Page 1

ve}i je Tira` ovog broja jeraka! im pr od 105.000

Dnevni avaz www.dnevniavaz.ba

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik z petak, 30. 10. 2009. z Sarajevo z Godina XV z Broj 5079 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

SKANDAL

Otkri}e „Globala“ o radu fantomskih „analiti~ara“

$1ĝ0,#%+/#71*4T 21&/'6#.+6'414+<#/+-4+/+0#. U pitanju je nedopustiva satanizacija cijelog jednog naroda, njegovih vjerskih, politi~kih i drugih prvaka z Na meti „monta`era“ reis Ceri}, Silajd`i}, Lagumd`ija, Tihi}, Radon~i}

S

Virus H1N1

kandalozna afera u ~ijem su sredi{tu OHR i njegovi „analiti~ari“, u javnosti je odjeknula kao prvorazredna politi~ka bomba. Sude}i prema shemama i podacima koje je objavio magazin „Global“, u pitanju je

monstruozna konstrukcija kojom se vrh IZBiH, te svi zna~ajniji bo{nja~ki biznismeni i politi~ari od Silajd`i}a i Radon~i}a, do Tihi}a i Lagumd`ije - prikazuju kao dobro uvezana i opasna mafija{koteroristi~ka hobotnica. 4. strana

Sarajevo: Vakcinacija protiv sezonske, mo`e biti za{tita i od svinjske gripe

(Foto: I. [ebalj)

Strah od gripe 7. strana

Mahinacije: SIPA istra`uje rastro{nost

Afere: Dioni~ari Postbanke od Vlade tra`e 9. strana

3. str.

NAPAD RAZBOJNIKA

Voditeljica brutalno pretu~ena 26. str.

11. strana

)8#06#0#/17 #<'4$',&Ĝ#07 524+,'ě+6+ 01872.,#ě-7

-4+/+0#.7(10&7 <#2184#6#-$H* Danas odluka o penzijama

Ekskluzivno: [ta su sve pre`ivljavali bh. radnici 14. str.

Dijete iz Ljubu{kog u bolnici, sumnja se na vi{e oboljelih

IMA LI SMANJENJA

90. strana

Dobitnicima pokloni a iznena|enj


Bramerc u OHR-u i Tu`ila{tvu BiH

Incko: Lideri tretiraju zlo~ince kao heroje Glavni tu`ilac razo~aran odlukom o stranim sudijama i tu`iocima Glavni tu`ilac Tribunala u Hagu Ser` Bramerc (Serge Brammertz) razgovarao je ju~er u odvojenim susretima s visokim predstavnikom Valentinom Inckom (Inzko) i glavnim tu`iocem BiH Miloradom Bara{inom, ~ime je okon~ao svoju posjetu BiH pred podno{enje izvje{taja Vije}u sigurnosti UN-a. Kako je saop}eno iz OHR-a, Incko i Bramerc razgovarali su o saradnji BiH s Tribunalom izra`avaju}i zabrinutost {to se „pitanja o kojima se razgovaralo na njihovom posljednjem sastanku tek trebaju rje{avati“. - Konstatirali su da su Ratko Mladi} i Goran Had`i} i dalje na slobodi, da je Parlament BiH odbio zakonsku regulativu kojom se produ`avaju mandati me|unarodnim sudijama i tu`iocima u Sudu BiH, da je ratni zlo~inac Radovan Stankovi} jo{ u bje-

Prisustvo `rtava Zanimljivo je da je Bramerc tokom razgovora sa bh. predstavnicima zatra`io podr{ku za rad Tribunala imaju}i u vidu da od naredne godine BiH postoja nestalna ~lanica Vije}a sigurnosti UN-a koje odlu~uje o bud`etu Tribunala. Istovremeno, Bramerc je izrazio zadovoljstvo ~injenicom {to su predstavnici udru`enja `rtava u Hagu pratili po~etak su|enja Karad`i}u, kazav{i kako je to dodatni pritisak da se izru~i i Ratko Mladi}.

aktuelno

BANKE Podaci Centralne banke BiH poga|aju bh. gra|ane

Kamate nezaustavljive! Da su saznanja „Dnevnog avaza“ o novom rastu kamatnih stopa na kredite koje plasiraju komercijalne banke u BiH, kao i nastojanja da se one izjedna~e sa stopama u regionu bila posve ta~na, potvr|uju i najnoviji podaci Centralne banke BiH (CBBH).

Valutna klauzula

Bramerc i Incko: Podr`ati interese `rtava

kstvu i niko nije odgovarao za njegov bijeg iz zatvora u Fo~i navode ju~er iz OHR-a. Bramerc je izrazio svoje razo~arenje ~injenicom da mandati me|unarodnih sudija i tu`ilaca nisu produ`eni. Istovremeno, Incko je komentirao po~etak su|enja Radovanu Karad`i}u. - Nemogu}e je izgraditi zdravo demokratsko dru{tvo bez pravde, sve dok politi~ki lideri tretiraju osu|ene ratne zlo~ince kao ratne heroje, sudovi ostaju jedino sredstvo izno{enja na vidjelo istine o tome {ta se dogodilo u BiH. Va`no je da je su|enje zapo~elo i da se Karad`i} napokon nalazi pred licem pravde. Fokus sada mora biti na po~injenim zlo~inima i na `rtvama ~iji interesi moraju biti podr`ani - rekao je T. L. Incko.

Baroso se uklju~uje u butmirski proces?

www.dnevniavaz.ba

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Stope koje su u avgustu bile 9,75 posto, u septembru i oktobru porasle na ~ak 10,64 posto

Samit EPP-a u Briselu

Predsjednik Evropske komisije @oze Manuel Baroso (Jose Barroso) ju~er je u razgovoru s liderom SDA Sulejmanom Tihi}em potvrdio da }e ostati privr`en BiH i pru`iti podr{ku nastavku unutra{njeg dijaloga u BiH kroz butmirski proces koji su zajedno pokrenuli EU i SAD. - Tako|er, izrazio je volju da se i li~no uklju~i u taj proces te pokazao interesiranje za tok pregovora u BiH. Kazao sam da smo svi svjesni kako je odgovornost za uspjeh BiH na bh. liderima, ali da je bez podr{ke me|unarodne zajednice u BiH te{ko napraviti o~ekivani progres ka EU i NATO integracijama - prenio nam je Tihi}, koji je prethodna dva dana boravio u Briselu, gdje je odr`an Samit Evropske narodne stranke (EPP).

2

Rije~ je o prosjecima mjese~nih kamatnih stopa na kratkoro~ne i drugoro~ne kredite s valutnom klauzulom koje su odobrene stanovni{tvu i privredi, a iskazane na godi{njem nivou. Objavljene informacije upu}uju na to da kamate rastu iz mjeseca u mjesec! Tako su kamate na kratkoro~ne kredite za stanovni{tvo, koje su u avgustu bile 9,75 posto, u septembru i oktobru porasle na ~ak 10,64 posto! Tako|er, u istom periodu kamate za preduze}a sko~ile su sa 8,42 na 8,82 posto. Kamate za dugoro~ne kredite za stanovni{tvo, koje su u julu ove godine bile 9,98, u avgustu su porasle na 10,15 posto, a u septembru i oktobru na 10,22 posto, {to ponovo upu}uje na rastu}i trend. Tako }e oni koji su, primjerice, u julu uzeli kredit od 100.000 KM na rok deset godina, na kraju

Centralna banka BiH: Izvu~eni prosjeci mjese~nih kamatnih stopa

otplatnog perioda morati vratiti 152.010, dok }e oni koji su isti iznos uzeli dva mjeseca kasnije bankama morati vratiti ~ak 158.580 maraka!

Kobni udar U pojedinim slu~ajevima, rije~ je o pove}anju od jedan posto. Stru~njaci s pravom upozoravaju da bi, ako se ovaj trend nastavi, ka-

mate mogle porasti na nivo iz maja i aprila ove godine - za dva posto. Da bi to u vrijeme op}e recesije u BiH mogao biti koban udar za sve gra|ane, ve} je upozoreno. Uprkos svim dokazima o novim nastojanjima banaka da iz d`epova gra|ana izvuku novac, vlasti u BiH i njene institucije jo{ nisu pokazale spremnost da reagiF. VELE raju.

Bura zbog imenovanja odjednom se sti{ala

SDA zaboravila tu`iti [piri}a? Sve vi{e dr`avnih institucija obezglavljeno, ali se o tome sve manje govori Vije}e ministara BiH ni tri mjeseca od smjene dr`avnog ministra sigurnosti Tarika Sadovi}a nije dobilo njegovog nasljednika. Nakon bezuspje{nih poku{aja SDA da ubijedi dr`avnog premijera Nikolu [piri}a kako je njegova zakonska obaveza da donese odluku o imenovanju Sadika Ahmetovi}a na ovu poziciju, bura se sti{ala. Niko o tome vi{e ne govori. Ni SDA, ni SNSD, ni OHR. S druge strane, sve vi{e dr`avnih institucija je obezglavljeno, a sve manje Bo{njaka zaposleno.

agencije za komunikacije (RAK) i Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH nikada nije rije{eno, Ured koordinatora za reformu javne uprave vodi zamjenik koordinatora, a imenovanje Vije}a RAKa ve} odavno je u zastoju. Komentiraju}i ovakvu situaciju potpredsjednik SDA i poslanik u Predstavni~kom domu Dr`avnog parlamenta [emsudin Mehmedovi} za „Avaz“ ka`e kako „SDA nema mehanizam da natjera [piri}a da imenuje ministra sigurnosti“.

Stari stav OHR-a Tihi}: Tra`io podr{ku EU

Tihi} se susreo i s hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor i predsjednikom EPP-a Vilfredom S. [. Martensom (Wilfried)...

PORTAL - komentar dana Bo{njaci za turski, Srbi za njema~ki kontingent! - Srpskim poslanicima je izgleda va`nija njihova sujeta od `ivota vojnika. To samo pokazuje iskompleksiranost tih ljudi. Spremni su prosuti i krv na{ih vojnika samo da ih ni{ta ne asocira na Tursku. Ako se ve} mora i}i tamo, neka se vojnici smjeste gdje je sigurnije. @ivoti su va`niji od naciona(revan) listi~kih budala{tina.

Portparol OHR-a Mario Brki} izjavio je za „Avaz“ da ka{njenje u imenovanju ministra sigurnosti BiH {alje veoma lo{ signal u kontekstu liberalizacije viznog re`ima. - U pismu upu}enom predsjedavaju}em Vije}a ministara Ni-

koli [piri}u, visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Valentin Incko (Inzko) istakao je da nije prihvatljivo povezivanje imenovanja ministra sigurnosti s imenovanjima u dr`avnim agencijama - podsjetio je Brki} na odranije poznati stav OHR-a.

Vije}e ministara radi sa samo dva bo{nja~ka ministra, od toga nijednog nema u Kolegiju, pitanje imenovanja direktora Regulatorne

- Jedino da se pozovemo na krivi~nu odgovornost, jer ovaj ~ovjek ne po{tuje Zakon o Vije}u ministara - ka`e Mehmedovi}, ne precizir-

Mehmedovi}: Opet poziva OHR

aju}i {ta je s ranijim najavama iz SDA da }e podnijeti prijavu protiv [piri}a zbog kr{enja zakona. Mehmedovi} smatra i da ovu situaciju jedino mo`e rije{iti OHR. - Bojim se da su sau~esnici u cijelom tom procesu, jer ne `ele da Bo{njak bude na ~elu Ministarstva sigurnosti. Jedino oni imaju kapacitet da mimo [piri}eve volje urade taj posao - isti~e on. S. RO@AJAC

Relota o biv{im ~lanovima konkurentske stranke

Primorac i Vidovi} dobrodo{li u HDZBiH Biv{i ~lan Predsjedni{tva HDZa 1990 i zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Vilim Primorac i predsjednik Gra-

dskog vije}a Mostara Danijel Vidovi} dobrodo{li su u HDZBiH, rekao je portparol HDZBiH Mi{o Relota, javila je Srna. Oni su, uz

Ivana Milasa, dali ostavke na ~lanstvo u HDZ-u 1990 i na sve strana~ke funkcije, uz obrazlo`enje da su nezadovoljni njenim radom.


aktuelno

3

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

MAHINACIJE U fokusu rastro{nost direktora Bo`ovi}a

SIPA istra`uje zloupotrebe u Fondu za povratak BiH Pla}ano {kolovanje, kupovani pokloni, parfemi, skupocjene torbe z Ispituje se i utro{ak donatorskih sredstava za povratak

Agencija za istrage i za{titu (SIPA) BiH vodi istragu o zloupotrebi polo`aja i finansijskim mahinacijama u Fondu za povratak BiH, potvr|eno je „Avazu“ iz izvora u SIPA-i. Istraga, kako nam je nezvani~no re~eno, obuhvata sumnje na nezakonitosti u dodjeli donatorskih sredstava povratnicima, ali i nepravilnosti i u pogledu tro{enja bud`etskog novca ove dr`avne institucije.

Bo`ovi}: Kako je platio studij

Oduzeta dokumentacija

Na{ list je ranije objavio informaciju da SIPA istra`uje nepravilnosti u dodjeli motokultivatora povratnicima, no istraga je, nakon {to je podnesena krivi~na prijava, pro{irena i na rad direktora Fonda Mla|ena Bo`ovi}a. SIPA je oduzela i odre|enu dokumentaciju o radu ove insitucije koja sada na ra~unima ima vi{e od 40 miliona KM koje treba transferirati za pomo} povratku. Prema krivi~noj prijavi koja je podnesena SIPA-i, kako saznajemo, Bo`ovi} je u nekoliko navrata i na razli~ite na~ine o{tetio bud`et ove institucije. Primjerice, platio je svoje studije u Novom Sadu u iznosu od dvije hiljade eura, kupovao skupocjene poklone, parfeme, torbe tro{e}i bud`etski novac. Zanimljivo je da je, prema dokumentaciji koju je „Avaz“ dobio na uvid, isplatu od 2.000 eura za Bo`ovi}ev studij potpisala neovla{tena osoba. Istovremeno, SIPA provjerava i navode da je

„Tiguan“ po Bo`ovi}u nije luksuzni terenac

Bo`ovi} u~estvovao u namje{tanju tendera za javne nabavke. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} je jo{ u martu ove godine uputio pismo Bo`ovi}u u kojem ga upozorava na slu~aj u kojem je za implementaciju jednog projekta u selu Berkovi}i izabrana ponuda vrijedna 11.517 KM, ali je dva mjeseca kasnije potpisan ugovor po cijeni od 19.792 KM.

Donacija bratu

Direktor Bo`ovi} je u izjavi na{em listu potvrdio da SIPA vodi istragu o radu Fonda, ali da on to smatra „politi~kom manipulacijom zbog toga {to treba vr{iti reizbor“. - SIPA-i sam dostavio dokumentaciju. Ne mogu komentirati {ta

Kako je tro{en novac X50.000 KM Bo`ovi} za taj iznos kupio luksuzni terenac „tiguan“ i dodao ga u vozni park u kojem sada ima pet vozila, a Fond ukupno ima 12 uposlenih. Bo`ovi} ka`e „da im automobili trebaju, jer ima dosta `ena u Fondu, a ne mo`emo `ene slati na teren“(!?)

X

384 KM

Ko{tali pokloni za Zemljoradni~ku zadrugu „Saradnja“ iz Isto~nog Sarajeva

X

5.614 KM

Cijena kopir aparata kupljenog od firme iz Isto~nog Sarajeva. Samo nekoliko mjeseci nakon kupovine aparata pod garancijom, stotine maraka izdvajane su za njegovo odr`avanje!?

X

500 KM

Reprezentacije mjese~no pravdao samo sa dva ra~una od 297 i 203 KM iz restorana „Kula“ u Isto~nom Sarajevu

Halilovi} nema nadle`nosti Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilovi} bio je iznena|en {to smo tra`ili njegov komentar na istragu u Fondu za povratak. On je rekao da je to samostalna institucija koja odgovara Vije}u ministara BiH. - SIPA je imala odre|ene zahtjeve za podatke u Fondu za povratak. To je nezavisna institucija, a ministar nema uvid u njen rad - rekao je Halilovi}. istra`uju, ali re}i }u vam - kako sam tro{io reprezentaciju, kako sam platio sebi studij. To nije jedini slu~aj, ministar Halilovi} je platio {kolovanje za vi{e od 20 ljudi. To je jedna stavka, a ostalo je kupovina paketi}a i tako dalje - ka`e Bo`ovi}. Prema njegovim rije~ima, kada su u pitanju sredstva za povratnike, odluku donosi Komisija za povratak izbjeglica, a proceduru javnih nabavki provode lokalne zajednice. Bo`ovi} ne negira da je motokultivator dobio i njegov brat Sreten, no ka`e da to nije bila njegova odluka. - Uvijek su na spisku ne~ija bra}a, pogledajte spisak pa }ete vidjeti mnogo prezimena poznatih politi~ara. Ho}emo li sada to redom ispitivati? [to bi ne~ije pravo trebalo biti ugro`eno ako mu je neko brat - ka`e T. LAZOVI] Bo`ovi}.

Maratonska sjednica ~elni{tva HDZ-a 1990

Nakon burne rasprave, podr{ka Bo`i Ljubi}u

Na maratonskoj sjednici koja je odr`ana ju~er u Mostaru, Predsjedni{tvo HDZ-a 1990 jednoglasno je predlo`ilo Bo`u Ljubi}a za novog predsjednika ove stranke. Ljubi} bi trebao biti reizabran na funkciju strana~kog predsjednika na dana{njem Saboru u Mostaru na ko-

jem }e biti prisutno od 550 do 600 delegata. Kako „Avaz“ saznaje, ju~era{nja sjednica obilje`ena je dramati~nom raspravom koja je na momente bila na ivici incidenta. Do{lo je do `estokog sukoba frakcija Bo`e Ljubi}a i njegovog zamjenika Martina Ragu`a.

@ustro se raspravljalo o sve ~e{}im odlascima uglednih ~lanova stranke. Ju~era{nja ostavka Ivana Milasa na ~lanstvo u HDZ-u 1990 bila je kap koja je prelila ~a{u. I Ragu` je razmi{ljao da se kandidira za predsjednika, {to bi dodatno podijelilo stranku, ali je od toga u zadnji momenat odustao. F. V.

Komentar dana Pi{e: Adi HAD@IARAPOVI] (adi@avaz.ba)

Ko je u talu otima~ine?

Dok u Hrvatskoj hapse organizatore, trese se pola vlade, vladaju}i HDZ aktivno podr`ava istragu, u BiH niko ne reagira na slu~aj „Postbanka“ Najve}a bh. bankarska afera u posljednjih desetak godina poku{aj da Fima banka preuzme Postbanku BH kreditima koji su vlasnici i ~elni ljudi Fime sa sjedi{tem u Vara`dinu uzeli upravo od nekad dr`avne Postbanke - nije nai{la gotovo ni na kakvu reakciju nadle`nih dr`avnih i federalnih institucija. Nijeme su ostale i politi~ke partije, ba{ kao da se to de{ava negdje izvan BiH. O~ito samo pukom sre}om, zahvaljuju}i istrazi i hap{enjima organizatora gotovo istovjetnog modela preuzimanja „Podravke“ u Hrvatskoj, te objavljenim {okantnim podacima u na{em listu, {ema otima~ine ovda{nje banke je, barem zasad, zaustavljena. No, dok u Hrvatskoj hapse i saslu{avaju organizatore, trese se pola tamo{nje vlade, tra`i smjena njenog potpredsjednika Damira Polan~eca, a vladaju}i HDZ aktivno podr`ava istragu, u BiH se ne de{ava ama ba{ ni{ta. Uostalom, ako se hronolo{ki poredaju stvari, o~ito je da je vlast prvo morala dati saglasnost da u tu banku bez tendera u|e holandski fond „Poteza“, kojim upravljaju Slovenci, da bi potom oni, opet uz ne~iju saglasnost, prevarili i Vladu FBiH i radnike, postaju}i ve}inski vlasnici poslije dokapitalizacije. Danas, za ra~un odabranog kruga tajkuna iz Hrvatske i BiH niko ne pokre}e istragu o de{avanjima u Fima banci, koja `eli na bizaran na~in preuzeti Postbanku BH. Zato i nema odgovora ko je sve u talu fiktivne kupovine banke s velikom perspektivom i da li te dvije banke ispunjavaju sve norme poslovanja. Na`alost, na sli~ne na~ine BiH je ve} ostala bez svog bankarskog sektora, za{to tako|er niko nije odgovarao. Na papiru postoje sve institucije koje su zadu`ene da brzo i efikasno sankcioniraju ove otima~ine, ali o~ito zbog ne~ijih interesa poku{avaju zata{kati ovo {to se de{ava s Postbankom BH. \oko NINKOVI]

/ TO JE TO


4

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

aktuelno

SKANDAL [okantno otkri}e magazina „Global“ o radu fantomskog tima „analiti~ara“

Bo{njacima u OHR-u podmetali terorizam i kriminal U pitanju je nedopustiva satanizacija cijelog jednog naroda, njegovih vjerskih, politi~kih i drugih prvaka Na meti „monta`era“ reis Mustafa ef. Ceri}, Haris Silajd`i}, Zlatko Lagumd`ija, Sulejman Tihi}, Fahrudin Radon~i} kandalozna afera u ~ijem su sredi{tu OHR i njegovi „analiti~ari“, u javnosti je odjeknula kao prvorazredna politi~ka bomba. Sude}i prema shemama i podacima koje je objavio magazin „Global“, u pitanju je monstruozna konstrukcija kojom se vrh Islamske zajednice u BiH, te svi zna~ajniji bo{nja~ki biznismeni i politi~ari - od Harisa Silajd`i}a i Fahrudina Radon~i}a, do Sulejmana Tihi}a i Zlatka Lagumd`ije - prikazuju kao dobro uvezana i opasna mafija{ko-teroristi~ka hobotnica.

morati pru`iti obja{njenje po ~ijem je nalogu „analiza“ napravljena, u koje svrhe je kori{tena, te kakva je njegova osobna uloga u te{koj zloupotrebi pe~ata OHR-a i mafija{kom igranju sa vjerodostojno{}u me|unarodne zajednice u BiH. Za Bo{njake je {teta ve} vidljiva. „Dokument“ o „bo{nja~koj kriminalnoj organizaciji“, o~ito, star je vi{e od godinu, odnosno napravljen je i obavje{tajno pu{ten u opticaj prije dolaska Valentina Incka na ~elo OHR-a, a njemu je sada ni krivom ni du`nom preba~en vru} krompir u ruke. Tako|er, sada postaje jasno da su neki niskotira`ni sarajevski mediji svoje pamflete o postojanju izmi{ljene bo{nja~ke mafije, sa reisom Ceri}em na ~elu, ne tako davno objavljivali upravo na bazi uputa iz OHR-a. Zato je minimum ispod kojeg se ne mo`e i}i zahtjev da se transparentno razotkriju svi detalji afere, jer je u pitanju u`asno sataniziranje i kriminaliziranje cije-

S

Ozna~ena meta Providna konstrukcija, pod firmom analize, ura|ene u OHR-u, odnosno njegovom odjelu zadu`enom za antikorupcijsko djelovanje i politi~ku analitiku, nosi naslov „Politi~kokriminalna mre`a koja se`e do oblasti biznisa i religije“. Glavni operativac beskrupulozne monta`e je izvjesni Eric, ~ovjek koji se interno hvali da je osoba od posebnog povjerenja Rafija Gregorijana, prvog zamjenika visokog predstavnika za BiH. Shema je napravljena tako da sugerira da su likovi na njoj vo|e mre`e opasnih kriminalaca, a slika reisa Mustafe ef. Ceri}a u centru „mete“ je signal onima koji ~itaju „dokument“ da je rije~ o grupi koja je ideolo{ki na zadatku finansiranja i {irenja tzv. islamskog terorizma. [ta vi{e, u grafi~kom prikazu u ~ijem je naslovu „Bankarska mre`a u FBiH“,

Jedna od izmi{ljenih i montiranih shema: Ljudi obilje`eni kao meta

reis Ceri}, predsjednik Sabora IZBiH Edhem Bi~ak~i}, generalni sekretar Rijaseta IZBiH Muhamed Salki}, te Esad Hrva~i}, advokat Vakufske direkcije, prikazani su kao tobo`nji klju~ni ljudi koji kontroliraju tokove novca iz banaka povezanih sa Islamskom zajednicom u BiH. Simptomati~no je da je u toj shemi i Razvojna banka FBiH, legalna institucija Vlade FBiH, kojoj se perfidno podme}e da je uklju~ena u sumnjive poslove navodnog nov~anog

Me|u „opasnim“ osobama i Pavo Urban O kakvoj se beskrupuloznoj i bolesnoj islamofobi~noj pameti „analiti~ara“ iz OHR-a radi svjedo~i i podatak da su u mre`u „opasnih islamskih elemenata“ uklju~ili i poznatog prijatelja BiH i Bo{njaka Pavu Urbana, koji ima vi{e od 90 godina. Urban je austrijski dr`avljanin, biv{i je po~asni ambasador BiH u Be~u, a doma}oj javnosti je poznat kao osvjedo~eni

borac za nezavisnu BiH i ~uvar uspomene na bo{nja~ku regimentu u sastavu austrougarske vojske, koja se istakla u ~uvenoj bici iz Prvog svjetskog rata na Monte Meleti. Tako|er, Urban je ugledna osoba po{tovana u visokim austrijskim politi~kim krugovima, a osobni je prijatelj i s biv{im austrijskim ministrom vanjskih poslova Alojzom Mokom.

pomaganja muslimanskih teroristi~kih organizacija (sada postaje jasno otkud onolika medijska i politi~ka dreka, te {ta i ko stoji iza optu`bi na ra~un poslovanja i upravljanja ovom bankom). I u ostalim odvojenim grafi~kim prikazima u kojima se tretira tzv. krug osoba poslovno i interesno uvezanih s biv{im premijerom FBiH Ned`adom Brankovi}em, zatim osobe povezane sa poslovima u energetici, te tokovi novca kojima navodno upravlja vlasnik „Avaza“ Fahrudin Radon~i}, prepoznatljiv je rukopis biv{ih udba{a i kosovaca, doma}ih „eksperata“ na ~elu sa Mirsadom Bajraktarevi}em i Zuferom Dervi{evi}em, za koje nije te{ko pretpostaviti da su, kao sukreatori, o~ito suflirali i fabrikovali najve}i dio materijala koji je spakovan i dat na sramno kori{tenje fantomskom timu OHR-a. Tako se, naprimjer, „Avazu“, a i pojedinim bo{nja~kim politi~arima i biznismenima podme}u izmi{ljene i nevjerovatne veze sa - kakvog li apsurda - nepostoje}im kineskim i ruskim firmama i poslovnim ljudima. Time se `eli poslati po-

Incko: [ta }e poduzeti visoki predstavnik

ruka zvani~nicima EU - kojima je cjelokupna „analiza“ dostavljena na uvid da osobe sa spiska, odnosno vode}i bo{nja~ki vjerski lideri, politi~ari i biznismeni, rade protiv ameri~kih i evropskih interesa i da su pod utjecajem ruskih i kineskih lobista ili kapitala!? Naravno, time se istovremeno {alje i la`na poruka da oni, posljedi~no, nisu naklonjeni Amerikancima

Gregorijan: Kakva je njegova uloga

i Evropljanima, {to je prljava konstrukcija u ~ijoj je osnovi `elja da se Bo{njaci kao narod predstave kao prikriveni protivnici euroatlantskih integracija BiH.

Te{ka zloupotreba U narednim danima bit }e otkriveno kojim pravcem }e se klupko monstruozne monta`e bo{nja~kim prvacima dalje odmotavati. OHR i njegovi prvi ljudi, poput Rafija Gregorijana, javnosti }e

log jednog naroda, njegove vjerske, politi~ke i poslovne elite. I to iz vrha me|unarodnog faktora prisutnog u BiH, ~iji je strate{ki zadatak da {titi vladavinu prava, a ne da izmi{lja afere i kriminal jednom narodu i njegovim legalnim i legitimnim predstavnicima, koje, sude}i po „analizi“, la`no dr`i doma}im partnerima u gra|enju i ja~anju dr`ave Fadil MANDAL BiH.


pogledi

5

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

VIZNI RE@IM [piri}u najva`niji sastanak sa {efom

Zakoni za liberalizaciju na (pr)ovjeri kod Dodika!? Nove primjedbe iz RS na Krivi~ni zakon SNSD smatra da ovo pitanje treba rje{avati u Banjoj Luci, ka`e Belki}

Belki}: Ignoriranje obaveza

Ra|a: Novi mandat na klupi selekcije BiH [piri}: Nije zakazao sjednicu

Halilovi}: Ni materijala, ni poziva

Vije}e ministara BiH ju~er nije odr`alo sjednicu. Istina, ona nije bila ni zakazana, ali se o~ekivalo da }e dr`avni premijer Nikola [piri}, zbog va`nosti dono{enja izmjena Krivi~nog zakona (KZ) BiH koje su trebale biti razmatrane ju~er, ipak, okupiti dr`avne ministre. Umjesto toga, [piri} je iz Slovenije, gdje se prekju~er susreo s premijerom te dr`ave Borutom Pahorom, otputovao u Banju Luku.

Neizvjesna rasprava Nezvani~no smo saznali da je povod banjalu~kog sastanka, zapravo, zahtjev premijera RS i lidera SNSD-a Milorada Dodika da mu [piri} li~no na (pr)ovjeru donese prijedlog izmjena KZ-a BiH koji je u Vije}e ministara stigao iz Dr`avnog ministarstva pravde. - Valjda bi bilo logi~no da je danas (ju~er) odr`ana sjednica Vije}a ministara, a ne da [piri} ide u Banju Luku. Ovo mi sve vi{e li~i na novu opstrukciju. Do mene dolaze signali da, iako je KZ usagla{en na

Oduzimanje imovine Najva`niji od prihva}enih amandmana na KZ i jedini koji su{tinski mijenja sadr`aj zakona je onaj koji tretira oduzimanje nelegalno ste~ene imovine. Prema

njemu, sud }e mo}i oduzeti imovinu samo ako tu`ilac u toku sudskog postupka nedvojbeno doka`e da je rije~ o nelegalno ste~enoj imovini.

ekspertnom nivou, ponovo ima primjedbi iz RS. SNSD o~igledno smatra da ova pitanja treba rje{avati u Banjoj Luci - ocijenio je ju~er za „Dnevni avaz“ dopredsjedavaju}i Predstavni~kog doma Dr`avnog parlamenta Beriz Belki}.

ju~er nije zakazao sjednicu Vije}a ministara s koje je taj akt trebao biti proslije|en Parlamentu. Ministar za ljudska prava i izbjeglice i jedan od dva Bo{njaka u Vije}u ministara Safet Halilovi} rekao nam je ju~er da sjednica nije ni bila zakazana, niti su stigli materijali i poziv. - Od predsjedavaju}eg zavisi da li }e i kada ne{to do}i na dnevni red. Znate da nema prvog zamjenika predsjedavaju}eg Vije}a ministara i da od smjene Tarika Sadovi}a na djeluje ni Odbor za unutra{nju politiku koji prethodno razmatra sve materijale prije sjednice dr`avne vlade - isti~e Halilovi}. S. RO@AJAC

Nema ni Odbora On smatra da se [piri}ev potez ne mo`e tuma~iti nikako druga~ije osim kao ignoriranje obaveza, od ~ijeg ispunjavanja zavisi ukidanje viznog re`ima za bh. gra|ane. Belki} isti~e da su se izmjene KZ-a trebale na}i u raspravi na narednoj sjednici Predstavni~kog doma BiH u srijedu, ali sada je to neizvjesno, po{to [piri}

Osmanovi} o izmjenama entitetskog zakona

Nastavak velikosrpskog projekta ~i{}enja RS Cilj da se nesrpska populacija svede na manje od deset posto, ka`e Osmanovi} ^lan 9. izmjena Izbornog zakona RS koje je predlo`io predsjednik Narodne skup{tine ovog entiteta Igor Radoji~i}, a kojim je predvi|eno da „kandidat mora biti upisan u centralni bira~ki spisak u op}ini u kojoj se kandidira na funkciju“, potpredsjednik RS

Mo`e li se zaustaviti Osmanovi} je istakao da }e predstavnici Bo{njaka u Vije}u naroda RS poku{ati zaustaviti stupanje na snagu opasnih izmjena Izbornog zakona ukoliko one dobiju podr{ku u entitetskom parlamentu.

Adil Osmanovi} ju~er je za ~elu sa SNSD-om, analizira sve mogu}e aspekte kako „Dnevni avaz“ ocijenio brbi umanjila politi~ki utjei`ljivo planiranim velikocaj bo{nja~ke populacije u srpskim projektom kojim ovom entitetu. bi prostor RS dodatno os- Moramo se sjetiti da je tao bez Bo{njaka i Hrvata. politika Milo{evi}a, Kar- Prije svega mislim na ad`i}a i Biljane Plav{i} poone Bo{njake i Hrvate ko~etkom 1992. bila, prije ji u~estvuju u zakonodasvega, usmjerena da se provnoj i izvr{noj vlasti, ali i Osmanovi}: tjeraju i ubiju intelektuaodre|enim privrednim Protjerivanje aktivnostima i koji su spo- intelektualaca lci, uspje{ni biznismeni, vjerske vo|e. O~ekivati je sobni da se odupru takvom projektu. Dakle, cilj je da se da je upravo ta populacija najspou RS nesrpska populacija svede rija u procesu povratka na prostona manje od deset posto, i to koja re RS. Nije isto imati intelektuaje bri`ljivo izbalansirana, nespre- lca odbornika u Fo~i, Doboju, Prmna da se uklju~i u politi~ke to- ijedoru... i imati obi~nog ~ovjeka kove u ovom entitetu - ocijenio je koji nije politi~ki iskusan da mo`e u~estvovati u izmjenama i Osmanovi}. Prema njegovim rije~ima, dopunama zakona - napominje S. R. o~igledno je da aktuelna vlast, na Osmanovi}.

Li~nost dana Vojislav Ra|a

Pravi tim za respekt Pobjede nad Crnom Gorom pokazale su potencijal bh. rukometa{a Rukometni stru~njak iz Doboja Vojislav Ra|a preuzeo je ove jeseni na{ dr`avni tim i ve} u prvoj akciji na mini pripremama u Sarajevu zabilje`io dvije pobjede u kontrolnim utakmicama protiv vrlo dobre Crne Gore. Osim rezultatskog plusa, Ra|a je uspio okupiti, uz jo{ trojicu-~etvoricu igra~a, sve najbolje {to trenutno imamo u rukometu. Osim toga, upotrijebio je i „~arobni {tapi}“, pa u na{ tim doveo biv{e reprezentativce SR Jugoslavije, golmana Danijela [ari}a iz Barcelone i Neboj{u Goli}a iz Bosne BH-Gasa. Obojica igra~a, koja su ro|ena u BiH, svojevremeno su izjavljiva-

la da je njihova reprezentativna karijera gotova, ali ih je Ra|a uspio privoliti da poja~aju na{ tim. Ra|a je u prvom selektorskom mandatu napravio hrabar potez i stvorio ekipu mahom od igra~a iz doma}e lige. Oni su danas opet tu, ali u me|uvremenu, ve}ina njih ima odli~nu inozemnu karijeru. Utakmice sa Crnogorcima su pokazale da je Ra|a na putu da ponovo napravi dobar tim. Vojislav Ra|a ro|en je 1964. godine u Doboju i biv{i je rukometa{ Sloge i Kikinde, koje je vodio i kao trener, a jedno vrijeme sjedio je na klupi sarajevske BoIs. ]. sne.

Ministarstva za ljudska prava BiH i Crne Gore

Halilovi} i Dino{a potpisali protokol o saradnji Ministarstva za ljudska prava BiH i Crne Gore opredijeljena su potpisati protokol o saradnji koji bi unaprijedio za{titu ljudskih i manjinskih prava u dvije zemlje, re~eno je ju~er u Sarajevu tokom razgovora ministra za ljudska i manjinska prava Crne Gore Ferhata Dino{e i ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Safeta Sarajevo: Sa potpisivanja protokola (Foto: M. KaHalilovi}a. - Osnova za potpisivanje proto- nistar Halilovi} i dodao da je u kola o saradnji rezultat je koji su BiH registrirano 17 nacionalnih postigle BiH i Crna Gora, posebno manjina, me|u kojima su Crnogou nastojanjima za unapre|enje rci i Albanci, saop}eno je iz kabiza{tite prava manjina - kazao je mi- neta ministra Halilovi}a.

Sergej Lavrov 5. novembra u BiH

 Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov posjetit }e 5. no-

vembra Bosnu i Hercegovinu, najavio je predstavnik ruskog ministarstva vanjskih poslova Andrej Nesterenko, javio je Itar-Tas, a prenio Tanjug. Nesterenko je na brifingu u Moskvi rekao da }e dan ranije, 4. novembra, {ef ruske diplomatije boraviti u posjeti Kipru.


6

[ta drugi pi{u

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

mozaik

TRAGEDIJE Sigurnost najmla|ih u saobra}aju

Kako spasiti djecu Nakon tragi~ne smrti dvogodi{njeg Samira Nesimija, ~eka se vje{ta~enje i zvani~an rezultat obdukcije [ta donose izmjene Zakona o sigurnosti na cestama

Hotelska zgrada visoka 484 metra

Atrakcija u Hong Kongu

Najvi{i hotel na svijetu sa 118 spratova Lanac luksuznih hotela „RitzCarlton“ otvara 2010. u Hong Kongu najvi{i hotel na svijetu sa 118 spratova. Hotel sa {est zvjezdica zaposjest }e gornjih 17 spratova najvi{e zgrade u Hong Kongu, 484 metra visok Me|unarodni trgovinski centar (International Commerce centre - ICC).

[pekulacije o na~inu smrti dvogodi{njeg dje~aka Samira Nesimija, koji je u utorak stradao nakon aktiviranja zra~nog jastuka u automobilu njegovih roditelja ispred tr`nog centra „Bingo“ u Travniku, i ju~er su kru`ile ovim gradom.

Samo naga|anja Naga|alo se o tome je li dje~ak bio sam u automobilu, pa je igraju}i se upalja~em izazvao po`ar koji

Hotel sa 312 soba gleda na luku Viktorija iz Kovluna gdje se gradi ICC. Najvi{i hoteli na svijetu trenutno su „Rose Hotel“ u Dubaiju sa 333 metra i 72 sprata, zatim 330 metara visok ali jo{ nedovr{en „Ryugyong“ u Pjongjangu sa 105 spratova i „Burj al Arab“ u Dubaiju visok 321 metar. Osim {to }e ICC biti najvi{a zgrada u Hong Kongu, bit }e i tre}a najvi{a zgrada na svijetu.

U anketi ameri~kog ~asopisa „Forbes“ zasnovanoj na kriterijima kvaliteta `ivota i medicinskih usluga, Austrija je progla{ena rajem za penzionere ispred Tajlanda i Italije. Austrija je kao [vicarska, ali jeftinija, navodi ~asopis u svom posljednjem broju u kojem objavljuje listu deset zemalja s najboljim uvjetima za `ivot penzionera. Pored kvaliteta `ivota i visokog nivoa medicinskih usluga, ~asopis ukazuje na elegantnu ar-

hitekturu, klasi~nu muziku i tramvaje koji dobro funkcioniraju u toj alpskoj zemlji. Jedina zamjerka ovom raju za penzionere je to {to nedostaje mediteranski duh `ivota. „Forbes“ isti~e da Be~ ima najvi{i nivo kvaliteta `ivota na svijetu i da su njegove privatne klinike me|u najboljima na planeti. Na ~etvrtom mjestu liste na{la se Panama, a potom slijede Irska, Australija, Francuska, Malezija, [panija i Kanada.

Prona|eno misteriozno pismo u boci Jedno misteriozno ljubavno pismo, koje je najvjerovatnije napi-

sala neka Francuskinja svom o`enjenom ljubavniku, stiglo je u boci do britanske obale. Tri strane ispisane s puno strasti i pramen kose prona|eni su u pivskoj boci na jednoj pla`i u Kornvolu, na jugu Engleske. Poruka autorice slomljenog srca objavljena je na britanskim radiostanicama i internetu.

