Daltec_Fodring af kvæg

Page 1

Skal vi hjælpe til med at fodre dit kvæg? Daltec er specialist i at udvikle og producere foderanlæg. Vi leverer både komponenter og individualiserede turn-key anlæg med specialprogrammerede styringer. Vores anlæg fodrer grise og fisk i det meste af verden, men vi kan også fodre dit kvæg – præcist, lydløst og med et minimalt energiforbrug.

Individualitet er standard Med vores anlæg bestemmer du selv hvilke opgaver, der skal løses. Om du bare vil flytte foderet derhen, hvor der er behov for en restløs foderforsyning, for så at lade malkerobotten eller kraftfoderautomaten bestemme resten - eller om du vil arbejde med flere fodermidler i samme streng og kombinere dem forskelligt fra et udfordringssted til et andet, er mindre vigtigt. Anlæggene og styringerne kan sammensættes til opgaven. Vi udvikler selv vores styringer, så vi har også mulighed for at tilpasse dem til dine behov, uanset om der bare er brug for en simpel niveauføler eller specialtilpasset software.

Tag os med på råd, når du planlægger dine kvægstalde.

Enkle løsninger er bare bedre


Et Daltec-anlæg er opbygget af en række komponenter, der sammensættes efter det aktuelle behov. De er alle produceret af kvalitetskomponenter med fokus på brugervenlig betjening, driftssikkerhed, lavt energiforbrug og lang levetid. Daltec Wire Anvendelse af Daltec-wirer i foderstrenge er den mest skånsomme metode til transport af pilleret foder. Det reducerer smulddannelse væsentligt, hvilket fremmer udnyttelsen af foderet og reducerer risikoen for aflejring af foderrester i foderstrenge og -automater. Dermed optimeres foderhygiejnen, og effektforbruget reduceres, når medbringerne ikke skal tvinges gennem rør med indvendige smudsbelægninger. Samtidigt minimeres risikoen for afblanding af evt. råvarer, der flyttes i systemet.

Daltec Click-On børster

Daltec Kæde

Minimal forurening af rørsystemerne er en betingelse for god foderhygiejne, men det er også vigtigt for at minimere effektforbruget til driften. Derfor har vi udviklet en serie unikke Daltec Click-On børster til både Daltec Wire og Daltec Kæde – så dine dyr får rent foder, elforbruget minimeres og anlæggets holdbarhed forlænges.

Nogle foretrækker kædetræk i deres fodringssystemer, andre vil hellere arbejde med wiresystemer. Vi kan levere begge typer og drive dem via vores unikke fiktionsdrev. Hvis der er mange hjørner i foderstrengene, kan kæder på grund af deres smidighed være det bedste valg, men i givet fald skal der anvendes forstærkede hjørnesektioner.

Flere fodermidler i samme foderstreng I mange tilfælde er ingen grund til at montere flere forskellige foderstrenge til at transportere forskellige kraftfoderblandinger eller råvarer. Med en intelligent styring kan Daltecanlæg ”hente” fodeeret fra forskellige siloer og bringe det til de udfodringssteder, hvor der er behov for netop dén type foder.

Daltec ventiler Et vigtigt element i vores foderanlæg er Daltec-foderventilerne. De åbner og lukker i takt med, at fodermidlerne skal leveres til de enkelte udfodringslokationer. De kommunikerer med vores styringer og sørger for at alle fodertyper havner, hvor de skal leveres.


Daltec friktionstræk I Daltec arbejder vi med friktionsdrev. Det er en fleksibel og driftssikker metode til at overføre trækkraften til wirer eller kæder via medbringerskiverne. Friktionstrækket absorberer mulige afstandsændringer mellem skiverne som følge af slid, og så er det nærmest lydløst.

Daltec styringer. Simple niveaufølere eller avanceret software?

Daltec foderbeholdere og automater Vores anlæg er ikke afhængige af, at foderet leveres til vores egne foderautomater - vi kan f.eks. sagtens levere foderet frem til kraftfoderautomater fra andre leverandører, der så doserer efter deres egne styringer i f.eks. malkerobotter eller til andre foderautomater. Til formål som f.eks. fodring af fedekvæg uden transpondere, kan vi tilbyde en række foderautomater, der er enkle at montere og meget brugervenlige.

Vi udvikler selv vores styringer, så vi har også mulighed for at tilpasse dem til dine behov, uanset om der bare er brug for en simpel niveauføler, der kalder på foder, når beholderen er ved at være tom, eller specialtilpasset software. Hvis du f.eks. vil have en fodertype til en specifik lokation og andre fodermidler til et andet udfordringssted, så kan vi håndtere det i én foderstreng.

Malkerobot, goldko, opdræt....

Daltec EasyFeed er patenteret! Pat. No. EP3160223 / DK 178762 B2

I en af vores anlægstyper kan vi håndtere op til 3 foderkredse med én styring. Den primære kreds og de sekundære kredse arbejder sammen, så foderet får væsentlig kortere vej til foderautomaterne, kapaciteten forøges markant, og energiforbruget reduceres. Du kan f.eks. køre en streng omkring malkerobotterne med en type foder og lade den samme streng flytte en anden type foder til goldkøerne og en helt tredje til opdrættet.


Den bedste vejledning får du hos vores forhandlere Gennem 40 år har vi specialiseret os i udvikling og produktion af foderanlæg til landbrugs- og fiskeindustrien. Vores produkter udvikles og ajourføres i et tæt og konstant samarbejde med både slutkunder og forhandlere, så de kan opfylde både nuværende og kommende behov.

Kontakt os eller din nærmeste forhandler og hør mere om hvilket anlæg, der passer til netop dit behov. Du kan finde meget mere information om vores produkter på vores hjemmeside www.daltec.com.

7685

Vores produkter sælges gennem et net af forhandlere i det meste af verden, som er eksperter i at rådgive dig,

uanset om du skal renovere eller bygge nyt. De har et omfattende kendskab til vores produktprogram, og de kan vejlede dig omkring de muligheder et Daltec anlæg giver dig og din bedrift.

Daltec A/S · Tybovej 1 · DK-6040 Egtved · +45 76 64 04 40 · daltec@daltec.com · www.daltec.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.