Fra oljefyr til varmepumpe

Page 1

VVS

M U LT I KOM F ORT – F RAM T I DENS BOLIGSTANDARD I DAG

Fra oljefyr til varmepumpe Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger?

www.dahl.no


Multikomfort – verdiøker alle ledd Effektive og lønnsomme byggeprosesser Med Multikomfort har Brødrene Dahl gjort det enda enklere å imøtekomme gjeldende byggekrav, samtidig som konseptet legger til rette for effektive og lønnsomme byggeprosesser. Morgendagens løsninger Brødrene Dahl har i samarbeid med Optimera utviklet og definert «Multikomfort», for å øke kunnskapen om framtidens energiteknologi, byggesystemer og materialer, og for å forenkle valg av løsninger og produkter for boligeier, bygg og VVS. Multikomfortstandarden stiller høyere krav til løsninger og utstyr enn dagens TEK10. Multikomfort-konseptet omfatter energiforbruk, tetthet, komfort, inneklima, akustikk og dagslys. Multikomfort er morgendagens løsning basert på dagens innovative tekniske muligheter.

Multikomfort er en standard utviklet for optimalt bomiljø nå og i framtiden. Multikomfort er utvalgte produkter og løsninger i henhold til gjeldende krav for VVS-bransjen.

Egnet for alle typer bygg Multikomfort er egnet for nybygg og rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT). Standardene som er satt av Brødrene Dahl gjør det enkelt å bruke løsninger for rehabilitering, for på den måten å sikre at eldre bebyggelse opp­­graderes til dagens komfortnivå. Multikomfort baserer seg på kvalitetsprodukter og kjente arbeidsmetoder, og er derfor egnet for alle typer bygg.

Framtidens boligstandard i dag

Ønsker du å lese mer om Multikomfort? Se vår brosjyre eller www.multikomfort.no

2


MILJØVENNLIG

GOD DESIGN

BEHAGELIG INNEKLIMA

BEHAGELIG LYS

GOD STØYDEMPING

TRYGGE LØSNINGER

VEDLIKEHOLDSVENNLIG

LØNNSOMT

3


«BRUKEN AV OLJEKJELER I HUSHOLDNINGER SKAL FASES UT. ENOVA SKAL KUNNE GI TILSKUDD TIL HUSHOLDNINGER SOM VIL SKIFTE UT OLJEFYREN.» PRESSEMELDING 25.4.2012 STATSMINISTERENS KONTOR

4


Oljefyrens dager er talte Fra 2020 blir det forbud mot å benytte fossil olje til oppvarming av boliger i Norge. Fyring med olje har flere negative miljø­konsekvenser: • Den viktigste er utslipp av CO2 som medfører økt global oppvarming. Olje­fyring fører også til dårlig luftkvalitet lokalt ved utslipp av sot, partikler og skadelige nitrogenforbindelser (NOx). • Man har risiko for akutt forurensing ved brudd i tank- og rørledninger. Olje er dessuten ikke en fornybar energikilde, og ressursmangel over tid vil måtte medføre stadig økende oljepris. • Et eldre oljefyranlegg har i tillegg store vedlikeholds­ kostnader, og mange vedlikeholdspunkter. Dyser, oljetrykk, feiing, lufttilførsel, inn­justering av brenner og kontroll av oljetank er noen av dem. Boligeiere vil før 2020 måtte finne annen oppvarmings­kilde. De fleste oljefyranlegg i boliger vil med forholdvis små inngrep kunne erstattes av væskebaserte varmepumper som oppvarmingsløsning. Varmepumper er en langt mer miljøvennlig teknologi, krever mindre vedlihold og gir opp mot 80 % energi­ besparing mot oljefyr. Som eier av et oljefyranlegg vil du ved å handle nå, i stedet for å vente til 2020, få betydelige lavere kostnader til oppvarming i alle årene inntil forbudet inntrer. Enova-tilskudd til dine kunder: Se www.enova.no for informasjon om tilskuddsordningen.

Fyring med olje fører til global oppvarming og dårlig luftkvalitet.

De fleste oljefyranlegg i villabebyggelse kan med små inngrep erstattes med mer miljøvennlige alternativer.

5


Stian Numme i Rørlegger’n og Arne Kåre Larsen i Brødrene Dahl i Skien har samarbeidet fra A til Å om nytt varmeanlegg i eneboliger.

