Page 1

Opleidingen 12-00221 Notitie aan Notitie van Datum Betreft

: : : :

Leden BRBS Recycling Wilma Kraaij 27 november 2012 Cursusaanbod BRBS Recycling 2013

Cursusaanbod 2013 In de periode januari t/m maart 2013 worden de volgende cursussen aangeboden: 1. Praktijkdag 2. Cursussen Asbest a. Asbest herkennen b. Deskundig Asbest Acceptant (DAA) 3. Laboratoriumproeven en monsterneming BRL 2506 4. Besluit bodemkwaliteit 5. Accepteren 6. Recyclingbeton 7. Afvaladministratie (nieuw) 8. Basiskennis Recycling en Grondstoffen (nieuw) Algemeen Alle cursussen zijn toegeschreven naar de dagelijkse praktijk van breker- en sorteerbedrijven. Vandaar dat juist voor medewerkers van deze bedrijven de cursussen een toegevoegde waarde hebben aangezien ook de docenten kennis hebben van de werkwijzen en omstandigheden van en bij breker- en sorteerbedrijven. Alle cursussen worden tegen een gereduceerd tarief aangeboden. Daarnaast zijn er afhankelijk van CAO’s mogelijk nog subsidies op de cursuskosten te behalen. Nieuw dit jaar zijn de cursussen Afvaladministratie en Basiskennis Recycling en Grondstoffen. Hieronder een korte beschrijving per cursus, doelgroep en kosten.

1.

Praktijkdagen 2013

Gelet op de goede ervaringen vanuit voorgaande jaren, organiseert BRBS Recycling ook in 2013 de Praktijkdagen. In deze cursus worden wijzigingen in de wet- en regelgeving, welke in 2012 van kracht zijn geworden en welke in 2013 worden verwacht, toegelicht en met de deelnemers besproken en zal er volop de gelegenheid zijn voor het bespreken van de dagelijkse praktijkproblemen op het gebied van wet- en regelgeving. In de syllabus zal een en ander in detail worden weergegeven, zodat een nuttig naslagwerk de dag zal completeren. Deze dag is eveneens uitermate geschikt voor het leggen en onderhouden van contacten met collega’s in dit moeilijke vakgebied. Doelgroep: Kosten: Datum: Locatie: Cursusduur: Cursusleider: Onderwerpen:

eenieder die in de praktijk wordt geconfronteerd met wet- en regelgeving € 50,= excl. BTW (incl. lunch + syllabus + certificaat van deelname) donderdag 31 januari 2013 of dinsdag 5 februari 2013; datum naar keuze BRBS Recycling te Zaltbommel hele dag dhr. Arjan Hol - Misa Advies, Meteren ondermeer LAP2, WABO, Activiteitenbesluit, EVOA, Bouwbesluit, Wet Milieubeheer, Einde-Afval, Eural Minimaal 8 – maximaal 12 deelnemers per praktijkdag

1


2.

Cursussen Asbest

a. Asbest herkennen Voor alle personen die in aanraking kunnen komen met asbest (verdachte) afvalstromen, maar die niet specifiek in de doelgroep voor de DAA cursus vallen. Bij deze cursus zal o.a. worden aangegeven hoe de verschillende soorten asbest en asbestgelijkende materialen te herkennen zijn. Tevens zal aangegeven worden hoe te handelen bij aantreffen van deze materialen en welke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn. Doelgroep: Kosten: Datum: Locatie: Cursusduur: Cursusleider: Subsidie: Onderwerpen:

iedereen die in aanraking kan komen met asbest € 165,= excl. BTW (incl. lunch + syllabus + certificaat van deelname) woensdag 6 februari 2013 BME Opleidingen te Vianen hele dag met afsluitend een BME toets aan het einde van de lesdag docent van BME Opleidingen scholingsfonds Bouw-CAO van toepassing herkenning van asbesthoudende materialen, gezondheidsrisico's, Arbo, sanering, en toepassingen Minimaal 10 – maximaal 15 deelnemers

b. Deskundig Asbest Acceptant (DAA) Deze cursus, die in 2011 voor het eerst is gegeven, is primair gericht op asbestherkenning. Er worden beginselen aangereikt op gebied van wetgeving en gebruik van PBM’s. Feitelijk is het een cursus asbest herkennen, echter afgesloten met een examen. Een cursusboek wordt voorafgaand aan de cursusdag aan de deelnemers toegezonden. De cursus is erkend door Stichting Certificatie Asbest (SCA). Daarmee is er uniformiteit en erkenning voor de sector. Dit is van belang voor de handhaver en vergunningverlener, die in toenemende mate zullen gaan toetsen op dit diploma. De cursus is voor medewerkers van breker- en sorteerbedrijven en is onderdeel van BRL 2506. Doelstelling is dat er minimaal 1 persoon per bedrijf(slocatie) over een diploma DAA beschikt. Doelgroep: Kosten:

