Page 1

Vejledning til internetforretninger, som ønsker at modtage betaling med Dankort og eDankort

1. Indledning Denne vejledning er skrevet for at hjælpe med indretningen af din hjemmeside m.m. Vejledningen indeholder et udpluk af de krav, der stilles til internet-forretninger, hvor der kan betales med kort. Når din hjemmeside er klar, skal du give besked til vores kreditvurderingsafdeling på dankort_netbutik@pbs.dk og angive en test- eller produktionsside. Vi vil herefter kontrollere hjemmesiden og gå i gang med den endelige godkendelsesprocedure. Det er dit ansvar at sikre dig, at du lever op til kravene. Vi vil derfor kun se på, om du opfylder de krav, der er af betydning for anvendelse af betalingskort på nettet og vores administration af indløsningsaftalen, f.eks. i forbindelse med tilbageførsler. De krav, som en internetforretning skal leve op til, fremgår af Lov om visse forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven), kapitel 4 Fjernsalg. Loven kan du f.eks. finde på Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk. Her kan du også finde gode råd til, hvordan du kan indrette din hjemmeside, så den lever op til kravene. Se www.forbrug.dk - Markedsføring & tilsyn; net-tjek for erhvervsdrivende. Vi vil vurdere din hjemmeside og administrere din indløsningsaftale, som om du også sælger til forbrugere. Hvis det ikke er tilfældet, skal vi bede dig oplyse os herom og lade det fremgå specifikt af hjemmesiden. Hvis du sælger til både forbrugere og erhvervsdrivende kan du evt. overveje at indrette hjemmesiden, så det tydeligt fremgår, hvilke betingelser, der gælder for forbrugere og for erhvervsdrivende. Dette kan have betydning f.eks. i forbindelse med indsigelser og deraf følgende krav om tilbageførsel fra din konto. Hvis du ønsker at gøre gældende, at der er tale om salg til erhvervsdrivende, og at en indsigelse fra en kortindehaver derfor er uberettiget, skal du kunne dokumentere dette.

2. Betalingsmoduler Din hjemmeside må ikke give kortindehavere mulighed for at indtaste kortets PIN-kode eller for at indtaste kortdata ukrypteret. Hvis du ønsker at modtage betalinger med kort på internettet, skal du derfor benytte et certificeret betalingsmodul - se www.betaling.dk for godkendte moduler og webhoteller.

Side 1 af 9


Vejledning til internetforretninger, som ønsker at modtage betaling med Dankort og eDankort

Hvis du ønsker at benytte dit eget modul, skal det indrettes i overensstemmelse med kravspecifikationen i Merchant Guide for SSL Based Card Acquiring - PSIP og efterfølgende testes og godkendes hos PBS’ testcenter, inden vi kan indgå en indløsningsaftale med dig. Vi gør opmærksom på, at det p.t. koster 15.000 kr. at få testet modulets kommunikation med PBS. Hvis du vælger at opbevare kortdata på egen server, skal du leve op til PCI-standarden (Payment Card Industry Data Security Standard). Dette indebærer p.t., at du skal have skannet dit netværk én gang pr. kvartal af et godkendt firma og udfylde et self-assessment skema. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at leve op til PCIstandarden.

3. Indretning af hjemmeside Du skal oplyse om følgende på din hjemmeside: ¾

Minimumskrav: •

forretningens navn og adresse

telefonnummer, hvortil kunder kan rette henvendelse

evt. e-mail adresse

beskrivelse af de varer/tjenesteydelser, forretningen sælger (inkl. priser, skatter og afgifter)

leveringsbetingelser og forsendelsesomkostninger, inkl. regler for kundens fortrydelsesret, herunder hvorvidt kunden skal afholde omkostninger ved returnering af varen/ydelsen

¾

Herudover skal fremgå: •

at kunden kan betale med kort

varemærkerne (logoerne) for de kort, som forretningen modtager som betaling

varemærkerne skal som minimum fremgå, hvor kortindehaver kan vælge betalingsmuligheder

Varemærker kan downloades fra www.betaling.dk. Varemærkerne må IKKE ændres eller kombineres med andre varemærker og må kun benyttes i den udformning, der er vist på www.betaling.dk.