6


Komfortable løsninger Muligheter for både boligeier og rørlegger Hvordan selge varmepumpeløsninger? Utskiftning av gamle oljefyringsanlegg er et interessant forretningsområde for rørleggere over hele landet. Dette har Stian Numme i bedriften Rørlegger’n AS i Skien fått erfare. Han har etter hvert bygd om ganske mange gamle oljefyringsanlegg, og registrerer at dette er en type oppdrag som vokser raskt i omfang. Når huseier tar kontakt med oss vil han som regel skifte fra oljefyring til mer moderne og miljøvennlig teknologi, og ut fra husets størrelse, eksisterende oppvarmingsanlegg og andre forhold, utarbeider vi da et forslag og en kalkyle. Vår samarbeids­partner når vi skal utarbeide forslag til ny energikilde og nytt sentralvarmesystem er den lokale Brødrene Dahl avdelingen. De har ekspertise, og kan levere alt vi trenger av utstyr. I «katastrofe­året» 2009 kunne Rørlegger’n AS med 24 ansatte notere seg for rekord­omsetning med 42 millioner kroner, og solid resultat på bunnlinjen. Brødrene Dahl og Varmefaktor – gode partnere for rørleggeren Det første man må gjøre om man vil satse på dette feltet, er selvsagt å skaffe seg kompetanse og nødvendige sertifikater, mener Arne Kåre Larsen som er VVS ingeniør ved Brødrene Dahls Servicesenter i Skien. BDs «Varmefaktor»-konsept har blitt den naturlige kompetansekilden for mange rørlegger­bedrifter som ønsker å satse på varme. Der får de regelmessig oppdatering og kurs­tilbud. Huseiers erfaringer Hva er de viktigste grunnene til at huseiere bør skifte ut oljefyren? Det økonomiske er selvsagt viktig, men huseierne er hovedsaklig ikke bare opptatt av det. De ønsker å få et bedre fyrings­anlegg enn det de har, og de er forberedt på at det koster noe. De har et ønske om å skaffe seg et varmeanlegg som er mer miljøvennlig, og som bruker fornybar energi. Dessuten er de opptatt av at anlegget skal være driftsikkert og robust, samt gi komfort og jevn og rimelig varme over lang tid. Selve investeringen tjenes nok inn over 8–10 år alt etter hva slags utstyr som velges, men det er ikke kroneutlegget som er det mest sentrale for de fleste.

7


HENT VARME FRA LUFTEN Luft/vann varmepumper omdanner energi fra luften ute til varme i boligens vann­ bårne varmesystem (radiatorer eller gulvvarme). Modellen kan også produsere varmt tappevann. Det er viktig å være klar over at virkningsgraden faller når det blir kaldt ute. Løsninger s. 14

HENT VARME FRA BERG, SJØ ELLER JORD Væske/vann varmepumper henter energi fra berg, jord eller sjø via en væske som sirkulerer i en slange. Varmen overføres deretter til boligens vannbårne varme­system. Modellen kan også produsere varmt tappevann, og er mer effektiv enn luft/vann varmepumper ved lave temperaturer ute. Løsninger s. 11–13

8


Sparer penger og miljø – og vinner på komfort Fra Brødrene Dahls side har varme lenge vært et fokusområde, og de har skaffet seg bransjens beste samarbeidspartnere og leverandører, slik at de kan gi sine kunder hjelp fra prosjekterings­stadiet og kalkylene til valg av utstyr og arbeidsmetoder.

Boliger med oljefyr har vann­ båren varme. Vannbårne varme­systemer gjør det mulig å velge forskjellige kilder til oppvarming. Man kan til enhver tid velge den mest økonomiske kilden.

9


Praktiske tips Husets effektbehov De fleste oljefyranlegg er effektmessig kraftig overdimensjonert i forhold til husets reelle effektbehov. Et varmepumpeanlegg dimensjoneres på en annen måte. Det er derfor viktig at husets reelle effektbehov legges til grunn ved valg av ny oppvarmings­løsning. Vi har laget et skjema som kan være til hjelp for å få fastsatt dette. Ved å få boligeier til å fylle ut det vedlagte skjemaet på siste side i denne brosjyren med all tilgjengelig informasjon, vil dere sammen kunne anslå boligens effektbehov.

