Manufacturing Τεύχος 68

Page 20

Ρεπορτάζ Τα μεγάλα deals στον ενεργειακό κλάδο ΣΕΛ.28 ΣΕΛ.36 Industrial Software Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των βιομηχανιών ΣΕΛ.42 INDUSTRIAL PACKAGING Η βιώσιμη συσκευασία ως μοχλός της βιώσιμης ανάπτυξης ΣΕΛ.56 Μaintenance Το ΙIoT οδηγός στην προγνωστική συντήρηση ΣΕΛ.50 ELECΤRIC VEHICLE To μέλλον είναι ηλεκτρικό TEYXOΣ Νο.68 | ISSN 2732-7612 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 | ΤΙΜΗ: €9 ACMON DATA ΣΕΛ.32 Οδηγεί τις εξελίξεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και το Industry 4.0
Μπορείτε να γνωρίσετε τα νέα μηχανήματα της Elitron στην έκθεση SYSKEVASIA EXPO '22 Πότε: 30.9.22 - 3.10.22 Πού: METROPOLITAN EXPO Η Eurosupplies ως επίσημος αντιπρόσωπος και Εξουσιοδοτημένος Service Provider της Elitron στην Ελλάδα πρωτοπορεί για άλλη μια φορά φέρνοντας την επανάσταση στον τομέα των CNC. Μπορείτε να γνωρίσετε τα νέα μηχανήματα της Elitron στην έκθεση SYSKEVASIA EXPO '22 Πότε: 30.9.22 - 3.10.22 Πού: METROPOLITAN EXPO
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ #68 ΣΤΗΛΕΣ COVER STORY ΑΦΙΕΡΏΜΑΤΑ / ΣΥΝΕΝΤΕ Υ ΞΕΙΣ 11 Logistics 4.0 Οι νέες συνθήκες αλλάζουν τα δεδο μένα και τα κόστη στην εφοδιαστική αλυσίδα. 14 Επενδύσεις στα σκαριά Όλες τα δεδομένα και οι εξελίξεις, που αφορούν το νέο Αναπτυξιακό νόμο. 18 Plastimak Η ελληνική βιομηχανία αναλύει το στρατηγικό πλάνο, τις επενδύσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης των δύσκολων προκλήσεων της εποχής. 22 H&S 4.0 Ο ρόλος και η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Υγεία και Ασφά λεια. 66 Legend: Πρόδρομος Μποδοσάκης Αθανασιάδης Ο δαιμόνιος βιομήχανος με το υψηλό αίσθημα κοινωνικής προσφοράς. 32 Ψηφιακός μετασχηματισμός και Industry 4.0 Η Acmon Data, μέλος του ομίλου εταιρειών Acmon, παρέχει με συνέ πεια ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε βιομηχανία. 42 Βιομηχανική Συσκευασία Στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις επενδύουν στις βιώσι μες συσκευασίες για τα προϊόντα τους. 36 Industrial Software To λογισμικό αποτελεί ένα ισχυρό έρεισμα για τη μετάβαση των βιομη χανιών στο Industry 4.0. 28 Εξαγορές στην Ενέργεια Τα deals και οι συγχωνεύσεις στον ενεργειακό κλάδο ύψους 1 δισ. ευρώ. 26 ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ Η πρωτοβουλία αναδεικνύει και προω θεί με επιτυχία το σύγχρονο, επιχει ρηματικό και παραγωγικό πολιτισμό της χώρας μας. 50 Ηλεκτροκίνηση Ενσωματώνοντας καινοτομία και βιωσιμότητα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διεισδύουν στην ελληνική αγορά. 56 Βιομηχανική Συντήρηση Ο ρόλος του βιομηχανικού IoT στην προγνωστική συντήρηση. 3 Διεύθυνση Σύνταξης Κατερίνα Δρόσου τηλ. 210 6617777 (εσωτ. 261) kdrossou@boussias.com Αρχισυντάκτης Γιώργος Πανταζόπουλος τηλ. 210 6617777 (εσωτ. 320) gpantazopoulos@boussias.com Σύνταξη Άννα Χατζή τηλ. 2106617777 (εσωτ. 130) ahatzi@boussias.com Μαριλένα Καραβασίλογλου, mkaravasiloglou@boussias.com Φαίδρα Μπράττου, fbrattou@boussias.com Συνεργαζόμενοι Συντάκτες Ελένη Αθανασάτου Αλέξανδρα Γκίτση Άντα Σεϊμανίδη Χάρης Φλουδόπουλος Γραφιστική Επιμέλεια Μαρία Πετροπούλου Φωτογράφος Κορνήλιος Σαραντίογλου Image Bank www.stock.adobe.com Διαφήμιση Σοφία Ανδριτσοπούλου τηλ. 2106617777 (εσωτ. 143) sandritsopoulou@boussias.com Υποδοχή Διαφήμισης Μαγδαλένα Καπάνταη Τηλ. 2106617777 (εσωτ. 266) mkapantai@boussias.com IT Administrator Παναγιώτης Μπαλωμένος Λογιστήριο Αλέξης Σουλιώτης Λίνα Γκολομάζου Κωνσταντίνος Χασιώτης Γραμματεία Δήμητρα Σπανού Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία Pressious - Αρβανιτίδης Συσκευασία - Ένθεση - Επικόλληση Presstime Υπεύθυνος Συνδρομών Θανάσης Μουτζίκος τηλ. 210 6617777 (εσωτ. 263) amoutzikos@boussias.com Υπεύθυνη Κυκλοφορίας Ρίτα Κανδάκη τηλ. 210 6617777 (εσωτ. 236) r.kandaki@boussias.com Ετήσια Συνδρομή: €99 Εκδότης Μιχάλης Κ. Μπούσιας Διευθύντρια Περιοδικών Εκδόσεων Κατερίνα Πολυμερίδου Διευθύντρια Πωλήσεων Νένα Γιαννακίδου Group Αdvertising Director Λήδα Πλατή Group Retail Sales Director/Subscriptions Αμαλία Ψιλούδη Creative Director Γιώργος Τριχιάς Επικοινωνία ΒOUSSIAS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. Κλεισθένους 338, Τ.Κ. 153 44 Γέρακας Τ: 210 661 7777, F: 210 661 7778 e-mail: info@boussias.com Κωδικός ΕΛΤΑ: 210109 ISSN: 2732-7612 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 50 42 32 14

των

βλήτων είναι ταυ

τα βασικά

της προστασίας του περιβάλλοντος, ένα ση μαντικό ζήτημα διατήρησης των πόρων και, κυρίως, της υπεύθυνης ανθρώπινης συ μπεριφοράς. Συνεπώς, πρό κειται για μια ύψιστη κοινω νική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού από όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη στρατηγική των εμπορικών σημάτων απαιτεί νέα επιχειρη ματικά μοντέλα, που βασίζονται στη βιωσιμότητα της συσκευα σίας, ενσωματώνοντας υπηρεσί ες διαχείρισης αποβλήτων, πρό τυπα συσκευασίας και παρόχους πιστοποίησης. Η συσκευασία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα. Η εξέταση της συ σκευασίας, όμως, από μόνη της μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ρυθμιστικό σύστημα.

πραγματικότη τα, η συσκευασία

συ σκευασίας

λεια,

για

και

ση- αποτελούνται από ανθρακικές ή μεταλλικές ίνες. Οι ίνες αυτές είναι περιορισμένοι πόροι. Μέχρι το 2030, όλες οι συσκευασίες θα πρέπει να επανα χρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης CEAP 2.0 για την κυκλική οικονομία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, όλα τα υλικά συσκευασίας θα πρέπει να αποτιμηθούν στην επιδίωξη του στόχου της κυ κλικής οικονομίας, με έμφαση στον οικολογικό σχεδιασμό, στις τρέχουσες και μελλοντικές τεχνολογίες ανακύκλωσης και σε ισχυρά μέτρα για την καταπολέμηση της διασποράς. Η επικείμενη νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να εστιάζει σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων για την προώθη ση της κυκλικής οικονομίας. Η παραγωγή, η κατανάλωση και η επεξεργασία των αποβλήτων στη βιομηχανία συ σκευασίας αποτελούν το «κλειδί» για την διαδρομή προς ένα βιώσιμο μέλλον. Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και η βιώσιμη κατανάλωση πρέπει να ενθαρρύνονται προκειμένου να αποφεύγονται τα απόβλητα και να παραμένουν οι χρησιμοποιη μένοι πόροι στην οικονομία της ΕΕ, για όσο το δυνατόν μεγαλύ τερο χρονικό διάστημα. Η γνωμοδότηση περιλαμβάνει έναν κατάλογο προτιμώμενων πρώτων υλών: οι συσκευ ασίες από φυσικές ίνες και άλλα φυσικά υλικά μπορούν να αποσυνδέσουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη από τη χρήση πόρων. Τα ανανεώσιμα υλικά είναι μακράς διάρκειας, ελκυστικά, ανακυκλώσιμα και βιοδιασπώμενα. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι συσκευασίες από ίνες μπορούν να ανακυκλωθούν περισσότερες από 25 φορές, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμες για την κυκλική οικονομία. Μοναδικά μόνιμα υλικά, όπως το αλουμίνιο και ο χάλυβας, μπορούν επίσης να αποτελέσουν μέρος της κυκλικής οι κονομίας όταν χρησιμοποιούνται υπεύθυνα. Στο σχετικό αφιέρωμα του περιοδικού, αναλύονται όλες εκείνες οι τάσεις που επικρατούν στον κλάδο της συ σκευασίας, καθώς και οι προκλήσεις του δια στόματος του Δημήτρη Μαντή, Προέδρου του ΣΥΒΙΠΙΣ. Ενόψει της έκθεση

Βιομηχανική Συσκευασία ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Η ΜΕΊΩΣΗ και η δια χείριση
απο
τόχρονα
ζητήματα
Στην
που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση αντιπροσωπεύει συνήθως σημαντικά λιγότερους πόρους και έχει πολύ χαμηλότερη αξία από το προϊόν το ίδιο που προστατεύει. Για παράδειγμα, στον κλάδο των Τροφίμων, το 30% του συνόλου των τροφίμων που παράγονται παγκοσμί ως χάνεται ή σπαταλιέται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, η απώλεια προϊόντων λόγω συσκευασίας εί ναι πιθανό να έχει αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες. Η βελτίωση της συσκευασίας θα μπορούσε να είναι μια προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση αυτού του ποσοστού απώλειας τροφίμων. Οι περισσότερες από τις τεράστιες ποσότητες υλικών
που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ασφά
τη μεταφορά, τη συντήρηση, την παρουσίαση
την εφαρμογή κάθε είδους αγαθών -είτε πρόκειται για βιομη χανικούς σκοπούς, είτε για κατασκευαστικές εργασίες, είτε
συστήματα επικοινωνίας, είτε για ατομική κατανάλω
Syskevasia 2022, η ομάδα του Manufacturing θα είναι εκεί για να παρακολουθήσει δια ζώσης τις εξελίξεις του κλάδου και να συνομιλήσει με τους πρωταγωνιστές της εγχώριας αγοράς. Καλώς να ανταμώσουμε! • EDITORIAL 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • Η συσκευασία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα

έχουμε

ρουμε»

Δι ευθυντής του Ομίλου, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της περιόδου του Α’ εξαμήνου 2022 της εταιρείας. Ο ίδιος εξήγησε πως η εταιρεία παραμένει προ σηλωμένη επενδυτικά στο mega trend της αντικατάστασης των πλαστικών στον τομέα του packaging, όπως τα κουτιά των ανα ψυκτικών, καθώς το μερίδιο της βιομηχανίας συσκευασίας

παραγωγή παραδέχτηκε πως το φυσικό αέριο αποτελεί κρίσιμο καύσιμο στη λειτουργία των μονάδων αφού χρησιμοποιείται για το λιώσιμο του αλουμινίου και του χαλκού αλλά και για άλλες δραστηριότητες, ενώ αναφέρθηκε στις εναλλακτικές που εξε τάζει η εταιρεία.«Εξετάζουμε το σενάριο του LPG, ωστόσο πρό κειται για μια μακρά διαδικασία. Θα πρέπει να κάνουμε τη σχε τική έρευνα και ανάλυση, να παραγγείλουμε ειδικό εξοπλισμό, να τον εγκαταστήσουμε, να φτιάξουμε ειδικές εγκαταστάσεις

02 01 Ψηφιακός εκσυγχρονισμός για τις μονάδες της «Νερά Κρήτης» ELVALHALCOR: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ PACKAGING ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ. Μ Ε ΣΑ στο Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε ση μαντικό έργο ψηφια κού μετασχηματισμού στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας «Νερά Κρήτης». Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Infinitum, ανέλαβε για την εταιρεία Νερά Κρήτης ΑΒΕΕ την υλοποίηση έργου ψηφιακού με τασχηματισμού στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Θήβα και στις μονά δες παραγωγής στη Μακεδονία και στο Λουτράκι, ύψους 250.000 ευρώ. Για τη λύση χρησιμοποιήθηκε εξο Π ΡΟΣ Η ΛΩΣΗ στους παραγωγικούς τομείς που «αντέχουν», προσαρ μογή στις τρέχουσες οικονομι κές και γεωπολιτικές συνθήκες και προσεκτικές επενδύσεις εί ναι το τρίπτυχο πάνω στο οποίο θα κινη θεί η στρατηγική της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στο άμεσο μέλλον. Ορμώμενη από τα θετικά αποτελέσματα του εξαμήνου, η διοίκη ση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για το κλείσιμο της χρονιάς. «Έχουμε διαφοροποιημένο φάσμα δραστηριοτήτων,
παρουσία σε πολλές αγορές, επομένως θα τα καταφέ
δήλωσε εξάλλου ο Σπύρος Κοκκόλης, Οικονομικός
στην εταιρεία έφτασε το Α’ εξάμηνο του 2022 στο 54%, από 50 % για το ίδιο διάστημα το 2021. Σύμφωνα με τον Οικονομικό Διευθυ ντή του Ομίλου η βιομηχανία του packaging και των αναψυκτι πλισμός και λογισμικό των σημαντι κότερων κατασκευαστών. Η υλοποί ηση έγινε σε νέο server room, στον οποίο εγκαταστάθηκε εξοπλισμός που στηρίζεται σε Dell servers και storage ενώ το εικονικό περιβάλλον σε VMware. Η λύση αντιγραφής των δεδομένων υλοποιήθηκε με τα ερ γαλεία της Veeam. Για το δικτυακό εξοπλισμό χρησιμοποιήθηκαν λύσεις της HPE Aruba, ενώ για την ασύρματη πρόσβαση και την ασφάλεια δικτύου, έγινε χρήση εξοπλισμού της Fortinet. Τέλος, ως Antivirus εγκαταστάθηκε το λογισμικό της ESET. Η εταιρεία πέτυχε εκσυγχρονισμό του εν λόγω εργοστασίου, καθώς και διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και της δι αθεσιμότητας των συστημάτων της, βελτιώνοντας παράλληλα την απο τελεσματικότητα και την παραγωγι κότητα τόσο του προσωπικού όσο και των μηχανών παραγωγής της. Τέλος, η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από την κεντρική διαχείριση των υπο δομών του Data Center, αναμένεται να μειώσει δραστικά το συνολικό κόστος χρήσης των παραπάνω λύσεων, αυξά νοντας ταυτόχρονα και την ασφάλεια από κυβερνοκινδύνους. κών παραμένει μία από τις ανθεκτικότε ρες, κάτι που όπως είπε φάνηκε και κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008 αλλά και στην περίοδο της πανδημίας του κορονο ϊού. Όσον αφορά στα επόμενα βήματα της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στον τομέα των επενδύ σεων, η εταιρεία ετοιμάζεται για κάποιες μικρότερου κόστους επενδύσεις στην πα ραγωγή της στη Βουλγαρία, προκειμένου να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα. Ο κ. Κοκκόλης, κλη θείς να σχολιάσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην
και να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας οπότε δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε μικρό χρονικό διάστημα. Θα πάρει περίπου έξι μήνες ή περισσότερο» ανέφερε χαρακτηριστικά. NEWS 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 •

πραγματοποίησε επενδύσεις της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ, με το δεύτερο υπερσύγχρονο εργοστάσιο των 8,500 τ.μ. στην Ελ λάδα να ξεκινά την παραγωγή νέων προϊόντων, αυξάνοντας το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας κατά 35%. Εκτός αυτού, έχει προγραμματιστεί επέκταση και αναβάθμιση του ερ

γοστασίου της τρικαλινής γαλακτο βιομηχανίας στα Τρίκαλα, η οποία

παραγωγής

της Όμηρος που αριθμεί 6 συνολικά σε όλη την ελληνι κή επικράτεια. H γαλακτοβιομηχανία τώρα στοχεύει στην

03 Όμηρος: Οι νέοι υποσταθμοί και η αναβάθμιση της μονάδας στα Τρίκαλα H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Η ΤΡ Ί ΚΑΛ Ί Ν Η γαλακτοβιομη χανία Όμηρος των αδερ φών Γιαννίτση επενδύει σε δύο νέους υποσταθμούς γάλακτος, στη Λειβαδιά και στην Τρίπολη, οι οποίοι έρχονται να προστεθούν στο υπάρχον ευρύ δί κτυό της, συμβάλλοντας στην περαι τέρω ανάπτυξη της ζώνης γάλακτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη χρονιά που πέρασε η Όμηρος
ξεκινά στο τέλος του έτους. Σύμφω να με σχετική ανακοίνωση, ο νέος υποσταθμός γάλακτος στην Λειβαδιά έχει την δυνατότητα να παρέχει έως και 6000 τόνους αιγοπρόβειου γάλα κτος ανά έτος και ο υποσταθμός στην Τρίπολη, ο οποίος εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννή σου θα παρέχει περίπου 4.500 τόνους. Επίσης, στον υποσταθμό του Αγρινί ου έγινε αύξηση της χωρητικότητας στους 6.000 τόνους. Η εισκόμιση του γάλακτος γίνεται καθημερινά, όλο το χρόνο με τον στόλο των 25 βυτίων συλ λογής γάλακτος της εταιρείας. Οι δύο νέοι υποσταθμοί προστίθενται στο δίκτυο υποσταθμών
αύξηση της παραγωγής και στο διπλασιασμό των εξαγωγών καθώς και την ανάπτυξη και το λανσάρισμα νέ ων τυροκομικών προϊόντων, με στόχο οι εξαγωγές να κυμανθούν στα επίπε δα των 60 εκατομμυρίων ευρώ το 2022. 7• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Η ΧΗΤΟΣ ΒΑΖΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Μ Ε ΑΠ Ο ΦΑΣΗ του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρί θηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου επενδυτικού σχεδίου της Χήτος ΑΒΕΕ. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην αύξηση της δυ ναμικότητας της παραγωγής ανθρακούχου νερού στην μονάδα παραγωγής της Χήτος, που εδράζεται στο 12ο χλμ της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κονίτσας. Κύριο χαρακτηριστικό του επεν δυτικού σχεδίου είναι η αγορά και η εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής ανθρακούχου νερού, νέου σύγχρονου μηχανολογι κού και λοιπού εξοπλισμού και εργασιών στις κτιριακές εγκατα στάσεις. Η νέα αυτή επένδυση είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.644.222 ευρώ. Αυτή δεν είναι η μοναδική επένδυση της Ηπειρώτικης βιομηχανίας που εντά χθηκε εφέτος στον Αναπτυξιακό Νόμο. Πριν από λίγους μήνες με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου είχε ενταχθεί ένα ακόμη επενδυτικό της σχέδιο ύψους 2,99 εκατ. ευρώ. Εκείνη η επένδυση αφορούσε στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικό τητας της μονάδας παραγωγής πωμάτων και προφιαλιδίων της επιχείρησης που εδράζεται στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, ώστε η εται ρεία να καλύψει την αυξημένη ζήτηση των εργοστασίων εμφιά λωσης. Κύριο χαρακτηριστικό του επενδυτικού σχεδίου είναι η αγορά και η εγκατάσταση νέου και σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Εν τω μεταξύ, πέρυσι είχαν ενταχθεί 2 ακόμη σημαντικές επενδύσεις της επιχείρησης στον αναπτυ ξιακό νόμο. Συγκεκριμένα τον Μάιο του 2021 εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας επεν δυτικό σχέδιο ύψους 5,7 εκατ. ευρώ, που αναφέρεται «στην επέ κταση δυναμικότητας κατά 8.000 lt/ώρα, υφιστάμενης μονάδας
φυσικού μεταλλικού νερού σε γυάλινες φιάλες». Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2021, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου ύψους 14,9 εκατ. ευρώ που ανα φέρεται στην «Επέκταση δυναμικότητας των μονάδων εμφιά λωσης φυσικού μεταλλικού νερού και επιτραπέζιου νερού» στις εγκαταστάσεις της Χήτος στο Δήμο Ιωαννιτών. ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΥ ΝΕΡΟΥ. 04

επίκεντρο της ειδικής θεματικής του Υπερταμείου στη ΔΕΘ.

Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ και Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για τα Logistics αναφέρθηκε στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ για τα Logistics, αλλά και για το τι μέλλει γε νέσθαι με το πρότζεκτ του Mega Logistic Center στη Φυλή.«Ήδη έχουμε συμφωνήσει και υπογράψει με τον Δήμο Φυλής, το έχου με εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης και πιστεύουμε του χρόνου τέτοιο καιρό θα είμαστε κοντά στο να το έχουμε ωριμάσει για να το βγάλουμε προς τα έξω» σημείωσε. Η δημιουργία του συ γκεκριμένου κέντρου είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Εθνικό Συμβούλιο Logistics, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ΤΑΙΠΕΔ και αφορά στην ανάπτυξη όλων των εθνικών Logistics σε έναν ενιαίο χώρο στον Δήμο Φυλής. Ο κ. Ζηλιακόπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο έργο του Θριασίου 2, που μετά από ένα «διάλλειμα» κάποιων χρόνων ξαναμπαίνει στο στρατη γικό σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ. «Γίνεται μια προσπάθεια να ξαναμι λήσουμε με τις πολυεθνικές, με τις καινούριες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για να υλοποιηθεί αυτή η νέα στρατηγική» σημείωσε.Τέλος, στο στάδιο της αξιοποίησης βρίσκεται και το στρατόπεδο «Γκόνου» με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε ων, Άδωνι Γεωργιάδη, να απευθύνει

NEWS 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • 05 Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ιδρύει την εταιρία CemAI Η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Ο Ο Μ Ί ΛΟΣ TITAN ίδρυσε στις ΗΠΑ την CemAI, Inc., μια εταιρεία η οποία προσφέρει στον κλά δο τσιμέντου διεθνώς μια υπηρεσία νέας γε νιάς με βάση την τεχνητή νοημοσύνη για την προγνωστική συντήρηση εργοστασίων. Η υπη ρεσία συνδυάζει τη χρήση ενός λογισμικού, του οποίου η εταιρεία CemAI έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τον κλάδο τσιμέντου, με τη συνεχή παρακολούθηση και επίλυση συμβάντων από ειδικούς με εκτενή εργοστασι ακή εμπειρία και εφαρμόζεται σε ολόκληρες γραμμές παραγωγής τσιμέντου σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιώ ντας την προγνωστική ανάλυση (predictive analytics), με τη δύναμη της τεχνολογίας μηχανικής εκμάθησης, η νέα υπηρεσία επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο τα δεδο μένα λειτουργίας ολόκληρων εργοστασίων και στέλνει ει δοποιήσεις (alerts), που αναλύονται από ομάδα έμπειρων ειδικών, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές ομάδες με στόχο την επίλυση ζητημάτων πολύ πριν αυτά επηρεά σουν την ομαλή λειτουργία του εργοστασίου. Η υπηρεσία CemAI λειτουργεί μέσω πολλαπλών κέντρων απομακρυ σμένης παρακολούθησης που συλλέγουν και αναλύουν τη ροή δεδομένων από αισθητήρες σε εγκαταστάσεις του εργοστασίου αδιαλείπτως, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο ΚΕΝΤΡ Ί Κ Ο Σ Ρ Ο ΛΟΣ των Logistics και η στρατηγική του ΤΑΙΠΕΔ ώστε να καταστεί η Ελλάδα κόμβος δι εθνών διαμετακομίσεων, βρέθηκαν στο
Ο
κάλεσμα, προ ολίγων ημε ρών, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ώστε να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία. 06 ΤΑΙΠΕΔ: ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟ MEGA LOGISTIC CENTER ΣΤΗ ΦΥΛΗ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ LOGISTICS ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ.

να κάνει η χώρα άλματα στον τομέα της ανακύκλωσης. Ο Πρόε δρος του ΕΟΑΝ Βαγγέλης Καραμίντζιος, αναφερόμενος στους στόχους που έχει θέσει η Ελλάδα εμφανίστηκε αισιόδοξος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ Νίκος Χιωτάκης αναφέρθηκε στη νέα σειρά πολιτικών, που έχουν στόχο την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Οι τρεις άξονες της στρατηγι κής είναι: Η εφαρμογή των κανόνων και η εντατικοποίηση των ελέγχων στα ΣΕΔ, η συνεργασία με την τοπική Αυτοδιοίκηση και η ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ευαισθητο ποίηση, ενημέρωση κι εκπαίδευση πολιτών και επιχειρήσεων, πάνω στα ζητήματα της ανακύκλωσης.

Και οι δύο παραπάνω επενδύσεις υλοποιούνται στο Νευροκόπι του Νομού Δράμας. Ο κλάδος του μαρμάρου και των γρανιτών

9• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Ε ΚΔ Η ΛΩΣΗ Γ Ί Α Τ Ί Σ ΠΟΛ Ί Τ Ί Κ Ε Σ που αποσκοπούν στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλω σης οργάνωσε στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ ο ΕΟΑΝ σε συ νεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, εστίασε στην ανάγκη
Ε ΓΚΡΊΘΗΚΕ ΣΤ Ί Σ ΑΡΧ Ε Σ Σεπτεμβρίου από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης το επενδυτικό σχέδιο της επι χείρησης GMC ΕΠΕ. Η προς υλοποίηση επένδυση αφορά στην επέκταση της δυ ναμικότητας του λατομικού χώρου και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 1.554.950 ευρώ. Με την ίδια απόφαση, τροποποιείται αντίστοιχη επένδυση της Nordia Marble, που αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστά μενης μονάδας λατομείου μαρμάρων, μέσω προμήθειας νέου μη χανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, με τη συνολική ενισχυόμενη δαπάνη να ανέρχεται πλέον στα 1.075.027 ευρώ.
όπως προκύπτει και από την τελευταία έκδοση της κλαδικής μελέτης «Μάρμαρα - Γρανίτες», συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό επιχει ρήσεων που παρουσιάζουν μεγάλη εξωστρέφεια. 08 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΕΟΑΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α., ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 86ΗΣ ΔΕΘ. ΝΕΕΣ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟ. Πιλοτικό έργο βιομεθανίου από ΔΕΣΦΑ, Polyeco & Ergoplanning T Ρ Ί ΜΕΡ Ε Σ ΣΎΜΦΩΝΟ Σ Ύ ΝΕΡΓΑΣ Ί ΑΣ για την ανά πτυξη ενός Πιλοτικού Έργου Βιομεθανίου με έγχυση στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυ σικού Αερίου υπογράφηκε μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και των εταιρειών Polyeco και Ergoplanning. Το Σύμφωνο Συνεργασίας σηματοδοτεί το άνοιγμα της εν λόγω αγοράς, βάσει καθορισμένου χρονοδιαγράμμα τος, με πρώτο ορόσημο την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2022 και τη λήψη τελι κής επενδυτικής απόφασης έως τα τέλη του 2023. Όπως προβλέπεται στο Σύμφωνο, το βιομεθάνιο δύναται να χρησιμοποιηθεί αντί του φυσικού αερίου για σκοπούς ιδιοκατανάλωσης του Διαχειριστή στη λειτουργία των σταθμών συμπίεσης σε Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης και Αμπελιά Φαρσάλων στη Θεσσαλία, η οποία σήμερα πραγματοποιείται με τη χρήση φυσικού αερίου. Η συ γκεκριμένη κίνηση αποτελεί μια οικονομικά βιώσιμη λύση, που βελτιώνει σημαντικά και το ανθρακικό απο τύπωμα των σταθμών. Η συνέργεια αφορά στη συνολική αλυσίδα αξίας του βιομεθανίου, από ένα μεγάλο χαρτο φυλάκιο αποβλήτων για την αδιάλειπτη τροφοδοσία της μονάδας, μέχρι την εγκατάσταση, λειτουργία και διαχεί ρισή της. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, σχολίασε: «Η υπογραφή της παρούσας Συμ φωνίας Συνεργασίας σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την πρακτική ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας παραγωγής βιομεθανίου στην Ελλάδα, έπειτα και από την υποβολή από τον ΔΕΣΦΑ αναλυτικής μελέτης για την ανάπτυξη αγοράς βιομεθανίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Ιούνιο». ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 07 09

Πάντως, η διοίκηση της βιομη χανίας πλαστικών εμφανίζεται επιφυ λακτική όσον αφορά στο εξάμηνο που διανύουμε, καθότι, οι προοπτικές της τελούν σε άμεση συνάρτηση με παρά γοντες όπως η δυσλειτουργία της παγκό σμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, το κόστος της ενέργειας και των πρώτων υλών. Με φόντο τα παραπάνω, η στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται στη δημιουργία νέων, καινοτόμων προϊόντων και την τε λειοποίηση των υφιστάμενων σύγχρο νων μεθόδων παραγωγής, με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του αποτυπώματος άνθρακα. Σχεδιάζεται παράλληλα η περαιτέρω αποτελεσματι

κή ενίσχυση των υποδομών και ιδίως των παραγωγικών βάσεων, εγκαταστάσε ων και μηχανολογικού εξοπλισμού τόσο της εταιρείας όσο και των θυγατρικών, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση της πελατειακής βάσης. Υπενθυμίζεται ότι η Flexopack σχεδιάζει μέσα στην επόμενη τριετία να προχωρή σει σε επενδύσεις ύψους τουλάχιστον € 30 εκατ. σε Ελλάδα, Πολωνία, Αυστρα

λία και ΗΠΑ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος έχει ενταχθεί στο σύστημα ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρι σης συσκευασιών, με σκοπό την πρόλη ψη δημιουργίας αποβλήτων συσκευασί ας και την επαναχρησιμοποίηση, ανακύ κλωση και ουσιαστική αξιοποίηση αυτών, ενώ επιλέγει ανακυκλώσιμες, ει δυνατόν, πρώτες ύλες, με το μικρότερο δυνατό ενεργειακό αποτύπωμα.