Zaplijenjene velike koli~ine lijeka

Autosjedalice i do 700 KM Samir Nesimi: I dalje nejasne okolnosti smrti

Anketa magazina „Forbes“

Austrija raj za penzionere

ne udara jastuka o{te}en i ki~meni stub, \otlo ju~er nije `eljela kazati koji su zvani~ni rezultati Ova tragedija nagnala je mnoge na razmi{ljanje o sigurnosti djece u saobra}aju, o ~emu se u na{oj zemlji tek odnedavno po~elo voditi malo vi{e ra~una, bar kada je zakonska regulativa u pi-

Autosjedalice: Obavezne za svu djecu do 150 centimetara visine

Izbjegnuta ve}a nesre}a Zeherovi} podsje}a na nedavni slu~aj saobra}ajne nesre}e u mjestu Kovanj kod Rogatice. Upravo u tom udesu, zahvaljuju}i tome {to je bilo vezano u autosjedalici, dijete nije zadobilo ozljede. Njegovi roditelji su tada povrije|eni.

je aktivirao zra~ni jastuk, da li je do toga do{lo kada je njegova majka Amela poku{ala pokrenuti automobil... Portparol MUP-a Srednjobosanskog kantona Sefir Baru~ija, ne `ele}i se osvrtati na naga|anja o uzrocima nesre}e, ju~er je ponovio da je do pogibije do{lo nakon aktiviranja zra~nog jastuka pri „poku{aju stavljanja automobila u pogon“. Milica \otlo, portparol Tu`ila{tva SBK, ju~er je potcrtala da je vozilo bilo u stanju mirovanja, ali da je do aktiviranja zra~nog jastuka do{lo iz jo{ neutvr|enih razloga. To }e, kako nam je rekla, biti utvr|eno vje{ta~enjem nad vozilom, dok je obdukcija tijela nesretnog dje~aka zavr{ena. Iako su samo preliminarni rezultati obdukcije govorili da je komad plastike nanio te{ke tjelesne povrede dje~aku, te da mu je od sili-

Vo`nja na prvom sjedi{tu - prekr{aj Zeherovi} podsje}a da se i, prema dosada{njem zakonu, a tako }e biti i ubudu}e, vo`nja djeteta do 12 godina na prvom sjedi{tu tretira kao prekr{aj. Prema izmjenama, izuzetak su be-

be do dvije godine koje u korpi mogu biti na prednjem sjedi{tu ako osim voza~a i djeteta nema niko drugi u automobilu. Uvjet za to je pravilno vezanje i isklju~eni zra~ni jastuci.

 Cijene autosjedalica kre}u se od 79 do 699 KM Cijene onih optimalnog kvaliteta su od 179 KM pa navi{e Cijene zavise i od broja ta~ki vezivanja tanju. Naime, na inicijativu Udru`enja za za{titu i sigurnost djece „DjeCa-Dje~ije carstvo“ iz Sarajeva, Parlament BiH nedavno je usvojio izmjene ZakoZeherovi}: Svi na o sigurnosti na uzrasti cestama BiH, a koje }e na snagu stupiti od 3. novembra ove godine.

Visina kazne Prethodnim zakonom iz 2006. godine, djeca nisu morala biti u autosjedalici ako je pored njih punoljetna osoba. - Izmjenama je odre|eno da su od sada autosjedalice obavezne za svu djecu, od prvog dana ro|enja pa sve do momenta dok se ne budu mogla vezati sigurnosnim pojasom, {to prema evropskoj direktivi zna~i da moraju biti visoka najmanje 150 centimetara - ka`e Lana Zeherovi}, izvr{na direktorica Udru`enja, obja{njavaju}i da za sve uzraste djece do ove visine postoje razli~ite vrste sjedalica. Kazne za one koji ne budu vozili dijete u sjedalici bit }e 40 B. TURKOVI] KM.

Mlada Sarajka hitno mora na operaciju

Proizvodnja la`ne „vijagre“ postala unosan posao

Almi za transplantaciju jetre potrebno 150.000 eura

[panska policija uspjela je zaplijeniti ~ak 160 hiljada tableta la`ne „vijagre“. Policija je saop}ila da sve upu}uje na to da je proizvodnja la`ne „vijagre“ postala vrlo unosan posao. Vjeruje se da tablete ne zavr{avaju na policama nego se prodaju pojedincima kojima je neugodno priznati probleme s erektilnom disfunkcijom ili `ele nabaviti lijek po ni`oj cijeni. - Mo`da se u la`nom lijeku nalaze pravi sastojci, me|utim, mo`da je doza pogre{na {to mo`e uzrokovati komplikacije kod pacijenta. Isto tako, postoji mogu}nost da su vam prodali bombone - objasnio je Klemens Gotije (Clemence Gautier), savje-

Almi Ajanovi} (24) iz Sarajeva prije vi{e od godinu ljekari su otkrili cirozu jetre. Hitno joj je potrebna transplantacija jetre u inozemstvu koja ko{ta 150.000 eura. Kako nam je kazala Almina majka Fatima Softi}, oni sami taj novac nikako ne mogu osigurati. - Dosta novca je potrebno za Alminu posebnu ishranu. Da ne spominjem tro{kove operacije. Mi sve to nikako ne bismo mogli platiti bez pomo}i gra|ana koji upla}uju novac na ra~un. Kako smo saznali, lijekovi koje }e Alma morati uzimati godinu poslije operacije mjese~no ko{taju 3.000 do 4.000 eura - ka`e Softi}. Almino stanje se za kratko vrijeme pogor{alo, a 20 dana ~eka na poziv za pregled iz Italije kako bi tamo{nji ljekari odobrili operaciju [. S. i odredili ta~an datum.

„Vijagra“ je lijek za erektilnu disfunkciju

tnik u pravnoj kompaniji „Tilleke & Gibbins“ koja se specijalizirala za slu~ajeve la`nih lijekova. Jo{ ve}u zabrinutost vlasti izazivaju la`ni lijekovi za opasnije bolesti poput malarije. Ina~e, vi{e od 77 posto la`nih lijekova proizvodi se na podru~ju Kine.

Alma s majkom i bratom

(Foto: M. @ivojevi})


mozaik

7

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

[ta ka`u poznati Nenad ^anak

Za ono {to `elimo, moramo se sami izboriti

H1N1 Dijete iz Ljubu{kog u bolnici, sumnja na vi{e oboljelih

Strah od gripe

Kod jo{ troje djece brzi test bio pozitivan z U regiji se zatvaraju {kole, a u BiH ne U Hercegova~ko-neretvanskom kantonu jedno dijete za koje se sumnja da ima virus H1N1, poznatiji kao nova ili svinjska gripa, zadr`ano je na bolni~kom lije~enju. Zdravstveno stanje djeteta iz Ljubu{kog je stabilno. Vjeruje se da }e za nekoliko dana biti pu{teno ku}i, re~eno je na ju~era{njoj pres-konferenciji u Mostaru, koju je organizirao Mobilni tim za pripravnost u slu~aju pandemije gripe na podru~ju HNK.

Stalno mutira

Simao Pedro Fonseka Sabrosa

Razli~iti simptomi prehlade i gripe Selektor ]iro Bla`evi} je stari vuk

SIMPTOMI PREHLADE

SIMPTOMI NOVE GRIPE

z javlja se postepeno z povi{ena temperatura z rijetko se javlja glavobolja z nema bolova u mi{i}ima z ka{alj je rijedak z za~epljen nos

z naglo po~inje z visoka temperatura z jake glavobolje z bolovi u mi{i}ima z ~esto je prisutan ka{alj z ponekad je nos za~epljen

Dr. Ivo Curi}, predsjednik Mobilnog tima, naglasio je da je najjeftinije lije~enje preventiva, odnosno higijena. - Neophodno je uraditi dezinfekciju prostora kao {to su {kole i vrti}i, u {to bi se, svakako, trebala uklju~iti nadle`na ministarstva. Tako|er, najva`nija stvar koju svima preporu~ujem je cijepljenje pr-

o tome - pojasnila je Zeljko. Ina~e, do 3. oktobra u FBiH je bilo 18 zara`enih i samo je kod jedne osobe u na{oj dr`avi virus prenesen. Rije~ je o osobi koja je njegovala oboljelog od virusa H1N1. - Svi ostali oboljeli dobili su virus van granica BiH. Nemamo jo{ sve podatke, ali mislim da smo u posljednje vrijeme u FBiH imali (Foto: I. [ebalj)

Poja{njeno je da je ovaj slu~aj otkriven nakon {to se kod 10 djece, koja su bila u Domu zdravlja Mostar, pojavili simptomi tipi~ni za gripu. Kod ~etvero je brzim testom ustanovljeno da imaju novu gripu. Testovi su poslani na daljnju anali-

- Vojvodinu }e po{tovati samo onoliko koliko sama bude sposobna artikulirati svoje zahtjeve. Za ono {to `elimo, moramo se sami izboriti. Za to se mora platiti cijena i ja ^anak: Platiti sam spreman platiti bilo koju cijenu osim krvi. Beogracijenu dski centralisti nastavljaju plja~kati Vojvodinu, nepresta(Vojvo|anski politi~ar za „Dnevnik“) no name}u}i nove izgovore.

- Bosanski tim nam je nepoznanica. Li~no ne poznajem nijednog reprezentativca BiH, ali znam za nekoliko igra~a, koji igraju, uglavnom, u Njema~koj. Va{i reprezentativci u svakom trenutku svakoj nacionalnoj selekciji mogu napra- Simao: BiH je viti problem. Tako|er, svi mi znamo za ]iru Bla`evi}a, nepoznanica odnosno njegov uspjeh s reprezentacijom Hrvatske. ]iro je (Reprezentativac Portugala za „Avazov Sport“) stari vuk.

Milena Dravi}

Nisam se prestala baviti sportom

- Volim sport i nekada sam redovno gledala nogometne utakmice. Ali, nisam se prestala baviti sportom, a plivanje redovno upra`njavam. Prelazim duge razdaljine. @ao mi je {to Dragan ne dijeli istu strast prema toj vrsti relaksacije (Glumica za „Ve~ernje novosti“) kao i ja.

Dravi}: Dobar pliva~[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

Virus H1N1 ne}e birati prema entitetima

- Dok u cijelom svijetu, pa i u zemljama okru`enja, svi rade na tome da budu spremni za epidemiju gripe, kod nas se o tome stidljivo govori. Virus H1N1 ne}e birati prema entitetima i kantonima pa bi brigu o ovome trebala preuzeti dr`ava i pobrinuti se da nabavi dovoljan broj (^italac iz Mostara) kvalitetnih vakcina.

zu u Sarajevo i ~ekaju se rezultati koji }e danas biti objavljeni. U Mostaru tvrde kako nema nikakvih indicija o tome da je rije~ o u~enicima koji poha|aju istu {kolu. Govore}i o razli~itom broju oboljelih, koji su se ovih dana pojavljivali u medijima, te o raznim {pekulacijama, ~lan tima Davor Pehar istakao je da se radi o nepouzdanim i neprovjerenim informacijama. Istaknuto je da zbog dolaska zime, vjerovatno, postoji mnogo vi{e ljudi koji su oboljeli od novog oblika gripe, samo {to nisu svi podvrgnuti brzom testu.

Vakcinacija: Najva`nije cijepljenje protiv sezonske gripe

otiv sezonske gripe. Na taj na~in se {titimo jer virus stalno mutira, zbog ~ega se svake godine treba cijepiti - rekao je Curi}.

Pri~a za sebe

I dok se u regiji zatvaraju {kole zbog ubrzanog {irenja gripe me|u u~enicima, kod nas prekid nastave za sada nije izvjestan, kazala nam je epidemiolog Federalnog zavoda za javno zdravstvo Marija Zeljko. - Ako bi tre}ina |aka izostala, onda bi {kole bile zatvorene. Vjerovatno }emo u hodu i zavisno od daljnjeg razvoja situacije razmi{ljati i

Vakcinacija u HNK od utorka Ministar zdravstva i socijalne za{tite u HNK Luka Faletar rekao je ju~er da }e od narednog utorka po~eti besplatna vakcinacija protiv sezonske gripe u ovom kantonu.

- Nabavili smo 3.025 doza, {to je u odnosu na pro{lu godinu malo za na{ kanton, no zbog recesije, Vlada je izdvojila svega 50.000 KM za ovu namjenu - reM. Sm. kao je Faletar.

dodatnih osam slu~ajeva. Oni su svi zara`eni u BiH. Virus je, dakle, u{ao u BiH, {to je bilo i za o~ekivati i on, uglavnom, inficira osjetljivije kategorije - kazala je Zeljko. Istakla je da je rije~ o novom virusu, a svaki je pri~a za sebe, te su bilo kakva predvi|anja nezahvalna. I Zeljko tvrdi da nema razloga za paniku. Nagla{ava da se svijet puno vi{e bojao pti~ije gripe, koja je agresivnija. - Ako neko ima blage simptome, mo`e se javiti ljekaru, ali }e mu i on preporu~iti uzimanje teku}ine, sni`avanje temperature, bolju prehranu i odr`avanje fizi~ke kondicije. Ukoliko se pojave komplikacije u disanju, poput kratkog daha i konfuzija, tada }e ljekari postupiti po protokolu - istakla je Zeljko. Ona nije `eljela komentirati {pekulacije kako iza podizanja panike u svijetu zbog svinjske gripe stoje farmaceutski lobiji, kazav{i samo da je „to ~ista iluzija“. M. Sm. - E. Ha.

Bingo donio sre}u Zumreti Krehi} iz Zenice

S novim automobilom odlazi u penziju

Izvla~enje 39. kola igre na sre}u Bingo, ina~e 300. izvla~enje ove igre „Lutrije BiH“, ostat }e u pam}enju Zumreti Krehi} iz zeni~kog naselja Odmut. Ona je dobila vozilo „golf 6“. - S mu`em sam bila u Kaknju i kupila listi}. Igramo vi{e od godinu, ali nikada nismo imali ni peterac. Kada smo gledali izvla~enje, prvo je bila nevjerica, pa smo onda sve jo{ nekoliko puta provjerili. Tek ujutro

kada je izvje{taj iza{ao u „Avazu“ postala sam svjesna - kazala nam je Zumreta. Radni vijek provela je u trgova~koj firmi „Marketkomerc“, a sada broji posljednje dane do penzije, dok joj je suprug ve} penzioner. - Drugo, i to novo auto dobro }e do}i. U stanu nas je ~etvero, sve voza~i. Ve} sam se na{alila da „}emo jednoglasno odlu~iti“ da ja vozim novi „golf“, a ostali vozilo koje ve}

Vremenska prognoza

30. 10. 2009.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BANJA LUKA

VRIJEME DANAS

BIHA] 8

9

Prete`no obla~no

BR^KO

9

TUZLA 9 ZENICA

LIVNO U Bosni se o~ekuje prete`no obla~no vrije10 me, mjestimi~no je mogu}a slaba ki{a, poslijepodne }e do}i do djelimi~nog razvedravanja, dok se u Hercegovini o~ekuje prete`no sun~ano. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog i sjeveroisto~nog smjera, a u Hercegovini bura. Jutarnja temperatura zraka uglavnom izme|u 3 i 8, na jugu do 12, a najvi{a dnevna izme|u 6 i 11, na jugu do 20 stepeni.

8

PETAK

SUBOTA

30. 10. 2009.

31. 10. 2009.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE 0

SARAJEVO 8 GORA@DE 8 MOSTAR 18

NEUM 18

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Sa pressa u Mostaru: Testovi na analizi u Sarajevu

NEDJELJA 1. 11. 2009. 0

JUTARNJE TEMPERATURE

od 30C do 120C

od -3 C do 8 C

od -40C do 80C

DNEVNE TEMPERATURE

DNEVNE TEMPERATURE

DNEVNE TEMPERATURE

od 60C do 200C

od 40C do 130C

od 50C do 180C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

Krehi}: Danas preuzima nagradu

imamo - ka`e Zumreta, koja danas preuzima klju~eve svog novog A. D`. ~etveroto~ka{a.

Pogor{anje biometeorolo{kih prilika uslijed pove}ane naoblake i padavina, nepovoljno }e djelovati na hroni~ne bolesnike i meteoropate, stoga bi trebali reducirati aktivnosti i boravak na otvorenom. Sa dolaskom no}i op}a slika }e se lagano popravljati. U Hercegovini }e biti ugodnije, ali bi i ovdje postepeno zahla|enje i ja~anje sjevernog strujanja moglo stvarati probleme osjetljivim osobama, osobito prema kraju dana.

Grad Sarajevo

30. 10. 2009.

Izlazak 6.20 Zalazak 16.40

Izlazak 14.43 Zalazak 1.41


Brzo - kratko Dodik s ambasadorom Ingli{em

Entitetsko glasanje ne mo`e biti dovedeno u pitanje Predsjednik Vlade RS Milorad Dodik rekao je ju~er u razgovoru s ameri~kim ambasadorom u BiH ^arlsom Ingli{em (Charles English) da }e i dalje u~estvovati u razgovorima sa politi~kim liderima u BiH, ali da butmirski paket ne mo`e biti polazna osnova za razgovor, javila je Srna. Premijer Dodik ponovio Banja Luka: Ingli{ i Dodik (Foto: M. Lugi}) je opredjeljenje Vlade RS za evropske integracije i odlu~nost za po{tivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, naglasiv{i da entitetsko glasanje u Parlamentarnoj skup{tini BiH ne mo`e biti dovedeno u pitanje ni po koju cijenu.

Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti}

Karad`i}u }e biti dostavljena dokumentacija Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} izjavio je ju~er Srni da }e Radovanu Karad`i}u biti dostavljena sva dokumentacija koju bude tra`io od Oru`anih snaga BiH za pripremu svoje odbrane. - Sve {to bude tra`io i sve {to bude u skladu s procedurom kori{tenja ratnog arhiva bit }e mu dostavljeno. Ministarstvo odbrane BiH tretirat }e Karad`i}a kao i ostale optu`enike za ratne zlo~ine, ni bolje ni slabije - naveo je Cikoti}. Ha{ki tribunal je na zahtjev Karad`i}a pozvao vlasti BiH da mu dostave „materijale o naoru`avanju biv{e Armije RBiH u @epi i Srebrenici u vrijeme embarga UN-a“.

Nove afere u „Naftnim terminalima“ Plo~e

Silajd`i}ev zet ka`njen sa 1.350 KM Vehida Frljka, ~lana Uprave „Naftnih terminala FBiH“ Plo~e (NTF), lokalni sud proglasio je krivim jer Policijskoj upravi nije prijavio anga`man za{titara iz Splita koje je poku{ao uvesti u za{ti}eno podru~je Luke Plo~e. Sutkinja Milanka Or{uli} navela je da je Frljak time prekr{io Zakon o nadzoru dr`avne granice RH i kaznila ga sa 1.350, a Terminale sa 2.700 maraka. Frljak je, ina~e, mu` sestre Harisa Silajd`i}a, predsjednika Stranke za BiH. U Upravu NTF-a postavio ga je federalni ministar industrije Ad. H. Vahid He}o.

Na Univerzitetu Zenica

Promovirano 10 doktora nauka Univerzitet Zenica promovirao je ju~er deset doktora nauka. Rektor Zeni~kog univerziteta Sabahudin Ekinovi} promovirao je doktore nauka u ~etiri oblasti, koji su u protekloj akademskoj godini na UNZE stekli najvi{e akademsko znanje. Omer Hamzi}, Samir Zup~evi} i Emir Nurki}- Zenica: Najvi{e zvanje iz ~etiri oblasti Ka~apor su novi doktori pravnih nauka, doktori knji`evno-historijskih nauka su Muris Bajramovi} i Red`o Butkovi}, doktor ekonomskih nauka Bo`o Vukoja, a doktori tehni~kih nauka Marina Jovanovi}, Sabahudin Ja{arevi}, A. D`. Amra Tali}-^ikmi{ i Muharem [abi}a.

Nakon {to je dobila otkaz

Policiji prijavljene prijetnje [abeti Irfan Nefi}, portparol MUP-a Sarajevskog kantona, potvrdio je da se Nurmedina [abeta, radnica kladionice „Bet -Love“, koja je nakon {to je dva puta bila `rtva plja~ka{a dobila otkaz, obratila policiji u Novom Gradu i prijavila prijetnje od suvlasnika kladionica Igora Bo{njaka. [abeta je ju~er popodne dala izjavu policiji i tra`ila pokretanje prijave protiv Bo{njaka koji negira njenu pri~u i optu`uje je da je uzela novac iz kase. [abeta tvrdi kako nije ta~no da je pronevjerila novac iz E. Ha. kladionice, nego da je uzela svoju zara|enu pla}u.

Tribina SDP-a u Sarajevu

Lagumd`ija: Po~eo lov na SDP-ovce Na tribini SDP-a u Sarajevu sino} je njegov predsjednik Zlatko Lagumd`ija, aludiraju}i na korupcijsku aferu u koju su uklju~eni ~lanovi vodstva te stranke, kazao da je lov na SDP-ovce po~eo kada su shvatili da je izgledna pobjeda njegove stranke na izborima naredne godine. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} istakao je da aktuelna de{avanja predstavljaju koncepcijski udar na SDP jer ta stranka smeta djeliteljima BiH. S druge strane, gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen optu`io je Centralnu izbornu komisiju da „provodi etni~ko ~i{}enje SDP-ovaca“, dok je na~elnik op}ine Novi Grad Damir Had`i} poru~io da }e se ta F. V. stranka obra~unati sa „bandom i la`ovima“.

8

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

teme

ANALIZE Ustavna reforma u BiH - {ta dalje

Entitetsko glasanje treba ograni~iti! Ovaj mehanizam se ne bi mogao koristiti u procesima bitnim za integracije u EU i NATO Dodik bje`i od optu`nice Dr`avnog tu`ila{tva Predstavnici Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava i Evropske unije ponovo }e se naredne sedmice sastati sa bh. zvani~nicima kako bi razgovarali o ustavnim reformama. Me|u u~esnicima s obje strane stola ima onih koji se pitaju „{ta dalje?“ Reforme koje su EU i SAD predlo`ili tokom prvog kruga, jesu brojne, ali je njihov utjecaj na Dejtonski ustav skroman. U tom dokumentu etni~ki identitet i nacionalisti~ka politika temelj su bosanskog politi~kog `ivota.

entiteta. To je, me|utim, minimalno ograni~enje, s obzirom na vrlo {iroko podru~je odgovornosti entiteta u BiH.

Veliki izazov

Prijedlog promjena Prijedlog promjena predvi|a instaliranje uglavnom ceremonijalnog predsjednika i dva potpredsjednika dr`ave koji se bira iz Dr`avnog parlamenta, a daju se ve}e ovlasti premijeru i vladi BiH. Njena izvr{na odgovornost bila bi jasnije i preciznije definirana, uklju~uju}i i sve odgovornosti vezane uz pristupanje Evropskoj uniji. Predlo`enim reformama bi se smanjila, ali ne i uklonila va`nost etni~kog identiteta. Ali, prijedlozi SAD i EU u ovoj fazi su propali. Oni su dobili podr{ku samo jedne od bo{nja~kih politi~kih stranaka. Najglasnije odbijanje - a ono se i najvi{e ra~una - do{lo je od premijera RS Milorada Dodika. On je sasvim jasno kazao da }e braniti ono {to je njegov entitet dobio u Dejtonu. Takav njegov stav uslijedio je uprkos ~injenici da je prijedlog me|unarodnih posrednika i{ao korak unazad daju}i ustupak Dodiku kroz obe}anje da ne}e biti nikakvih zadiranja u tzv. entitetsko glasanje koje njegov najlju}i protivnik Haris Silajd`i} `eli eliminirati. Dakle, koncept po kojem se za Dodikov pristanak i naklonost treba izboriti, nije pro{ao! Mo`da suprotna postavka da rezultat! Me|unarodni posrednici trebaju se vratiti u Sarajevo s usagla{enim prijedlogom u kojem }e nekoliko stvari biti ura|eno dobro, umjesto da se postigne niz polovi~nih rje{enja! Naginjanje dalje prema Dodiku zna~ilo bi ne samo nagrada za nepopustljivost, nego bi i ozbiljno ugrozilo izglede za podr{ku Bo{njaka.

Pi{e: Danijel SERVER Klju~ni sastojak, koji nedostaje iz bo{nja~kog ugla gledanja, ti~e se zahtjeva da se entitetsko glasanje limitira. Ova odredba Dejtonskog ustava nije u skladu s konceptom efikasne evropske vlasti koja je u stanju odgovoriti izazovima integracija u EU i NATO.

Tra`iti protivuslugu od Beograda i Moskve Ne mo`emo vjerovati da }e Dodik sam „nado}i“. SAD su ponosne na svoje znatno pobolj{ane odnose s Beogradom i Moskvom. I jednima i drugima Va{ington je dao zna~ajne ustupke. Naprimjer, SAD su ubla`ile svoje insistiranje da Beograd

mora poslati Ratka Mladi}a u Hag. Moskva je veoma zadovoljna odlukom administracije ameri~kog predsjednika Baraka Obame u vezi s raketnim {titom. Vrijeme je da se i od Beograda i Moskve zatra`i protivusluga tako {to }e od Dodika zatra`iti da pristane na ustavne promjene.

SAD i EU bi trebali vrlo jasno kazati da }e ograni~avanje entitetskog glasanja biti uklju~eno u novi set prijedloga ako sljede}a runda pregovora ne uspije. Time }e Dodiku pokazati da mora prestati s podizanjem zidova i zatezanjima! Koja su ograni~enja tog mehanizma uop}e mogu}a? Venecijanska komisija, ~ije su analize najrelevantnije za Evropljane, predlo`ila je da entitetsko glasanje bude ograni~eno na podru~ja gdje su u pitanju interesi

u vezi s optu`bama za korupciju. Ako Dodik nastavi s odbijanjem ustavne reforme, SAD i EU se trebaju povu}i korak unazad i sa~ekati sa svojim projektom da pro|u izbori naredne godine, a dopustiti pravdi da ide svojim putem. Privremeno povla~enje SAD i EU trebaju dobro iskoristiti. Preporuke Venecijanske komisije nikada nisu dobile podr{ku EU, mada ih je ona koristila tokom aktuelnih pregovora. S druge strane, Sjedinjene Dr`ave su vi{e spremne da biraju {ta }e, a {ta ne}e koristiti iz seta tih preporuka, umjesto da ih u potpunosti prihvate i insistiraju na njihovom provo|enju. Ako Dodik misli da }e ova pitanja nekako nestati - onda je u `alosnoj zabludi. Budu}nost BiH i RS u njoj zavisi od reformi koje osiguravaju ~lanstvo u EU i NATO-u.

Okupljanje visokih politi~ara Ako se pregovori o ustavnim promjenama razvuku i na narednu godinu, Brisel i Va{ington trebaju okupiti grupu visokih politi~ara koji }e predlo`iti set opse`nih promjena kako bi BiH bila u stanju postati ~lanica EU i NATO-a. Oni bi, potom, napravili izvje{taj u kojem bi Vije}u za implementaciju mira (PIC) poredali listu promjena koje bi BiH morala napraviti, a koje bi sve

Veliki izazov za BiH u narednih nekoliko godina bit }e usvajanje legislative koja je potrebna za ulazak u EU. Entitetsko glasanje bi moglo biti eliminirano u situacijama koje se odnose na legislativu potrebnu za pristupanje EU. Specijalni predstavnik EU (EUSR) bi mogao biti taj autoritet koji definira o kojim se zakonima radi. Time bismo, istovremeno, dobili i neku vrstu umek{anih bonskih ovlasti. Sli~na odredba mogla bi se koristiti i u slu~aju „vitalnog nacionalnog interesa“. Ako Dodik istinski `eli vidjeti BiH u EU, ovakve limite bi mogao prihvatiti. U nekim centrima sada se jasno vidi kako je istinski cilj Milorada Dodika da izdvoji RS iz BiH {to je vi{e mogu}e. To se posmatra u kontekstu nastojanja da on izbjegne podizanje optu`nice pred Dr`avnim tu`ila{tvom koje ga istra`uje

strane u toj zemlji morale prihvatiti i po{tivati. To bi, kao i odluka pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu protiv izbornog principa za ~lanove Predsjedni{tva BiH, koji se zasniva na etnicitetu, a o~ekuje se najkasnije naredne godine, trebalo biti polazni osnov za obnovljene aktivnosti na ustavnim promjenama do kraja naredne godine.

Autor je potpredsjednik Centra za inovacije u izgradnji mira pri Me|unarodnom institutu za mir u Va{ingtonu


teme

9

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

AFERE Dioni~ari Postbanke BH tra`e od Mujezinovi}a

Sprije~iti novu plja~ku nacionalnog blaga [e}kanovi} tra`i obustavu „Poteza“ ne odustaje od Fima banke Za{to se kriju podaci o dubinskoj kontroli

Sa pres-konferencije: Inckova podr{ka

(Foto: M. Kadri})

Novi predsjednik Evropskog pokreta u BiH

^ehaji}: Bit }emo most izme|u „malog“ ~ovjeka i EU Horvat: Kreator otimanja

Jedna od najve}ih poslijeratnih afera u BiH u kojoj, kako je na{ list razotkrio, Fima banka poku{ava preuzeti Postbanku BH na gotovo istovjetan na~in kao {to je to u~injeno s vara`dinskom „Podravkom“, a zbog ~ega je u Hrvatskoj uhap{en vlasnik „Fima grupe“ Milan Horvat, potresa cijeli bankarski sektor.

Rje{enje za opstanak Podsjetimo, Postbanka BH je samo u jednom danu dala 33 specijalna kredita vlasnicima Fima banke, vrijedna ~ak tri miliona i 65.900 KM, a da bi oni potom pokrenuli proces pripajanja Fime nekada ve}inskoj dr`avnoj Postbanci. Uz obrazlo`enje da su ugro`eni mali dioni~ari te radnici sarajevskih i mostarskih telekoma i po{ta, federalni ministar prometa i komunikacija Nail [e}kanovi} zatra`io je od Postbanke BH obustavu bilo kakvih poteza ~iji je cilj njeno pripajanje Fima banci. - Ta statusna promjena zna~ila bi ga{enje Postbanke BH i negativne posljedice po interese Vlade FBiH - naveo je [e}kanovi} u pismu ~elnicima Postbanke BH. Zbog cjelokupne situacije i predsjednik Udru`enja dioni~ara Postbanke BH Jasmin Gazija zatra`io je od premijera FBiH Mustafe Mujezinovi}a da sprije~i novu rasprodaju nacionalnog blaga. - Kako bi radnicima i dr`avi vratili ve}insko vlasni{tvo nad

Gazija: Sprije~iti tajkune

EKSKLUZIVNO

[e}kanovi}: Interesi Vlade

Ko je koliko uzeo

Od ukupno datih vi{e od tri miliona KM kredita osobama iz Hrvatske i BiH za dokapitalizaciju Fima banke, me|u kojima su i Horvat, ali i aktuelni direktor te banke Edin Mufti}, a {to je novac kojim se onda kupuje Postbanka BH, jedan dio je ve} morao biti rangiran u rizi~ne kredite B kategorije, saznaje „Dnevni avaz“. U te kredite spada i onaj dat Horvatu. Ekskluzivno objavljujemo i dio spiska koliko je ko novca uzeo u Postbanci BH da bi ga ulo`io u Fima banku, a koja potom treba preuzeti Postbanku. Milan Horvat, predsjednik Nadzornog odbora Fima banke 541.190 KM Ljiljana Vajsbart (Weissbarth), ~lan Nadzornog odbora Fima banke - 419.900 KM Edin Mufti}, direktor Fima banke - 323.180 KM Dubravko @ganec, suvlasnik „Validusa“, ve}inskog vlasnika Fima banke - 253.760 KM Leon Begi}, ~lan Uprave Fima banke - 150.000 KM Ognjen Samard`i}, ~lan Uprave Fima banke - 153.530 KM Artur Gedike, ~lan „Fima grupe“ - 102.440 KM bankom, sredstva za dokapitalizaciju mogu dati „BH Telecom“ i „BH Po{ta“, jer je u pitanju suma od samo 6,3 miliona KM, te uz nekoliko depozita javnih kompanija, ova banka bi ostala i opstala kao doma}a finansijska institucija - ka`e Gazija za na{ list.

[utnja Agencije Istovremeno, sada{nji ve}inski vlasnik Postbanke, holandski fond „Poteza“ kojim upravljaju Slovenci, ne odustaje od namjere da po{to-poto proda svoj udio od 57 posto u banci, zahtijevaju}i odr`avanje Skup{tine dio-

ni~ara i odobravanje spajanje s Fima bankom. - Uprava Postbanke BH ne dozvoljava dioni~arima uvid u rezultate dubinske kontrole Fima banke i mi s pravom sumnjamo da ona ima novca i kapitala da osigura na{u budu}nost. Kako god, mi }emo u~initi sve da sprije~imo lako boga}enje pojedinaca ili grupe tajkuna - poru~uje Gazija. Otvoreno je pitanje {ta }e poduzeti Agencija za bankarstvo FBiH koja je informirana o cijelom slu~aju, a iz koje ju~er nisu `eljeli dati komentar o ovoj aferi. A. HAD@IARAPOVI]

Ako danas ne postignu sporazum s Upravom

U {trajk }e 1.500 `eljezni~ara Vernes Buljugija, predsjednik Sindikata ma{inovo|a @eljeznica FBiH, ju~er je, kako nam je rekao, podnio ostavku na ovu funkciju. Kako nam je rekao Ismail Zejneli, predsjednik Sindikata izvr{nog osoblja podru~ja infrastrukture @FBiH, sindikati }e sa~ekati jo{ danas da se Uprava o~ituje o njihovim zahtjevima. Ukoliko ne budu ispo{tovani, 1.500 ~lanova tri sindikata }e u ponedjeljak stupiti u {trajk.

U razgovoru sa sindikalistima saznali smo kako ni oni me|usobno nisu jedinstveni kada su u pitanju zahtjevi. Ma{inovo|e tra`e isplatu zaostalih pla}a i obustavu disciplinskog postupka protiv {trajka~kog odbora ovog sindikata, dok ostali imaju svoje prioritete. Predsjednik Samostalnog sindikata `eljezni~kih radnika BiH Munir Spahi} je u ranijoj izjavi za na{ list optu`io Buljugiju da

baca pra{inu u o~i neupu}enima i rekao je kako nema nikakve potrebe za {trajkom. - [trajk su zakazali sindikati u kojima je tek nekoliko procenata od ukupnog broja zaposlenih u „@eljeznicama“ tra`e}i ono {to smo mi ve} isposlovali. Do kraja sedmice }emo dobiti pla}u za juli, do 25. novembra za avgust, do 15. decembra za septembar, a do 31. deceE. G. mbra za oktobar.

Evropski pokret u BiH `eli povezati obi~nog, normalnog ~ovjeka s Evropom. Evropa ima pru`enu ruku prema BiH, ali smo, na`alost, ostali toliko izolirani usljed djelovanja na{ih „zvijezda“ a to su na{i politi~ari, kazao je na ju~era{njoj pres-konferenciji u Sarajevu novi predsjednik ovog pokreta Almir ^ehaji} Batko. - Mi }emo biti jedan most izme|u obi~nog, „malog“ ~ovjeka i EU. BiH je bila Evropa i uvijek }e ostati Evropa - istakao je ^ehaji}.

Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) rekao je da se potcjenjuje snaga obi~nih ljudi. - Ljudi u BiH su dobri, vrijedni, talentirani i gdje god odu, svugdje su uspje{ni. To je, mislim, najve}e bogatstvo. Pored prirodnog bogatstva, va{ih resusa, najve}e bogatstvo su gra|ani BiH - kazao je Incko. Ambasador [vedske u BiH Bose Hedberg (Bosse) rekao je da, na jedan na~in, Evropski pokret ima za cilj da odvede BiH u Evropu i da dovede Evropu u BiH.

Ni Mantovaneli nije pomogao

Opet bez dogovora o lokaciji deponije u USK [emsudin Dedi}, premijer Vlade Unsko-sanskog kantona, i osam na~elnika op}ina ovog kantona ju~er su vi{e od ~etiri sata razgovarali sa {efom Svjetske banke u BiH Markom Mantovanelijem (Marco Mantovanelli). Tema razgovora bila je sanitarna deponija, o ~ijoj lokaciji ve} pet godina nema dogovora, iako je vi{e od million KM koje je dala Svjetska banka potro{eno za brojne pilot projekte. Ni ju~er nije bilo rezultata, pa je Svjetska banka dala rok da do 31. decembra na~elnici postignu dogovor o lokaciji. Na~elnici }e ponovo u ~etvrtak poku{ati na}i I. N. [. rje{enje.

Sa ju~era{njeg sastanka: Novi rok 31. decembar

U Mostaru te{ko povrije|en pje{ak

Dok je pretr~avao cestu, naletio na vozilo auto{kole Dra`an Radulovi} (36) te{ko je povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er popodne dogo-

Mostar: „[koda“ kojom je udaren pje{ak (Foto: A. Du~i})

dila na mostarskom Bulevaru. Dok je prelazio ulicu, kako nam je potvr|eno u policiji, u njega je udarila „{koda“ (302-T-776), kojom je upravljala \ana Tiro. Od portparola Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Ane Marije Dedi} saznajemo da se Radulovi} nalazi u te{kom stanju, ali da je van `ivotne opasnosti. Smje{ten je na Intenzivni odjel jer ima potres mozga i slomljenu desnu potkoljenicu. Prema prvim informacijama, Radulovi} je u trenutku kada je nai{la „{koda“ pretr~avao ulicu. Automobil je vlasni{tvo auto{koA. Du. le „Tiro“.


Ha{ki optu`enik stigao u Mostar

Berislav Pu{i} na sahrani svoga oca Ha{ki optu`enik Berislav Pu{i}, kojeg optu`nica, zajedno s ostalim ~elnicima takozvane Herceg-Bosne, tereti za ~i{}enje nehrvata, u protekla dva dana boravio je u Mostaru, kako bi ju~er prisustvovao sahrani svoga oca Andrije. Tako je Pu{i}, po odobrenju Ha{kog tribunala, prvi put od odlaska u Hag kro~io na tlo BiH. Pred mrtva~nicom na Bijelom Brijegu, odakle je krenula pogrebna povorka, kao i na groblju Krivodol - Kru{evo, gdje je pokopan Pu{i}ev otac, bilo je mnogo Mostaraca. No, od visokopozicioniranih hrvatskih politi~ara niko se nije pojavio. Kako smo saznali, Pu{i}a su, prema strogim krite-

10

Zbog neznanja moraju vratiti 100.000 KM! Prije {est godina nadle`ni iz SP@Z-a Biha} sklopili sporazum, misle}i da je donacija, a sada se ispostavilo da se radilo o pozajmici

Mostar: Pu{i} (lijevo) ju~er

rijima Ha{kog tribunala, ~uvali policajci, koji su ve}inom bili u civiloj odje}i. Ina~e, su|enje za ratne zlo~ine Pu{i}u, Jadranku Prli}u, Slobodanu Praljku, Bruni Stoji}u, Valentinu ]ori}u i Milivoju Petkovi}u, traje ve} ~etiri A. Du. godine.

Kada je 12. avgusta 2003. godine sporazumom o dodjeli sredstava za kupovinu stana Fondacija „De Oude Beuk“ iz holandskog grada Vesena dodijelila 45.600 eura Javnoj ustanovi Socijalnopedago{ka `ivotna zajednica (SP@Z) iz Biha}a, niko s bosanske strane nije se upitao kakav je pravni status tog sporazuma.

Direktorica {okirana

Plav{i} ima samo dr`avljanstvo Srbije

Kako je on napisan na engleskom jeziku kojeg niko od nadle`nih prilikom potpisivanja sporazuma nije znao, ispostavilo se da se zapravo ne radi ni o kakvoj donaciji, kako se mislilo, nego pozajmici, zbog ~ega sada ova ustanova mora vratiti dug od oko 100.000 KM!? Krajem pro{le godine Teo Tobe (Theo), predstavnik holandske fondacije, pismom je upoznao aktuelnu direktoricu SP@Z-a Aidu Selimovi} sa vra}anjem

Plav{i}, snaha Biljane Plav{i}, za beogradske „Ve~ernje novosti“, prenijela je Srna. List navodi da su, prema tome, bili bespredmetni zahtjevi Bo{njaka u [tokholmu da nakon pu{tanja iz zatvora bude transportovana u Sarajevo.

