียน ทางบริษัทยังเปนผูดูแลอีกดวย ดังนั้น ประเทศที่จําหนายรถใหญวอลโว ตองมี รถยู ดี ทรั ค ส จํ า หน า ยควบคู  ไ ปด ว ย เหมือนในเมืองไทยทุกประการ ทั้งนี้ ในงาน BUS & TRUCK ’13 ทางวอลโว กรุ  ป จะเตรี ย มโปรโมชั่ น สําหรับในงานมาใหผปู ระกอบการทีส่ นใจ รถบรรทุกวอลโวและรถบรรทุกยูดีเปน พิเศษอยางแนนอน

ตอจากหนา 1

NCA เลือก SUNLONG เผย ‘วาฬบัส’ สัญชาติไทย

นครชัยแอรฯ มีการสั่งนําเขารถโดยสาร สัญชาติจีนยี่หอ SUNLONG เขามาใช งาน จํานวนกวา 30 คัน โดยจะเปนรถ โดยสารขนาดมาตรฐาน 12 เมตร และ ระบุ ส มรรถนะในการประกอบจาก โรงงานที่บริษัทแมตามรถโดยสารยุโรป “รถโดยสาร SUNLONG ทัง้ หมดที่ สั่งเขามานั้น เพื1อนํามาวิ่งใหบริการผู โดยสารอยางเต็มสมรรถนะ โดยจะเปน รถโดยสารขนาดมาตรฐาน 12 เมตร เครื1อ งยนต ดี เ ซล 360 แรงม า รุ  น SLK6172D ซึง่ คนสวนใหญอาจมองวารถ จีนไมดีเทารถยุโรป แตสําหรับ SUNLONG ของนครชัยแอรฯ นัน้ เนนคุณภาพ ตามมาตรฐานของรถยุโรปไมวาจะเปน ชวงลาง ตัวถัง หรือเกียร ซึ่งจะเปนการ นําเขามาแบบทัง้ คัน รับรองไดเลยวาหาก ไดสัมผัสจริง ๆ แลว จะเปลี่ยนความคิด” นอกจากนี้ในเดือนกรกฎาคมที่จะ ถึงนี้ เราไดเตรียมเปด บริษัท วาฬบัส จํ า กั ด ซึ่ ง จะเป น การป  น รถโดยสาร สัญชาติไทย ชิ้นสวนตาง ๆ ที่นําเขามา ประกอบนัน้ เราคัดสรรกันอยางหนัก ทัง้ ดีไซน คุณภาพและมาตรฐานแบบสากล เชนเดิม เปนความตั้งใจที่จะผลิตยี่หอ ของเราเอง และก็สเปคของเราเองดวย ไมวา จะเปนเรื1องของเครื1องยนต ชวงลาง หรือเกียร ก็จะตองมีมาตรฐานเดียวกัน กับรถโดยสารยุโรป ซึ่งวาฬบัสนี้เกิดขึ้น เ พื1อ ย ก ร ะ ดั บ ต ล า ด ร ถ โ ด ย ส า ร ใ น ประเทศไทย ตองบอกวาจริง ๆ แลว

B&T#225_p38-39_Pro2.indd 39

วาฬบั ส เกิ ด ขึ้ น จากความร ว มมื อ กั น ระหว า งวาฬบั ส และนครชั ย แอร รถ โดยสารที่อยูภายใตแบรนดวาฬบัสจะ ตองมีคณ ุ ภาพสูง และรองรับในสวนของ AEC ในอนาคตอีกดวย” คุณเรืองพจนกลาวตอ วาฬบัสฯ ตัง้ เปาการขายและผลิตที่ 50 คัน เนนเรื1อง ของคุ ณ ภาพและมาตรฐานมากกว า เพราะสิ่ ง นั้ น เป น หั ว ใจสํ า คั ญ ของการ สรางความประทับใจใหกบั ผูร ว มเดินทาง สวนเรื1องของแนวโนมของธุรกิจวาฬบัส ในอนาคตก็ อ าจมี ก ารเป ด รั บ เทิ ร  น รถ โดยสารเก า แลกรถโดยสารใหม จ าก วาฬบัส อยางที่บอกวาเพื1อเปนการยก ระดับวงการรถโดยสารของประเทศไทย อย า เอาไปเปรี ย บเที ย บกั บ รถโดยสาร สัญชาติอื1นเลย เพราะวาฬบัสของเรา เนนคอย ๆ ขยายตลาดแบบมั่นคง อัตรา การเติบโตอาจจะยังไมสงู จนตกใจ แตเรา รับรองได ในเรื1องของคุณภาพ เพราะความเป น เลิ ศ ด า นการ บ ริ ก า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ มาตรฐานอย า งไม ห ยุ ด นิ่ ง จึ ง ทํ า ให “นครชัยแอร” เปนทีย่ อมรับในเรื1องของ รถโดยสารอยางแพรหลาย อีกทั้งการ ผลิ ต รถจาก“วาฬบั ส ” เพื1อ ยกระดั บ ตลาดของรถโดยสารในประเทศก็ มี เสียงตอบรับในทางที่ดี การันตีไดจาก การที่จะมีการเปดตัวรถโดยสารรุนใหม ในชวงปลายเดือนกรกฎาคมนี้

นวัตกรรม

สวิตเซอรแลนด : พัฒนารถเมลไฟฟาใชเวลาชารตแบตแค “15 วินาที” บริษัท Trolleybus ไดพฒ ั นารถประจําทางไฟฟาของตนเองที่สามารถ ใชเวลาในการชารตไฟแค 15 วินาทีเทานั้น ในโครงการที่ชื1อวา TOSA 2013 โดยรถบัสคันนี้จะมีหัวชารตไฟอยูที่บริเวณหลังคารถ สวนวิธีที่ใช ในการชารต คือ เมื1อรถบัสไปจอดตามปายสถานีที่เปนสถานีชารตไฟสําหรับรถประจําทาง ไฟฟาโดยเฉพาะ จะมีหวั ชารตโผลขนึ้ มาไปทําการล็อกกับตัวปลอยกระแสไฟ ซึง่ อยูบนหลังคาของสถานีรถนั่นเอง ระหวางทําการชารตไฟนั้นผู โดยสารสามารถ ขึ้น-ลงไดปกติ แตเวลาที่ใช ในการชารตไฟ 15 วินาทีเทานั้น ซึ่งถือวาเร็วมาก รถ ประจําทางไฟฟาคันนีม้ ชี ื1อวา Flas Mobility ซึง่ ไดทาํ การเปดตัวและทดสอบการ เดินรถจริงไปแลวที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด โครงการรถประจําทาง ไฟฟานี้ ทําขึ้นเพื1อเนนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากขึ้น ไมมีการใชนํ้ามัน ชวย ลดมลพิษทางเสียงและทางอากาศบนทองถนน ทําใหเปนเมืองทีส่ ะอาด และรถ คันนี้ก็มีความปลอดภัยสูงตอผูที่ใชบริการดวย

