Jaarverslag 2022 Sportvisserij Oost-Nederland

Page 1

SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND

JAARVERSLAG 2022

VOORWOORD

In deze versie van ons jaarverslag hebben we ons beperkt tot beknopte informatie, feiten en cijfers om een globaal beeld weer te geven van het vele werk wat we in 2022 verzet hebben. In het begin van elk hoofdstuk vind je een QR code, die verwijst naar het corresponderende hoofdstuk op onze website met uitgebreide informatie. Bestuurlijk is er het nodige doorontwikkeld in onze vereniging. Bij wijze van pilotproject hebben we afscheid genomen van onze rayons. Wel blijft de gebiedsindeling behouden.

Ook in het landelijke bestuur is het nodige gewijzigd. O.a. zijn de structureel zitting hebbende vertegenwoordigers uit de federaties plaats gemaakt voor een aantal nieuwe, op specialisme benoemde bestuurders.

Het vismigratieproject Swimway Vecht is dit jaar opgeleverd en afgerond. We konden weer stevig in de actiemodus met wedstrijden, evenementen en andere activiteiten. Er zijn volop VISlessen gegeven en ook het project Samen Vissen is goed van de grond gekomen. Ook op het gebied van controle en handhaving zijn mooie resultaten behaald.

Op het gebied van verenigingsondersteuning is veel werk verzet en zien we mooie initiatieven en samenwerkingen ontstaan.

Rest mij iedereen te bedanken die ook dit jaar weer zijn beste beentje heeft voorgezet, om van onze nog steeds groeiende organisatie en werkzaamheden een succes te maken. Mensen, hartelijk dank en mogelijk tot ziens, op of aan het water.

Ingmar Boersma

Voorzitter

3

KANTOOR EN INTERNE ORGANISATIE

Bestuur en ereleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 mei 2022 werd Gé Duchatteau herkozen voor zijn tweede termijn als Algemeen Bestuurslid. Gé heeft de portefeuille controle en handhaving. Algemeen Bestuurslid Ben Meijer trad voortijdig af en was niet herkiesbaar.

De samenstelling van het dagelijks bestuur op 31 december 2021 was als volgt:

Voorzitter: I. Boersma

Secretaris: J. Noltes

Penningmeester: T. Hegeman

Algemene bestuursleden:

G. Duchatteau

J. Verheij

M. Klein

Ereleden: J. van Zorge, H. Slagter en G.H. Sloot

Onderscheidingen

Sportvisserij Oost-Nederland kent Richtlijnen voor jubilea en onderscheidingen. In 2022 kwamen de volgende personen in aanmerking voor een zilveren erespeld.

Zilveren erespeld

J. Riemsdijk 12,5 jaar bestuurslid rayon 2

J. van Loo 25 jaar bestuurslid De Sportvisser Wapenveld

J. Kars 12,5 jaar lid wedstrijdcommissie

J. Wachtmeester 25 jaar secretaris T.O.P. Coevorden

R. Berkhoff 25 jaar bestuurslid HVO Vaassen – Epe

G. ter Horst 25 jaar bestuurslid Ons Genoegen Balkbrug

4

Afscheid rayonbestuurders maar welkom(e) gebiedsbijeenkomsten

In 2022 hebben wij verder invulling gegeven aan de pilot om de rayonbesturen op te heffen en te werken met gebiedsbijeenkomsten. In november 2022 zijn vier succesvolle gebiedsbijeenkomsten “nieuwe stijl” georganiseerd voor en in samenwerking met hengelsportverenigingen.

Doel van de gebiedsbijeenkomsten was onder meer om op lokaal niveau goed contact te hebben tussen de federatie en haar 68 aangesloten verenigingen en tussen de verenigingen onderling. En daarnaast om leuke, sociale, interessante, informatieve bijeenkomsten te organiseren en dat is goed uit de verf gekomen gezien de hoge opkomst en goede recensies vanuit de evaluaties. Vooral de ruimte voor interactie en inbreng van vis-gerelateerde onderwerpen kon rekenen op veel enthousiasme van onze leden.

