Page 1

i N N EH Å L L

1 2007 i sammandrag 2 Vd har ordet 4 affärsidé, vision, mål och strategi 6 Broströms varumärke 9 En dag med Broström 10 Verksamheten 10 kunderbjudande 13 Marknadsförutsättningar 16 konkurrenter

Broström Årsredovisning 2007

18 Marknadens och verksamhetens utveckling 22 Broström ship agency Network 24 Broströms samarbetspartners

Förvärv, samarbeten och asiatisk expansion

25 Medarbetare 28 fartygen 30 kvalitet, säkerhet och miljö 33 it 34 flerårsöversikt 37 Broströmaktien

Broström fortsatte under 2007 sin expansion i Asien. Genom förvärv och nybyggen växte fartygsflottan i regionen från 9 till 22 fartyg. Samtidigt stärkte Broström sina positioner i Europa och inom Atlanttrafiken. Bland de större nyheterna kan nämnas: •

Nytt strategiskt samarbete med tyska Reederei ClausPeter Offen omfattande åtta produktkemikalietankfartyg på 37 000 dwt, vilka kommer att levereras under 2008.

Förvärv av Petroships Group i Singapore. I förvärvet ingick nio mindre och medelstora produkttankfartyg, vilka kompletterar Broströms befintliga större tonnage i Asien.

Leverans av fyra större fartyg för trafik i Asien, vilka ägs av Broströms partner Dünya.

Förvärv av två mindre produktfartyg för europeisk trafik tillsammans med partnern Erik Thun.

Omfattande uppgradering av två fartyg för säkrare och mer effektiva transporter av etanol och metanol på Atlanten.

Försäljning av Broströms 50-procentiga andel i skeppsmäkleriet Percy Tham i Oxelösund AB.

40 aktiedata 41 Nyckeltal 42 riskfaktorer och känslighetsanalys 45 förvaltningsberättelse 49 koncernens resultaträkningar 50 koncernens balansräkningar 52 koncernens förändring av eget kapital 53 koncernens kassaflödesanalyser 54 Moderbolagets resultaträkningar 55 Moderbolagets balansräkningar 56 Moderbolagets förändring av eget kapital 57 Moderbolagets kassaflödesanalyser 58 redovisnings- och värderingsprinciper 64 Noter 74 Vinstdisposition 75 revisionsberättelse 76 Bolagsstyrningsrapport 82 styrelsens rapport 83 supervisory committee 84 styrelsen

Östra Hamngatan 7 403 30 Göteborg tel 031 61 61 00 fax 031 711 80 30 www.brostrom.com

86 adresser 87 fackordlista

Årsredovisning 2007

Omslagsfoto från BRO DESIGNER: Malin Persson, Chief Officer.


i N N EH Å L L

1 2007 i sammandrag 2 Vd har ordet 4 affärsidé, vision, mål och strategi 6 Broströms varumärke 9 En dag med Broström 10 Verksamheten 10 kunderbjudande 13 Marknadsförutsättningar 16 konkurrenter

Broström Årsredovisning 2007

18 Marknadens och verksamhetens utveckling 22 Broström ship agency Network 24 Broströms samarbetspartners

Förvärv, samarbeten och asiatisk expansion

25 Medarbetare 28 fartygen 30 kvalitet, säkerhet och miljö 33 it 34 flerårsöversikt 37 Broströmaktien

Broström fortsatte under 2007 sin expansion i Asien. Genom förvärv och nybyggen växte fartygsflottan i regionen från 9 till 22 fartyg. Samtidigt stärkte Broström sina positioner i Europa och inom Atlanttrafiken. Bland de större nyheterna kan nämnas: •

Nytt strategiskt samarbete med tyska Reederei ClausPeter Offen omfattande åtta produktkemikalietankfartyg på 37 000 dwt, vilka kommer att levereras under 2008.

Förvärv av Petroships Group i Singapore. I förvärvet ingick nio mindre och medelstora produkttankfartyg, vilka kompletterar Broströms befintliga större tonnage i Asien.

Leverans av fyra större fartyg för trafik i Asien, vilka ägs av Broströms partner Dünya.

Förvärv av två mindre produktfartyg för europeisk trafik tillsammans med partnern Erik Thun.

Omfattande uppgradering av två fartyg för säkrare och mer effektiva transporter av etanol och metanol på Atlanten.

Försäljning av Broströms 50-procentiga andel i skeppsmäkleriet Percy Tham i Oxelösund AB.

40 aktiedata 41 Nyckeltal 42 riskfaktorer och känslighetsanalys 45 förvaltningsberättelse 49 koncernens resultaträkningar 50 koncernens balansräkningar 52 koncernens förändring av eget kapital 53 koncernens kassaflödesanalyser 54 Moderbolagets resultaträkningar 55 Moderbolagets balansräkningar 56 Moderbolagets förändring av eget kapital 57 Moderbolagets kassaflödesanalyser 58 redovisnings- och värderingsprinciper 64 Noter 74 Vinstdisposition 75 revisionsberättelse 76 Bolagsstyrningsrapport 82 styrelsens rapport 83 supervisory committee 84 styrelsen

Östra Hamngatan 7 403 30 Göteborg tel 031 61 61 00 fax 031 711 80 30 www.brostrom.com

86 adresser 87 fackordlista

Årsredovisning 2007

Omslagsfoto från BRO DESIGNER: Malin Persson, Chief Officer.


FAC KO R D L I S TA

Bareboatcharter Redaren hyr ut fartyget utan manskap, ofta under en lång period. Den som hyr fartyget betalar driftsutgifterna medan bareboathyran betalas till redaren med en fast summa varje månad. Barlastresa Sjötid utan last, positionering till lastningshamn.

Broström på tre minuter

Bunker Benämningen på fartygets drivmedel, dvs den olja som används i fartygets maskineri. CERA Cambridge Energy Research Associates. www.cera.com

Varför finns Broström?

Vad är Broströms erbjudande?

Transportkontrakten har en volym som utgör ungefär

av fartygen tillbringar nästan hälften av sin operativa tid

När olje- och kemikalieindustrin globaliserats har det fått

Broström erbjuder effektiva och flexibla marina logistik-

50 procent av total kapacitet, vilket innebär att Broström

i hamn, vilket ställer särskilda krav på rationell lasthante-

som följd att antalet företag blivit färre men större, och

lösningar för den globala olje- och kemikalieindustrin.

kan upprätthålla en jämn och hög utnyttjandegrad.

ring. Genom sina långvariga kundrelationer kan Broström

att logistiken blivit en alltmer kritisk faktor. Tidigare var

Tjänsterna omfattar transport av raffinerade oljeprodukter

till exempel oljebolagen ofta lokalt förankrade med stora

såsom bensin, diesel och eldningsolja samt kemikalier,

dessa transportkontrakt utföras med en hög flexibilitet. Vid

nationella depåer av raffinerade oljeprodukter. En på-

till exempel metanol, etanol och MTBE. Transporterna

en eventuell störning har Broström tillgång till ersättnings-

drivande faktor bakom omstruktureringen av branschen

integreras ofta i kundernas distributionskedja och går från

tonnage. För Broström är leveranssäkerhet och pålitlighet

har varit att minska kapitalbindningen i form av lager-

raffinaderi till depå samt mellan depåer. Tjänsteerbjudandet kännetecknas av:

uppbyggnad för att istället låta lagren flytta ut på haven i ett uttalat ”just in time”-tänkande. Under de senaste åren har kraven på sjöfarten ökat kraf-

pålitlighet och förutsägbarhet

hög servicegrad genom möjlighet till kundanpassade

tigt vad gäller frågor om kvalitet, säkerhet och miljö. Detta innebär i sin tur att många äldre fartyg idag inte längre är

logistiklösningar •

aktuella för uppdrag för de alltmer medvetna kunderna eller i farvatten där miljö- och säkerhetskraven ställer särskilt höga krav på aktörerna. Utvecklingen har i kombination med ett ökat utnyttjande i världens raffinaderier, skapat en större känslighet för plötsliga störningar i form

stor och modern fartygsflotta som möjliggör effektivitet och flexibilitet

• •

långtgående kvalitets- och säkerhetstänkande omfattande marknadskunskap genom såväl lokal som global närvaro och långvariga kundrelationer.

Tack vare Broströms stora och moderna fartygsflotta kan

viktiga komponenter i grundsynen på begreppet kvalitet.

Vilka är Broströms kunder?

Läs mer på sidorna 10–12

Dödvikt (dwt) Vikten av den last, bunker och lös utrustning som fartyget förmår bära.

Broströms kunder är främst stora internationella olje- och kemikalieföretag. En annan stor kundgrupp utgörs av

Hur får Broström intäkter?

mäklare av oljelaster samt industriella användare av oljeoch kemikalieprodukter.

IEA International Energy Agency. www.iea.org IMO International Maritime Organisation. FNs organ för sjöfartsfrågor med säte i London. www.imo.org

Priset på produkt- och kemikalietransporter (fraktraterna) sätts på marknaden och styrs till mycket stor del av förhål-

Läs mer på sidan 15

IMO-klass Klassificering av produkt- och kemikalietankfartyg efter vilken typ av laster fartyget får transportera. Ett fartyg med IMOklass 1 lever upp till de högsta kraven, vilket innebär att fartyget får transportera de mest avancerade kemikalierna.

landet mellan utbud och efterfrågan på transportkapacitet. Eftersom enskilda operatörer har begränsade möjligheter att påverka prissättningen, är ett effektivt nyttjande av far-

ISPS International Ship and Port facility Securitykod som utfärdas av IMO för hamn och fartygsskydd mot yttre hot i form av terroristattacker, kapningar och sjöpirater.

tygsflottan Broströms främsta medel att öka lönsamheten. Företagets inriktning på transportkontrakt får här en av-

Broström arbetar målmedvetet för att möta industrins

kunderbjudandet. Kontrakten innebär att företaget åtar sig

görande roll då de ger större möjlighet till planering, vilket

att under en bestämd tidsperiod transportera en viss volym

minskar andelen barlastresor. Även lasthanteringen i hamn

mellan ett antal hamnar som kunden bestämmer.

är av stor betydelse, främst i de segment där transportsträckorna är korta och antalet hamnanlöp många. Många

Kalendarium 2008 29 29 27 6 1)

apr apr aug nov

Årsstämma kl 17, Lorensbergsteatern, Göteborg1) Delårsrapport första kvartalet 2008 Delårsrapport andra kvartalet 2008 Delårsrapport tredje kvartalet 2008

Kemikalietanker Tankfartyg konstruerat för att transportera kemikalier. Kondensat En blandning av de tyngsta delarna av naturgas. Kondensat är flytande vid normalt tryck och temperatur. LIBOR London Inter Bank Offered Rate, avser räntenivå. MTBE Methyl Tertiary Butyl Ether – tillsats i bensin för att förbättra förbränningen och minska luftföroreningarna.

.4&,

 

 







  











Produkttanker Fartyg som transporterar raffinerade oljeprodukter. PSSA Particulary Sensitive Sea Area (särskilt känsligt havsområde) IMO-klassning som innebär att sjöfarten i ett havsområde omfattas av särskilt stränga regler avseende miljö och säkerhet. Skepps- och fartygsklarering Ombesörjande av olika formaliteter och utbetalningar av hamnavgifter, tull etc i samband med att ett fartyg anlöper eller avgår från en hamn. Klareringen sköts av klarerare anställda av rederiets ombud i hamnen.

SQAS Security and Quality Assessment System - kvalitetssäkringsystem för transporter, utvecklat av kemikalieindustrin. Timecharter Redaren hyr ut sitt fartyg komplett och bemannat mot en betalning som utgår med en viss summa per dag eller en viss summa per ton dödvikt och månad. Den som hyr fartyget betalar för bunker och hamnavgifter. TMSA Tanker Management and Self Assessment - riktlinjer för självinspektion av fartygens egna ledningssystem, utvecklat av oljebolagens forum för sjötransporter. Tonnageskatt (tonnagebaserad beskattning) En typ av schablonbeskattning som bygger på att fartygsägaren betalar skatt i förhållande till storleken på fartygsflottan istället för på årets resultat. Transportalkoholer Alkoholer, till exempel etanol, som används som drivmedel i fordon.

Kaskoförsäkring Redarens primära försäkring som täcker fartyget.

Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 3,00 per aktie för 2007. För mer info besök www.brostrom.com

.4&,

Parceltankoperatör Bolag/rederi som fokuserar på transport av kemikalier i små partier.

Spotmarknad Fraktmarknad där kontrakt slutes för enstaka resor.

Läs mer på sidorna 4–5, 10–12

Broströms inriktning på transportkontrakt är centralt för

Läs mer på sidorna 13–15

därmed medverka till förbättringar i lasthanteringen.

Commercial Management Redaren överlåter till utomstående part att marknadsföra och operera fartyget mot ersättning, ofta i form av provision på bruttointäkten och ibland med inslag av vinstdelning. DNV Ledande internationellt klassificeringssällskap med säte i Norge. www.dnv.com.

av till exempel produktionsbortfall eller dåligt väder. efterfrågan på säkra och tillförlitliga logistiktjänster.

också påverka lastinstallationerna i specifika hamnar och

Clarkson Research Studies Brittiskt företag som tillhandahåller statistik- och analystjänster med inriktning på internationell sjöfart. www.clarkson.co.uk

Parcel Tanker Kemikalietankfartyg konstruerat för transport av kemikalier i små partier.

     

Nafta Ur petroleum genom destillation utvunnen klar, färglös och lättflytande vätska bestående av huvudsakligen paraffinkolväten. Utgör bland annat halvfabrikat vid bensinframställning. OPEC Organisation of Petroleum Exporting Countries. OPEC med säte i Wien, Österrike, består av elva oljeproducerande länder. www.opec.org

Transportkontrakt (Contract of Affreightment) Redaren förbinder sig att transportera en bestämd lastkvantitet mellan avtalade destinationer över en viss period. Ofta stipuleras hur långa intervallen skall vara mellan varje resa och största tillåtna fartygsstorlek. Vettingkontroll Oljebolagens kontroller av standardredskap, procedurer och organisation hos deras leverantörer av marina transporttjänster. Worldscale Ett internationellt fraktindexsystem för tankfartyg. När ett tankfartyg kontrakteras för en last uttrycks ofta frakten i procentenheter av Worldscale index. Återstodsolja Eldningsolja från den nedre delen av destillerikolonnen med högt värmevärde. Används som bränsle i större anläggningar för produktion av el och värme samt för fartygsdrift.

N/FUUPPNTÊUUOJOH ‰o3ÚSFMTFSFTVMUBU &#*5 IÚHFS 

‰o3FTVMUBUFGUFSmOBOTOFUUP IÚHFS

Omsättning och resultat Broströms nettoomsättning ökade under 2007 med MSEK 118. Med hänsyn taget till sålda verksamheter var ökningen MSEK 214.

Grafisk form: Colleen och Cordovan. Manus: Sund Kommunikation. Foto: Magnus Eklöf och Peter Bartholdsson. Tryck och repro: Göteborgstryckeriet.

87


FAC KO R D L I S TA

Bareboatcharter Redaren hyr ut fartyget utan manskap, ofta under en lång period. Den som hyr fartyget betalar driftsutgifterna medan bareboathyran betalas till redaren med en fast summa varje månad. Barlastresa Sjötid utan last, positionering till lastningshamn.

Broström på tre minuter

Bunker Benämningen på fartygets drivmedel, dvs den olja som används i fartygets maskineri. CERA Cambridge Energy Research Associates. www.cera.com

Varför finns Broström?

Vad är Broströms erbjudande?

Transportkontrakten har en volym som utgör ungefär

av fartygen tillbringar nästan hälften av sin operativa tid

När olje- och kemikalieindustrin globaliserats har det fått

Broström erbjuder effektiva och flexibla marina logistik-

50 procent av total kapacitet, vilket innebär att Broström

i hamn, vilket ställer särskilda krav på rationell lasthante-

som följd att antalet företag blivit färre men större, och

lösningar för den globala olje- och kemikalieindustrin.

kan upprätthålla en jämn och hög utnyttjandegrad.

ring. Genom sina långvariga kundrelationer kan Broström

att logistiken blivit en alltmer kritisk faktor. Tidigare var

Tjänsterna omfattar transport av raffinerade oljeprodukter

till exempel oljebolagen ofta lokalt förankrade med stora

såsom bensin, diesel och eldningsolja samt kemikalier,

dessa transportkontrakt utföras med en hög flexibilitet. Vid

nationella depåer av raffinerade oljeprodukter. En på-

till exempel metanol, etanol och MTBE. Transporterna

en eventuell störning har Broström tillgång till ersättnings-

drivande faktor bakom omstruktureringen av branschen

integreras ofta i kundernas distributionskedja och går från

tonnage. För Broström är leveranssäkerhet och pålitlighet

har varit att minska kapitalbindningen i form av lager-

raffinaderi till depå samt mellan depåer. Tjänsteerbjudandet kännetecknas av:

uppbyggnad för att istället låta lagren flytta ut på haven i ett uttalat ”just in time”-tänkande. Under de senaste åren har kraven på sjöfarten ökat kraf-

pålitlighet och förutsägbarhet

hög servicegrad genom möjlighet till kundanpassade

tigt vad gäller frågor om kvalitet, säkerhet och miljö. Detta innebär i sin tur att många äldre fartyg idag inte längre är

logistiklösningar •

aktuella för uppdrag för de alltmer medvetna kunderna eller i farvatten där miljö- och säkerhetskraven ställer särskilt höga krav på aktörerna. Utvecklingen har i kombination med ett ökat utnyttjande i världens raffinaderier, skapat en större känslighet för plötsliga störningar i form

stor och modern fartygsflotta som möjliggör effektivitet och flexibilitet

• •

långtgående kvalitets- och säkerhetstänkande omfattande marknadskunskap genom såväl lokal som global närvaro och långvariga kundrelationer.

Tack vare Broströms stora och moderna fartygsflotta kan

viktiga komponenter i grundsynen på begreppet kvalitet.

Vilka är Broströms kunder?

Läs mer på sidorna 10–12

Dödvikt (dwt) Vikten av den last, bunker och lös utrustning som fartyget förmår bära.

Broströms kunder är främst stora internationella olje- och kemikalieföretag. En annan stor kundgrupp utgörs av

Hur får Broström intäkter?

mäklare av oljelaster samt industriella användare av oljeoch kemikalieprodukter.

IEA International Energy Agency. www.iea.org IMO International Maritime Organisation. FNs organ för sjöfartsfrågor med säte i London. www.imo.org

Priset på produkt- och kemikalietransporter (fraktraterna) sätts på marknaden och styrs till mycket stor del av förhål-

Läs mer på sidan 15

IMO-klass Klassificering av produkt- och kemikalietankfartyg efter vilken typ av laster fartyget får transportera. Ett fartyg med IMOklass 1 lever upp till de högsta kraven, vilket innebär att fartyget får transportera de mest avancerade kemikalierna.

landet mellan utbud och efterfrågan på transportkapacitet. Eftersom enskilda operatörer har begränsade möjligheter att påverka prissättningen, är ett effektivt nyttjande av far-

ISPS International Ship and Port facility Securitykod som utfärdas av IMO för hamn och fartygsskydd mot yttre hot i form av terroristattacker, kapningar och sjöpirater.

tygsflottan Broströms främsta medel att öka lönsamheten. Företagets inriktning på transportkontrakt får här en av-

Broström arbetar målmedvetet för att möta industrins

kunderbjudandet. Kontrakten innebär att företaget åtar sig

görande roll då de ger större möjlighet till planering, vilket

att under en bestämd tidsperiod transportera en viss volym

minskar andelen barlastresor. Även lasthanteringen i hamn

mellan ett antal hamnar som kunden bestämmer.

är av stor betydelse, främst i de segment där transportsträckorna är korta och antalet hamnanlöp många. Många

Kalendarium 2008 29 29 27 6 1)

apr apr aug nov

Årsstämma kl 17, Lorensbergsteatern, Göteborg1) Delårsrapport första kvartalet 2008 Delårsrapport andra kvartalet 2008 Delårsrapport tredje kvartalet 2008

Kemikalietanker Tankfartyg konstruerat för att transportera kemikalier. Kondensat En blandning av de tyngsta delarna av naturgas. Kondensat är flytande vid normalt tryck och temperatur. LIBOR London Inter Bank Offered Rate, avser räntenivå. MTBE Methyl Tertiary Butyl Ether – tillsats i bensin för att förbättra förbränningen och minska luftföroreningarna.

.4&,

 

 







  











Produkttanker Fartyg som transporterar raffinerade oljeprodukter. PSSA Particulary Sensitive Sea Area (särskilt känsligt havsområde) IMO-klassning som innebär att sjöfarten i ett havsområde omfattas av särskilt stränga regler avseende miljö och säkerhet. Skepps- och fartygsklarering Ombesörjande av olika formaliteter och utbetalningar av hamnavgifter, tull etc i samband med att ett fartyg anlöper eller avgår från en hamn. Klareringen sköts av klarerare anställda av rederiets ombud i hamnen.

SQAS Security and Quality Assessment System - kvalitetssäkringsystem för transporter, utvecklat av kemikalieindustrin. Timecharter Redaren hyr ut sitt fartyg komplett och bemannat mot en betalning som utgår med en viss summa per dag eller en viss summa per ton dödvikt och månad. Den som hyr fartyget betalar för bunker och hamnavgifter. TMSA Tanker Management and Self Assessment - riktlinjer för självinspektion av fartygens egna ledningssystem, utvecklat av oljebolagens forum för sjötransporter. Tonnageskatt (tonnagebaserad beskattning) En typ av schablonbeskattning som bygger på att fartygsägaren betalar skatt i förhållande till storleken på fartygsflottan istället för på årets resultat. Transportalkoholer Alkoholer, till exempel etanol, som används som drivmedel i fordon.

Kaskoförsäkring Redarens primära försäkring som täcker fartyget.

Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 3,00 per aktie för 2007. För mer info besök www.brostrom.com

.4&,

Parceltankoperatör Bolag/rederi som fokuserar på transport av kemikalier i små partier.

Spotmarknad Fraktmarknad där kontrakt slutes för enstaka resor.

Läs mer på sidorna 4–5, 10–12

Broströms inriktning på transportkontrakt är centralt för

Läs mer på sidorna 13–15

därmed medverka till förbättringar i lasthanteringen.

Commercial Management Redaren överlåter till utomstående part att marknadsföra och operera fartyget mot ersättning, ofta i form av provision på bruttointäkten och ibland med inslag av vinstdelning. DNV Ledande internationellt klassificeringssällskap med säte i Norge. www.dnv.com.

av till exempel produktionsbortfall eller dåligt väder. efterfrågan på säkra och tillförlitliga logistiktjänster.

också påverka lastinstallationerna i specifika hamnar och

Clarkson Research Studies Brittiskt företag som tillhandahåller statistik- och analystjänster med inriktning på internationell sjöfart. www.clarkson.co.uk

Parcel Tanker Kemikalietankfartyg konstruerat för transport av kemikalier i små partier.

     

Nafta Ur petroleum genom destillation utvunnen klar, färglös och lättflytande vätska bestående av huvudsakligen paraffinkolväten. Utgör bland annat halvfabrikat vid bensinframställning. OPEC Organisation of Petroleum Exporting Countries. OPEC med säte i Wien, Österrike, består av elva oljeproducerande länder. www.opec.org

Transportkontrakt (Contract of Affreightment) Redaren förbinder sig att transportera en bestämd lastkvantitet mellan avtalade destinationer över en viss period. Ofta stipuleras hur långa intervallen skall vara mellan varje resa och största tillåtna fartygsstorlek. Vettingkontroll Oljebolagens kontroller av standardredskap, procedurer och organisation hos deras leverantörer av marina transporttjänster. Worldscale Ett internationellt fraktindexsystem för tankfartyg. När ett tankfartyg kontrakteras för en last uttrycks ofta frakten i procentenheter av Worldscale index. Återstodsolja Eldningsolja från den nedre delen av destillerikolonnen med högt värmevärde. Används som bränsle i större anläggningar för produktion av el och värme samt för fartygsdrift.

N/FUUPPNTÊUUOJOH ‰o3ÚSFMTFSFTVMUBU &#*5 IÚHFS 

‰o3FTVMUBUFGUFSmOBOTOFUUP IÚHFS

Omsättning och resultat Broströms nettoomsättning ökade under 2007 med MSEK 118. Med hänsyn taget till sålda verksamheter var ökningen MSEK 214.

Grafisk form: Colleen och Cordovan. Manus: Sund Kommunikation. Foto: Magnus Eklöf och Peter Bartholdsson. Tryck och repro: Göteborgstryckeriet.

87


2 0 07 I S A M M A N D R AG

MSEK

2007

2006

2005

3 504,0

3 386,1

3 818,1

RĂśrelseresultat (EBIT)

663,6

771,7

812,4

Resultat efter finansnetto

450,4

579,8

720,1

Nettoresultat

426,5

503,0

622,9

Investeringar

1 082,1

1 687,5

1 620,0

Nettoomsättning

KassaflĂśde frĂĽn den lĂśpande verksamheten

745,9

853,7

619,3

Disponibel likviditet

993,4

1 109,7

1 294,9

Avkastning pĂĽ sysselsatt kapital, %

9,8

11,3

15,9

Soliditet II, %

30,9

35,0

37,2

Nettoresultat per aktie, SEK

6,50

7,57

9,45

Nettoresultat per aktie efter utspädning, SEK

6,50

7,57

9,38

11,55

13,05

9,58

3,00

4,00

4,00

KassaflĂśde frĂĽn den lĂśpande verksamheten per aktie, SEK Styrelsens fĂśrslag till utdelning per aktie, SEK

BrostrÜm har frün och med 2007 ingen uppdelning pü verksamhetsomrüden dü de bolag som i stort utgjorde Marine & Logistics Services süldes under 2005 och 2006. En uppdelning i verksamhetsomrüden är därfÜr inte längre relevant.

• BrostrĂśm nĂĽdde sitt avkastningsmĂĽl pĂĽ en mycket volatil fraktmarknad där stora delar av andra • halvĂĽret präglades av en djup och lĂĽngvarig nedgĂĽng pĂĽ spotmarknaden. • Nettoomsättningen Ăśkade med 3 procent MSEK 3 504. • RĂśrelseresultatet var MSEK 664, motsvarande en rĂśrelsemarginal pĂĽ 18,9 procent. • Resultatet efter ďŹ nansnetto uppgick till MSEK 450. • Den disponibla likviditeten var MSEK 993. • Avkastningen pĂĽ sysselsatt kapital uppgick till 9,8 procent. • Soliditet II var 30,9 procent. • Styrelsen fĂśreslĂĽr en utdelning pĂĽ SEK 3,00 per aktie.

.4&, 

 

 



.4&,

.4&,







.4&, 

 











 



 











 



 





 















 ,W ,W ,W ,W ,W ,W ,W ,W ,W 

N%JTQPOJCFMMJLWJEJUFUWJEĂŒSFUTTMVU

N,WBSUBMTWJT

‰o,BTTBnĂšEFGSĂŒOEFOMĂšQBOEFWFSLTBNIFUFO IĂšHFS

‰o3VMMBOEFNĂŒOBEFS IĂšHFS

Disponibel likviditet och kassaÜde

Resultat efter ďŹ nansnetto

En stor disponibel likviditet ger BrostrĂśm handlingsfrihet i konsolideringen av marknaden.

Den svaga marknaden under andra halvan av 2007 pĂĽverkade BrostrĂśms resultat negativt.

1


VD HAR ORDET

Tredje steget i vår Asienstrategi på plats Under 2007 genomförde vi det tredje steget i vår Asienstrategi. 25 procent av Broströmsflottan opererar nu på den snabbväxande asiatiska marknaden. Än en gång uppnådde vi ett resultat i nivå med vårt avkastningsmål – detta på en marknad som präglades av stor volatilitet och som främst under andra halvåret utvecklades mycket svagt. Den långsiktiga marknadstrenden inom Broströms affärssegment är positiv.

2007 innebar att Broström på allvar befäste sin ställning som

Broströms utveckling. Den långa tid av expansion som vi har

en av de ledande aktörerna även i Asien. För ett år sedan sade

haft möjliggör också skalfördelar av olika slag och för att kunna

vi att vi över tid skulle dubbla vår fartygsflotta i regionen. I

tillvarata detta på bästa sätt har vi från och med 2008 infört en

praktiken gick vi redan under 2007 från 9 till 22 fartyg. Det

funktionell koncernorganisation. Syftet är att fullt ut kunna

stora steget, och för oss det tredje steget i vår Asienstrategi,

ta vara på de synergier som finns i vår globala verksamhet, att

förverkligades då vi förvärvade Petroships Group i Singapore

möjliggöra en alltmer rationell hantering av vår samlade affär

som opererade nio mindre och medelstora produkttankfartyg.

och att effektivt kunna fortsätta byggandet av varumärket

Ett strategiskt betydelsefullt förvärv som innebär att vi nu är

Broström.

etablerade även i de mindre storlekssegmenten i Asien. Att

Den nya organisationen skapar även möjligheter för våra

valet föll just på Petroships Group berodde bland annat på att

medarbetare som får ett mycket större professionellt nätverk.

de arbetade efter en strategi som liknade vår egen och att vi

Detta tror jag kan vara en fördel för Broström i en hårdnande

hade en samsyn på den framtida utvecklingspotentialen inom

konkurrens om kompetensen både till sjöss och iland.

våra affärsområden. Petroships Group är idag namnändrat till Broström Tankers

Volatil marknad – igen

Singapore och verksamheten är fullt integrerad i Broström.

Marknadsmässigt kan vi konstatera, precis som vi sade för

Sedan förvärvet genomfördes har vi också fortsatt den

ett år sedan, att 2007 kom att präglas av en mycket volatil spot-

expansion inom de mindre storlekssegmenten i Asien som vi

marknad. Detta skedde utan några traditionella störningar i

eftersträvar. Ett av våra fartyg som vi tidigare opererat i Europa

form av orkaner, politiska kriser eller ett besvärligt isläge. Istället

finns nu i vår Asientrafik och ännu ett fartyg står på tur. Detta

bidrog det stigande oljepriset tillsammans med förväntningar

möjliggörs av att ett antal nybyggda fartyg för Europatrafiken

på sjunkande oljepriser och den amerikanska bolånekrisen till

kommer att tillföras vår flotta.

en förhållandevis långvarig nedgång under andra halvåret.

Kraftfull expansion i Europa

förutspådde en snar nedgång i oljepriset. När priset trots detta

I Europa tog vi och våra partners leverans av ytterligare tre

fortsatte att stiga minskade viljan från bland annat oljetraders

nya fartyg under 2007. Under 2008 kommer fartygsflottan att

att köpa olja i väntan på prisnedgången. Pressade av oron på den

expandera kraftigt. Vi kommer bland annat att ta leverans av

finansiella marknaden och matade med information om ett snart

fyra fartyg om vardera 17 000 dwt som beställts tillsammans

sjunkande oljepris minskade även bankernas vilja att låna ut

med Dünya.

pengar till tradingverksamhet.

I korthet berodde nedgången på att bedömare på marknaden

Störst kommer dock expansionen vara i vårt större (37 000

Vid sidan av denna efterfrågestyrda nedgång bidrog även

dwt) segment där vår tyska partner Claus-Peter Offen väntar

låga raffinaderimarginaler till en utbudsrelaterad återhållsam-

leverans av åtta nya fartyg som vi kommer att operera kom-

het. Sammantaget hade detta en kraftigt negativ inverkan

mersiellt. Därmed fördubblas vår kapacitet i detta delsegment.

på efterfrågan på transporter av oljeprodukter under andra

Att en sådan expansion gör det möjligt för oss att ytterligare

halvåret 2007.

utveckla servicen för våra kunder och samtidigt arbeta mer effektivt säger sig självt.

Vi nådde avkastningsmålet För Broström innebar marknadsnedgången under hösten en

2

En ny organisation

press på både nettoomsättning och resultat. Omsättningen

Att vi idag har en etablerad verksamhet i Asien som till sin

ökade till MSEK 3 504, medan resultatet efter finansnetto

karaktär liknar den europeiska är ytterligare en milstolpe i

minskade till MSEK 450.


Med en avkastning på sysselsatt kapital på 9,8 procent

är fortsatt välfyllda, vilket innebär att mycket nytt tonnage

överträffade vi än en gång vårt eget långsiktiga mål. Det visar

kommer att levereras under de kommande åren. Samtidigt är

styrkan i Broströms affär. Den föreslagna utdelningen på

världsflottan i Broströms segment fortfarande ålderstigen med

SEK 3 per aktie utgör 46 procent av 2007 års nettoresultat

en stor andel enkelskroviga fartyg, vilka kommer att falla för

och är i linje med vår utdelningspolicy där vi eftersträvar en

IMOs krav på dubbelskrovat tonnage som i fullo träder i kraft

utdelningsnivå på 40 - 50 procent av nettoresultatet.

år 2010. En annan utmaning är den allt hårdare konkurrensen om kompetensen medan ytterligare en utgörs av de ständigt

En marknad i fortsatt tillväxt

ökande kraven på kvalitet, säkerhet och miljö. Ur ett Broström-

Tittar vi in i framtiden ser vi också en fortsatt växande olje-

perspektiv känns det dock som om vi står väl rustade inför

konsumtion, men samtidigt en marknadsbild som kommer

samtliga dessa utmaningar.

att präglas av stor volatilitet. Den underliggande tillväxten i

Utvecklingen inom kvalitet, säkerhet och miljö är vår ”hem-

konsumtionen av oljeprodukter beräknas av IEA ligga runt

maplan”. Vi har arbetat med dessa frågor under alla år och vi är

2 procent för 2008.

en ledande kvalitetsoperatör. Under 2007 tog vi också initiativet

Att konsumtionen ökar hänger nära samman med den

till ett ännu närmare samarbete med våra samarbetspartners då

överlag positiva utvecklingen i världen. Allt fler människor i

vi genomförde vår första gemensamma kvalitetskonferens. Så-

allt fler länder får det allt bättre. Bakom all välståndsutveckling

dana övningar är en styrka för både oss och våra partners. Jag är

ligger tillgången på energi där oljan inom överskådlig framtid

övertygad om att vi alla kan lära mycket av varandra och därmed

kommer att vara en betydande energikälla, inte minst inom

bli ännu bättre tillsammans. Dessutom skapar det en grogrund

den viktiga transportsektorn.

för samarbete även på andra områden – helt i linje med vårt

Broström befinner sig mitt i denna utveckling och är en

varumärkeslöfte ”Going for Excellence. Together”.

central länk i logistikkedjan. Utöver den ökande efterfrågan på oljeprodukter innebär förändrade konsumtionsmönster

Tack

och geografiska förskjutningar i förhållande till raffinaderier-

Jag är övertygad om att vi står väl rustade för att tillsammans

nas lokalisering fler och längre transportsträckor. Efterfrågan

ta oss an framtidens möjligheter och utmaningar. Innan vi

på transporter av oljeprodukter inom Broströms segment

går vidare vill jag dock rikta ett stort tack till alla medarbetare,

bedöms därför öka med ungefär tre gånger den underliggande

kunder, affärspartners och aktieägare som bidragit till vår ut-

ökningen av oljekonsumtionen. Storleken på vår fartygsflotta,

veckling och för det förtroende ni visar oss. Jag ser fram

där vi har en kritisk massa, är här en stor konkurrensfördel och

emot ännu ett år tillsammans. Ett varmt tack.

innebär att vi kan erbjuda flexibla transporter samtidigt som vi får ett effektivt utnyttjande av vår transportapparat. Väl positionerade inför utmaningar Samtidigt finns det naturligtvis en rad utmaningar för både Broström och branschen som helhet. Varvens orderböcker

Lennart Simonsson VD och koncernchef

3


AFFÄRSIDÉ, VISION, MÅL OCH STRATEG I

Strategi för expansion genom ökad kundnytta Under 2007 fortsatte Broström sin strategiska expansion i Asien. Samtidigt befäste företaget sin marknadsledande ställning i Europa. Detta innebär att Broström nu kan förbättra servicen åt sina kunder ytterligare.

Affärsidé

Genom det dubbla tillväxtmålet omfattas tillväxten i hela

Broström erbjuder industrin konkurrenskraftiga logistik-

Broströms kunderbjudande (inklusive samarbetspartners) av

lösningar med fokusering på industriell tanksjöfart och

målet. Nivåerna är satta utifrån ett förväntat fortsatt behov av

marina tjänster.

konsolidering inom produkt- och kemikalietanksjöfarten. I takt med att olje- och kemikalieindustrin konsolideras lägger de också

Vision

i allt större utsträckning ut tjänster såsom logistik på externa

Broström skall vara ansedd som den mest attraktiva

partners. Samtidigt blir olje- och kemikalieföretagen allt större och

leverantören av logistiktjänster baserat på prestation,

mer globala, vilket ställer motsvarande krav på deras leverantörer.

pålitlighet och respekt.

Avkastningsmålet är relaterat till ränteläget, vilket gör att målet följer utvecklingen för alternativa kapitalplaceringar.

Finansiella mål

Soliditetsmålet är satt efter vad Broström bedömer krävs för

Tillväxt

att upprätthålla finansiell stabilitet och handlingsfrihet under

• Nettoomsättningen skall öka med i genomsnitt 10 procent

tider av tillväxt och expansion.

per år över en treårsperiod. • Den kommersiella aktiviteten (mätt i nettoomsättning inklusive samarbetspartners) skall växa med i genomsnitt 20 procent per år över en treårsperiod. Avkastning • Avkastningen på sysselsatt kapital skall överstiga de senaste tre årens genomsnittliga ränta på 10-åriga amerikanska statsobligationer plus en riskpremie på fem procent. För 2007 motsvarade detta ett avkastningsmål på 9,4 procent. För 2008 är målet 9,6 procent. Soliditet • Soliditet II skall överstiga 30 procent.

4

Strategi • Broström skall leda utvecklingen av logistiska lösningar för främst olje- och kemikalieindustrin, genom att tillgodose sina kunders servicebehov. • Broström skall växa genom ökade kontraktsvolymer, utveckling av nya marknader samt genom företagsförvärv. • Broström skall vara marknadsledande gällande kvalitet, säkerhet och miljö. • Broströms produktion skall vara kostnadseffektiv och under ständig förbättring. • Broström skall utveckla förbättrade logistiska lösningar för sina kunder genom att nyttja sin strategiska allians med Vopak.


.4&,



 

.4&,



 





 





 





 

 

 











B ro s t rÜ m s va ru m ä rk e





















 



Ett fÜretag, ett varumärke.

















N4ZTTFMTBUULBQJUBMoWĂŠHUTOJUU

N#BMBOTPNTMVUOJOH

‰o"WLBTUOJOHQĂŒTZTTFMTBUULBQJUBM IĂšHFS

‰o4PMJEJUFU** IÚHFS

Avkastning pĂĽ sysselsatt kapital

Soliditet II

BrostrĂśm har under de senaste fem ĂĽren haft en avkastning pĂĽ sysselsatt kapital pĂĽ i genomsnitt 10,9 procent.

Soliditeten har under de senaste fem ĂĽren varit i genomsnitt 34,6 procent.

BrostrÜm fortsatte under 2007 arbetet med att utveckla fÜretagets varumärke. Arbetet präglades framfÜr allt av en strävan att fÜrankra varumärkesplattformen internt i fÜretaget, fÜr att gÜra det mÜjligt fÜr varje enskild medarbetare att �leva varumärket� i sitt dagliga arbete. Tiderna fÜrändras. Frün att huvudsakligen haft kunder inom

varumärke som omfattar hela verksamheten bidrar till att

de nationella olje- och kemikaliefĂśretagen, har BrostrĂśm

skapa ett enda, tydligt fĂśretag.

utvecklats mot ett �just in time�-arbetssätt och fokuserar nu

StrategiuppfĂśljning 2007

BrostrÜm befäste under üret ocksü sin starka ställning som

I och med fÜrvärvet av Petroships Group i Singapore komplet-

en ledande kvalitetsoperatĂśr. Samtidigt som fartygsflottan

terade BrostrĂśm under 2007 sitt erbjudande i Asien till att

moderniserades genomfĂśrdes fortsatt omfattande utbildnings-

och kundrelationer som bygger pü trovärdighet och Ümsesi-

rat en vision som skapar tydlighet om vart fÜretaget är pü väg i

även omfatta de mindre och medelstora fartygssegmenten.

satsningar inom kvalitet, säkerhet och miljÜ süväl internt inom

dig tillit. BrostrÜm är affärspartner till sina kunder och deras

framtiden. (Se sidan 4).

Samtidigt tillfĂśrdes fartygsflottan i Asien fyra stĂśrre fartyg

BrostrĂśm som i samarbete med fĂśretagets partners.

framgüng är BrostrÜms framgüng. Detta är en av de viktigaste

genom samarbetet med turkiska Dßnya. I och med fÜrvärvet

Internt präglades arbetet av fortsatt verksamhetsutveck-

och leveranserna av nya fartyg skapades ocksĂĽ mĂśjligheter fĂśr

ling. FrĂĽn och med 2008 har BrostrĂśm en ny funktionsbaserad

BrostrÜm att utÜka affärsverksamheten i Asien gentemot süväl

organisation som syftar till ytterligare fÜrbättrad effektivitet

befintliga som nya kunder. Inom Europatrafiken inledde BrostrĂśm ett samarbete med

pü att tillfÜra mervärden üt stora, globala kunder. Den här utvecklingen kräver en engagerad organisation

orsakerna att arbeta med varumärket – själen i BrostrÜm.

Grundstenarna i BrostrÜms varumärke Varumärkesprocessen har inneburit att BrostrÜm har formule-

BrostrÜms tre kärnvärden �Reliability, Respect och Excellence in Performance� uttrycker vad fÜretaget tror pü och värderar. Kärnvärdena utgÜr därmed basen fÜr fÜretagskulturen, det vill säga �hur vi uppträder i vürt fÜretag�.

och Ăśkad service till kunderna. Det koncerngemensamma

Goda skäl fÜr varumärkesarbetet

varumärkesprojektet fortsatte.

Strategisk varumärkesutveckling har blivit en viktig arbets-

beskriver fÜretagets ütagande mot sina kunder. Varumärkes-

Slutligen har BrostrÜm ett varumärkeslÜfte som kort

punkt fĂśr de flesta fĂśretag under senare ĂĽr. De har insett

lÜftet är BrostrÜms ledstjärna och det som särskiljer fÜretaget

produktkemikalietankfartyg pĂĽ 37 000 dwt som kommer

Inriktning 2008

att deras partners och kunder helst vill gÜra affärer med ett

frün konkurrenterna. BrostrÜms varumärkeslÜfte lyder

att tillfĂśras BrostrĂśms kommersiella flotta i takt med att de

Under 2008 avser BrostrĂśm:

välkänt fÜretag som har ett gott rykte och en positiv image.

�Going for Excellence. Together� och innebÜrden i formu-

levereras frün varv under 2008. I och med samarbetet stärker

• att vidareutveckla verksamheten inom mindre och mede-

BrostrÜms varumärke byggs i varje kontakt med

leringen är en attityd och ett tänkesätt som genomsyrar det

tyska Reederei Claus-Peter Offen. Samarbetet omfattar ĂĽtta

BrostrÜm sin position i de stÜrre europeiska storlekssegmenten. Under üret levererades de tvü fÜrsta av sex medelstora produkt­ tankfartyg som beställts tillsammans med turkiska Dßnya. Inom Atlanttrafiken inledde BrostrÜm ett stÜrre uppgraderingsprogram av befintliga fartyg i syfte att fÜrbereda dem fÜr nya regler avseende transport av vegetabiliska oljor och kemikalier. Den sammantagna storleksÜkning som skedde under 2007 ledde ocksü till Ükad flexibilitet och effektivitet i fartygsdriften. Därmed skapades fÜrutsättningar fÜr fortsatt hÜga

stort tonnage i Europa

kunder, partners, ägare och omvärld. Varumärket fungerar

• att fortsätta växa inom det stÜrre storlekssegmentet i Europa genom leverans av ytterligare ütta fartyg • att med den Ükade affärsvolymen i Asien fortsätta att växa och mÜta en Ükad efterfrügan pü fÜretagets tjänster • att initiera nya samarbeten och genomfÜra nya fÜrvärv och

münga interna aktiviteter. Dessa är nügra av skälen till att

En pĂĽgĂĽende process

värna sitt varumärke. Dessutom finns det andra uppen­bara

Under 2007 har plattform och strategi fÜr varumärket Bro-

fÜrdelar med ett starkt varumärke, till exempel i rekryte-

strÜm fastställts och den interna fÜrankringen är i full güng

ringsprocesser.

– dü gür processen in i nästa fas. BrostrÜm har nu internt en Ükande fÜrstüelse fÜr varumärkets betydelse, mycket tack

därmed fortsatt bidra till konsolideringen av marknaden • att utveckla skalfÜrdelar genom fortsatt kostnadseffektivisering och Ükat kapacitetsutnyttjande i fartygsflottan • att fortsatt arbeta med varumärket BrostrÜm.

kontraktsvolymer pĂĽ BrostrĂśms samtliga marknader.













  







  











     

N5JMMWĂŠYU ‰o(FOPNTOJUUMJH ĂŒS UJMMWĂŠYU IĂšHFS

Tillväxt BrostrÜm har som mül att nettoomsättningen ska Üka med i genomsnitt 10 procent per ür Üver en treürsperiod.

dagliga arbetet fĂśr varje medarbetare inom BrostrĂśm.

ocksĂĽ som en fokuspunkt fĂśr fĂśretagskulturen och fĂśr

5

Ett BrostrĂśm

vare de lokala varumärkesambassadÜrerna, men det finns

En viktig mülsättning är att BrostrÜm ska uppfattas och

fortfarande arbete kvar att gĂśra. Under ĂĽret har en lĂĽngsiktig

agera som ett enda fÜretag – büde internt och externt.

handlingsplan fÜr att fortsätta bygga varumärket tagits fram, en

Varhelst i världen ska kunder och partners veta vad de kan

handlingsplan till stora delar baserad pĂĽ fĂśrslag frĂĽn de lokala

fÜrvänta sig av BrostrÜm. Medarbetare pü varje BrostrÜm-

varumärkesdiskussionerna. Det har ocksü producerats ett antal

kontor delar samma värderingar, attityder och arbetar efter

praktiska, varumärkesbyggande verktyg samt marknads- och

ett gemensamt varumärkeslÜfte. Ett enda, tydligt definierat

presentationsmaterial. Och arbetet gĂĽr vidare.


.4&,



 

.4&,



 





 





 





 

 

 











B ro s t rÜ m s va ru m ä rk e





















 



Ett fÜretag, ett varumärke.

















N4ZTTFMTBUULBQJUBMoWĂŠHUTOJUU

N#BMBOTPNTMVUOJOH

‰o"WLBTUOJOHQĂŒTZTTFMTBUULBQJUBM IĂšHFS

‰o4PMJEJUFU** IÚHFS

Avkastning pĂĽ sysselsatt kapital

Soliditet II

BrostrĂśm har under de senaste fem ĂĽren haft en avkastning pĂĽ sysselsatt kapital pĂĽ i genomsnitt 10,9 procent.

Soliditeten har under de senaste fem ĂĽren varit i genomsnitt 34,6 procent.

BrostrÜm fortsatte under 2007 arbetet med att utveckla fÜretagets varumärke. Arbetet präglades framfÜr allt av en strävan att fÜrankra varumärkesplattformen internt i fÜretaget, fÜr att gÜra det mÜjligt fÜr varje enskild medarbetare att �leva varumärket� i sitt dagliga arbete. Tiderna fÜrändras. Frün att huvudsakligen haft kunder inom

varumärke som omfattar hela verksamheten bidrar till att

de nationella olje- och kemikaliefĂśretagen, har BrostrĂśm

skapa ett enda, tydligt fĂśretag.

utvecklats mot ett �just in time�-arbetssätt och fokuserar nu

StrategiuppfĂśljning 2007

BrostrÜm befäste under üret ocksü sin starka ställning som

I och med fÜrvärvet av Petroships Group i Singapore komplet-

en ledande kvalitetsoperatĂśr. Samtidigt som fartygsflottan

terade BrostrĂśm under 2007 sitt erbjudande i Asien till att

moderniserades genomfĂśrdes fortsatt omfattande utbildnings-

och kundrelationer som bygger pü trovärdighet och Ümsesi-

rat en vision som skapar tydlighet om vart fÜretaget är pü väg i

även omfatta de mindre och medelstora fartygssegmenten.

satsningar inom kvalitet, säkerhet och miljÜ süväl internt inom

dig tillit. BrostrÜm är affärspartner till sina kunder och deras

framtiden. (Se sidan 4).

