Page 1

BO ZAR MU SIC

Ricercar Consort

Philippe Pierlot, leiding | direction CĂŠline Scheen, sopraan | soprano 27.05.2014

Miniemenkerk | Église des Minimes


opname | captation

productie | production

met de steun van | avec le soutien de

BO ZAR MU SIC

Gelieve uit respect voor de artiesten en de muziek de stilte te bewaren. Schakel uw gsm of elektronisch uurwerk uit en hoest niet onnodig. Het is verboden te fotograferen, te filmen en opnames te maken. Pour les artistes et la musique, merci de respecter le silence. Veillez à éteindre téléphones portables, montres électroniques et à réprimer les toux. Il est interdit de photographier, filmer et enregistrer. 1


Ricercar Consort Philippe Pierlot, leiding en basviola da gamba | direction et basse de viole

Céline Scheen, sopraan | soprano Sophie Gent, viool | violon Julien Léonard, basviola da gamba | basse de viole François Guerrier, klavecimbel | clavecin

Rameau in Berlijn | Rameau à Berlin Jean-Philippe Rameau Christian Hesse 1716-1772

1683-1764

/ transcr. Ludwig

La lyre enchantée, uit | extr. Les surprises de l’Amour Prélude Gracieux – Gavottes – Air d’Uranie “C’est icy le séjour” – Loure – Air de Parthénope “Vole amour” – Contredanse – Mouvement de chaconne

voor sopraan, 2 gamba’s en basso coninuo | pour soprano, 2 violes et basse continue

Jean-Philippe Rameau Troisième concert, uit | extr. Pieces de clavecin en concerts La Lapoplinière – La timide, premier rondeau gracieux – Premier tambourin – Deuxième tambourin en rondeau voor klavecimbel, viool en gamba | pour clavecin, violon et viole

Cantate “L’impatience”

voor sopraan, gamba en basso continuo | pour soprano, viole et basse continue

pauze | pause

2


Jean-Philippe Rameau Suite, uit | extr. Castor et Pollux Descente de Jupiter – Voici des Dieux l’azile aimable – Entrée – Gavotte gaye – Chaconne voor 2 gamba’s en basso continuo | pour 2 violes et clavecin

Cantate “Orphée”

voor sopraan, viool, gamba en basso continuo | pour soprano, violon, viole et basse continue

22:00 – Einde van het concert | Fin du concert

Nederlandse teksten, p. 4 Textes français, p. 7 Biografieën | Biographies, p. 10 Gezongen teksten | Textes chantés, p. 13 VR1 Stemmen uit renaissance en barok | Voix de la renaissance et du baroque EB2 Ricercar Consort - Philippe Pierlot 3


Toelichting

Rameau in Berlijn De violist Ludwig Christian Hesse (1716-1772) was de zoon van Christian Hesse, die in Parijs viola da gamba had gestudeerd bij Marin Marais en Antoine Forqueray. Hesse schreef voor zijn broodheer Friedrich Wilhelm II, de neef en opvolger van Frederik de Grote in Potsdam, transcripties van opera’s van Rameau voor twee viola’s da gamba. Deze werken zijn in het programma van dit concert opgenomen, alsook twee cantates en een ‘pièce de clavecin en concert’.

Jean-Philippe Rameau / transcr. Ludwig Christian Hesse La lyre enchantée, uit Les surprises de l’Amour (1748) Jean-Philippe Rameau schreef het ‘opéra-ballet’ Les surprises de l’Amour voor het theater van Mme de Pompadour in Les Petits Appartements van Versailles. Hij had er reeds belangrijke werken in het genre op zitten, waaronder Les Indes galantes (1735), Les Fêtes d’Hébé (1739) en Les Fêtes de l’Hymen et de l’amour (1745). Deze werken vormen echte hoogtepunten van het ‘opéra-ballet’ en getuigen van Rameau’s voorkeur voor ballet en dans. Les surprises de l’Amour bestond oorspronkelijk uit een proloog, een eerste ‘entrée’ (La lyre enchantée) en een tweede ‘entrée’. De opera werd herhaaldelijk bijgewerkt en aangepast, maar kende steeds een immens succes. In La lyre enchantée wordt verteld dat Uranie niet wil horen van de liefdesverklaringen van Linus, de muze van de heldenpoëzie. Maar wanneer Amor een betoverde lier in een eikenboom hangt en Uranie die aanraakt, bezwijkt ze voor zijn liefde. Blijdschap alom!

4


Jean-Philippe Rameau Troisième concert, uit Pieces de clavecin en concerts (1741) De 19 Pièces de clavecin en concerts van Rameau zijn de enige kamermuziekwerken van zijn hand. Ze zijn gegroepeerd in vijf suites (of ‘concerten’) waarin het klavecimbel, begeleid door de viool en de viola da gamba, zich bevrijdt van zijn rol van basso continuo. Het Troisième concert opent met een hommage van Rameau aan zijn beschermheer, de fermier général Alexandre Le Riche de La Pouplinière. Het volgende deel, La timide, omvat twee gevoelige rondeaux. De twee tambourins ten slotte zijn geïnspireerd op de Provençaalse dans.