Side 2 af 9


Vejledning til internetforretninger, som ønsker at modtage betaling med Dankort og eDankort

De eneste af ovenstående krav, som ikke allerede fremgår af Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk, er kravet om oplysning om kortbetaling og varemærker. På www.forbrug.dk kan du også læse om, hvilke varer/tjenesteydelser, der er undtaget den lovpligtige fortrydelsesret. Hvis du mener, at dine varer/tjenesteydelser IKKE er omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, skal vi bede dig beskrive dette for os.

¾

Hvis du udbyder varer og tjenesteydelser i form af abonnementer (tilbagevendende betalinger) på hjemmesiden, skal du tillige leve op til følgende krav:

Du skal indgå en aftale med dine kunder, som giver dig tilladelse til at gennemføre transaktioner ved hjælp af kundens kortdata. Denne aftale skal indeholde: •

kortnummer

kortets udløbsdato

evt. kortets kontrolcifre, hvis dette forefindes hos kunden (NB: Kortets 3-cifrede kontrolciffer må ikke logges eller på anden måde gemmes, når den første betalingstransaktion er gennemført.)

oplysning om kriterierne for at foretage træk på kundens konto

oplysning om, hvordan kvittering leveres/stilles til rådighed

oplysning om kundens ansvars- og hæftelsesforhold

information om procedure ved fornyelse af kortnummer

information om procedure ved fortrydelse af abonnement

kundens accept af kundevilkår, herunder: o

accept af kriterier for anvendelse af kortnummeret

o

accept af priser

Abonnementsaftalen skal enten underskrives af kunden eller accepteres direkte på din hjemmeside. Hvis kunden accepterer direkte på hjemmesiden, skal du efterfølgende sende kunden en skriftlig bekræftelse. Vilkår og priser skal være tilgængelige for kunden ved tilmelding.

Side 3 af 9


Vejledning til internetforretninger, som ønsker at modtage betaling med Dankort og eDankort

Du skal etablere en betryggende procedure for oprettelse, fornyelse og sletning af kortoplysninger. Du skal sikre, at oplysningerne slettes fra kunderegisteret umiddelbart efter, at kunden har anmodet om det. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at du ønsker at gennemføre tilbagevendende betalinger, da dette skal registreres hos os, for at betalingerne kan gennemføres korrekt.

Accept af betalingstransaktionen Inden kunden accepterer en betalingstransaktion i forbindelse med sit køb, skal følgende oplysninger som minimum fremgå af skærmbilledet: o

entydig beskrivelse af og pris for de enkelte varer/tjenesteydelser, der er bestilt

o

det totalbeløb, kunden skal betale (inkl. specifikation af eventuelle skatter/afgifter, forsendelsesomkostninger og andre gebyrer)

o

transaktionsvaluta: ved Dankort og eDankort skal valutaen angives i DKK

o

angivelse af betalingsmidlet, dvs. Dankort eller eDankort

o

forventet leveringsdato

o

leveringsbetingelser, inkl. regler for kundens fortrydelsesret

o

navnet på modtageren af varen/tjenesteydelsen

o

leveringsadresse (må ikke være en postboksadresse).

Øvrige vigtige punkter På www.betaling.dk finder du ”Gode råd om sikkerhed på internettet”, som vi anbefaler dig at læse. Du skal endvidere være opmærksom på: o

at du skal være registreret som indehaver af det domænenavn, der skal benyttes til aftalen.

Side 4 af 9


Vejledning til internetforretninger, som ønsker at modtage betaling med Dankort og eDankort

o

at din indløsningsaftale godkendes til gennemførelse af handler på din hjemmeside (URL) som den er angivet i indløsningsaftalen.

o

at hvis du ønsker at benytte en anden, eller evt. flere, URL, skal du kontakte os med henblik på ændring eller godkendelse.