FLEXOPACK: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α ΝΟΔΟΣ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022. 10 Ά ΛΜΑ» ΕΊΔΕ η Flexopack στις οικονομικές επιδό σεις της εταιρείας και του ομίλου της στην δι άρκεια του Ά εξαμήνου του 2022, με τον ενοποιημένο κύκλο ερ γασιών να αγγίζει τα € 74,908 εκατ. (από €49,981 εκατ.), παρουσιάζοντας ποσοστι αία αύξηση κατά 49,87% και τον εταιρικό να διαμορφώνεται σε 61,003 εκατ. ευρώ (έναντι €43,896 εκατ.), ενισχυμένος κατά 38,97%.
11 Πλαστικά Θράκης: Πιστή στο πλάνο για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙ Α ΣΤΗΚΑΝ ΤΑ Κ Ε ΡΔΗ 6ΜΗΝΟΥ ΣΕ Σ Υ ΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟ ΠΑΝΔΗΜ Ι ΑΣ ΕΠ Ι ΠΕΔΑ. Κ ΎΚΛΟ εργασιών ύψους 212,7 εκατ. ευρώ εμφάνισε το εξάμηνο του 2022 ο Όμιλος της Πλαστικά Θράκης, πο σό μειωμένο κατά 9,2% σε σχέση με τις πωλήσεις του αντίστοι χου διαστήματος του προηγούμενου έτους, οι οποίες ανήλθαν σε 234,3 εκατ. ευρώ. Πάντως, συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, ήτοι με το πρώτο εξάμηνο του 2019, όπου υπάρ χει άμεση συγκρισιμότητα, τα Κέρδη προ Φόρων του πρώτου εξαμήνου του 2022 από το παραδοσιακό χαρτοφυ λάκιο προϊόντων έχουν υπερδιπλασι αστεί, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 133%, καταδεικνύοντας τη σημαντικά αυξημένη κερδοφορία, παρά τις εξαι ρετικά αρνητικές συνθήκες που επι κράτησαν στην παγκόσμια αγορά στο πρώτο εξάμηνο του 2022, σημειώνει η διοίκηση. Από πλευράς επενδύσεων, για τον περιορισμό του αυξημένου κόστους ενέργειας ο Όμιλος κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους έχει ήδη υλοποιήσει επενδύσεις σε φωτοβολ ταϊκά πάρκα 5MW και συνεχίζει την υλοποίηση του πλάνου για περαιτέ ρω εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, τροποποιεί, όπου είναι εφικτό, το μη χανολογικό εξοπλισμό, ώστε να χρη σιμοποιεί διάφορες μορφές καυσίμου και ενέργειας, με στόχο την απεξάρ τηση από το φυσικό αέριο. Σχετικά με την πορεία συνολικά του 2022, η διοί κηση εργάζεται απρόσκοπτα για την επίτευξη των ετήσιων στόχων κερδο φορίας (ήτοι Κέρδη προ Φόρων από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊό ντων ύψους 25 εκατ. ευρώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί), χωρίς να προβαίνει σε αναθεώρηση αυτών. NEWS 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 •
Μεταφορικό κόστος διεθνών μεταφορών LOGISTICS 4.0 ΗΠΑΓΚΟΣΜ Ί Α ΚΡΊΣΗ της εφοδιαστικής αλυσί δας είναι πλέον γεγονός στη COVID-19 εποχή, με κύριο αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους και του χρό νου παράδοσης στη μεταφορά των εμπορευμάτων. Ο οικονομικός απο λογισμός των εταιρειών που διαχει ρίζονται εμπορεύματα αναδεικνύει τα συνεχώς αυξανόμενα κόστη και συχνά πυροδοτεί διοικητικές απο φάσεις για μετακύληση του κόστους στον πελάτη. Η αξιοσημείωτη αύξηση του κόστους μεταφοράς που παρατηρείται εν έτει 2022 βασίζεται στην αύξηση καυσί μων, στην έλλειψη οδηγών, στους περιορισμούς λόγω της πανδημίας και στην έλλειψη άδειων container. Συγχρόνως, οι χρόνοι παράδοσης τεί νουν να αυξάνονται λόγω της επιμη κυμένης αναμονής των πλοίων στα λιμάνια σε αναμονή για εκφόρτωση, καθυστερώντας έτσι το συνολικό κύ κλωμα εφοδιασμού. Κόστος θαλάσσιας μεταφοράς Σχετικά με τη διακύμανση του μέσου παγκόσμιου κόστους θαλάσσιας με ταφοράς ψυχόμενου FEU (μεγάλου container) από το Μάρτιο του 2020 έως και τον περασμένο Μάρτιο του 2022, παρατηρείται τεράστια αύξη ση του κόστους (8 φορές πάνω) και η μείωση από την έναρξη του 2022, χωρίς όμως να πλησιάζει σε καμία περίπτωση τις τιμές προ-πανδημίας: Πιο αναλυτικά, το κόστος μεταφοράς ψυχόμενου FEU (μεγάλου container) δια θαλάσσης στη διαδρομή Ασία –Ευρώπη ήταν $10.000 την 1η Ιουνί ου 2021, ανήλθε σε $13.000 την 1η Φεβρουαρίου 2022 και κατέληξε σε $12.000 την 1η Ιουνίου 2022 (έρευνα της FBX για το 2022). Αναφορικά με τη ροή Ευρώπη – Βόρεια Αμερική, το αντίστοιχο κόστος ήταν $4.000 την 1η Ιουνίου 2021, έφτασε σε $11.000 την 1η Ιουνίου 2022 και μειώθηκε σε $7.000 στο τέλος του Ιουνίου. Τέλος, το κόστος μεταφοράς από την Ευρώ πη προς τη Νότια Αμερική, ξεκίνησε ως $2.000 την 1η Ιουνίου 2021, ανήλ θε σε $3.500 την 1η Νοέμβριου του 2021 και τον Ιούνιο του 2022 παρέ μεινε στην ίδια τιμή. Η ένδειξη ότι το σημερινό κόστος μεταφοράς τεί νει να πλησιάσει τις τιμές του 2021 δεν είναι βέβαια καθησυχαστική, αν αναλογιστούμε πως ήδη οι τιμές του προηγούμενου έτους ξεπερνάνε κατά πολύ εκείνες του 2020. Εναέρια μεταφορά προϊόντων Κατά την εμφάνιση της πανδημίας καταγράφηκε αύξηση κόστους 450% σε σχέση με την έναρξη του 2020, προχώρησε σε peak 570% ένα χρόνο αργότερα (Ιούλιος 2021), μειώθηκε σε 380% εν μέσω πολέμου στην Ου κρανία (Μάρτιος 2022) και κατέλη ξε σε 300% αύξηση στο πρόσφατο lockdown σε πόλεις της Κίνας (Μάιος 2022), πάντα σε σχέση με την έναρξη του 2020. Αν και σταδιακά μειώνεται η αύξηση του κόστους σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης στην πανδημία, οι τι μές μεταφοράς φορτίων παραμένουν τουλάχιστον διπλάσιες, επιβαρύνο ντας αναπόφευκτα το κόστος τελικού προϊόντος για τον καταναλωτή. Χρόνοι παράδοσης Η αύξηση του κόστους έρχεται βέ βαια χέρι με χέρι και με την αύξηση του χρόνου μεταφοράς των φορτίων μεταξύ των ηπείρων, ενισχύοντας την παγκόσμια κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αν και πριν την πανδημία ο μέσος χρόνος παράδοσης φορτίου από την Κίνα προς την Αμερική ήταν 45 ημέρες, στη διάρκεια της πανδη μίας (Μάρτιος 2021) έφτασε σε 62 ημέρες και 2 χρόνια μετά τη γνωρι μία με τον COVID-19 (Μάρτιος 2022) σημειώνεται το peak σε 80 ημέρες παράδοσης (αναφορά της Freightos). Σήμερα ο χρόνος αυτός έχει μειωθεί σε 62 ημέρες, παραμένοντας πρόβλη μα για τις διεθνείς μεταφορές. Το αποτέλεσμα Ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης αβεβαιότητας σε χρόνο και κόστος μεταφοράς υλικών και προϊόντων, έχουμε δει πολλές από τις εταιρείες που συνεργαζόμαστε να αυξάνουν σημαντικά τη στάθμη του αποθέμα τος ασφαλείας. Η τάση αυτή συμπα ρασύρει την ανάγκη για μεγαλύτε ρους χώρους αποθήκευσης, οι οποίοι γίνονται όλο και πιο δυσεύρετοι (ει δικά οι μεγαλύτερης έκτασης χώροι), πυροδοτώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο κόστους για τις επιχειρήσεις. Αν και ο τρόπος να ξεφύγουν από την παγίδα αυτή διαφέρει για κάθε business, ο κοινός παρονομαστής είναι η απο δόμηση των επιμέρους κοστών και η ανεύρεση λύσεων στρατηγικής εξοικονόμησης. 11• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Ποιες είναι οι συνιστώσες εκείνες που εκτοξεύουν το κόστος μιας επιχείρησεις, με τα νέα δεδομένα της εφοδιαστικής αλυσίδας. ΓΡΑΦΕΙ Η Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΡΑΓΩΝΑ, CONSULTANT, PLANNING

εφαρμογής ρομποτικών συστημά των στη χώρα μας. Είναι Ηλεκτρο λόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών και εργάζεται ως Μη χανικός Πωλήσεων και Υποστήριξης Εφαρμογών Ρομπότ από το 2014, στο παράρτημα της FANUC στη Βουλ γαρία. Επίσης, εδρεύει στην Αθήνα υποστηρίζοντας τους πελάτες της FANUC στην Ελλάδα.

_ Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προ σφέρουν τα προϊόντα FANUC στους πελάτες τις ελληνι κής αγοράς; Βασική αξία για την FANUC είναι ότι η εξυπηρέτηση προ ηγείται των πωλήσεων και αυτό μεταφράζεται στο ότι όλα περιστρέφονται γύρω από τον πελάτη. Είναι γνωστό ότι η FANUC προσφέρει προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και άριστες υπηρεσίες στους πελάτες της, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποοίηση των χρόνων διακοπής λειτουργίας των μηχανών, ενώ αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά από τους ανταγωνιστές. Στην εταιρεία δίνουμε ύψιστη σημασία

των προϊόντων

υψηλή αξιοπιστία. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι ακόμη και μετά από πέντε, δέκα ή και είκοσι χρόνια λειτουργίας, τα ρομπότ FANUC λειτουργούν με υψηλή ποιότητα και υψηλή αξιοπιστία. Η FANUC εγγυάται τη δια βίου εξυπηρέτηση όλων των προϊόντων μας, ανεξάρτητα από το αν είναι 20, 30 ή και 40 ετών. Αυτό σημαίνει ότι συντηρούμε και επισκευάζουμε όλα τα προϊόντα μας όσο διάστημα επιθυμούν οι πελά τες. Για το σκοπό αυτό έχουμε διαθεσιμότητα στο δίκτυο ανταλλακτικών στην Ευρώπη που την περασμένη χρονιά έφτασε το 99,9 %, ενώ διαθέτουμε περισσότερα από 700.000 ανταλλακτικά σε απόθεμα στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε πως η ποιότητα είναι εξίσου σημαντική με τη λειτουργικότητα και την τιμή. Έτσι, τα ρομπότ μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δύο φορές περισσότερο χρόνο από τα περισσότερα προϊόντα των ανταγωνιστών μας. Για την ανάπτυξή μας, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες λέ ξεις-κλειδιά: μείωση κόστους, υψηλότερη αξιοπιστία και λιγότερα ανταλλακτικά. Το τελευταίο σημαίνει ότι προ σπαθούμε πάντα να απλοποιούμε τα προϊόντα μας χρησι μοποιώντας λιγότερα εξαρτήματα, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του κόστους και στην αύξηση της αξιοπιστί ας. Σήμερα, διαχειριζόμαστε τα πιο αυτοματοποιημένα εργοστάσια του κλάδου χρησιμοποιώντας για επίπονες εργασίες κατά βάση τα ρομπότ και όχι τους εργαζομένους στα εργοστάσιά μας.

ελληνική

ADVERTORIAL Ολοκληρωμένες ρομποτικές λύσεις για τα εργοστάσια του μέλλοντος Η FANUC, ΕΚ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, ΕΝΩ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ AΝΝΑ ΧΑΤΖΗ ΟΚ. ΝΊΚΟΣ Τσιτσόπουλος είναι το πρόσωπο της FANUC στην Ελλάδα και μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τα προϊόντα της εταιρείας, ενώ μας παρουσιάζει και μερικά επιτυχημένα παραδείγματα
στην ποιότητα και την ανθεκτικότητα
και των υπηρεσιών μας. Ένα από τα ισχυρότε ρα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας είναι η εξαιρετικά
_ Ποια ειδικά χαρακτηριστικά έχει κατά τη γνώμη σας η
αγορά; Αναντίρρητα, η παραγωγή στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται κυρίως από μικρό όγκο και μεγάλη ποικιλία προϊόντων Η FANUC σε αριθμούς • Άρχισε να χρησιμ οποιεί βιομηχανικά ρομπότ στις δικές της εγκαταστάσεις παραγωγής τη δεκαετία του 1970 • Έχει περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία ελέγχου και 4 0 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή βιομηχανικών ρομπότ. • Έχει παράγει πάνω από 5 εκατομμύρια CNC και 810.000 ρομπότ. • Δυνατότητα παραγωγής 9400 ρομπότ το μήνα. • Πάνω από 30 εκατομμύρια προϊόντα έχουν εγκατασταθεί παγκοσμίως. • Παρουσία σε 109 χώρες • 271 σημεία εξυπηρέτησης σε 109 χώρες. 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • Νίκος Τσιτσόπουλος Μηχανικός Πωλήσεων και Υποστήριξης Εφαρμογών Ρομπότ, FANUC

κάτι που όμως τείνει να αλλάξει σε ορισμένες περιπτώ σεις. Επίσης, το διεθνές περιβάλλον επηρεάζει τη μορφή της ελληνικής βιομηχανίας και τη μορφή που θα λάβει στο μέλλον. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επιβιώσει την περίοδο της κρίσης λόγω της εξωστρέφειας, αλλά και μέσω επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Πλέον υπάρχει αύξηση των εξαγωγικών αγαθών και λόγω των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα υπάρχει η μετάβαση σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο βασισμένο στην τοπική παραγω γή. Έτσι, η μείωση του κόστους ανά ρομπότ, αλλά και της εγκατάστασής του έχει ώς αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της εισόδου των ρομποτικών λύσεων και σε περισσότερες «μικρότερες» επιχειρήσεις, κάτι που φάνταζε εξωπραγ ματικό λίγα χρόνια

Ποιο είναι το μέλλον του αυτοματισμού στην ελληνική αγορά; Ποιες είναι οι τάσεις που θα επικρατήσουν στο μέλλον; Στην Ελλάδα -όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη- προχωρά η αυτοματοποίηση των εργοστασίων με γρήγορους ρυθ μούς. Ο βασικός λόγος είναι η μειώση κόστους παραγωγής αλλά και η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Οι εταιρείες δυσκολεύονται να βρουν αρκετούς εργαζόμενους για τις δύσκολες εργασίες ή για τις εργασίες που απαιτούν εξει δίκευση. Η αυτοματοποίηση είναι το κλειδί για τη διασφά λιση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εταιρειών και την ενίσχυση της αποδοτικότητας. Σημαντικά χαρακτη ριστικά των σύγχρονων ρομποτικών συστημάτων είναι η ευκολία στην χρήση και στην ενσωμάτωση στις γραμμές παραγωγής. Σε αυτό βοηθούν και η περεταίρω ανάπτυ ξη λειτουργιών που χρησιμοποιούν αισθητήρες όρασης και δύναμης από την FANUC. Είναι δεδομένο άλλωστε ότι περισσότερα συνεργατικά ρομπότ θα εργάζονται στα εργοστάσια του μέλλοντος, αυτοματοποιώντας εργασίες εργασίας που μέχρι τώρα ήταν δύσκολο να εκτελεστούν από ρομπότ. Η FANUC είναι πεπεισμένη ότι η ζήτηση για λύσεις αυτοματισμού και ειδικά για βιομηχανικά ρομπότ θα συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον. •

Αbout FANUC

Η FANUC Corporation είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες

ελέγχου CNC, ρομπότ και μηχανήματα παραγωγής (κέντρα κατεργασίας ROBODRILL, μηχανές ηλεκτροδιάβρωσης

και μηχανές injection moulding ROBOSHOT).

το 1956, η FANUC είναι η πρωτοπόρος στην ανάπτυξη αριθμητικά ελεγχόμενων μηχανών στη βιομηχανία αυτοματισμών. Με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες και περισσότερους από 8.200 υπαλλήλους, η FANUC προσφέρει πυκνό δίκτυο πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης που σαν σκοπό έχουν την άριστη εξυπηρέτηση πελατών.

FANUC BULGARIA LTD.

E: sales.bg@fanuc.eu

+35924929369

www.fanuc.eu

T:
W:
πριν. Επομένως, βλέπουμε αύξηση στο ενδιαφέρον για ρομποτικές εφαρμογές σε όλο το φάσμα της βιομηχανικής παραγωγής. Η FANUC συνεχίζει να προ σφέρει τα προϊόντα της με σύντομους χρόνους παράδοσης, βοηθώντας στη γρήγορη υλοποιίηση των έργων που είναι συνήθως το ζητούμενο. _ Μπορείτε να μας παρουσιάστε μερικά επιτυχημένα παραδείγματα ρομποτικών εφαρμογών στην ελληνική αγορά; Έχουμε αρκετές εγκαταστάσεις στην περιοχή μας που εκτεί νονται σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, από χυτήρια και συγκόλληση έως βιομηχανίες τροφίμων και φαρμακευ τικές εταιρείες. Με το ευρύ χαρτοφυλάκιο ρομπότ FANUC το σωστό μοντέλο ρομπότ μπορεί να επιλεγεί από τη γκάμα μας και να χρησιμοποιηθεί για κάθε εφαρμογή. Για μία από τις πιο πιο απαιτητικές εφαρμογές που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα σε φαρμακευτική εταιρεία, ο συνεργάτης μας επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό FANUC για την υλοποίηση ενός συστήματος ‘visual line tracking’ προκειμέ νου να διατηρήσει χαμηλό το κόστος αρχικής εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος. Επίσης, με αυτό τον τρόπο μειώθηκε και η πολυπλοκότητα τoυ συστήματος αφού όλος ο εξοπλισμός του εντοπισμού των προϊόντων ελέγχεται και παραμετροποιείται από το ρομπότ. _
στον αυτοματισμό εργοστασίων για συστήματα
ROBOCUT
Από
13• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

- Εφοδι αστική Αλυσίδα». Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου, ενώ η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών έχει ορισθεί η 31η Οκτω βρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το 2022 ανέρχε ται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 75 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενί σχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Τα λοιπά 75 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απα σχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύ σεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επεν δυτικά σχέδια, τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προ ϊόντων, και της εφοδιαστικής αλυσί δας. Για τα επενδυτικά σχέδια των υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού

τους

Τομέα Αθηνών.

Στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και παράγοντες της αγοράς εκτι μούν ότι το «πράσινο φως»

Δηλαδή στα μέσα Δεκεμβρίου. Στις περιπτώ σεις υπέρβασης των ως άνω ορίων, ο έλεγχος αξιολόγησης ανατίθεται, με απόφαση

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚ Η ΡΥΞΗ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧ Υ ΣΕΩΝ «ΜΕΤΑΠΟ Ι ΗΣΗ - ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚ Η ΑΛΥΣ Ι ΔΑ», ΕΝΩ Ο ΣΥΝΟΛΙΚ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ Ο Σ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΑΝ Ε ΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 150 ΕΚΑΤ. ΕΥΡ Ω ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΙΤΣΗ Σε θέση πυρός ο νέος Αναπτυξιακός νόμος Ε Ν Μ Ε ΣΩ ΘΕ ΡΟΎ Σ ενεργοποιή θηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, με την πρώτη προκή ρυξη να αφορά το καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση
προς τρί
(logistics), η παροχή υπηρεσίας σε εταιρείες του ίδιου ομίλου δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 30% των συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τα ίδια επενδυτικά σχέδια ο τόπος εγκατάστασής τους θα πρέπει να είναι διακριτός από εγκαταστάσεις άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ή των εταιρειών του oμί λου. Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια για ενισχύσεις προς ΜμΕ για τις περι οχές των Περιφερειακών Ενοτήτων του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου
ένταξης των πρώτων επενδύσεων στο νέο Ανα πτυξιακό Νόμο δεν πρέπει να αναμέ νεται πριν τις αρχές του 2023. Με βάση τα όσα προβλέπεται στη νομοθεσία και στην απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση, η αξι ολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγη σης, ενώ εάν απαιτούνται διευκρινί σεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, ή υποβολή συμπληρωματι κών δικαιολογητικών ή δικαιολογητι κών που δεν υποβλήθηκαν, τάσσεται προθεσμία έως 7 εργάσιμων ημερών στον φορέα του επενδυτικού σχεδί ου, προκειμένου να τις παράσχει ή να τα υποβάλει. Αν η προθεσμία αυ τή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύ νολό της. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδί ων εκκινεί από την ημερομηνία υπο βολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιο λόγησης από την Επιτροπ ή Αξιολό γησης εντός προθεσμίας 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος.
του αρμόδιου οργάνου του υπουργείου Ανάπτυξης, σε ανεξάρ τητο ορκωτό ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών - Λογιστών. Ο ορκωτός ελε γκτής οφείλει, το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ανάθεση, να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων. Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολο γίας διενεργούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Με βάση τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιο ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 •

λόγησης, καταρτίζεται Προσωρινός

Πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου

δύναται να υποβάλει ένσταση εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ανάρ τηση του Προσωρινού Πίνακα ή την κοινοποίηση της πράξης που εκδίδε

ται, εφόσον η αίτησή του απορρίφθη κε είτε κατά τον έλεγχο νομιμότητας, είτε κατά της βαθμολογίας του επεν δυτικού του σχεδίου. Είδη ενισχύσεων Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπά γονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου παρέ χονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων (ανάλογα με το μέγεθος των επιχει ρήσεων, το είδος των επενδυτικών σχεδίων, τις επιλέξιμες δαπάνες, την περιοχή υλοποίησης):

• Φορολογική απαλλαγή [απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήμα τος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρη σης].

• Επιχορήγηση [δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυ όμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου].

• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθω σης (leasing) για την απόκτηση και νούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού [κάλυψη τμήματος κα ταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδο τικής μίσθωσης].

• Επιδότηση του κόστους της δημι ουργούμενης απασχόλησης [κάλυ ψη μέρους μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας, για τις οποί ες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρα

σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με

βάση το μέγεθος του φορέα, και συ γκεκριμένα ανέρχεται στο ποσό: α. 1 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχει ρήσεις, β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχει ρήσεις, γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρή σεις, δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επι χειρήσεις, ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συ νεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστι

κούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτι κές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Προ των πυλών, λοιπόν, του νέου Αναπτυξιακού Νόμο, ακολουθούν κάποια «ηχηρά» παραδείγματα επενδύσεων που υπάχθηκαν στον προηγούμενο Αναπτυξιακό, μέσα στο καλοκαίρι: Νέα επένδυση «φουρνίζει» η Παπαδοπούλου Το «πράσινο» φως στην υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη σης «Βιομηχανία Μπισκότων και Ει δών Διατροφής Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» άναψε με απόφαση του ο προ ϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η επένδυση αναφέρεται στην επέ κταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ψωμιού στη θέ ση Μαδαρό Ε.Ο. Οινοφύτων και είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 35.228.796,90 ευρώ και συνολι κού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 35.228.796,90 ευρώ. Η βιομηχανία που λειτουργεί τέσσερα

σε

Θεσσαλονίκη, Βόλο και Οινόφυτα και τρία κέντρα διανομής σε Ασπρόπυργο, Θεσσα λονίκη και Βόλο, αύξησε πέρυσι κατά 6,24% το απασχολούμενο προσωπικό της στα 1.463 άτομα από 1.377 το 2019. Σε επίπεδο επενδύσεων ο όμιλος έχει υλοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια επένδυση 27,4 εκατ. ευρώ -είχε υπα χθεί στον αναπτυξιακό νόμο του 2004

και η καταβολή της επιχορήγησης ύψους 1,53 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε στις 23/03/2021 με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής & Επιχει ρηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης- ενώ έχει υποβάλει επεν δυτικά πλάνα στον Αναπτυξιακό Νόμο του 2016. Η ιστορική βιομηχανία «είδε» το 2020 τις ενοποιημένες πωλήσεις της να ενισχύονται κατά 2,8% στα 179,128 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων κέρδη της να αυξάνονται κατά 5,6% στα 14,934 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να σημειώνουν ανάπτυξη 6,4% στα 11,571 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο οι εξαγωγές της αυξήθηκαν κατά 7,5% σε σχέση με το 2019. Η Τσίμη επεκτείνει τη μονάδα της Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στε ρεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η υπαγωγή στον ν. 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επι χειρηματικότητας επενδυτικού σχεδί ου της «Tsimis Printing». Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση δυναμι κότητας μονάδας παραγωγής υλικών εύκαμπτης συσκευασίας στον Δήμο Λαμίας επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.856.718 ευρώ και συνολικού ενισχυό μενου κόστους ίσου με 2.856.718 ευρώ. Η Τσίμη Α.Ε. ειδικεύεται στις εκτυπώ σεις βαθυτυπίας υλικών εύκαμπτης συσκευασίας και δραστηριοποιείται στον κλάδο αυτό από το 1960. Η ανα πτυξιακή πορεία είναι συνεχής και υπήρξε η πρώτη εταιρεία που εκτύ πωσε υλικά εύκαμπτης συσκευασίας στην Ελλάδα. Η εταιρεία έχει μακροχρόνιες συ νεργασίες με τους περισσότερους και σημαντικότερους προμηθευτές της. Για τους καινούργιους προμηθευτές της γίνεται ποιοτικός και ενδελεχής έλεγχος είτε αφορά στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό. Η ποιότητα των πρώτων υλών, των προϊόντων και των έγκαιρων παραδόσεων στους πελά τες της έχει σημαντικό ρόλο για την εταιρεία. Οι πελάτες της Τσίμη Α.Ε. βρίσκονται γεωγραφικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελούνται από μεγάλες εταιρείες, κυρίως βιομηχανικές, που κατά βάση δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων.

τική ενίσχυση]. • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου [επιδότηση επιτοκίου δα νείων μειωμένης εξασφάλισης ή εξόδων ασφάλισης δανείων υψηλού κινδύνου (αφορά μόνο στο καθε στώς «Νέο Επιχειρείν»)]. Ποιο το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων Για την υπαγωγή στo καθεστώς απαι τείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού
εργοστάσια
Ταύρο,
15• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Το 77% του κύκλου εργασιών της

αφορά σε εξαγωγές ανά τον κόσμο στους μεγαλύτερους ομίλους τροφί μων. Σημειώνεται επίσης ότι τα υλικά συσκευασίας στα οποία ειδικεύεται είναι το OPP, PET, PVC, PE, PAPER και ALUMINIUM. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία από το 1997 λειτουργεί ένα υπερσύγχρονο εργο στάσιο στην ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, ενώ το 2019 η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία νέα παραγωγική μονάδα στις εγκα ταστάσεις της στην ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, με σύγχρονη εκτυπωτική μηχανή βαθυ τυπίας, με τις απαραίτητες τεχνικές εγκαταστάσεις. Επίσης, στον ίδιο χώ ρο από το 2020 λειτουργεί νέα λαμινα ριστική μηχανή υψηλής παραγωγικής ικανότητας. Επιπλέον είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου που εφάρμοσε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πιστοποίησε για πρώτη φορά το 1995 (ISO 9002). Σήμερα το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΤΣΙΜΗ ΑΕ είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001. Επένδυση από την Παπουτσάνης Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στε ρεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο επενδυτικού σχεδίου της Παπουτσάνης. Η επέν δυση αναφέρεται στην επέκταση δυ ναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σαπώνων και γαλακτω μάτων στο Δήμο Χαλκίδεων συνολι κού επιλέξιμου κόστους 902.520 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους 902.520 ευρώ. Η βιομηχανία το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης εμφά

ντας το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών και παρουσιάζοντας ανά πτυξη κατά 54%. Όσον αφορά στη συμβολή των τομέων δραστηριότητας στα συνολικά μεγέθη, επισημαίνε ται ότι το 15% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων

θετικών σαπωνομαζών, προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπω μα, η Παπουτσάνης προσφέρει εξει δικευμένες λύσεις στη συγκεκριμένη αγορά.

To επενδυτικό σχέδιο της Pfizer Hellas Το πράσινο φως στην επένδυση της

Παπουτσάνης

ευρώ

εξάμηνο

προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελ λάδα και το εξωτερικό, το 20% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 44% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 21% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών. Αύξηση πωλήσεων κατά 15% σε σχέ ση με το 2021 κατέγραψε και η κα τηγορία προϊόντων προς τρίτους. Η αύξηση προήλθε από τη σημαντική περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρίες για την παρα γωγή προϊόντων τους και τη συνεχή ανάπτυξη της ποικιλίας των κατη γοριών προϊόντων που προσφέρει η Παπουτσάνης. Σε ό,τι αφορά τις βι ομηχανικές πωλήσεις σημειώθηκε αύξηση κατά 86% το πρώτο εξάμηνο του 2022 στη συγκεκριμένη

την εξυπηρέτηση

αυξανόμενων αναγκών,

νέα μονάδα παραγωγής σαπωνόμαζας, που έχει τεθεί

τουργία από το β’ εξάμηνο του 2021, έχει ήδη πετύχει διπλασιασμό της παραγωγικής δυνατότητας της Πα πουτσάνης, ενώ με

Pfizer Hellas άναψε το υπουργείο Ανά πτυξης όπως αναφέρεται σε σχετι κή απόφαση που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στη δημι ουργία ενός διεθνούς κέντρου επιχει ρησιακών λειτουργιών και υπηρεσιών (Global Business Services Hub) στο σύνολο των εγκαταστάσεων του συ γκροτήματος κτιρίων East Plaza του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, στην Περι φερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού ενισχυόμενου μισθολογι κού κόστους 20.252.042 ευρώ και 280 νέων ετήσιων μονάδων εργασίας. Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 124.967.962,88 ευρώ και αφορά αφενός στις κεφα λαιουχικές δαπάνες ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεων, αγοράς εξοπλισμού και εγκατάστασης ψη φιακών υποδομών ποσού 7.794.936,71 ευρώ και αφετέρου στις λειτουργι κές δαπάνες σε επίπεδο δεκαετίας ποσού 117.173.026,17 ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν δαπάνες μισθοδοσί ας, έξοδα μετακίνησης εργαζομένων, δαπάνες διενέργειας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενοίκια, δαπάνες δι αχείρισης εγκαταστάσεων κ.ά. Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν στο μισθολογικό κόστος που προκύ πτει από τη δημιουργία θέσεων εργα σίας που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της επένδυσης, υπολογιζόμενο σε πε ρίοδο 2 ετών και εφόσον η πλήρωση της κάθε θέσης εργασίας έγινε εντός περιόδου τριών ετών από την περάτω ση των εργασιών. Η συγκεκριμένη επένδυση θα υλο ποιηθεί στις μισθωμένες εγκαταστά σεις του συγκροτήματος κτιρίων East Plaza του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσα λονίκης της

νισε ισχυρή ανάπτυξη. Ο κύκλος ερ γασιών σημείωσε αύξηση 39% με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 33,6 εκατ. ευρώ έναντι 24,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η σημα ντική αύξηση στον κύκλο εργασιών αποδίδεται στη επανεκκίνηση της ξε νοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην υψηλή επίδοση των πωλήσεων ειδικών σαπωνομαζών στο εξωτερικό και των παραγωγών για τρίτους. Η αξία των εξαγωγών για την
ανήλθε σε 22,2 εκατ.
έναντι 14,4 εκατ. ευρώ το πρώτο
του 2021, αντιπροσωπεύο
κατηγο ρία που αφορά κυρίως εξαγωγές. Η ανάπτυξη οφείλεται στη διεθνή εδραίωση της Παπουτσάνης στον κλάδο, στη διεύρυνση του πελατολο γίου καθώς και στη συνεχή ενίσχυση των προσφερόμενων προϊόντων. Για
των
η
σε λει
τη διάθεση συν
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. • ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • Ο προϋπολογισμός του καθεστώτος για το 2022 ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 75 εκατ. ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ Υπεύθυνος Συνδρομών: Αθανάσιος Μουτζίκος, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 263), Ε: amoutzikos@boussias.com Υπεύθυνη Διαφήμισης: Σοφία Ανδριτσοπούλου, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 143), Ε: sandritsopoulou@boussias.com Η στρατηγική επιλογή στην ενημέρωση Το ημερήσιο newsletter Industry της BOUSSIAS είναι ένα πολύτιμο στρατηγικό εργαλείο για τους επαγγελματίες της Βιομηχανικής Παραγωγής. Καθημερινά στο Inbox σας, όλες οι ειδήσεις για τον εν λόγω κλάδο, διεθνείς τάσεις, νέες συνεργασίες, εκσυγχρονισμοί εργοστασίων και νέες εγκαταστάσεις, θεσμικές εξελίξεις κ.α. παρέχουν ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους decision makers της αγοράς. Εγγραφείτε δοκιμαστικά για 1 μήνα

να αυξήσει περαιτέρω τις πωλήσεις της στο πρώτο εξάμη νο κατά 35% σε αξία. Μεγάλο μέρος αυτής της

Στοχεύει λοιπόν στο άνοιγμα νέων αγορών (market segments) για τελικά προϊόντα με πιο απαιτητικές εφαρμο γές και νέες, προηγμένες ιδιότητες και στην αναβάθμιση του ρόλου της στην εγχώρια και διεθνή αγορά με την περαιτέρω ποιοτική βελτίωση και με τις προτάσεις συσκευασίας ECOMAK, δηλαδή συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον και ενταγμένες στα πλαί σια της κυκλικής οικονομίας. _ Πώς αντιμετωπίζει η Plastimak τις έκτακτες επιπτώσεις των τρεχου σών διεθνών συνθηκών; Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί διεθνώς, μετά την πανδημία, την κρί ση στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μοι ραία επηρέασε και την Plastimak, η οποία όμως κατόρθωσε να ανταπο κριθεί στην πρόκληση μέσα από μια σειρά στοχευμένων κινήσεων. Από τις αρχές του 2021 το κόστος όλων των πρώτων και βοηθητικών υλών αυ ξήθηκε δραματικά με διαδοχικά και μεγάλα κύματα αυξήσεων. Ανατιμή σεις σημειώθηκαν ακόμα και σε

παραδόσεις,

συγκε κριμένων υλικών και φόβος μη επάρ κειας πρώτων υλών. Επιπρόσθετα, το κόστος της ενέργειας τριπλασιάστη κε, γεγονός που είχε κι αυτό αισθητό αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής, παρότι η Plastimak δεν ανήκει στις

ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, Η ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟ Plastimak: Το στρατηγικό πλάνο, οι επενδύσεις και η στόχευση σε νέες αγορές Μ Ε Μ Ί Α ΣΕ Ί Ρ Α στοχευμένων κινήσεων, όπως αναλύει παρακάτω η Πολυξένη Μακρή, Οικονομική Δι ευθύντρια της Plastimak , η εταιρεία ανταποκρίθηκε δυναμικά στις απαι τητικές προκλήσεις που προκύπτουν από τις επιπτώσεις των τρεχουσών διεθνών συνθηκών. Σημειώνει ότι οι συνεχείς επενδύσεις και ανάπτυξη είναι επιλογή και δέσμευση για την PLASTIMAK. Τονίζει δε τη σημασία που έχει για τη Διοίκηση, η ενδυνά μωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της εταιρείας. _ Ποια είναι η πορεία της Plastimak το 2022 και ποιοι οι στόχοι για το κλείσιμο της χρονιάς; To 2022 ξεκίνησε πολύ δυναμικά για την εταιρεία. Οι πρόσφατες επενδύ σεις που πραγματοποιήθηκαν σε αν θρώπινο δυναμικό, στο διοικητικό και παραγωγικό προσωπικό και στο τμή μα R&D, αλλά και σε τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, επέτρεψαν στην Plastimak
ανόδου βέβαια οφείλεται, όπως σε όλες τις βιομηχανίες του κλά δου, στην αύξηση των τιμών, αλλά η Plastimak πέτυχε επιπλέον αξιοση μείωτη αύξηση στον όγκο πωλήσεων, κατά 20%. Βασικός στόχος της εταιρείας και στρατηγική επιλογή της Διοίκησης για το επόμενο διάστημα, είναι η εν δυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαί ου της, με νέες προσλήψεις σε όλα τα τμήματα, στον άξονα: Στελέχωση – Εκπαίδευση – Κουλτούρα Ποιότητας. Η Plastimak, χάρη στην εξαιρετική ποιότητα, έχει ήδη πείσει πολλούς μεγάλους πελάτες να αναγνωρίσουν τα πλεονεκτήματα της φλεξογραφι κής εκτύπωσης και να την προτιμή σουν έναντι άλλων μορφών printing.
ήδη συμφωνημένες -κατά την παραγγε λία- τιμές φορτίων και πριν από την παράδοσή τους, ενώ σε άλλες περι πτώσεις, οι προμηθευτές δήλωναν force majeure ή αξίωναν ανοιχτές τιμές κατά την παραγγελία. Σημειώθηκαν ακόμα καθυστερήσεις στις
ελλείψεις
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 •

πλέον ενεργοβόρες βιομηχανίες. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην

πολλαπλή αυτή κρίση, η Plastimak απορρόφησε η ίδια ένα μέρος του πρόσθετου κόστους παραγωγής, στηρίζοντας στρατηγικά τους πελά τες της, αλλά και μετακύλησε μέρος αυτού στις τιμές πώλησης. Επιπλέον, η υγιής και δυνατή οικονομική κατά σταση της εταιρείας, της επέτρεψε να σχηματίσει έγκαιρα αυξημένα αποθέ ματα, ώστε να είναι σε θέση να αντα ποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της, ακόμα και σε έκτακτες καταστά σεις μεγάλης ζήτησης, ενώ παράλ ληλα κατόρθωσε το 2021 να αυξήσει σημαντικά τον όγκο των πωλήσεων, πετυχαίνοντας οικονομίες κλίμακας. Ταυτόχρονα εστίασε στα ειδικά προ ϊόντα, μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, πετυχαίνοντας να αυξήσει τον κύκλο εργασιών που προέρχεται από αυτά. Ευτυχές, λοιπόν, αποτέλεσμα ήταν ότι παρότι απορρόφησε μέρος των αυξήσεων, δεν επηρεάστηκε η κερδοφορία της. Πέραν των άμεσων κινήσεων που έγιναν για την αντιμετώπιση των έκτακτων επιπτώσεων των τρεχου σών διεθνών συνθηκών, η Plastimak έχει εντάξει στο σχεδιασμό της και επενδύσεις, που θα διασφαλίσουν την καλύτερη ανταπόκρισή της σε μελλο ντικές ενεργειακές κρίσεις, σχεδιά ζοντας την εγκατάσταση φωτοβολτα ϊκών για την αυτοπαραγωγή ενέργειας και την

το 2020 τη σειρά ECOMAK που μετα ξύ άλλων περιλαμβάνει πλήρως

κυκλώσιμα τελικά προϊόντα σχεδόν για όλες τις εφαρμογές συσκευασίας και γι’ αυτό το στόχο υλοποίησε κοινά projects με τους μεγαλύτερους παρα γωγούς πρώτων υλών παγκοσμίως. Το Δεκέμβριο του 2021 η Plastimak πιστοποιήθηκε κατά ISCC PLUS για τη διαχείριση αειφόρων και ανακυκλω μένων προϊόντων, και τον Ιούνιο του 2022 πιστοποιήθηκε για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015. Άμεσα, εντός Σεπτεμβρίου, θα υπο βληθεί αίτηση στα πλαίσια του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και θα αρχίσει να υλοποιείται ένα νέο ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο, το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής στην ιστορία της εται ρείας, που θα περιλαμβάνει:

1. Νέα επέκταση των κτιριακών εγκα ταστάσεων με την προσθήκη απο θηκευτικών, παραγωγικών και βο ηθητικών χώρων.

