flits_jaargang3_nummer3

Page 3

Van de voorzitter Bij het verschijnen van deze Flits hebben we de Algemene Ledenvergadering inmiddels al weer achter de rug. U bent weer bijgepraat over financiën, accommodatie-perikelen en wat een vereniging zoal nog meer bezig kan houden. Vooral het onderwerp van de accommodatie is de moeite waard om nog eens op terug te komen. Ik weet zeker dat de leden van de Stadsdeelcommissie West van de gemeente verrast waren, toen ze de busladingen inwoners van Boekelo en Usselo bij de vergadering van 23 november aan de Ter Kuilestraat zagen verschijnen. Hulde voor alle inwoners van onze gemeenschap die de moeite hebben genomen om onze belangen bij de gemeente te verdedigen. Maar u kunt zich voorstellen dat ik in het bijzonder trots ben op onze eigen leden die daar prominent waren vertegenwoordigd. Of het heeft geholpen, zal de toekomst uitwijzen. We hebben er echter met z’n allen alles aan gedaan wat maar mogelijk was om onze gerechtvaardigde eisen kracht bij te zetten. Het valt te hopen dat de gemeente er eindelijk van doordrongen raakt dat Boekelo en Usselo naast plichten ook rechten hebben. Natuurlijk, er zijn wijken van Enschede die slecht af zijn. Maar betekent dat dan dat wij eerst onze voorzieningen krijgen als de laatste straat van de stad heeft waar ze volgens het College van B&W recht op hebben. De leefbaarheid van ons dorp hoort onze grote broer een zorg te zijn. Vooralsnog is daar nog maar weinig van te merken. Bij wijze van grap(?) heb ik de eerste dorpsgenoot al horen vragen hoeveel handtekeningen er nodig zijn voor het aanvragen van een referendum over aansluiting bij Haaksbergen! In ernst of niet, ik hoop dat de gemeente een welwillende overlegpartner zal blijken en dat we gezamenlijk tot creatieve oplossingen in staat zijn. Het CDA, de VVD, de Stadspartij en Burgerbelangen toonden zich in ieder geval bereid om daaraan mee te werken. D66 en Groen Links hielden zich diplomatiek op de vlakte en de houding van de PvdA en de Christenunie was in mijn ogen voor Boekelo en Usselo ronduit teleurstellend! Hopelijk verandert dat nog. Maar ja, er komen nog geen verkiezingen aan en kennelijk vertegenwoordigen we te weinig stemmen om goed naar te luisteren. Ik heb groot belang gehecht aan de samenwerking in de afgelopen tijd met de Koepel en de Dorpsraad. Hoe goed die samenwerking is, bleek ook op de 23e november. Verheugend was ook de aanwezigheid en belangstelling van de zijde van de nieuwe voorzitter van het Military-bestuur, Robert Zandstra. Als de samenwerking tussen de vier betrokken deelnemers in het overleg in Boekelo/Usselo (BSC Unisson, Dorpsraad, Koepel en Military), tekenend is voor de toekomst van de betrokkenheid van de inwoners met ons dorp, dan zie ik die toekomst voor Boekelo en Usselo zonnig in! Voor alle duidelijkheid: als om welke redenen dan ook de gezamenlijke toekomst aan de Boekelosestraat niet voor ons is weggelegd, dan zullen we ook op de Grobbe onze b(l)oeiende vereniging verder uitbouwen en waar we kunnen samen optrekken. Ik wens iedereen hele fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een gezond, sportief en succesvol 2005! Rieks Schoenmaker

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2004 – pagina 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.