Brandsäkra Sverige tillsammans med oss!

Page 1

UTBILDNINGAR

Brandsäkra Sverige tillsammans med oss! Vi har utbildningar, litteratur, abonnemang och mötesplatser, inom flera olika kunskapsområden.

1


BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

04

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

08

ORGANISATORISKT BRANDSKYDD

12

LARM- OCH SLÄCKSYSTEM

16

BRANDFARLIGA VAROR

För ett brandsäkert Sverige I över 100 år har Brandskyddsföreningen arbetat för att öka brandsäkerheten i samhället och för att minska samhällets skadekostnader. Våra experter tillsammans med olika samverkansgrupper tar fram viktiga normer och regelverk som ligger till grund för brandsäkra lösningar. Vi har ett brett utbud av litteratur och utbildningar – oavsett om du arbetar på ett mindre kontor eller en stor industri och om du behöver grundläggande eller fördjupande kunskaper. 2

Det finns inget enkelt svar på frågan om vilken kun­ skap och vilken brandskyddsutbildning just du och ditt företag behöver. I denna broschyr beskriver vi ett axplock av vad vi kan erbjuda inom olika om­ råden, hur våra produkter hänger ihop samt vad du behöver tänka på för att säkerställa ditt brandskydd. Vill du veta mer finns ytterligare information på vår hemsida och självklart är du även välkommen att kontakta oss!


INLEDNING

20

RESTVÄRDERÄDDNING

22

HETA ARBETEN®

26

ELBESIKTNING

30

BREDDEN ÄR VÅR STYRKA

Visste du att vi är en allmännyttig ideell förening och att varje gång du väljer en produkt från Brandskyddsföreningen bidrar du till vårt arbete för ett brandsäkert Sverige?

3


BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Byggnadstekniskt brandskydd Vid alla byggen och kring alla byggnader finns det lagar och regler att ta hänsyn till. Oavsett vilken roll du har inom byggprocessen kommer du att komma i kontakt med frågor som rör brand och brandsäkerhet. Vilken kunskap behöver du för att förebygga bränder och hur ska du agera för att utrymma eller släcka om brand ändå skulle uppstå?

4


BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

5


BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

BBR 29 Brandskydd i Boverkets byggregler

Idé

eNorm Paket Byggnadstekniskt brandskydd

Brandskyddsprojektering

Projektering

Bygglov

Lås och utrymningsvägar

Panik- och nödutrymningsbeslag

Brandskydd i Boverkets byggregler

BBR 29 Brandskydd i Boverkets byggregler Handboken vägleder och förklarar före- skrifter och allmänna råd om byggnads­ tekniskt brandskydd.

Brandskydd på byggarbetsplatser Lär dig hur du kan organisera brandskydds­ arbetet och vilka åtgärder som är viktigast för att minska brandriskerna på en byggarbetsplats.

Brandskydd i Boverkets byggregler Utbildningen ger dig övergripande kunskap om kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd.

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® Den här utbildningen ger dig som utför brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats rätt kunskap, behörighet och certifikat Heta Arbeten®. Utbildningen tillhandahålls av Brandskyddsföreningens kvalitetsgranskade arrangörer som finns i hela landet.

Brandskyddsprojektering I den här utbildningen får du lära dig hur du tillämpar kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd. 6


BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® Brandskydd på byggarbetsplatser

Byggskede

Färdig byggnad

Lås och utrymningsvägar Obehöriga ska inte komma in men du vill komma ut om det brinner. Lär dig att hitta lösningar på denna intressekonflikt redan på projektstadiet. Panik- och nödutrymningsbeslag

Utbildning

Förvaltning

Litteratur

eNorm

SE HELA UTBUDET OCH FÅ MER INFORMATION PÅ brandskyddsforeningen.se

eNorm Paket Byggnadstekniskt brandskydd Genom paketet får du tillgång till de normer, regelverk och övriga dokument som gäller för det aktuella ämnesområdet. 7


BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Organisatoriskt brandskydd Vilken brandkunskap medarbetare, chefer och brandskyddsansvariga på din arbets­ plats behöver beror bland annat på verksamhetstyp och risker. Rätt kompetens i respektive roll och ett systematiskt arbete är avgörande för att organisationen ska kunna identifiera och åtgärda brandrisker och brister i brandskyddet i tid. Du som ansvarar för hela eller delar av brandskyddet i din organisation är en nyckelspelare i detta arbete – har du de kunskaper som krävs för att klara ditt uppdrag?