Samtidigt tillfĂśrdes fartygsflottan i Asien fyra stĂśrre fartyg

BrostrĂśm som i samarbete med fĂśretagets partners.

framgüng är BrostrÜms framgüng. Detta är en av de viktigaste

genom samarbetet med turkiska Dßnya. I och med fÜrvärvet

Internt präglades arbetet av fortsatt verksamhetsutveck-

och leveranserna av nya fartyg skapades ocksĂĽ mĂśjligheter fĂśr

ling. FrĂĽn och med 2008 har BrostrĂśm en ny funktionsbaserad

BrostrÜm att utÜka affärsverksamheten i Asien gentemot süväl

organisation som syftar till ytterligare fÜrbättrad effektivitet

befintliga som nya kunder. Inom Europatrafiken inledde BrostrĂśm ett samarbete med

pü att tillfÜra mervärden üt stora, globala kunder. Den här utvecklingen kräver en engagerad organisation

orsakerna att arbeta med varumärket – själen i BrostrÜm.

Grundstenarna i BrostrÜms varumärke Varumärkesprocessen har inneburit att BrostrÜm har formule-

BrostrÜms tre kärnvärden �Reliability, Respect och Excellence in Performance� uttrycker vad fÜretaget tror pü och värderar. Kärnvärdena utgÜr därmed basen fÜr fÜretagskulturen, det vill säga �hur vi uppträder i vürt fÜretag�.

och Ăśkad service till kunderna. Det koncerngemensamma

Goda skäl fÜr varumärkesarbetet

varumärkesprojektet fortsatte.

Strategisk varumärkesutveckling har blivit en viktig arbets-

beskriver fÜretagets ütagande mot sina kunder. Varumärkes-

Slutligen har BrostrÜm ett varumärkeslÜfte som kort

punkt fĂśr de flesta fĂśretag under senare ĂĽr. De har insett

lÜftet är BrostrÜms ledstjärna och det som särskiljer fÜretaget

produktkemikalietankfartyg pĂĽ 37 000 dwt som kommer

Inriktning 2008

att deras partners och kunder helst vill gÜra affärer med ett

frün konkurrenterna. BrostrÜms varumärkeslÜfte lyder

att tillfĂśras BrostrĂśms kommersiella flotta i takt med att de

Under 2008 avser BrostrĂśm:

välkänt fÜretag som har ett gott rykte och en positiv image.

�Going for Excellence. Together� och innebÜrden i formu-

levereras frün varv under 2008. I och med samarbetet stärker

• att vidareutveckla verksamheten inom mindre och mede-

BrostrÜms varumärke byggs i varje kontakt med

leringen är en attityd och ett tänkesätt som genomsyrar det

tyska Reederei Claus-Peter Offen. Samarbetet omfattar ĂĽtta

BrostrÜm sin position i de stÜrre europeiska storlekssegmenten. Under üret levererades de tvü fÜrsta av sex medelstora produkt­ tankfartyg som beställts tillsammans med turkiska Dßnya. Inom Atlanttrafiken inledde BrostrÜm ett stÜrre uppgraderingsprogram av befintliga fartyg i syfte att fÜrbereda dem fÜr nya regler avseende transport av vegetabiliska oljor och kemikalier. Den sammantagna storleksÜkning som skedde under 2007 ledde ocksü till Ükad flexibilitet och effektivitet i fartygsdriften. Därmed skapades fÜrutsättningar fÜr fortsatt hÜga

stort tonnage i Europa

kunder, partners, ägare och omvärld. Varumärket fungerar

• att fortsätta växa inom det stÜrre storlekssegmentet i Europa genom leverans av ytterligare ütta fartyg • att med den Ükade affärsvolymen i Asien fortsätta att växa och mÜta en Ükad efterfrügan pü fÜretagets tjänster • att initiera nya samarbeten och genomfÜra nya fÜrvärv och

münga interna aktiviteter. Dessa är nügra av skälen till att

En pĂĽgĂĽende process

värna sitt varumärke. Dessutom finns det andra uppen­bara

Under 2007 har plattform och strategi fÜr varumärket Bro-

fÜrdelar med ett starkt varumärke, till exempel i rekryte-

strÜm fastställts och den interna fÜrankringen är i full güng

ringsprocesser.

– dü gür processen in i nästa fas. BrostrÜm har nu internt en Ükande fÜrstüelse fÜr varumärkets betydelse, mycket tack

därmed fortsatt bidra till konsolideringen av marknaden • att utveckla skalfÜrdelar genom fortsatt kostnadseffektivisering och Ükat kapacitetsutnyttjande i fartygsflottan • att fortsatt arbeta med varumärket BrostrÜm.

kontraktsvolymer pĂĽ BrostrĂśms samtliga marknader.













  







  











     

N5JMMWĂŠYU ‰o(FOPNTOJUUMJH ĂŒS UJMMWĂŠYU IĂšHFS

Tillväxt BrostrÜm har som mül att nettoomsättningen ska Üka med i genomsnitt 10 procent per ür Üver en treürsperiod.

dagliga arbetet fĂśr varje medarbetare inom BrostrĂśm.

ocksĂĽ som en fokuspunkt fĂśr fĂśretagskulturen och fĂśr

5

Ett BrostrĂśm

vare de lokala varumärkesambassadÜrerna, men det finns

En viktig mülsättning är att BrostrÜm ska uppfattas och

fortfarande arbete kvar att gĂśra. Under ĂĽret har en lĂĽngsiktig

agera som ett enda fÜretag – büde internt och externt.

handlingsplan fÜr att fortsätta bygga varumärket tagits fram, en

Varhelst i världen ska kunder och partners veta vad de kan

handlingsplan till stora delar baserad pĂĽ fĂśrslag frĂĽn de lokala

fÜrvänta sig av BrostrÜm. Medarbetare pü varje BrostrÜm-

varumärkesdiskussionerna. Det har ocksü producerats ett antal

kontor delar samma värderingar, attityder och arbetar efter

praktiska, varumärkesbyggande verktyg samt marknads- och

ett gemensamt varumärkeslÜfte. Ett enda, tydligt definierat

presentationsmaterial. Och arbetet gĂĽr vidare.


med bil från Göteborg till Hamburg Den 9 januari 2008 var Broströms fartyg lastade med sammanlagt 1,2 miljoner ton olje- eller kemikalieprodukter, motsvarande 64 procent av fartygsflottans samlade lastkapacitet. om samma mängd skulle transporteras på landsväg skulle det krävas 27 945 tankbilar. Skulle man ställa upp dessa på rad

15 11

skulle de täcka en vägsträcka på 65 mil. Detta motsvarar en

2 10

bilfärd från Broströms huvudkontor i Göteborg till Hamburg

12

i tyskland.

4

33,34

14

37-43

36

45 44

29,30 24-28

19-22

5

6,7

16 31-32

Network 12 fartyg.

8

13

35

Samma dag klarerade företagen i Broström Ship agency

1

3

9

17,18

23

46,47

48

49 85-86

60

North Atlanti Atlantic ic 59

North Pacific Ocean

50

52-53

51

54

55

56

58

83 82

84

57

61

80

81 79 78

64 62

65

70-77

66

Indian Ocean 63

South Pacific Ocean

69

South Atlantic

67

Med fokus på den globala marknaden

68


med bil från Göteborg till Hamburg Den 9 januari 2008 var Broströms fartyg lastade med sammanlagt 1,2 miljoner ton olje- eller kemikalieprodukter, motsvarande 64 procent av fartygsflottans samlade lastkapacitet. om samma mängd skulle transporteras på landsväg skulle det krävas 27 945 tankbilar. Skulle man ställa upp dessa på rad

15 11

skulle de täcka en vägsträcka på 65 mil. Detta motsvarar en

2 10

bilfärd från Broströms huvudkontor i Göteborg till Hamburg

12

i tyskland.

4

33,34

14

37-43

36

45 44

29,30 24-28

19-22

5

6,7

16 31-32

Network 12 fartyg.

8

13

35

Samma dag klarerade företagen i Broström Ship agency

1

3

9

17,18

23

46,47

48

49 85-86

60

North Atlanti Atlantic ic 59

North Pacific Ocean

50

52-53

51

54

55

56

58

83 82

84

57

61

80

81 79 78

64 62

65

70-77

66

Indian Ocean 63

South Pacific Ocean

69

South Atlantic

67

Med fokus på den globala marknaden

68


E N DAG M ED B RO S T RÖ M

Europa 1 ALSTERSTERN Lastar eldningsolja i St Peterburg, Ryssland, för lossning i Lorient, Frankrike. 2 NORDIC SWAN På resa från Ventspils, Lettland till St Petersburg, Ryssland med eldningsolja. 3 WEICHSELSTERN På resa från Ventspils, Lettland, till Bordeaux, Frankrike, för att lossa lågsvavlig diesel. 4 BRO ELLEN På resa från Ventspils, Lettland, till Hamburg, Tyskland, med eldningsolja. 5 GREAT SWAN På resa från Rouen, Frankrike, till Ventspils, Lettland, för att lasta eldningsolja. 6 BRO GLORY Lastar eldningsolja i Kalundborg, Danmark, för lossning i Malmö. 7 BRO GRACE Lastar eldningsolja i Kalundborg, Danmark, för lossning i Malmö. 8 BRO GOLIATH Lossar eldningsolja i Köpenhamn, Danmark, lastad i Liepaja, Lettland. 9 VINGA HELENA På resa till Rotterdam, Nederländerna, via Kielkanalen, för att lossa skifferolja i Kunda, Estland. 10 ISARSTERN På resa till Slagen, Norge för att lasta bensin och eldningsolja för lossning i Dublin, Irland. 11 BRO GENIUS Lastar blyfri bensin i Mongstad, Norge, för lossning i Halmstad. 12 NANNY På resa från Eastham, England, till Göteborg med eldningsolja. 13 FURENÄS På resa från Grangemouth, Skottland, för att lasta tung eldningsolja i Hamburg, Tyskland.

22 BRO JUNO Lastar eldningsolja i Rotterdam, Nederländerna, för lossning i Ponta Delgada på Azorerna, Portugal. 23 THEMSESTERN Väntar på resorder utanför Antwerpen, Belgien. 24 EVINCO Lastar högsvavlig eldningsolja i Port Jerome, Frankrike, för lossning i Rotterdam, Nederländerna. 25 BRO SINCERO Lastar eldningsolja i Port Jerome, Frankrike, för lossning i Göteborg. 26 PROSPERO Väntar på att få lossa eldningsolja och lågsvavlig diesel i Le Havre, Frankrike, lastad i Grangemouth, Skottland. 27 BRO ANTON På resa från Milford Haven, Wales, till Le Havre, Frankrike, för att lossa nafta. 28 FURE STAR Väntar på resorder utanför Le Havre, Frankrike. 29 BRO GOTHIA Väntar på att lasta eldningsolja i Coryton, England, för lossning i Rotterdam, Nederländerna. 30 BRO ELLIOT Väntar på att få lossa eldningsolja Coryton, England, lastad i Ventspils, Lettland. 31 BRO AXEL Lastar nafta i Stanlow, England, för lossning i Rotterdam, Nederländerna. 32 GAN-SWORD Lossar diesel och bensin i Tees, England, lastad i Brofjorden. 33 BRO DESIGNER Lastar nafta i Grangemouth, Skottland, för lossning i Rotterdam, Nederländerna. 34 BRO ATLAND Väntar på att få lasta kondensat i Braefoot Bay, Skottland, för lossning i Rotterdam, Nederländerna.

44 EURO SWAN På resa från Stanlow, England, till Rotterdam, Nederländerna, med nafta. 45 BRO JUPITER Lastar eldningsolja i Fawley, England, för lossning i Foynes, Irland. 46 WOLGASTERN Väntar på resorder utanför Brest, Frankrike. 47 TRAVESTERN Väntar på att lossa lågsvavlig eldningsolja i Donges, Frankrike, lastad i Antwerpen, Belgien. 48 RHONESTERN På resa från Algeciras, Spanien, till Dunkirk, Frankrike, med nafta. 49 BRO ERIN På resa från Ventspils, Lettland, till Bilbao, Spanien, med eldningsolja.

53 GAN-OCEAN Lastar bensen i Tarragona, Spanien, för lossning i Rostock, Tyskland. 54 BRO EDGAR På resa till Lavera, Frankrike, från Skikda, Algeriet, med nafta.

74 PETRO EASKEM Väntar på att lasta smörolja i Singapore, för frakt mellan terminaler i Singapore. 75 GAN-VOYAGER Lastar eldningsolja och flygbränsle i Singapore, för lossning i Hongkong, Kina.

55 BRO EDWARD På resa till Skikda, Algeriet, för att lasta nafta för lossning i Tarragona, Spanien.

76 GAN-SPIRIT Lastar flygbränsle, diesel och blyfri bensin i Singapore, för lossning i Melbourne och Adelaide, Australien.

56 BRO ETIENNE På resa till Alexandria, Egypten, för att lasta nafta för lossning i Rotterdam, Nederländerna.

77 BRO CHARLOTTE Lossar bensin och reformat i Singapore, lastad i Chiba, Japan, och Bataan, Filippinerna.

Atlanten

78 PETRO VARIO På resa från Singapore, till Port Kelang, Malaysia, med diesel.

37 FURE NORD På resa från Grangemouth, Skottland, till Pembroke, Wales, med lågsvavlig diesel.

17 NAVIGO Lastar lågsvavlig diesel i Amsterdam, Nederländerna, för lossning i Bremen, Tyskland.

38 RAMONA Väntar på att lasta eldningsolja i Pembroke, Wales, för lossning i Cardiff, Wales.

18 HAVELSTERN Väntar på att få lasta lågsvavlig diesel i Amsterdam, Nederländerna, för lossning i Thames, England.

39 BRO DELIVERER Lastar bensen i Pembroke, Wales, för lossning i Tees, England.

21 FURE WEST Lossar kondensat i Rotterdam, Nederländerna, lastad i Grangemouth, Skottland.

70 BRO COMBO I torrdocka på varv i Singapore.

73 PETRO VENTURE Lastar blyfri bensin i Singapore, för lossning i Port Kelang, Malaysia.

16 FIONIA SWAN På resa till varv i Rotterdam, Nederländerna.

42 BRO GEMINI Lastar flygbränsle, eldningsolja och lågsvavlig diesel i Pembroke, Wales, för lossning i Dublin, Irland.

69 BRO ALBERT Lossar bensin i Brisbane, Australien, lastad i Singapore.

52 BRO ERIK Vänta på att lossa eldningsolja i Tarragona, Spanien, lastad i Santa Panagia, Italien.

58 VEGA SPIRIT På resa från Houston, USA, till Tekirdag, Turkiet, med bensinkomponenter.

20 BRO PRIORITY Lossar metanol i Rotterdam, Nederländerna, lastad i José, Venezuela.

68 BRO CAROLINE Lossar diesel och blyfri bensin i Adelaide, Australien, lastad i Singapore.

72 PETRO OPTI Väntar på att lasta blyfri bensin i Singapore, för lossning i Kuantan, Malaysia.

36 BRO DEVELOPER Lossar lågsvavlig diesel, bensin, flygbränsle, fotogen och eldningsolja i Whitegate, Irland, lastad i Pembroke, Wales.

41 BRO GRATITUDE Lastar destillat i Milford Haven, Wales, för frakt inom hamnen.

67 GAN-SURE Lossar blyfri bensin och diesel i Kwinana, Australien, lastad i Singapore.

51 DONAUSTERN Väntar på att lossa tung eldningsolja i Sines, Portugal, lastad i Fawley, England.

15 BRO GLOBE Lossar eldningsolja på Färöarna, lastad i Mongstad, Norge.

40 BRO GRANITE Lastar lågsvavlig diesel i Pembroke, Wales, för lossning i Plymouth, England.

66 CILAOS På resa till Singapore för att lasta bensin, eldningsolja och flygbränsle för lossning i Le Port, La Reunion.

71 BRO CONCORD I torrdocka på varv i Singapore.

57 BRO ELIZABETH På resa till Dakar, Senegal, med eldningsolja och flygbränsle, lastad i Hamburg, Tyskland, och Rotterdam, Nederländerna.

19 BRO PREMIUM Lossar bensinkomponenter och metanol i Rotterdam, Nederländerna, lastad i José, Venezuela.

65 BRO CECILE På resa till Sikka, Indien, för att lasta eldningsolja för lossning i Durban, Sydafrika.

50 FURE SUN Lossar eldningsolja i Lissabon, Portugal, lastad i Leixoes, Portugal.

35 BRO DISTRIBUTOR Lossar lågsvavlig bensin, diesel, fotogen och flygbränsle i Belfast, Nordirland, lastad i Rotterdam, Nederländerna.

14 RHEINSTERN Väntar på reseorder utanför Bremen, Tyskland.

Asien

59 VEGA SPRING På resa från Beaumont, USA, till Rotterdam, Nederländerna, med bensinkomponenter. 60 VOYAGER A På resa från José, Venezuela, till New York, USA, med metanol. 61 BRO PROMOTION Lastar bensin och diesel St.Croix, Amerikanska jungfruöarna, för lossning i New Haven, USA. 62 BRO CATHERINE Lossar diesel i La Libertad, Ecuador, lastad i Amuay Bay, Venezuela. 63 BRO ARTHUR På resa från Onsan, Sydkorea, till Quintero, Chile med diesel. 64 BRO PROVIDER På resa från Rio Grande, Brasilien, till Guayanilla, Puerto Rico, och Houston, USA, med kemikalier och bensin.

79 PETRO FOREMOST Lastar diesel i Port Dickson, Malaysia, för lossning i Pasir Gudang och Bagan Luar, Malaysia. 80 BRO JOINVILLE På resa till Port Dickson, Malaysia, för att lasta diesel för lossning i Kota Kinabalu, Sandkan och Tawau, Malaysia. 81 PETRO IMTRES På resa från Singapore till Tawau och Kota Kinabalu, Malaysia, med blyfri bensin. 82 GAN-SHIELD Lossar eldningsolja i Hongkong, Kina, lastad i Kaohsiung, Taiwan. 83 SETO EAGLE Lastar flygbränsle i Mai Liao, Taiwan, för lossning i Zhuhai och Huangpu, Kina. 84 GAN-VENTURE På resa från Yosu, Sydkorea, till Batangas, Filippinerna, med eldningsolja och blyfri bensin. 85 GAN-VALOUR Lastar bensin i Kawasaki, Japan, för lossning i Hongkong, Kina. 86 BRO ALEXANDRE Lossar nafta i Chiba, Japan, lastad i Singapore och Subic Bay, Filippinerna.

43 BRO GALAXY Lossar bensin i Thames, England, lastad i Brunsbuttel, Tyskland.

9


v erk s a m h e t en

Marknadsledande inom produkttanksjöfart Broström är idag en av världens ledande aktörer inom tanksjöfart. Företaget har en stark global närvaro och kritisk massa inom definierade storlekssegment. Tillsammans med en strategisk inriktning på transportkontrakt innebär detta att Broström kan erbjuda sina kunder tillförlitliga och flexibla transportlösningar till konkurrenskraftiga priser. Broströms verksamhet omfattar kommersiell och teknisk drift

I Broströms Atlanttrafik, som opereras från norska Larvik,

samt bemanning och ägande av produkt- och kemikalietank-

dominerar de större fartygen på mellan 20 000 och 60 000 dwt

fartyg. Därtill äger Broström helt eller delvis fem företag (Bro-

där Broström har starka positioner inom transport av raffinerade

ström Ship Agency Network, se sidan 22-23) med verksamhet

oljeprodukter och kemikalier mellan främst Europa och Nord-

inom skeppsklarering, befraktning, linjeagentur, spedition och

amerika samt i Karibien.

hamndrift. Dessa företag ingick till och med 2006 i verksam-

I och med förvärvet av Petroships Group i Singapore (namn-

hetsområde Marine & Logistics Services. Sedan den 1 januari

ändrat till Broström Tankers Singapore) tillfördes Broström

2007 har Broströms indelning i verksamhetsområden upphört

nio fartyg och företaget täcker därmed även in de mindre och

eftersom de bolag som i stort utgjorde Marine & Logistics

medel­stora fartygssegmenten i Asien. Hela den asiatiska verk-

Services såldes under 2005 och 2006.

samheten opereras från Broströms kontor i Singapore.

Tanksjöfart är verksamhetens kärna

kontaktytor gentemot kunderna inom olje- och kemikalie-

Kärnan i Broströms verksamhet är kommersiell drift av 86

industrin ytterligare. Ett starkt globalt varumärke innebär att

produkt- och kemikalietankfartyg. Verksamheten omfattar

kunderna kan känna sig säkra på att få samma goda service och

även ägande, teknisk drift och bemanning av merparten

kvalitet var än i världen de samarbetar med Broström.

Den globala närvaron innebär att Broström utvecklar sina

av fartygen, vilka återfinns inom storlekssegmenten Small

Ägandet av Broströms 52 hel- och delägda fartyg adminis-

(5 000 - 10 000 dwt), Intermediate (10 000 - 20 000 dwt),

treras från kontoren i Göteborg , Paris och Singapore. Övriga

Handy (20 000 - 40 000 dwt) samt MR (40 000 - 60 000 dwt).

34 fartyg ägs av Broströms samarbetspartners (se sidan 24) eller

Broström har under senare år både förstärkt sina positio-

har hyrts in från externa aktörer.

ner inom befintliga segment och etablerat sig på nya mark-

Teknisk drift och bemanning av fartygen sker från kontoren

nader. Företaget är tydlig marknadsledare inom europeisk

i Göteborg, Paris och Singapore. Vad gäller bemanning har Bro-

produkt- och kemikalietanksjöfart och finns representerat i

ström även en allians med det filippinska bemanningsföretaget

storlekssegmenten från 5 000 - 40 000 dwt. Denna verksam-

Net Ship Management. De fartyg som inte opereras tekniskt av

het opereras kommersiellt från kontor i Göteborg, Paris och

Broström drivs av företagets samarbetspartners.

danska Holbaek.

Broströms plats i värdekedjan Råoljetanker Råoljan fraktas i större fartyg från källa till raffinaderi.

Oljekälla Oljan utvinns ur källor som antingen ligger under marken, på land eller till havs.

10

Raffinaderi I raffinaderiet produceras oljeprodukter t ex bensin, diesel och eldningsolja av råolja.

Broström Broström transporterar olje- och kemikalieprodukter från raffinaderi till depå samt mellan depåer för att jämna ut regionala obalanser.

Landtransporter Från depåerna fraktas olje- och kemikalieprodukter ofta med tankbil till industri eller för konsumtion.

Oljedepå Olje- och kemikalieprodukterna lagras i depåer som drivs av olje- och kemikaliebolag eller fristående tanklagringsföretag.

Industri/konsumtion Olje- och kemikalie­ produkterna används antingen för industriell produktion eller för konsumtion.


V ER K S A M H E T E N

Ett starkt kunderbjudande Broström erbjuder effektiva och flexibla marina logistiklösningar för den globala olje- och kemikalieindustrin. Tjänsterna

N YC K EL H Ä N D EL S ER

omfattar transport av raffinerade oljeprodukter såsom bensin, diesel och eldningsolja samt kemikalier, till exempel metanol

Från nio till 22 fartyg i Asien

och etanol.

• Förvärv av Petroships Group i Singapore, inklusive

Transporterna är ofta integrerade i kundernas distributionskedja och går från raffinaderi till depå eller industri

nio mindre och medelstora produkttankfartyg, vilka

samt mellan depåer, vilket ställer stora krav på pålitlighet och

kompletterar Broströms befintliga verksamhet i Asien.

• Leverans av fyra större fartyg som beställts av partnern

leveransförmåga. Uppdragens storlek och omfattning varierar

Dünya.

beroende på transporterad produkt, transportens längd samt under vilken kontraktsform uppdraget utförs.

Fortsatt expansion i Europa

Under 2007 skedde 42 procent (43) av Broströms transpor-

• Nytt strategiskt samarbete med tyska Reederei Claus-Peter

ter inom ramen för transportkontrakt. Den totala fraktvoly-

Offen omfattande åtta produktkemikalietankfartyg på

men uppgick till 52,5 miljoner ton (40,1), vilket är nästan fyra

37 000 dwt, vilka kommer att levereras under 2008.

gånger så mycket som den årliga oljeförbrukningen i Sverige.

• Leverans av två produkttankfartyg 17 000 dwt som beställts tillsammans med turkiska Dünya.

Sammanlagt gjorde Broströms fartyg 7 119 hamnanlöp (6 312)

• Förvärv av två mindre produktfartyg för europeisk trafik

under året.

tillsammans med Erik Thun samt ett från tyska Rigel Schiffahrts, vilka samtliga sedan tidigare funnits i flottan.

Broströms tjänsteerbjudande kännetecknas av: • pålitlighet och förutsägbarhet

Investeringar i Atlanttrafiken

• långtgående kvalitets- och säkerhetstänkande

• Omfattande uppgradering av två fartyg för säkrare och mer

• hög servicegrad genom möjlighet till kundanpassade logis-

effektiva transporter av etanol och metanol.

tiklösningar

Försäljning av två äldre produkt- och kemikalietankfartyg.

• stor och modern fartygsflotta som möjliggör effektivitet och

Broström var vid årsskiftet 2007/2008 finansiellt engagerat i

flexibilitet

fem nybyggen. Därtill kommer ytterligare elva fartyg att

• omfattande marknadskunskap genom såväl lokal som global

tillföras flottan genom olika samarbeten.

närvaro och varaktiga kundrelationer. I hjärtat av kunderbjudandet finns Broströms inriktning på transportkontrakt. Kontrakten innebär att Broström åtar sig att under en bestämd tidsperiod transportera en viss volym mellan ett antal hamnar som kunden nominerar. Till skillnad från till exempel timecharter innebär transportkontrakten

renterna och att företaget kan erbjuda globala logistiklösningar. Kundrelationer som ibland sträcker sig över flera decennier

att Broström medverkar i kundens logistikplanering. Genom

innebär att det inom Broström finns en djupt rotad förståelse

att kontrakten löper över längre tid och är en helhetslösning

och respekt för kundernas önskemål och förutsättningar.

vinner kunden effektivitet och kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Fördelar för både Broström och kunderna Priset på produkt- och kemikalietransporter (fraktraterna)

Tillförlitlighet och global närvaro

sätts på marknaden och styrs till mycket stor del av förhållan-

Transportkontrakten kombinerat med Broströms stora och

det mellan utbud och efterfrågan på transportkapacitet. En

moderna flotta möjliggör en hög grad av flexibilitet. Vid en

utförligare beskrivning av hur tanksjöfartsmarknaden fungerar

eventuell störning har Broström tillgång till ersättningston-

och vilka faktorer som styr utbud och efterfrågan finns på

nage. Leveranssäkerhet och pålitlighet är viktiga komponenter

sidan 13.

i Broströms kvalitetsbegrepp. Dessa egenskaper förstärks av att Broström har byggt upp en kritisk massa i fler storlekssegment än de allra flesta av konkur-

Broströms storlek innebär att företaget genom ett effektivt nyttjande av fartygsflottan kan erbjuda kunderna konkurrenskraftiga och förutsägbara priser. I detta arbete spelar företagets

11


v erk s a m h e t en

strategiska inriktning på transportkontrakt en avgörande roll

Även lasthanteringen i hamn är av stor betydelse för nyttjande-

då de ger större möjlighet till planering, vilket minskar andelen

grad och effektivitet, främst i de segment där transportsträck-

barlastresor. Detta ger också en god och jämn intjäningsför-

orna är korta och antalet hamnanlöp många. En stor del av

måga för Broström.

fartygen tillbringar nästan hälften av sin operativa tid i hamn, vilket ställer särskilda krav på rationell lasthantering. Tillsammans med den långsiktighet som transportkontrakten medför kan Broström, i samarbete med kunderna, också påverka lastinstallationerna i specifika hamnar och därmed medverka

”Ett ständigt utbyte av information mellan kontor och fartyg världen över”

till kontinuerliga förbättringar.

Broström utvecklar kunderbjudandet I takt med att Broström har vuxit har även kunderbjudandet utvecklats. Genom enhetliga och koncerngemensamma rutiner och arbetssätt säkerställs en jämn och hög kvalitet. Broström utvecklar ständigt kunderbjudandet tillsammans med kunderna. Inom ramen för uppdragen sker förbättringar avseende bland annat rutiner ombord och iland. Det interna utvecklingsarbetet berör främst processer och rutiner i frågor om kvalitet, säkerhet och miljö, vilka beskrivs utförligare på sidorna 30-32.

– Med en pappa som var redare har jag gillat båtar ända sedan jag var liten. Att arbeta inom sjöfarten har alltid varit en önskan för mig. På Broström assisterar jag Kvalitets- och säkerhetsansvariga i det dagliga arbetet. Jag träffar säkerhetsrepresentanterna på fartygen och följer upp säkerhetsmöten. Jag uppdaterar vår informationsportal C-Experience, där man bland annat hittar information om fartygen, certifikat och vettinghandlingar.

Även utvecklingen av fartyg och teknisk utrustning utgår ifrån kundernas transportbehov och krav på effektiviseringar. IT-systemen för kommunikation mellan fartyg och landorganisation utvecklas också kontinuerligt, vilket finns beskrivet på sidan 33.

– Mitt arbete är väldigt spännande och mångsidigt, eftersom den ena dagen inte är den andra lik. Att arbeta i ett internationellt bolag innebär att jag håller koll på en mängd olika frågor och förser fartygen med rätt information om exempelvis några lagar eller förordningar ändras. Det är ett ständigt utbyte av information mellan kontor och fartygen världen över.

Fartyg i ständig utveckling

– Kvalitets- och säkerhetsfrågor är väldigt centrala inom tanksjöfarten och på Broström arbetar vi proaktivt för att ständigt ligga i framkant inom området. Det viktigaste dokumenten vi arbetar med är det vi kallar ”Lessons to learn”. Där delar besättningen med sig av erfarenheter som är viktiga ur säkerhetssynpunkt. Genom att återföra och byta kunskap från tidigare situationer kan man förhindra att misstag begås i framtiden.

ny generation produkttankfartyg, varav det senaste leverera-

Anne Andersson, Co-ordinator QSE, Fleet Management i Göteborg.

Utvecklingen av fartygen sker både i samband med nybeställningar och kontinuerligt i takt med att kraven från kunder och myndigheter skärps. Ett exempel på nya fartyg är Broströms D-classfartyg – en des under 2007. Fartygen har byggts enligt egen design och specifikation, vilken utvecklats i dialog med kunderna inom oljeindustrin. D-classfartygen är konstruerade för att generera minimala utsläpp i luft och vatten under såväl drift som vid en eventuell olycka. De är bland annat utrustade med katalytisk avgasrening. D-classfartygen är också designade för att öka säkerheten i trånga och hårt trafikerade farleder. Samtidigt ökar effektiviteten genom moderna system för snabb lasthantering. BRO PREMIUM och BRO PROMOTION, vilka byggdes 1999 genomgick under 2007 en omfattande uppgradering för säkrare och mer effektiva transporter av etanol och metanol. Uppgraderingen är ett bra exempel på hur Broström hela tiden arbetar för att utveckla även befintliga fartyg för att säkerställa att företaget kan erbjuda sina kunder bästa tänkbara service.

12


V ERK S A M H E T EN

Marknaden – globalisering och fÜrändring Ekonomisk tillväxt i Asien och en fortsatt konsolidering av olje- och kemikalieindustrin har fÜrändrat fÜrutsättningarna fÜr produkt- och kemikalietanksjÜfarten. Tillsammans med nya konsumtionsmÜnster och nya regler fÜr vilka tillsatser som tillüts i transportbränslen innebär detta att en stor del av transporterna sker Üver längre avstünd, vilket Ükar efterfrügan pü tonnage. Marknaden fÜr produkt- och kemikalietanksjÜfart püverkas

bedÜms tillväxten uppgü till 9,5 procent. Efterfrügan pü

av bĂĽde makroekonomiska och branschspeciďŹ ka faktorer.

tonnage (10 000 - 60 000 dwt) bedĂśms Ăśka med i genomsnitt

Dessutom spelar säsongsvariationer och väderlek stor roll fÜr

cirka tre procent per ĂĽr.

efterfrügan pü transporter. Inom produkt- och kemikalietanksjÜfart är priset en i det

EfterfrĂĽgefaktorer

närmaste direkt funktion av utbud och efterfrügan. Tydligast

Till efterfrügefaktorer kan räknas utvecklingen inom världs-

är detta fÜrhüllande pü spotmarknaden, men även den kon-

ekonomin, inklusive politiska faktorer, energikonsumtionen i

traktsbundna sjÜfarten lyder under dessa grundläggande fÜr-

världen samt faktorer inom oljeindustrin och energisektorn.

utsättningar. Till branschens kännetecken hĂśr ocksĂĽ ett stort mĂĽtt av utbytbarhet där fartyg kan yttas frĂĽn en geograďŹ sk

Makroekonomiska och politiska faktorer

marknad till en annan eller mellan produktsegment beroende

Energikonsumtionen är starkt kopplad till den ekonomiska

pĂĽ hur efterfrĂĽgan varierar.

konjunkturen. I en hĂśgkonjunktur Ăśkar energifĂśrbrukningen beroende pĂĽ stigande el- och industriproduktion samt ett

En växande marknad

stĂśrre generellt transportbehov. Till de makroekonomiska fak-

Utbytbarheten gÜr att marknadens storlek är svür att upp-

torerna räknas ocksü fÜrändrade handelsmÜnster och teknisk

skatta. En südan uppskattning kompliceras även av hur olika

utveckling. Dessutom püverkar bland annat ränteläget och

aktÜrer väljer att organisera sig och redovisa sina verksamheter.

situationen pĂĽ ďŹ nansmarknaden aktiviteten bland oljetraders.

Dessutom sker en betydande del av transporterna fortfarande

Konsumtionen och därmed transportbehovet püverkas

inom olje- och kemikalieindustrins interna organisationer

även av olika länders energipolitik samt miljÜ- och handels-

samt, i vissa fall, under statligt ägarskap.

politiska frügor. Krig och olika former av konikter styr

Den mest tillfĂśrlitliga uppgiften fĂśr att bedĂśma markna-

ocksĂĽ efterfrĂĽgan pĂĽ oljeprodukter. Hur efterfrĂĽgan pĂĽ

dens storlek är därfÜr den globala fartygsottans utveckling.

transporter püverkas av till exempel ett krig är dock svürt att

Enligt analysfĂśretaget Clarkson Research Studies uppgick den

fÜrutse. En negativ eekt pü konsumtionen kan i vissa fall

globala fartygsottan (10 000 - 60 000 dwt) inom produkt-

vägas upp av en Ükad efterfrügan pü transporter pü grund

tanksjĂśfart vid slutet av 2007 till 54,6 miljoner dwt med en

av de regionala obalanser mellan utbud och efterfrĂĽgan som

tillväxt pü 6,6 procent under det senaste üret. Under 2008

riskerar att uppstĂĽ.

Faktorer som pĂĽverkar transportmarknaden

FAKTORER SOM STYR EFTERFRĂ…GAN

FAKTORER SOM STYR TILLGĂ…NG

.BLSPFLPOPNJPDIQPMJUJL

'BSUZHTCZHHOBUJPO

t&LPOPNJTLUJMMWĂŠYUt*OEVTUSJQSPEVLUJPOt)BOEFMTNĂšOTUFS

t7BSWTLBQBDJUFUt"SCFUTLSBGUTLPTUOBEFSt1SJTQĂŒJOTBUTWBSPS

t&OFSHJNJMKĂšQPMJUJLt)BOEFMTQPMJUJTLBGSĂŒHPSt,SJHLPOnJLUFS

t'BSUZHTQSJTFSt3ĂŠOUFMĂŠHFt5JMMHĂŒOHQĂŒLBQJUBM



&OFSHJNBSLOBEFO

5SBOTQPSULBQBDJUFU

t0MKBt,PMt(BTt,ĂŠSOLSBGUt7BUUFOLSBGU

t7ĂŠSMETnPUUBOTTUPSMFLt/ZCZHHOBETUBLUt4LSPUOJOHTUBLU tÂŻMEFSTTUSVLUVSt.JMKĂšPDITĂŠLFSIFUTGSĂŒHPS

0MKFNBSLOBEFO

3FEBSFPDIMPHJTUJLPQFSBUĂšSFS

t3BGmOBEFSJVUOZUUKBOEFt3BGmOBEFSJMPLBMJTFSJOHt3FHJPOBMBPCBMBOTFS

t5KĂŠOTUFFSCKVEBOEFt,POUSBLUTGPSNFS

t-BHFSOJWĂŒFSt4QPUUFSNJOTQSJTFSt#SBOTDITUSVLUVS

t(FPHSBmTLJOSJLUOJOHt­HBSTLBQ

13

TanksjĂśfartsmarknaden


.JMKPOFSGBUQFSEBH      

Afrika 4 % Euroasien 5 %

Asien 29 %

MellanĂśstern 8 % Latinamerika 8 %

Nordamerika 27 %

   1 1



 









 











Europa 19 %

‰o7ÊSMEFOTPMKFLPOTVNUJPO Källa: CERA

,ĂŠMMB$&3"

Världens oljekonsumtion

Oljekonsumtionen 2007 fĂśrdelad pĂĽ regioner

Världens oljekonsumtion växer med drygt 2,3 procent per ür och i takt med att välstündet i världen Ükar.

Stora delar av Asien har under senare ür haft en kraftig välstündsutveckling. Idag är Asien världens stÜrsta marknad fÜr oljeprodukter.

Vad gäller miljÜpolitiska frügor püverkas efterfrügan framfÜrallt

samtliga nya raďŹƒnaderier byggts i Asien och pĂĽ andra mark-

av olika beslut om till exempel beskattning av olika bränslen

nader utanfÜr Västeuropa och Nordamerika där alltjämt

samt vilka tillsatser som tillĂĽts. Detta har lett till att kompo-

den stĂśrsta delen av konsumtionen sker. Ă„ven underhĂĽllsbe-

nenter i transportbränslen blandas in senare i distributions-

hov, strejker eller andra stĂśrningar i produktionen leder till

kedjan och att transporterna av tillsatser och komponenter

regionala obalanser, vilket pĂĽverkar transportbehovet. Dessa

under senare ür därfÜr har Ükat.

obalanser har under senare ür fÜrstärkts av utvecklingen i Europa där diesel i allt stÜrre utsträckning kommit att ersätta bensin som drivmedel.

Energimarknaden Pü energimarknaden konkurrerar de olika energislagen (främst

Ă„ven skillnaden mellan avista- och terminspriser pĂĽ rĂĽolja

olja, kol, vattenkraft, kärnkraft och gas) med varandra. En

respektive raďŹƒnerade oljeprodukter pĂĽverkar balansen mellan

minskning av produktionen frĂĽn ett energislag Ăśkar efterfrĂĽ-

produktion och lagerkonsumtion, vilken i ett kortare per-

gan pü alternativen. Under senare ür har även olika alternativa

spektiv styr behovet av transporter. Ett liknande samband

drivmedel sĂĽsom etanol kommit att bli ett alternativ till bensin

ďŹ nns inom kemikalieindustrin. FĂśrväntningarna pĂĽ oljeprisets

och diesel. En stor andel av BrostrÜms fartyg klarar även att

utveckling styr ocksü aktiviteten bland oljetraders. FÜrväntas

transportera dessa bränslen.

priset sjunka minskar aktiviteten, vilket även püverkar efter-

DärutÜver spelar väder- och säsongsvariationer stor roll fÜr efterfrügan pü olika energislag. En kall vinter leder till Ükad

frĂĽgan pĂĽ transporter. Transportmarknaden pĂĽverkas dessutom av strukturen

efterfrĂĽgan pĂĽ framfĂśrallt eldningsolja, medan bensinfĂśrbruk-

inom oljeindustrin och strategiska beslut hos oljebolagen.

ningen är stÜrst under sommarmünaderna. Till säsongsvariatio-

Konsolideringen inom olje- och kemikalieindustrin har

nerna hÜr även eekter av stÜrre helger och semestrar.

resulterat i stÜrre, men färre produktionsenheter, liksom ett alltmer utbrett �just in time�-tänkande med lägre lagernivüer

Oljemarknaden

och tätare leveranser som fÜljd. Detta Ükar kraven pü tillfÜr-

Utvecklingen pü själva oljemarknaden püverkar ocksü efter-

litlighet och exibilitet i transportsystemen.

frĂĽgan pĂĽ transporter. En viktig faktor är raďŹƒnaderiutnytt-

MĂĽnga oljebolag har ocksĂĽ avvecklat sin egen rederi-

jandet samt raďŹƒnaderiernas lokalisering i fĂśrhĂĽllande till

verksamhet och valt att lägga ut logistiktjänsterna pü

konsumtionen. Under de senaste decennierna har i princip

externa aktĂśrer.

Olika kontraktsformer – del av kostnader

Kapitalkostnader: Avskrivningar, räntor Driftskostnader: Personalkostn., underhüllskostn., reparationskostn., fÜrsäkringspremier, dockningskostn. Resekostnader: Bunker (drivmedel), hamnkostn.

Transportkontrakt*

Spotmarknaden

Timecharter

Bareboatcharter

• • •

• • •

• •

•

Vanligtvis sker cirka 50 - 60 procent av BrostrĂśms transporter inom ramen fĂśr transportkontrakt. Under resterande del av tiden opererar fartygen pĂĽ spotmarknaden.

*Transportkontrakt skiljer sig frün andra lüngtidskontrakt genom att logistikoperatÜren eller redaren tar ett totalansvar fÜr transporttjänsten, inklusive alltifrün kapitalkostnader till resekostnader i form av t ex bunkerolja och hamnkostnader. Lüngsiktigheten skapar mÜjlighet till effektiv planering av ottan samtidigt som kunden garanteras stabilitet i transportkedjan.

14


Raffinaderiet i Fawley i inloppet till Southampton, England. Raffinaderierna är en viktig länk i oljebolagens logistikkedja. Tillfälliga störningar eller förändrade konsumtionsmönster innebär ett ökat behov av transporter då enskilda produkter måste förflyttas från en region till en annan.

Utbudsfaktorer

Transportkapacitet

Utbudet av transporttjänster styrs främst av tillgång på trans-

Utbudet är den sammanlagda fartygsflotta som kan möta

portkapacitet samt på hur aktörerna på marknaden agerar.

marknadens aktuella transportbehov. På enskilda marknader påverkas utbudet till exempel av hur många fartyg som kan

Redare och logistikoperatörer

möta krav på bland annat isgående eller olika restriktioner i

Utöver redare och logistikoperatörer består transportmarkna-

specifika hamnar.

dens utbudssida av olje- och kemikalieföretag som hyr in far-

Flottans storlek styrs av förhållandet mellan levererade

tyg på timecharter och därmed själva svarar för driften. Bland

nybyggen och skrotningstakt, vilket traditionellt har styrts av

redare och logistikoperatörer koncentrerar sig vissa endast

fartygens tekniska ålder, konjunkturen på fraktmarknaden samt

på att kommersiellt operera fartygen, andra på den tekniska

andrahandspriset på det stål som återvinns från skrotade fartyg.

driften och ytterligare några på ägandet. Det är också vanligt

Under senare år har dock ökade krav på kvalitet och säkerhet

att ett företag svarar för samtliga eller ett par av dessa delar.

lett till ett ökat fokus på fartygens ålder och skrovkonstruktion.

Strukturen på marknaden påverkas också av de olika

Besättningens kvalifikationer och rederiets organisation har

aktörernas val av strategier och vem som äger företagen. En

också blivit allt viktigare för att kunna avgöra hur väl utbudet

stor andel fartygsoperatörer med starka kopplingar till enskilda

motsvarar efterfrågan.

olje- och kemikaliebolag minskar konkurrensen på den öppna marknaden, liksom om enskilda aktörer begränsar sig till en

Fartygsbyggnation

geografisk marknad eller tydligt avgränsade storleks- eller

Möjligheten att föryngra fartygsflottan och därmed öka ut-

produktsegment.

budet beror på om det finns tillgänglig varvskapacitet, vilket

Även valen av kontraktsformer påverkar konkurrensen.

även påverkas av efterfrågan från andra sjöfartssegment.

Om ett rederi till exempel hyr ut ett fartyg på en längre tids

Därtill kommer faktorer som kostnader för arbetskraft och

bareboat- eller timecharter till ett oljebolag innebär det att far-

insatsvaror, främst stål. I förlängningen påverkas också utbuds­

tyget delvis dras undan från den öppna marknaden. Skillnaden

sidan av makroekonomiska faktorer såsom ränteläge och

mellan de olika kontraktsformerna framgår av figuren här intill.

tillgång på kapital.

Broströms 10 största kunder (i bokstavsordning)

Webbplats

BP

www.bp.com

Chevron

www.chevron.com

Ecofuel

www.eni.it

ExxonMobil

www.exxonmobil.com

Petroplus

www.petroplusholdings.com

Petroruss

Saknar webbplats

Shell

www.shell.com

StatoilHydro

www.statoilhydro.com

Total

www.total.com

Vitol

www.vitol.com

15


V ER K S A M H E T EN

Konkurrens under konsolidering BrostrÜm är världens fjärde stÜrsta oberoende privata aktÜr inom tanksjÜfart räknat i antal fartyg. BrostrÜm är den stÜrsta aktÜren inom europeisk produkt- och kemikalietanksjÜfart och en av de fem stÜrsta i världen inom de stÜrre fartygssegmenten. TanksjÜfart kan delas in i tvü huvudsegment – rüolje- och

Dessutom ďŹ nns det olika sätt att operera fartyg, vilket gĂśr att

produkttanksjĂśfart. Transport av rĂĽolja sker vanligtvis i stĂśrre

samma fartyg riskerar att räknas era günger beroende pü vem

fartyg frĂĽn oljekälla eller utskeppningshamn till raďŹƒnaderi.

som äger, opererar eller hyr det.

Detta innebär att fartygen ofta gür olastade tillbaka fÜr att

Sett till hela den globala tanksjÜfartsottan och räknat i antal fartyg är BrostrÜm, med sin kommersiellt opererade otta

hämta ny last.

världens fjärde stÜrsta oberoende privata aktÜr inom tanksjÜ-

Olika former av tanksjĂśfart

fart. StÜrst är danska Torm, fÜljt av kanadensiska Teekay och

BrostrĂśm fokuserar uteslutande pĂĽ transport av oljeprodukter

amerikanska OSG. Dessa fÜretag är dock främst verksamma

samt kemikalier sĂĽsom etanol och metanol, vilka transporteras

inom stĂśrre fartygssegment och inom rĂĽoljetanksjĂśfart, en

i stora partier. Transporterna gĂĽr vanligtvis frĂĽn raďŹƒnaderi till

verksamhet vars aärslogik tydligt skiljer sig frün BrostrÜms.

depü/industri eller mellan olika depüer i syfte att jämna ut

I tabellen härintill listas världens 10 stÜrsta oberoende

regionala obalanser. Denna verksamhet skiljer sig pü münga sätt

privata aktÜrer inom tanksjÜfart. Sammanställningen fokuserar

frĂĽn rĂĽoljetanksjĂśfart, bland annat genom att transporterna

pĂĽ den kommersiella operationen av fartygen.

sker med mindre fartyg. Dessutom är antalet resor er och kortare, vilket gÜr det mÜjligt att etablera transportmÜnster fÜr ett eektivt utnyttjande av fartygsottan. BrostrÜm mÜter främst konkurrens frün andra aktÜrer med

Marknadsledande inom deďŹ nierade segment Totalt ďŹ nns det i världen drygt 4 000 produkt- och kemika-

fokus pĂĽ produkt- och kemikalietanksjĂśfart. Beroende pĂĽ

lietankfartyg inom BrostrĂśms storlekssegment upp till 60 000

marknadsfÜrutsättningar kan dock även aktÜrer som verkar

dwt. BrostrÜm är den stÜrsta oberoende privata aktÜren inom

inom rĂĽoljetanksjĂśfart gĂĽ in och konkurrera om uppdrag fĂśr

dessa segment. FÜretaget skiljer ocksü ut sig gentemot de esta

främst tyngre oljeprodukter Üver längre avstünd.

konkurrenter genom att ha byggt upp en kritisk massa inom samtliga delsegment, vilket skapar mÜjligheter till exibla och

Fjärde stÜrst i världen

mer eektiva transportlÜsningar. Sett till enskilda delsegment

MÜjligheten att ytta fartyg mellan olika segment och geo-

ďŹ nns det dock aktĂśrer som är stĂśrre än BrostrĂśm.

graďŹ ska marknader beroende pĂĽ efterfrĂĽgan fĂśrsvĂĽrar konkurrensbeskrivningen fĂśr en kommersiell operatĂśr som BrostrĂśm.





 





 





 





/B

# 1S 1 5ĂŠ FFN WJH S 15 B[JP $BSM OUBO # OF #V L FS . UU MJB O POU OFS -B BO KV BS 5B J OL FS T 6 5F 15 FL BZ

 LF # ST SP &JU 4JO TUSĂš H N [ $B FO$ BQP TQ IF SF

JBO N 4I JDB JQQ MT $M JQQ 1 JOH FS BMN 4X 8P BMJ JGU OTJ 5B ME OL FS /F T T $P UF T ) DP . FSO BS JO JEB H 0D 1P FB P O5 4I M BO 1P LF - FMM TF S T $ VLPJ JEP Z O QF M +B 4DI SO N JG FT GB 5P

'J IS UB TI UT M FS 0 ) "M $B &WF ( CB SM SBS 4I ' E JQQ 1FU JOH FST 0 8







O5 BO







FB

Norient.

