Issuu on Google+

ca. 8 minutes

Whitman Carol BRIAN CIACH (b. 1977)

Walt Whitman

° 4 sopranos & 2

altos 1

altos 2

tenors 1

tenors 2

basses

reduction (rehearsal only)

{ {

¢

{

Intimo h = 60

˙

Come

4 &2 Ó

pp

˙

& 42 w

w

w

love - ly and

Come

> Œ œ ˙

4 &2 w ‹

> Œ œ ˙

pp

w

love - ly and

w

love - ly and

> Œ œ ˙

? 42 w

Come

˙ w

sooth

ing 3

˙ bw

sooth

ing

sooth

mp

> Œ œ œ œ ˙

w

love - ly and

sooth

˙

mp > Œ œ œ œ w

w

Come

love - ly and

3

˙ w

ing 3

˙ w

ing

pp

? 42 ww

˙

wœ ˙ Œ œ ˙ > > Œ œœ ˙˙

˙w w ww

˙

w w w ˙ w

Copyright © 2008 by Brian Ciach, ASCAP. All rights reserved.

Death

bw™

Ó

Death

pp

bw™

Ó

Death

pp

bw ™

Ó

Death

pp

w™

Ó

Death

Ó

ing

Death

˙ bw ˙˙ b w w

bbw w ™™

Ó

3

˙

Ó

w™

˙ w

sooth

mp

bw ™

pp 3

Intimo h = 60

Œ œœ œœ œœ >œ œ œ > Œ œœœ œœœ œœœ

pp

pp 3

mp > Œ œ œ œ ˙ ˙

Come

Come

pp

ing

mp

Come

Come

& 42 w ‹

sooth

> Œ œ œ œ w

Come

pp

love - ly and

˙ bw 3

mp

> Œ œ ˙

pp

mp

> Œ œ œ œ w > Œ œ œ œ w

Come

° 4 & 2 Ów w ¢

Ó

pp

3

˙˙ w w

pp

bw ™ w w ™™

Ó


2

° sopranos &

altos 1

altos 2

tenors 1

tenors 2

basses

{

5

{

¢

{

Ó

˙

Come

& Ó

pp

pp

& ˙

Come

pp

& ˙ ‹

Come

pp

& ˙ ‹

Come

pp

? ˙

Come

pp

? ww

mp

> Œ œ œ œ w love - ly and

sooth

mp

> œ œ w

> Œ œ œ œ w

w

love - ly and

Come

° Ó & w w ¢

pp

Œ Œ > œ œ ˙

mp

˙

˙ Come

Come

> œ Œ Œ œ ˙

Come

> œ Œ Œ œ ˙

love - ly and

sooth

mp

w

love - ly and

sooth

mp

˙

˙

Come

w

Come

> œ œ w Œ œœ ˙˙ > > Œ œœ ˙˙

> Œ œ œ œ w > Œ œ œ œ w

Come

> Œ Œ œ ˙ œ

sooth

> Œ œ œ œ w love - ly and

˙

w˙ ˙

ing

˙ w ing

˙ bw

ing

Œ >œ œœ œœœ w w w

bw™ bw™ pp

Death

pp

ing

Ó

Death

ing

˙ w

Ó

Death

bw ™

3

Ó

Death

˙ w

3

Œ œœ œœ œœ w w >œ œ œ w

mp

bw ™

pp 3

˙ w

sooth

pp

pp 3

mp > Œ œ œ œ w love - ly and

˙w w

sooth

˙ bw 3

w™

Ó

Ó

Death

pp

Ó

ing

w™

Death

˙˙ bw ˙ bw w

™ bbw w™

Ó

3

3

˙˙ w ˙ w w 3

pp

™ w w™

Ó


3

5 ° & œ œ œ œ Œ Ó

9

sopranos

pp

Un - du - late

pp

&

altos

{

tenor 1 solo

tenors 1

tenors 2

bass 1 solo

basses

¢

{

5

œ œ œ œ

Œ Ó

Un - du - late

& ‹

˙

round

3

˙

the

˙

˙

round

the

pp

5

pp

& œ œ œ œ Œ Ó ‹ 5

Un - du - late

world

3

˙

round

the

? œ œ œ œ Œ Ó 5

Un - du - late

˙

round

the

˙

˙

round

the

˙˙˙

˙˙˙

? œœ œœ œœ œœ Œ Ó

˙˙

˙˙

pp

5

p

œ œ

world

3

b˙ Ó

w™

œ œ

world

˙

Œ

˙

se - rene - ly

> Œ œ ˙ mf

ar - riv

w™

œ œ

world

w™

world

bbw w ™™ ™ w w™

mf

œ œ œ

ar - riv - ing

˙ -

ing

˙

se - rene - ly

˙

œ œ

˙

se - rene - ly

3

ar - riv - ing

p

˙

3

Œ œ œ œ

˙

p

˙

3

se - rene - ly

bw™

pp

œ œ

5 ° & œœ œœ œœ œœ Œ Ó œ œ œ œ

¢

bw ™

& œ œ œ œ Œ Ó ‹ Un - du - late

?

