BOVAGkrant 2020-11

Page 22

AUTOBELASTING

BOVAG MA AKT U WEGWIJS IN EEN COMPLEX DOSSIER

De bpm-brei Autobedrijven zagen de bpm de laatste jaren niet omlaaggaan zoals het Rijk beloofde, maar juist spectaculair stijgen. Een wirwar van regels ligt hieraan ten grondslag en maakt het bpm-­dossier soms moeilijk te volgen. Rogier Kuin, manager Public Affairs, en José Burgemeester, relatiemanager RDW en Belastingdienst, maken u daarom wegwijs en laten zien hoe BOVAG zich – vaak met succes – inzet voor een lagere bpm.

22 BOVAGkrant NUMMER 11 / NOVEMBER 2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.