KAM- medewerkers, voormannen, bedrijfsleiders, etc. € 250,= excl. BTW (incl. € 85,= examengeld) (incl. lunch + syllabus + persoonsgebonden certificaat conform SCA 580) Datum: dinsdag 5 maart 2013 Locatie: BME Opleidingen te Vianen Cursusduur: hele dag met afsluitend het SCA examen aan het einde van de lesdag Cursusleider: docent van BME Opleidingen Subsidie: scholingsfonds Bouw-CAO van toepassing Onderwerpen: gezondheidsrisico's, overheidsbeleid, Arbo, wet- en regelgeving, handhaving, asbestsanering, toepassingen en herkenning van asbesthoudende materialen Vrijstellingen bij: - DTA - DAV + asbestherkenning Minimaal 10 – maximaal 15 deelnemers

2


3.

Cursus Laboratoriumproeven en monsterneming BRL 2506

Tijdens deze zeer praktische cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: • Monstername en berekening monstername frequentie. • Korrelverdeling en korrelsamenstelling, gehalte platte stukken. • Samenstellingsproef (aanwezigheid asbest). • LA-coëfficiënt en dichtheid. • K-waarde. Doelgroep: KAM- coördinatoren, laboratoriummedewerkers, monsternemers Kosten: € 100,= excl. BTW (incl. lunch + syllabus + certificaat van deelname) Datum: donderdag 7 maart 2013 Locatie: KWS Laboratorium te Hoogblokland Cursusduur: hele dag Cursusleider: dhr. Roelof Braad – SGS Intron B.V., Sittard Onderwerpen: monsterneming, meetmethoden, toetsing, enz. Minimaal 10 – maximaal 15 deelnemers

4.

Cursus Besluit bodemkwaliteit

Tijdens de cursus wordt het Besluit bodemkwaliteit behandeld. Het Besluit bodemkwaliteit wordt regelmatig op onderdelen aangepast. Na deze cursus bent u weer helemaal bij. Nieuwe ontwikkelingen komen aan de orde en er worden actuele onderwerpen besproken. In hoofdzaak worden de bouwstoffen uit het Besluit behandeld, maar er wordt tevens aandacht besteed aan de belangrijkste regels voor grond. Doelgroep: KAM-coördinatoren, stafmedewerkers, werkvoorbereiders Kosten: € 175,= excl. BTW (incl. lunch + syllabus + certificaat van deelname) Datum: dinsdag 22 januari 2013 Locatie: BRBS Recycling te Zaltbommel Cursusduur: hele dag Cursusleider: dhr. Jan Schreurs – Schreurs Opleidingen BV, Weert Minimaal 8 – maximaal 12 deelnemers

5.

Cursus Accepteren

In de cursus komen alle facetten welke te maken hebben met het accepteren van bouw- en sloopafval aan de orde. De te behandelen onderdelen worden hierbij praktisch benaderd. De cursus heeft betrekking op zowel breken als sorteren. In de te verstrekken syllabus is alle informatie uitgebreid na te lezen. De cursus geeft inzicht in alle aspecten van het accepteren van afval zoals: verantwoordelijkheden, registraties, veiligheid, relevante regelgeving, Eural, Wet Milieubeheer, Besluit melden, BRL, etc.. De cursus is vooral bedoeld voor de uitvoerende werknemers. Doelgroep:

controle- en acceptatiemedewerkers, weegbrugmedewerkers, technisch commerciële medewerkers Kosten: € 160,= excl. BTW (incl. lunch + syllabus + certificaat van deelname) Datum: donderdag 17 januari 2013 nader vast te stellen Locatie: nader vast te stellen Cursusduur: hele dag Cursusleider: docent van SCM Opleidingen, Roermond Onderwerpen: relevante afvalstoffen en milieu wet- en regelgeving, controle en acceptatie, gevaarlijke stoffen, registratie Minimaal 10 – maximaal 15 deelnemers

3


6.