3

mf

p

Ó

> Œ œ ˙

p

ar - riv

˙

˙

mf

˙ -

ing

se - rene - ly

Ó œœ œœ bb˙˙ p

œœ œœ

Ó ˙˙

Œ Œ ˙˙ œ ˙ œ œ˙ œ Œ mf Œ bœ œ˙ œ ˙˙ œ ˙


4

sopranos 1

sopranos 2

altos 1

altos 2

tenors 1

tenors 2

basses

{

° >œ nœ &

{ {

f

12

in

f

3

the

>œ nœ & in

& Œ

3

the

œ

œ

œ

˙

˙

œ

3

Œ

f

˙

˙

œ

& Œ ‹ & Œ ‹

Œ

f

> œ

˙

˙

œ

f

3

Œ

to

˙

f

3

Œ

bw

w

3

all

dolce p subito

bw

3

all

dolce p subito

w

3

all

dolce p subito

w

3

all

dolce p subito

w

3

all

˙

dolce p subito

w

w

day

3

Œ ? Ó ¢

œ

day

° >œ nœ & f

œ to

day 3

œ to

day

& Œ

œ to

day

? ¢ Ó

{

˙

day

> Œ nœ 3

˙

dolce p subito

3

all

f

œ

œ

in

the

w

w

night

œœ œ

˙˙ ˙

˙˙ ˙

œ

˙ œ

w w

œ

dolce p subito

3

all

œœ œ

œœ

dolce

bw w

p subito

w w

3

3

˙

˙

to

each

˙

˙

to

each

˙

˙

to

each

˙

˙

to

each

˙

˙

to

each

˙

˙

to

each

˙

to

each

˙˙ b ˙˙

˙˙ ˙˙

Ó

62

Ó

62

Ó

62

Ó

62

Ó

62

Ó

62

Ó

62

Ó

62

Ó

62


sopranos 1

sopranos 2

altos 1

altos 2

tenors 1

tenors 2

basses

{

5

° 6 &2 ˙

{

{

¢

{

pp

14

3

˙

˙

˙

Soon - er

or

lat - er

pp

& 62 ˙

3

Ó

˙

˙

˙

Soon - er

or

lat - er

Ó

˙

& 62

˙

3

˙

˙

p

28 bw

w

,

ppp

,

ppp

,

ppp

,

W

p

28 bw

ppp

w

W

62

Death

28

p

bW

W

Death

& 62

62

Death

del - i - cate

3

˙

28

p

bW

W

62 62

Death

& 62 ‹

& 62 ‹

? 62

p

28 bW

62

ppp

62

ppp

62

W

p

28 W

W

Death

p

28 W

W

Death

pp

? 62

ppp

Death

° 6 &2 ˙ ¢

3

3

˙

˙

˙

3

Ó

˙ ∑

˙

3

˙

˙

28 bw bW p

W 28 bW W

w

W W W W

, ppp

62 6

&2


6

sopranos 1

sopranos 2

altos 1

altos 2

{

° 6˙ &2

{

tenors

basses

h = 72 pp

16

Prais'd

pp

& 62 ˙

be

˙

Prais'd

Œ

œ

œ Œ ˙ ˙ b˙

Prais'd be

Œ œ

& 62 ˙

Prais'd

˙

Prais'd

& 62 ˙

Prais'd

° 6 ˙˙ &2

h = 72

˙ be

˙˙

3

Œ œ

œ Œ ˙ w

Œ œ

Prais'd be

œ Œ ˙ w 3

Prais'd be

Œ œœ

Prais'd be

p

b˙ 3˙ ˙ bœ œ œ ˙ fath - om - less 3

b˙ b˙ ˙ œ œ œ ˙ fath - om - less

p

˙ ˙ b˙ œ œ œ ˙

p

˙ ˙ ˙ œ œ œ˙

∑ 3

3 b ˙ b ˙ b˙˙ ˙˙ bœœ œœ œœ ˙˙

p

˙˙

Œ œœ

3

œœ Œ ˙˙ w w

3

˙˙ ˙˙ b˙˙ œœ œœ œœ ˙˙

42

life

Ó

˙

42

˙

42

life

Ó

u - ni - verse

œœ Œ ˙˙ ˙w b˙

Ó

u - ni - verse

3

fath - om - less

For life and

u - ni - verse

3

fath - om - less

Œ œ œ œ 42

u - ni - verse

pp

6 ¢ & 2 ˙˙

the

Prais'd be

Prais'd

pp

Prais'd be

œ Œ ˙ w3

pp

6 &2 ‹ ?6 ¢ 2

{

˙

3

life

42 42

Œ œ œœ œ 42 Ó

˙˙

?4

2


sopranos 1

sopranos 2

altos 1

altos 2

tenors 1

tenors 2

basses

{

7

° 4 bW &2

{ {

w

Ó

joy

& 42 bw

mf

bw

w

Ó

joy

4 & 2 w™

mf

w

Ó

4 &2

mf

w

bW joy

joy

& 42 bW ‹ joy

mf

& 42 ∑ ‹

° 4 bW & 2b w w ? 42 bW ∑∑ ¢

w

mf

bw

w

joy

mf

œ

joy

b˙w bw Ó

joy

w w w w

b˙ Œ

bw

Ó

b3˙

˙

and

for

f

3

˙

and

for

f

3

˙

for

f

3

˙

and

˙

for

f

Ó Ó

3

˙

and

for

f

3

and

Ó Ó Ó

˙

for

f

3

˙

and

for

3

b˙ b b˙˙˙

˙ ˙˙˙

3 b bb˙˙˙

˙˙ ˙

f

mf

w w w

f

and

joy

?4 ¢ 2 ∑

{

mf

18


8

sopranos 1

sopranos 2

altos 1

altos 2

{

° b˙ & 20

{ {

tenor 1 solo

tenors 1

tenors 2

basses

¢

{

ob

˙ -

& b˙ ob

& b˙

ob

& b˙

ob

jects

˙ -

-

-

Œ Œ Œ

Œ

jects

œ

œ

œ

ff

cu

-

bœ ™ cu

-

ff

œ

œ

œ

bœ ™ cu

œ

œ

œ

and knowl - edge

bϪ cu

œ ˙ J

j œ ˙

ri - ous

ri - ous

-

j œ ˙

ri - ous

-

j œ ˙

ff

& ‹

bœ ™ ff

and knowl - edge

ri - ous

Œ

mp

And

& b˙ ‹ ob & b˙ ‹ ob

˙ -

? b˙ ob

jects

˙ -

œ

œ

œ

and knowl - edge

Œ

jects

˙ -

Œ

œ

œ

œ

and knowl - edge

Œ

jects

œ

œ

œ

and knowl - edge

° b˙ & bb˙˙

˙˙ ˙

Œ

? bbb˙˙˙

˙˙ ˙

Œ

¢

œ

and knowl - edge

jects

˙

œ

and knowl - edge

jects

˙

œ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

ff

bœ ™ cu

j œ ˙

bœ ™ cu

ri - ous

-

j œ ˙ j œ ˙

œœj œœ

˙˙ ˙˙

œœ ˙˙ œJ ˙

Œ

ff

bœ ™ cu

™ bbbbœœœœ ™™™ ™ bbbœœœ ™™ ff

-

for

-

ff

œ #œ œ

ri - ous

ri - ous

mp

œ #œ œ


9

° sopranos & ∑ 22

pp

sweet

& ∑

altos

pp

˙

sweet

& ‹

tenor 1 solo

basses

? ∑ ¢

{

° ∑ & #W ? ∑ ¢

˙

sweet

pp

sweet

#˙˙

pp

#˙˙

Ó

love

w

˙

sweet

œ #œ W

love

& ∑ ‹

tenors

Ó

love

#W pp

œ œ W

pp

pp

˙

sweet

pp

a piacere mp

mf

And

love

#˙ 3 œ œ #3œ #œ œ 3 Œ #œ œ #œ œ #˙ for

œ œ W

Ó

˙ pp

˙

#w ™

But

#w™

Ó

love

w™ w™

sweet

œ #œ W

#w ™

sweet

love

˙˙

™ ##w w™

Ó

love

œœ # œœ W W

mp

Ó

mf

3

3

#˙ œ œ #œ #œ œ 3 # œ œ # œ œ œœ #œœ w W W #˙ Œ ∑ Ó

pp

˙˙˙

˙

love

love

pp

p

p

Ó Ó

love

#ww ™™

Ó

˙

p

Ó


10

sopranos 1

sopranos 2

altos 1

altos 2

tenors 1

tenors 2

basses 1

basses 2

{

° & #w 26

{ { {

¢

{

praise!

& #w &

œ #œ

62

#W

˙

62

ff

fff

W

œ

˙

62

ff

w

p

f

ff

˙

62

praise!

praise!

p

f

ff

œ

œ

praise!

praise!

p

f

p

w

œ

p

w

w w ? #w

˙

praise!

f

œ #œ

˙

praise!

f

œ #œ

praise!

p

œ

˙

˙

praise!

œœœ œ

œœœ œ f

˙˙˙ ˙

œœœ œœ ˙˙ #œ ˙

62 62 62

#w

Ó

42

Œ

Ó

42

p

fff

˙

42

˙

42

œ Œ n˙

˙

42

for

the

œ Œ

3

for

the

p

fff

œ Œ n˙

W

praise!

w

Œ

praise!

praise!

œ

œ

praise!

praise!

œ

fff

ff

praise!

praise!

?

œ

f

& #w ‹ praise! ?

œ

f

p

w

˙

praise!

praise!

& #w & ‹

œ

praise!

° w & ###w ww ¢

œ

f

3

for

p

fff

#W

3

praise!

p

fff

ff

W

3

œ Œ n˙

˙

for

the

praise!

fff

ff

#W

the

œ

Œ

Ó

42

œ

Œ

Ó

42

œœ œ

Œ

Ó

42

praise!

fff

ff

62

#W

62

#W w W

praise!

ff

W W 62 ###WW W

#w

42

p

3 œœœ œœ Œ & ˙

˙

42


sopranos 1

sopranos 2

altos 1

altos 2

tenors 1

tenors 2

basses

{

° 4 &2 28

{ {

¢

{

w

3

cool

pp

& 42

nw

sure

4 &2 œ

sure

& 42 œ ‹

sure

& 42 œ ‹

sure

3

˙ -

˙ en

fold

3

w -

3

˙ -

fold

ing

-

w

ing

pp

œ

œ

œ

˙

en - wind - ing

arms

˙

of

nw

3

cool

˙ en

˙ -

fold

3

w -

ing

pp

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

en - wind - ing

en - wind - ing

œ

œ

en - wind - ing

˙

arms

of

˙

˙

arms

of

œ

? 42

˙

˙

arms

of

nw

3

cool

˙ en

w™

fold

-

ing

Ó

cool

w™

pp

Ó

cool

w w pp

œ

-

Intimo h = 60

∑ œ

˙

rit.

œ

3

w

pp

° 4 &2

4 ¢& 2 œ

n˙ en

cool

& 42 œ

11

Intimo h = 60 pp

rit.

˙

˙

w w W

3

˙˙

˙˙ ∑

3

w w ?


12

° sopranos & b˙ altos 1

altos 2

tenors 1

tenors 2

basses 1

basses 2

basses 3

{

30

{

{

¢

{

bW

, 62

w

bw

w

bw

W

W

, 62

bw

W

W

, 62

& W ‹ Death

bW

bW

, 62

? W

W

W

, 62

˙

˙

Death

& w

˙

Death

& w Death

& w ‹ Death

pp

Death

pp

? w

w

W

Death

pp

? w

w

W

œ

bœ w

, 62

Death

Death

w ? w

, 62

bW

Death

° b˙ & ˙w ¢

bW

, 62

w

˙

bw w w w

w W

bW W W

˙

, 62

bbbW W WW bW ˙

œ bœ w

62


sopranos 1

sopranos 2

{

° 6 & 2 n˙ 33

altos

tenor 1 solo

tenors

basses

¢

{

h = 72 p Dark

p

& 62 n˙ Dark

p

& 62 ˙ Dark

& 62 ‹ p # ˙ & 62 ‹ Dark ? 62 ˙ p

Dark

° 6 & 2# n˙˙ ¢

h = 72

p

˙ ? 62 ˙

j œ ˙

Moth - er,

œ œ œ œ œ™

al - ways glid - ing near

with

œ œ

œ œ œ œ œ™

j œ ˙

bϪ

j œ ˙

œ œ

Moth - er,

œ œ Moth - er,

al - ways glid - ing near

œ œ

nœ œ

al - ways glid - ing near

œ œ nœ œ nœ œ œ ™ bœj ˙

Moth - er,

Moth - er,

al - ways glid - ing near

al - ways glid - ing near

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ™

42 b˙

feet

œ œ w

soft

42 ˙

with

œ ˙ J

œ œ w

soft

with

∑ #œ œ œ œ œ œ bœ ™

42 b ˙

feet

œ nœ w

soft

feet

mf

42 Ó

Ó

42 n˙

œ bœ w

with

soft

42

13

Œ bœ œ œ œ Have

none

feet

with

j œ ˙ œ ˙

# œ œ nnœœ œœ œ œ bœœ ™™ j œ œ nœ œ bœ ˙

42 bb˙˙ ∑

4 & 2 nn˙ ˙

œœ œœ w w Œ bœ œ œ œ œœ œ w bœ w

mf

?