.JMKPOFSEXU

"OUBMGBSUZH



0D

Efter BrostrÜm fÜljer storleksmässigt Handytankers och











N#FTUĂŠMMUUPOOBHF ,ĂŠMMB$MBSLTPO3FTFBSDI4UVEJFT

N4NBMMEXUN*OUFSNFEJBUFEXU Global konkurrenssituation inom small och intermediate BrostrÜm är stÜrst pü världsmarknaden inom segmenten small och intermediate. Det skapar unika mÜjligheter till effektiva transportlÜsningar üt kunderna.

16

Beställda tankfartyg i världen vid ürets slut (10’ - 60’ dwt) Varvens orderbÜcker fortsatte att växa under 2007. TillÜdet av fartyg varierar dock mellan olika fartygssegment.


Alla medarbetare är bärare av Broströms gemensamma kultur och varumärke. För att leva upp till kundernas förväntningar krävs ett nära samarbete mellan organisationens olika delar.

Nummer 1 i Europa

Samtliga aktörer har under senare år varit aktiva på nybygg-

Genom sin stora fartygsflotta och kritiska massa i ett flertal

nads- eller andrahandsmarknaden och många väntar tillskott

delsegment kan Broström bygga upp mer flexibla transport-

av nytt tonnage under kommande år.

system för kunderna. Det har bidragit till att göra Broström till marknadsledare inom europeisk produkttanksjöfart, en

Fragmenterad bild i Asien och Atlanten

marknad som sedan några år genomgår en konsolidering

Konkurrensbilden i Asien och Atlanten är fragmenterad

och en koncentration.

eftersom tonnaget i de större segmenten ofta flyttas från ett

I de minsta storlekssegmenten (small och intermediate) är

område till ett annat. En stor andel av fartygen arbetar under

banden mellan kunder och transportörer ofta starka och ande-

timecharter hos oljebolag och oljetraders, vilket gör bilden

len kontraktsbunden sjöfart stor. De större segmenten (handy

svårbestämd. I det större storlekssegmentet i Asien är främst

och MR) präglas av större marknadssvängningar och möjlig-

danska Torm, det Singaporebaserade Ocean Tankers samt de

het att flytta fartyg mellan marknader. De längre kontrakten

båda japanska företagen Mitsui och NYK konkurrenter.

utgörs framförallt av timecharter. Om fraktraterna i Europa är

Ocean Tankers opererar även i de mindre storlekssegmenten

högre än på till exempel Atlanten söker sig också aktörer från

som annars präglas av ett antal mindre och lokala aktörer. Konkurrensen inom kemikalietransporter i Atlanten

denna marknad till den inomeuropeiska trafiken. Inom enskilda delsegment utgörs Broströms största konkur-

och Karibien kommer främst från Eitzen Chemical, malay-

renter i Europa av de tre danska företagen/fartygspoolerna

siska Aurora Tankers samt de båda norska företagen Stolt

Handytankers, Swift Tankers och Herning Shipping. Bland

Nielsen och Odfjell. I detta delsegment dominerar längre

övriga konkurrenter återfinns norska Eitzen Chemical, USA-

lastkontrakt.

baserade Heidmar med dess Marida pool samt italienska

I både Asien och Atlanten är det förväntade tillskottet

Montanari. Därtill finns det ett antal aktörer med anknytning

av tonnage stort. Det finns också en tendens mot konsoli-

till oljebolag som i mindre grad konkurrerar direkt med de

dering genom förvärv och samgåenden samt genom att

fristående aktörerna.

redare ansluter sig till större fartygspooler.

Världens största oberoende privata aktörer inom tanksjöfart Aktör

Huvudkontor

Ägarskap

Torm

Hellerup, Danmark

Börsnoterat

Fartygssegment, dwt

Antal fartyg

30’ - 120’

120

Börsnoterat

10’ - 250’

102

Börsnoterat

30’ - 250’

Webbplats

Teekay Corporation

Vancouver, Kanada

OSG

New York, USA

Broström

Göteborg, Sverige

Börsnoterat

Frontline

Hamilton, Bermuda

Börsnoterat

Handytankers (Maersk, m fl)

Köpehamn, Danmark

Fartygspool

30’ - 60’

Norient Product Pool (DS Norden, m fl)

Köpehamn, Danmark

Fartygspool

30’ - 60’

45

www.norientpool.com

Tankers International (OSG, m fl)

London, Storbritannien

Fartygspool

>200’

43

www.tankersinternational.com

www.torm.dk www.teekay.com

90 *

www.osg.com

5’ - 60’

86

www.brostrom.com

80’ - 250’

82

www.frontline.bm

80

www.handytankers.com

Tsakos Energy Navigation (TEN)

Aten, Grekland

Börsnoterat

30’ - 250’

42

www.tsakosgroup.com

Aframax International (OSG, m fl)

New York, USA

Fartygspool

80’ - 120’

42

www.aframaxinternational.com

*) inklusive fartyg i pooler

17


V ERK S A M H E T EN

Marknadens och verksamhetens utveckling Utvecklingen i världsekonomin var fortsatt stark under 2007. Marknaden fÜr produkt- och kemikalietanksjÜfart präglades dock av stora svängningar. BrostrÜm mÜtte utvecklingen genom fortsatt expansion büde i Europa och Asien. Tillsammans med inriktningen pü transportkontrakt bidrog detta till en stabil utveckling och stärkta positioner. I inledningen av üret präglades marknaden av avvaktan.

takt med att temperaturen fĂśll i februari och mars. Denna

Därefter bidrog kallare väder till en marknadsuppgüng som

trend fÜrstärktes av en stark efterfrügan pü skeppningar av

hĂśll i sig till inledningen av sommaren. Det tredje kvartalet

bensin frün Europa till Västafrika pü grund av produktions-

var svagare innan marknaden üterhämtade sig kraftigt under

stĂśrningar i raďŹƒnaderier i Nigeria.

senhÜsten. Osäkerheten kring oljeprisets utveckling hade en

Marknaden fĂśr metanoltransporter Ăśver Atlanten var

viss negativ inverkan pĂĽ marknaden. Dessutom pĂĽverkades

pressad under hela kvartalet, liksom under stora delar av

BrostrĂśms resultat av en allt svagare dollar.

Ăśvriga ĂĽret.

BrostrĂśm genomfĂśrde under ĂĽret tvĂĽ stĂśrre strategiska

Marknaden fĂśr det mindre och medelstora tonnaget i

aärer. I februari inleddes ett nytt samarbete med tyska

Europa var mer stabil. Kraftiga vindar och strejker i hamnar

Reederei Claus-Peter Oen omfattande ütta produkttank-

innebar att ett stort antal fartyg drogs undan frĂĽn fraktmark-

fartyg, vilka kommer att levereras frĂĽn varv under 2008.

naden, vilket motverkade eekterna av det milda vädret. Den

I maj fÜrvärvade BrostrÜm Petroships Group i Singapore.

stabila marknadsbilden fortsatte därefter när temperaturerna

Det senare innebar att fĂśretaget tillfĂśrdes nio fartyg, varav

bĂśrjade falla och isen lade sig i Ă–stersjĂśn, vilket ledde till

ett under commercial management, i de mindre och medel-

Ăśkad efterfrĂĽgan pĂĽ isklassat tonnage.

stora fartygssegmenten även i Asien.

I Asien inleddes perioden med en relativt stark frakt-

BrostrĂśms inriktning pĂĽ transportkontrakt innebar att

marknad innan varmt väder i norr, omfattande underhülls-

fÜretaget kunde upprätthülla en jämn och hÜg utnyttjande-

stopp i raďŹƒnaderier samt det kinesiska nyĂĽrsďŹ randet innebar

grad under üret. De fÜrvärv och nya samarbeten som genom-

minskad efterfrĂĽgan pĂĽ transportkapacitet.

fÜrdes under 2006 och 2007 bidrog i allt hÜgre grad till en Ükad beläggning och fÜrbättrad nyttjandegrad av BrostrÜms

Nytt samarbete och stÜrre otta

fartygsotta.

Med en stor andel isklassade fartyg kunde BrostrÜm dra fÜrdel av uppgüngen i marknaden i februari och mars som främst

Kyla gav hetare marknad

orsakades av Ăśkande transporter av ryska oljeprodukter frĂĽn

Inledningen av üret präglades av milt väder och välfyllda lager

Finska viken. Detta pĂĽverkade fĂśrst de stĂśrre fartyg som opere-

av raďŹƒnerade oljeprodukter, vilket bidrog till en svag frakt-

rar Üver Atlanten, men senare även de medelstora och mindre

marknad i främst de stÜrre europeiska segmenten och Nord-

fartygen i europeisk traďŹ k.

atlanten. Fraktmarknaden üterhämtade sig därefter i

BrostrĂśm kunde ocksĂĽ dra nytta av den ĂĽterupptagna

.JMKPOFSEXU      

8PSMETDBMF 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 1

18



 









N-FWFSBOTFSN4LSPUOJOH

‰"NFSJLB EXU ‰4JOHBQPSF EXU ‰/PSEFVSPQB EXU 

,ĂŠMMB$MBSLTPO3FTFBSDI4UVEJFT

,ĂŠMMB$MBSLTPO3FTFBSDI4UVEJFT

Leveranser och skrotning av världens tankfartygsotta (10’ - 60’ dwt)

Fraktrater i spotmarknaden fĂśr rena oljeprodukter

Skrotning av äldre tonnage samt er och längre transporter balanserar delvis effekterna av ett stort tillÜde av nya fartyg.

Marknaden fÜr transporter av oljeprodukter var fortsatt volatil under 2007. Andra halvüret präglades av en djup nedgüng pü spotmarknaden.


V ERK S A M H E T EN

exporten av ryska oljeprodukter från Arkhangelsk samt en

amerikanska importbehovet främst möttes genom bensin

ökning i exporten av nafta från Kaliningrad. Det senare

från raffinaderier i Karibien. En omfattande import av oljepro-

hade främst en positiv effekt för medelstora fartyg under

dukter till Nigeria bidrog också till den starka marknaden.

20 000 dwt eftersom hamnen i Kaliningrad inte tillåter

Europamarknaden var under andra kvartalet fortsatt stabil,

större fartyg. Överlag fanns det också en strävan hos ryska

men med en säsongsmässig nedgång i början av sommaren.

myndigheter att i första hand använda sig av ryska hamnar

Marknaden i Sydostasien förstärktes under inledningen

och terminaler vid export. Det innebar att även mindre

av kvartalet och förblev relativt stabil.

ryska hamnar användes för export av relativt stora volymer. Sett till Atlanttrafiken och den europeiska verksam-

Förvärv för stärkta positioner i Asien

heten som helhet varierade kontrakttäckningsgraden under

Broströms verksamheter i Europa och Atlanten hade en fort-

första kvartalet. I segmentet under 10 000 dwt var kontrakts-

satt stark utveckling under andra kvartalet och företaget kunde

volymerna höga.

dra fördel av uppgången i marknaden. Omfattande underhålls-

I februari levererades BRO DEVELOPER (14 750 dwt) från varvet i Kina. Under samma månad såldes de äldre fartygen BRO TRANSPORTER och BRO TRADER. Även Broströms Asientrafik hade en positiv utveck-

arbeten på två större fartyg påverkade dock Atlantverksamheten negativt under senare delen av kvartalet. De europeiska verksamheterna utvecklades starkt inom samtliga delsegment. Broström kunde dra fortsatt fördel av

ling. Under kvartalet levererades de båda fartygen GAN-

ökande rysk export från såväl Arkhangelsk som Svarta havet

VOYAGER och GAN-VALOUR (47 000 dwt). I takt med

via Medelhavet.

att Broströms fartygsflotta i regionen växer möjliggörs ett

Kontraktsvolymerna fortsatte under kvartalet att visa

ännu bättre nyttjande av den samlade flottan, vilket redan

en varierande utveckling. Återigen var kontraktstäcknings-

under första kvartalet påverkade resultatet positivt.

graden högst i det minsta segmentet. De kontraktsförhand-

Under februari månad ingick Broström ett långsiktigt samarbetsavtal med det tyska rederiet Reederei Claus-Peter Offen. De åtta nya fartygen kommer att levereras under sena-

lingar som genomfördes under kvartalet utföll på ett tillfredsställande sätt. I maj träffade Broström och företagets mångåriga partner

re delen av 2008. Därmed kommer Broströms kommersiella

Erik Thun ett avtal om att förvärva vardera 50 procent av de

flotta i Europa i storlekssegmentet 37 000 dwt att fördubblas.

två kemikalie- och oljetankfartygen MARISP och MARELD (7 100 dwt), byggda 2003 respektive 2004. Båda fartygen har

Drivmedelsdriven marknad under våren Det andra kvartalet präglades av den säsongsmässiga amerikan-

opererats kommersiellt av Broström i mer än två år. I Asien fortsatte Broström sin expansion och företaget tog

ska lageruppbyggnaden av bensin inför sommaren. Lager-

leverans av GAN-VICTORY (47 000 dwt). Med en växande

uppbyggnaden medförde ett ökat importbehov med en god

fartygsflotta kunde Broström utöka sin kundbas i regionen

efterfrågan på transporter från både Nordeuropa och Svarta

och dra nytta av uppgången i marknaden. De transport-

havet som följd. Under den senare delen av kvartalet ökade

kontrakt som var uppe till omförhandling kunde förlängas

konsumtionen av bensin även i Europa, vilket innebar att det

på högre nivåer än tidigare.

19


I slutet av maj förvärvade Broström Petroships Group i Singa-

Kontraktstäckningsgraden var under kvartalet fortsatt hög

pore, inklusive nio små och medelstora produkttankfartyg för

i det minsta fartygssegmentet, medan övriga segment hade

trafik i Sydostasien. Därmed utgör förvärvet ett strategiskt

en svagare utveckling. Broström kunde också ingå ett par nya

komplement till Broströms befintliga verksamhet i denna del

transportkontrakt under kvartalet.

av världen och en plattform för fortsatt expansion.

I slutet på juli 2007 levererades det första fartyget, GANOCEAN (17 000 dwt) i en serie av sex som byggs på varv i

Försämring under tredje kvartalet...

Turkiet. Broström och dess partner Dünya kommer att äga

Tredje kvartalet kom att präglas av en allt svagare spotmarknad

tre fartyg vardera, vilka samtliga kommer att opereras inom

i främst Europa och Nordatlanten, delvis beroende på den

ramen för Broströms europeiska verksamhet.

säsongsmässiga nedgången. Marknaden påverkades dessutom

I Asien fortsatte Broström sin expansion, inte minst

negativt av underhåll i ett antal raffinaderier samt av en minskad

genom att ytterligare bredda företagets kundbas i regionen.

tradingverksamhet i oljemarknaden. Det senare berodde bland

Verksamheten hade under perioden en stabil och god ut-

annat på att oljepriset under lång tid, felaktigt, förväntades

veckling och utnyttjandegraden av flottan var hög samtidigt

sjunka, vilket avhöll oljetraders från att agera. Denna avvaktan-

som kontraktsvolymerna var på fortsatt goda nivåer.

de hållning förstärktes av att banker och andra kreditgivare blev alltmer försiktiga i takt med att kreditoron i USA förstärktes.

En viktig del av arbetet utgjordes av den fortsatta integreringen av Broström Tankers Singapore.

I Östersjön minskade transportvolymerna på grund av minskad rysk export. Detta berodde delvis på ryska politiska

Extremt svag marknad i oktober

beslut för att säkerställa tillgången på oljeprodukter under

Den generella marknadsnedgången fortsatte under första delen

skördeperioden, men också på att de ryska raffinaderierna

av fjärde kvartalet. Därefter skedde en förbättring i november

ännu inte fullt ut ställt om produktionen inför förändrade

och året avslutades med en relativt stark spotmarknad.

EU-regler gällande högsta tillåtna svavelhalt. Marknaden för metanoltransporter i Atlanten var under

I Atlanten orsakades den inledande svaga marknaden främst av välfyllda lager, minskad efterfrågan och ökad

kvartalet fortsatt svag, även om en viss uppgång noterades

amerikansk raffinaderiproduktion, vilket påverkade import-

i september.

behovet negativt. Den följande återhämtningen berodde

Den asiatiska marknaden hade en mer stabil utveckling,

på bland annat stigande bensinpriser och behov av eldnings-

även om denna påverkades av minskade exportvolymer

olja inför vintern. Till uppgången bidrog även en ökad

till Europa och Nordamerika. I kombination med det stora

efterfrågan på transporter av biobränslen från Latinamerika

tillskottet av nybyggda fartyg från asiatiska varv hade detta

och USA till Europa.

en återhållande effekt på marknaden i regionen.

Uppgången i Atlanten hade också en positiv effekt på den europiska marknaden. Uppgången förstärktes av låga

… men Broström höll emot

lagernivåer och dåligt väder i Medelhavet. Inom de minsta

Den mycket svaga spotmarknaden under tredje kvartalet

segmenten var efterfrågan på transporter från ryska hamnar

påverkade framför allt Broströms Atlanttrafik. Dessutom

fortsatt god.

genomförde företaget ett större antal planerade fartygsdockningar än föregående år.

20

Den asiatiska marknaden hade en mer stabil utveckling. Även här skedde en uppgång i november, främst driven av

Nedgången i Atlanttrafiken påverkade även de större

ökad efterfrågan på transporter av nafta från Mellanöstern till

fartygssegmenten inom Broströms Europatrafik. Det minsta

nordöstra Asien samt export av oljeprodukter från Asien till

segmentet hade däremot en stabil utveckling.

Europa och Nordamerika.


Ökat intresse för transportkontrakt Den svaga marknaden under inledningen av fjärde kvartalet påverkade främst Broströms verksamheter i Europa och Atlanten. När fraktraterna sedan vände upp förbättrades även utvecklingen för Broström, som sett till hela perioden kunde upprätthålla en acceptabel nyttjandegrad av fartygsflottan. Inför årsskiftet noterade Broström också ett ökande intresse från både nya och befintliga kunder att teckna transportkontrakt. Framför allt kunde företaget komplettera existerande kontrakt på den asiatiska marknaden med nya avtal,

”Ett välplanerat schema är nyckeln till framgång”

vilket låg i linje med Broströms strategi att växa i regionen. Under fjärde kvartalet tillfördes Broström två nya fartyg, vilka ägs och opereras tekniskt av Dünya. Leveransen av GAN-SWORD (17 000 dwt) innebar att Broströms europeiska verksamhet kompletterades med ytterligare ett fartyg, medan GAN-SPIRIT (51 000 dwt) anslöt till företagets asiatiska flotta som under året därmed vuxit från 9 till 22 fartyg.

Alltfler nya fartyg Under 2007 levererades ett stort antal nya fartyg inom Broströms segment. Samtidigt innebär de ökande kraven på kvalitet, säkerhet och miljö att det stora antalet äldre fartyg får allt svårare att konkurrera på specifika marknader och om uppdrag för de globala olje- och kemikaliebolagen. Vid årets slut var 33 procent av världsflottans fartyg inom Broströms segment äldre än 20 år och 29 procent saknade dubbla skrov. Samtidigt är väntetiderna på nytt tonnage mycket långa och varvens orderböcker fulltecknade för flera år framöver. Andrahandspriset på kvalitetstonnage är därför fortsatt högt. Broströms fartygsflotta tillfördes under året 16 fartyg genom nybyggnation samt förvärv av fartyg och företag.

– Mitt jobb innebär att se till att fartygsflottan är optimalt utnyttjad i alla situationer. Det är ett utmanande arbete med en rad faktorer som påverkar fartygens schema. Ett schema som ser perfekt ut en dag kan visa sig vara en katastrof nästa dag, då t ex ett fartyg är försenat av någon anledning. Ett välplanerat schema är därför nyckeln till framgång. – Min karriär började till sjöss på rederiet Odfjell. När Broström sökte en operatör i Sandefjord tog jag chansen. Efter tre år blev jag befraktare. – En av de stora utmaningarna i mitt jobb är att verka för att kunderna ska vara så nöjda som möjligt med den service som vi erbjuder. Genom god kommunikation genom hela kedjan; från besättning till operatör och en bra förståelse för vår affär kan vi lyckas med det. – Broström tar väl hand om sina medarbetare och satsar på personalen genom att utveckla och förbereda oss inför nya utmaningar och situationer. Det fungerar motiverande och påverkar stämningen på kontoret. Med glada kollegor blir det roligare att arbeta, speciellt de dagar då arbetet bjuder på tuffa utmaningar och långa dagar.

Under de närmaste åren kommer företagets flotta att tillföras ytterligare 16 fartyg. Med en redan modern flotta innebär det att Broström stärker sin konkurrenskraft ytterligare. Tillsam-

Sigmund O. Aarnes, Charterer Atlantic, Broström Tankers i Larvik, Norge.

mans med inriktningen på transportkontrakt innebär den stora och moderna flottan att Broström har stora möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar på en marknad som under de närmaste åren förväntas präglas av stora svängningar.

21


V ERK S A M H E T EN

Effektivt nätverk i Sveriges hamnar Broström Ship Agency Network består av fem skeppsmäklerier med verksamhet inom skeppsklarering, befraktning, linjeagentur och spedition. Företagen återfinns i 15 hamnar längs den svenska kusten, och svarar tillsammans för cirka hälften av den totala godsvolymen i svenska hamnar. Totalt bistår företagen sina kunder vid drygt 2000 hamnanlöp per år. Genom att förkorta den tid uppdragsgivarnas fartyg ligger i hamn bidrar företagen i nätverket till såväl sänkta kostnader som ökad intjäningsförmåga för kunderna. Uppdragens omfattning varierar beroende på fartygens storlek.

”Att ha hela världen som spelplan ingår i arbetet”

Nätverkets främsta konkurrensmedel är förmågan att svara upp mot kundernas behov samt en genomgående hög kvalitet. Företagen som samverkar inom nätverket har god branschkännedom, utmärkta kundrelationer samt engagerade och kunniga medarbetare. Broström Ship Agency Network kombinerar det lokala företagets närhet till kunderna med möjligheterna att koordinera marknadsaktiviteter och resurser för att nå internationella agentavtal med större kunder. I juli 2007 sålde Broström sin 50-procentiga ägarandel i

– Jag startade min karriär som lärling på det Köpenhamnbaserade rederiet C. Clausen och efter det har jag bland annat arbetat på Maersk, J.Lauritzen, Wonsild & Søn och Knud l. Larsen innan jag blev anställd på Nordtank Shipping, som sedan förvärvades av Broström. Så nu arbetar jag i ett globalt företag och fördelarna att ingå i ett större bolag är flera. Jag har tillgång till mer kunskap om fraktmarknaden samtidigt som det är en konkurrensfördel att tillhöra Broström. – Som befraktare arbetar jag på marknaden för vegetabilisk olja och kemikalietransport. Jag befraktar fartyg som går till olika destinationer runt om i världen, exempelvis Nord- och Sydamerika. Vid sidan av det gör jag också olika marknadsundersökningar. För att vara en duktig befraktare tror jag det krävs att man har en stor erfarenhet av tanksjöfartsmarknaden och besitter en god förmåga att hitta och tillvarata affärsmöjligheter. – Broström är ett välorganiserat företag och det är väldigt roligt att arbeta i en organisation med dedikerade medarbetare och i en arbetsmiljö med högt i tak. Det goda samarbetet genomsyrar hela bolaget, vilket är en stor fördel när man arbetar i en internationell miljö.

Percy Tham i Oxelösund AB till den andra delägaren, Transatlantic European Services AB. Detta innebär att i princip samtliga skeppsmäklerier inom nätverket nu är helägda. Undantaget är SwanFalk Shipping, som ägs av Uddevalla Hamnterminal i vilket Broström i sin tur är delägare.

Marknadsförutsättningar Kunder till företagen i nätverket utgörs främst av rederier, transportföretag, olika handels- eller tradingföretag samt svensk exportindustri. Olje- och kemikalieindustrin är en viktig kundgrupp för August Leffler och Simon Edström Shipping, medan kunderna till SwanFalk Shipping/ Uddevalla Hamnterminal ofta har en koppling till trä- och pappersindustrin. Unér Shippings verksamhet präglas av den lokala näringslivsstrukturen i de olika hamnar där företaget är verksamt. En av Unér Shippings specialistkompetenser är projekttransporter. Företagens marknadsandel varierar kraftigt mellan de hamnar där nätverket finns representerat. Konkurrensen kommer främst från lokala skeppsagenturer samt från utländska agenturnätverk. Uddevalla Hamnterminal arbetar på en konkurrensutsatt marknad och möter konkurrens från andra hamnar och transportslag.

Niels Storringgaard, Charterer Europe, Broström Tankers i Holbaek, Danmark.

22


The Broström Ship Agency Network  



 



 

 

1

August Leffl er & Son, Brofjorden

2

Uddevalla Hamnterminal och SwanFalk Shipping, Uddevalla

10 Unér Shipping, Kalmar

9

Unér Shipping, Oskarshamn

3

August Leffl er & Son, Stenungsund

11 Unér Shipping, Halmstad

4

August Leffl er & Son/Blidberg, Metcalfe & Co, Göteborg

12 Unér Shipping, Åhus

5

Simon Edström Shipping, Karlshamn

13 Unér Shipping, Bergkvara

6

Unér Shipping, Stockholm

14 Unér Shipping, Karlskrona

7

Unér Shipping, Norrköping

8

Unér Shipping, Västervik

 



Marknadsutveckling

Uddevalla Hamnterminal hade under året en positiv ut-

Marknaden utvecklades fortsatt positivt under 2007, främst

veckling. Antalet fartygsanlöp ökade, medan bruttotonnaget

beroende på att olje- och kemikalietransporterna ökade samt

förblev oförändrat. Detta innebar en jämnare beläggning efter-

att svensk exportindustri hade ännu ett starkt år.

som fler men mindre fartyg anlöpte hamnen. Unér Shipping

Samtidigt fortsatte utvecklingen med skärpta krav på

påverkades positivt av en fortsatt ökning inom projekttran-

bland annat dokumentation från myndigheter. Detta innebär

sporter samt ökat transportbehov av bioenergi. Omsättningen

en konkurrensfördel för mer etablerade aktörer såsom företa-

var stabil och företaget visade upp en stark resultatutveckling.

gen inom Broström Ship Agency Network. Det gör det även

Utöver det goda operativa resultatet uppstod dessutom en

mindre attraktivt för redare att själva sköta klareringen.

försäljningsvinst genom att Broström sålde sina aktier i Norr-

Under året intensifierades prispressen från rederierna och

köpings Hamn & Stuveri AB i samband med att Norrköpings

utvecklingen mot allt större tonnage och ökade volymer fort-

Kommun köpte hela verksamheten.

satte. Detta innebär att antalet uppdrag minskar, men även att det blir svårare att hitta tonnage för mindre laster.

Framtidsutsikter Trots att Ship Agencies är en mycket stabil verksamhet förvän-

Ship Agencies under 2007

tas omsättningen fortsätta att öka under 2008. Utvecklingen

Ship Agencies hade för tredje året i rad en stark utveckling och

inom oljeindustrin förväntas leda till stor aktivitet i oljeham-

aktiviteten i hamnarna var hög. Omsättningen var antingen

narna i Brofjorden, Göteborg (August Leffler) och Karlshamn

stabil eller växande samtidigt som resultatet förbättrades.

(Simon Edström). I Brofjorden har dessutom raffinaderiinves-

August Leffler mötte en fortsatt stark utveckling inom

teringar gjorts som förväntas leda till ökade volymer.

oljetransporter från och till både Göteborg och Brofjorden. I

Karlshamns Hamn är också inne i en expansiv period

det senare fallet skärptes dock konkurrensen, vilket påverka-

som förväntas ge större godsflöden och ett ökat antal anlöp

de antalet uppdrag negativt. Nedgången i Brofjorden vägdes

under 2008.

emellertid upp av en kraftig volymökning i Göteborg. August

Unér Shipping bedöms kunna dra fortsatt nytta av ett

Leffler tog också ökade andelar av kryssningsmarknaden i

ökande antal projekttransporter samt transporter inom

Göteborg.

bioenergisektorn.

Simon Edström fortsatte att leverera ett positivt resultat

Uddevalla Hamnterminal förväntas påverkas positivt

främst tack vare den starka marknaden för olje- och kemika-

av ett ytterligare utvecklat samarbete inom West Sweden

lietransporter och ett ökat antal anlöp av gastankers.

Seaports.

23


V ERK S A M H E T EN

Broström är attraktivt för samarbetspartners Broström svarar för kommersiell drift av 86 moderna produkt- och kemikalietankfartyg, varav företaget helt eller delvis äger 52. Resterande fartyg ägs i huvudsak av långsiktiga samarbetspartners, vilka ofta även bidrar med teknisk drift och bemanning av fartygen. Under 2007 inleddes ett nytt samarbete med tyska Reederei Claus-Peter Offen. De ömsesidiga fördelarna av dessa samarbeten har bidragit till att Broström både kunnat bygga vidare på befintliga samarbeten och ingå nya avtal. Utöver nedanstående partners samarbetar Broström även med bland andra Uni-Tankers, Swedia Rederi AB, Rederi AB Älvtank och Rederi AB Väderö Tank.

Rigel Schiffahrts GmbH & Co KG www.rigel-hb.com Rigel Schiffahrts utför bemanning och teknisk drift av 16 moderna produkt- och kemikalietankfartyg på mellan 9 000 och 37 000 dwt. Därtill har företaget beställt åtta nya fartyg. Samarbetet med Broström avser kommersiell drift av tio av Rigel Schiffahrts fartyg. Rigel Schiffahrts grundades 1990 i Bremen, Tyskland.

Rederi AB Donsötank www.donsotank.se Donsötank äger fyra produkt- och kemikalietankfartyg samt två torrlastfartyg. Dessutom är företaget delägare i BRO ATLAND samt ett produkttankfartyg under byggnation. Broström svarar för kommersiell drift av de fyra produkttankfartygen, i vilka man också är delägare. Donsötank, med säte på Donsö i Göteborgs södra skärgård, bildades 1953 och ägs av ett antal familjer, varav de flesta är verksamma inom bolaget.

Koninklijke Vopak N.V. www.vopak.com Broström har sedan 2002 en kommersiell allians med sin tidigare ägare Vopak. Företaget är världsledande inom tanklagring och förfogar över ett globalt nätverk om 74 tanklagringsanläggningar i 30 länder. Företaget har även verksamheter inom flodtanksjöfart. Vopak har cirka 3 500 medarbetare världen över och omsatte 2007 drygt MSEK 7 890.

Erik Thun AB www.thun.se Erik Thun driver och bemannar cirka 30 produkttank- och torrlastfartyg i vilka man även har ägarintressen. Därtill är företaget engagerat i två nybyggen. Broström och Erik Thun har ett gemensamt engagemang i tio produkttankfartyg samt i de två nybyggena. Broström och Erik Thun bildade 1990 United Tankers AB (idag Broström Tankers AB), vilket var noterat på Stockholmsbörsen fram till 1997. Erik Thun kvarstod som en av huvudägarna fram till 1995. Företaget har sitt säte i Lidköping och har sedan bildandet 1938 ägts och drivits av familjen Källsson.

Dünya Shipping & Trading Inc. www.dunyashipping.com Dünya äger och utför teknisk drift av 12 produkt- och kemikalietankfartyg och har ytterligare 9 i beställning. Broströms och Dünyas samarbete omfattar sju befintliga fartyg på mellan 47 000 och 51 000 dwt, varav fyra levererades under 2007. Ytterligare ett fartyg levererades i januari 2008. Därtill inkluderar samarbetet tre fartyg om vardera 17 000 dwt av vilka de två första levererades under 2007 och det återstående kommer att tillföras den av Broström opererade fartygsflottan under 2008. Dünya har sitt säte i Istanbul, Turkiet, och har sedan bildandet 1986 ägts och drivits av Suay Umut.

Furetank Rederi AB www.furetank.se Furetank äger och utför teknisk drift av fem produkttankfartyg varav Broström har ägarandel i tre. Samtliga fem fartyg opereras kommersiellt av Broström Tankers. Furetank har sitt säte på Donsö i Göteborgs södra skärgård. Företaget ägs sedan grundandet 1955 av familjen Höglund, men har anor som sträcker sig tillbaka till 1700-talet.

Reederei Claus-Peter Offen www.offenship.de Reederei Claus-Peter Offen är en av världens största aktörer inom containertanksjöfart. Företaget opererar cirka 100 fartyg över hela världen och väntar dessutom leverans av cirka 20 nybyggen. Samarbetet med Broström omfattar åtta nybyggen på 37 000 dwt, vilka kommer att ägas av Claus-Peter Offen och opereras kommersiellt av Broström. Fartygen kommer att levereras under 2008. Reederei Claus-Peter Offen, som grundades 1971, har sitt säte i Hamburg och sysselsätter cirka 3 000 medarbetare.

24


M EDA R BE TA RE

Tillsammans mot framgång Broström arbetar målmedvetet med medarbetarnas utveckling. Som arbetsplats präglas Broström av ett gott internt klimat, starka gemensamma värderingar och öppenhet. Detta har gjort Broström till en attraktiv arbetsgivare. Broström har under senare år med framgång arbetat med att

fattas som en sammanhållen arbetsplats framgår av den senaste

utveckla en sammanhållande kultur byggd på gemensamma

medarbetarundersökningen som genomfördes 2006 bland

värderingar och respekt för både medarbetare och kunder.

företagets svenska medarbetare. Under 2008 kommer Bro-

Detta är särskilt viktigt i en koncern med cirka 1 500 medarbe-

ström att genomföra en global medarbetarundersökning för

tare över hela världen, varav flertalet arbetar ombord på fartyg

att på så sätt kunna se om bilden är densamma inom

som är i ständig rörelse.

hela koncernen.

En del i detta arbete är det stora varumärkesprojekt som inleddes 2006. Under 2007 lades mycket energi och engage-

Kvalitet på schemat

mang på att förankra varumärkesplattformen internt. En viktig

Broström satsar både resurser och engagemang på kontinuerlig

del av varumärkesarbetet har varit det som kallas för employer

kompetensutveckling för de anställda. Ett viktigt område är

branding. Syftet är att alla, både anställda och potentiella med-

frågor som rör kvalitet, säkerhet och miljö där stor vikt läggs vid

arbetare skall få möjlighet att öka sin kännedom om Broström

kunskap om interna system och processer.

och vad Broström står för som arbetsgivare. Ett led i detta är att

Under året fortsatte det arbetet med att fortbilda befäl i

göra företagets gemensamma värderingar kända både inom och

frågor rörande vetting, det vill säga oljebolagens kontroller av

utanför koncernen. Detta behov är särskilt stort i ett företag

fartygen. Hittills har cirka 160 befäl deltagit. Arbetet fortsät-

som ständigt växer och utvecklas. Senast under 2007 tillfördes

ter under 2008. Då kommer även en större satsning göras på

Broström närmare 400 medarbetare i samband med förvärvet

utbildning av kontraktsanställda befäl. Syftet är att ge en

av Petroships Group i Singapore.

introduktion till verksamheten och att ge en djupare bild av Broström, samtidigt som man får möjligheten att få en inblick i

Ett företag – ett vinstandelssystem Broströms strävan efter samarbete mellan koncernens olika

hur arbetet på huvudkontoret går till. Utöver generella utbildningssatsningar arbetar Broström

delar – inte minst mellan organisationerna iland och ombord

kontinuerligt med individbaserad kompetensutveckling för de

på fartygen – visas bland annat av att alla medarbetare omfattas

anställda. Denna baseras på årliga utvecklingssamtal, vilka myn-

av företagets vinstandelssystem, vilket finns beskrivet på sidan

nar ut i individuella utvecklingsplaner. Därutöver erbjuds alla

79. Vinstandelssystemet omfattar även de kontraktsanställda

nyanställda medarbetare ett introduktionsprogram. De totala

medarbetarna ombord på fartygen.

kostnaderna för kompetensutveckling exklusive kontraktsan-

Att Broström kommit en bra bit på vägen mot att upp-



54&,

ställda medarbetare uppgick till MSEK 11,7 (9,6), motsvarande

54&, 



 











 



 

 

 











N/FUUPPNTÊUUOJOHQFSBOTUÊMME ‰o'ÚSÊEMJOHTWÊSEF IÚHFS

Nettoomsättning och förädlingsvärde per anställd Nettoomsättning och förädlingsvärde per medarbetare beror dels på det ekonomiska ufallet för Broström, dels på hur stor del av det samlade arbetet som utförs internt respektive hos företagets partners.

25


TSEK 11,2 (15,0) per medarbetare. Anledningen till minsk-

Lüg personalomsättning och sjukfrünvaro

ningen är fÜrvärvet av Petroships Group där BrostrÜms

Att BrostrÜm är en attraktiv arbetsgivare framgür även av

kompetensutvecklingsprogram kommer genomfĂśras 2008.

statistiken Üver personalomsättning och sjukfrünvaro. Personalomsättningen fÜr ersättningsrekrytering uppgick

Kompetenta ďŹ lippinska sjĂśmän

under 2007 till 9,2 procent (8,6). Personalstyrkan Ăśkade under

BrostrÜm har sedan era ür en allians med bemanningsagen-

üret med 39 procent. Sjukfrünvaron i fÜretaget är lüg och var

turen Net Ship Management i Manila pü Filippinerna och är

2,7 procent (2,2) i den svenska landorganisationen.

sedan 2007 ocksü delägare i bolaget. Syftet är att säkerställa

BrostrÜm arbetar kontinuerligt fÜr att fÜrbättra arbets-

tillgüngen pü kontraktsanställd personal med rätt kompetens

miljĂśn och minska arbetsskaderiskerna. Olycksfall och andra

och utbildning.

säkerhetsrelaterade faktorer rapporteras och analyseras. Jäm-

Net Ship Management är ett viktigt redskap fÜr BrostrÜm

fÜrt med münga andra näringsgrenar har sjÜfarten fÜrhüllande-

i den Ăśkande konkurrensen om ďŹ lippinska sjĂśmän. Efter att

vis fü arbetsskador. Mätt i LTIF (antalet fÜrlorade arbetstimmar

i 40 ür ha spelat en viktig roll i världshandelsottan är dessa

pĂĽ grund av arbetsskador satt i relation till det totala antalet

besättningsmän mycket eftertraktade. Att sjÜmännen har

arbetade timmar) har sjÜfarten ungefär hälften sü münga

engelska som modersmül underlättar dessutom kommunika-

arbetsskador som svensk tillverkningsindustri.

tionen ombord, vilket är en viktig faktor när det gäller frügor

Norge – Singapore tur och retur

om kvalitet, säkerhet och miljÜ. Net Ship Managements verksamhet växer stabilt och fÜre-

Under 2007 har BrostrĂśm arrangerat en rad friskvĂĽrdsats-

taget betjänar drygt 70 fartyg fÜr totalt 14 shippingfÜretag. Idag

ningar. FĂśretaget arrangerade bland annat BrostrĂśm Trophy

ďŹ nns cirka 1 300 sjĂśanställda inom Net Ship Managements

fÜr ombordanställd personal fÜr tionde üret i rad. Över 500

nätverk, varav närmare 800 är i tjänst samtidigt, samt cirka

medarbetare deltog i tävlingen som främjar motion genom att

40 kontorsanställda. Verksamheten utvecklas väl, vilket bland

premiera de som är mest aktiva. Upplägget är enkelt, ju mer

annat visas av att mer än 95 procent av de ďŹ lippinska sjĂśmännen

medarbetarna motionerar, desto stĂśrre premie erhĂĽller de.

regelbundet väljer att komma tillbaka till BrostrÜms fartyg.

Tävlingen bidrar till att stärka sammanhüllningen, samtidigt

 







 



 

 

 

 





 



 



 4KĂš

-BOE

5PUBMU



ĂŒS

ĂŒS ĂŒS ĂŒS

ĂŒS

N.ĂŠO N,WJOOPS

26

Andel män och kvinnor

Ă…ldersstruktur

Shipping är av tradition en mansdominerad bransch. Men i BrostrÜms landorganisation är var tredje medarbetare en kvinna.

BrostrÜm medarbetare representerar en jämn fÜrdelning av olika üldersgrupper.


som den sänder ut positiva signaler till omvärlden och till

kommer Broström successivt att anpassa verksamheten efter

de personer som i framtiden vill söka arbete ombord på

de anställdas önskemål och synpunkter. Som exempel kommer

Broströms fartyg.

under 2008 all kommunikation till och från fartygen att vara

I oktober hade alla landanställda över hela världen möjlig-

kostnadsfri för medarbetarna och man kommer att se över

heten att delta i Broström International Step Competition

möjligheterna med att anpassa tiden till sjöss efter sjömännens

(BISC). Tävlingen syftade till att öka medvetenheten om hälsa

behov, eftersom avlösning och resa var viktiga frågor när resul-

och välmående bland de anställda. Det var också ett sätt att

tatet från undersökningen presenterades.

visa hur den vardagliga motionen kan ha positiv inverkan på

För att attrahera nya medarbetare deltar Broström också på

vår hälsa. Målet var att tillsammans komma upp i 58 miljoner

olika arbetsmarknadsdagar för studenter, samt shipping- och

steg, vilket motsvarar ett varv runt jorden. Även om målet

jobbmässor. Under 2007 startade även en traineeutbildning.

inte nåddes fullt ut, så motsvarades medarbetarnas sam-

Två studenter har antagits till programmet och dessa kommer

manlagda insats en promenad från Broströms kontor i norska

under två års tid att arbeta med olika arbetsuppgifter på Bro-

Larvik till kontoret i Singapore och tillbaka. På den tänkta

ströms kontor runtom i världen. Broström kommer i framtiden

gångmarschen hade man även passerat kontoren i Göteborg,

att satsa på regelbunden rekrytering av trainees och utveckla

Holbaek i Danmark och Paris.

programmet ytterligare. Broström bedömer att man står sig ganska väl i konkur-

Hårdnande kamp om kompetensen

rensen om nya medarbetare. Detta visas dels av att företaget

Sjöfarten står inför stora pensionsavgångar samtidigt som

tar emot cirka 100 spontana jobbansökningar varje månad

tillgången på erfarna sjömän är begränsad i hela världen. För

– ungefär jämnt fördelat på land- och sjöorganisationen, dels

att möta denna utmaning genomförde Broström under året

att den genomsnittliga anställningstiden är hög, 10 år.

en undersökning bland de ombordanställda för att se hur man kan bli ännu mer attraktiv som arbetsgivare. Undersökningen genererade ett hundratal svar från den svenska delen av besättningen och ett 50-tal från den filippinska. Utifrån svaren

Medarbetarna i siffror

2007

2006

2005

Genomsnittligt antal anställda

1 206

1 034

1 009

Antal anställda 31 december1)

1 526

1 100

925

1)

Inklusive intresseföretag

27


Kina har under senare år utvecklats till världens ledande varvsnation. Broström har stor erfarenhet av fartygsbyggnation i Kina och etablerade relationer till flera varv. Det innebär att man också har god kontroll över att varven lever upp till företagets krav avseende arbetsförhållanden och miljöhänsyn.

Tankfartygsflotta i ständig föryngring Broströms fartygsflotta tillfördes under 2007 sammanlagt 16 fartyg, varav åtta ingick i förvärvet av Petroships Group i Singapore. Av övriga nya fartyg äger Broström två, medan sex ägs av företagets turkiska partner Dünya. De fartyg som ingick i förvärvet av Petroships Group är på

sedan tidigare opererat kommersiellt. Det samma gäller

mellan 5 000 och 16 600 dwt. Därmed etablerade sig Bro-

BRO ERIN (tidigare HUNTERSTERN) som Broström

ström i de mindre och medelstora storlekssegmenten även i

förvärvade från sin tyska partner Rigel.

Asien. Utöver de åtta fartyg som ingick i förvärvet tillfördes Broström ytterligare ett fartyg under commercial management som dock avvecklades senare under året.

Under året sålde Broström två äldre fartyg. Därtill lämnade tre fartyg som ägts av Broström partners flottan. Medelåldern på Broströms hel- eller delägda fartyg upp-

Samarbetet med Dünya innebar att Broströms fartygsflotta

gick vid årsskiftet till 7,1 år eller 6,9 år för hela den flotta som

tillfördes två fartyg för europeisk trafik samt fyra fartyg som

kommersiellt drivs av Broström. Världsflottans genomsnitts-

opererar i Asien. De två fartygen för europeisk trafik är de

ålder var samtidigt 14,2 år i de segment Broström opererar.

första av sex på vardera 17 000 dwt. Fartygen har beställts av

Av Broströms tonnage har 100 procent dubbelt skrov jäm-

Broström och Dünya, vilka kommer att äga tre fartyg vardera.

fört med 29 procent av världsflottans tonnage i Broströms

De två levererade fartygen för europeisk trafik samt de fyra

storlekssegment.

för asiatisk trafik ägs samtliga av Dünya.

Vid årsskiftet var Broström finansiellt engagerat i fem

Under 2007 tog Broström även leverans av BRO DEVELOPER, vilket är det sista av Broströms fyra D-classfartyg. Tillsammans med Erik Thun förvärvade Broström också två fartyg (BRO GOTHIA och BRO GOLIAT), vilka man

nybyggen. Därtill kommer ytterligare elva nybyggen som beställts av Broströms samarbetspartners. Av dessa utgörs åtta av fartyg som beställts av Broströms nya tyska partner Reederei Claus-Peter Offen.

"OUBMGBSUZH  

 













$PNNFSDJBMNBOBHFNFOU



#BSFCPBUDIBSUFS

 

5JNFDIBSUFS 

















%FMÊHEB



N'BSUZHJCFTUÊMMOJOH N#FmOUMJHBGBSUZH

28

)FMÊHEB





3BQQPSUFSBTTPNmOBOTJFMMMFBTF

Utveckling tankfartygsflottan

Ägarstruktur tankfartygsflottan (antal fartyg)

Inklusive nybyggen omfattar Broströms kommersiellt opererade flotta 102 fartyg. Det innebär en ökning med närmare 30 fartyg på tre år.

Tack vare en kombination av hel- och delägande i fartyg samt samarbeten har flottan kunnat växa med begränsad risk. Diagrammet visar Broströms fartygsflotta exklusive nybyggen.


