Schaapskooi week 08 2022 Heerde

Page 6

NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 6 PAGINA 2

Stephan Nienhuis één jaar wethouder

HEERDE- Op 15 februari was het een jaar geleden dat Stephan Nienhuis, als opvolger van Jan Berkhoff, werd benoemd tot wethouder in de gemeente Heerde. Nu een jaar later blikt de 42-jarige Heerdenaar �jdens een gesprek in het Raadhuis terug op één jaar wethouderschap. Grote portefeuille Begin 2021 stopte Jan Berkhoff als wethouder. Door zijn par�j CDA Heerde-Wapenveld werd Stephan voorgedragen als opvolger. “Het jaar 2020 was voor de gemeente Heerde een heel onrus�g jaar, zowel bestuurlijk als vanwege corona. Ik ben gevraagd en heb er heel hard over nagedacht, want ik moest daarvoor wel mijn erg leuke baan opzeggen. En een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, is dat heel handig of niet? Aan de andere kant, ik wilde dit al�jd al een keer gaan doen.” Hij kreeg de onderwerpen Ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisves�ng, begraafplaatsen, preven�e, onderwijs en educa�e, sport, jeugdhulp en de Wmo op zijn bordje. Nienhuis is er toch

voor gegaan, ondanks de zorgen die de opposi�e hee� geuit over de grote portefeuille die hij als beginnend wethouder onder zijn hoede kreeg. Daarover zegt hij nu: “Het was misschien wel veel, maar ik heb gezegd ‘ik ga het een jaar aankijken’. Het is een hele leuke uitdaging, heel divers.” In dat jaar hee� hij veel geleerd en kennis opgedaan alsmede de interne organisa�e goed leren kennen. “Voor een volgende periode is het misschien niet onverstandig om de portefeuilles anders te verdelen. Ondanks dat ze daar – terecht – kri�sch over waren, heb ik mij toch gesteund gevoeld door de opposi�e. Ook ben ik pre�g opgevangen door het college als door de ambtelijke organisa�e. Zij hebben mij heel goed meegenomen. Dat is pre�g werken.” Wethouderschap Over de grootste verandering van raadslid naar wethouder zegt Nienhuis: “Als raadslid heb je vooraf een kaderstellende rol en een controlerende func�e achteraf. Nu als wethouder heb ik veel meer te

Nieuw: Knol Makelaardij

maken met de uitvoering en het proces en dat is ontze�end leuk. We zijn echt aan het kijken hoe we onze gemeente mooier kunnen maken.” Als wethouder hee� Stephan er bewust voor gekozen om de lijn van zijn voorganger Berkhoff consistent voort te ze�en. “Grote beleidswijzigingen doorvoeren vraagt veel van de ambtelijke organisa�e. Zo vlak voor de verkiezingen leek mij dat niet verstandig. Bestuurlijke rust had voor mij meer prioriteit. Na de gemeenteraadsverkiezingen met een nieuw coali�eakkoord is het een natuurlijker moment om eventuele veranderingen door te voeren. Ik hoop dat ik daarvoor de mogelijkheid ga krijgen.” Op het wethouderschap kun je je niet voorbereiden, zegt Nienhuis. “Het is een heel dynamische func�e. Als raadslid heb je een voorbeeldfunc�e, en als wethouder nog veel meer. Wat je doet, ligt onder een vergrootglas. Voor mij is het een enorme s�mulans en mo�va�e om het goede te doen.” Vanuit zijn portefeuille zijn er een aantal successen waar Stephan heel erg blij mee is, mede dankzij de inspanningen van zijn voorganger: de realisa�e van STIP, het groene licht voor vakan�epark Nieuw Ennerveld en het aanzienlijk aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen. Lijsttrekker Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is Nienhuis lijs�rekker voor CDA Heerde-Wapenveld. “Toen ik aantrad als wethouder wilde ik dit niet alleen voor een jaar doen, ik ga mijn best doen voor een volgende periode. Wat ik vooral terug hoor is dat inwoners blij zijn dat er eindelijk weer een wethouder uit Heerde komt. Dat wordt gewaardeerd.” En hoe gaat het er na de gemeenteraadsverkiezingen uitzien? “Ik ben blij dat landelijk de rust is teruggekeerd bij het CDA. Ook de lokale frac�e hee� het heel goed gedaan. Alle campagnes komen op stoom, er staat een aantal verkiezingsdebatten op het programma. Nog maar een maand, dan weten we waar aan toe zijn.” Stephan kijkt met een goed gevoel terug op een jaar wethouderschap. “Het mooie aan de Heerder poli�ek is dat we beginnen vanuit verschillende uitgangspunten, maar dat we elkaar wèl willen vinden, met wederzijds respect. En dat is pre�g.”