14

° sopranos &

&

35

altos

{

tenor 1 solo

tenors 1

tenors 2

basses 1

basses 2

{

¢

{

bw

& ‹ chant

œœ œœ œ 5

-

ed

p

for thee 3

˙ w & bw ‹ chant - ed p

˙ w

? w

3

p

chant

?

p

w

chant

° (mf) & bw bw p

? bw ¢ w w

a

chant

W

-

ed

˙ w -

˙ w -

ed

3 3

˙˙ w ˙ w w

full

-

˙ ˙ w 3

est wel - come

w

full

Ó bw

w

full

Ó w

W

full

w W W W

Œ

œ bœ

wel - come a chant of full -

˙ b˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ est

3

wel - come a chant of full -

˙ w 3

-

-

w

˙ bw -

-

w

est 3

-

3

3

3

-

Ó bw full

est

w

3

W

˙ b˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙-

-

3

w 3

3

-

3

W

5

œ˙ œ w œ œ œ

of

3

Ó bw

ed 3

œ bw

3

3

& bw ‹

chant

w Œ œ bœ

w

est

œ bw Ó bb ww ˙ w˙w w ˙˙ ˙w˙ b ˙˙ ˙˙ ˙˙∑ ˙˙ ˙˙ 3

3

3

3

Ó bw w 3

w w

3

˙ w ˙ bw 3

3

w w


sopranos 1

sopranos 2

sopranos 3

altos 1

altos 2

altos 3

{

° & 39

{ {

tenor 1 solo

tenors 1

tenors 2

basses 1

basses 2

{

¢

{

Ó Ó #˙ w

Ó

chant

3

&

Ó Ó #˙ w 3

&

Ó #w 3

chant

pp

Ó Ó #˙ w

Ó

&

pp

Ó Ó #˙ w

Ó #w 3

pp

Ó

chant

& ∑ ‹

5

f

Œ #œ œ #œ œ #w Then

I

œ #œ œ œ œ

chant

62 62

W

chant

chant

&

glor -

pp

Ó 3

62 62

w

chant

&

#˙ glor -

pp

chant

it

62

w

chant

W

62

w

Œ #œ #œ œ 62

for thee

I glor - i -

-˙3 ˙ w ˙ & ‹ est wel- come -3 & b˙ ˙ ˙ w ‹ est wel- come

62

62

? W

62

?

62

Ów 3 w #w

˙˙˙ ##˙˙˙

62

w

Œ #œ #œ œ 62

W

3 ° & ˙ ˙ ˙ w b˙ ˙ ˙ w

¢

3

15

pp

? W ∑W

Œ&

3

pp

Ó Ó ###˙˙˙ ˙˙˙ f

# œ œ #œ œ #w

˙˙˙ 5

œ #œ œ œ œ


16

sopranos 1

sopranos 2

sopranos 3

altos 1

altos 2

altos 3

{ {

ppp

° 6 &2 w

3

-

˙ W i - fy

& 62 W

6 &2 w

Ó

3

-

ppdolce

3 42 ˙ ˙ ˙ #˙

Œ œ #˙ ˙ ˙ ˙

3 42 ˙ ˙ ˙ #˙

Œ œ #˙ ˙ ˙ ˙

bring thee a song

ppdolce

˙ I

bring thee a song

ppp

ppdolce

#˙ W i - fy

3 42 ˙ ˙ ˙ ˙

& 62 #W

ppp

3

˙ #w

42

chant

Ó

ppdolce

˙

42

3

3

˙ ˙ ˙ #˙

& 62 w

3

w -

-

ppp

#˙ w

Œ

3

#w

ppdolce 3

#˙ ˙ ˙ ˙

42

w

˙ ˙ ˙ ˙

œ œ

Œ

3

œ #˙ ˙ ˙ ˙

œ œ

that when thou must come, come un -

Œ

3

œ #˙ ˙ ˙ ˙

œ œ

that when thou must come, come un -

Œ

3

œ

˙ ˙ ˙ ˙

œ œ

that when thou must come, come un -

3 3 42 Œ ˙ ˙ ˙ ##˙˙˙ œœ #˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙˙ œœœ œœœ

ppp

Ó w

˙ ˙ ˙ #˙

œ

3

that when thou must come, come un -

bring thee a song

3 3 ° 6 ˙ W & 2 #w W ˙ w #˙ W #˙ w #w Ó Ó

6 ¢ & 2 n˙ ˙ #˙ #˙

42

i - fy

3

3

œ œ

that when thou must come, come un -

bring thee a song

I

3

ppdolce

œ œ

that when thou must come, come un -

bring thee a song

& 62 W

glor

3

bring thee a song

n˙ 3˙ #˙ #˙ 3 6 #w ¢& 2 ‹ fy thee a - bove all

{

tenor 1 solo

42

˙

pp

42

dolce 3

# ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙

Œ

3

# œœ # ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙

œœ œœ


{

sop solo

sopranos 1

sopranos 2

sopranos 3

altos 1

altos 2

altos 3

° & 45

{

tenors

bass 1 solo

basses

{

¢

fal - ter - ing - ly

& œ œ œ œ w

w

fal -ter - ing - ly

p

& #œ œ œ œ w

w

fal - ter - ing - ly

& œ œ œ œ w

w

fal - ter ing - ly

ppp

p

œ œ œ œ w

w

fal -ter - ing - ly

ppp

p

œ œ œ œ w

w

fal - ter - ing - ly

?

Ó

° œ œ œ œ & #œœœ œœœ œœœ œœœ ∑ p

Ó

Œ

ppp

#œ ˙ is

it

ppp

Œ #œ ˙

w

When

Ó

ppp

#˙ is

strong De - liv - er ess!

cantabile mp 5

mf

Œ #œ œ œ œ #˙

w w ww Œ ‰# œ Ó J

When it

is

w ∑ ww #w œ ‰ œJ œ ‰ œJ œ œ œ œ œJ ‰ Œ > > > mp mf

w

it

ppp

#œ w

mf > > > Œ ‰ #œJ #œ ‰ œJ œ ‰ œJ œ œ œ œ œJ ‰ Œ Ap proach

¢& œ œ œ œ w

Œ

(tutti) mp

?

ppp

ppp

p

& ∑ ‹

∑ ppp

p

&

When

w

#w

3

Ó Ó #˙ ˙

ppp

& œ œ œ œ w

&

pp

3

p

17

?

so

∑ ppp

Œ #˙

5

Œ #œ œ œ œ #˙ mp

œ œ œ œ

mf

#˙˙

when thou hast

#œœœ #˙˙˙˙ œ œ œ œ


18

{ {

sop solo

sopranos 1

sopranos 2

sopranos 3

altos 1

altos 2

altos 3

48 #W ° &

tenors

bass 1 solo

basses

¢

{

#˙ 3˙ ˙ ˙™

is

& &

˙ #˙ 3

˙

when thou

w

˙ #˙ 3

w

˙ #˙ 3

nw

˙ ˙3

so

˙

hast tak - en them

˙ ˙

#˙ ˙ ˙ w

#˙ 3˙ ˙ ˙ ™

hast tak - en them

joy - ous - ly sing

the

#˙ ˙ ˙ w

˙ ˙ ˙ ˙™

hast tak - en them

joy - ous - ly sing

˙ 3˙ ˙ w

˙ 3˙ ˙ ˙™

hast tak - en them

Ó

& ‹ ?

Ó

∑ ˙

œ #œ ˙

tak

-

?

?

ppp

Œ œ

œ 6 2 the

#œ 62

joy - ous - ly sing

˙ 3˙ ˙ ˙ ™

I

joy - ous - ly sing

the

#œ 62 the

62

∑ f

Œ œ

en them

I

#˙ 3˙ #˙ ˙ joy - ous - ly

sing

œ œ the

3

w

˙ ˙ 3˙ #˙ lost

dead

˙˙˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙˙˙ 3

œ #œ ˙

the

˙ 3˙ ˙ ˙ ™

Œ œ

ppp

œ 62

joy - ous - ly sing

˙

œ 6 2

3

I

&

œ 6 2 the

the

joy - ous - ly sing

3

when thou

&

#˙ 3˙ ˙ ˙™

3

when thou

&

#˙ ˙ ˙ w 3

when thou

&

œ 6 2

joy - ous - ly sing

w

° n ww w & w ¢

W

Œ œ

###˙˙˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙˙˙ 3

#˙ 3˙ #˙ ˙

in

the

62

∑ œœœœ œ ##˙˙˙˙ ˙3˙˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙˙˙ ™™™ ™ œ œ

3

w

#œœœœ 62

˙ ˙ 3˙ #˙ f

62

62


{ {

sop solo

sopranos 1

sopranos 2

sopranos 3

altos 1

altos 2

altos 3

19

51 ° 6 #W &2

˙™

Π27

62

#W

˙™

Π27

62

Π27

62

˙™

Π27

62

˙™

Π27

62

˙™

Π27

62

˙™

Π27

62

27

62

tenors

bass 1 solo

dead

& 62

#W & 62

dead

& 62 W dead

6 W &2

dead

& 62 ˙

œ #œ

¢

{

dead

dead

& 62 ‹

?6 ˙ 2

3

#œ œ #œ3 œ ˙ 3˙ ˙ ˙™ ing

float - ing o - cean of thee

? 62

° 6 ##W WW & 2 W ˙ œ #œ ¢

w

6 &2 W

lov basses

˙™

dead

? 62 ˙

3

dolce mp

Œ 27 #˙

Laved

27

w

˙˙˙ ™™ ˙ ˙™™ Œ 27

#œ œ #œ3 œ ˙ 3˙ ˙ ˙™

dolce

Œ 27 #˙

mp

˙

in

the

flood

of

thy

bliss,

62

62

62 ˙

62


20

° 6 sopranos & 2

42

6 &2

42 ∑

Ó

53

altos

& 62 ∑ ‹

tenors

? 62 Ó

bass 1 solo

basses

¢

{

? 62

° 6∑ &2 ¢

? 62 Ó

Ó

(tutti) p

Œ #œ

Ap -

pp

#˙ O

pp

W Death

∑ W

∑ Ó

Œ

p

Œ ‰ j #œ

> 42 #œ ‰ >œ œ ‰ œ >œ œ œ œ Ó J J mf

proach

strong

mf

De -

De - liv - er- ess!

