flits_jaargang7_nummer1

Page 3

Van de (oud) voorzitter Het zwarte gat. Als jullie dit stukje lezen, heb ik normaal gesproken de voorzittershamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter. Wel een moment om even bij stil te staan. Na zo’n 10 jaar in het bestuur dreigt “het zwarte gat”. Denk aan Lance Armstrong die weer mee gaat doen aan de Tour de France. Terugkijkend op het laatste jaar dat ik voorzitter was, moet ik zeggen dat ik het als een leuke periode heb ervaren. Het bestuur van BSC Unisson is een heel plezierig groepje mensen en de sfeer was dan ook altijd heel goed. Jammer is wel dat het verloop in het bestuur zo groot is. Ook dit jaar weer twee wisselingen. Gelukkig heeft dit echter niets te maken met het functioneren van het bestuur, privé-overwegingen zijn de reden. Wat is er nu zo leuk aan een voorzitterschap? In de eerste plaats geeft het aansturen van een goed team als ons bestuur een prima gevoel. Daarnaast heb ik het heerlijk gevonden om te zien hoeveel mensen voor onze club actief zijn. Tijdens de laatste ALV heb ik een aantal leden mogen toespreken vanwege hun jubileum. Dat mensen zoveel jaren zo enthousiast voor onze vereniging bezig zijn, dat doet goed. En als klap op de vuurpijl leden te mogen benoemen tot lid van verdienste. Zoiets beleef je echt en doet je ook iets. Er wordt door een aantal mensen van onze vereniging ook nu weer ontzettend hard gewerkt aan ons clubhuis. Geweldig hoeveel tijd sommigen er in steken. Het resultaat mag er dan ook zijn. Al met al heel veel signalen dat we onderdeel zijn van een gezonde vereniging. Niet alleen financieel gezien, maar vooral ten aanzien van de mentaliteit. Een goede basis om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Er zal nog veel van onze vrijwilligers verwacht worden, maar het vooruitzicht om binnen afzienbare tijd te kunnen sporten op een nieuwe sportaccommodatie maakt het des te meer de moeite waard. Ik draag de voorzittershamer met heel veel vertrouwen over aan mijn opvolger. Ik ben er van overtuigd dat hij een heel goede voorzitter zal zijn, gezien zijn grote betrokkenheid bij de club. Nu ik weet dat hij ook nog “enthousiast” is gaan hardlopen, ben ik er zeker van dat de leiding van onze omni-sportvereniging bij hem in goede handen zal zijn. Ik wens hem en al onze leden dan ook heel veel succes voor de toekomst en hoop ook nog lang lid te blijven van BSC Unisson en af en toe ook nog mijn steentje bij te dragen. Arie Veldhuis

FLITS, clubblad BSC Unisson

september 2008 – pagina 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.