Samenwerking belastingen

HATTEM- Ha�em is een makelaarskantoor rijker: Knol Makelaardij, geves�gd aan de Dorpsweg 20. Jan-Willem Knol hee� als makelaar al veel ervaring opgedaan bij diverse kantoren op de Veluwe, en waagt nu de stap om voor zichzelf te beginnen. “Half december heb ik de knoop doorgehakt en ben er voor gegaan!”, vertelt hij. De vraag was natuurlijk: waar wilde Jan-Willem zich ves�gen? “Ha�em is een heel leuk stadje en hee� een mooie regionale functie. Daarbij; ik heb hier vroeger op school gezeten en heb jaren in een bouwmarkt hier in Ha�em gewerkt. Ik ken het Ha�emse dus wel.” Als nieuwe makelaar moet Jan-Willem flink aan de weg �mmeren. Zijn eerste woning staat inmiddels op Funda. “Ik heb inmiddels een aantal bezich�gingen gehad en het leuke is dat ik terug krijg van mensen dat ik het anders aan pak. Ik begin bijvoorbeeld op zolder, dat zijn mensen niet gewend. Belangrijke leefruimtes, zoals de woonkamer en keuken, moeten goed blijven hangen en doe ik daarom pas als laatste. Dan houden we ook even een praatje op de bank. Mensen moeten voelen hoe het is in een woning”, vertelt Jan-Willem over zijn werkwijze. “En waar kijkers bij sommige makelaars een half uur hebben om door een woning te ‘hollen’, ruim ik daar sowieso ten minste drie kwar�er voor in. De aankoop van

een huis is een grote beslissing, daar moet je de �jd voor nemen.” Ook als het gaat om presenta�e, pakt Jan-Willem de zaken op zijn eigen manier aan. “Ik denk dat je met een goede presenta�e echt het verschil kunt maken. Soms lees je nietszeggende teksten bij een woning en ik vind het belangrijk om de unieke eigenschappen van een woning te benadrukken. Verder zorg ik voor mooie foto’s en ook de omgeving van een woning moet aan bod komen. Daarvoor maak ik ook regelma�g gebruik van een drone.” De makelaardij is de afgelopen jaren niet al�jd posi�ef in het nieuws gekomen en Jan-Willem realiseert zich dat terdege. “Eerlijkheid is heel belangrijk in dit vak. Ik wil makelaar zijn zoals ik zelf behandeld zou willen worden. Fris, helder en transparant; daar sta ik voor”, aldus Jan Willem. “Ik vind het ook belangrijk om korte lijnen te hebben. Ik heb bijvoorbeeld een appgroep met de verkopers. Krijg ik een berichtje, dan heb je snel een reac�e terug.” Jan-Willem is met zijn makelaarskantoor aangesloten bij de NVM. “Een organisa�e die staat voor kwaliteit en degelijkheid. Dat wil ik iedereen die gebruik maakt van onze diensten ook leveren.” Wilt u meer weten over Knol Makelaardij? Neem vooral een kijkje op www.knolmakelaardij.nl of neem contact op via tel. 038-3038200 of info@knolmakelaardij.nl.

HEERDE/HATTEM- De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Heerde, Ha�em, Oldebroek en Elburg hebben het voornemen uitgesproken om een belas�ngsamenwerking aan te gaan. Het is de bedoeling om hiermee te starten op 1 januari 2024. Door samen te werken neemt de (personele) kwetsbaarheid bij de werkzaamheden op het gebied van de belas�ngen af. In de komende periode gaat een kwar�ermaker aan de slag met de voorbereidingen. Het gaat om onder andere de volgende belas�ngen: de onroerendzaakbelas�ng (OZB en WOZ), de havenbelas�ng, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing, de toeristenbelas�ng, de begrafenisrechten, de precariobelas�ng en diverse leges. Gemeenten zijn steeds a�ankelijker van verplichte systemen en complexe so�warepakke�en. Die zijn voor een kleine gemeente rela�ef duur. Samen tellen de vier gemeenten zo’n 78.000 inwoners. Hierdoor zijn de kosten van de systemen/so�ware lager dan wanneer iedere gemeente deze apart moet organiseren. Een andere belangrijke reden om de samenwerking aan te gaan is het versterken van de slagkracht. Bij kleine gemeenten is de uitvoering van de gemeentebelas�ngen in handen van enkele medewerkers. Dit levert een risico op wanneer er sprake is van ziekte of van vertrek naar een andere werkgever. Door de toekoms�ge samenwerking kunnen de betrokken medewerkers hun exper�se beter delen en efficiënter werken.