42

42

∑ mf

mf

42 ‰ j ‰ jœ Œ ‰ j #œ œ> œ œ > œ œ œ œ > 42 ∑


sopranos 1

sopranos 2

{

21

° Œ & 55

altos

p

#œ De

-

p

˙

3

3

œ œ

˙

liv

-

er -

ress!

˙

5

5

& œ œ œ #œ Œ

p

œ

De

mf

œ -

liv

basses

Œ

& ∑ ‹

œ -

{

¢

œ

er -

f

5

œ

œ

œ

From

me

to

thee

Œ

?

œ œ œ #œ œ œ œ Ó glad

ser e -nades

pp subito

sf

#W

De

Œ

mf

œ

ess!

Ó

? ∑

De - liv - er ess! De liv - er ess!

De - liv - er ess!

& ∑ ‹

bass 1 solo

mf

6

mf

tenors

& ‰ ‰ ‰ ‰ # œj œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 5

liv - er- ess!

tenor 1 solo

mf

-

œ5

œ

œ

From me

to

thee

liv

f

-

œ

-

-

œ

#œ #œ œ Ó

glad

-

ser e -nades

° Œ #œ & œ œ œ # œ ˙œ œ œ œ œ œ œ ˙œ œ œ ˙œ œ œ œ œ œ # W ‰‰ ? ¢ ∑

3

5

mf

3

6

5

Œ ##œœ mf

pp subito

œœ5

œœ

œœ

##˙˙ f

œœ œ œœ œ #œœ #œœ œœ Ó


22

° sopranos &

&

57

altos

3

& #œ œ œ œ œ œ ˙ ‹ Danc-es for thee I pro- pose

tenor 1 solo

& W ‹

tenors

-

-

-

bass 1 solo

{

¢

3

?

˙

3 3 ? ##œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

Œ #œ #w

˙ #œ ˙ -

ing thee

a -

W -

œ #œ œ Œ œ 3

dorn

-

-

-

-

-

-

-

p

œ œ

˙

sa - lut

œ

5

˙

œ ˙

-

ing thee

Œ

œœ # œœ # ˙˙

ments

and

W

∑ w

p

5

sa - lut

Danc - es for thee I pro - pose

° & ¢

œ #œ #˙

-

? #œ œ œ œ #œ œ ˙ 3

basses

3

# œ #w a

dorn

3 œ #œ œ Œ œ

-

ments

˙ #œ ˙ ˙ œ ˙

5

Œ

-

# œ ##w w w Œ p

and

œœ ##œœ œœ 3 œ œ Œ #œ


23

p leggiero

° ∑ & 60

sop solo

˙3 ˙

Ó

And

&

altos

#>œ.

& w™ ‹ -

tenors

ff

basses

¢

{

?

Ó

and the

-

-

3

˙

Ó

pp

ver

sky

w

3

liv - er - ess!

-

And

b˙ ˙ b˙ w ∑ w

-

œ

Œ

W -

˙

high - spread

∑ pp sempre

-

-

˙ #˙

-

-

-

ess!

feast - ings for thee

∑ p leggiero

° & #œ. > #œ œ ˙

Ó

? œ œ œ ˙

Ó

¢

3

? œ œ œ ˙

bass 1 solo

œ3 œ b ˙

De 3

#œ œ ˙ & ‹ feast-ings for thee

tenor 1 solo

Œ

ff

œ

sights of the o - pen land - scape

&

sopranos

the

œ œ œ5 œ œ œ

3

3

ff

3

˙ ˙

œÓ œ Óœ œb˙ œ œw œ Œ œ œ bb ˙˙ ˙ ˙ b˙ ˙w 5

3

3

#˙ pp sempre

W

Œ œ

3

w

˙ #˙


24

{

sop solo

sopranos 1

sopranos 2

° ˙ b˙3™ bœ ˙ & 63

altos

life and

&

the fields

œ bœ œ b˙ 3

and the huge

˙

˙

w

3

ppp

and thought - ful

Ó

w

pp

W

n

pp

n

night

&

ppp

˙

Ó

w

W

night

half ppp

&

3

Ó Ó ˙ w night

& ‹

tenor 1 solo

Ó

mp dolciss.

˙

The

w

night

˙ in

#˙ #˙

3 Ó ˙ ˙

si - lence

un - der

pp tenors

basses

¢

{

& W ‹ ?

w

¢

3

° ˙ b˙3™ bœ ˙ & ? W

w

#w ∑

œ bœ œ b˙ 3

w ∑

˙

˙ w3

w

3

mp

˙ Ó #w pp

ppp

Ó

#˙˙

dolciss.

w

w w

W W ˙ w Ó Ó ˙

3

#˙ #˙

Ó

˙ ˙

3


sopranos 1

sopranos 2

{

25

° Ó & 67

altos

pp

ppp

˙

w

W

n

W

star

& Ó

pp

ppp

w

ppp

nW

pp

w

nw

star

n

wave

pp

& W

pp

ppp

n

Ó

3

w

n

3

w

w

#w

shore

{

tenor 1 solo

tenors 1

tenors 2

basses

{

¢

3

& #˙ ˙™ ‹ man - y

Œ œ

a star

& ‹

& ‹ ?

° Ó & W ¢

œ ˙

pp

The

p

˙

˙

o - cean

3

˙ ˙ ˙ shore, and

the

5

œ nœ œ œ œ w

husk - y whis -per - ing wave

Ó

p

Œ ‰ #œJ

Ap

∑ #˙˙

3 # ˙ ™ ˙ ?

Ó

∑ w w

œ ˙

W nW ∑ Œ

œ pp

˙

Ó ˙

p

Œ ‰ #œ J

Ap

∑ w 3

˙ ˙3 ˙

Ww w

w 3

œ n œ œ5 œ œ ˙ p

#ww p

œ ‰ # œJ


26

sopranos 1

sopranos 2

{

70 > ° & Œ ‰ #œJ ˙

{

altos

tenors 1

tenors 2

basses

{

¢

p

W

strong

sf

& Œ ‰ #œJ œ Œ

∑ p

strong

&

Ó

mf > >œ œ >œ œ # œ œ œ œ ‰ ‰ Ó & J J ‹ proach

strong

proach

strong

? p

? #œ

‰ #œ œ œ œ œ Œ

-

er

‰ #œJ œ œ œ œ Œ

‰ œJ œ œ

De - liv - er ress!

ess!

De -liv - er- ess!

p

De - liv - er- ess!

-

3 ‰ œ œ œ œ œ Œ

De - liv - er- ess!

Ó

˙

3

liv

p

De - liv - er- ess!

mf > >œ œ >œ œ # œ œ œ œ ‰ ‰ Ó & J J ‹

-

f

˙

De

° Œ ‰ #>œ ˙ & J ¢

w

De- liv - er -

∑ w

> > >œ œ œ œ œ œ œ ‰ J ‰ J Ó mf

p

˙ ‰

˙

3

f

˙

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ p


sopranos 1

sopranos 2

{

27

° w & 72

{

altos

tenors 1

tenors 2

basses

˙ f

œ œ & ‰ #œ

œ ˙

5

De - liv - er -

f

& Ó sf

& #œ ‹ when & ‹

˙

œ

The

˙

˙

˙

˙

In

the

day

in

the

3

3

œ

œ

œ

œ

œ

œ

>œ œ

œ

œ

it

is

so

when

thou

hast

tak - en

them

I

joy - ous - ly

f

œ

œ

œ

>œ œ

œ

œ

when

thou

hast

tak - en

them

I

joy - ous - ly

3

Œ

ess!

f

sf

œ

f

œ

? #œ

ff

ess!

° ‰ #œ 5œ œ & ¢

The

? ¢ ∑

{

ff

f

œ

œ

œ ˙ œ

œ

œ

In

the

˙ œ

œ

>œ œ

œ œ

œ œ

sing

the

œ

œ

sing

the

œ

œ

œ

day

in

the

˙

3

œ

œ

5

˙ œ

œ

œ

œ

œ

œ


28

sopranos 1

sopranos 2

altos 1

altos 2

tenors 1

tenors 2

basses 1

basses 2

{

° & 73

{

{ {

¢

{

&

night

in

ff

W

&

ff

w

#w

& ‹ ?