2. Μηχανολογικό εξοπλισμό για την αύξηση της δυναμικότητας αλλά και της γκάμας των τελικών προϊόντων με νέες εφαρμογές στη συσκευα σία.

3. Λογισμικό και τεχνολογικό εξοπλι σμό για την ψηφιακή αναβάθμιση.

4. Εγκατάσταση συστήματος net metering, φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων και άλλων ενεργειών, με σκοπό τη μείωση του ενεργεια κού αποτυπώματος.

_ Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επέ

Plastimak. Συγκεκριμένα, πρόσφατα ολοκλήρωσε επενδύσεις που αφο ρούσαν στην επέκταση των κτιριακών της υποδομών στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και την προμήθεια μηχα νολογικού εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής, η οποία αφορεί στην παρα γωγή φλεξογραφικά εκτυπωμένων εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. •

ένταξή της στο σύστημα του net metering. _ Σε αυτήν την πολλαπλή κρίση, ποιες επενδύσεις έχουν γίνει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας και την υιοθέτηση τε χνολογιών αιχμής του Industry 4.0. Ποια είναι τα οφέλη που έχετε απο κομίσει; Διανύοντας σήμερα το 4ο στάδιο στην εξέλιξη της βιομηχανίας, οι ελληνικές βιομηχανίες καλούνται να εξετάσουν άμεσα τον τρόπο και τις διαδικασίες που θα αξιοποιήσουν τα πλεονεκτή ματα του Industry 4.0 και άρα την ει σαγωγή νέων τεχνολογιών. Η συγκε κριμένη διαδικασία, αν και αυξάνει το επίπεδο πολυπλοκότητας, προσδίδει αναμφίβολα οφέλη. Η Plastimak, ακολουθώντας τις προ σταγές του Industry 4.0, δίνει στα διακά βάρος στην αυτοματοποίηση, ακόμα και των διαδικασιών μη προ στιθέμενης αξίας, στη δημιουργία συ στήματος ελέγχου παραγωγής τύπου SCADA, στη μετάβαση σε paperless διαδικασίες και καταγραφές, για να επιτύχει τελικά τη συνεχή και σωστή διαχείριση και αξιοποίηση όλων των δεδομένων της παραγωγικής διαδι κασίας και του ελέγχου αυτής. _ Ποιες κινήσεις έχετε κάνει ή σχε διάζετε να υλοποιήσετε, στο πλαί ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΚΡΗ Οικονομική Διευθύντρια, Plastimak «Οι πρόσφατες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό στο τμήμα R&D, αλλά και σε τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, επέτρεψαν στην Plastimak να αυξήσει περαιτέρω τις πωλήσεις της στο πρώτο εξάμηνο κατά 35% σε αξία» σιο του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας για τη βιώσιμη ανά πτυξη; H Plastimak έχει δημιουργήσει από
ανα
κταση του εργοστασίου στη Ν. Καλ λικράτεια; Οι συνεχείς επενδύσεις και ανάπτυξη είναι επιλογή και δέσμευση για την
19• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Την Ανάπτυξη και Τurn – Κey Κατασκευή Καθαρών Χώρων (cleanrooms) για όλα τα indus tries (pharmaceutical, food, electronics, hospitals).

Cleanrooms

• Το σχεδιασμό και εγκατάστα ση εξειδικευμένων συστημάτων βιομηχανικού κλιματισμού και ψύξης. Αναπτύσσουμε λύσεις για κάθε παραγωγική διαδικασία βασιζόμενοι στις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε προϊόντος τρόφιμα (γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα, σοκολατοειδή, νωπά & κατεψυγμένα προιόντα), φάρμακα (στερεά, υγρά, ενέσιμα, κυτταροστατικά) μικρο-ηλεκτρονική, είδη μετα λουργίας, καλώδια υπέργεια και υποθαλάσια, πλαστικά, είδη χαρτοποιείας κ.ά. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις που θα εξυπηρετούν με επιτυχία τις ανάγκες τους και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Η BCT Group ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την πιστοποίηση καθαρών χώρων (cleanrooms). Η ομάδα της BCT αποτελείται από μηχανικούς με διε θνή πιστοποίηση στην Τεχνολογία και Διακρίβωση των Cleanrooms. Κατασκευάζουμε καθαρούς χώρους για φαρμακευτικές εφαρμογές euGMP (GRADE A,B,C,D), για εφαρμογές μι κροηλεκτρονικής (ISO 3 – ISO 8), για ασηπτικές συσκευα σίες τροφίμων (ISO 5), για κατασκευή ιατρικών συσκευών και οργάνων. Οι στόχοι μας:

• Πλήρης συμμόρφωση με τα πρότυπα GMP και το ISO 14644.

• Μηδενικός ΚΙΝΔΥΝΟΣ επιμόλυνσης.

• Βιωσιμότητα, ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα, LEAN Λειτουργία.

• Βελτιστοποίηση δαπανών (CAPEX & OPEX).

Cleanrooms Hvac Systems

Τα συστήματα HVAC είναι η καρδιά των Cleanrooms και καθορίζουν την επιτυχία τους. Οι παλιές πρακτικές εγκαταλείπονται ως μη αποτελεσματικές, ειδικά καθώς αναπτύσσονται και παρέχονται ευρέως νέες τεχνολογίες που βασίζονται σε πιο ακριβή έλεγχο. Η BCT ως εταιρεία ανάπτυξης λύσεων με εκτεταμένο υπόβαθρο

ADVERTORIAL BCT GROUP: Μια ελληνική εταιρεία με διεθνή παρουσία στον τομέα των Cleanrooms και του βιομηχανικού HVAC-R Η BCT GROUP (REBRANDING ΤΗΣ Β. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΑΤΕΕ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (CLEANROOMS) ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΕΡΙΩΣΗΣ – DEGASSING, DRY ROOMS Κ.Α.). Ε ΊΜΑΣΤΕ μία μελετητική-κα τασκευαστική εταιρεία με δύο βασικές δραστηριότη τες: •
Με ισχυρή παρουσία στην Ελληνική και στην Ευρωπαϊκή αγορά, με 50% της δραστηριότητας μας εκτός Ελληνικών συνόρων συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε αναπτύσσοντας συνεχώς την τεχνογνωσία μας όπως υπαγορεύουν οι εξε λίξεις του κλάδου και οι τάσεις της αγοράς.
στην μη χανική ρευστών, την ψυχρομετρία και τον βιομηχανικό αυτοματισμό είναι σε θέση να παρέχει τον καταλληλότερο σχεδιασμό για κάθε εφαρμογή. 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • Κάτια
BCT Group
Companies

ασμός και η εγκατάσταση συστημάτων HVAC και Ψύξης στη βιομηχανία. Έχοντας αναπτύξει πολλές λύσεις για σχεδόν όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, η BCT διαθέτει ειδική τεχνο γνωσία και εμπειρία για να παρέχει συστήματα Ελέγχου Θερμοκρασίας και Υγρασίας, Αερισμού, Ελέγχου πτητικών παραγόντων και Σωματιδίων καθώς καθώς και συστήματα Χαμηλής και Εξαιρετικά Χαμηλής Σχετικής Υγρασίας. Συστήματα Διαχείρισης Αέρα Όλα τα συστήματα διαχείρισης αέρα σχεδιάζονται από την ομάδα μηχανικών μας με 3 κύριους στόχους:

• Την προσομοίωση των ψυχρομετρικών διεργασιών που αναπτύσσονται στην κάθε εφαρμογή (εξειδίκευση BCT).

• Τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας με αξιο ποίηση των κάθε είδους τεχνικών ανάκτησης ενέργειας

• Την καταλληλότητα των υλικών με βάση το παραγόμενο προϊόν της βιομηχανίας, αφήνοντας χώρο για καθαρισμό, υγιεινή και συ ντήρηση. Η βελτιστοποίηση CAPEX και OPEX σε σχέση με τις απαι τήσεις της διαδικασίας είναι ο κεντρικός στόχος που πρέ πει να επιτευχθεί. Όλα τα έργα που υλοποιεί η εταιρεία είναι πλήρως αυτοματοποιημένα. Τα συστήματα αυτομα τισμού αναπτύσσονται από την εταιρεία εσωτερικά από το τμήμα Αυτοματισμού της BCT.

Συστήματα degassing

Η απαέρωση είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία στην παραγωγή υπο βρυχίων καλωδίων με στόχο την απομάκρυνση των πτητικών υλικών της μόνωσης με κυρίαρχο το μεθάνιο. Η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει και εγκατα στήσει πολλά συστήματα απαέρωσης για την παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων και διαθέτει ειδική τεχνογνωσία σχεδιασμού, κατασκευής και θέσης σε λειτουργία των συστημάτων αυτών. Η διαδικασία απαέρωσης εκτελείται και σε άλλες

έμπειρων μηχανικών αυτοματισμού. Αναπτύσσουμε τα δικά μας συ στήματα αυτοματισμού που προσομοιώνουν τις διεργασίες του κύκλου Ψυχομετρίας & Ψύξης στη Γλώσσα Ελέγχου HVAC-R. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα προσαρμόζεται 365d/24h στις εξωτερικές συνθήκες (περιβάλλον, δια κύμανση εσωτερικού φορτίου) ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.

BCT GROUP Κορίνθου 32, 14451, Μεταμόρφωση, Αττική T: 210 6925616 Ε: info@bct-group.gr S: www.bct-group.gr Cleanrooms Validation Η εκπόνηση όλων των δοκιμών για την Πιστοποίηση Κα θαρών Χώρων γίνεται κατά ISO 14644 από τους εξειδικευ μένους μηχανικούς της εταιρείας μας. Βιομηχανικός κλιματισμός και ψύξη Η βασική τεχνογνωσία της εταιρείας BCT είναι ο σχεδι
δια δικασίες παραγωγής βιομηχανιών προιόντων, εκτός των υποθαλάσσιων καλωδίων. BOUGATSOS CLEANROOM TECHNOLOGY Ειδικές εφαρμογές HVAC: • Κλιματισμός Χώρων Παραγωγής με συνθήκες καθαρού χώρου και υπερπίεσης. • Έλεγχος σημείου δρόσου. • Ψυκτικές εφαρμογές χαμηλής και πολύ χαμηλής θερ μοκρασίας. • Contrrol Rooms. • Διαχείριση τοξικών αερίων μέσω εξειδικευμένων συ στημάτων αερισμού. • Συστήματα απαερίωσης (degassing). • Εφαρμογές χαμηλής και πολύ χαμηλής υγρασίας (Dry Rooms) • Συστήματα ωρίμανσης προϊόντων. Συστήματα αυτοματισμού Το σύστημα αυτοματισμού είναι ο «εγκέφαλος» της εφαρ μογής και καθορίζει τη σωστή λειτουργία και την επίτευξη των επιθυμητών απαιτήσεων. Ο Όμιλος BCT διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα
21• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

τελευταία χρόνια

βασικό πυλώνα των μεταβολών που χαρακτηρίζονται Βιομηχανία 4.0. Αποτελεί εν συντομία την ανάπτυξη συστημάτων και κυρίως λογισμικού, που μπορεί να προσομοι άζει στην ανθρώπινη σκέψη, έστω και σε ένα πολύ βασικό επίπεδο. Χαρα κτηριστικά που εμπεριέχονται, είναι η δυνατότητα μάθησης, εξαγωγής συ μπερασμάτων, εξέλιξη με βάση νέα πληροφορία, εξαγωγή συμπερασμά των και άλλα. Αποτελεί μια σύνθεση τεχνολογιών, από τη Μηχανική Μά θηση και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), μέχρι την εξόρυξη δεδομένων (data mining). Ιδιαίτερο χαρακτηρι στικό των συστημάτων είναι ότι εκτός του αρχικού όγκου δεδομένων που αξι οποιείται για την «εκπαίδευση» του λογισμικού, αυτό εξελίσσεται και βελ τιώνεται με βάση την «εμπειρία» που αποκτά κατά τη χρήση του. Πάρα πολλές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, εν σωματώνουν ή βασίζονται σε λογισμι κό ΤΝ. Οι μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα,

των κοινωνικών

αυτόνομων οχημάτων

σεται, βασίζεται

πολλοίς στην ΤΝ, ενώ πιο μακριά από τα φώτα της δη μοσιότητας, ανάλογες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται από ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως οι φορολογικές υπηρεσίες. Το φάσμα των εφαρμογών είναι τεράστιο.

παραδείγματα να περι

νέες τε χνολογίες, πολλά από τα χαρακτηρι στικά τους καθώς και οι επιπτώσεις

που αυτές μπορεί να έχουν, αποκα λύπτονται προοδευτικά κατά την εφαρμογή τους. Επί παραδείγματι, η εισαγωγή φυτοφαρμάκων στην πα ραγωγή, πολλές φορές αντιμετώπιζε προβλήματα που δεν είχαν προβλε φθεί εξαρχής, αλλά ταυτόχρονα σε κάποιες περιπτώσεις προκαλούσε προβλήματα υγείας σε χρήστες και καταναλωτές. Ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα ασφάλειας, με την ευρύτερη έννοια, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνεται εκ των προτέρων αναλυτική και πλήρης πρόβλεψη των πιθανών επιπτώσεων. Στην περίπτωση της χρήσης ΤΝ σε παραγωγικές δομές, υπάρχουν δύο επίπεδα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολούν. Το πρώτο αφορά καθαυ τή την τεχνολογία και το πόσο ασφα λής είναι. Το δεύτερο αφορά τις άμε σες και έμμεσες επιπτώσεις της νέας αυτής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία, πώς την μεταβάλει και κυρίως τι επίδραση έχει στους εργα ζόμενους. Στοιχεία προβληματισμού Όσον αφορά στην τεχνολογία καθαυ τή, η ΤΝ έχει δύο βασικά χαρακτη ριστικά που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν. Αποτελεί μια τεχνολογία που διαπερνά οριζόντια ένα μεγάλο φά σμα τεχνολογιών και εφαρμόζεται σε αυτές. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μη χανές κατεργασιών CNC, σε δίκτυα παρακολούθησης διαδικασιών όπως συστήματα (IoT), σε εφαρμογές πα ρακολούθησης στόλου οχημάτων και πάρα πολλά άλλα. Αυτό καθιστά το πεδίο που

Ο ΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΡ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΑΡΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΕΛΙΝΥΑΕ Ο αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Υγεία και Ασφάλεια ΗΤΕΧΝΗΤ Η ΝΟΗΜΟΣ Ύ ΝΗ (ΤΝ) αποτελεί μια από τις αναδυό μενες τεχνολογίες, οι οποίες αναπτύχθηκαν τα
και αποτελεί
όπως και οι πλατφόρμες
δικτύων. Η τεχνολογία
που αναπτύσ
εν
Τεχνητή Νοημοσύνη στην παραγωγή Στο χώρο την βιομηχανικής παραγω γής, η ΤΝ έχει ενσωματωθεί σε κάποιο βαθμό, με τα
λαμβάνουν τη διαχείριση αποθεμά των και πρώτων υλών, τον ποιοτικό έλεγχο, την εξυπηρέτηση πελατών. Όπως και στις περισσότερες
πρέπει να μελετηθεί τερά ΥΓΕΊΑ ΚΑ Ί ΑΣΦ Α ΛΕ Ί Α 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • Σε επίπεδο οργάνωσης, αλγόριθμοι ΤΝ μπορούν να βοηθήσουν στη βέλτιστη αντιστοίχιση προσωπικού και εργασιών με βάση τα χαρακτηριστικά και τις επιθυμίες, να εντοπίσουν επικίνδυνες καταστάσεις και να παρέχουν την πληροφορία ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες

στιο και πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι εκ φύσεων ένα σύστημα εξελίξι μο και μάλιστα με «αυτόνομο» τρόπο ή για να είμαστε πιο ακριβείς, επηρεα ζόμενο από το εκάστοτε περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζεται. Δυστυχώς τα δύο αυτά χαρακτηριστικά καθιστούν πρακτικά αδύνατη την απόλυτη δια χείριση των θεμάτων ασφαλείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτε λεί εφαρμογή, η οποία είχε σχεδια στεί ώστε να επικοινωνεί με χρήστες του ιστότοπου. Καθώς η εφαρμογή ήταν σχεδιασμένη να εξελίσσεται με βάση την ανάδραση των χρηστών, μετά από ελάχιστο διάστημα οι απα ντήσεις που έδινε χαρακτηρίζονταν από έντονα ρατσιστικά στοιχεία με ταξύ άλλων, καθώς βασιζόμενη στην πληροφορία από τους χρήστες, ο αλ γόριθμος θεώρησε

δέχεται να έχει δραματικές συνέπει ες. Για την αντιμετώπιση αντίστοιχων προβλημάτων, αναπτύσσονται διά φοροι μηχανισμοί και μέθοδοι, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί ένα ση μαντικό στοιχείο προβληματισμού. Σύμμαχος στην αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων Πέρα όμως από την ασφάλεια του αλ γόριθμου, η ΤΝ μπορεί να προσφέ ρει σημαντικές υπηρεσίες σε θέματα ασφάλειας εργαζόμενων. Χαρακτηρι στικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση αντίστοιχων συστημάτων σε μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), όπως τα κράνη. Σε συνδυασμό με δίκτυο αισθητήρων, ο αλγόριθμός μπορεί να εντοπίζει πι θανούς κινδύνους και να στέλνει την κατάλληλη ενημέρωση ή ειδοποίη

ας, μπορεί να προσαρμοστεί και να τροποποιήσει τις συστάσεις βελτιώ νοντας και πάλι τόσο την ασφάλεια όσο και την παραγωγικότητα. Ακό μα και σε διαδικασίες κατεργασιών, το αντίστοιχο λογισμικό μπορεί να προσφέρει προτάσεις βέλτιστης αλ ληλουχίας ενεργειών με ανάλογη στόχευση. Σε επίπεδο οργάνωσης, αλγόριθμοι ΤΝ μπορούν να βοηθήσουν στην βέλ τιστη αντιστοίχιση προσωπικού και εργασιών με βάση τα χαρακτηριστι κά και τις επιθυμίες, να εντοπίσουν επικίνδυνες καταστάσεις (πχ υπνη λία, κούραση, κατανάλωση αλκοόλ και άλλων ουσιών) και να παρέχουν την πληροφορία ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες. Πρέπει να ση μειωθεί ότι η τεχνολογία του διαδι κτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) βασίζεται σε σημαντικό βαθμό σε συστήματα ΤΝ και οι πλείστες των εφαρμογών

ασφάλεια

ήταν

επίπεδο.

εξοπλισμό παραγωγής ή οχήματα εν

βέλτιστα σενάρια τόσο από άποψη ασφάλειας όσο και παραγωγικότητας. Αντίστοιχο λογισμικό μπορεί να συμ βάλλει στη βέλτιστη κυκλοφορία στό λου οχημάτων. Με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται, ο αλγόριθμός που καθορίζει τις προτεινόμενες διαδρο μές και τις παραμέτρους κυκλοφορί

την

τεχνολογία. Κλείνοντας,

καταστάσε ων σε σχέση και με την ικανότητα ερ γασίας. Παρότι οι προσπάθειες αυτές είναι σε πρώιμο στάδιο, η ανάπτυξη και εφαρμογή τους, αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων. •

ότι ο ρατσισμός αποτελεί μια αποδεκτή αν όχι επιθυ μητή ηθική αξία. Πιθανότατα, αυτό οφείλεται σε οργα νωμένη «επίθεση» ομάδας χρηστών, αλλά αποτελεί σαφή ένδειξη για το πως ένα αλγόριθμος ΤΝ μπορεί να ξεφύγει του σκοπού του και να εξε λιχθεί με απρόβλεπτο τρόπο. Στη συ γκεκριμένη περίπτωση, η εφαρμογή απενεργοποιήθηκε και οι επιπτώσεις
περιορισμένες, κυρίως σε ηθικό
Μια τέτοια όμως εξέλιξη σε σύστημα που ελέγχει για παράδειγμα
ση. Το λογισμικό έχει την δυνατότη τα να προσαρμόζεται στις συνθήκες, στον εξοπλισμό και στις πρακτικές της κάθε δομής και με βάση τον συ νεχή εμπλουτισμό των σεναρίων και της πληροφορίας γενικότερα, να λει τουργεί με βάση τα
του ΙοΤ σε σχέση με την εργασιακή
δεν θα ήταν δυνατές χωρίς
αντίστοιχη
δεν θα έπρεπε να παρα λειφθεί η ανάπτυξη συστημάτων ΤΝ που αποσκοπούν στην διάγνωση πα θήσεων ή μη επιθυμητών
23• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Τα τρία πεδία δράσης με άξονα τον πελάτη Στο clock model ο πελάτης είναι ο άξονας. Γύρω του πε ριστρέφονται οι δείκτες

σχέσης

ρολογιού

με

του κύκλου, έχουμε τρεις ευκαιρίες να κερδίσουμε τον πελάτη. Εάν κινηθούμε μεθοδικά και στοχευμένα, μία από τις τρεις αρκεί.

Πριν την αγορά (pre-purchase) Κατά το διάστημα αυτό έχουμε τη δυνατότητα να επη ρεάσουμε τον τρόπο που το κοινό αντιλαμβάνεται ένα brand πολύ πριν έρθει σε άμεση επαφή με ένα προϊόν, κατάστημα ή πωλητή. Περιλαμβάνει όλων των ειδών τις διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες που σχεδι άζουμε με σκοπό να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του πελάτη.

Κατά την αγορά (purchase) Εδώ λαμβάνει χώρα η πρώτη ουσιαστική επαφή του κοι νού με το brand, όπου έχουμε την ευκαιρία να προσφέ ρουμε στον πελάτη μια καταναλωτική εμπειρία που θα απολαύσει, θα μοιραστεί με άλλους και θα αδημονεί να ξαναζήσει. Δεν φτάνει να έχουμε ένα ποιοτικό προϊόν, πρέπει να το προσφέρουμε με μοναδικό τρόπο.

Μετά την αγορά (post-purchase) Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει η φράση «μετά την απο μάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται». Σήμερα, πολλά brands επενδύουν στην ακριβώς αντί στροφη after-sales πρακτική. Προσφέρουν αδιάκοπο customer service και εγγυήσεις μεγάλης διάρκειας, ενώ εφαρμόζουν γενναιόδωρες

ADVERTORIAL Clock model framework Το απόλυτο customer journey ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ MARKETING ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΟΣ BRAND. O ΔΗΜ Η ΤΡΗΣ ΚΟΚΟΛ Α ΚΗΣ ΚΑ Ί Η CECIL LACENERE, ιδρυτές των MDesigners, μας εξηγούν τη μέθοδο που επιλέγουν για να διανείμουν όσο το δυνα τόν καλύτερα τον προϋπολογισμό marketing ενός brand. Το clock model λειτουργεί ως μια μεταφορά για όλα τα σημεία επαφής του καταναλωτή με ένα brand: 1. προ-αγοραστικό στάδιο 2. αγορά 3. μετα-αγοραστική συμπεριφορά Παρακάτω θα αναλύσουμε πώς διανέμεται ένας περιο ρισμένος προϋπολογισμός marketing “across the clock” ώστε να βελτιστοποιηθεί η αξία ενός brand. Τι είναι το clock model Φανταστείτε ένα ρολόι. Χωρίστε το σε τρία ίσα μέρη. Από τις 12 έως τις 4, από τις 4 έως τις 8 και από τις 8 έως τις 12. Το πρώτο μέρος είναι το διάστημα πριν την αγορά του προϊόντος, το δεύτερο η περίοδος κατά την οποία λαμ βάνει χώρα η αγορά και το τρίτο η φάση μετά την αγορά. Ένας προϋπολογισμός, όμως, έχει όρια και όταν σχεδιά ζουμε μια στρατηγική marketing οφείλουμε να κινηθούμε μέσα σε αυτά αποδίδοντας ταυτόχρονα το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση για κάθε marketing expert.
του
που ορίζει τον κύ κλο της
του
το brand. Κατά τη διάρκεια αυτού
ανταποδοτικές πολιτικές για τους πιστούς πελάτες τους. Πώς επιλέγουμε που θα εστιάσει η στρατηγική ενός brand Έχοντας χωρίσει το συνολικό πεδίο δράσης μας σε αυτά τα τρία μέρη, μπορούμε πλέον να χαράξουμε τη στρατη γική ενός brand με γνώμονα: • Τον προϋπολογισμό του • Tα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα • Tη στρατηγική των ανταγωνιστών • Tην καταναλωτική εμπειρία που ταιριάζει στο κοινό του Για παράδειγμα, που θα μπορούσαμε να κατευθύνουμε τη στρατηγική μιας εταιρείας ρούχων που έχει να αντα γωνιστεί κλασικά brands με αξεπέραστο awareness και ισχυρή διαφημιστική παρουσία; 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • Δημήτρης Κοκολάκης, Cecil Lacenere

Μια ιδέα θα ήταν να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστι κό πλεονέκτημα από το μηδέν. Απέναντι σε brands που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ποιότητα, ένα καλό προϊόν δεν αρκεί. Αν, όμως, δίναμε βάρος στη σύνδεση του προϊόντος με μια μοναδική καταναλωτική εμπειρία, από την είσοδο στο κατάστημα μέχρι την τελική αγορά; Τότε θα ανταγωνιζόμασταν εκείνους που υπερτερούν στο πρώτο πεδίο δράσης (pre-purchase), εκεί που πιθανώς υστερούν, δηλαδή στο δεύτερο (purchase). Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό ακριβώς έκανε η GAP κερδίζοντας μια θέση στην καρδιά του κοινού δίπλα σε κολοσσούς του τομέα της, όπως η Levi’s!

Ένα χτυπητό παράδειγμα «δυσάρεστου»

την

των web designers (88.5%), η αργή ταχύτητα είναι ο νούμερο ένα λόγος που οι χρήστες φεύγουν πριν καν φορτώσει ένα website. Οι ίδιοι οι χρήστες συμφωνούν με αυτό σε ποσο στό 42%, ενώ το 50% λένε ότι δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία, κάνοντας πρώτα ένα τουλάχιστον refresh. Το ανησυχητικό, όμως, είναι πως το 70% των καταναλωτών δηλώνουν ευθαρσώς ότι οι πιθανότητες να εμπιστευτούν τα προϊόντα μιας εταιρείας μειώνονται όσο πιο αργό είναι το website της. Πέρα από την αργή ταχύτητα, υπάρχουν και άλλες αιτίες που ίσως οδηγούν τους χρήστες μακριά από το website σας όπως είναι το ξεπερασμένο design, η δυσνόητη πλο ήγηση, η κακή οργάνωση του περιεχομένου και ο nonresponsive σχεδιασμός που δεν επιτρέπει στο website σας να λειτουργεί σωστά σε όλες τις οθόνες. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο κοινός παρονομαστής είναι το κακό user experience.

• H συνέπεια στην εικόνα του brand Το branding και η ανάπτυξη της εικόνας του είναι η δι αδικασία που δίνει υπόσταση σε εταιρείες, προϊόντα ή υπηρεσίες. Έχει πολλές εφαρμογές, παίρνει διάφορες μορφές, όπως π.χ η τοποθέτηση κατά τη διαφήμιση, μια συσκευασία ή ένα website. Παρόλο που αυτά τα μέσα δια φέρουν μεταξύ τους, είναι απαραίτητο να υπάρχει οπτική συνέχεια και σύνδεση από το ένα στο άλλο, ως προς την εικόνα του brand. Η πραγματική αξία του branding και της εικόνας του φαίνεται από την αντοχή, την αποδοχή και τη συνέπειά του μέσα στο χρόνο.

τους MD

Ιωάννου 41, 15342

213 0224640

info@mdesigners.gr

mdesigners.gr

MDESIGNERS Αγίου
Τ:
E:
W:
To digital και η συνολική εικόνα του branding ως κορυφαίες προτεραιότητες Όποια και αν είναι η στρατηγική προϋπολογισμού marketing ενός brand, η digital παρουσία μαζί με την εικόνα του branding πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων. • Τα websites Το website σας είναι ένα σημαντικό εργαλείο marketing. Στο διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο του digital marketing, τα social media είναι σήμερα το νούμερο ένα εργαλείο. Στη δεύτερη θέση, όμως, παραμένουν τα websites. Δεν είναι τυχαίο ότι το 80% των marketing experts περιλαμβάνουν πάντα το website μιας επιχείρησης στον σχεδιασμό της στρατηγικής της. Σήμερα, δεν σχεδιάζουμε πια website για να παίζουν τον ρόλο μιας καλαίσθητης βιτρίνας. Σχε διάζουμε online εμπειρίες που ικανοποιούν τις ανάγκες του χρήστη και δημιουργούν σε αυτόν την προδιάθεση να επιστρέψει. Στο σύγχρονο web design δεν εστιάζουμε μόνο στην οπτική αρτιότητα, αλλά πρωτίστως στο άψογο user experience (UX).
UX είναι ο με γάλος χρόνος φόρτωσης. Για
πλειοψηφία
Γνωρίστε
Οι MDesigners είναι ένα 360 marketing & communications Agency στην Αθήνα, βραβευμένο στα Dime Awards 2022, στην κατηγορία Creative Use of Cross Media Platforms. Το Agency εξειδικεύεται στους τομείς του Marketing, Communications, Branding και Digital Design. Ιδρύθηκε από τους Δημήτρη Κοκολάκη και Cecil Lacenere. Από το 2011 έχει αναπτύξει συνεργασίες με πελάτες από τους κλάδους των κατασκευών, της βιομηχανίας, του τουρισμού, του πολιτισμού και της τεχνολογίας. 25• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Agrino-ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ μας ενημερώνει για την πρωτο βουλία, στην οποία έχουν ενταχθεί διαμάντια της Ελληνικής Οικονο μίας, ενώ τονίζει ότι μέσα από την ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ έχουν επιτευχθεί συνέργειες που θωρακίζουν την ελ ληνική βιομηχανία από τις πολυεπί πεδες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. _ Πείτε μας μερικά λόγια για την πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Πως ξεκίνησε η ιδέα; Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εί ναι μια Κοινότητα αμιγώς Ελληνικών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχει ρήσεων, που διατηρούν την Έδρα, την Παραγωγή και την Ιδιοκτησία τους στη χώρα. Τα καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας που δημιουργού νται από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,

κές

μα

εταιρείες-Μέλη

στηρίζοντας κατ’ επέκταση κατά το μέγιστο δυνατό τον Έλληνα Πολίτη. Μάλιστα, ο καινοτόμος χαρακτήρας της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ προσφέρει γόνιμες προτάσεις για τη σημασία ενίσχυσης της ελληνικής παραγωγής και της στροφής του κα ταναλωτή στην επιλογή επώνυμων ελληνικών

λαπλασιαστικά ανταποδοτικό όφελος για την Ελλάδα, οι στοχευμένες δρά σεις στο πλαίσιο των συνεργειών των Μελών εντός κι εκτός συνόρων καθώς και η ανάδειξη του παραγωγικού και επιχειρηματικού πολιτισμού της χώ ρας μας, αποτελούν τους βασικούς στόχους για τη συμβολή στην ελλη νική οικονομία και κοινωνία, στηρί ζοντας κατά το μέγιστο δυνατό τον Έλληνα πολίτη.

_ Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι εταιρείες που θα εισαχθούν στον σύνδεσμο; Η ένταξη των Μελών στην ΕΛΛΑ-ΔΙ ΚΑ ΜΑΣ γίνεται με βάση αυστηρά κριτήρια, που αφορούν τις μεταποι ητικές επιχειρήσεις που «επιλέγουν να μένουν Ελλάδα», δηλαδή έχουν Έδρα στη χώρα, η Παραγωγή του 51% των επωνύμων προϊόντων της εταιρίας που πωλείται στη χώρα να μεταποιεί ται σε Εργοστάσια στην Ελλάδα και το 50% +1 των μετοχών να ανήκει σε Έλληνες ή μόνιμους κατοίκους της χώρας. Το πρότυπο ένταξης και τον ετήσιο έλεγχο των Μελών της πρωτο βουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ διενεργεί η EUROCERT, ένας ελληνικός φορέας πιστοποίησης με πολυεθνικό χαρα κτήρα, που δραστηριοποιείται σε 40 χώρες παγκοσμίως. Η EUROCERT έχει δημιουργήσει ένα «Πρότυπο Απαιτή σεων», μέσω του οποίου με αυστηρά κριτήρια αξιολογεί και αποδίδει στις εταιρίες-Μέλη, το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙ ΚΑ ΜΑΣ». Το «Πρότυπο Απαιτήσε ων» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το “ETHOS”, ένα ερωτηματολόγιο Αξι ολόγησης που εστιάζει στις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευ θύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρημα τικότητας και της

Η Πρωτοβουλία στοχεύ ανάδειξη του παραγωγικού της χώρας και την ενίσχυση
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝ Α ΔΕΙΚΝΥΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ Σ Υ ΓΧΡΟΝΟ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ Χ Ω ΡΑΣ ΜΑΣ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ AΝΝΑ ΧΑΤΖΗ Η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ έχει κερδίσει το στοίχημα Ο Α Γ Ί Σ Π Ί ΣΤ Ί ΟΛΑΣ , Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και Μέλος ΔΣ & Επικεφαλής Διεύθυνσης Μάρκετινγκ και Εξαγωγών,
παράγονται στις ελληνι
επιχειρήσεις και φέρουν το Σή
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Οι 70 και πλέον
της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ βλέπουν την Ελλάδα ως βάση των εγχώριων και διεθνών δραστηριοτήτων τους και όχι απλά ως μια αγορά, άρα επιστρέφουν το μέγιστο της προστιθέμενης αξίας που παράγουν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι τοποθετημένο σε περισ σότερα από 2 δις προϊόντα των Μελών. Πριν μια δεκαετία η ανάγκη ενασχό λησης με τα κοινά θέματα μιας ομάδας ανήσυχων Ελλήνων Επιχειρηματιών συνέτεινε στη σύσταση ενός ζω ντανού, κοινού χώρου έκφρασης και δράσης, την πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙ
Βιώσιμης Ανάπτυ ΚΑ ΜΑΣ.
ει στην
πλούτου
της εγχώριας επιχειρηματικότητας
προϊόντων. _ Ποιοι είναι στόχοι του συνδέσμου και ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια; Στόχος της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ μέσα από κάθε είδους συνέργεια στην αγο ρά του εσωτερικού και του εξωτερι κού αλλά και μέσω επικοινωνιακών ενεργειών, είναι η εκπαίδευση του κα ταναλωτή όχι μόνο με το να επιλέγει ελληνικά προϊόντα, αλλά και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα οφέλη για τον ίδιο και τη χώρα του από αυτή τη συνειδητή επιλογή. Το μέγιστο πολ ΕΛΛΗΝΙΚ Η ΠΑΡΑΓΩΓ Η 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • Άγις Πιστιόλας, Πρόεδρος ΔΣ, ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

ξης. Η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι η μόνη εταιρική συλλογικότητα πανευρω παϊκά που απαιτεί αρχές Κοινωνικής Ευθύνης από τα μέλη της, αφού ένας από τους σκοπούς της είναι η διαρκής αυτοβελτίωση τους.