คมนาคม

สหรัฐฯ : จํากัดนํ้าหนักบรรทุกขึ้นสะพาน เหตุเพราะขาดงบซอม รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐฯ ขาดแคลนงบประมาณในการดูแลซอมแซม สะพาน ทําใหทางการตองใชมาตรการจํากัดนํา้ หนักบรรทุกผานสะพานเพิม่ มาก ขึ้น กรมทางรัฐไดรองของบประมาณไปเพื1อการซอมสะพานใน 5 ปขางหนา จํานวน 5.3 พันลานดอลลาร แตยงั ไมผา นการพิจารณาของสภา ทางรัฐตองจํากัด นํา้ หนักบรรทุกผานสะพานจํานวนกวา 600 แหง ถางบนี้ ไมผา น คงตองเพิม่ สะพาน ที่จํากัดนํ้าหนักถึง 1,400 แหง ยอมกระทบตอผูประกอบการที่อาจตองเดินทาง ออมไกลมากขึ้น หรือเสียคาใชจายสูงขึ้นเมื1อบรรทุกไดนอยลง สะพานของรัฐกวา 25,000 แหง มีอายุใชงานกวา 50 ป บางแหงอายุกวา 75 ป ดังนั้น จากกรณี สะพานที่ซีแอตเทิลพังลง ทางรัฐตองตระหนักถึงความปลอดภัยของสะพานเกา มาก ๆ แมจะผานการตรวจสอบมาอยางดี รัฐเพนซิลวาเนียเปนรัฐที่มีสะพานมาก เปนอันดับสามของประเทศ มีถงึ 25,000 แหง และสะพานของทางทองถิน่ อีกกวา 6 พันแหง ราว 4,500 สะพาน ของรัฐมีสภาพโครงสรางไมมั่นคงแข็งแรง แมตัว สะพานจะดูปกติ แตบางชื้นสวนโครงสรางอยูในสภาพที่ ไมปลอดภัย ทางรัฐมี แผนที่จะรื้อแลวกอสรางสะพานใหมมากถึง 600 สะพาน

ปฎิทินขาว วัน-เดือน-ป

รายละเอียดงาน

ติดตอ

17-21 ก.ค. 2556

King of Auto Products Co.,Ltd “FAST Auto Show Thailand” งานแสดงและจําหนายรถยนต ใหม และรถยนต ใชแลว โทร.0-2641-8444 คุณสาธิต ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

18-19 ก.ค. 2556

ศึกษาดูงานทาเรือและเสนทางการขนสงสินคาประเทศ สิงค โปร-มาเลเซีย ณ PSA Corporation Limited and PSA Port และเยี่ยมชมสายเรือ Maersk Line, สายเรือ RCL ที่ประเทศสิงคโปร และพาทานขามฝง เพื่อศึกษาดูงานทาเรือ Tanjung Pelepus Port ณ ประเทศมาเลเซีย

20-28 ก.ค. 2556

THE 5th BANGKOK IMPORTED CAR & USED บริษทั กรังดปรีซ อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด โทร.0-2522-1731-8 # 204-205 CAR SHOW ณ อาคารชาแลนเจอร 2-3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี www.bangkokusedcarshow.com

9-11 ต.ค. 2556

www.fastenerfair-thailand.com/ Fastener Fair Thailand 2013 นิทรรศการการแสดงสินคาและบริการในสวนของ อุตสาหกรรมเครือ่ งยึดและสวนประกอบระดับภูมภิ าค ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค

บริษัทโลจิสติกส คลินิค จํากัด ฝายฝกอบรม Tel : 0-2203-1128, 08-1829-3254, 08-1829-3275 E-mail:info@logisticsclinic.com (คุณกฤษฎา,คุณดวงแข)

6/29/13 4:29 PM


40 BUS&TRUCK • DIRECTORY

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556 DIRECTORY ISUZU บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด โทร. 0-2966-2111

SUNLONG SLK6750CNG SLK6852D SLK6852CNG SLK6102D SLK6102CNG SLK6111 SLK6120D SLK6126 SLK6145 ราคาดังกลาวเปนราคานําเขารถสําเร็จรูปทั้งคัน

Bus 7.5 m. Bus 8.5 m. Bus 8.5 m. Bus 10 m. Bus 10 m. City Bus 12 m. SLK 6120D SLK6126CNGB 6145D

YUTONG บริษัท ไทยคูชัย จํากัด โทร. 0-2393-9831-2

YUTONG มินิบัส 6 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 8 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 12 เมตร

SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5

มินิบัส รถธรรมดา รถปรับอากาศ

CNG ดีเซล CNG ดีเซล CNG CNG ดีเซล CNG ดีเซล

-

2,650,000 4,000,000 4,300,000 4,600,000 4,900,000 5,400,000 6,000,000 6,500,000 7,500,000

-

-

1,500.000 2,500,000 4,850,000

HINO บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2900-5000 Hotline 0-2900-5260

XZU303R-4W XZU303R-6W XZU343R XZU413R (Hi-Torque) XZU413R (Hi-Speed) XZU423R XZU303R-4W Cooler less XZU303R-6W Cooler less XZU343R Cooler less FC9JEKA (T) FC9JEKA (S) FC9JJKA FC9JELA (T) FC9JELA (S) FC9JJLA (Radial) FC9JLLA (Radial) FG8JGLD FG8JGLT FG8JJLA FG8JMLA FG8JPLA FG8JRLA FG8JPLG (Air Sus) FG8JGLE FG8JJLB FL8JNKA FG8JTKA FL8JNLA FM8JNKD FM8JNLD FM1ANKD T (Bias) FM1ANKD T (Radial) FM1ANKD S (Radial) FM1ANLD T FM1ANLD S FM2PNLD T FM2PNLD S FM2PNLD SPA (ABS) FM1AKKM (Mixer) GY2PSLA (S) GY2PSLA (T) PTO GY2PSLA (S) PTO FG8JGLT FM8JKKA FM1JKKA S FM1AKKA (S) PTO FM1AKLA SPA (ABS) FM2PKLA T FM2PKLA S FM1AKLA (S) PTO FM1AKLA SPA (ABS) RK8JSLA RM1ESKU FG1JPKA NGV FG1JPKA NGV-Carrier FL1JTKA-BGT NGV FM1JNKD-BGT NGV FM1JKKA NGV FM2PNMD FM2PNMD ABS FM2PPKMA FM2PKMA PA FM2PKMA PTO FM2PKMA ABS