˙

˙

ff

W

ff

#W night

˙

˙

W

˙

night

si - lence

ff

#W

ff

night

W W ? ###WW W

un - der

˙ ˙

n #˙˙˙ #˙˙˙ ###n˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙

œ˙

˙

w

a star

The

o

œ˙

˙

w

a star

The

o

w

Œ œ ˙

man - y

˙

w

The

˙

w

man - y

w

man - y

˙

w

man - y

˙

w

man - y

œ˙ ∑Ó ˙ ˙ #˙˙˙ ˙ ™w w 3

3

#˙˙ ˙

w w w

The

w

The

o

The

˙

The

˙

The

-

˙ ˙3 ˙ -

˙ ˙

cean and the

w w

-

w o

-

-

w w

Œ

cean

œ

f

œ

whose

f

Œ œ

cean

whose

f

Œ œ

˙ -

f

whose

˙

w o

cean

˙

w o

Œ

˙

˙ w Œ œ ˙ ˙ ˙˙ ˙

cean and the

o - cean shore

˙ ˙

˙ ˙3 ˙

o - cean shore

Œ œ ˙

man - y

si - lence

#w #˙

man - y

˙

si - lence

#W

ff

˙

man - y

3 3 Ó #˙ ˙ #˙ ˙ ™

si - lence

ff

™ w w W

un - der

si - lence

night

?

si - lence

si - lence

night

& ‹

3 3 Ó ˙ ˙ #˙ ˙ ™

si - lence

night

&

#˙ #˙

˙

night

° & ¢

w™

ff

cean

whose 3

˙w ˙ ˙ ˙˙

f

Œ œ


sopranos 1

sopranos 2

sopranos 3

altos 1

altos 2

altos 3

tenors 1

tenors 2

basses 1

basses 2

{ {

mf

° œ nœ œ5 œ œ w & 77

{ {

¢

{

husk - y whis -per - ing wave 5 œ nœ œ œ œ w &

mf

œ w

husk - y whis -per - ing wave

mf

& w

p

Ó

voice

Ó

voice

Ó

& w

voice

I

? ˙ voice

bw

I

know

˙

O

˙ ˙ bœ œ œ œ ˙

thee

O

˙

˙

to

thee

O

œ œ œ œ

thee

˙

O

˙

soul turn - ing to thee

O

soul turn - ing

to

3

˙ ˙

œ œ œ œ ˙

3

3

˙

soul turn - ing to thee

p

˙

O

˙

3

œ œ œ œ b˙ ˙ ˙ vast and well - veil'd Death and the 3

˙ ˙ ˙

œ œ œ œ

vast and well - veil'd Death and the

p

know

˙

˙ ˙

3

& W ‹ voice bw

3

soul turn - ing to thee

p

˙

soul turn - ing

˙

p

˙ ˙ bœ œ œ œ ˙

And the

& ˙ ‹ voice

to

˙ ˙ bœ œ œ œ

And the

Ó

soul turn - ing

3

3

And the

mf

Ó

˙

˙ ˙ bœ œ œ œ

p

p

p

& w

3

And the

And the

mf

p

And the

husk - y whis -per - ing wave

&

Ó

p

mf

5 œ nœ œ œ

29

p h = 108

3

˙ ˙ ˙

bœ œ œ œ

vast and well - veil'd Death and the

p

˙ p

? W

voice

° œw nœ œ œ œ w w & w Ó ˙ ˙ bœœ œœ œœ œœ ˙˙ ? ˙ ¢ W

h = 108

5

3

˙

bw

3

˙˙

p

˙

Ó&

3

3

œœ œœ œœ œœ b˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙

˙ ˙ bœœ œœ œœ œœ

˙˙

˙˙


30

sopranos 1

sopranos 2

sopranos 3

altos 1

altos 2

altos 3

tenors 1

tenors 2

tenors 3

{ {

° & œ œ œ œ

{

80

˙ œ œ ˙

vast and well - veil'd Death O - ver the

bœ œ œ œ ˙

3

˙

˙

tree - tops I float thee

a

song!

f 3

& œ œ œ œ

˙ œ œ ˙

& bœ œ œ œ

3

vast and well - veil'd Death O - ver the

3

œ œ œ œ b˙

˙

˙

tree - tops I float thee

a

song!

f

˙ œ œ ˙

vast and well - veil'd Death O - ver the

f

˙ ˙

& bœ œ œ œ

3

bod - y nest - ing close to

f

3

& œ œ œ œ b˙ ˙ bod - y nest - ing close to

f

& œ œ œ œ

3

˙ ˙

bod - y nest - ing close to

& ‹

& ‹

¢& ‹

{

f

3

° & bœ œ œ œ

˙ thee

˙ thee

˙ thee

3

œ œ œ œ ˙

tree - tops I float thee

˙

˙

a

song!

bw

tree

bw

tree

tree

-

-

œ œ ˙ tops

-

-

œ œ ˙ tops

tree

-

-

œ œ ˙ tops

Ó Ó Ó

œ3 œ ˙

f

f

œ3 œ ˙ O - ver the

œ3 œ ˙

bœœœ œœœ œœœ œœœ ˙˙˙ ˙˙˙ sf

tops

bw

tree

w w w

tops

∑ ∑ ∑

f

3

¢ & bœœœ œœœ œœœ œœœ b˙˙˙˙ œœœœ œœœœ ˙˙˙˙ bw

-

œ œ ˙

tops

sf

p

f

3

-

œ œ ˙

p

O - ver the

˙

bw

sf

bw

-

sf

sf

˙ ˙

tree

œ œ ˙

p

O - ver the

3

bw

sf

sf

bœ œ œ œ ˙

tree tops I float thee

bœ œ œ œ ˙

tree tops I float thee

œ œ œ œ ˙

tree tops I float thee

sf

3

˙ ˙ a

song!

3

˙ ˙ a

song!

3

˙ ˙ a

p

song!

˙˙˙ bw œ œ ˙ 3 œ œ ˙ bœœ œœ œœ œœ ˙˙˙ ˙3˙˙ ˙˙˙ Ó? f


sopranos 1

sopranos 2

sopranos 3

altos 1

altos 2

altos 3

tenors 1

tenors 2

tenors 3

{

° & w

{ {

p

83

p

& w

p

& w & Œ

œ œ

O

the

˙

O - ver the dense - packed cit - ies

all

f

œ œ œ bœ

œ ˙

˙

˙

O - ver the dense - packed cit - ies

all

f

œ œ œ œ

˙

myr -

3

˙

˙

˙

O - ver the dense - packed cit - ies

all

˙

i - ad

fields

3

˙

and

œ ˙

3

˙

the

˙

3

3

˙

prai - ries

˙

wide

-

œ

ver

œ

the

˙

myr -

3

˙

˙

i - ad

fields

3

˙

and

˙

the

˙

3

˙

prai - ries

˙

wide

f

& Œ

œ

O

& œ œ œ ‹ O - ver the & œ œ œ ‹ O - ver the

° & Œ ¢

ver

œ

˙ 3

f

¢ & bœ œ œ ‹ O - ver the

{

-

œ

œ ˙

bœ œ œ œ

f

O

& Œ

31

f

-

œ

ver

œ

the

bœ œ œ ris - ing and

˙

myr -

˙

? bœœœ œœœ œœœ

˙

˙

˙

˙

3

3

œ œ œ

ris - ing and

sink - ing waves

œ œ œ

ris - ing and

˙

œ

œ

œbœœ œœœ œœœ

˙

3

˙

˙

all

prai - ries

œ ˙ œ ˙

3

˙

˙

O - ver the dense - packed cit - ies

all

˙

O - ver the dense - packed cit - ies

all

f

bœœ œœ œœ œœ

œ ˙

3

˙

bœœ œœ œœ œœ &

˙

the

˙

œ œ œ bœ

˙

˙

O - ver the dense - packed cit - ies

œ œ œ bœ

˙

˙˙˙ ˙˙˙ ˙

˙

œ œ œ bœ

3

3

˙

˙

and

˙

3

wide

fields

sink - ing waves

b ˙˙˙

3

˙

˙

i - ad

sink - ing waves

f

œ

3

3

œœ ˙˙˙ ˙3˙˙ ˙˙˙ 3

œœ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙


32

sopranos 1

sopranos 2

sopranos 3

altos 1

altos 2

altos 3

{ {

° & 85

tenors

basses

¢

{

œ œ bœ œ

ff

>˙ >˙

3

pp subito

>œ œ >œ œ œ >˙ ˙ ˙

and the team - ing wharves and waves float this car - ol with joy

ff

&

> œ œ œ œ b˙

>˙ >˙

3

pp subito

&

bœ œ œ œ

>˙ >˙

3

pp subito

& œ œ bœ œ

>˙ >˙

3

pp subito >

> b & œ œ œ œ ˙ & bœ œ œ œ

> ˙

& ‹

œ œ bœ œ

> > ˙ ˙

3

pp subito

Ó

>˙ >˙

3

3

Ó

sf

˙ I

>˙ ˙3>˙ b œ œ ˙ ° bœœœ œœœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ & ff