_ Ποια η σημασία της συμμετοχής στο σύνδεσμο ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ; Ποιες μεγάλες εταιρείες συμμετέ χουν; Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελείται από μερικές από τις με γαλύτερες αμιγώς ελληνικές εταιρί ες, που αποτελούν «διαμάντια» για τη χώρα και στηρίζουν την τοπική και πανελλαδική οικονομία. Κοινό χαρακτηριστικών των Μελών της Κοινότητας αποτελεί ο ομοιογενής χαρακτήρας τους, το επίπεδο συνο χής που έχει επιτευχθεί μεταξύ τους και ο προσανατολισμός στις εξαγωγές που είναι μέρος του DNA τους. Με το στρατηγικό σχεδιασμό που προτείνει

δίαυλο επικοινωνίας για τις αμιγώς ελληνικές εταιρίες με τις αγορές του εξωτερικού για αυτό και η Κοινότητα φροντίζει για τη συνολική και ολο κληρωμένη παρουσία των Μελών της, από τον κλάδο τροφίμων και ποτών, κάτω από μια κοινή ομπρέλα. Για πρώτη φορά δημιουργώντας κοινό περίπτερο τα Μέλη συμμετείχαν με ισχυρή εκπροσώπηση στη Foodexpo 2022. Ανάλογη παρουσία αναμένεται να έχουν σε μια από τις σημαντικότε ρες εμπορικές εκθέσεις της Ευρώπης, στη SIAL 2022 με κοινό περίπτερο

εταιριών

και συνέρ γειες σε αγορές του εξωτερικού με κοινό εκπρόσωπο, κοινά δίκτυα δια νομής, καθώς και δημιουργία κοινών περιπτέρων σε εμπορικές εκθέσεις. Η επαναλειτουργία των εκθέσεων με φυσική παρουσία αποτελεί ισχυρό

μέτωπη με πολυεπίπεδες προκλή σεις. Το ενεργειακό κόστος, οι αυ ξήσεις των τιμών των πρώτων υλών και οι αυξήσεις των μεταφορικών που με τη σειρά τους θέτουν σε κίνδυνο την έγκαιρη μεταφορά – παράδοση των πρώτων υλών, είναι τα νέα δεδο μένα που έχει να αντιμετωπίσει το σύνολο των επιχειρήσεων της χώ ρας. Επιπλέον, οι εταιρείες καλού νται να βρουν τρόπους να λύσουν τη δύσκολη εξίσωση της διαχείρισης ή απορρόφησης του κοστολογίου ώστε οι αυξήσεις τιμών να μην περάσουν στο ράφι και άρα στο καλάθι των ελ ληνικών νοικοκυριών. _ Ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να ληφθούν για τις εγχώριες επιχει ρήσεις έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις πολυεπίπεδες προκλήσεις; Oι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκο νται καθημερινά αντιμέτωπες με το υψηλό κόστος τραπεζικού δανει σμού, με φορολογικές και ασφαλι στικές επιβαρύνσεις, με το κόστος ενέργειας και τη σημαντική γραφει οκρατία. Τα Μέλη της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, συνει δητά, παρά τα συνεχώς αυξανόμενα αντικίνητρα επιλέγουν να μένουν Ελ λάδα συνεισφέροντας στην οικονομία του τόπου και στους πολίτες της. Η λύση που εφαρμόζει και

οι

το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τα Μέλη, και ο οποίος αποφασίζεται στις Ολομέλειες, η Πρωτοβουλία καινοτο μεί τα τελευταία χρόνια πραγματοποι ώντας συνέργειες κοινού προμηθευ τή (όπως ρεύματος, τηλεφωνίας και μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων), συνέργειες στην εσωτερική αγορά
που ανήκουν στον ίδιο κλάδο (λιανεμπόριο και εκθέσεις)
και ειδική προσαρμογή του ελληνικού Σήματος της Πρωτοβουλίας, το “ΕΛ ΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ Essentially Greek”. Μεταξύ άλλων για την επίτευξη των στόχων των αγορών του εξωτερικού τα Μέλη της Πρωτοβουλίας βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις Πρε σβείες και τους ΟΕΥ. _ Με βάση την επαφή σας με τα Μέλη σας, ποιες είναι οι προκλήσεις που άμεσα αντιμετωπίζει ο εγχώ ριος κλάδος τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα; Τα Μέλη της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, επιλέγουν να μένουν Ελλάδα, συνεισφέροντας στην οικονομία του τόπου Η επιχειρηματικότητα έρχεται αντι
προτείνει η Κοινότητα είναι οι συνέργειες, η ένω ση δυνάμεων των Μελών της και η εξεύρεση λύσεων από κοινού, ώστε
δυσχέρειες να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. • 27• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Εορτασμός των 10 χρόνων της πρωτοβουλίας

Συγκεκριμένα, σε διαδικασία ωρί μανσης και συγκέντρωσης φαίνεται να έχει εισέλθει η αγορά προμήθειας ηλεκτρισμού καθώς συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι κινήσεις εξαγορών από μεγάλους παίκτες που ενισχύουν τη θέση τους αποκτώντας μικρότερες εταιρείες του χώρου. Η πιο πρόσφατη κίνηση με την εξαγο ρά της Watt + Volt από την Mytilineos έρχεται να επιβεβαιώσει την εκτίμη ση ότι το ρευστό περιβάλλον της αγο ράς ευνοεί κινήσεις εξαγορών. Μά λιστα η εκτίμηση που υπάρχει στην αγορά είναι ότι τα deals θα έχουν και συνέχεια σε μια αγορά που όπως τό νισε ο Ε. Μυτιληναίος χαρακτηρίζεται

κατά τα πρότυπα της αγοράς τηλεπικοινωνιών, που θα περιορίσει τον αριθμό των ανεξάρτητων προμη θευτών ρεύματος σε 5-6. Ως προς την εξαγορά της Watt+Volt το συνολικό τίμημα για τη συναλλαγή ανήλθε σε 36 εκατ. ευρώ, εκ των οποί ων 20 εκατ. ευρώ σε μετρητά και 16 εκατ. ευρώ σε μετοχές της Mytilineos. Η προηγούμενη μεγάλη εξαγορά πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2018 όταν ο όμιλος της Motor Oil Hellas εξαγόρασε την εταιρεία NRG, η οποία τότε είχε μερίδιο αγοράς 1,35% έναντι 16,65 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε το Νοέμβριο του 2019 η εξαγορά της ΚΕΝ με μερίδιο αγοράς 0,83% από την εταιρεία Volton και με τίμημα ύψους 14,1 εκατ. ευρώ.

Επόμενοι στόχοι Όσον αφορά στα ενδεχόμενα νέα deals, ως επόμενος δυνητικός στό

χος εξαγοράς από τις εταιρείες που δεν ανήκουν σε καθετοποιημένους ομίλους θεωρείται η Volton, που συ μπορεύεται με την ΚΕΝ και εξυπη ρετούν συνολικά 137.387 μετρητές, σύμφωνα με τα στοιχεία του β’ τρι μήνου του 2022. Βεβαίως ερωτηματικό παραμένουν οι προθέσεις των ιδιοκτητών της εται ρείας (εφοπλιστές Μπάκος και Κα ϋμενάκης). Μία ακόμη εταιρεία-στόχος με ση μαντικό χαρτοφυλάκιο και υγιή ορ γάνωση εκτιμάται ότι είναι η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Στο β’ τρίμηνο εξυπηρετούσε 118.932 μετρητές. Ενδεχόμενη αξιοποίησή ωστόσο συναρτάται και με την τύχη της αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Τέλος η Volterra, παραμένει εταιρεία προς εξαγορά, καθώς εξαιρέθηκε το πελατολόγιό της στην προμήθεια ηλεκτρισμού από την εξαγορά της ΔΕH Ανανεώσιμες. Στο β’ τρίμηνο η εταιρεία εξυπηρετούσε

με τρητές.

ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΑ DEALS ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ’Η ΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΤΟΥΣ. ΓΡΑΦΕΙ Ο ΧΑΡΗΣ ΦΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ Τα deals εξαγορών στην αγορά ενέργειας Ο Ί Κ Ί Ν Η ΣΕ Ί Σ στην αγορά ενέρ γειας έχουν ως επίκεντρο δύο τομείς του κλάδου του ηλεκτρισμού: την αγορά προμήθειας αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου τους τελευ ταίους μήνες καταγράφονται συναλ λαγές που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.
από «ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον το οποίο παρουσιάζει σημαντικές επι
32.125
χειρηματικές προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες». Οι εξελίξεις επιβεβαιώ νουν τις εκτιμήσεις της αγοράς για έναν κύκλο συγχωνεύσεων και εξα γορών
ΕΝ Ε ΡΓΕΙΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 •

Συγκέντρωση στην αγορά ΑΠΕ

Στο ρυθμό των deals κινείται το τε λευταίο διάστημα η εγχώρια αγορά της πράσινης ενέργειας καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ, έχουν ολοκληρωθεί τέσσερις μεγάλες συναλλαγές, με το συνολικό ύψος των συμφωνιών να ξε περνά σε αξία το 1,2 δισ. ευρώ. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των deals είναι ότι παραδοσιακοί και μεγάλοι παί κτες της ενεργειακής αγοράς, απο κτούν projects ή εταιρείες μικρότε ρου μεγέθους που όμως έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους σημαντικά έργα υπό ανάπτυξη ή σε λειτουργία. Με τον τρόπο αυτό, οι μεγαλύτερες εται ρείες ενισχύουν τη θέση τους στην αγορά των ΑΠΕ, την ίδια στιγμή που οι μικρότεροι παίκτες αποκομίζουν σημαντικές υπεραξίες για τα έργα που κατάφεραν να αναπτύξουν ή να οδηγήσουν σε σημαντικό βαθμό ωρίμανσης. Άλλωστε πλέον η ελλη νική αγορά της πράσινης ενέργειας θεωρείται ότι έχει εισέλθει σε φάση ωρίμανσης, καθώς τα περιθώρια για να τοποθετηθούν νέοι παίκτες είναι περιορισμένα με δεδομένο ότι τα περισσότερα ελκυστικά γεωγραφικά σημεία έχουν ήδη καταληφθεί. Αυτό σημαίνει ότι για να ενισχύσει ένας μεγάλος παίκτης την θέση του στην αγορά των ΑΠΕ θα πρέπει να κινηθεί κυρίως μέσω εξαγορών. Ποια είναι όμως τα deals της αγοράς το τελευταίο διάστημα; Έντονη δραστηριότητα της ΔΕΠΑ Εμπορίας Η τελευταία συμφωνία εξαγοράς πραγματοποιήθηκε από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας η

νία. Με την εξαγορά της NEW SPES CONCEPT, η ΔΕΠΑ ανεβάζει το «πρά σινο» χαρτοφυλάκιο της στα 732 MW.

Στρατηγικές κινήσεις των ΕΛΠΕ Ένα ακόμη πρόσφατο deal, αφορά στην εξαγορά από τον όμιλο των Ελ ληνικών Πετρελαίων των εταιρειών «ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.» και «ΣΑ ΓΙΑΣ Α.Ε.», ιδιοκτησίας Ομίλου Κο πελούζου και Ομίλου «Διεθνής Κα τασκευαστική». Οι δύο εταιρείες διαθέτουν αιολικά πάρκα με συνολική ισχύ 55,2 MW, στην Ανατολική Μάνη Λακωνίας που βρίσκονται σε λειτουργία, από το Δε κέμβριο του 2019. Το συνολικό τίμημα για το 100% των μετοχών των δύο εται ρειών, ανέρχεται σε € 90 εκατ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η δραστηρι ότητα των ΑΠΕ, μετά και την έναρξη λειτουργίας του μεγάλου φωτοβολτα ϊκού πάρκου της Κοζάνης αναμένεται να φτάσουν τα 50 εκατ. ευρώ. Τα ΕΛΠΕ

θέσει ως στόχο, από 285MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σήμερα,

φτάσουν τα 400MW μέχρι

Volterra με την

της

να φτάνει τα 133 εκατ. ευρώ. Συγκε κριμένα,

ρασε

παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για τη δεύτερη κίνηση εξα γοράς της ΔΕΠΑ Εμπορίας η οποία το 2021 απέκτησε το 49% της North Solar, μιας εταιρείας

πτυξης φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 500 MW στη Δυτική Μακεδο

600MW μέχρι το

K-R ΑΕ και της Volterra ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΕ, στις οποίες είναι ήδη μέτοχος σε εκάστη εταιρεία κατά 45% από το 2019. Η Volterra K-R ΑΕ και η Volterra ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΕ κατέχουν εν λειτουρ γία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 69,7MW στην Αιτωλοακαρνανία και τη Βοιωτία. Επίσης, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εξαγόρασε το 100% της Ηλιοφάνεια ΑΕ η οποία κατέχει ένα εν λειτουργία φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2,7 ΜW στη Βοιωτία, καθώς και τις εταιρεί ες Volterra ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ και Volterra ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΑΕ που έχουν στην κατο χή τους αιολικά πάρκα υπό ανάπτυξη συνολικής ισχύος 39,5ΜW. Συμφωνία Motor OilΕΛΛΑΚΤΩΡ Φυσικά η συμφωνία της Motor Oil για την απόκτηση του ελέγχου του χαρ τοφυλακίου ΑΠΕ του ομίλου ΕΛΛΑ ΚΤΩΡ αποτελεί το μεγαλύτερο deal των τελευταίων ετών για την αγορά ηλεκτρισμού γενικότερα. Η αξία της συμφωνίας έφτασε το 1 δισ. ευρώ με δεδομένο ότι η ΜΟΗ πληρώνει 750 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 75% της νέας εταιρείας όπου θα εισφερ θούν τα έργα ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ στα 180 εκατ. ευρώ ανέρχεται η συμφωνία για την είσοδο στο μετοχι κό κεφάλαιο του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ . Ουσιαστικά μέσω της συμφωνίας η ΜΟΗ έθεσε υπό τον έλεγχό της το δεύτερο μεγαλύτερο σε μέγεθος χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της ελληνικής αγοράς, και καθίσταται αυτόματα το νούμερο 2 της ελληνικής αγοράς πράσινης ενέργειας πίσω από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Ειδικότερα η ΜΟΗ, η οποία μέχρι τώρα διαθέτει 279ΜW έργων σε λειτουργία, 84 MW υπό κατασκευή, 650 MW σε πρόσθε τες άδειες παραγωγής, προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό της ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών, φωτοβολταϊκών και συστη μάτων αποθήκευσης ενέργειας της τάξης των 493 MW δυναμικότητας σε λειτουργία και ακόμη μια σειρά από έργα υπό κατασκευή ή ανάπτυξη συ νολικής ισχύος άνω του 1,6GW. •

οποία προχώρησε στην εξαγορά του 100% της NEW SPES CONCEPT εταιρείας η οποία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη έργων πα ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέ σω φωτοβολταϊκών. Η εταιρεία ανα πτύσσει 14 φωτοβολταϊκά έργα και έχει στην κατοχή της 14 βεβαιώσεις
η οποία έχει πλάνο ανά
έχουν
να
το 2023 και τα
2024. Τα deals της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Ένα ακόμη σημαντικό deal της αγο ράς έλαβε χώρα στις αρχές Ιουνίου όταν η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ανακοίνω σε την εξαγορά των έργων ΑΠΕ της Οι κινήσεις στην αγορά ενέργειας έχουν ως επίκεντρο την αγορά προμήθειας και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπου τους τελευταίους μήνες καταγράφονται συναλλαγές που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ
αξία
συναλλατής
η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εξαγό
το 55% των μετοχών της Volterra
29• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

πριν και μετά την υλοποίηση ενός ή περισσότερων μέτρων βελτίω σης της ενεργειακής απόδοσης, βάσει ισοδύναμων εξωτερικών συνθηκών που επηρεάζουν την ενεργειακή κα τανάλωση. Αξίζει να αναφερθεί ως χαρακτηρι στικό παράδειγμα έξυπνης εξοικονό μησης ενέργειας, η ηλεκτρική ενέρ γεια που μπορεί να εξοικονομείται καθημερινά σε παγκόσμιο επίπεδο, αν όλοι οι χρήστες της γνωστής μη χανής αναζήτησης google, χρησιμο ποιούν την έκδοσή της με μαύρη και όχι φωτεινή οθόνη, την blackle.com. Το Blackle εξοικονομεί ενέργεια δι ότι η οθόνη είναι κατά κύριο λόγο μαύρη. Η συνολική μορφή της οθό νης είναι συνάρτηση των ρυθμίσεων χρωμάτων και των γραφικών, καθώς και από το χρωματισμό και μέγεθος

των ανοιχτών παραθύρων. Μία οθόνη χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για

την απεικόνιση του άσπρου παρά του μαύρου χρώματος. Το Blackle πιστεύει ότι παρόλο που η εξοικονόμηση σε κάθε υπολογιστή είναι μικρή, η συ νολική εξοικονομούμενη ποσότητα ενέργειας είναι σημαντική. Επιπλέον, η μαύρη οθόνη του Blackle κάθε φορά που ανοίγει ο φυλλομετρητής διαδι κτύου μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να κάνουμε καθημερινά ότι μπορούμε για να εξοικονομούμε ενέργεια. Ορθολογική χρήση ενέργειας σημαί νει περιορισμός της σπατάλης ενέρ γειας χωρίς όμως να περιορίζονται και οι ανέσεις του ανθρώπου. Η αλήθεια είναι ότι οι ενεργειακές καταναλώσεις με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αυξάνονται. Χαρακτηριστικό παρά δειγμα είναι ότι στην Ελλάδα του 1950 η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση αντιστοιχούσε σε 70 kwh ανά άτομο και σήμερα 60 χρόνια μετά, εκτιμάται σε 4000 kwh ανά άτομο. Ορθολογική χρήση ενέργειας σημαίνει, επίσης, και διαχείριση της ενέργειας με τρό πους και μεθόδους που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι τόσο κατά την παραγωγή (καύση συμβατικών καυσίμων, πυ ρηνική ενέργεια κ.λπ.) όσο και κατά τη χρήση ενέργειας (ρυπαίνουσες βι ομηχανίες, αστικά νέφη, κεντρικές θερμάνσεις κατοικιών, κλιματιστικά, φωτισμός κ.λπ.) δημιουργούνται προ βλήματα που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του περιβάλλοντος. Εξοικονόμηση ενέργειας για αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι αναμφίβολα ο ταχύτερος, ο οικονο μικότερος και ο πιο αποτελεσματι κός τρόπος για μείωση της εξάρτη σης από τα ορυκτά καύσιμα καθώς και για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα εξαι τίας της χρήσης τους. Το σκεπτικό της εξοικονόμησης ενέργειας βασίζεται στην προσπάθεια για εξεύρεση τρό πων που θα μειώσουν την κατανάλω ση ενέργειας και θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια, χωρίς

συνθήκες άνεσης των χρηστών.

επηρεάζονται

τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση της ζήτησης ενέργειας και συνεπώς μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Στις συνθήκες της ενεργειακής κρί σης που η βιομηχανία προσπαθεί να υπερβεί, λύση μπορεί να αποτελέ σουν επεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, οι οποίες όμως μπορεί

γίνουν άμεσα με χαμηλό κόστος,

ρίς σημαντικό αρχικό κεφάλαιο και μεγάλο χρόνο απόσβεσης. Πολύ

Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΝΩ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSC, MA, MBA Εξοικονόμηση ενέργειας: Άμεσες και χαμηλού κόστους επεμβάσεις Η ΕΞΟ Ί ΚΟΝ Ο ΜΗΣΗ ενέργειας είναι η ποσότητα της ενέρ γειας, η οποία προσδιορίζε ται με τη μέτρηση ή και τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό της κατα νάλωσης
να
οι
Με
να
χω
ση ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΟΔΟΤΙΚ Ο Τ Ή ΤΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 •

μαντική ενέργεια αποτελεί η πραγμα τοποίηση μιας συνοπτικής ενεργεια κής επιθεώρησης. Σε μία επιθεώρηση αποτιμάται η ενεργειακή κατανάλω ση και τα σχετικά κόστη, με βάση τους ενεργειακούς λογαριασμούς (τιμο λόγια) και μια σύντομη αυτοψία του χώρου. Στη συνέχεια, καθορίζονται οι απαραίτητες επεμβάσεις καλής διαχείρισης ή επεμβάσεις χαμηλού κόστους με βραχυπρόθεσμη αποπλη ρωμή. Από εκεί και πέρα, οι άμεσες επεμβάσεις χαμηλού κόστους, στο κέλυφος και στις ηλεκτρομηχανολο γικές εγκαταστάσεις του κτιρίου ή της βιομηχανίας, η εφαρμογή των οποίων θα επιφέρει εξοικονόμηση της κατα ναλισκόμενης ενέργειας είναι δύο. Επεμβάσεις καλής διαχείρισης Πρόκειται για μέτρα χωρίς ειδική χρη ματοδότηση, που εφαρμόζονται σε τακτική βάση και εντάσσονται στη συνήθη λειτουργία και συντήρηση του κτιρίου. Δεν απαιτείται αρχικό κόστος ούτε διακοπή της λειτουρ γίας της επιχείρησης. Συνήθως δε αφορά σε μέτρα όπως π.χ. κλείσιμο του κλιματισμού και του φωτισμού όταν οι χώροι δεν χρησιμοποιούνται, διόρθωση της θερμοκρασίας ρύθμι σης του κλιματισμού κ.λπ. Τα μέτρα αυτά συνδέονται άμεσα με την αλλα γή συμπεριφοράς των χρηστών ενός κτιρίου γι’ αυτό για να εξασφαλιστεί η επιτυχία αυτών

των

μηχανι σμών, φθαρμένων στοιχείων θερμο μόνωσης και σφραγίσματος αρμών.

• Κλείσιμο διόδων θερμικής ροής

φρεάτια

νων διατάξεων

στους και με περιορισμένες διακο πές της λειτουργίας του κτιρίου (π.χ. εγκατάσταση χρονοδιακοπτών που τερματίζουν αυτόματα την λειτουργία των συστημάτων, αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού με νεότερης τεχνολογίας ενεργειακά αποδοτικό τερους λαμπτήρες φθορισμού κ.λπ.). Μερικά από αυτά είναι :

• Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλ βίδων στα θερμαντικά σώματα με δυνατότητα τοπικής ρύθμισης της θερμοκρασίας.

• Αντικατάσταση υαλοπινάκων με νέους διπλούς.

• Προσθήκη θερμομονωτικού στρώ ματος σε τμήματα της εξωτερικής τοιχοποιίας που βρίσκονται πίσω από θερμαντικά σώματα κεντρικής θέρμανσης.

• Αντικατάσταση θυρών, με άλλες νέ ου σχεδιασμού από υλικά με ειδική προστασία και μικρότερη θερμοπε ρατότητα.

• Εφαρμογή μηχανισμών αυτόματης επαναφοράς θυρών.

• Εφαρμογή έγχρωμων και ανακλα στικών φιλμ ή τοπικών διατάξεων εσωτερικής σκίασης (περσίδες, κουρτίνες) σε ανοίγματα με ανε πιθύμητα υψηλό θερινό ηλιακό κέρδος.

• Αντικατάσταση λαμπτήρων πυρά κτωσης.

κτιρίου και έχουν χρόνο απόσβεσης έως 24 μήνες. Συν δέονται με επενδύσεις χαμηλού κό

• Κατάργηση περιττών ανοιγμάτων με ταυτόχρονη θερμική προστασίατων επιφανειών που καλύπτουν. Συμπερασματικά, η εξοικονόμηση ενέργειας αναντίρρητα είναι θέμα πολιτικής των κυβερνήσεων και συ νεργασίας των καταναλωτών. Σίγουρα, μπορεί να γίνει εξοικονόμηση ενέρ γειας χωρίς ουσιαστική αλλαγή του τρόπου ζωής και χωρίς σημαντικές επενδύσεις. Όμως, η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να γίνει νέα πηγή ενέργειας και να μειώσει έτσι την εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρε λαίου και φυσικού αερίου. Η εξοικο νόμηση ενέργειας σημαίνει όμως και μείωση της μόλυνσης του περιβάλλο ντος, αφού δεν θα καίγονται σημα ντικές ποσότητες υγρών ή στερεών συμβατικών καυσίμων και μπορεί να αποβεί ουσιαστικός παράγοντας

ωσης του κόστους της παραγωγής.•

των μέτρων, θα πρέ πει να υπάρξει συνεχής ενημέρωση
χρηστών σε ενεργειακά θέματα. Τέτοιες επεμβάσεις ενδεικτικά μπο ρεί να είναι οι εξής: • Περιοδική συντήρηση καυστήρα και έλεγχο βαθμού απόδοσης λέ βητα, καθαρισμός επιφανειών θερ μικής εναλλαγής λέβητα. • Έλεγχος και επισκευή ρωγμών πλαισίων ανοιγμάτων, ρηγμάτων τοιχοποιίας, χαλασμένων
σε
και κλιμακοστάσια. • Ορθολογική λειτουργία υφιστάμε
σκίασης σε σχέση με την εποχή και τον προσανατολι σμό του εκτεθειμένου, στην ηλιακή ακτινοβολία, ανοίγματος. • Συστηματική χρήση των ανοιγμά των, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύκτας, για ενίσχυση του φυσικού αερισμού δροσισμού στις θερμές περιόδους του χρόνου. Επεμβάσεις χαμηλού κόστους Είναι μέτρα που χρηματοδοτούνται από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό της διαχείρισης του
μεί
31• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΡΑ ΚΗΣ Ενεργειακός Μηχανικός ΜSc, MA, MBA Οι ενεργειακές καταναλώσεις με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αυξάνονται. Στην Ελλάδα του 1950 η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση αντιστοιχούσε σε 70 kwh ανά άτομο και σήμερα 60 χρόνια μετά, εκτιμάται σε 4000 kwh ανά άτομο
ACMON DATA ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΑΔΙΑΤΑΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, Η ACMON DATA, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ACMON, ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟ Οδηγεί τις εξελίξεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και το Industry 4.0 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • Σταύρος Βαλιάνος, Chief Operating Office, Κυριακή Κωστίκα, Key Account Manager, Industrial Equipment, Ιάσονας Πολύδωρος,Senior Business Analyst

ACMON DATA και τα στελέχη

της σχεδιάζουν, υλοποιούν και παρέχουν τόσο στη χώρα μας όσο και σε πολλές χώρες παγκοσμίως, εξειδικευμένα και πολυ σύνθετα πληροφοριακά συστήματα για περισσότερο από 30 χρόνια. O Σταύρος Βαλιάνος, Chief Operating Office αναλύει τη φιλοσοφία, το όραμα και τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας. Με την Κυριακή Κωστί κα, Key Account Manager, Industrial Equipment, να επικεντρώνεται στον τομέα των μηχανημάτων και στην προ στιθέμενη αξία που προσδίδει στους πελάτες, και τον Ιάσονα Πολύδωρο, Senior Business Analyst να σημειώνει τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχει ρήσεις από την υιοθέτηση λύσεων που προσφέρει η Acmon Data.

_ H Acmon Data είναι μέλος του ομί λου Acmon. Θέλετε να μας πείτε κά ποια πράγματα για τον όμιλο, τις εταιρείες του, τις λύσεις και την αγο ρά στην οποία αυτός απευθύνεται; Σταύρος Βαλιάνος: Ο όμιλος εταιρει ών Acmon και τα στελέχη του βρίσκο νται στην ενεργό δράση βιομηχανικών λύσεων για περισσότερο από 30 χρό νια, έχοντας υλοποιήσει πολυσύνθετες και εξειδικευμένες λύσεις τόσο στην χώρα μας όσο και σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως, ελληνικών αλλά και αμιγώς πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η Acmon Systems, η οποία είναι και η μητρική εταιρεία, σχεδιάζει, κατα σκευάζει και υλοποιεί εξατομικευμέ νες λύσεις για τη διαχείριση των πρώ των υλών (bulk material handling & process engineering systems). Η Icon Systems εξειδικεύεται στα συστήμα τα διακίνησης, ρομποτικής παλετο ποίησης και συσκευασίας (conveying systems, robotics, palletizers). Και η Acmon Data, εταιρεία σχεδίασης

Solution Provider, διαθέτοντας ευρεία

γκάμα λύσεων και εφαρμογών που κα λύπτουν την αυτοματοποίηση όλων των layers μιας βιομηχανικής μονάδας, από το πεδίο μέχρι το business.

_ Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς δρα στηριότητας της Acmon Data; Σ.Β.: Η Acmon Data έχοντας αναπτύξει την σουίτα λογισμικού TracePro, για τον έλεγχο και την εκτέλεση της πα ραγωγής (MES) και τη διαχείριση της αποθήκης (WMS) σε παραγωγικές κυ

ρίως μονάδες, παρέχει λύσεις αυτομα τοποίησης και ψηφιοποίησης των κα θημερινών διαδικασιών. Η εταιρεία μας λοιπόν, προσφέρει λύσεις για τον τομέα της παραγωγικής βιομηχανίας τόσο διεργασιών (process manufacturing), όσο και διακριτών μονάδων (discrete manufacturing), ανεξαρτήτως των πα ραγόμενων ειδών. Εξίσου σημαντικός είναι και ο δεύτερος άξονας, αυτός των ολοκληρωμένων λύσεων εξοπλισμού σε τρεις βασικούς πυλώνες. Μηχανή ματα ελέγχου διασφάλισης ποιότητας, όπως ανιχνευτές μετάλλων, συστή ματα X-Rays και δυναμικοί ελεγκτές βάρους της Mettler-Toledo, εφαρμο γής ετικετών (print & apply systems, labellers κ.λπ.) και ολοκληρωμένων λύσεων βιομηχανικής ζύγισης.

_ Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεο νεκτήματα; Σ.Β.: Η Acmon Data και τα στελέχη της σχεδιάζουν, υλοποιούν και παρέχουν τόσο στη χώρα μας όσο και σε πολλές χώρες παγκοσμίως, εξειδικευμένα και πολυσύνθετα πληροφοριακά συστή ματα για περισσότερο από 30 χρόνια. Η Acmon Data, μέλος του ομίλου εταιρει ών Acmon, του μεγαλύτερου ελληνικού Manufacturing Solution Provider, πα ρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε βιομηχανία, από την τεχνική μελέτη, και

προδια γραφών

προμήθεια

Το λογισμικό TracePro έχοντας

παραγωγής και βιομηχανίας, ως Manufacturing

νική αφετηρία το 2003

με σειρά αναβαθμίσεων σε όλη αυτή την πορεία των 20 χρόνων ζωής, έχει εφαρμοστεί σε μεγάλη ποικιλία εγκαταστάσεων, όπως αρτοποιίες, γαλακτοβιομηχανίες, βιομηχανίες τυποποίησης και επεξερ γασία κρέατος, ελαιοτριβεία, βιομηχα νίες εμφιάλωσης, υαλουργίες, συσκευ

αστήρια φρούτων κ.ά. Καλύπτουμε εκτός από την καρδιά της παραγωγής και το σύνολο της εφοδιαστικής αλυ σίδας, από την παραλαβή των A’ υλών έως την δρομολόγηση των τελικών προϊόντων, με την εγκατάσταση του συστήματος TracePro, το οποίο έχει σχεδιάσει και αναπτύξει η εταιρεία μας, αλλά και του απαραίτητου εξο πλισμού (βιομηχανικά τερματικά με οθόνες touch-screen, ασύρματα PDA, εκτυπωτές ετικετών barcode κ.ά.). Δεν έχουμε ανακαλύψει τον τροχό, αλλά εφαρμόζουμε λύσεις, οι οποίες είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένες και πα ρέχουν στη βιομηχανία τα κατάλληλα εργαλεία για την ψηφιοποίηση των δι εργασιών τους. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά τις λύσεις βιομηχανικού εξοπλισμού που διαθέ τουμε στην ελληνική αγορά, η εταιρεία μας είναι επίσημος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων κα τασκευαστών του κόσμου, όπως της κολοσσού METTLER-TOLEDO και της σουηδικής εταιρίας MECTEC. Το προ σωπικό μας είναι άρτια εκπαιδευμένο, τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε pre-sales επίπεδο, ώστε να παρέχουμε τη σωστή λύση αλλά φυσικά και την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας. Επίσης, διαθέτουμε πολυετής εμπει ρία σε μηχανήματα της κατηγορίας Product Inspection (ανιχνευτές με τάλλων, συστήματα X-Rays και δυνα μικούς ελεγκτές βάρους), εφαρμογής ετικετών και ολοκληρωμένων λύσεων βιομηχανικής ζύγισης, καθώς διαθέ τουμε τέτοια συστήματα από 2007 και έχουμε αντιμετωπίσει με επιτυχία όλες τις πιθανές εφαρμογές. _ Στον τομέα των μηχανήματων ποιες ακριβώς κατηγορίες προσφέρετε; Κυριακή Κωστίκα: Τρεις είναι οι βα σικές κατηγορίες. Εξοπλισμός Product Inspection, δηλαδή ανιχνευτές μετάλ λου, συστήματα X-Ray, δυναμικοί ελε γκτές βάρους, και συστήματα vision. Εξοπλισμός εφαρμογής ετικετών, όπως συστήματα αυτόματης εκτύπωσης και επικόλλησης ετικετών, αυτόματη επι κόλληση προ-εκτυπωμένων ετικετών και απλούς desktop εκτυπωτές. Και τέλος, ολοκληρωμένες λύσεις βιομη χανικής ζύγισης, από εργαστηριακούς ζυγούς έως γεφυροπλάστιγγες φορτη γών, συνοδευόμενοι σχεδόν πάντα από το κατάλληλο λογισμικό διαχείρισης.