Commissies en werkgroepen

KARPERWERKGROEP | KARPERUITZET

Karperbestand

Bergingsvijver ten noorden van Oldenzaal hersteld

Om het jaar 200 KG

karperuitzet in Kanaal

Almelo-De Haandrik

t/m 2023

ROOFVISCOMMISSIE | ROOFVISSEN

Komende 5 JAAR

karperuitzet in Twentekanaal

Komende 5 jaar 25 karpers per jaar uitzetten in Bussloo

Opgericht in juni 2022 Gepassioneerde ervaren roofvissers

Roofvis “op stap” dagen

Blogs met vistips Instagram @roofviscommissie_svon

Roofviscommissie
Oost-Nederland 5
Sportvisserij

WEDSTRIJDCOMMISSIE | WEDSTRIJDVISSEN

Jannes Kars

12,5 jarig jubileum

Selectie vijvervissen blijvend succes!

VLIEGVISCOMMISSIE | VLIEGVISSEN

15 wedstrijden in 2022 Op zoek naar nieuwe commissieleden

Praktijkdag vliegvissen

Medewerkers

Fly only zone

Doorbraak

In 2022 hebben we geen personele wijzigingen gehad. Wel werd eind van het jaar duidelijk dat Willem Bakker ons gaat verlaten. In februari 2023 zal hij gaan starten bij Waterschap Drents Overijsselse Delta.

• Hans Gels

Directeur

• Willem Bakker

Sr. Belangenbehartiger

• Elma Herms

Financieel medewerker

• Marga Hoefsloot

Administratief medewerker

• Hans Holsbeek

Beleidsmedewerker

• Sonja van der Kooi

Communicatieadviseur

• Mark Kouwenhoven

Projectmedewerker

• Dirk Otten

Verenigingsadviseur (via Sportvisserij

Nederland)

• Wilfred Sollie

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

• Jarno Veldhuizen

Adviseur Sportvisserijzaken

Opnames VIS-TV XL
6

Stagiair Hugo Brekveld

Vanaf begin november 2022 tot medio juli 2023 loopt Hugo Brekveld stage bij Sportvisserij Oost-Nederland. Dit in het kader van zijn opleiding Sportvisserij en Waterbeheer aan het Zone College uit Zwolle. Hugo is 3e jaars student en houdt zich bezig met veel uiteenlopende onderwerpen: Hugo stelt een evaluatie-document van de pilot fly-only op de Doorbraak op en hij ontwikkelt een plan voor de zuiderparkvijver in Apeldoorn, om deze om te toveren tot een echte visparel.

Daarnaast ondersteunt hij de roofviscommissie, o.a. met het organiseren van roofvis “op stap” dagen.

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. In allerlei functies zijn er nieuwe mensen bij gekomen, zoals Samen VISsen coaches, sportvisserijcontroleurs, commissieleden en vaste hulpen bij vislessen en andere activiteiten. Eind 2022 stonden maar liefst bijna 240 vrijwilligers bij ons geregistreerd.

• 240 vrijwilligers

• Betrokkenheid en passie

• Toename vrijwilligers in diverse functies

• 165 vrijwilligers geabonneerd op vrijwilligersnieuwsbrief

• 58 vrijwilligers op vrijwilligersdag Wieden/ Weerribben

• Kerstcadeau: 193 vrijwilligers Pathé Thuis filmcode / 46 vrijwilligers jaarabonnement Hét VISblad

7

Toekomst sportvisserij (organisatieontwikkeling)

In 2022 is een start gemaakt met de uitwerking van scenario 2 (uniformeren en stroomlijnen interne werkprocessen) door zes werkgroepen, bestaande uit medewerkers van Sportvisserij Nederland en de zeven federaties.

• Personeelszaken

• Vrijwilligers

• Contractbeheer en (financiële) administratie

• ICT

• controle en handhaving

• beleid- en strategische communicatie.

De resultaten van de werkgroepen zijn opgeleverd in een rapport “Harmonisatie en uniformering, fase 2” (Berenschot, 2022). De organisaties kijken positief terug op het doorlopen proces in 2022. Het management van de acht partijen hebben de bestuurlijke opdracht gekregen en gaan toezien op het verdere proces, de middelen en de prioriteitsstelling verder te leiden.

Huisvesting

Medio december 2022 hebben wij onze leden geïnformeerd over het niet tot uitvoering brengen van onze ver gevorderde plannen en ontwerp van de renovatie en verduurzaming van ons kantoorpand. Dit vanwege de feiten, dat de geraamde kosten ver boven het bepaalde maximale investeringsniveau liggen en dat er voor de toekomst grote onzekerheden zijn vanwege de instabiele markt in de bouwsector. Wij gaan opnieuw in gesprek met de gemeente Raalte om andere mogelijkheden te bespreken.