8


ORGANISATORISKT BRANDSKYDD

9


BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Brandskyddsledare

Brandskyddskoordinator

Brandskyddssamordnare – SBA

Brandskyddskontrollant

Webbutbildning Systematiskt brandskyddsarbete

Webbutbildning Grundläggande brandsäkerhet

Vad avgör vilken utbildning jag eller mitt företag behöver?

Verksamhetstyp och riskbild

Antalet personer och förmåga att utrymma*

* Verksamhetens storlek (CFPA riktlinjer)

10

Egendomsvärde

Fastighet


ORGANISATORISKT BRANDSKYDD

Brandskyddsledare* Vår mest omfattande brandskyddsutbild­ ning är till för dig som har ett övergripande ansvar för brandskyddet i en organisation med en komplex verksamhet eller en högre riskbild. Brandskyddskoordinator* Under fem dagar får du, som är ansvarig eller delansvarig för brandskyddet, den breda kunskap som behövs för att organi­ sera och planera brandskyddsarbetet i din organisation. Brandskyddssamordnare – SBA Alla verksamheter är skyldiga att arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Här får du som ansvarar för brandskyddet i mindre verksamheter de grundläggande kunskap­ erna för att du ska känna dig trygg i din roll. Brandskyddskontrollant Det här är utbildningen för dig som ska göra den praktiska kontrollen av brandskyddet på din arbetsplats – en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet. Webbutbildning Systematiskt brandskyddsarbete I den här utbildningen lär du dig hur du ska organisera och dokumentera brand­ skyddsarbetet.

Brandskyddsguiden En digital kunskapsbank om brandskydd och brandskyddsarbete som alltid hålls upp­ daterad med aktuellt och relevant innehåll. Nätverket Brandskyddsledarna Ett nätverk för dig som arbetar med brandskydd i företag och organisationer. SBA-handbok Här får du alla verktyg du behöver för att påbörja eller upprätthålla ditt systematiska brandskyddsarbete. Utbildning Litteratur Digitalt abonnemang Webbutbildning

SE HELA UTBUDET OCH FÅ MER INFORMATION PÅ brandskyddsforeningen.se

Webbutbildning Grundläggande brandsäkerhet Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i brandsäkerhet. Finns speciellt framtagen för: Kontor, skola, förskola, hotell, vårdboende och regionsjukvård. Egenkontroll I boken får du information och vägledning för att skapa ett kontrollsystem som passar din verksamhet. *CFPA-status 11


BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Larm- och släcksystem En viktig del i byggnaders brandskydd är de aktiva systemen, som syftar till att skydda liv, hälsa och egendom. Systemen aktiveras först när en brand bryter ut och ska då begränsa och fördröja branden samt, i bästa fall, även släcka den. Oavsett verksamhet är det viktigt att ha aktuell kunskap om larm- och släcksystem.

12


LARM- OCH SLÄCKSYSTEM

13


BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Områden Brandlarm

Sprinkler

eNorm Paket Brandlarm

eNorm Paket Vattensprinkler eNorm Paket Boendesprinkler

Anläggningskötare Brandlarm

Anläggningsskötare Sprinkler

Vad är eNorm? I eNorm finns alla de nu gällande och uppdaterade versionerna av Brandskyddsföreningens normer och regel­ verk. Abonnerar du på eNorm Paket får du tillgång till de normer, regelverk och övriga dokument som gäller för det aktuella ämnesområdet. eNorm Paket finns inom bland annat följande områden: Brandlarm Vattensprinkler Gassläcksystem Utrymningslarm med talat meddelande Vattendimma Boendesprinkler Anläggningsskötare Brandlarm Anläggningsskötare Sprinkler* Utrymningslarm med talat meddelande 14

