BOVAGkrant 2015-15 versie Tankstations en Autowasebdrijven

Page 9

Tekst: Maaike Tindemans

SNEAK PREVIEW Op de Algemene Ledenvergadering van BOVAG Tankstations in oktober werd een sneak preview gegeven van het rapport. BOVAG is het rapport nu aan het optimaliseren op basis van nieuwe inzichten. Zodra dit klaar is, zullen leden hierover worden geïnformeerd via de nieuwsbrief en het BOVAG Ledenportaal. Ook organiseert BOVAG volgend jaar een serie regiobijeenkomsten rond deze brandstof­visie en scenario’s.

De toekomst is te sturen, we hopen dat de overheid keuzes maakt voor brandstoffen die zij structureel gaat stimuleren

zaak te verhuizen of zelfs af te bouwen en uiteindelijk te stoppen. Nu kunnen ze nog zelf sturing geven aan dat proces, maar op een gegeven moment is het te laat.”

Scenario’s

4 MOGELIJKE BRANDSTOFSCENARIO’S VOOR PERSONEN- EN BESTELAUTO’S

Jean-Paul de Poorter is mede-eigenaar van MMG Advies. In opdracht van BOVAG heeft hij de brandstofvisie die BOVAG eerder dit jaar presenteerde, verder doorgerekend. “Het rapport bouwt voort op het SER-Rapport ‘Een duurzame brandstofvisie met LEF’. In dit SER-rapport staat één toekomstvisie omschreven. Wij hebben gekeken wat de gevolgen voor het wagenpark zijn als alternatieve brandstoffen sneller of minder snel opkomen dan verwacht. Zo zijn we op meerdere scenario’s uitgekomen.” De Poorter spreekt in het rapport geen voorkeur uit voor een bepaald type brandstof waar ondernemers het beste in kunnen investeren. “Daar is geen algemeen advies over te geven”, zegt hij. “Veel is afhankelijk van de regio, het marktgebied, het type bedrijf, de locatie en de visie van de ondernemer. Sommige tankstations bevinden zich bijvoorbeeld in een gebied waar groengas veel geproduceerd en gestimuleerd wordt. Het rijden op groengas kan in die regio een succes worden, terwijl dat elders niet zo hoeft te zijn.”

1.

Transitiefase

3.

Het rapport bevat mogelijke scenario’s voor de toekomst, maar beschrijft ook welke veranderingen leden kunnen doorvoeren in de transitiefase. BOVAG zal haar leden daar de komende periode zoveel mogelijk bij gaan helpen, want een keuze is niet zo makkelijk gemaakt. Op basis van nieuwe kennis zullen de scenario’s indien nodig ook steeds worden aangepast, zodat ze zo realistisch mogelijk blijven. Jan Paul Kerkhof, voorzitter van BOVAG Tankstations, zegt dat dit soort berekeningen ook houvast geven in de gesprekken die BOVAG heeft met de overheid. “De toekomst is te sturen. We hopen dat de overheid keuzes maakt voor brandstoffen die zij structureel gaat stimuleren. Die duidelijkheid hebben wij nodig om te kunnen investeren.” Hij adviseert ondernemers om nu al met gemeentes in gesprek te gaan over de toekomst en samen na te denken over bestemmingsplannen en vergunningen. “Ondernemers die investeren in de toekomst hebben meer kans om te overleven.”

Gas als transitiebrandstof in de overgang op elektrisch rijden Rijden op aardgas (cng) en elektricititeit (PHEV/EV) komen tot 2030 beide op. Aardgas dienst als een transitiebrandstof en neemt na 2030 weer af. Gas dient als een transitiebrandstof en neemt na 2030 weer af. Elektrisch rijden groeit na 2030 door. In 2030 komt het rijden op waterstof op.

2.

Benzine en diesel dominant tot de overgang naar waterstof Rijden op aardgas en elektriciteit komen geen van beide op. Benzine en diesel blijven tot 2030 dominant. Vanaf 2030 is de businesscase voor het rijden op waterstof sluitend. Rijden op waterstof zal langzaam maar zeker dominant worden, vanwege de noodzaak om het wegverkeer van personen- en bestelauto’s nul-emissie te maken.

Uitfaseren benzine en diesel, infaseren elektrisch en waterstof Aardgas komt in dit scenario tot 2030 niet op, maar elektrisch rijden wel en sterker dan in scenario 1. Vanaf 2030 is de businesscase voor waterstof sluitend en verwerft ook deze energiedrager een aanzienlijk marktaandeel.

4.

Gas als transitiebrandstof in de overgang naar waterstof Elektrisch rijden komt tot 2030 niet op, maar aardgas wel. Gas dient als transitiebrandstof en neemt na 2030 weer af. Vanaf 2030 is de businesscase voor rijden op waterstof sluitend en zal deze energiedrager dominant worden. Ook aan de slag met de toekomstscenario’s? Hou dan het BOVAG Ledenportaal in de gaten. Binnenkort staan daarop per scenario adviezen voor acties die tankstationsondernemers kunnen uitvoeren ter voorbereiding op de toekomst. BOVAGkrant NUMMER 15 / NOVEMBER 2015 9


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.