8

FINANCIEN

Inkomsten

85.836 VISpassen

7.067 JeugdVISpassen

5.868 Derde Hengeltoestemmingen

14.596 NachtVIStoestemmingen

Herstel verkoop weekvergunningen

Dagvergunningen Fly Only zone

Doorbraak

Vergoedingen en subsidies

Vergoedingen en subsidies door verenigingen, diverse organisaties, ministerie en Sportvisserij Nederland in totaal € 163.524,-

Bijdragen voor controle door Sportvisserij Nederland en het Ministerie van Justitie en Veiligheid in totaal € 72.650,-.

Uitgaven

Rayonkosten zijn vanwege het wegvallen van de rayonbesturen flink lager dan begroot. Projecten en werkzaamheden op het gebied van sportvisserijvoorzieningen, water- en visstandbeheer en visuitzet zijn wat achtergebleven.

Hoge aanloopkosten voor het verduurzamen van de huisvesting.

Bestemmingsreserves

€ 50.000,- toegevoegd aan de bestemmingsreserve “verduurzaming huisvesting”

Stand bestemmingsreserve

“verduurzaming huisvesting”

€ 278.991,-

Plafond bestemmingsreserve “verbetering sportvisserijmogelijkheden” bereikt.

Resultaten

Positieve resultaat voor verdeling

€ 163.453,-

Het positieve resultaat is na verdeling uitgekomen op € 113.453,-.

Materiële vaste activa

Er is in totaal ongeveer € 57.700,- aan investeringen gedaan en € 13.700,- gedesinvesteerd.

Liquide middelen

Het saldo aan liquide middelen bedraagt per 31 december 2022

€ 1.221.698,(2021: € 1.022.408,-).

9

BELANGENBEHARTIGING EN VERENIGINGSONDERSTEUNING

Verenigingsondersteuning

In 2022 zijn er 29 gesprekken geweest met 27 hengelsportverenigingen. Enerzijds als kennismaking, maar er is ook gesproken over diverse onderwerpen, zoals:

• Vrijwilligerstekort

• Profilering van de sport en de HSV in het geheel binnen het dorp/gemeente

• Visie en beleid van de vereniging. Wie ben je en waar wil je naar toe werken?

• Wat willen je leden en hoe kom je daar achter?

• Activiteitenaanbod. Wat is er nog meer mogelijk dan de bekende wedstrijden?

• Jeugdzaken

Verder hebben de volgende verenigingen gebruik gemaakt van professionele ondersteuning via het sportakkoord.

• HSV De Hengelsport Zwolle (Sociale veiligheid)

• HV Ons Vermaak Kampen (Visie en beleid)

• HSV ’t Meuntje Westerhaar (Visie en beleid)

• Deventer Hengelsportvereniging (Visie en beleid)

Sportvisserij LoodvrijLittle Green Bag

In 2022 is de Little Green Bag actie gestart. Om zoveel mogelijk sportvissers bewust te maken van mooie loodvrije alternatieven, vond afgelopen zomer een ludieke promotieactie plaats. Federatieve controleurs gingen op pad met loodvrije materialen in milieuvriendelijke tassen, gemaakt van agrarische vezels en opdruk #IKVISLOODVRIJ; de zogeheten “little green bags”.

Door 30 federatieve controleurs in totaal 550 loodvrije pakketten uitgedeeld!

#IKVISLOODVRIJ LITTLE GREEN BAG
11

WATER EN VIS

Naast de realisatie van een aantal sportvisserijvoorzieningen hebben we over verschillende locaties gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over de toegang en bereikbaarheid van het viswater. Het vismigratieproject Swimway Vecht is afgerond en de resultaten zijn bekend. In Enter hebben we samen met hsv ’t Zumpke maatregelen getroffen tegen aalscholvers en de fuik van de aalstal in IJhorst is ook weer regelmatig geplaatst en gelicht. De leden van onze Stichting Visserijkundig onderzoek Oost-Nederland hebben hun reguliere monitoringswerk weer opgepakt, maar moesten helaas opnieuw vele malen in actie komen om vissen te redden.

