Finance Pro τεύχος 31

Page 18

SUSTA INA BILIT Y FOCUS

Κρίσιμη η εμπλοκή του CFO στην εφαρμογή των αρχών ESG Μπορεί να τις αξιοποιήσει υπέρ της ανάπτυξης και της κερδοφορίας, αλλά και προς όφελος του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος Η εξοικείωση του CFO με διαδικασίες όπως το reporting και η διαχείριση κινδύνων, η πρόσβασή του στο σύνολο των δεδομένων της εταιρείας, και η εμπειρία του στη διαχείριση πόρων, αποτελούν βασικά εφόδια για τη συμμετοχή του στην εφαρμογή των αρχών ESG.

Σ

ε καλοκαιρινό poll του FinancePro στο LinkedIn, καλέσαμε τα οικονομικά στελέχη να μάς πουν σε ποιο πεδίο περιμένουν να σημειωθεί η σημαντικότερη επίπτωση από την εφαρμογή των αρχών ESG, για τον CFO. Η πλειοψηφία πρόκρινε τη διαχείριση κινδύνων, και έπονταν η προσέλκυση επενδυτών, η εταιρική εικόνα και η εξοικονόμηση κόστους. Αυτοί είναι κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους τα ζητήματα ESG και ο ρόλος του CFO παραμένουν στο προσκήνιο, παράλληλα με τις κανονιστικές και ρυθμιστικές πιέσεις, την προσέλκυση και διακράτηση στελεχών, αλλά και τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Όσο καλύτερα προετοιμασμένος είναι ο CFO για κινδύνους που μπορεί να απορρέουν από παράγοντες ESG, τόσο πιο εύκολα θα μπορεί να αντεπεξέλθει σε εξωγενείς κρίσεις. Ο σχεδιασμός και η ανάλυση σεναρίων, η ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων των σχετικών κινδύνων και η αξιολόγηση των πρακτικών που υιοθετούνται για την αντιμετώπισή τους, αποτελούν βασικά εργαλεία προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, καίρια κρίνεται η ενσωμάτωση των αρχών και επιδιώξεων ESG στη συνολική στρατηγική της εταιρείας, αλλά και στα εταιρικά συστήματα μέτρησης της απόδοσης. Έρευνα της BDO σε επικεφαλής οικονομικών διευθύνσεων έδειξε ότι περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων πιστεύουν πως τα ζητήματα ESG, οι φυσικές καταστροφές, η παραβίαση δεδομένων και οι απειλές για τη δημόσια υγεία αποτελούν κίνδυνο για την επιχείρηση σε κάποιο βαθμό ή σε σημαντικό βαθμό. Εταιρείες που θεωρούνται «early adopters» των αρχών ESG ήδη δρέπουν τους καρπούς των σχετιζόμενων επενδύσεων, ενώ πολλές έχουν εδραιώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πάντως, ακόμη και οι CFOs που δήλωσαν ότι τα προγράμματα ESG των οργανισμών τους είναι λιγότερο ώριμα, έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν την επένδυση ESG ως εκ των ων ουκ άνευ: σχεδόν 80% των ερωτηθέντων σχεδιάζει να διατηρήσει ή να αυξήσει την επένδυση, ακόμη κι αν επιδεινωθούν οι μακροοικονομικές συνθήκες. Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, εντοπίζεται ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ FINANCE PRO

18

ανθεκτικότητας της επιχείρησης και στρατηγικής ESG, καθώς οι CFOs των θαλερών εταιρειών είναι τουλάχιστον 3 φορές πιθανότερο, σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, να δηλώσουν ότι οι αρχές ESG είναι συνυφασμένες με το επιχειρηματικό τους μοντέλο ή αποτελούν προτεραιότητα. Με τον καιρό, εκτιμά η εταιρεία, οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που σχετίζονται με το ESG θα μεγαλώσουν τόσο που δεν θα μπορεί ένας οργανισμός να τα αγνοήσει. Στο μέτωπο των επενδύσεων, σύμφωνα με την PwC, καθοριστικό ρόλο στην εμπιστοσύνη των επενδυτών παίζει η διαφάνεια των εκθέσεων ESG. Το σωστό ESG reporting μπορεί να διαφοροποιήσει την εταιρεία, αλλά και να ενισχύσει τον ρόλο του CFO, ο οποίος και θα αναλάβει το αφήγημα αναφορικά με την επίδραση των αρχών ESG στην αξία της επιχείρησης. Σύμφωνα με έρευνες, το 50% των επενδυτών θα ήταν διατεθειμένο να αποσύρει κεφάλαια από εταιρεία που δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για θέματα ΕSG. Το αξιόπιστο αφήγημα ESG κρίνεται ουσιώδες, όχι μόνο για την προσέλκυση κεφαλαίων, αλλά και για το κόστος τους: Εταιρείες με καλές επιδόσεις σε θέματα ESG έχουν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου σε σχέση με εταιρείες χωρίς καλές επιδόσεις. Εντούτοις, το τρίπτυχο ESG ίσως θυσιάζεται εύκολα στον βωμό της μείωσης κόστους. Σύμφωνα με ευρήματα της έρευνας της EY 2023 Global DNA of the CFO, σε ποσοστό 50%, τα στελέχη δήλωσαν ότι επιτυγχάνουν τους βραχυπρόθεσμους στόχους κερδοφορίας, περικόπτοντας δαπάνες που σχετίζονται με μακροπρόθεσμους στόχους όπως τα προγράμματα ESG. Η έκθεση συνιστά προσοχή, λόγω της σημασίας της βιωσιμότητας στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αξίας. Παρόμοιο συμπέρασμα παρουσιάζει νέα έρευνα της U.S. Bank, σύμφωνα με την οποία οι οικονομικές διευθύνσεις αμερικανικών εταιρειών μετατοπίζουν την προσοχή τους από την ανάπτυξη εσόδων προς τον έλεγχο του κόστους, μειώνοντας την κινητικότητα σε θέματα ESG. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνει μια εταιρεία εκτεθειμένη σε απειλές ESG ή να χάσει ευκαιρίες. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.