Η
και ανάπτυξης πληροφοριακών συστη μάτων για την παραγωγή, η οποία προ σφέρει τη σουίτα λογισμικού TracePro για τη διαχείριση και τον έλεγχο της παραγωγής (Manufacturing Execution & Supply Chain Management Systems), ενώ παράλληλα προμηθεύει στην ελ ληνική αγορά εξειδικευμένο βιομηχα νικό εξοπλισμό. Ως εκ τούτου, ο όμιλος Acmon συμ μετέχει ενεργά στον ψηφιακό μετα σχηματισμό της ελληνικής
τη δημιουργία τεχνικών
μέχρι την
του συ στήματος, την υλοποίηση και τέλος την ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη.
χρο
και
33• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Είμαστε ο επίσημος

αποκλει στικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, της METTLER-TOLEDO, στην κατηγο ρία μηχανημάτων Product Inspection. Επίσης, είμαστε επίσημος και αποκλει στικός αντιπρόσωπος της σουηδικής εταιρείας MECTEC (print & apply systems). Με αυτές τις δύο εταιρείες συνεργαζόμαστε από το 2007. Πριν δύο χρόνια, συνάψαμε συνεργασία και με την ιταλική εταιρία PMR, η οποία δια θέτει συστήματα filling και caping. Και στον τομέα της βιομηχανικής ζύγισης είμαστε αντιπρόσωποι των εταιρειών DINI ARGEO, BILANCIAI, RADWAG κ.ά., καθώς σε αυτήν την κατηγορία η προστιθέμενη αξία βρίσκεται στο λο γισμικό διαχείρισης που προσφέρουμε μαζί με τον ζυγιστικό εξοπλισμό, και φυσικά υποστηρίζουμε πλήρως κάθε ζυγιστικό σύστημα που εγκαθιστούμε. _ Ποιους τομείς βελτιστοποιεί η χρή ση αυτών των μηχανημάτων για τους πελάτες σας και με ποιον τρόπο; K.K.: Πρώτον και κύριον, συμβάλλουν στη διασφάλιση της ποιότητας των πα ραγόμενων προϊόντων των πελατών μας. Για παράδειγμα, όλα τα μοντέλα ανιχνευτών μετάλλου της METTLERTOLEDO εγγυούνται το υψηλότερο επίπεδο ευαισθησίας στην ανίχνευση οποιουδήποτε τύπου μετάλλου, όπως ανοξείδωτο ατσάλι, σίδηρο, αλουμίνιο, μεγέθους έως και εξαιρετικά μικρών διαστάσεων. Αντίστοιχα, η προηγμένη τεχνολογία των συστημάτων X-Ray της METTLER-TOLEDO, είναι η μοναδική που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ποιότητα του προϊόντος στην οποιαδήποτε μορφή του: Υγρή, στερεή, χύδην ή συσκευασμένη. Τα συστήματα X-Rays ανιχνεύουν

κανονισμούς και περιβαλλοντικής ασφάλειας. Ένας άλλος σημαντικός τομέας, είναι αυτός της παραγωγικότητας. Όλα τα συστήματα της METTLER-TOLEDO, εί ναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να ρυθμίζε ται μία και μοναδική φορά το μηχάνημα και αυτόματα να αναγνωρίζει το είδος του προϊόντος χωρίς να χρειάζεται εκ

παραγωγής,

λυτης

το οποίο μει ώνει δραματικά το κόστος παραγωγής, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και το O.E.E. της γραμμής. Αξίζει εδώ

και αυξάνει την απόδοση ροής παρα γωγής, παράλληλα σε συνάρτηση με την εμπειρία της Acmon Data σε εφαρ μογές Industry 4.0, το όφελος γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πληροφορίες από τα μηχανή ματα που υπάρχουν στον χώρο παρα γωγής μπορούν να μεταφερθούν σε πραγματικό χρόνο στους φορείς λήψης αποφάσεων στα γραφεία τους, επεμ βαίνοντας στην παραγωγική διαδικα σία άμεσα για μεγαλύτερη απόδοση με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, δίνοντας ένα αδιαμφισβήτητο ανταγω νιστικό πλεονέκτημα στον πελάτη μας. Επιπρόσθετα, μέσω της εφαρμογής ProdX της METTLER TOLEDO επιτρέ πεται η συλλογή δεδομένων από τον εν λόγω εξοπλισμό, μεγιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και απλοποιώντας δι αδικασίες. Είναι αλήθεια πως η αγορά οποιουδή ποτε μηχανήματος αποτελεί ένα σημα ντικό κόστος και θα πρέπει να γίνεται υπό το πρίσμα μιας επένδυσης που σε βάθος χρόνου θα είναι αποδοτική και επικερδής. Η συνεργασία με την Acmon Data προσφέρει επιπρόσθε το όφελος αν συνυπολογίσει κανείς την εμπειρία του τεχνικού τμήματος σε θέματα after sales support και την επένδυση του Ομίλου Acmon σε τεχνο λογίες τεχνικής υποστήριξης ακόμα και εξ’ αποστάσεως, ελαχιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο τα downtimes με τρόπο άμεσο και οικονομικό. _ Πέραν των μηχανημάτων η Acmon Data ασχολείται παραδοσιακά και με το λογισμικό. Ποιες λύσεις προ σφέρετε και για ποια αγορά; Ιάσονας Πολύδωρος: Η Acmon Data, από την ίδρυση της έχει αναπτύξει μία σουίτα λογισμικού με την ονομασία TracePro, εργονομικά σχεδιασμένη και καθετοποιημένη, θα έλεγα, για ορι σμένους κλάδους. Συγκεκριμένα, έχει πληθώρα εγκαταστάσεων σε αρτοβιο μηχανίες, αλευρόμυλους, βιομηχανίες παραγωγής σφολιάτας, σοκολατοποιίες και συσκευαστήρια φρούτων στο χώρο του τροφίμου, ενώ διαθέτει και αρκετές εγκαταστάσεις σε τσιμεντοβιομηχανί ες, φαρμακοβιομηχανίες, χημικές βι ομηχανίες και παραγωγής πλαστικών, είτε στην

συνθήκες,

τα πιο αυ στηρά ευρωπαϊκά πρότυπα, τεχνικούς

στη διασφάλιση

_ Ποιοι είναι οι οίκοι του εξωτερικού που αντιπροσωπεύετε; K.K.:
και
γυαλί, πλαστικό υψηλής πυκνότητας, μέταλλο, ορυκτές πέτρες κ.ά., ανεξάρτητα από το μέγε θος, το σχήμα ή τη θέση τους μέσα στο προϊόν, και μάλιστα χωρίς να επηρεά ζεται από αλλαγές στη θερμοκρασία του προϊόντος ή την υγρασία. Και τέ λος, σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση ποι ότητας, οι δυναμικοί ελεγκτές βάρους της METTLER-TOLEDO, προσφέρουν τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε γραμμή
με δυναμική ζύγιση από
ακρίβειας, υπό οποιεσδήποτε
ακολουθώντας
νέου χειροκίνητες ρυθμίσεις για κάθε νέο είδος, μειώνοντας το κόστος και το χρόνο παραγωγής καθώς επίσης και το ανθρώπινο λάθος. Παράλληλα, οι ψευδείς απορρίψεις αγγίζουν μόλις το 0.05% -ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της METTLER-TOLEDO-,
να αναφέρουμε ότι η επέν δυση σε εξοπλισμό ελέγχου προϊόντων και κατ’ επέκταση
ποι ότητας, εκτός του ότι μειώνει το κόστος
Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Η σουίτα εφαρμογών TracePro έρχεται να υπερκαλύψει τις ανάγκες για τον «Η επένδυση σε εξοπλισμό ελέγχου προϊόντων και διασφάλισης ποιότητας, μειώνει το κόστος και αυξάνει την απόδοση ροής παραγωγής. Σε συνάρτηση με την εμπειρία μας, το όφελος γίνεται ακόμα μεγαλύτερο» Κυριακή Κωστίκα, Key Account Manager, Industrial Equipment, Acmon Data 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 •

η φιλο σοφία του συστήματος και η τυποποίη ση που έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, επιτρέπει την προσαρμογή του σε οποιαδήποτε παραγωγική μονάδα ανεξαρτήτως παραγωγικής διαδικασί ας ή δραστηριότητας. _ Τι οφέλη έχει ένα παραγωγικό ερ γοστάσιο να προμηθευτεί τις λύσεις σας, δεδομένου ότι όλες πλέον οι επι χειρήσεις παραγωγής διαθέτουν τό σο ERP όσο και αυτοματισμούς; Ι.Π.: Η εφαρμογή των λύσεων μας προ σφέρει μία σειρά από πλεονεκτήματα με το σημαντικότερο όλων, την ψηφιο ποίηση των παραγωγικών διαδικασιών. Το TracePro είναι ο μαέστρος ή αλλιώς ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των συ στημάτων ERP και των συστημάτων αυ τοματισμού στο πεδίο. Μεταφέρει όλη την απαραίτητη πληροφορία, από τα γραφεία στους χειριστές της παραγω γής και της αποθήκης, μέσω φορητών τερματικών PDA ή βιομηχανικών πά νελ αφής χωρίς τη χρήση των κλασικών εντύπων. Μάλιστα, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται καθόλου χειρω νακτική εργασία ή απαιτείται μερικώς, το TracePro διαχωρίζει τις αυτόματες διεργασίες και δίνει απευθείας εντολή στους αυτοματισμούς για την εκκίνη σή τους, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία εκτέλεσης. Τα αποτελέσματα και όλες οι καταγραφές των ενεργειών που εκτελούνται επιστρέφονται στο ERP αυτόματα χωρίς επιπλέον data entry. Μετατρέπουμε δηλαδή, το μετα σχηματισμό του εργοστασίου

σιών μας βοηθά να σχεδιάζουμε εργο νομικές λύσεις, αξιοποιώντας όλα τα best practices της ελληνικής και ξένης βιομηχανίας. Επίσης, το TracePro έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει μόνο τις πραγ ματικές ανάγκες της κάθε επιχείρη σης και δεν είναι απαραίτητο κάποιος να προμηθευτεί ολόκληρη τη σουίτα λογισμικού για να ψηφιοποιήσει κά ποια συγκεκριμένη λειτουργία του. Το κόστος είναι πλέον προσιτό. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, έχουμε την δυνατότητα να υλοποιούμε εφαρ μογές διαχείρισης αποθήκης (WMS) και ελέγχου παραγωγής (MES) με αρ κετά χαμηλότερο κόστος, απ΄ ότι στο παρελθόν.

_ H Acmon Data είναι από τις πρώτες εταιρείες στο χώρο σας που μίλησε για την εφαρμογή στην πράξη της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης. Σήμερα συνεχίζετε σε αυτό το δρόμο; Σ.Β.: Η Acmon Data είναι ένας ελληνι κός οργανισμός που οδηγεί τις εξελί ξεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και το Industry 4.0. Σήμερα αναπτύσσουμε συνεχώς και υλοποιούμε εφαρμογές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερι κό, όπου εκτός από το να καλύπτουν τις σημερινές ανάγκες των πελατών μας, διασφαλίζουν και το μέλλον τους, όταν οι απαιτήσεις θα είναι ακόμη μεγαλύ τερες, με την τάση του Industry 4.0 να έχει πλέον καθιερωθεί. Η ψηφιοποίη ση της παραγωγικής διαδικασίας και των logistics είναι μονόδρομος για την εξέλιξη μιας επιχείρησης και η Acmon Data με το λογισμικό της TracePro, μπορεί να προσφέρει μια δοκιμασμένη και σίγουρη λύση σε όλες τις εταιρeίες που στοχεύουν να βρεθούν ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό τους.

τους

συνταγών,

των

στο κομμάτι της παραγωγής, καθώς και κατά την εκτέλεση συλλογής, ενδο διακίνησεων ή φόρτωσης προϊόντων και υλικών

πιθανότητα

στές

ας μας, κάτι που

_ Ποια είναι τα σχέδια σας για το μέλ λον; Σ.Β.: Το όραμά μας είναι, να εισάγουμε την ελληνική Βιομηχανία στην απόλυ τη ψηφιοποίηση. Ο όμιλος εταιρειών Acmon οδηγεί τις εξελίξεις και προ σφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ενός ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος, επιταχύνοντας σταθερά προς την ελ ληνική Βιομηχανία 4.0. Στόχος μας εί ναι η περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρεί
θα επιφέρει επιπρό σθετη αξία στις επιχειρήσεις, οι οποίες εγκαθιστούν τα συστήματά μας. • ταχύτητα καθημερινές ενέργειες και κινήσεις χωρίς τις συνηθισμένες χει ρόγραφες καταγραφές και επαληθεύ σεις που θα οδηγούσαν σε χρονοβόρες διαδικασίες. Η συγκεκριμένη συνθή κη βελτιώνει άμεσα την απόδοση του προσωπικού και συνεπάγεται με γενι κότερη αύξηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας. _ Τα συστήματά σας πως διαφορο ποιούνται από τον ανταγωνισμό σας; Ι.Π.: Η εταιρεία μας δεν ξεκίνησε απλά ως μια ομάδα ανάπτυξης λογισμικού, αλλά δημιουργήθηκε ως ένα τμήμα της Acmon Systems από την αυξανό μενη ανάγκη της για ενίσχυση του εξοπλισμού της με συστήματα ιχνη λάτησης, ζύγισης και καταγραφής των δεδομένων παραγωγής. Ως εκ τούτου, η τεχνογνωσία που διαθέτουμε και συ νεχίζουμε να εξελίσσουμε σε επίπεδο αυτοματισμού ή παραγωγικών διαδικα «Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε και εξελίσσουμε σε επίπεδο αυτοματισμού ή παραγωγικών διαδικασιών μας βοηθά να σχεδιάζουμε εργονομικές λύσεις, αξιοποιώντας όλα τα best practices της ελληνικής και ξένης βιομηχανίας» Ιάσονας Πολύδωρος, Senior Business Analyst, Acmon Data έλεγχο και την εκτέλεση της παραγω γής ως MES (Manufacturing Execution System), καθώς και τη διαχείριση της αποθήκης ως WMS (Warehouse Management System) σε παραγωγικές κυρίως μονάδες. Παρόλα αυτά
σε έναν απόλυτα paperless οργανισμό, έτοιμο να ενσωματώσει όλες τις τεχνολογίες του Industry 4.0. Επιπλέον, μέσω της ψηφιοποίησης, το TracePro καθοδηγεί
χειριστές κατά την εκτέλεση των
των εντολών παραγωγής ή
δοσομετρήσεων / ζυγίσεων
στο κομμάτι της αποθήκης. Το TracePro, όχι μόνο εξαλείφει την
λάθους αλλά δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες στους χειρι
ώστε να εκτελούν με μεγαλύτερη 35• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
Σ ΊΓΟ Ύ ΡΑ, ΕΊΝΑ Ί ΑΔΎΝΑΤΟ να αρνηθούμε την αυξα νόμενη σημασία του λογισμικού στο βιομηχα νικό τομέα. Η μεταποίηση, όπως και κάθε άλλη βιομηχανία, έχει επηρεαστεί από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα προγράμματα υπολογιστών έχουν εισαχθεί στις παραδοσιακές ρυθμίσεις εγκαταλείποντας διαδικασίες όπως η χημική και η μηχανολογία. Σχεδόν κάθε εξοπλισμός συνδέεται στο Internet of Things χρη σιμοποιώντας διάφορους αισθητήρες και πύλες ενώ το λογισμικό χρησιμοποιείται από ολόκληρη τη βιομηχανία. Η υιοθέτηση των τεχνολογιών αιχμής του Industry 4.0 ωφελεί την βιομηχανική παραγωγή, λόγω της αυξημέ νης συνδεσιμότητας μεταξύ των μηχανών, γεγονός που επιτρέπει τη μετάβαση από το «χειροκίνητο» εργοστά σιο στο σχεδόν πλήρως αυτόνομο και αυτοματοποιημένο έξυπνο εργοστάσιο. Συγκεκριμένα, εξελιγμένες λύσεις λογισμικού συλλέγουν, μεταφέρουν και επεξεργάζονται δεδομένα προς περαιτέρω ανάλυση. Ο απώτερος στόχος είναι η αύξηση της διαφάνειας, της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας. INDUSTRIAL SOFTWARE 36 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • Ο συνδετικός των βιομηχανικών ΚΑΘΏΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓ Ι Α Ε ΡΧΕΤΑΙ ΜΕ Ν Ε ΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚ Α ΑΠΕΡΙ Ο ΡΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤ Ο ΤΗΤΕΣ, Η 4 Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚ Η ΕΠΑΝ Α ΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦ Ε ΡΕΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜ Ο ΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΏΝ, ΠΡ Ο ΣΒΑΣΗ ΣΤΟ CLOUD, ΤΕΧΝΟΛΟΓ Ι Α Μ2Μ, ΙΙ οΤ, BIG DATA ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜ Ε ΝΑ ΣΥΣΤ Η ΜΑΤΑ ERP. Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓ Η ΤΟΥ ΠΑΡΑΓ Ώ ΓΙΚΟ Υ ΜΟΝΤ Ε ΛΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧ Ι Α ΠΛ Ε ΟΝ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡ Ι ΖΟΝΤΑΙ Μ Ο ΝΟ ΑΠ Ο ΤΗΝ ΕΞ Ε ΛΙΞΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Υ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Υ, ΑΛΛ Α ΑΠΟΤΥΠΏΝΕΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΜΜ Ε Σ ΚΏΔΙΚΑ. ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗ
Internet of Things Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το Internet of Things έχει ξεπεράσει τα τελευταία χρόνια την απλή διασύνδεση μηχανών, αισθητήρων και συσκευών και έχει επεκταθεί σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση. Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται η ζωτική σημασία του ΙοΤ για την έναρξη και εξέλιξη του Industry 4.0. Δεν είναι απλώς οι αισθητήρες σε δικτυωμέ νες μηχανές που θα συλλέγουν δεδομένα, πολύτιμα για τις επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο, για να βελτιστο ποιούν τις διαδικασίες παραγωγής, αλλά και η ικανότητα «μάθησης» που αποκτούν οι μηχανές, ώστε να αυτοβελτι ώνονται. Σχηματικά, το ΙοΤ στη βιομηχανία είναι ο ιστός που συνδέει μηχανές με μαθησιακές δυνατότητες, τεχνο λογίες Big Data, αισθητήρες, επικοινωνία M2M (Machine to Machine) και τεχνολογίες αυτοματισμού. Cloud Computing Καθώς ο βιομηχανικός αυτοματισμός γίνεται πιο «έξυ πνος» και οι βιομηχανίες αγκαλιάζουν την τεχνολογίες 37• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 κρίκος διαδικασιών

η μετάβαση από το παραδοσιακό στο σύγχρονο τρόπο εργασίας όσο και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνολογικών μέσων που θα υποστηρίξουν το σχετικό εγχείρημα. Η επιλογή των λογισμικών που δι αχειρίζονται τις βιομηχανικές λειτουργίες (συντήρηση, εφοδιαστική αλυσίδα, λογιστική, κλπ) έχει μεγάλη σημα σία για τις επιχειρήσεις καθώς θα αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την διαχείριση και παρακολούθησή τους. Το περιβάλλον στον τομέα αυτό γίνεται ολοένα και πιο αντα γωνιστικό θέτοντας υψηλά τον πήχη για τα κριτήρια που πρέπει να συνοδεύουν τα επιχειρησιακά λογισμικά π.χ. ERP, CMMS. WMS.

Λίγα Λόγια για τον Όμιλο Η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης δραστηριοποιείται στο χώρο παραγωγής πλαστικών και τα προϊόντα της βρίσκουν εφαρ μογή ως πρώτες ύλες πλαστικού σε άλλες βιομηχανίες (masterbatches), φύλλα για αγροτικές εφαρμογές καθώς και σε έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, σωλήνες πολυ αιθυλενίου που χρησιμοποιούνται για άρδευση, ύδρευση, προστασία καλωδίων στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, ανακυκλωμένα πλαστικά και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Διαθέ τει συνολικά 10 εργοστάσια σε 7 χώρες, 1 αιολικό πάρκο, φωτοβολταϊκούς σταθμούς και υποκαταστήματα που υπο στηρίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα.

υποστήριξη

συντή ρησης.

χρήση του λογισμικού offline σε χώρους της εγκατάστασης που δεν υπάρχει δίκτυο. Οι συσκευές συγχρονίζουν όταν ο χρήστης βρεθεί σε δίκτυο (Ethernet, Wi-Fi ή GPRS). Η εφαρμογή έχει υλοποιηθεί σε όλα τα εργοστάσια του ομί λου και υποστηρίζει τόσο την καταγραφή των τεχνικών προβλημάτων από το προσωπικό της παραγωγής όσο και για την ανάθεση εργασιών προς τους συντηρητές. Βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής αποτελούν τόσο η δυνα τότητα άμεσης ενημέρωσης και ανάθεσης των εργασιών με οργανωμένο τρόπο από τους προϊσταμένους προς τους συντηρητές, όσο και η αναβάθμιση της ροής εργασίας, όπως η αποστολή φωτογραφιών και λοιπών ψηφιακών αρχείων σε μια κοινή βάση, που είναι συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες χρήσιμες πληροφορίες. Ο όμιλος χρησιμοποιεί το λογισμικό Coswin 8i για:

1. Τον προγραμματισμό της προληπτικής συντήρησης που εφαρμόζει σε όλο τον παραγωγικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό αλλά και στις κτιριακές του εγκαταστάσεις.

2. Την δήλωση των τεχνικών προβλημάτων που εμφανίζει ο εξοπλισμός και την δρομολόγηση της αποκατάστασής τους.

3. Την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που στελε χώνει τα τεχνικά τμήματα και την διαχείριση του φόρτου εργασίας που προκύπτει.

4. Την παραγωγή χρήσιμων αναφορών (reports) που παρου σιάζουν την πληροφορία για την κατάσταση του εξοπλι σμού με την χρήση δεικτών απόδοσης και γραφημάτων.

Διοίκηση της εταιρίας με τους λειτουργικούς στόχους των επιμέρους τμημάτων.

3. Η αναγνώριση και ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών σε θέματα συντήρησης που εφαρμόζονται σε όλο τον όμιλο με σκοπό την ομογενοποίηση των διαδικασιών.

4.

ADVERTORIAL Πλαστικά Κρήτης: Η επιτυχημένη εφαρμογή του Coswin 8i TO INDUSTRIAL SOFTWARE ΟΤΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ INDUSTRY 4.0. ΓΡΑΦΕΙ Ο Ν Ι ΚΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝ Α ΚΗΣ, GROUP MAINTENANCE COORDINATION ENGINEER ΠΛΑΣΤΙΚ Α ΚΡ Η ΤΗΣ ΕΊΝΑ Ί ΓΝΩΣΤΌ ότι οι βιομηχανίες διανύουν την επο χή του Industry 4.0 στοχεύοντας στον τεχνολογι κό εκσυγχρονισμό τους. Το γεγονός αυτό συνιστά πρόκληση τόσο για την υιοθέτηση της σχετικής κουλτούρας που απαιτεί
Το λογισμικό Coswin 8i Η
των αναγκών συντήρησης στον όμιλο πραγ ματοποιείται με την χρήση του λογισμικού διαχείρισης συντήρησης Coswin 8i (v8.8), το οποίο έχει προμηθευτεί η εταιρεία από την Siveco Hellas, η οποία αποτελεί θυγατρική της γαλλικής εταιρίας Siveco Group. Το Coswin 8i ανήκει στην οικογένεια των λογισμικών CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) και έχει εγκαταστα θεί σε όλες τις εταιρείες του ομίλου, με βασικό σκοπό την κεντρική διαχείριση και συντονισμό των αναγκών
Το λογισμικό είναι πολυγλωσσικό και υποστηρίζει το κάθε εργοστάσιο με την τοπική του γλώσσα αλλά και τα αγγλικά. Ακόμη, ο Όμιλος έχει προμηθευτεί και την mobile εφαρ μογή του λογισμικού (Coswin Nomad), κατάλληλη για φο ρητές συσκευές (κινητά και tablets), η οποία επιτρέπει τη
Οι απαιτήσεις του Ομίλου που το λογισμικό κλήθηκε να καλύψει Κύριες απαιτήσεις, τις οποίες το λογισμικό κλήθηκε να καλύψει ήταν οι εξής: 1. Η καθιέρωση ενός κεντρικού εργαλείου λήψης αποφάσε ων μετουσιώνοντας τα διαθέσιμα δεδομένα σε χρήσιμη πληροφορία, με σκοπό τον έλεγχο και την αξιολόγηση των παραμέτρων αναφορικά με την απόδοση της συντή ρησης στις μονάδες της εταιρίας. 2. Η καθιέρωση κεντρικού συστήματος διαχείρισης και συ ντονισμού συντήρησης, η οποία θα γεφυρώνει τους στρα τηγικούς στόχους που θεσπίζει η
Η διασφάλιση της συνέργειας και επικοινωνίας που υφί σταται ανάμεσα στα τμήματα παραγωγής που οφείλουν να μεταβιβάζουν τα τεχνικά προβλήματα προς τα τμή 38 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 •

τεκμηρί ωσης που συνοδεύει τις ανάγκες συντήρησης (manuals εξοπλισμού, σχέδια, οδηγίες συντήρησης, κλπ).

6. Η δημιουργία ενιαίας αποθήκης με στόχο την μείωση της αξίας του αποθέματος ανταλλακτικών και αναλωσίμων στον όμιλο και παράλληλα την διαχείριση μεγάλου όγκου παραγγελιών που αφορούν όλα τα εργοστάσια κάνοντας ενιαία ανάθεση προς τους προμηθευτές επιτυγχάνοντας καλύτερες τιμές.

7. Η εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας για την υποστήριξη των αναγκών συντήρησης χρησιμοποιώντας εφαρμογές (Coswin Nomad) οι οποίες θα ελαχιστοποιούν το έντυπο υλικό (hardcopy).

Προκλήσεις κατά την υλοποίηση του Coswin 8i Το λογισμικό coswin υποστηρίζει τις ομιλικές ανάγκες συντήρησης από το 2017. Βασικές προκλήσεις που συνα ντήθηκαν κατά

έργου ήταν:

Οφέλη Coswin

πλήρης

επικοινωνίας εν δοομιλικά.

5. Η κωδικοποίηση των επιμέρους συστημάτων (μητρώο εξοπλισμού, ενέργειες συντήρησης, κλπ) ώστε να δηλώ νεται μέσα στο λογισμικό η ταυτότητά τους και να γίνεται σαφής διάκρισή κατά την χρήση

καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού

του τμήματος παραγωγής με το τεχνικό τμήμα για την δήλωση των βλαβών με την μηχανογραφημένη καταχώρησή τους.

6. Η παραγωγή χρήσιμων δεικτών απόδοσης (KPIs) που βοηθούν στην πλήρη τεχνοοικονομική παρακολούθηση των εξοπλισμών και των μονάδων παραγωγής. Εν κατακλείδι, η υλοποίηση του έργου για την εδραίωση της μηχανογραφημένης συντήρησης στον όμιλο στηρίχτηκε στην εξαιρετική συνεργασία που επιτεύχθηκε με την Siveco Hellas όπου καθ’ όλη την διάρκεια είχε συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο στο εγχείρημα αυτό. Η υψηλού ποιότητας εκπαίδευση που έλαβαν τα στελέχη της Πλαστικά Κρήτης και η άμεση τεχνική υποστήριξη ήταν βασικοί παράγοντες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου αλλά και την έως τώρα σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του λογισμικού.

SIVECO HELLAS ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ Ελευθερίου Βενιζέλου 23 Α Νέα Ιωνία Τ: 2102750888 E: info@siveco.gr S: www.siveco.gr Οδός Ρ, Βιομηχανική Περιοχή 714 08 Ηράκλειο Κρήτης Τ: 2810-308500 E: info@plastikakritis.com S: www.plastikakritis.com ματα τεχνικής υποστήριξης για την δρομολόγηση της αποκατάστασής τους. 5. Η συγκέντρωση σε μια κοινή βάση της τεχνικής
την υλοποίηση του σχετικού
1. Η
καταγραφή των παγίων και του εξοπλισμού που διαθέτει η εταιρία με τρόπο ωφέλιμο προς την διαχείρισή τους από ένα μηχανογραφημένο σύστημα (όπως, π.χ. σε μια ενημερωμένη δενδροειδή δομή). 2. Η υιοθέτηση της μηχανογραφημένης κουλτούρας και παρακολούθησης των τεχνικών αναγκών σε ομιλικό επί πεδο από χρήστες που δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τα λογισμικά CMMS. 3. Η ενοποίηση των πλάνων προληπτικής συντήρησης σε όλα τα εργοστάσια περιλαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες εργασίες που πρέπει να εκτελούνται σε περιοδική βάση. 4. Η διαχείριση των γλωσσών μέσα στο σύστημα καθώς κάθε εργοστάσιο πρέπει να έχει την δυνατότητα να χειρίζεται το λογισμικό τόσο στην τοπική του γλώσσα όσο και στην αγγλική όπου συνιστά τον κοινό τρόπο
τους.
8i Το κύρια οφέλη που αναδύθηκαν από την χρήση του λο γισμικού είναι: 1. Ο κεντρικός συντονισμός και εποπτεία της λειτουργίας της συντήρησης όλων των εργοστασίων του ομίλου. 2. Η ενίσχυση της προληπτικής συντήρησης του εξοπλι σμού η οποία οδήγησε στην μείωση των αναγκών της δι ορθωτικής συντήρησης και κατ΄ επέκταση στην αύξηση της διαθεσιμότητάς του. 3. Η οργανωμένη λήψη πληροφορίας σχετικά με το πλήθος και την συχνότητα τεχνικών προβλημάτων που εμφανίζει ο εξοπλισμός. 4. Η
που στελεχώνει τα τεχνικά τμήματα και η προτεραιοποίηση των εργασιών που τους ανατίθενται. 5. Η βελτίωση της επικοινωνίας
39• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

cloud προσφέρει ευκαιρίες

παροχή νέων υπηρεσιών,

ευελιξίας και βελτιστοποίηση της απόδοσης. Υιοθετώντας το Cloud Computing, οι βιομηχανίες δεν αποθηκεύουν απλώς τα δεδομένα τους σε υποδομές τις οποίες δεν χρειάζεται να πληρώσουν για να τις αποκτήσουν σε φυσική μορφή, αλλά αντλούν κέρδη από αυτά. Είτε πρόκειται για βελτί ωση ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, προβλέψεις πωλήσεων ή προληπτική συντήρηση, είτε για πρόβλεψη αναλυτικών στοιχείων και τεχνητή νοημοσύνη, το cloud μπορεί να προσφέρει σε μια βιομηχανία ένα κρίσιμο πλε ονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της και ενδεχομένως μια ολοκληρωμένη νέα υπηρεσία πώλησης. Πρακτικά, η μετάβαση στο cloud δεν αφορά μόνο στη μετακίνηση δεδομένων εκτός φυσικών υποδομών. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, το σύννεφο μπορεί να βελτιώ σει την απόδοση ενός οργανισμού στην παραγωγή, την αποτελεσματικότητα και ενδεχομένως το σύνολο του επιχειρηματικού του μοντέλου. Το cloud έχει πρακτικά διευρύνει απεριόριστα το business day, καταργώντας τυχόν επιχειρηματικό switch off. Και μπορεί αυτό να σημαίνει περισσότερες υποχρεώσεις προς τον πελάτη, αλλά ταυτόχρονα ισοδυναμεί με κατακόρυφη αύξηση της παραγωγικότητας και των επιχειρηματικών ευκαιριών και δυνατοτήτων. Μεγάλα δεδομένα Έχουμε και λέμε λοιπόν: ολοκληρωτική συνδεσιμότητα μηχανών, πρόσβαση στο cloud, τεχνολογία Μ2Μ, ΙοΤ και προηγμένα συστήματα ERP. Αποστολή εξετελέσθη; Κάθε άλλο, αφού ο συνδυασμός όλων των παραπάνω δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, την παραγωγή τεράστιων δε δομένων, τα οποία πρακτικά είναι μη διαχειρίσιμα χωρίς

το κατάλληλο εργαλείο. Στο

Analytics ορίζουμε

κατά

οποία μεγάλες ποσότητες δεδομένων παντός είδους (από τη διαδικασία παραγωγής, αποστολής προϊόντων, παραγ γελιών, ενεργειακής κατανάλωσης κ.λπ.) αναλύονται ώστε να έρθουν στην επιφάνεια «κρυφά» μοτίβα και παράμετροι. Η αποκάλυψη αυτών των παραμέτρων και στοιχείων επι τρέπει τελικά την λήψη ευφυών αποφάσεων, ακόμα και σε πραγματικό χρόνο, που με τη σειρά τους μεταφράζονται σε εξοικονόμηση πόρων, αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Με τη χρήση εφαρμογών και λύσεων Big Data Analytics, τα μεγάλα δεδομένα που παράγουν οι επιχειρήσεις με τατρέπονται σε σημαντικές πληροφορίες για την επί τευξη επιχειρηματικών στόχων. Οι εταιρείες μπορούν να οργανώσουν, να αναλύσουν και να αναζητήσουν την πραγματική αξία των μεγάλων δεδομένων τους καθώς το Cloud Computing προσφέρει έναν ευέλικτο και προσιτό τρόπο υποστήριξης επιχειρηματικών λειτουργιών, από την απομακρυσμένη εργασία και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας πληροφοριών μέχρι την αποθήκευση μεγάλων συνόλων δεδομένων. Αυτός ο συνδεδεμένος ιστός καθίσταται όλο και πιο πα νταχού παρών σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, έως τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τον ιατρικό τομέα. Μάλιστα η σημασία που δίνουν πλέον οι επιχειρήσεις στο κομμάτι των Big Data Analytics αποκαλύπτεται από διεθνή έρευνα, στην οποία διαπιστώθηκε ότι σχεδόν τρεις στις τέσσερις (73%) εταιρείες επενδύουν ήδη πάνω από το 20% των ΙΤ προϋπολογισμών τους σε λύσεις Big Data Analytics ενώ σχεδόν όλες αναμένουν να αυξήσουν τις σχετικές δαπάνες εντός του επόμενου έτους. Σε τελική ανάλυση, οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Big Data αποφέρουν πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών αλλά και των ευκαιριακών εσόδων. Για παράδειγμα, η έρευνα έδειξε ότι χάρη στη χρήση Big Data Analytics η προβλεπτική συντήρηση μπορεί να αποφέρει εξοικονόμηση έως και 12% σε σχέση με τις προγραμματισμένες επισκευές,