Dimensjonering av varmepumpe Et varmepumpeanlegg dimensjoneres som regel til mellom 50–70 % av husets effekt­behov. Dette vil typisk dekke 85–95 % av energibehovet over hele året. Effektbehovet på de kaldeste dagene dekkes av en spisslast, som i våre løsninger er elektrisk. Eksisterende varmeanlegg Når man bytter ut en oljefyr med en varmepumpe får man en lavere temperatur i varmeanlegget. Det kan typisk være ca. 50–55 ˚C – mot tidligere 80 ˚C. Dette medfører risiko for at varmeanlegget ikke klarer å avgi tilstrekkelig effekt via eksisterende varmeavgivere og røranlegg. Man vil få en god indikasjon på varmeanleggets kapasitet ved å senke turtemperaturen ut fra oljefyren ned til typiske varmepumpetemperaturer i kalde perioder om vinteren. Dersom huset oppleves for kaldt må det gjøres tiltak på varmeanlegget. Man vil ofte komme langt med å sette inn flere radiatorer eller viftekonvektor i stedet for radiatorer i store oppholdsrom. Det må også gjøres en vurdering av dimensjon på rørføringer. Har rørene for liten dimensjon vil man ikke få tilstrekkelig vannmengde ut i anlegget. Rørleggeren vil komme med innspill til nødvendige og fornuftige endringer, for å sikre god nok effekt på kalde dager. Varmt tappevann Oljefyrte anlegg har som regel god kapasitet til å produsere varmt tappevann på grunn av høy temperatur og stor effekt. Ved overgang til varmepumpe bør tappevanns­behovet vurderes spesielt. Våre beskrevne anlegg vil dekke tappevannsbehov for en normalhusholdning og litt til. Dersom det er store boblekar, spesielt mange mennesker i husholdningen eller annet som øker behovet betydelig må man dimensjonere tappevannskapasitet særskilt. Elektrisk dimensjonering Anleggene vi foreslår i denne brosjyren benytter mer elektrisk effekt enn en oljefyr. Elektrisitet benyttes både til å drifte varmepumpen og til å dekke spisslast. Dersom husets elektriske anlegg og inntak ikke har nok kapasitet vil huseier måtte opp­gradere dette. I noen tilfeller vil dette være en stor investering og huseier bør bli gjort oppmerksom på problematikken, slik at ingen negative overraskelser oppstår i etterkant.

10


VAILLANT GEOTHERM OG OSO EPCI 360 Dette er en moderne og meget god oppvarmings­løsning der vi benytter en bergvarmepumpe uten bereder og Oso EPCI 360. Varmepumpen prioriterer tappevannsoppvarming etter behov til overføringscoil i tappevannsbeholder på 240 liter. Det sitter i tillegg et 3 kW elektrisk element som ettervarmer til tappevann. Til varmeanlegget har man 120 liter akkumuleringstank med 2,5–15 kW spisslast etter behov. Kontroller med utekompensert varmekurve, og mulighet for å velge Internettstyring. Varmepumpen benytter det miljø­vennlige kuldemediet R407C.

OPPTIL FORDELER • 10-års garanti på kompressor • Utekompensert kontroller med grafisk fremstilling på norsk • Meget støysvak drift – lydisolering i flere nivåer GRATIS • Mulighet for å styre via Internett ved tilvalg ENERGI • En moderne, tyskprodusert varmepumpe

75 %

Tur varme Retur varme Kv

Vv

Kv

Ved benyttelse av frikjøling med berg som varmekilde

Påfylling

BESKRIVELSE

NRF NR.

Vaillant GeoTherm 6 kW 230 V Vaillant GeoTherm 8 kW 230 V Vaillant GeoTherm 10 kW 230 V Tilbehørpakke til GeoTherm 6–8 kW, 1” påfyllingskit og filterball

8418918 8418919 8418921 8418981

Varmesentral EPCI 360 3+ 15 kW

8000277

Nødvendig varmemateriell som ekspansjon, rør til varm- og kald side, avstengningsventiler, pumpe, luftutskillere, filterball mv. tilkommer etter behov.

11


THERMIA DIPLOMAT OPTIMUM Thermia Diplomat Optimum er en høyeffektiv varmepumpe med turtallsstyrte sirkulasjonspumper, slik at driften hele tiden tilpasses gjeldende behov og forutsetninger. Den høye årsvarmefaktoren betyr at du kan redusere din oppvarmingskostnad med inntil 75 %. Varmtvannsberederen, som er integrert, gir deg tilstrekkelig varmt vann for en normalhusholdning. Det er mulig å fjernstyre varmepumpen ved tilbehøret Thermia Online 2.0. Varmepumpen finnes i effekt fra 8–12 kW i 3fas 230 utførelse. Elektrisk spisslast trinnet 3/6/9 kW.