4 ลอขนาด 2 ตัน 6 ลอขนาด 2-3 ตัน 6 ลอขนาด 2-3 ตัน 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 4 ลอ ขนาด 2 ตัน 4 ลอ ขนาด 2-3 ตัน 6 ลอ ขนาด 2-3 ตัน 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 12 ลอ 8x4 12 ลอ 8x4 12 ลอ 8x4 หัวลาก 6 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ รถบัส EURO 3 รถบัส EURO 3 6 ลอ NGV ขนาดใหญ 6 ลอ NGV ขนาดใหญ 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 หัวลาก 10 ลอ NGV 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV

4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

110 136 136 136 136 136 110 136 136 145 145 145 175 175 175 175 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 251 212 251 330 330 330 344 344 380 380 380 380 380 380 380 212 251 330 330 334 380 380 344 344 251 251 220 220 260 260 260 360 360 360 360 360 360

870,000 910,000 970,000 1,100,000 1,100,000 1,110,000 860,000 900,000 960,000 1,270,000 1,300,000 1,310,000 1,360,000 1,360,000 1,380,000 1,390,000 1,690,000 1,760,000 1,710,000 1,720,000 1,730,000 1,750,000 1,850,000 1,590,000 1,600,000 2,255,000 2,295,000 2,325,000 2,395,000 2,445,000 2,715,000 2,745,000 2,745,000 2,795,000 2,795,000 2,845,000 2,845,000 2,915,000 2,475,000 2,995,000 3,035,000 3,035,000 1,800,000 2,555,000 2,815,000 2,855,000 2,955,000 2,925,000 2,925,000 2,965,000 3,035,000 2,050,000 3,450,000 2,465,000 2,845,000 3,140,000 3,180,000 3,290,000 3,600,000 3,670,000 3,680,000 3,790,000 3,720,000 3,750,000

MAN บริษัท เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอรเชียล วีฮีเคิลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2567-0070-5 MAN-CLA 26.280 6x4 Tractor MAN-CLA 26.280 6x4 Mixer

รถหัวลาก 10 ลอ รถผสมปูน 10 ลอ

-

280 280

2,780,000 2,700,000

รถหัวลาก รถหัวลาก 6 ลอ 8 ลอ 8 ลอ

6 สูบ 6 สูบ 5 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

380 380 310 380 420

3,550,000 3,800,000 3,300,000 4,300,000 4,600,000

SCANIA P380LA6x2MHZ P380LA6x2MNA K94IB4x2NB310 K124IB6x2NB380 K124EB6x2LI420

B&T#225_p40-41_Pro2.indd 40

GXZ77NAF1K(AERO MAX) GXZ77NF1H (AERO MAX) GXZ77N1H (AERO MAX) GXZ77NAF1K GXZ77NF1H GXZ77NT1H GVR34JH (AERO MAX) GVR34JH FYH77SDM FXZ77QDF1H FXZ77PM FVZ77NL FVZ34PSDFH FVZ34PSDH FVZ34PNDH FVM34TSH FVM34QSH FVM34TNAM FVM34RNAM FVM34QNAM FTR34WNXXN FVM34TNM FVM34RNM FVM90QNM FTR34QXXXN FTR34PZL FTR34LZL FTR34JZL FRR90NZL FRR90LSXXN FRR90HZL FRR90NM FRR90LM FRR90HM NQR75L5AH NQR75H5AH NPR75K5NAH NPR75H5NAH NMR85H5FAH NMR85H5TAH NMR85E5AH NLR85E1AH GXZ78NXCFN (AMAX-A) GVR86KCL (10W 6x2 Aero Max) GVR86KCL (6W 4x2 Aero Max) FXZ78QXBFN FVM86WSCXN FVM86TCM FTR86QCFL NPR82K5CAK NPR82H5CAK NMR82H5CAK

10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 6 ลอหัวลาก (4x2) 6 ลอหัวลาก (4x2) 12 ลอหัวลาก สองเพลา รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG

9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 9,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 4,570 CC. 4,570 CC. 4,570 CC.

360 360 360 360 360 360 300 300 360 360 360 360 300 300 240 300 300 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 210 210 210 190 190 190 175 175 150 150 130 130 130 130 354 245 245 354 245 245 220 130 130 130

3,347,000 3,177,000 3,177,000 3,317,000 3,147,000 3,147,000 2,582,000 2,559,000 3,294,000 3,044,000 2,964,000 2,727,000 2,680,000 2,680,000 2,580,000 2,565,000 2,544,000 2,662,000 2,642,000 2,621,000 2,504,000 2,432,000 2,412,000 2,391,000 1,875,000 1,854,000 1,844,000 1,818,000 1,536,000 1,526,000 1,484,000 1,486,000 1,476,000 1,434,000 1,350,000 1,334,000 1,225,000 1,209,000 1,029,000 1,024,000 967,000 937,000 3,957,000 3,754,000 3,394,000 3,844,000 3,456,000 3,375,000 2,580,000 1,627,000 1,617,000 1,432,000

125 125 150 150 150 240 240 240 270 240 270 380 380

934,000 985,000 1,050,000 1,185,000 1,195,000 1,740,000 1,755,000 1,800,000 2,480,000 2,415,000 2,575,000 3,090,000 3,160,000

FUSO บริษัท ฟูโซทรัค (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2567-2897 FE71BB8SRDH1 FE73BE6SRDH1 FE84DE6SRDH1 FE85DE7SRDH1 FE85DG7SRDH1 FM65F F1RDH1 FM65F H1RDH1 FM65F M1RDH1 FN61FR2RDH1 FN62FM1RDH1 FN61FM2RDH1 FV51JHR3RDH1 FV51JHR3RDH1