Fly only zone Doorbraak

Nadat in 2021 de fly only zone Doorbraak was geopend zijn regelmatig dagvergunningen aangevraagd om te mogen vliegvissen op dit bijzonder mooi gelegen water.

juli tot en met november favoriet individuele vissers en groepjes vangstmeldingen max 6 vergunningen per dag

snoeken VIS TV 12
ruisvoorns alvers baarzen

Stichting VKO Oost-Nederland

Na jaren geteisterd te zijn door de coronapandemie konden de vrijwilligers van de Stichting VKO in 2022 eindelijk weer hun normale ritme hervatten. De reguliere onderzoekpunten voor het Waterschap Vallei & Veluwe zijn bemonsterd maar ook een 8 tal verenigingswateren zijn onderzocht en de verenigingen zijn voorzien van advies voor hun viswater. De Stichting VKO heeft voor het eerst geassisteerd bij een fuikmonitoring om de werking van vispassages in kaart te brengen.

Huldiging vrijwilligers VISambulance

2022 was helaas ook weer een jaar van een hele droge zomer. Naar schatting zijn 10.000-en kilo’s vis gered van een wisse dood en overgezet naar dieper water. Veel van deze reddingsacties hebben plaats gevonden in de uiterwaarden van de IJssel. Als verrassing zijn de vrijwilligers gehuldigd, live op de radio bij 100% NL. Sportvisserij Oost-Nederland en de Stichting VKO hebben spelden in ontvangst genomen maar deze zijn uiteraard opgedragen aan álle vrijwilligers die deze zomer hebben geholpen bij het redden van vissen in nood.

Reddingsacties

Scan de QR codes voor video’s van de reddingsactie van 12.000 kg vis bij Zwolle en de Schipbeek.

13

Swimway Vecht

De afgelopen 4 jaar onderzochten Nederlandse en Duitse organisaties de vismigratie op de Overijsselse Vecht via het project Swimway Vecht. Vele tientallen vissen zijn gezenderd en gedetailleerd gevolgd in het riviersysteem met een lengte van meer dan 200 kilometer (Waddenzee – bron van de Vecht). Vrijwilligers van Sportvisserij

Oost-Nederland waren betrokken bij het fuikenonderzoek en het vangen van windes met de hengel.

Vismigratieonderzoek

De resultaten van Swimway Vecht geven aan dat de potentie van de Vecht voor migrerende vissen groot is. Zeldzame vissoorten zoals zeeforel, kwabaal, houting en rivierprik zijn nu al aanwezig in de Vecht. Per vissoort zien we meerdere knelpunten en kansen voor verbeteringen.

De drie belangrijkste migratieknelpunten zijn:

De Afsluitdijk zorgt voor een beperkte uittrek van schieraal

Het stuwcomplex

Vechterweerd is niet passeerbaar voor stroomopwaartse migratie van houting en kwabaal.

Aanbevelingen

Beide Vechtarmen in Nordhorn zijn niet passeerbaar voor zeeforel die zich juist zich in de bovenlopen van de Vecht voortplant.

De komende jaren worden er op de Vecht verschillende vistrappen en meestromende nevengeulen aangepast en gerealiseerd. De vismigratierivier bij de Afsluitdijk leidt er ongetwijfeld toe dat de uitrek van paling, zeeforel en houting groter wordt. Dit biedt kansen voor het hele ecosysteem met bijbehorende planten, vissen en dieren zoals visetende vogels.

14

Waterbodemkaarten

Het afgelopen jaar zijn drie nieuwe gedetailleerde kaarten toegevoegd op onze website: De Singel en de Holterkolk in Deventer en de Stadsvijver aan de Rabatstraat in Hengelo. Inmiddels zijn er ruim 70 waterbodemkaarten gratis beschikbaar. Informatie over het bodemverloop kan vissers voordeel opleveren in hun visserij. Bij alle kaarten is een link beschikbaar naar de VISplanner of in sommige gevallen naar de website van de vereniging met de voorwaarden per water.