Cantate “L’impatience”

(ca. 1715-22)

Van Rameau zijn zeven cantates bewaard, die dateren uit een periode die loopt van ca. 1715 tot ca. 1728. Hij beschouwde ze als een uitstekende voorbereiding op het componeren van opera’s. In “L’impatience” wacht de minnaar ongeduldig op zijn geliefde. Hij vergelijkt zijn lot met het zachte gezang van de vogels, die reeds gelukkig zijn. Maar dan verschijnt zijn geliefde Corine, en de cantate eindigt met de moraal van het verhaal: om gelukkig te zijn, moet je tranen laten en zuchten. De viola da gamba speelt in de verschillende aria’s van deze cantate een concerterende rol en is zeer Italiaans van inspiratie.

Suite, uit Castor et Pollux

(1737)

Vier jaar na Hippolyte et Aricie schreef Rameau zijn tweede ‘tragédie en musique’, Castor et Pollux, die op 24 oktober 1737 in de Académie Royale in pemière ging. Het is Rameau’s beroemdste, meest complete compositie die bovendien het langst op de affiche stond. Het libretto is gebaseerd op de antieke legende van Castor en Pollux, en wordt beschouwd als een van de beste die Rameau in handen kreeg. De ongewone thematiek gaat over de tweeling Castor (die sterfelijk is) en Pollux (die onsterfelijk is). Beiden zijn verliefd op dezelfde vrouw. Maar hun hechte broederband maakt dat ze zich voor elkaar willen opofferen omwille van de liefde. Geroerd door de wederzijdse toewijding van de broers, maakt Jupiter hen beiden uit-

5


eindelijk onsterfelijk. Opmerkelijk in deze suite zijn Voici des Dieux l’azile aimable, een bekoorlijke sarabande, en de verrukkelijke Chaconne op het einde van de opera, de spreekwoordelijke kers op de taart.

Cantate “Orphée”

(1721)

Het alombekende verhaal van Orpheus en Euridice behoort sinds oudsher tot de populairste mythologische thema’s in de muziek. Andere Franse componisten, zoals Clérembault en Charpentier, waren Rameau al voorgegaan in het toonzetten van dit verhaal uit de Metamorfosen van Ovidius. Orpheus weet met zijn gezang de goden van de onderwereld gunstig te stemmen zodat ze toestaan dat hij zijn geliefde Eurydice, die gestorven is, opnieuw met zich mag meenemen naar de wereld van de levenden, op voorwaarde dat hij onderweg niet omkijkt. Maar dit blijkt voor de verliefde Orpheus onmogelijk te zijn... In Rameau’s Cantate “Orphée” wisselen vier recitatieven af met vier ‘airs’, waarin de componist contrasterende emoties verklankt. De ‘airs’ zijn zeer gevarieerd en bevatten zowel Italiaanse als Franse kenmerken.

6


clef d'écoute

Rameau à Berlin Le violiste Ludwig Christian Hesse (1716-1772) était le fils de Christian Hesse qui avait étudié la viole de gambe avec Marin Marais et Antoine Forqueray à Paris. Il a réalisé pour son patron, Friedrich Wilhelm II, neveu et successeur de Frédéric le Grand à Potsdam, des transcriptions d’opéras de Rameau pour deux violes de gambes. Ces œuvres sont à l’affiche de ce concert aux côtés de deux cantates et d’une pièce de clavecin en concert.

Jean-Philippe Rameau / transcr. Ludwig Christian Hesse La lyre enchantée, tiré de Les surprises de l’Amour (1748) Jean-Philippe Rameau a écrit l’opéra-ballet Les surprises de l’Amour pour le théâtre de Mme de Pompadour dans les Petits Appartements de Versailles. Il avait déjà composé d’importantes œuvres dans le même genre, dont Les Indes galantes (1735), Les Fêtes d’Hébé (1739) et Les Fêtes de l’Hymen et de l’amour (1745). Ces œuvres constituent réellement le point culminant de l’opéra-ballet et témoignent de la prédilection de Rameau pour le ballet et la danse. Les surprises de l’Amour se composaient initialement d’un prologue, d’une première entrée (La lyre enchantée) et d’une seconde entrée. L’opéra a été remanié et adapté à plusieurs reprises, mais a connu à chaque fois un immense succès. La lyre enchantée raconte qu’Uranie ne voulait rien entendre des déclarations d’amour de Linus, fils de la muse de la poésie épique. Mais lorsque Cupidon a accroché une lyre ensorcelée à un chêne et qu’Uranie l’a touchée, elle a fini par céder à ses avances. Ô joie, Ô bonheur !

7


Jean-Philippe Rameau Troisième concert, tiré de Pièces de clavecin en concerts (1741)

Les 19 Pièces de clavecin en concerts de Rameau sont ses seules œuvres de musique de chambre. Elles sont regroupées en cinq suites (ou « concerts ») dans lesquelles le clavecin, accompagné par le violon et la viole de gambe, se libère de son rôle de basse continue. Le Troisième concert s’ouvre sur un hommage de Rameau à son bienfaiteur, le fermier général Alexandre Le Riche de La Pouplinière. La partie suivante, La timide, inclut deux rondeaux émouvants. Enfin, les deux tambourins sont inspirés de la danse provençale.

