Netweek Τεύχος 450

Page 12

Special Report

IT Infrastructure & Cloud

12

To Cloud or not to Cloud?

πίσω, καθώς υπάρχει προβληµατισµός και σκεπτικισµός. «∆ιανύουµε µία περίοδο αναταραχής, τόσο λόγω της ∆ιεθνώς περάσαµε από µια φάση excitement για το cloud, οικονοµικής κρίσης που ξεκίνησε πριν 10 χρόνια όσο και -όταν πολλές εταιρείες πέρασαν σε full cloudification- που εξαιτίας του COVID-19. Ο Peter Drucker είχε πει ότι τώρα έχει καταλαγιάσει, σε µια hybrid πραγµατικότητα, “σε περιόδους αναταραχής, ο µεγαλύτερος κίνδυνος δεν όπου συνυπάρχουν on prem και off prem εγκαταστάσεις. είναι η ίδια η αναταραχή αλλά το να λειτουργούµε µε τον Αυτό στην Ελλάδα θα συντηρείται για λίγο καιρό ακόµα τρόπο σκέψης που είχαµε πριν”. Στην περίοδο αναταραχής και γιατί το regulatory framework σε διάφορους κλάδους που διανύουµε, ζητείται µετασχηµατισµός, νέος τρόπος είναι ακόµα συντηρητικό. Η τάση του cloud first και του σκέψης και η ελπίδα που αυτός συνεπάγεται» εξηγεί ο δρ. migration υπάρχει για συγκεκριµένους λόγους, αλλά η λέξη Γιάννης Ηλιάδης µέλος ∆.Σ., (ISC)2 Hellenic Chapter και hybrid στον κόσµο των υποδοµών αρχίζει και επικρατεί». ∆ιευθυντής Υποδοµών Πληροφορικής, Τειρεσίας Α.Ε. Εξ’ Αντίθετα για τον Γιάννη Παπίδη, Chief Technology & ου και το δίληµµα «To Cloud or not to Cloud?» θα µπορούσε Business Change Officer της Dixons South East Europe, το να το έχει εκφράσει πρώτος ο Άµλετ πριν από 420 χρόνια, cloud ήταν η εξαρχής βασική παραδοχή στην αρχιτεκτονική όπως λέει χαρακτηριστικά, µιας και τα τελευταία χρόνια, της εταιρείας, η οποία µετατρέπεται σε 100% cloud based το Cloud αποτελεί πόλο έλξης για επιχειρήσεις ακριβώς σε µια στρατηγική που ολοκληρώνεται τον επόµενο χρόνο. επειδή δίνει την ευκαιρία για µετασχηµατισµό. Γεγονός «Για εµάς το cloud είναι µονόδροµος και έχει πάρα πολλά που όπως µας λέει ερµηνεύει και γιατί το 2020 ήταν το οφέλη σε ταχύτητα, αλλά και οικονοµικά, αφού µπορείς να πρώτο έτος κατά το οποίο οι παγκόσµιες επενδύσεις σε αντιµετωπίζεις τα εποχιακά peeks και valleys πολύ καλύτερα, υποδοµές Cloud υπερέβησαν αυτές του OnPrem. χωρίς να έχεις µηχανές που θα κρατάς άδειες το µεγαλύτερο Για τον Γρηγόρη Κατσαρό, Enterprise Architecture µέρος του χρόνου, περιµένοντας απλώς τα peeks, που για Senior Manager, Architecture, Online & Operattions της µας είναι πολύ σηµαντικά. Σκεφθείτε ότι ο φόρτος στο Wind, η ερώτηση αν στο µέλλον το cloud θα αντικαταστήσει Black Friday είναι 10πλάσσιος του κανονικού! Αλλά το να πλήρως την παραδοσιακή δοµή του inhouse ΙΤ, είναι κρατάς την υποδοµή στο 10πλάσιο για δύο µέρες που θα ενδιαφέρουσα, αλλά «δύσκολη». Αναγνωρίζει ότι το dig- τη χρειαστείς είναι πρόβληµα» µας λέει. «Έτσι και αλλιώς η itization, αλλά και η ταχύτητα και το agility που η χρήση υποδοµή µας ήταν outsourced στην ΙΒΜ εδώ και 5 χρόνια, cloud υπηρεσιών προσφέρει ήταν πολύ βολική και ζωτική γιατί στην εταιρεία πιστεύουµε ότι οι υποδοµές µας δεν ήταν στην ανταπόκριση του ΙΤ στην πανδηµία, καλύπτοντας στο core competency µας. Σήµερα ήδη το µεγαλύτερο µέρος µια ανάγκη για remote και virtual λειτουργία, που προήλθε της υποδοµής µας είναι σε cloud και δεν εννοώ µόνο infraχωρίς προγραµµατισµό και ανάγκασε τις εταιρείες να την structure, αλλά και SaaS λύσεις, στις οποίες καταφεύγουµε καλύψουν σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Αλλά να όπου αυτό είναι εφικτό» συµπληρώνει. αντικαταστήσει πλήρως το παραδοσιακό ΙΤ infrastructure; Ο Γιώργος Μπλυµάκης ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης «Πιστεύω πως όχι 100%. Η Ελλάδα είναι κάποια βήµατα Συστηµάτων Πληροφορικής της Alpha Bank πάλι θεωρεί

netwee • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.