Water- en visstandbeheer

Aalstal IJhorst

• 10x fuik gelicht

• totale vangst 282 vissen

• vangst beter bij stroming

Pilot gaaskooien

De Lee Enter

• 2 gaaskooien

• bescherming tegen aalscholvers

Sportvisserijvoorzieningen

• Mindervalide vissteiger Loolee Almelo

• 6 vissteigers De Kloot

Oldenzaal

• Trailerhelling Zwarte Water opgeknapt

Bereikbaarheid en toegankelijkheid viswateren

• Inspraak 3e tracé van de KRW IJssel

• Gebruik defensieterrein Welsum gerealiseerd

• Afspraken toegang IJssel bij Zalk

• Gebruik steigers Jachthaven Veessen gecontinueerd

Stobbeplas

• Overlast drastisch verminderd

• Opruimrondes

• Upgrade visstekken

15

COMMUNICATIE EN PROMOTIE

Na twee coronajaren konden we het afgelopen jaar weer helemaal los! Dat betekende dan ook een bomvol programma. Er werden eindelijk weer vele VISlessen op basisscholen gegeven en het project Samen Vissen kwam goed van de grond. De beurs Faszination Angeln in het Duitse Lingen bleek in mei niet zo’n succes te zijn. Verschillende evenementen zoals Meerval Mania, de ZomerVISkaravaan en het Junior IJsselfestijn werden goed bezocht. Zowel de nieuwe roofviscommissie als de vliegviscommissie organiseerden ook voor het eerst een evenement. Na 10 jaar is de Stekkenkaart van de IJssel volledig vernieuwd. Op het gebied van promotie zijn er opnieuw reportages in VIS-TV gemaakt én de VISvrouwen kwamen naar het Vechtdal.

Vislessen

In 2022 is er weer flink gewerkt aan de VISlessen op de basisschool. Er zijn in totaal 70 VISlessen gegeven, verspreid over het hele werkgebied en verdeeld over 15 VISmeesters. Ook heeft de cursus VISmeester weer plaatsgevonden en naast een nieuwe VISmeester hebben we nu ook een VISjuf in Oost-Nederland mogen verwelkomen.

Samen Vissen

Sinds 2019 verzorgen vrijwilligers van lokale hengelsportverenigingen visuitjes voor bewoners en cliënten van zorginstellingen door heel Nederland. Afgelopen jaar hebben in het hele land maar liefst 1300 bewoners van zorgcentra deelgenomen aan 171 onvergetelijke visuitjes. Alleen al in Oost-Nederland waren dat 482 deelnemers bij 57 visuitjes!

Ook hebben we in april vier nieuwe Samen Vissen coaches mogen verwelkomen. Zij hebben al een paar mooie visuitjes georganiseerd in samenwerking met de lokale hengelsportverenigingen. Een prachtige samenwerking!

16

Meerval Mania

Op zaterdag 4 juni jl. vond de tweede editie van Meerval Mania plaats op Recreatiepark de Scherpenhof aan de IJssel bij Terwolde. De organisatie lag wederom in handen van Hengelsport Federatie Midden Nederland, Meervalwebshop

Tom-Cat en Sportvisserij Oost-Nederland. Naar schatting vonden zo’n

250 bezoekers de weg naar dit complete meervalevenement en kwamen ook een kleine 100 parkgasten een kijkje nemen. Beelden zeggen meer dan woorden, dus scan de QR-code voor de aftermovie gemaakt door Roofmeister.

JEUGDEVENTS

ZomerVISkaravaan

• Wierden, Emmeloord, Marknesse, Oldenzaal

• Vistuigje maken

• Vechten op de drill-simulator

• Biologie

• Vissen onder begeleiding

• Gratis online jeugdvergunning

Straatspeeldag Marknesse

• 20e editie

• 2e woensdag juni

• Uitleg over vissen en de onderwaterwereld

• Spelletjes en gadgets

Scholenprojectdagen

• 5 en 6 september - Geesteren

• 400 kinderen

• mini-vislessen

• natuurorganisaties

Roofvis “op stap” dag Deventer

• 19 oktober - Deventer

• 17 jonge roofvissers

• YouTuber Lau Boom

• Snoek, baars en snoekbaars

Scan de QR code voor de aftermovie van de Roofvis "op stap" dag

Junior IJsselfestijn

• 1 oktober - Brummen

• 50 deelnemers

• 25 vrijwilligers

• feedervissen

• vaste stok vissen

• goede vangsten!