Cantate « L’impatience »

(vers 1715-22)

Nous avons conservé sept cantates de Rameau, qui remontent à 17151728 environ. Il les considérait comme la préparation idéale à la composition d’opéras. Dans L’impatience, un amant attend impatiemment sa dulcinée. Il compare son destin au chant agréable des oiseaux, qui sont toujours heureux. Puis apparaît sa bien-aimée, Corine, et la cantate se termine par la morale de l’histoire : pour être heureux, il faut pleurer et soupirer. Dans les différentes arias de cette cantate, la viole de gambe joue un rôle concertant et est clairement d’inspiration italienne.

Suite, tiré de Castor et Pollux

(1737)

Quatre ans après Hippolyte et Aricie, Rameau a composé sa deuxième tragédie en musique, intitulée Castor et Pollux. La première a eu lieu le 24 octobre 1737 à l’Académie Royale. C’est la composition la plus célèbre et la plus complète de Rameau, et aussi celle qui est restée le plus longtemps à l’affiche. Le livret est basé sur la légende antique de Castor et Pollux et est considéré comme le meilleur que Rameau ait eu entre les mains. L’œuvre a une thématique inhabituelle : les jumeaux Castor (mortel) et Pollux (immortel). Tous deux sont amoureux de la même femme. Mais leur lien fraternel est si fort qu’ils veulent tous les deux se sacrifier pour l’autre en raison de leur amour. Ému par le dévouement réciproque des

8


frères, Jupiter finit par les rendre tous les deux immortels. Les passages les plus remarquables de cette suite sont Voici des Dieux l’azile aimable, une charmante sarabande, et la ravissante Chaconne à la fin de l’opéra, la cerise sur le gâteau.

Cantate « Orphée »

(1721)

La très célèbre histoire d’Orphée et d’Eurydice compte depuis la nuit des temps parmi les thèmes mythologiques les plus populaires de la musique. D’autres compositeurs français, comme Clérembault et Charpentier, avaient déjà précédé Rameau en mettant en musique ce récit tiré des Métamorphoses d’Ovide. Grâce à son chant, Orphée arrive à convaincre les dieux des Enfers de le laisser ramener sa femme, Eurydice, qui est décédée, dans le royaume des vivants. Il a une seule condition à respecter : ne pas se retourner avant d’être arrivé. Mais cela s’avère impossible pour Orphée, tant il est amoureux. Dans la Cantate « Orphée » de Rameau, quatre récitatifs alternent avec quatre airs, dans lesquels le compositeur fait ressortir des émotions contrastées. Les airs sont variés et incluent des caractéristiques tant françaises qu’italiennes.

9


Biografieën | Biographies

Ricercar Consort Philippe Pierlot, basviola da gamba | basse de viole Sophie Gent, viool | violon Julien Léonard, basviola da gamba | basse de viole François Guerrier, klavecimbel | clavecin • Eerste concerttournee in 1985. Bouwde snel een internationale reputatie op, vooral met cantates en Duitse instrumentale barokmuziek. • Talrijke concerten met Henri Ledroit, Max van Egmond, James Bowman... en een vijftigtal opnamen met werk van weinig gekende componisten (Nicolaus Bruhns, Matthias Weckmann e.a.). • Staat onder leiding van Philippe Pierlot. • Repertoire: grootschalige producties, waaronder Telemanns Don Quichotte en Monteverdi’s Il Ritorno d’Ulisse, naast sacrale muziek en kamermuziek. • Geniet de steun van de Communauté Wallonie-Bruxelles. • Recente discografie bij Mirare: de Johannespassie van J.S. Bach o.l.v. Philippe Pierlot (2011), Apothéoses van Couperin o.l.v. Philippe Pierlot (2012). NL

• Première tournée de concerts en 1985. Acquiert rapidement une réputation internationale, notamment dans le domaine des cantates et de la musique instrumentale du baroque allemand. Nombreux concerts avec H. Ledroit, M. van Egmond, J. Bowman... et enregistrements d’une cinquantaine de disques consacrés à des compositeurs méconnus (N. Bruhns, M. Weckmann...). • Ensemble dirigé par Ph. Pierlot. • Répertoire : productions de grande envergure dont Don Quichotte de Telemann et Il Ritorno d’Ulisse de Monteverdi, de musique sacrée et de musique de chambre. • Bénéficie du soutien de la Communauté Wallonie-Bruxelles. • Discographie récente chez Mirare : la Passion selon saint Jean de Bach, s.l.d. Ph. Pierlot (2011), Apothéoses de Couperin s.l.d. de Ph. Pierlot (2012). FR

• www.ricercarconsort.com

10


Philippe Pierlot, leiding | direction • Geboren in Luik in 1958. Studies gitaar en luit, nadien viola da gamba bij W. Kuijken. • Een van de stichtende leden van het Ricercar Consort, dat hij sinds 1998 leidt in 18e-eeuwse werken. • Bewerking en restauratie van de opera’s Il Ritorno d’Ulisse van Monteverdi en Sémélé van Marais, maar ook van Bachs Markuspassie. • Doceert aan de conservatoria van Brussel en Den Haag. • Directeur van het Festival Bach en Vallée Mosane. • Heeft sinds 2001 een eigen platenlabel: Flora. • 2011-2013: samenwerking met muzikanten van het conservatorium van Peking in hedendaags werk voor Europese barokinstrumenten en traditionele Chinese instrumenten. • Recente discografie: Apothéoses van Couperin met het Ricercar Consort (Mirare, 2012). NL