Utbildning

eNorm

SE HELA UTBUDET OCH FÅ MER INFORMATION PÅ brandskyddsforeningen.se


LARM- OCH SLÄCKSYSTEM

Gassläcksystem

Utrymningslarm med talat meddelande

Vattendimma

eNorm Paket Gassläcksystem

eNorm Paket Utrymningslarm med talat meddelande

eNorm Paket Vattendimma

Utrymningslarm med talat meddelande

*CFPA-status 15


BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Brandfarliga varor Brand- och explosionsrisker finns överallt i vår närhet. Företag som hanterar brandfarliga varor är skyldiga att hantera dem på ett korrekt sätt och följa aktuella lagar. Det är miljön du arbetar i, vilka brandfarliga varor du hanterar samt mängden som avgör vad just du behöver kunna för att ni ska ha en säker miljö.

16


BRANDFARLIGA VAROR

17


BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

1

Mycket stor omfattning

2

Mellanstor omfattning

3

Mindre omfattning

Exempel på verksamhet

1

• Raffinaderier • Petrokemisk industi • Större läkemedelsindustri

Fördjupning föreståndare brandfarlig vara i storskalig hantering

2

• Pappers-/massaindustri • Större laboratorium • Depåanläggningar

Brandfarliga varor – föreståndare

Exempel på verksamhet

3 18

• Bensinstation • Restaurangkök • Sjukhus

Brandfarliga varor mindre omfattning – föreståndare

Brandfarliga varor – grund

Exempel på verksamhet


BRANDFARLIGA VAROR

Brandfarliga varor mindre omfattning – föreståndare Brandfarliga varor – föreståndare* Fördjupning föreståndare brandfarlig vara i storskalig hantering* Brandfarliga varor – grund Den här utbildningen ger dig som arbetar i en verksamhet som hanterar brandfarlig vara grundläggande kunskaper om brand­ farliga varor och dess egenskaper. Den är även till för dig som behöver komplettera dina förkunskaper inför utbildning till föreståndare brandfarlig vara. Arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som föreståndare brandfarliga varor eller som utfärdar tillstånd för arbete i explosionsfarlig miljö.

Dammexplosioner* Utbildningen vänder sig till dig som är produktions- och säkerhetsansvarig eller dig som hanterar fasta brännbara ämnen på bland annat anläggningar och industri (livsmedel, spannmål, trä, metall, plast, läke­ medel och sågverk), räddningstjänstpersonal och yrkesinspektörer. Explosionsskydd* Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om hur du ska bedriva ditt brandskydds­ arbete i förhållande till riskerna i en explosionsfarlig miljö. Brandfarliga och explosiva varor, grundbok Brandskydd i laboratorier

Utbildning

Litteratur

Klassning av explosionsfarliga miljöer* Utbildningen ger dig de kunskaper som behövs för att upprätta en klassningsplan enligt gällande regler och standarder.

SE HELA UTBUDET OCH FÅ MER INFORMATION PÅ brandskyddsforeningen.se

*CFPA-status 19


BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Restvärderäddning Bränder, trafikolyckor och vattenläckor kan få svåra följder för såväl människor som egendom och miljö. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning arbetar för att minimera de materiella, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av en olycka, och för att hjälpa drabbade människor att återgå till sin vardag så snart som möjligt.

20


RESTVÄRDERÄDDNING

Brand

112

Räddningstjänst

RVR

Grundutbildning i Restvärderäddning

Praktisk Restvärderäddning för museer

Webbutbildning Restvärderäddning

Restvärderäddning för försäkringsbolag

Arbetsjordning

Arbetsjordning och arbete på spårområde

Olyckor på järnväg orsakar inte bara skador på människor, fordon och miljö utan även hinder i järnvägstrafiken.

Webbutbildning Säkerhet i vägtrafikmiljö

Grundutbildning i Restvärderäddning Webbutbildning Restvärderäddning Kostnadsfri webbutbildning för dig som ska utföra restvärderäddning på och i byggnader.

Arbetsjordning och arbete på spårområde Den här utbildningen ger dig goda kunska­ per om de säkerhetsåtgärder som krävs vid arbete i spårområde och förståelse för hur avbrott i spårtrafik påverkar samhället.

