Netweek Τεύχος 448

Page 46

Ηλίας Κυριακάκης

Βασίλης Μαγουλάς

την εταιρεία, αλλά και ο στρατηγικός σχεδιασµός της και οι προοπτικές της ∆ΙΑΣ –ο ρόλος της οποίας ήδη επεκτείνεται πολύ µακρύτερα από τις διατραπεζικές συναλλαγές µέσω ΑΤΜ- και συνδέεται άµεσα µε την τεχνολογία πληρωµών που υποστηρίζει. ∆εδοµένα που αποκτούν επιπλέον ενδιαφέρον καθώς στην φάση του µετασχηµατισµού του τοπίου πληρωµών της χώρας, οι αναλογίες των πληρωµών που διεκπεραιώνονται µέσω των τεχνολογιών της ∆ΙΑΣ αλλάζουν. Με µόνο ένα µικρό ποσοστό να γίνεται πια µέσω καρτών και µε τον κύριο όγκο των συναλλαγών –ίσο µε µιάµιση φορά το ΑΕΠ της χώρας όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά- να κινείται χάρη σε αυτές ψηφιακά.

The new Payments Business Landscape

46

Μαρία Νασιάκου

Έυα Ροδάκη

Χρήστος Τόπακας

Κώστας Πάικος

Παναγιώτης Πολύδωρος

James Pomeroy

∆ηµήτρης Σαλαµπάσης

Nasir Zubairi

netwee • ΣΕΠ Τ ΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Στον χώρο όπου το Digital Banking καλείται να αναµετρηθεί µε το Smart Banking µας µετέφερε στο δεύτερο µέρος του συνεδρίου –αφιερωµένο στο επιχειρηµατικό τοπίο των new payments- ο συντονιστής του και αρχισυντάκτης του περιοδικού Digital Finance της Boussias, Άγγελος Ανδρέου. Σε αυτό, η Έφη Μπήτρου, Head of Digital Business στην Εθνική Τράπεζας ανέλαβε να καθοδηγήσει το κοινό στα άδυτα της ψηφιακής τραπεζικής και να εξηγήσει πως η τράπεζα ολοκληρώνει την µετάβαση της από το digital στο smart banking. Με κύριους άξονες τη µετάπτωση συναλλαγών και τραπεζικών εργασιών από το κατάστηµα στα ψηφιακά κανάλια και την ενίσχυση των πωλήσεων πιο «παραδοσιακών» τραπεζικών προϊόντων όπως κάρτες, δάνεια κλπ πάντα µέσα από µια φιλική προς το χρήστη ψηφιακή εµπειρία. Περνώντας έτσι από το customer reach στο customer retention, για να προσφέρει ακόµα περισσότερα και καλύτερα fintech εργαλεία στον χρήστη-πελάτη. Αλλά και στον τρόπο µε τον οποίο το smart banking δεν στήνει απλώς ένα ακόµα ψηφιακό στρώµα στις παραδοσιακές διεργασίες, αλλά τις αναδιαµορφώνει εξ ολοκλήρου µε απώτερο στόχο µια hyper personalized εµπειρία για τον πελάτη. Στη συνέχεια ο ∆όκτωρ Ιωάννης Ηλιάδης, µέλος του ∆Σ του Ελληνικού παραρτήµατος του ∆ιεθνούς Οργανισµού Επαγγελµατιών Ασφάλειας Πληροφοριών, ISC, παρουσίασε τις κύριες τάσεις στην εξέλιξη του τοµέα της ασφάλειας αλλά και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών των digital payments. Ανέδειξε τον καταλυτικό ρόλο της COVID-19 στην αλλαγή του παγκόσµιου σκηνικού ψηφιακών συναλλαγών και την εξοικείωση του κοινού µε αυτές, αλλά και την πορεία σύγκρουσης που έχει µε την ταυτόχρονη κλιµάκωση των κακόβουλων κυβερνοεπιθέσεων σε προγράµµατα και υποδοµές, σε βαθµό που όπως αναφέρει ο πρόεδρος του US Federal Reserve, να θεωρεί την απειλή των τελευταίων χειρότερη από την κρίση του 2008. Αµέσως µετά, οι Παναγιώτης Αδαµαντιάδης Retail Commercial Director της Alfa Pastry, Κωνσταντίνος Χαρόπουλος, Information Security Manager της Tora Wallet, Ηλίας Κυριακάκης µέλος του ∆Σ της Grecotel, Βασίλης Μαγουλάς Financial Payments Development Manager της Dixons South East Europe, Μαρία Νασιάκου Group CRM & e-commerce Director των Goody’s- Everest Group of Companies, µελών του οµίλου εταιρειών Vivartia και Έυα Ροδάκη Senior Compliance Officer & Deputy DPO, CIPP/E & CIPM της Kaizen Gaming συγκρότησαν ένα πάνελ που


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.