¢ & bœœœ œœœbœœœ œœœ ˙˙˙ >

to thee

3

˙˙ >˙

to thee

> > > 3 œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙

to thee

pp subito >

3 œ œ >œ œ œ >˙ ˙ ˙

and the team - ing wharves and waves float this car - ol with joy

? ∑

joy

to thee float this car - ol with

joy

to thee float this car - ol with

> 3 > > ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ joy

to thee float this car - ol with

> 3 > > ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ

joy

to thee float this car - ol with

pp

and the team - ing wharves and waves float this car - ol with joy

(tutti) ff

3

> > subito > > > 3 > 3 > > ˙ ˙ bœ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ b˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ

3

and the team - ing wharves and waves float this car - ol with joy

ff

to thee

> 3 > œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙

and the team - ing wharves and waves float this car - ol with joy

ff

to thee

> > 3 > œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙

and the team - ing wharves and waves float this car - ol with joy

ff

to thee

>˙ ˙ ˙ >œ œ >œ œ œ

> > 3 > 3 > > > bœ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ b˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ

and the team - ing wharves and waves float this car - ol with joy

ff

3

to thee

pp subito >

3 œ œ >œ œ œ >˙ ˙ ˙

float this car - ol with joy

to thee

joy

to thee float this car - ol with

> 3 > > ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ

joy

to thee float this car - ol with

>˙ ˙3 ˙ >œ œ >œ œ œ joy

to thee float this car - ol with

>˙ ˙3 ˙ >œ œ >œ œ œ joy

to thee float this car - ol with

3 3 ˙>˙˙ ˙ bœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ b˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ >œ œ >œ œ œ >˙ ˙ ˙ >˙ ˙ ˙ >œ œ >œ œ œ

pp subito

˙˙ bœ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ b˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ ? œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ >˙ >œ œ >œ œ œ >˙ ˙ ˙ >˙ ˙ ˙ >œ œ >œ œ œ 3

3


sopranos 1

sopranos 2

sopranos 3

altos 1

altos 2

altos 3

tenors 1

tenors 2

tenors 3

basses

{

° & 88

{ {

&

¢

?

¢

{

& & & & & ‹ & ‹ & ‹ ?

ff subito >

3 œ œ >œ œ œ >˙ ˙ ˙

>œ œ >œ œ œ >˙ 3˙ ˙

float this car - ol with joy to thee

float this car ol with joy to thee

joy

3 b œ œ >œ œ œ >˙ ˙ ˙

3 b >œ œ >œ œ œ >˙ ˙ ˙

b >˙

float this car - ol with joy to thee

float this car ol with joy to thee

joy

3 œ œ >œ œ œ >˙ ˙ ˙

>œ œ >œ œ œ >˙ 3˙ ˙

float this car - ol with joy to thee

float this car ol with joy to thee

joy

3 œ œ >œ œ œ >˙ ˙ ˙

>œ œ >œ œ œ >˙ 3˙ ˙

float this car - ol with joy to thee

float this car ol with joy to thee

joy

3 nœ œ >œ œ œ >˙ ˙ ˙

>œ œ >œ œ œ >˙ 3˙ ˙

float this car - ol with joy to thee

float this car ol with joy to thee

joy

3 œ œ >œ œ œ >˙ ˙ ˙

>œ œ >œ œ œ >˙ 3˙ ˙

float this car - ol with joy to thee

float this car ol with joy to thee

joy

ff subito >

3 b œ œ >�� œ œ >˙ ˙ ˙

3 b >œ œ >œ œ œ >˙ ˙ ˙

5 5 b >œ œ >œ œ œ >œ œ >œ œ œ

float this car - ol with joy to thee

float this car ol with joy to thee

float thiscar - ol with float this car - ol with

n>œ œ >œ œ œ >˙ ˙ ˙

>œ œ >œ œ œ >˙ 3˙ ˙

float this car - ol with joy to thee

float this car ol with joy to thee

œ œ >œ œ œ >˙ ˙ ˙

>œ œ >œ œ œ >˙ 3˙ ˙

float this car - ol with joy to thee

float this car ol with joy to thee

> > > œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙

> > > œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙

float this car - ol with joy to thee

float this car ol with joy to thee

ff subito >

ff subito > ff subito > ff subito > ff subito >

ff subito

ff subito > ff subito

> ° bnœœœœœœ & ff subito> œ

3

3

3

3

˙ ˙

to

joy

3

thee

˙ ˙

to

joy

3

thee

˙ ˙

to

joy

3

thee

˙ ˙

to

joy

3

thee

˙ ˙

to

joy

3

thee

˙ ˙

to

joy

3

thee

3 œ >œ œ œ >˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙

3

>œ œ >œ œ œ >˙ 3˙ ˙ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙

˙

˙

to

thee

3

˙

˙

to

thee

˙

3

to

˙

3

to

˙

3

to 3

˙

to

33

62 62

˙ 6 2 thee

˙ 6 2 thee

˙ 6 2 thee

˙ 62 thee

62

>œ œ 5>œ œ œ >œ œ 5>œ œ œ 6 2 float thiscar - ol with float this car - ol with

>œ œ 5>œ œ œ >œ œ 5>œ œ œ 6 2 float thiscar - ol with float this car - ol with

> 5> > 5> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 62 float thiscar - ol with float this car - ol with

3 œœœœ œœ>œœ œœœœ œœœœ ˙˙>˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙˙˙ b œœ>œœ œœœœ œœ>œœ œœœœ œœœœ ˙˙>˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙˙˙ b ˙˙>˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙˙˙ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ nœœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ n˙˙ ˙˙ ˙˙ 3

3

3 ˙˙>˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ 62

>œ œ 5>œ œ œ >œ œ 5>œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 62


sopranos 1

sopranos 2

sopranos 3

altos 1

altos 2

altos 3

tenors 1

tenors 2

tenors 3

basses 1

basses 2

{

˙ 3

˙

˙ 3

˙

sff

joy

b >˙

to

thee

joy

to

thee

joy

O

Death!

sff

ffff

joy

>˙ 6 &2

to

joy

to

joy

O

Death!

sff

˙

ffff

W™

joy

to

joy

to

joy

O

Death!

sff

˙

ffff

O

Death!

° 6 &2

{

{ {

& 62

˙

˙

3

thee

˙

˙

3

thee

6 > > œ œ œ œ 6 &2

float this car - ol

>œ œ >œ œ & 62 float this car - ol

>œ œ >œ œ 6 &2 & 62 ‹

˙

thee

˙

˙

3

thee

with joy float this car - ol

>œ œ œ >œ œ

œ

>œ œ œ >œ œ

œ

with joy float this car - ol

œ >œ Ó

W™ W™

˙

ffff

O

Death!

sff

with joy

œ >œ Ó

with joy

W™

˙

with joy

6

ffff

˙

œ >œ Ó

6

with joy float this car - ol

6

float this car - ol

˙ 3

>œ œ œ >œ 6 œ

œ

6

W™

sff

ffff

O

Death!

˙

W™

b >œ

œ

>œ œ œ

œ

>œ œ œ

˙

float

this

car - ol with

float

this

car - ol with

joy

to

thee

œ

>œ œ œ

œ

>œ œ œ

3

˙

˙

this

car - ol with

float

this

car - ol with

joy

to

thee

Death!

œ

> œ œ œ

> œ

œ

> œ œ œ

> ˙

3

˙

˙

W™

car - ol with

float

this

car - ol with

joy

to

thee

>œ & 62 ‹ float > & 62 œ ‹ float > ? 62 œ

float

> ? 62 œ ¢

{

W™

91

float

> ° 6 bn˙˙˙˙˙˙ &2 > ? 62 œœ ¢

this

> œ œ

5

œ

this car - ol

>5 œ œ

œ

this car - ol

˙˙˙˙˙ ˙

˙˙˙˙˙ ˙

3

œ >œ œ œ

5

œ œ

> œ œ

œ

> œ ˙

> œ œ

this car - ol

with joy

with float

with float

˙˙>˙˙˙ ˙

œ >œ œ œ

> œ œ 5

3

˙

3

˙

˙

to

thee

œ

> œ ˙

˙

˙

this car - ol

with joy

to

thee

>5 œ œ ˙˙˙˙˙ ˙

˙˙˙˙˙ ˙

3

œ >œ œ œ 5

œ œ

3

˙˙˙˙˙ ˙ œ >˙ œ ˙

sff

˙

˙ ˙ 3

˙ ˙

ffff

W™

42 42 42 42 42 42 42

Death!

ffff

ffff

42 42

Death!

W™

ffff

42

Death!

ffff

W™ ™™™ W W W W™

42

Death!

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

34

W W ™™ WW ™™ ffff

42 42


35

° 4 sopranos & 2

altos 1

altos 2

{

93

tenors

basses

Intimo n h = 60

4 &2 ∑

Ó Ó

w

Death

w

pp

˙

w

Death

w

Ó

Ó

W

Ó

w™

U ∑

Ó

Ó

U ∑

Intimo n h = 60

W W

Ó

ppp

˙

Come

Death

pp

w

Come

G.P.

W

˙

pp

Ó

Ó

ppp

w

p

> Œ œ œ œ

w

U ∑ G.P.