FA R T YG EN

Fartygsförteckning februari 2008

Dwt

Byggnadsår

Ägarform/andel %

Dwt

Byggnadsår

Ägarform/andel %

PETRO EASKEM

Fartygsnamn

5 000

1998

100

WEICHSELSTERN

Fartygsnamn

21 150

1999

C/M

PETRO IMTRES

5 000

1998

100

WOLGASTERN

21 150

1999

C/M

BRO GLORY

6 900

2000

50

THEMSESTERN

21 850

2000

C/M

BRO GRACE

6 900

1999

50

RHONESTERN

21 850

2000

C/M

BRO GOTHIA

7 100

2003

50

VEGA SPIRIT

22 800

2001

T/C

BRO GOLIATH

7 100

2004

50

VEGA SPRING

22 800

2001

T/C

BRO VENTURE

7 500

1995

44

GREAT SWAN

23 400

1991

C/M

PETRO OPTI

7 500

1995

44

VOYAGER A

31 300

1994

T/C

NB FERUS SMIT 386

7 500

2009

50

BRO PROVIDER

31 700

2001

100

NB FERUS SMIT 387

7 500

2009

50

BRO PRIORITY

31 700

2001

100

BRO GLOBE

7 600

2001

50

BRO EDWARD

37 000

2005

B/B1)

BRO GALAXY

7 600

2001

50

BRO ELLIOT

37 000

2005

B/B1)

BRO GEMINI

7 600

2003

50

BRO EDGAR

37 000

2004

100

BRO GENIUS

7 600

2003

50

BRO ELIZABETH

37 000

2001

100

BRO GRATITUDE

7 600

2003

50

BRO ELLEN

37 000

2002

100

BRO GRANITE

7 600

2004

50

BRO ETIENNE

37 000

2004

B/B1)

NANNY

9 200

1993

C/M

BRO ERIK

37 000

2005

100

NORDIC SWAN

10 600

1986

C/M

BRO ERIN

37 000

2004

100

BRO CONCORD

12 200

1995

100

NB CPO FRANCE

37 000

2008

C/M

PETRO FOREMOST

12 600

1999

44

NB CPO SWEDEN

37 000

2008

C/M

BRO JOINVILLE

13 000

1993

100

NB CPO GERMANY

37 000

2008

C/M

FURENÄS

13 000

1998

C/M

NB CPO FINLAND

37 000

2008

C/M

BRO JUNO

14 350

1999

100

NB CPO NORWAY

37 000

2008

C/M

BRO JUPITER

14 350

1999

100

NB CPO RUSSIA

37 000

2008

C/M

BRO DELIVERER

14 750

2006

100

NB CPO ITALY

37 000

2008

C/M

BRO DESIGNER

14 750

2006

100

NB CPO ENGLAND

37 000

2008

C/M

BRO DISTRIBUTOR

14 750

2006

100

BRO CATHERINE

44 800

1997

100

BRO DEVELOPER

14 750

2007

100

BRO CECILE

44 800

1997

100

EURO SWAN

14 800

1991

C/M

CILAOS

44 900

1996

50

FURE STAR

15 000

1995

9

BRO CAROLINE

45 000

1996

100

FURE SUN

15 000

1995

9

BRO CHARLOTTE

45 000

1997

100

FIONIA SWAN

15 000

2005

C/M

BRO PREMIUM

45 000

1999

100

RAMONA

16 000

2004

C/M

BRO PROMOTION

45 000

1999

100

FURE NORD

16 000

2004

30

BRO ARTHUR

46 000

1995

100

BRO ALEXANDRE

46 000

1995

100

BRO ALBERT

46 000

1995

100 T/C

FURE WEST

16 000

2006

C/M

NAVIGO

16 600

1992

29,75

PETRO VARIO

16 600

2003

100

GAN-VENTURE

46 600

2006

BRO COMBO

16 600

2003

100

SETO EAGLE

47 000

2004

T/C

BRO ANTON

16 800

1999

100

GAN-VOYAGER

47 000

2007

C/M

BRO ATLAND

16 800

1999

70

GAN-VALOUR

47 000

2007

C/M

BRO AXEL

16 800

1998

100

GAN-VICTORY

47 000

2007

C/M

GAN-OCEAN

17 000

2007

C/M

GAN-SURE

51 000

2006

T/C

GAN-SWORD

17 000

2007

C/M

GAN-SHIELD

51 000

2006

C/M

BRO ANNA

17 000

2008

100

GAN-SPIRIT

51 000

2007

C/M

NB 064

17 000

2008

100

GAN-SABRE

51 000

2008

C/M

NB 053

17 000

2008

100

1) Rapporteras som finansiell lease

GAN-SKY

17 000

2008

C/M

ALSTERSTERN

17 080

1994

C/M

HAVELSTERN

17 080

1994

C/M

Intermediate = 10’ - 20’ dwt

RHEINSTERN

17 080

1993

C/M

Handy = 20’ - 40’ dwt

TRAVESTERN

17 080

1993

C/M

MR = 40’ - 60’ dwt

DONAUSTERN

17 080

1995

C/M

ISARSTERN

17 080

1995

C/M

PROSPERO

18 000

2000

30

BRO SINCERO

18 000

2002

50

NB EDWARDS 137

19 500

2008

C/M

EVINCO

19 900

2005

30

Small = 5’ - 10’ dwt

NB = Newbuilding (fartyg under byggnad) B/B = Bareboatcharter T/C = Timecharter C/M = Commercial management

29


K VA L I T E T, S Ä K ER H E T O C H M I L J Ö

Broström sätter säkerheten främst En modern fartygsflotta och ett långtgående kvalitets- och säkerhetstänkande både ombord och iland gör Broström till en ledande kvalitetsoperatör. Därmed är företaget väl positionerat när kraven på kvalitet, säkerhet och miljö ökar från både kunder och myndigheter.

Inom sjöfarten är frågor om kvalitet, säkerhet och miljö ofta

Bra resultat i externa kontroller

integrerade med varandra. Ett systematiskt kvalitetsarbete

Broström och andra aktörer inom tanksjöfart är också föremål

bidrar till ökad säkerhet, vilket i sin tur minimerar risken för

för kontinuerliga kvalitetsgranskningar i form av bland annat

olyckor som påverkar miljön. Detta innebär också att det finns

olje- och kemikalieindustrins vettingkontroller, flaggstaternas

ett gemensamt intresse för dessa frågor bland myndigheter,

årliga besiktningar, de offentligt publicerade hamnstatskon-

kunder och klassificeringssällskap samt Broström, dess ägare

trollerna och klassificeringssällskapens kontroller.

och medarbetare.

Kontrollerna omfattar bland annat utrustning och rutiner för navigation, räddningsutrustning, brandbekämpningsut-

Kvalitet – en framgångsfaktor

rustning, lasthanteringssystem, oljesaneringsutrustning, ruti-

För att upprätthålla jämn och hög servicenivå och kvalitet

ner för krishantering, fartygets konstruktion och dess allmänna

arbetar Broström efter ett gemensamt kvalitetssystem omfat-

kondition. Även besättningens antal och behörighet, fartygets

tande bland annat enhetliga arbetsmodeller och en gemensam

loggböcker och certifikat granskas. Verksamheten iland kon-

kvalitetsnivå. Samtliga Broströms sjöfartsverksamheter är också

trolleras genom revision av processer och rutiner.

kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000. Eftersom Broström tar ansvar för kundernas transport-

Det genomsnittliga antalet anmärkningar per hamnstatsinspektion av Broströms (inklusive samarbetspartners) fartyg

behov är företagets kvalitetsbegrepp bredare än inom tradi-

är 1,03 jämfört med cirka tre (Paris MOU) för den samlade

tionell shipping där redare ofta koncentrerar sig på ägande och

världshandelsflottan.

uthyrning av fartyg. För Broström handlar kvalitet inte bara om fartygens konstruktion, utan även om att kundens last ska

Självinspektion på allt högre nivåer

komma till rätt plats i rätt tid, att lastkontaminering undviks

Broström strävar också efter att fullt ut leva upp till oljebola-

och att både land- och sjöorganisation ger kunden den service

gens gemensamma riktlinjer, TMSA (Tanker Management

och den information kunden önskar.

Self Assessment), för kontroll av det egna ledningssystemet.

Hur väl Broström lever upp till kundernas krav mäts bland

30

Detta innebär att företaget själv svarar för bedömning och

annat i form av kundundersökningar, granskning av så kallade

rapportering till en databas, genom vilken samtliga oljebolag

Key Performance Indicators (KPI) samt resultaten av de kon-

har tillgång till resultaten. Självinspektionerna kompletteras

troller som genomförs av kunderna själva.

med stickprovskontroller från oljebolagen.


     

"OEFM EXU  













ĂŒS



 

ĂŒS







ĂŒS ĂŒS



 



 ĂŒS

N#SPTUSĂšNTUBOLGBSUZHTnPUUBN7ĂŠSMEFOTUBOLGBSUZHTnPUUBEXU

hEXU

hhEXU

hhEXU

,ĂŠMMB$MBSLTPO3FTFBSDI4UVEJFT

,ĂŠMMB#SPTUSĂšN$MBSLTPO3FTFBSDI4UVEJFT

Åldersstruktur (andel av ottan)

Världens tankfartygsotta äldre än 20 ür

Nästan 70 procent av BrostrÜms fartyg är yngre än 10 ür, medan närmare 60 procent av världens tankfartygsotta har passerat 10-ürsstrecket.

I de mindre fartygssegmenten är fortfarande var tredje fartyg av världsottan äldre än 20 ür.

TMSA är uppbyggt pü fyra nivüer där den fÜrsta utgÜrs av de

samt frĂĽnvaro orsakad av sjukdom och arbetsskador.

bestämmelser som anges av lagar och andra oentliga regelverk. FÜr varje nivü skärps sedan kraven ytterligare. BrostrÜm

Välkomna skärpningar av reglerna

uppfyller idag nivü tvü. Nästa mül är att nü upp till nivü tre.

Det Üvergripande internationella regelsystemet fÜr miljÜ- och säkerhetsfrügor utfärdas av FNs sjÜfartsorgan IMO. Andra be-

Planering sparar pengar och tid

tydande aktÜrer är EU samt sjÜfartsmyndigheterna i de stater

UtĂśver de externa kontrollerna och inspektionerna genomfĂśr

vars hamnar fartygen anlÜper eller under vars agg de seglar.

BrostrÜm egna utvärderingar av büde fartyg och rutiner iland

De internationella klassiďŹ ceringssällskapen samt tanksjĂśfartens

och ombord. Detta arbete sker kontinuerligt, men ocksĂĽ i sam-

branschorganisation Intertanko spelar ocksĂĽ en viktig roll fĂśr

band med de planerade dockningarna fĂśr tekniskt underhĂĽll

att lyfta fram frügor om miljÜ och säkerhet.

och uppgradering av fartygen. BrostrĂśms fartyg genomfĂśr planerade dockningar i genom-

EUs regler innehüller bland annat bestämmelser om utfasningen av enkelskroviga tankfartyg samt ett fÜrbud mot

snitt var 30:e mĂĽnad. Sammantaget uppgick antalet dagar fĂśr

att transportera tjockolja i fartyg med enkla skrov. Reglerna

dockning/uppgradering under 2007 till 678 (318). FĂśretagets

gäller fÜr transporter inom EU men även fÜr allt EU-aggat

stora fartygsotta gÜr att BrostrÜm kan schemalägga dock-

tonnage världen Üver. InfÜr 2007 skärptes reglerna fÜr trans-

ningarna pü ett sätt som säkerställer ett eektivt nyttjande av

port av kemikalier. Detta innebar bland annat krav pĂĽ att

fartygsottan samtidigt som antalet oplanerade dockningar

varje fartyg ska ha ett sĂĽ kallat kemikalietransportcertiďŹ kat

minimeras. Därmed sparas büde tid och pengar.

vid transport av till exempel vegetabiliska oljor, metanol och MTBE. Alla BrostrĂśms fartyg lever redan upp till de

MiljÜ och säkerhet BrostrÜms reglerar säkerhets- och miljÜfrügorna i en

nya reglerna. Andra omrüden där skärpta regler är att vänta gäller bland

koncerngemensam SHE-policy (Safety Health and Environ-

annat hantering av barlastvatten och slutna system fĂśr lasthan-

ment) som innehĂĽller miniminivĂĽer och krav pĂĽ rapporte-

tering fĂśr mindre fartyg.

ring kring ett antal omrĂĽden sĂĽsom tillbud och olyckor

"OEFM      



 

#SPTUSĂšNTUBOLGBSUZHT nPUUBEFD EXU

7ĂŠSMEFOTUBOLGBSUZHTnPUUB DEC EXU

N&OLFMUTLSPWN%VCCFMUTLSPW ,ĂŠMMB#SPTUSĂšN$MBSLTPO3FTFBSDI4UVEJFT

Tankfartygsottans fÜrdelning efter skrovtyp Alla BrostrÜms fartyg har dubbelt skrov jämfÜrt med 71 procent fÜr världsottan i BrostrÜms segment.

31


K VA L I T E T, S Ä K ER H E T O C H M I L J Ö

Fokus på minskade luftutsläpp

Sjöfarten bättre än alternativen

Oljespill är idag mycket sällsynt inom tanksjöfart. Strikta rap-

Utvecklingen mot striktare regler kommer att ytterligare

porteringsrutiner gör också att Broström har total kontroll över

förbättra sjöfartens miljöprestanda jämfört med andra trans-

varje enskilt utsläpp. Under 2007 inträffade inte några utsläpp

portslag. Redan idag står sjöfarten för endast två procent av de

i vatten av bunkerolja eller last från Broströms fartyg.

samlade utsläppen av koldioxid. EU-kommissionen uppskattar

Istället har fokus alltmer kommit att riktas mot fartygens av-

att sjöfarten släpper ut cirka 10 gram koldioxid per tonkilo-

gaser. För att minska utsläppen av svavel är det sedan november

meter, jämfört med 20 gram för järnväg och 90 gram för lands-

2007 endast tillåtet för fartyg som drivs med lågsvavlig bun-

väg. Sjöfarten är också bättre än både landsväg och järnväg vad

kerolja att trafikera Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen.

gäller utsläpp av kväveoxider. Medan sjöfarten släpper ut cirka

Sedan tidigare finns regler som syftar till att minska utsläppen

0,3 gram kväveoxider per tonkilometer är motsvarande upp-

av koldioxid och kväveoxider.

gifter för järnväg 0,5 gram och för landsväg 1,0 gram.

Intertanko föreslog under 2007 en generell övergång till

Jämfört med andra transportslag är sjöfarten dessutom

diesel som drivmedel. Andra aktörer förespråkar tekniska

energieffektiv. Ett mindre produkttankfartyg förbrukar cirka

lösningar och landbaserad energiförsörjning för fartyg i hamn.

0,3 megajoule per tonkilometer, jämfört med järnväg (0,6 megajoule) och vägtransporter (0,7 - 1,2 megajoule per tonkilometer). Även samhällsekonomiskt har sjöfarten stora fördelar i förhållande till andra transportslag då de externa kostnaderna i form av till exempel buller, ingrepp i naturmiljön och olyckor är mycket begränsade.

”Broström är ett företag med många möjligheter”

Broström investerar för bättre miljö Broström fortsatte under 2007 sina investeringar i alltifrån fartyg till medarbetare och organisation. I augusti bjöd Broström in samtliga ansvariga för frågor gällande kvalitet, säkerhet och miljö hos både dotterbolag och samarbetspartners till en gemensam konferens. Initiativet innebär ett ännu tätare samarbete mellan Broström och dess

– Som ekonomichef handlar mitt arbete mycket om att se till att de dagliga rutinerna på avdelningen efterlevs, sköta räkenskaper och granska ekonomiska rapporter. Att vara noggrann och hålla deadlines är viktigt för att lyckas i mitt arbete. Tidigare arbetade jag på Petroships Group och när Broström förvärvade bolaget i maj 2007 följde jag med. Förvärvet har inneburit att det nu pågår en mängd förändringar i organisationen och det är en stor utmaning för mig att hantera dessa. – Jag har ingen maritim inriktning på min ekonomutbildning, utan det var mitt intresse för sjöfart som förde mig till shippingbranschen. Att ingå i ett stort internationellt bolag ser jag som en god förutsättning för att utveckla kontoret i Singapore. För mig personligen innebär det större karriärmöjligheter och att jag får sätta mig in i nya processer och lära mig nya saker. Dessutom får jag möjligheten att exponeras för nya och spännande kulturer. Jag är stolt över att få vara en del av Broströmfamiljen och ser fram emot att bidra till företagets framgång. Ngo Sook Ching, Manager Financials, Broström Tankers i Singapore.

32

samarbetspartners. I samband med att Broströms nya funktionsinriktade organisation har också en koncernfunktion inrättats för att förstärka arbetet med frågor om kvalitet, säkerhet och miljö. Dessutom fortsatte Broström sin utbildning av samtliga ombordanställda befäl gällande vetting (se sidan 25). Under året inledde också Broström arbetet med att installera kvävegeneratorer på ett antal fartyg. Därmed möjliggörs säkrare hantering av metanollaster. Sedan tidigare är ett stort antal av Broströms fartyg förberedda för katalytisk avgasrening. Dessutom har Broströms nya fartyg bränsletankar som gör det möjligt att hantera flera olika bränslekvaliteter för att kunna använda miljövänligare bränslen när förutsättningarna finns.

Regler för fartygsskydd Med fartygsskydd avses skydd mot yttre hot i form av terroristattacker, kapningar och pirater. Arbetet regleras av IMOs ISPS-kod (International Ship and Port Facilities Security Code). Koden ställer krav på fartygens utrustning och på att det på varje fartyg skall finnas rutiner och en ansvarig person som är utbildad. Alla Broströms fartyg lever upp till ISPSkodens krav.


Broström installerar system för ständig uppkoppling på alla fartyg som företaget äger. Därmed kan besättningen ombord ha kontakt med vardagen där hemma genom både e-post och Internet.

Roadmap visar vägen till gemensam IT-struktur för ökad affärsnytta I takt med att Broström växer och samarbetet mellan de olika dotterbolagen ökar har behovet av en gemensam IT-struktur ökat. Detta behov förstärks av införandet av en ny funktionell organisation från och med den 1 januari 2008. Broström inledde därför under 2007 ett projekt för en gemensam IT-struktur, kallat Roadmap.

Tidigare arbetade Broströms dotterbolag relativt enskilt och

ras tekniskt av Broström. Genom att fartygen är ständigt

utbytet mellan de olika kontoren var begränsat. Detta innebar

uppkopplade ökar effektiviteten i kommunikationen med

heller inga större krav på harmoniering av IT-systemen. Det

kunder, myndigheter och Broströms landorganisation. En

viktigaste var att varje bolag kunde hålla kontakt med sina

annan fördel är att systemen lättare kan fjärrstyras och att

respektive kunder, fartyg och samarbetspartners samt med

uppdateringar och viss service kan ske från land. Det går även

huvudkontoret i Göteborg.

att genomföra distansutbildningar och konferenser.

I takt med att Broström har vuxit har dock behoven av

I takt med att konkurrensen om utbildade sjömän ökat

interaktion mellan de olika dotterbolagen ökat. Det gäller

har möjligheten till ständig uppkoppling kommit att bli en

alltifrån utbyte av information till möjligheten för kontoren

avgörande faktor vid rekrytering av nya medarbetare. För de

att operera varandras fartyg beroende på efterfrågan. Detta

ombordanställda innebär det tätare kontakt med anhöriga

ställer helt nya krav på IT-strukturens förmåga att leva upp till

och vänner iland samtidigt som man kommer åt tidningar

företagets kommersiella behov.

och andra nyhetskanaler. Från att ha startat med fartygen i europeisk trafik inledde

En gemensam karta för bättre affärer

Broström under 2007 även installationen av system för stän-

Broström inledde därför under 2007 ett projekt, kallat Road-

dig uppkoppling på företagets fartyg i Asien och på Atlanten.

map, för en gemensam IT-struktur. Projektet är ett så kallat

Installationen av systemet sker kontinuerligt i takt med att

”Enterprise Architecture”-projekt, vilket innebär att det

fartygen genomför planerade dockningar för underhåll.

tar sin utgångspunkt i en kartläggning av befintliga affärsprocesser och informationsbehov samt vad som krävs för att nå

Investeringar som måste skyddas

en önskvärd position.

Broströms IT-struktur omfattar både land- och sjöorganisa-

Syftet med Roadmapprojektet är inte att etablera en

tionen. Ombord på fartygen finns system för dokumentation,

gemensam standard för varje detalj. Istället kommer det att

rapportering, navigation och kommunikation. Iland finns

mynna ut i ett ramverk för hela verksamheten samt ange

såväl system för kommunikation och informationsutbyte som

riktningen för framtida IT-investeringar och hur företaget ska

system som stöttar de kritiska affärsprocesserna.

prioritera mellan olika behov.

Broström arbetar aktivt med IT-säkerhet. Arbetet omfattar främst skydd mot spam, virusattacker och intrång.

Ständig uppkoppling överallt

Broström bedömer att säkerheten och tillgängligheten är god

Broström fortsatte under 2007 också installationen av system

och företaget har under de senaste åren inte drabbats av några

för ständig uppkoppling på samtliga de fartyg som opere-

allvarligare driftsstörningar eller tillbud.

33


Fl er å rs öv ersikt

Flerårsöversikt Re sul t aträk ningar i s amman dra g MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat (EBIT)

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

3 504,0

3 386,1

3 818,1

3 206,8

3 267,3

2 587,1

2 642,0

2 498,7

2 033,9

2 126,8

663,6

771,7

812,4

403,8

355,1

324,7

580,2

499,1

90,3

158,0

-213,2

-191,9

-92,3

-79,1

-117,0

-185,4

-145,8

-180,0

-120,2

-128,7

Resultat efter finansnetto

450,4

579,8

720,1

324,7

238,1

139,3

434,4

319,1

-29,9

29,3

Skatt på årets resultat

-23,9

-76,8

-97,2

162,0

-47,9

-42,4

-122,8

-104,3

1,2

-11,6

Koncernens årsresultat

426,5

503,0

622,9

486,7

190,2

96,9

311,6

214,8

-28,7

17,7

6,7

7,9

11,8

8,5

11,4

1,7

3,9

3,3

0,5

1,9

Finansnetto

varav minoritetsintresse

Nettoomsättning

Under 2007 hålls omsättningen uppe av bland annat det under

Broströms mål för nettoomsättningen är en årlig tillväxt på i ge-

året förvärvade Petroships Group i Singapore och ett stort

nomsnitt 10 procent över en treårsperiod. Tillväxtmålet för den

antal nya fartyg. Detta vägdes dock delvis upp av en vikande

kommersiella verksamheten i form av nettoomsättning inklusive

fraktmarknad och en svag US-dollarkurs.

samarbetspartners är 20 procent. Den årliga omsättningstillväxten har i genomsnitt varit 3,7 procent under de senaste tre åren.

Rörelsens kostnader

Nettoomsättningen har ökat både organiskt och genom förvärv.

Broströms rörelsekostnader består av rörliga kostnader (främst

1998 förvärvades Van Ommerens produkttankverksamhet samt

hamnanlöps-, bunker- och andra uppdragskostnader), drifts-

40 procent i Iver Ships. På grund av en svag fraktmarknad under

kostnader (framförallt charterhyror samt fartygens drifts- och

bland annat Asienkrisen minskade omsättningen mellan 1998

underhållskostnader), personalkostnader samt avskrivningar.

och 1999. Efter 1999 följde sedan en starkare fraktmarknad och

Relationen mellan rörelsekostnaderna är relativt stabil.

en hög US-dollarkurs samtidigt som Broström utökade sin flotta

Resultat

med flera nybyggda fartyg. Därefter har fraktmarknaden präglats av en känslig balans

Resultatutvecklingen har i princip följt omsättningstill­

mellan utbud och efterfrågan där även mindre händelser får stort

växten. En återbetalning på MSEK 161,3 av Alectas över-

genomslag på fraktraterna.

skottsmedel påverkade resultatet positivt år 2000. Den

En kall vinter och andra faktorer som bidrog till höga frakt­

genomsnittliga avkastningen på sysselsatt kapital framgår

rater påverkade Broströms nettoomsättning 2003. Samma år

av nedanstående tabell. Broströms mål är att avkastningen

ökade Broström sitt ägande i Iver Ships. Under 2004 var mark-

på sysselsatt kapital skall överstiga de senaste tre årens

nadsförutsättningarna gynnsamma, men en svag dollar­kurs inver-

änta på 10-åriga amerikanska statsobligationer plus en risk-

kade negativt. Under 2005 återhämtade sig dollarn sam­tidigt som

premie på fem procent. För 2007 motsvarade detta ett mål

Broström förvärvade Nordtank och de utestående 50 procenten i

på 9,4 procent.

Iver Ships. Därtill tillfördes fartygsflottan ett stort antal fartyg.

Under 2006 påverkades omsättningen positivt av tidigare

Avkastning på sysselsatt kapital

%

års förvärv och samarbeten, medan avyttringen av affärs­

2005 - 2007 (3 år)

12,3

områdena Bulk Logistics (2005) och Resebyrå (2006) bidrog

2003 - 2007 (5 år)

10,9

till att dra ner omsättningen, liksom den försvagade dollarn.

1998 - 2007 (10 år)

10,9

Omsättning och resultat per kvartal

MSEK Nettoomsättning

2007

2006

2005

Kv 4

Kv 3

Kv 2

Kv 1

Kv 4

Kv 3

Kv 2

Kv 1

Kv 4

843,7

819,2

915,1

926,1

802,4

849,8

769,3

964,6

1 127,5

Rörelseresultat ��������������������������������������������������������� (EBIT)��������������������������������������������������� 45,8 97,8 301,9 218,1 94,7 213,3 112,7 351,0 310,0 Resultat efter finansnetto Rullande 12 månader

34

- 9,5

40,7

246,8

172,5

42,2

162,6

64,9

310,1

280,4

450,4

502,0

623,9

442,0

579,8

818,0

748,0

868,6

720,1


.4&,





 

 





 



 







 

 







 









 





.4&,

HHS









 



 

 

 











N/FUUPTLVME

N#BMBOTPNTMVUOJOH

‰o4LVMETÊUUOJOHTHSBE HHS

‰o4PMJEJUFU** IÚHFS

Nettoskuld och skuldsättningsgrad

Soliditet II

Broströms nettoskuld ökade under 2007 som ett resultat av företagets expansion. Fortfarande har dock Broström en mycket stark finansiell bas.

Soliditet II har under de tre senaste åren varit i genomsnitt 34,4 procent, vilket är klart över Broströms mål.

Balan s räk ningar i s amman drag MSEK Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar exklusive likvida medel

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

6 690,7

6 111,4

5 787,2

4 061,5

3984,5

4 157,3

3 611,0

3 173,5

3 333,6

3 061,1

630,3

556,0

646,9

524,4

717,7

565,3

602,2

649,5

464,8

482,7

Likvida medel och kortfristiga placeringar

1 174,4

1 283,4

1 480,5

954,9

944,6

971,8

1 150,5

598,0

432,8

651,2

Summa tillgångar

8 495,4

7 950,8

7 914,6

5 540,8

5 646,8

5 694,4

5 363,7

4 421,0

4 231,2

4 195,0

Eget kapital inkl minoritetsintresse

2 499,1

2 606,4

2 709,5

1 799,5

1 501,5

1 416,1

1 467,5

1 154,6

863,3

957,2

14,8

29,5

30,7

160,3

230,6

250,9

237,0

221,0

221,0

221,0

Utjämningsreserv

114,1

149,7

205,3

107,3

105,9

143,3

72,9

81,2

116,1

162,0

Uppskjuten skatt

478,4

481,0

473,1

344,5

561,5

520,4

495,9

353,5

308,6

315,3

Långfristiga skulder och avsättningar

4 182,9

3 969,2

3 800,9

2 363,2

2 465,9

2 622,5

2 318,7

1 973,9

2 153,4

1 979,6

Kortfristiga skulder

1 206,1

715,0

695,1

766,0

781,4

771,7

636,8

568,8

559,9

Summa eget kapital och skulder

8 495,4

7 950,8

7 914,6

5 540,8

5 646,8

5 363,7

4 421,0

4 231,2

4 195,0

Förlagslån

741,2 5 694,4

Sjöfart är av tradition mycket kapitalintensivt. Kapitalbind-

Balansräkningens skuldsida består framförallt av:

ningen reduceras i Broströms fall av inriktning på kommersiell

2007

2006

drift med ägandet av fartygen i flera fall helt eller delvis delat

Långfristiga skulder och avsättningar, %

51

52

Eget kapital, %

29

33

Kortfristiga skulder, %

14

9

6

6

med externa samarbetspartners.

Uppskjuten skatt, %

Broströms tillgångar utgörs av:

2007

2006

fartyg och fartygskontrakt, %

79

74

Likvida medel och kortfristiga placeringar, %

14

19

7

7

Anläggningstillgångar i form av bl a

Omsättningstillgångar, %

1998 förvärvade Broström Van Ommerens produkttankrörelse och genomförde samtidigt en apportemission om MSEK 332

I nedanstående tabell framgår genomsnittet för soliditet och skuldsättningsgrad. Ett av Broströms finansiella mål är att soliditeten skall överstiga 30 procent. Broströms inriktning på transporttjänster och företagets relativt jämna intjäningsförmåga sätter särskilt fokus på företagets förmåga att generera stabila kassaflöden.

vilket ökade anläggningstillgångarna. En nyemission i samband

Soliditet II, %

Skuldsättningsgrad, ggr

2005 - 2007 (3 år)

34,4

1,2

med noteringen på Stockholmsbörsen tillförde MSEK 215.

2003 - 2007 (5 år)

34,6

1,2

1998 - 2007 (10 år)

32,7

1,3

Beroende på leveranser av nybyggen och förvärv av fartyg

ökade anläggningstillgångarna sedan snabbt mellan 2000 och 2002. Detsamma gäller för åren 2005, 2006 och 2007 då Broström tillfördes ett stort antal fartyg. Det egna kapitalet ökade mellan 2003 och 2005 främst beroende på nyemissioner i samband med fartygsförvärv och tillförande av årets resultat. Uppskjuten skatt härrör huvudsakligen från skillnaden mellan skatte­mässiga och bokföringsmässiga avskrivningar på fartygen.

35


Fl er å rs öv ersikt

Ka s s aflö d e s anal y s e r i s amman dra g MSEK

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Löpande verksamheten

622,7

755,4

776,5

334,5

420,6

419,6

612,1

371,4

52,1

165,3

Förändring av rörelsekapitalet

123,2

98,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten

745,9

853,7

-1 121,1

-1 594,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Utdelning till aktie- och minoritetsägare

570,6

961,8

-261,7

-269,1

Omräkningsdifferens

429,6

343,9

413,7

786,6

261,8

79,0

349,8

457,2

92,1

-�������������������������������������� ��������������������������������������� 239,9 116,9 61,2 ������������������� -������������������ 154,8 168,0 ������ -����� 458,1

������������������������������������������������� -������������������������������������������������ 172,8 -����������������������������������������� ������������������������������������������ 131,6 ����������������������������������� -���������������������������������� 87,1 -���������������������������� ����������������������������� 122,5 ���������������������� -��������������������� 57,6 ���������������� -��������������� 7,2 ����������� -���������� 14,4 ����� -���� 13,3

-48,4

412,4

������������������������������������������ -����������������������������������������� 51,6 18,7 ������������������������������� -������������������������������ 125,8 530,4 148,3 ������������ -����������� 241,3 232,0

1 283,4

1 480,5

954,9

944,5

971,8

1 150,5

598,0

432,8

651,2

419,2

25,7

21,7

-42,7

- 148,7

113,2

36,3

1 174,4

1 283,4

1 480,5

954,9

Likvida medel avseende ändrad konsolidering Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut

619,3

������������������������������������������������� -������������������������������������������������ 491,3 -����������������������������������������� ������������������������������������������ 441,7 0,7 ������������������������������� -������������������������������ 517,6 ������������������������ -����������������������� 218,5 85,0 ������������ -����������� 523,7 393,0

-66,3

Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början

-���������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� 157,2 95,1 -�������������������������������������������� ��������������������������������������������� 76,7 -�������������������������������������� ��������������������������������������� 5,9 174,5 ������������������������� -������������������������ 109,6 26,9 184,5

1,1

�������������������������������������� -������������������������������������� 16,3 -41,3 -36,5 49,8 ����� -���� 39,4

��������������������������������������������������� -�������������������������������������������������� 67,7 ������������������������������������������� -������������������������������������������ 52,9 22,1 16,9 22,9 – 944,5

971,8

1 150,5

598,0

432,8

651,2

Under de tio år som Broström redovisat en kassaflödesanalys

En förutsättning för att Broström skall kunna lämna en jämn

har det genomsnittliga kassaflödet från den löpande verk­

och hög utdelning till sina aktieägare är ett stabilt och positivt

samheten uppgått till MSEK 488. Det stabila kassaflödet

kassaflöde. Under tiden som noterat bolag har Broström lämnat

har bidragit till att Broström kunnat finansiera en stor del av

utdelning varje år. Den genomsnittliga utdelningen, inklusive

sina omfattande fartygsinvesteringar med egna medel. Den

årets föreslagna, har varit SEK 2,08 per aktie, motsvarande en

främsta orsaken till utflödet från investeringsverksamheten

direktavkastning på i genomsnitt 6,27 procent. Utdelningen

under enskilda år är dessa investeringar. 1998 och 2003

per aktie är beräknad med hänsyn tagen till den split 2:1 som

genomförde Broström ett antal fartygsförsäljningar och åter-

genomfördes 2007.

betalningar av lån i samband med dessa, vilket gav positiva kassaflöden från investeringsverksamheten och negativa från finansieringsverksamheten.

.4&,

 





 

.4&,

.4&,









 

 



 

36





















 

 







 

 























N-JLWJEBNFEFMWJEQFSJPEFOTTMVU

N5PUBMBLUJFVUEFMOJOH

‰o,BTTBnÚEFGSÌOEFOMÚQBOEFWFSLTBNIFUFO IÚHFS

‰o6UEFMOJOHJGÚSIÌMMBOEFUJMMFHFULBQJUBM 

Likvida medel och kassaflöde

Aktieutdelning i förhållande till eget kapital

Broströms verksamhet genererar stabila kassaflöden bland annat tack vare företagets inriktning på transportkontrakt.

Broström eftersträvar en stabil aktieutdelning. Enligt utdelningspolicyn ska utdelningen motsvara 40 - 50 procent av vinsten efter skatt.


B rostrĂś m aktien

BrostrĂśmaktien BrostrĂśmaktien handlas pĂĽ StockholmsbĂśrsen, den Nord-

nella placerare. I slutet av 2004 Üverläts de aktier som dittills

iska Listan inom segmentet Mid Cap och sektorn Energi.

ägts av Shipinvest Intressenter till aktieägarna i samma

Aktien noterades pĂĽ StockholmsbĂśrsens O-lista den 17 juni

bolag. Shipinvest Intressenter upphÜrde därmed att vara

1998. En handelspost omfattar 100 aktier. Kortnamnet är

ägare i BrostrÜm.

BRO B och ISIN koden SE0000254880.

Det utländska ägandet uppgick den 31 december 2007 till 23,7 procent (20,0) av aktiekapitalet och 15,1 procent (13,5) av

Omsättning och kursutveckling

rÜsterna. Det sammanlagda institutionella ägandet (definierat

BrostrĂśmaktien hade under ĂĽret en mindre stark utveckling

i enlighet med SIS Ă„garservice) uppgick till 37,1 procent

och bĂśrskursen minskade med 34 procent. Under 2007

(35,7) av kapitalet respektive 42,4 procent (41,5) av rĂśsterna.

omsattes 51,2 miljoner aktier (77,8) till ett sammanlagt värde

Styrelsen och ledningen (inklusive närstüende bolag) kontrol-

av MSEK 4 253 (5 934), vilket motsvarar en omsättnings-

lerar tillsammans 26 procent av antalet aktier och 47 procent

hastighet pĂĽ 102 procent (128). Den genomsnittliga handeln

av antalet rĂśster.

per bĂśrsdag var 204 956 aktier (310 102), eller TSEK 17 012 (23 640). Vid ĂĽrets slut var kursen SEK 49,80 (75,00) och

Avtal mellan A-aktieägare

BrostrÜms marknadsvärde, inklusive A-aktier, MSEK 3 277

BrostrÜms A-aktieägare har sedan 2004 en Üverenskommelse

(4 935).

om samsyn vid val av styrelseledamĂśter samt en klausul om hembud med avseende pĂĽ A-aktierna. Mer information om

Aktiekapital

denna Üverenskommelse finns i kapitlet Bolagsstyrnings­

Aktiekapitalet finns beskrivet i tabellerna pĂĽ sid 39 samt i

rapport pĂĽ sidan 76 i denna ĂĽrsredovisning.

kapitlet Bolagsstyrningsrapport pĂĽ sidan 76.

Ă…terkĂśp av aktier Ă„garfĂśrhĂĽllanden

Den 31 augusti 2007 beslutade BrostrĂśm AB att bĂśrja ut-

Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2007 till 17 428

nyttja bemyndigandet frün ürsstämman den 3 maj 2007

(18 969), vilket innebär en minskning med 8 procent.

att ĂĽterkĂśpa upp till tvĂĽ miljoner egna B-aktier, vilket mot-

Sedan bÜrsintroduktionen 1998 har ett fütal stÜrre ägar­

svarar cirka 3 procent av aktierna i bolaget. FÜrvärv har

fÜrändringar ägt rum. I maj 2002 sülde den fÜrra huvud-

pügütt frün den 31 augusti 2007 och kan fortsätta fram till

ägaren Vopak hela sitt innehav till ett antal institutioner.

den 28 april 2008. Syftet med fÜrvärven är att anpassa

TvĂĽ ĂĽr senare sĂĽlde Siem Industrikapital AB samtliga aktier

bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och

i BrostrĂśm till Arvid Svensson Invest AB, Shipinvest

därmed bidra till ett Ükat aktieägarvärde samt mÜjlig-

Intressenter AB, familjen Per Dreijer (genom bolaget

gÜra fÜrvärv av fÜretag, fartyg eller verksamheter genom

Lunaria AB) och Lennart Simonsson samt till institutio-

betalning med egna aktier.

54&,

















 







 





"OUBM

UBMBLUJFS







 











N54&,







 





 











N"OUBMBLUJFĂŠHBSF

‰o"OUBMBLUJFS

Aktieomsättning per handelsdag

Antal aktieägare

Handeln i BrostrĂśmaktien minskade nĂĽgot under 2007 efter att ha Ăśkat stadigt under flera ĂĽr.

Den 31 december 2007 hade BrostrÜm 17 428 aktieägare.

37


B roströ m aktien

Aktiesplit

I samband med offentliggörandet av finansiella rapporter har

Vid Broströms årsstämma den 3 maj 2007 antogs styrelsens

Broström träffat analytiker och andra professionella aktörer, an-

förslag att göra en ändring i bolagsordningen för att möjliggöra

tingen på plats i Stockholm eller via telefonkonferenser. Vid dessa

en aktiesplit. Detta innebar att varje gammal aktie delades i

tillfällen har Broström också genomfört så kallade ”webcasts”,

två aktier. Spliten genomfördes av Värdepapperscentralen den

vilket gjort informationen tillgänglig för samtliga aktieägare. Bro-

4 juni 2007. Jämförelsevärden avseende tidigare års antal aktier

ströms ledning har också genomfört så kallade road shows i bland

har räknats om i enlighet med reglerna i IFRS.

annat Boston, London, New York, Oslo, Köpenhamn, Zürich och Geneve. På www.brostrom.com finns en förteckning över vilka

Utdelningspolicy och förslag till utdelning

analytiker som följer Broström.

Styrelsens avsikt är att utdelningsnivån skall anpassas till bola-

Finansiell information om Broström finns på www.brostrom.

gets aktuella resultatsituation, finansiella ställning och kapital-

com. Broström lämnar också gärna information om de till­fällen då

behov. Med beaktande av dessa faktorer är viljan att utdelning-

företaget presenterar sig inför aktiespararföreningar, utländska

en skall vara i storleksordningen 40 - 50 procent av vinsten efter

och svenska fondkommissionärer samt banker.

skatt. Det är också styrelsens önskan att upprätthålla en stabil utveckling av utdelningen. För 2007 föreslår Broströms styrelse

Broström Logistic Index (BLX)

en utdelning på SEK 3,00 (4,00) per aktie, vilket motsvarar

Broström presenterade under åren 1999 - 2007 som enda

46 procent (52) av vinsten efter skatt.

svenska börsbolag ett eget aktieindex. Syftet med Broström Logistics Index (BLX) var att underlätta förståelsen och

Personer med insynsställning

analysen av Broström samt att bidra till en korrekt värdering

Handel med aktier i bolag där man har insynsställning kallas för

av företagets aktie.

insynshandel. Denna handel är anmälningspliktig enligt lag och

Då flertalet av de bolag som ingått i Broström Logistics Index

måste rapporteras till Finansinspektionen. Broström är skyldigt

(BLX) har förvärvats eller avnoterats har Broström beslutat att

att anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insyn

avveckla indexet från och med år 2008. I takt med att Broström

i Broström. Dessa personer måste anmäla sina innehav av aktier

har vuxit och kännedomen om bolaget ökat har också behovet av

och alla eventuella förändringar i innehaven. Vissa närstående

ett eget aktieindex minskat. För den som vill jämföra Broström

fysiska och juridiska personer omfattas också av anmälnings-

med andra företag presenteras nedan en lista över världens största

skyldigheten. En fullständig lista över personer med insynsställ-

börsnoterade shippingföretag.

ning finns på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Broströms IR-arbete Broström strävar efter att upprätthålla goda relationer med alla aktieägare. Under 2007 har företaget deltagit vid ett stort antal aktiesparträffar och kundträffar hos banker samt vid Stora Aktie- och Fonddagen i Göteborg som arrangeras av Aktiespararna.

Noterade rederier med verksamhet inom tanksjöfart

38

Bolag

Börs

Marknadsvärde MSEK februari 2008

AP Möller/Maersk

Köpenhamn

272 800

DS Norden

Köpenhamn

26 933

www.norientpool.com

Teekay Corporation

New York

21 328

www.teekay.com

Frontline

Oslo & New York

19 065

www.frontline.bm

OSG

New York

14 167

www.osg.com

Torm

Köpenhamn

13 510

www.torm.dk

Ship Finance International

New York

12 096

www.shipfinance.org

Tsakos Energy Navigation (TEN)

New York

8 035

www.tsakosgroup.com

Nordic American Tanker Shipping

New York

5 487

www.nat.bm

Webbplats www.maersk.com

General Maritime

New York

4 669

www.generalmaritimecorp.com

Broström

Stockholm

3 348

www.brostrom.com

Knightsbridge Tankers

New York

2 809

www.knightsbridgetankers.com


B rostrĂś m aktien

Aktieägare (per 2007-12-31) Ägare

Aktiekapitalets utveckling

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Arvid Svensson Invest AB

2 075 968

10 027 692

18,4

29,6

1981

Familjerna Dreijer

1 469 908

3 122 210

7,0

17,1

1982 Nyemission

Odin Fonder, Oslo

6 023 800

9,2

5,8

Familjen BjĂśrnram

343 680

Andel i procent av kapital rĂśster

458 157

1,2

Ă…r

FÜrändring av Nominellt antalet aktier belopp

Totalt Totalt antal aktier aktiekapital

100

800

80 000

600

100

1 400

140 000

1983 Ny-/Fondemission

58 600

100

60 000

6 000 000

3,7

1987 Nyemission

28 572

100

88 572

8 857 200

2 568 588

8

2 657 160

21 257 280

Lennart Simonsson

192 084

412 540

0,9

2,2

1994 Fondemission/Split

Kenneth Nilsson

169 816

534 144

1,1

2,1

1995 Nyemission

1 200 000

8

3 857 160

30 857 280

1997 Nyemission

576 922

8

4 434 082

35 472 656

BrostrĂśm AB

2 021 000

3,1

1,9

Case

1 494 700

2,3

1,4

Michael HjortbĂśl

970 560

1,5

0,9

JP Morgan

803 061

1,2

0,8

Ă–vriga*

35 677 864

54,1

34,5

Totalt

4 251 456

61 545 728

100,0

100,0

Sverige

4 235 456

45 977 136

76,3

84,9

16 000

15 568 592

23,7

15,1

Utomlands

*Redovisade icke svenska ägare under denna rubrik är fÜrvaltarregistrerade vilket innebär att de enskilda aktieägarna ej är officiellt registrerade.

1998 Split

13 302 246

2

17 736 328

35 472 656

1998 Apportemission

4 936 803

2

22 673 131

45 346 262

1998 Nyemission

6 142 857

2

28 815 988

57 631 976

2002 Nyemission

212 000

2

29 027 988

58 055 976

2003 Nyemission

212 000

2

29 239 988

58 479 976

2004 Apportemission

2 154 818

2

31 394 806

62 789 612

2005 Apport-/Nyemission

1 228 036

2

32 622 842

65 245 684

275 750

2

32 898 592

65 797 184

2007 Split 32 898 592

1

65 797 184

65 797 184

2006 Nyemission

Aktieägare i kategorier (per 2007-12-31) Ägare

Antal aktier

Antal rĂśster

Andel i procent av kapital rĂśster

Juridiska personer

39 741 312

59 613 024

60,4

Fysiska personer

25 055 872

44 447 264

39,6

42,7

Totalt

65 797 184

104 060 288

100,0

100,0

Procent Antal ägare

Procent

57,3

Aktieägare i storleksklasser (per 2007-12-31) Storleksklass

Antal aktier

1 - 500

1 872 193

2,8

10 021

501 - 1 000

2 388 252

3,6

2 880

16,6

1 001 - 5 000

8 245 144

12,5

3 572

20,5

5 001 - 10 000

3 837 696

5,8

506

2,9

10 001 - 15 000

1 576 679

2,4

125

0,7

15 001 - 20 000

1 491 475

2,3

79

0,4

20 001 -

46 385 745

70,5

245

1,4

Totalt

65 797 184

100,0

17 428

100,0

4&,

57,5

4&,

UBMBLUJFS



UBMBLUJFS

 



 

 



 



 



KBO

GFC

NBS BQS

NBK

KVO

KVM

BVH TFQ

PLU

OPW

EFD













 

















‰‰#SPTUSÚNUPUBMBWLBTUOJOH‰‰#SPTUSÚN#‰‰0.94UPDLIPMN1*

‰‰#SPTUSÚNUPUBMBWLBTUOJOH‰‰#SPTUSÚN#‰‰0.94UPDLIPMN1*

N0NTBUUBOUBMBLUJFSNĂŒOBE,ĂŠMMB0.9"#

N0NTBUUBOUBMBLUJFSNĂŒOBE,ĂŠMMB0.9"#

Kursutveckling BrostrĂśm B 070101 - 071231

Kursutveckling BrostrĂśm B 980617 - 071231

Under 2007 minskade BrostrĂśmaktiens kurs med 34 procent.

Sedan 2001 har BrostrÜmaktien haft en utveckling som klart Üverträffat generalindex.

39


A ktiedata

Aktiedata

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Aktiekurs vid årets slut (sista betalkurs), SEK 49,80

75,00

80,00

49,37

36,00

19,25

Högsta aktiekurs under året (betalkurs), SEK 79,50

89,50

81,75

51,75

36,75

27,00

Lägsta aktiekurs under året (betalkurs), SEK 43,20

62,50

45,13

34,00

17,35

Börsvärde vid årets slut, MSEK

3 277

4 935

5 220

3 100

2 105

P/E-tal

7,7

9,9

8,5

6,0

P/EBITDA

3,1

4,4

4,8

P/EBIT

4,8

6,4

6,4

P/CE

4,3

5,7

Direktavkastning, %

6,0

EBITDA EBIT (rörelseresultat)

1998

21,00

9,20

5,85

6,05

21,00

10,00

8,00

17,50

15,50

8,50

4,65

5,50

5,50

1 118

1 196

530

337

349

11,7

11,7

3,9

2,5

negativt

16,9

4,6

3,5

2,0

1,6

0,8

1,3

1,0

7,2

5,9

3,4

2,1

1,1

3,7

1,9

8,4

8,4

6,1

2,6

1,5

2,1

5,0

0,9

5,3

5,0

5,1

6,3

7,8

10,1

10,9

2,1

4,1

16,06

17,01

16,54

10,82

10,26

9,46

13,16

11,61

4,39

10,27

11,80

12,56

6,90

6,05

5,62

10,07

8,66

1,57

3,20

Resultat efter finansnetto

6,97

8,86

11,13

5,54

4,09

2,41

7,54

5,54

-0,52

0,60

Årets resultat

6,50

7,57

9,45

8,17

3,07

1,64

5,34

3,67

-0,51

0,32

Årets resultat med utspädning

6,50

7,57

9,38

7,55

3,04

1,64

5,31

3,67

-0,51

0,32

Eget kapital

38,20

39,36

41,35

28,15

25,26

24,16

25,27

19,98

14,95

16,57

Eget kapital med utspädning

38,20

39,36

41,07

27,90

25,11

24,05

25,10

19,98

14,95

16,57

Kassaflöde från löpande verksamheten

11,55

13,05

9,58

7,33

5,91

7,16

13,65

4,55

1,42

7,18

Årets kassaflöde

-1,03

-0,74

6,38

-0,33

0,32

-2,18

9,20

2,58

-4,19

4,70

3,00

4,00

4,00

2,50

2,25

1,50

2,13

1,00

0,13

0,25

Kursrelaterade aktiedata

Data per aktie (SEK)

Föreslagen utdelning Antal aktier Vid årets slut

65 797 184 65 797 184 65 245 684 62 789 612 58 479 976 58 055 976 57 631 976 57 631 976 57 631 976 57 631 976

varav antal egna aktier Genomsnittligt

6,21

2 021 000

varav antal egna aktier

1 212 158

Utestående teckningsoptioner

1 100 000

800 000

1 351 500

1 297 000

1 297 000

424 000

848 000

848 000

2 264

437 542

567 166

335 222

261 100

371 400 –

Utspädningsaktier Vid årets slut med utspädning

65 797 184 65 799 448 65 683 226 63 356 778 58 815 198 58 317 076 58 003 376 57 631 976 57 631 976 57 631 976

Genomsnittligt med utspädning

65 797 184 65 398 078 65 131 382 59 141 600 58 575 114 58 064 326 58 003 376 57 631 976 57 631 976 49 372 446

Värdena för aktiedata 1998-2006 är omräknade enligt den split 2:1 som gjordes i juni 2007

Definitioner P/E-tal

Eget kapital per aktie

Årets resultat per aktie

Marknadskurs vid årets slut dividerad

Eget kapital exkl minoritetsintresse dividerat

Årets resultat minus minoritetsintresse dividerat

med årets resultat minus minoritetsintresse

med antal aktier.

med genom­snittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie med utspädning

Årets resultat per aktie med utspädning

Eget kapital exkl minoritetsintresse dividerat

Årets resultat minus minoritetsintresse dividerat

med genom­snittligt antal aktier inklusive

med genom­snittligt antal aktier inklusive

rörelseresultat per aktie före avskrivningar.

utspädningsaktier.

utspädningsaktier.

P/EBIT

EBITDA per aktie Rörelseresultat före avskrivningar ­dividerat

Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie

rörelseresultat per aktie.

med genomsnittligt antal aktier.

Kassaflöde från löpande verksam­heten, efter

P/CE

EBIT per aktie

per aktie.

P/EBITDA Marknadskurs vid årets slut dividerad med

Marknadskurs vid årets slut dividerad med

Marknadskurs vid årets slut dividerad med kassaflöde från löpande verk­sam­heten per aktie.