รถบรรทุก 4 ลอ รถบรรทุก 6 ลอ รถบรรทุก 6 ลอชวงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ลอชวงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ลอชางยาว รถบรรทุก 6 ลอ ชวงสั้น รถบรรทุก 6 ลอ ชวงกลาง รถบรรทุก 6 ลอ ชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ ชวงยาวพิเศษ รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถหัวลาก 10 ลอ

2,977 CC 2,977 CC 2,899 CC 2,899 CC 2,899 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 12,882 CC 12,882 CC

DONGFENG บริษัท ดีเอฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด โทร.0-2637-5041-3 DONGFENG CNG DONGFENG 8x4 CNG

รถหัวลาก NGV 100% TRACTOR Engine Yuchai

YC 340HP YC 340HP

340 340

3,150,000 3,250,000

345 345 345

2,900,000 3,100,000 3,300,000

340 340 340 340 340 340 340 340

2,450,000 2,750,000 2,650,000 2,750,000 2,750,000 3,250,000 3,700,000 2,750,000

SINOTRUK หจก. SSK ทรานสปอรต โทร.08-1641-4299, 08-0020-8899 HOWO Series

รถหัวลาก 10 ลอ รถคารโก รถหัวลาก 12 ลอ

9,700 CC 9,700 CC 9,700 CC

DAYUN บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2503-4668-70 CGC4252 6x4 CGC4253 6x4 CGC1250 6x4 CGC1311 8x4 DYX3250 6x4 DYX3251 6x4 DYX3311 8x4 DYX5250 6x4

Tractor (DIESEL) Tractor (CNG) Cargo (DIESEL) Cargo (DIESEL) Truck+เพลาฮับ Truck+ กระบะดัมพ Mining+ กระบะดัมพ Mixer (DIESEL)

9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี

6/29/13 4:36 PM


BUS&TRUCK MART • BUS&TRUCK 41

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556 BUS & TRUCK MART

B&T#225_p40-41_Pro2.indd 41

6/29/13 4:36 PM


42 BUS&TRUCK • Q & A

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

ถามทาง นํ้ามันเครื่องรถแทรกเตอร

สวัสดีครับพี่นอง BUS & TRUCK ทุ ก ท า น ผมมี คํ า ถามที่ ค  า งคา จิตใจในเรื1องของรถแทรกเตอร จากคูโบตา จริง ๆ แลว ผมอยากทราบ รายละเอียดของนํา้ มันเครื1อง วาสามารถ ที่จะเปลี่ยนยี่หอไดหรือไม เพราะปกติที่ ผมใชก็จะเปนนํ้ามันเครื1องของคูโบตา เลย แตผมรูสึกวาราคาคอนขางสูงเลย อยากจะทราบวาหากอยากเปลี่ยนเปน นํ้ามันเครื1องยี่หออื1นไดหรือไม ถาไดควร ใชของอะไร แตรบกวนสักนิด ใหกรุณา แบงเปนนํ้ามัน UDT และ CF4 รวมถึง ราคาดวยจะไดไหมครับ เพื1อประกอบเปน ความรูในการพิจารณา โดยสวนตัวจริง ๆ แลว ผมก็กลัวรถมีปญหาอยูเหมือนกัน แตก็อยากจะทราบไวเปนขอมูลใหม ๆ เผื1อมีอะไรที่นาสนใจเพิ่มเติม ขอบคุณ มากครับ สวัสดีคะ BUS & TRUCK ขอ สวัสดีคุณผูอานทุกทานเลยนะคะ สําหรับเรื1องราวของนํ้ามันเครื1อง จากคูโบตานั้น ทาง BUS & TRUCK ตอง บอกกอนวาเปนนํา้ มันเครื1องทีม่ คี ณ ุ ภาพ สูง เพราะ UDT คูโบตานัน้ รวมคุณสมบัติ เฉพาะทีเ่ หมาะสมไมวา จะเปนเบรกเปยก

B&T#225_p42-43_Pro2.indd 42

เสียงจากผูอาน ไฮโดรลิค ที่ สํ าคั ญคื อไม กัดยาง ทอง เหลือง ทองแดง ดวยนะคะ แตถาจะถามวาสามารถใชนํ้ามัน เครื1องยี่หออื1นไดหรือไม ทาง BUS & TRUCK ก็จะตองบอกวา สามารถทําได คะ แตวาจะตองคัดเลือกนํ้ามันเครื1อง คุณภาพทีม่ เี กรดเดียวกันเทานัน้ โดยทาง ที่ดีที่สุด คาของ GL ไมควรตํ่ากวา 5 แต ถาจะใหดีไปกวานั้นก็ควรเติมทรีตเมนท สําหรับเครื1องยนตเพื1อชวยยืดอายุการใช งานอีกแรงหนึง่ โดยสามารถเติมไดทงั้ ใน เฟองทายและเครื1องยนต แตสําหรับ นํา้ มันหลอลื1นตองตรวจดูใหแนใจกอนวา เปนของแทเทานั้นนะคะ โดยถาจะเลือก นํา้ มันหลอลื1นอื1นเพื1อมาทดแทนก็อาจจะ เปนนํ้ามันที่มีดัชนีความหนืดประมาณ 100 องศา อยูระหวา 9.5-11.5 เชน นํ้า มันไฮโดรลิค เบอร 100, PTT 7884 จะมี PLUS หรือไมก็ได และ PTT Transmission Sae 30 ก็ไดเชนกัน แตถา Sae 80 หรือ 90 นั่นไมควรใชเปนอยางยิ่งคะ อยางไรก็ตามควรเลือกนํ้ามันที่มี คุ ณ ภาพเป น อย า งดี เ พราะเรื1อ งของ นํ้ า มั น เครื1อ ง มี ผ ลกั บ การใช ง านของ เครื1องยนต นั่นอาจหมายถึงคาใชจาย ระยะยาวก็เปนไดนะคะ