Uru~ene nagrade za 44 u~enika

Adnan Ademovi} osvojio medalje iz ~ak tri oblasti (Foto: M. Kadri})

Dr`avni prvak iz matematike i informatike Adnan Ademovi}, u~enik ~etvrtog razreda Druge gimnazije u Sarajevu, jedan je od na{ih najtalentiranijih u~enika, {to pokazuje ~injenica da je osvojio nagrade na federalnom ili dr`avnom nivou iz ~ak tri nauke. Dr`avni je prvak iz matematike i informatike, osvojio je tre}e mjesto na federalnom takmi~enju iz fizike, a u~estvovao je i na matemati~kim i informati~kim olimpijadama. On je jedan od 44 talentirana u~enika iz FBiH kojima su ju~er u Sarajevu na manifestaciji Federalnog

teme

BIZARNO Holandski kredit na engleskom zbunio biha}ke direktore

Novi detalji o ratnom zlo~incu

Nekada{nja predsjednica RS Biljana Plav{i} ima samo dr`avljanstvo Srbije. - U vrijeme kada je Biljana dobila dr`avljanstvo Srbije zakon ove dr`ave je nalagao da se odrekne drugog, dr`avljanstva BiH. To se lako mo`e provjeriti - rekla je Vasilija

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Ademovi}: U~estvovao i na olimpijadama

Ju~er su dodijeljene i plakete nastavnicima, profesor-

Ni~ega se nisam odrekao Iako bi se moglo o~ekivati da se, kako bi postigao ovakav uspjeh iz vi{e oblasti, morao u potpunosti odre}i slobodnog vremena, Ademovi} za „Avaz“ ka`e da to uop}e nije slu~aj i da

se ni~ega nije odrekao. - Trebalo mi je poprili~no truda, ali ne mogu re}i da sam se „napatio“. Imao sam dovoljno vremena za sve stvari koje su mi bitne - ka`e Adnan.

ministarstva obrazovanja i nauke „Znanjem u budu}nost“ uru~ena priznanja i nov~ane nagrade od 500 do 3.500 KM. Radi se o u~enicima koji su osvojili nagrade na federalnim, dr`avnim i olimpijskim takmi~enjima iz matematike, fizike i informatike.

ima, {kolama i stru~nim udru`enjima koja pripremaju u~enike za takmi~enja. Osim resorne ministrice Melihe Ali}, u~enicima su se obratili i ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i}, te federalni premijer Mustafa Mujezinovi}, koji su im ~estitali na uspjehu. G. MRKI]

direktora u septembru pro{le godine nisam bila upoznata s ovim dugom i to je za mene bio {ok. Nakon {to je sudski tuma~ preveo sporazum s engleskog na bosanski jezik, pravnici u Vladi USK potvrdili su da se kredit mora vratiti - ka`e Selimovi}, koja je u rje{avanje ovog na-

imala prijevod na bosanskom“. Me|utim, u dokumentaciji SP@Z-a prona{li smo neprecizan bosanski prijevod sporazuma i na njemu, iz nepoznatih razloga, rukom dopisano „bez kamata na neodre|eno vrijeme“. Prijevod aneksa na bosanski ne posto-

Selimovi}: Sakupila 40.000 KM

beskamatnog kredita od 49.600 eura jer su aneksom ugovora, tako|er, na engleskom, Holan|ani dali jo{ 4.000 eura za renoviranje dva kupljena stana koji su kori{teni za {ti}enike ove ustanove. - Dolaskom na funkciju

Ministar Avdagi}: Bit }e rije{eno Ministar zdravstva i socijalne politike USK dr. Mustafa Avdagi} potvr|uje da se radi o bizarnom slu~aju, te dodaje da je i on kao i direktorica Selimovi} naAvdagi}: Naslislijedio ovaj problem. - Ali, on }e biti rije{en - kazao je je|en problem Avdagi}.

Faksimil sporazuma: Neprecizan bosanski prijevod

slije|enog slu~aja uklju~ila nadle`nog ministra zdravstva i socijalne politike Mustafu Avdagi}a.

Neprecizan prijevod Sporazum za dva stana za {ti}enike potpisao je tada{nji direktor SP@Z-a Avdo Kuduzovi}, a aneks za dodatnih 4.000 eura njegova nasljednica Sena Dru`i} u februaru 2006. Dru`i} ka`e „da je sve ~isto i dodaje kako je

ji. Sudski prijevodi koje je platila aktuelna direktorica Selimovi}, kako bi bila sigurna o ~emu je rije~, autenti~ni su. Selimovi} je do sada uspjela sakupiti 40.000 KM, a na nedavnom sastanku u Biha}u s gostima iz Holandije koji tra`e svoj novac, zaklju~eno je da kompletan dug bude vra}en do kraja 2010. godine. M. DEDI]

Mje{tani kona~no odahnuli

Hrasni~ani prijetili da }e zapaliti ku}u sa 40 pasa @ivotinje iz nehumanih uvjeta premje{tene u kafileriju Op}ina }e snositi tro{kove U sarajevskom naselju Hrasnica i ju~er se trajala drama prilikom izmje{tanja 40 pasa koje je Rusmir Konjihod`i} u nehumanim uvjetima dr`ao u ku}i. „Delo`aciju“ pasa pratili su veterinarski inspektor, radnici kafilerije preduze}a „Rad“, policija, specijalci, predstavnici Op}ine Ilid`a i mje{tani. Svi u kom{iluku su bili ogor~eni. @alili su se nepodno{ljiv smrad iz dvori{ta Konjihod`i}eve ku}e i na napade pasa na njihovu djecu. - Tri godine ovdje niko ne `ivi normalno. Djecu pratimo u {kolu. Ako sada ne odvezu pse, ili }emo mu zapaliti ku}u ili blokirati cestu. Ovo vi{e ne mo`emo trpjeti ka`e je Himzo Durmo.

Sarajevo: Izmje{tanje pasa uz nadzor policije

Hrasni~ane je uznemirilo i to {to je Konjihod`i} uz svojih 20, tu smjestio jo{ toliko

(Foto: I. [ebalj)

pasa Jasmine Kapetanovi} koji su prije tri dana izba~eni iz stana na Ciglanama.

Konjhod`i} se raspravljao s policijom i kom{ijama, psovao i odugovla~io da ih pusti. Tvrdio je da je profesionalni dreser i da `ivi od toga, a sve se to de{avalo uz lave` i cviljenje pasa. Mje{tani su uglas govorili da ovo nisu ~ista posla i da su psi samo paravan za mnogo ve}i kriminal. Nakon dugih i mu~nih pregovora s inspektorom Sulejmanom Mehmedspahi}em, Konjhod`i} je kona~no odobrio izmje{tanje pasa i uz pomo} radnika „Rada“ smjestio ih u vozila. Op}ina Ilid`a preuzela je na sebe tro{kove smje{taja i hrane za pse, a radnici su Konjhod`i}a ubijedili da Ad. A. ne}e biti ubijeni.


teme

11

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

ISTRAGE Podr{ka inicijativi za formiranje komisije

Parlament FBiH provjerava rad Zufera Dervi{evi}a! Istra`nu komisiju tra`i BPS, podr`avaju SDA, SBiH, SDP, HDZ 1990 Dervi{evi} poslanicima prijetio istragom @eli nas u{utkati, ka`e Red`i} Poslanici Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH u srijedu su podr`ali sa 46 glasova inicijativu Kerima Lu~arevi}a i Sande Red`i}, poslanika BPS-Sefer Halilovi}, da bude formirana istra`na komisija koja }e ispitati rad Finansijske policije FBiH i njenog ~elnika Zufera Dervi{evi}a.

Red`i}: Brojne sumnje

Dervi{evi}: O~it strah

[ta }e biti zadaci istra`ne komisije Ispitati sve predmete Finansijske policije od 2000. do 2009. godine Ispitati koliko je bilo osloba|aju}ih presuda nakon prijava koje je Dervi{evi} podnio

Faksimil dopisa Zufera Dervi{evi}a: Pritisci na poslanike

vi{evi}, o~ito u strahu da }e njegove malverzacije u Finansijskoj policiji iza}i na vidjelo, zaprijetio poslanicima BPS-a da }e od Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo tra`iti pro-

Poslani~ka pitanja: Red`i} tra`i odgovore Kako je godinama u Finansijskoj policiji FBiH nezakonito radilo pet slu`benika, a koje je otkrila Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH

 Kakva je sudbina 147.630 austrijskih {ilinga (oko 21.090 KM) koje su Dervi{evi}evi inspektori jo{ u maju 1997. uzeli iz firme „Bra}a Bajri}“ u Cazinu

- Pitanja sam postavila 28. septembra ove godine. Prema poslovniku, Dervi{evi} je na njih morao odgovoriti u roku od 15 dana, ali to se nije desilo. On ne po{tuje institucije sistema ove zemlje, {to je nedopustivo - ka`e Red`i}.

Sjedi{tu bijeljinskog Med`lisa nema spasa

Penzioneri: O~ekuju odluku UO

nacionalni spomenik BiH. Ima dva pristupna puta i glavni ulaz sa centralnog gradskog trga. U cini~nom odgovoru upu}enom Med`lisu stoji: „Smatramo da Atik d`amija ima ulogu spomenika duhovne kulture za gra|ane ovoga grada, kao {to to ima i Eparhija zvorni~ko-tuzlanska, a ne spomenika koji je sam sebi svrha i da je zbog toga potrebno da bude otvoren i dostupan i da mu je olak{ano svakodnevno funkcionisanje u skladu s njegovom namjenom i zna~ajem“. Da se u planu ne}e ni{ta promijeniti, pokazuje i to da je Eparhija zvorni~ko-tuzlanska, na ~elu s vladikom Vasilijem Ka~avendom, ~uvenim zemljoljupcem i srebroljupcem, ve} po~ela graditi administrativni objekt budu}e bogoslovije i prije usvajanja nacrta ovog plana, dakle, bez potrebne gra|evinske dozvole i urbanisti~kih saglaE. M. snosti.

Njema~ki ambasador obi{ao d`amiju u Vitini

[mit: Neka obnova bude simbol pomirenja

Smije{ne tvrdnje

Njema~ka za rekonstrukciju donirala 50.000 eura

- Dervi{evi} tvrdi da smo povrijedili Zakon o za{titi tajnih podataka i da }e o navedenim nezakonitostima i njegovim potencijalnim izvr{iteljima iz zakonodavne vlasti obavijestiti tu`ila{tvo. Ove tvrdnje su smije{ne, ali to je samo jo{ jedan u nizu poku{aja da nas zastra{i kako bi prestali postavljati poslani~ka pitanja. Dervi{evi} `eli da nas u{utF. VELE ka - rekla je Red`i}.

Njema~ki ambasador u BiH Joakim [mit (Joachim Schmidt) ju~er je sa suprugom Barbarom obi{ao obnovljenu d`amiju Ali-bega Kapetanovi}a u Vitini kod Ljubu{kog, koja je, izme|u ostalog, i uz pomo} sredstava Njema~ke u iznosu od 50.000 eura spa{ena od uru{avanja. - Sa~uvali smo ovu d`amiju od propada- [mit (lijevo) u Vitini: O~uvanje identiteta Bo{njaka nja i dali doprinos o~uvanju nacionalnog identiteta mostarski muftija Seid ef. Smajki} Bo{njaka u ovom kraju, a ujedno i ljubu{ki imam [emso ef. Germi}, smo i promovirali kulturni dijalog na~elnik Ljubu{kog Nevenko Baru ovom dijelu Hercegovine. @e- bari}, te savjetnik premijera FBiH limo da u Vitini obnova ove d`ami- Timur Numi}. Ina~e, za obnovu d`amije Alije bude simbol pomirenja i tolerabega Kapetanovi}a ukupno je ncije - kazao je [mit. Zajedno sa [mitom d`amiju su izdvojeno 180.000 KM, a sredstva obi{li i predsjedavaju}a Komisije su, osim Njema~ke, dali Vlada za o~uvanje nacionalnih spomeni- FBiH i Ministarstvo za izbjeglice i A. Du. ka BiH Amra Had`imuhamedovi}, ljudska prava BiH.

Danas o iznosu redovnih penzija

PIO/MIO, i on mi je rekao da jo{ nije prikupljen sav novac. Nakon

Nadle`na op}inska slu`ba u Bijeljini odbila je svih sedam primjedbi na Nacrt urbanisti~kog projekta „Lokacija 2“, odnosno Prostora duhovne kulture, stanovanja i zelene povr{ine u okviru regulacionog plana „Centar grada“. To zna~i da Skup{tina op}ine ve} na narednoj sjednici 3. novembra mo`e usvojiti planove izgradnje prilazne saobra}ajnice zbog koje }e biti oduzeto oko 100 kvadratnih metara harema Atik d`amije, a bit }e sru{ena zgrada u kojoj se nalaze privatni stanovi Bo{njaka i poslovni prostori te sjedi{te Med`lisa Islamske zajednice u Bijeljini. Na ovaj nacrt `alili su se Med`lis te Amir Osmanbegovi}, Mehmedalija Had`ibeganovi}, Sadeta Deli}, Sead Dubrav~evi}, Mirsad Dubrav~evi} i Radmila Jovanovi}. Sve primjedbe ocijenjene su kao neosnovane. Da podsjetimo, Atik d`amija je

vo|enje istrage protiv njih jer su njegov akt od 15. jula ove godine, ta~nije odgovore na njihova ranija poslani~ka pitanja, neovla{teno prezentirali javnosti?!

Upravni odbor Zavoda PIO FBiH

Upravni odbor Zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije BiH danas }e odlu~iti da li }e oktobarske penzije biti umanjene ili }e ostati na koeficijentu 1,65. Jo{ definitivno nije poznato ni da li }e biti prikupljen sav novac neophodan za penzije. Portparol Zavoda Zarif Safi} kazao nam je da trenutno nema dovoljno novca, ali da se ta situacija mo`e i promijeniti zavisno od uplata doprinosa. Omer Omerefendi}, predsjednik Saveza Udru`enja penzionera FBiH, me|utim, siguran je da }e oktobarske penzije biti ispla}ene po koeficijentu 1,65. - Razgovarao sam s Ivanom Rogi}em, zamjenikom direktora

Op}inske vlasti uputile odbijenicu

Zbog izgradnje prilazne saobra}ajnice bit }e oduzeto i oko 100 kvadratnih metara harema Atik d`amije

Nedostatak kvoruma Osim predstavnika BPS-a, podr{ku ovoj inicijativi dali su poslanici SDA, SBiH, SDP-a, HDZ-a 1990. No, kako nam je pojasnila Red`i}, zbog nedostatka kvoruma, odluka formalno nije mogla biti usvojena. - Naime, Predstavni~ki dom radio je sa samo 51 poslanikom, ali mi }emo na novoj sjednici ponovo pokrenuti inicijativu i vjerujemo da }e ona tada biti usvojena. Podr{ka koju smo dobili je velika. Ovo je jasan signal da je Parlament spreman provjeriti rad Finansijske policije - ka`e Red`i}. Ona je potvrdila i da je Der-

Bijeljina: Urbanisti~ki plan centra grada

dugog ubje|ivanja, dogovorili smo se da menad`ment Zavoda predlo`i Upravnom odboru dono{enje odluke o koeficijentu 1,65. Za ovaj mjesec se mo`e o~ekivati da one ostanu na istom nivou, ali je za budu}e penzije neizvjesna situacija - kazao je Omerefendi}. Dodao je da }e zbog toga Savez odr`ati sjednicu 3. novembra kako bi odlu~ili o daljnjim koracima. - Zna se stanje i koji su njegovi uzroci. Jasno je da doprinosi ne}e mo}i pokriti penzije do kraja ove, a ni tokom idu}e godine. Neizvjesno je ho}e li nam Vlada FBiH vratiti dugovanja tako da }emo morati ne{to poduzeti - istakao je Omerefendi}. E. Ha.

Hakeri napali „Business magazin“ Web-stranicu „Business-magazina“ ju~er su napali hakeri, ali nisu obznanili zbog ~ega su to u~inili. Prema prvim dostupnim informacijama, ovaj hakerski uradak potpisuje Marokanac kodnog naziva Aymanoffice, saop}ila je Redakcija „Businessa“.


12

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

teme

TUZLA Afera na Univerzitetu dobiva nove dimenzije

„Hidrogradnja“: Nije ispunjeno ranije obe}anje

(Foto: J. Brutus)

Ponovo {trajk u „Hidrogradnji“

Radnici tra`e pla}e i smjenu menad`menta Uposlenici sarajevske „Hidrogradnje“, ta~nije Remontnih radionica i transporta, te dio radnika direkcije ovog preduze}a od ponedjeljka su u {trajku. Od poslodavca zahtijevaju uplatu pla}a te zdravstvenog i penzionog osiguranja. Obja{njenje menad`menta je da posla nema i da ga ne}e ni biti, te da zbog toga nema ni para, ka`u radnici. Zbog nemogu}nosti da im osiguraju posao, radnici tra`e smjenu menad`menta kompanije kao i v. d. direktora Semina Ma{i}a.

- Tra`imo smjenu Ma{i}a i njegovih saradnika. On je vr{ilac du`nosti ve} 16 mjeseci. I sam ka`e da mu je problem imenovanje. Ipak, mi bismo voljeli da ne bude imenovan, jer ovakvim njegovim radom potonut }emo jo{ dublje - rekao je predsjednik [trajka~kog odbora Senad Muratovi}. ^lan [trajka~kog odbora Jasmin Arifi} ka`e da je {trajk ponovo pokrenut jer nije ispunjeno ranije obe}anje da }e biti rije{eni problemi sa zdravstvenim osigurE. G. anjem.

Vlada FBiH o „Energopetrolu“

Uskoro poni{tenje ugovora s konzorcijem MOL-INA Vlada FBiH je poslije ju~era{nje sjednice u Sarajevu jo{ jednom odgodila dono{enje kona~ne odluke o raskidu ugovora s konzorcijem MOL-INA o dokapitalizaciji sarajevskog „Energopetrola“. Iako je Ured za informiranje Vlade FBiH prvo saop}io da je donesena odluka o izboru revizorske ku}e koja treba provjeriti ulaganja u „Energopetrol“, to nije u~injeno. - Ugovor o dokapitalizaciji }e najvjerovatnije ubrzo biti raskinut, a nismo se izja{njavali, jer svi ministri trebaju dobiti na uvid originalni ugovor o dokapitalizaciji, pa bi se tako o ovom pitanju mogli izja{njavati ve} na narednoj sjednici - kazao je nakon sjednice premijer FBiH Mustafa Mujezinovi}. Izme|u ostalog, Vlada je odr`ala raspravu o budu}em zakonu o pla}ama du`nosnika u FBiH, a taj propis je Mujezinov} nazvao „politi~ki te{kim“, jer bi

Ba{i} najavio podno{enje krivi~ne prijave Neka {uti, jer imam jo{ puno stvari o njemu, ka`e Tufek~i}, koji ju~er ka`e da nije imao vremena oti}i u Tu`ila{tvo Dekan Rudarsko-geolo{kog fakulteta Abdulah Ba{i} najavio je ju~er da }e podnijeti krivi~nu prijavu protiv rektora Univerziteta u Tuzli D`eme Tufek~i}a zbog toga {to je neovla{teno plasirao i zloupotrijebio snimak njegovog razgovora sa studentima. - Taj razgovor nije bio tajni, ve} javni. Sa studentima sam razgovarao na njihov zahtjev u prostorijama fakulteta prije otprilike mjesec - ka`e Ba{i}.

Tu`ila{tvo bez prijave Ba{i} ka`e da nije preslu{ao snimak, ali ka`e da zna o kojem se sastanku radi, te da su mu prisustvovala trojica predstavnika Unije studenata, od kojih je jedan tajno snimao razgovor i o~ito ga predao Tufek~i}u. Tufek~i} je, {to je i sam potvrdio, snimak imao prije petnaestak dana, ali ga je prekju~er prvi put javno spomenuo. Kako smo ve} objavili, on je javno iznio i optu`be da su „profesori studentima nudili 100.000 KM za njegovu smjenu“. Osim toga, kazao je da je snimak predao Tu`ila{tvu i MUP-u TK. U ovim institucijama, me|utim, negiraju da su od rektora Tufek~i}a dobili bilo ka-

Ba{i}: Javni razgovor

Tufek~i}: Ima ponudu

kvu prijavu ili snimak. - Nakon provjere, sa sigurno{}u mogu re}i da Tu`ila{tvo nije zaprimilo prijavu ili audio zapis ni od rektora, ni od Univerziteta kao pravnog lica - kazao je tu`ilac Damir Ali}. Rektor Tufek~i} ju~er je za „Avaz“ rekao da nije imao vremena oti}i u Tu`ila{tvo, ali da }e to uraditi danas. Snimak je, potvr|uje, dobio od studenata.

- Snimak sam dobio od predsjednika Unije studenata Edina Eminovi}a i on mi je rekao da mu je nu|en novac. Znam i ime ~ovjeka koji je nudio taj novac, ali o tome }u govoriti u istrazi. Eminovi} je ~estit ~ovjek i student i zbog njegovog po{tenja, ja }u mu, kad god mu to u `ivotu bude potrebno, pomo}i - kazao je Tufek~i}.

Senat podr`ao dogovor studenata i Vlade Mujezinovi}: Rasprava o pla}ama

na jedinstven na~in trebao regulirate pla}e du`nosnika od op}ine do federalnog nivoa. Osnovicu za obra~un utvr|ivala bi Vlada FBiH u dogovoru sa Sindikatom. Mujezinovi} je ponovio stav da ne}e biti smjena u „Naftnim terminalima“ Plo~e dok Istra`na komisija Parlamenta FBiH ne okon~a posao i utvrdi stvarno staAd. H. nje u toj kompaniji.

Nacrt zakona o zdravstvenoj za{titi

Istovremena javna i privatna praksa je sukob interesa

Alikadi}-Husovi}: Saop}ila zaklju~ke (Foto: M. Kadri})

Ba{i} i Tufek~i} jedan drugom prijete tu`bama

Odbor za zdravstvo Predstavni~kog doma Federalnog parlamenta organizator je javne rasprave o Nacrtu zakona o zdravstvenoj za{titi koja je za zdravstveno osoblje organizirana ju~er u Sarajevu. Prema zaklju~cima koje je prezentirala Amila Alikadi}-Husovi}, ljekar i zastupnik u Parlamentu FBiH, ve}ina u~esnika javne rasprave smatra da istovremeno bavljenje ljekara javnom i privatnom praksom predstavlja sukob interesa, javila je Fena.

Senat Univerziteta u Tuzli zasjedao je ju~er i podr`ao je dogovor izme|u studenata i Vlade TK o tome da se studenti koje susti`e novi nastavni plan mogu upisati u narednu godinu, te da pri tome mogu prenijeti ukupno ~etiri ispita iz dvije godine stu-

dija. To }e, prema rije~ima rektora Tufek~i}a, biti veliki finansijski udar na Univerzitet. - Samo na Medicinskom fakultetu }e iz tre}e u ~etvrtu godinu prije}i oko 500 studenata. Postavlja se pitanje kako fizi~ki organizirati nastavu - ka`e Tufek~i}.

Bili prijatelji - S Ba{i}em sam bio dobar prijatelj i on zna {ta sam ~inio za njega. Svi ti podaci, u trenucima kada se budem morao braniti, bit }e iskori{teni protiv njega. Prema tome, jo{ uvijek mu nudim neka {uti, jer ja imam jo{ puno stvari o njemu. I dalje mu nudim da sjednemo i razgovaramo - doslovno je kazao rektor Tufek~i}. Eminovi}, jedan od glavnih aktera afere, koji je prije dva dana tvrdio „da nema pojma ni o kakvim snimcima“, ju~er se nije javljao na E. HUREMOVI] telefon.

Ko su trojica uhap{enih za genocid

Srebreni~ki d`elat `rtve u~io folkloru Ili} je vlasnik kladionice i ~lan KUD-a u Srebrenici, Jevi} predsjednik d`udo kluba, a \uri} ~lan Takmi~arske komisije Odbojka{kog saveza BiH Biv{i visoki funkcioneri MUP-a RS i penzionisani pukovnici policije, Mendeljev \uri} zvani Mane i Du{ko Jevi} zvani Staljin, osumnji~eni za genocid u Srebrenici, koje su prekju~er u Bijeljini uhapsili pripadnici SIPA-e, uprkos optere}uju}oj ratnoj pro{losti, bezbri`no su proveli poslijeratne godine u semberskoj ravnici. Ni{ta bezbri`nije nije `ivio ni Zoran Ili} iz Dugog Polja kod Srebrenice, koji je tako|er prekju~er uhap{en u istoj akciji SIPA-e. Ili} je vlasnik kladionice „Zoneks“ u Srebrenici. No ono {to je naj{okantnije jeste podatak da je Ili} do prije dvije godine u~estvovao u radu Kulturno-umjetni~kog dru{tva „Va-

Ili}: Bio u folkloru

Jevi}: Prijeratni d`udista

so Jovanovi}“ i srebreni~ku djecu, me|u kojima je bilo i djece Bo{njaka koji su u julu 1995. godine surovo ubijeni, u~io prvim koracima igre i plesa. Jevi} se nakon penzionisanja bavio ugostiteljstvom, a kao aktivni d`udist iz sarajevskih prijeratnih godina i u Bijeljini je do{ao do mjesta predsjednika i trenera

D`udo kluba Panteri. \uri}, nekada{nji odbojka{ u Sarajevu, donedavno je bio sekretar Odbojka{kog kluba Radnik Bijeljina, ali i \uri}: Nekada{nji ~lan Takmi~arske komisije odbojka{ Odbojka{kog saveza BiH. Kako je „Dnevnom avazu“ ju~er potvrdio portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i}, Sudu Bosne i Hercegovine upu}en je zahtjev za odre|ivanje pritvora \uri}u, Jevi}u i Ili}u. Sudska odluka o tome trebala bi biti poznata danas. E. MUSLI - Me. MUSTAFI]


teme

13

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

POSLOVI [vedski diplomata dobro zara|ivao uprkos aferama

Karl Bilt partnere tra`io u Srbiji i RS Putem fonda „East Capital“ ulagao u Bora~ku organizaciju RS, na ~elu s Karad`i}evim saradnikom Pantelijom ]urguzom Nekretnine u Srbiji Direktnim u~e{}em u odlu~ivanju o prijevremenom pu{tanju na slobodu ratne zlo~inke Biljane Plav{i}, {vedski ministar vanjskih poslova Karl Bilt (Carl Bildt) ponovo je `estoko osu|en u svojoj zemlji, BiH, ali i cijeloj Evropi.

edski mediji, komentiraju}i ovaj za njih prvorazredni skandal, u prvi plan su isticali da je BORS produ`ena ruka SDS-a, a njen prvi ~ovjek Pantelija ]urguz jedan od najbli`ih saradnika zlo~inca Radovana Karad`i}a te da je njene brojne ~elnike smijenio visoE{daunove smjene ki predstavnik Pedi E{daTo je mnoge podsjetilo un (Paddy Ashdown) zbog na aferu koja je razotkrila pomaganja ha{kim bjeguda Bilt odli~no zara|uje ncima. unov~avanjem politi~kih „East Capital“, koji je u kontakata, odnosno kada ovoj regiji predvodio Bilt, su 2007. u javnost procurile do{ao je do dionica u ABS bainformacije da ima unosan nci, Investicijsko-komercijaposao u BiH, u kojem su lnoj banci u Zenici, UPI bamu partneri ~ak i osobe nci, Gra|evinskom preduosumnji~ene za kriminal i ze}u [GP u Sarajevu, PIFpomaganje ha{kim bjegu- ovima iz Banje Luke „Euncima. roinvestmentu“, „Zepteru“, U izvje{taju {vesarajevskim fondovidske finansijske inma „Bonusu“ i „Prespekcije navodi se da ventu“... „East Capije putem fonda „East tal“ je najvi{e ulo`io u Capital“, ~iji je bio srbijansku banku ~lan izvr{nog komiAIK, ~ije su cijene diteta, Bilt 2005. u Boonica „neo~ekivano“ ra~ku organizaciju pove}ane 2007., kada RS (BORS) ulo`io su bilje`ile skok od 85 500.000 {vedskih krposto. „East Capital“ una (oko 100.000 Bilt: Skandalozni ulo`io je u dionice KM), a potom i jo{ detalji iz „Telekoma Srbije“, 300.000 maraka. [v- biografije koji je kupio „Tel-

Faksimil: [vedska {tampa pisala je o BORS-u

Persona non grata Tokom vojnooslobodila~kih akcija „Bljesak“ i „Oluja“ 1995. Bilt je u vi{e navrata tra`io vojnu intervenciju UN-a i NATO-a protiv Hrvatske kako bi se o~uvala, tzv. SAO Krajina. To, kao i njegovo kasnije opravdavanje srpskih zlo-

~ina okarakterizirali su ga 1995. u Hrvatskoj kao personu non grata, navode}i da je izgubio kredibilitet potreban za ulogu posrednika mira. No, posljednjih pet godina, od kako je kupio vilu u @rnovu na Kor~uli, redovan je gost tog hrvatskog otoka.

ekom Srpske“. Uz sve to, indirektno je i vlasnik vi{e nekretnina i dionica u zemljama na{e regije, od ~ega ih je najvi{e u Srbiji.

Afera s dionicama u RS izbila je nekoliko mjeseci po{to se sti{ala ona u kojoj je optu`en za sukob interesa zbog posjedovanja dionica ruskog plinskog diva „Gazproma“.

Naslovnica Biltovog bloga

24 sata, a svi Palestinci }e nestati, a mi imamo 100 posto od Izraela“. O~ekivano, ni ovoga puta nije prona|ena Biltova odgovornost.

Prodao dionice Neposredno po{to je imenovan za ministra vanjskih poslova [vedske, saznalo se da je vlasnik 15.000 dionica kompanije „Vostok nafta“, koja je ve}inski vlasnik „Gazproma“. Bio je prinu|en prodati dionice, a procijenjeno je da je na taj na~in zaradio vi{e od 200.000 eura. No, ovo nije sve. Bilt je, kako se tada procjenjivalo, imao dionice u tridesetak kompanija, a njihova se vrijednost procjenjuje na dva miliona i 240 hiljada S. [KULETI] eura.

Sud pregovara s Radovanom Karad`i}em

Zlo~inac }e u svakom slu~aju odgoditi su|enje Mogu}e dvije opcije, ali u obje slijedi odgoda do tri mjeseca Zlo~inac Radovan Karad`i} ne}e se ni u ponedjeljak 2. novembra, pojaviti pred Pretresnim vije}em, kada }e biti izno{en drugi dio uvodne rije~i Tu`ila{tva, izjavio je ju~er Tanjugu ~lan njegovog pravnog tima advokat Goran Petronijevi}. Prema neslu`benim informacijama „Dnevnog avaza“, u posljednja dva dana traju razgovori predstavnika Suda s Karad`-

i}em i ~lanovima tima njegove odbrane na kojima se poku{ava posti}i kompromisno rje{enje kojim bi se on privolio da prisustvuje nastavku su|enja. Jedna od opcija je da dobije dodatnih dva do tri mjeseca za pripremu svoje odbrane, dok je druga da mu bude dodijeljen branilac po slu`benoj du`nosti. I u tom slu~aju, braniocu bi

Masovna grobnica kod Sokoca

Prona|eni i skeletni ostaci djeteta Pretpostavka da grobnica krije izme|u 20 i 30 `rtava

Rasisti~ki komentari na blogu Na internet-stranici enciklopedije Wikipedia izneseno je vi{e kontroverzi o ovom „diplomati“, gdje se navodi da je upitna njegova uloga kao ~lana Me|unarodnog savjetodavnog vije}a Odbora za osloba|anje Iraka, koja je gurala Bu{ovu administraciju u invaziju na Irak. Tako|er, isti~e se da je bio kritiziran zbog uplitanja u rat u BiH na na~in suprotan nastojanjima me|unarodne zajednice. Tu je naveden i podatak da je 2007. otvorena istraga protiv Bilta zbog rasisti~kih komentara na njegovom blogu, koji nisu uklonjeni. Jedan od komentatora nazvao je Palestince „|avoljim potomstvom“ i „manjim od `ohara“, dok je drugi naveo: „Dajte nam

Sa ju~era{nje ekshumacije: Ni `ene nisu bile po{te|ene

bilo ostavljeno bar tri mjeseca da prou~i predmet i da se pripremi za su|enje. Kakvu }e odluku u vezi s nastavkom su|enja Radovanu Karad`i}u donijeti Pretresno vije}e, moglo bi biti poznato tek u utorak 3. novembra. No, jo{ prvog dana po~etka su|enja tu`iteljica Hildegard Erc-Reclaf (Uertz-Retzlaff) skrenula je pa`nju sudi-

jama na mogu}e posljedice koje mogu proiza}i u slu~aju da Vije}e odlu~i da su|enje bude nastavljeno bez prisustva Karad`i}a. Podsjetila je na slu~aj Vojislava [e{elja kada je @albeno vije}e poni{tilo raspravu na kojoj je Tu`ila{tvo bez prisustva optu`enog iznijelo uvodne argumente i zatra`ila da ovo njeno zapa`anje bude uneseno u zaA. HAD@I] pisnik.

^lanovi Instituta za tra`enje nestalih BiH, ICMP-a i radnici Gradskih grobalja Visoko zapo~eli su ju~er ekshumaciju tijela iz masovne grobnice u gustoj borovoj {umi nedaleko od sela Be}ari kod Sokoca. Prvog dana locirano je sedam nekompletnih skeletnih ostataka, me|u kojima i jednog djeteta mla|eg od 15 godina. Pretpostavka je da grobnica krije izme|u 20 i 30 `rtava iz 1992. Prije sedam mjeseci na lokaciji udaljenoj dvadesetak metara ekshumirano je osam tijela. Pretpostavlja se da se ra-

di o stanovnicima sela Mi}ivode i Kute. Imena tih 38 osoba nalazi se na evidenciji nestalih. Prema izjavama svjedoka iz Ko`are u Kne`ini gdje su bili zato~eni, do strati{ta su dovezeni autobusom. Veliki broj ju~er prona|enih ~ahura svjedo~i o na~inu na koji su ubijeni. @enski nakit dokaz je da nije bilo milosti ni za `ene. - Do grobnice smo do{li uz pomo} svjedoka. Jo{ ima ljudi koji `ele da ka`u {ta znaju - ka`e Srpko Batini}, {ef Podru~nog ureda Instituta za tra`enje nestalih IsAl. B. to~no Sarajevo.

U biha}kom naselju Harmani

Lipova~a uru~io gra|evinsku dozvolu za gradsku d`amiju U biha}kom naselju Harmani na temeljima budu}e gradske d`amije na~elnik Biha}a Hamdija Lipova~a ju~er je, pred imamima Med`lisa Islamske zajednice Biha} i profesorima Islamskog pedago{kog fakulteta, muftiji biha}kom Hasanu ef. Maki}u uru~io gra|evinsku dozvolu za ovaj islamski vjerski objekt. - Izgradnja ove d`amije odavno je u `i`i interesiranja javnosti i zbog toga smo nastojali zajedno s na~elnikom Lipova~om, administracijom Op}ine Biha} i projektantom Aladinom Sara~evi}em da sve bude po zakonu - kazao je muftija Maki} i napomenuo da su temelji budu}e d`amije na parceli od tri dunuma izgra|eni na osnovu izdate urbanisti~ke saglasnosti. Muftija biha}ki dodao je kako se bajram-namazi u Biha}u klanjaju u dvorani Luke, a izgradnjom gra-

Lipova~a i ef. Maki}: Poziv gra|anima da pomognu

dske d`amije vjernici }e dobiti kvalitetan prostor za obavljanje namaza. Lipova~a je konstatirao kako on i njegove slu`be nikada ne bi izdale gra|evinsku dozvolu koja nije u skladu sa zakonom i pozvao je gra|ane Biha}a da se uklju~e u izgradnju budu}eg vjerskog objekta s dvije munare, visine 45 metara. Vrijednost projekta je 700.000 KM. M. DEDI]

Danas presuda Predragu Kujund`i}u

 U Sudu BiH danas }e biti izre~ena presuda Predragu

Kujund`i}u, koji se tereti za zlo~in protiv ~ovje~nosti na podru~ju op}ine Doboj, saop}eno je iz ove pravosudne institucije. Prema navodima optu`nice, Kujund`i}, koji je bio komandant jedinice „Predini vukovi“, nije sprije~io progon nesrpskog stanovni{tva u periodu od prolje}a 1992. do jeseni 1993. godine, koji su ~inili njegovi podre|eni.


Ramiz Omanović

Smijenio bih bh. političare Lični profil novoimenovanog predsjednika Sindikata tekstila, kože, obuće i gume BiH

NEGIRANJE GENOCIDA - Negirati genocid je sramota za svakog čovjeka. Dočekati osobu koja je osuđena, koja je dokazani zločinac je javno podržavanje zločina koje je ona počinila! Stidi se Milorade Dodik svih žrtava! Stidi se i Bošnjaka i Srba i Hrvata! Stidi se stoljeća u kojem živimo! Stidi se srpske omladine koju truješ i obmanjuješ! Mirza, Tuzla. BILTU DRAŽI BEOGRAD - Po ko zna koji put Karl Bilt je pokazao na čijoj je strani! Draži mu je Beograd i sve što je srpsko! Njega i njegovu suprugu treba proglasiti personama non grata u BiH! Saša, Sarajevo.EKSKLUZIVNO Šta su sve preživljavali naši radnici

Gvantanamo u Azerbejdžanu Izlaz smo imali samo do 19.30 sati Nisu smjeli ni stati, a kamoli zapaliti cigaretu Prva grupa od devet prevarenih radnika, od kojih su četvorica Srbijanci, a pet državljani BiH, 23. oktobra ove godine napustila je Azerbejdžan i firmu "Serbaz", vlasnika Bože i Milana Vučjevića. Tako je okončana njihova golgota i patnja, ali ono što su doživjeli na dva gradilišta u Minginčaru i Bakuu nikada neće zaboraviti.

Prepolovljena plaća

Omanović: Nemam auto

Upornost. Vaš najbolji prijatelj je: Supruga. Pratite li političku situaciju: Kad moram. Da imate 15 minuta vlasti, šta biste prvo uradili: Smijenio bih bh. političare. Biste li učestvovali u šouu realnosti: Nemam namjeru.

Dnevni avaz 061-142-015 KOJA IRONIJA Žrtve zločina i porodice ubijenih pod komandom Biljane Plavšić su plaćanjem PDV-a platile i njen udobni povratak iz Švedske avionom Vlade RS. Koja ironija! ZABRANITI DOLAZAK - Treba zabraniti Biljani Plavšić dolazak u BiH, prelazak bh. granice na bilo kojem mjestu, jer je osuđena za najteža krivična djela. LAKRDIJA OD SUĐENJA - Gledam ovu lakrdiju od suđenja zločincu Radovanu Karadžiću. Sljedeće što očekujem jeste da zločinac zatraži da se brani sa slobode. A šta ćemu odgovoriti Haški tribunal, nisam najsigurniji. Samir.

SAOSJEĆANJE SA ŽRTVAMA Sulejman Tihić, Haris Silajdžić i Zlatko Lagumdžija trebali bi pokazati bar malo dostojanstva, karaktera i saosjećanja sa žrtvama genocida i prekinuti sve buduće kontakte sa Karlom Biltom. PREKINUTI KONTAKT - Ako Karl Bilt ne može biti proglašen nepoželjnim u cijeloj Bosni i Hercegovini, to se može uraditi u Federaciji. Mogu Bošnjaci u Federaciji prekinuti svaki kontakt s njim. Sramotno je to što je učinio, što je ratnog zločinca pustio prije vremena, jer se, kako je kazao švedski parlamentarac, on založio da Biljana Plavšić izađe na slobodu prije vremena.

Rudar Osman Alihodžić (61) iz Gračanice u Azerbejdžanu je prošao pravi pakao. Za nešto više od godinu, koliko je bio angažiran putem "Serbaza", doživio je puno toga negativnog. - Prošle godine plaća nije bilo loša, satnica je bila šest dolara, ali ove su nam bez objašnjenja primanja prepolovljena. I to bi se izdržalo da gazde nisu uvele različite torture. Tako smo u domu gdje smo spavali morali biti najkasnije u 19.30 sati. Onaj ko zakasni bio bi kažnjen sa 1.000 dolara - priča Alihodžić. Kako kaže, najteže mu je bilo

Alihodžić: Okončana golgota i patnja

(Foto: H. ^ali})

slušati plač radnika koje su izvjesni Rade, Božo, Saša... često brutalno premlaćivali u podrumu. U tim situacijama, puštali su glasnu muziku. - Bilo nas je blizu 800. Gazde

su među radnicima imale doušnike. Ako je neko govorio protiv njih, slijedile su batine. Sinišu iz Bosanske Gradiške pretukli su više puta. Nismo smjeli ni stati, a kamoli zapaliti cigaretu. Ko je stao, slijedila mu je kazna od 100 do 500 dolara. Od naših bijednih i krvavo zarađenih novaca, na ime kazni ubirali od 250.000 do 300.000 dolara - priča Alihodžić.

