flits_jaargang5_nummer5

Page 3

Van de voorzitter Algemeen Bestuur BSC Unisson weer compleet. Zoals jullie allemaal weten hebben wij de laatste tijd druk gezocht naar een nieuwe voorzitter voor onze vereniging. Buiten de huidige groep bestuursleden zijn wij er niet in geslaagd een geschikte kandidaat te vinden. De kandidaten die wij wel geschikt achtten hebben om diverse, vaak persoonlijke redenen (drukte, enz.), nee gezegd. Vele mensen willen graag activiteiten verrichten voor de vereniging, maar niet voor een langere periode als voorzitter. Reden waarom wij besloten hebben niet langer naar een kandidaat buiten het huidige bestuur te zoeken. Vanaf heden zal ik, na een periode als interim-voorzitter te hebben opgetreden, de nieuwe voorzitter van BSC Unisson zijn, hetgeen uiteraard in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering goedgekeurd dient te worden. De hierdoor ontstane vacature van vice-voorzitter zal door Rob Stokkers worden vervuld, naast zijn functie als voorzitter van de afdeling voetbal. Door het aanvaarden van de functie van voorzitter van de gehele vereniging, zal ik conform de statuten niet langer op kunnen treden als voorzitter van de Boekelopers. Wij zijn erg blij dat Gerrit Meutstege bereid is dit voorzitterschap op zich te nemen. Hij zal daarnaast als vertegenwoordiger van de Boekelopers in het algemeen bestuur zitting nemen. In onze ogen een prima keuze, aangezien Gerrit naast zijn passie het hardlopen ook lange tijd actief is geweest binnen de afdeling voetbal als leider. Hiermee is het algemeen bestuur weer volledig. Toch zullen wij op korte termijn opnieuw op zoek moeten naar een aantal mensen die een actieve rol willen spelen bij het realiseren van de nieuwe sportaccommodatie. Wij willen hiertoe een aantal projectgroepen in gaan stellen, zoals op het gebied van financiën, terreinen en gebouwen. (Meer hierover in deze Flits op bladzijde 4 ‘Voortgang nieuwe accommodatie’). Behalve deze bestuurlijke zaken hebben wij ons binnen het algemeen bestuur nog bezig gehouden met het actualiseren van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Een commissie bestaande uit Herman Vossebeld, Evert Egberink en Ben van Beek hebben inmiddels een voorstel met wijzigingen ingediend. Dit voorstel zal in de volgende vergadering worden besproken en daarna voorgelegd worden aan de Algemene Ledenvergadering. Ook verheugen wij ons weer erg op het komende B-toernooi. De commissie B-toernooi draait al weer enige tijd op volle toeren en heeft geweldig veel werk verzet. Onvoorstelbaar dat zij binnen een relatief kleine vereniging als de onze elk jaar weer in staat zijn zo’n aantrekkelijk toernooi te organiseren. Ook dit jaar zijn zij er weer in geslaagd een prachtig deelnemersveld samen te stellen. Ik hoop weer veel BSC Unissonners op ‘t Unicum te treffen rond de Pinksterdagen. Arie Veldhuis

FLITS, clubblad BSC Unisson

april 2007 – pagina 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.