คุณวิษณุ จามรกุล กรุงเทพมหานคร

สวัสดีครับทีมงาน BUS & TRUCK ทุกทาน ผมชื1อวิษณุ จามรกุลครับ จริง ๆ แลวผมเพิ่งจะสมัครสมาชิกกับ BUS & TRUCK ได ไมนาน แตก็ถือวารับขาวสาร ขอมูลอยางครบถวน ผมอานหนังสือพิมพ BUS & TRUCK แลวรูสึกวากําลังอัพเดท ขาวในวงการรถใหญและขนสงเมืองไทย โดยสวนตัวผมชอบนะครับ เพราะรูสึกวา หนั ง สื อ พิ ม พ BUS & TRUCK เป น หนังสือพิมพเฉพาะกลุม และบังเอิญวา กลุมนั้นเปนกลุมที่ผมใหความสนใจเปน พิเศษเสียดวยนะสิครับ ปจจุบันผมทํา ธุรกิจเกี่ยวกับการเปดรานขายอุปกรณ เกีย่ วกับรถ ทัง้ รถยนตและรถใหญนะครับ เพิ่งเริ่มตนทําธุรกิจเมื1อปที่แลวนี้เอง ผม เลยอยากจะศึ ก ษาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทุ ก วงการเพื1อธุรกิจของผมดวย ซึ่งหนังสือ พิมพ BUS & TRUCK ตอบโจทยของผม ไดเปนอยางดีทเี ดียวเลยครับ ผมอยากจะ ขอบคุณทีมงานทุกทานมาก ๆ ที่คอยหา ขอมูลตาง ๆ มาอัพเดทความเคลื1อนไหว ใหผมอยูเสมอ เชื1อผมเถอะครับวายังมีผู อานอีกหลายทานเหลือเกินที่คิดอยางผม เป น กํ า ลั ง ใจในการทํ า งานให น ะครั บ ขอบคุณครับ

กองบรรณาธิการ

สวัสดีคะคุณวิษณุ จามรกุล ทาง ทีมงาน BUS & TRUCK เองตองขอ ขอบพระคุณคุณวิษณุเปนอยางมากที่ อุ ต ส า ห ส  ง มอบกํ า ลั ง ใจให กั บ ที ม งาน รั บ รองได เ ลยค ะ ว า ที ม งานกํ า ลั ง ใจ ลนพน รีบเรงหาสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ สงถึงมือคุณ ผูอานทุกทานแบบนี้ตลอดไป เพราะ เรื1องของคุณภาพขาว BUS & TRUCK ใหความสําคัญคอนขางมาก เราเชื1อวา สิ่ ง ที่ ผู  อ  า นต อ งการคื อ ข า วสารที่ มี คุณภาพ ดังนั้นเราจึงไมอยากทําใหคุณ ผู  อ  า นทุ ก ท า นผิ ด หวั ง อย า งแน น อน สําหรับสวนที่ชวยในธุรกิจและเพิ่มพูน ความรู ในวงการรถใหญ ทาง BUS & TRUCK เองก็ตองขอบพระคุณในความ กรุณาที่จะติดตามขาวสารกับเรา และ หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า จะได รั บ ความไว วางใจเชนนี้ตลอดไป ติดตามขาวสารที่นาสนใจไดทาง www.BusAndTruckMedia.com หรือ ทางรายการ BUS & TRUCK TV ทุกวัน พฤหั ส บดี เวลา 21.00-22.00 ด ว ย นะคะ

6/29/13 4:44 PM


B&T#225_p42-43_Pro2.indd 43

6/29/13 4:44 PM


44 BUS&TRUCK • AUTO GAS

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556 AUTO GAS

วีอารพี เอ็นจิเนียริ่งฯ พรอมโชวศักยภาพ รถติดกาซมืออาชีพ ในงาน BUS & TRUCK ‘13

บริ ษั ท วี อ าร พี เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง แอนด เทรดดิง้ จํากัด เซ็นสัญญาเขา รวมงาน BUS & TRUCK ’13 ระหวาง วั น ที่ 7-9 พ.ย. ศกนี้ ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ดวยพืน้ ที่ 108 ตารางเมตร โชวศักยภาพการติดกาซรถยนตมือ อาชีพแบบจัดเต็ม คุณยุทธพงษ พุมรินทร กรรมการผูจัดการ บริษัท วีอารพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เทรดดิ้ง จํากัด กลาว วา ในฐานะศูนยตดิ ตัง้ NGV มาตรฐาน เยี่ ย มแห ง แรกของประเทศไทยและ เปนศูนยติดตั้งระบบ NGV สําหรับ รถยนตใหมปายแดง TOYOTA ทุกรุน

ใหกับผูแทนจําหนายรถยนต TOYOTA กวา 150 โชวรูมทั่วประเทศอยางเปน ทางการ รวมถึงการทีผ่ ูใชรถยนตที่ไดตดิ ตั้ ง ระบบยานยนต ใ ช ก  า ซธรรมชาติ (NGV) จากเรากวา 40,000 คัน ยอมเปน เครื1องพิสจู นคณ ุ ภาพทีด่ เี สมอมา ซึง่ ตอน นี้เราพรอมที่จะขยายตลาดใหผูประกอบ การขนส ง ได รั บ รู  ถึ ง คุ ณ ภาพและ มาตรฐานอยางดีในการติดกาซรถยนต จึงทําการเซ็นสัญญาเขารวมงาน BUS & TRUCK ’13 “ในฐานะผูน าํ การติดตัง้ ระบบ NGV ที่มีความรับผิดชอบสูงสุด จึงไดคิดคน นวัตกรรม NGV ทีส่ มบูรณแบบทีส่ ดุ ภาย

ใตชื1อ VRP NGV GREEN EFFICIENCY พร อ มระบบความปลอดภั ย ที่ ส มบู ร ณ แบบของระบบช ว ยเตื อ น (Attention Assist) เพื1อปกปองกอนที่จะเกิดความ เสี ย หายต อ เครื1อ งยนต (Pre-Safe System) โดยมาตรฐานศู น ย ติ ด ตั้ ง ได รับรองโดยหนวยงานรัฐบาล ปตท. กรม การขนสงทางบก และกระทรวงพลังงาน สวนมาตรฐานอุปกรณเราใชชุดอุปกรณ Romano จากประเทศอิตาลี ที่มีการใช งานทัว่ โลกมากวา 30 ป และมีการใชงาน ในประเทศไทยมากวา 8 ป พรอมการรับ ประกั น เครื1อ งยนต และอุ ป กรณ ส  ว น ควบคุมระบบแกส NGV/LPG สูงสุดที่ 3