U ∑

w

W

w

Come

Come

ppp

W ∑

w™

Ó w

p

> Œ œ œ œ Œ

p

> œ œ œ

love - ly and

pp

p

> Œ œ œ œ

love - ly and

ppp

Ó∑

love - ly and

love - ly and

pp

w

Come

pp

W w

˙

ppp

Death

° 4∑ &2 ? 42

U ∑

U ∑

pp

∑ ∑

¢

˙

pp

Come

pp

O

& 42 ‹

Death

?4 ¢ 2

{

W

O

& 42 ∑

U ∑

G.P.

pp

˙

Ó w w ww

pp

p

> Œ œ œ œ love - ly and

˙ pp

Œ œœ œœ œœ >œ œ œ p > Œ œœ œœ œœ


36

° sopranos & w altos 1

altos 2

{ {

98

tenor 1 solo

tenors 1

tenors 2

basses

¢

mp

˙ bw 3

sooth

mp

& w

ing 3

˙ w

sooth

&

mp

w sooth

3

˙ bw

ing

Ó

pp

5

œ œ œ œ

Œ Ó

Un - du late

Death

pp

Ó

bw™

Death

pp

5

œ œ œ œ

Ó

bw™

pp

5

œ œ œ œ

Œ Ó Œ Ó

œ œ

world

se -

3

˙ ˙ bw™

round the

Un - du late

Death

˙ ˙ bw ™ 3

round the

Un - du late

pp

œ œ

world

se -

3

˙ ˙ bw™

round the

world

mp

œ œ

w

se -

mf

world

mp

& w ‹

sooth

mp

& w ‹

sooth

mp

3

˙ bw ing 3

˙ w

ing 3

w

˙ w

° w & w w

˙˙ bw ˙ bw w

{

bw ™

& ‹

?

ing

pp

sooth

mp

? w ¢ w w

ing 3

3

˙˙ w ˙ w

pp

˙ Death

œ œ ˙

pp

˙

Death

œ œ ˙

pp

Ó

5

Ó

pp

pp

bbw w ™™

Ó

Death

5

ÓÓ

3

round the 3

œ œ œ œ Œ Ó ˙ ˙ Un - du late

pp

round the

œ œ œ œ Œ Ó ˙ ˙ 5

Un - du late

Ó

3

œ œ œ œ Œ Ó ˙ ˙

Un - du late

w™

˙w ™ œ œ ˙

pp

round the

pp

œ œ

w™

œ œ

w™

œ œ

world

se -

world

se -

world

3

œœ œœ 5œœ œœ Œ Ó 3˙˙ ˙˙

se -

w™

œœœ œœœ œœœ œœœ Œ Ó ˙˙˙ ˙˙˙ bbw w™ 5

œ œ

™ w w™

se -

˙

œœ œœ œœ œœ


37

° & b˙

mf

102

{

sopranos

altos 1

altos 2

{

tenor 1 solo

tenors 1

tenors 2

bass 1 solo

basses

{

¢

Œ œ œ œ

˙

rene - ly

&

ar - riv - ing

Œ

˙

rene - ly

&

Œ

˙

œ œ ˙

rene - ly

& ˙ ‹ rene

œ

3 œ nœ œ ˙

3

œ œ œ

mf

ar - riv

Œ œ ˙

f

ing

˙

Ó ? ˙ ¢ ˙

w

mf

Œ Œ bœ œ œ œ ˙ ˙ ˙˙

w

3

all

œ œ to

w

3

all

˙

˙

to

each

˙

˙

to

dolce p

w

3

dolce p

w

3

all

œ œ w

f

Ó

>œ n3œ œ ˙ œœ ˙˙

dolce p

w

62

Ó

62

Ó

62

each

˙

˙

to

each

˙

˙

to

each

˙

to

each

dolce

œœ œ bw œ œ w

Œ Œ œ ˙ w œ œ w Ó

w w

3

3

all

˙˙ ˙

f

Ó

62 Ó

62

Ó

62 62

in the night

Œ ˙˙ œ Œ˙ œ œ˙ œ

each

rene - ly

p

f

˙ -

to

dolce p

all

day

ar - riv

Ó ° & b˙ b˙

w

Œ Œ œ ˙ 3

mf

˙

day

? Ó

all

˙

rene - ly

˙

˙

day

- ly

œ

3

dolce p

3 Œ Œ œ ˙

Œ ∑

œ œ

f

Œ Œ œ ˙

ing

Œ ∑

& ˙ ‹

?

˙

to

˙ -

œ bw

f

day

ar - riv - ing

œ

dolce p

to

Œ Œ nœ ˙ 3

œ œ œ

˙

in the day

ar - riv - ing

rene - ly

& ‹

mf

f

3

p subito 3

˙˙ ˙˙ b ˙˙

˙˙

Ó

62

Ó

62

Ó

62


38

sopranos 1

sopranos 2

altos 1

altos 2

tenors 1

tenors 2

basses

{

° 6 &2 ˙

pp

105

{ {

p

3

3

˙

˙

˙

Soon - er

or

lat - er

pp

& 62 ˙

˙

˙

w

˙

˙

Soon - er

or

lat - er

Ó

˙

& 62

28 bw

w

28 28

p

bW

W

p

bW

W

Death

& 62 ‹

,

ppp ,

62 62

ppp ,

62

ppp

62

ppp

62

ppp

62

W

Death

& 62 ‹

p

28 W

W

Death

p

28 W

pp

? 62

p

28 bW

ppp

W

Death

& 62

, 62

W

Death

ppp

Death

del - i - cate

3

˙

° 6 &2 ˙ ¢

˙

28 bw p

3

?6 ¢ 2

{

Ó

˙

3

W

Death

3

˙

˙

˙

3

Ó

˙ ∑

˙

3

˙

˙

28 bw bW p

W 28 bW W

w

,

W W W W

ppp

62 6

&2


sopranos 1

sopranos 2

altos 1

altos 2

{

h = 72 pp

° 6˙ &2

{

tenors

basses

39

107

Prais'd

pp

6 &2 ˙

˙ be

˙

Prais'd

Prais'd be

Prais'd be

the

3 Œ œ œ Œ ˙ w

Prais'd

Prais'd be

pp

& 62 ˙

˙

Prais'd

pp

& 62 ˙

Prais'd

3

Œ œ œ Œ ˙ w Prais'd

˙ be

6 &2 ‹ ?6 ¢ 2

{

Œ œ œ Œ ˙ ˙ b˙ 3

Prais'd be

Œ œ œ Œ ˙ w 3

Prais'd be

Prais'd be

p

b˙ 3˙ ˙ bœ œ œ ˙ fath - om - less

u - ni - verse

3

b˙ b˙ ˙ œ œ œ ˙ fath - om - less

3

˙ ˙ b˙ œ œ œ ˙

Ó

3

˙ ˙ ˙ œ œ œ ˙

Ó

42

˙

42

˙

42

life

Ó

u - ni - verse

b˙ life

u - ni - verse

p

fath - om - less

For life and

u - ni - verse

p

fath - om - less

Œ œ œ œ 42

life

42 42

h = 72

° 6 ˙˙ &2

˙˙

3

Œ œœ œœ Œ ˙˙ ˙w b˙

p

pp

6 ¢ & 2 ˙˙

3 bb˙˙ b˙˙ ˙˙ bœœ œœ œœ ˙˙

˙˙

3

Œ œœ œœ Œ ˙˙ w w

3

˙˙ ˙˙ b˙˙ œœ œœ œœ ˙˙

Œ œ œœ œ 42 Ó

˙˙

?4

2


40

sopranos 1

sopranos 2

altos 1

altos 2

{

° 4 bw &2

{ {

tenor 1 solo

tenors 1

tenors 2

basses

109

w

w

f

3 Ó b˙

˙

for

ob

Ó b˙

˙

and

for

ob

˙

˙

joy

& 42 bw

and

mf

bw

w

& 42 w

joy

& 42

˙

mf

w

mf

w

bW

3

& 42 ‹

∑ mf

& 42 bW ‹ joy & 42 bw ‹ joy

w

Ó

3

and

for

bw

w

joy

œ

joy

° 4 bW & 2b w w

b˙w

? 42 bW ∑∑ ¢

bw Ó

ob

˙

-

jects

Ó

3

˙

-

˙

and

for

ob

joy

b˙ Œ bœ

œ

Œ

œ œ

œ

and knowl edge

Œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ

œ

and knowl edge

Œ

jects

and knowl edge

∑ f

3

Ó b˙

˙

and

for

ob

Ó b˙ 3

˙

b˙ b˙

and

˙

for

ob

3

and

for

f

œ œ

and knowl edge

jects

f

f

mf

˙ -

Œ

jects

mf

mf

-

f

joy

joy

˙

f

joy

?4 ∑ ¢ 2

{

mf

ob

˙ -

jects

˙ -

Œ

and knowl edge

Œ

jects

œ

and knowl edge

w

Ó b˙

w w w w

Ó b bb˙˙˙ ˙

˙˙ ˙˙

bbb˙˙˙

˙˙ ˙

Œ

œœ œœ œ œ

œœ œ

w w w

b3˙ Ó bb˙˙

˙˙ ˙

bbb˙˙˙

˙˙ ˙

Œ

œœ œœ œ œ

œœ œ

mf

3

f

˙

œ œ

-

Œ

jects

œ œ

œ

and knowl edge


sopranos 1

sopranos 2

altos 1

altos 2

{

41

° bœ ™ & 112

{ {

tenor 1 solo

tenors 1

tenors 2

basses

¢

{

ff

œ ˙ J

Ó

sweet

ff

pp

j œ ˙

Ó

cu - ri - ous

ff

& bœ ™

j œ ˙

ff

bϪ

j œ ˙

Ó

Ó

& bœ ™ ‹ cu ff

ff

& bœ ™ ‹ cu ff

bœ ™

mp

And

j œ ˙

for

#w

Ó

Ó

œœj œœ

Ó

cu - ri - ous

° bœ ™ & bbbœœœ ™™™ ? bbœœ ™™ ¢ bœ ™ ff

˙˙ ˙˙

œœ ˙˙ œJ ˙

˙

#w

œ

#w

œ

love

love

love

w pp

˙

w

sweet

love

pp

˙

w

sweet

love

pp

sweet

∑ mp

œ

#œ œ #œ œ # W Œ ∑

pp

Œ Ó Œ Ó Œ Ó a piacere mp

Œ #œ œ #œ œ And

- ri - ous

j œ ˙

w

love

love

œ Œ Ó

pp

w

- ri - ous

j œ ˙

˙

sweet

Œ #œ œ #œ œ

w

pp

sweet

cu - ri - ous

& ∑ ‹

sweet

cu - ri - ous

?

