BOVAGkrant 2015-11 - versie Tweewielerbedrijven

Page 15

Tekst: Linda in 't Hout

De fabrikant mag niet zomaar aan de fietsretailer voorbij gaan. Overleg op gelijkwaardige basis is een must

Aandachtspunten Het BOVAG Dealer­platform heeft een lijst samengesteld met tien aandachtspunten voor een eerlijke en evenwichtige samen­werking tussen fabrikant en fietsbedrijf:

1 2 3 4

Vastgelegde overlegstructuur Dataconvenant voor klantgegevens Werkbaar garantieprogramma

Vastlegging primair verzorgingsgebied (indien mogelijk)

belang van RODI inzien. “RODI is gigantisch waardevol voor de fabrikanten. Ze krijgen zo op een presenteerblaadje aangeboden wat de fietsretailers van hun dienstverlening vinden. Ze moeten zich bewust worden dat we niet proberen om de poten onder hun stoel weg te zagen, maar dat we zoeken naar een goede manier van samenwerken in de toekomst. Het is belangrijk dat we er allebei zo sterk mogelijk uitkomen.”

Dealeradviesboek Begin september komt het Dealeradviesboek uit. Dit boek bevat een uitgebreide samenvatting van de uitkomsten van het RODI-onderzoek. Daarnaast lichten BOVAG-juristen de contracten door. Deze inzichten leveren aanbevelingen op, waarop het dealerplatform zijn plannen en doelstellingen baseert. Het Dealeradviesboek is hét boodschappenlijstje van het dealerplatform. Niels Hansen: “We zijn tot tien aandachtspunten gekomen voor de samenwerking tussen fabrikant en fietsbedrijf. Samen

met de juridische afdeling gaan we de prioriteiten bepalen en maken we een actielijst van wat we nu gaan ondernemen. Het RODI-onderzoek geeft genoeg input waar zowel wij als de fietsretailer het komende jaar mee aan de slag kan.” Want als individueel fietsbedrijf kun je er ook je voordeel mee doen. “Wil je met een bepaald merk in zee gaan? Check dan vooraf de contractuele aandachtspunten van dat merk en lees het contract goed. Mocht u vragen hebben over de juridische inhoud van het contract, neem dan contact met ons op. Wij hebben alle contracten grondig bekeken en helpen u graag.” Aldus het advies van Niels Hansen. “Het Dealeradviesboek is een resumé van wat de juristen van BOVAG hebben bevonden over een aantal belangrijke onderwerpen uit het dealercontract. Gebruik het Dealeradviesboek ook tijdens de gesprekken met de fabrikant. Je ziet bijvoorbeeld dat je niet de enige bent die garantie-afhandeling een issue vindt. Dat maakt je een stuk sterker in de onderhandeling met de fabrikant.”

5 6 7 8 9

Eenduidige afmontage­regels Eerlijke plannings­afspraken

Transparantee voorwaarden Duidelijkheid over direct sales

Objectieve verkoop-, voorraad- en collectie­ doelstellingen

10

Reële looptijd en opzeggingstermijn

Meer informatie leest u in het Dealeradviesboek. Dit boek is begin september beschikbaar via leden.bovag.nl/dealeradvies­ boekfiets. BOVAG houdt u via de nieuwsbrief op de hoogte.

BOVAGkrant NUMMER 11 / SEPTEMBER 2015 15


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.