ป หรือ 100,000 กม. รวมถึงประกันภัย บุคคลที่ 3” ภายในงาน BUS & TRUCK ’13 วีอารพี เอ็นจิเนียริง่ แอนด เทรดดิง้ ใช พื้นที่มากถึง 108 ตารางเมตร เพื1อโชว ความพรอมระดับมืออาชีพในการติด กาซรถยนตใหเปนที่รูจักมากขึ้น รวม ทัง้ เตรียมจําหนายอุปกรณเกีย่ วกับการ ติดกาซ และยังไดเตรียมโปรโมชั่นสุด พิเศษเฉพาะในงานอยางแนนอน เตรี ย มพบกั บ วี อ าร พี เอ็ น จิ เนียริ่ง แอนด เทรดดิ้ง ไดที่งาน BUS & TRUCK ’13 ระหวางวันที่ 7-9 พ.ย. ศกนี้ ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

พักเครื่อง ปองกันประกายไฟภายนอกเขาไปใน ตัวแบตเตอรี่ โดยการใชจกุ Vent Plug พร อ มฟ ล เตอร นํ า เข า จาก GS ประเทศญี่ ปุ  น สนใจสอบถามได ที่ บริษัท สยามยีเอสเซลส จํากัด โทร. 0-2726-8054-7 ฮิ ว เ ป อ ร  อ อ พ ติ ค คอรปอเรชั่น เปดตัวศูนยบริการติดตั้ง แนวบูติค ฟลมกรองแสง Huper Optik นอกจากจะเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ ฮิว เปอร ออพติค แลวยังเปนบูติคโชวรูม ตนแบบ ซึง่ ไดรบั การออกแบบเปนพิเศษ เพื1อใหลูกคาเห็นถึงความแตกตาง ไมวา จะเปน ดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการ รวมถึงชุดอุปกรณทดสอบความรอนที่ ครบครัน, สินคาทุกรุนทุกแบบ, หองติด ตัง้ ปลอดฝุน ที่ไดมาตรฐาน, ศูนยฝก อบรม การติดตั้งฟลม, หองรับรองลูกคาที่แสน จะสะดวกสบาย ภายใตคอนเซปตที่วา “Xcite, Xcel, Xceed” และเพื1อเปนการ เฉลิมฉลองการเปดตัวบูติคโชวรูม แหง แรก ไดจดั โปรโมชัน่ ดวยการมอบสวนลด พิเศษ 3,000 บาทจากราคาขายปลีก มาตรฐานในทุก ๆ แพคเกจ ตั้งแตวันนี้ ❖❖❖

B&T#225_p44-45_Pro2.indd 44

ถึง 19 กรกฎาคม 2556 ❖❖❖ สยามยี เ อสเซลส แนะนํ า สินคาใหม “GS HYBRID” พลังเหนือ จินตนาการทางเลือกใหมสําหรับผู ใชรถ กระบะพั ฒ นาเพื1อ การใช ง านที่ ส มบุ ก สมบัน และรถยนตที่ใชงานหนักทุกรูป แบบ ที่สงตรงถึงโรงงานผูผลิตรถยนต (OEM) กวา 1 ลาน 8 แสนลูก GS HYBRID เหนือกวาดวยคากําลังสตารท เครื1องยนตแรงสูงถึง 662 แผนธาตุ 17 แผน 85 แอมป สรางความมั่นใจทุกครั้ง ที่สตารทเครื1องยนต แบตเตอรี่พรอมใช ทันที เติมนํา้ กรดและชารจไฟจากโรงงาน ไดคุณภาพและมาตรฐานทุกลูก ไมตอง เติมนํา้ กลัน่ บอยลดอัตราการเติมนํา้ กลัน่ นอยกวาแบตเตอรี่ Conventional ถึง 2 เทา พรอมมีตาแมวไวตรวจสอบสถานะ นํ้ า กรด และมี ร ะบบความปลอดภั ย

WHAT’S NEXT

โซนิค เวอรชั่นใหม

ขับเคลื1อนดวยเครื1องยนตบล็อก 4 สูบ ความจุ 1.6 ลิตร ใชระบบเพลาลูกเบี้ยวคูเหนือ ฝาสูบ (DOHC – Double Overhead Camshafts) 16 วาลว รองรับเชื้อเพลิง E85 พละกําลัง สูงสุด 115 แรงมาที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 155 นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบ/นาที พรอม ระบบวาลวแปรผันคูตอเนื1อง จึงมีพละกําลังและแรงบิดที่สูงขึ้นในชวงรอบเครื1องยนตกวาง

6/29/13 4:49 PM


SMEs TRUCK • BUS&TRUCK 45

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

เกาะติดพาณิชยนอย

เดวา เฮอรคิวลิส ตอบโจทยเชิงพาณิชยคนไทย

ปจจุบันตลาดรถยนตพาณิชย ใน เมื อ งไทยมี ม ากมายหลากหลายค า ย ทยอยออกรุนใหม ๆ มาดึงดูดใจลูกคา จํานวนมากมายกายกอง แตทุกรุนก็ สามารถปล อ ยออกสู  ต ลาดได อ ย า ง สวยงาม เชนเดียวกับรถยนตพาณิชย แบรนด “เดวา” ที่ปลอย “เฮอรคิวลิส” รถบรรทุกเล็ก 4 ลอ ออกสูตลาดและ ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เดวา “เฮอรคิวลิส” เปนแบรนด ใหมของ บริษัท ดีเอดี ออโต จํากัด ที่ เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของคุณวิเชียร ลีนุตพงษ ประธาน ดีเอดี ยนตรกิจ ที่ ตองการใหคนไทยไดใชรถทีเ่ หมาะสมถูก กับตลาดเมืองไทย ในราคาสมเหตุสมผล และสอดคลองกับลักษณะของการใชงาน อยางแทจริง

B&T#225_p44-45_Pro2.indd 45

โดยการเลื อ กอะไหล ชิ้ น ส ว น อุ ป กรณ ต  า งๆ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ทั้ ง จาก ประเทศยุโรปและญี่ปุนมาประกอบผลิต เปนตัวรถบรรททุกยีห่ อ เดวา เฮอรควิ ลิส ขึ้นมา เพื1อตอบโจทยในเรื1องของการใช รถยนตบรรทุกในเชิงพาณิชย ซึง่ อยากให ลูกคาได ใชรถบรรทุกที่มีคุณภาพดี และ ราคาประหยัด อาทิเชน ตัวเครื1องยนต 4Y ทีใ่ ชเปน เทคโนโลยี จากประเทศญี่ปุน ซึ่งไดรับ การปรับแตงเพื1อรองรับการติดตั้งระบบ แกส ทั้ง LPG และ NGV ติดตั้งระบบ ควบคุมหัวฉีดของ Bosch หัวฉีด Hitachi ลูกปนลอ SKF ระบบกลไกควบคุมเกียร Inveco ชุ ด ส ง กํ า ลั ง Aisin และเพลาหลั ง Mitsubishi เปนตน