OPPTIL • GRATIS ENERGI

75 %

FORDELER • Norges mest solgte væske/vann varmepumpeserie i årevis • Utekompensert • Høy årsvirkningsgrad • Mulighet for styring via Internett • God tappevannskapasitet

Varmesystem

Kv Vv

Diplomat

Kuldebærersystem

12

BESKRIVELSE

NRF NR.

Diplomat Optimum 8 3x230 V Diplomat Optimum 10 3x230 V Diplomat Optimum 12 3x230 V

8419847 8419848 8419849

Nødvendig varmemateriell som ekspansjon, rør til varm- og kald side, avstegningsventiler, pumpe, luftutskillere, filterball mv. tilkommer etter behov.


CTC ECOHEAT 400 CTC EcoHeat 400 er en nyutviklet bergvarmepumpe med en meget god årsvarmefaktor. Takket være en avansert shuntløsning gir varmepumpen jevnere temperatur ut på varmeanlegget. Tappevann produseres i spiral etter momentant behov. Produktene er brukervennlige, driftssikre, enkle å gjøre service på og gir meget god økonomi for eier.

OPPTIL FORDELER • Jevn varme • Mer varmtvann • Brukervennlig GRATIS • Fleksibilitet med andre energikilder ENERGI • Mulighet for Internett- og mobilstyring

75 %

Radiatorer

Gulvvarme

BESKRIVELSE

NRF NR.

CTC EcoHeat 406 230 V CTC EcoHeat 408 230 V CTC EcoHeat 410 230 V

8200881 8200882 8200883

Nødvendig varmemateriell som ekspansjon, rør til varm- og kald side, avstegningsventiler, pumpe, luftutskillere, filterball mv. tilkommer etter behov. For de største varmepumpemodellene anbefaler vi at det blir plass-bygget et egnet fundament.

13


THERMIA ATEC SP TOTAL Thermia Atec er en luft/vann varmepumpe der hele varmepumpen står utendørs. Den har modulerende vifte, og er meget støysvak. Varmepumpen er koplet sammen med en innedel Atec Total, som inneholder styring, spisslast, pumpe og varmtvannstank. Til sammen blir dette en komplett ferdig løsning som gir fleksibilitet i effekt ved flere varmepumpestørrelser og god varmeog tappevannskomfort. Thermia Atec ble i 2011 kåret til mest energibesparende produkt i stor test av luft/vann varmepumper i regi av Swedish Energy Agency.

OPPTIL FORDELER • Meget støysvakt system • God årsvarmefaktor • Best i test GRATIS • Fleksibelt system ENERGI

65 %

Varmesystem

Kv Vv

101.2/N

14

BESKRIVELSE

NRF NR.

Thermia Atec 6 SP Thermia Atec 9 SP Thermia Atec 11 sp Thermia Atec 13 SP Atec Total innedel

8418263 8418264 8418265 8418266 8417977

Nødvendig varmemateriell som ekspansjon, rør til varm- og kald side, avstegningsventiler, pumpe, luftutskillere, filterball mv. tilkommer etter behov.


SKJEMA FOR KARTLEGGING AV EFFEKTBEHOV STED

BYGGEÅR

BYGGEMETODE

OPPVARMET AREAL

HAR HUSET ANDRE VARMEKILDER?

VARMEAVGIVERE

VARMTVANNSBEHOV UTOVER NORMALT?

DIMENSJON TUR/RETUR FYRROM/TEKNISK ROM

FYRINGSUTGIFTER NÅ (I OLJE/KR)