• grondels, voorns, brasems

17

Praktijkdag vliegvissen

Op zaterdag 1 oktober organiseerde de vliegviscommissie van Sportvisserij OostNederland een praktijkdag vliegvissen in Geesteren. Bestuurders en leden van hengelsportverenigingen uit Zutphen, Almelo, Vroomshoop, Havelte en Nijverdal maakten kennis met deze prachtige manier van vissen. Bekende vooroordelen over vliegvissen kwamen met de nodige humor en zelfspot aan de orde. En de eindconclusie? Iedereen kan het, altijd, overal en je hebt er niet veel voor nodig!

Nieuwe stekkenkaart IJssel

Begin december is de volledig geüpdatete uitgave Visstekken langs de Overijsselse / Geldersche IJssel verschenen. Vanaf Kampen tot aan Arnhem zijn de mooiste en best bereikbare visstekken beschreven, die bevisbaar zijn met de VISpas. In deze handige full colour boekvorm zijn deelkaarten van de IJssel opgenomen met daarnaast stekbeschrijvingen. De vele kleurrijke foto’s geven een mooi beeld van de omgeving en vismogelijkheden in de IJssel. Naast deze fysieke 30 pagina's tellende uitgave is er nu ook een digitale versie van de kaart beschikbaar.

VIS-TV XL

• Loodvrij

Gerrit en Bart Hannink uit Enschede maken zelf loodvrije visgewichten.

• Vissen redden

Vissen redden met de Stichting

Visserijkundig Onderzoek

Oost-Nederland.

• Meerval Mania

• Vliegvissen in de Doorbraak

• Nachtelijke controleactie Nachtuil

Scan de QR code om de afleveringen terug te kijken.

• VISvrouwen

De VISvrouwen is een TV programma over vissende vrouwen. VISvrouwen Paula en Nathalie reisden af naar het Vechtdal. De dames stapten aan boord bij Sonja van der Kooi om te gaan vissen op de Overijsselse Vecht in de omgeving van Ommen. Scan de QR code om deze aflevering terug te kijken.

Regio-edities Hét VISblad

Zoals gebruikelijk ontving elke VISpashouder uit Oost-Nederland afgelopen voor- en najaar weer gratis de regio-editie van Hét VISblad.

Voorjaarseditie:

• activiteitenkalender

• voorzieningen

• karperuitzet

• loodvrije gewichten

• oproep roofviscommissie

Digitale mediakanalen

Najaarseditie:

• Reddingsacties

• Little Green Bag

• Gaaskooien

• Controleactie Nachtuil

• Swimway Vecht

• Eregalerij

• Interview Vis Meid

Onze website biedt naast actueel nieuws nog altijd een belangrijke bron van informatie. Naast de reguliere digitale nieuwsbrief verschijnt ook een digitale vrijwilligersnieuwsbrief (2022: 165 abonnees) én is een nieuwsbrief voor externe relaties in het leven geroepen (2022: 13 abonnees).

Het aantal volgers op onze Facebookpagina is gestegen naar 3416 een stijging van ruim 20% t.o.v. het jaar daarvoor. Ook ons Instagramaccount wordt meer gevolgd. Eind 2022 volgden bijna 580 mensen ons via Instagram t.o.v. zo’n 400 het jaar daarvoor.

19

CONTROLE EN HANDHAVING

Visserijcontroles door federatieve controleurs

• Ruim 100 federatieve controleurs

• Ambassadeurs met oor- en oogfunctie

• 3.000 controles

• 340 waarschuwingen (10%)

• Meeste waarschuwingen (52%) voor geen VISpas.

Visserijcontroles door Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) 1 BOA in vaste dienst 11 vrijwillige BOA’s 4 BOA’s via convenant 6.039 constateringen 202 processen verbaal 2 inbeslagnames
351
illegale vistuigen
waarschuwingen (3%)
21

WEDSTRIJDSPORT

Net zoals de activiteitenkalender was ook de wedstrijdkalender goed gevuld! Naast de reguliere selectiewedstrijden en Federatieve Kampioenschappen konden dit jaar i.s.m. de andere federaties ook de Selecties Vijvervissen weer plaatsvinden. Tot driemaal toe werd er een Streetfishing wedstrijd georganiseerd in Zwolle: de selectie, het NK én het WK! Ook de barbeel koppelwedstrijd en de Twentekanalen korpswedstrijd stonden weer op het programma. Nieuw dit jaar waren de wervingsdagen wedstrijdvisserij om nieuw jong talent te scouten. Maar liefst 8 podiumplekken werden behaald door wedstrijdvissers uit OostNederland tijdens verschillende nationale en internationale kampioenschappen.