Direktavkastning Utdelning i förhållande till marknadskurs vid årets slut.

40

65 797 184 65 395 814 64 693 840 58 574 434 58 239 892 57 803 226 57 631 976 57 631 976 57 631 976 49 372 446

förändring i rörelse­kapitalet, dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Rörelseresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Årets kassaflöde per aktie Årets kassaflöde dividerat med genomsnittligt

Resultat efter finansnetto per aktie Resultat efter finansnetto dividerat med genomsnittligt antal aktier.

antal aktier.


N yckelta l

Nyckeltal

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

EBITDA-marginal, %

29,6

32,8

28,0

19,8

18,3

21,1

28,7

26,8

12,4

14,4

EBIT-marginal (rörelsemarginal), %

18,9

22,8

21,3

12,6

10,9

12,6

22,0

20,0

4,4

7,4

Vinstmarginal, %

12,9

17,1

18,9

10,1

7,3

5,4

16,4

12,8

negativ

1,4

8,3

Marginaler

Avkastningsmått Avkastning på: Sysselsatt kapital, % Eget kapital, % Totalt kapital, % Operativt kapital, % Kapitalstruktur

9,8

11,3

15,9

9,9

7,5

7,2

17,7

16,2

5,2

16,3

18,6

27,1

30,0

12,4

6,7

23,6

21,0

negativ

2,4

8,5

9,7

13,6

8,0

5,9

5,7

13,9

13,1

4,2

7,1

11,0

13,4

18,5

11,7

9,8

9,6

19,6

17,3

3,2

8,0

Kapitalomsättningshastighet, ggr

0,6

0,6

0,9

0,9

0,9

0,8

0,9

0,9

0,7

1,1

Skuldsättningsgrad, ggr

1,5

1,2

1,0

0,9

1,2

1,3

1,0

1,4

2,1

1,5

Räntetäckningsgrad, ggr

2,7

3,8

5,7

4,2

3,4

1,8

2,8

2,3

0,9

1,2

Soliditet I, %

29,4

32,8

34,2

32,5

26,6

24,9

27,4

26,1

20,4

22,8

Soliditet II, %

30,9

35,0

37,2

38,0

31,9

30,9

32,6

32,3

27,4

30,5

Andel riskbärande kapital, %

36,6

41,1

43,2

44,2

42,5

40,9

42,4

41,0

35,7

39,5

Nettoomsättning per anställd, TSEK

2 905

3 274

3 785

3 231

3 136

3 113

3 145

2 608

2 064

2 204

Förädlingsvärde per anställd, TSEK

1 004

1 243

1 322

912

823

754

1 031

777

438

470

550

746

805

407

341

342

626

456

79

141

7,9

10,2

9,7

8,9

8,9

6,2

8,4

5,0

0,8

1,5

Medarbetare

Rörelseresultat per anställd, TSEK Vinstdisposition Utdelning i förhållande till eget kapital, % Övrigt

Sysselsatt kapital, vägt snitt 1) , TSEK

7 219

6 986

5 484

4 338

4 489

4 400

3 906

3 496

3 377

2 500

Sysselsatt kapital, årets slut 2) , TSEK

7 314

6 904

6 825

4 637

4 438

4 541

4 259

3 553

3 438

3 315

Operativt kapital 3) , TSEK

6 260

5 772

5 521

3 760

3 563

3 666

3 107

2 818

2 947

2 681

Nettoskuld 4) , TSEK

3 640

3 015

2 608

1 657

1 745

1 895

1 394

1 568

1 846

1 402

Medelantal anställda 5)

1 206

1 034

1 009

992

1 042

831

840

958

985

965

1)

Under året vägd genomsnittlig balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder.

2)

Balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder.

3)

Balansomslutning med avdrag för likvida medel, räntebärande finansiella anläggningstillgångar, icke räntebärande skulder och uppskjuten skatt.

4)

Räntebärande skulder minus likvida medel inklusive kortfristiga placeringar.

5)

Exklusive inhyrd personal.

EBITDA-marginal

Avkastning på totalt kapital

Soliditet II

Rörelseresultat före avskrivningar i

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i

Eget kapital, förlagslån och utjämnings­

procent av årets nettoomsättning.

relation till genomsnittlig balansomslutning.

reserv i relation till balansomslutning.

EBIT-marginal

Avkastning på operativt kapital

Andel riskbärande kapital

EBIT (rörelseresultat) i procent av årets

Rörelseresultat i relation till genomsnittligt

Eget kapital plus förlagslån, utjämnings­

nettoomsättning.

operativt kapital.

reserv och uppskjuten skatt i förhållande

Vinstmarginal

Kapitalomsättningshastighet

Resultat efter finansiella poster i procent

Nettoomsättning dividerad med genom­

Nettoomsättning per anställd

av årets nettoomsättning.

snittligt operativt kapital.

Nettoomsättning dividerad med medel­

Avkastning på sysselsatt kapital

Skuldsättningsgrad

Rörelseresultat plus finansiella intäkter

Nettoskuld i relation till eget kapital.

till balansomslutning.

antalet anställda.

inklusive kursdifferenser på tillgångar i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Förädlingsvärde per anställd Rörelseresultat plus kostnader för anställd

Räntetäckningsgrad

personal dividerat med antal anställda.

Resultat efter finansnetto plus belastade

Avkastning på eget kapital

räntekostnader i relation till räntekostnader.

Årets resultat exkl minoritetsintresse i

Rörelseresultat per anställd Rörelseresultat dividerat med medelantalet

relation till genomsnittligt eget kapital

Soliditet I

exkl minoritetsintresse.

Eget kapital i relation till balansomslutning.

anställda.

41


R iskfaktorer och k ä ns l ighetsana lys

Riskfaktorer och känslighetsanalys BrostrÜms strategi med lüngsiktiga transportkontrakt och nära kundrelationer bidrar till att minska de risker som annars fÜrknippas med sjÜfart.

De finansiella risker BrostrÜm är exponerat fÜr är främst valuta

Politiska faktorer

och ränterisker. Dessa finns beskrivna i avsnittet Redovisnings-

Regler kring internationell handel, olika beskattningsregler

principer pü sidan 58. SjÜfarten är mindre känslig fÜr kredit-

och politiska beslut gällande miljÜ och säkerhet püverkar

risker än andra branscher eftersom fartygen och deras last kan

produkt- och kemikalietanksjĂśfarten. Ă„ven miljĂślagstift-

användas som säkerhet.

ningen, som omfattar bĂĽde fartygens konstruktion och drift samt medarbetarnas kompetens och fĂśretagets rutiner ombord

Omvärldsrisker

och iland, püverkar. Regler och kontroller skärps allt mer och

Konjunkturberoende, politiska faktorer, konkurrens, frakt-

efterfrügan pü transporter med äldre fartyg fÜrväntas minska.

rater, oljepris samt risker fĂśrknippade med krig och terrorism

Denna utveckling kan snarast ses som en mĂśjlighet fĂśr en

är de främsta omvärldsriskerna BrostrÜm exponeras fÜr.

kvalitetsaktĂśr som BrostrĂśm med en modern fartygsflotta och upparbetade rutiner och koncerngemensamma instruktioner

Konjunkturberoende Konsumtionen av olje- och kemikalieprodukter styrs till

inom kvalitet, säkerhet och miljÜ. Handelsrestriktioner och olika länders ütgärder fÜr att

stor del av den ekonomiska konjunkturen. Detta gäller även

skydda den inhemska sjĂśfarten minskar, vilket resulterar i en

efterfrĂĽgan pĂĽ transporter, vilket pĂĽverkar BrostrĂśm. StĂśrst

allt friare världshandel med mindre inslag av handelspolitiska

effekt har en konjunkturnedgĂĽng pĂĽ de globala sjĂśfartsseg-

faktorer. Den skattepolitiska risken är mindre än tidigare

menten och pĂĽ spotmarknaden. Inom de mindre segmenten

tack vare den Ăśkade samsynen och konkurrensneutraliteten

där far­tygen ofta opererar inom olje- och kemikalieindustrins

inom EU.

interna distributionssystem och under längre kontrakt, är känsligheten mindre. BrostrÜm begränsar konjunkturberoendet genom inrikt-

Konkurrens BrostrĂśm mĂśter konkurrens frĂĽn ett stort antal aktĂśrer bĂĽde

ningen pĂĽ transportkontrakt och att fĂśretaget oftast opere-

lokalt och globalt. Generellt präglas produkt- och kemikalie-

rar inom kundernas distributionssystem. Dessutom bidrar

tanksjĂśfarten av ett stort antal mindre aktĂśrer, vilket ger en

bolagets globala närvaro till att beroendet av konjunktur-

fragmenterad konkurrensbild.

utvecklingen pĂĽ enskilda marknader minskar. StĂśrst effekt pĂĽ

Under senare ĂĽr har antalet nya fartyg inom BrostrĂśms

BrostrÜms omsättning och resultat har utvecklingen pü den

segment Ăśkat. PĂĽ sikt kan detta leda till att fraktraterna pressas.

europeiska marknaden.

Samtidigt är dock fortfarande en stor andel av världsflottan

4&,   

     

‰4&,&63‰4&,64% ,ÊMMB0.9"#

Valutakursutveckling

42

Dollarns fĂśrsvagning gentemot kronan fortsatte under 2007 och pĂĽverkade BrostrĂśms resultat negativt.


R iskfaktorer och k ä ns l ighetsana lys

relativt ĂĽldersstigen och en tredjedel av fartygen inom Bro-

produkter som finns lagrade i depĂĽer Ăśkar. Detta kan i sin tur

strĂśms segment saknar dubbla skrov. En snabb nybyggnadstakt

Üka efterfrügan pü transportkapacitet fÜr att jämna ut regio-

och fulla orderbÜcker pü världens varv har ocksü lett till att

nala obalanser i utbud och efterfrĂĽgan pĂĽ specifika produkter

kostnaderna fÜr nybyggnation Ükat. Detta har även püverkat

samt leda till att transporternas längd Ükar.

andrahandsmarknaden fĂśr modernt tonnage. Genom sin storlek och inriktning pĂĽ transportkontrakt

Krig och terrorism

kan BrostrĂśm mĂśta den Ăśkande konkurrensen genom ett

Tillgüngen pü oljeprodukter kan snabbt fÜrändras dü en stor

mer effektivt utnyttjande av sin moderna fartygsflotta. Till-

del av världens oljeproduktion sker i regioner med relativt

sammans med en stark finansiell ställning har BrostrÜm

hÜg krigsrisk. Hur detta püverkar transportbehovet är dock

ocksĂĽ mĂśjlighet att planera fĂśryngringen av fartygsflottan

osäkert. De negativa effekterna av ett minskat utbud samt en

till tider dü det är som mest fÜrdelaktigt att beställa, kÜpa

global konjunkturnedgüng orsakade av ett krig kan uppvägas

eller sälja fartyg.

av Ükade transporter till och frün olika lagringsdepüer samt att transporternas längd Ükar. Genom att vidta alla de ütgärder som myndigheter och

Fraktrater Inom produkt- och kemikalietanksjĂśfart varierar fraktraterna

kunder kräver minskar BrostrÜm även risken att bli utsatt fÜr

i olika stor utsträckning. Resultatet efter finansnetto fÜrändras

terrorhandlingar. Väl upparbetade rutiner ombord och runt

i stort lika mycket som intjäningen per dag Ükar eller minskar.

fartygen innebär att BrostrÜm svarar upp mot de krav som FNs

Fluktuationerna är stÜrst i de stÜrre fartygssegmenten medan

sjÜfartsorgan IMO och enskilda länder ställer.

priserna är mer stabila i de mindre storlekssegmenten. BrostrÜms strategi med en stor andel lünga kontrakt bidrar

Verksamhetsrelaterade risker

till att minska känsligheten fÜr fraktraternas fluktuationer.

Fartygsdrift innebär alltid en viss risk. Andra risker relaterade

Dessutom har BrostrĂśms beroende av enskilda marknader

till verksamheten är risker fÜrknippade med kundrelationer,

minskat i takt med bolagets globala expansion.

medarbetare samt expansion.

Oljepris

Kunder

Oljepriset har varierat avsevärt historiskt. BrostrÜm püverkas

Med risker relaterade till kunder avses risken att en kund väljer

främst av fÜrändrade priser pü bunkerolja. Känsligheten mins-

att avsluta samarbetet med BrostrĂśm eller att nĂĽgon kund inte

kas med volymkontrakt som innehĂĽller klausuler vilka delvis

kan fullfĂślja sina ĂĽtaganden gentemot fĂśretaget. Den senare

kompenserar fÜr stÜrre fÜrändringar i bunkerpriset. BrostrÜm

risken är dock minimal inom sjÜfarten eftersom fartygen och

arbetar dock inte med terminssäkringar av bunkerpriserna.

deras last kan användas som säkerhet.

Ett visst samband finns ocksü mellan oljepris och efter­

Däremot finns alltid risken att en kund väljer att avsluta

frügan pü transporttjänster. Efterfrügan tenderar att minska

samarbetet. Genom konsolideringen inom olje- och kemikalie­

när dagspriset pü olja är hÜgre än terminspriset. Samtidigt

industrin har dessutom de tänkbara effekterna av en fÜrlorad

ändras dü konsumtionsmÜnstret och efterfrügan pü de olje­

kund delvis Ăśkat. Samtidigt bidrar BrostrĂśms storlek idag till

64%UPO

 























 





















,ĂŠMMB0.9"#















‰4JOHBQPSF‰3PUUFSEBN ,ÊMMB$MBSLTPO3FTFBSDI4UVEJFT

Ränteutveckling (USD Libor 6 münader)

Bunkerpriser (IFO 380)

De amerikanska räntorna bÜrjade sjunka under 2007, men räntorna ligger ännu Üver tidigare nivüer.

De flesta av BrostrĂśms transportkontrakt innehĂĽller klausuler som kompenserar fĂśr hĂśjda bunkerpriser.

43


R iskfaktorer och k ä ns l ighetsana lys

att exponeringen gentemot enskilda kunder begränsas. Det

alla tillsvidare­anställda medarbetare på land och till sjöss

bästa sättet att minska denna risk är dock att bedriva en verk-

erbjudits att delta i Broströms optionsprogram (se sidan 79).

samhet som möter eller överträffar kundernas förväntningar. Broström arbetar därför ständigt med att förbättra arbetssätt

Risker förknippade med investeringar och expansion

och rutiner för att upprätthålla och utveckla både kvalitet och

Företagets finansiella ställning försvagas när nya fartyg köps in

effektivitet. Därutöver för bolaget en kontinuerlig dialog med

eller när företagsförvärv sker. Broströms tillväxtstrategi som

sina kunder för att därigenom snabbt få återkoppling och fånga

innefattar strategiska samarbeten såväl som olika former av

upp eventuellt missnöje.

strukturaffärer minimerar dock risken. Vid dessa samarbeten

En mindre, men fortfarande allvarlig risk, utgörs av att

svarar Broström för den kommersiella fartygsdriften medan

något av Broströms fartyg inte skulle klara olje- och kemikalie­

den tekniska driften och hela eller delar av ägandet finns hos

industrins så kallade vettingkontroller. Det skulle innebära att

samarbetspartnern. Samtidigt innebär det en möjlighet för

det aktuella fartyget inte får utföra transportuppdrag för de

Broström att förvärva fartyg, vilka man har mycket god kän-

större oljebolagen. Utöver det omedelbara intäktsbortfallet

nedom om från samarbetspartners. Broströms inriktning på

innebär varje underkänt fartyg en belastning för Broströms

den kommersiella driften av fartygen baserad på långsiktiga

varumärke, vilket medför stora långsiktiga kostnader.

transportkontrakt minskar också risken för spekulativa fel-

För att minimera denna risk arbetar Broström aktivt med

investeringar i nya fartyg.

frågor som rör kvalitet och säkerhet. Detta arbete finns beskrivet på sidorna 30 - 32 i denna årsredovisning.

Känslighetsanalys Vissa risker har en direkt inverkan på Broströms resultat.

Fartygsdrift och försäkringsfrågor

I andra fall är effekten indirekt och mindre förutsägbar.

Utöver förebyggande arbete strävar Broström efter att mini-

I nedanstående tabell har därför, utöver ovan nämnda risker,

mera skadorna på medarbetare, kundernas egendom och den

även beräkningar gjorts av Broströms känslighet inför för­

marina miljön om en olycka trots allt skulle inträffa. Broström

ändringar av ett antal centrala intäkts- och kostnads­poster.

har tecknat för branschen sedvanliga försäkringar.

Samtliga beräkningar bygger på isolerade förändringar av

Fartygen är försäkrade mot skada och förlust till belopp som minst motsvarar fartygens marknadsvärden. Broströms an-

den angivna faktorn. I den tredje kolumnen redogörs för hur stor den genom-

svarsförsäkring (P&I) gäller utan beloppsbegränsning förutom

snittliga förändringen av respektive faktor skulle varit baserat

vad som avser oljeskador för vilka maximal ersättning är USD

på det senaste årets siffror. Uppgifterna fraktrater och ränta

1 miljard per skada. För erhållande av Certificate of Financial

baseras dock på marknadsnivåerna, inte på de av Broström

Responsibility (COFR) i USA under The Oil Petroleum Act

erhållna frakt­raterna eller av företaget erlagda räntenivåer.

1990 har Broström kontrakterat försäkringsbolaget SIGCO. Broströms koncerngemensamma försäkringsavtal tecknades

Resultat efter finansnetto

2003 och löper tillvidare med omförhandling av priserna efter

Parameter

varje tolvmånadersperiod. Prissättningen baseras på skade-

Fraktrater/dag

USD +/��������������������� -�������������������� 500 MSEK ������� +������ /- 36

och olycksstatistik. Uppsägning kan ske av båda parter senast

Dollarkurs

SEK +/��������������������� -�������������������� 0,10 MSEK +/����� -���� 12

14 månader innan utgången av den tolvmånadersperiod efter

Bunkerpris

+/���������������������� -��������������������� 10 % MSEK �������� - ������ /+ 60

Nettoomsättning

+/�������������������� -������������������� 1 % MSEK +/����� -���� 35

Externa kostnader

+/���������������������� -��������������������� 1 % MSEK ��������� - ������� /+ 21

vilken uppsägningen skall träda i kraft.

Resultatpåverkan

Personalkostnader

+/��������������������� -�������������������� 1 % MSEK �������� - ������ /+ 5

Risker relaterade till medarbetare

Av- och nedskrivningar

+/��������������������� -�������������������� 1 % MSEK �������� - ������ /+ 4

Broström är i sin verksamhet beroende av att kunna attrahera

Räntenivå

och behålla medarbetare med stor yrkeskunskap och erfarenhet från en rad olika områden. Detta gäller inte minst i kundkontakter där den personliga relationen är av stor betydelse. Broström arbetar därför aktivt för att skapa en arbetsplats där medarbetarna både trivs och kan utvecklas professionellt såväl som personligt (se sidan 25). Samtliga medarbetare iland och till sjöss (inklusive kontraktsanställd personal) omfattas också av företagets vinstandelssystem. Därtill har

44

Förändring

+/�- 1 %-enhet

MSEK - ��� /+ 30


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Förvaltningsberättelse Verksamheten Broström AB (publ), org nr 556005-1467, med säte i Göteborg, Sverige, är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkttanksjöfart och marina tjänster.

Verksamhetens utveckling Marknadsutveckling generellt 2007 präglades av en volatil fraktmarknad. Den milda vintern och välfyllda lager av raffinerade oljeprodukter bidrog till en svagare fraktmarknad vid årets början. Med lägre temperaturer i USA och Europa följde en gradvis förbättring i marknaden under februari och mars. Denna trend förstärktes av en stark efterfrågan på skeppningar av bensin från Europa till Västafrika på grund av produktionsstörningar i raffinaderier i Nigeria. Den lageruppbyggnad i USA, som sker för att klara försörjningen av bensin inför den säsongsmässigt ökade bensinförbrukningen under sommarperioden, ökade kraftigt importbehovet och bidrog till en god efterfrågan av transporter från Europa till Nordamerika under andra kvartalet. I Asien inleddes året med en relativt stark fraktmarknad. Därefter följde en period av minskad efterfrågan på transportkapacitet, bland annat som en följd av det varma vintervädret i Nordostasien och av omfattande underhållsstopp i raffinaderier i området. Marknaden i Sydostasien förstärktes under inledningen på andra kvartalet och var på en relativt god nivå under hela kvartalet. Tredje kvartalet präglades av en allt svagare spotmarknad. Förutom den sedvanliga säsongsmässiga nedgången under sensommaren genomförde ett antal raffinaderier underhållsstopp. I tillägg påverkades fraktmarknaden av en minskad tradingverksamhet på raffinerade oljeprodukter bland annat beroende på den kreditoro och osäkerhet om oljeprisets utveckling som präglade perioden. Marknadsnedgången som började under tredje kvartalet fortsatte även under första delen av fjärde kvartalet då en extremt svag spotmarknad noterades på i stort sett samtliga marknader. Därefter skedde en kraftig förbättring under senare delen av oktober och november och året avslutades med en relativt stark spotmarknad. Utsikterna för den globala efterfrågan på oljeprodukter i världen är fortsatt god. Transporter tenderar att i allt större omfattning gå över längre sträckor med ett ökat transportbehov som följd, vilket långsiktigt påverkar transportsektorn positivt . De ökade regionala obalanserna i tillgång och efterfrågan på olika oljeprodukter innebär att små störningar i produktions- och distributionskedjan snabbt får genomslag på fraktmarknaden och spotmarknadspriset på transporter kan fluktuera kraftigt. Varvens orderböcker är fortsatt mycket välfyllda och leveranstiderna för nybeställningar inom Broströms marknadssegment är cirka tre år. Priserna på nybeställningar är fortsatt höga och någon avmattning i prisnivåer inom Broströms segment har inte kunnat noteras. Inom de fartygssegment där Broström är verksamt utgör fortfarande enkelskrovat tonnage en tredjedel av världs­

flottan vilket innebär att skrotningsbehovet under flera år kommer att vara stort. IMOs krav på dubbelskrovat tonnage träder till fullo i kraft år 2010. Utvecklingen för Broström Broström har under 2007 fortsatt stärkt sina positioner inom produkt- och kemikalietanksjöfart och fartygsflottan uppgick vid årets slut till 86 fartyg och 16 nybyggen på väg in att jämföras med 75 fartyg och 18 nybyggen på väg in vid utgången av 2006. Fraktmarknaden inom Broströms segment har under året präglats av en mycket stor volatilitet vilket inneburit en stor inverkan på resultatet under enskilda kvartal. US-dollarns försvagning gentemot den svenska kronan och den kraftiga ökningen i bunkerspriserna, främst under andra halvåret, har båda påverkat resultatet negativt. Snittkursen på US-dollarn har förlorat runt 9 % i värde mot den svenska kronan under året. Under sommarmånaderna, och då främst under tredje kvartalet, genomfördes som planerat ett större antal fartygsdockningar än vad som varit fallet under föregående år. Dessa var dels sedvanliga dockningar för underhåll, dels större uppgraderingar av befintliga fartyg för att möjliggöra ett ännu bättre utnyttjande av befintlig kapacitet. För helåret 2007 uppgick dagarna för dockning/uppgradering till 678 att jämföras med 318 dagar för 2006. Broströms Europa- och Atlanttrafik har under året som helhet haft en stabil utveckling men nedgången i spotmarknaden under andra halvåret och de genomförda dockningarna/uppgraderingarna påverkade resultatet för andra halvåret negativt. Broströms Asientrafik, som genomgår en kraftig expansion, har under året utökats dels med fyra fartyg i storleksklassen 47 000 - 51 000 dwt dels med nio små och medelstora fartyg från 5 000 till 16 600 dwt genom förvärvet av tidigare Petroships Group i Singapore. Bolaget, som namnändrats till Broström Tankers Singapore, utgör en strategisk breddning av Broströms befintliga verksamhet i Asien och en plattform för fortsatt expansion inom detta segment. Sammantaget innebär detta att Broström vid utgången på 2007 opererade en flotta av 22 fartyg i Asien att jämföras med nio fartyg vid utgången av 2006. Trafiken har under perioden som helhet utvecklats väl och utnyttjandegraden av flottan har varit hög. Expansionen av flottan har bidragit starkt till denna utveckling. Den allmänna nedgången i spotmarknaden har främst påverkat Asientrafiken negativt i det större storlekssegmentet. Det mindre segmentet har inte i samma omfattning påverkats av nedgången i spotmarknaden på grund av kontraktsvillkoren och den höga kontraktstäckningen. Broströms strategiska inriktning på transportkontrakt, där volymen utgör över tid i storleksordningen 50 % av total kapacitet, har inneburit att företaget kunnat upprätthålla en relativt hög utnyttjandegrad under året. De förvärv och nya samarbeten som genomfördes under 2006 och 2007 bidrar nu i allt högre grad till en ökad beläggning samt till en förbättrad utnyttjandegrad av Broströms fartygsflotta, vilket bedöms få ett successivt allt större genomslag i Broströms resultat.

45


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

En viktig del i Broströms strategi för tillväxt är att vara aktiv och pådrivande i konsolideringen inom Broströms marknadssegment. Förvärvet av Petroships är ett exempel på denna marknadskonsolidering. Broström gör bedömningen att konsolideringen inom Broströms marknadssegment kommer att fortsätta under de kommande åren och Broström avser att även framgent fortsätta att vara aktiv i denna process. Detta kan ske genom företagsförvärv och ytterligare samarbeten. Aktiviteten i de flesta hamnar där Broström Ship Agency Network finns representerade har varit fortsatt hög. Utöver det goda operativa resultatet har avyttringar av aktier bidragit ytterligare till den positiva resultatutvecklingen. Under tredje kvartalet såldes dels innehavet (50 %) i Percy Tham i Oxelösund AB vilket innebar en vinst på MSEK 1,5, dels innehavet (2,8 %) i Norrköpings Hamn och Stuveri AB vilket innebar en vinst på MSEK 10,9. Betydande övervärden i fartygsflottan Priserna på såväl befintligt tonnage som nybyggnadskontrakt har under senare år ökat väsentligt. För att underlätta för marknaden att göra en bedömning av Broströms finansiella ställning har utomstående värderingar tagits in på befintligt ägd fartygsflotta, befintliga nybyggnadskontrakt och befintliga köpoptioner på fartyg som Broström förfogar över. Värderingar har tagits in från två utomstående värderare och snittet av dessa värderingar har använts som värde. Deras sammantagna snittvärde överstiger då det i koncernen per 31 december 2007 bokförda värdet på dessa enheter med i storleksordningen SEK 2,7 miljarder. Tonnagebaserad beskattning Broströms europeiska flotta seglar i huvudsak under svensk, fransk och holländsk flagg. Sedan ett antal år tillbaka är den franska och holländska flottan ansluten till respektive lands tonnageskattesystem i enlighet med EUs sjöfartspolitik. I Sverige har en utredning om införande av tonnageskatt lagts fram i början på 2006. Förslaget enligt utredningen syftar till att också Sverige skall ansluta sig till EUs sjöfartspolitik och därigenom åstadkomma en konkurrensneutralitet gentemot övriga sjöfartsländer inom EU. Sedan utredningsförslaget lades fram har i princip ingenting hänt och inga beslut har fattats. Ej heller har några klara besked i frågan givits från berörda myndigheter som kan ge tilltro till att Sverige kommer att införa tonnageskatt. Utan ett tonnageskattesystem för svensk sjöfart, som innebär en konkurrensneutralitet gentemot övriga EU-länder, omöjliggörs långsiktigt en ökning av investeringar i fartyg under svensk flagg inom de marknadssegment där Broström är verksamt. Mot denna bakgrund avser Broström att inte använda sig av den svenska flaggan för sina kommande nybyggen eller fartygsförvärv. Dessa fartyg kommer istället att i huvudsak föra annan EU-flagg. Av den totala uppskjutna skatteskulden i balansräkningen per den 31 december 2007, som uppgår till MSEK 478,4, härrör MSEK 437,2 från den svenska rederiverksamheten.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer De omvärldsrisker som påverkar Broström är konjunkturberoende, fraktrater, politiska faktorer, oljepris samt risker förknippade med krig och terrorism. Risker relaterade till verksamheten är fartygsdriften, risker förknippade med expansion

46

och investeringar kopplade till fartygsvärden samt risker relaterade till medarbetare. Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker; marknadsrisker, kreditrisker, likviditetsrisker, valutarisker och ränterisker. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på förutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. För ytterligare information hänvisas till avsnittet Risk­ faktorer och känslighetsanalys på sidan 42.

Väsentliga händelser efter årets utgång I januari 2008 levererades fartyget GAN-SABRE , 51 000 dwt, till Dünya Shipping. Fartyget ingår nu i Broströms kommersiella flotta av totalt 14 Medium Range (MR) tankers för transport av petroleumprodukter i Asien. I februari 2008 levererades också BRO ANNA, 17 000 dwt, till Broström. Fartyget är det tredje i en serie av sex som byggs i Turkiet i partnerskap med Dünya Shipping. Utöver BRO ANNA kommer Broström att få leverans av ytterligare två fartyg vilka kommer att levereras senare under 2008.

Koncernens omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick under året till MSEK 3 504,0 (3 386,1 varav 95,5 avser sålda dotterföretag). Resultatandelen från intresseföretag blev MSEK 11,9 (15,0) och rörelseresultatet uppgick till MSEK 663,6 (771,7). Årets siffror inkluderar resultat vid avyttring av fartyg och verksamheter med MSEK 14,3 (126,5) samt en upplösning av negativ goodwill som uppkom i samband med förvärvet av Petroships Group med MSEK 117,2 (0). Räntenettot uppgick till MSEK -210,1 (-186,0). Finansnettot uppgick till MSEK -213,2 (-191,9), vilket resulterade i ett resultat efter finansnetto på MSEK 450,4 (579,8). Avkastningen på sysselsatt kapital var 9,8 % (11,3). Skattekostnaderna uppgick under perioden till MSEK -23,9 (-76,8), vilket motsvarar 5,3 % (13,2) av resultatet före skatt. Aktuell skatt uppgår till MSEK - 3,0 (- 4,4).

Framtidsutsikter Inledningen på 2008 har präglats av en volatil spotmarknad och bedömningen av spotmarknaden är att den framgent kommer att präglas av en stor volatilitet mellan olika perioder. Genomförda investeringar och förvärv under senare år samt ingångna samarbetsavtal innebär att Broströms strategiska marknadsposition ytterligare har förstärkts inför 2008 och framåt. Den underliggande långsiktiga trenden för Broströms marknadssegment bedöms som positiv även om stora svängningar mellan olika perioder kommer att förekomma. Dagens oljeenergimarknad är i stort i balans och förväntad utbyggnad av raffinaderikapaciteten i framförallt Asien ser inte ut att förändra detta förhållande under de kommande åren. Som ett resultat förväntas däremot transporter ske över allt längre avstånd och de regionala obalanserna öka. Den snabbt växande kinesiska ekonomin, USAs oljebehov och den ryska exporten av olja över Östersjön bidrar också till en stor efterfrågan på transporter av olje- och kemikalieprodukter. De allt hårdare kraven från myndigheter och kunder avseende kvalitet, säkerhet och miljö innebär ökade krav på den samlade organisationen som är involverad i logistikkedjan.


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Från och med den 1 januari 2008 har en ny funktionell organisation införts i Broström. Målsättningen med införandet av den funktionella organisation är att underlätta fortsatt tillväxt, säkerställa gemensamma kvalitetsnivåer oavsett var i världen verksamheten bedrivs, bättre tillvaratagande av den samlade kompetensen inom Broström för att därigenom kontinuerligt arbeta med att förbättra ”best practise”, öka attraktionskraften som arbetsgivare samt öka flexibiliteten och utnyttjandegraden i den samlade fartygsflottan. Den funktionella organisationen skapar också bättre möjligheter för att säkerställa att strategier och målsättningar kan bli än mer tydliga, både internt och externt, och därigenom bidra till det fortsatta byggandet av varumärket Broström. Ytterligare information om den funktionella organisationen finns under avsnittet ”Bolagsstyrning” sidan 78.

Investeringar och desinvesteringar De totala investeringarna inom koncernen uppgick under perioden till MSEK 1 082,1 (1 687,5). Desinvesteringar uppgick till MSEK 107,5 (390,7). Av investeringarna avsåg MSEK 721,4 (1 682,0) fartyg och fartygskontrakt. Därutöver har MSEK 324,9 investerats indirekt i fartyg genom förvärvet av Petroships Group.

Tillförda fartyg 2007 Namn

Byggår

Dwt

Ägarandel

PETRO IMTRES

1998

5 000

100 %

PETRO EASKEM

1998

5 000

100 %

att tre fartyg delägs. Det fartyg som opererades under commercial management såldes under 2007 av sina ägare. Petroships Group ingår i Broströms resultaträkning från den 1 maj 2007. Broströms köp av Petroships Group beräknas öka Broströms nettoomsättning med omkring MSEK 200 årligen från de fem förvärvade helägda fartygen. Resultatet från de delägda fartygen där Broström äger mindre än 50 % redovisas som resultatandel i intresseföretag. Materiella anläggningstillgångars verkliga värde har framräknats som genomsnittsvärdet av externa värderingar av fartygen vid förvärvstill­ f­ället. Genom förvärvet uppkom redovisnings­mässigt en upplösning av negativ goodwill på totalt MSEK 117 vilken redovisas under övriga intäkter. I slutet på juli 2007 levererades det första fartyget, GANOCEAN, 17 000 dwt, i en serie av sex som byggs på varv i Turkiet. Fartyg nummer två, GAN-SWORD levererades i oktober. Båda dessa fartyg ägs av samarbetspartnern Dünya. Broström och Dünya kommer att äga tre fartyg vardera.

Investeringar i fartyg som redan ingick i flottan Namn BRO GOTHIA

Byggår

Dwt

2003

7 100

BRO GOLIATH

2004

7 100

BRO ERIN

2004

37 000

Ägarandel

Partner

50 % Thun 50 % Thun 100 %

Partner

PETRO OPTI

1995

7 500

44 %

Fin. investorer

PETRO VENTURE

1995

7 500

44 %

Fin. investorer

BRO CONCORD

1995

12 200

100 %

PETRO RANGER

1993

12 400

C/M

Fin. investorer

PETRO FOREMOST

1999

12 600

44 %

Fin. investorer

BRO DEVELOPER

2007

14 500

100 %

BRO COMBO

2003

16 600

100 %

PETRO VARIO

2003

16 600

100 %

GAN-OCEAN

2007

17 000

C/M

Dünya

GAN-SWORD

2007

17 000

C/M

Dünya

GAN-VOYAGER

2007

47 000

C/M

Dünya

GAN-VALOUR

2007

47 000

C/M

Dünya

GAN-VICTORY

2007

47 000

C/M

Dünya

GAN-SPIRIT

2007

47 000

C/M

Dünya

I maj 2007 träffade Broström och dess partner Erik Thun ett avtal om att förvärva de två kemikalie- och oljetankfartygen MARISP (namnändrad till BRO GOTHIA) och MARELD (namnändrad till BRO GOLIATH), 7 100 dwt, byggda 2003 respektive 2004. Båda fartygen har opererats kommersiellt av Broström i mer än två år. Broström och Erik Thun äger 50 % var i respektive fartyg och leverans ägde rum i slutet på augusti respektive i början på september. I december 2007 förvärvades fartyget HUNTESTERN, därefter namnändrat till BRO ERIN, 37 000 dwt. Förvärvet skedde i enlighet med den option som Broström i augusti 2006 tecknade i samband med förvärv av de två fartyg som numera heter BRO EDGAR och BRO ERIK. Den värdeförändring som skett på fartygspriser innebär att optionspriset som Broström betalade för fartyget understiger dagens marknadspris med drygt 20%.

C/M=Commercial Management

Fartyg i beställning Fartygen GAN-VOYAGER, GAN-VALOUR och GAN-VICTORY, 47 000 dwt samt GAN-SPIRIT 51 000 dwt, har levererats under året och samtliga fartyg ingår i Broströms Asientrafik. Fartygen ägs av samarbetspartnern Dünya. Fartyget BRO DEVELOPER, 14 750 dwt, levererades till Broström i februari 2007 från varvet i Kina. Under februari månad ingick Broström ett långsiktigt samarbetsavtal med det tyska rederiet Reederei Claus-Peter Offen, varvid Broströms kommersiella flotta i Europa i storlekssegmentet 37 000 dwt kommer att fördubblas. De åtta nya fartygen kommer att levereras successivt under 2008 med början i april. I maj träffade också Broström ett avtal om förvärv av Petroships Group, en koncern med företag i Singapore och Malaysia, som opererar en flotta på nio små och medelstora produkttankfartyg från 5 000 till 16 600 dwt i Sydostasien. Förvärvet som genomförts innebär att fem fartyg helägs och

Namn

Byggår

Dwt

Ägarandel

BRO ANNA

2007

17 000

100 %

BRO AGNES

2007

17 000

100 %

BRO ALMA

2007

17 000

100 %

GAN-SABRE

2008

51 000

C/M

Dünya

GAN-SKY

2008

17 000

C/M

Dünya

CPO FRANCE

2008

37 000

C/M Offen

CPO SWEDEN

2008

37 000

C/M Offen

CPO GERMANY

2008

37 000

C/M Offen

CPO NORWAY

2008

37 000

C/M Offen

CPO RUSSIA

2008

37 000

C/M Offen

CPO ITALY

2008

37 000

C/M Offen

CPO FINLAND

2008

37 000

C/M Offen

CPO ENGLAND

2008

37 000

C/M Offen

NB EDWARDS

2008

19 500

NB 386

2009

7 500

50 % Thun

NB 387

2009

7 500

50 % Thun

C/M

Partner

Donsötank

47


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Fartyg som lämnade flottan 2007 Namn

Byggår

Dwt

Ägarandel

BRO TRADER

1988

14 320

100 %

BRO TRANSPORTER

1989

14 400

77,5 % Fin. investorer

VINGA HELENA

1985

6 200

C/M Swedia

PETRO RANGER

1993

12 400

C/M Fin. investorer

Broströms finansiella ställning är stark och möjliggör fortsatt medverkan i eventuella strukturförändringar i branschen.

Partner

Finansiering

Broström sålde den 2 juli 2007 sin 50 % del i skeppsmäkleriet Percy Tham i Oxelösund AB. Försäljningen innebar ett resultat före skatt på MSEK 1,5. Broström tecknade den 10 augusti avtal om försäljning av sitt ägande av 2,8 % i Norrköpings Hamn & Stuveri AB. Försäljningen genererade en vinst före skatt på MSEK 10,9 som intäktsfördes under tredje kvartalet 2007. Broströms aktuella fartygsförteckning återfinns i sin helhet på www.brostrom.com.

Koncernens upplåning har under året påverkats av föränd­ ringar i fartygsflottan. Ett nylevererat fartyg, inköp av Petro­ ships Group, investeringar i fartyg som tidigare ingick i flottan via Commercial Management uppdrag samt pågående nybyggnationer har finansierats. Vidare har lån lösts i samband med försäljning av två fartyg. Tillsammans med övriga lånetransaktioner blev nettoförändringen av lånen, inklusive en valutakursförändring, en ökning med MSEK 197,7. Cirka 20 procent av nettoskulden är räntesäkrad på perioder längre än 12 månader. Räntan på 6 månaders USD-Libor har under året gått ned från 5,4 procent vid föregående årsskifte till 4,6 procent på balansdagen.

Kassaflöde

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 745,9 (853,7), vilket utgjorde SEK 11,55 (13,05) per aktie. Under år 2007 lämnades en utdelning till aktieägarna på totalt MSEK 258,3 (261,0), vilket utgjorde SEK 4,00 per aktie (4,00).

Ställda panter har under året ökat med MSEK 33,9 och uppgår till MSEK 5 816,1 (5 782,5). Ansvarsförbindelserna har under året minskat med MSEK 17,0 och uppgår till MSEK 66,1 (83,1).

Finansiell ställning och likviditet

Se avsnittet om Broströmaktien på sidan 39 och not 28 på sidan 69.

Aktieinformation

Koncernens disponibla likviditet uppgick den 31 december 2007 till MSEK 993,4 (1 109,7). Outnyttjade checkkrediter ingick med totalt MSEK 52,6 (52,3). Nettoskulden ökade under året från MSEK 3 015,0 till MSEK 3 640,0 främst som en följd av investeringar i fartyg och verksamheter. Det egna kapitalet uppgick den 31 december 2007 till MSEK 2 499,1 (2 606,4) och soliditet I var 29,4 % (32,8). Soliditet II var 30,9 % (35,0), vilket är över Broströms mål på 30 %. Broström hade per balansdagen totalt förvärvat 2 021 000 egna B-aktier till en genomsnittlig kurs om SEK 66,90. Vid Broströms årsstämma den 3 maj 2007 antogs styrelsens förslag att göra en ändring i bolagsordningen för att möjliggöra en aktiesplit. Spliten genomfördes av VPC den 4 juni 2007 och innebar att varje gammal aktie delades i två aktier. Jämförelsevärden avseende tidigare år för antal aktier har räknats om i enlighet med reglerna i IFRS. Under årets första kvartal gav Broström ut och placerade ett 3-årigt obligationslån på MSEK 500. Lånet löper med en fast ränta på 5,25 % p.a. Beloppet utbetalades den 2 april.



Under 2007 var medelantalet anställda 1 206 personer (1 034). Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka omfattar VD och vice VD, hanteras av Ersättningsutskottet och ser ut enligt följande: Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. För ett fullgott arbete skall ersättning utgå i form av fast lön. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månads­ löner för respektive befattningshavare. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt ett vinstandelssystem erbjudas. Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören och vice verkställande direktören i Broström AB (publ). Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Detta förslag kommer att föreläggas Broströms Årsstämma den 29 april 2008. Pensionsvillkor, ersättningsvillkor samt vinstandelssystem är beskrivna i not 9 på sidan 64.





































48

Personal





















N,PSUGSJTUJHBTLVMEFS N-ÌOHGSJTUJHBTLVMEFS SÊOUFCÊSBOEF N-ÌOHGSJTUJHBTLVMEFS FKSÊOUFCÊSBOEF N&HFU,BQJUBMPDINJOPSJUFUTJOUSFTTF

N"WTLSJWOJOHBS N1FSTPOBMLPTUOBEFS N%SJGUTLPTUOBEFS N3ÚSMJHBLPTUOBEFS

N(PPEXJMMNN N'BSUZH JOWFOUBSJFS N'JOBOTJFMMBBOMÊHHOJOHTUJMMHÌOHBS N0NTÊUUOJOHTUJMMHÌOHBS N-JLWJEBNFEFM

Eget kapital och skulder

Rörelsens kostnader

Tillgångar 




Finansiella rapporter

Koncernens resultaträkningar 2007

2006

3 504,0

3 386,1

Aktiverat arbete för egen räkning

0,5

10,5

MSEK

not

Nettoomsättning Övriga intäkter

6

142,5

122,8

Andel i intresseföretags resultat efter skatt

7

11,9

15,0

Externa kostnader

8

-2 075,2

-1 908,0

Personalkostnader

9

-546,7

-514,2

15, 16, 18

-373,4

-340,5

Rörelseresultat (EBIT)

663,6

Av- och nedskrivningar

771,7

Finansiella intäkter

10

44,6

16,8

Finansiella kostnader

11

-257,8

-208,7

Finansnetto

-213,2

-191,9

Resultat efter finansnetto

450,4

579,8

Skatt på årets resultat

12

-23,9

-76,8

Årets resultat

426,5

503,0

Moderbolagets aktieägare

419,8

495,1

Minoritetsintresse

6,7

7,9

Årets resultat hänförligt till

Årets resultat per aktie

13

6,50

7,57

Årets resultat per aktie efter utspädning

6,50

7,57

Föreslagen utdelning per aktie

3,00

4,00

Genomsnittskurser SEK/USD

6,76

7,38

SEK/EUR

9,25

9,25

49


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Koncernens balansräkningar MSEK

not

2007-12-31

2006-12-31

Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar

Goodwill

14

119,8

124,0

Övriga immateriella tillgångar

15

2,2

2,5

Summa immateriella tillgångar

122,0

126,5

Materiella anläggningstillgångar

Fartyg

16

6 410,3

5 775,6

Fartygskontrakt

17

8,9

89,3

Övriga materiella anläggningstillgångar

18

44,5

42,5

Summa materiella anläggningstillgångar

6 463,7

5 907,4

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag

19

81,4

Övriga finansiella anläggningstillgångar

22

23,6

28,7

Summa finansiella anläggningstillgångar

105,0

77,5

Summa anläggningstillgångar

6 690,7

6 111,4

113,6

63,6

48,8

Omsättningstillgångar Varulager m m

23

Kortfristiga fordringar Kundfordringar

24

Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

281,2

235,7

88,8

102,3

25

146,7

154,4

Summa kortfristiga fordringar

516,7

492,4

Kortfristiga placeringar

26

233,6

226,0

Likvida medel

27

940,8

1 057,4

Summa omsättningstillgångar

1 804,7

1 839,4

Summa tillgångar

8 495,4

7 950,8

Balansdagskurser SEK/USD

6,47

6,87

SEK/EUR

9,47

9,05

50


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

MSEK

not

2007-12-31

2006-12-31

Eget kapital och skulder Eget kapital

Aktiekapital

65,8

65,8

Övriga tillskjutna medel

886,3

886,3

Andra reserver

29

-422,8

-286,8

Balanserat resultat

1 938,1

1 908,4

2 467,4

2 573,7

Minoritetsintresse

31,7

32,7

28

2 499,1

2 606,4

Uppskjutna skatteskulder

30

478,4

481,0

Pensionsförpliktelser

31

30,4

29,1

Övriga långfristiga ej räntebärande skulder

32

114,1

149,7

Summa långfristiga skulder ej räntebärande

622,9

659,8

Summa eget kapital Långfristiga skulder ej räntebärande

Långfristiga räntebärande skulder Obligationslån Förlagslån

500,0

274,8

33

14,8

29,5

Kreditinstitut

3 048,9

2 267,9

Leasingskulder

403,4

599,9

Övriga långfristiga räntebärande skulder

43

200,2

797,5

Summa långfristiga räntebärande skulder

34

4 167,3

3 969,6

Kortfristiga skulder Obligationslån, räntebärande

258,8

-

Kreditinstitut och övriga, räntebärande

366,8

295,6

Leasingskulder

21,6

33,2

Leverantörskulder

167,3

58,1

Aktuella skatteskulder

0,7

1,2

Övriga kortfristiga skulder

96,3

55,0

35

294,6

271,9

Summa kortfristiga skulder

1 206,1

715,0

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

8 495,4

7 950,8

Ställda säkerheter

36

5 816,1

5 782,2

Ansvarsförbindelser

37

66,1

83,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

51


Finansiella rapporter

Koncernens förändring av eget kapital MSEK

Hänförligt till moderbol agets aktieägare Aktie- kapital

Eget kapital 2006-01-01

Övrigt tillskjutet kapital

Andra reserver

Balanserat resultat

Minoritets- intresse

S:a eget kapital

65,2

870,4

62,2

1 676,9

34,8

2 709,5

Tillämpning av ny redovisningsprincip

-2,6

-2,6

Valutakursdifferenser

-344,5

-1,6

-346,1

Avyttring av minoritetsintresse

-0,3

-0,3

Derivatinstrument, kassaflödessäkring

-4,7

-4,7

Skatt avsende derivatinstrument

0,2

0,2

direkt i eget kapital

-349,0

-2,6

-1,9

-353,5

Årets resultat

495,1

7,9

503,0

-349,0

492,5

6,0

149,5

Summa transaktioner redovisade

Summa redovisade intäkter och kostnader Utdelning

-261,0

-8,1

-269,1

Nyemission

0,6

15,9

16,5

Summa

0,6

15,9

-261,0

-8,1

-252,6

65,8

886,3

-286,8

1 908,4

32,7

2 606,4

Förändring av minoritetsandel

1,6

-7,3

-5,7

Valutakursdifferenser

-136,0

3,0

133,0

direkt i eget kapital

-136,0

1,6

-4,3

-138,7

Årets resultat

419,8

6,7

426,5

och kostnader

-136,0

421,4

2,4

287,8

Utdelning

-258,3

-3,4

-261,7

Återköp av egna aktier

-135,3

-135,3

Nyemission, optionslikvider

1,9

1,9

Summa

-391,7

-3,4

-395,1

65,8

886,3

-422,8

1 938,1

31,7

2 499,1

Eget kapital 2006-12-31

Summa transaktioner redovisade

Summa redovisade intäkter

Eget kapital 2007-12-31

Årets valutakursdifferenser beror huvudsakligen på förändringen i USD-kursen, i vilken valuta dotter- och intresseföretagen Broström Holding BV (ägarföretaget till Broström Tankers SAS) respektive Broström Tankers Ltd samt Broström Tankers AB redovisas. Se not 29.