M2M, το Cloud Computing είναι η προφανής λύση για την αποθήκευση και τη διαχείριση της συνεχώς αυξανό μενης έκτασης των δεδομένων παραγωγής. Εκτός από τον αυξημένο χώρο αποθήκευσης, το
για αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου,
αύξηση της επιχειρηματικής
σημείο αυτό υπεισέρχονται στην εξίσωση τα Big Data Analytics, τα οποία αποτελούν αναγκαία και ικανή συνθήκη προκειμένου η βιομηχανία να ξεκλειδώσει την αξία των σύγχρονων τεχνολογιών. Ως Big Data
τη διαδικασία
την
με αποτέλεσμα τη μεί ωση κατά 30% των δαπανών συντήρησης και τη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας κατά 70% από τις κα ταστροφές εξοπλισμού. Για ένα εργοστάσιο παραγωγής, η επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων μέσω αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα μπορεί να οδηγήσει σε ση μαντικές ευκαιρίες εξοικονόμησης πόρων. Συνοψίζοντας, το μέλλον της παγκόσμιας μεταποιητι κής βιομηχανίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς αγκαλιάζει τις λύσεις λογισμικού και την τεχνολογία. Ο μεταποιητικός τομέας των ΗΠΑ είναι ένα παράδειγμα υπό αυτή την έννοια, που οδηγεί την οικονομική ανάπτυξη και αντιμετωπίζει τέλεια τη διακοπή και την αλλαγή. Οι βιομηχανίες σήμερα δεν έχουν άλλη επιλογή από το να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν τις προηγμένες απαιτή σεις κατασκευής. • 40 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • Τρεις στις τέσσερις (73%) επιχειρήσεις επενδύουν ήδη πάνω από το 20% των ΙΤ προϋπολογισμών τους σε λύσεις Big Data Analytics
ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 20% Official PublicationΣυμμετοχές: Ειρήνη Λιβανού, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 119), E: ilivanou@boussias.com Χορηγίες: Νικόλ Αρμόνη, Τ: +30 210 6617777 (εσωτ. 155), Ε: narmoni@boussias.com | Χρήστος Τέγος, Τ: +30 210 6617 777 (εσωτ. 198), E: ctegos@boussias.com Περιεχόμενο: Σωσσάνα Μπούσια, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 170), E: sboussia@boussias.com 29 ● 11 ● 2022 LIVE ON YOUR SCREEN presents Lean Manufacturing Conference www.leanmanufacturing.gr Με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση του Λιτού Παραγωγικού Μοντέλου της Ελληνικής Βιομηχανίας, το Lean Manufacturing Conference έρχεται για 2η συνεχή χρονιά να δώσει το βήμα σε top experts κι εκπροσώπους κορυφαίων βιομηχανιών, που έχουν επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και την ποιότητα των προϊόντων τους, μέσω εφαρμογής των αρχών, μεθοδολογιών κι εργαλείων της Λιτής Παραγωγής. Ελάτε μαζί μας και παρακολουθήστε real-life εφαρμογές, success stories και lessons learned που μπορούν να επιταχύνουν - ή να εκτροχιάσουν- το ταξίδι του Λιτού Μετασχηματισμού σας. Optimize Processes | Reduce Waste | Speed Up Production Times ΧΟΡΗΓΟΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛ Ώ ΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙ Ώ Σ ΣΤΙΣ ΒΙ Ώ ΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ. ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗ της βιώσιμης ανάπτυξης Η βιώσιμη συσκευασία ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ως μοχλός 42 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 •

εφαρμογή οικολογικής συσκευασίας στις λειτουργίες των βιομηχα νιών δεν αποτελεί πλέον επιλογή - είναι αναγκαιότητα. Η συσκευασία αποτελεί κεντρικό στοιχείο για τη διατή ρηση της ποιότητας των τροφίμων κυρίως, ελέγχοντας τις ανταλλαγές αερίων και ατμών με την εξωτερική ατμό σφαιρα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων κατά την αποθήκευση, αποτρέποντας

όρος μπορεί γενικά να σημαίνει «ευκολότερο στην ανακύκλωση», «κατασκευασμένο από ανανεώσιμες πη γές

λιπασματοποιήσιμους πόρους», «χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους» και τώρα περιλαμβάνει μια τάση για «επαναχρησιμοποίηση» αντί για « Ανακύκλωση». Για τις έξυπνες συσκευασίες, η ορολογία εμπίπτει σε δύο γενι κές κατηγορίες, «ενεργές» και «έξυπνες/συνδεδεμένες». Στις πρώτες μέρες, πολλά από τα στοιχεία έξυπνης συ σκευασίας θεωρούνταν πολύ μη φιλικά προς το περι βάλλον. Έτσι, αγώγιμα μελάνια από ασήμι και χαλκό, μεταλλικές ετικέτες RFID και ενεργές επικαλύψεις που χρησιμοποιούν χημικές ουσίες (συχνά με μεταλλικά στοι χεία όπως το ασήμι) και είχαν αντιμικροβιακές ιδιότητες, αλλά καθιστούσαν αδύνατη την ανακύκλωσή τους. Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα πράγματα, η υπεραπλού στευση μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες αντιλήψεις. Έτσι, υπάρχουν πολλά έξυπνες τάσεις συσκευασίας που μπορούν να εξαχθούν και να ανακυκλωθούν ή, επεκτεί

Η Β ΊΩ Σ Ί ΜΗ Σ Ύ ΣΚΕ Ύ ΑΣΊΑ γίνεται πλέον η υψηλότερη προτεραιότητα τόσο για τις ίδιες τις βιομηχανίες όσο και για τους καταναλωτές - περισσότερο από ποτέ. Για παράδειγμα, η McDonald’s πρόσφατα ανακοίνωσε ότι η συσκευασία της θα είναι 100% ανανεώ σιμη και θα ανακυκλώνεται μέχρι το 2025. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Millennials πιέζουν τις εταιρείες να είναι πιο υπεύθυνες κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Είναι σαφές ότι ο όρος «οικολογική συσκευασία» είναι ξεκάθαρα κάτι πε ρισσότερο από τσιτάτο. Στην πραγματικότητα, η
θέματα ασφάλειας των τροφίμων (πρόληψη ασθενειών που μεταδί δονται από τα τρόφιμα και χημική μόλυνση των τροφίμων). Η αειφορία είναι μια σύνθετη λέξη, που αντικατοπτρίζει ένα πολύ περίπλοκο θέμα. Ο ορισμός της βιωσιμότητας ως ενιαίας έννοιας είναι λίγο σαν να προσπαθείς να εξηγή σεις την έξυπνη συσκευασία ως ενιαία τεχνολογία. Όμως, ενώ και τα δύο είναι πολύπλευρα, το αν είναι συμβατά μεταξύ τους ή όχι, έχει ασκήσει το μυαλό των ειδικών στη συσκευασία και τη βιωσιμότητα εδώ και αρκετό καιρό. Για την ιστορία: Όταν πρόκειται για βιώσιμες συσκευα σίες, ο
ή
ανάπτυξης 43• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Ανακύκλωση Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ο κλάδος της εστίασης θα δώσει ακόμη περισσότερη έμφαση στη χρήση 100% ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας. Αυτός είναι ο λόγος που αρκετές εταιρείες ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να ανακυκλώνουν μπουκάλια. Είναι ένας από τους καλύτε ρους τρόπους για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν. Ένα από τα πιο κοινά παραδείγματα ανακυκλωμένων συσκευασιών είναι το χαρτόνι, το οποίο κατασκευάζεται από χρησιμο ποιημένο χαρτοπολτό. Είναι, επίσης, ελαφρύ και μπορεί εύκολα να κοπεί και να σχηματιστεί. Ως εκ τούτου, είναι ιδανικό για χρήση σε κιβώτια αποστολής.

Μινιμαλισμός

Αυτή είναι μια από τις τελευταίες τάσεις στο σχεδιασμό συσκευασιών και θα συνεχίσει να είναι μια δημοφιλής τάση. Λόγω της καθαρής εμφάνισης, της απλότητας και της σαφής έμφασης στο τι είναι/κάνει το προϊόν, η μινι

μαλιστική αισθητική είναι ευχάριστη στο μάτι. Η βιώσιμη συσκευασία περιλαμβάνει μινιμαλισμό καθώς είναι φιλική προς το περιβάλλον και έχει βιοδιασπώμενα χαρακτη ριστικά. Μινιμαλισμός σημαίνει μείωση των υλικών και των σχεδίων συσκευασίας. Τα μινιμαλιστικά σχέδια επι τρέπουν στους καταναλωτές να εστιάζουν περισσότερο στις εκτυπώσεις συσκευασίας, κάτι που ενθαρρύνει την ανακύκλωση των προϊόντων και την επαναχρησιμοποίησή τους. Η μινιμαλιστική συσκευασία έχει αποδειχθεί ότι έχει τεράστια επιρροή στις αγοραστικές επιλογές των κατα ναλωτών. Το χαρτί είναι ένας διαδεδομένος τύπος υλικού στην αγορά συσκευασίας. Όχι μόνο είναι φθηνό, αλλά και πιο βιώσιμο. Προκαλεί, επίσης, μικρή έως καθόλου ζημιά στο περιβάλλον και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Το χαρτί μπορεί να ανακυκλωθεί και να παραχθεί χωρίς τη χρήση πολ λών επιβλαβών χημικών ουσιών, σε αντίθεση με τα μπουκάλια, τα πλαστικά, τα κουτιά ή το φελιζόλ. Ανακυκλωμένα υλικά συσκευασίας Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών μειώνει τα από βλητα στον πλανήτη μας. Οι καταναλωτές συνή θως έλκονται περισσότερο από προϊόντα που πα ράγονται από απορρίμματα μετά την κατανάλωση.

για να ενισχύσει

απαιτήσεις για τις συσκευασίες που θα επιτρέπονται στην αγορά της ΕΕ, και θα εξετάσει άλλα μέτρα, με εστίαση στα κατωτέρω: • Μείωση της (υπερβολικής) συσκευασίας και των απορριμμάτων συσκευασίας, μεταξύ άλλων μέσω του καθορισμού στόχων και άλλων μέτρων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων. • Προώθηση του σχεδιασμού με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση

Στα σκαριά νέα θεσμικά πλαίσια της επιτροπής της ΕΕ Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την εναρμόνιση των συστημάτων χωριστής συλλογής, η Επιτροπή θα εξετάσει αν είναι εφικτή σε επίπεδο ΕΕ, η επισήμανση που θα διευκολύνει τη χωριστή διαλογή των απορριμμάτων συσκευασίας στην πηγή (WFD 2008/98). Επίσης, η Επιτροπή τροποποιώντας τον κανονισμό 282/2008, θα θεσπίσει κανόνες για την ασφαλή ανακύκλωση πλαστικών υλών, εκτός των PET, κατά τρόπο ώστε να μπορούν να μετατραπούν σε υλικά που θα έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Επιπλέον, η Επιτροπή θα αντιμετωπίσει τις αναδυόμενες προκλήσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα, μέσω της ανάπτυξης πλαισίου πολιτικής για τα κατωτέρω

νοντας τη διάρκεια ζωής ή την κατάσταση του προϊόντος, να συμβάλουν τεράστια στη βιωσιμότητά του. Ακολουθούν οι βασικές και πιο επιδραστικές τάσεις της βιώσιμης συσκευασίας.
Είναι γνωστό ότι η ΕΕ έχει προδιαγράψει τον οδικό χάρτη για τη μετάβαση σε ένα πιο κυκλικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξής με το σχέδιο δράσης CEAP 2.0 (Circular economy action plan 2), ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Προκειμένου τα προϊόντα να καταστούν κατάλληλα για μια κλιματικά ουδέτερη, αποδοτική από πλευράς πόρων και κυκλική οικονομία, να μειωθούν τα απόβλητα και να διασφαλιστεί ότι οι επιδόσεις των πρωτοπόρων στη βιωσιμότητα θα αποτελέσουν προοδευτικά συνήθη πρακτική, η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία για μια πολιτική βιώσιμων προϊόντων. Στον πυρήνα της εν λόγω νομοθετικής πρωτοβουλίας θα βρίσκεται η διεύρυνση της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό πέρα από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, ώστε το πλαίσιο για τον οικολογικό σχεδιασμό να μπορεί να εφαρμοστεί σε όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα προϊόντων και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κυκλικότητας. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την οδηγία 94/62
τις υποχρεωτικές ουσιώδεις
και την ανακυκλωσιμότητα των συσκευασιών, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των περιορισμών στη χρήση ορισμένων υλικών συσκευασίας για συγκεκριμένες εφαρμογές, ιδίως όταν είναι δυνατή η χρήση εναλλακτικών επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων ή συστημάτων ή όταν τα καταναλωτικά αγαθά μπορούν να διακινούνται με ασφάλεια χωρίς συσκευασία εξέταση της δυνατότητας μείωσης της πολυπλοκότητας των υλικών συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των υλικών και των πολυμερών που χρησιμοποιούνται.
ζητήματα: 1. Τον εφοδιασμό, τη σήμανση και τη χρήση πλαστικών υλών βιολογικής προέλευσης, βάσει αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο η χρήση πρώτων υλών βιολογικής προέλευσης συνεπάγεται πραγματικά περιβαλλοντικά οφέλη, πέραν της μείωσης στη χρήση ορυκτών πόρων, 2. Τη χρήση βιοαποδομήσιμων ή λιπασματοποιήσιμων πλαστικών υλών, 44 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • Ο κλάδος της συσκευασίας μπροστά σε νέες προκλήσεις Τι θα περιλαμβάνει η νομοθετική πρωτοβουλία για μια πολιτική βιώσιμων προϊόντων. Δημήτρης Μαντής, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας - ΣΥΒΙΠΙΣ

χρησιμοποιημένα προϊόντα

σε νέα προϊόντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι

στα υλικά της συσκευασίας μειώνει και στις

περιπτώσεις εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον κατανάλωση ενέργειας και φυσικού αερίου στην αλυσίδα εφοδιασμού. Επι πλέον, η ανακύκλωση υλικών δίνει έμφαση στη μη χρησιμοποίηση νέων υλικών, με στόχο πάντα τη βελτίωση του τελικού προϊόντος. Τα ανακυκλωμέ να αντικείμενα είναι ίδιας ή μεγαλύτερης ποιό τητας και αξίας από το πρωτότυπο.

συσκευασίας

είναι πολύ

πρακτικές.

τις αναδυόμενες τεχνολογί ες, οι εξελίξεις τρέχουν με φρενήρεις ρυθμούς, έτσι

ο κλάδος της συσκευασίας πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες αυτές εξελίξεις. Η έξυπνη συσκευασία μει ώνει τη σπατάλη, κυρίως στη βιομηχανία συσκευασίας των τροφίμων. Οι εταιρείες πρέπει να επικεντρώνονται όχι μόνο στη λειτουργικότητα της συσκευασίας, αλλά και στο πώς οι καταναλωτές θα βλέπουν τη συσκευασία από την άποψη της βιωσιμότητας. Ορισμένες έξυπνες συσκευασίες μπορούν να παρέχουν στους καταναλωτές πρόσθετες πληροφορίες, να αλληλεπιδρούν με εμπόρους λιανικής και βιομηχανίες, να προστατεύονται από κλοπή ή να παρακολουθούν το ταξίδι ενός προϊόντος κατά τη μεταφορά προσδίδοντας πληροφορίες ιχνηλασιμότητας. Αυτές οι νέες τεχνολογίες θα προσφέρουν στις επώνυ μες εταιρείες έναν εντελώς νέο τρόπο αλληλεπίδρασης με τους καταναλωτές στο μέλλον. Με αυτό τον τρόπο οι βιομηχανίες θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη πρόσβαση στους τελικούς πελάτες, ενώ η επικοινωνία θα γίνει πιο προσωπική και πιο εξατομικευμένη μέσω της έξυπνης συσκευασίας.

Βιοπλαστικά Αυτές τις μέρες, πολλές εταιρείες αλλάζουν την τάση τους από τα πλαστικά στα βιοπλαστικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα, τα οποία

βάσει

στις οποίες

αποβεί επωφελής για το περιβάλλον, και των κριτηρίων που διέπουν τις συγκεκριμένες εφαρμογές. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει επίσης παρουσιάσει τη νέα στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο την αειφορία. Η στρατηγική αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για τη μετάβαση σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες με μηδενική μόλυνση, όπως σκιαγραφήθηκε στη νέα πράσινη συμφωνία. Η νέα αυτή

καινοτομία

για

β. Δεν έχουν την ανάλογη οικονομική δυνατότητα, ώστε να προβούν στις ανάλογες δαπάνες τόσο για επενδύσεις όσο και στη πρόσληψη του κατάλληλου στελεχιακού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού. γ. Δεν έχουν το απαιτούμενο βάθος της αγοράς τόσο σε χρόνο, όσο και σε όγκο πωλήσεων, για να μπορέσουν να προγραμματίσουν τα επόμενα βήματα τους. Άρα, το μέλλον είναι δυσοίωνο στις μικρές βιοτεχνίες συσκευασίας. Ιδίως εάν η αναλογία έντασης εργασίας υπερτερεί της εντάσεως κεφαλαίου. Αναγκαστικά τον τόνο τον δίνουν οι δύο μεγάλες δυνάμεις της αγοράς: η διανομή / αποθήκευση, δηλαδή οι μεγάλες αλυσίδες υπεραγορών και οι μεγάλες πολυεθνικές των οποίων η προσαρμογή, παρά τις συνήθεις και αναπόφευκτες τριβές, θα είναι σχετικά άμεση. Από εκεί και πέρα, αξίζει να σημειωθεί ότι στο χώρο των μεσαίων βιομηχανιών θα καταγραφούν δυο τάσεις: η συνένωση ορισμένων εξ αυτών ή και η απορρόφηση ορισμένων μικρών επιχειρήσεων αλλά και η εξαγορά από μεγάλες εταιρίες του κλάδου. Στα επόμενα πέντε έτη θα καταγραφεί υψηλή κινητικότητα στις αγοραπωλησίες, συγχωνεύσεις, εξαγορές και παύσεις στον βιομηχανικό κλάδο. Με βάση αυτές τις συνθήκες η αγορά θα οδηγηθεί αναπόφευκτα σε συρρίκνωση του αριθμού των εταιρειών, άλλα σε μεγάλη αύξηση του τζίρου τους, ιδίως αν η χώρα αποκτήσει το ζητούμενο παγκόσμιο branding συσκευασίας και ενισχυθεί η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Τέλος, μέσω του πακέτου των €72 δισ. για πρώτη φορά θα ενισχυθεί ο τομέας της συσκευασίας άμεσα μέσω των απαιτήσεων της κυκλικής οικονομίας. Αυτό είναι το σημαντικότερο εργαλείο, που θα ωθήσει αποφασιστικά

συσκευασίας στη νέα πραγματικότητα θα εξαρτηθεί από το μέγεθος τους, τη δομή, μορφή και εξάρτηση των ιδιοκτησιών και τέλος από την αναλογία εξωστρέφειας / εσωστρέφειας των δραστηριοτήτων τους. Είναι πολύ πιθανό οι μικρές επιχειρήσεις είτε να αφομοιωθούν από τις μεγαλύτερες του εκάστοτέ κλάδου, είτε να εξαφανισθούν, επειδή έχουν τα ακόλουθα δομικά μειονεκτήματα ως προς τις νέες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα: α. Δεν διαθέτουν τα ανάλογα τμήματα R&D, ώστε να παρακολουθούν τόσο τις παγκόσμιες εξελίξεις στο διεθνές τεχνολογικό και νομικό επίπεδο και να προετοιμάζουν τα νέα προϊόντα που θα απαιτήσει η αγορά.

Η παραγωγή αυτών των συσκευασιών είναι φιλική προς το περιβάλλον και απαιτεί λιγότερο κόστος. Η διαδικασία ανακύκλωσης παίρνει προηγούμενα
και τα μετατρέπει
η ανακύκλωση
περισσότερες
Παρόλο που η ανακύκλωση είναι μια περιβαλλοντι κά ευεργετική επιλογή, η ανακύκλωση των υλικών
εξακολουθεί να έχει πολλά πλεονεκτήματα και
πιο χρήσιμη στις προσπάθειες αειφορίας από τις παραδοσιακές
Έξυπνη συσκευασία Με
αξιολόγησης των εφαρμογών
η εν λόγω χρήση μπορεί να
πολιτική αφενός θα ενισχύσει την
για την ανάπτυξη ασφαλών
τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον χημικών ουσιών και αφετέρου θα επιβάλει φραγμούς στη χρήση επιβλαβών χημικών ουσιών σε καταναλωτικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών. Επαναξιολογούνται περίπου 15.000 χημικές ουσίες και καταρχήν στοχοποιούνται οι επιβλαβείς εξ αυτών όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, οι χημικές ουσίες που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό και το αναπνευστικό σύστημα και οι ανθεκτικές ουσίες όπως οι πολυφθοροαλκυλικές ουσίες. Η προσαρμογή των ελληνικών βιομηχανιών στο νέο θεσμικό πλαίσιο Η ευκολία προσαρμογής των Ελληνικών βιομηχανιών παραγωγής υλικών
τις διεργασίες που περιεγράφηκαν. Αναντίρρητα, οι δράσεις και οι απαιτήσεις του πακέτου θα υποχρεώσουν όλους τους παίκτες της αγοράς, να υιοθετήσουν τις νέες νόρμες, που εκπορεύονται απ’ την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. 45• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

και το ζαχαροκάλαμο. Αναντίρρητα, τα βιο πλαστικά μειώνουν τις εκπομπές θερμοκηπίου και είναι ουδέτερα από άνθρακα. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν με ρικές από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που τίθενται από τα συμβατικά πλαστικά. Τα άκαμπτα βιοπλαστικά χρησιμοποιούνται για καλλυντικές συσκευασίες κρέμες, συμπαγείς πούδρες, μπουκάλια ποτών καθώς και κραγιόν. Πολλά διαφορετικά βιοπλαστικά χρησιμοποιούνται για εύκαμπτες λύσεις συσκευασίας. Όταν πρόκειται για προϊόντα συσκευασίας τροφίμων για ευπαθή είδη, η βιοδιασπασιμότητα είναι ένα χαρακτηρι στικό που αναζητείται συχνά. Η βιοδιασπώμενη συσκευ ασία τροφίμων ήταν το πρώτο με επιτυχία εμπορευμα τοποιημένο βιοπλαστικό προϊόν που πιστοποιήθηκε ως βιομηχανικά κομποστοποιήσιμο.

Επιστρεφόμενη συσκευασία Η τάση της επιστρεφόμενης συσκευασίας έχει πολλά οφέλη. Η επιστρεφόμενη συσκευασία μπορεί να επα ναχρησιμοποιηθεί χωρίς να καταστραφεί ή να αλλάξει η παραγωγικότητά της. Η επαναχρησιμοποίηση στη συ σκευασία είναι ένας κρίσιμος παράγοντας όταν εξετά ζουμε το περιβάλλον. Η επαναχρησιμοποίηση μειώνει το κόστος απόρριψης για τους καταναλωτές και μειώνει τα απόβλητα. Αυτό δεν είναι μόνο χρήσιμο για τους πελάτες αλλά και για τον πλανήτη. Τα περισσότερα από τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε επιστρεφόμενες συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμα, γεγονός που καθιστά αυτή την τάση βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον. Μετατροπή της αναγκαιότητας σε ευκαιρία Σήμερα γίνονται σοβαρές προσπάθειες ώστε οι παρα δοσιακές συσκευασίες να μετατραπούν σε συσκευασί ες υψηλότερης απόδοσης. Αυτό ξεκινά από το στάδιο του σχεδιασμού του προϊόντος. Αρχικά με την αποφυγή στρώσεων συσκευασίας, ενώ είναι αναγκαίο να

και στερεώνονται μέσω του αποσπώμενου καπακιού τους. Ο δρόμος προς την αειφορία δεν είναι απλός, ούτε μπορεί να έρθει

χρειάζονται περισσότερη ενέργεια για την εξόρυξη και την επεξεργασία τους. Οι ορυκτές πηγές είναι μη ανανεώσιμες, ενώ τα βιοπλαστικά από την άλλη πλευρά είναι πιο ευνοϊκά και ευγενικά προς το περιβάλλον καθώς παράγονται από ετήσιες καλλιέργειες όπως η μανιόκα, τα ζαχαρότευτλα, το καλαμπόκι
πληροί το σωστό επίπεδο των απαιτήσεων του προϊόντος: διατήρηση, χρηστικότητα και ασφάλεια. Η Danone (Καναδάς) ισχυ ρίζεται ότι εξοικονομεί 25 τοις εκατό υλικό συσκευασίας με τα επανακυκλοφορημένα γιαούρτια Oikos και Activia γιαούρτια 4 συσκευασιών. Οι νέες συσκευασίες βρίσκονται σε μικρότερα, πιο άκαμπτα δοχεία λεπτού τοιχώματος με νέα καπάκια. Για να αποφευχθεί η ανάγκη για το περιτύ λιγμα, μια πολυσυσκευασία χαρτοκιβωτίου συγκρατεί τα φλιτζάνια γιαουρτιού ενωμένα
με γρήγορους ρυθμούς. Πρόκειται για μια τερά στια δέσμευση που θα επιλυθεί μόνο με τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις βιομηχανίες, στις πολιτικές και οργανωτικές αποφάσεις των ηγετών και καταναλωτών. Θα απαιτήσει μια γενική αναθεώρηση και βελτίωση των τρεχουσών διαδικασιών παραγωγής της συσκευασίας 46 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • Τα Packaging Awards της Boussias επιβραβεύουν τις καλές πρακτικές των βιομηχανιών για νέες καινοτόμες συσκευασίες Τα Packaging Awards της Boussias αποτελούν την ώριμη πλέον διοργάνωση καθώς φέτος διανύουν την έβδομη, με τη συνεργασία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας και επιβραβεύουν επιχειρήσεις που κατάφεραν να αποδώσουν την πραγματική αξία της συσκευασίας στο branding των προϊόντων τους. Η επιτροπή αξιολόγησης αναδεικνύει τις κορυφαίες συσκευασίες της χρονιάς για την καινοτομία τους στον σχεδιασμό, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, την τεχνολογία που αξιοποιήθηκε και τις διαδικασίες, που προσδίδουν αξία σε ολόκληρη την αλυσίδα συσκευασίας ενός προϊόντος. Οι εταιρείες που ξεχώρισαν μέσω των Packaging Awards 2022 έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στον κορυφαίο παγκόσμιο θεσμό World Star Packaging Awards 2023, που διοργανώνεται από τον World Packaging Organization. Ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Αντώνης Ποταμίτης, Πρόεδρος ΔΣ, Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος WEST, δήλωσε σχετικά: «Στις φετινές βραβεύσεις, εκτός από ποιοτικές, λειτουργικές, καινοτόμες, εντυπωσιακές, eco friendly συσκευασίες, είχαμε την ευκαιρία να δούμε και συσκευασίες που κάνουν τον καταναλωτή να αισθάνεται ασφαλής. Φυσικά στο μέλλον θα πρέπει να βάλουμε και νέες παραμέτρους στον σχεδιασμό της συσκευασίας, αλλά και στο υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα το 32% των εσόδων των εμπορικών επιχειρήσεων διεθνώς προήλθε από τα ψηφιακά κανάλια, ενώ το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο 54 % ως το 2024. Όπως καταλαβαίνουμε τα προϊόντα θα έρχονται σε επαφή με τον καταναλωτή αφού τα έχει αγοράσει και εδώ είναι καταλυτική η συμβολή των τμημάτων marketing προκειμένου να δώσουν μέσω έρευνας τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να οδηγήσουμε τα προϊόντα με επιτυχία στην αγορά. Τα βραβεία στοχεύουν πέρα από τον αυτοσκοπό τους να δώσουν ερεθίσματα για αυτό που έρχεται ως τάση τα επόμενα χρόνια. Οι συμμετέχοντες στην αποψινή βραδιά, με τα έργα τους καταδεικνύουν ότι η συσκευασία είναι ένα πανίσχυρο όπλο στα χέρια των επιχειρήσεων, που περιέχει και προστατεύει το περιεχόμενο αλλά και προσελκύει τον καταναλωτή».

πλήρη Κύκλο αξιακών επιλογών – αυτή είναι η δική μας προσέγγιση στην ομορφιά και ο δικός μας ορισμός για την κυκλική οικονομία. Αυτός ο κύκλος ξεκινά από τη φύση, φτάνει στην επιδερμίδα και κλείνει, προσφέροντας πίσω στον πλανήτη. Αυτή είναι η διαδρομή που ακολουθούν τα 6 KORRES Labs: Soil Lab, Extraction Lab, Molecular Lab, Formulation Lab, Design Lab και η πιο πρόσφατη προσθήκη - το Recycle Lab. Στον πυρήνα αυτών βρίσκεται το δίκτυο ηθικών συνεργασιών με Έλληνες καλλιεργητές, η zero-waste εκχύλιση των βοτάνων, η επιστημονική έρευνα στα φυσικά συστατικά, η ανάπτυξη συνθέσεων φιλικών στο δέρμα και στο περιβάλλον, οι sustainable τρόποι παραγωγής, η έμφαση στην αισθητική και στη λειτουργικότητα της φόρμας, η ανακύκλωση. Σε αυτή

κατεύθυνση, εξελίσσουμε

υλικά

σχεδιασμού

βάρους των δευτεροταγών συσκευασιών. Παράλληλα, τα κουτιά των προϊόντων μας

φέρουν πιστοποίηση από τον οργανισμό FSC® (Forest Stewardship Council). Το ‘‘tree-tick’’ σύμβολο στα κουτιά επιβεβαιώνει ότι η παραγωγή του χαρτιού υπακούει στις αρχές αειφορίας.

Νέα ζωή στη συσκευασία με το

Recycle Lab

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι ο κύκλος ζωής κάθε προϊόντος ολοκληρώνεται με τη μεταμόρφωση της άδειας συσκευασίας σε ένα όμορφο ανακυκλωμένο αντικείμενο. Το KORRES Recycle Lab είναι ένα καινοτόμο εργαστήριο που αφορά και στο πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιστροφής άδειων συσκευασιών σε συνεργασία με το φαρμακείο. Συλλέγουμε τις άδειες συσκευασίες καλλυντικών και τις μετατρέπουμε ξανά σε πρώτη ύλη για νέες συσκευασίες, όπως μπουκάλια και κουτιά, αλλά και σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης που επιστρέφουν στα χέρια όσων ανακυκλώνουν. Όλα αυτά συμβαίνουν

σε ένα εργαστήριο ανακύκλωσης με γραμμές διαλογής, ταξινόμησης, πλύσης, επεξεργασίας και διαμόρφωσης του υλικού σε δικά μας καλούπια. Στη μονάδα ανακύκλωσης επεξεργαζόμαστε post-consumer και virgin materials για πλαστικό (PP, ΡΕ, ΡΕΤ), ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς προμηθευτές για τη διαχείριση και ανακύκλωση χαρτιού και γυαλιού. Στις αρχές του χρόνου, τo KORRES Recycle Lab ολοκλήρωσε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. Με την πολύτιμη συμβολή και υποστήριξη των καταναλωτών και φαρμακοποιών καταφέραμε να συγκεντρώσουμε άνω του 1 τόνου άδειες πλαστικές συσκευασίες, περισσότερα από 1,000 κιλά άδειων χάρτινων συσκευασιών και άνω των 200 κιλών άδειες γυάλινες συσκευασίες. Από αυτά τα υλικά δημιουργήσαμε περισσότερα από 18,000 όμορφα ανακυκλωμένα αντικείμενα - το πρώτο αντικείμενο παραγωγής του KORRES Recycle Lab είναι μία vintage χτένα φτιαγμένη από τσαλακωμένα άδεια σωληνάρια. Είναι το δώρο με το οποίο επιβραβεύουμε τους καταναλωτές που συνεχίζουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια. Το κοινό της Αμερικής, έχει επίσης την ευκαιρία να ανακυκλώσει τις

άδειες συσκευασίες καλλυντικών στο πρώτο Recycle Lab εκτός των συνόρων της Ελλάδας. Στο νέο KORRES flagship store που εγκαινιάστηκε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη, οι καταναλωτές μπορούν να επιστρέψουν τις άδειες συσκευασίες στο KORRES Recycle Lab που βρίσκεται στο κατάστημα, οι οποίες μετατρέπονται μπροστά στα μάτια τους σε design αντικείμενα και τα οποία επιστρέφουν σ’ εκείνους ως δώρο. Παράλληλα, η Πολωνία υπήρξε η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη, η οποία επιχείρησε να μυήσει τους καταναλωτές στην αξία της ανακύκλωσης μέσα από 10

KORRES Recycle Lab pop-up stations στα καταστήματα DOUGLAS, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να ανακυκλώσουν τις άδειες συσκευασίες τους. Στόχος είναι να επεκταθεί το Recycle Lab και σε άλλες αγορές εκτός Ελλάδας. Προκλήσεις και επερχόμενα πλάνα Όπως σε κάθε νέα προσπάθεια, έτσι και στις ανωτέρω δράσεις υπήρξαν προκλήσεις, που αφορούν κυρίως στο τεχνικό υπόβαθρο και στις απαραίτητες προσαρμογές που έγιναν, προκειμένου να επιτύχουμε τις επιθυμητές προδιαγραφές σταθερότητας και αντοχής των νέων υλικών που σχεδίασαν και επέλεξαν οι designers της KORRES. Διενεργήσαμε εκατοντάδες δοκιμές σε διαφορετικές σχεδιαστικές επιλογές, μέχρι να καταλήξουμε στο ιδανικό αποτέλεσμα που θα είναι ecofriendly, αλλά παράλληλα λειτουργικό και αισθητικά άρτιο. To KORRES Recycle Lab υπήρξε, επίσης, ένα από τα πιο απαιτητικά εγχειρήματά μας -αλλά και το πιο σημαντικό- καθώς στην ουσία κληθήκαμε να στήσουμε από την αρχή όλη τη γραμμή μετατροπής των άδειων συσκευασιών και διαφορετικών υλικών σε πρωτότυπα καλούπια που έχουμε σχεδιάσει εμείς. Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε καθημερινά το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας, από την οργανική καλλιέργεια των πρώτων υλών και την υποστήριξη των Ελλήνων καλλιεργητών έως την ανάπτυξη συνθέσεων χωρίς συστατικά δυνητικά επιβλαβή για το περιβάλλον, το σχεδιασμό sustainable λύσεων συσκευασίας και υλικών merchandising, τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών και βέβαια

καθώς και των υποδομών ανακύκλωσης, και των κρατικών υπηρεσιών. Η δημιουργία βιώσιμων λύσεων συσκευασίας δεν θα είναι εύκολη, αλλά πολλές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να ενεργούν βάσει των δημόσιων δεσμεύσεων για βιωσιμότητα. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ επα νέλαβε την παγκόσμια ανάγκη στροφής σε μια κυκλική οικονομία. Οι έμποροι λιανικής και οι συνεργάτες τους στην αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να εξετάσουν τις συ νολικές δραστηριότητες και τις διαδικασίες τους. Με τη συσκευασία να παρουσιάζει ένα μέρος ενός συστήματος που πρέπει να αλλάξει. Το σύνθημα για τις εταιρείες έχει δοθεί: Ξανασκεφτείτε και επανασχεδιάστε - ΤΏ ΡΑ . • Καινοτομία με έμφαση στη βιωσιμότητα της συσκευασίας Στη διάρκεια της πορείας μας εδώ και 25 χρόνια, εξελίσσουμε τον δικό μας
την
διαρκώς και τα
συσκευασίας μας τόσο σε επίπεδο
όσο και πρώτων υλών. Η inhouse ομάδα industrial design σχεδιάζει προωθητικά υλικά με γνώμονα τη μείωση του αποτυπώματος στο περιβάλλον. Χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί, καθώς και εναλλακτικά ανακυκλώσιμα υλικά, ελαχιστοποιώντας τη χρήση πλαστικού και στοχεύοντας σε μείωση του
τη μεταμόρφωση των άδειων συσκευασιών σε ανακυκλωμένα αντικείμενα που επιστρέφουν σε εμάς. Αγγέλη Κωνσταντίνα, Ηead of Sustainability & Scientific Affairs Γιάννης Μπαλωμένος, R&D Packaging Engineer Manager - Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης Υλικών Συσκευασίας, KORRES 48 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 •
presents Official PublicationΠληροφορίες: Μαρία Γαβριλάκη, Κ: +30 694 677 7954, E: mgavrilaki@boussias.com Χορηγίες: Nicole Armoni, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 155), Ε: narmoni@boussias.com, Χρήστος Τέγος, Τ: +30 210 661 7777 (εσωτ. 198), Μ: +30 694 257 0386, Ε: ctegos@boussias.com 18 ● 10 2022 Αμφιθέατρο ΟΤΕΑcademy www.electricvehicleconference.grΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΟΙ Logo For Sponsorships ΧΟΡΗΓΟΣ VENUE ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ Βιώστε το μέλλον της Ηλεκτροκίνησης Μη χάσετε το 3ο Electric Vehicles Conference που εστιάζει στις επιχειρήσεις και αναδεικνύει τον αναπτυξιακό αντίκτυπο που έχει η ηλεκτροκίνηση, συνολικά για την εγχώρια οικονομία. Στη λίστα των διακεκριμένων ομιλητών περιλαμβάνονται οι:

όσον αφορά στο αυτοκίνητο. Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς (55%), απαντούν ότι όλοι πρέπει να χρησιμο ποιούμε λιγότερο το αυτοκί νητο για να προστατέψουμε το περιβάλλον. Οι μεταφορές, βέβαια, απο τελούν μια αυξανόμενη πηγή των παγκόσμιων εκ πομπών αερίων του θερμο κηπίου που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Όπως λέει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, το 24% των εκ

Ι ΣΧ Ύ Ρ Ο ΡΕΎΜΑ έχει η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, με τους Έλλη νες να εκτιμούν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι το μέλλον του κλάδου. Για την ακρίβεια, οι δύο στους τρεις Έλληνες (το 64%) θεω ρούν ότι τα ηλεκτρικά αυτο κίνητα αποτελούν το μέλλον για τις αυτοκινητοβιομηχα νίες. Μάλιστα, οι Ελληνίδες δηλώνουν ακόμη πιο φανα τικές της ηλεκτροκίνησης. Το ποσοστό των Ελλήνων, που θεωρούν ότι τα ηλε κτρικά αυτοκίνητα είναι το μέλλον της αυτοκινητοβιο μηχανίας, ανέρχεται σε 61%. Το αντίστοιχο ποσοστό με ταξύ των γυναικών φτάνει στο 67%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πανελλήνιας συνεχούς έρευνας “Profiles” από την Focus Bari|YouGov, η ασφάλεια, η οικονομία καυσίμου και η καταλληλότητα μοντέλου για όλη την οι κογένεια συνιστούν τα βασικά κριτήρια για την πλειονό τητα των Ελλήνων οδηγών. Οι γυναίκες, σύμφωνα με την έρευνα, εμφανίζουν μεγαλύτερη οικολογική συνείδηση
πομπών διοξειδίου του άν θρακα προέρχεται από τις μετακινήσεις μας. Σε μια έκθεση που κυκλο φόρησε τη φετινή χρονιά, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πτώση του κόστους για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις μπαταρί ες ηλεκτρικών οχημάτων, εκτός από τις αλλαγές πολι τικής, επιβράδυνε την ανά πτυξη της κλιματικής αλλαγής την τελευταία δεκαετία, αλλά ότι απαιτούνται βαθιές, άμεσες περικοπές για να σταματήσει εντελώς η αύξηση των εκπομπών και να δια τηρηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε έλεγχο. ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ, ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΕΙΣΔΥΟΥΝ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ηλεκτρικό To μέλλον ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ο συνολικός προϋπολογισμός του δεύτερου κύκλου του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η περιβαλλοντική αξία του προγράμματος είναι πραγματικά ανυπολόγιστη» 50 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 •
Την ίδια στιγμή σύμφωνα με έρευνα της Oliver Wyman αναφέρει πως η τάση προς τη βιώσιμη κινητικότητα συνε χίζεται αμείωτη. Πέρυσι, οι πάροχοι κεφαλαίων επένδυσαν περίπου 15 δισ. δολ. σε νέες εταιρείες. Οι υψηλότερες επενδύσεις έγιναν από νεοφυείς επιχειρήσεις πράσινων οχημάτων στον τομέα της ηλεκτροκίνησης - 34 δισεκα τομμύρια δολάρια παγκοσμίως τα τελευταία πέντε χρόνια, εκ των οποίων περισσότερα από 11 δισ. δολάρια μόνο το 2020, αύξηση άνω του 25% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος . Η μερίδα του λέοντος σε αυτό αντιστοιχούσε στη χρηματοδότηση από αμερικανικές και κινεζικές νεοφυείς επιχειρήσεις για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων αποτιμήθηκε σε 185,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2021 και προ βλέπεται να αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό 16,9% κατά την πε ρίοδο προβολής 2022-2029. Την ίδια στιγμή η παγκόσμια αγορά ανακύκλωσης μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων (EV) έφτασε σε αξία 1,77 δισεκατομμυρίων δολ. το 2021 και προβλέπεται να ξεπεράσει σε αξία τα 8,66 δισεκα τομμυρίων δολ. έως το 2027, παρουσιάζοντας μέση ετή 51• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

2022-2027.

