Daltec_Aqua_DK V2

Page 1

Daltec Aqua

Præcis fodring af fisk

Daltec fodersystemer fremmer bæredygtigt opdræt af fisk onshore via skånsom foderhåndtering, optimal foderudnyttelse og minimalt energiforbrug.


Et Daltec tørfodringsanlæg er opbygget af en række komponenter, der kan sammensættes efter det aktuelle behov. De er alle produceret af kvalitetsmaterialer og med fokus på brugervenlig betjening, driftssikkerhed, lavt energiforbrug og lang levetid. Vi udvikler selv vores software og brugerflader. Det gør det muligt at individualisere styringerne efter behov.

Skånsom fodertransport med Daltec Wire og Daltec friktionstræk Anvendelse af Daltec-wirer i foderstrenge er den mest skånsomme metode til transport af pilleteret foder. Det reducerer smulddannelse væsentligt, hvilket fremmer udnyttelsen af foderet og reducerer risikoen for aflejring af foderrester i foderstrenge og -automater. Dermed optimeres foderhygiejnen, og effektforbruget reduceres, når medbringerne ikke skal tvinges gennem rør med indvendige smudsbelægninger. Samtidigt minimeres risikoen for afblanding af evt. råvarer, der flyttes i systemet. Daltec Wire kan forsynes med ”click-on” børster for at optimere foderhygiejnen.

I Daltec arbejder vi med friktionstræk. Det er en fleksibel og driftssikker metode til at overføre trækkraften til foderwirerne via medbringerskiverne. Friktionstrækket absorberer mulige afstandsændringer mellem skiverne som følge af slid, og så er det nærmest lydløst. Ved lange foderstrenge kan der uden problemer indsættes ekstra friktionstræk på relevante positioner, så effektoverførslen fordeles jævnt.


Nøjagtig udfodring Elektronisk foderventil Et vigtigt element i vores foderanlæg er Daltecs foderventiler. De åbnes og lukkes automatisk, når foderrationerne sendes til den aktuelle udfodringslokation. Daltec ventilerne kommunikerer med vores styringer og sørger for, at alle fodertyper leveres, hvor de skal anvendes. Alle ventiler er tilsluttet anlæggets interne netværk, så evt. alarmer eller forstyrrelser hurtigt opdages og kommunikeres.

Daltec Feed Assistant Online+ Daltec Feed Assistant Online+ er den centrale styring af foderanlægget. Via et netværk og følere i de enkelte foder­beholdere sørger den for, at der kommer frisk foder ud til lokationerne, og at foderplanen overholdes. Styringen kan betjenes enten via det indbyggede display og menusystem i styringen eller tilkobles en PC med Daltec System Manager.

Daltec foderoptager

Daltec Portionsfodring

Daltec’s 24 volts optager styres elektronisk med hensyn til f.eks. udfodringsmængde og start-stop. Optageren overvåges elektronisk og evt. alarmer vises i Daltec DSM

Daltec har udviklet et fodrings-koncept, der gør det muligt at tildele individuelle fodertyper til de enkelte lokationer. Vi kalder det ”portionsfodring”. Takket være en intelligent styring hentes foderet fra de relevante siloer og transporteres til de udfodringslokationer, hvor netop det fodermiddel eller et miks af flere fodermidler skal anvendes. Portionsfodringsanlægget kan opbygges som én lang streng med mange individuelle ventiler eller deles op i en hovedstreng med sekundære strenge. Med en primær og sekundære strenge opnås store besparelser i form af mindre transporttid, færre driftstimer på de enkelte strenge, mindre elforbrug og mindre slitage.

Management med Daltec DSM Fish Driftssikkerhed og overskuelighed er vigtige faktorer ved styring af et foderanlæg. Den daglige drift i et Daltec-anlæg kan styres og overvåges via vores enkle og over­ skuelige PC-brugerflade, der kendes under navnet Daltec System Manager. Her kan du indstille alt lige fra foderprofiler til mængder og fodertyper. Fra bruger­­­­fladen sendes alle data automatisk til den centrale foderstyring. Den varetager derefter den elektriske styring, koordinering og overvågning af alle anlæggets komponenter. Samtidigt med styringen af foderanlægget, giver Daltec DSM også et overblik over den tekniske drift og opsamler historiske data vedr. fodringen. Vi udvikler selv vores software og kan tilpasse den til individuelle forhold og behov.


Fodringsanlæg i verdensklasse Hos Daltec har vi i over 20 år udviklet og produceret foderanlæg, der er specielt designet til fiskeopdræt. De tager udgangspunkt i vores erfaring fra fodring i landbruget, vores inhouse softwareudvikling og de specielle krav, som gør sig gældende indenfor aquakultur. Vores kernekompetencer er tørfodrings-anlæg til landbrugets animalske produktion og fiskeopdræt. Målsætningen er den samme, uanset hvilken produktion, kunderne har – vi vil medvirke til at udnytte ressourcerne optimalt via anlæg der transporterer foderet med minimalt energi-forbrug og samtidigt sikrer optimal foderudnyttelse.

Christian Dall Direktør, produktudvikling og salg

’Hos Daltec udvikler vi selv vores soft­ ware for at få den bedst mulige løs­ ning i tæt dialog med vores kunder. Det er vores mål, at Daltecs teknologi­ ske løsninger altid løser konkrete behov, bringer merværdi og gør hver­ dagen lettere for vores kunder.’

’Daltec tilbyder et bredt produktpro­ gram af driftssikre kvalitetskom­ponen­ ter med lang levetid. De danner basis for vores fodrings­ koncepter, hvor Daltecs komponenter, software og know how kombineres, så kunderne får optimale løsninger.’

7606

Michael Dall Direktør, elektronik og styringer

Daltec A/S · Tybovej DK-6040 +45 76 64 04 40 · daltec@daltec.com Daltec A/S · Tybovej 1 · DK-6040 Egtved1 ·· +45 76 64Egtved 04 40 · daltec@daltec.com · www.daltec.com· www.daltec.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.