52


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Koncernens kassaflödesanalyser* MSEK

not

2007

2006

Löpande verksamheten Rörelseresultat (EBIT)

663,6

771,7

Avskrivningar

373,4

340,5

Övriga justeringsposter

39

-241,7

-246,3

Erhållen ränta

64,2

60,4

Erhållna utdelningar

0,4

0,2

Erlagd ränta

-234,2

-166,7

Betald inkomstskatt

-3,0

-4,4

Förändring av

Varulager

-46,9

-4,5

Kortfristiga fordringar

164,1

112,8

Kortfristiga rörelseskulder

5,9

-10,0

Kassaflöde från löpande verksamheten

745,9

853,7

Investeringsverksamheten Förvärv av

Immateriella anläggningstillgångar

-0,6

-0,4

Materiella anläggningstillgångar

-876,3

-1 982,9

Finansiella anläggningstillgångar

-5,9

-

Materiella anläggningstillgångar

93,3

373,8

Finansiella anläggningstillgångar

11,2

40

-324,9

Intresseföretag

-22,3

-0,1

41

-

15,2

Intresseföretag

3,0

-

Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar

1,5

-0,4

-1 121,1

-1 594,8

Avyttring av

Förvärv av Dotterföretag Avyttring av Dotterföretag

Kassaflöde från investeringsverksamheten

42

Finansieringsverksamheten Utdelning till aktieägarna

-258,3

-261,0

Utdelning till minoritetsägare

-3,4

-8,1

Förvärv av egna aktier

-135,3

-

Nyemission

1,9

16,5

Nyupptagna lån

1 031,6

1 276,5

Återbetalning av lån

-327,6

-331,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

308,9

692,7

ÅRETS KASSAFLÖDE

-66,3

-48,4

Vid årets början

1 283,4

1 480,5

Årets kassaflöde

-66,3

-48,4

Valutakursdifferens

-42,7

-148,7

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut

1 174,4

1 283,4

Likvida medel och kortfristiga placeringar

* Indirekt metod

53


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Moderbolagets resultaträkningar MSEK

not

Nettoomsättning

2006

35,4

31,9

Övriga intäkter

6

0,5

20,4

Externa kostnader

8

-33,7

-30,1

Personalkostnader

9

-36,0

-34,7

15, 18

-5,9

-6,2

Rörelseresultat (EBIT)

-39,7

-18,7

Av- och nedskrivningar

54

2007

Anteciperad utdelning från koncernföretag

94,1

167,6

Utdelning från koncernföretag

425,4

100,8

Nedskrivning av aktier i koncernföretag

-359,3

-0,1

Finansiella intäkter

10

41,4

-2,6

Finansiella kostnader

11

-68,0

-12,7

Finansnetto

133,6

253,0

Resultat efter finansnetto

93,9

234,3

Bokslutsdispositioner

-

3,4

Resultat före skatt

93,9

237,7

Skatt på årets resultat

12

17,8

12,8

Årets resultat

111,7

250,5


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Moderbolagets balansräkningar MSEK

not

2007-12-31

2006-12-31

Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar

15

0,9

1,1

Materiella anläggningstillgångar

18

14,9

18,5

Aktier och Andelar i koncernföretag

19

1 907,1

1 941,5

Fordringar hos koncernföretag

20

8,9

8,9

Andelar i andra företag

0,4

-

Uppskjuten skattefordran

30

1,9

11,2

Summa finansiella anläggningstillgångar

1 918,3

1 961,6

Summa anläggningstillgångar

1 934,1

1 981,2

24

-

0,4

1 014,3

889,4

Övriga fordringar

104,3

171,9

Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

25

5,4

4,8

Summa kortfristiga fordringar

1 124,0

1 066,5

27

719,3

960,8

Summa omsättningstillgångar

1 843,3

2 027,3

Summa tillgångar

3 777,4

4 008,5

28

1 565,9

1 776,4

Obligationslån

34

500,0

274,8

Kreditinstitut

Likvida medel

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder 34

-

51,0

Koncernföretag

3,1

668,1

Summa långfristiga skulder

503,1

993,9

Kortfristiga skulder Obligationslån

34

258,8

-

Kreditinstitut och övriga, räntebärande

34

51,0

40,0

Leverantörsskulder

3,8

4,0

Skulder till koncernföretag

1 371,6

1 181,8

Övriga kortfristiga skulder

5,1

0,7

35

18,1

11,7

Summa kortfristiga skulder

1 708,4

1 238,2

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 777,4

4 008,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ställda panter

36

3,5

3,5

Ansvarsförbindelser

37

3 453,2

3 296,9

55


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Moderbolagets förändring av eget kapital

MSEK

Eget kapital 2005-12-31

65,2

Reserv fond

933,3

Bundet eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

999,1

327,1

440,7

Omföring föregående års resultat

440,7

-440,7

Fritt eget kapital

767,8

S:a eget kapital

1 766,3

Erhållna koncernbidrag

8,9

8,9

8,9

Skatt på erhållet koncernbidrag

-2,5

-2,5

-2,5

Lämnade koncernbidrag

-3,1

_

-3,1

-3,1

Skatt på lämnade koncernbidrag

0,9

0,9

0,9

Årets resultat

250,5

250,5

250,5

Utdelning

-261,0

-261,0

-261,0

0,6

15,9

15,9

16,5

65,8

933,3

999,1

526,9

250,5

777,3

1 776,4

Nyemission

Eget kapital 2006-12-31 Omföring föregående års resultat

250,5

-250,5

Erhållna koncernbidrag

101,4

101,4

101,4

Skatt på erhållet koncernbidrag

-28,4

-28,4

-28,4

Lämnade koncernbidrag

-4,9

-4,9

-4,9

Skatt på lämnade koncernbidrag

1,4

1,4

1,4

Årets resultat

111,7

111,7

111,7

Utdelning

-258,3

-258,3

-258,3

Återköp av egna aktier

-135,3

-135,3

-135,3

Nyemission, Optionslikvider

1,9

1,9

1,9

65,8

933,3

999,1

455,1

111,7

566,8

1 565,9

Eget kapital 2007-12-31

56

Aktie- kapital


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Moderbolagets kassaflödesanalyser* MSEK

2007

2006

Löpande verksamheten Rörelseresultat (EBIT)

-39,7

-18,7

Avskrivningar

5,9

6,2 -14,7

Övriga justeringsposter

Erhållen ränta

51,6

41,9

Erhållna utdelningar

593,0

420,5

Erlagd ränta

-77,5

-56,0

Betald inkomstskatt

Förändring av

Kortfristiga fordringar

-37,7

-373,8

Kortfristiga rörelseskulder

462,0

154,8

Kassaflöde från löpande verksamheten

957,6

160,2

Investeringsverksamheten Förvärv av

Immateriella tillgångar

-0,2

Materiella anläggningstillgångar

-2,3

-1,8

0,1

Avyttring av Materiella anläggningstillgångar Förvärv av/aktieägartillskott till Dotterföretag

-324,9

16,9

Avyttring av Dotterföretag

Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

-0,4

-327,5

14,9

Finansieringsverksamheten Utdelning till aktieägarna

-258,3

Återköp av egna aktier

-135,3

-261,0 –

Nyemission

16,5

Nyemission, optionslikvider

1,9

Nyupptagna lån

500,0

Återbetalning av lån

-990,8

-83,2

Erhållet koncernbidrag

5,9

76,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-876,6

-251,3

ÅRETS KASSAFLÖDE

-246,5

-76,2

Vid årets början

960,8

1 039,5

Årets kassaflöde

-246,5

-76,2

Valutakursdifferens

5,0

-2,5

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut

719,3

960,8

Likvida medel och kortfristiga placeringar

* Indirekt metod

57


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Redovisnings- och värderingsprinciper Not 1. Allmän information Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkttanksjöfart och marina tjänster. Broström AB (publ) med organisationsnummer 556005-1467, säte i Göteborg, Sverige, är ett aktiebolag registrerat på den Nordiska listan, Stockholmsbörsen. Adressen är Östra Hamngatan 7, 403 30 Göteborg. Årsredovisningen fastställdes av styrelsen och godkändes för offentliggörande den 18 mars 2008.

Not 2. Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Grunder för rapporternas upprättande Koncernredovisningen för Broströmkoncernen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1.1 ”Kompletterade redovisningsregler för koncerner” och International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU. Att upprätta rapporter som överensstämmer med IFRS kräver användning av en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare gör ledningen vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar bedömningar som är av hög komplexitet eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4, Viktiga uppskattningar och bedömningar. Det bör beaktas att bolaget i samband med införandet av IFRS valt att inte omräkna bokförda värden av fartyg till verkligt värde. Rapporterna har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom avseende finansiella instrument som värderas till verkligt värde. Koncernen har analyserat de standarder, ändringar och tolkningar som trätt i kraft 2007. Följande standarder, ändringar och tolkningar av publicerade standarder är inte relevanta för koncernen: IFRS 4, Försäkringsavtal, IFRIC 7, Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29, Redovisning i höginflationsländer, samt IFRIC 9, Omvärdering av inbäddade derivat. I övrigt följer koncernen de nya IFRS regler som tillkommit och som är relevanta för bolaget. Koncernen har också analyserat de IFRS-standarder och tolkningar som ännu inte trätt ikraft. IFRS 8, Rörelsesegment (gäller från den 1 januari 2009). Den nya standarden kräver att segmentinformationen presenteras utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att den presenteras på det sätt som används i den interna rapporteringen. Ledningen analyserar för närvarande om och vilken inverkan standarden kommer att få på bolagets indelning av verksamheten. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges i not 5, Moderbolagets redovisningsprinciper.

Koncernredovisning

58

förvärvsmetoden. Därigenom ingår endast den del av dotterföretagens egna kapital som har upparbetats efter förvärvet i koncernens egna kapital. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett företagsförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen oavsett omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde för tillgångar som lämnats som ersättning plus utgifter som är direkt hänförbara till förvärvet. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Resultaträkningar för dotterföretag som förvärvats eller avyttrats under året inkluderas fr o m förvärvsdagen respektive t o m försäljningsdagen. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade transaktioner inom koncernen elimineras med beaktande av minoritetsandel.

Intresseföretag Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande röstetal men inte bestämmande inflytande, direkt eller indirekt, vilket i regel gäller för innehav som omfattar mellan 20 % och 50 % av rösterna. Intresseföretag konsolideras enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att koncernens andel av resultat efter skatt som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redovisas i resultaträkningen och dess andel av förändringar i reserver efter förvärvet redovisas bland reserver. Ackumulerade förändringar av eget kapital efter förvärvet redovisas som ändringar av innehavets redovisade värde. Orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernen och intresseföretag elimineras i förhållande till koncernens innehav i företaget. Andel i intresseföretags resultat efter skatt redovisas som en del av rörelseresultatet eftersom Broström ser innehavet som en operativ investering istället för en finansiell investering.

Joint Ventures och Partrederier Joint Ventures rubriceras som de innehav utöver partrederier där koncernen har ett gemensamt bestämmande inflytande med övriga ägare. De konsolideras i koncernredovisningen enligt klyvningsmetoden, vilket innebär att ägarandelen av respektive post i Joint Venture-företagets resultat- och balansräkning konsolideras. Den valda metoden ger en bättre bild av koncernens marknads­ position och affärsvolym. Partrederiandel redovisas direkt i ägarföretagets resultat- och balansräkningar enligt klyvningsmetoden. Partrederier är Joint Ventures som inte är särskilda rättssubjekt och vars tillgångsmassa är delägarnas samfällda.

Transaktioner med minoriteten Minoritetsandelar redovisas som en del av eget kapital i koncernbalansräkningen. I koncernresultaträkningen ingår minoritetens resultatandel i årets resultat.

Dotterföretag

Omräkning av utländsk valuta

Moderbolaget, Broström AB, och alla dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över, ingår i koncernredovisningen. Dotterföretagen exkluderas ur koncern­ redovisningen från och med den dag då bestämmande inflytande upphör. Koncernredovisningen upprättas med tillämpning av

Funktionell valuta och rapportvaluta Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen rapporteras i den valuta som används i den ekonomiska miljön där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I årsredovisningen och koncernredovisningen används svenska kronor, som är moderbolagets funktionella


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

valuta och rapportvaluta. Samtliga belopp är angivna i miljontals kronor om inte annat anges. Enligt IAS 21, Effekter av ändrade valutakurser, ska varje juridisk enhet bestämma den funktionella valutan. Denna valuta är den i vilken bolaget har den största delen intäkter och kostnader och som är den väsentligaste finansieringsvalutan. Broström har fastställt att shipping-bolagen i koncernen har USD som funktionell valuta, medan övriga bolags funktionella valutor motsvaras av deras lokala valutor. Detta innebär bl a att fartyg redovisas till historiska anskaffningsvärden i USD med beaktande av normal avskrivningsplan och att lån redovisas till sina nominella USDbelopp. Dessa värden omräknas sedan i koncernredovisningen till balansdagens USD-kurs gentemot SEK. Uppskjuten skatt på förändrade tillgångs- respektive skuld­ värden i omräkningen till funktionell valuta har beaktats. Till följd av nämnda redovisningsteknik kommer de temporära skillnaderna mellan bokfört värde och skattemässigt värde att variera med valutakursförändringarna. Skatteeffekten härav redovisas mot eget kapital.

Redovisning av intäkter Nettoomsättning I nettoomsättningen redovisas fraktintäkter och kommission som härrör från Broströms affärsverksamheter. Fraktintäkt och resekostnader eller andra uppdragsersättningar periodiseras på bokslutsdagen i förhållande till totala antalet resdagar eller uppdragsdagar.

Övriga intäkter Under övriga intäkter redovisas andra intäkter i rörelsen som inte härrör från själva affärsverksamheten som exempelvis realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar och försäkringsersättning. I resultat vid fartygsförsäljning inkluderas förutom realisationsresultat för fartyg även eventuell kursdifferens vid lösen av lån i samband med fartygsförsäljning.

Utdelningsintäkter Utdelningar intäktsredovisas när rätten att erhålla betalning bedöms som säker.

Transaktioner och balansposter Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs. Alla kursförändringar anses vara betingade av finansiella ställningstaganden, varför samtliga valutakursdifferenser redovisas under finansiella poster. Kursdifferenser på lån, såväl positiva som negativa, redovisas bland räntekostnader. Övriga kursdifferenser, såväl positiva som negativa, redovisas bland ränteintäkter. Undantaget är valutakursdifferens relaterad till inlösen av lån i samband med försäljning av fartyg som tillsammans med reavinst/förlust, redovisas som resultat vid försäljning av fartyg. Kursdifferenser i resultaträkningen uppkommer endast om fordran eller skuldpost är noterad i annan valuta än bolagets funktionella valuta.

Koncernföretag Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande: (I) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagskurs, (II) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida inte denna genomsnittliga kurs inte är en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen) och (III) alla valutakursdifferenser som uppstår avseende omräkning av dotter- och intresseföretag redovisas som en separat del i eget kapital. Vid konsolidering förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheten och av upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar av sådana investeringar, till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet redovisas sådan kursdifferens i resultaträkningen som en del av realisationsresultatet. Goodwill och övervärden relaterade till förvärvade utländska dotter- och intresseföretag ingår i den utländska nettoinvesteringen och värderas därför i dess funktionella valuta. Omräkning sker till balansdagens kurs.

Prissättning mellan koncernföretag Principerna för prissättning av interna försäljningar är desamma som för externförsäljning.

Transaktioner med närstående Transaktioner med närstående sker till marknadsmässiga villkor.

Ränteintäkter Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.

Statliga stöd Statliga stöd redovisas i enlighet med IAS 20. De sjöfartsstöd som Broström erhållit betraktas som relaterade till resultat och redo­visas som minskning av de kostnader de är avsedda att täcka under aktuella perioder.

Ersättningar till anställda Personalkostnader Personalkostnader inkluderar alla kostnader relaterade till anställd personal. Besättning på fartyg som är anlitad genom manager och där åtagandet är likvärdigt med anställning betraktas som anställd personal och kostnaderna redovisas som personal­ kostnad. I bolaget finns ett ersättningsutskott bestående av styrelsens ordförande Lars-Olof Gustavsson och ledamoten Leif Rogersson. Utskottet har till uppgift att utarbeta förslag till styrelsen på ersättning till VD och vice VD. Alla tillsvidareanställda i koncernen omfattas av ett vinst­ andelssystem som är beskrivet i not 11 på sidan 66. Vinstandelar beräknas, reserveras och periodiseras som personalkostnad från det kvartal då man med tillräcklig säkerhet kan bedöma att vinstandelar kommer att utbetalas avseende räkenskapsåret. Avgångsvederlag, i förekommande fall, redovisas som personalkostnad inklusive sociala avgifter då beslut fattats och berörda parter meddelats.

Pensionsförpliktelser Koncernen har både avgifts- och förmånsbestämda pensions­ planer. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har således inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om Alecta/Collectum inte har tillräckliga tillgångar för att betala ersättning till an­ställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid eller lön. Förutom ITP-planen, som är tryggad genom avgifter till Alecta/ Collectum finns ett fåtal mindre omfattande förmånsbestämda planer. Alecta/Collectum kan i nuläget dock inte tillhandahålla

59


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

den information som krävs för att redovisa planen som förmånsbestämd. Avgifterna redovisas som personalkostnader i den takt de uppkommer.

Lånekostnader I koncernredovisningen tillämpas den alternativa principen avseende lånekostnader hänförbara till anskaffning och byggnation av fartyg, d v s att utgifter inräknas i anskaffningsvärdet. Sådan aktivering av räntan görs fram till fartygets kontrakterade leveransdag. Vid försenad leverans där böter erhållits från varv aktiveras inte ränta utan den kostnadsförs för motsvarande tid. Lånekostnader under ränteswapavtal redovisas med den nominella räntan i swapavtalet. På balansdagen periodiseras den nominella räntan i låne- eller swapavtal.

Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominellt belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultat­ räkningen. Skatteeffekter, av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Immateriella tillgångar Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotter/intresseföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill redovisas som en tillgång med obestämbar livslängd och skrivs därför inte av. Istället sker en årlig test av eventuellt nedskrivningsbehov samt vid en indikation om eventuellt nedskrivningsbehov. Koncernen består av flera samverkande bolag som gemensamt opererar koncernens kommersiella flotta. Den samlade flottan ingår i Broströms globala logistiksystem, som är gränsöverskridande, varför någon nedbrytning av goodwill på mindre kassagenererande enheter ej är relevant.

Övriga immateriella tillgångar Internt upparbetade värden i immateriella tillgångar, t ex programvaror och licensrättigheter, redovisas som tillgång.

Materiella anläggningstillgångar Fartyg Anskaffningsutgiften för fartyg aktiveras när fartyg köps. Tillkommande utgifter aktiveras tillsammans med tillgångens redovisade värde endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmånerna som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under de perioder de uppkommer. Fartyg redovisas för försäljning då bindande avtal tecknats med kund.

Dockning av fartyg Dockning avser en torrsättning av fartyg i flytdocka eller torrdocka vid varv för översyn eller reparation. Dockningsutgifter aktiveras och rubriceras som fartyg och avskrives linjärt under 30 månader. Anskaffningsutgiften för nya fartyg delas in i en dockningsdel och en fartygsdel. Båda delarna aktiveras men skrivs av enligt

60

separata avskrivningsplaner. För nya fartyg är den initiala dockningen uppskattad och baserad på erfarenhet från tidigare och liknande dockningar. Anskaffningsutgiften för ett andrahandsfartyg delas även det in i en dockningsdel och en fartygsdel. Därefter tillämpas Broströms principer för dockning.

Inchartrat fartyg Om återstående charterperiod för inchartrat fartyg är kortare än 30 månader avskrivs dockningsutgiften under den återstående tiden.

Fartygskontrakt Som fartygskontrakt redovisas utgifter för pågående investeringar i fartygsbyggnationer där leverans från varv ännu inte skett , ränta på lånat kapital samt egna inspektörsarbeten i fartygsnybyggen. Ingen avskrivning görs på sådana kontrakt.

Avskrivningar Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt under den beräknade nyttjandetiden enligt följande: Metod Fartyg Linjär Datorer Linjär Program inkl internt upparbetade Linjär Maskiner och inventarier Linjär Byggnader Linjär

År Restvärde 25 Beräknat skrotvärde 3 - 5 3 - 5 5 - 10 25 - 50 -

Större värde- eller prestationshöjande ombyggnader avskrivs inom den ursprungliga avskrivningsplanen. Beträffande fartyg avskrivs ett nybygge under 25 år och ett anskaffat andrahands­ fartyg under åren fram till och med 25 år efter leverans från varv. Tillkommande utgifter som aktiverats avskrivs inom den ursprungliga avskrivningsplanen för fartyg. Restvärdet är ett beräknat skrotvärde och framräknas årligen genom ett fartygs lättvikt multiplicerat med de fem senaste årens genomsnittliga noterade skrotpriser i USD per ton för tankfartyg. Avskrivningar på samtliga tillgångar redovisas under rubriken ”Av- och nedskrivningar” i resultaträkningen.

Nedskrivningar Broströms affärsidé är att bedriva industriell produkt- och kemi­ kalietanksjöfart inklusive marina tjänster. Tjänsterna omfattar transport av raffinerade oljeprodukter samt kemikalier. Transporterna sker ofta inom kundernas logistiksystem och går framförallt från raffinaderi till oljedepå samt mellan olika depåer. Broströms strategi är att arbeta med långsiktiga volymkontrakt, Contracts of Affreightment, till en nivå som ianspråktar huvuddelen av Broströms fartygskapacitet. Kunderna är glo­bala aktörer och ofta desamma varhelst i världen de efterfrågar Broströms transporttjänster. Broström kan tillgodose denna efter­­­ frågan genom en integrerad global närvaro via de olika shipping­ bolagen och olika storlekssegment på fartygskapaciteten. Som en följd därav är det kommersiella sambandet och beroendet mellan shippingbolagen och hela fartygsflottan inom Broström betydande. Mot den bakgrunden betraktar Broström alla shippingbolag som en enda kassagenererande enhet. Vid värdering av goodwill görs årligen en bedömning av ett eventuellt nedskrivningsbehov dessutom görs en bedömning om det föreligger en indikation av ett eventuellt nedskrivningsbehov. Vid prövning av goodwill jämförs det bokförda värdet på den kassagenererande enhet, till vilken goodwill hör, med det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde av de i enheten ingående delarna tillsammans. Om detta värde är högre än bokfört värde finns inget nedskrivningsbehov.


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Årligen görs också en bedömning om det föreligger en indikation av nedskrivningsbehov för fartygsflottan. Om nedskrivningsbehov för fartygsflottan finns skall det totala nedskrivningsbeloppet fördelas på fartygen i proportion till respektive fartygs bokförda värde relativt hela fartygsflottans bokförda värde. Kassaflöden beräknas för en period motsvarande tillgångens nyttjandeperiod (för fartyg för närvarande upp till 25 års ålder) genom att diskontera framtida kassaflöden till en räntesats som beaktar marknadens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den specifika tillgången. Diskonteringsfaktorn anges före skatt och utgörs av den så kallade WACC-räntan, d v s den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden före skatt. Återföringsbart belopp fördelas på fartyg i proportion till tidigare gjord nedskrivning, dock inte med högre värde än att det redovisade värdet inte överstiger det lägsta av återvinningsvärdet och det redovisade värdet som hade gällt om ingen nedskrivning hade skett. Koncernen bedömer per varje balansdag om nedskrivningsbehov föreligger för de finansiella tillgångarna. En betydande eller utdragen nedgång i verkligt värde på finansiella tillgångar ses som en indikation på att ett nedskrivningsbehov föreligger och redovisas då som en nedskrivning i resultaträkningen.

Leasing Leasing och charterkontrakt klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiella eller operationella. Ett leasingkontrakt rubriceras som finansiellt då de ekonomiska förmåner och risker som är förknippade med ägandet i allt väsentligt överförts på leasetagaren. Den leasade tillgången redovisas då som tillgång i balansräkningen samtidigt som nu­värdet av minimileaseavgifterna redovisas som skuld. Ett bareboat charteravtal med köpoption klassificeras, med beaktande av ovan­ stående kriterier, vanligen som finansiell leasing. Ett leasingkontrakt rubriceras som operationellt när en väsentlig del av risker och förmåner med ägandet av den leasade tillgången behålls av leasegivaren. Leasingavgifter som erläggs under operationella leasingavtal periodiseras linjärt i resultat­ räkningen över leasingperioden.

Värdering av varulager Bunker- och smörjoljebehållning värderas till anskaffningsvärde. Övrigt varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in- först ut- principen (FIFU). Bunker- och smörjoljor används uteslutande i den egna verksamheten och säljs inte vidare som ett traditionellt varulager. Något behov av nedskrivning för inkurans föreligger därför inte.

Finansiella instrument Broström klassificerar sina finansiella instrument enligt följande; (I) finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, (II) fordringar och skulder, (III) finansiella tillgångar som kan säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumenten förvärvades.

(I) Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen I denna kategori ingår finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel och sådana som från första början hänförs till kategorin värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Derivatinstrument kategoriseras som innehav för handel om de inte är identifierade som säkringar. Tillgångar i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar.

(II) Fordringar och skulder Lånefordringar, kundfordringar, leverantörsskulder samt övriga skulder är icke-derivata finansiella instrument med fastställda eller fastställbara betalningar som inte är noterade på en aktiv marknad. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar värderas på balansdagen efter individuell prövning. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga värde. Det reserverade beloppet redovisas i resultaträkningen. Leverantörsskulder värderas löpande till upplupet anskaffningsvärde. Eftersom leverantörsskulderna har kort förväntad löptid sker värdering utan diskontering till nominellt belopp. Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader och därefter till upplupet anskaffningsvärde. Eventuell skillnad mellan erhållet belopp och åter­ betalningsbelopp redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplåning klassificeras som räntebärande långfristiga eller kortfristiga skulder i balansräkningen.

(III) Finansiella tillgångar som kan säljas Finansiella tillgångar som kan säljas är icke-derivata tillgångar som antingen har hänförts till denna kategori eller inte klassificerats i någon av de övriga kategorierna. I denna kategori redovisas bland annat kortfristigt aktieinnehav. Orealiserade vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde för icke-monetära instrument som klassificerats som tillgångar och som kan säljas redovisas i eget kapital. När finansiella instrument, som klassificerats som tillgångar som kan säljas, säljs eller då nedskrivningsbehov före­ ligger för dessa, förs ackumulerade justeringar av verkligt värde till resultaträkningen.

Derivatinstrument Derivatinstrument, om sådana finnes, redovisas till verkligt värde under egen rubrik i balansräkningen. Broström identifierar sina derivatinstrument såsom kassaflödessäkringsinstrument då följande kriterier är uppfyllda: – Det finns en formell identifiering och dokumentation av säkringsförhållandet samt företagets mål för riskhantering och riskhanteringsstrategier. – Säkringen är mycket effektiv i att uppnå motverkande förändringar i de kassaflöden som är hänförliga till den säkrade risken. – Den prognostiserade säkrade transaktionen är mycket sannolik och innebär en exponering för förändringar i kassaflöden som kan påverka koncernens resultat. – Effektiviteten i säkringen kan mätas på ett tillförlitligt sätt. – Säkringen bedöms fortlöpande. Den ska också fastställas som mycket effektiv under den period för vilken säkringen identifieras. Den effektiva delen av förändringen i derivatinstrumentets verkliga värde, som identifierats som kassaflödessäkring och som uppfyller kraven för säkringsredovisning enligt ovan, redovisas i eget kapital. Förändringar som hänför sig till ineffektiva delar redovisas direkt i resultaträkningen. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av ett ränteswap-avtal, redovisas som intäkts- eller kostnadsränta periodiserad över avtalstiden. Vinster eller förluster då lån återbetalas i förtid resultatredovisas omgående. Värdeförändringen i eget kapital, som är hänförlig till säkringsredovisningen, återförs till resultaträkningen i den period då den säkrade posten påverkar resultatet. Om ett säkrings­ instrument säljs, löper ut eller inte längre uppfyller kraven för säkringsredovisning, återförs de ackumulerade förändringarna i

61


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

eget kapital avseende säkringen till resultaträkningen i samma period som den prognostiserade transaktionen redovisas i resultaträkningen. I de fall då den prognostiserade transaktionen inte längre förväntas inträffa, redovisas de ackumulerade värdeförändringarna i eget kapital omedelbart i resultaträkningen.

Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar inkluderar penningmarknadsplaceringar och depositioner som har en löptid på mer än 3 månader. Penning­ marknadsplaceringar och depositioner är på balansdagen värderade med en periodisering av den nominella räntan i placeringen. Placeringar i utländsk valuta värderas till balansdagskurs.

Likvida medel Likvida medel inkluderar bankkonton i alla valutor och bank­ certifikat samt penningmarknadsplaceringar som har en löptid på 3 månader eller mindre. Utländska valutor värderas till balansdagskurs. Bankcertifikat är på balansdagen värderade med en periodisering av den nominella räntan i certifikatet.

Ansvarsförbindelser En ansvarsförbindelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Kassaflödesanalyser

Övrigt tillskjutna medel avser alla tillskott från ägarna i samband med emissioner utöver sådana belopp som redovisas som aktie­kapital. Transaktionskostnader som uppstår i samband med nyemission bokas direkt mot eget kapital.

Kassaflödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel och kortfristiga placeringar klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Kassaflöden i utländska dotterföretag omräknas till en genomsnittskurs för den period när transaktionen inträffade.

Andra reserver

Segmentsredovisning

Andra reserver omfattar sådana transaktioner som till följd av regler i IFRS skall föras direkt till eget kapital.

Broström har från och med 2007 ingen uppdelning på segment då de bolag som i stort utgjorde Marine & Logistics Services såldes under 2005 och 2006. En uppdelning i segment är därför inte längre relevant.

Eget kapital för koncernen Övriga tillskjutna medel

Omräkningsreserv Omräkningsreserv innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Säkringsreserv Säkringsreserv innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödes­ säkringsinstrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte har inträffat.

Balanserat resultat I balanserade vinstmedel ingår historiskt intjänade vinstmedel samt årets resultat i moderbolaget och dess dotterföretag, intresseföretag och Joint Venture-företag med avdrag för lämnad utdelning. Återköp av egna aktier och innehav av egna aktier och andra kapitalinstrument redovisas som en minskning av det balanserade resultatet.

Minoritetsintresse Till minoritetsintresse förs minoritetens andel av nettotillgångar värderade till verkligt värde i samband med att koncernförhållande uppstår. Därefter justeras minoritetsintresse med minoritetens andel av årets resultat och andra förändringar av reserver.

Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och det redovisade värdet i koncernredovisningen. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

62

De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fartyg och skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Primärt segment Verksamheten består av tanksjöfart, genom distri­bution av raffinerade oljeprodukter och kemikalier, ship management samt skeppsagenturer. Övrig verksamhet inom koncernen omfattar framförallt administration i moderbolaget.

Sekundära segment Redovisning av geografiska områden lämnas inte då tillämp­ ningen av den rekommenderade redovisningen ej är relevant på Broströms verksamhet såväl vad som avser tillgångarnas som kundernas lokalisering. Tillgångarna består i huvudsak av fartyg vilka opererar hela världen och inte uteslutande på strikta geografiska marknader. Beträffande kunderna kan lokaliseringen vara en helt annan än det geografiska område som ett fraktuppdrag utförs i.

Not 3. Finansiell riskhantering Finansiella riskfaktorer Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker; marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk. Kon­ cernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på förutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Koncernens finansverksamhet och hantering av finansiella risker är centraliserad till koncernens finansavdelning. Koncernfinansavdelningen identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med koncernens operativa enheter. Koncernen använder derivatinstrument för att säkra viss riskexponering.

Marknadsrisk Marknadsrisken fördelas på valutarisk och prisrisk.


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Valutarisk Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker från olika valutaexponeringar, framför allt avseende US-dollar. Valuta­ risk uppstår genom att framtida affärstransaktioner uttrycks i annan valuta än SEK, redovisade tillgångar och skulder i utländsk valuta samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. De väsentliga bolagen inom Broström har US-dollar som funktionell valuta och som rapporteringsvaluta. Transaktionsexponering Koncernen har intäkter och kostnader i ett antal valutor, huvudsakligen US-dollar. Om US-dollarn förändras med 0,10 mot svenska kronan påverkas resultatet efter finansnetto med MSEK +/- 12, allt annat lika. För att hantera den valutarisk som uppkommer använder Broström i förekommande fall terminssäkring. Några terminssäkringar fanns inte på balansdagen. Omräkningsexponering Broström redovisar koncernens resultat och balansräkningar i svenska kronor. Huvuddelen av koncernens tillgångar och skulder redovisas i funktionell valuta USD, vilket medför att Broströms konsoliderade egna kapital är exponerat för valutakursrörelser. Denna valutarisk, som benämns omräkningsexponering, valutasäkras ej. Koncernens nettotillgångar (tillgångar minus skulder i annan valuta än rapporteringsvalutan) i USD uppgår till MSEK 2 507 (1 923). Några andra väsentliga nettotillgångar i utländsk valuta finns ej. Prisrisk Inom produkt- och kemikalietanksjöfart varierar fraktraterna i olika stor utsträckning. Resultatet efter finansnetto förändras i stort lika mycket som intjäningen per dag ökar eller minskar. Fluktuationerna är störst i de globala marknaderna medan priserna är mer stabila inom den kustnära sjöfarten. Broströms strategi med en stor andel långa kontrakt bidrar till att minska känsligheten för fraktraternas fluktuationer.

Kreditrisk Koncernen har ett fåtal stora globala kunder med hög kredit­ rating varför kreditrisken är mycket liten. Broström har dessutom säkerhet i den last som transporteras. För mer information se not 24, sidan 69.

Likviditetsrisk Kortfristiga placeringar av likvida medel styrs av bolagets investeringspolicy. Policyn innebär att placeringarna görs enligt en försiktig strategi och placeringarna sker enbart i bolag som bedöms ha en låg risk. För mer information se not 27, sidan 69.

Ränterisk Broströms känslighet för räntefluktuationer liknar i stort den som gäller för förändringar i dollarkursen. Broströms räntepolicy bygger på att binda räntan på ett sådant sätt att räntejusteringar för de olika lånen infaller vid olika tidpunkter. I enlighet med ränte­policyn arbetar Broström i förekommande fall med så kallade ränteswappar. För icke bundna lån, med avdrag för likvida medel, påverkas resultatet efter finansnetto på årsbasis med MSEK +/- 30 vid en ränteförändring på en procentenhet. Ränteswapavtal balanserar koncernens ränteexponeringar mot ränteförändringar. Några ränteswapavtal fanns ej utestående på balansdagen.

Redovisning av derivatinstrument och säkringsåtgärder Kassaflödessäkring Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på derivatin-

strument som identifierats som kassaflödessäkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning, redovisas i eget kapital. Den vinst eller förlust som hänför sig till den ineffektiva delen redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Beräkning av verkligt värde Verkligt värde för ränteswappar beräknas som nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden. Verkligt värde för valutatermins­ kontrakt fastställs genom användning av marknadspriser för valutaterminer på balansdagen.

Not 4. Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Vid upprättandet av redovisning enligt IFRS och god redovis­nings­ sed görs uppskattningar och bedömningar om framtiden som påverkar de i bokslutet redovisade tillgångarna och skulderna samt intäkter och kostnader och övrig information som har lämnats. Dessa bedömningar baseras på historiska erfarenheter och de olika antaganden som bedöms vara rimliga under rådande omständigheter.

Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill Broström gör årligen, samt då indikation finns om nedskrivningsbehov, en bedömning om det föreligger nedskrivningsbehov av goodwill. Se vidare beskrivning under not 2, rubriken ”Nedskrivningar”.

Prövning av nedskrivningsbehov av fartyg Broström gör årligen, samt då indikation finns om nedskrivningsbehov, en bedömning om det föreligger nedskrivningsbehov av fartygens värde. Se vidare beskrivning under not 2, rubriken ”Nedskrivningar”. Återvinningsbart belopp har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden. Något nedskrivningsbehov har ej bedömts föreligga per 2007-12-31. Om den uppskattade diskonteringsräntan, en så kallad WACC-ränta, hade varit 1% högre än den antagna räntan på 6,95 % (6,97), hade det inte heller givit något nedskrivnings­behov på det redovisade värdet.

Värdering av uppskjuten skatt avseende förlustavdrag Vid värdering av uppskjutna skattefordringar görs bedömningar om framtida skattemässiga överskott i respektive land och därmed möjligheten att utnyttja förlustavdragen.

Not 5. Moderbolagets redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisnings­ lagen och Rådet för finansiell rapportering - RFR 2.1, Redovisning för juridiska personer. Moderbolaget tillämpar i huvudsak de principer som beskrivs avseende koncernredovisningen ovan. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av Årsredovisningslagen samt i vissa fall av skatte­ lagstiftning. De väsentligaste avvikelserna mellan koncernen och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan.

Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet den period de hänför sig till.

Koncernbidrag och aktieägartillskott Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas enligt UFR 2. Uttalandet syftar till en redovisning som återspeglar koncernbidragets

63


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

och aktieägartillskottens ekonomiska innebörd. Detta innebär att koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas som en kapitalöverföring. Som en följd av denna redovisning kommer endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i resultaträkningen.

Dotterföretag Dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden, vilket innebär att i balansräkningen redovisas innehaven till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar från dotterföretag redovisas som utdelningsintäkter.

Ackumulerade avskrivningar utöver plan Skattemässiga avskrivningar utöver avskrivningar enligt plan betraktas som överavskrivningar vilka utgör en obeskattad reserv. En förändring i denna reserv redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Eget kapital för moderbolaget I moderbolaget rubriceras eget kapital i enlighet med Årsredovisningslagens regler med uppdelning av bundet och fritt eget kapital. Överkursfond När aktier emitterats till överkurs, det vill säga att för aktierna ska betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna beloppet utöver kvotvärdet på aktierna föras till överkursfonden. Balanserade vinstmedel Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års fria egna kapital efter eventuell reservfondavsättning och efter att eventuell vinstutdelning lämnats. Detta utgör tillsammans med årets resultat det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Noter Not 6 Övriga intäkter Koncernen MSEK 2007 2006 Resultat fartygsförsäljning 1,9 99,5 Resultat försäljning dotterföretag - 11,3 Resultat försäljning intresseföretag 1,3 - Försäkringsersättning, monetär 6,7 6,5 Upplösning negativ goodwil 117,2 - Övrigt 15,4 5,5 142,5 122,8

Not 8 Externa kostnader Moderbolaget 2007 2006 - - 14,7 - - - 0,5 5,7 0,5 20,4

Not 7 Andel i intresseföretags resultat efter skatt MSEK Shipet Maritime Sdn Bhd (44,0 %) Transpet Sdn Bhd (44,0 %) SNC Union Maritime de l’Ocean Indien (50,0 %) Percy Tham i Oxelösund AB (50,0 %) Uddevalla Hamnterminal AB (39,9 %) Net Ship Management, Inc (25,0 %)

Koncernen 2007 2006 10,2 0,2 -1,0 13,4 0,3 0,5 2,0 1,0 0,2 0,1 11,9 15,0

Andel i intresseföretags resultat efter skatt redovisas som en del av rörelseresultatet.

Statligt sjöfartsstöd Externa kostnader i koncernen har minskats med MSEK 9,4 (10,2) genom erhållande av statligt sjöfartsstöd. Revisorers arvode och ersättningar Koncernen Moderbolaget MSEK 2007 2006 2007 2006 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisionsuppdrag 2,3 2,0 0,4 0,3 Övriga uppdrag 1,2 1,4 1,2 1,3 Acrevi Revision Revisionsuppdrag 0,3 0,3 0,3

0,3

Övriga revisorer Övriga uppdrag 0,2 0,1 - 4,0 3,8 1,9

1,9

Not 9 Personalkostnader

Medelantal anställda 2007 2006 Antal Varav Antal Varav anställda män anställda män Landanställda Moderbolaget Sverige 28 14 27 14 Dotterföretagen Sverige 102 65 119 75 Frankrike 51 27 54 30 Danmark 14 11 13 10 Norge 24 15 21 14 Singapore 49 33 6 6 268 165 240 149 Sjöanställda Svensk bemanning 496 479 406 393 Fransk bemanning 300 295 388 386 Singaporiansk bemanning 142 142 - 938 916 794 779 Totalt medelantal anställda

64

1 206

1 081

1 034

928


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2007 MSEK Moderbolaget Dotterföretag Koncernen Löner och andra ersättningar 19,4 415,7 435,1 Ersättningar från vinstandelssystem el dyl 0,6 4,8 5,4 Sociala kostnader (exkl. pens. kostn.) 8,0 129,4 137,4 Pensionskostnader 5,3 31,7 37,0 Övriga personalkostnader 2,7 29,8 32,5 Statligt rederistöd Frankrike som minskat personalkostnaderna - -18,8 -18,8 Statligt rederistöd Sverige som minskat personalkostnaderna - -81,9 -81,9 36,0 510,7 546,7 2006 MSEK Moderbolaget Dotterföretag Koncernen Löner och andra ersättningar 18,2 370,5 388,7 Ersättningar från vinstandelssystem el dyl 0,8 15,6 16,4 Sociala kostnader (exkl. pens. kostn.) 6,8 134,8 141,6 Pensionskostnader 5,1 31,3 36,4 Övriga personalkostnader 3,8 21,4 25,2 Statligt rederistöd Frankrike som minskat personalkostnaderna - -20,5 -20,5 Statligt rederistöd Sverige som minskat personalkostnaderna - -73,6 -73,6 34,7 479,5 514,2 Av moderbolagets pensionskostnader avser MSEK 3,0 (3,1) VD och vVD. Motsvarande belopp för koncernen är MSEK 6,3 (7,5). För styrelseledamöter förekommer inga pensionskostnader. Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2007 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som förmånsbestämd. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till MSEK 15,9 (19,2). Motsvarande belopp för moderbolaget uppgår till MSEK 1,1 (1,3). Alectas överskott kan för­delas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Löner och andra ersättningar före sociala kostnader fördelade per land Inom parentes anges ersättningar från vinstandelssystem eller dylikt. 2007 2006 Styrelse Övriga Styrelse Övriga MSEK VD och vVD anställda VD och vVD anställda Moderbolaget Sverige 9,8 (-) 12,7 (0,6) 9,1 (0,4) 12,1 (0,7) Totalt moderbolaget 9,8 (-) 12,7 (0,6) 9,1 (0,4) 12,1 (0,7) Dotterföretagen Sverige 2,4 (0,2) 210,3 (2,7) Frankrike 3,3 (-) 139,0 (1,2) Danmark 2,3 (-) 11,1 (0,2) Norge 1,8 (-) 17,3 (0,3) Singapore 2,7 (-) 27,9 (0,1) Totalt dotterföretagen 12,5 (0,2) 405,5 (4,5) Koncernen totalt

22,3 (0,2) 418,2 (5,2)

2,5 (0,3) 198,7 (6,8) 3,3 (0,1) 140,1 (3,1) - (-) 13,8 (0,5) 1,6 (0,1) 18,8 (3,7) 1,6 (0,2) 3,4 (0,5) 9,0 (0,7) 374,8 (14,6) 18,1 (1,1) 386,9 (15,3)

Sjukfrånvaro i procent av anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid (moderbolaget) Procenttal av sjukfrånvaron inom respektive kategori Samtliga anställda Kvinnor Män Personer 29 år eller yngre Personer 30 - 49 år Personer 50 år eller äldre

2007 1,7 % 2,7 % 0,6 % * 0,6 % 3,2 %

2006 1,2 % 1,5 % 0,9 % *

1,8 % 0,4 %

Del av samtliga anställdas sjukfrånvaro som avser perioder överstigande 60 dagar - *

Färre än 11 anställda

Ledande befattningshavares ersättningar och förmåner Styrelse Årsstämman beslutade den 3 maj 2007 att styrelsearvodet skall uppgå till SEK 2 270 000 (2 175 000). Därutöver beslutade stämman att de styrelsetillsatta utskotten skulle erhålla ett fast arvode om SEK 320 000 (275 000) att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Till styrelsens ordförande, Lars-Olof Gustavsson, har under 2007 utbetalts styrelse- och utskottsarvode om SEK 720 000 (620 000). Inga andra ersättningar eller förmåner har utgått till styrelsens ordförande. Till övriga sju stämmovalda styrelseledamöter har styrelse- och utskottsarvode utbetalats med SEK 1 800 000 (1 517 500) fördelat lika per ledamot. Inga andra ersättningar eller förmåner har utbetalats. Till advokatbyrå där styrelseledamoten Claes Lundblad tjänstgör har under 2007 utgått arvode med SEK 57 000 (-) för uppdrag han anlitats för. Till advokatbyrå där styrelseledamoten Claes Lundblad tjänstgör har under 2007 utgått arvode om SEK 244 750 (539 767) för uppdrag advokatbyrån anlitats för. Verkställande direktör Till Broström ABs verkställande direktör, Lennart Simonsson, har lön, skattepliktiga förmåner och andra ersättningar kostnadsförts med, MSEK Lön Vinstandelar avseende år 2007 Övriga förmåner

Belopp 4,7 - 0,1

Varav pensionsgrundande 4,7 -

Under året har pensionspremier utöver ITP-plan kostnadsförts med MSEK 1,5. Pensionen är förmånsbestämd och oantastbar. Pensionen skall utgå mellan 60 och 65 års ålder. Pensionsnivån mellan 60 och 65 år är 75 procent av den aktuella årsinkomsten vid 60 års ålder. Efter 65 års ålder utgår ingen pension utöver lagstadgad pension och ITP-pension. Med verkställande direktören finns avtal om avgångsvederlag uppgående till två årslöner vid uppsägning från företagets sida. Verkställande direktören kan inte själv påkalla avgångsvederlag. Vice verkställande direktör Till Broström ABs verkställande direktör, Anders Dreijer, har lön, skattepliktiga förmåner och andra ersättningar kostnadsförts med, MSEK Lön Vinstandelar avseende år 2007 Övriga förmåner

Belopp 2,6 - 0,1

Varav pensionsgrundande 2,6 -

Under året har pensionspremier utöver ITP-plan kostnadsförts med MSEK 1,2. Pensionen är förmånsbestämd och oantastbar. Pensionen skall utgå mellan 60 och 65 års ålder. Pensionsnivån mellan 60 och 65 år är 70 procent av den aktuella årsinkomsten vid 60 års ålder. Efter 65 års ålder utgår ingen pension utöver lagstadgad pension och ITP-pension. Med vice verkställande direktören finns avtal om avgångsvederlag uppgående till två årslöner vid uppsägning från företagets sida. Vice verkställande direktören kan inte själv påkalla avgångsvederlag.

65


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Andra ledande befattningshavare Till andra ledande befattningshavare har lön, skattepliktiga förmåner och andra ersättningar kostnadsförts under året med, MSEK Lön Vinstandelar avseende 2007 Övriga förmåner

Belopp 8,1 - 0,7

Varav pensionsgrundande 8,1 -

Under året har kostnadsförts pensionspremier utöver ITP-plan med MSEK 0,8 En medlem har en premiebestämd pension som kan utgå mellan 63 och 65 års ålder. En annan av medlemmarna har en livslång premiebestämd pension som faller ut vid 65 års ålder. Två av medlemmarna i koncernledningen har inga pensionsförmåner utöver lagstadgad pension, ITP-pension eller motsvarande. Koncernledningens pensioner är samtliga oantastbara. För samtliga medlemmar gäller att efter lagstadgad pensionsålder utgår ingen pension utöver lagstadgad pension, ITP-pension eller motsvarande. Med andra ledande befattningshavare finns ett avtal om avgångs­ vederlag uppgående till två årslöner, ett uppgående till 25 månadslöner, ett uppgående till 18 månads­löner och två uppgående till en årslön vid uppsägning från företagets sida. Kompensationen kvarstår om ersättning erhålls från annan arbetsgivare. Det finns ingen möjlighet för dessa att själva påkalla avgångsvederlag. Förutom med ovannämnda ledande befattningshavare finns avtal om avgångsvederlag med två dotterföretags-VD motsvarande en årslön vid uppsägning från bolagets sida. De har själva inga möjligheter att påkalla avgångsvederlag. Vinstandelssystem Ledningen i dotterföretag, samtliga tjänstemän och sjöanställda om­fattas av ett vinstandelssystem, som är baserat dels på resultatutvecklingen för det egna bolaget, dels på koncernresultatet. Anställda i större dotterföretag deltar endast i vinstdelningssystemet baserat på koncernresultatet. Vinstandelssystemet är knutet till ränteutvecklingen beräknad på STIBOR per den 1 januari det aktuella året. Utdelningen på koncern­ resultatet börjar utfalla då avkastningen på sysselsatt kapital överstiger STIBOR med 3 procentenheter och ökar successivt till STIBOR plus 11 procentenheter. För 2007 innebär detta ett intervall på mellan 6,75 och 14,75 procent. Total utdelning är en fjärdedel till två basbelopp beroende av befattning. Sedan 2002 finns ett likartat system för koncernledningen, som ger utdelning vid en avkastning på sysselsatt kapital enligt en progressiv skala från 10 till 15 procent. Som högst kan VD erhålla 50 procent av årslönen och övriga i ledningen 30 procent. Baserat på koncernresultatet 2007 kommer utdelning att utgå med MSEK 3,1 (5,7) för landanställd personal. För sjöanställd personal kommer utdelning för 2007 att utgå med MSEK 2,6 (3,9). För koncernledningen kommer ingen ersättning att utgå (0,7) för år 2007. Könsfördelning i styrelse och ledning Koncernen Moderbolaget Män Kvinnor Män Kvinnor Styrelse, % 85 15 100 0 Ledning, % 88 12 83 17

Not 10 Finansiella intäkter Koncernen MSEK 2007 2006 Ränteintäkter Externa 63,7 60,9 Koncernföretag - - Kursdifferenser Kursdifferenser -19,1 -44,1 44,6 16,8

66

Moderbolaget 2007 2006 42,5 12,4

39,7 5,7

-13,5 41,4

-48,0 -2,6

Not 11 Finansiella kostnader MSEK Räntekostnader Lån Koncernföretag Kursdifferenser Kursdifferenser

Koncernen 2007 2006

Moderbolaget 2007 2006

-273,8 -

-245,4 -

-41,1 -42,9

-22,7 -33,3

16,0 -257,8

36,7 -208,7

16,0 -68,0

43,3 -12,7

-36,7

-50,4

-

-

Av ovanstående kostnader härrör från finansiell leasing.