© Lou Herion

• Né à Liège en 1958. Étudie la guitare et le luth, puis la viole de gambe auprès de W. Kuijken. • Est l’un des membres fondateurs du Ricercar Consort, qu’il dirige depuis 1998, dans des œuvres du XVIIe siècle. Adaptation et restauration des opéras Il ritorno d’Ulisse de Monteverdi et de Sémélé de Marais ainsi que de la Passion selon saint Marc de Bach. • Enseigne aux Conservatoires de Bruxelles et de La Haye. • Fondateur et directeur artistique du Festival Bach en Vallée Mosane. • 2001 : fonde le label Flora. • 2011-2013  : collaboration avec des musiciens du Conservatoire de Pékin autour d’instruments baroques européens et traditionnels chinois, suscitant des créations contemporaines. • Discographie récente  : Apothéoses de Couperin avec le Ricercar Consort (Mirare, 2012). FR

11


Céline Scheen, sopraan | soprano • Geboren in Verviers in 1976. • Opleiding aan de Guildhall School van Londen bij V. Rosza. • Zingt op de grootste festivals en in prestigieuze zalen o.l.v. R. Goebel, I. Bolton, R. Jacobs, J. Savall, Ph. Herreweghe, J. Tubéry… • Zong in de Munt, in de Opéra du Rhin, op de Innsbrucker Festwochen, alsook in Caen, Lille, New York, Cremona... in opera’s van Mozart, Gluck, Cavalli, Rameau, Monteverdi e.a. • 2014: Mattheuspassie in Kopenhagen met het Symfonieorkest van de Deense Radio (A. Marcon) en vervolgens in Dresden en Praag met Collegium 1704 (V. Luks). Concerten met Les Ambassadeurs, Les Pages et les Chantres van het Centre de Musique Baroque de Versailles, het Orkestra Petronius, de Holland Baroque Society, etc. • Uitgebreide discografie. NL

© Dina Kottgen

• Née à Verviers en 1976. • Formation à la Guildhall School de Londres auprès de V. Rosza. • Chante dans les plus grands festivals et les plus prestigieuses salles, s.l.d. R. Goebel, I. Bolton, R. Jacobs, J. Savall, Ph. Herreweghe, J. Tubéry… • A chanté à La Monnaie, à l’Opéra du Rhin, au Festival d’Innsbruck, à Caen, Lille, New York, Crémone... dans des opéras de Mozart, Gluck, Cavalli, Rameau, Monteverdi et autres. • 2014 : Passion selon Saint Matthieu à Copenhague avec l’Orchestre symphonique de la Radio danoise (A. Marcon) puis à Dresde et Prague avec le Collegium 1704 (V. Luks). Concerts avec Les Ambassadeurs, Les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, l’Orkestra Petronius, la Holland Baroque Society, etc. • Discographie abondante. FR

12


gezongen teksten | textes chantés

Ricercar Consort © Lou Herion

Jean-Philippe Rameau / transcr. Ludwig Christian Hesse La lyre enchantée, uit | extr. Les surprises de l’Amour

Parthénope

Charme de mon vainqueur, doux accents de ma voix, Formez avec mes yeux un si tendre langage, Qu’il puisse écouter mille fois Et mes serments & mon hommage. Imitez les oiseaux qui chantent dans ces bois, Accompagnez leur chant, secondez leur ramage ; Vous plairez davantage À l’Amant dont je fuis les lois.

Charme de mon vainqueur, doux accents de ma voix, Formez avec mes yeux un si tendre langage, Qu’il puisse écouter mille fois Et mes serments & mon hommage.

Uranie

C’est ici le séjour Où le fils d’Apollon doit bientôt reparaître. Attendons... Quel objet vient de frapper mes yeux ! 13


Pourquoi cette Lyre en ces lieux ? À l’une de mes sœurs elle appartient peut-être. Voyons... en la touchant, amusons nos loisirs. Douce volupté d’un cœur tendre Triomphez de tous les plaisirs Ah, Dieu ! Que me fait-elle entendre !... Mais je crains peu de m’y laisser surprendre : Ce sont de vains accords qu’emportent les Zéphyrs. Douce volupté d’un cœur tendre Triomphez de tous les plaisirs L’Amour cause quelques soupirs, Mais le bonheur doit en dépendre. Douce volupté d’un cœur tendre Triomphez de tous les plaisirs Quels sons touchants ! Je devrais les suspendre.

14

Linus, mon cher Linus, quelle ardeur de te voir Brûle mon âme impatiente ! Trop d’intérêt pour toi commence à m’émouvoir Et mon amitié m’épouvante. « La sagesse est de bien aimer, « Et d’aimer toujours sans partage. On est heureux si l’on peut s’enflammer ; Si l’on est constant on est sage. La sagesse est de bien aimer, Et d’aimer toujours sans partage.

Parthénope

Vole, Amour, prête-moi tes armes ; Que le cœur de Linus s’enflamme chaque jour. Que ne puis-je augmenter mes charmes Pour ajoutez à son Amour.


Cantate “L’impatience”

Récitatif

Ces lieux brillent déjà d’une vive clarté. Depuis longtemps j’ai vu naitre l’aurore; Le charmant objet que j’adore Devait la précéder dans ce bois écarté. Mais je ne la vois point encore.