Recyclingbeton

De ontwikkeling in de grondstoffenmarkt maakt de interesse voor granulaten voor beton groter. Granulaten voor de betonmarkt moeten aan wezenlijk andere eisen voldoen dan producten voor de wegenbouw. Communicatie met de betonmarkt behoeft voor recyclingbedrijven nieuwe kennis. De cursus is voor medewerkers van recyclingbedrijven die granulaat voor beton (willen gaan) maken. De cursist zal beter antwoord kunnen geven op (technische) vragen, die worden gesteld over het product en de geschiktheid daarvan voor beton. Ook voor betontechnologen, die met recyclinggranulaat in aanraking komen, biedt de cursus goede aanknopingspunten. De cursus wordt gegeven door zeer ervaren cursusleiders, die hun sporen in de betonwereld en de betontechnologie ruim verdiend hebben. De cursist ontvangt na de cursus de gepresenteerde dia’s en een korte beschrijving van de kerninformatie. Doelgroep:

leveranciers van recyclingbeton of toeslagmateriaal voor beton, (recycling) betontechnologen, commercieel technische medewerkers en bedrijfsleiders Kosten: € 175,= excl. BTW (incl. lunch + certificaat van deelname) Datum: woensdag 20 maart 2013 Locatie: nader vast te stellen Cursusduur: hele dag Cursusleider: dhr. Henk Soen – Betonadvies, Schagen en dhr. Vincent Bloemberg – Rouwmaat Groep Onderwerpen: recyclingbeton, recyclinggranulaat, eisen, normen, FAQ’s Minimaal 8 – maximaal 12 deelnemers

7.

Cursus Afvaladministratie

Er komt veel administratief werk op recyclingbedrijven af. Dit is een apart vakgebied waar geldt dat een kleine fout soms flinke gevolgen kan hebben. In overleg met Hans Neele van Afvalkennis.nl, tevens expert van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, is een cursus ontwikkeld over enkele belangrijke administratieve onderwerpen. Dit is in hoofdzaak het Besluit melden afvalstoffen en de begeleidingsbrief. In deze nieuwe cursus zullen ook thema’s als EVOA, Monitoringsverplichtingen, E-PRTR en andere administratieve (transport)verplichtingen aan de orde komen. Doelgroep: medewerkers van recyclingbedrijven die met afvaladministratie in aanraking komen Kosten: € 175,= excl. BTW (incl. lunch + syllabus + certificaat van deelname) e Datum: donderdag 24 januari 2013 = vol 2 cursusdag: woensdag 30 januari 2013 Locatie: BRBS Recycling te Zaltbommel Cursusduur: hele dag Cursusleider: dhr. Hans Neele, Afvalkennis.nl Minimaal 8 – maximaal 12 deelnemers

4


8.

Cursus Basiskennis Recycling en Grondstoffen

Gezien het feit dat ons vanuit de leden regelmatig de vraag bereikte of wij als BRBS Recycling ook een Basiscursus Recycling geven, hebben wij gemeend dit jaar hier voor het eerst invulling in te geven. Deze cursus is door het secretariaat van BRBS Recycling ontwikkeld en zal door Peter Broere en Max de Vries worden gegeven. Wij hopen hiermee te voorzien in de behoefte van mensen die zich in korte tijd willen verdiepen in de Nederlandse recyclingsector. De basiscursus recycling is bedoeld voor nieuwe medewerkers in de sector, maar ook voor medewerkers die eens een totaal overzicht willen hebben van de recyclingsector. Aan de orde komen zaken als: • Afval in cijfers. • Nederland en grondstoffen. • Wat en hoe wordt er in Nederland gerecycled? • Toepassingsgebieden van recyclinggrondstoffen. • Welke algemene en specifieke afvalstoffenregelgeving bestaat er. • Overzicht en krachtenveld van stakeholders in de afval- en recyclingsector. • Hoe ‘werkt’ BRBS Recycling en waar haalt u uw informatie? Doelgroep:

nieuwe medewerkers, medewerkers die een totaal overzicht willen hebben van de recyclingsector Kosten: € 50,= excl. BTW (incl. lunch + syllabus + certificaat van deelname) Datum: dinsdag 26 maart 2013 Locatie: BRBS Recycling te Zaltbommel Cursusduur: hele dag Cursusleider: dhr. Peter Broere en dhr. Max de Vries – BRBS Recycling Minimaal 8 – maximaal 12 deelnemers

Algemene voorwaarden • Bij afmelding 1 week of minder vóór aanvang van de cursus, zal 50% van de cursussom in rekening worden gebracht. • Indien er te weinig deelname is, zal betreffende cursus niet doorgaan.

5

Cursusaanbod%20%20BRBS%20Recycling%202013  
Cursusaanbod%20%20BRBS%20Recycling%202013  

http://www.brbs.nl/files/Cursusaanbod%20%20BRBS%20Recycling%202013.pdf

Advertisement