Kazna za nepospremljen krevet Neki su i ranije shvatili šta se događa. Gračanlija Izet Bešić izdržao je svega dva mjeseca, pa se još u junu spakovao i došao kući. - Otišli smo 5. maja ove godine. Na aerodromu su nam uzeli pasoše i Bešić: Pobunio kazali da je to pravilo. Na se

ANKETA

početku se nekako i moglo izdržati, a kada nije bilo plaće, pobunio sam se. Ni sam ne znam kako sam izbjegao batine, ali krenula su stalna kažnjavanja. Za nepospremljen krevet 50 dolara, veći prekršaj 500 dolara - kaže Bešić.

Raspisana potraga Prema njegovim riječima, propalu firmu "Serbaz" kupila je država, a za odgovornima koji su je pokrali i koji su činili sva ova zvjerstva, raspisana je potraga. - Radnici se samo žele izvući iz ropstva - naglašava Alihodžić. H. ČALIĆ

među građanima Bosanske Gradiške, Sarajeva i Mostara

Šta mislite o odlascima na neviđeno na rad u inozemstvo?

Bolje u BiH hljeba i luka, nego vani pečenje Bosanska Gradiška

SMS

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

- Mislim da radnici trebaju biti jako oprezni, a naša država bi trebala više štititi svoje građane. Primjer iz Azerbejdžana već do- Hazim voljno govori. Raković

- Žao mi je ljudi koji moraju trbuhom za kruhom, pa i nacrno. Ispaštaju i oni i njihove porodice. Na drugoj strani pojedinci se preko Dragana Vrhovac njih bogate.

- Nisam ni za kakav posao bez temeljne provjere. Obazrivosti uvijek mora biti, pogotovo kad razne sumnjive agencije i fantomske firme Milutin Misimović nude posao.

Sarajevo

Ime i prezime: Ramiz Omanović. Datum i mjesto rođenja: 14. mart 1961., Visoko. Gdje živite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U vlastitoj kući. Bračno stanje: Oženjen. Bitni datumi u Vašem životu: Rođenje moje dvoje djece. Koji automobil vozite: Nemam automobil. Kako se odmarate: Uz televizor. Omiljeni muzičar: Enes Begović. Volite li kuhati: Ne kuham uopće. Najdraža knjiga: "Rat i mir". Omiljeni pisac: Mehmedalija Mak Dizdar. Umjetnik kojeg cijenite: Mustafa Nadarević. Za koji klub navijate: Bosna Visoko. Koga biste poveli na pusti otok: Vjerovatno suprugu. Jeste li ljubomorni: Nisam. Šta najprije primjećujete kod osoba suprotnog spola: Figuru. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Amaterski. Omiljena hrana i piće: Meso i sok. Ko se brine o Vašem imidžu: Uglavnom ja. Volite li ići u šoping: Ako se već mora. Jeste li sujevjerni: Nikako. Imate li kućnog ljubimca: Nemam. Koji je Vaš životni moto:- Zbog situacije u našoj zemlji ljudi su primorani raditi vani jer ovdje i sa završenim fakultetom ne mogu naći posao. Vani ima više Ankica mogućnosti. Anić

- U BiH su ljudi na mukama, pogotovo mladi. Primorani su ići u inozemstvo, radi bolje budućnosti. Završe fakulJašar tete i na birou čekaju godinama. Zeković

- Mislim da nije potrebno da idemo bilo gdje. Može se i ovdje naći posao, samo što građani neće svašta da rade. Ni vani nije kao Smajil što je nekad bilo. Hota

Mostar

Klub poznatih

- Nikada na to ne bih pristala. Radije bih ovdje radila neki posao za manje novca, nego otišla na neviđeno u inozemstvo. Ne znam šta bi Antonija me tamo čekalo. Nikolić

- O tome niko ne bi trebao razmišljati, posebno danas, kada se nikome ne može vjerovati. Ljudi u takvim slučajevima budu ostavlje- Đemal Burić ni na cjedilu.

- Posebno je nedopustivo da se ljudima oduzimaju putne isprave. Volio bih ovdje jesti luka i hljeba svaki dan, nego Juso tamo pečenje. B. G. - L. Š. - M. Sm. Ćehić


15

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

FIPA Podaci za proteklih devet mjeseci ove godine

Strane investicije u BiH iznose 227,8 miliona eura Najvi{e ulagala Austrija, Hrvatska, Rusija... Recesija i politi~ka situacija odra`avaju se na priliv inozemnog kapitala u na{u zemlju Priliv direktnih stranih investicija u BiH u proteklih devet mjeseci ove godine iznosio je 227,8 miliona eura, podaci su Agencije za promociju stranih investicija (FIPA).

Neuspje{na prodaja Kao i proteklih godina, prvo mjesto po iznosu ulo`enog kapitala dr`i Austrija, koja je u periodu od januara do septembra investirala 46,3 miliona eura u BiH, a slijedi Hrvatska sa 13,9, Rusija sa 12,8, te Njema~ka s ulo`enim iznosom od 10,2 miliona eura. Austrijski kapital ulo`en je u novi poslovni objekt Sparkasse Bank u Zenici, te u poslovnu zgradu Uniqa osiguranja u Sarajevu. Turska je investirala u tvornicu kalcinirane sode [i{ed`am Lukavac, za koju je polo`en kamen-temeljac, a zavr{etak je predvi|en polovinom naredne godi-

Strane investicije u milionima eura

ne, uz ukupnu investiciju od 4,5 mililona eura.

Ulaganja u trgovinu Kompanije iz Austrije ulagale su u izgradnju mini hidroelektrane na rijeci Su}esci (Energy Easter Europe Hydro Power), te u Bimal Br~ko, a najve}a je investicija

Raiffeisen Bank u novi poslovni objekt u Sarajevu. Zbog toga {to ASA Prevent nije uspje{no privatizirao dva pogona KTK Visoko, dolazi do smanjenja ukupnih investicija za ~etiri miliona eura, ka`u nam u FIPA-i. - Strane investicije u pro-

teklim mjesecima ni`e su od o~ekivanih i pri`eljkivanih, a odraz su svjetske ekonomske krize i kompleksne situacije u zemlji. Priliv stranih ulaganja smanjen je dobrim dijelom i zbog izostale privatizacije velikih kompanija - poja{njavaju u ovoj instituciji. Kada su u pitanju ostale investicije, u FIPA-i ka`u da je belgijska kompanija Carmeuse, zajedni~kim ulaganjem s doma}im kapitalom, pokrenula proizvodnju u tvornici kre~a Carmeus Integral u Doboju. - Dominantna su i ulaganja u trgovinu, pa tako, izme|u ostalog, hrvatska Adris Grupa preuzima Opresu, a ruska Optima lanac benzinskih pumpi Zovko. Slovenski Tu{ i u ovoj godini nastavlja s izgradnjom novih objekata {irom BiH (Modri~a, Doboj, Isto~no Sarajevo) - poja{njavaju u FIPA-i. I. [MIGALOVI]

SAD

Iskorak iz recesije Prve projekcije vlade SAD pokazale su da je najja~a svjetska privreda u tre}em tromjese~ju ostvarila rast prvi put nakon drugog kvartala 2008., {to zna~i da su Sjedinjene Dr`ave iza{le iz recesije. Ministarstvo trgovine izjavilo je da je ameri~ki bruto doma}i proizvod (BDP) u proteklom tromjese~nom razdoblju pove}an za 3,5 posto na godi{njem nivou, odnosno najvi{e od tre}eg kvartala 2007., nakon {to je u drugom ovogodi{njem tromjese~ju pao za 0,7 posto. Analiti~ari Reutersa o~ekivali su da }e privredne aktivnosti u SAD u posmatranom periodu biti pove}ane za 3,3 posto. Potro{nja doma}instava, na koja se odnosi dvije tre}ine ameri~kog BDP-a, pove}ana je u pro{lom kvartalu za 3,4 posto, dok je u razdoblju od aprila do juna pala 0,9 posto. Sna`no su pove}ane i investicije, najvi{e zahvaljuju}i poticajnim mjerama vlade, a rastu je doprinijelo i slabljanje dolara, {to je utjecalo na pove}anje izvoza.

Trgovanje 1.102.698 KM

Naftni sektor sru{io indeks SASX-10 Cijena dionice Energopetrola skliznula za 11,01 posto Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 1.102.698 maraka, a u sklopu 77 transakcija ukupno je prometovano 40.977 dionica. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 2.930 KM, me|u fondovima 13.574, na primarnom tr`i{tu 379.571, a na sekundarnom 706.622 marke. Najve}i dnevni rast vrijednosti zabilje`ile su dionice BNT-TMIH iz Novog Travnika od 50 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao Energopetrol od 11,01 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX pove}ana je za 0,32 posto, na 1.984,91 poen. Indeks SASX-10 je na vrijednosti izgubio 1,01 posto i skliznuo na 1.143,89 poena, dok je vrijednost

Energopetrol: Gubitnik dana

Vrijednost indeksa BIFX SASX-10

0,32% 1,01%

SASX-30

0,90%teme

1.984,91 1.143,89 

 1.168,26

indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 pala za 0,9 posto i iznosi 1.168,26 poena.

Kursna lista SASE na dan 29. 10. 2009. Dioni~ko društvo

Vrijednost

Koli~ina

Promjena kursa (%)

Zvani~ni kurs (KM)

Broj transakcija

ZVANI^NA KOTACIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE

16,50 8,71

1,23 -4,07

90 166

1.485,12 1.445,86

2 1

1.762 732

9.493,28 4.080,80

7 2

7.514 732 647 39 3.210 40

163.960,05 10.962,84 77.399,20 4.212,00 114.124,00 2.170,00

18 4 13 4 12 2

13.816 5.000 593 5.000

455.928,00 10.250,00 213.480,00 19.500,00

1 1 2 1

KOTACIJA FONDOVA

IF "BIG INVEST. GR." SARAJEVO IF "CROBIH FOND" D.D. MOSTAR

5,39 5,57

BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH POSTBANK BH D.D. SARAJEVO

21,86 14,98 119,65 108,00 35,26 54,25

BNT-TMIH D.D. NOVI TRAVNIK CENTROPROM D.D. KISELJAK ELEKTRO GRUPA D.D. JAJCE ELJEZARA ILIJAŠ D.D. ILIJAŠ

33,00 2,05 360,00 3,90

-0,23 4,99 PRIMARNO TR@I[TE

0,19 -11,01 0,48 -1,84 -0,15 -9,57

SEKUNDARNO TR@I[TE

50,00 7,89 0,00 -2,50

Promet 4.207.404 marke

Telekom Srpske najlikvidniji Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 61 transakciju ostvaren promet od 4.207.404 KM, a najve}i je obavljen akcijama Telekoma Srpske od 3.875.000 maraka. Me|u fondovima najve}i promet ostvaren je akcijama Privrednik investa od 1.340 maraka. Najve}i rast imale su akcije Termomonta`e od 16,67 posto, a pad Prnjavor ek-

Vrijednost indeksa BIRS FIRS

0,20% 1,19%

 1.021,96 1.964,25

spresa od 19,84 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,2 posto, na 1.021,96 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 1,19 posto i sada iznosi 1.964,25 poena, saop}ila je Banjalu~ka berza.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 29. 10. 2009. Prosje~na cijena

Naziv emitenta

Promjena u%

Maks. cijena

Min. cijena

Ukupan promet (KM)

0,486 1,49

0,486 1,46

2.065,50 160.992,33

2

2

1.340,00

100 45,2369

127.600,00 22.932,10

BERZANSKA KOTACIJA Elektrokrajina a.d. Banja Luka Telekom Srpske a.d. Banja Luka

0,486 1,49

-2,8 0,68

KOTACIJA FONDOVA ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka

2

0

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE Jahorina osiguranje a.d. Pale Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1

100 46,468

0 -0,36

100 46,9999

U novootvorenom tr`nom centru posao za 200 osoba Sve~anim presijecanjem vrpce ju~er su u Mostaru predsjednik Gradskog vije}a Danijel Vidovi} i voditeljica Slu`be za privredu Gradske uprave Ivana Mari} otvorili trgova~ki centar Piramida. Otvaranjem novog centra, u kojem se nalazi 40 poslovnih prostora, kako je re~eno na ceremoniji, osigurano je 200 novih radnih mjesta. M. Sm.


16

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

panorama

FOJNICA Mje{tani tra`e ispitivanje dozvole

Obustavljen dalji rad na MHE Luke

Te{anj: Potvr|ena uvje`banost

Pokazna vje`ba u Te{nju

Vatrogasci spa{avali u~enike iz po`ara Oktobar je, izme|u ostalog, i mjesec za{tite od po`ara. Tim povodom je Profesionalna vatrogasna jedinica iz Te{nja uz u~e{}e dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz Te{nja i Jelaha i ekipe Prve pomo}i te{anjskog Crvenog kri`a, nakon defilea gradskim ulicama, izvela pokaznu vje`bu ga{enja po`ara i spasavanja u~enika iz {kolske zgrade zahva}ene vatrom. - Iako smo ove godine imali jednu te{ku situaciju,

poplave, i tada je na{a PVJ pokazala punu spremnost. Ipak, ovakve vje`be potvr|uju uvje`banost i nose poruku gra|anima da mogu ra~unati na ovu jedinicu kazao je Fuad [i{i}, komandant {taba CZ Te{anj. Uprkos poznatom problemu, staroj i dotrajaloj opremi, te{anjski vatrogasci su pokazali da mogu odgovoriti svim izazovima u slu~aju po`ara i drugih elementarM. ^a. nih nepogoda.

Ispred stambene zgrade u Konjicu

Bomba za na~elnika Bubala Ispred ulaza u zgradu u kojoj stanuje na~elnik op}ine Konjic Emir Bubalo preksino} su prona|eni ru~na bomba i prijete}e pismo. Policiji je taj slu~aj prijavio Amel M., koji je sa svojim maloljetnim sinom ispred ulaza vidio bombu i pismo. - U pismu su prijetnje Bubalu i njegovoj porodici - istakao je na~elnik Operativnog centra Policijske uprave Konjic Sead Hakalovi}. Bomba je predata na vje{ta~enje, a pismo }e biti M. ]. analizirano.

Konjiic: Zgrada u kojoj stanuje na~elnik op}ine

Uredi CIPS-a su ve} vra}eni u prostorije policije u Livnu, Glamo~u i Drvaru, preseljenje u Tomislavgradu je u toku, dok se za Kupres i Bosansko Grahovo tra`i adekvatan prostor usljed nedostatka istog u zgradama policije. Godi{nja u{teda vra}anjem CIPS-a u prostore MUP-a, po ocjeni ministra Filipa Zrne, bit }e 120.000 KM koliko se A. Ka. do sada pla}alo za zakupljene prostore.

Prema podacima Med`lisa IZ Srebrenik

Na had` odlazi 14 vjernika

Ef. Joldi}: ^etiri para

ka Med`lisa IZ Srebrenik, ve}ina budu}ih had`ija su starije `ivotne dobi, a zanimljivo je da ove godine na had` zajedno putuju ~etiri O. M. bra~na para.

Pisac u Biblioteci U povodu obilje`avanja Svjetskog dana knjige, u Narodnoj biblioteci u Sanskom Mostu organizirano je dru`enje s knjigom na kome je gost bio poznati bh. pisac za djecu Muhidin [ari}. U~enicima sanskih {kola, koji su govorili svoje stihove, [ari} je predstavio stihove iz nekoliko svojih zbirki. Dijana Suba{i}, direktorica Narodne biblioteke, odr`ala je predavanje o va`nosti knjige i lektire u obrazovaM. D. nju najmla|ih.

U MZ 21 projekt Op{tina Tomislavgrad izdvojila je iz ovogodi{njeg bud`eta 173.000 KM za sufinansiranje infrastrukturnih projekata u mjesnim zajednicama, javlja Srna. Od 35 projekata prijavljenih na javni konkurs, prihva}en je 21, a ve}ina njih se odnosi na sanaciju i asfaltiranje lokalne putne mre`e, javnu rasvjetu, izgradnju mrtva~nica na grobljima, te obnovu i izgradnju {kolskih igrali{ta.

Luke: Mje{tani okupljeni oko inspektora Ibri{imbegovi}a

Na podru~ju op}ine Fojnica, na njenim rijekama, planirana je izgradnja 11 malih hidroelektrana. Od toga su ~etiri izgra|ene i pu{tene u rad, a jedna je u izgradnji. Ju~er je zapo~eta izgradnja MHE „Luke“ na lokalitetu Godu{a, na rje~ici @eljeznici, u MZ Gojevi}i, i odmah je do{lo do problema. Firma „Jess“ iz Busova~e dobila je koncesiju na MHE Luke. Aneksom na ugovor o koncesiji ona je prene{ena na drugog vlasnika, Company „PEEB“ d.o.o Mehuri} Travnik, ~iji je vlasnik Munir Selman.

Do{ao i ministar

CIPS-ovi uredi ponovo u zgradama policije

S podru~ja Med`lisa IZ Srebrenik ove godine na had` putuje 14 vjernika, od kojih }e njih devet putovati avionom, dok }e preostali na dug put do Saudijske Arabije krenuti autobusom. Budu}e srebreni~ke had`ije su: Sulejman Dugali}, Vasvija Dugali}, Emina Mahmutovi}, Hasan Deli}, Dervi{a Deli}, Hajrudin Ali}, [ahza Ali}, Azemina Salihovi}, Fatima Turnad`i}, Muhmaed Musi}, Osman Osmanovi}, Zlatija Mahmutovi}, Sadik Ibrahimi i Vahida Ibrahimi. Prema rije~ima Mevludina ef. Joldi}a, predsjedni-

Koncesija prenesena na drugog vlasnika Lokalna zajednica nije konsultirana

[ari} govori stihove

Samo {to su ju~er ma{ine krenule s radovima, koje izvodi firma „Eskimo“ iz Travnika, predstavnici naselje Luke sazvali su sastanak kojem je, pored predstavnika nekoliko politi~kih stranaka, udruga i nevladinih organizacija, predstavnika MZ Dusina i MZ Gojevi}i, prisustvovao i Ante Lozan~i}, ministar prostornog ure|enja, obnove i povratka i ekolo-

Deficitarna zanimanja

Zaustavljene gra|evinske ma{ine

gije SBK. Prisutni su tra`ili obustavu radova na izgradnji MHE Luke jer, kako ka`u, u vezi te gradnje nisu konsultirani predstavnici lokalne zajednice. Tra`ili su da se ispita izdavanje te ali i dozvola za druge MHE na podru~ju op}ine Fojnica.

Zahtjev OV Upu}en je zahtjev Op}inskom vije}u da sazove vanrednu sjednicu sa jednom ta~kom dnevnog reda, izgradnja MHE na podru~ju Fojnice. Na lice mjesta

iza{ao je gra|evinski inspektor SBK Mirsad Ibri{imbegovi}, koji je u razgovoru sa okupljenim potvrdio da se obustavljaju dalji radovi na MHE Luke i da investitor i vlasnik koncesije danas u resorno ministarstvo donesu sve mogu}e dokumente, dozvole, odluke i projekte na uvid. Mje{tani MZ Dusina, koja grani~e sa MZ Gojevi}i i na ~ijoj se teritoriji gradi dio te MHE, za ve~eras su zakazali sjednicu MZ vezano za izgradnju MHE H. ^UKLE Luke.

U dvori{tu Krzi}a na Omerdinom polju kod Maglaja

Smokve rodile kao na jugu Kod njih uspijeva i limun, a dogodine o~ekuju prvu berbu kivija Kada vidite kako su smokve rodile u dvori{tu Azre i Reufa Krzi}a na Omerdinom Polju, nedaleko od Maglaja, pomislili bi da ste negdje u Hercegovini ili Dalmaciji. Krzi}i smokve gaje vi{e od 20 godine, a ove godine grane pucaju pod te`inom zrelih plodova, a urod kao {to je ovaj pamte i iz ratnih godina. - Prije dvadesetak godina bili smo u posjeti kod Azrine sestre u Zemunu te nam je dala prve sadnice koja je adaptirana za uzgoj u konti-

nentalnim podru~jima. Kada su jaki mrazevi, ispod minus 15, onda mo`e smrznuti, ali ukoliko se korijen za{titi uspije se „povratiti“. Zasadili smo smokve izme|u dvije ku}e, okrenute su prema jugu, imaju i dovoljno sunca, ali su donekle za{ti}ene od hladnih, jakih vjetrova. Ve} tri godine smokve nisu mrzle, a kakva }e biti ova zima vidjet }emo rekao nam je Reuf. Kompletan urod mirisnih i slatkih plodova smokve Krzi}i podijele sa ~lan-

Op}ina Ora{je raspisala je natje~aj za dodjelu stipendija redovnim studentima prve godine studija iz te op}ine, javlja Fena. Bit }e dodijeljeno 10 stipendija u mjese~nom iznosu od 150 KM i to pet za deficitarna zanimanja, a pet studentima slabijeg socijalno-imovinskog stanja. Stipendiju bez sudjelovanja na natje~aju imaju studenti upisani na prvu godinu studija geodezije.

Deratizacija u Srebrenici Preduze}e za sanitarnoekolo{ku za{titu „Sanitarac“ iz Vlasenice zapo~elo je redovnu godi{nju sistematsku deratizaciju u srebreni~koj op}ini, javlja Fena. Deratizacija }e, zavisno od vremenskih uvjeta, obuhvatit sve firme i ustanove, ku}e i stambene zgrade, obale rijeka, kolektore, javne povr{ine, vjerske i sportske objekte, parkove, pijacu i smetlji{te na podru~ju Srebrenice.

Otvoren most u Mrkonji}-Gradu Grane pucaju pod te`inom zrelih plodova

ovima porodice i prijateljima. Azra i Reuf vole i ostalo ju`no vo}e, pa kod njih uspijeva i limun. Te`ina jednog ploda dosti`e i do 750 grama. Ve} dogodine o~ekuju i prvu N. B. berbu kivija.

 Na putnom pravcu Mrkonji}-Grad - Crna Rijeka zavr{ena je rekonstrukcija mosta ukupne vrijednost 528.000 KM, koje su obezbijedili Javni putevi RS, javlja Srna. Most je ju~er zvani~no pu{ten u promet i saobra}aj se normalno odvija.


panorama

17

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

NEDA]E Banovi}i iz Trnopolja u po`aru ostali bez ve}eg dijela ku}e

Izme|u neba i Ilije samo najlon ^etvero~lana porodica `ivi od 41 KM mjese~ne pomo}i Kad pada ki{a u ku}i svi mokri govi“, letve i „vijenac“ da pokrijem ovu moju ku}u ka`e skromno. To {to mu treba nije mogao kupiti od jednokratne mjese~ne pomo}i koja iznosi 41 KM. - Time {kolujem unuka Nemanju. Njegova majka, a moja k}erka Milka je jako bolesna, nikako ne mo`e na noge, boluje mi i `ena, a ja ovakav star ponekad nadni~im, ~esto i kontejnere pretresem, nekad mi dobri ljudi daju hljeba, po koju marku i sve to donesem ku}i da nahranim ovu moju ~eljad. Nije mi te{ko ni{ta za njih uraditi - tvrdi starac koji upla{en od predstoje}e zime ima samo jednu `elju, da u svojoj ku}i no} provede u suhom krevetu. Ilija: Nov~anik prazan, a ku}a bez krova

M. ZGONJANIN

(Foto: D. Stojni})

U Srebrenici odr`an Sajam poljoprivrednih proizvoda

Proizvodi napravljeni po zaboravljenim receptima Kooperanti Op}e poljoprivredne zadruge „3E“ iz Skelana organizirali su ju~er u Srebrenici sajam na kome su izlo`ili svoje proizvode. Posjetioci su mogli degustirati salate, pekmez, slatka i sokove od vo}a, med i crni doma}i hljeb. - Ovo je prvi sajam koji organizujemo. Predstavili smo svoje proizvode koje smo napravili od recepata na{ih nana. Slatki i kiseli pekmez, ajvar, mljeveni par-

adajz, {arena salata, sok od jabuke, kisela peglana paprika, paprika punjena sirom i kajmakom, sok od jabuka, samo su neki od proizvoda koje smo pripremili za degustaciju - kazao je Daut Tihi}, direktor Zadruge „3E“. U Zadrugu je uklju~eno 48 povratnika koji po doma}im receptima prave zimnicu od proizvoda koje sami uzgajaju na svojim imanjima. - Vratile smo se u Skela-

Uskoro farma krava Tihi} ka`e da su podr{ku radu Zadruge dale TIKA i JICA (turska i japanska agencija za me|unarodni razvoj), te

da Zadruga uskoro treba da formira farmu krava, kako bi pro{irila asortiman proizvodnjom mlijeka i mlije~nih proizvoda.

DONACIJE

Klju~

U izgradnju poligona ulo`eno 7.500 KM

Obradovani penzioneri u Donjoj Tinji

Dru`enje uz {ah na otvorenom Osman Suljagi}, na~elnik op}ine Srebrenik, i Novalija Dedi}, jedan od najve}ih donatora, simboli~nim presijecanjem vrpce otvorili su poligon za vanjski {ah mjesne organizacije Udru`enja penzionera u Donjoj Tinji. Kako je istakao Izudin Hod`i}, predsjednik Udru`enja penzionera Donja Tinja,

u izgradnju poligona za vanjski {ah ulo`eno je 7.500 KM, a sredstva su osigurali op}ina i donatori. Nakon toga sve~ano je otvorena i kancelarija Udru`enja koju je penzionerima s ovog podru~ja dodijelila MZ Donja Tinja. U adaptaciju i opremanje kancelarije ulo`eno je O. M. oko 3.000 maraka.

Jubilej zeni~kog ansambla „Bosnia folk“

Obilje`ena decenija rada Sve~anim dvosatnim koncertom ~lanovi zeni~kog ansambla „Bosnia folk“ obilje`ili su 10 godina rada. Ovaj ansambl okuplja vi{e od 300 ~lanova i zvani~ni je organizator i prire|iva~ Me|unarodnog festivala dje~ijeg folklora, ali i dvije regionalne manifestacije, „Kroz mahale i sela“, te „Ljeto u zeni~koj dolini“. Gosti „Bosnia folka“ na sve~anosti bili su prijatelji iz [vedske, Udru`enje gra|ana „Sehara“, te harmonika{ A. D@. Amir Pucar.

(Foto: J. Had`i})

Pune ~etiri godine od kako mu je u po`aru izgorio ve}i dio ku}e zajedno s krovom Ilija Banovi} (79) iz Trnopolja kod Prijedora moli se Bogu i ljudima da mu pomognu. Prvi ga povremeno pogleda, drugi nikako jer „privremeno“ rje{enje, najlon koji je stavio umjesto krova, vi{e ne mo`e da zaustavi ni ki{u ni snijeg. - Najlon je popucao pa kad pada ki{a lije sa svih strana. Vlaga nam je i u kostima i u stvarima, onim {to sam sa~uvao od vatre ka`e Ilija, pusta sirotinja, koji u Trnopolju `ivi sa suprugom Mirom, k}erkom Milkom i unukom Nemanjom. Ilija ka`e da ne tra`i mnogo, jer crijep ve} ima. - Trebaju mi samo „ro-

Sa sve~anog koncerta

Iz mostarskih podru~nih ureda

Vjen~ano sedam parova Za degustaciju je vladao veliki interes

ne i `elimo da `ivimo od svog rada. Nadamo se da }e, ako Bog da, biti nafake i novaca te da }emo ljudima pokazati koliko je potrebna

zdrava ishrana - kazala je Mula Bajrami sa Skelana. Na Sajmu je prire|ena i degustacija meda proizvedenog na ovom kraju. Me. Mu.

Vi{egrad

Prema informacijama iz mostarskih podru~nih ureda, tokom prethodne sedmice obavljeno je sedam vjen~anja. Brak su sklopili Marko Ljubi} i Anja Golu`a,

Tihomir Ani~i} i Ivana Pinjuh, Dario Lovri} i Ivana Bo`i}, Dragan Beri} i Marija Kazand`i}, Hazim \onko i Rasema [emi} te Mirza Kasumovi} i Vanja Maksumi}.

Travnik

Pomo} za nabavku lektire Predstavnici Hipo-Alpe-Adria banke uru~ili su, povodom Me|unarodnog dana {tednje, nov~anu pomo} za nabavku knjiga {kolskoj biblioteci u O[ „Vuk Karadzi}“ i Narodnoj biblioteci „Ivo Andri}“ u Vi{egradu. [kolskoj biblioteci darovano je 1.000 KM, a Gradskoj biblioteci 500 KM za nabavku knjiga. - Nabavili smo 300 knjiga za osnovce od tre}eg do devetog razreda. To su uglavnom neophodne lektire jer se takve knjige godinama o{tete - izjavila je bibliotekarka u O[ M. An. „Vuk Karad`i}“ Marija Kova~evi}. Istovar pristigle pomo}i u Velagi}ima

Travnik: Sa primopredaje donacije

Ra~unari i namje{taj u~enicima

Osnovcima dresovi Utrehta

Humanitarna organizacija iz Norve{ke pod nazivom „Dubrovnik sandens grup“ uru~ila je zna~ajnu donaciju u opremi klju~kim osnovnim {kolama i javnim ustanovama. - O[ Velagi}i uru~ili smo 43 ra~unara i {kolski namje{taj, O[ Klju~ 10 ra~unara, Srednjoj {koli tako|er namje{taj i 11 ra~unara za Dru{tveni dom u Klju~u - kazao nam je Ratko Pucar, aktivista ove HO koji je stigao u pratnji dostavnog kamiona. Ovi humanitarci u Skender-Vakufu su zemljoradni~koj zadruzi uru~ili ~etiri laktofriza, koji }e im omogu}iti pokretanje proizvodnje mlijeka. F. B.

Pripadnici Holandskog bataljona u sastavu EUFOR-a uru~ili su donaciju ~lanovima nogometnog tima Osnovne {kole „Travnik“ koju su dobili od holandskog prvoliga{a Utrehta (FC Utrecht). O[ „Travnik“ i ~lanovi nogometnog tima ove {kole dobili su dva ra~unara, te dva kompleta dresova i lopte. Kako su kazali predstavnici EUFOR-a, ova posjeta i donacija znak su zahvalnosti za u~e{}e ekipe O[ Travnika na neK. K. davno odr`anom EUFOR Kupu u Sarajevu.

Vi{egradski osnovci zahvaljuju donatoru


18

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz

oglasi


panorama

19

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Bh. mozaik

PODRINJE Bo{njaci se pripremaju za Bajram

Po kurbane odlaze u Srbiju Po kilogramu pla}aju tri KM, dok je cijena u Bratuncu pet KM Povratnici jedini izvor primanja imaju od poljoprivrede i sto~arstva U povodu Kurban-bajrama, koji se po Takvimu Rijaseta IZ u BiH obilje`ava ~etiri dana, po~ev od 27. novembra ove godine, vjernici ve} uveliko pripremaju kurbane. U Podrinju se kurbani kupuju i po nekoliko mjeseci ranije i uz posebnu pa`nju hrane do praznika. I dok }e mnogi Podrinjci, nastanjeni {irom svijeta, poslati novac u Bratunac, Zvornik, Srebrenicu i druge op}ine da im se od povratnika kupe kurbani i u mjestu odakle su izgnani `rtvuju, mnogi vjernici po kurbane odlaze preko Drine, u susjednu Srbiju. Prema onome {to smo mogli doznati, odlazak po kurban u Ljuboviju, Republika Srbija, postalo je praksa

jer se tamo meso po kilogramu pla}a oko tri KM, dok je cijena u Bratuncu u prosjeku pet KM. Transport se vr{i nacrno jer je prvi grani~ni prijelaz za stoku na Ra~i. Na prijelazu u Bratuncu nije dozvoljeno prevoziti `ivotinje jer je registriran kao putni~ki i teretni prijelaz. Esad Bajramovi} iz Repa~a samo je jedan od mnogobrojnih povratnika koji sa svojom peto~lanom porodicom glavni izvor primanja izvla~i iz poljoprivrede i sto~arstva. - Bo{njaci u RS se uglavnom bave zemljoradnjom i sto~arstvom jer drugog izvora primanja nemaju. Vrata javnih ali i privatnih preduze}a za njih su zatvorena. Ostvar-

Aktivisti Crvenog krsta na terenu

Obilazak starih osoba u Srebreniku

Obradovani paketom hrane U okviru tradicionalne akcije „Nedjelja solidarnosti“, ju~er su predstavnici Crvenog krsta Srebrenik organizirali obilazak osam socijalno ugro`enih starih i iznemoglih osoba u naseljima ]ojluk, Duboki Potok, Tinja, Ljenobud i Lisovi}i. Tom prilikom uru~ili su im prigodne pakete s prehrambenim proizvodima i sredstvima za odr`avanje higijene, a sredstva za kupovinu paketa osigurao je Crveni krst TK-a. U okviru ove tradicionalne akcije, mladi volonteri Crvenog krsta od u~enika prikupljaju prehrambene namirnice i higijenske proizvode, a ispred tr`nih centara dobrovoljne priloge od gra|ana u novcu. Prema rije~ima Fakete Ibri}, sekretara CK, novcem koji se prikupi od gra|ana kupit }e se prehrambeni artikli, koji }e se, zajedno s namirnicima koje su donirali u~enici, na kraju „Nedjelje solidarnosti“ podijeliti socijalno-ugro`enO. M. im porodicama na podru~ju ove op}ine.

Godi{njica pogibije Kapetana Hajre

Preporuka imama - Zbog te{ke socioekonomske situacije u kojoj se nalaze Bo{njaci povratni~kih op}ina jer ne mogu ostvariti pravo na rad, bolje je kupiti kurban od povratnika u Zapolju, Blje~evi i drugim mjestima jer ve}ina

njih uglavnom `ivi od poljoprivrede i sto~arstva. Vrlo je bitno da se kupuju vakcinisana janjad - ka`e Elvir ef. Hod`i}, glavni bratuna~ki imam, navode}i da mu je poznato da se po kurban odlazi u susjednu dr`avu.

Obilazak mezarja u Snije`nici Bajramovi}: Dobro do|e kad prodam koje janje

ujem 150 KM po osnovu demobiliziranog borca, i to nije redovno. Zato mi dobro do|e kad za Bajram prodam koje janje. Poznato mi je da Bratun~ani idu u Srbiju po kur-

bansko meso i to za malu razliku jer im zna~ajan dio sredstava ode na prijevoz - ka`e Bajramovi}, navode}i da i on brave prodaje po pet KM po kilogramu. Ms. MUSTAFI]

Voda u osnovnim {kolama u Derventi nije za pi}e

Od 15 uzoraka samo jedan zadovoljavaju}i Ispitivanja obavio Institut za za{titu zdravlja RS Uzorci uzeti 16. i 19. oktobra Od 15 osnovnih {kola na podru~ju op{tine Derventa, u 14 je voda mikrobiolo{ki neispravna, a kada je u pitanju hemijsko ispitivanje u osam {kola uzorci ne zadovoljavaju, a sedam uzoraka zadovoljava ispitane parametre, navedeno je u Pregledu rezultata mikrobiolo{kih i hemijskih ispitivanja vode u O[. - Ispitivanja je obavio Institut za za{titu zdravlja RS, Regionalni zavod za za{titu Doboj, i to na uzorcima koji su u {kolama uzeti 16. i 19. oktobra - rekao je Tomo Nagradi}, na~elnik Odjeljenja za inspekcijske poslove op{tine Derventa. Diplomirani in`injer `i-

Faksimil rezultata ispitivanja vode

Humanisti iz Olova Seadu Abazovi}u

Potrebna pomo} za kupovinu lijekova Supruga prikovana za postelju, u potpunosti je ovisna o tu|oj njezi Prije ~etiri godine Zeneta Abazovi} (50) iz Olova imala je mo`dani udar nakon ~ega joj je dijagnosticirana multipleskleroza. Nekoliko puta je upu}ivana na klini~ko lije~enje koje nije dalo povoljne rezultate. Prikovana za postelju, u potpunosti je ovisna o tu|oj njezi. Zbog takvih okolnosti njen mu` Sead morao je

uzeti bolovanje kako bi mogao biti uz nju. - Do{ao sam u situaciju da ne znam kako dalje. Sve sam prodao kako bih mogao kupovati lijekove, koji su vrlo skupi - ka`e Sead, koji je ina~e poznat po tome {to je do sada 155 puta dao krv. Za svoju humanost dobio je bezbroj priznanja, a pro{le godine i Povelju op}ine Olovo

za `ivotno djelo. Kako ka`e, nada se jo{ jedino pomo}i dobrih ljudi. Svi oni koji mu `ele pomo}i, mogu to u~initi uplatom sredstava na transakcijski ra~un:1990000000000023 broj partije 715794 i na devizni ra~un BA391990476071-579442 kod Sparkasse bank za naznakom za lije~enje Zenete S. Mi. Abazovi}.

votne sredine ^edomir ]ori} ka`e da su ovi rezultati potvrdili ono {to se u prethodnom periodu naga|alo. - U ve}ini slu~ajeva u osnovnim {kolama radi se o izvori{tima, odnosno bunarima, i potrebno je utvrditi uzrok one~i{}enja vode smatra ]ori}. Njegovo mi{ljenje dijeli i Nedeljko Mi}i}, direktor O[ „\or|o Panzalovi}“ Osinja, koji nam je potvrdio da ve} du`e vrijeme kod O[ stoji istaknut natpis „Voda nije za pi}e“. - [kolarci se pridr`avaju upozorenja. Ovaj problem {kole ne mogu same da riN. S. je{e - ka`e Mi}i}.

Voza~i formirali klub U Zavidovi}ima je formiran Automoto bikeklub „Krivaja“. Jedanaesto~lani Inicijativni odbor okupio je za sada dvadesetak Zavidovi}ana, iskusnih voza~a, kojima su dugogodi{nja strast motori. Predsjednik kluba je Hazim Latifovi}^ano, jedan od motorista sa najdu`im sta`om u Zavidovi}ima. Kako ka`u, cilj im je raditi na edukaAr. M. ciji mladih.

Danas se navr{ava 17 godina od pogibije heroja oslobodila~kog rata i dobitnika najvi{ih ratnih priznanja Hajrudina Me{i}a poznatijeg kao Kapetan Hajro. Tim povodom planirana je posjeta saboraca i bora~kih organizacija mjestu pogibije u Nezuku kod Sapne, a zatim }e biti uprili~en obilazak mezarja u Snije`nici, gdje je sahranjen. Predvi|eni su i drugi sadr`aji u povodu godi{njice smrti komandanta slavne „Teo~anske briga- Me{i}: Slavni komandant de“, kao {to su memorijalni turnir i posjeta visokih du`nosniE. D`. ka SDA Atma~i}ima, mjestu gdje je Me{i} ro|en.

Radovi na skijali{tu Sto`er-Vrana pri kraju

Zavr{etak hotela do 15. novembra Privode se kraju radovi na kupre{kom skijali{tu Sto`er-Vrana, ~ime se okon~avaju i pripreme za zimsku sezonu 2009/10. Hotel, koji bi trebalo da bude zavr{en do 15. novembra, kapaciteta je 46 apartmana i nekoliko soba, a raspolagat }e i sa fitnes centrom i saunom Hotel }e imati 46 apartmana sa bazenom. Radi se i na pripremi stavljanja u pogon topova za umjetno osnje`ivanje staza u slu~aju manjih snjegova. U zavr{noj fazi je i postavljanje baby-sky lifta u podno`ju staze gdje }e se odvijati i {kola skijanja, te no}no skijanje. Du`ina skija{kih staza je 3-4 kilometra, a na start se penje skiliftom dvosjedom na visinu od 1.300 metara odakle je i fantasti~an pogled na grad i prostrano Kupre{ko polje. Na ovom A. Ka. terenu snowboard je posebna atrakcija na snijegu.

Predstavnici sedam op}ina u Zvorniku

Potpisali Protokol o razvoju poljoprivrede Predstavnici sedam op{tina sa regije Bira~ (RS) i Sapne iz FBiH, sa Federalnim zavodom za poljoprivredu iz Sarajeva i Regionalnom razvojnom agencijom NERDA iz Tuzle potpisali su u Zvorniku Protokol o saradnji na razvoju poljoprivrede kao jednog od zna~ajnih ali jo{ nedovoljno iskori{tenih resursa ovog podru~ja. - Protokol predstavlja saglasnost ovih lokalnih zajednica o potrebi izrade kvalitetnog dokumenta koji }e poslu`iti kao osnova za izradu konkretnih programa, ~ijom }e se realizacijom, osim unapre|enja ove zna~ajne privredne grane, mnogima obezbijediti i egzistencija kroz otvaranje novih radnih mjesta - isti~e Sead Be}irevi}, stru~ni saradnik M. M. Federalnog zavoda za poljoprivredu.