Aftalen må KUN benyttes af dig, uanset om du har en eller flere URL. Du må derfor ikke lade andre forretningsdrivende benytte aftalen. Hvis du gerne vil benytte subdomæner eller 3rd level domains, f.eks. til at præsentere forskellige varer/tjenesteydelser, kan du godt benytte den samme indløsningsaftale. Det er dog en betingelse, at du er registrant af alle domænenavne, at du kun sælger egne varer/tjenesteydelser, og at der er tale om varer/tjenesteydelser, der ligger inden for samme kategori. Du må f.eks. gerne sælge sportstøj af forskellige mærker på hver sit subdomæne/3rd level domain, pc-udstyr på et sub-domæne/3rd level domain og tilbehør til pc-udstyr på et andet subdomæne/3rd level domain, men du må derimod ikke sælge bøger under et subdomæne/3rd level domain og hotelophold under et andet, hvis du anvender samme indløsningsaftale. Det er ikke afgørende, hvilket domæne (f.eks. .eu, .com, eller .dk) du benytter. Det afgørende for at blive godkendt til at modtage kortbetalinger på internettet er, at din forretning er registreret i Danmark og dermed underlagt dansk lovgivning. Hvis du ønsker at udvide forretningen til at omfatte andre brancher, skal du ansøge om en ny aftale til det nye forretningsområde. Vær opmærksom på, at indløsningsaftalen ikke kan benyttes til at modtage betaling med Dankort eller eDankort inden for inkassovirksomhed eller lignende. PBS tillader umiddelbart lovlige konkurrencer/vidensspil, men vil vurdere den enkelte ansøgning. Hvis du ønsker at udbyde spil/lotteri, konkurrencer og dermed beslægtet virksomhed, skal du forud for indsendelse af ansøgning, indhente udtalelse hos Spillemyndigheden og indsende denne til PBS, inden videre behandling kan finde sted. Hos Spillemyndigheden på Skats hjemmeside er der yderligere vejledning at finde. Herudover skal du bl.a. være opmærksom på følgende: •

Dansk Tipstjeneste har eneret på at udbyde de spil, der i daglig tale kaldes tips og lotto, herunder tips, lotto, oddset, keno mv. Hvis andre ønsker at udbyde sådanne spil, kræves tilladelse fra Dansk Tipstjeneste.

Side 5 af 9


Vejledning til internetforretninger, som ønsker at modtage betaling med Dankort og eDankort

Lotterier (bortlodning) kræver tilladelse, og tilladelse gives alene til velgørende og almennyttige formål. Erhvervsdrivende kan således ikke få tilladelse til bortlodning. Bortlodning er ikke tilladt på internet.

Totalisatorspil (f.eks. heste- og hundevæddeløb) kræver bevilling fra Skatteministeriet.

Kasinoer samt spilleautomater kræver tilladelse og er ikke tilladt på internet i Danmark.

4. Hvad skal du ellers være opmærksom på Betalingsgaranti Lige som i den fysiske handel, er internetaftaler også omfattet af en betalingsgaranti. Betalingsgarantien udgør 4.000 kr. for eDankort og 1.000 kr. for øvrige betalinger. Du kan læse mere herom på www.betaling.dk. Vær opmærksom på følgende vedrørende betalingsgaranti •

Ved manglende dækning på kortindehavers konto vil beløb over 1.000 kr. (Dankort)/4.000 kr. (eDankort) blive tilbageført.

Følgende eksempler på indsigelsesmuligheder kan betyde, at beløb (helt eller delvist) bliver tilbageført fra din konto: at kortindehaver ikke har foretaget betalingstransaktionen, at betalingstransaktionen overstiger det beløb, der er accepteret af kortindehaver, at den bestilte ydelse f.eks. ikke er leveret som aftalt, eller at kortindehaver eller modtageren af ydelsen har benyttet sig af en lovbestemt eller aftalt fortrydelsesret, og betalingsmodtager ikke har godtgjort kortindehaver beløbet. Den lovpligtige fortrydelsesret ved fjernsalg er 14 dage. Forretningen må IKKE

kræve

gebyr

(f.eks.

ekspeditionsgebyr

eller

fradrage

et

beløb)

af

kortindehaver, når varen returneres inden for den lovpligtige fortrydelsesfrist. Dog

skal

kortindehaver

som

udgangspunkt

betale

omkostningerne

til

tilbagesendelsen. •

Indsigelser kan fremkomme op til flere måneder efter, at en transaktion er foretaget.