FEDERATIEVE WEDSTRIJDEN

Havenvisdagen Blokzijl en Steenwijk

Na het succes van de eerste havenvisdag in Genemuiden in 2019 organiseerden we begin van het jaar samen met hsv het Baarsje uit Blokzijl en HSV Steenwijk twee havenvisdagen voor jeugd van 8 tot 20 jaar.

Blokzijl – 26 februari

• 3 wedstrijdvissers – 1e plaats: Josanne Goorman

• 21 beginnende vissers – 1e plaats: Luuk Hendriks en Rhys Taylor

Steenwijk – 5 maart

• 8 wedstrijdvissers – 1e plaats: Keano Jansen

• 8 beginnende vissers – 1e plaats: Loid en Niam Damhuis

Noordoostelijk Kampioenschap

Zaterdag 9 april - Van Starkenborghkanaal

56 deelnemers - totale vangst 47 kg vis.

1e plaats Dobber dragend: Susanne Dijkstra uit Wolvega – 1.950 gram vis

1e plaats Feeder: Albert Tammenga uit Noordbroek – 7.370 gram vis.

22

Prestaties jeugdtalenten Oost-Nederland

Dit jaar deed ook het jeugd wedstrijdteam van Sportvisserij Oost-Nederland mee aan het NOK in de categorie dobber dragend. En dat deden zij erg verdienstelijk!

• Jasper Krooneman (aspirant): tweede plek vak B (770 gram)

• Jayden Breuker: derde plek vak B (610 gram)

• Keano Jansen: tweede plek vak C (230 gram)

• Bo Breuker: derde plek vak D (350 gram)

Noordelijke selectiewedstrijd kustvissen

Zaterdag 7 mei vond de Noordelijke Selectiewedstrijd Kustvissen plaats aan de zeedijk te Roptazijl. De gevangen vis bestond met name uit bot, maar ook werd er regelmatig paling gevangen. Totaal zijn er 53 vissen gevangen.

1e plaats: Frank Evink (O.K.O. Oosterwolde) - 191 cm vis

Korpswedstrijd Junioren rayon 1

Door het opheffen van onze rayonstructuur worden de rayonwedstrijden voortaan ondergebracht bij onze wedstrijdcommissie. Op zaterdag 25 juni 2022 werd i.s.m. HSV Vermaak te Rijssen de jaarlijkse Korpswedstrijd Junioren gevist met de vaste stok.

Winnend korps categorie B (U20)

• HSV Ons Vermaak Rijssen (Milan Ligtenberg, Josanne Goorman, Corne Nijland, Jurian Brinks en Jasper Seppenwolde) – 9.160 gram vis Winnend korps categorie C (U15)

• HSV Ons Vermaak Rijssen (Jarno Haase, Wouter Arends, Hugo Nijzink, Peter Haase, Erik Visscher, Luuk Altink) – 3.900 gram vis

Dorpenwedstrijd

Maar liefst 67 deelnemers wisten op 10 juli de weg te vinden naar de Drostenkampvijvers te Raalte voor de Dorpenwedstrijd! Er werd gevist in 3 categorieën en er werd een behoorlijke hoeveelheid vissen gevangen!

1e plaats: Kai Wijnbergen (cat. 0-9 jaar) - DHV Diepenveen - 228 cm

1e plaats: Tian Huisman (cat. 10-13 jaar) - Ons Genoegen Nijverdal - 553 cm

1e plaats: Milan Kleine Staarman (14-17 jaar) - Ons Genoegen Nijverdal - 370 cm

Youth Challenge

In 2022 is opnieuw de Youth Challenge georganiseerd in alle 7 federatiegebieden. In de volledige competitie is Rick Sikking uit Zutphen knap 3e geworden in de categorie U15.

23

Korpsenwedstrijd Twentekanalen

Twentekanaal Almen – 3 september

Vanuit Hengelsport Federatie Midden-Nederland en Sportvisserij Oost-Nederland

namen 17 verenigingen deel aan deze traditionele wedstrijd.