20

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

oglasi

Dnevni avaz

Broj: 02-34-5-4761-2/09 Datum: 22. 10. 2009. godine Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“, broj 12/03), i ~lana 8. Odluke o utvr|ivanju Standarda i kriterija za imenovanje na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima Op}ine Te{anj („Sl. glasnik op}ine Te{anj“, broj 8/03 i 10/06) Op}inski na~elnik objavljuje

JAVNI OGLAS o imenovanju predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JU Op}a biblioteka Te{anj 1. JU „Op}a biblioteka“ Te{anj - Predsjednik Upravnog odbora ....................................................................................1 (jedan) - ^lan Upravnog odbora.................................................................................................1 (jedan) - ^lan Upravnog odbora iz reda zaposlenih .................................................................1 (jedan) Opis pozicije: Upravni odbor ustanove donosi pravila, odnosno statut ustanove, imenuje i razrje{ava direktora ustanove, nadzire rad i poslovanje direktora ustanove, a naro~ito u segmentu upravljanja i raspolaganja kapitalom i imovinom ustanove, utvr|uje politiku razvoja, razmatra i usvaja izvje{taje o poslovanju, predla`e raspodjelu i na~in upotrebe dobiti, donosi op{ti akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji, podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju ustanove, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima/statutom javne ustanove. Mandat predsjednika i ~lanova Upravnog odbora je 4 (~etiri) godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. Naknada za rad predsjednika i ~lanova Upravnog odbora utvr|ena je op}im aktima ustanove i ista se ispla}uje iz sredstava ustanove. Kandidati za imenovanje na upra`njene pozicije u UO Centar za kulturu i obrazovanje Te{anj moraju ispunjavati op}e i posebne uslove. Op}i uslovi: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja javnog oglasa. - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za rate zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine), da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim, i drugim imenovanjima u F BiH, - da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u Bosne i Hercegovine, - da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv s du`no{}u u reguliranom organu u koji se kandiduje, - da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u reguliranom organu za koji se kandiduje. Posebni uslovi: - visoka ili vi{a stru~na sprema, a iz reda uposlenih i SSS, - 5 godina radnog iskustva, - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora u vi{e od jednog reguliranog organa, - komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje upra`njene pozicije, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, - rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog anga`mana, - preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca, - po`eljno poznavanje stranih jezika. Uz prijavu kandidata, koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti i sljede}u dokumentaciju: 1. izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 2. dokaz o {kolskoj spremi, 3. dokaz o radnom iskustvu 4. uvjerenje o dr`avljanstvu, 5. uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

D.O.O. FAGAT-PETROL

Ogla{ava prodaju sljede}ih vozila 1. Mercedes Actros 3240 kiper 1999. god. 2. Mercedes Actros 1840 sandu~ar 1998. god. 3. Mercedes Atego 817 sandu~ar 2001. god. 4. Mercedes 1520 hladnja~a 1998. god. 5. Mercedes 1820 sandu~ar sa kranom 1998. god. 6. Mercedes 1422 kiper sa kranom 1987. god. 7. MAN 35.364 kiper 2001. god. 8. RENO 210 sandu~ar sa kranom 2001. god. 9. Volkswagen-casten, 2,7 TDI pokretna radionica 2000. god. 10. Volkswagen VW/TIP 70T putar 1999. god. 11. Volkswagen caddy - 2 komada 2001. god. 12. VALJAK `uti 13. BMW 730 DIZEL 2003. god. 14. Audi A8 2,8 QUATRO 2001. god. Za vi{e informacija posjetite veb stranicu: www.fagatpetrol.ba Ili na telefon: 062/330-376

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka od podno{enja prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. Posljednji dan podno{enja prijava ra~una se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s u`im izborom bi}e pozvani na intervju od strane Komisije. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa zakonom o za{titi li~nih podataka Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik Bosne i Hercegovine“ Broj: 32/01). Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Op}inski na~elnik }e izvr{iti kona~no imenovanje, te }e osigurati da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima u „Slu`benim novinama Federacije“. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi Op}inskom na~elniku u roku od 7 dana od dana dono{enja odluke, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava u Federaciji BiH. Oglas }e biti objavljen u „Slu`benim novinama FBiH“, dnevnom listu „Dnevni avaz“ Sarajevo, oglasnoj plo~i Op}ine i WEB stranici op}ine Te{anj. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren do 9. 11. (ponedjeljak) 2009. godine. Neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Prijave kandidata koji su na funkciji u politi~koj stranci }e se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno, sa naznakom „Prijava na oglas za Upravni odbor JU Op}a biblioteka Te{anj - ne otvarati, na slijede}u adresu: Komisija - Op}ina Te{anj, Trg Alije Izetbegovi}a 11, Te{anj. OP]INSKI NA^ELNIK Fuad [i{i}, dipl.ing.ma{.


biznis

21

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

ULAGANJA Uprkos krizi, Violeta najavljuje nova upo{ljavanja

Jedino banke mogu sru{iti velike planove privrednika Zaprijetili tu`bom na najavu o pove}anju kamata na kredite Dr`ava ni{ta ne ~ini na pobolj{anju klime za investiranje, ka`e ]orluka U vremenu kada je BiH suo~ena sa crnim statistikama o otpu{tanju desetina hiljada radnika i jo{ mra~nijim prognozama, rijetki su privrednici koji najavljuju nova zapo{ljavanja. Uprkos recesiji, menad`ment Violete iz Gruda, jedne od najuspje{nijih kompanija u BiH, namjerava uposliti dodatnih

]orluka: Kako privu}i kapital

120 radnika u novoj tvornici papira i celuloze kod Livna, ~iji je po~etak gradnje trenutno u pripremi.

Nova tvornica Vlasnik Violete Petar ]orluka ka`e u razgovoru za na{ list kako ubrzo o~ekuje javnu raspravu u Livnu, nakon ~ega bi, po proceduri, mogla zapo~eti izgradnja nove tvornice, ~ija investicija iznosi 50 miliona eura. S ovim uspje{nim biznismenom razgovarali smo i o

nametima dr`ave na privredu, najavama o pove}anju bankarskih kamata te masovnim otpu{tanjima radnika u bh. privredi. Kako navodi ]orluka, iako je Violeta trenutno klijent prve kategorije svih banaka, za ovaj status se morala izboriti. - Banke su nam poku{ale pove}ati kamate. Me|utim, zaprijetili smo tu`bom i uspjeli smo ih zadr`ati na postoje}em nivou. No, najave da bi se kamate banaka mogle uskoro izjedna~iti s onima u drugim zemljama u regionu su pora`avaju}e. Banke pove}avaju kamate i umjesto da se ubrizgava u privredu, svje`i novac koji }e stvoriti novu vrijednost izlazi iz ove oblasti. Takvim potezima mogu u pitanje dovesti funkcioniranje cijelog privrednog sistema na{e zemlje - upozorava ]orluka. Prvi ~ovjek Violete sla`e se s konstatacijom da je BiH jo{ uvijek dr`ava nepovoljna za investiranje. Kao dva osnovna razloga za ovu tvr-

Grude: Planovi za upo{ljavanje 120 radnika

dnju navodi lo{e ceste i energetski sistem u BiH.

Poslovna klima - Imamo veoma nestabilan elektroenergetski sistem, lo{e napajanje elektri~nom energijom. Tako|er, cijena struje u RS je skoro duplo jeftinija od cijene ovog energenta u FBiH. Kako pored svega

Biznismeni u politici Iako priznaje da nema posebnog talenta za politiku te da sebe kao politi~ara ne mo`e ni zamisliti, za ]orluku je ohrabruju}e da uspje{ni biznismeni poput Fahrudina Radon~i}a u BiH i Nadana

Vido{evi}a u Hrvatskoj ~ine ovaj korak. - Bilo bi dobro da ovakvi biznismeni, koji imaju talenta i znanja o politici, neke stvari promijene nabolje. @elim im puno sre}e - dodaje ]orluka.

toga privu}i kapital - pita se ]orluka. I pored visokih poreza, koji su u dva bh. entiteta posve neujedna~eni, nepotrebnih izdataka za takse za {ume i turizam, koji se, prema njegovom mi{ljenju, nenamjenski tro{e, ]orluka ka`e da postoje mehanizmi kako jedna bh. kompanija mo`e prebroditi recesiju. - Uprava Violete je uvijek bila koncentrirana na racionalizaciju tro{kova umjesto na otpu{tanje radnika. U dana{njim vremenima va`na su pitanja {tednje, organiziranosti, prilago|avanja uvjetima tr`i{ta. Zbog toga smo uspjeli da i u ovoj te{koj godini pove}amo izvoz na{ih proizvoda i da zadr`imo kupce - nagla{ava A. DU^I] ]orluka.

Osam poticaja za sedam firmi

Privrednicima iz bud`eta ZDK oko 111.000 KM Podr{ka razvoju proizvodnih programa i izvoza Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona je za refundaciju administrativnih tro{kova prilikom izgradnje proizvodnog objekta firmi Porobi} iz Zavidovi}a dodijelila 12.000 KM, zeni~kom preduze}u Faro 32.000, a firmi Koka promex iz Visokog 24.000 maraka. Viso~koj firmi Omega comerc dodijeljeno je 8.000 KM za tro{kove uvo|enja i certifikacije HACCP standarda, te za regresiranje kamata na investicioni kredit 2.986 maraka. Nekoliko firmi ispunilo je uvjete za uvo|enje me|unarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2000, pa je po tom osnovu firmi Bra}a Kari} iz Zenice odobreno 8.000, viso~kom preduze}u Albex Groupe 9.000 i firmi Ziko iz Zavidovi}a 15.000 maraka. Za sve vrste podsticaja ju~er je odobreno 110.986 KM, a premijer ZDK Miralem Galija{evi} kazao je da }e vlada, uprkos krizi, i dalje nastaviti podr`avati aktivnosti privrednika koje su usmjerene na pro{irenje

Galija{evi}: Privreda je temelj za razvoj

postoje}ih proizvodnih programa i pripremu proizvodnje za izvoz. - Privreda osigurava temelj za razvoj svih ostalih djelatnosti, pa }e se razli~ite vrste podsticaja privrednih djelatnosti i dalje nalaziti u programu Vlade i za njih }e biti izdvajan novac iz bud`eta - kazao je GaliA. D`. ja{evi}.

Pad potra`nje za luksuznom robom

Versace otpu{ta ~etvrtinu radnika Italijanska modna ku}a Versace otpustit }e ~etvrtinu radnika zbog pada potra`nje za luksuznom robom i dizajnerskim predmetima. Kompanija namjerava otpu{tanjem 350 zaposlenih {irom svijeta stvoriti uvjete

za povratak u pozitivno poslovanje tokom 2011. godine, javljaju agencije. Versace poku{ava reorganizirati svoju proizvodnju i prodajnu mre`u, a ovu mjeru namjerava primijeniti do sredine sljede}e godine.

Mukund V. Kulkarni, generalni direktor AMZ

Poslovanje u devet mjeseci 2009.

Jo{ nema previ{e razloga za optimizam

Dobit Hidroelektrana na Vrbasu dva miliona KM

Grupacija radi u plusu, pa }e investiranja biti nastavljena Pokazatelji poslovanja u tre}em kvartalu Arcelor Mittala Zenica nisu ohrabruju}i i jo{ se uvijek nalazimo u te{koj finansijskoj situaciji. Pomak koji grupacija Mittal pravi razli~it je u zavisnosti od zemlje i globalni rezultati nisu primjenjivi uvijek i svugdje odgovorio je Mukund V. Kulkarni, generalni direktor ove kompanije u Zenici, na pitanje o poslovanju u ovoj godini. On je istakao da je za mjesec, od kako je na ~elu kompanije, vidio naznake oporavka, ali ne jo{ tolike da bi se mogla poni{titi dosada{nja smanjenja pla}a i broja uposlenih. - Kontinuirano pratimo tr`i{te koje ima prve korake ka oporavku. Ipak, do kraja godine, odnosno ~et-

Ekologija prioritet

Kulkarni: Moramo rezati tro{kove

vrtog kvartala, restriktivne mjere ostaju na snazi, a vjerovatno }e i po~etkom 2010. Moramo rezati tro{kove da bismo bili konkurentni - kazao je Kulkarni. Grupacija Arcelor Mittal

objavila je da je ovaj vode}i svjetski proizvo|a~ ~elika u tre}em kvartalu izvr{io isporuku proizvoda od 18,2 miliona tona, {to je sedam posto vi{e u odnosu na prethodno tromjese~je, te da je zabi-

- Nakon prvobitnih ulaganja od 30 miliona dolara u pokretanje integralne proizvodnje, u 2009. na{a ulaganja u ekologiju iznosila su 4,9, a u 2010. godini iznosit }e od 4,5 do pet miliona dolara. Postoji cijeli niz projekata koji su zapo~eti, u toku su ili }e biti zapo~eti u 2010. - kazao je Kulkarni, naglasiv{i da pote{ko}e u plasmanu i recesija ne}e ni za jedan dolar smanjiti ulaganja u ekologiju kompanije. lje`en neto prihod od 0,9 milijardi dolara u tre}em kvarA. D@ONLI] talu.

Kompanija Hidroelektrane na Vrbasu iz Mrkonji}Grada je u proteklih devet mjeseci poslovala s neto dobiti od dva miliona maraka. U odnosu na isti period pro{le godine, dobit kompanije smanjena je za 44 posto, saznaje portal Beta.ba.

Ukupni prihodi kompanije iznosili su 12 miliona, a rashodi deset miliona maraka. Ve}inski dioni~ar Hidroelektrana na Vrbasu iz Mrkonji}-Grada je Mje{oviti holding Elektroprivreda RS iz Trebinja, koja ima 65 posto dionica.

Kursna lista Centralne banke BiH EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1,955830 1,198661 1,229713 26,965314 0,073634 0,262107 0,714761 1,443751 0,565032 0,232712 0,188754 1,291244 0,880985 2,173750 1,319273 0,045165 2,087525

1,955830 1,955830 1,201665 1,204669 1,232795 1,235877 27,032896 27,100478 0,073819 0,074004 0,262764 0,263421 0,716552 0,718343 1,447369 1,450987 0,566448 0,567864 0,233295 0,233878 0,189227 0,189700 1,294480 1,297716 0,883193 0,885401 2,179198 2,184646 1,322579 1,325885 0,045278 0,045391 2,092757 2,097989


22

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

biznis

EKONOMIJA Bud`etska strogo}a vlade trebala bi se isplatiti

Ma|arska }e nakon krize Neo~ekivan pad prodaje biti svjetski fiskalni prvak novoizgra|enih ku}a

SAD: Ku}e poskupljuju ~etvrti mjesec zaredom

Pored olak{ica za kupce u SAD

U dvije godine privredni rast od pet posto Atraktivno za ulaga~e

Prodaja novoizgra|enih ku}a u SAD, neo~ekivano je pala u septembru nakon pet mjeseci rasta. Prodaja novih ku}a pala je za 3,6 posto, na sezonski prilago|enu godi{nju stopu od 402.000 jedinica, prema 417.000 u avgustu. Ekonomisti, koje je anketirala agencija Briefing, predvidjeli su rast prodaje ku}a u septembru na 440.000 jedinica. Osim relativno niskih cijena rast stambenog tr`i{ta zadnjih nekoliko mjeseci po-

taknut je vladinim poreznim olak{icama za kupce prve ku}e ili stana. Porezna olak{ica od 8.000 dolara za kvalificirane kupce, koja istje~e krajem novembra, trebala bi biti produ`ena na tri mjeseca. Izvje{taj ministarstva trgovine pokazao je da je srednja prodajna cijena ku}a u SAD povi{ena na 204.800 dolara u septembru, sa 195.200 dolara u avgustu, {to potvr|uje i podatak o rastu cijena ~etvrti mjesec zaredom.

Berzanski barometar za 29.10. 2009. godineNafta 77,87 po barelu Zlato 1.035,50 $ po unci 0,13% 0,49%

Euro/dolar 1,4743 0,26%

Ma|arska bi iz recesije trebala iza}i kao svjetski prvak u zdravlju dr`avnih finansija, procjenjuju stru~njaci Bank of America. Godine ekonomskih nevolja koje je donijela strogo}a ma|arske vlade kona~no bi se trebale isplatiti, dodaju u toj ameri~koj banci.

Porezna politika - Fiskalna strogo}a u Ma|arskoj pridonijela je njenom privrednom padu. To je razlog zbog kojeg }e Ma|arska idu}e godine biti svjetski fiskalni prvak - ka-

zao je Radoslav Badis (Radoslaw Bodys), analiti~ar Bank of America za srednju i isto~nu Evropu, a prenosi Bloomberg. Ma|arska, koja je u ~lanstvo EU primljena prije pet godina, oslonila se na pomo} od 20 milijardi eura, koju joj je odobrio Me|unarodni monetarni fond (MMF). Ova dr`ava bila je primorana zatra`iti tu pomo} nakon {to je tamo{nja privreda pokleknula pred krizom. Zemlju je optere}ivala visoka zadu`enost, a vlada je bila prisiljena podignuti

Relativan bud`etski deficit U periodu od 2001. do 2006. Ma|arska nije uspijevala ispuniti pravila EU u vezi s bud`etskim deficitom zbog rastu}ih dr`avnih rashoda. To ju je postavilo na prvo mjesto me|u ~lani-

cama EU po relativnoj veli~ini bud`etskog deficita u odnosu na BDP. Tamo{nja vlada jo{ je tada po~ela podizati poreze i rezati subvencije, a kriza je samo ubrzala taj trend.

Bajnai: Rast BDP-a u ovoj godini od 3,9 posto

porezne stope i smanjiti tro{kove kako bi ispunila uvjete MMF-a.

Uvo|enje eura Badis procjenjuje da bi zbog efikasnosti rezanja bud`etskih tro{kova, te ako se izuzmu cikli~ni utjecaji, bud`et Ma|arske idu}e godine mogao zabilje`iti vi{ak od 1,3 posto bruto doma}eg

Zavr{ena konferencija „CEFTA Week“

proizvoda (BDP). Procjenjuju da bi Ma|arska za dvije godine mogla ostvariti privredni rast od pet posto. Sva ta o~ekivanja ~ine je vrlo atraktivnom potencijalnom investicijom. Prema procjenama vlade koju vodi Gordon Bajnai, bud`etski deficit Ma|arske ove bi godine trebao iznositi 3,9 posto BDP-a.

Japan

BiH je najvi{e izlo`ena bescarinskim barijerama U Podgorici je ju~er zavr{ena konferencija „CEFTA Week“, koja je po~ela 27. oktobra, a odr`an je i sastanak Zajedni~kog odbora CEFTA-e 2006. Delegaciju BiH predvodio je zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Vilim Primorac. Na sastanku je potpisana i ministarska izjava zemalja ~lanica, u kojoj stoji da su sve ~lanice Sporazuma opredijeljene na dosljednu provedbu, te zajedni~ki rad intenziviranjem ekonomskih odnosa.

Primorac je kazao da je liberalizacija trgovine u smislu smanjenja ili potpunog ukidanja carinskih stopa dovela u prvi plan neke druge oblike barijera koje ote`avaju ili potpuno onemogu}avaju kretanje roba. - Bh. izvoznici su mo`da najvi{e izlo`eni takvoj praksi. Nastojali smo i jo{ nastojimo takve slu~ajeve izlo`iti argumentirano i rje{avati ih me|usobnim konsultacijama, ali i tra`enjem sistemskih rje{enja - naglasio je Primorac.

Prva centralna banka u Evropi

Norve{ka pove}ala kamatnu stopu Centralna banka Norve{ke pove}ala je svoju klju~nu kamatnu stopu za 25 poena, na 1,5 posto i time postala prva od evropskih centralnih banaka koja je poo{trila monetarnu politiku poslije slabljenja krize na kreditnom tr`i{tu. Taj korak nije prvi

slu~aj poo{travanja kreditne politike u svijetu jer su se ranije na tu mjeru odlu~ile Banka Izraela i Rezervna banka Australije. Norve{ka banka saop}ila je da }e kamatna stopa biti izme|u 1,25 i 2,25 posto do kraja marta 2010., a da }e potom uslijediti serija postepenih pove}anja.

Japan: Potra`nja za vozilima

Industrijska proizvodnja i dalje u porastu Japanska industrijska proizvodnja u septembru je u porastu sedmi mjesec zaredom, zahvaljuju}i oporavku potra`nje za automobilima i elektronikom, izvijestilo je japansko ministarstvo privrede, trgovine i industrije. Vlada druge po veli~ini svjetske privrede objavila je da je industrijska proizvodnja, klju~ni barometar zdravlja privrede, pove}ana za 1,4 posto u odnosu na avgust, uz naznake da }e se uzlazni trend nastaviti. Stopa rasta u septembru bila je ni`a nego mjesec ranije, ali je prema{ila o~ekivanja analiti~ara koji su predvi|ali pove}anje proizvodnje za jedan posto. Dr`avni ured za statistiku za oktobar najavljuje rast industrijske proizvodnje od 3,1 posto, dok bi u novembru trebao usporiti na 1,9 posto.


oglasi

Dnevni avaz

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

23


24

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

crna hronika

DOBOJ Te{ka saobra}ajna nesre}a na putu M-17

Mjesto eksplozije ogra|eno policijskom trakom

(Foto: N. Bo`ovi})

Naselje Grbavica u Sarajevu

Eksplozivna naprava ba~ena u blizini kafi}a „Volver“

Mirsad Tuki} poginuo za volanom „fiat punta“ Skrenuo u suprotnu traku i direktno se sudario s „audijem“ u kojem su te`e povrije|ene tri osobe

O{te}ena dva portala na kafi}u i fasada na obli`njoj zgradi U Sarajevu je ju~er ujutro aktivirana nepoznata eksplozivna naprava koja je pri~inila materijalnu {tetu na kafi}u „Volver“, vlasni{tvo Hilmije Garibovi}a, a ~iji je suvlasnik Muhidin Topalovi}, te na fasadi stambene zgrade, potvr|eno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Uzeti dokazi Policija je na mjesto doga|aja iza{la nakon anonimne dojave o eksploziji, koja se dogodila u Grbavi~koj ulici kod broja jedan. S lica mjesta uzeti su dokazi koji }e biti vje{ta~eni, a istra`itelji su izvr{ili i pregled {ireg terena. Tokom dana uzete su i izjave svjedo-

ka te uposlenika i vlasnika kafi}a. U policiji nam je re~eno da ni nakon uvi|aja nije utvr|eno o kakvoj se ta~no eksplozivnoj napravi radi. Potvr|eno je da su o{te}ena dva portala na kafi}u „Volver“ te dio fasade na obli`njoj zgradi. O slu~aju je obavije{ten i tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu koji, zajedno s pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo, provodi daljnju istragu. Za sada se pretpostavlja da je naprava bila namijenjena upravo spomenutom kafi}u.

Ranija meta Ina~e, na meti nepoznatih napada~a ovaj kafi} bio je i u no}i 3. oktobra ove godine. Tada je na stra`nji ulaz objekta ba~ena bomba „ka{ikara“. Tom prilikom popucala su stakla i o{te}ena je fasada. Za ovaj napada policija do sada nikoga nije uhapsila. Ni u ovom slu~aju niko nije mogao govoriti o eventualnom motivu napada. Garibovi} je bio u grupi kojoj se sudilo za ubistvo Osmana Brutusa u avgustu 2001. godine u centru Sarajeva. Tada je Mirsad Terzo ubio Brutusa, a Garibovi}, koji je bio u dru{tvu s ubijenim, pucao je i povrijedio Terzu. Za to je u ponovljenom su|enju osu|en na dvije i po godine zatvora.

Pregled parkiranih vozila

D`. Ma. B.

Hap{enje u Sarajevu

Posjedovao neprijavljeni pi{tolj Sarajevska policija uhapsila je B. J. (24) iz Sarajeva zbog nezakonitog dr`anja oru`ja. Kod njega je prona|en pi{tolj kalibra devet milimetara, s dva okvira i 18 ko-

mada metaka istog kalibra, za koji ne posjeduje odobrenje nadle`nog organa. Uhap{eni je predat u Odsjek za zadr`avanje MUP-a Kantona Sarajevo.

Vlasenica,Srebrenica i Tuzla, @ivinice, Banovi}i i Kladanj 061-660-847; Bratunac 065-174-704

Smrskani automobil u kojem je nastradao Tuki}

Jedna poginula osoba i tri te{ko povrije|ene bilans je te{ke saobra}ajne nesre}e koja se preksino} u 19.50 sati dogodila na magistralnom putu M-17 u Doboju. Povrije|eni su smje{teni u Op}u bolnicu „Sveti apostol Luka“ u Doboju i niko od njih nije u `ivotnoj opasnosti. U sudaru su u~estvovali „fiat punto“ slovenskih registarskih tablica LJ-79Z, kojim je upravljao Mirsad Tuki} (40) iz Ma-

(Foto: H. ^ali})

le{i}a, nastanjen u gra~ani~kom naselju Bahi}i, i „audi“ kojim je upravljao Ljubi{a Nikoli} (45) iz Beograda. Prema informacijama Centra javne bezbjednosti Doboj, do sudara je do{lo zbog toga {to Mirsad Tuki}, voza~ „fiat punta“, vo`nju nije prilagodio uvjetima puta, skrenuo je na drugu kolovoznu traku iz ~ijeg pravca je dolazio „audi“ te je direktan sudar bio neizbje`an.

Tuki} je na mjestu ostao mrtav, dok je voza~ Ljubi{a Nikoli} za volanom „audija“ zadobio frakturu grudnog ko{a. Saputnicima iz „audija“ Miodragu Popovi}u polomljena su dva rebra, a Predragu Stani{i}u evidentirane su ozljede ruku i nogu. Uvi|aj su obavili slu`benici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja u Doboju. Nare|ena je obdukcija nastradalog Mirsada H. ^ALI] Tuki}a.

Odgo|en po~etak su|enja za pucnjavu u „Incognitu“

Ka~apor u austrijskom pritvoru do sredine novembra Zatra`eno izdvajanje postupka protiv vlasnika diskoteke „Aqua“ Vije}e Kantonalnog suda u Sarajevu, kojim predsjedava sutkinja Dalida Burzi}, ju~er je na neodre|eno vrijeme odgodila po~etak su|enja protiv Elvisa Hod`i}a i ostalih optu`enih za pucnjavu u sarajevskom kafi}u „Incognito“ 16. novembra pro{le godine. Ju~era{nji pretres nije mogao biti odr`an zbog nedolaska Bahrije Ka~apora, koji se nalazi u austrijskom pritvoru. - Ka~apor opravdano nije do{ao u sud, jer ne vlada svojom slobodom kretanja. Pritvor u kojem se nalazi isti~e 14. ili 15. novembra ove godine. Zbog toga predla`em da se postupak u odnosu na njega izdvoji - kazao je njegov advokat Fahrija Karkin. Tu`ila{tvo i ostali branioci saglasili su se da se postupak izdvoji u odnosu na Ka~apora, ali i u odnosu na Jasmina Kosa, koji je sklopio sporazum o priznanju krivice i pristao na kaznu zatvora od godinu i po za krivi~no djelo izazivanja op}e opasnosti. Sud }e naknadno donijeti odluku o izdvajanju predmeta.

Odluka o izdvajanju postupka bit }e donesena naknadno

Optu`eni Elvis Hod`i} i Osman Vanti} terete se za poku{aj ubistva Fatmira Mujaja, dok se Bahrija Ka~apor i Fikret Kajevi} terete za pomaganje po~initelju nakon izvr{enog krivi~nog djela. Jasmin B. C. Koso je bio u dru{tvu sa Mujajem.


oglasi

Dnevni avaz

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

25


26

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

crna hronika

SARAJEVO U poku{aju razbojnika da joj otme ta{nu

TV voditeljica brutalno pretu~ena na ulici Voza~ zadr`an u PS Novi Travnik

Stojkovi}i kod Novog Travnika

Policajac oboren na pro{irenju pored ceste ^etrdesetogodi{nji Ivica Solomun, pripadnik Jedinice za podr{ku MUP-a SBK, zadobio je te{ke povrede nakon {to ga je udarilo vozilo kojim je upravljao Mladen Dominovi} (43). Do nesre}e je do{lo preksino} oko 23 sata na magistralnom putu M-16-4 u mjestu Stojkovi}i kod Novog Travnika. Policajac Solomun bio je na pro{irenju pored puta u redovnoj kontroli saobra}aja iz smjera Novog Travnika kada ga je udarilo vozilo „mercedes“ (979-T-402) kojim je upravljao Dominovi} koji se kretao u pravcu No-

vog Travnika. Prije nego {to je udario policajca Dominovi} je vozilom pre{ao iz svoje trake preko susjedne i udario policajca koji je bio na pro{irenju pored puta na sasvim suprotnoj strani. Solomun je zadobio te{ke povrede, potres mozga i vi{e ogrebotina po tijelu i smje{ten je na Odjel intenzivne njege u travni~koj bolnici. Mladen Dominovi} zadr`an je u Policijskoj stanici Novi Travnika. Od izvora bliskih istrazi doznajemo da je Dominovi} najvjerovatnije vozio pod utjecajem alkohola. Istraga o ovom slu~aju je u K. K. toku.

CJB Banja Luka

Merimu Burza, uposlenicu TVSA, sle|a napao nepoznati mladi} Oborio je na zemlju i udarao rukama i nogama Gra|ani nijemi posmatra~i Merima Burza, voditeljica na TVSA, napadnuta je prije nekoliko dana na podru~ju op}ine Novo Sarajevo kada se oko 21 sat vra}ala ku}i s posla.

liko gra|ana koji uop}e nisu reagirali. Tek naknadno su joj pritr~ala trojica mladi}a iz obli`nje zgrade. Kada ih je ugledao, razbojnik se dao u bijeg. Ti mladi}i koji su je, kako ka`e, spasili pomogli su joj da ode do ku}e, nakon ~ega je o napadu obavijestila policiju.

Vu~ena po tlu Nju je s le|a napao nepoznati mladi} kojem je najvjerovatnije namjera bila da joj otme torbu. Po{to u toj namjeri nije uspio, razbojnik ju jer oborio na zemlju i zadao joj nekoliko udaraca rukama i nogama. - Ki{a je padala i nosila sam ki{obran u ruci. Neko me u jednom momentu povukao s le|a i kada sam se okrenula, vidjela sam mladi}a koji je odmah povukao moju torbu. Ne znam iz kojeg razloga sam jo{ vi{e stisnula torbu i mahinalno sam ga udarila ki{obranom. Izrevoltirani razbojnik me je tada oborio na zemlju i vukao nekoliko metara do parkiranih vozila, gdje me je nekoliko puta udario u lice i glavu - ispri~ala nam je Burza. Ona je navela da se u blizini napada na{lo neko-

Tre}a `rtva U policiji je, ka`e, dala izjavu. Jedan od inspektora joj je rekao da je ona bila tre}a `rtva nepoznatog razbojnika koji je iste no}i otimao torbe. Burza je istakla da joj je u bolnici konstatiran potres mozga i druge povrede. Sada, ka`e, nosi [ancov okovratnik i pije tablete za smirenje jer je jo{ u {oku i strahu od svega {to joj se desilo. Istakla je da policija jo{ nije prona{la napada~a, na ~ijoj se meti mo`e na}i bilo koja osoba. Zabrinjava i ~injenica, kako je navela Burza, da od stotine prijavljenih ovakvih i sli~nih napada bude rije{en samo mali postoD`. Ma. B. tak.

Burza: Potres mozga i {ok

Op}inski sud Sarajevo

Emrahu Mu~i{ti tri godine i tri mjeseca zatvora Osu|en za te{ke kra|e, razbojni{tva i posjedovanje droge Privo|enje Zorana Aleksi}a

(Foto: M. Lugi})

Uhap{eni opasni provalnici Zoran Aleksi} (34) i Jasmin Vi{i} (41) iz Banje Luke uhap{eni su u srijedu nave~er zbog sumnje da su po~inili vi{e provala i prikrivanja krivi~nih djela. Aleksi}, kojeg su istra`itelji opisali kao vi{estrukog provalnika, samo od marta pro{le godine izvr{io je osam te{kih kra|a u ku}ama i stanovima kradu}i uglavnom laptope i tehni~ke ure|aje. S druge strane, Vi{i} je u dogovoru s njim instalirao nove operativne sisteme u laptope i ra~unare te ih po ni`im cijenama prodavao na crnom tr`i{tu. Vi{i} je ju~er pu{ten na slobodu, dok je Aleksi} zadr`an na saslu{anju u Okru`nom tu`ila{tvu u Banjoj Luci.

U Banjoj Luci je u srijedu nave~er, nakon hap{enja, saslu{an i Rambo Osman~evi} (21) iz okoline Sarajeva, kojeg su uhapsili policajci MUP-a RS u Bosanskoj Gradi{ci. On je uhap{en zbog sumnje da je tre}i izvr{ilac razbojni{tva u Bosanskoj Gradi{ci 12. oktobra ove godine kada je iz porodi~ne ku}e ukradeno pet hiljada maraka. Utvr|eno je da je Rambo jo{ po~etkom avgusta u Vidovdanskoj ulici u Gradi{ci izvr{io te{ku kra|u i ukrao oko 2.000 eura. Saznajemo i da je nakon saslu{anja u Okru`nom tu`ila{tvu, a potom i pred nadle`nim sudijom, Rambo pu{ten na sloV. S. bodu.

Nakon usvajanja sporazuma o priznanju krivice, sudija Op}inskog suda u Sarajevu Goran Radevi} ju~er je optu`enom Emrahu Mu~i{ti (20) izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od tri godine i tri mjeseca za po~injene te{ke kra|e, razbojni{tva te posjedovanje i omogu}avanje u`ivanja opojnih droga. U maju ove godine Mu~i{ta je provalio u apoteku „Bosna“ u ulici Zelenih beretki. Istog dana po~inio je razbojni{tvo u prodavnici „Data project electronics“ u Ferhadiji, odakle je oteo 520 KM i mobitel. Na autobuskom stajali{tu u ulici Zelenih

beretki otrgnuo je lanac s vrata J. R. Mu~i{ta je osu|en i za dva ranije po~injena djela. Policija ga je u dva navrata, u julu i septembru 2007. godine, zatekla na ulici i svaki put kod njega prona{la paketi} heroina. Emrah Mu~i{ta stariji je brat Roberta Mu~i{ta, koji je poznat po spaljivanju starice Ljubice \oki}-Spasojevi}, ali i po konzumiranju narkoti~kih sredstva, a utvr|eno je da ima hepatitis C te da je HIV pozitivan. Sud je Emrahu Mu~i{ti odredio mjeru obaveznog lije~enja od droge. Ju~er je odmah upu}en na izdr`avanje zatvorske kazne. B. C.

Mu~i{ta: Upu}en na izdr`avanje kazne

Odnijeli ma{inu za pranje vozila

Pokrali tegove `eljeznica FBiH

Nepoznati po~inilac ili vi{e njih preksino} su u ulici Stjepana Radi}a u @ep~u izvr{ili te{ku kra|u u krugu preduze}a „NBI ]uri}“. Tom prilikom ukraden je aparat za pranje vozila.

Policijskoj stanici Maglaj S. [. iz Maglaja prijavio je da je u toku dana u mjestu Lije{nica izvr|ena kra|a. Pokradeno je 15 komada `eljeznih tegova s kontaktne mre`e @eljeznica FBiH.


crna hronika

27

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

NARKO-MAFIJA Akcije policije u Grudama i Posu{ju

Zaplijenjeno sedam kilograma skanka i ukradeni terenac Droga na|ena kod Miodraga Ateljevi}a (26) iz Trebinja, a terenac „dod`“ kod Ante Kapuli}a (31) iz Posu{ja Presje~ene {vercerske rute Pripadnici policijskih uprava Grude i Posu{je rasvijetlili su dva krivi~na djela prodaje droge te prikrivanja ukradene robe velike vrijednosti. Tim povodom prekju~er su uhapsili Miodraga Ateljevi}a (26) iz Trebinja i Antu Kapuli}a (31) iz Posu{ja.

slu~aja. O doga|aju je obavije{teno i Tu`ila{tvo TK. Prema tvrdnjama kom{ija koji su se po dolasku policije i vatrogasaca okupili u velikom broju, u ovoj ku}i, koja se nalazi u neposrednoj blizini tuzlanske Medrese, `ive dva brata. Navodno je jedan od njih poku{ao zapaliti ku}u, a rije~ je, kako smo saznali, o psihi~kom boleA. Mu. sniku.

Nesre}a kod Srpca

Usmrtio ga prevrnuti traktor Policijski zvani~nici sa zaplijenjenim skankom

pe koja se bavi kra|om vozila, trgovinom narkotika, a evidentiran je i kao po~inilac te{kih krivi~nih djela kao {to su poku{aj ubistva, napad na slu`benu osobu, te izazivanje op}e opasnosti. Ivica Pavkovi}, na~elnik

na podru~ju isto~ne Hercegovine od po~etka godine. On je naveo da je droga prona|ena tokom pretresa ku}e, pomo}nih objekata i oku}nice koji su vlasni{tvo Popovi}a, kojeg su uhapsili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo i predali ga kolegama u CJB Trebinje.

Odsjeka kriminalisti~ke policije PU Posu{je, kazao je da je Ante Kapuli}, nakon {to su saznali da se preko granice BiH sa Hrvatskom vr{i prebacivanje ukradenih vozila i druge skupocjene robe, prekju~er uhap{en u policijskoj zasjedi kod jednog ugostiteljskog objekta u ^itluku.

Tranzitno podru~je - Kod njega smo uo~ili ukradeni terenac „dod`“, splitskih registarskih oznaka, koji potje~e iz kra|e u no}i 27/28. oktobar. U vozilu je prona|en specijalizirani alat, rukavice i druga oprema za kra|u. Vrijednost prona|enog vozila i alata je oko 300.000 kuna (81.157 KM), a na osnovu

(Foto: A. Du~i})

dokaza i vje{ta~enja PU splitsko-dalmatinska mo}i }e razrije{iti djelo te{ke kra|e, po~injene na {tetu tri osobe - rekao je Pavkovi} Komesar policije ZHK Zoran Gali} kazao je da je ovim akcijama uspje{no razbijena organizirana kriminalna grupa koja je podru~je zapadne Hercegovine koristila kao tranzitno podru~je za krijum~arenje narkotika i ukradenih vozila. Naveo je da je policija ZHK time u ovoj godini uspje{no okon~ala ukupno 33 akcije razbijanja lanca krijum~arenja narkotika, {to je ~ini najuspje{nijom policijskom organizacijom A. DU^I] u BiH.

Novi Grad u Sarajevu

Dvadeset dana od udesa u Bijeljini

Gorio „reno 21“

Nad`mija Alagi} se probudila iz kome

U ulici Bulevar Me{e Selimovi}a, op}ina Novi Grad Sarajevo, izbio je po`ar na vozilu „reno 21“, vlasni{tvo H. M. iz Sarajeva. Po`ar su ugasili pripadnici PVB Kantona Sarajevo. Tom prilikom nije bilo povrije|enih, dok je na vozilu nastupila materijalna {teta. Uvi|aj su obavili slu`benici MUP-a Kantona Sarajevo i sudski vje{tak PPZ-a. Utvr|eno je da je do po`ara do{lo usljed neispravnih elektroinstalacija.