cu - ri - ous

& bœ ™

&

pp

Ó

pp

Ó

#˙˙ #˙˙

#w

for

œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó

love

#w w

#w ww

œœ Œ Ó mp

Œ œœ # œ œ # œ œ Œ Ó


42

sopranos 1

sopranos 2

altos 1

altos 2

{

° ∑ &

{ {

tenor 1 solo

tenors 1

tenors 2

basses

pp

115

˙

sweet

pp

& ∑

˙

sweet

pp

& ∑

˙

sweet

pp

& ∑

˙

sweet

mf

& ‹

love

œ #œ

love

œ #œ

love

pp

˙

sweet

pp

& ∑ ‹

˙

sweet

pp

sweet

˙ ˙

mf

pp

#œ œ #œ #œ #œ #w˙˙ ∑ 5

w™

œ œ

˙

p

w™

˙

25 #w

Ó

25 w

Ó

w™

p

Ó Ó Ó

w™

f

œ #œ w

praise!

praise!

p

f

25 #w

œ œ w

25

œœ #œœ ww ™™

ff

42

ff

42 42

p

w 25

f

œ œ w

praise!

praise!

p

f

25 #w

œ œ w

p

ff

42

ff

42

ff

42

praise!

f

˙

w 25 ###w ww

œœœœ

Ó

w w 52 # w

œœœ œœ w #œ ww

p

42

praise!

w ™™ w

ff

praise!

œ #œ w

Ó

42

praise!

w 25

love

œ #œ œ# œ

œ œ w

praise!

p

ff

praise!

f

praise!

love

œ #œ

œ œ w

praise!

love

œ œ

f

praise!

But

w™

w™

25 #w

But

w™

w™

love

° ∑ & ¢

œ #œ

#œ œ #œ #œ #œ w

? ¢ ∑

{

love

5

& ∑ ‹

?

œ #œ

p

praise!

œœœ œ

f

w w w w

42 ff

42


sopranos 1

sopranos 2

altos 1

altos 2

tenors 1

tenors 2

basses 1

basses 2

{

43

° 4 &2 118

{ {

{

¢

{

#W

w

#w

w™

˙

praise!

4 &2

pp subito

W

W

W

nW

W

nW

˙

praise!

& 42

pp subito

w

#w

praise!

4 &2

pp subito

W

praise!

#W

& 42 ‹

W

? 42 ? 42

W W

w

#W

praise!

praise!

pp subito

#W

W

W

praise!

praise!

pp subito

#W

W

W

praise!

W W ? 42 ###WW W

™ wW ˙ #˙

praise!

pp subito

pp subito

w

W

praise!

#W w W

praise!

pp subito

& 42 ‹

° 4 &2 ¢

pp subito

praise!

#w

nw W W nW W WW W

#w

#W W W

˙


44

sopranos 1

sopranos 2

altos 1

altos 2

altos 3

tenors 1

tenors 2

basses 1

basses 2

{

° w™ &

{

& w

nw ™

h = 108

w

W

praise!

& W

w

p

Ó

3

˙

praise!

For

& W

w

Ó

3

˙

¢

For 3

˙

For

& W ‹

nw

praise!

the

˙

bœ œ œ œ

sure en - wind - ing arms

˙

the

bœ œ œ œ

˙

sure en - wind - ing arms

p

Ó

w

˙

3

bw

˙

the

œ œ œ œ

sure en - wind - ing arms

? W

W

? W

W

? W ¢ W

w

˙

bw

˙WW nw ™ W w W

bw3

w

Ó

of

˙

the

3

p

˙ w

3

˙

of 3

˙

of

˙

the

˙

the

nw

° w™ & W W

˙

w

3

˙

& W ‹

praise!

3

p

praise!

{ {

˙

praise!

& —W

{

˙

121

h = 108

˙

3

˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙

bœœ œœ œœ œœ ∑

&


sopranos 1

sopranos 2

sopranos 3

altos 1

altos 2

altos 3

{

3 ° ˙ ˙ ˙ b œ œ & œ œ

{

124

tenors

basses

¢

{

mf

p

sure en - wind - ing arms of the

mf

p

45

molto rit.

œ œ œ œ ˙ ˙3 ˙ 62 ˙ sure en - wind - ing arms of the

3

arms

3

& œ œ bœ œ ˙ ˙ ˙ bœ œ œ œ ˙ ˙ ˙ 62 b˙ sure en - wind - ing arms of the

mf

p

3

& œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ sure en - wind - ing arms of the

mf

arms

6 œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ 2 ˙ 3

sure en - wind - ing arms of the

arms

˙ ˙ 3˙ ˙ ˙

˙

of

the arms of the arms

of

3

3

˙

˙ ˙ ˙ ˙ bw

of

the arms of the arms

˙

˙ w

of

the arms

sure en - wind - ing arms of the

6 œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ 2 œ œ œ œ ∑ 3

sure en - wind - ing arms of the

& bœ œ œ œ ˙ ˙ ˙ bœ œ œ œ ˙ ˙ ˙ 62 bœ œ œ œ ∑ sure en - wind - ing arms of the

mf

& œ œ œ œ ˙ ˙ ˙

sure en - wind - ing arms of the

& ‹ ?

3

sure en - wind - ing arms of the

62 ∑ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ 3

sure en - wind - ing arms of the

42

42

42

42

sure en - wind - ing

pp

3

sure en - wind - ing

pp

3

42 42

pp 3

pp

3

& œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ mf

sure en - wind - ing arms of the

˙3

sure en - wind - ing

62

42

62

42

molto rit.

° & œ œ bœœ bœœ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ bœœœ œœœ œœœ bœœœ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ 62 b˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙ 3

3

3

3

mf

3 3 6 & ¢ bœœœ œœœ œœœ œœœ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ bœœœ œœœ œœœ œœœ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ 2 bœœœ œœœ œœœ œœœ w

bw

˙

42 42


46

sopranos 1

sopranos 2

altos 1

altos 2

tenors 1

tenors 2

basses 1

basses 2

basses 3

{

Intimo h = 60 pp

° 4w &2 127

{ {

{

¢

{

3

cool

pp

& 42 w

˙

3

w

en - fold - ing 3

cool

˙

˙

3

3

w

en - fold - ing

Death

˙

pp

cool

pp

& 42 nw

˙

3

w

cool

˙

˙

˙

w

w

˙

bw

w

˙

bw

W

bw

W

˙

w

en - fold - ing

Death

pp

w

Ó

4 w™ &2 ‹ cool

˙

pp

3

™ & 42 w ‹ cool

Death

w

pp

w

w

en - fold - ing 3

w

Death

pp

& 42 nw

˙

Death

pp

pp

Ó

bW

W Death

? 42

pp

W

W

Death

? 42

pp

w

w

W

w

W

bw w

w W bW W W

Death

? 42

pp

w

Death

Intimo h = 60

° 4w &2 w

pp

4 w ¢& 2 w W

3

˙˙

˙˙ ∑

b˙w˙

3

w w ?

w w

˙

w w


rit.

° – sopranos & bw ™

altos 1

altos 2

tenors 1

tenors 2

basses 1

basses 2

basses 3

{ {

{

130

ppp

U W

bW

Death

pp

& bw ™

ppp

3

w

bw

w

U

nW

Death

pp

& w™

b˙ Death

& w™ ‹

Ó

?

ppp

3

w

bw

w

U

nW

pp

ppp

w

bW

3

U w

Death

pp

™ & bw ‹

Ó

ppp

w

bW

3

U w

U w

Death

w™

Ó

ppp

pp

U W

W Death

?

bw ™

Ó

Death

? b˙ ¢

{

Ó

47

h = 50 pp

W

U W

pp

ppp

Death

œ bœ ˙

Ó

U W

W Death

Death

h = 50

rit.

° ™ & bbbw w ww ™���™ ™ ? bw ˙ ¢

ppp

pp

bW w

pp

œ bœ w

Ó

bW W W

3

bw

w

U nW W

ppp

w W W u

3

Bloomington, Indiana Nov-Dec 2008


Whitman Carol (2008) for SSAATTBB a cappella choir