flits_jaargang6_nummer1

Page 3

Van de voorzitter Twentse gastvrijheid. Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Er wordt volop getraind op de velden en ook zijn de eerste wedstrijden gespeeld. De voetballers hebben de eerste punten weer verzameld en ook de hardlopers hebben hun eerste wedstrijd, de Singelloop, met succes gelopen. Vanwaar het kopje ‘Twentse gastvrijheid’? Wie goed heeft opgelet heeft de afgelopen weken een fanatieke groep dames zien trainen op De Grobbe. Dit was de damesselectie van FC Twente. Aangezien zij problemen hadden een geschikt trainingsveld te vinden, hadden zij ons gevraagd tijdelijk gebruik te mogen maken van onze accommodatie. Na overleg met de afdeling voetbal en lopers is er toestemming gegeven. Natuurlijk vinden wij het met z’n allen leuk dat de selectie van FC Twente onze gast is, maar dit mag nooit ten koste gaan van onze eigen leden. Inmiddels trainen zij weer elders. Wel hebben zij aangegeven de grote gastvrijheid enorm op prijs te hebben gesteld. Hulde met name aan onze kantinemedewerkers en kantinemedewerksters. Daarnaast hebben wij er mee ingestemd dat onze jeugd in Boekelo een aantal malen een disco mag organiseren in onze kantine op De Grobbe. Voorwaarde was weer dat dit niet ten koste zou gaan van onze eigen activiteiten. Wij vinden dat we hier aan mee moeten werken omdat wij als sportvereniging ook een duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Verder zijn wij als bestuur druk bezig met de voorbereidingen van de Algemene Leden Vergadering op 2 oktober a.s.. Ik hoop dat vele leden aanwezig zullen zijn aangezien de aangepaste Statuten zullen worden behandeld en tevens een aantal wijzigingen in het bestuur zullen worden voorgesteld. Minder positief is het probleem van de contributie-achterstand. Ondanks vele pogingen van onze penningmeester hebben nog steeds een veel te groot aantal leden hun contributie niet betaald. Dit is onaanvaardbaar. Iedereen weet wanneer je lid bent van een vereniging dat er behalve de lusten ook de lasten zijn. Ik roep dan ook iedereen op die nog niet heeft betaald dit zo snel mogelijk te doen. Het zou erg vervelend zijn wanneer wij sporters moeten uitsluiten van actieve deelname aan trainingen en wedstrijden, maar het houdt een keer op. Arie Veldhuis

FLITS, clubblad BSC Unisson

september 2007 – pagina 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.