Po`ar u Tuzli

U Rudarskoj ulici u Tuzli prekju~er oko 14 sati izbio je po`ar na privatnoj ku}i. Vatrogasci su odmah nakon poziva gra|ana lokalizirali po`ar, koji je izazvao ve}u materijalnu {tetu u dvije prostorije na gornjem spratu ku}e. Uzrok izbijanja vatre za sada nije poznat, a pripadnici protivpo`arne za{tite i Odjela kriminalisti~ke policije MUP-a TK rade na dokumentiranju

Rekordan ovogodi{nji plijen Trebinjska policija zaplijenila je u mjestu Mesari 6,164 kilograma marihuane, {est stabljika indijske konoplje i druge predmete, a uhap{en je Milan Popovi} (41) iz Sarajeva. Slado Ninkovi}, na~elnik krim-policije CJB Trebinje, rekao je da je rije~ o najve}oj pljenidbi droge

(Foto: A. Muslimovi})

Zapalio se sprat ku}e

Kriminalne grupe Na~elnik PU Grude Petar Brnadi} na ju~era{njoj konferenciji za novinare u Ljubu{kom je kazao kako je Ateljevi} zate~en sa sedam kilograma marihuane skank, ~ija vrijednost na crnom tr`i{tu iznosi 50.000 KM. Prema njegovim rije~ima, Ateljevi} je ovu drogu namjeravao prebaciti u Hrvatsku. Brnadi} je rekao da su pripadnici CJB Trebinje naknadno izvr{ili pretres Ateljevi}eve ku}e u Trebinju, gdje su prona{li specijalizirani alat, elektronski sklop, tzv. kocku koja se koristi za kra|u skupocjenih vozila. Prema podacima iz CJB Trebinje, Ateljevi} se dovodi u vezu kao pripadnik organizirane kriminalne gru-

Sa intervencije vatrogasaca

Ned`mija Alagi}, radnica bijeljinske poslovnice Raiffeisen banke, koja je te{ko povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i 10. oktobra u Majevi~koj ulici u Bijeljini, ve} tre}u sedmicu nalazi se na Urgentnom odjelu beogradskog Klini~kog centra. Iz krugova bliskih porodici Alagi} i rukovodstvu banke saznajemo da se njeno zdravstveno stanje popravlja, ali da je jo{ uvijek neizvjesno koliko }e dugo trajati oporavak. Ned`mija Alagi} nalazila se u komi, a ljekari su joj do sada, zbog unutarnjih ozljeda i krvarenja, morali izvaditi slezenu, a nakon kriti~ne protekle sedmice

Slobodan Podgorac (48) iz okoline Prnjavora smrtno je stradao voze}i traktor IMT 533 u srijedu na lokalnom putu Gornji Sr|evi}i u Srpcu. Prema policijskim saznanjima, do nesre}e je

Uhap{en 23-godi{nji Sarajlija

Zaprijetio no`em i oteo ta{nu U Sarajevu je uhap{en A. E. (23) iz Sarajeva, zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo razbojni{tvo. On je sa jo{ jednom nepoznatom osobom u ulici @rtava fa{izma, op}ina Novi Grad Sarajevo, uz prijetnju no`em od R. E. iz Sar-

Oborena dok je prelazila ulicu

komunicira s okolinom. Kako nam je obja{njeno, ona se nalazi van `ivotne opasnosti, ali se pretpostavlja da }e dugo trajati oporavak od te{kih ozljeda. E. M.

ajeva oteo ta{nu s novcem, mobilnim telefonom i dokumentima. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a A. E. je predat u Odsjek za zadr`avanje MUP-a Kantona Sarajevo.

Ukraden gliser Policijskoj stanici Neum prijavljeno je da je ukraden ~amac gliser „elan“ koji je bio privezan na molu u mjestu Jazine. O kra|i je obavije{tena kriminalisti~ka policija, koja je izvr{ila uvi|aj i traga za kradljivcima.

Potukli se u {koli

ponovo je operirana i odstranjen joj je dio pankreasa. Ljekari su optimisti~ni, jer povrije|ena reagira na njihove upite, ali jo{ uvijek nije u stanju da

do{lo kada je Podgorac iz za sada neutvr|enih razloga izgubio kontrolu nad vozilom i sletio pored desne ivice puta, usljed ~ega je do{lo do prevrtanja traktora koji je prignje~io tijeV. S. lo voza~a.

 Policijska stanica Pale podnijela je prekr{ajnu prijavu protiv u~enika Srednjo{kolskog centra Pale R. S. (18), koji je u {kolskim prostorijama fizi~ki napao u~enika S. T. (17) i nanio mu lak{e tjelesne povrede.

Akcija sigurnosnih i sobnih vrata Cijene ve} od 250,00 do 1 . 4 9 9 , 0 0 KM Najve}i izbor u BiH (8 cjenovnih kategorija), 50 vrsta vrata Sva vrata dolaze sa nelomljivim visokokvalitetnim cilindrom Obezbje|ena ugradnja i servis

259,00 KM U cijenu uklju~eno: krilo, kompletni okovi, štok i ukrasne lajsne

VRATA SA BRAVOM NA OTISAK PRSTA 1499,00 KM

Veling d.o.o. H. ^emerli}a 47 a, Sarajevo Tel: 033 718 475, Fax: 033 718 476
Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.SAD Svađa na Floridi okončala tragedijom

Ubio brata zbog glasne muzike Vilijem Gorzinski izbo godinu mlađeg Metjua kuhinjskim nožem Dvojica maloljetne braće bila su sama u kući kada je svađa zbog glasne muzike izmakla kontroli, objavila je policija, te dodala da je na kraju jedan brat ubio drugog kuhinjskim nožem. Vilijem Gorzinski (Williams Gorzynski, 15) sada se nalazi u maloljetničkom pritvoru zbog sumnje da je ubio godinu mlađeg brata Metjua. Sudeći prema izvještajima policije iz Koral Springsa, Florida, Metju je puštao muziku na kućnom kompjuteru. Vilijem je gledao televiziju i smetala mu je preglasna muzika, te je zamolio brata da malo utiša, što je on odbio. Uslijedila je svađa, a zatim i fizički obračun. Vilijem je zatim otišao u kuhinju, zgrabio nož i izbo brata u prsa, a zatim je pozvao hitnu pomoć. - Njegov poziv je zapravo priznanje koje imamo snimljeno. On detaljno opisuje šta se desilo, tako da definitivno nije riječ o nezgodi ili slučajnosti - kazao je policijski narednik Džo Mekhju (Joe McHugh) Elisa Kramer (Cramer), portparol odjela za djecu i

Koral Springs: Prijatelji Metjuu napravili memorijal

porodicu floridske policije, objavila je da je taj odjel imao problema s porodicom Gorzinski, te da je istraga u toku, ali da neće dalje komentirati slučaj. Prema policijskom izvještaju, policajci koji su došli na mjesto zločina osjetili su "izuzetno jak miris marihuane" u domu, a mlađeg brata pronašli su ka-

(Foto: AP)

ko leži na podu spavaće sobe u velikoj lokvi krvi. Jučer niko nije davao izjave za novine, a na prilazu kući napravljen je mali memorijal od lutkica, svijeća i balona, koje su ostavili prijatelji i komšije. Metjuov prijatelj A.J. Vud (Wood) ostavio je skejt na kojem je pisalo "Vozi na nebu, Met. RIP."

Direktorica WHO-a na Kubi

Čen: Kastro izgleda odlično Bivši kubanski vođa Fidel Kastro (Castro, 83) izgleda odlično, izjavila je direktorica Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Margaret Čen (Chan) nakon susreta s nekadašnjim šefom srednjoameričke države. Čen je na kraju posjete Kubi rekla da je s Kastrom provela gotovo dva sata u razgovoru, tokom kojeg je on pokazao zavidno poznavanje zdravstvenog sistema, kao i da je dobrog

Somalija

Kastro: Rijetko viđan

zdravlja, prenijele su agencije. Bivši lider Kube nije viđen u javnosti, osim povremenih fotografija i videosnimaka, od jula 2006. kada je podvrgnut operaciji stomaka. Glavna direktorica WHO-a također je kazala da je tokom posjete Kubi obišla zdravstvene ustanove i da je impresionirana zdravstvenim sistemom na otoku, koji pruža besplatnu zaštitu svim građanima.

Čvrst stav švicarske vlade

Neobično Zakon za okončanje vjenčanje 'samoubilačkog turizma' Stotine osoba pojavile su se na jednom vjenčanju u centralnoj Somaliji kada su sudbonosno da rekli vremešni Ahmed Muhamed Dore (112) i tinejdžerka Safija Abdulah (17). Dore, koji već ima 18 djece sa pet žena, rekao je da bi želio imati još jedno s novom suprugom. Safijina porodica kazala je da je ona "sretna sa novim mužem". Dore je rekao kako je čekao da Abdulah, koja mu može biti prapraunuka, odraste da bi je zaprosio.

Švicarska vlada otkrila je detalje prijedloga zakona kojim se traži zabrana ili ozbiljno ograničavanje pomaganja u samoubistvu kako bi se spriječio razvoj svojevrsnog "samoubilačkog turizma". Naime, više od stotinu Britanaca sa smrtonosnim ili neizlječivim bolestima do sada je iskoristilo švicarski centar "Dignitas" kako bi sebi oduzeli život.

Ministrica pravde Evelin Vidmer-Šlupf (Eveline Widmer-Schlumpf) pozvala je organizacije koje se bave ovakvim poslovima da uvedu strožiju kontrolu. Bude li zakon usvojen, pacijenti će morati imati dva, potpuno odvojena, ljekarska mišljenja, koja jasno pokazuju kako imaju smrtonosnu bolest i da im je ostalo nekoliko mjeseci života.


oglasi

Dnevni avaz

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

29


30

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

globus

HAP[ENJA Akcija FBI-ja protiv separatista

Barak: Odgovorio El-Asadu

(Foto: AFP)

Ministar odbrane Izraela

Ubijen imam Abdulah, lider radikalne grupe Vlasti su izvr{ile nekoliko racija u poku{aju pronalaska deset sljedbenika ubijenog

Barak: Tra`iti na~ine za promociju mira sa Sirijom Izraelski ministar odbrane Ehud Barak odgovorio je na izjavu sirijskog predsjednika Ba{ara el-Asada koji je izrazio spremnost svoje dr`ave da obnovi pregovore sa Izraelom, istakav{i da je mir sa Sirijom klju~an na putu ka regionalnom miru. - Mir sa Sirijom je kamen temeljac za svaki sta-

bilan regionalni sporazum. Izrael je tome te`io u pro{losti i nastavit }e tra`iti na~ine za promociju mira sa Sirijom - naglasio je Barak u saop}enju. On je dodao da se „odgovorno pona{anje Sirijaca, kao i Hezbolaha, tra`i da bi se sprije~ile opasnosti od sukoba u regionu“.

Izru~en vo|a jevrejske sekte Elior ^en (Chen), vo|a jedne jevrejske sekte, osumnji~en za zlostavljanje djece, doputovao je u Izrael u pratnji brazilskih i izraelskih policijskih oficira, nakon izru~enja iz Brazila, najve}e ju`noameri~ke dr`ave. ^en i nekoliko njegovih sljedbenika koristili su no`eve i ~eki}e da zlostavljaju djecu u jevrejskom naselju Beitar Ilit na Zapadnoj obali 2008. godine.

OT V

O

Z ER N

A

ST O N JAV AVAZ TWIST TOWER Vidiko vac i „Caff e 35“

 Posjetite najnoviju turisti~ku atrakciju u regionu, toranj AVAZ TWIST TOWER u Sarajevu, ukupne visine ~ak 172 metra.

Savezne vlasti uhapsile su kasno preksino} nekoliko ~lanova radikalne sunitske grupe u SAD, objavio je ured dr`avnog tu`ioca, koji je dodao da je prilikom hap{enja u jednom skladi{tu u Mi~igenu do{lo do pucnjave u kojoj je ubijen jedan od lidera ekstremista. Policajci su poku{ali uhapsili Lukmana Amina Abdulaha (53) pod optu`bama za dogovor o prodaji ukradenih stvari i nelegalno posjedovanje i prodaju

vatrenog oru`ja. Vlasti su tako|er izvr{ile nekoliko racija u poku{aju hap{enja deset Abdulahovih sljedbenika. Lider grupe odbio je da se preda i pucao je iz oru`ja, nakon ~ega su ga agenti ubili, kazala je portparol FBI-ja Sandra Ber~told (Berchtold). Na 43 strane optu`be, FBI je napisao da je Abdulah, poznat kao i Kristofer Tomas (Christopher Thomas), bio imam u radikalnoj grupi

Somalija Avaz Twist Tower ve} sada dnevno posjeti vi{e stotina gostiju koji ne skrivaju odu{evljenje. U~inite to i Vi, jer Avaz Twist Tower je najmoderniji objekat otvoren za javnost.

 DO VIDIKOVCA NA NAJVI[EM OBJEKTU u ovom dijelu Evrope, s kojeg se pru`a do danas nevi|en pogled na glavni grad BiH, za {ta su Vam na raspolaganju i najmoderniji teleskopi, vozite se Na raspolaganju Vam je i „Caffe 35“, najbr`im - panoraiz kojeg se, uz osvje`enje, mskim - liftovima na mo`e promatrati fantasti~na Starom kontinentu. panorama Sarajeva.

 Prema stru~nom izboru najve}eg svjetskog proizvo|a~a fasada „Schuco“, toranj „Avaz Twist Tower“ svrstan je me|u 10 najljep{ih zgrada na svijetu

Mi~igen: Agenti na mjestu sukoba

Raspola`emo dovoljnim brojem parking mjesta

Dobro do{li!

(Foto: AP)

„Uma“ ~ija je primarna misija bila kreiranje islamske dr`ave u SAD. Nijedan od optu`enih ne tereti se za terorizam, no agent FBI-ja Geri Leon (Gary Leone) kazao je da je Abdulah „nagovarao i ohrabrivao sljedbenike da vr{e nasilje protiv SAD“. - On im je govorio kako im je du`nost da se protive vladi SAD i FBI-ju, te da nije bitno ho}e li u svojim akcijama umrijeti - rije~i su Leona, koji je dodao da je

Abdulah redovno govorio protiv SAD, te da je bio obu~en, kao i njegovi sljedbenici, u kori{tenju vatrenog oru`ja, ma~eva i borila~kih vje{tina. Separatisti se zala`u da islamsku dr`avu u SAD kontrolira D`emil Abdulah el-Amin, nekad poznat kao H. Rep Braun (Rap Brown), koji slu`i kaznu do`ivotnog zatvora u Koloradu zbog ubistva dva policajca 2000. godine, dodao je Leon.

Turci obilje`ili Dan republike

Gusari oteli tajlandski brod Gusari su oteli ribarski brod koji je plovio pod tajlandskom zastavom na

Pol i Rej~el ^endler: Oteti pro{le sedmice (Foto: AP)

isto~nim obalama afri~kog kontinenta i kre}u se ka Somaliji, saop}ile su ju~er pomorske snage Evropske unije. Pirati su, uz pomo} dva manja plovila, oteli brod na oko 360 kilometara od obala Sej{ela, odnosno 1.200 kilometara od somalske obale, ka`e se u saop}enju EU. Otmicom tajlandskog broda broj plovila koje se nalaze u rukama pirata iz Somalije popeo se na osam. Pirati su u petak pro{le sedmice oteli britanski bra~ni par Pola (Paul) i Rej~el ^endler (Rachel Chandler) na jahti blizu sej{elskog arhipelaga i sada tra`e novac za njihovu slobodu.

[trajk 44.000 Britanaca U Velikoj Britaniji ju~er je {trajkovalo 44.000 ~lanova sindikata zaposlenih u komunikacijama (CWU) jer nije postignut sporazum s poslodavcima o pove}anju pla}a i modernizaciji dr`avne po{tanske slu`be „Royal Mail“. Najavljen je i nastavak {trajka za du`i period, kao i njegovo {irenje.

Ankara: Odr`ana velika parada

(Foto: AFP)

Gul predvodio zvani~nike u Ataturkovom mauzoleju U Turskoj i turskim ambasadama {irom svijeta ju~er je obilje`ena 86. godi{njica nastanka turske republike. Proslave u glavnom gradu Ankari po~ele su ve} prekju~er, dok je ju~er predsjednik Abdulah Gul (Abdullah) predvodio dr`avne zvani~nike koji su polo`ili vijenac u mauzoleju Mustafe Kemala Ataturka, utemelji-

telja moderne Turske. Predsjednik Gul se zatim uputio u parlament gdje je odr`ao govor povodom godi{njice nastanka dr`ave. Nakon govora uslijedili su prijemi u predsjedni~koj pala~i. Tako|er, u Ankari je prire|ena velika parada, na kojoj su u~estvovali vojni avioni, padobranci, vojnici i vojni veterani.


oglasi

Dnevni avaz

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

31


32

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz

oglasi


globus

33

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Ukratko

PAKISTAN Broj `rtava bomba{kog napada prema{io 105

Tuga i strah u Pe{avaru Me|u poginulima je najvi{e `ena, koje su, vode}i svoju djecu, tra`ile ne{to za sebe na pijaci Upla{eni stanovnici pakistanskog Pe{avara ni ju~er nisu mogli vjerovati u razmjere masakra nad civilima od dan ranije u njihovom konzervativnom gradu, gdje je nesigurnost paralizirala normalni `ivot. Autobomba je na tr`nici, gdje su ve}inom kupci `ene, u srijedu usmrtila najmanje 105 osoba i uni{tila brojne prodavnice. Me|u poginulima je najvi{e `ena, koje su, vode}i svoju djecu, tra`ile ne{to za sebe me|u brojnom ponudom odje}e, obu}e i ku}nih potrep{tina. Za samo nekoliko sekundi buknuli su po`ari i cijelu tr`nicu pretvorili u veliku vatru, s kojom su se vatrogasci satima borili. Tijela su bila rastrgana, lica neprepoznatljiva, a velika tuga je i ju~er vladala ovim gradom Pa{tuna, dakle iste etni~ke grupe kao {to su pakistanski i afgani-

Bagdad: U nedjelju poginulo vi{e od 150 ljudi

Ki-monov pomo}nik ide u Irak NJUJORK - Generalni sekretar UN-a Ban Ki-mon (Ki-moon) odlu~io je poslati pomo}nika u Irak kako bi s tamo{njim vlastima razmotrio niz bomba{kih napada u Bagdadu u posljednjih nekoliko dana, javljaju agencije. Ira~ka vlada je nakon napada na zgrade vlade u Bagdadu u nedjelju, u kojima je poginulo vi{e od 150 ljudi, ponovo pozvala UN da provede istragu o podr{ci koju

stanski talibani. U proteklih 19 dana, vi{e od 150

matije posjetila je nekoliko historijskih i vjerskih objekata, sastala se s politi~kim zvani~nicima regije Pend`ab i u~estvovala na dva okrugla stola sa studentima i poslovnim ljudima.

(Foto: AFP)

ljudi je ubijeno u napadima na pijace u Pe{avaru. Nasir Kan (52) i njegov sin Bilal (22) poginuli su u svojoj prodavnici odje}e. Njihova porodica, koja se doselila iz plemenskog pojasa, bila je o~ajna. - Prvi put u `ivotu znam {ta zna~i tuga i ne znam da li }u je ikada ja~e osje}ati. Moj otac i moj brat su mrtvi. Da li mi neko mo`e re}i {ta su oni pogrije{ili pa su

ovako ka`njeni - kroz suze je rekao Amir Nasir reporteru AFP-a. Strah od bombi, samoubila~kih napada i ubijanja nevinih ljudi postao je svakodnevica u Pe{avaru, gdje je obrazovanje djece paralizirano. Sedam napada u ~etiri mjeseca protreslo je ovaj historijski grad, koji je u pro{losti bio turisti~ka atrakcija i trgova~ko mjesto.

Samit lidera ~lanica EU

Zimbabve

Razmatranje kandidatura za mjesto predsjednika

Protjeran stru~njak UN-a

U Briselu je ju~er zapo~eo samit lidera dr`ava ~lanica Evropske unije, tokom kojeg }e biti razmatrane kandidature za novu poziciju predsjednika EU, kao i razlike u pomaganju siroma{nijim dr`avama u borbi s klimatskim promjenama. Me|u te`im zadacima bit }e i uvjeravanje ~e{kog predsjednika, velikog euroskeptika Vaclava Klausa, da potpi{e Lisabonski sporazum, dokument koji jo{ jedino ^e{ka nije potpisala. Klaus je ranije garantirao da }e naredne sedmice potpisati sporazum, papir koji olak{ava dono{enje odluka u EU i stvara nove pozicije.

Bler i Junker: Glavni kandidati

(Foto: AFP)

Predsjedni{tvo EU, na ~ijem je ~elu trenutno [vedska, prije svega se nada da }e uspjeti posti}i dogovor koji }e olak{ati razgovore u Kopenhagenu u decembru kako bi se na{li na~ini za borbu s promjenama klime. Kada je rije~ o mjestu pre-

dsjednika EU, kao glavni kandidati name}u se biv{i premijer Velike Britanije Toni Bler (Tony Blair), aktuelni {ef vlade Luksemburga @an-Klod Junker (JeanClaude Juncker), te premijerka Latvije Vaira Vike-Freiberga.

Stru~njak Vije}a UNa za ljudska prava Manfred Novak protjeran je ju~er iz Zimbabvea, nakon {to su ga pripadnici slu`be sigurnosti priveli prethodne no}i, odmah po dolasku u dr`avu, i prinudili da se ukrca u avion za Ju`nu Afriku. U prvom reagiranju, austrijski stru~njak je rekao kako }e predlo`iti Vije}u da preduzme mjere protiv Zimbabvea. Novak, koji je specijali izvje{ta~ UNHRC-a za torturu i druge vrste okrutnog, nehumanog i degradiraju}eg tretmana, kazao je po dolasku u Ju`nu Afriku da je njegova misija u Zimbabveu zbog ovog incidenta propala.

Me|unarodna agencija za atomsku energiju

Sultanija predao iranski odgovor Predstavnik Irana u tijelu UN-a, koje kontrolira atomsko oru`je i atomsku energiju, potvrdio je da je ju~er predao odgovor Teherana na dogovor o nuklearnom gorivu ovog tijela, objavila je iranska agencija ISNA.

strane dr`ave pru`aju pobunjenicima u Iraku. - Odlu~io sam poslati pomo}nika generalnog sekretara UN-a Oskara Fernandeza Taranka (Oscar Taranco) na preliminarne konsultacije o ira~koj sigurnosti i suverenitetu - rekao je Ki-mon, ali je i jasno stavio do znanja da Taranko ne}e pokretati zvani~nu istragu, jer je za to potreban nalog Vije}a sigurnosti UN-a.

CIA pla}a Karzaijevog polubrata Pe{avar: Napadi paralizirali `ivot

Hilari Klinton u Lahoreu Ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) doputovala je ju~er u Lahore, drugog dana posjete Pakistanu, koja je po~ela u znaku krvavog napada u Pe{avaru. [efica ameri~ke diplo-

(Foto: AP)

Ali Asgar Sultanija kazao je da je „predao iranski odgovor“ Me|unarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) u Be~u. Predsjednik Irana Mahmud Ahmedined`ad izjavio je ranije da je Teheran

spreman na „razmjenu goriva i saradnju“ s pet velikih sila, smatraju}i da je Zapad s „politike sukobljavanja pre{ao na saradnju“ u vezi s nuklearnim programom Irana. - Ranije su tra`ili prekid

iranskog nuklearnog programa, a danas prihvataju razmjenu goriva, u~e{}e u izgradnji reaktora i nuklearnih centrala. Dakle, oni su s politike konfronacije pre{li na saradnju - kazao je Ahmedined`ad.

LONDON - Svi londonski listovi prenijeli su ju~er pisanje „New York Timesa“ da je Ahmed Vali Karzai, polubrat afganistanskog predsjednika, godinama na platnom spisku ameri~ke obavje{tajne agencije CIA-e, iako va`i za jednog od {efova u krijum~arenju opijuma. Va{ington i njegovi saveznici zarekli su se, podsje}a

„The Independent“, da }e tom {vercu stati ukraj. Informacija o vezi Valija Karzaija i CIA-e, koja se pripisuje sada{njim i biv{im ameri~kim du`nosnicima, nije se mogla pojaviti u gorem trenutku po predsjednika SAD Baraka Obamu (Barack), koji ovih dana treba donijeti klju~nu odluku o slanju dodatnih ameri~kih vojnika u Afganistan.

UN tra`i ukidanje embarga Kubi NJUJORK - Generalna skup{tina Ujedinjenih naroda podr`ala je u srijedu ve}inom glasova poziv Sjedinjenim Dr`avama da ukinu ekonomski embargo Kubi, koji je na snazi gotovo pola stolje}a. Generalna skup{tina UN-a je sa 187 glasova za, tri pr-

otiv i dva suzdr`ana, usvojila neobavezuju}u rezoluciju, na glasanju koje se odr`ava 18. godinu zaredom, izra`avaju}i neslaganje me|unarodne zajednice s vi{egodi{njim nastojanjima Va{ingtona da izolira Havanu, ocijenio je Reuters.

Tihuana: Tunel sa rasvjetom i ventilacijom

Otkriven novi {vercerski tunel TIHUANA - Tunel duga~ak 90 metara otkriven je u Tihuani, na jugozapadnoj granici sa SAD, gdje su trgovci drogom u vi{e navrata poku{ali koristiti taj sistem ilegalnog prela`enja, saop}ila je meksi~ka vojska. Izgleda da je tunel predvi|en za veliku trgovinu

jer je visok dva metra, {irok metar i opremljen je sistemom za ventilaciju i rasvjetom. Ulaz u tunel otkriven je ispod jednog skladi{ta, stotinjak metara od metalne ograde koja predstavlja granicu izme|u meksi~ke Tihuane i San Dijega u Kaliforniji.


34

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

oglasi

Dnevni avaz

TRAVNIK Na osnovu èlana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Slu`bene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu taèke IV Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa utroška dijela sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Transfer za poticaj privredi“ Bud`eta Srednjobosanskog kantona za 2009. godinu broj: 01-02-406/09 od 26.10.2009. godine, Ministarstvo privrede objavljuje

JAVNI NATJEÈAJ ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA „POTICAJI PRIVREDI“ ZA 2009. GODINU PREDMET NATJEÈAJA Predmet javnog natjeèaja je prikupljanje programa - projekata za raspodjelu dijela sredstava ''Poticaji privredi" utvrðenog Bud`etom Srednjobosanskog kantona za 2009. godinu (Slu`bene novine Srednjobosanskog kantona, broj 1/09 i 9/09) Ministarstvu privrede. Program utroška sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za poticaj privredi Bud`eta Srednjobosanskog kantona za 2009. godinu usvojila je Vlada Srednjobosanskog kantona na 64. sjednici odr`anoj dana 22.10.2009. godine, Odluka broj: 01-02-406/09 od 26.10.2009. godine.

podnošenje projekta - programa na oglasnoj tabli Ministarstva privrede i Vlade SBK te na web stranici Vlade SBK: www.sbk-ksb.gov.ba. Ponuðaèi èije programe - projekte nije prihvatila struèna komisija mogu Ministarstvu privrede ulo`iti prigovor u roku od 7 dana od dana objave rezultata radi provjere èinjenica i objektivnosti ocjene programa. Konaènu Odluku o raspodjeli sredstava na prijedlog Ministarstva privrede donosi Vlada SBK i ista æe biti objavljena u Slu`benim novinama Srednjobosanskog kantona. Broj prihvaæenih projekta - programa, te visina sredstava koja æe se dati na raspolaganje korisniku, ovisit æe iskljuèivo o visini kvalitete i stepenu povoljnosti projekta - programa.

Naziv projekta, mjere i aktivnosti svrstani su u slijedeæe lotove:

KRITERIJI ZA OCJENU PROGRAMA I IZBOR KORISNIKA

Lot 1 Lot 2 -

Lot 1 Poticaj za opstanak i rast subjekata male, srednje i velike privrede,

Poticaj za opstanak i rast subjekata male, srednje i velike privrede, Poticaj za subvencioniranje administartivnih troškova kod registracije (otpoèinjanja) obrta i subjekata male, srednje i velike privrede kao i administrativnih troškova kod izgradnje poslovnih-proizvodnih objekata,

PRAVO UÈEŠÆA Pravo uèešæa na javnom nadmetanju imaju pravna lica-subjekti male, srednje i velike privrede (LOT 1) te pravna lica- subjekti male, srednje i velike privrede i fizièka lica-obrtnici (LOT 2) koja su na podruèju Srednjobosanskog kantona registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja i koji æe projekat realizirati na podruèju Srednjobosanskog kantona. Ne mogu se kandidovati slijedeæi projekti: kupovina udjela u društvima, ulaganje u kockarnice, ulaganje u vrijednosne papire, ulaganje u poljoprivredu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnje nasade i osnivanje stada ili jata, u projekte za koje su predviðeni poticaji i premije, finansiranje ekološki neprihvatljivih projekta, ugostiteljske objekte koji imaju prete`no toèenje alkoholnih piæa, te za obrtna sredstva. Nemaju pravo uèešæa na natjeèaju subjekti koji nisu opravdali dodijeljena sredstva ovog ministarstva po ranije preuzetim obavezama korištenja poticajnih sredstava.

- ukupan broj zaposlenih - poveæanje zaposlenosti - vrijednost izvoza - kvaliteta projekta - stepen samofinansiranja - osiguranje sredstava iz drugih izvora Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 30.000,00 KM.

30 10 30 10 10 10

Lot 2 Poticaj za subvencioniranje administrativnih troškova kod registracije (otpoèinjanja) obrta i subjekata male, srednje i velike privrede kao i administrativnih troškova kod izgradnje poslovnih-proizvodnih objekata - površina korisnog poslovnog prostora objekta - ukupan broj zaposlenih - poveæanje zaposlenosti - kvalitet projekta (stepen samofinansiranja,osiguranje sredstava iz drugih izvora, doprinos oèuvanju okoliša, ostvarena priznanja na sajmovima i izlo`bama) - ukupna vrijednost investicije

20 20 10 20 30

SADR@AJ PROGRAMA - PROJEKTA Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 30.000,00 KM. Projekat - program mora biti uraðen sadr`ajno po elementima zahtijevanim u tenderskoj dokumentaciji ovisno o pojedinom lotu. Da bi program - projekt bio predmet daljnjeg razmatranja struène komisije potrebno je dostaviti slijedeæe: Podaci o ponuðaèu: naziv, adresa, tel/fax, e-mail, osoba za kontakt, pravni status, vlasništvo, registrirani kapital / ulog, identifikacijski broj, transakcijski broj, datum registracije, vrsta djelatnosti, broj uposlenih po zahtjevu iz programa, troškovi investicije - ukupna ulaganja, iznos sredstava koji se tra`i od Ministarstva privrede. Kompletan program - projekat. Program - projekat obavezno mora sadr`avati: glavni investicioni projekt, sa`etak, te uredno popunjene obrasce iz tenderske dokumentacije. Obavezni prilozi (originali ili ovjerene kopije) Rješenje iz sudskog registra sa svim pojedinaènim prilozima ili rješenje o odobrenju nadle`ne opæine za obavljanje djelatnosti obrtnika ili fizièkog lica, Uvjerenje o poreznoj registraciji / uvjerenje o registraciji obaveznika poreza na dodanu vrijednost, Izvještaj o finansijskom poslovanju - bilansu stanja i bilansu uspjeha za 2008. godinu/ prijava za razrez poreza na dobit od obrtnièke djelatnosti za prethodnu godinu, Uvjerenje nadle`nih institucija o redovnom izmirenju obaveza po osnovu javnih prihoda (doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje sa 30.06.2009.godine) s podacima o broju prijavljenih radnika, Uvjerenje o plaæenim poreznim obavezama, a obaveznici poreza na dodanu vrijednost i uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima za prethodnu godinu, Uvjerenje Ministarstva finansija da nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu naknade za koncesiju (za pravna lica koja su korisnici koncesija), Uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice nije u posljednjih 5 godina osuðivano u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu poslovnog ponašanja, Uvjerenje nadle`nog suda da nije pod steèajem ili pred likvidacijom (privredna društva) ili potvrda od nadle`ne opæinske slu`be za upravu da obrtniku ili fizièkom licu nije utvrðen trajni prestanak obavljanja registrovane djelatnosti, Potpisanu i ovjerenu izjavu o nakani namjenskog korištenja sredstava, Reference listu (lista glavnih usluga pru`enih u posljednje 3 godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima), Dokaz o posjedovanju projektne dokumentacije za izgraðeni objekat ili objekat u izgradnjigraðevinska dozvola (Lot 2) Odobrenje-Rješenje za upotrebu objekta izdato od nadle`nog organa (Lot 2), Dokaz o troškovima nastalim u toku realizacije investicije (Lot 2) Dokaz o uplati naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije, Ostale dokumente koji se tra`e u tenderskoj dokumentaciji za pojedini lot. Napomena: Svaki lot je neovisan paket za odreðivanje vrijednosti i ugovaranje. Ponuðaèi koji podnose prijave za više lotova du`ni su dostaviti ponude za sve lotove posebno. Ponuðaè, bez obzira koliko ima programa, mo`e imati samo jedan program koji æe poduprijeti Ministarstvo privrede. Sve kopije moraju biti ovjerene od nadle`nog tijela. Sva dokumenta moraju biti prilo`ena i izdana od strane nadle`nih sudskih ili upravnih organa u FBiH i ne mogu biti starija od 3 mjeseca od dana objavljivanja ovog poziva. U suprotnom kompletan program - projekat biti æe odbijen i neæe biti predmet daljnjeg razmatranja. Program i sva dokumentacija tra`ena javnim natjeèajem i tenderskom dokumentacijom mora biti prikladno uvezana u cjelinu logièkim redom (prema popisu dostavljenih dokumenata). Izbor korisnika izvršit æe struèna komisija na osnovu propisanih kriterija. Spisak programa - projekata koje je prihvatila struèna komisija bit æe objavljen najkasnije 21 dan od zadnjeg dana za

PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u vremenu od 09,00-14,00 sati u Ministarstvu privrede SBK, na adresi Prnjavor 16, Travnik (bivša zgrada AS-a), uz ovjeren 3. primjerak virmana o uplati nerefundirajuæeg iznosa od 20 (dvadeset) KM po jednom primjerku. Uplata se vrši na depozitni raèun Vlade SBK br: 3380002210020912, vrsta prihoda 721119, poziv na broj 0161000000 sa naznakom „otkup dokumentacije Lot broj ___“ Poticaj privredi. PODNOŠENJE PROJEKTA Zapeèaæeni projekti-programi sa odgovarajuæim prilozima šalju se preporuèeno poštom ili lièno dostavljaju na adresu: Ministarstvo privrede / gospodarstva Stanièna 43 72270 TRAVNIK sa naznakom : „NE OTVARATI - po javnom natjeèaju za Lot br. __" - „Poticaji privredi" Rok za dostavu je 20 (dvadeset dana) od dana objave ovog javnog poziva za natjeèaj. Projekti - programi primljeni nakon isteka roka neæe biti razmatrani. TROŠKOVI PROJEKTA - PROGRAMA U postupku javnog natjeèaja Ministarstvo privrede ne snosi nikakve troškove uèesnicima natjecanja, te zadr`ava pravo da projekat-program prihvati u cijelosti, djelomièno ili ga u potpunosti odbije, poništi javni natjeèaj ili odbaci sve projekte-programe u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora. Ministarstvo privrede neæe snositi nikakvu odgovornost prema uèesnicima natjecanja, niti je obavezno objasniti razloge takve odluke. Prispjela dokumentacija o programima-projektima neæe se vraæati. OSTALE ODREDBE Sa kandidatima èiji se projekat-program prihvati, Ministarstvo privrede SBK æe potpisati Ugovor o implementaciji dodijeljenih sredstava, kojim æe biti preciziran naèin i dinamika korištenja odobrenih sredstava, te nadzor nad utroškom istih u namijenjene svrhe. Sve dodatne informacije vezane za natjeèaj mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj 030/ 511 - 217 od 10,00 do 15,00 sati ili e-mail: min.priv@bih.net.ba. MINISTAR Bajro Makiæ, dipl.ing.


Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

SRBIJA Tragedija u beogradskom naselju Jajinci

Ubio sina i suprugu pa sebe, samo poštedio unuku Navodno je Milenko godinama maltretirao i tukao suprugu, a često se sukobljavao i sa sinom Milenko P. (71), kako sumnjaju u policiji, ubio je prekjučer u 16.45 sati hicima iz pištolja sina Dragana (48) i bivšu suprugu Stanku (70) u porodičnoj kući u ulici Ivanke Muačević 31 u beogradskom naselju Jajinci. Prema prvim rezultatima istrage, Milenko P. je nakon što je ubio sina i bivšu suprugu izvršio samoubistvo ispalivši jedan hitac sebi u sljepoočnicu. Nastradale ukućane prva je pronašla maloljetna M. P., unuka Milenka P. koja u vrijeme pucnjave nije bila u kući. Prestravljena djevojka uplakana je pozvala Hitnu pomoć, a potom komšije.

Policija još istražuje slučaj

- Vidio sam Dragana kada se vraćao s posla. Ubrzo

se začula vika i galama, a zatim četiri-pet hitaca iz

pištolja. Uznemirio sam se i izašao u dvorište da vidim šta se dešava. Za to vrijeme Milenkova unuka, koja je izašla napolje kako ne bi prisustvovala svađi, vratila se u kuću i zatekla ukućane kako nepomično leže - ispričao je komšija Zoran Tepšić. Nezvanično, tijelo Dragana P. bilo je na terasi i pretpostavlja se da je ubijen kada je pokušao pobjeći od oca. Tijelo njegove majke Stanke u koju je ispaljeno nekoliko hitaca pronađeno je u dnevnoj sobi, dok je Milenko P. sebi oduzeo život u odvojenom dijelu kuće u kojoj je živio sam nakon razvoda. Navodno je Milenko godinama maltretirao i tukao suprugu, a često se sukobljavao i sa sinom.

Par iz Njemačke otkrio svoju priču

Hirurg napravio svoju ženu iz snova i vjenčao se s njom Nakon osam estetskih zahvata 33-godišnja Kani ispunila je očekivanja svog supruga

Njemica Kani (Cany, 33) radila je u ugostiteljstvu. Imala je male grudi, celulit, višak kilograma i izražene podočnjake. Ali, upoznala je estetskog hirurga Rezu Vosuga (Vossough, 48). On je je Kani predložio da joj uradi nekoliko estetskih zahvata. Ona je pristala pa joj je dr. Vosug napravio liposukciju, zategnuo kožu, povećao grudi i preoblikovao lice. Operirao ju je ukupno osam puta i od nje napravio svoju ženu iz snova. Na kraju se zaljubio u njene oči oko kojih je "is-

peglao" bore i ispod kojih je uklonio podočnjake. Nakon toga se par vjenčao. Na pitanje kako je to operirati vlastitu ženu, hirurg je odgovorio da joj je lice dok leži na operacijskom stolu prekriveno te da je ona za njega anonimna kao i svaki drugi pacijent. - Najveći izazov mi je taj da pacijent nakon operacije izgleda bolje nego što ga je priroda napravila - kaže dr. Reza i dodaje da je za njega žena komad nakita koji muškarca uljepšava. I Tatjana Gsel (Gsell, 39) udala se za estetskog hirurga dr. Franca Gsela (Franz) kada joj je bilo 30 godina. Bili su u braku devet godina, a onda je on u

Atrakcija na Šolti

Počinje gradnja prvog rotirajućeg hotela u Evropi Tim britanskih arhitekata na otoku Šolti u Dalmaciji gradi prvi rotirajući hotel u Evropi. Tako na ljetovanju turisti više neće morati tražiti sobu s pogledom, jer će se njihov apartman u toku jednog dana okrenuti 1,3 puta što će im garantirati vidik pučine. Dizajneri i arhitekte iz Londona iz studija RHE tvrde da će objekat biti završen do 2012. godine i da

će imati 50 apartmana. Inžinjeri iz Splita trenutno razrađuju okretnu podlogu koja će rotirati hotel. Ovaj objekat će biti konstruiran na vještačkom jezeru u kojem će se gosti moći kupati. Procijenjeno je da će projekt koštati oko 77,5 miliona eura, a pored hotela će biti izgrađeni velika marina, spa centar i privatne vile. Investitor će biti firma "Profectus", čiji je vlasnik splitski biznismen Vicenco Blagajić.

Advokat bi mogao ostati bez licence

Traži sekretaricu spremnu na seks utroje Američki advokat Samir Čovan (Chovan) iz Čikaga mogao bi ostati bez licence nakon što je objavio oglas da traži sekretaricu koja će, između ostalih zaduženja, morati biti spremna i za seks utroje. Osim gazde, u to bi bio uključen neko od klijenata. Oženjeni otac dvoje djece tražio je od svih kandidat-

kinja da uz biografiju i preporuke pošalju fotografiju, kao i obim grudi i struka. Osim toga, one koje budu dobile poziv za razgovor, moraju doći "izazovno odjevene i spremne na seksualnu interakciju". Istragu o tom slučaju nije povela samo advokatska komora, nego i policija, pa će na kraju advokat po svoj prilici biti sretan ako ostane samo bez dozvole za rad.