Not 12 Skatt på årets resultat MSEK Väsentliga delbelopp Aktuell skatt på årets resultat Uppskjuten skatt, temporära skillnader Uppskjuten skatt, underskottsavdrag

Koncernen 2007 2006

Moderbolaget 2007 2006

-3,3

-3,7

27,1

1,6

-11,3

-82,3

-

-

-9,3 -23,9

9,2 -76,8

-9,3 17,8

11,2 12,8

Sambandet mellan redovisat resultat före skatt och periodens skattekostnad Redovisat resultat före skatt 450,4 579,8 93,9 237,6 Skatt beräknad enligt nationella skattesatser -67,9 -159,3 -26,3 -66,5 Effekt av tonnagebaserad inkomstskatt 36,8 90,1 - Effekt av lokal skattesats -2,2 -1,6 - Effekt av ej skattepåverkande resultatposter 9,4 -7,0 44,1 79,3 Justering aktuell skatt tidigare år - 1,0 - -23,9 -76,8 17,8 12,8 Aktuell och uppskjuten skatt som redovisats direkt mot eget kapital Effekt av koncernbidrag Effekt av ny redovisningsprincip, (not 32) Valutakursdifferenser Derivatinstrument

- - 22,7 - 22,7

- -1,1 -63,6 -0,2 -64,9

-27,0 - - - -27,0

-1,6 -1,6

Not 13  Årets resultat per aktie

Koncernen MSEK 2007 2006 Resultat för beräkning av resultat per aktie före och efter utspädningseffekt 419,8 495,1 Genomsnittligt antal aktier före utspädningseffekt 64 585 026 65 395 807 Utspädningsaktier - 2 264 Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt 64 585 026 65 398 078 Årets resultat per aktie, SEK Genomsnittligt antal aktier beräknas som ett vägt snitt av följande faktorer: Ingående antal aktier Nyemission Återköp av egna aktier under året Utestående antal aktier

6,50

7,57

65 797 184 - -2 021 000 63 776 184

65 245 684 551 500 65 797 184


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Not 14  Goodwill MSEK Ingående anskaffningsvärde Försäljning dotterföretag Valutakursdifferens Utgående anskaffningsvärde

Koncernen 2007 2006 124,0 141,1 - -5,9 -4,2 -11,2 119,8 124,0

Moderbolaget 2007 2006 - - - - -

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill Goodwill avser koncernens kassagenerande enhet Shipping. Enheten Shipping består av flera samverkande bolag som gemensamt opererar koncernens kommersiella flotta. Den samlade flottan ingår i Broströms globala logistiksystem, som är gränsöverskridande, varför någon nedbrytning av goodwill på enskilda juridiska enheter ej är relevant. Prövning av goodwill sker årligen samt då indikationer på nedskrivningsbehov föreligger. Återvinningsbart belopp har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden. Den WACC-ränta som användes var 6,95 % (6,97). Något nedskrivningsbehov 2007-12-31 förelåg inte. En förändring med en procentenhet gav inte någon skillnad i vår bedömning.

Not 15  Övriga immateriella tillgångar MSEK Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning/aktivering Försäljningar och utrangeringar Valutakursdifferens Utgående anskaffningsvärde

Koncernen 2007 2006 15,5 16,4 0,6 0,4 -3,9 -0,9 0,3 -0,4 12,5 15,5

Ingående ackumulerade avskrivningar -13,0 Försäljningar och utrangeringar 3,9 Årets avskrivningar -1,0 Valutakursdifferens -0,2 Utgående ackumulerade avskrivningar -10,3

Moderbolaget 2007 2006 1,6 1,4 - 0,2 - - 1,6 1,6

-12,7 0,8 -1,4 0,3 -13,0

-0,5 - -0,2 - -0,7

-0,4 -0,1 -0,5

2,2

2,5

0,9

1,1

Patent och varumärken

0,4

0,4

-

-

Licensrättigheter för dataprogram

1,8

2,1

0,9

1,1

Utgående planenligt restvärde varav

Not 16  Fartyg Koncernen MSEK 2007 2006 Ingående anskaffningsvärde 7 053,0 6 441,2 Nyanskaffning/aktivering 794,8 1 269,8 Förvärv av dotterföretag 748,7 Försäljningar och utrangeringar -394,9 -480,2 Omklassificeringar 88,2 681,5 Valutakursdifferens -379,1 -859,3 Utgående anskaffningsvärde 7 910,7 7 053,0 Ingående ackumulerade avskrivningar -1 277,4 Förvärv av dotterföretag -162,1 Försäljningar och utrangeringar 252,1 Årets avskrivningar -362,2 Valutakursdifferens 49,2 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 500,4

-1 298,3 195,7 -328,5 153,7 -1 277,4

Summa planenligt restvärde 6 410,3

5 775,6

I fartygens anskaffningsvärde ingår aktiverad ränta, under året 0,5 ackumulerad 112,4

6,2 101,9

Med dagens marknadsvärden på Broströms fartygsflotta kan det konstateras att det föreligger ett övervärde i storleksordningen SEK 2,7 (2,4) miljarder i jämförelse med bokförda värden. Varav finansiell lease ingår i ovanstående med Koncernen MSEK 2007 2006 Ingående anskaffningsvärde 974,0 976,2 Omklassificeringar -308,8 Valutakursdifferens - -2,2 Utgående anskaffningsvärde 665,2 974,0 Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Omklassificeringar Valutakursdifferens Utgående ackumulerade avskrivningar

-85,2 -26,4 46,3 - -65,3

-47,8 -37,6 0,2 -85,2

Summa planenligt restvärde 599,9

888,8

Not 17  Fartygskontrakt MSEK Ingående balans Under året nedlagda kostnader Omklassificeringar Valutakursdifferens Utgående balans

Koncernen 2007 2006 89,3 357,4 4,4 412,2 -84,8 -681,5 - 1,2 8,9 89,3

Moderbolaget 2007 2006 - - - - - -

Under fartygskontrakt ingår såväl till projekten hänförliga kostnader som förskott till varv. Koncernen Moderbolaget MSEK 2007 2006 2007 2006 I fartygskontrakt ingår aktiverad ränta, under året - 4,3 - ackumulerad - 6,5 - -

Not 18  Övriga materiella anläggningstillgångar MSEK Ingående anskaffningsvärde Anskaffning av dotterföretag Nyanskaffning/aktivering Försäljningar och utrangeringar Valutakursdifferens Utgående anskaffningsvärde

Koncernen 2007 2006 96,5 101,2 11,8 - 8,0 4,9 -13,0 -9,1 1,4 -0,5 104,7 96,5

Moderbolaget 2007 2006 40,3 38,6 - 2,3 1,7 -1,6 - 40,9 40,3

Ingående avskrivningar -49,0 -45,4 -21,8 Anskaffning av dotterföretag -7,9 - - Försäljningar och utrangeringar 12,6 7,1 1,5 Årets avskrivningar -10,2 -10,6 -5,7 Valutakursdifferens -0,7 -0,1 - Utgående ackumulerade avskrivningar -55,2 -49,0 -26,0 Utgående ackumulerade nedskrivningar -5,0 -5,0 - Utgående planenligt restvärde

44,5

42,5

14,9

Utgående planenligt restvärde utgörs av: Byggnader 23,6 21,2 9,1 Mark 2,9 2,9 - Maskiner 3,2 3,5 - Inventarier 14,8 14,9 5,8 Planenligt restvärde fastigheter i Sverige 11,8 12,0 9,1 Taxeringsvärde fastigheter i Sverige varav byggnadsvärde

4,4 3,0

8,5 6,8

4,4 3,0

-15,9 -5,9 -21,8 18,5

9,2 9,3 9,2 8,5 6,8

67


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Not 19  Andelar i koncernföretag MSEK Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Årets försäljning Utgående anskaffningsvärde

Not 21 Andelar i intresseföretag Moderbolaget 2007 2006 2 112,9 2 115,1 324,9 - -2,2 2 437,8 2 112,9

Utgående ackumulerade uppskrivningar

1,1

1,1

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-531,8

-172,5

1 907,1

1 941,5

Utgående bokfört värde

Nedskrivning har skett under 2007 av aktierna i Broström Tankers AB med MSEK 359,3. Andelar dotter- och koncernföretag Antal Kapital- Rösträtts- aktier / Bokfört andel, % andel, % andelar värde Utländska dotterföretag Broström Holding BV* 100 100 1 500 455,3 Broström Tankers SAS* 100 100 850 000 Broström Tankers Ltd* 100 100 10 000 168,1 Broström Asia Pte Ltd* 100 100 72 300 000 324,9 Broström Shipping Company, Inc 100 100 410 0,4 Svenska dotterföretag Rederi AB Ankaret* 100 100 20 500 2,6 Nordia Shipping AB* 100 100 10 000 2,5 Broström Oil AB* 100 100 10 000 1,3 Broström Ship Agency Network AB* 100 100 1 000 15,1 Broström Ship Management AB* 100 100 200 000 0,8 Broström Tankers AB* 100 100 13 819 891 936,0 Wintria AB 100 100 1 000 0,1 * koncern 1 907,1 Uppgifter om dotter- och koncernföretagens organisationsnummer och säten Org nr Säte Utländska dotterföretag Broström Holding BV* B.V.327.944 Rotterdam, Nederländerna * Broström Tankers SAS R.C.S. B 308 276 591 Paris, Frankrike Broström Tankers Ltd* 21,798 B Bahamas Broström Asia Pte Ltd* 200708781H Singapore Brostrom Shipping Company, Inc 8044976 Delaware, USA Svenska dotterföretag Rederi AB Ankaret* Nordia Shipping AB* Broström Oil AB* Broström Ship Agency Network AB* Broström Ship Management AB* Broström Tankers AB* Wintria AB *

556028-0504 Göteborg 556243-7243 Göteborg 556212-6234 Göteborg 556202-7218 Göteborg 556001-0596 Tjörn 556308-1545 Göteborg 556237-1947 Göteborg

koncern

Smärre förändringar har skett i dotterföretagskoncerner.

Not 20  Fordringar hos koncernföretag MSEK Ingående anskaffningsvärde Utgående bokfört restvärde

68

MSEK Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Årets försäljningar Valutakursdifferens Utgående anskaffningsvärde

Koncernen 2007 2006 12,9 12,9 22,3 - -0,6 0,1 0,8 -0,1 35,4 12,9

Ingående kapitalandelsförändring 35,9 Årets kapitalandelsförändring 9,3 Omklassificeringar - Valutakursdifferens 0,8 Utgående kapitalandelsförändring 46,0 Utgående andelsvärde

81,4

Moderbolaget 2007 2006 - - - - - -

51,5 9,9 -24,5 -1,0 35,9

- - - - -

-

48,8

-

-

Antal Koncernen Kapital / aktier / Bokfört röstandel, % andelar värde Ägda av dotterföretag SNC Union Maritime de l’Ocean Indien 1) 50,0 - 31,9 Shipet Maritime Sdn Bhd 44,0 1 760 000 23,0 Transpet Sdn Bhd 44,0 44 000 9,6 Uddevalla Hamnterminal AB 39,9 9 576 16,5 Net Ship Management, Inc. 25,0 57 973 0,4 81,4 Koncernens andel av intresseföretagens nettotillgångar överstiger det bokförda andelsvärdet med MSEK 11,2 (5,1) som utgör ett ej bokfört koncernmässigt övervärde. Om kapitalandelarna i intresseföretagen hade redovisats enligt anskaffningsvärdemetoden så hade det haft en oväsentlig påverkan på koncernens egna kapital. Intresseföretagens samlade tillgångar uppgår till MSEK 582,2. Företagsformen motsvaras av ett svenskt handelsbolag. Broström Tankers SAS är solidariskt ansvarig delägare i företaget. 1)

Uppgifter om intresseföretagens organisationsnummer och säten & land Org nr Säte & Land SNC Union Maritime R.C.S. B 333 231 207 Bordeaux, de l’Ocean Indien Frankrike Shipet Maritime Sdn Bhd 380811-D Kuala Lumpur, Malaysia Transpet Sdn Bhd 509842-D Kuala Lumpur, Malaysia Uddevalla Hamnterminal AB 556064-2745 Uddevalla, Sverige Net Ship Management, Inc AS 091-191928 Manila, Filippinerna

Not 22  Övriga finansiella anläggningstillgångar Koncernen MSEK 2007 2006 Ingående anskaffningsvärde 28,7 28,3 Tillkommande fordringar 0,4 - Förvärvade fordringar 0,2 - Reglerade fordringar/avyttringar -1,6 -0,1 Omklassificeringar -3,4 - Valutakursdifferenser -0,7 0,5 Utgående anskaffningsvärde 23,6 28,7

Moderbolaget 2007 2006 - - - - - - - -

utgörs av

Moderbolaget 2007 2006 8,9 8,9 8,9

8,9

Fordran på intresseföretag 14,5 15,1 - Deposition USD, fast ränta, förfallotid år 2011 8,6 9,8 - Övrigt 0,5 3,8 -

-


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Not 23  Varulager MSEK Bunkers och smörjoljor Handelsvaror

Not 27  Likvida medel Koncernen 2007 2006 113,4 63,5 0,2 0,1 113,6 63,6

Moderbolaget 2007 2006 - - - -

Bunkers och smörjoljor används uteslutande i den egna verksamheten och säljs inte vidare som ett traditionellt varulager. Något behov av nedskrivning för inkurans föreligger inte.

Koncernen 2007 2006 172,0 130,4 111,6 107,0 1,3 1,2 284,9 238,6 -3,7 281,2

-2,9 235,7

Moderbolaget 2007 2006 - 0,4 - - - - -

0,4

Kundfordringarna är redovisade till ett belopp som överenstämmer med verkligt värde. Inget nedskrivningsbehov anses föreligga för kundfordringar som är förfallna mindre än 3 månader. Specifikation av förändring avseende reserverade kundfordringar. MSEK Reservering vid årets början Reserverade under perioden Återförda outnyttjade belopp Omräkningsdifferenser Reservering vid årets slut

Koncernen 2007 2006 -2,9 -3,2 -1,0 0,8 0,5 1,0 -0,3 0,2 -3,7 -2,9

Moderbolaget 2007 2006 - - - - - -

Avsättningar till respektive återföring av reserver för osäkra kundfordringar ingår i posten Externa kostnader i resultaträkningen.

Not 25 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter MSEK Förutbetalda kostnader Förutbetalda fartygskostnader Förutbetalda charterhyror Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Övriga upplupna intäkter Summa

Moderbolaget 2007 2006 254,0 308,2 259,7 270,0 205,6 382,6 719,3 960,8

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till MSEK 52,6 (52,3) och i moderbolaget till MSEK 52,6 (52,3).

Koncernen 2007 2006

Moderbolaget 2007 2006

58,1 11,7 53,1

43,4 14,0 44,0

- - 5,4

4,8

1,4 22,4 146,7

1,9 51,1 154,4

- - 5,4

4,8

Koncernen 2007 2006 - - 233,6 226,0 233,6 226,0

Koncernen MSEK 2007 2006 Summa kortfristiga placeringar 233,6 226,0 Summa likvida medel 940,8 1 057,4 Outnyttjad checkkredit 52,6 52,3 Avgår: pantsatta medel -233,6 -226,0 Summa disponibel likviditet 993,4 1 109,7

Moderbolaget 2007 2006 - 719,3 960,8 52,6 52,3 - 771,9 1 013,1

Not 28  Eget kapital MSEK Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital

Moderbolaget 2007 2006

Summa eget kapital

1 565,9 1 776,4

Föreslagen utdelning för: årsstämmans beslut, per aktie SEK totalbelopp MSEK

65,8 933,3 999,1

65,8 933,3 999,1

15,9 439,2 111,7 566,8

15,9 511,0 250,5 777,3

3,00 190,6

4,00 258,3

Ingen företrädesrätt till ackumulativ utdelning föreligger.

Not 26  Kortfristiga placeringar MSEK Penningmarknadsplaceringar Depositioner Summa kortfristiga placeringar

Koncernen 2007 2006 254,0 308,2 259,7 270,0 427,1 479,2 940,8 1 057,4

Disponibel likviditet:

Not 24  Kundfordringar MSEK Kundfordringar, ej förfallna Förfallna < 3 månader Förfallna > 3 månader Kundfordringar, brutto Avgår reservering för värdenedgång i kundfordringar Summa kundfordringar

MSEK Penningmarknadsplaceringar Depositioner Kassa och bank Summa likvida medel

Moderbolaget 2007 2006 - - - -

Placeringarnas förfallotid inom 3-6 månader - - - efter 6 månader 233,6 226,0 - 233,6 226,0 -

-

Antal aktier Vid årets början Serie A Serie B Split 2:1 Serie B Serie B Vid årets slut Serie A Serie B

kvotvärde SEK 2,00 kvotvärde SEK 2,00 kvotvärde SEK 1,00 kvotvärde SEK 1,00 kvotvärde SEK 1,00 kvotvärde SEK 1,00

2 125 728 30 772 864 2 125 728 30 772 864 4 251 456 61 545 728

Samtliga aktier är fullt betalda. Serie A ger rätt till 10 röster per aktie och serie B ger rätt till 1 röst per aktie. Aktieslagen har lika rätt till utdelning eller utbetalning vid nedsättning av aktiekapital eller fonder eller vid bolagets likvidation. Företaget, dotterföretag eller intresseföretag innehar inga egna aktier i bolaget. Inga aktier är reserverade för överlåtelse enligt optioner eller avtal. Broström har två pågående optionsprogram, vilket beslutades med nio tiondelars majoritet vid den ordinarie årsstämman 2005 och 2007, och som riktar sig till samtliga tillsvidareanställda medarbetare inom Broströmkoncernen samt till medarbetare i delägda bolag som ägs till minst 50 %. Optionsprogrammet 2005 baseras på en emission av två förlagslån om vardera nominellt 1 000 kronor förenat med två optionsserier om totalt 2 000 000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av 2 000 000 B-aktier. Varje anställd hade rätt till 2 500 optioner. Om inte fullteckning skedde kunde vid ytterligare tilldelning högst 197 500 optioner tecknas.

69


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Teckningstiden löpte fram till och med september 2005 och förlags­ lånen tecknades till nominellt belopp utan ränta. Lånen förföll till betalning den 30 september 2005. Optionsrätterna är inte personaloptioner utan helt marknadsvärdebaserade. De förvärvades till marknadsvärde baserat på Black-Scholes optionsvärderingsmodell. Värderingen utfördes av en oberoende expert. De faktorer som användes vid beräkning av marknadsvärdet var följande; – aktiekursen vid utställandet var SEK 60,45, – volatiliteten beräknades till 25 %, – den riskfria räntan under optionernas livstid beräknades till 3 %, – den förväntade utdelningen under optionernas löptid beräknades till 2,50 kr per aktie och år. Priset för en option i serie 2005:1 var SEK 3,13 och för en option i serie 2005:2 var priset SEK 4,25. En option berättigar till inlösen av en aktie till teckningskursen SEK 78,60, vilket motsvarar 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för B-aktien på Stockholmsbörsen under perioden från den 1 juni 2005 till den 14 juni 2005. Ett erbjudande gjordes under hösten till nyanställda. Priset var SEK 5,35 för en option i serie 2005:1 och SEK 8,40 för en option i serie 2005:2. Vid tiden för inlösentillfället i september 2007 understeg aktiekursen inlösenkursen om 78,60, varför optionerna i serie 2005:1 förföll utan värde. Den 31 december 2007 hade totalt 397 800 optioner tecknats, 400 000 förfallit och 1 200 000 makulerats. Det fanns 2 200 ute­stående optioner på balansdagen. Sammandrag över antal optioner i programmet från 2005 Antal optioner vid utgivandet 2005 Tecknade optioner år 2005 Makulerade optioner år 2005 Återstående antal optioner 2005-12-31 Tecknade optioner 2006 Återstående antal optioner 2006-12-31 Förfallna ej tecknade optioner 2007 Återstående antal optioner 2007-12-31

2 000 000 - 733 100 - 1 200 000 66 900 - 62 500 4 400 - 2 200 2 200

Optionsprogrammet från 2007 är utformat enligt samma principer som 2005 års optionsprogram med undantag för att 2007 års program inte inbegriper något förlagslån. Inlösen för de två optionsserierna sker i september 2009 respektive september 2010. Varje anställd hade rätt till 2 500 optioner. Om ej fullteckning skedde kunde vid ytterligare tilldelning högst 197 500 optioner tecknas. Priset för en option i serie 2007:1 var SEK 3,80 och för en option i serie 2007:2 var priset SEK 5,10. En option berättigar till inlösen av en aktie till teckningskursen SEK 98,10. Optionsrätterna är inte personaloptioner utan helt marknadsvärdebaserade. De förvärvades till marknadsvärde baserat på Black-Scholes optionsvärderingsmodell. Värderingen utfördes av en oberoende expert. De faktorer som användes vid beräkning av marknadsvärdet var följande; – aktiekursen vid utställandet var SEK 75,50, – volatiliteten beräknades till 25 %, – den riskfria räntan under optionernas livstid beräknades till 4,1 %, – den förväntade utdelningen under optionernas löptid beräknades till 4,00 kr per aktie och år. Den 31 december 2007 hade totalt 419 400 optioner tecknats och 1 300 000 makulerats. Det fanns 280 600 ute­stående optioner på balansdagen. Sammandrag över antal optioner i programmet från 2007 Antal optioner vid utgivandet 2007 Tecknade optioner år 2007 Makulerade optioner år 2007 Återstående antal optioner 2007-12-31

70

2 000 000 - 419 400 - 1 300 000 280 600

Not 29  Andra reserver Omräknings- MSEK reserv Ingående balans 2006-01-01 57,1 Valutakursdifferenser -343,9 Derivatinstrument - Skatt derivatinstrument - Utgående balans 2006-12-31 -286,8 Valutakursdifferenser Utgående balans 2007-12-31

Säkringsreserv Summa 5,2 62,3 -0,7 -344,6 -4,7 -4,7 0,2 0,2 0,0 -286,8

-136,0 -422,8

- -

-136,0 -422,8

Not 30  Uppskjuten skatteskuld MSEK Uppskjutna skatteskulder Anläggningstillgångar Dockningsutgifter Övriga Summa uppskjutna skatteskulder Uppskjutna skattefordringar Anläggningstillgångar Underskottsavdrag Övriga Summa uppskjutna skattefordringar Summa uppskjuten skatt (netto)

Koncernen 2007 2006

Moderbolaget 2007 2006

477,8 4,1 0,1 482,0

489,9 3,7 1,4 495,0

- - - -

-

1,1 1,9 0,6 3,6

2,0 11,2 0,8 14,0

- 1,9 - 1,9

11,2 11,2

478,4

481,0

1,9

11,2

Samtliga underskottsavdrag som bedömts kunna utnyttjas har beaktats. Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt. De kvittade beloppen är som följer: MSEK 2007 Uppskjutna skatteskulder Betalas efter mer än 12 månader 462,1 Betalas inom 12 månader 19,9 482,0

449,6 45,4 495,0

Uppskjutna skattefordringar Utnyttjas efter mer än 12 månader 2,7 Utnyttjas inom 12 månader 0,9 3,6

8,2 5,8 14,0

Summa uppskjuten skatt (netto)

478,4

2006

481,0

Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande: MSEK 2007 Vid årets början 481,0 Valutakursdifferenser -2,8 Förvärv av dotterföretag 0,2 Avyttring av dotterföretag (not 41) - Redovisning i resultaträkningen (not 12) 20,6 Skatt som redovisas i andra reserver (not 29) -20,6 Vid årets slut 478,4

2006 473,1 -12,6 -0,3 73,0 -52,2 481,0


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Not 31  Pensionsförpliktelser MSEK Skuld vid årets början Avsättning under året Ianspråktaget under året Återfört under året Omräkningsdifferens Skuld vid årets slut

Koncernen 2007 2006 29,1 26,5 3,0 5,7 -2,4 -2,0 -0,8 -0,1 1,5 -1,0 30,4 29,1

Pensionsskulden (ej förmånsbestämd) avser i huvudsak personal i franska dotterföretaget Broström Tankers SAS. Pensionsförpilktelser, förmånsbestämda MSEK Förpliktelser i balansräkningen för pensionsförmåner Redovisning i resultaträkningen avseende pensionsförmåner

Koncernen 2007 2006 2,1

1,9

2,8

2,2

De pensionsförmåner som redovisas i balansräkningen har beräknats enligt följande: Nuvärdet av fonderade förpliktelser Verkligt värde på förvaltningstillgångar

27,8 -19,8 8,0

29,8 -18,5 11,3

Oredovisade aktuariella förluster Nettoskuld i balansräkningen

-5,8 2,2

-9,4 1,9

Förändringen i den förmånsbestämda förpliktelsen under året är följande: Vid årets början Kostnader för tjänstgöring under innevarade år Räntekostnad Aktuariella förluster (+)/vinster (-) Valutakursdifferenser Utbetalda ersättningar Regleringar Löneskatt på avgifter från arbetsgivaren Vid årets slut

29,8 2,2 1,1 -2,8 2,5 -0,1 -4,7 -0,2 27,8

24,7 2,1 1,2 4,1 -2,2 -0,1 29,8

Förändringen i verkligt värde på förvaltningstillgångar under året är följande: Vid årets början Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar Aktuariella förluster (-)/vinster (+) Valutakursdifferenser Avgifter från arbetsgivaren Utbetalda ersättningar Regleringar Vid årets slut

18,5 0,9 -0,6 1,7 1,7 -0,1 -2,3 19,8

20,3 1,1 -4,4 -1,4 3,0 -0,1 18,5

De belopp som redovisas i resultaträkningen är följande: Kostnader för tjänstgöring under innevarande år Räntekostnad Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar Aktuariella nettoförluster Summa, ingår i personalkostnader, not 11

2,2 1,1 -0,9 - 2,8

2,1 1,2 -1,1 2,2

Den faktiska avkastningen på förvaltningstillgångar uppgick till MSEK 0,3 (-3,2). De viktigaste aktuariella antagandena som användes var följande: Diskonteringsränta Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar Framtida löneökningar Framtida pensionsökningar

4,7 % 5,8 % 4,5 % 2,0 %

4,4 % 5,4 % 4,5 % 1,6 %

Koncernen MSEK 2007 2006 Förvaltningstillgångarna består av följande: Aktier Räntebärande värdepapper Övrigt Vid årets slut

26 % 59 % 15 % 100 %

27 % 57 % 16 % 100 %

Per den 31 december Nuvärdet av förmånsbestämd förpliktelse 27,8 29,8 Verkligt värde på förvaltningstillgångar -19,8 -18,5 Underskott (+)/Överskott (-) 8,0 11,3 Erfarenhetsbaserade justeringar av förmånsbestämda förpliktelser

-2,8

4,4

Erfarenhetsbaserade justeringar av förvaltningstillgångar

-

-

Förväntade tillskott i planen för 2008 uppgår till MSEK 1,8 (2,3).

Not 32  Övriga långfristiga ej räntebärande skulder MSEK Upplöst Ställning År 2007 071231 08 09 10 11 12 13 S:a Fransk skattelease 26,9 114,1 26,9 24,8 20,0 17,0 17,0 8,3 114,1

Fransk skattelease Broström har med fartygen BRO ELIZABETH, BRO ELLEN, BRO ETIENNE, BRO EDWARD och BRO ELLIOT tagit del i ett skattelease-arrangemang beviljat av franska myndigheter. Syftet från franska myndigheter är att upprätthålla och utveckla fransk shippingindustri. Fartygen ägs av ett antal investorer och bareboat-chartras av Broström. I Broströms räkenskaper redovisas fartygen som finansiell lease. Ett villkor för tillgodogörandet av förmånen är att ­fartygen drivs under fransk flagg i minst åtta år, varför Broström valt att i räkenskaperna redovisa sin avtalade andel av besparingen under samma period. I resultaträkningen redovisas resultatet från upplägget av skatteleasen bland rörelsens externa kostnader och personalkostnader. BRO ELIZABETH löstes 2006 från leasen enligt avtal. Fartyget har dock fortfarande belopp som intäktsredovisas fram tills dess att fartyget är åtta år (2009). BRO ELLEN löstes 2007 från leasen enligt avtal. Fartyget har dock fortfarande belopp som intäktsredovisas fram tills dess att fartyget är åtta år (2010).

Not 33  Förlagslån MSEK Partner i utländska dotterföretag

Koncernen 2007 2006 14,8 29,5 14,8 29,5

Moderbolaget 2007 2006 - - -

Partner i utländska dotterföretag Avser förlagslån i ett dotterföretag till Broström Tankers SAS, Paris, i vilka Broströms ägarandel uppgår till 78,75 procent. Lånet ger rätt till 12 procent årlig aggregerad avkastning om resultatet i bolaget så medger. Dotterföretaget bareboat-chartrar fartyget BRO ELLEN. Genom påkallande av option övergick fartyget i dotterföretagets ägo i december månad 2007. Om långivaren ej fått ut sin nämnda avkastning kan han efter 8 år (2010) påkalla försäljning av fartyget och kräva återbetalning av lånen samt ytterligare 4 procent årlig avkastning för hela innehavstiden om resultatet i bolaget så medger. Förlagslånet i dotterföretaget till BRO ELIZABETH löstes per 1 oktober 2007.

71


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Not 34  Långfristiga räntebärande skulder

Not 36  Ställda säkerheter

MSEK Fördelat per valuta SEK USD EUR Räntebärande skulder

578,6 122,2 3 961,8 3 871,8 274,1 304,4 4 814,5 4 298,4

551,0 258,8 - 809,8

91,0 274,8 365,8

Förfallotid inom 1 år Långfr räntebärande skulder

-647,2 -328,8 4 167,3 3 969,6

-309,8 500,0

-40,0 325,8

MSEK Skulder till kreditinstitut Likvida medel Nettotillgångar i dotterföretag Företagsinteckningar Fartygsinteckningar

Förfallotid efter 1 år men inom 5 år Förfallotid efter 5 år

1 838,9 1 446,1 2 328,4 2 523,5 4 167,3 3 969,6

500,0 - 500,0

325,8 325,8

Koncernen 2007 2006

Moderbolaget 2007 2006

Huvuddelen av räntebärande skulder omsätts på ränteperioder om sex till tolv månader. På balansdagen fanns bundna lån med en åter­ stående löptid överstigande: Koncernen MSEK 2007 2006 12 månader med följande belopp 724,6 555,9

Moderbolaget 2007 2006 - -

Nettoskuld (till bokförd kurs) Räntebärande skulder 4 814,5 4 298,4 809,8 365,8 Likvida medel -1 174,4 -1 283,4 -719,3 -960,8 3 640,1 3 015,0 90,5 -595,0 Finansiell leasing Finansiell leasing utgörs huvudsakligen av s k bareboat-chartering av fartyg där minimileaseavgifterna är en charterhyra, bestående av en kapitaldel och en räntedel, samt optionspriset för utköp av tillgången vid charterperiodens slut. Räntedelen i hyran är rörlig och följer marknadsräntan som råder vid respektive ränteperiod, varför en nuvärdesberäkning ej ger någon skillnad då nominellt värde och verkligt värde sammanfaller. Kapitaldelars / optionsbelopps förfallotid Koncernen MSEK 2007 2006 inom 1 år 21,6 33,1 efter 1 men inom 5 år 127,8 102,3 efter 5 år 275,6 497,6 425,0 633,0

Moderbolaget 2007 2006 - - - - -

Likviditetsanalys (månader) Koncernen MSEK <1 1-3 3-12 >12 Lån 72,4 78,4 496,4 4 167,3 Leverantörsskulder 167,3 - - Övriga icke räntebärande skulder - 97,0 - 239,7 175,4 496,4 4 167,3

Not 35 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget MSEK 2007 2006 2007 2006 Upplupna kostnader Fartygskostnader 140,2 125,8 - Personalkostnader 84,9 81,1 7,6 7,5 Räntekostnader 42,8 39,1 10,0 3,5 Övriga kostnader 16,9 14,4 - Förutbetalda intäkter Charterhyror 7,3 8,9 - Övriga intäkter 2,5 2,6 0,5 0,7 294,6 271,9 18,1 11,7

72

Koncernen 2007 2006 233,6 950,3 3,5 4 628,7 5 816,1

Moderbolaget 2007 2006

226,0 1 029,2 3,5 4 523,5 5 782,2

- - 3,5 - 3,5

3,5 3,5

Not 37  Ansvarsförbindelser Koncernen Moderbolaget MSEK 2007 2006 2007 2006 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 17,6 20,6 - Ansvarsförbindelser till förmån för Dotterföretag - - 3 453,2 3 296,9 Intresseföretag 48,5 62,5 - 66,1 83,1 3 453,2 3 296,9 Tillgångar i berörda intresseföretag

172,2

182,9

-

-

Ansvarsförbindelser för intresseföretag är ett solidariskt betalningsansvar som koncernen har för finansiering av fartyget CILAOS.

Not 38  Överenskommelser med närstående Av nettoomsättningen i moderföretaget utgjorde 96,0 % (86,9 %) koncernföretag. Inköp från koncernföretag utgjorde 6,7 % (4,1 %). I övrigt har inga transaktioner med närstående har skett. Vad gäller ersättning till nyckelpersoner, se not 9.

Not 39  Övriga justeringsposter MSEK Andel i intresseföretags resultat Förändring av utjämningsreserv Finansiella leasingavgifter Realisationsresultat vid försäljning av tillgångar Förändring av övriga långfristiga skulder, ej räntebärande Upplösning av negativ goodwill Övrigt

Koncernen 2007 2006 -11,9 -15,0 -28,6 -29,7 -67,2 -91,9 -14,3

-112,2

1,3 -117,2 -3,8 -241,7

2,5 -246,3


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Not 40  Förvärv av dotterföretag

Not 42  Kassaflöde från investeringsverksamheten

Den 1 maj 2007 förvärvades 100 procent av Petroships Group, en koncern med fartyg i Singapore och Malaysia som opererar en flotta på nio små och medelstora produkttankfartyg i Sydostasien.

MSEK Investeringar enligt balansräkning Förvärv av minoritetsandel Valutakursdifferenser Förvärv av dotterföretag Likvida medel i förvärvat bolag som konsolideras Finansiell leasing som ej påverkar kassaflödet Avyttringar Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten

Specifikation av förvärvade nettotillgångar ocn negativ goodwill MSEK Betald köpeskilling inklusive förvärvskostnader Valutakursdifferens Avtalad köpeskilling inklusive förvärvskostnader Verkligt värde av förvärvade nettotillgångar Negativ goodwill

2007 324,9 -5,3 319,6 -436,8 117,2

Materiella anläggningstillgångars verkliga värde har framräknats som genomsnittsvärdet av externa värderingar av fartyg vid förvärvstill­ fället. Genom förvärvet uppkom redovisningsmässigt en upplösning av negativa goodwill på totalt MSEK 117,2. En genomgång har gjorts utav immmateriella tillgångar men inga aktiverbara tillgångar har identifierats. Tillgångar och skulder till följd av förvärvet är följande. Verkligt Bokfört MSEK värde värde Materiella anläggningstillgångar 588,9 321,3 Omsättningstillgångar 224,3 224,3 Långfristiga skulder -213,1 -213,1 Kortfristiga skulder, räntebärande -9,0 -9,0 Kortfristiga skulder, ej räntebärande -154,3 -154,3 Förvärvade nettotillgångar 436,8 169,2 Likvida medel i förvärvade dotterföretag -111,9 Förändring av koncernens likvida medel vid förvärv 324,9 Inga förvärv skedde under 2006.

Not 41  Avyttring av dotterföretag

Koncernen 2007 2006 -757,2 -1 687,5 -5,5 -8,1 -126,1 -433,3 108,4

-

-134,4 107,5 1,5

-169,8 389,0 -0,4

-1 121,1

-1 594,8

Not 43  US Pickle lease Broström Tankers SAS ingick 1995 ett renodlat finansiellt skatteleasearrangemang med tre av sina produkttankfartyg på 46 000 dwt. Detta innebär att Broström Tankers får del av den skattebe­sparing som baseras på fartygsvärden om MUSD 119. Ett motsvarande belopp har erhållits av avtalspartnern. En del av det erhållna beloppet, MUSD 96,7, har i redovisningen kvittats mot framtida åtaganden till motsvarande belopp. Beloppet är insatt på spärrat bankkonto och endast disponibelt för nämnda åtagande och överskjutande del om MSEK 200,2 redovisas som långfristig räntebärande skuld . I resultaträkningen redovisas resultatet från pickle-lease arrangemanget i finansnettot. Leasingarrangemanget startade 1996 och löper fram till och med år 2012. Den totala vinsten för Broström Tankers är MUSD 18,9, vilken år 1996 nuvärdesberäknades till MUSD 6,9 och beslutades att upplösas över 10 år, vilket var till ända per 2005-12-31. Utöver upplösnings­ planen tillkommer ränteintäkt varje år fram till år 2012 motsvarande den ovan nämnda diskonteringen. I samband med Broströms förvärv av Van Ommerens produkttankverksamhet har Koninklijke Vopak NV garanterat det framtida resultatet från pickle-lease arrangemanget.Då de in- och utgående kassa­ flödena i pickle-lease är i samma valuta, USD, och matchar varandra, tar Broström ingen valutarisk med undantag av ovannämnda vinst.

Broströms Resebyrå AB avyttrades den 4 maj 2006. Koncernen MSEK 2007 2006 Immateriella anläggningstillgångar - 6,1 Materiella anläggningstillgångar - 1,8 Aktier i intresseföretag - Finansiella anläggningstillgångar - 0,1 Omsättningstillgångar - 25,2 Uppskjuten skatt - -0,7 Långfristiga skulder - Kortfristiga skulder - -30,0 Bokfört värde på intresseföretag - 12,7 Totalt kassaflöde hänförligt till försäljning av dotterföretag - 15,2 Likvida medel i avyttrade dotterföretag Total köpeskilling

- -

1,7 16,9

73


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Förslag till disposition Till årsstämmans förfogande står:

Moderbolaget Balanserade vinstmedel från föregående år Årets koncernbidrag efter skatt Återköp egna aktier Överkursfond fritt eget kapital Årets resultat Summa

SEK 503 060 987 69 552 339 -135 336 914 17 848 318 111 664 329 566 789 059

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att vinstmedlen disponeras enligt följande: Utdelas till aktieägarna SEK 3,00 per aktie 191 298 552 Balanseras i ny räkning 375 490 507 Summa 566 789 059 Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt redovisas i resultat- och balansräkningar, kassa­flödesanalyser samt noter. Resultat- och balans­räkningar kommer att föreläggas årsstämman 2008-04-29 för fastställelse. I enlighet med årsstämmans beslut 2007-05-03 har styrelsen under 2007 fram till 20 januari 2008 förvärvat 1 646 000 st egna aktier till ett belopp av SEK 62 135 456. Totalt innehav är 2 254 000 aktier förvärvat till ett belopp om SEK 147 037 322. Beloppet tar i anspråk redovisade fria vinstmedel per 2007-12-31 samtidigt som de förvärvade aktierna ej är berättigade till utdelning motsvarande SEK 6 762 000. Eventuella ytterligare förvärvade egna aktier fram till årsstämman kommer likaledes att minska storleken på vinstudelningen samt reducera fria vinstmedel att disponeras för utdelning. Information härom kommer att lämnas på årsstämman. Upplysning angående gjorda förvärv lämnas även löpande på bolagets hemsida. Antalet aktier uppgick per 2007-12-31 till 65 797 184. Intygande Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moder­ bolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg den 18 mars 2008

Lars-Olof Gustavsson  Ordförande Stig-Arne Blom Peter Cowling

Claes Lundblad Leif Rogersson

Carel van den Driest Fredrik Svensson

Wilhelm Wilhelmsen Rolf Öström Lennart Simonsson  Verkställande direktör

74

Vår revisionsberättelse har avgivits den 18 mars 2008

Bror Frid

Birgitta Granquist  

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor


Fi n a n s i el l a r a p p o r t er

Revisionsberättelse Till årsstämman i Broström AB (publ) org nr 556005-1467

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verk­ ställande direktörens förvaltning i Broström AB för år 2007. Bolagets årsredovisning och koncern­ redovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 45 - 74. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisnings­lagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse­ ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltnings­ berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Göteborg den 18 mars 2008

Bror Frid  Birgitta Granquist  Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

75


Bo l ag ss t y r n i n gs r a p p o r t

Bolagsstyrningsrapport Broströms styrelse och ledning strävar efter att så långt det är tillämpligt leva upp till aktieägarnas och andra intressenters krav på bolagsstyrning. Därutöver vill styrelsen genom stor öppenhet underlätta för den enskilde aktieägaren att följa företagets beslutsvägar samt att förstå var i organisationen ansvar och befogenheter ligger. Broström AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som

företrädde 34 procent (38) av antalet aktier och 58 procent (61)

lyder under svensk lag. Bolagsstyrningen inom Broström utgår

av rösterna.

från svensk lagstiftning, främst den svenska Aktiebolagslagen,

Stämman beviljade avgående styrelse ansvarsfrihet samt

noteringsavtalet med Stockholmsbörsen, samt andra regler och

beslutade om omval av samtliga sittande styrelseledamöter

riktlinjer. Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden), ingår som

med Lars-Olof Gustavsson som ordförande. Till nya revisorer

en del i noteringsavtalet med Stockholmsbörsen.

valdes Bror Frid och Birgitta Granquist, Öhrlings PriceWater-

Broström tillämpar och följer Koden med den enda avvikelsen att företaget inte har någon valberedning (se nedan under Nomineringsförfarande). Bolagsstyrningsrapporten är inte granskad av bolagets revisorer.

houseCoopers, för en mandatperiod om fyra år. Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om för­värv och överlåtelse av företagets egna aktier motsvarande en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Årsstämman bemyn­ digade också styrelsen att, utan företrädesrätt för aktie­ägarna, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till näst-

Aktiekapital

kommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av totalt

Den 31 december 2007 uppgick aktiekapitalet i Broström till

högst 6 579 718 B-aktier (motsvarande 3 289 859 före split,

MSEK 65,8 (65,8). Antalet aktier var 65 797 184, fördelat på

se nedan) mot kontant betalning. Dessutom beslutade stäm-

4 251 456 A-aktier och 61 545 728 B-aktier. Efter en under 2007

man om emission av teckningsoptioner med rätt till teckning

genomförd split 2:1 är kvotvärdet per aktie SEK 1,00. Varje

av högst 2 miljoner B-aktier (1 miljon före split) som del i

A-aktie berättigar till tio röster, medan varje B-aktie berättigar

Broströms optionsprogram (se nedan).

till en röst. Alla aktier har lika rätt till del i bolagets vinst och tillgångar.

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen för att möjliggöra en aktiesplit 2:1 som innebär att varje aktie delas i två. Aktieutdelningen fastställdes till SEK 4,00 per aktie

Årsstämma

(efter split).

Årsstämman inom Broström AB (publ) är aktieägarnas forum

Sju av totalt nio styrelseledamöter samt företagets kon-

för att utöva sitt direkta inflytande inom Broströmkoncernen.

cernrevisorer var närvarande vid stämman. Protokoll från den

Årsstämmans uppgifter regleras av Aktiebolagslagen och

senaste stämman finns tillgängligt på www.brostrom.com.

bolagsordningen som går att läsa på www.brostrom.com. Årsstämman ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets

Årsstämma 2008

utgång. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex veckor och

Nästa årsstämma kommer att hållas den 29 april 2008 i Lorens-

senast fyra veckor före stämman.

bergsteatern, Göteborg.

Samtliga aktieägare äger samma förslags- och deltaganderätt vid stämman. Varje B-aktie motsvarar en röst, medan en A-

Styrelse

aktie ger tio röster. Aktieägare som är registrerade i aktieboken

Styrelsen uppgifter regleras av bolagsordningen och Aktie­

på avstämningsdagen och är anmälda har rätt att delta på års-

bolagslagen samt av den arbetsordning som styrelsen antar

stämman, personligen eller genom ombud.

varje år. Arbetsordningen reglerar arbetsfördelning och ansvar

Beslut vid årsstämman fattas normalt med enkel majoritet.

mellan styrelsen, dess ordförande och VD.

I vissa frågor föreskriver dock Aktiebolagslagen en högre andel

Styrelsen ska fastställa strategier, affärsplan och budget

av de på årsstämman företrädda aktierna och avgivna rösterna.

samt delårsrapporter och bokslutskommuniké. Vidare är det styrelsens uppgift att tillsätta och avsätta VD samt besluta

76

Årsstämma 2007

om ersättningar och förmåner för VD och vice VD. Styrelsen

Senaste årsstämman avhölls den 3 maj 2007 i Konserthuset

fattar även beslut om betydande förändringar i organisation

i Göteborg. Vid stämman deltog 287 aktieägare (335) som

och verksamhet. Arbetsordningen anger också beloppsgränser


Bolagsstyrningsstruktur Externa revisorer

Aktieägare genom årsstämma

Nomineringsförfarande

Styrelse

Revisions- och ersättningsutskott

VD och Koncernledning* Stabsfunktioner: Finance Communication IR Quality Assurance Strategic Development

*Supervisory Committee

Operativa funktioner: Commercial Fleet Management Asset Management Administration/Human Resources ICT Ship Agencies

Viktiga externa regelverk som påverkar styrningen av Broström: Svensk Aktiebolagslag Noteringsavtalet med Stockholmsbörsen Svensk Kod för bolagsstyrning Exempel på policies och koder: Styrelsens arbetsordning Code of Conduct SHE-policy (Säkerhet, hälsa och miljö) Informationspolicy, finans- och kreditpolicy, redovisningsmanual mm Processerna för intern kontroll och riskhantering Personalhandbok

De operativa funktionerna har en ledningsgrupp, Executive Committee

när styrelsebeslut krävs för beslut om investeringar, förvärv

att granska och för styrelsen förbereda dess ställningstagande

och lån.

till den finansiella informationen samt övervaka den externa revisionens inriktning och revisorernas oberoende. Utskottet

Styrelsens sammansättning

har också ett uppföljningsansvar för styrelsens årliga rapport

Styrelsen skall bestå av minst fyra och högst nio ordinarie

över den interna kontrollen. Revisionsutskottet består av Lars-

styrelseledamöter med högst lika många suppleanter. Leda-

Olof Gustavsson, tillika ordförande i utskottet, samt Stig-Arne

möterna och suppleanterna väljs på årsstämma för tiden intill

Blom och Leif Rogersson. Under tiden fram till upprättandet

slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då de

av denna årsredovisning har revisionsutskottet haft fem möten,

utsågs. Det finns ingen gräns för hur länge en ledamot kan sitta

vilka protokollförts och rapporterats till styrelsen.

i styrelsen. Däremot finns enligt praxis en övre åldersgräns på 70 år för styrelseledamöter. Sedan årsstämman 2007 har styrelsen bestått av åtta

Ersättningsutskott Styrelsen har också utsett ett ersättningsutskott bestående

stämmovalda ledamöter. Ingen av de stämmovalda styrelse-

av Lars-Olof Gustavsson och ledamoten Leif Rogersson.

ledamöterna får ha eller har några operativa uppgifter inom

Utskottet har till uppgift att utarbeta förslag till riktlinjer för

Broströmkoncernen. Ingen av dessa ledamöter har heller

ersättning till VD och vice VD. Riktlinjerna fastställs sedan

varit anställd inom Broströmkoncernen under de senaste fem

av årsstämman. Under tiden fram till upprättandet av denna

åren. Med undantag för Fredrik Svensson som är VD i Arvid

årsredovisning har ersättningsutskottet haft fyra möten, vilka

Svensson AB (se sidan 85) hade ingen stämmovald ledamot

protokollförts och rapporterats till styrelsen. Styrelsens arvode

vid årets slut några styrelseuppdrag eller andra relationer till

fastställs av årsstämman på förslag från Broströms A-aktieägare.

någon av Broströms tio största ägare. Övriga sju stämmovalda leda­möter uppfyller Kodens samtliga krav på oberoende i för­

Styrelsens arbete

hållande till både företag och större aktieägare.