Air Gai

Ce n’est plus le poids de ma chaine qui me fait pousser des soupirs. La seule attente des plaisirs fait a présent toute ma peine ! Attends-tu pour payer ma flamme, Amour. Que je sois plus épris? Tu connais l’ardeur de mon âme, En peux-tu retarder le prix?

Récitatif

Les oiseaux d’alentour chantent dans ce bocage, et je connois à leur ramage que rien ne manque plus au bonheur de leurs feux. Ils goûtent avant moi les fruits de la constance; Peut-être mieux traités, sont-ils plus amoureux.

Air tendre

Pourquoi leur envier leur juste récompense ? L’amour ne me fait point d’offense Quand il rend les amants heureux ! Il songe à redoubler, par mon impatience, Le doux plaisir qui doit suivre mes vœux.

Récitatif

Mais Corine parait, je vois enfin les charme Qui vont dissiper mes alarmes. Allons tomber a ses genoux! Oiseaux, de votre sort, je ne suis plus jaloux!

Air léger

Tu te plais, enfant de Cythère. A faire acheter tes douceurs, L’amant que tu veux satisfaire. N’est point exempt de tes rigueurs ! Pour être heureux dans ton empire, Il faut qu’il en coute des pleurs. Plus un fidèle amant soupire, Mieux il connait le prix de tes faveurs.

15


Cantate “Orphée”

Récitatif

Par le charme vainqueur d’un chant harmonieux Orphée à l’empire des ombres Arrachait l’objet de ses vœux Et le fils de Vénus, dans ces routes trop sombres, Conduisait son triomphe à l’éclat de ses feux. Un plaisir seul manquait à ce mortel heureux : Pluton, par une loi bizarre, Avait, jusqu’au pied du Ténare Contraint ses regards amoureux ; Mais de jeunes Amours une escorte riante Essayait d’amuser son âme impatiente Par ces chants gracieux.

Air

Que du bruit de tes hauts exploits L’Univers toujours retentisse, Et qu’aux sons vainqueurs de ta voix Désormais la terre obéisse. L’enfer en respecte les lois. Elle a su réparer l’outrage Que t’avait fait l’injuste sort, Et l’avare sein de la mort Te rend la beauté qui t’engage.

16

Récitatif

Mais son âme sensible à la seule Eurydice, Ne songe qu’au plaisir dont le terme est prochain : Cessez, dit-il, cessez un éloge si vain !

Air gracieux

J’ai pour témoin de ma victoire Les beaux yeux qui m’ont enflammé. C’est le seul prix, la seule gloire, Dont mon cœur puisse être charmé. A ce penser flatteur, il s’émeut, il se trouble, Il cède enfin au violent transport De sa flamme qui se redouble. Attend, fais sur ton cœur encor quelques efforts ! C’en est fait ... et ses yeux ont vu ceux d’Eurydice ! ... Triste jouet de l’infernal caprice, Prête à quitter les sombres bords, Une barbare main la retient chez les morts. Ému par des nouveaux accords, Ce malheureux époux croit attendrir Mégère. Elle est sourde, et ce n’est qu’à l’enfant de Cythère Qu’il fait entendre ainsi sa plainte et ses remords :


Amour, amour, c’est toi qui fais mon crime. Vole aux enfers le réparer ! Ah ! Devaient-ils nous séparer Pour un transport si légitime ? Amour, amour, c’est toi qui fais mon crime. Ne saurais-tu le réparer !

Récitatif

Inutiles regrets !.. à sa douleur mortelle Tout l’abandonne sans retour. Ce n’est plus qu’en quittant le jour Qu’il peut rejoindre ce qu’il aime.

Air gai

En amour il est un moment Marqué pour notre récompense. Si quelquefois par indolence On échappe ce point charmant, Plus souvent encor un amant Se perd par trop d’impatience. De ses désirs impétueux L’amant habile est toujours maître ; Il tâche avec soin de connaître L’instant qui doit combler ses vœux. Tel aujourd’hui serait heureux S’il n’avait voulu trop tôt l’être !

17


Wij danken onze partners voor hun steun | Nous remercions nos partenaires pour leur soutien | We thank our partners for their support Overheidssteun | Soutien public Federale Regering | Gouvernement Fédéral

• Diensten van de Eerste Minister, Cel algemene beleids-coördinatie | Services du Premier Ministre, Cellule de coordination générale de la politique • Federale verheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directie Vervoerinfrastructuur | Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction Infrastructure de Transport • Diensten van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Beleidscel financiën | Services du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Cellule stratégique finances • Diensten van de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken, Beleidscel begroting | Services de la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Cellule stratégique budget • Diensten van de Minister van Buitenlandse Zaken | Services du Ministre des Affaires étrangères • Diensten van de Minister van Buitenlandse Handel | Services du Ministre du Commerce extérieur • Diensten van de Minister van Ontwikkelingsamenwerking | Services du Ministre de la Coopération au Développement • Diensten van de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen | Services du Ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l’égalité des chances • Diensten van de Staatssecretaris van overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting | Services du Secrétaire d’état des Entreprises publiques, adjoint au Ministre du Budget • Nationale Loterij | Loterie Nationale • Nationale Bank van België | Banque Nationale de Belgique Vlaamse Gemeenschap

• Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel • Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en media & Coördinatie Brussel Communauté Française