KONTAKTDETALJER FORBRUKER

KONTAKTDETALJER RØRLEGGER

Navn

Navn

Adresse

Adresse

Tlf

Tlf

Mail

Mail

15 15


blaadesign.no

MER ENN 50 SERVICESENTRE Besøksadresse Vepseveien 1, 9514 Alta Moland Park, 4846 Arendal Nye Vakåsvei 8, 1395 Hvalstad Leirvikåsen 51, 5179 Godvik Kanalveien 46, 5068 Bergen Langarinden 8, 5132 Nyborg Haakon VIIs gt. 108, 8008 Bodø Olav Ingstads vei 3, 1351 Rud Nedre Eiker vei 61, 3048 Drammen Tomteveien 31 A, 1618 Fredrikstad Flovegen 3, 6800 Førde Kallerudlia 10, 2816 Gjøvik Elveveien 6, 3550 Gol Vangsvegen 201, 2321 Hamar Havneveien 5, 9610 Rypefjord Margrethe Jørgensens vei 1E, 9406 Harstad Norevegen 32, 5542 Karmsund Industriveien 12, 2069 Jessheim Lerkeveien 40, 2209 Kongsvinger Stemmane 12 A, 4636 Kristiansand Industriveien 4, 6517 Kristiansund Ringdalveien 20, 3270 Larvik Oskar Skoglys vei 2, 2619 Lillehammer Nye Monoddveien 5, 4580 Lyngdal Mellomvika 53 A, 8622 Mo i Rana Birger Hatlebakks veg 28, 6415 Molde Havnegt. 35, 8663 Mosjøen Årvollskogen 31, 1529 Moss Hestmarka, 7800 Namsos Skarvenesveien 12, 8514 Narvik Kaiveien 11, 6770 Nordfjordeid Bjørnerudveien 13, 1266 Oslo Brynsengveien 5, 0667 Oslo Waldemar Thranes gt. 86, 0175 Oslo Drammensveien 130, 0277 Oslo Øyvind Lambes vei 23, 8800 Sandnessjøen Bjørnstadmyra 3, 1712 Grålum Haugenveien 5, 1400 Ski Nybergflata 5, 3737 Skien Kloppavegen 5, 6854 Kaupanger Hillevågsveien 99, 4016 Stavanger Årsvollveien 18, 4312 Sandnes Bomvegen 4, 7725 Steinkjer Ligaardvegen 4, 7500 Stjørdal Svartadalen 31, 5412 Stord Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen Stakkevollveien 319, 9019 Tromsø Torgårdsvegen 7, 7072 Heimdal Stiklestadveien 3, 7041 Trondheim Fjordgt. 5, 3125 Tønsberg Akerveien 1, 7650 Verdal Breivika Industriveg 33, 6018 Ålesund Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund Brynsengveien 5, 0667 Oslo Regnbuen Næringsområde, Snipetjernveien 8, 1405 Langhus

Telefon 78 45 69 80 37 05 86 40 66 77 62 40 55 50 65 00 55 50 65 00 55 60 81 00 75 50 61 10 67 17 19 10 32 26 52 00 69 36 30 00 57 82 99 40 61 13 17 70 32 07 36 10 62 54 34 00 78 42 17 30 77 00 14 60 52 70 87 20 63 98 38 80 62 82 36 40 38 14 91 00 71 57 27 80 33 13 31 00 61 24 66 30 38 34 25 00 75 12 63 00 71 20 22 50 75 17 67 00 69 36 30 00 74 22 67 67 75 80 19 50 57 86 28 25 21 02 24 50 22 72 55 00 23 23 47 20 22 13 28 60 75 04 66 80 69 36 30 00 64 87 80 51 35 50 44 50 57 67 90 80 51 20 14 30 51 82 23 00 74 13 40 88 74 90 15 00 53 00 16 50 64 84 51 40 77 66 49 00 72 59 32 00 73 99 43 50 33 30 12 50 74 60 28 00 70 17 52 50 70 10 42 80 22 72 55 00 23 19 45 81

Brosjyren bestilles på NRF nr. 9999951. Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.

www.dahl.no Tlf: 22 72 55 00 E-post: post@dahl.no Følg oss på facebook | blogg.dahl.no

1

24

Avdeling Alta Arendal Asker Bergen – Godvik Bergen – Kanalveien Bergen – Nyborg Bodø Bærum Drammen Fredrikstad Førde Gjøvik Gol Hamar Hammerfest Harstad Haugesund Jessheim Kongsvinger Kristiansand Kristiansund Larvik Lillehammer Lyngdal Mo i Rana Molde Mosjøen Moss Namsos Narvik Nordfjordeid Oslo – Bjørndal Oslo – Bryn Oslo – Mølla Oslo – Skøyen Sandnessjøen Sarpsborg Ski Skien Sogndal Stavanger – Hillevåg Stavanger – Sandnes Steinkjer Stjørdal Stord Strømmen Tromsø Trondheim – Heimdal Trondheim – Lade Tønsberg Verdal Ålesund – Breivika Ålesund – Color Line Stadion Hovedkontor Langhus (Sentrallager)

Ø M E R KE T ILJ

0 Trykksak 6

0

M


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.