Praktisk Restvärderäddning för museer Restvärderäddning för försäkringsbolag

SE HELA UTBUDET OCH FÅ MER INFORMATION PÅ brandskyddsforeningen.se

Webbutbildning Säkerhet i vägtrafikmiljö

Webbutbildning

Utbildning 21


BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Heta Arbeten

®

Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept Heta Arbeten® räddar liv, minskar skador och sparar pengar. Heta Arbeten® tillhandahåller utbildningar som ger behörighet att ge tillstånd, utföra eller vara brandvakt för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Utbildningen passar alla typer av verksam­ heter och finns på flera språk. I konceptet finns även exempellistor, blanketter, checklistor och digitala verktyg för hetarbetare och företag. Utbildningen genomförs av Brandskyddsföreningens kvalitetssäkrade utbildningsarrangörer som finns över hela landet.

22


HETA ARBETEN®

23


BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Vilken målgrupp tillhör du?

Hetarbetare Behörighetsutbildning Heta Arbeten®

Företag Heta Arbeten® PREMIUM

APP Heta Arbeten®

Instruktörer

Försäkringsbolag

Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten®

Webbutbildning för försäkringsbolag

Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten®

24


HETA ARBETEN®

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® Utbildningen ger dig som utför brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats rätt kunskap, behörighet och certifikat Heta Arbeten®. Utbildningen tillhandahålls av Brandskyddsföreningens kvalitetsgranskade arrangörer som finns i hela landet. Webbutbildning för gymnasieskola Utbildningen ingår som en förkunskapsdel i behörighetsutbildningen. APP Heta Arbeten® Verktyget för dig som utför eller ger tillstånd för heta arbeten på tillfällig arbets­ plats. Här hittar du ditt digitala certifikat, kunskapsbank, frågor och svar och den digitala tillståndslistan. Heta Arbeten® PREMIUM Digital tillståndshantering för företag.

Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® Utbildningen ger dig grundläggande kunska­ per om Heta Arbeten® och behörighet att genomgå Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten®. Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® Efter genomgången utbildning och certifie­ ring är du behörig instruktör Heta Arbeten® och kan utbilda i Behörighetsutbildning Heta Arbeten®. Webbutbildning för försäkringsbolag Kostnadsfri webbutbildning för dig som arbetar med företagsförsäkringar och behöver kunskaper om brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. FÅ MER INFORMATION PÅ hetaarbeten.se

TIPS! För dig som arbetar med heta arbeten, till exempel som tillståndsansvarig, har Brandskyddsföreningen flera utbildningar som kan fungera som fördjupningar. Bland annat ATEX, Brandfarlig vara – föreståndare, Brandskyddskoordinator och Brandskyddsledare. Se hela utbudet på brandskyddsforeningen.se

Utbildning

Produkt

Webbutbildning 25


BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Elbesiktning Genom regelbundna elrevisionsbesiktningar, som genomförs av auktoriserade besikt­ ningsingenjörer enligt anvisningar beslutade av Elektriska Nämnden, upptäcks och åtgärdas brister i svenska fastigheter och verksamheter. Att kunna möta högt men relevant ställda krav, bidrar till säkrare elanläggningar, ökad brandsäkerhet, sänkta kostnader för skador på person och egendom samt färre driftavbrott. Elektriska Nämnden är ett samverkansforum för elsäkerhet i Sverige och verksamheten drivs av Brandskyddsföreningen.

26


ELBESIKTNING

27


BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Dags för besiktning STEG 1

Försäkringstagare/fastighetsägare aviseras om besiktning och väljer en auktoriserad besiktningsingenjör att ge uppdraget till.

STEG 2

Auktoriserad besiktnings­ ingenjör och försäkringstagare/ fastighetsägare planerar in uppdraget tillsammans.

STEG 3

Auktoriserad besiktnings­ingenjör utför besiktning och upprättar protokoll.

