Samarbejdesaftale med boligselskab

Page 1

Samarbejdsaftale i forbindelse med Projekt Beredskabet banker på

Denne samarbejdsaftale indgås mellem det lokale brandvæsen og det lokale boligselskab med henblik på at gennemføre projekt ’Beredskabet banker på’ i et stærkt lokalt partnerskab. Formålet med samarbejdsaftalen er at præcisere, hvilke arbejdsopgaver samt ansvarsområder begge parter indgår i projektet med samt afstemme eventuelle forventninger til hinanden.

Projektets formål er at ruste den enkelte borgers brandforbyggende bevidsthed og kompetencer ved at brandvæsenet møder borgeren i eget hjem og opsætter røgalarmer.

Projektet afvikles af det lokale brandkadet-/ungdomsbrandkorps, der repræsenterer brandvæsenet. Brandkadet-/ungdomsbrandkorpset banker på døre i boligområdet og tilbyder at opsætte en gratis røgalarm samt informere borgeren om brandforebyggelse i hjemmet. Projektet er udviklet af Unge i Beredskabet i samarbejde med Brandsikker Bolig og med støtte fra TrygFonden.

Projektet har fokus på, at:

 Skabe dialogmøder mellem brandvæsenet og borgere, dér hvor den enkelte borger befinder sig

 Opsætte røgalarmer i borgernes hjem og oplyse om brandforebyggelse

 Øge borgeres færdigheder og kompetencer, så de kan føle sig trygge og selv reagere, hvis der opstår brand

 Nedsætte risikoen for utilsigtede dødsbrande

 Skabe tryghed i lokalområdet ved at sætte et større fokus på brandforebyggelse

 Lave relationsarbejde mellem borger og brandvæsen

 Ruste brandkadetterne til at tage ansvar lokalt og dermed gøre en forskel i deres lokalområde

Ansvarsområder

Projekt Beredskabet banker på har fokus på det lokale partnerskab mellem brandvæsenet og boligselskabet, så projektet gennemføres i samarbejde og efter afstemte aftaler mellem de to parter. Nedenstående afsnit beskriver derfor, hvilke ansvarsområder og konkrete opgaver de to parter hver især har og forpligter sig til at gennemføre i projektet.

Røgalarmerne er, efter at de er opsat af brandvæsnet, beboerens ejendom og boligforeningen har intet ansvar for vedligeholdelse, drift eller andre forhold, vedr. røgalarmerne.

Brandvæsenets opgaver

 Hænge plakater op i opgangene, og lægge flyers i beboernes postkasser med brandforebyggende råd og for at informere om den kommende indsats i boligområdet og for at sikre, at flest mulige beboere er hjemme

 Banke på dørene i boligområdet i mindre grupper bestående af cirka tre brandkadetter og en instruktør/hjælpeinstruktør

 Tilbyde at tjekke den eksisterende røgalarmen og/eller opsætte en ny gratis røgalarm med 10 års levetid ved brug af dobbeltklæbende tape

 Udlevere og gennemgå materiale fra Brandsikker Bolig om brandforebyggelse og brandsikkerhed

 Tage plakaterne ned fra opgangene igen

 Udfylde evaluering fra Unge i Beredskabet

1

Boligselskabets opgave

 Oplyse borgerne om hvornår projektet bliver afviklet, herunder at brandvæsenet kommer rundt i boligområdet og tilbyder at opsætte en gratis røgalarm samt informerer om brandforebyggelse. Dette kan fx oplyses via nyhedsbrev, hjemmeside, Facebook, fredagsbøn etc.

Andet der er aftalt mellem boligselskabet og beredskabet

Afvikling af projektet

Projekt Beredskabet banker på afvikles af brandvæsenet i boligområdet i følgende periode:

Dato(er) og tidspunkt(er):

Når brandkadet-/ungdomsbrandkorpset er rundt i boligområdet forventes det, at de når at banker på følgende antal døre: ___________

Underskrift af begge parter

Brandvæsenet Boligselskabet

Dato og underskrift

Dato og underskrift

2

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.