Side 6 af 9


Vejledning til internetforretninger, som ønsker at modtage betaling med Dankort og eDankort

Kontrol af kundens oplysninger På internettet kan det være vanskeligt at sikre sig, at den der benytter kortet også har ret til det – eDankort dog undtaget. Vi anbefaler dig at følge disse råd: o

Få oplyst et telefonnummer sammen med ordren, som evt. kan sammenlignes med leveringsadressen, f.eks. via adresseopslag eller nummeroplysning.

o

Ved alternativ leveringsadresse bør du kontrollere, at det oplyste telefonnummer passer med betalingsadressen og ikke leveringsadressen.

o

Fastsæt f.eks. et maksimalt antal ordrer til samme kunde inden for et defineret tidsrum og eventuelt et maksimalt antal varer pr. ordre.

Vær endvidere opmærksom på: o

tidspunktet for ordrens afgivelse; ordrer der afgives mellem midnat og kl. 3 morgen kan være forsøg på svindel

o

flere ordrer til samme adresse, men med forskellige navne

o

flere ordrer til samme navn, men med forskellige adresser

o

ordrer på forskellige kortnumre med samme navn og leveringsadresse

o

ordrer, der afviger fra dine sædvanlige ordrestørrelser – primært i opadgående retning

o

mange ordrer fra samme IP-adresse

o

om kunden beder dig opdele betalingen på flere kortnumre – dette er ikke tilladt og ses oftest i forbindelse med svindel

Se flere gode råd på www.betaling.dk.

Manglende levering Du skal være opmærksom på, at kunden har mulighed for at gøre indsigelse mod transaktionen, hvis varen/tjenesteydelsen ikke leveres.

Side 7 af 9


Vejledning til internetforretninger, som ønsker at modtage betaling med Dankort og eDankort

Du bør derfor altid sikre dig dokumentation for, at kunden har modtaget varen/tjenesteydelsen. Hvis du ikke kan levere en sådan dokumentation, kan vi tilbageføre beløbet fra din konto. Det er dig, der bærer risikoen, hvis varen/tjenesteydelsen bliver beskadiget, stjålet eller lignende, før den er afleveret til kunden. Dette gælder uanset om du sørger for transporten eller overlader det til en fragtmand. Risikoen overgår først til kunden i det øjeblik, han eller hun får varen/tjenesteydelsen leveret. Det gælder, uanset om kunden har betalt eller ej. Varen/tjenesteydelsen skal overgives til kunden. Hvis der er tale om f.eks. fysiske varer, må de altså ikke blot sættes i en garage, afleveres til naboen e. lign., medmindre du har aftalt det med kunden.

Fortrydelsesret Hvis kunden benytter sig af fortrydelsesretten ved at undlade at modtage eller afhente den bestilte vare/tjenesteydelse, skal du godtgøre kunden det oprindeligt opkrævede beløb. Du må derfor ikke fratrække evt. omkostninger og gebyrer. Alternativt kan kunden gøre indsigelse mod transaktionen, hvilket betyder, at vi kan tilbageføre beløbet fra din konto.

Gebyr for berettigede indsigelser Vi gør opmærksom på, at vi opkræver et gebyr på 250,- kr. pr. tilbageførsel. Vi råder dig derfor til selv at sørge for refusion til kunderne.

Annullering af ordrer Hvis du ikke kan levere varen/tjenesteydelsen som aftalt, og kunden derfor annullerer ordren, skal du altid sørge for at annullere ordren i dit system, hvis du har fået en godkendelse af kortbetalingen, så kunden ikke ved en fejl bliver trukket for beløbet.

Side 8 af 9


Vejledning til internetforretninger, som ønsker at modtage betaling med Dankort og eDankort

Du skal endvidere indrette ordrebehandlingssystemet, så en godkendt transaktion kun kan indsendes til afregning én gang, således at kunden ikke ved en fejl bliver trukket for samme beløb flere gange.

Side 9 af 9

Microsoft Word - 20060111 Dankort vejledning med  

Vejledning til internetforretninger, som ønsker at modtage betaling med Dankort og eDankort Denne vejledning er skrevet for at hjælpe med i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you