Utbildningskrav på auktoriserade besiktningsingenjörer: Eltermografering Auktoriserad besiktningsingenjör el – grundutbildning steg 1 Auktoriserad besiktningsingenjör el – grundutbildning steg 2 Årlig vidareutbildning

Som stöd i besiktningen har besiktningsingenjörerna bland annat: Handbok Elsäkerhet i praktiken Riskbedömning vid revisionsbesiktning Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet Elektriska Nämndens anvisningar Checklistor Faktablad 28

Utbildning

Litteratur


ELBESIKTNING

STEG 4

Möte med försäkringstagare/ fastighetsägare i början och i slutet.

STEG 5

Försäkringstagare/fastighetsägare ger protokoll till service­tekniker som åtgärdar brister.

STEG 6

Försäkringstagare/fastighetsägare klarmarkerar i systemet att bristerna åtgärdats och får ett intyg på genomförd besiktning och uppfyller därmed sitt ansvar mot försäkringsbolag och myndigheter.

FÅ MER INFORMATION OM ELEKTRISKA NÄMNDENS VERKSAMHET PÅ brandskyddsforeningen.se/elbesiktning

29


BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Bredden är vår styrka Flammys brandskola

Grundläggande brandsäkerhet kontor Brandskydd i hemmet och på fritiden – Goda råd-blad

Brandsäkert vårdboende

Brandskydd inom lantbruk och hästverksamhet

Regler för brandskydd i lager Brandskyddsansvarig hotell

Regler för brandskydd på arbetsfordon inklusive skogs- och anläggningsmaskiner Grundläggande brandsäkerhet skola

Regler för fast automatiskt släcksystem på bussar

Brandsäkerhet för bostadsrättsföreningar

Brandskydd i vindkraftverk

Vägledning för brandsäkerhet i flyktingboenden

Farligt gods

Brandskydd i kyrkor


UTBILDNINGAR

Våra utbildningsformat Klassrumsutbildning Lärarledd utbildning som genomförs med handledare och deltagare på plats i vår utbildningslokal. Distansutbildning Lärarledd utbildning som genomförs från valfri geografisk plats med dator eller surfplatta som arbetsredskap. Handledare och deltagare möts i webbseminarium vid specifika tidpunkter för exempelvis lektioner och gruppövningar. Hybridutbildning En kombination av klassrums- och distans­ utbildning. Deltagare kan välja mellan att delta i vår utbildningslokal eller på distans. Webbutbildning Webbaserad utbildning som deltagare genomför individuellt via dator eller surfplatta vid valfri tidpunkt. Praktik Praktiska moment som genomförs fysiskt på plats i en övningsmiljö, ofta gruppvis. Företagsanpassad utbildning En utbildning som anpassas efter ett före­ tags verksamhet, utmaningar och behov. Utbildningen kan genomföras på valfri plats och det går att få hela eller delar av utbildningen som distansutbildning. Alla Brandskyddsföreningens utbildningar går att företagsanpassa. Gemensamma mötesplatser Vi erbjuder årligen flertalet seminarier och konferenser för att sprida aktuell kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte inom brandskydd och säkerhet mellan branscher.

Vissa utbildningar certifieras av CFPA Europe. Med ett CFPA Europe-certifikat kan du styrka din kompetens i hela Europa. Brandskyddsföreningen genomför flera utbildningar med CFPA-status.

Håll dig uppdaterad Prenumerera på Brandskyddsföreningens nyhetsbrev och få information om litteratur, utbildningar, seminarier, normer samt händelser och nyheter inom branschen. Anmäl dig på brandskyddsforeningen.se/ nyhetsbrev

Utbildning nära dig – lokala föreningar Våra 20 lokala föreningar runt om i landet erbjuder olika utbildningar. Läs mer på brandskyddsforeningen.se/ regionala-foreningar

BrandSnack

Kostnadsfria webbinarier ger dig möjlighet att ta del av brandsäker kunskap inom områden som intresserar dig. Läs mer på brandskyddsforeningen.se/ brandsnack


BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar och driver opinion för ett brandsäkrare Sverige. Vi är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skade­ kostnader, bland annat genom besiktning, utbildningar, restvärderäddning och konceptet Heta Arbeten®. Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher och genom Insamlingsstiftelsen Brandforsk finansierar vi forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet. brandskyddsforeningen.se

32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.