Carnavaleske zaterdagmarkt

VAASSEN- Omdat het na de laatste versoepelingen rondom de Coronamaatregelen alsnog mogelijk is op beperkte schaal carnaval te vieren, gaat De Rossumdaerpers dat zaterdag 26 februari doen. Zoals het de vereniging betaamt, wil zij heel Vaassen hierbij welkom heten. Daarom wordt het gehouden op het marktplein, waarbij een podiumwagen onderdeel is van de gebruikelijke zaterdagmarkt. Zo wordt die dag toch één groot feest. Voor Prins Gertjan I en Prinses Eline I beginnen hun plichtplegingen kort na half elf als zij in Museum Vaassen Historie worden geïnterviewd door Radio 794, waardoor mensen zo al enigszins in de stemming kunnen komen. Als de doorluch�ge hoogheden van daaruit naar de markt lopen, kunnen feestvierders naar het centrale punt in Vaassen komen, waar tussen IJssalon Rozeboom en Marktzicht een podiumwagen staat. Daar begint om elf minuten over elf het feest met de officiële opening door

voorzitter Rob Hoppenbrouwer. Vervolgens neemt Adjudant Erwin – zoals dat van hem gewoon is �jdens carnaval – de regie over en presenteert een programma, waarin niet alleen DJ’s van de club aan bod komen, maar ook het duo Suitz, dat al eens eerder optrad �jdens de feesten in De Rossumburcht en het publiek opnieuw gaat vermaken volgens hun bekende slogan: Strak in het pak, uit je dak. Verder zijn er die dag optredens van de eigen dansgardes, waardoor de feestvierders overdag een gezamenlijk moment hebben om carnaval 2022 luister bij te ze�en. Het moest in 2021 online en in 2022 is het slechts beperkt, maar De Rossumdaerpers kan toch leven volgens een regel uit één van de beroemdste carnavalsnummers aller �jden van de Twee Pinten: ‘Wat er ook gebeuren zal, wij vieren al�jd carnaval’. “In 2023 gebeurt dat hopelijk weer tradi�oneel vier dagen in dorpscentrum De Wieken die dan weer is omgebouwd tot Rossumburcht.”

EpeDoet! Vrijwilligersvacatures EPE- EpeDoet! is het onafhankelijke pla�orm voor vrijwilligerswerk in de gemeente Epe. Vraag en aanbod rondom al het vrijwilligerswerk in de gemeente Epe komen hier samen. Meer informa�e via www.epedoet.nl of bel naar Koppel-Swoe via tel. 0578-676767. Sta jij graag met je voeten in de klei en ben je niet bang voor vieze handen? Dan is De Boerderij, van s�ch�ng De Passerel

in Oene op zoek naar jou! Ze zijn een groep enthousiaste mensen met en zonder verstandelijke beperking. Er is een hoop werk te doen en daarbij kunnen ze soms best even wat extra handen gebruiken. Ben jij tussen de 25-55 jaar, houd je van het boerenleven en vind je het leuk om samen met mensen te werken? Schroom dan niet en neem contact op.

Olde Deerns en Tinus van Huffelen in Cultureel Café

EPE- Op zondag 27 februari kunt in het Cultureel café van het Kulturhus, Sta�onsstraat 25 te Epe genieten van het optreden van ‘De Olde Deerns’ en Tinus van Huffelen. ‘De Olde Deerns’, maar ook weer niet zó oud. Oud staat namelijk voor: oud-leden van Jong Gelre Twello. Tijdens een reünie in 1998 werd een revue opgevoerd, met daarin één dialectliedje. Dit lied, ‘Iesselland’, is de basis geworden van de oprich�ng van ‘De Olde Deerns’. Freke, He�y en Nel hebben de afgelopen 10 jaar een groot repertoire opgebouwd van mooie liedjes en gedichten/voordrachten over vroeger en nu, over liefde, dialect en andere onderwerpen. Soms bestaande liedjes, soms zelfgeschreven liedjes, verhaaltjes die worden uitgespeeld en gedichten. Met één overeenkomst: alles in het di-

alect. Het dialect gee� een band, gee� je het gevoel, dat je elkaar snapt. Maar ook mensen, die geen dialect spreken, genieten van een optreden van ‘De Olde Deerns’. Het programma van de dames is soms hilarisch, soms ontroerend, natuurlijk met veel herkenning. Het staat garant voor een heerlijke middag ontspanning. Laat u verrassen - en geniet van hun gezellige optreden. Het duo Marty en Tinus van Huffelen wordt in verband met de gezondheidsproblemen van Marty, voortgezet door troubadour Tinus. Het wordt vast weer een gezellige middag met Hollandse liedjes van Nick en Simon, Guus Meeuwis en vele andere zangers vanaf de jaren 60 tot nu. Van 15.00 tot 17.00 uur in de Rabozaal. Vrij entree. Let op: de zaal gaat open om 14.45 uur, dus kom niet te vroeg!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.