ทั้งนี้ เดวา เฮอรคิวลิส มีความโดด เดนในดานของการบรรทุกดวยกระบะ ทายแบบกวางพิเศษ ขนาดความกวาง 1.6 เมตร ความยาว 3.2 เมตร และความ สูง 3.9 เมตร ขณะที่ มิติของตัวถังรถ โดยรวม ยาว 5.1 เมตร กวาง 1.76 เมตร และสูง 2.2 เมตร โครงสรางแชสซีส แข็งแกรง ดวยการขึ้นรูปแบบบันไดหนา ตัดรูปตัว C รางคูย าํ้ ดวยรีเว็ททีแ่ ข็งแกรง ขนาด 180 มม. x 50 มม. x 4 มม. จึง สามารถบรรทุกไดมากถึง 1.5 ตัน ในดานของพละกําลัง เดวา เฮอรคิวลิส บรรจุเครื1องยนต เบนซิน ขนาด 2.2 ลิตร ทีอ่ อกแบบใหรองรับระบบติดตัง้ แกส ทั้ง LPG และ NGV ใหพละกําลังสูงสุด 112 แรงมาที่ 4,200-4,600 รอบตอนาที

แรงบิดสูงสุด 193 นิวตันเมตร ที่ 2,0002,600 รอบตอนาที สงกําลังดวยเกียร ธรรมดา 5 สปด ระบบเบรก หนาดีสก หลังดรัม พรอมรองรับมาตรฐานไอเสีย ยูโร 4 เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พวงมาลัยเปนแบบลูกปนหมุนวน พรอมระบบพาวเวอรชว ยผอนแรง ทําให การบังคับควบคุมพวงมาลัยเปนไปดวย ความสบายและแมนยํา ระบบเบรกเปน แบบ 2 วงจรพรอมหมอลมชวยผอนแรง พบกับ เดวา เฮอรควิ ลิส รถบรรทุก 4 ลอจอมพลัง สายพันธุ ใหมที่บรรทุก สินคาไดมาก ประหยัดพลังงานเชือ้ เพลิง และวิ่งไดตลอดทั้งวันโดยไมติดเวลา ใน ราคาจํ า หน า ยเพี ย ง 567,000 บาท เทานั้น

ชี้ชองสินคา จานดิสเบรก TRW/LUCAS

เนื้อวัสดุคุณภาพสูง ผิวหนา จานเบรกเปนลายตาขาย ชวยลด ระยะเวลาในการปรั บ ผิ ว หน า ผ า เบรกจึงสามารถติดตัง้ ได โดยไมตอ ง เจียรเพื1อปรับหนาจานเบรกอีกครัง้ บจก.มาสเตอร มอเตอร เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) โทร. 0-2792-3000

6/29/13 4:49 PM


46 BUS&TRUCK • B&T PRODUCTS

ปกษแรก • กรกฎาคม 2556

แนะนําผลิตภัณฑ NOSTRA : GPS Tracking

อุปกรณรับสัญญาณ (A-GPS)

อุปกรณตดิ ตามรถยนตแบบ Real Time รุน ใหมลา สุดสามารถ รายงานตําแหนงไดตลอด 24 ชม.บนแผนที่ที่มีรายละเอียด และความแมนยําสูงจาก NOSTRA รองรับสัญญาณ GSM/ GPS มีขนาดเล็ก ติดตั้งงายสะดวกในการปรับเปลี่ยนใชงาน กับรถหลาย ๆ คัน และใชไดกบั รถยนตทกุ ขนาดสามารถตรวจ สอบพฤติกรรมการขับรถ พรอมแจงเตือนรอบของเครื1องยนต และความเร็วของรถยนต ในขณะขับขี่ได

มีชองรับสัญญาณ 32 ชอง ความถี่ 1575 MHz Bandwidth มากกวาหรือเทากับ+/-1.023 MHz ขอมูลตําแหนงเอาทพุท อางอิงกับ WGS-84 ขอมูลที่ไดจาก GPS เปนไปตามมาตรฐาน NMEA-0183 สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -40 ถึง +85 องศา เซลเซียส ความไวในการรับ สัญญาณ (High Sensitivity) -161 dBm

บจก.โกลบเทค โทร.0-2266-9940

บจก.ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม โทร.0-2615-0808

GPS รุน TR-1

Castrol CRB Turbo

VIGO NGV 5 ถัง ใตทองรถ

ใหมลาสุด VIGO NGV 5 ถัง ใตทองรถ วิ่งไกล 600 กม. สุด คุมคา 0.80 สต/กม. ประหยัด 1 ลานบาท/ 7 ป หมดปญหา ซอมบํารุงไดที่ศูนยโตโยตา 250 โชวรูมทั่วประเทศ

บจก.วีอารพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เทรดดิ้ง โทร.1616 หรือ 081-836-3543

Delo Gold Multigrade

เปนอุปกรณที่ ไดมาตรฐานจาก กรมการ ขนสงทางบก BuiltinGforce Record มี คุณสมบัติเดน ทําการบันทึกพฤติกรรม ของคนขับรถได และสามารถเตือนเมื1อขับ รถเร็ ว เกิ น กว า อั ต ราที่ กํ า หนด ระบบ สามารถคํานวณหาปริมาณการ ใชนํ้ามันของรถไดเปน กิโลเมตรตอลิตร ดวยระบบ fuel intelligent

นํ้ามันเครื1องสูตรใหมสําหรับรถใหญ ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะลิขสิทธิ์ ของคาสตรอลดวยเทคโนโลยีสูงสุด ซึง่ มีสาร Durashieid Boosters ทําให สามารถยื ด หยุ  น การใช ง านเครื1อ ง ยนต ไดมากกวา 2 เทา เมื1อเทียบกับ นํ้ามันเครื1องทั่วไป