• Cabinet de la Ministre-Présidente, en charge de l’enseignement obligatoire et de la promotion sociale • Cabinet de la Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse-Direction générale de la Culture, Service de la Musique Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Région de Bruxelles-Capitale

• Kabinet van de Minister-President, belast met Plaatselijke besturen, Ruimtelijke ordening, Monumenten en landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare netheid, Buitenlandse handel, Ontwikkelingssamenwerking | Cabinet du Ministre-Président, en charge des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du territoire, des Monuments et sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique, du Commerce extérieur, de la Coopération au Développement • Kabinet van de Minister-, belast met Financiën, Begroting, Externe betrekkingen, Informatica | Cabinet du Ministre, en charge des Finances, du Budget, des Relations extérieures, de l’Informatique • Kabinet van de Minister van Mobiliteit en Openbare werken | Cabinet du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics • Kabinet van de Staatssecretaris, belast met Huisvesting en Stedenbouw | Cabinet du Secrétaire d’état, en charge du Logement et de l’Urbanisme • Kabinet van de Staatssecretaris van Openbare netheid en van Monumenten en Landschappen | Cabinet du Secrétaire d’état, en charge de la Propreté publiquet et des Monuments et Sites Vlaamse Gemeenschapscommissie

• Kabinet van de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken – Directie Cultuur Internationale partners | Partenaires internationaux

Barbican Centre London • BOZAR Brussels • Cité de la musique Paris • Calouste Gulbenkian Foundation Lisbon • Casa da Música Porto • Het Concertgebouw Amsterdam • Festspielhaus Baden-Baden • Kölner Philharmonie • Laeiszhalle Elbphilharmonie Hamburg • L’Auditori Barcelona • Megaron • The Athens Concert Hall • Musikverein Wien • Palace of Arts – Budapest • Palau de la Música Catalana • Philharmonie Luxembourg • Stockholms Konserthus • Théâtre des Champs-Elysées Paris • The Sage Gateshead • Town Hall & Symphony Hall Birmingham • Wiener Konzerthaus • Paleis voor Schone Kunsten Brussel | Palais des Beaux-Arts de Bruxelles Buitenlandse overheidssteun | Aides publiques étrangères Ambassades en Permanente vertegenwoordigingen | Ambassades et Représentations permanentes

Alliance Française • British Council • Canada • China | Chine • Det Danske Kulturinstitut • Duitsland | Allemagne • Finnish Cultural Institute for Benelux • Frankrijk | France • Goethe Institut • Groot-Brittannië | GrandeBretagne • ICCR (Indian Council for Cultural Relations) • Istituto Italiano di Cultura • Instituto Cervantes • Louvain Institute for Ireland in Europe • Magyar Kulturàlis Intézet-Brüsszel (Hongarije | Hongrie) • Nederland | Pays-Bas • Österreichisches Kulturforum Brüssel • Porticus/Benevolentia • Tsjechisch Centrum | Centre tchèque • Vertretung Baden-Württemberg bei der EU – Vertretung des Freistaates Bayern bei der EU • VlaamsNederlands Huis • USA

18


Overheidssteun | Soutien public | Public Partners KINGDOM OF BELGIUM EENDRA CH T

www.diplomatie.belgium.be M

AA

KT

MA

CHT

L’ U N I O N

FA

IT

LA

F ORC E

Institutionele partners | Partenaires institutionnels | Institutional partners

Structurele partners | Partenaires structurels | Structural partners

Media partners | Partenaires médias

Bevoorrechte partners | Partenaires privilégiés | Privileged partners

BOZAR

BOZAR LITERATURE BOZAR STUDIOS

GDF SUEZ GDF_SUEZ_foundation_GB_signature_CMYK 10/12/2013 24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87 Web : www.carrenoir.com

BOZAR MASTERPLAN

RÉFÉRENCES COULEUR

M100% Y100%

K80%

BOZAR EXPO PHOTO

BOZAR MUSIC

Steunende partners | Sociétés

Promotiepartners | Partenaires

partenaires | Supporting partners

promotionels | Promotional partners

Officiële leveranciers | Fournisseurs officiels | Offical suppliers

Internationale partners | Partenaires internationaux | International partners

2007 - 2013

19


Wij danken onze BOZAR PATRONS voor hun steun Nous remercions nos BOZAR PATRONS pour leur soutien We thank our BOZAR PATRONS for their support