που

το μέγεθος και

αγοράς καλωδίων φόρτι σης ηλεκτρικών οχημάτων στην παγκόσμια αγορά απο τιμήθηκαν σε περίπου 0,45 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 και αναμένεται να

ξηθούν σε περίπου 3,2 δισε κατομμύρια δολάρια έως το 2028, με μέση ετήσια αύξη ση 38,5% κατά την περίοδο προβολής 2022 και 2028. Ο νέο κύκλος του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» Την ίδια στιγμή, ακόμα πιο εύκολη γίνεται η απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου μέ σω του δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, ανακοίνωσαν την Τετάρτη 27 Ιουλίου,

να αυξήσει καθοριστικά τον αριθμό των ηλεκτρικών οχη

μέσα

κινήτρων που

με. Νομίζω ότι όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει επίσης ότι, ειδικά στα μεγάλα αστι κά κέντρα της χώρας μας, το πρόβλημα της ατμοσφαιρι κής ρύπανσης έχει επιδει νωθεί τα τελευταία χρόνια, με κύριες αιτίες την παλαιό τητα των περισσότερων οχη μάτων και το μικρό αριθμό κινητήρων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Η πρωτοβουλία Κινούμαι Ηλεκτρικά αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αε ρίων του θερμοκηπίου, όπως περιγράφεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η κυβέρ νησή μας χορηγεί το “οικο λογικό κίνητρο”, δηλαδή μια επιδότηση για την αγορά ή την μίσθωση αμιγώς ηλεκτρι κών οχημάτων, 100%, με ταυτόχρονη προαιρετική αλλά και επιδοτούμενη απόσυρση παλαιών οχημάτων. Με την πρωτοβουλία μας αυτή, πετυχαίνουμε ταυτόχρονα τέσσερις στόχους:

1. Την ανανέωση του στόλου οχημάτων ιδιωτικής κι επαγ γελματικής χρήσης,

2. Την ανάπτυξη «έξυπνων» υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων,

3. Τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλ λων επιβλαβών ρύπων, και

4. Τη μεγάλη εξοικονόμηση στις τσέπες των πολιτών που θα επιλέξουν την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων». Σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα κίνητρα

σια αύξηση 28,70% κατά την περίοδο
Σύμφωνα με μια άλλη με λέτη
δημοσιεύτηκε από το Facts and Factors,
τα μερίδια
αυ
την έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμ ματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Ο κ. Σκρέκας, δήλωσε σχετικά: «Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά, κύριο σκοπό έχει
μάτων που χρησιμοποιούν οι πολίτες,
από μια σειρά
θεσμοθετού
και οι επιδοτήσεις αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων αυτοκινήτων, δικύκλων, και τρικύκλων στο νέο «Κινούμαι Ηλεκτρικά» είναι από τα ισχυρότερα στην Ευρώπη, κυ μαίνονται ανά κατηγορία από 30% έως 40%. «Ο συνολικός προϋπολογισμός του δεύτερου κύκλου του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η περιβαλλοντική αξία του προγράμματος είναι πραγματικά ανυπολόγιστη», καταλήγει ο κ. Σκρέκας. Από την πλευρά της, η κα Σδούκου δήλωσε ότι ο δεύτερος κύκλος θα διαρκέσει έως τις 31.12.2023. «Σε αυτό τον πρώτο κύκλο, καταγράψαμε πολύ ενθαρρυ ντικά αποτελέσματα, καθώς δεχτήκαμε, συνολικά, 18.905 αιτήσεις σε χρονικό διάστημα μόλις 16 μηνών. Νομίζω πως αυτό το γεγονός αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας το βαθμό στον οποίο οι Έλληνες αποδέχτηκαν το πρόγραμ μα κι έβαλαν την ηλεκτροκίνηση στις προτεραιότητες και τελικά στην καθημερινότητά τους. Οι πολίτες έχουν αντιληφθεί την αξία της ηλεκτροκίνησης, αφού οι πωλή 52 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών «Οι πολίτες έχουν αντιληφθεί την αξία της ηλεκτροκίνησης, αφού οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, είναι αυξημένες κατά 30%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα»

θα ισχύσουν από το 2025-2026 θα αλλάξουν τις ισορροπίες στο χώρο των αυτοκινήτωνκαι θα κάνει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης ιδιαίτερα ακριβούς και κατά συνέπεια τα συμβατικά αυτοκίνητα ακριβότερα. Σήμερα υπάρχουν αρκετές εταιρείες που επενδύουν στην φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς κάθε μήνα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνονται και μπορούν μέσα από τις τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας να βγάλουν υπεραξίες. Βλέποντας ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης στο παιχνίδι της ενεργειακής κάλυψης ετοιμάζονται να μπουν και οι μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών που θα χρησιμοποιήσουν ως βάση τους τα βενζινάδικα. Εξίσου σημαντικές είναι και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες που προέρχονται από μεγάλες εταιρείες εμπορίας καυσίμων (μια τεράστια βιομηχανία), οι οποίες έχουν στραφεί ήδη σε αντίστοιχες επενδύσεις, με εγκαταστάσεις σταθμών φόρτισης σε μεγάλους κεντρικούς άξονες των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων και με σχέδια άμεσης επέκτασης. Αλλά και ιδιωτικών επιχειρήσεων από τον κλάδο των σούπερ μάρκετ που επενδύουν

σεις ηλεκτρικών οχημάτων το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, είναι αυξημένες κατά 30%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το 2019, οπότε αναλάβαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων δεν ξεπέρασαν τις 500 ολόκληρη τη χρονιά, ενώ μόνο στο πρώτο μισό του 2022 έχουν εκτι ναχθεί στις 8.000. Η αλματώδης αυτή αύξηση οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στα κίνητρα που η κυβέρνηση θέσπι σε τόσο στην πρώτη φάση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά, όσο και στη δεύτερη», δήλωσε μεταξύ άλλων η κα Σδούκου. Επενδύοντας στην ηλεκτρική φόρτιση Με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να κερδίζουν διαρκώς όλο και μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων, λόγω και της ανεξέλεγκτης αύξησης της τιμής των καυσίμων, τα σημεία φόρτισης είναι ένα μεγάλο ζήτημα που αναζητά γρήγορη λύση σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τα νέα πρότυπα εκπομπών ρύπων Euro7 που
συστηματικά πλέον στην ηλε κτροκίνηση. Την περασμένη χρονιά εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων σε χώρους στάθμευσης των καταστημάτων «ΑΒ Βασιλό πουλος». Ενώ η METRO, όπως έχει δηλώσει ο επικεφαλής του ομίλου Αριστοτέλης Παντελιάδης «η METRO, για να βελτιώσει το ενεργειακό της αποτύπωμα, επενδύει στην ηλεκτροκίνηση. Έχει διαθέσει ηλεκτρικά οχήματα σε κάποια στελέχη της, χρησιμοποιεί κάποια για τις ανάγκες του delivery και έχει τοποθετήσει 500 σημεία φόρτισης σε 250 σημεία ανά την Ελλάδα». Σε μικρότερη κλίμακα έχουμε δει αντίστοιχες πρωτοβουλί ες από δήμους και ιδιωτικά από εταιρείες διάθεσης χώρων στάθμευσης, καθώς και την ανάπτυξη δικτύου 23 σταθ μών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για δημόσια χρήση. Η πλειοψηφία αυτών (12 από τους 23) βρίσκονται σε δια φορετικά σημεία εντός της Περιφέρειας Αττικής και έχουν εγκατασταθεί από ιδιωτική εταιρεία. Το Εθνικό Σχέδιο για τον εξηλεκτρισμό του εθνικού συστήματος μεταφο ρών θέτει τους κεντρικούς άξονες και δίνει τα οικονομικά κίνητρα για να ξεκινήσει η μετάβαση στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Ενώ θέτει ως κεντρικό στόχο τις 24.036 πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι το 2025, με 1 στα 3 οχήματα ηλεκτρικά μέχρι το 2030. • 54 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • Νέα Οδός: Τι περιλαμβάνει το έργο στον ΣΕΑ Μαλακάσας (Σείριος) Ολοκληρώθηκε ο μεγαλύτερος υβριδικός σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα. Στον περιβάλλοντα χώρο του Σταθμού Εξυπηρέτησής Αυτοκινητιστών Μαλακάσας (Σείριος), η Νέα Οδός υλοποιεί και χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου μια πρωτοποριακή επένδυση στο χώρο της ηλεκτροφόρτισης. Πρόκειται για τη δημιουργία και λειτουργία του πρώτου και μεγαλύτερου στην Ελλάδα υβριδικού σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων με φ/β στα στέγαστρα των πάρκινγκ. Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει: • Κατασκευή στεγάστρων για τα πάρκινγκ των αυτοκινήτων • Τοποθέτηση σε αυτά Φ/Β, συνολικής ισχύος περίπου 500 kWp • 2 φορτιστές DC υψηλής ισχύος σε κάθε κλάδο. Δηλαδή σύνολο 4 φορτιστές ισχύος 100kW έκαστος • Υβριδικούς Ιnverter. Το ρεύμα από τα Φ/Β θα πηγαίνει στο φορτιστή όταν θα υπάρχει αυτοκίνητο να φορτίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας και παράλληλα όση ενέργεια δεν καταναλώνεται από τις φορτίσεις οχημάτων, θα χρησιμοποιείται απευθείας για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Μαλακάσας (Σείριος). Η κατασκευή αυτού του έργου έχει ολοκληρωθεί και σε αυτή τη φάση οι ταχυφορτιστές έχουν τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία. Η εταιρεία που ανέλαβε την εγκατάσταση των φορτιστών είναι η Easy Power. Αξίζει να συμπληρώσουμε εδώ, ότι οι ενεργειακές ανάγκες του έργου κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα καλύπτονται αποκλειστικά από ΑΠΕ στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Μελλοντικά δε, η Νέα Οδός, πάντα με το βλέμμα στραμμένο στην καινοτομία, εξετάζει τη δυνατότητα επέκτασης των δυνατοτήτων του, ώστε να υποστηρίζει και αποθήκευση ενέργειας.
56 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • Το βιομηχανικό IoT Προγνωστική Συντήρηση αλλάζει την

εγκατάσταση, η συντήρηση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριοτήτων. Οι τεχνικοί της συντήρησης οφείλουν να πραγματοποιούν τακτικούς επιτόπιους ελέγχους και επεμβάσεις, προκειμέ νου να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία όλων των μη χανημάτων. Αυτό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποδοτική και οικονομική λειτουργία μιας εγκατάστασης. Η τακτική συντήρηση μειώνει την πιθανότητα να υπάρ ξει μη προγραμματισμένη διακοπή της παραγωγής, αν και, προφανώς, η πιθανότητα αυτή δεν είναι δυνατό πο τέ να εξαλειφθεί. Η μη προγραμματισμένη διακοπή της παραγωγής (downtime) διαταράσσει τη λειτουργία μιας εγκατάστασης, προκαλώντας προβλήματα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Επομένως, η ελαχιστοποίηση της διάρκειας τέτοιων έκτακτων διακοπών αποτελεί βα σικό στόχο σε οποιοδήποτε βιομηχανικό περιβάλλον. Ο στόχος αυτός γίνεται πιο εφικτός με τη χρήση προγνω στικής συντήρησης.

Προγνωστική συντήρηση Ένα βήμα πέρα από την προληπτική συντήρηση, που βασίζεται στον περιοδικό έλεγχο

Μια ουσιαστική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητά της είναι η ύπαρξη μεγάλου όγκου

τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι υπολογιστές ξεκίνησαν να αντικαθιστούν τις παραδοσιακές χειροκίνητες λειτουργίες, η τακτική συλλογή και καταγραφή των δεδομένων λειτουργίας έγινε απαραίτητη. Για τους τεχνικούς της συντήρησης, η εργασία

καθώς συμβάλλει στη μείωση του χρόνου απο κατάστασης των τυχόν απροσδόκητων βλαβών, την αύξηση της παραγωγικότητας,

των

τηρούμενου αποθέματος ανταλλακτικών.

Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Αυτοματισμοί Το

των πραγμάτων (ΙΙoΤ) περι λαμβάνει αισθητήρες και επενεργητές που διαθέτουν συνδεσιμότητα με το διαδίκτυο. Έτσι γίνεται εφικτή η συλλογή και μεταφορά δεδομένων στις υποδομές cloud μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο, ενώ κάθε στιγμή καταγράφονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων. Αυτό αποτελεί τεράστια ενίσχυση στην προσπάθεια αυ τοματοποίησης μιας εγκατάστασης. Τα δεδομένα πραγ ματικού χρόνου αξιοποιούνται από αυτοματοποιημένες ροές εργασίας και ένας κεντρικός υπολογιστής, που συ νήθως λειτουργεί απομακρυσμένα και επικοινωνεί μέσω cloud, ελέγχει με αυτοματοποιημένο τρόπο τις διαδικασίες στην εγκατάσταση. Οι αλλαγές που απαιτούνται ανάλογα με τη λειτουργία των μηχανημάτων προγραμματίζονται αντίστοιχα βάσει αλγορίθμων. Το ΙΙoΤ παίζει καίριο ρό λο στη βελτίωση των αυτοματισμών μιας βιομηχανικής εγκατάστασης. Ο ρόλος του IIoT στη συντήρηση Η μαζική συλλογή δεδομένων που έγινε πλέον εφικτή χάρη στο ΙΙoΤ άνοιξε τον δρόμο και για τη χρήση της προ γνωστικής συντήρησης. Τα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα αλλά και τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από τα διά φορα μηχανήματα αξιοποιούνται για τον καθορισμό της πιθανότητας εμφάνισης, αλλά και των αιτίων μιας βλάβης. Δεδομένα από προηγούμενες μηχανικές βλάβες μπορούν επίσης να αξιοποιούνται ως επαλήθευση, παράλληλα με τους αλγόριθμους της προγνωστικής συντήρησης. Η προγνωστική συντήρηση κάνει χρήση αλγορίθμων μη χανικής μάθησης. Η μη αυτοματοποιημένη ανάγνωση των δεδομένων

Αντίστοιχα, η επίλυση σύνθετων στατιστικών μοντέλων με στόχο την εκτίμηση προβλέ ψεων είναι εξίσου επίπονη εργασία. Επομένως, η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, όπως η μηχανική μάθηση και η βαθιά μάθηση καθίσταται αναγκαία. Τα δεδομένα που συλλέγονται από μηχανήματα με τη βοήθεια αισθητήρων ΙΙoΤ μεταφέρονται με τη βοήθεια δι κτύου σε ένα κεντρικό σημείο αποθήκευσης πρωτογενών δεδομένων, το λεγόμενο data lake. Τα δεδομένα μπορεί να είναι δομημένα - χωρίς ωστόσο αυτό να είναι απαραίτη το- καθώς είναι δυνατό να προέρχονται από διάφορα είδη

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΟΝ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤ ΊΚ Η Σ συντήρησης (predictive maintenance) είναι η πρόβλεψη των πιθανών μη χανικών βλαβών, μέσω της αξιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων και της χρήσης αλγόριθμων μη χανικής μάθησης. Σε μια βιομηχανική
ανάλογα με μια σειρά συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως είναι η ηλικία ή ο χρόνος λειτουργίας ενός μηχανήματος, η προγνωστική συντή ρηση αξιοποιεί έναν τεράστιο όγκο δεδομένων που αφο ρούν τη λειτουργία των μηχανημάτων για να προβλέψει πιθανές μηχανικές βλάβες. Η προγνωστική συντήρηση μπορεί επίσης να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που θα εκδηλωθεί μια βλάβη. Οι πληροφορίες αυτές στη συνέχει είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση ανάλυσης γενεσιουργών αιτίων (root cause analysis), έτσι ώστε να αναγνωριστεί το υποκείμενο πρόβλημα που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη. Για τη λειτουργία των σύγχρονων βιομηχανικών εγκατα στάσεων, η προγνωστική συντήρηση αποτελεί βασικό εργαλείο,
τη μείωση του χρόνου απασχόλησης
τεχνικών της συντήρησης, καθώς και τη μείωση του
ιστορικών δεδομένων αλλά και δεδομένων πραγματικού χρόνου για τη λειτουρ γία των διάφορων μηχανημάτων. Κατά
αυτή αποτελούσε σημαντικό και χρονοβόρο κομμάτι της δουλειάς. Τα πράγματα όμως άλλαξαν την εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης με τη χρήση των συσκευών ΙΙoΤ.
βιομηχανικό διαδίκτυο
δεν είναι δυνατό να μας παράσχει χρήσιμες πληροφορίες. Ο όγκος και μόνο των δεδομένων την κα θιστά απαγορευτική.
57• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Sibyl

εξωστρέφεια της Atlantis Engineering (www.atlantis-engineering.com) στην παγκόσμια αγορά, αριθμώντας μέχρι σήμερα παρου σία σε 8 χώρες. Το έργο της καινοτόμου πλατφόρμας Sibyl συνέβαλε στην υιοθέτηση των σύγχρονων τεχνολογιών Industry 4.0 και στη στρατηγική μετάβαση σε προγνω στικά μοντέλα για τη Philips C.L., καθώς και στην αποτε λεσματική χρήση του κρίσιμου εξοπλισμού παραγωγής στο εργοστάσιό της.

διεύρυνε

Philips Consumer Lifestyle

Η Philips Consumer Lifestyle ηγείται στην παγκόσμια αγορά στη μαζική παραγωγή ηλεκτρικών ξυριστικών μη χανών, καταλαμβάνοντας πάνω από το 50% του μεριδίου της παγκόσμιας αγοράς, αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Το εργοστάσιό της στο Drachten της Ολλανδίας είναι ένα

μηχανές, αποτριχωτικές μηχανές, trimmers και κουρευτικές μηχα νές. Εκτός από την ανάπτυξη νέων ξυριστικών μηχανών, στο εργοστάσιο στο Drachten, παράγονται ξυριστικές μηχανές τελευταίας τεχνολογίας 24/7 με τη χρήση παρα γωγικών διαδικασιών τελευταίας τεχνολογίας. Επιπλέον, στο εργοστάσιο παράγεται από το 2016 το σύστημα ξυρί σματος OneBlade και μέρη πολλών άλλων καταναλωτικών προϊόντων, όπως μπιμπερό, πιπίλες και οδοντόβουρτσες.

Sibyl: Η πλατφόρμα προβλεπτικής συντήρησης Industry 4.0 Το Sibyl είναι μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα έγκαιρης διάγνωσης και πρόβλεψης αστοχιών, είτε αυτές αφορούν βλάβες,

ADVERTORIAL Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΠΡ Ό ΒΛΕΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SIBYL ΑΠ Ό ΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 25ΕΤ ΌΥ Σ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡ Ό ΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ATLANTIS ENGINEERING ΣΤ Ό ΧΏΡ Ό Τ Ό Υ ASSET & MAINTENANCE MANAGEMENT. Η λύση Sibyl συμβάλλει στη μετάβαση της Philips C.L. στο Industry 4.0 από τα μεγαλύτερα κέντρα ανάπτυξης και παραγωγής της Philips στην Ευρώπη, στο οποίο πάνω από 2.000 εργαζό μενοι από 35 διαφορετικές εθνικότητες, συνεργάζονται με ενθουσιασμό για την ανάπτυξη προϊόντων που βελτι ώνουν τη ζωή των ανθρώπων, όπως ξυριστικές
είτε ποιοτικά προβλήματα. Λαμβάνοντας συνδυ HΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ με τη Philips Consumer Lifestyle (www.philips.com) στο Drachten της Ολλανδίας ανέδειξε την ποιότητα της πλατφόρμας
και
τη διεθνή παρουσία και
Εγκαταστάσεις της Philips στο Drachten, Ολλανδία 58 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 •

σήματα οποιασδήποτε μορφής από εξοπλισμό με δυνατότητα IoT ή από μηχανήματα παλαιού τύπου με βελτιωμένους αισθητήρες, αποτυπώνει το «προφίλ υγι ούς λειτουργίας» τους, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο τον άμεσο εντοπισμό

σωματωμένους

απόκλισης.

αντιλαμβάνονται με μεγάλη καθαρότητα το «σφυγμό» των μηχανών και να δίνουν

της παραγωγής στην καθημερινή τους λειτουργία. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα οδήγησαν και τη μονάδα συναρμολόγησης της Philips να υιοθετήσει άμεσα το Sibyl, και να εντάξει πάνω από 270 ρομποτικούς βραχίονες στην πλατφόρμα πρόγνωσης των βλαβών. Ο τεχνολογικά προηγμένος εξοπλισμός αυτού του τμήματος παρείχε από την πρώτη στιγμή όλες τις αναγκαίες μετρήσεις που απαιτούσαν τα μοντέλα, χωρίς να απαιτηθεί εγκατάσταση επιπλέον αισθητήρων.

Στη δεύτερη φάση του έργου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διεπαφή με τον χρήστη (User Interface), όπου σε στενή συνεργασία με το προσωπικό του εργοστασίου διαμορ φώθηκαν οι κατάλληλες οθόνες, τόσο για τους μηχανι κούς όσο και για τους χειριστές των μηχανών. Μέσα από ένα πολύ φιλικό, πλήρως γραφικό περιβάλλον, δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε χρήστη να μπορεί να αντιληφθεί άμεσα την κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού του και να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες. Παράλληλα, η ενσωμάτωση ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστή ματος ειδοποιήσεων (notifications) και η χρήση φορητών συσκευών στους χώρους της παραγωγής εξασφάλισε τη συνεχή «επικοινωνία» και «ανατροφοδότηση» του συ στήματος από τους χρήστες. Αυτός ο πολύτιμος δίαυλος επικοινωνίας, επέτρεψε στα μοντέλα μηχανικής μάθησης του Sibyl να αυξάνουν συνεχώς την αξιοπιστία των δεδο μένων. Κλειδί στην επιτυχή εφαρμογή του Sibyl αποτέ λεσε η κοινή ομάδα εργασίας μεταξύ των μηχανικών της Philips και των Data scientists της Atlantis Engineering. Η ποιότητα των στελεχών, σε συνδυασμό με τις συχνές και οργανωμένες επί τόπου συναντήσεις τους, επέτρεπε την ταχεία ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τη γρήγορη εκπαίδευση των μοντέλων του Sibyl. Αξιοσημείωτη ήταν και η συνεισφορά του εργαστηρίου DataLab του τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. με τη μεταφορά, πολύτιμης

ATLANTIS ENGINEERING S.A ασμένα
οποιασδήποτε
Με εν
αλγορίθμους AI και μηχανικής μάθησης, το Sibyl μπορεί επιπλέον να προσδιορίσει με ακρίβεια το είδος της βλάβης αλλά και τον υπολειπόμενο χρόνο ζωής του εξοπλισμού. Η εφαρμογή του Sibyl στη Philips Η διαδρομή του Sibyl στη Philips ξεκινά με την εφαρμογή του στη μονάδα παραγωγής των ηλεκτρικών ξυριστικών μηχανών. Αφορμή αποτέλεσε η στοχοθέτηση της Philips να αντιμετωπίσει ριζικά τις βλάβες και τα προβλήματα ποιότητας στις πρέσες της γραμμής ψυχρής διαμόρφω σης του μετάλλου πριν την εμφάνισή τους. Σύμφωνα με τις αναλύσεις της ομάδας του έργου, επιλέχθηκε τα μο ντέλα της πρόβλεψης να στηριχθούν σε ακουστικά σήμα τα (υπέρηχοι). Τοποθετώντας επτά (7) αισθητήρες στην κεφαλή της κάθε πρέσας, επιτεύχθηκε η ιδιαίτερα πυ κνή δειγματοληψία των σημάτων, λαμβάνοντας χιλιάδες σημειακές μετρήσεις σε κάθε κτύπημα της πρέσας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα τα μοντέλα του Sibyl άρχισαν να
τις πρώτες προβλέψεις τους. Η επιτυχία στον εντοπισμό διαφορετικών αιτιών βλάβης (failure modes) και προβλημάτων ποιότητας, αποτέλεσε τα διαπιστευτήρια του συστήματος, για να μπορέσουν να το εμπιστευτούν και να το υιοθετήσουν οι άνθρωποι
Η δεύτερη φάση του έργου
για το έργο, τεχνογνωσίας. Αθήνα: Λ.Κατεχάκη 17, 115 25 Θεσσαλονίκη: 12ο χλμ Θεσ/νικηςΜουδανίων T: 210-610 7374, 2310 233 266 E: mail@atlantis-engineering.com W: www.atlantis-engineering.com Dashboard της πλατφόρμας Sibyl Μονάδα συναρμολόγησης της Philips 59• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

αισθητήρων. Στη συνέχεια, τα δεδομένα φιλτράρονται και χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων μη χανικής μάθησης με στόχο τη διεξαγωγή προγνώσεων. Η κλίμακα και η ακρίβεια των προγνώσεων που προέρχονται από τη χρήση των δεδομένων που τροφοδοτούνται από συσκευές ΙΙoΤ είναι πραγματικά ασύγκριτη. Παρακάτω περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους το βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων μετασχηματίζει ουσιαστικά την προγνωστική συντήρηση. Αποφάσεις βάσει δεδομένων (data-driven decision making)

Πριν από τη χρήση του ΙΙoΤ και την προγνωστική συντή ρηση, οι αποφάσεις των τεχνικών βασίζονταν κυρίως στην εμπειρία και το ένστικτό τους. Η αλήθεια είναι πως το έν στικτο των έμπειρων τεχνικών είναι πολύ συχνά σωστό. Πλέον όμως η πολύτιμη αυτή εμπειρία είναι δυνατό να ποσο τικοποιηθεί και να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της προσέγγισης βάσει δεδομένων που γίνεται εφικτή χάρη στους αισθητήρες ΙΙoΤ. Τα δεδομένα από τους αι σθητήρες και τη στατιστική μο ντελοποίηση της μηχανικής μά θησης οδηγούν στη λήψη τεκ μηριωμένων και εμπεριστατω μένων αποφάσεων. Βελτιστοποίηση Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε πρόβλεψη, η προτει νόμενη ενέργεια στα πλαίσια της προγνωστικής συντή ρησης δεν είναι πάντοτε η ιδανική. Οι προβλέψεις έχουν ένα βαθμό απόκλισης. Ωστόσο, με τη συνεχή τροφοδοσία δεδομένων πραγματικού χρόνου από τους αισθητήρες ΙΙoΤ, τα προγνωστικά μοντέλα βελτιώνονται. Η μηχανι κή μάθηση βασίζεται ακριβώς στην ιδέα ότι τα μοντέλα μπορούν να βελτιώνονται με τη βοήθεια περισσότερων και καλύτερων ποιοτικά δεδομένων, εξού και το όνομα «μάθηση». Η προγνωστική συντήρηση ωφελείται από αυτό. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους αισθητήρες ΙΙoΤ μπορούν να

σε συνεχή βάση. Το γεγονός αυτό από μόνο του συνήθως καλύπτει το κόστος της επένδυσης στο σύστημα ΙΙoΤ, παρέχοντας γρήγορη και εύκολα μετρούμενη απόδοση. Αυτοματοποίηση συναγερμών Η ύπαρξη ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη λειτουργία μιας βιομηχανι κής εγκατάστασης. Οι προειδοποιήσεις δεν αφορούν κατ’ ανάγκη μια μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο καταστροφικό γεγονός. Μπορεί να σχετίζονται με μικρότερης σημασίας περιστατικά, τα οποία απαιτούν την προσοχή των υπεύθυ νων της εγκατάστασης. Η συνεχής συλλογή δεδομένων από τις συσκευές ΙΙoΤ βοηθάει στη δημιουργία αυτοματο ποιημένων συναγερμών που σχετίζονται με διάφορα σενά ρια λειτουργίας. Οι συνθήκες στις οποίες ενεργοποιείται κάθε συναγερμός μπορούν να προγραμματίζονται με τη χρήση αλγορίθμων. Οι αυτομα τοποιημένοι συναγερμοί ενερ γοποιούνται όταν πληρούνται αυτές οι συνθήκες. Η εφαρμογή συστημάτων ΙΙoΤ δεν σημαίνει ότι το σύστημα μπορεί σε κάθε περίπτωση να αλλάζει τις παραμέτρους λει τουργίας του με στόχο τη βελ τιστοποίηση. Πολλές εταιρείες θα επιλέξουν την παράλληλη χρήση χειροκίνητων προσαρ μογών. Ωστόσο, οι αυτοματο ποιημένοι συναγερμοί μπορούν να παρέχουν συστάσεις σχετικά με την πιθανή βελτιστο ποίηση. Εάν και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, οι συστάσεις αυτές μπορούν εν συνεχεία να εφαρμόζονται χειροκίνητα. Αποκατάσταση προβλημάτων Προφανώς δεν επαρκεί η πρόβλεψη μιας μηχανικής βλά βης. Οι τεχνικοί της συντήρησης πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν και προληπτική δράση. Η αναλυ τική εξέταση ενός μηχανήματος είναι σίγουρα χρονοβόρα υπόθεση. Η προγνωστική συντήρηση με δεδομένα ΙΙoΤ όχι μόνο μπορεί να προβλέψει τις πιθανές βλάβες, αλλά και να εντοπίσει επακριβώς, ή να αποκλείσει, τα αίτια μιας πιθανής βλάβης. Έτσι απλοποιείται σημαντικά η διαδικασία της διερεύνησης κάθε πιθανής βλάβης και οι αναγκαίες ενέργειες αποκατάστασης εκτελούνται πολύ πιο γρήγορα. Η προγνωστική συντήρηση προσφέρει εξάλ λου σημαντική υποβοήθηση

συμ βάλλουν πρακτικά στη μείωση του χαμένου χρόνου λόγω έκτακτων διακοπών στην παραγωγή, καθώς και στην ελα χιστοποίηση των συνακόλουθων προβλημάτων στην εφο διαστική αλυσίδα. Έτσι διασφαλίζεται ότι τα μηχανήματα παραμένουν παραγωγικά και λειτουργούν αποτελεσματικά

χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση των προβλέψεων. Έτσι, σε βάθος χρόνου, βελτιώνεται η ακρίβεια των προβλέψεων και επομένως η αξιοπιστία της προγνωστικής συντήρησης. Απόδοση επένδυσης Κάθε εμπορικό έργο υπόκειται σε εξονυχιστική επιχειρη σιακή ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί η βιωσιμότη τά του. Αντίστοιχα λοιπόν, η εφαρμογή της προγνωστικής συντήρησης πρέπει να έχει απόδοση που δικαιολογεί την απαιτούμενη επένδυση κεφαλαίου. Το ΙΙoΤ και τα συλλε γόμενα δεδομένα καθιστούν τα μοντέλα προγνωστικής συντήρησης ακριβή και αξιόπιστα, και επομένως
στους τεχνικούς συντήρησης κατά τη διενέργεια ανάλυσης γενεσιουργών αιτιών (root cause analysis). Οι τεχνολογικές τάσεις που διαμορφώνουν ήδη το μέλλον Οι εταιρείες που έχουν τη διάθεση και τα επενδυτικά κεφάλαια, προχωρούν πλέον αποφασιστικά στις απαραί τητες ενέργειες αναβάθμισης. Ήδη, τα τελευταία χρόνια, η Τεχνολογία Πληροφοριών (IT) και η Λειτουργική Τεχνο λογία (ΟΤ) έχουν διαμορφώσει εκ νέου τις βιομηχανικές διαδικασίες. Οι συγκεκριμένες προτάσεις μετατρέπουν τους βιομηχανικούς οργανισμούς σε αυτόνομες ψηφια 60 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • Για τη λειτουργία των σύγχρονων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η προγνωστική συντήρηση αποτελεί βασικό εργαλείο με πολλά πλεονεκτήματα

όλα τα επίπεδα της λειτουργικότητάς τους. Επίσης, με την έλευση της Βιομηχανίας 4.0, οι εταιρείες παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των εξελίξεων που τους αφορούν, διασφαλίζοντας μία πιο ευκρινή εικόνα των επι μέρους λειτουργιών τους και μετατρέποντας τις μονάδες παραγωγής τους σε ολοκληρωμένα «έξυπνα» εργοστάσια. Ας δούμε τις επικρατέστερες και πιο αποτελεσματικές λύσεις που έχουν προκύψει στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν.