Holanđanka zbunila ljekare

Ženi iz želuca izvadili 78 kašika i viljuški

Dr. Vosug zaljubio se u pacijenticu

76. godini umro. Poznati "majstor" za grudi također je korigirao svoju suprugu.

Tatjana je zbog toga postala najpoznatija udovica u Njemačkoj.

Primamljiva ponuda kompanije "Charmin"

Za rad u javnom toaletu 10.000 dolara Američka kompanija za proizvodnju toalet-papira "Charmin" izašla je ovih dana s neobičnom ponudom za posao. Oni traži ambasadore javnih toaleta na Tajms skveru u Njujorku koji će za pet sedmica rada dobiti vrlo primamljiv honorar. Pet osoba koje budu izabrane za posao dobit će po 10.000 dolara. Kompanija želi angažirati pet uvijek

Projekt će koštati 77,5 miliona eura

Odabrani će raditi na Tajms skveru

dobro raspoloženih osoba koje će s entuzijazmom dočekivati i zabavljati korisnike njenih javnih toaleta na čuvenom njujorškom trgu od 23. novembra do 31. decembra. Ovi svojevrsni ambasadori potom će svoje utiske iznijeti na specijalnom blogu. Svi zainteresirani pozvani su da svoje podatke dostave 5. novembra u hotel "Hilton" na Šestoj aveniji.

Pribor za jelo koji je progutala Dalman

Holandskim ljekarima došla je žena s vrlo neobičnim želučanim tegobama, a rendgenska slika koju su napravili, šokirala ih je. Naime, u želucu 52-godišnje Margaret Dalman (Daalman) hirurzi bolnice u Roterdamu pronašli su čak 78 komada pribora za jelo, odnosno kašika i viljuški. Dalman je istog trenutka završila na operacionom stolu. - Čini se da žena pati od neke vrste opsesije i svaki put kada sjedne jesti, ona ignorira jelo i pojede pribor -

rekao je jedan od bolničara. Dalman doktorima nije ponudila ništa bolje objašnjenje. - Ne znam zašto osjećam potrebu jesti pribor za jelo, ali ne mogu sebi pomoći kazala je. Poremećaj od kojeg Dalman pati inače je slabo popraćen u naučnim krugovima i slabo se o njemu govori. Ljekarima nije lako dijagnosticirati niti objasniti taj fenomen, a gotovo je nemoguće kontrolirati takvo kompulsivno ponašanje, s obzirom na to da takve osobe mogu doslovce u usta strpati šta god požele.


36

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

oglasi

Dnevni avaz

TRAVNIK Na osnovu èlana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Slu`bene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu taèke IV Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa utroška dijela sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Transfer za poticaj privredi“ Bud`eta Srednjobosanskog kantona za 2009. godinu broj: 01-02377/09 od 22.09.2009. godine, Ministarstvo privrede objavljuje

JAVNI NATJEÈAJ ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA „POTICAJI PRIVREDI“ ZA 2009. GODINU PREDMET NATJEÈAJA

KRITERIJI ZA OCJENU PROGRAMA I IZBOR KORISNIKA

Predmet javnog natjeèaja je prikupljanje programa - projekata za raspodjelu dijela sredstava „Poticaji privredi" utvrðenog Bud`etom Srednjobosanskog kantona za 2009. godinu (Slu`bene novine Srednjobosanskog kantona, broj 1/09 i 9/09) Ministarstvu privrede. Program utroška sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za poticaj privredi Bud`eta Srednjobosanskog kantona za 2009. godinu usvojila je Vlada Srednjobosanskog kantona na 62. sjednici odr`anoj dana 17.09.2009. godine, Odluka broj: 01 - 02 - 377/09 od 22.09.2009. godine.

Lot 1 Poticaj udru`enjima poduzetnika i obrtnika kvaliteta projekta brojnost ciljane skupine-broj èlanova udru`enja stepen samofinansiranja osiguranje sredstava iz drugih izvora Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 5.000,00 KM.

30% 30% 20% 20%

Naziv projekta, mjere i aktivnosti svrstani su u slijedeæe lotove:

Lot 2 Poticaj za obrt (opstanak i razvoj) poveæanje zaposlenosti kvalitet projekta ukupna vrijednost investicije stepen samofinansiranja osiguranje sredstava iz drugih izvora èuvanje kulturnog i historijskog naslijeða-tradicionalni zanati Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 5.000,00 KM.

20% 20% 20% 10% 10% 20%

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 -

Poticaj udru`enjima poduzetnika i obrtnika. Poticaj za obrt (opstanak i razvoj). Poticaj trgovini i turistièko-ugostiteljskoj djelatnosti. Izgradnja inovativne privrede (inovacije; uvoðenje ISO standarda; osiguranje CE znaka; transfer znanja i tehnologija).

PRAVO UÈEŠÆA Pravo uèešæa na javnom nadmetanju imaju udru`enja poduzetnika i obrtnika (Lot 1), Obrtnici koji obavljaju obrtnièku djelatnost u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata („Sl.novine F BiH", broj 62/05) (Lot 2), te pravna i fizièka lica koja su na podruèju Srednjobosanskog kantona registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja (Lot 3 i Lot 4) i koja æe projekat realizirati na podruèju Srednjobosanskog kantona. Ne mogu se kandidovati slijedeæi projekti: kupovina udjela u društvima, ulaganje u kockarnice, ulaganje u vrijednosne papire, ulaganje u poljoprivredu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnje nasade i osnivanje stada ili jata, u projekte za koji su predviðeni poticaji i premije, finansiranje ekološki neprihvatljivih projekta, ugostiteljske objekte koji imaju prete`no toèenje alkoholnih piæa, te za obrtna sredstva. Nemaju pravo uèešæa na natjeèaju subjekti koji su bili korisnici poticajnih sredstava od strane Ministarstva privrede SBK 2 (dva) i više puta, kao ni subjekti kojima od strane Ministarstva privrede nije prihvaæen izvještaj o implementaciji programa i rezultatima ostvarivanja programa po ranije dobivenim sredstvima.

Lot 3 Poticaj trgovini i turistièko-ugostiteljskoj djelatnosti a) Izgradnja turistièko - ugostiteljskih kapaciteta i infrastrukture - Kvalitet i kompleksnost projekta - Finansijski plan - Stepen samofinansiranja - Poveæanje zaposlenosti - Originalnost projekta u smislu proširenja turistièke ponude

20% 20% 20% 20% 20%

Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 10.000,00 KM. b) Poticaj trgovini za prodaju iskljuèivo domaæih proizvoda - kvalitet i kompletnost programa - poveæanje zaposlenosti - stepen samofinansiranja - osiguranje finansiranja iz drugih izvora

30% 30% 20% 20%

Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 5.000,00 KM. SADR@AJ PROGRAMA - PROJEKTA Projekat - program mora biti uraðen sadr`ajno po elementima zahtijevanim u tenderskoj dokumentaciji ovisno o pojedinom lotu. Da bi program - projekt bio predmet daljnjeg razmatranja struène komisije potrebno je dostaviti slijedeæe: Podaci o ponuðaèu: naziv, adresa, tel/fax, e-mail, osoba za kontakt, pravni status, vlasništvo, registrirani kapital / ulog, identifikacijski broj, transakcijski broj, datum registracije, vrsta djelatnosti, broj uposlenih po zahtjevu iz programa, troškovi investicije - ukupna ulaganja, iznos sredstava koji se tra`i od Ministarstva privrede. Kompletan program - projekat. Program - projekat obavezno mora sadr`avati: glavni investicioni projekt, sa`etak, te uredno popunjene obrasce iz tenderske dokumentacije. Obavezni prilozi (originali ili ovjerene kopije) Rješenje iz sudskog registra sa svim pojedinaènim prilozima / rješenje o odobrenju nadle`ne opæine za obavljanje djelatnosti obrtnika ili fizièkog lica/rješenje o upisu u registar udru`enja i fondacija, Uvjerenje o poreznoj registraciji / uvjerenje o registraciji obaveznika poreza na dodanu vrijednost, Izvještaj o finansijskom poslovanju - bilansu stanja i bilansu uspjeha za 2008. godinu ili prijava za razrez poreza na dobit fizièkog lica od privredne ili profesionalne djelatnosti, Uvjerenje nadle`nih institucija o redovnom izmirenju obaveza po osnovu javnih prihoda (doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje sa 30.06.2009. godine) s podacima o broju prijavljenih radnika, Uvjerenje o plaæenim poreznim obavezama, a obaveznici poreza na dodanu vrijednost i uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima za prethodnu godinu, Uvjerenje Ministarstva finansija da nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu naknade za koncesiju (za pravna lica koja su korisnici koncesija), Uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice nije u posljednjih 5 godina osuðivano u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu poslovnog ponašanja, Uvjerenje nadle`nog suda da nije pod steèajem ili pred likvidacijom (privredna društva) ili potvrda od nadle`ne opæinske slu`be za upravu da obrtniku ili fizièkom licu nije utvrðen trajni prestanak obavljanja registrovane djelatnosti, Potpisanu i ovjerenu izjavu o nakani namjenskog korištenja sredstava, Reference listu (lista glavnih usluga pru`enih u posljednje 3 godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima), Dokaz o uplati naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije, Ostale dokumente koji se tra`e u tenderskoj dokumentaciji za pojedini lot. Napomena: Svaki lot je neovisan paket za odreðivanje vrijednosti i ugovaranje. Ponuðaèi koji podnose prijave za više lotova du`ni su dostaviti ponude za sve lotove posebno. Ponuðaè, bez obzira koliko ima programa, mo`e imati samo jedan program koji æe poduprijeti Ministarstvo privrede. Sve kopije moraju biti ovjerene od nadle`nog tijela. Sva dokumenta moraju biti prilo`ena i izdana od strane nadle`nih sudskih ili upravnih organa u FBiH i ne mogu biti starija od 3 mjeseca od dana objavljivanja ovog poziva. U suprotnom kompletan program - projekat biti æe odbijen i neæe biti predmet daljnjeg razmatranja. Program i sva dokumentacija tra`ena javnim natjeèajem i tenderskom dokumentacijom mora biti prikladno uvezana u cjelinu logièkim redom (prema popisu dostavljenih dokumenata). Izbor korisnika izvršit æe struèna komisija na osnovu propisanih kriterija. Spisak programa - projekata koje je prihvatila struèna komisija bit æe objavljen najkasnije 21 dan od zadnjeg dana za podnošenje projekta - programa na oglasnoj tabli Ministarstva privrede i Vlade SBK te na web stranici Vlade SBK: www.sbk-ksb.gov.ba. Ponuðaèi èije programe - projekte nije prihvatila struèna komisija mogu Ministarstvu privrede ulo`iti prigovor u roku od 7 dana od dana objave rezultata radi provjere èinjenica i objektivnosti ocjene programa. Konaènu Odluku o raspodjeli sredstava donosi Vlada SBK i ista æe biti objavljena u Slu`benim novinama Srednjobosanskog kantona. Broj prihvaæenih projekta - programa, te visina sredstava koja æe se dati na raspolaganje korisniku, ovisit æe iskljuèivo o visini kvalitete i stepenu povoljnosti projekta - programa.

Lot 4 Izgradnja inovativne privrede (inovacije; uvoðenje ISO standarda; osiguranje CE znaka; transfer znanja i tehnologija). - stepen uvoðenja sistema - broj zaposlenih - vrijednost izvoza - stepen samofinansiranja ili finansiranja iz drugih izvora

20% 40% 20% 20%

Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 20.000,00 KM. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u vremenu od 09,00-14,00 sati u Ministarstvu privrede SBK, na adresi Prnjavor 16, Travnik (bivša zgrada AS-a), uz ovjeren 3. primjerak virmana o uplati nerefundirajuæeg iznosa od 20 (dvadeset) KM po jednom primjerku. Uplata se vrši na depozitni raèun Vlade SBK br: 3380002210020912, vrsta prihoda 721119, poziv na broj 0161000000 sa naznakom „otkup dokumentacije lot broj ___“ Poticaj privredi. PODNOŠENJE PROJEKTA Zapeèaæeni projekti-programi sa odgovarajuæim prilozima šalju se preporuèeno poštom ili lièno dostavljaju na adresu: Ministarstvo privrede / gospodarstva Stanièna 43 72270 TRAVNIK sa naznakom : „NE OTVARATI - po javnom natjeèaju za Lot br. __“ - „Poticaji privredi“ Rok za dostavu je 20 (dvadeset dana) od dana objave ovog javnog poziva za natjeèaj. Projekti - programi primljeni nakon isteka roka neæe biti razmatrani. TROŠKOVI PROJEKTA - PROGRAMA U postupku javnog natjeèaja Ministarstvo privrede ne snosi nikakve troškove uèesnicima natjecanja, te zadr`ava pravo da projekat-program prihvati u cijelosti, djelomièno ili ga u potpunosti odbije, poništi javni natjeèaj ili odbaci sve projekte-programe u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora. Ministarstvo privrede neæe snositi nikakvu odgovornost prema uèesnicima natjecanja, niti je obavezno objasniti razloge takve odluke. Prispjela dokumentacija o programima-projektima neæe se vraæati. OSTALE ODREDBE Sa kandidatima èiji se projekat-program prihvati, Ministarstvo privrede SBK æe potpisati Ugovor o implementaciji dodijeljenih sredstava, kojim æe biti preciziran naèin i dinamika korištenja odobrenih sredstava, te nadzor nad utroškom istih u namijenjene svrhe. Sve dopunske informacije vezane za natjeèaj mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj 030/ 511 - 217 od 10,00 do 15,00 sati ili e-mail: min.priv@bih.net.ba. MINISTAR Bajro Makiæ, dipl.ing.


Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

REVOLUCIONARNO Nada za stotine hiljada bolesnika

Srce je uspješno testirano na životinjama, a klinička ispitivanja na ljudima trebala bi početi 2011. godine

Srčani bolesnici širom svijeta uskoro bi mogli dočekati spas. U Francuskoj počinje proizvodnja najnaprednijeg umjetnog srca koje uspijeva u onome što niko do sada nije uspio savršeno oponaša prirodne funkcije ljudskog srca. Prva testiranja na ljudima trebala bi početi 2011. godine. Novo umjetno srce izumio je poznati francuski kardiohirurg Alan Karpentije (Alain Carpentier), a ono što njegovo srce čini jedinstvenim, jeste do sada najveća sličnost pravom srcu. Zahvaljujući tehnologiji elektronskih senzora može gotovo savršeno regulirati otkucaje i protok krvi. Ironično, isti senzori koriste se za navođenje rat-

Karpentijeovo srce funkcionira poput pravog

nih projektila. - U životu istraživača postoje dva teška trenutka. Prvi je smisliti i izraditi prototip te dokazati da postoji potencijal da koristi ljudima. Ta faza završava danas, a počinje nova. Predaja timu čija je odgovornost izraditi proizvod koji će biti moguće ugraditi u ljudsko tijelo kazao je ugledni kardiohirurg. Srce je uspješno testirano na životinjama i sada će biti sastavljeno u novom laboratoriju izvan Pariza. Nakon toga počinju testiranja na pacijentima koji nemaju drugih opcija u liječenju. U zapadnim zemljama danas ima oko 100.000 pacijenata koji trebaju novo srce. Samo njih 5.000 ima sreću doći do transplantacije.

Neobično djelo završilo na Floridi

Umjetnička instalacija

"Posljednja večera" od Rubikovih kocki Petero umjetnika iz Toronta konstruiralo je repliku čuvene slike Leonarda da Vinčija (Da Vinci) "Posljednja večera", koristeći 4.050 Rubikovih kocki. Članovi grupe "Cube Works" proveli su dva mjeseca praveći mozaik dužine 520 centimetra i visine 260 cen-

timetara. Ova replika remek-djela iz 15. stoljeća, naslikanog na zidu Crkve "Santa Maria delle Grazije" u Milanu, smatra se najvećim mozaikom napravljenim od Rubikovih kocki. Sudije Ginisove knjige rekorda provjerit će da li je, stvaranjem ovog djela, srušen neki rekord. Mozaik je prodat jednom istaknutom kolekcionaru umjetničkih djela s Floride.

Invalid ukrao jednu cipelu Policija u belgijskom gradu Maldegemu uhapsila je muškar-

M

Počinje proizvodnja do sada najnaprednijeg umjetnog srca

ca s amputiranom nogom zbog krađe jedne cipele. Policiju su pozvali zaposleni u prodavnici kada su primijetili nestanak samo jedne cipele. Oni su odmah posumnjali na jednog hendikepiranog muškarca koji je bio u radnji. Muškarac je brzo pronađen, kao i cipela koja je nedostajala. Kako su prenijeli lokalni mediji, lopov će morati odgovarati na sudu.


38

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz

oglasi


kultura

39

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

ZAGREB Uspje{no gostovanje „@abe“ na „Gavellinim danima“

Top~i}: Trebali smo kao Be{li} iznajmiti „Arenu“ Petnaestominutne ovacije za glumce predstave sarajevskog Kamernog teatra Ve~eras u Hrvatskom narodnom kazali{tu u Zadru Ansambl sarajevskog Kamernog teatra 55 preksino} se predstavom „@aba“ Dubravka Mihanovi}a, u re`iji Elmira Juki}a, predstavio na festivalu „Gavellini dani“ u Zagrebu, gdje je izazvao odu{evljenje publike. „@abu“ su na sceni Kazali{ta Gavella dva puta iste ve~eri odigrali Emir Had`ihafizbegovi}, Mirsad Tuka, Moamer Kasumovi} i Aleksandar Seksan, koji su, prema rije~ima direktora Kamernog teatra 55 Zlatka Top~i}a, dobili petnaestominutne ovacije. - Bez ikakvog pretjerivanja, za predstavu je vladalo toliko interesovanje da

Sa ju~era{nje dodjele nagrade

(Foto: J. Brutus)

Godi{nja nagrada ALU

Haris Jusovi} dobitnik priznanja „Alija Ku~ukali}“ Student grafi~kog dizajna nagra|en za cjelokupan umjetni~ki rad Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu ju~er je uprili~ena dodjela Godi{nje nagrade „Alija Ku~ukali}“ za najbolji studentski rad u {kolskoj 2008/2009. godini. Ovo vrijedno priznanje dobio je Haris Jusovi}, student ~etvrte godine na Odjeku za grafi~ki dizajn u klasi profesorice Amre Zu-

lfikarpa{i}. Mladi, 22-godi{nji umjetnik nagradu u iznosu od 1.000 KM dobio je za cjelokupan umjetni~ki rad tokom studija. O nagradi je odlu~ivao `iri u sastavu: Ibrahim Krzovi}, Dubravka PozderacLejli} i Sadudin Musabegovi}, a koji je formirao Umjetni~ki savjet AkadeA. Gr. mije.

Smjena na ~elu NP Tuzla

Armin ]ati} v. d. direktora Umjetni~ki rukovodilac zamijenio direktora Milenka Iliktarevi}a Iz predstave: Glumci igrali dva puta zbog velikog interesovanja publike

smo mo`da trebali iznajmiti zagreba~ku „Arenu“ kao Halid Be{li}. Iako smo na Festivalu bili van konkurencije, mnoge hrvatske kolege su nam rekle, bez imalo laskanja, da je „@aba“ daleko najbolja. Zaista mi je srce puno jer su ljudi bili naprosto odu{evljeni - rekao nam je Top~i}. Ina~e, nakon uspje{nog

Top~i}: Punog srca

gostovanja „@abe“ na „Marulovim danima“ u Splitu, gdje je Emir Had`ihafizbegovi} progla{en najboljim glumcem, u~e{}e na „Gavellinim danima“ je drugo gostovanje sarajevske predstave u Hrvatskoj. - Cijela ekipa je odu{evljena na~inom na koji je primljena na Festi-

valu i nevjerovatno je kako je publika reagirala. Nemam rije~i, mislim da je ovo velika stvar za bh. teatar i za nas - rekao nam je Moamer Kasumovi} u telefonskoj izjavi. Ansambl sarajevske predstave ju~er je otputovao u Zadar, gdje }e „@abu“ odigrati ve~eras u Hrvatskom naA. Gr. rodnom pozori{tu.

Otvorena izlo`ba u „Collegium Artisticumu“

Bijela boja Ante Kajini}a Akademski slikar Ante Kajini} predstavio se ju~er sarajevskoj publici izlo`bom otvorenom u Gradskoj galeriji „Collegium Artisticum“. Izlo`eno je sedam djela ra|enih u tehnici uljanog i vodenog laka na iverici, na kojima dominira bijela boja. Rije~ je o radovima iz novijeg Kajini}evog opusa, nastalih tokom ove i pro{le godine. Kako je istakao Kajini},

bjelinu je nazvao dijelom njegovog likovnog izraza, {to spada u isto~nja~ku filozofiju. - U isto~nja~koj filozofiji na smrt ne gledaju crno, ve} kao na most, odnosno prijelaz iz jedne stvarnosti u drugu. Bijela je optimisti~nija boja od crne - rekao je Kajini}. Izlo`ba }e biti otvorena narednih mjesec dana, javlja Fena.

Na mjesto direktora Narodnog pozori{ta Tuzla, koje je obavljao Milenko Iliktarevi}, imenovan je Armin ]ati}. Trenutno je ovaj mladi glumac v. d. direktora, a donedavno je bio umjetni~ki direktor. Du`nost v. d. direktora obavljat }e narednih {est mjeseci, do raspisivanja novog konkursa za imenovanje direktora pozori{ne ku}e u Tuzli. - Primarni cilj pozori{ta je ispunjenje repertoara te normalan tok produkcije predstava. Sa na{im osniva~ima nastojat }u da rije{imo i pitanje Upravnog odbora, koji kod nas privremeno radi ve} dvije godine - ka`e ]ati} za na{ list. Kada je u pitanju repertoar, ]ati} je kao umje-

]ati}: Brojni rezultati

tni~ki rukovodilac ostvario uspje{ne rezultate, a posebno se izdvaja postavljanje „Malogra|anske svadbe“, ~ime je u Tuzlu nakon dugog su{nog perioda vratio relevantne pozori{ne nagrA. Mu. ade.

KULT/ART TELEKS SARAJEVO - U galeriji „Duplex/10m2“ sutra }e se predstaviti Ervin Babi}, dobitnik nagrade „Zvono“ za pro{lu godinu. Ovaj mladi umjetnik izvest }e performans pod nazivom „La revoluzione siamo noi“, odnosno „Revolucija to smo mi“. A. Gr.

Kajini}: Radovi iz novijeg opusa

U Travniku otvorena izlo`ba

Ve~eras u Narodnom pozori{tu

Keramika Halide Emri} Koncert Sarajevske filharmonije Masli} i Emri} na otvaranju

U Zavi~ajnom muzeju Travnik preksino} je otvorena izlo`ba keramike Halide Emri} iz Biha}a. O djelu umjetnice govorili su akademik Enver Mand`i} te direktorica Muzeja Fatima Masli}, koja je i

otvorila izlo`bu. Posjetioci izlo`be, koja }e biti otvorena do 10. novembra, vidjet }e zanimljivu postavku koja sadr`i radove od umjetni~ke keramike, od posu|a i nakita pa do grbova K. K. bh. gradova.

Sarajevska filharmonija ve~eras }e u saradnji sa Bosanskohercegova~ko-ameri~kom akademijom nauka i umjetnosti odr`ati koncert u Narodnom pozori{tu Sarajevo. Filharmonijom }e dirigirati Filip Simons (Philip Si-

mmons) iz Amerike, a nastupit }e i gitarist Almer Imamovi}. Na repertoaru ve~era{njeg koncerta bit }e kompozicije [uberta (Schuberta), Rodriga, Bern{tajna (Bernsteina), Ger{vina (Gershwin), Levinsona i A. Gr. Suse (Sousa).


40

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz

oglasi


jet set

41

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

EKSKLUZIVNO ^uveni gitarista Preston Rid za „Dnevni avaz“

Radujem se upoznavanju Bosne i Hercegovine Ameri~ki virtuoz na gitari 21. novembra u Banjoj Luci Bitno je da to {to se svira bude iskreno i stvarno, a ne komercijalno, ka`e Rid Preston Rid (Reed), ~ovjek za kojeg je ~uveni magazin „Total Guitar“ ustvrdio da je jedan od najtalentiranijih svjetskih gitarista, narednog mjeseca dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Slavni ameri~ki virtuoz }e 21. novembra biti gost banjalu~kog „GitarFesta“, te }e tom prilikom i publici u na{oj zemlji pokazati za{to kotira tako visoko u svijetu muzike. Iako je na turneji, Preston Rid je na{ao vremena za intervju „Dnevnom avazu“, u kojem je govorio o svojoj muzici, najve}em uspjehu, kolegama...

- Iskreno, vrlo malo. Me|utim, radujem se dolasku i upoznavanju Bosne i Hercegovine.

 Koji muzi~ki stil preferirate?

Muzi~ki stilovi Prvi put dolazite u BiH. Koliko znate o na{oj zemlji?

Tarik Filipovi}

Rid: Odr`at }e koncert na „GitarFestu“

 Slovite za jednog od najboljih i najsvestranijih gitarista na planeti i sara|ivali ste s mnogim vrhunskim muzi~arima. Ipak, koji kolega je na Vas najvi{e utjecao?

- Volim sve muzi~ke stilove. Ono {to komponiram na gitari ima utjecaj d`eza, roka, bluza, klasike, kantrija i mnogih drugih `anrova. Sve {to ~ujem i sve {to mi se svidi ima utjecaj na moju muziku, koja je godinama evoluirala.

- D`on Fahi (John Fahey), Leo Kotke (Kottke) i Jorma Kaukonen veoma su mi pomogli na po~etku karijere, pogotovo u tome da ovladam tehnikom „fingerpickinga“. Njihov utjecaj sam iskoristio u stvaranju vlastitog stila.

 [ta mislite o hip-hopu i elektronskoj muzici?

Najve}e dostignu}e

- Ne{to od toga volim, ne{to ne. Zavisi od toga {ta koja muzika govori, kakvu pri~u ima. Tako|er, bitno je da to {to se svira bude iskreno i stvarno, a ne komercijalno.

 Najve}i uspjeh Prestona Rida? - Smatram da je to {to kreiram, snimam i izvodim muziku vi{e od tri decenije moje najve}e dostignu}e. H. PROLI]

Tvrdnje hrvatskih medija

prenose izjavu Milorada Pupovca, osniva~a SDSS-a i saborskog zastupnika, u kojoj je potvrdio da je njegov sin uplovio u bra~nu luku, ali tako|er i demantirao informaciju da je vjen~anje bilo tajno i da su se porodice mladenaca protivile vezi: - Niti je vjen~anje bilo tajno, niti se obitelji protive - kazao je Pupovac.

Filipovi}: Zavr{ena istraga

Obe}ava dobar provod Popularni srbijanski reper Mar~elo nastupit }e danas u sarajevskom klubu „Cinemas-Sloga“, a sutra u mostarskom „Oxygenu“. Muzi~ar pravog imena Marko [eli} s nestrpljenjem o~ekuje koncerte i bh. publici obe}ava dobar provod. - Publika }e ~uti dosada{nji opus, uz premijerno izvo|enje nekih novih pjesama. Na na{em posljednjem koncertu u Sarajevu bilo je tri puta vi{e publike nego na prethodnom. To

nam je mnogo zna~ilo, stoga se i ovoga puta nadamo da }emo napraviti dobru atmosferu - govori Mar~elo. Predgrupa Mar~elu i njegovoj ekipi na sarajevskom koncertu bit }e doma}i reper Disse i „Generacija Lex“, koji ne kriju uzbu|enje pred nastup. - Imam malu tremu iako sam ve} jednom nastupio uz Mar~ela. Velika je ~ast sara|ivati s njim jer je rije~ o najboljem reperu na BaH. P. lkanu - ka`e Disse.

Bajrami: Recesija ne utje~e na moj honorar

Koliko para, toliko muzike Selma Bajrami u posljednje vrijeme vrlo rijetko nastupa u BiH. @ena sirena uglavnom pjeva u zemljama zapadne Evrope, a kako ka`e, glavni razlog nije snimanje novih pjesama. - Kako ka`e stara poslovica, koliko para, toliko i muzike. [to se ti~e novog albuma, trudim se da ga zavr{im {to prije. Vjerujem da }u novim pjesmama obradovati publiku i da }e se ~ekanje isplatiti - ka`e Selma, koja isti~e da recesija nije utjecala na iznos njenog honorara. D. Z.

Pro{ao bez kazne Nakon skoro mjesec, rukovodstvo HTV-a zavr{ilo je istragu u slu~aju nespretne izjave Tarika Filipovi}a u kvizu „Tko `eli biti milijuna{„. Urednica kviza Maja Jurkovi} je smijenjena i sada je na {pici emisije potpisana kao stru~na saradnica. Pla}a joj je smanjena za 30 posto. Ona iz emisije nije izrezala re~enicu u kojoj se Tarik pita odlazi li novac skupljen u humanitarnim akcijama na pravu adresu. Pla}a je smanjena i urednicima Mariju Sedmaku te Elizabethi Homsi. Tarikova primanja ostala su ista, prenosi zagreba~ki „Jutarnji list“.

Mar~elo nastupa u Sarajevu i Mostaru

Selma Bajrami rijetko pjeva u BiH

Vesna Pisarovi} udala se za sina Milorada Pupovca Vesna Pisarovi}, prema pisanju hrvatskih medija, udala se za Ozrena Pupovca, sina hrvatskog politi~ara Milorada Pupovca. Pjeva~ica, ro|ena u Br~kom, navodno se vjen~ala u Zagrebu, a par se upoznao u Hagu, gdje je Vesna zavr{ila studij pjevanja dok je Ozren poha|ao postdiplomski studij. Neki hrvatski portali

Mar~elo: Premijera novih pjesama

Pisarovi}: Ljubav se rodila u Hagu


42

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz

Bewerben Sie sich per: @gmnetweb.de E-Mail: posao@ Telefönisch unter: 033 942 090 / 033 942 091 Azra Bahtic Oder persönlich: MO – FR von 09:00 – 15:00 Uhr, (2 Stock)

oglasi


 Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Lili: Populacija se prebrzo širi

ISTRAŽIVANJA Johanson privlačnija od Bekamove

Muškarci više vole žene s oblinama Škotski naučnici anketirali studente u dobi od 18 do 26 godina

Kanalis: Rado pokazuje obline

Za časopis "Maxim"

Skinula se Klunijeva Elizabeta Seksi manekenka Elizabeta Kanalis (Elisabetta Canalis) još je jednom pokazala zašto je toliko neodoljiva. Razgolitila se u editorijalu za časopis "Maxim", prekrivši tek neke dijelove tijela seksi rubljem. Sada je jasno zašto Džordž Kluni (George Clooney) u posljednje vrijeme ne skida osmijeh s lica. Za to je zaslužna njegova seksi djevojka.

Johanson: Djeluje zdravije

Holivudske zvijezde poput Skarlet Johanson (Scarlett Johansson) ili Kejt Vinslet (Kate Winslet) privlačnije su i izgledaju zdravije od Viktorije Bekam (Victoria Beckham) ili Peris Hilton (Paris), zaključeno je u studiji koju su škotski naučnici proveli među studentima u dobi od 18 do 26 godina. Iako će mnogi reći kako nije otkriveno baš ništa novo, naučnici se nadaju da će, ako ponove ove tvrdnje, uspjeti poslati poruku mladim ženama koje smatraju da su privlačnost i mršavost pojmovi koji zavise jedan od drugog. - Naučnici već dugo pokušavaju naći odgovor prema čemu određujemo djeluje li neko zdravo ili bolesno. Došli su do nekih spoznaja u vezi sa zdravljem i privlačnosti, no nikada do sada nisu to povezali s utjecajem težine izjavio je glavni istraživač Bekam: Začetnica novog Vinet Kotzi (Coetzee). modnog trenda

Dita fon Tize u 21. godini operirala grudi

52

Evanđelin savjetuje usvajanje djece

Glumica misli da ima pametno rješenje Evanđelin Lili (Evangeline Lilly) uvjerena je da se svjetska populacija prebrzo širi, pa parovima savjetuje da, umjesto da rade na bebama, počnu pisati molbe za usvajanje. Lijepa glumica, koju pamtimo po ulozi Kejt Ostin (Kate Austen) u seriji "Izgubljeni", razmišlja o usvajanju sa svojim dragim

Fon Tize: Operacija bila jedino rješenje

Iskreno priznanje

Dominikom Monagenom (Dominic Monaghan), kojeg je 2004. upoznala na snimanju serije. - I ja razmišljam o tome da pružim dom nekom djetetu. Moramo zaštititi svoju planetu i smanjiti rast populacije, a mislim da je ovo jedan od najboljih načina za sve - uvjerena je ova 30-godišnja glumica.

Keti Holms osjeća se premlado

Tom Kruz želi {to prije drugo dijete Dita fon Tize (Von Teese) otkrila je medijima da je morala operirati grudi u 21. godini jer joj je droga uništila tijelo. Nakon godina ovisnosti o drogama, lijepa Dita je primijetila da joj je uništeno tijelo, a posebno grudi. Smatrala je da je operacija jedino rješenje za vraćanje lijepog izgleda. Priznala je da je eksperimentirala s drogama dok je bila tinejdžerka. - U devedesetima sam bila djevojka spremna za zabave. Uzimala sam LSD i ekstazi. Mnogo sam smršavila u tom razdoblju i grozno sam izgledala. Moje grudi se nikada nisu oporavile od toga ka`e Dita.

Tom Kruz (Cruise) je zaključio kako je došlo vrijeme da Suri, kćerka ovog poznatog glumca i Keti Holms (Katie Holmes), dobije brata ili sestru. - U posljednje vrijeme Tom i Keti se često prepiru jer glumac smatra da godine prolaze i da mu supruga duguje još jedno di-

jete - izjavio je za "Sunday Express" izvor izuzetno blizak ovome paru. Glumac kaže da će biti u svojim šezdesetima dok će dijete još odrastati te smatra da to još uvijek nije prekasno. No, Keti se osjeća premladom za drugo dijete, a i pomalo krivom što Suri odrasta sama.

INFO DENT

ju a n z e Jer oni vi{ - Koja vrsta zubne proteze mi je potrebna? - Bezmetalna ili metalkerami~ke navlake? - Totalna proteza ili bezmetalna proteza?

Holms i Kruz: Došlo vrijeme za prinovu

- Implantati? - Garancija na radove? - Reklamacije?

SVE INFORMACIJE NA BESPLATAN BROJ

0800 20228 od 08,00 - 16,00 h

PR
VREMEPLOV

30. oktobar 2009.

DOGODILO SE 1888. - Patentirano „penkalo“. 1944. - Imperijalisti~ki ciljevi Japana, koji je na svim frontovima pacifi~kog rati{ta iz dana u dan trpio goleme gubitke, navele vojni vrh na ideju da iskoristi bezumni fanatizam japanskih boraca. U borbe uvode prve eskadrile „kamikaza“, japanskih pilota samoubica, u namjeri da uni{tavaju ameri~ke brodove. Do kraja rata Japanci su upotrijebili ukupno 2.550 „kamikaza“, od kojih su 474 pogodile cilj. 1944. - Djevoj~ica Ana Frank, autor poznatog „Dnevnika Ane Frank“, deportirana iz koncentracionog logora Au{vic u logor Belsen.

44

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

IZVJE[TAJ Svjetska zdravstvena organizacija

Najve}e ubice su alkohol, seks, pretilost

Dok negdje vlada glad, u nekim zemljama ljudi umiru od pretilosti

Najvi{e preranih smrtnih slu~ajeva zabilje`eno u nerazvijenim te zemljama u razvoju Lo{ na~in prehrane u djetinjstvu, seks bez za{tite, alkohol, lo{a higijena i visok krvni pritisak preuzimaju odgovornost za gotovo ~etvrtinu od 60 miliona preranih smrtnih slu~ajeva diljem svijeta svake godine, stoji u izvje{taju Svjetske zdravstvene organizacije. U izvje{taju se ukazuje i na veliki svjetski apsurd. Dok s jedne strane svijeta ljudi umiru zbog nedovoljno hrane, s druge strane zemaljske kugle umiru od pretilosti. Upozora-

1975. - Kod Praga se sru{io avion DC9 jugoslavenske kompanije „InexAdria“, u kojem je poginulo 75 putnika, ~ehoslova~kih turista koji su se vra}ali s ljetovanja na Jadranu. 1973. - U Istanbulu pu{ten u promet most na Bosforu koji povezuje Evropu i Aziju. 1974. - Nokautom D`ord`a Foremana (George Foremann), Muhamed Ali se u 32. godini trijumfalno vratio boksu. 1990. - Kina objavila rezultate popisa stanovni{tva prema kojem njena populacija broji milijardu i 13 miliona ljudi. 1998. - Na osnovu sporazuma predstavnika Vojske (SR) Jugoslavije (VJ) i NATO-a, potpisanog 15. oktobra, avioni NATO-a po~eli misiju nadgledanja zra~nog prostora Kosova pod nazivom „Orlovo oko“. 2001. - Nogometa{i @eljezni~ara u Sarajevu igrali nerije{eno 1:1 (1:0) s austrijskim [turmom iz Graca (Graz), u prijateljskom susretu u okviru obilje`avanja 80 godina postojanja sarajevskog kluba. U ovoj prijateljskoj utakmici mogao se pratiti dvoboj oca i sina, Ivice Osima, trenera [turma, i Amara Osima, trenera @eljezni~ara, koji je zavr{en bez pobjednika. 2002. - Prezentacijom zavr{nog izvje{taja o programu vojne stabilizacije Vojske Federacije BiH, u Sarajevu ozna~en kraj ovog procesa, koji od 1996. godine u BiH provodi ameri~ka firma MPRI. 2003. - Na donatorskoj konferenciji u Hagu prikupljeno 15,7 miliona eura za uspostavljanje i rad suda za ratne zlo~ine u Sarajevu.

RO\ENI 1821. - Ro|en Fjodor Mihajlovi~ Dostojevski, jedan od najistaknutijih ruskih i svjetskih knji`evnika 19. vijeka. 1873. - Ro|en meksi~ki revolucionar i predsjednik Francisco Madaro (Francisco Madera). 1960. - Ro|en je Diego Maradona, jedan od najboljih nogometa{a Argentine.

UMRLI 1910. - Umro {vicarski filantrop Jean Henri Dunant (Jean Henri Dunant), tvorac ideje o Crvenom kri`u/krstu/polumjesecu i jedan od osniva~a ove me|unarodne organizacije 1863. godine. 1960. - Umro je pjesnik [emsudin Sarajli}. Stvarao je rodoljubivu i dru{tvenu liriku na izra`ajnim tradicijama Ba{agi}eve poezije. 1977. - U Zagrebu umro jedan od najve}ih hrvatskih pjesnika Gustav Krklec.

sveznadar

Najnovija saznanja

ORDINACIJA

Kurkuma ubija }elije raka

O`iljci nakon pove}anja grudi Imam 22 godine i `elim pove}ati grudi. Jedva da ih imam. Gdje se prave rezovi, koliki su i jesu li vidljivi poslije operacije, pita S. H. iz Kalesije. Hirur{ki pristup i postavljanje implantata, bilo zamjenskog (nakon 10 -15 godina), ili tzv. do`ivotnog je

Poliklinika „Karabeg’’ SVE HIRUR[KE I GINEKOLO[KE OPERACIJE ESTETSKA HIRURGIJA

tel. 033 556 556

isti. Rez mo`e biti submamarno (kroz brazdu ispod dojke), kroz bradavicu dojke (bolje re~eno, na granici izme|u bradavice i ko`e) i preko pazuha. Implantat se postavlja ispod `lijezde, ispod mi{i}a ili kombinirano. Dakle, mlije~na `lijezda ostaje ista kao prije operacije pove}anja implantatima. Du`ina reza je od 45 do 55 mm, ovisno o veli~ini implantata koji se postavljaju. Vremenom o`iljak izblijedi, {irok je uobi~ajeno do 1 mm i te{ko se uo~ava. Jedno vrijeme rez oko bradavice je bio hit u svijetu. Radili smo ga i radimo.