นํ้ามันเครื1องประสิทธิภาพสูงสําหรับ เครื1องยนตดีเซลที่ใชงานหนัก สูตร ส ว นผสมนี้ ไ ด รั บ การคิ ด ค น ขึ้ น โดย อาศั ย เทคโนโลยี ISOSYN® ที่ ประกอบด ว ยสารชะล า ง และสาร กระจายเขม า และการป อ งกั น การ สึกหรอไดดีเปนเลิศ ผานกระบวนการ ไฮโดรแครกเพื1อให ไดผลิตภัณฑที่มี ประสิทธิภาพสูง

บจก.วันลิงค เทคโนโลยี่ โทร.0-2530-9275

บจก.บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) โทร.0-2684-3777

บจก.เชฟรอน (ไทย) โทร.0-2696-4000

เกียรปมรถดั้ม MODEL : KP-75B

อุปกรณเกียรปมเปนสวนสําคัญที่ถูก นํามาใชในระบบไฮโดรลิกของรถดัมพ ผลิตภัณฑของเรามีประสิทธิภาพสูง อายุ ก ารใช ง านยาวนาน สามารถ ประกอบและติดตั้งงาย

บจก.ซิ่นหงไท กรุป โทร.0-3446-9669

จารบีลูกปนลอ POWER EP 400

POWER EP 400 จารบีพเิ ศษ ผสมสาร EP (Extreme Pressure) รั บ แรงกดสู ง สํ า หรั บ หล อ ลื1น ลู ก ป น ชิ้ น สวนเคลื1อนไหวตาง ๆ ของ เครื1องจักร เครื1องยนตทั่วไป ปองกันสนิมและการกัดกรอน

บจก.พารทโซน (ประเทศไทย) โทร.0-2379-9830

Concepts the GLASS

ยาง SUPERHAWK

ยางเรเดียล ชนิดไมใชยางใน ยีห่ อ SUPERHAWK รุน 295/75R22.516PR HK865 เนนความปลอดภัย เปนเลิศ สามารถรองรับนํา้ หนักได ดีเยี่ยม วิ่งไดดีในระยะไกล โดย เฉพาะทางตรง เลือกยางคุณภาพ เลือก ที เอช ดี ยางดี โดนใจ ใช แลวรวย บจก.ที เอช ดี ริชไทร โทร.0-2153-3153

เบาะรถโดยสาร MODEL DRIVER SEAT

เราผลิตเบาะรถโดยสาร, เบาะ รถกระบะ รวมถึงอุปกรณตา ง ๆ เพื1อ จํ า หน า ยภายในประเทศ เพื1อใหตรงตามความตองการ ของลูกคา สินคาของเราผลิต แบบครบวงจร และมีมาตรฐาน เปยมดวยคุณภาพ ปลอดภัย และเนนความสะดวกสบายของ ลูกคาเปนหลัก บจก.ดํารงศิลป พารท ซีท เซ็นเตอร โทร.0-3229-3106

Bosch Alternator

สีพนรถยนต

มีคุณสมบัติเดนใหเฉดสีที่มีความสวยงาม สีสันสดใส เมื1อพน แลวจะสรางความโดดเดนใหกบั ตัวรถทันที รวมถึงความทนทาน ของฟลม สีทพี่ น ใชงานแลวชวยใหสีไมซดี จางหรือเกิดเงาตก อีก ทั้งยังทนตอการขูดขีด ชวย เพิม่ ประสิทธิภาพใหงานเลน สี ล วดลายมี ค วามโดดเด น เฉพาะตัว บจก.นิปปอนเพนต (ประเทศไทย) หนวยธุรกิจสีพนซอมรถยนต โทร.0-2463-0032 ตอ 283

สเปรยหารอยรั่วสูตรนํ้า

เปนนํา้ ยาสําหรับหารอยรัว่ ของอากาศ และกาซทุกชนิด ไมมสี ว น ผสมของโซลเวน นํ้ามัน หรือซิลิโคน ไมมีกลิ่น ไมติดไฟ และ ปลอดภัยกับ แกส ยาง พลาสติก โลหะทุกชนิดเหมาะสําหรับ การหารอยรัว่ เพื1อตรวจสอบคุณภาพ หรือซอมบํารุงของถัง ทอ วาลว อุปกรณเชื1อมตอขอระบบแกส LPG, NGV, OXYGEN, NITROGEN ฯลฯ สินคาจากประเทศเยอรมัน

บจก.อนาไลติคอล แอนด คอนโทรล เทคโนโลยี 2000 โทร.0-2944-4748

แบตเตอรี่ รุน N150

The Glass 100% Japanese Glass Coating คือ การผสม ผสานของการใชนํ้ายาเคลือบสีรถยนต และเทคนิคในการ เคลือบสีรถ หลักการสําคัญคือการใชนํ้ายาที่สามารถเขาไป ปกปองสีรถได ในระดับโมเลกุล เคลือบผิวหนาใหมีความ แข็งแกรง เงางาม ทําความ สะอาดไดงายกวา

ไดชารท Bosch Deutz 12V-24V มีใหเลือก หลายรุน สามารถนําไปใช ได ในเครื1องยนต หลายชนิด เชน รถยนต รถบัส รถบรรทุก เรือ รถแทรกเตอร รถเครน และเครื1องจักร ขนาดใหญ ที่ ใ ช ใ นโรงงาน อุตสาหกรรม

แบตเตอรี่ชนิดเติมนํ้ากลั่น สามารถรองรับ รถยี่หอตาง ๆ ได เชน รถบัส เรือประมง ขนาดเล็ก รถหัวลากรุนเกา อีซูซุ 10 ลอ หัว ลากรุนเกา, นิสสันดีเซล, ซีดับเบิลยู 10 ลอ หัวลาก ฟูโซ 6 ลอรุนเกา, ฮีโน 10 ลอ หัวลากรุนเกา, มิตซูบิชิ

V-KOOL GROUP THAILAND โทร.0-2181-5365

บจก.ไทยแสงเจริญ ไดนาโม โทร.0-2235-6241

บจก.สยามยีเอสเซลล โทร.0-2726-8054

46 �����.indd 46

7/1/56 BE 6:04 PM


B&T#225_p46-47_Pro2.indd 47

6/29/13 5:05 PM


B&T#224_p40_Pro3.indd 48

6/15/13 1:41 AM

BUS & TRUCK - V.225  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการรถพาณิชย์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you