Uitslag korpsen

1. HSV De Rietvoorn uit Holten. Het winnende korps bestond uit H. Scholten, K. Kolkman, H. Stegeman, A. Lichtenberg en B. Groot Obbink

Uitslag individueel

1. H. Scholten - HSV De Rietvoorn Holten - 5.100 gram

Barbeel koppelwedstrijd

IJssel tussen Brummen en Zutphen - 8 oktober

1e plaats: Team Hengelsport Apeldoorn - 2 barbelen (77/58 cm)

Prijzenwedstrijd

Kanaal Almelo – de Haandrik, 15 oktober

In twee categorieën, dobber dragend en feeder, deden in totaal 75 deelnemers mee.

1e plaats Dobber dragend: Keano Jansen – 4.970 gram

1e plaats Feeder: Rob Stroo – 1.370 gram

24

FEDERATIEVE KAMPIOENSCHAPPEN EN SELECTIEWEDSTRIJDEN

Federatief Kampioenschap / Selectie Dobber dragend Heren en Teams

Beukerskanaal Steenwijk – 14 mei

1e plaats teams: Maver Zammataro

1e plaats individueel: Willy Blom - HSV

Haaksbergen, ruim 14 kilo

Federatief Kampioenschap / Selectie Junioren U15, U20 en U25

Urkervaart – 4 juni

1e plaats U15: Sophie Bakker –

1500 gram

1e plaats U20: Josanne Goorman –

1970 gram

1e plaats U25: Nick Eestermans –

5540 gram

Federatief Kampioenschap

Dobbervissen Dames

De Linderbeek bij Den Ham – 18 juni

1e plaats: Josanne Goorman –

2.651 gram

Federatief Kampioenschap / Selectie Feeder Individueel en Teams

Urkervaart – 25 juni

1e plaats teams: HSV het Meuntje

Westerhaar

1e plaats individueel: Frits Woltman uit

Apeldoorn, 44.110 gram vis

Selecties vijvervissen i.s.m.

Sportvisserij Fryslân en Groningen Drenthe

Vispark Nolderwoud - 2 en 16 juli

1e plaats en finalist eerste

selectiewedstrijd: Peter Urscheler, 76,4 kilo

1e plaats en finalist tweede

selectiewedstrijd: Sven de Wall, 40 kilo

Federatief Clubkampioenschap

Beukerskanaal Steenwijk - 17 september

1e plaats: HSV Haaksbergen

Selectie Streetfishing Zwolle

Stadsgrachten Zwolle - 22 oktober

1e plaats: De Hasselters – Berend

Jongman en Daan Pit - 228 cm vis

Scan de QR code voor de video.

25

OPEN NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN EN INTERNATIONALE PRESTATIES

Tijdens verschillende Open Nationale en Wereldkampioenschappen hebben wedstrijdvissers uit Oost-Nederland prachtige resultaten behaald en een mooie eremetalen meegebracht naar huis. Sportvisserij Oost-Nederland feliciteert alle winnaars met hun plek op het podium!

Team JWP Waterservice wereldkampioen

Feedervissen Italie

2e weekend april

Dylan Dams derde op ONK Junioren

27 augustus

Team Maver Zammataro tweede op ONK Teams

14 mei

Keano Jansen tweede op ONK Heren

3 september

Gert Kikkert derde op ONK Feeder

4 september

Anoek Bonnet en Bianca Venema wereldkampioenen karper vissen voor dames - september

Team Holland wereldkampioen

Streetfishing

14 en 15 oktober

Team "Oost west, thuis best"

tweede op NK Streetfishing - 5 november

JEUGDWEDSTRIJDTEAMS / -COACHES

Paula Petiet en Richard Jansen zijn de nieuwe jeugd wedstrijdcoaches van Sportvisserij Oost-Nederland. Zij hebben een nieuw wedstrijdteam gevormd en gezamenlijk kunnen trainen. De eerste mooie start waren enkele podiumplekken op het Noordoostelijk Kampioenschap.

Er zijn nieuwe talenten bij het team gekomen en het jaar is afgesloten met een leerzame clinic door Niels Evers. Beide coaches kijken terug op een leerzaam jaar.

26

Sportvisserij Oost-Nederland

Almelosestraat 1, 8102 HA Raalte

Tel. 0572-363370

info@sportvisserijoostnederland.nl

www.sportvisserijoostnederland.nl

ONTWERP: BURO 28
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.