Madame Geneviève Alsteens • Madame Marie-Louise Angenent • Monsieur et Madame Etienne d’Argembeau • Comte et Comtesse Christian d’Armand de Chateauvieux • Monsieur Laurent Arnauts • Monsieur Alain Aubry • Monsieur et Madame Laurent Badin • Baron en Barones Jean-Pierre de Bandt • Monsieur Erard de Becker • Monsieur et Madame Roger Bégault • Madame Marie Bégault • Monsieur Jean-François Bellis • Baron et Baronne Berghmans • Madame Sophie Bertin • Baron en Barones Luc Bertrand • De Heer Stefaan Bettens • De Heer en Mevrouw Carl Bevernage • Madame Bia • Professor en Mevrouw Roger Blanpain • Baron et Baronne Bodson • Monsieur et Madame Mickey Boël • Comte et Comtesse Boël • Monsieur Vincent Boone • Monsieur et Madame William BostynBaetzner • Monsieur Thierry Bouckaert • De Heer Harry Boukes • Monsieur et Madame Jacques Bouriez • De Heer en Mevrouw Alfons Brenninkmeijer • De Heer en Mevrouw Didier Brenninkmeijer-Kestens • Ambassadeur Dr. Günther Burghardt en Mevrouw Rita Burghardt-Byl • Mevrouw Helena Bussers • Comte et Comtesse Paul Buysse • Monsieur Jean-Edouard Carbonnelle • Baron Cardon de Lichtbuer • Madame Pauline Cardon de Lichtbuer • Monsieur et Madame Michel Carlier • Monsieur et Madame Hervé de Carmoy • Monsieur Sergio Carvalho • Monsieur Luciano Cellura • Mevrouw Ingrid Ceusters-Luyten • Docteur Rouchdy Chaker • Monsieur Cédric Chauvelot • Prince et Princesse de Chimay • Monsieur et Madame Christian Chéruy • Madame Marianne Claes • Monsieur Nicolas Clarembeaux • Madame Jean de Cock de Rameyen • Monsieur Bernard de Cock de Rameyen • Comtesse Michel Cornet d’Elzius • Monsieur et Madame Patrice Crouan • Prince Guillaume de Croÿ • De Heer Géry Daeninck • Monsieur et Madame Denis Dalibot • Monsieur et Madame Bernard Darty • Vicomte Davignon • De Heer en Mevrouw Philippe De Baere • Monsieur et Madame Philippe Decleire • Monsieur Pascal De Graer • Baron Andreas De Leenheer • Monsieur Michel Delloye • Chevalier et Madame Henry Delwaide • Monsieur Jean-Marie Delwart • Monsieur et Madame Alain De Pauw • Monsieur Patrick Derom • Madame Anne De Smeth • Madame Danièle De Temmerman-Urvater • Monsieur Régis D’Hondt • De Heer en Mevrouw Xavier D’Hulst-Struyven • Monsieur et Madame Thierry R. Dillard • Monsieur Jean-Baptiste Douville de Franssu • Monsieur Alain Dromer • De Heer en Mevrouw Bernard Dubois • Madame Sylvie Dubois • Monsieur et Madame Pierre Dumolard-Balthazard • De Heer en Mevrouw Geert Duyck • Mr. Graham Edwards • Monsieur et Madame Laurent Facques • De Heer en Mevrouw Jean-Pierre Fierens • Madame Jacques E. François • Madame Monique Fritz • Madame Sophie de Galbert • Madame Marie-Christine Gennart • Monsieur Alain Goldschmidt • Madame Sylvia Goldschmidt • De Heer André Gordts • Comtesse Nadine le Grelle • Monsieur et Madame Pierre Guilbert • Madame Nathalie Guiot • Madame Bernard Guttman • De Heren Patrick Haemelinck en Pascal van der Kelen, architects • Monsieur Paul Haine • Monsieur Bernard Hanotiau • De Heer en Mevrouw Philippe Haspeslagh • Madame Nadine van Havre • Monsieur Thierry 20


Hazevoets • De Heer en Mevrouw Pieter Heering • Monsieur Jean-Pierre Hoa • Monsieur et Madame Philippe le Hodey • De Heer Xavier Hufkens • De Heer † en Mevrouw Bonno H. Hylkema • Monsieur Michel Isralson • Monsieur Fernand Jacquet • Monsieur Maxime Jadot • Barones Janssen • Baron et Baronne PaulEmmanuel Janssen • Monsieur et Madame Mathieu Janssens van der Maelen • Madame Patricia de Jong • Madame Elisabeth Jongen • De Heer en Mevrouw Martin Kallen • Monsieur et Madame Adnan Kandiyoti • Monsieur Claude Kandiyoti • Monsieur Pierre Klees • Monsieur Peter Klein et Madame Susanne Hinrichs • Dr. Klaus Körner • Monsieur Charles Kramarz • Madame Jean-Jacques Kreglinger • Monsieur et Madame Charles Kriwin • Monsieur Peter Kronschnabl • Monsieur et Madame Remmert Laan • Monsieur et Madame Antoine Labbé • Madame Marleen Lammerant • Monsieur Marc L. Landeau • Mademoiselle Alexandra et Monsieur Ludovic van Laethem • Monsieur et Madame FrancisCharles Lang • Madame Brigitte de Laubarede • Comte Jean-Pierre de Launoit • Comte Bernard de Launoit • Chevalier et Madame Laurent Josi • Monsieur Pierre Lebeau • Monsieur † et Madame Henri Lederhandler • Monsieur et Madame François Legein • Monsieur et Madame Laurent Legein • Monsieur et Madame Charles-Henri Lehideux • Monsieur Mark Le Jeune • Monsieur et Madame Gérald Leprince Jungbluth • Madame Dominique Leroy • De Heer en Mevrouw Thomas Leysen • Madame Véronique Lhoist † • Madame Florence Lippens • Madame Daphné Lippitt • Monsieur et Madame Clive Llewellyn • Monsieur Manfred Loeb • Comte et Comtesse Jean-Baptiste de Looz-Corswarem • Monsieur et Madame Thierry Lorang • De Heer Peter Maenhout • Madame Oscar Mairlot • Monsieur Jean-Pierre Marchant • Monsieur et Madame Jean-Pierre Mariën • De Heer en Mevrouw Frederic Martens • Monsieur et Madame Yves-Loïc Martin • Monsieur et Madame Dominique Mathieu-Defforey • Monsieur et Madame Etienne Mathy • Monsieur et Madame Paul van der Meerschen • Monsieur et Madame Olivier Merveilleux du Vignaux • De Heer en Mevrouw Frank Monstrey-Noé • Jonkheer en Jonkvrouw Philippe Moorkens • Madame Jean Moureau-Stoclet • De Heer en Mevrouw Harold Naessens • Comtesse Eric de Nazelle • Madame Nelson • De Heer Olivier A. Onghena -‘t Hooft • Mevrouw Thérèse Opstal • Monsieur Laurent Pampfer • Comte et Comtesse Renaud du Parc Locmaria • Monsieur et Madame Jean Pelfrene-Piqueray • Monsieur et Madame Peninon • Monsieur et Madame Olivier Périer • Monsieur Frédéric Peyré • Madame Florence Pierre • De Heer Kris Pierreux • Madame Marie-Caroline Plaquet • Madame Suzanne de Potter • Mevrouw Anna Potters • Monsieur et Madame André Querton • Madame Hermine Rédélé Siegrist • Monsieur William Roelants de Stappers • Monsieur et Madame Jean-Rémy Roussel • Monsieur et Madame Jean Russotto • Monsieur et Madame de Saint-Rapt • Monsieur et Madame Samir Sabet d’Acre • Monsieur et Madame Frederic Samama • Mevrouw Anne-Marie Saquet • Monsieur JeanPierre Schaeken-Willemaers • De Heer Remy Schepens en Mevrouw Laureys • Monsieur Adrien de Schietere de Lophem • Monsieur Eric-Emmanuel Schmitt • Monsieur et Madame Philippe Schöller • Monsieur et Madame Hans C. Schwab • Madame Ingrid Schwaiger • Chevalier et Madame Alec de Selliers de Moranville • Madame Gaëlle Siegrist Mendelssohn • Madame Pascale Siegrist 21