Η εξάπλωση της Εικονικής Πραγματικότητας Η ανάγκη διατήρησης κοινωνικών αποστάσεων λόγω της πανδημίας, καθώς και η έμφαση στην ασφάλεια των εργα ζομένων, αναμένονται να αποτελούν σταθερές για αρκετά μεγάλο διάστημα ακόμα. Για τη βελτίωση της επικοινω νίας και της αποδοτικότητας, η Τεχνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας αναμένεται να διαδοθεί ακόμα περισ σότερο, τόσο στη διάγνωση όσο και στην αντιμετώπιση των υλικοτεχνικών προβλημάτων. Η χρήση αισθητήρων, της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των συγγενικών τους τεχνολογιών, θα επιτρέπουν

φέρει

όσο και στα καταναλωτικά περι βάλλοντα. Η χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών βοηθάει στη δημιουργία εξειδικευμένων εξαρτημάτων ποικίλων χρήσεων. Επίσης, η παγκόσμια αγορά του 3D printing αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά από την κατασκευή εξειδικευμένων εξοπλιστικών εργαλείων στη μαζική πα ραγωγή πρωτοτύπων εξαρτημάτων και αξεσουάρ προς πώληση, ελαχιστοποιώντας την ανθρώπινη παρέμβαση.

Ως το 2030, οι πιο εξελιγμένες τεχνολογίες θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις

τελικά προϊόντα τους περιορίζοντας τα σφάλματα και

μαζικά

χρονικές καθυ στερήσεις στο

επεκτείνουν διαρκώς τις βά σεις αποθήκευσης των δεδομένων τους, επιτρέποντας την ακριβέστερη δημιουργία προτύπων, την αποτελεσματική πρόβλεψη και την πρωτοποριακή χρήση και ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων. Μεγάλο μέρος των δεδομένων προέρχονται από αισθητήρες, καθώς παραδίδονται στο σύστημα από συσκευές που ανιχνεύουν και ανταποκρί νονται σε εισερχόμενα μηνύματα από το ανθρώπινο δυ ναμικό. Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων βοηθούν στην εποπτεία και τον έλεγχο των λειτουργικών συνθηκών σε διάφορα πεδία, όπως η θερμοκρασία, η πίεση, η ταχύτητα και η κατεύθυνση του ανέμου, η ένταση των δονήσεων του εξοπλισμού κ.ά. Οι επικεφαλής των οργανισμών καλούνται πλέον να σκέφτονται και να αποφασίζουν αψηφώντας τους κανόνες του παρελθόντος, καθώς προσπαθούν να εντοπίζουν εκείνες τις αλλαγές που θα φέρουν τα μεγα λύτερα δυνατά οφέλη. Με τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, οι τεχνολογίες της προβλεπτικής συντήρη σης βοηθούν μία επιχείρηση να αποτρέψει την εμφάνιση προβλημάτων προτού αυτά εκδηλωθούν, να εξοικονομήσει χρήματα και να παρατείνει αισθητά τη διάρκεια ζωής των πολύτιμων εξαρτημάτων της. Η Συντήρηση εξ αποστάσεως (MaaS) Το cloud computing (ή, αλλιώς, η νεφοϋπολογιστική) έχει εισχωρήσει σημαντικά σε κάθε βιομηχανικό τομέα. Αυτό επιβεβαιώνει ένα από τα πρωταρχικά αποφθέγματα που συνόδευαν την αρχική εμφάνιση του: «Το cloud είναι ο υπολογιστής». Η δυνατότητα συλλογής και διαχείρισης με γάλων όγκων δεδομένων βελτιώνει τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες της συντήρησης. Πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχουν λεπτομερή στατιστικά στοιχεία και αναφορές σχετικά με τη λειτουργία του συνόλου των μηχανημάτων, ενώ προσφέρουν κρίσιμες πληροφορίες για τη συντήρηση του εξοπλισμού βάσει του πλαισίου των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως βίντεο, οδηγίες, απεικονίσεις Εικονικής Πραγματικότητας, καθώς και διαδραστική τεχνική υπο στήριξη,

προγνωστική συντήρηση παρέχοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, από τα μηχανήματα προς την υποδομή cloud μέσω του διαδικτύου. Έτσι βελτιώνεται η ακρίβεια των προβλέψεων και αυξάνεται ο βαθμός απόδοσης της επένδυσης στον βιομηχανικό εξοπλισμό. Τελικά, η προγνωστική συντήρηση αποδίδει καλύτερα σε εγκαταστάσεις όπου αξιοποιείται το βιομηχανικό δι αδίκτυο των πραγμάτων και οι αντίστοιχες συσκευές με αισθητήρες ΙΙoΤ.•

κές επιχειρήσεις, που είναι σε θέση να βασίζονται στην αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σε
στο ανθρώπινο δυναμικό να
εις πέρας εργασίες συντήρησης μεγάλης ακριβείας, σε πραγματικό χρόνο και χωρίς την απαραίτητη παρουσία του στις εργοστασιακές μονάδες. Το 3D Printing Ο πρωταρχικός στόχος της συντήρησης είναι να διασφα λίζεται ότι όλα τα εργαλεία και ο εξοπλισμός λειτουργούν σταθερά αποδίδοντας τα μέγιστα. Οι εταιρείες συχνά κα ταφεύγουν στη λεγόμενη προσθετική κατασκευή, δηλαδή το 3D printing, που αποκτά όλο και μεγαλύτερη απήχηση τόσο στα βιομηχανικά
να παράγουν
τα
τις
ελάχιστο. Η Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων Οι βιομηχανικοί οργανισμοί
διαμορφώνοντας συστήματα πληροφορικής με βάση τις δικές τους αναλύσεις. Εν κατακλείδι , στόχος της προγνωστικής συντήρησης είναι η πρόβλεψη των πιθανών μηχανικών βλαβών μέσω της αξιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων και τη χρήσης αλγόριθμων μηχανικής μάθησης. Το βιομηχανικό διαδί κτυο των πραγμάτων (ΙΙoΤ) υποστηρίζει την
61• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Ειδικά ο κλάδος Τροφίμων και Ποτών, επωφελούμενος από το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα και η μεσογειακή διατροφή αποτελούν πλέον παγκό σμια τάση, έχει αναπτύξει τεράστια αναγνωρισιμότητα και μεγάλη διεισ δυτικότητα στις αγορές. Παρόμοια δυ ναμική παρουσιάζουν και άλλοι κλάδοι όπως: Καταναλωτικά προϊόντα, δομικά υλικά και διάφορα βιομηχανικά. Ειδι κή αναφορά αξίζει να κάνουμε στις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups). Το εγχώριο οικοσύστημα αναπτύσσεται και προσελκύει ολοένα περισσότερες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, κατα στώντας την Ελλάδα κόμβο δημιουρ γικότητας και προνοητικής σκέψης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές εταιρείες καλούνται τα τελευταία κυ ρίως χρόνια, να αντιμετωπίσουν και πολλές προκλήσεις. Μερικές από αυ τές είναι η αύξηση του κόστους πα ραγωγής, η δυσκολία προμήθειας των απαραίτητων πρώτων υλών, η εύρεση ικανού αριθμού εργατών γης για τις αγροτικές εργασίες ή εργατοτεχνιτών για κλάδους όπως

δηση,

του α’ τριμήνου του 2021. Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σε όλους τους κλάδους, με μοναδική εξαίρεση τον κλάδο των Πρώτων Υλών (-7,4%). Μεταξύ των προϊόντων τα οποία σημείωσαν μεγάλη αύξηση είναι τα ορυκτά καύσιμα – λιπαντικά και

τρόφιμα

Ε ΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, Η ENTERPRISE GREECE ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ ONE-STOP SHOP, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΗΔΗ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ENTERPRISE GREECE, ΜΠΕΤΤΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΔΙΕΘΝΩΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α ΠΟΣΚΟΠ Ω ΝΤΑΣ στην παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης στους Έλληνες εξαγωγείς, ώστε να προσεγγίσουν δι εθνείς αγορές, η Enterprise Greece παρέχει υπηρεσίες, εστιάζοντας σε υπηρεσίες Δικτύωσης, Συμβουλευ τικής, και Ενημέρωσης, ενώ ένα πολύ σημαντικό τμήμα υπηρεσιών, σύμφω να με την κα Αλεξανδροπούλου αφορά στην επαγγελματική Εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των στελεχών των ελ ληνικών επιχειρήσεων. _ Ποια είναι η φετινή πορεία των ελ ληνικών εξαγωγών και ποια συμπε ράσματα μπορούν να εξαχθούν έως τώρα για το σύνολο της χρονιάς; Από την αρχή του έτους οι ελληνικές εξαγωγές ανέπτυξαν μία μεγάλη δυ ναμική, την οποία διατήρησαν ως και τον Μάρτιο 2022, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη άνοδο. Η πορεία των ελληνικών εξαγωγών σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2022, παρουσί ασε αύξηση κατά 32,4% σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2021. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές μας άγγιξαν το α’ τρίμηνο του 2022 τα 11,6 δισ. ευρώ έναντι 8,77 δισ. ευρώ
συναφή είδη με 61,15%, μηχανή ματα και εξοπλισμός μεταφορών με 44,4%, βιομηχανικά προϊόντα με 39%,
16% κλ.π.
είναι η ένδυση /υπό
καθώς και πιο εξειδικευμένες ειδικότητες για ορισμένους κλάδους. Το γεγονός αυτό, καταδεικνύει την ανάγκη για συμβουλευτική και δικτύ ωση, καθώς και περαιτέρω στήριξη και εκπαίδευση των ελληνικών επι χειρήσεων, πρωτοβουλίες που έχουμε ενσωματώσει στην στρατηγική μας και στο Επιχειρησιακό μας Σχέδιο. Αν κάνουμε μια πρόβλεψη και κρί νοντας και από τη συνήθη τάση των τριμήνων προηγούμενων ετών, θα λέ γαμε πως οι εξαγωγές μέχρι το τέλος του έτους, είναι εφικτό να κινηθούν στα 44 δις ευρώ συνολικά έναντι των Enterprise Greece: Σύμμαχος των επιχειρήσεων στην εξωστρέφειά τους ΕΞΑΓ Ώ ΓΕΣ 62 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • Η Μπέττυ Αλεξανδροπούλου στο Manufacturing

κυριότερα με την αναβάθμιση της Ελ

έτσι

σο, δεν πρέπει

την παράμετρο των συνεπειών εξαιτίας

του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς

και το παγκόσμιο θέμα της ενέργειας και ως εκ τούτου διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις ως προς τις ασφαλείς προβλέψεις.

_ Όσον αφορά στο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια για επενδύσεις στην Ελλάδα από το εξωτερικό, αυτό παραμένει ισχυρό ή έχει επηρεαστεί από την εν εξελίξει πολλαπλή κρίση; Παρά τις αντιξοότητες, που εντείνο νται λόγω της διεθνούς συγκυρίας, η ελληνική οικονομία δείχνει εξαιρετι κά σημάδια όχι μόνο ανθεκτικότητας αλλά και δυναμικής. Μάλιστα, τα τε λευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων μακροπρόθεσμης τοποθέ τησης στη χώρα μας, ιδίως σε τομείς αιχμής, όπως η ενέργεια, η καινοτομία, ο τουρισμός, το real estate, αλλά και στις Υπηρεσίες Υγείας, των Χρηματο πιστωτικών, των ΑΠΕ, των Υποδομών Ενέργειας και εσχάτως του ψηφιακού τομέα. Σημαντικές εταιρείες-κολοσ σοί, όπως η Ρfizer, η Microsoft, η Cisco, η Amazon Web Services και η Digital Realty επενδύουν στη χώρα μας στον κλάδο της έρευνας και της τεχνολογί ας, μετατρέποντάς τη σε τεχνολογικό hub, δημιουργώντας ταυτόχρονα, νέες προοπτικές για όλη τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Το 2021 ήταν μια χρονιά που σημείωσε ρεκόρ ξένων επενδύσεων, αφού στην πατρίδα μας, έφτασαν κι άλλοι οικονομικοί γίγαντες της παγκό σμιας αγοράς: Facebook/Meta, Google, Volkswagen, JP Morgan. Το πρώτο πεντάμηνο του 2022, οι ξέ νες άμεσες επενδύσεις

λάδας σε επενδυτική βαθμίδα, η ροή νέων διεθνών κεφαλαίων για επενδύ

σεις στην χώρα μας, αναμένεται να αυ

ξηθεί πολύ τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Η φετινή, τέταρτη έκδοση της έρευνας της Ernst and Young επιβεβαιώνει ότι η ελκυστικότητα της χώρας ως επεν

δυτικού προορισμού παραμένει υψη λή, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα που δημιουργούν οι προαναφερθείσες εξωγενείς συνθήκες. Συγκεντρωτικά, τα επενδυτικά έργα της τελευταίας διετίας αντιπροσωπεύουν το 24% των συνολικών άμεσων ξένων επενδύσεων των τελευταίων 22 ετών.

της εξωστρέφειας πρέπει να χτίζεται αργά αλλά σταθερά. Ως Enterprise Greece, είμαστε σε συ νεργασία με όλους σχεδόν τους κλα δικούς και θεσμικούς φορείς, ακούμε τις ανάγκες τους και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές, προσφέρο ντας νέες υπηρεσίες. Ένα καλό παρά δειγμα συνεργασίας με τους παρα γωγικούς φορείς της χώρας είναι το Εθνικό Συμβούλιο εξωστρέφειας, το οποίο λειτουργεί ως μια πλατφόρμα συντονισμού, επίλυσης θεμάτων και ουσιαστικού μηχανισμού προώθησης της Εξωστρέφειας της χώρας. Το Εξωτερικό Εμπόριο αποσκοπεί στην παροχή μεγαλύτερης υποστή ριξης στους Έλληνες εξαγωγείς, ώστε να προσεγγίσουν διεθνείς αγορές και να προωθήσουν στους καταναλωτές, ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας έτσι και το brand name της χώρας στο εξωτερικό. Το τρίπτυχο των υπηρεσιών μας εστι άζει σε υπηρεσίες Δικτύωσης, Συμ βουλευτικής, και Ενημέρωσης, ενώ, ένα σημαντικό τμήμα υπηρεσιών μας αφορά στην επαγγελματική Εκπαί δευση και Ενδυνάμωση των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων. Συγκε κριμένα:

_ Τι μπορεί να κάνει μία εξωστρεφής επιχείρηση για να ενισχύσει την πα ρουσία της στο εξωτερικό και πώς μπορεί να τη βοηθήσει η Enterprise Greece;

Μια επιχείρηση, με καλά προϊόντα και υπηρεσίες, για να γίνει εξωστρεφής, και για να δημιουργήσει εξαγωγική δραστηριότητα, πρέπει να δώσει βά ρος στις ακόλουθες παραμέτρους:

• Να οργανωθεί εσωτερικά στην κα τεύθυνση της εξωστρέφειας.

• Να δημιουργήσει ανταγωνιστικά προϊόντα δίνοντας μεγάλη σημασία στην προβολή και προώθησή τους (marketing).

• Να εκπαιδεύσει στελέχη, τα οποία θα σηκώσουν το βάρος του εγχειρή ματος.

των

ρολογικής

απονομής δικαιοσύνης, μείωσης γρα φειοκρατικού κόστους, ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και της ψηφιο ποίησης στην Δημόσια Διοίκηση, αλλά

• Να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραί τητα εργαλεία ως προς την εξεύρε ση πελατών στο εξωτερικό, όπως συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις, Β2Β συναντήσεις, αξιοποίηση matchmaking tools κ.λπ.

• Nα δείξει υπευθυνότητα, συνέπεια και υπομονή, διότι το οικοδόμημα

1. Δικτύωση – Παροχή εξειδικευ μένων υπηρεσιών δικτύωσης και επιχειρηματικών συνεργασιών για ελληνικές εξαγωγικές επιχειρή σεις, μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, ψη φιακές πλατφόρμες, στοχευμένες εκδηλώσεις προώθησης και προβο λής, καθώς και συναντήσεις B2Bs. Συγκεκριμένα, η Enterprise Greece οργανώνει τα εθνικά περίπτερα σε επιλεγμένες κλαδικές εκθέσεις του εξωτερικού, δίνοντας τη δυνατότητα στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας μας να συμμετάσχουν σε αυτές και να έρθουν σε επαφή με εκπροσώ πους ξένων χωρών και υποψήφιους αγοραστές. Οι Διεθνείς Εμπορικές Εκ θέσεις αποτελούν έναν οργανωμένο τρόπο προβολής των προϊόντων και των εξαγωγικών μας επιχειρήσεων, οπότε αποτελεί βασικό μας μέλημα η διοργάνωση της εθνικής συμμετο χής σε αυτές. Επιπλέον, αναλαμβά νουμε την Εθνική Εκπροσώπηση σε παγκόσμιας εμβέλειας εκθέσεις με στόχο την προβολή

40 δις ευρώ του 2021, σημειώνοντας
αύξηση της τάξης του 10%. Ωστό
να παραβλέπουμε
ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 1,9 εκατομμύ ρια το ίδιο διάστημα του 2021, παρου σιάζοντας έτσι αύξηση της τάξης του 80%. Ταυτόχρονα, το 2021 εγκρίθηκαν 43 στρατηγικές επενδύσεις, συνολι κού ύψους 4,8 δις ευρώ. Με τη συνεχή ρυθμιστική βελτίωση και τη συνέχιση
μεταρρυθμίσεων σε θέματα φο
σταθερότητας, ταχύτητας
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, σε πολλούς ή 63• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Το Εξωτερικό Εμπόριο αποσκοπεί στην παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης στους Έλληνες εξαγωγείς, ώστε να προσεγγίσουν διεθνείς αγορές

σε επιλεγμένους κλάδους οικονομι

κής δραστηριότητας, την ανταλλαγή καινοτόμων διαδικασιών και την ενί σχυση της πολυμερούς ή διμερούς οικονομικής συνεργασίας. Εξαιρετικά πετυχημένη ήταν και η συμμετοχή της Ελλάδος στην διεθνή διοργάνωση Dubai World EXPO.Στην έκθεση συμ μετείχαν 192 χώρες και περισσότερα από 24 εκατομμύρια επισκέπτες. Επιπλέον, η Enterprise Greece, ως μέλος της ενιαίας δομής του Υπουρ γείου Εξωτερικών διοργανώνει επι χειρηματικές αποστολές, (όπως αυτή στο Ριαντ της Σαουδικής Αραβίας τον Μάρτιο 2022) με στόχο την προώθη ση των εξαγωγών και την προσέλκυση των επενδύσεων. Σημαντική για την εξαγωγική δυναμική και την ανάπτυ ξη νέων εξαγωγικών υπηρεσιών, είναι η συμβολή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας, το οποίο δίνει σαφή προτεραιότητα σε συγκεκριμέ νες δράσεις ανά κλάδο και ανά χώρα. Είναι μία στρατηγική που συμβαδίζει με τους ευρύτερους στόχους του Εθνι κού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτι κότητας (Greece 2.0.) ώστε να εξυπη ρετεί και τον συνολικό οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας.

2. Συμβουλευτική και Ενημέρω ση - Αναβάθμιση των υπηρεσιών Συμβουλευτικής που παρέχουμε στους Έλληνες εξαγωγείς. Χρήσιμο εργαλείο για την εγκυρότερη ενημέ ρωση των Ελλήνων επιχειρηματιών, αποτελεί η σειρά ψηφιακών εκδηλώ σεων «Doing Business In», μέσω των οποίων νέοι και δυνητικοί εξαγωγείς, αποκτούν ουσιαστική ενημέρωση για το πώς να εξάγουν σε συγκεκρι μένες αγορές (όπως Η.Π.Α., Γερμανία, Η.Α.Ε.).

σε νέα ψηφιακά εργαλεία, διεθνείς

πλατφόρμες πωλήσεων, ειδικές θεμα

τικές ενότητες ενδυνάμωσης εξαγω

γικών δεξιοτήτων. Έτσι, έχουμε σχε διάσει και παρέχουμε στοχευμένα και

καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμμα τα για την ενδυνάμωση των εξαγωγέων

και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων με

εστίαση μεταξύ άλλων και στον ψηφι

μετασχηματισμό και την παρουσία

πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορί ου. Παραδείγματα αποτελούν:

κάτω από την νέα μας ολοκληρωμένη υπηρεσία «Enterprise Greece Exports Academy». Το Φθινόπωρο θα ανακοι νωθούν νέα εμπλουτισμένα προγράμ ματα σε εξειδικευμένες θεματικές, βάσει των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους.

α. Η στρατηγική συνεργασία που συνάψαμε με την e-Bay, μέσω της οποίας παρείχαμε στους εξαγωγείς

εκπαίδευση, μάρκετινγκ, οικονομι

κά κίνητρα και συνολική υποστή ριξη με στόχο την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων μέσω της διεθνούς πλατφόρμας σε μεγάλες

αγορές. Η e-exports academy, σε συνεργασία με την eBay, εκπαίδευ σε 161 ελληνικές επιχειρήσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων λει τουργούν πλέον το δικό τους eBay store και κάνουν πωλήσεις διεθνώς. β. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Tech Tuesdays» - μια σειρά ψηφιακών εργαστηρίων, τα οποία εισήγαγαν τους Έλληνες εξαγωγείς σε ψηφι ακές στρατηγικές και εργαλεία. γ. Η επιτυχημένη πρωτοβουλία Ενί σχυσης της Εξωστρέφειας και Επι τάχυνσης των καινοτόμων Τεχνο λογικών Επιχειρήσεων της χώρας, «Thriving Global Silicon Valley Program», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό USMAC (US Market Access Centre) και με τη συμμετοχή εμπειρογνω μόνων από τη Silicon Valley. Η εκπαίδευση αποτελεί στρατηγική σημασία για εμάς στην Enterprise Greece και για αυτό ενσωματώσαμε τα ποίκιλλα εκπαιδευτικά προγράμματα

_ Ποιες είναι οι επόμενες εκθέσεις στις οποίες θα έχει παρουσία η Enterprise Greece; Υπάρχει ενδια φέρον από ελληνικές επιχειρήσεις; Το δεύτερο εξάμηνο του 2022, είναι πλούσιο σε δράσεις εξωστρέφειας για όλους τους κλάδους με τη διοργά νωση και στήριξη πολλών εκθέσεων. Φυσικά, η Sial Paris για τον κλάδο των τροφίμων και η BIG 5 Dubai για τον κλάδο των δομικών/ κατασκευών είναι αυτές που ξεχωρίζουν, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες εθνικές συμμετοχές σε κλάδους που αναπτύσσονται δυνα μικά όπως η SMM Hamburg (ναυτι λιακός εξοπλισμός), WHO’S NEXT/ Bijorca,HOMI/ MICAM και EQUIP Paris για τους κλάδους της ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού, ELECTRONICA (κλάδος τεχνολογίας) και ΕΙΜΑ (αγροτικός εξοπλισμός). Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική για την προώθηση του τομέα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας είναι η Διε θνής Έκθεση Αμυντικού Εξοπλισμού AUSA 2022, καθώς και η Euronaval. Πέραν των παραπάνω, αναλαμβάνου με τη διοργάνωση της εκπροσώπησης της χώρας σε παγκόσμιας εμβέλειας εκθέσεις με στόχο την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας σε επιλεγμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, την προβολή της χώρας και την ενίσχυση πολυμερούς ή διμερούς οικονομικής συνεργασίας. Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των ελ ληνικών επιχειρήσεων υποστηρίζεται από την Enterprise Greece είτε μέσω φυσικής παρουσίας, είτε μέσω ψηφι ακής συμμετοχής, αλλά και υβριδικά, αναλόγως των συνθήκων και αναγκών. Για το 2023, Enterprise Greece σχεδι άζει ένα πολυσχιδές επιχειρησιακό πρόγραμμα με πληθώρα σημαντικών υπηρεσιών και δράσεων, δικτύωσης, συμβουλευτικής, και ενδυνάμωσης εξαγωγέων, παράλληλα με την οργά νωση της εθνικής συμμετοχής σε δι εθνείς εμπορικές εκθέσεις, συνέδρια και επιχειρηματικές αποστολές. •

Ανεξάρτητα από την ωριμότη τα της κάθε επιχείρησης, οι συγκυρί ες, η προσαρμογή ή και η αλλαγή που μπορεί να οραματιστεί μια επιχείρηση απαιτούν ενημέρωση (πληροφόρηση, γνώση, ενδυνάμωση). Στην παρούσα φάση βρισκόμαστε σε διαδικασία αναβάθμισης υπηρεσιών Help Desk, όπου αξιοποιούνται διε θνείς τράπεζες πληροφοριών (data bases) και αντλούνται στοιχεία εισα γωγέων – διανομέων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εξαγωγείς μας. 3. Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση –Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
ακό
σε
64 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 • Το δεύτερο εξάμηνο, είναι πλούσιο σε δράσεις εξωστρέφειας για όλους τους κλάδους με τη διοργάνωση και στήριξη πολλών εκθέσεων
presents Circular Economy, Safety, Packaging, Supply Chain Στο Sustainable Food Conference Αν βρίσκεστε σε διοικητικό ρόλο ή ηγετική θέση και θέλετε να ηγηθείτε της μετάβασης στη βιωσιμότητα εντός της ομάδας και του οργανισμού σας, αλλά στον κλάδο σας ευρύτερα, αυτό είναι το συνέδριο στο οποίο πρέπει να δηλώσετε το παρόν. Ηγέτιδες επιχειρήσεις της Ελλάδας θα μοιραστούν μαζί σας τα σχέδιά τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του σήμερα υπό τη σκοπιά βιώσιμων λύσεων. www.sustainablefoodconference.gr Sustainable Food Conference Συμμετοχές: Ειρήνη Λιβανού, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 119), Ε: ilivanou@boussias.com Χορηγίες: Νικόλ Αρμόνι, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 155), Ε: narmoni@boussias.com Χρήστος Τέγος, Τ: 210 6617777 (εσωτ.198), Ε: ctegos@boussias.com Official Publication 25 ● 10 2022 Αμφιθέατρο ΟΤΕΑcademyΠιο επίκαιρο από ποτέ έρχεται να αναδείξει όλες τις τάσεις, καινοτόμες λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για τη βιομηχανία τροφίμων, ποτών, συσκευασίας και εφοδιαστικής αλυσίδας. EARLY BIRD-15% ΕΩΣ 30.09.22 ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

τοστάτησε στην οικονομική ζωή του τόπου για μισό και πλέον αιώνα. Με καταγωγή από αγροτική και φτωχή οικογένεια, ασχολήθηκε από

Δυναμική επιχειρηματική δράση

Το 1934 τον βρίσκει επικεφαλής της Α.Ε.Ε Ελληνικόν Πυριτιδοποιείον και Καλυκοποιείον (ΠΥΡ-ΚΑΛ), έπειτα από σκληρή διαπραγμάτευση, στην οποία τελικά η Εθνική συμφώνησε να του μεταβιβάσει την κυριότητα των μετοχών της. Από τη στιγμή που τα δύο μέρη κατέληξαν σε συμφωνία, ο Μποδοσάκης άρχισε την αναβίω ση της ΠΥΡ-ΚΑΛ, ενώ λίγο αργότερα με τη συμβολή του φίλου του Αλέ ξανδρου Γαζή ίδρυσε τη βιομηχανία Εκκοκιστήρια Νέας Ιωνίας. Επίσης, εξαγόρασε τις μετοχές της Α.Ε.Ε Οί νων και Οινοπνευμάτων κ.ά. Μετα πολεμικά, απέκτησε τον έλεγχο της ιστορικής βιομηχανίας Α.Ε.Ε Χημικών προϊόντων και λιπασμάτων. Σταδια κά ο όμιλός του απέκτησε μια σει ρά μεταλλείων (ΛΑΡΚΟ, Μεταλλεία Κασσάνδρας, Λιγνιτωρυχεία Πτολε μαΐδας-ΛΙΠΤΟΛ κ.ά.), και σε συνερ γασία με την εταιρεία Owens Α.Ε., απέκτησε την Λαϊκή Ασφαλιστική, την Ανώνυμη Εταιρεία Οίνων και Οινο πνευμάτων, την Ελληνική Εριουργία, τα Ναυπηγεία Βασιλειάδη και άλλες επιχειρήσεις. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ επί σειρά ετών, ενώ το 1972 ανακηρύχθη κε επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου. Πλούσια κοινωνική δράση Το 1973 δημιούργησε το ίδρυμα Μπο δοσάκη με κύριο στόχο την προαγω γή της παιδείας, της ιατρικής περί θαλψης απόρων και γενικότερα την εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών. Μετά το θάνατό του, στις 18 Ιανουα ρίου 1979, έκλεισε ο κύκλος μιας πο λύπλευρης παραγωγικής ζωής. Αλλά τα έργα ευποιίας που αθόρυβα είχε επιτελέσει σε όλη τη μακρά ζωή του συνεχίζονται μέχρι σήμερα, χάρη στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, το τελευταίο και πιο σημαντικό «παιδί» του, όπως συ νήθιζε να λέει ο ίδιος χαμογελώντας. Το μυστικό της επιτυχίας του Μποδο σάκη ήταν η αγάπη του για τη δημι ουργία και όχι για το χρήμα. Το γεγο νός ότι, όντας ακόμη εν ζωή, κληροδό

παράγοντες της οικονομικής ζωής και από τους πρωτεργάτες της βιομηχανίας στη χώρα μας.

LEGEND ΟΠΡ Ο ΔΡΟΜΟΣ Αθανασιάδης γεννήθηκε το 1891 στον Πό ρο της Νίγδης στην Καππα δοκία. Tο όνομα «Mποδοσά κης» με το οποίο έγινε γνωστός στη μετέπειτα ζωή του, αποτελεί παρα φθορά του ονόματος «Πρόδρομος» στα Tουρκικά. Πρόκειται για ένα ιδι οφυή, πολυεπιχειρηματία που πρω
τα εφη βικά του χρόνια στο εμπόριο, πρώτα στη Μερσίνα και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη. Βαθμιαία σχη μάτισε μεγάλη περιουσία και έγινε ισχυρότατος οικονομικός παράγοντας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, χά ρη στο οικονομικό του δαιμόνιο, την αυστηρή και λιτή προσωπική του ζωή και την εργατικότητα του, στοιχεία που τον χαρακτήριζαν καθ’ όλη την διάρκεια του βίου του. Στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε μετά την Μικρασια τική Καταστροφή, με προτροπή του ίδιου του Ελευθερίου Βενιζέλου και ίδρυσε μια σειρά βιομηχανιών που τον ανέδειξαν σ’ έναν από τους κύ ριους
τησε στο Ίδρυμα Μποδοσάκη όλη του την περιουσία, σήμαινε ότι είχε θέσει ως σκοπό της ζωής του τη δημιουργία και τη συμπαράσταση στην Πολιτεία και στο συνάνθρωπο. • Ένας κορυφαίος Έλληνας επιχειρηματίας που άφησε διακριτό στίγμα στο ελληνικό επιχειρείν. Επί πενήντα πέντε χρόνια, οι δραστηριότητές του Πρόδρομου Μποδοσάκη Αθανασιάδη, κάλυπταν το 35% του συνολικού δυναμικού της Ελλάδας στο βιομηχανικό τομέα. ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗ Πίστη στην εκβιομηχανοποίηση της χώρας Πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 1907 –2007 66 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 •
Περισσότερα από 15.000 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας www.tuvhellas.gr ΑΘΗΝΑ Μεσογείων 282 155 62, Χολαργός Τ. (+30) 215 215 7461 Ε. info@tuvhellas.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λέοντος Σοφού 20 Τ.Θ. 600 58, 570 01, Θέρµn Τ. (+30) 2310 428498 Ε. thessaloniki@tuvhellas.gr ΚΡΗΤΗ Επιστnµονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ν. Πλαστήρα, Βασιλικά Βουτών Τ. (+30) 2810 391856 7 Ε. heraklion1@tuvhellas.gr ΙΩΑΝΝΙΝΑ Λυγγιάδων 2 45442 Ιωάννινα T. (+30) 2651 033200 F. (+30) 2651 037019 E. ioannina@tuv-nord.com TÜV CYPRUS Ltd Παπαφλέσσα 2 Λατσιά 2235, Λευκωσία 1663 Τ. (+357) 2244 2840 Ε. info@tuvcyprus.com.c TÜV NORD EGYPT 34 ΑΙ Riyadh st ΕΙ Mohandissen,Giza, Egypt Τ. (+0202) 330 56374 / 56397 Ε. tuvegypt@tuv-nord.com 35 Χρόνια ο Ηγέτης Φορέας, Επιθεώρησης, Πιστοποίησης & Εκπαίδευσης Εσείς είστε Πιστοποιημένοι από την TÜV HELLAS (TÜV NORD);