Styrelsen konstituerar sig själv vid det första styrelsemötet

Utöver de av stämman valda ledamöterna består styrelsen

efter årsstämman. Vid mötet fastställs även arbetsordning samt

av en ledamot, Rolf Öström, som utses av Sveriges Fartygs­

instruktion för VD. Styrelsen har sedan årsstämman hållit sju

befälsförening.

sammanträden fram till fastställandet av denna årsredovisning. Huvudpunkterna har vid dessa möten varit:

Styrelseordföranden Vid konstituerande möte den 3 maj 2007 återvalde styrelsen

Maj Delårsrapport januari - mars

Lars-Olof Gustavsson till ordförande. Styrelseordföranden

Maj Konstituerande möte, fastställande av arbetsord-

följer verksamhetens utveckling och ansvarar för att övriga

ning och instruktion för VD och styrelse samt firma-

ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet skall kunna utövas med upprätthållen kvalitet

teckningsrätt samt firmateckningsrätt Aug Delårsrapport januari – juni samt strategi­

och i enlighet med Aktiebolagslagen. Lars-Olof Gustavsson har varit ordförande sedan 1995.

Styrelsens utskott

diskussioner Nov

Delårsrapport januari – september

Dec

Budget och affärsplan för 2008

Feb Bokslutskommuniké 2007, rapport om utvärdering

Revisionsutskott Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som har till uppgift

av styrelsearbetet Mars

Årsredovisning 2007

77


Bo l ag ss t y r n i n gs r a p p o r t

Koncernens administrativa chef, Margareta Alestig Johnson,

finns ledamöter med kunskaper inom både svensk och interna-

har fungerat som styrelsens sekreterare.

tionell sjöfart och logistik. Styrelsen inrymmer också en person

I inledningen av 2007 behandlade styrelsen bland annat

med erfarenhet från oljeindustrin. Därutöver finns ledamöter

det nya och långsiktiga samarbetet med Reederei Claus-Peter

med kunskaper inom ekonomi, finansieringsfrågor och juridik.

Offen avseende åtta fartyg. Dessutom fattades beslut om ett

A-aktieägarna eftersträvar största möjliga öppenhet i nomi-

treårigt obligationslån samt försäljning av två äldre produkt-

neringsförfarandet och välkomnar förslag och synpunkter från

tankfartyg.

övriga aktieägare. Den aktieägare som vill nominera en ledamot

I maj präglades styrelsens arbete av Broströms förvärv av

eller av annat skäl vill kontakta en representant för A-aktie­

Petroships Group och företagets expansion i Asien. Vid denna

ägarna kan vända sig till styrelsens ordförande.

tidpunkt fattades också beslut om förvärv av två produkttankfartyg från AB Väderötank. Förvärvet skedde tillsammans med

VD, koncernledning och organisation

Erik Thun AB.

VD leder verksamheten i enlighet med den antagna arbets-

Under sommaren beslutade styrelsen att avyttra Broströms

ordningen och styrelsens instruktioner. VD ansvarar för att

ägarandelar i skeppsmäkleriet Percy Tham i Oxelösund AB

styrelsen får information och nödvändigt beslutsunderlag samt

samt i Norrköpings Hamn & Stuveri AB.

är föredragande vid styrelsemötena. Vare sig VD eller annan

Styrelsen har under hösten bland annat arbetat med frågan om en ny funktionell organisation samt återköp av egna aktier. Broström har under 2007 genomfört en utvärdering av

ledande befattningshavare är dock ledamot av styrelsen. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.

styrelsens arbete av en extern konsult. Slutsatserna av denna

Till sin hjälp har VD under 2007 haft en koncernledning be-

utvärdering var att styrelsearbetet fungerar mycket bra och ka-

stående av ytterligare fem ledamöter; vice VD Anders Dreijer,

raktäriseras av stabilitet och kontinuitet samt har en väl avvägd

Margareta Alestig Johnson, Tore Angervall, Patrick Decavèle

kombination av kompetenser. I nedanstående tabell framgår

och Wladimir Pallu de Beaupuy. Koncernledningen har under

närvaron vid styrelsens och dess utskotts sammanträden:

2007 haft sex formella samt ett stort antal informella möten. Dessa möten leds av VD som fattar beslut efter samråd med

Ersättnings- RevisionsLedamot Styrelsen utskottet utskottet

Inför 2008 har Broström inrättat en ny ledningsstruktur bestående av en Supervisory Committee och en Executive

Stig-Arne Blom

7

Peter Cowling

7

Carel van den Driest

7

Lars-Olof Gustavsson

7

Claes Lundblad

7

Leif Rogersson

7

Fredrik Svensson

7

opererar globalt. Det är viktigt att kunna möta de krav som

Wilhelm Wilhelmsen

5

ställs i takt med att Broström växer. Den nya funktionella orga-

Rolf Öström

5

Totalt antal möten

7

4

5

8,4

2

2,8

Genomsnittligt antal närvarande

4

dess medlemmar.

Committee. Förändringen är ett led i Broströms övergång från en legalt och geografiskt grundad struktur till en funktionell

4

5

organisation. Syftet med den nya organisationen är att bli ännu bättre på att leva upp till och överträffa förväntningarna hos

4

5

Broströms kunder, oavsett om de är lokala aktörer eller om de

nisationen finns illustrerad på sidan 77. Supervisory Committee består av följande ledamöter: • Lennart Simonsson, VD och koncernchef

Nomineringsförfarande

• Anders Dreijer, vice VD

Broström har inte någon valberedning. Istället finns det ett

• Margareta Alestig Johnson, Director Administration/HR

avtal mellan bolagets A-aktieägare som bland annat syftar till

• Tore Angervall, Director Asset Management

samsyn i nomineringsfrågor, vilka förbereds av A-aktieägarna

• Patrick Decavèle, Director Asset Management France

för beslut på årsstämman. Förfarandet har fastställts av tidigare

• Renè Y Rostant, Director Strategic Development

årsstämma. A-aktieägarna lämnar också förslag på årsstämmoordförande, styrelseordförande, styrelsens arvode samt val

Executive Committee har följande sammansättning

av revisorer och arvode till revisorer.

• Lennart Simonsson, VD och koncernchef

I nomineringsarbetet eftersträvas bredd och mångfald vad gäller ledamöternas kompetens och erfarenheter. I styrelsen

78

• Tomas Berntsson, Director Commercial Europe • Wladimir Pallu de Beaupuy, Director Commercial Asia/Atlantic


Bo l ag ss t y r n i n gs r a p p o r t

• Olle Noord, Director Fleet Management

senaste fem åren eller vice versa. Uppgifter om ersättningar

• John Fields, Director Quality Assurance

till revisorerna återfinns i not 8 på sidan 64.

• Carl-Magnus Greftén, Director ICT • Margareta Alestig Johnson, Director Administration/HR

Överenskommelser med närstående

• Bo Svensson, Director Finance

Det finns inga överenskommelser med närstående.

Medlemmarna i både Supervisory Committee finns presente-

Ersättningsfrågor

rade på sidan 83 i denna årsredovisning och Executive Com-

Broström strävar efter att erbjuda medarbetarna en attraktiv

mittee på sidan 81.

och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningsnivån skall

Legalt består Broströmkoncernen av moderbolaget Broström AB (publ) och 12 dotterföretag samt 4 intresseföretag, vilka redovisas i not 19, sidan 68, respektive not 21, sidan 68.

kopplas till insats och resultat för både företag och den enskilde medarbetaren på såväl kort som lång sikt. Samtliga Broströms tillsvidareanställda medarbetare får

Samtliga verksamhetsdrivande dotter- och intresseföretag

ersättning i form av fast lön. För samtliga anställda finns också

rapporterar månadsvis direkt till VD eller vice VD. Dot-

ett generellt vinstandelssystem. Därutöver har samtliga tills­

ter- och intresseföretagens styrelser består företrädesvis av

vidareanställda i koncernen erbjudits att delta i de options­

medlemmar ur Broströms koncernledning. Samtliga ord­

program Broström har genomfört.

förandeposter innehas av VD Lennart Simonsson eller vice VD Anders Dreijer.

Vinstandelssystem Samtliga anställda inom koncernen, både land- och sjöan-

Extern revision

ställda inklusive kontraktsanställd personal, omfattas av ett

Broströms revisorer väljs av årsstämman för en period av fyra

vinstandelssystem som är baserat på resultatutvecklingen för

år. Innevarande period inleddes 2007 och nästa val sker i sam-

koncernen.

band med årsstämman 2011. Bolagets revisorer är Bror Frid och

Storleken på ersättningen i vinstandelssystemet beror på

Birgitta Granquist, verksamma inom Öhrlings Pricewaterhouse­

avkastningen på sysselsatt kapital. Ersättning börjar utfalla när

Coopers AB. Auktoriserad revisor Bror Frid är koncernrevisor.

avkastningen överstiger STIBOR-räntan per den 1 januari det

Vid sidan av Broström är Bror Frid revisor för bland annat de

aktuella året med tre procentenheter och ökar sedan successivt

noterade bolagen Gunnebo, VBG och KappAhl. Öhrlings

upp till en högsta nivå som nås vid STIBOR plus elva procent-

PricewaterhouseCoopers har innehaft revisionsuppdrag för

enheter. För 2007 innebär detta ett intervall på mellan 6,75

Broström sedan 1982.

och 14,75 procent. Total ersättning är från en fjärdedels till två

Bror Frid (född 1957) och Birgitta Granquist, (född 1964)

basbelopp beroende på befattning.

är båda auktoriserade revisorer på Öhrlings Pricewaterhouse-

För koncernledningen finns ett likartat system, som ger

Coopers AB. Bror Frid har varit revisorssuppleant på Broström

ersättning vid en avkastning på sysselsatt kapital enligt en pro-

sedan 1998, medan Birgitta Granquist inte har haft några

gressiv skala från 10 till 15 procent. Som högst kan VD erhålla

formella tidigare uppdrag för företaget. Revisorssuppleanter

50 procent av årslönen och övriga i ledningen 30 procent.

är sedan årsstämman 2007 Olof Enerbäck (född 1956) och

Baserat på koncernresultatet för 2007 kommer ersättning

Johan Rippe (född 1968), vilka båda är auktoriserade revisorer

enligt vinstandelssystemet att utgå med MSEK 3,1 för land­

på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Ingen av dessa har

anställd personal. För sjöanställd personal kommer ersättning

tidigare haft uppdrag för Broström.

2007 att utgå med MSEK 2,6. Ingen ersättning kommer att

Revisionsuppdraget har i korthet utförts genom löpande

att utgå till koncernledningen. För 2006 utgick vinstandelar

revision samt granskning av årsredovisningen. Bror Frid har

baserad på koncernresultatet med MSEK 5,7 för landanställd

deltagit vid ett antal möten med revisionsutskottet samt vid

personal, MSEK 3,9 för sjöanställd personal samt MSEK 0,7

styrelsemötet i februari. Revisorerna har också genomfört

för koncernledningen.

särskilda möten för rapportering till koncernledningen. Utöver ordinarie revisionsuppgifter bistår Öhrlings Pricewaterhouse­

Optionsprogram

Coopers Broström med i huvudsak råd i skattefrågor. Råd­

Broström hade den 31 december 2007 två pågående options-

givningen bedöms ej vara föremål för jävsituation.

program, vilka beslutats med nio tiondelars majoritet vid

Ingen ledande befattningshavare inom Broström har innehaft någon befattning hos någon av revisionsbyråerna under de

årsstämmorna 2005 och 2007. Optionsprogrammen riktar sig till samtliga tillsvidareanställda medarbetare inom Broström-

79


Bo l ag ss t y r n i n gs r a p p o r t

koncernen samt till medarbetare i delägda bolag med ägar­

Optionsprogrammet från 2007 är utformat enligt samma

andel från 50 procent.

principer som 2005 års optionsprogram med undantag för att

Syftet med optionsprogrammen är att stimulera till ett ökat

2007 års program inte inbegriper något förlagslån. Inlösen för

intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja

de två optionsserierna sker i september 2009 respektive sep-

motivationen och samhörighetskänslan.

tember 2010. Varje anställd hade rätt till 2 500 optioner. Om

Antalet optioner i optionsprogrammen har omräknats i

ej fullteckning skedde kunde vid ytterligare tilldelning högst

enlighet med den aktiesplit 2:1 som Broström genomförde den

197 500 optioner tecknas. Priset för en option i serie 2007:1 var

4 juni 2007. Antalet optioner har därför fördubblats gentemot

SEK 3,80 och för en option i serie 2007:2 var priset SEK 5,10.

tidigare redovisat antal och priset per aktie halverats.

En option berättigar till inlösen av en aktie till tecknings­

Optionsprogrammet från 2005 baseras på en emission av två förlagslån om vardera nominellt 1 000 kronor förenat med

kursen SEK 98,10. Totalt antal tecknade optioner per den 31 december 2007

två optionsserier om totalt 2 000 000 avskiljbara optionsrätter

var 419 400 och 1 300 000 optioner hade makulerats. Antalet

till nyteckning av 2 000 000 B-aktier. Medarbetarna erbjöds

ännu ej tecknade optioner uppgick till 280 600.

att förvärva 2 500 optionsrätter per person. Om ej fullteckning

Tecknade optioner i optionsprogrammet medför en pro-

skedde kunde vid ytterligare tilldelning högst 197 500 optioner

centuell ökning av antalet aktier och röster med 1,0 respek-

tecknas.

tive 0,7. Det fanns ingen värdemässig utspädningseffekt på

Teckningstiden löpte fram till och med september 2005

balansdagen.

och förlagslånen tecknades till nominellt belopp utan ränta. Lånen förföll till betalning den 30 september 2005. Optionsrätterna förvärvades till marknadsvärde baserat på

Tidigare incitamentsprogram Bolaget har tidigare utfärdat totalt tre optionsprogram riktade

Black-Scholes optionsvärderingsmodell. Värderingen utfördes

till anställda. Två av dessa löpte ut innan 2005 års utgång

av en oberoende expert. De faktorer som användes vid beräk-

medan det tredje löpte ut under 2006.

ning av marknadsvärdet var aktiekursen var vid utställandet (SEK 60,45), volatiliteten (25 procent), den riskfria räntan

Övriga förmåner

under optionernas livstid (3 procent) samt den förväntade ut-

Utöver förmånsbilar till ett begränsat antal personer, har

delningen under optionernas löptid (2,50 kr per aktie och år).

Broströms medarbetare under 2006 inte erhållit några väsent-

Priset för en option i serie 2005:1 var SEK 3,13 och för en

liga förmåner vid sidan om fast och rörlig lön.

option i serie 2005:2 SEK 4,25. Innehavaren av optionsrätt serie 2005:1 ägde rätt att under

Till de av årsstämman valda styrelseledamöterna utgår ett av

Broström AB (publ) till en teckningskurs på SEK 78,60, vilket

stämman beslutat styrelsearvode, vilket fördelas mellan leda-

motsvarar 130 procent av den genomsnittliga volymvägda be-

möterna efter beslut i styrelsen. Från årsstämman den 3 maj

talkursen för B-aktien på Stockholmsbörsen under perioden

2007 och fram till nästa årsstämma är arvodet SEK 2 270 000

från den 1 juni 2005 till den 14 juni 2005. Vid tiden för inlösen­

(2 175 000). Därutöver erhåller de styrelsetillsatta utskotten

tillfället i september 2007 understeg aktiekursen inlösen­

efter stämmobeslut ett fast arvode om SEK 320 000 (275 000)

kursen varför optionerna i serie 2005:1 förföll utan värde. För

att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

serie 2005:2 gäller samma rättighet under september 2008.

Till styrelsens ordförande, Lars-Olof Gustavsson, har under

De optionsrätter som inte förvärvades erbjöds framtida

2007 utbetalats styrelsearvode om SEK 612 500 (550 000)

nyanställda. Ett erbjudande gjordes under hösten 2006. Priset

samt utskottsarvode om SEK 107 500 (70 000) . Inga andra

var SEK 5,35 för en option i serie 2005:1 och SEK 8,40 för

ersättningar eller förmåner har utgått. Till övriga styrelse-

en option i serie 2005:2. Den 31 december 2007 fanns totalt

ledamöter har styrelsearvode utgått med sammanlagt SEK

397 800 tecknade optioner, 400 000 optioner hade förfallit

1 610 000 (1 400 000) fördelat på SEK 230 000 per ledamot.

och 1 200 000 optioner hade makulerats. Det fanns 2 200

Utskottsarvode till övriga styrelseledamöter har utgått med

utestående optioner.

SEK 190 000 (117 500). Till den advokatbyrå, där styrelsele-

Tecknade optioner i optionsprogrammet medför en pro-

80

Styrelsens arvode

september 2007 för en optionsrätt teckna en ny B-aktie i

damoten Claes Lundblad tjänstgör, har under 2007 utgått

centuell ökning av antalet aktier och röster med 0,6 respek-

arvode med SEK 57 000 (0) för uppdrag han anlitats för. Totalt

tive 0,4. Det fanns ingen värdemässig utspädningseffekt på

har det utbetalats SEK 244 750 (539 767) i arvode för uppdrag

balansdagen.

advokatbyrån anlitats för.


Ersättningar till VD och koncernledning (KL)

Fast lön

Vinstandelar

Övriga förmåner

4,7 (4,4)

– (0,3)

0,1 (0,1)

1,8 (1,5)

Övrig KL

10,7 (10,4)

– (0,4)

0,8 (0,6)

Summa

15,4 (14,8)

– (0,7)

0,9 (0,7)

MSEK

VD

Pensions- kostnader Totalt

Förvärvat antal optioner

6,6 (6,3)

101 250

3,1 (2,5)

14,6 (13,9)

116 250

4,9 (4,0)

21,2 (20,2)

217 500

Utöver kostnadsersättningar för resor har inga andra ersättning-

65 års ålder och nivån är 70 % av den aktuella inkomsten vid

ar eller förmåner utbetalats. Arbetstagarrepresentanten får inte

60 års ålder.

något arvode utöver ersättning för kostnader i samband med styrelsearbetet.

En medlem har en premiebestämd pension som kan utgå mellan 63 och 65 års ålder. En annan av medlemmarna har en livslång premiebestämd pension som faller ut vid 65 års ålder.

Ersättningar till VD och koncernledning

Två av medlemmarna i koncernledningen har inga pensions­

Ersättning och villkor för VD och vice VD beslutas från och

förmåner utöver lagstadgad pension, ITP-pension eller mot­

med 2007 av styrelsen utifrån riktlinjer som antagits av årsstäm-

svarande. Koncernledningens pensioner är samtliga oantastbara.

man. För övriga medlemmar av koncernledningen

För samtliga medlemmar gäller att efter lagstadgad pensionsålder

(se sidan 78) fattas beslut av VD.

utgår ingen pension utöver lagstadgad pension, ITP-pension

Samtliga ersättningar som under 2007 utbetalats till VD och

eller motsvarande.

koncernledning framgår av tabellen nederst på sidan. Utöver nuvarande koncernledning har under året ingen lön eller andra er-

Uppsägningstid och avgångsvederlag

sättningar utgått till tidigare ledande befattningshavare. Eftersom

Med VD finns avtal om avgångsvederlag uppgående till två

de nu pågående optionsprogrammen har tecknats på marknads-

årslöner vid uppsägning från företagets sida, vilket kvarstår om

mässiga villkor betraktas detta inte som ersättning eller förmån.

ersättning erhålls från annan arbetsgivare. VD kan inte själv påkalla avgångsvederlag. Uppsägningstiden är ömsesidigt sex

Pensionsvillkor för VD och koncernledning För VD har under året kostnadsförts pensionspremier utöver

månader. Med andra ledande befattningshavare finns ett avtal om av-

ITP-plan med MSEK 1,5 (1,5). Pensionen är förmånsbestämd

gångsvederlag uppgående till två årslöner, ett avtal uppgående

och oantastbar, vilket innebär att den inte påverkas av even­tuella

till 25 månadslöner, ett avtal uppgående till 18 månadslöner

framtida anställningar. Pensionen utgår mellan 60 och 65 års

och två uppgående till en årslön vid uppsägning från företagets

ålder och nivån är 75 procent av den aktuella årsinkomsten

sida. Kompensationen kvarstår om ersättning erhålls från annan

vid 60 års ålder. Efter 65 års ålder utgår ingen pension utöver

arbetsgivare. Det finns ingen möjlighet för dessa befattnings­

lagstadgad pension och ITP-pension.

havare att själva påkalla avgångsvederlag.

För övriga fem medlemmar av koncernledningen har under

Förutom med ovan nämnda ledande befattningshavare finns

året kostnadsförts pensionspremier utöver ITP-plan med sam-

avtal om avgångsvederlag med två dotterföretags-VD mot­

manlagt MSEK 2,0 (1,9). För en av dessa befattningshavare är

svarande en årslön vid uppsägning från bolagets sida. De har

pensionen förmånsbestämd. Pension ska utgå mellan 60 och

inga möjligheter att själv påkalla avgångsvederlag.

Executive Committee: Margareta Alestig Johnson, Olle Noord, Bo Svensson, Wladimir Pallu de Beaupuy, Lennart Simonsson (Chairman), Tomas Berntsson (Dep Chairman), John Fields och Carl-Magnus Greftén.

81


s t y rel sen s r a p p o r t

Styrelsens rapport Styrelsen i Broström AB avger rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2007.

Denna rapport är upprättad enligt Svensk kod för bolags-

Kontrollaktiviteter

styrning och den vägledning som framtagits av Föreningen

Processen för finansiell rapportering kontrolleras dels genom

Auktoriserade Revisorer (FAR) och Svenskt Näringsliv samt

inbyggda systemkontroller, dels genom manuella rimlighets-

med tillämpning av ”Anvisning avseende kodens regler om

kontroller från transaktionsnivå till slutlig rapport. Utform-

rapportering av intern kontroll” lämnade av Kollegiet för

ning och genomförande av dessa kontrollaktiviteter styrs

svensk bolagsstyrning den 5 september 2006. Med tillämp-

av detaljerade redovisningsinstruktioner på både lokal och

ning av denna anvisning begränsar styrelsen sin rapport till att

central nivå. Systemet för kontrollverksamheten förstärks

beskriva hur den interna kontrollen avseende den finansiella

ytterligare genom pågående integration av bolagets IT-

rapporteringen är organiserad.

plattform.

Rapporten är inte en del av den formella årsredovisningen och har inte granskats av bolagets revisorer.

Information och kommunikation För att säkerställa en korrekt ekonomisk rapportering arbetar

Kontrollmiljö

bolaget med detaljerade manualer och tidsplaner där be-

Grunden för den interna kontrollen avseende ekonomisk rap-

rörda befattningshavare informeras om vikten av att korrekt

portering inom Broströmkoncernen utgör de av styrelsen fast-

in­formation lämnas till marknaden. Dessa uppdateras och

ställda ”Etiska regler” (Code of Conducts) och dess riktlinjer

kommuniceras löpande inom organisationen.

avseende ekonomisk rapportering, vilka är kommunicerade till

alla delar av koncernen. Dessa riktlinjer specificeras i styrelsens

Uppföljning

och verkställande direktörens arbetsordning vari anges att

Revisionsutskottet följer regelbundet, tillsammans med

styrelsen är ansvarig för all extern ekonomisk rapportering.

bolagets revisorer och bolagets centrala ekonomifunktion, att

Verkställande direktören ansvarar för att den interna kontrol-

den interna kontrollen över den ekonomiska rapporteringen

len är ändamålsenlig och effektivt lever upp till styrelsens krav.

lever upp till fastställd nivå. Detta har utretts och fastslagits

Den interna kontrollen inom organisationen styrs av styrelsens

genom Revisionsutskottets försorg. Resultatet av dessa

och företagsledningens policies, riktlinjer och instruktioner

utvärderingar har diskuterats i styrelsen och vissa ytterligare

avseende varumärkesskydd, investeringsverksamhet, finansför-

effektiviseringar beslutats.

valtning, intäkts- och kostnadskontroll samt kvalifikationskrav på medarbetare involverade i den ekonomiska rapporteringen.

Internrevision Bolaget har ingen fristående internrevisionsfunktion. Styrel-

Riskbedömning

sens uppfattning är att den interna kontrollen över ekonomisk

Revisionsutskottet har inom styrelsen ansvaret för uppföljning

rapportering enligt ovanstående beskrivning är tillgodosedd

och utvärdering av risker för fel i den ekonomiska rappor-

utan att en särskild intern revisionsfunktion inrättas.

teringen. Utskottet har genomfört en granskning av denna felrisk och konstaterat att risken för fel ligger inom ramen för

Göteborg i mars 2008

styrelsens fastställda kvalitetskrav. Revisionsutskottet samarbetar vidare kontinuerligt med bolagets revisorer och har inom styrelsen uppföljningsansvar för revisorernas årliga rapport över den interna kontrollen som är en del av den löpande granskningen.

82

Styrelsen i Broström AB


Su p erv i s o ry Co mm i t t EE

Margareta Alestig Johnson

Anders Dreijer

Lennart Simonsson

Deputy Managing Director, anställd sedan 1984.

Managing Director/CEO, anställd sedan 1982.

Född 1953, svensk medborgare.

Född 1950, svensk medborgare.

Född 1961, svensk medborgare.

Utbildning: Civilingenjör.

Utbildning: Företagsekonom.

Utbildning: Civilekonom.

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Broströmkoncernen.

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Broströmkoncernen. Dessförinnan verksam inom Peabody Group och Iwema Pack.

Director Administration/HR, anställd sedan 2003.

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom administration och finans på Swisslog, Applied Biosystems, SwedPower och SveaBanken. Innehav av aktier och optioner i Broström AB: 5 000 B-aktier och 9 000 optioner.

Dessförinnan verksam inom Atlanticargo och Johansson Gruppen. Eget innehav av aktier och optioner i Broström AB: 197 442 A-aktier och 639 276 B-aktier samt 101 250 optioner.

Betydande uppdrag utanför Broström: Ordförande i Swedish Club, ledamot i European Community Shipowners’ Associations och Sveriges Redareförening. Innehav av aktier och optioner i Broström AB: 192 084 A-aktier och 412 540 B-aktier samt 101 250 optioner.

Patrick Decavèle

René Y Rostant

Tore Angervall

Director Asset Management France, anställd sedan 1980.

Director Strategic Development anställd sedan 1982.

Director Asset Management, anställd sedan 1970.

Född 1950, fransk medborgare.

Född 1948, engelsk medborgare.

Född 1944, svensk medborgare.

Utbildning: Ekonomie doktor.

Utbildning: Master Mariner, Dip Management studies, IMD Executive programs, Associate of the Institute of Chartered Shipbrokers.

Utbildning: Fil.kand.

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Broströmkoncernen. Dessförinnan verksam inom Alstom. Innehav av aktier och optioner i Broström AB: Inga.

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Broströmkoncernen, Överstyrman. Innehav av aktier och optioner i Broström AB: 30 000 optioner.

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Broströmkoncernen, bl a som VD för dotterbolag samt rederioch linjechef. Innehav av aktier och optioner i Broström AB: 7 000 B-aktier och 6 000 optioner.

83


s t y rel se

Lars-Olof Gustavsson

Stig-Arne Blom

Invald 1995, styrelsens ordförande, ledamot av ersättnings- och revisionsutskotten.

Invald 2002, styrelseledamot, ledamot av revisions­utskottet.

Född 1943, svensk medborgare.

Född 1948, svensk medborgare.

Utbildning: Civilekonom.

Utbildning: Civilingenjör.

Huvudsaklig sysselsättning: Venture Capitalist.

Huvudsaklig sysselsättning: Management Consulting.

Professionell bakgrund: 25 år som arbetande ordförande i Four Seasons Venture Capital AB. Dessförinnan lång erfarenhet från olika befattningar inom Sveriges Investeringsbank AB, bl a vice VD 1979 - 1983. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Four Seasons Venture Capital AB samt Finjakoncernen. Ledamot i Data Respons ASA, Mikroponent AB, Siem Capital AB och SJ AB. Innehav av aktier och optioner i Broström AB: 154 000 B-aktier av vilka 70 000 ägs genom delägt bolag.

Professionell bakgrund: Lång erfarenhet från ledande positioner inom IRO och Volvo. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Borås Wäfveri AB, AP&T, Pulsen AB, Liljedalsbolagen samt Lidhs Förvaltnings AB. Ledamot i Handelsbanken Västra Sverige, Beijer Electronics, Westergyllen AB, UEAB och Atlet. Innehav av aktier och optioner i Broström AB: Inga.

Wilhelm Wilhelmsen Invald 2004, styrelseledamot. Född 1937, norsk medborgare. Utbildning: Företagsekonom samt internutbildning inom Wilh. Wilhelmsenkoncernen. Huvudsaklig sysselsättning: Redare. Professionell bakgrund: Olika ledande befattningar inom Wilh. Wilhelmsen ASA sedan 1964, bl a VD och koncernchef. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Wilh. Wilhelmsen ASA samt ledamot i en rad bolag inom Wilh. Wilhelmsenkoncernen. Ordförande Skips AS Tudor. Styrelseledamot i Norges Investor AS. Ordförande i ForArts Council. Australiensisk honoraer konsul i Norge. Har tidigare varit styrelseordförande i Saga Petroleum och Det Norske Veritas. Innehav av aktier och optioner i Broström AB: 100 000 B-aktier av vilka 80 000 ägs genom bolag.

84


s t y r el se

Peter Cowling

Leif Rogersson

Fredrik Svensson

Invald 1999, styrelseledamot.

Invald 1994, styrelseledamot, ledamot av ersättnings- och revisionsutskotten.

Invald 2005, styrelseledamot

Utbildning: Fellow of the Institute of Chartered Shipbrokers.

Född 1940, svensk medborgare.

Utbildning: Civilekonom

Utbildning: Civilekonom och ingenjör.

Huvudsaklig sysselsättning: Skeppsmäklare.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag.

Huvudsaklig sysselsättning: VD i AB Arvid Svensson.

Professionell bakgrund: En rad ledande befattningar inom brittiska rederiföretag, bl a som VD för Wallem Group Ltd.

Professionell bakgrund: VD och styrelseordförande samt en rad andra ledande befattningar inom Alfa Laval AB.

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Arvid Svensson-koncernen och sedan 10 år VD för AB Arvid Svensson.

Övriga styrelseuppdrag: Vice ordförande International Maritime Industries Forum (IMIF). Ledamot i Pole Star Space Applications Ltd, Wallem Ltd, The London ­Steamship Owners’ Mutual Insurance Association Ltd och The General Committee of Lloyd’s Register.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i De Laval AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Case Investment AB. Styrelsemedlem i Klövern, Balder, Dagon, IBS, Ramnäs Bruk samt United Logistics.

Född 1939, brittisk medborgare.

Innehav av aktier och optioner i Broström AB: 14 000 B-aktier.

Född 1961, svensk medborgare

Innehav av aktier och optioner i Broström AB: Genom AB Arvid Svensson och annat bolag 2 075 968 A-aktier samt 10 067 692 B-aktier.

Innehav av aktier och optioner i Broström AB: Inga.

Carel van den Driest

Claes Lundblad

Rolf Öström

Invald 2004, styrelseledamot.

Invald 1998, styrelseledamot.

Född 1947, holländsk medborgare.

Född 1946, svensk medborgare.

Utbildning: MBA.

Utbildning: Jur.kand.

Invald 1999, styrelseledamot, arbetstagarrepresentant vald av Sveriges Fartygsbefälsförening.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag samt konsultarbete.

Huvudsaklig sysselsättning: Advokat, delägare i ­Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Vopak N.V. (tidigare Van Ommeren) sedan 1974 med undantag för en period som VD för Europe Combined Terminals B.V.

Professionell bakgrund: Verksam inom Mannheimer Swartling Advokatbyrå och dess föregångare ­Mannheimer & Zetterlöf sedan 1972. Delägare sedan 1977.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Anthony Veder Group N.V., Dura Vermeer Groep N.V., Darlin N.V., H.E.S. Beheer N.V., Kon. Vopak N.V., Van Oord N.V. och Stork N.V.

Övriga styrelseuppdrag: Svensk ledamot i ICC International Court of Arbitration, Gästprofessor vid Juridiska Institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Innehav av aktier och optioner i Broström AB: Inga.

Innehav av aktier och optioner i Broström AB: Inga.

Född 1944, svensk medborgare. Utbildning: Jur.kand. och sjökaptensexamen. Huvudsaklig sysselsättning: Befälhavare, Broström Ship Management AB. Professionell bakgrund: Mer än 30 år som fartygsbefäl inom Broström och dessförinnan Johnson Line. Innehav av aktier och optioner i Broström AB: Inga.

Ingen styrelseledamot eller medlem av Broströms koncernledning har några väsentliga aktieinnehav i bolag med vilka Broström har betydande affärsrelation.

85


Ad resser

Huvudkontor Broström AB (publ) 403 30 Göteborg Östra Hamngatan 7 Sverige Tel: 031 61 61 00 Fax: 031 711 80 30 info@brostrom.se www.brostrom.se

Ship Agencies August Leffler & Son 403 30 Göteborg Östra Hamngatan 7 Tel: 031 61 61 80 Fax: 031 13 72 42 Telex: 20814 goagent s gothenburg@leffler.se www.leffler.se

Broström Tankers Sweden 403 30 Göteborg Östra Hamngatan 7 Tel: 031 61 60 00 Fax: 031 61 60 12 Telex: 21060 brotank s brotank@brostrom.se

Box 13 453 21 Lysekil Marinbyggnaden Brofjordens hamn Tel: 0523 66 04 55 Fax: 0523 66 03 96 Telex: 42182 auglef s brofjorden@leffler.se www.leffler.se

Broström Tankers Denmark Lindevej 16 DK-4300 Holbaek, Danmark Tel: +45 59 44 44 66 Fax: +45 59 44 44 60 Telex: 19505 btdk@dk.brostrom.com Broström Tankers Norway Yttersö Businesspark, Elveveien 34 NO-3262 Larvik, Norge Tel: +47 33 42 52 00 Fax: +47 33 42 52 10 atlantic@brostrom.no Broström Tankers France 52 avenue Champs Elysées, FR-75008 Paris Frankrike Tel: +33 1 42 99 66 66 Fax: +33 1 42 99 66 20 brotank.paris@brostrom.fr Broström Tankers Asia 460 Alexandra road # 31-02 PSA Building Singapore 119963 Tel: +65 6273 5677 Fax: +65 6273 3607 pacific@brostrom.no Broström Tankers Singapore 460 Alexandra road # 25-04 PSA Building Singapore 119963 Tel: +65 62 73 11 22 Fax: +65 62 73 22 00 gen@sg.brostrom.com Broström Ship Management 403 30 Göteborg Östra Hamngatan 7 Tel: 031 61 62 00 Fax: 031 711 80 30 Telex: 2428 fman s shipman@brostrom.se Bromarin 403 30 Göteborg Östra Hamngatan 7 Tel: 031 61 61 66 Fax: 031 61 60 17 info@brostrom.se

86

SwanFalk Shipping Box 733 451 25 Uddevalla Uddevalla Hamnterminal Box 543, 451 21 Uddevalla Bastiongatan 5 Tel: 0522 912 00, 913 00 Fax: 0522 336 30, 359 14 info@uddevalla-hamn.se mail@swanfalk.se www.uddevalla-hamn.se www.swanfalk.se Simon Edström Shipping Box 23, 374 21 Karlshamn Tullgatan 5 374 35 Karlshamn Tel: 0454 154 75 Fax: 0454 156 23 Telex: 4553 edstrom s shipagent@edstromshipping.se

Unér Shipping Box 743 601 16 Norrköping Sjötullsgatan 9 Tel: 011 21 10 00 Fax: 011 18 81 70 (agency) Fax: 011 18 22 40 (forwarding/project) Agency 24 hrs: 0706 12 70 93 E-post för samtliga kontor: agency@uner.se Kalmar Magasin 6 Styrmannen 3 Tjärhovsplan 392 31 Kalmar Tel: 011 211000 Fax: 011 188170 Halmstad Agent för Varberg Turbingatan, Box 333 301 08 Halmstad Tel: 011 211000 Fax: 011 188170 Bergkvara Agent för Karlskrona Hamngatan 1 385 42 Bergkvara Tel: 011 211000 Fax: 011 188170 Västervik Agent för Flivik & Gamleby Se Oskarshamn Oskarshamn Varvsgatan 10 572 33 Oskarshamn Tel: 011 21 10 00 Fax: 011 18 81 70


FAC KO R D L I S TA

Bareboatcharter Redaren hyr ut fartyget utan manskap, ofta under en lång period. Den som hyr fartyget betalar driftsutgifterna medan bareboathyran betalas till redaren med en fast summa varje månad. Barlastresa Sjötid utan last, positionering till lastningshamn.

Broström på tre minuter

Bunker Benämningen på fartygets drivmedel, dvs den olja som används i fartygets maskineri. CERA Cambridge Energy Research Associates. www.cera.com

Varför finns Broström?

Vad är Broströms erbjudande?

Transportkontrakten har en volym som utgör ungefär

av fartygen tillbringar nästan hälften av sin operativa tid

När olje- och kemikalieindustrin globaliserats har det fått

Broström erbjuder effektiva och flexibla marina logistik-

50 procent av total kapacitet, vilket innebär att Broström

i hamn, vilket ställer särskilda krav på rationell lasthante-

som följd att antalet företag blivit färre men större, och

lösningar för den globala olje- och kemikalieindustrin.

kan upprätthålla en jämn och hög utnyttjandegrad.

ring. Genom sina långvariga kundrelationer kan Broström

att logistiken blivit en alltmer kritisk faktor. Tidigare var

Tjänsterna omfattar transport av raffinerade oljeprodukter

till exempel oljebolagen ofta lokalt förankrade med stora

såsom bensin, diesel och eldningsolja samt kemikalier,

dessa transportkontrakt utföras med en hög flexibilitet. Vid

nationella depåer av raffinerade oljeprodukter. En på-

till exempel metanol, etanol och MTBE. Transporterna

en eventuell störning har Broström tillgång till ersättnings-

drivande faktor bakom omstruktureringen av branschen

integreras ofta i kundernas distributionskedja och går från

tonnage. För Broström är leveranssäkerhet och pålitlighet

har varit att minska kapitalbindningen i form av lager-

raffinaderi till depå samt mellan depåer. Tjänsteerbjudandet kännetecknas av:

uppbyggnad för att istället låta lagren flytta ut på haven i ett uttalat ”just in time”-tänkande. Under de senaste åren har kraven på sjöfarten ökat kraf-

pålitlighet och förutsägbarhet

hög servicegrad genom möjlighet till kundanpassade

tigt vad gäller frågor om kvalitet, säkerhet och miljö. Detta innebär i sin tur att många äldre fartyg idag inte längre är

logistiklösningar •

aktuella för uppdrag för de alltmer medvetna kunderna eller i farvatten där miljö- och säkerhetskraven ställer särskilt höga krav på aktörerna. Utvecklingen har i kombination med ett ökat utnyttjande i världens raffinaderier, skapat en större känslighet för plötsliga störningar i form

stor och modern fartygsflotta som möjliggör effektivitet och flexibilitet

• •

långtgående kvalitets- och säkerhetstänkande omfattande marknadskunskap genom såväl lokal som global närvaro och långvariga kundrelationer.

Tack vare Broströms stora och moderna fartygsflotta kan

viktiga komponenter i grundsynen på begreppet kvalitet.

Vilka är Broströms kunder?

Läs mer på sidorna 10–12

Dödvikt (dwt) Vikten av den last, bunker och lös utrustning som fartyget förmår bära.

Broströms kunder är främst stora internationella olje- och kemikalieföretag. En annan stor kundgrupp utgörs av

Hur får Broström intäkter?

mäklare av oljelaster samt industriella användare av oljeoch kemikalieprodukter.

IEA International Energy Agency. www.iea.org IMO International Maritime Organisation. FNs organ för sjöfartsfrågor med säte i London. www.imo.org

Priset på produkt- och kemikalietransporter (fraktraterna) sätts på marknaden och styrs till mycket stor del av förhål-

Läs mer på sidan 15

IMO-klass Klassificering av produkt- och kemikalietankfartyg efter vilken typ av laster fartyget får transportera. Ett fartyg med IMOklass 1 lever upp till de högsta kraven, vilket innebär att fartyget får transportera de mest avancerade kemikalierna.

landet mellan utbud och efterfrågan på transportkapacitet. Eftersom enskilda operatörer har begränsade möjligheter att påverka prissättningen, är ett effektivt nyttjande av far-

ISPS International Ship and Port facility Securitykod som utfärdas av IMO för hamn och fartygsskydd mot yttre hot i form av terroristattacker, kapningar och sjöpirater.

tygsflottan Broströms främsta medel att öka lönsamheten. Företagets inriktning på transportkontrakt får här en av-

Broström arbetar målmedvetet för att möta industrins

kunderbjudandet. Kontrakten innebär att företaget åtar sig

görande roll då de ger större möjlighet till planering, vilket

att under en bestämd tidsperiod transportera en viss volym

minskar andelen barlastresor. Även lasthanteringen i hamn

mellan ett antal hamnar som kunden bestämmer.

är av stor betydelse, främst i de segment där transportsträckorna är korta och antalet hamnanlöp många. Många

Kalendarium 2008 29 29 27 6 1)

apr apr aug nov

Årsstämma kl 17, Lorensbergsteatern, Göteborg1) Delårsrapport första kvartalet 2008 Delårsrapport andra kvartalet 2008 Delårsrapport tredje kvartalet 2008

Kemikalietanker Tankfartyg konstruerat för att transportera kemikalier. Kondensat En blandning av de tyngsta delarna av naturgas. Kondensat är flytande vid normalt tryck och temperatur. LIBOR London Inter Bank Offered Rate, avser räntenivå. MTBE Methyl Tertiary Butyl Ether – tillsats i bensin för att förbättra förbränningen och minska luftföroreningarna.

.4&,

 

 







  











Produkttanker Fartyg som transporterar raffinerade oljeprodukter. PSSA Particulary Sensitive Sea Area (särskilt känsligt havsområde) IMO-klassning som innebär att sjöfarten i ett havsområde omfattas av särskilt stränga regler avseende miljö och säkerhet. Skepps- och fartygsklarering Ombesörjande av olika formaliteter och utbetalningar av hamnavgifter, tull etc i samband med att ett fartyg anlöper eller avgår från en hamn. Klareringen sköts av klarerare anställda av rederiets ombud i hamnen.

SQAS Security and Quality Assessment System - kvalitetssäkringsystem för transporter, utvecklat av kemikalieindustrin. Timecharter Redaren hyr ut sitt fartyg komplett och bemannat mot en betalning som utgår med en viss summa per dag eller en viss summa per ton dödvikt och månad. Den som hyr fartyget betalar för bunker och hamnavgifter. TMSA Tanker Management and Self Assessment - riktlinjer för självinspektion av fartygens egna ledningssystem, utvecklat av oljebolagens forum för sjötransporter. Tonnageskatt (tonnagebaserad beskattning) En typ av schablonbeskattning som bygger på att fartygsägaren betalar skatt i förhållande till storleken på fartygsflottan istället för på årets resultat. Transportalkoholer Alkoholer, till exempel etanol, som används som drivmedel i fordon.

Kaskoförsäkring Redarens primära försäkring som täcker fartyget.

Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 3,00 per aktie för 2007. För mer info besök www.brostrom.com

.4&,

Parceltankoperatör Bolag/rederi som fokuserar på transport av kemikalier i små partier.

Spotmarknad Fraktmarknad där kontrakt slutes för enstaka resor.

Läs mer på sidorna 4–5, 10–12

Broströms inriktning på transportkontrakt är centralt för

Läs mer på sidorna 13–15

därmed medverka till förbättringar i lasthanteringen.

Commercial Management Redaren överlåter till utomstående part att marknadsföra och operera fartyget mot ersättning, ofta i form av provision på bruttointäkten och ibland med inslag av vinstdelning. DNV Ledande internationellt klassificeringssällskap med säte i Norge. www.dnv.com.

av till exempel produktionsbortfall eller dåligt väder. efterfrågan på säkra och tillförlitliga logistiktjänster.

också påverka lastinstallationerna i specifika hamnar och

Clarkson Research Studies Brittiskt företag som tillhandahåller statistik- och analystjänster med inriktning på internationell sjöfart. www.clarkson.co.uk

Parcel Tanker Kemikalietankfartyg konstruerat för transport av kemikalier i små partier.

     

Nafta Ur petroleum genom destillation utvunnen klar, färglös och lättflytande vätska bestående av huvudsakligen paraffinkolväten. Utgör bland annat halvfabrikat vid bensinframställning. OPEC Organisation of Petroleum Exporting Countries. OPEC med säte i Wien, Österrike, består av elva oljeproducerande länder. www.opec.org

Transportkontrakt (Contract of Affreightment) Redaren förbinder sig att transportera en bestämd lastkvantitet mellan avtalade destinationer över en viss period. Ofta stipuleras hur långa intervallen skall vara mellan varje resa och största tillåtna fartygsstorlek. Vettingkontroll Oljebolagens kontroller av standardredskap, procedurer och organisation hos deras leverantörer av marina transporttjänster. Worldscale Ett internationellt fraktindexsystem för tankfartyg. När ett tankfartyg kontrakteras för en last uttrycks ofta frakten i procentenheter av Worldscale index. Återstodsolja Eldningsolja från den nedre delen av destillerikolonnen med högt värmevärde. Används som bränsle i större anläggningar för produktion av el och värme samt för fartygsdrift.

N/FUUPPNTÊUUOJOH ‰o3ÚSFMTFSFTVMUBU &#*5 IÚHFS 

‰o3FTVMUBUFGUFSmOBOTOFUUP IÚHFS

Omsättning och resultat Broströms nettoomsättning ökade under 2007 med MSEK 118. Med hänsyn taget till sålda verksamheter var ökningen MSEK 214.

Grafisk form: Colleen och Cordovan. Manus: Sund Kommunikation. Foto: Magnus Eklöf och Peter Bartholdsson. Tryck och repro: Göteborgstryckeriet.

87


i N N EH Å L L

1 2007 i sammandrag 2 Vd har ordet 4 affärsidé, vision, mål och strategi 6 Broströms varumärke 9 En dag med Broström 10 Verksamheten 10 kunderbjudande 13 Marknadsförutsättningar 16 konkurrenter

Broström Årsredovisning 2007

18 Marknadens och verksamhetens utveckling 22 Broström ship agency Network 24 Broströms samarbetspartners

Förvärv, samarbeten och asiatisk expansion

25 Medarbetare 28 fartygen 30 kvalitet, säkerhet och miljö 33 it 34 flerårsöversikt 37 Broströmaktien

Broström fortsatte under 2007 sin expansion i Asien. Genom förvärv och nybyggen växte fartygsflottan i regionen från 9 till 22 fartyg. Samtidigt stärkte Broström sina positioner i Europa och inom Atlanttrafiken. Bland de större nyheterna kan nämnas: •

Nytt strategiskt samarbete med tyska Reederei ClausPeter Offen omfattande åtta produktkemikalietankfartyg på 37 000 dwt, vilka kommer att levereras under 2008.

Förvärv av Petroships Group i Singapore. I förvärvet ingick nio mindre och medelstora produkttankfartyg, vilka kompletterar Broströms befintliga större tonnage i Asien.

Leverans av fyra större fartyg för trafik i Asien, vilka ägs av Broströms partner Dünya.

Förvärv av två mindre produktfartyg för europeisk trafik tillsammans med partnern Erik Thun.

Omfattande uppgradering av två fartyg för säkrare och mer effektiva transporter av etanol och metanol på Atlanten.

Försäljning av Broströms 50-procentiga andel i skeppsmäkleriet Percy Tham i Oxelösund AB.

40 aktiedata 41 Nyckeltal 42 riskfaktorer och känslighetsanalys 45 förvaltningsberättelse 49 koncernens resultaträkningar 50 koncernens balansräkningar 52 koncernens förändring av eget kapital 53 koncernens kassaflödesanalyser 54 Moderbolagets resultaträkningar 55 Moderbolagets balansräkningar 56 Moderbolagets förändring av eget kapital 57 Moderbolagets kassaflödesanalyser 58 redovisnings- och värderingsprinciper 64 Noter 74 Vinstdisposition 75 revisionsberättelse 76 Bolagsstyrningsrapport 82 styrelsens rapport 83 supervisory committee 84 styrelsen

Östra Hamngatan 7 403 30 Göteborg tel 031 61 61 00 fax 031 711 80 30 www.brostrom.com

86 adresser 87 fackordlista

Årsredovisning 2007

Omslagsfoto från BRO DESIGNER: Malin Persson, Chief Officer.

Årsredovisning 2007  

Årsredovisning 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you