• Madame Valérie Siegrist du Couëdic • Messieurs Bernard Slegten et Olivier Toegemann • Monsieur Anthony Simon • Mr. Trevor Soames & Ms Camilla Permin • Madame Marina Solvay • Monsieur Patrick Solvay • Madame Mario Spandre • Monsieur Eric Speeckaert • Vicomte Philippe de Spoelberch • Madame AnneVéronique Stainier • Madame Irene Steels-Wilsing • De Heer en Mevrouw Jan Steyaert • Stichting Liedts-Meesen • Monsieur et Madame Stoclet • Princesse zu Stolberg-Stolberg • Monsieur et Madame Julien Struyven • De Heer en Mevrouw Frank Sweerts • De Heer Coen Teulings • Monsieur Daniel Thierry • Monsieur Gilbert Tornel • Madame Brigitte Ullens de Schooten • Monsieur Marc Urban • De Heer Marc Vandecandelaere • Mevrouw Greet Van de Velde • De Heer Didier Van de Vyver • Monsieur et Madame Bruno Vanderschelden • De Heer en Mevrouw Werner Van Lembergen - Verhoeven • Madame Lizzie Van Nieuwenhuyse • De Heer en Mevrouw Robert van Oordt • De Heer en Mevrouw Anton van Rossum • Mevrouw Ludo Van Thillo • De Heer Johan Van Wassenhove • Baron et Baronne de Vaucleroy • Baronne Velge • De Heer Eric Verbeeck • De Heer en Mevrouw Eddy Vermeersch • Mevrouw Peggy Vermeylen • Monsieur et Madame Alexis Verougstraete • De Heer en Mevrouw Axel Vervoordt • Monsieur Alain Vulihman • De Heer en Mevrouw Karel Vinck • Madame Gabriel Waucquez • De Heer John-Joseph Waumans • Monsieur et Madame André Wielemans • Monsieur et Madame Peter Wilhelm • Monsieur et Madame Luc Willame • Monsieur Robert Willocx • Madame Véronique Wilmot • Monsieur et Madame Antoine Winckler • Chevalier Godefroid de Wouters d’Oplinter • Zeno X Gallery – Antwerp • Monsieur et Madame Jacques Zucker •

bozar corporate patrons

ABN AMRO • BANK OF NEW YORK MELLON • BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE • BIRD & BIRD • BKCP • KBC BANK NV • LHOIST • LE MERIDIEN • LINKLATERS • LOMBARD ODIER • NH HOTELES • PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS S.A. • SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENT S.A./FEDERALE PARTICIPATIEEN INVESTERINGS MAATSCHAPPIJ N.V. • S.W.I.F.T. Contact : +32 (0)2 507 82 87 – corp@bozar.be Join the patrons!

• Catherine Carniaux - 02 507 84 21 - catherine.carniaux@bozar.be • Valérie Cardon - 02 507 84 01 - valérie.cardon@bozar.be 22


23


BO ZAR MU SIC

Foto | Photo: Gilbert Garcin, Le départ, 2000. Courtesy Galerie Les filles du calvaire

27.05.2014 Ricercar Consort, Philippe Pierlot, Céline Scheen  

Programmes for different events (such as concerts and plays) produced by the Brussels Centre for Fine Arts, which include biographies of the...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you