Prera~unata penzija Penzioner sam od 1. avgusta 1991. godine i tada sam dobio rje{enje o visini penzije. Jesam li morao dobiti novo rje{enje o visini penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 1998. godine? Ako sam za drugi mjesec 1992. godine imao penziju 13.030,80 dinara, a za ~etvrti mjesec iste godine 19.200,00 dinara, kolika bi mi trebala biti prera~unata penzija za sedmi mjesec 2009. godine u KM, pita ~itatelj iz Sarajeva. U skladu s odredbom ~lana 136. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH, korisnicima penzija koji su primanje ostvarili pod uvjetima utvr|enim po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja do dana stupanja na snagu ovog zakona, penzija se ispla}uje pod tim

va se i na sve ve}i problem pretilosti koja posljednjih godina uzrokuje vi{e smrtnih slu~ajeva od pothranjenosti. Premda su najve}i zdravstveni rizici, poput pretilosti, zabilje`eni u razvijenim zemljama svijeta, Svjetska zdravstvena organizacija isti~e da je ipak najvi{e preranih smrtnih slu~ajeva zabilje`eno u nerazvijenim zemljama, kao i u zemljama u razvoju. Svjetska zdravstvena organizacija napominje da je va`no razviti jasnu i u~inkovitu strategiju za globalno pobolj{anje zdravlja.

uvjetima, izuzev u slu~ajevima utvr|enim ovim zakonom. Prema tome, vama stupanjem na snagu novog zakona nije trebalo ponovo odre|ivati penziju. [to se ti~e dijela pitanja da vam se utvrdi visina penzije u sedmom mjesecu 2009. godine, napominjemo vam da je od 1992., kada ste ostvarili pravo na penziju, do 2009. godine primijenjen veliki broj odluka o uskla|ivanju penzija Savjeta DFP, kao i koeficijenata za isplatu penzija, pa iz tog razloga nije mogu}e utvrditi iznos penzije bez primjene programa elektrora~unskog centra. Obratite se kantonalnoj administrativnoj slu`bi za PIO u mjestu va{eg prebivali{ta sa zahtjevom da vam se utvrdi iznos penzije na dan podno{enja zahtjeva. Federalni zavod PIO

Dr. Amela Karabeg, specijalista plasti~ne hirurgije

Rez preko pazuha ima neprihvatljivo visok stepen pomjeranja implantata ka pazuhu. Ipak, u zadnje vrijeme ve}ina hirurga se vra}a klasi~nom rezu u brazdi ispod grudi zbog najmanje komplikacija i zbog najadekvatnijeg polo`aja o`iljka. Edukacija pacijenata je od vitalnog zna~aja tako da se procedura detaljno prezentira i prodiskutira s pacijenticama. Uobi~ajeno, pacijentice su zadovoljne.

Kurkuma, za koji se odavno vjeruje da ima ljekovita svojstva, u isto~nja~kim kulturama je sastavni dio prehrane, ali i posebnih terapijskih pripravaka, pa ne ~udi da se i na zapadu po~eo testirati kao lijek za artritis i demenciju. Novi testovi koje je proveo tim Istra`iva~kog centra za rak „Cork“ otkrili su kako kurkuma, koji je jedan od glavnih sastojaka karija (upravo mu on daje karakteristi~nu `utu boju), uni{tava i }elije raka grla i to unutar 24 sata. - Nau~nici ve} dugo znaju da neki prirodni sastojci imaju potencijal djelovati na }elije koje postaju kancerogene. ^inilo nam se mogu}im da bi upravo kurkuma mogao imati terapeutske vrijednosti - objasnila je dr. [eron Mekejn (Sharon McKenna), ~iji je tim radio navedeno istra`ivanje.

Naslje|ivanje stana Moji roditelji `ive u stanu od sto kvadrata, a ja `ivim sa svojom porodicom u drugom stanu. Stan roditelja je otkupljen i uknji`en kao zajedni~ko vlasni{tvo roditelja. Interesira me da li }u ja kao jedini potomak koji od osnivanja svoje porodice ne `ivi s njima za slu~aj njihove smrti mo}i nesmetano naslijediti njihov stan ili bi on pripao op}ini, pita T. R. iz Sarajeva. Prema va{im navodima mogu}e je zaklju~iti da su roditelji otkupili stan na kojem su bili nosioci stanarskog prava, a da je otkup izvr{en prema odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, te da je pravo vlasni{tva uknji`eno

u knjigu polo`enih ugovora. Dakle, va{i su roditelji suvlasnici spomenutog stana i kako ste vi jedini potomak prvog nasljednog reda logi~no je da biste za slu~aj njihove smrti naslijedili ili po osnovu testamenta ukoliko ga sa~ine ili kao zakonski nasljednik u skladu sa Zakonom o naslje|ivanju. Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

 Kupon za odgovore Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba


sveznadar

45

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Francuski pjesnik Andre [enije je 1. nakon smrti stekao slavu i izvan Francuske?

ISTRA@IVANJE Upozorenje `enama mla|im od 45 godina

Migrena s aurom pove}ava rizik od mo`danog udara

je koktel {to ga je volio Er2.Mohito nest Hemingvej? Historija Atine ne upire prstom ni 3. na jednu osobu kao osniva~a svoje demokratije? 1. TA^NO

Posljednji klasicista, prvi romanti~ar

Aure se iskazuju u obliku problema s vidom, kao {to su svijetle ili blije{te}e ta~ke, slijepa podru~ja vidnog polja, iskrivljeno vidno polje Mlade `ene koje ~esto imaju migrene s aurom dva puta su vi{e izlo`ene riziku od mo`danog udara. Potvrda je to prija{njih sli~nih istra`ivanja, a stru~njaci tvrde da se rizik dodatno pove}ava ako je `ena mla|a od 45 godina, pu{i i uzima kontracepcijske pilule. Aure ozna~avaju skup simptoma koji prethode nadolaze}oj glavobolji, naj~e{}e sat vremena prije. Naj~e{}e se iskazuju u obliku problema s vidom, kao {to su svijetle ili blije{te}e ta~ke, slijepa podru~ja vidnog polja, iskrivljeno vidno polje ili u obliku ne-

koga drugog osjetnog ispada. Stru~njaci su ovaj put, naime, uzimali u obzir devet posljednjih studija, te tra`ili povezanost migrene i kardiovaskularnih problema. Iako je istra`ivanjem iz 2004. godine utvr|eno da je rizik od mo`danog udara dva puta ve}i kod `ena koje imaju migrenu, ovo je istra`ivanje povezanost ograni~ilo na migrene sa aurama. Istovremeno, nije otkrivena povezanost migrena i infarkta ili smrti zbog kardiovaskularnih bolesti, no za 30 posto je bio pove}an rizik od angine pectoris.

Fotografije partnera, roditelja ili djece podsti~u pozitivne osje}aje dovoljno jake da se umanji bilo kakva nelagoda koju pacijent osje}a, pa ~ak i da agoniju u~ine podno{ljivom. U skladu s novim otkri}em nau~nici savjetuju pacijentima koji moraju boraviti u bolnici da sa sobom donesu i fotografije svojih voljenih. Istra`iva~i sa Univerziteta u Los An|elesu odlu~ili su i}i korak dalje te su testirali 30-ak volonterki. Otkrili su kako gledanje fotografije ima ve}i utjecaj ~ak i od toga da dr`e za ruku partnera kojem ne vide lice.

U rizi~noj grupi i `ene koje pu{e i uzimaju kontracepcijske pilule

Ukusni jesenji deserti

Pita sa {ljivama Za ovu pitu/kola~ potrebne su velike crne {ljive, malo strpljenja dok se pravi toping odnosno mrvice, a za pe~enje duboka posuda od keramike. Maslacem premazati posudu od keramike. Iz zrelih i so~nih crnih {ljiva odstraniti ko{pice. [ljive izrezati na osmine pa ih poredati u posudu. Poredane {ljive posuti sokom od pola limuna, {e}erom pomije{anim sa dvije ka{i~ice gustina. Za bolji ukus po`eljno je dodati i malo mljevenog kardamona. U drugoj posudi pripremiti mrvice od: 2,5 {oljice bra{na, 3/4 {oljice sme|eg {e}era, 1/3 {oljice bijelog {e}era, malo cimeta i na vrh no`a soli. Suhoj smjesi dodati 1,5 ohla|enog maslaca, pa zatim prstima dobro izraditi tijesto dok se ne

NA [TETU ^EGA

RADNIK U ARHIVI

LOGI^KO UOP]AVANJE ISKUSTVA, PRAKSE

ANKONA

PJEVA^ MAKARTNI

5 6

ROBNA KU]A

SKIJA[ STENMARK

PLANETA NAJBLI@A ZEMLJI

RUDAR U OKNU OKVA[ENO ROSOM AUTOOZNAKA IRSKE

@BUN INDIJANSKI ^AMAC

VJERAN VRE]ICA

NIJE USKO

@UTOSME\

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA

REOMIR VRSTA TKANINE

1969

formiraju malo ve}e mrvice. Gotovim mrvicama dodati pola {oljice zobenih pahuljica. Mrvice ravnomjerno posuti po poredanim {ljivama. Ako mrvice nisu ravnomjerno raspore|ene, tj. ako se ve}ina smjese poreda po sredini tepsije, mo`e se desiti da sok od {ljiva (pri pe~enju) po~ne kipiti. Pitu pe}i oko 50 minuta na 275 stepeni. Topao kola~ od {ljiva ukrasiti {lag kremom i odmah poslu`iti.

STARIJI BOKSER KARNERA

POZORNICA, BORILI[TE

SOK, ALKOHOL, TRASE, LIOTA, RATARKA, ROV, ANAM, OSAO, A, @IL SIMON DB, ACO, RIVALDO, REGRESIRATI

Koktel Mohito volio je i Hemingvej

PUK, SVJETINA

STID

LJULJATI, ZIBATI KALIJ

GLUMAC I RE@iSER NA SLICI

Mohito (mojito) je koktel {to ga je volio Ernest Hemingvej (Hemingwaj). Sastoji se od bijelog kubanskog ruma, soka limete, svje`e mente, {e}era {e}erne trske, soda vode i izlomljenog leda. Pojavio se na Kubi izme|u 1910. i 1920. godine. Smatra se da je lokal „La Bodeguita del Medio“ u Havani mjesto gdje je nastao originalni recept 1946. godine. Ime koktela je kombinacija rije~i vla`an (mojadito) i imena kulinarskog sosa (mojo), {to odgovara karakteru ovog tropskog i egzoti~nog pi}a. Popularnosti ovog koktela doprinio je veliki pisac koji je bio stalni posjetilac barova u Havani. 3. NETA^NO

NESTRU^NJAK

POKRAJINA U JU@NOJ AFRICI

ORGAN ^ULA SLUHA

Francuski pjesnik Andre [enije (André Chénier) je nakon smrti stekao slavu i izvan Francuske, pa mu je jednu pjesmu posvetio i A. S. Pu{kin, a Umberto \ordano je komponirao operu „Andre [enije“. Odgojen u duhu filozofa 18. stolje}a, sa simpatijom je do~ekao revoluciju i sudjelovao u osnivanju Dru{tva prijatelja konstitucije. Tokom procesa protiv Luja XVI zauzimao se za njegovo oslobo|enje. Osumnji~en je da odr`ava veze s monarhistima i konspirira protiv revolucije te je uhap{en i giljotiran. Za `ivota objavio je dvije pjesme, a u nedovr{enim poemama „Hermes“ i „Amerik“ htio je dati svoje tuma~enje postanka svijeta i formiranja dru{tva. U pjesmama napisanim u zatvoru vidljivi su tragovi njegove li~ne tragedije. Inspiriran je bio gr~kim i rimskim uzorima, a nazivan i posljednjim pjesnikom klasicizma i prvim romanti~arom. Ro|en je 30. oktobra 1762., a umro 25. jula 1794. godine. 23. TA^NO

1 2 3 4

Ta~no Neta~no

LI^NA ZAMJENICA

MALI ORMAR

Klisten osniva~ atinske demokratije Ne mo`e se re}i da historija Atine ne upire prstom ni na jednu osobu kao osniva~a svoje demokratije. Smatra da je to bio Klisten Atenski, dr`avnik i glavni arhont grada 525. i 524. godine prije nove ere. Kao ~lan porodice Alkemeonida stupio je u savezni{tvo sa Eklezijom, skup{tinom gra|ana, i 508. godine nametnuo demokratske reforme po kojima je osnova organizacije bila pomjerena s porodice i klana na teritoriju. ^etiri plemena po krvi zamijenjena su s deset lokalnih plemena, svako sa predstavnicima iz grada, s obale i iz brdskih oblasti. Predstavni~ki savjet - bula - porastao je na 500 ~lanova. Sve svoje reforme zasnivao je na jednakom pravu za sve - izonomiji. Ro|en je 570., a umro 508. godine prije nove ere.


46

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz

oglasi


oglasi

Dnevni avaz petak, 30. oktobar/listopad 2009. 47

„PRETIS“ - Dru{tvo za proizvodnju i promet proizvoda sa posebnom namjenom d.d. Vogo{}a

BOSNA I HERCEGOVINA

Na osnovu ~lana 269. Zakona o privrednim dru{tvim („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Odluke Nadzornog odbora „PRETIS“ d.d. Vogo{}a broj: 275/09 od 15. 10. 2009. godine, Nadzorni odbor raspisuje

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRADA^CU Broj: 28 0 Ip 009249 09 Ip Grada~ac, 14. 10. 2009. godine

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje generalnog direktora „PRETIS“ d.d. Vogo{}a Uslovi: Pored op{tih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove i to: - VSS-VII stepen, zavr{en ma{inski ili ekonomski fakultet, - Najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci, - Da prilikom izbora ponude program rada Dru{tva prihvatljiv za Nadzorni odbor u skladu sa razvojnom politikom Dru{tva. Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ, nakon 6. aprila 1992. godine) 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci, 3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak - ne starije od 3 (tri) mjeseca 4. uvjerenje o dr`avljanstvu - ne starije od 3 (tri) mjeseca ili ovjerena kopija CIPSove li~ne karte. Imenovanje se vr{i za mandatni period u trajanju od 4 (~etiri) godine. Prijave sa dokazima da kandidati ispunjavaju uslove podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave javnog konkursa u dnevnom listu „AVAZ“, putem po{te, preprou~eno na adresu: „PRETIS“ d.d. Ul. Igmanska bb 71320 Vogo{}a Sa naznakom za KONKURSNU KOMISIJU za izbor generalnog direktora „PRETIS“ d.d. „NE OTVARAJ“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Op}inski sud u Grada~cu po sudiji Atifi Zaimovi} u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd Bosna i Hercegovina i pristupioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd Bosna i Hercegovina, Filijala Tuzla protiv izvr{enika „EXTRA ROMO“ doo Srebrenik, Zuhdije Hod`i} iz Srebrenika i Aide Hod`i} iz Srebrenika, radi prodaje nekretnina i pokretnih stvari izvr{enika gore ozna~enog dana donio je sljede}i

ZAKLJU^AK I Odre|uje se ponovo prvo ro~i{te za javnu prodaju nekretnina i pokretnih stvari izvr{enika i to: - K~. br. 1352/12 „Brdo u polju“ dvori{te u povr{ini od 400 m2 zajedno sa ku}om-stambenim objektom koji je izgra|en na istoj parceli, upisana u zk. ul. br. 1196 K.O. Srebrenik. - Motornog putni~kog vozila - Daimler-benz-124, boja crvena-metalik-199-G, godina proizvodnje 89. Reg. broj: 853-J-277, broj {asije WDB 1241201a 934 494, broj motora - 601 912 101 12914, procijenjena vrijednost 11.000,00 KM. - Vilju{kar - Linde - Tip - H - 400, dizel, godina proizvodnje 89., nosivost 4000 kg, broj motora - 23336211, broj {asije 3321720200, procijenjena vrijednost 22.000,00 KM. - Teretno motorno vozilo VW - LT 35-D6K - pritsch, boja zelena, teretno dizel, reg. broj: 216-J-355, godina proizvodnje 80., broj {asije WV2ZZZ29ZBH003953, broj motora DW 020365, procijenjena vrijednost 4.500,00 KM. Prodaja }e se obaviti putem usmenog i javnog nadmetnaja u zgradi ovog suda, soba broj 5 na dan UTORAK 17. 11. 2009. godine u 10.00 sati. II Na nekretninama iz ta~ke I ovog zaklju~ka nema slu`nosti i stvarnih tereta. III Utvr|uje se vrijednost nekretnina na iznos od 267.192,00 KM a ukupna vrijednost pokretnih stvari na iznos od 37.500,00 KM, a iste se na zakazanom prvom ro~i{tu ne mogu prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. IV Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica osim lica navedenih u ~lanu 88 Zakona o izvr{nom postupku. V Za u~e{}e u prodaji nekretnina, uslov je davanje osiguranja koje iznosi 1/10 odre|ene vrijednosti nepokretnosti, s tim {to ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM. Osiguranje se pola`e na depozit Op}inskog suda u Grada~cu kod Tuzlanske banke DD Tuzla, Filijala Grada~ac, `iro ra~un broj: 1321900309458869.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA NOVI TRAVNIK O[ „EDHEM MULABDI]“ OPARA DJ. BROJ: 565/09. DATUM: 28. 10. 2009. godine Tel./fax: 030/527-002 Na osnovu Zakona o osnovnoj {koli u SBK-a (Sl. novine SBK-a 11/01, 17/04) i ~lana 178. Pravila Osnovne {kole „Edhem Mulabdi}“ Opara objavljuje se

KONKURS

za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik engleskog jezika, na odre|eno vrijeme do povratka nastavnice s porodiljskog bolovanja, a najdu`e do 30. 06. 2010. godine, norma 17 ~asova.................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik biologije i hemije, na odre|eno vrijeme do povratka nastavnika s bolovanja, a najdu`e do 30. 06. 2010. godine, norma 14 ~asova......................................... .......1 izvr{ilac

USLOVI KONKURSA: Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli u SBK-a (Sl. novine SBK-a 11/01, 17/04) i Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu. Kandidati }e se bodovati na osnovu kriterija propisanih Pravilnikom o bodovanju, pravilima i postupku popune upra`njenih radnih mjesta u {koli (broj 08/09. od 08. 01. 2009. godine) Uz prijavu dostaviti sljede}a dokumenta: - diplomu o ste~enoj stru~noj spremi - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu (ukoliko ga posjeduju) - rodni list - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o neka`njavanju Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Prijave slati na adresu {kole: Osnovna {kola „Edhem Mulabdi}“ 72293 Opara (sa naznakom: Prijava na konkurs) Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. DIREKTOR [KOLE Nasko Bajramovi}, prof.

Tra`ioci izvr{enja po ~ijem prijedlogu je odre|eno ovo izvr{enje, nisu du`ni dati osiguranje kao i nosioci prava upisanih u zemlji{noj knjizi koja prestaju prodajom nepokretnosti, ako njihova potra`ivanja dosti`u iznos osiguranja. VI Kupac najvi{om ponudom pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje, koju je du`an platiti na depozit Op}inskog suda u Grada~cu kod Tuzlanske banke DD Tuzla, Filijala Grada~ac, `iro ra~un broj: 1321900309458869 u roku od 30 dana nakon odr`ane javne prodaje, te platiti porez na promet nekretnina ukoliko se stranke druga~ije ne dogovore. VII Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najpovoljnija ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. VIII Ovaj zaklju~ak objavit }e se na sudskoj oglasnoj tabli. Stranka mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti. POUKA: Protiv ovog zaklju~ka `alba nije dozvoljena. Sudija Atifa Zaimovi}


48

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz

oglasi


oglasi

Dnevni avaz petak, 30. oktobar/listopad 2009. 49


50

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

oglasi

Dnevni avaz BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-5889/05 Sarajevo, 01. 10. 2009. god.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 049258 03 P Sarajevo, 15. 10. 2009.

OGLAS Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja Triglav BH Osiguranje Sarajevo, ul. Augusta Brauna br. 2. protiv tu`enika Darko Miler iz Sarajeva, ul. Dalmatinska br. 13., radi regresne naknade {tete, v.sp. 6.463 KM, donio je dana 15. 10. 2009. presudu kojom je tu`enika obavezao da isplati tu`itelju iznos od 6.463 KM na ime regresne naknade {tete, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. 9. 2002., do isplate, kao i tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 683 KM. U preostalom dijelu, tu`beni zahtjev je odbijen. Objavljivanjem ovog oglasa, dostava presude tu`eniku smatra}e se izvr{enom protekom roka od 15 dana po~ev od dana objavljivanja. SUDIJA

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Obavje{tenje Obavje{tavamo vas da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo objavilo Ponovno obavje{tenje o nabavci i isporuci ogrevnog drveta za korisnike koji ostvare pravo na subvencioniranje ~vrstog goriva u „Slu`benom glasniku BiH“ od 26. 10. 2009. godine i na WEB stranici Kantona Sarajevo - javne nabavke i to: Otvoreni postupak broj: 13-14-25396 Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku, transport i isporuku (uklju~uju}i istovar) ogrevnog drveta na adrese korisnika koji ostvare pravo na subvencioniranje ~vrstog goriva na podru~ju Kantona Sarajevo. Pod ~vrstim gorivom smatra se bukovo drvo I klase - cjepanice du`ine 1 m.

Svi zainteresovani ponu|a~i, tendersku dokumentaciju za navedenu nabavku, mogu preuzeti u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br.1, soba 28, od 9,00 do 15,00 sati, svaki radni dan, uz predo~eni zahtjev za dobijanje tenderske dokumentacije. Zape~a}ene koverte sa ponudom dostaviti po{tom ili neposredno na adresu: Kanton Sarajevo - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1. u terminu od 8,00 do 15,00 sati sa naznakom „NE OTVARAJ“ - otvara komisija za javne nabavke - 24. 11. 2009. godine u 16,00 sati. Krajnji datum za prijem ponuda je 23. 11. 2009. godine do 15,00 sati. MINISTRICA Mr. Emina Dubravi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 072376 09 P Sarajevo, 1. 10. 2009. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, i to sudija Mi~ovi} Gordana, u pravnoj stvari tu`itelja MIKROKREDITNA FONDACIJA „PRIZMA“ - POD URED PRIZME MICRO SARAJEVO - ILID@A, Ulica [emsudina Sarajli}a broj 4, zastupani po Gurda Amri, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog ^EHAJI] MIRSADA iz Sarajeva, Ulica Grbavi~ka br. 13, radi isplate duga, v.s. 4.296,86 KM, van ro~i{ta, dana 1. 10. 2009. godine donio je slijede}u

PRESUDU Zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 4.296,86 KM sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa ~lanom 1. Zakona i visini stope zatezne kamate po~ev od 10. 3. 2008. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 580,80 KM, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH - „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ SARAJEVO ul. Zmaja od Bosne br. 49., protiv tu`enog VEFI] HASANA iz Sarajeva ul. Pod Hridom br. 7., radi duga v.s.p. 134,09 KM u skadu sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku F BiH objavljuje:

OGLAS Poziva se tu`eni Vefi} Hasan da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Tu`itelj je prijedlogom - tu`bom od 17. 01. 2003. godine, preciziranom 24. 04. 2006. godine predlo`io da sud nakon provedenog dokaznog postupka donese presudu kojom }e tu`enog obavezati da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 134,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a obaveza, pa do isplate i to: na iznos od 21,89 KM po~ev od 04. 01. 2002. godine na iznos od 19,50 KM po~ev od 05. 02. 2002. godine na iznos od 13,40 KM po~ev od 04. 03. 2002. godine na iznos od 14,40 KM po~ev od 06. 04. 2002. godine na iznos od 10,50 KM po~ev od 07. 05. 2002. godine na iznos od 12,80 KM po~ev od 07. 06. 2002. godine na iznos od 3,30 KM po~ev od 08. 07. 2002. godine na iznos od 14,50 KM po~ev od 08. 08. 2002. godine na iznos od 9,80 KM po~ev od 08. 09. 2002. godine na iznos od 8,80 KM po~ev od 07. 10. 2002. godine na iznos od 5,20 KM po~ev od 05. 11. 2002. godine, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 (petnaest) dana. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito: oznaku suda, ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja ~lan 334. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje odnosno osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uje te ~injenice, te pravni osnov za te navode ~lan 71. ZPP-a. Tu`eni u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti protivtu`bu. Ukoliko u ostavljenom roku tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi naveo takav prijedlog ~lan 182. ZPP-a. U slu~aju promjene va{e adrese du`ni ste obavijestiti ovaj sud ~lan 352. ZPP-a, u protivnom snosit }ete posljedice u skladu sa zakonom. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja pismena u dnevnim novinama i Istovremenim objavljivanjem na oglasnoj tabli suda, ~l. 348 Zakona o parni~nom postupku F BiH. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi} Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u ul. [enoina broj 1.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BIH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 0 47899 08 P Sarajevo; 06. 10. 2009. godine

Slavica iz Sarajeva, ul. Novopazarska do br. 72 da pristupe na PRIPREMNO RO^I[TE zakazano za dan ^ETVRTAK 28. 01. 2010. u 09,00 sati. SUDIJA Vu~ijak Sanja

U pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija Prizma Podured Prizme Mikro Sarajevo zastupani po punomo}niku Amri Gurdi advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. Dumoni} Sabina iz Sarajeva, ul. Igmanska cesta br. 41, 2. Omeragi} Sabija iz Sarajeva, ul. Trg Zlatnih ljiljana br. 1 i 3. Titori} Slavica iz Sarajeva, ul. Novopazarska do br. 72, radi isplate duga v.s. 6.857,00 KM objavljuje sljede}e:

POZIV Pozivaju se prvotu`eni Dumoni} Sabina iz Sarajeva, ul. Igmanska cesta br. 41, drugotu`eni Omeragi} Sabija iz Sarajeva ul. Trg Zlatnih ljiljana br. 1 i tre}etu`eni Titori}

NAPOMENA: Upozorava se tu`itelj li~no ako na pripremno ro~i{te ne do|e, a bio je urednio obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena. Upozorava se tu`eni putem punomo}nika, ako ne do|e na pripremno ro~i{te, a uredno je obavije{ten ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva. Upozoravaju se parni~ne stranke da najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznesu sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`e sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz.

Obrazlo`enje U tu`bi zaprimljenoj dana 26. 1. 2009. godine, tu`itelj je po punomo}niku naveo da je tu`enoj odobren kredit u iznosu od 3.000,00 KM sa uslovima iz predmetnog ugovora, a ukupan dug tu`enog prema tu`itelju s obzirom na uslove iz ugovora iznosi 4.296,86 KM. Tu`enom kojem je uredno dostavljena tu`ba dana 14. 8. 2009. godine u roku od 30 dana nije dostavio sudu odgovor na tu`bu.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 052745 08 Ps Sarajevo, 29. 9. 2008. godine

- na iznos od 34.753,15 KM po~ev od 1. 11. 2007. godine do isplate,

Kako iz ~injeni~nih navoda tu`be i dokaza koje je prilo`io tu`itelj proizilazi da je tu`beni zahtjev osnovan, da je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, cijene}i da su ispunjeni uslovi iz ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine F BiH br. 53/03), sud je donio odluku kao u izreci.

OGLAS

- na iznos od 6.663,03 KM po~ev od 13. 11. 2007. godine do isplate,

Odluka o zateznim kamatama sud je donio na osnovu ~lana 277. ZOO koji propisuje da du`nik koji zakasni sa ispunjenjem nov~ane obaveze duguje, pored osnovnog duga i zateznu kamatu. Tu`eni je du`an tu`itelju naknaditi tro{kove postupka u ukupnom iznosu od 580,80 KM isti se sastoje od sastava tu`be po advokatu u iznosu od 240,00 KM 7 % PDV-a na ovaj iznos je 40,80 KM, takse na tu`bu u iznosu od 200,00 KM, takse na odluku u iznosu od 100,00 KM, a koju je sud donio primjenom ~lana 386. stav 1. ZPP-a i 387. ZPP-a. Sudija Mi~ovi} Gordana POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prijema. Prijedlog se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Stojan Toj~i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „BBM VARE[„ DOO VARE[, koga zastupa Goran Varunek, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog „MOTO OIL“ DOO ILIJA[, Ul. Bosanski put bb, radi duga vsp. 58.858,03 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 29. 9. 2009. godine donio je sljede}u:

PRESUDU Zbog propu{tanja

Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 58.858,03 KM, sa zateznom zakonskom kamatom i to:

- na iznos od 17.441,85 KM po~ev od 09. 11. 2007. godine do isplate,

te na ime tro{kova postupka iznos od 2.236,00 KM, a sve u roku od 30 dana. Protiv ove presude `alba nije dozvoljena. Ovim putem se tu`enom dostavlja presuda i obavje{tava da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i objavljivanjem na oglasnoj tabli ovoga suda (~lan 348 stav 3. ZPP-a). SUDIJA Stojan Toj~i}


oglasi

Dnevni avaz petak, 30. oktobar/listopad 2009. 51

„SEFO“ D.O.O. BLA@UJSKI DRUM 12 ILID@A Na osnovu ukazanih potreba direktor je donio odluku o prijemu u radni odnos slijede}ih radnika:

1. RUKOVALAC NA MA[INI ZA PAKOVANJE - dva izvr{ioca - srednja {kolska sprema - potrebno radno iskustvo na sli~nim poslovima, tri godine. 2. VOZA^ DOSTAVLJA^ - jedan izvr{ilac - srednja {kolska sprema, voza~ka dozvola B i C kategorije sa obaveznim polo`enim dr`avnim ispitom - potrebno radno iskustvo, 3 godine.

Konkurs ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokumentacijom o {kolskoj spremi i radnom iskustvu dostaviti na adresu:

„SEFO“ d.o.o. BLA@UJSKI DRUM br. 12 71210 ILID@A (kontakt telefon 033 623 502; 623 506)

OBAVIJEST HRVATSKO POGREBNO DRU[TVO „SVETI ANTO“ OBAVJE[TAVA DA VR[I UPIS NOVIH ^LANOVA, SVIH STAROSNIH DOBI I SVIH VJEROISPOVIJESTI, PO POVOLJNIM UVJETIMA. ZA DETALJNE INFORMACIJE IZVOLITE SE OBRATITI NA NA[E TELEFONE: 200-887 I 555-025 ILI DOLASKOM U NA[E PROSTORIJE U ULICI HAMZE HUME BR. 4.


52

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz

oglasi


oglasi

Dnevni avaz

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

53


54

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz

oglasi


oglasi

Dnevni avaz

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

55


56

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz

oglasi


oglasi

Dnevni avaz

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

57


58

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

oglasi

Dnevni avaz

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE objavljuje

OTVORENI JAVNI POZIV za nabavku ra~unarske opreme 1. PREDMET PONUDE Predmet otvorenog javnog poziva je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku ra~unarske opreme: Blade server kao IBM HS22 za IBM BladeCenter E serije Tehni~ke karakteristike:

2 komada

Server: Xeon 4C E5530 80W 2.40GHz/1066MHz/8MB L2, 2x2GB, O/Bay 2.5in SAS Dodatni procesor: Xeon 4C E5530 80W 2.40GHz/1066MHz/8MB L2 Dodatna memorija: 20GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3 VLP RDIMM 1.3GHz Interni Storage: IBM 73GB 15K 6Gbps SAS 2.5“ SFF Slim-HS HDD FC HBA za IbmCenter: QLogic 4Gb Fibre Channel Expansion Card (CIOv) 2. PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka (u daljem tekstu: ponu|a~). 3. SADR@AJ PONUDE Rje{enje ili izvod rje{enja o upisu ponu|a~a u sudski registar sa svim prilozima odnosno rje{enje nadle`nog organa o dozvoli obavljanja registrovane djelatnosti (ne starije od 3 mjeseca od dana izdavanja rje{enja, odnosno izvoda rje{enja). Tra`enim rje{enjem ili izvodom rje{enja i njihovim prilozima mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet postupka nabavke, naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacioni porezni broj, uvjerenje o registraciji ponu|a~a u sistemu PDV (ovjerena fotokopija), uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku likvidacije ili ste~aja (ne starije od 30 dana od datuma izdavanja), uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u razdoblju od pet godina koje je prethodilo datumu podno{enja ponude, cijenu sa pripadaju}im porezima i carinom izra`ene u konvertibilnim markama, uslove i na~in pla}anja (avans maksimalno 40%), rok za isporuku ra~unarske opreme (60 dana po potpisivanju ugovora) i mjesto isporuke ra~unarske opreme, garantni rok izjavu ponu|a~a da }e servisiranje u garantnom roku i preuzimanje ra~unarske opreme za servisiranje u garantnom roku vr{ti na lokaciji Centralne banke, M. Tita 25 Sarajevo, opciju ponude, izjavu ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova, ovjerenu i potpisanu od ovla{tenog lica ponu|a~a, izjavu ponu|a~a, ovjerenu od ovla{tenog lica ponu|a~a, a koja se odnosi na nepromjenjivost cijene za vrijeme trajanja ugovora, izjavu ponu|a~a da }e sav njegov kadar ili od njega anga`ovana tre}a lica koji su u~estvovali na bilo koji na~in u pripremi i obradi tenderske dokumentacije biti upoznati sa obavezom da sve podatke ~uvaju kao tajnu, izjavu ponu|a~a da je upoznat da }e ponuda biti odbijena u slu~aju propusta da dostavi ili dostavi pogre{ne informacije Centralnoj banci, izjavu ponu|a~a o uslovima servisiranja i brzini reagovanja u garantnom roku, referentnu listu. Ponu|a~i prila`u i druga dokumenta tra`ena tenderskom dokumentacijom. 4. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA Ponudu obra|enu u skladu sa ovim otvorenim javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom ponu|a~ je obavezan dostaviti do 13. novembra 2009. godine, do 16.00 sati, u jednom primjerku na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine. Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu u koverti koja mora biti zatvorena i na sastavima ovjerena slu`benim pe~atom ponu|a~a. Na prednjoj strani koverte ponu|a~ je du`an nazna~iti: „Ponuda za nabavku ra~unarske opreme“ - „NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA“. Na pole|ini koverte ponu|a~ je du`an nazna~iti: naziv i adresu ponu|a~a, broj telefona. Ponuda se dostavlja Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, Sarajevo, M. Tita 25, li~no na protokol ili preporu~eno - po{tom, u jednom originalnom primjerku, na kojem je svaka stranica ponude ovjerena pe~atom ponu|a~a. U razmatranje se uzimaju samo ponude predate li~no na protokol koje su pristigle do 13. novembra 2009. godine do 16.00 sati po lokalnom vremenu ili poslane preporu~eno - po{tom do 13. novembra 2009. godine, na adresu iz predhodnog stava. Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka i koje ne budu dostavljene na opisani na~in ne}e se uzeti u razmatranje i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. Ponude se otvaraju najkasnije 15 dana od isteka roka za dostavljanje ponuda. Centralna banka ne}e vra}ati ponu|a~u ponudu koja nije prihva}ena u razmatranju komisije nakon otvaranja ponude. 5. TRO[KOVI PONUDE Centralna banka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti svaku ponudu, poni{ti ili ponovi postupak ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 6. VREDNOVANJE PONUDA Vrednovanje ponuda }e se izvr{iti u skladu sa Pravilnikom o nabavkama i materijalnom poslovanju u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, UV broj: 205/06 od 31. maja 2006. godine i UV broj: 239/06 od 30. novembra 2006.godine i tenderskom dokumentacijom. Ekonomski najpovoljnija ponuda zasnovana je na navedenim kriterijima: Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. cijena 2. tehni~ke karakteristike, odnosno kompatibilnost ponu|ene opreme 3. garantni rok 4. referentna lista

u~e{}e 60% u~e{}e 20% u~e{}e 15 % u~e{}e 5 %

Centralna banka mo`e, po potrebi, tra`iti od ponu|a~a dodadne informacije koje se mogu koristiti u procesu odlu~ivanja. 7. OSTALE ODREDBE Svi zainteresovani ponu|a~i tendersku dokumentaciju mogu preuzeti u PDF formatu na web stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine: www.cbbh.ba, pod linkom „Oglasi“. Kontakt za tehni~ke uslove i tendersku dokumentaciju i informacije u vezi s tim je adresa Komisije: e-mail: Komisija_NIOIS@cbbh.ba O izboru ponu|a~a u~esnici }e biti obavije{teni nakon {to nadle`ni organ Centralne banke donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a. Sarajevo, oktobar 2009. godine


oglasi

Dnevni avaz

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

59


60

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz

oglasi


Dnevni avaz

OGLASI

MALI

 Golf V, SDI, 2007. god., registrovan, nove gume, ura|en veliki servis, full oprema, kupljen u BiH. Tel. 066 364 848.

Prodaja Prodajem Nisan Sany 90., 1.6 SLX. Registrovan. Mob. 061 150 289. 15053-1Nd` Pasat 2.0 TDI, 2006. god., 4 motion, siva boja, sport line. Pasat 1.9 TDI, 2005. god., tredline, crna boja, uvoz iz Njema~ke. Tel. 061 48 27 99. 15061-1Nd` Pasat 1.9 TDI, 110 KS, 99. god., karavan, 11.400 KM. [koda Fabia 1.2, 2003. god., klima, zeder, 9.000 KM. Tel. 061 55 77 93. 15061-1Nd` BMW X6, 3.0 d, star 10 mjeseci, metalik crveni, 52.000 km, bixsenon farovi, be` ko`a, full, kasko, registrovan, 55.000 EUR-a. Tel. 066 800 784, 063 239 265. 13470-1tt VW Passat 1.9 TDI, kraj 2006. god., limuzina, metalik sivi, kao nov, 25.000 KM. Seat Toledo 1.9 TDI, kraj 2002. god., sva mogu}a oprema, reg., zeder, 12.900 KM. Tel. 061 258 025. 13530-1tt Prodajem Reno 4, kao nov, pre{ao 50.000 km. Tel. 062 547 989. 15078-1Nd` Opel Korsa C, 2001. benzin, klima, ABS, servo, 3 vrata, 58 KS, pre{ao 84.000. Cijena 7.300 KM. Tel. 061 303 512. 15085-1Nd` Prodajem Toytou Land Cruzer, 2007. god., ful oprema, kao nova. 65.000 KM. Tel. 061 132 428. 15110-1Nd` Audi A3 TDI, 66 KW, 2000. god., zeder, alarm, Pe`o 307 2.0 HDI, 66 KW, 2003. god., karavan, servisna. Tel. 061 140 582. Audi A8, S lain, 2001. god., 4.2, sa invalidskom povlasticom, tek registrovan. Tel. 061 190 618. Auto gume 205/55 r16 m+s, 22/55 r16 m+s 255/60 r17, 235/70 r16 m+s, 195/65 r15 m+s. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetlo-plava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do registracije 48.000 KM. Tel. 061 195 938. Citroen C2, 1.3 HDI, 2006. god., mo`e zamjena za Punto I. Tel. 061 144 162. Citroen Ksara Picasso, 2003. god., 2.0 HDI, sa novom registracijom, 9.600 KM. Tel. 061 184 439. ^el. felge za WV Opel, Audi, Niasn, Frontera. Tel. 061 200 203. Dijelove za Opel Fronteru 2.2 benz., 1986. god. Tel. 061 200 203. Fiat Punto 1.3 dizel, multijet, 2004. god., registrovan. Tel. 061 784 754. Fiat Stilo karavan, dizel 1.9 JTD, 105 KS, 2003. Tel. 061 202 367. Ford 93 ispravan, samo za dijelove iz Njema~ke, cijena 800 KM. Tel. 061 923 236. Ford fokus 1.8, 2000. god, 3 vrata, crni, klima, tek reg., alarm, 7300 KM. Tel. 061 867 280 Ford Mondeo 2.0 DTCI, 2005. god., karavan, full oprema, mo`e zamjena za Punta. Tel. 063 506 303. Golf 3 TDI, karavan, bijela, 1998. god., 8.300 KM, extra stanje. Tel. 061 156 588. Golf 4 benz., 2.0, 2005. Tel. 065 912 483. Golf benzin, 1986., registrovan do avgusta 2010. Tel. 033/457-278. Golf II, turbo dizel, 87. god., vrlo dobro stanje, cijena 3.500 KM. Tel. 061 509 269. Golf IV SDI, 2002. god., karavan, registrovan, uvoz, 2009., 11.000 fix. Tel. 061 132 141.

 Golf IV tdi, 2001 god., tek reg., moze zamjena za jeftiniji dizel. Tel. 062 267 418. Golf dizel, 88. god, tek registrovan, 3500 KM. Tel. 033 417 320 Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 25.000 KM. Tel. 061 195 938. Jetta TDI, 1.9, 2003., full oprema, 15.900 KM. Tel. 065 912 483. Jugo, parkiran u ul. Sara~ Ismailova. Tel. 457-794. Kutiju za auto sa nosa~ima kutije, cijena 250 KM. Tel. 203-905. Lancia Musa 2006., full tiptronic, mo`e zamjena. Tel. 061 156 203. Limariju-{koljku za Opel Fronteru, dugu. Tel. 061 200 203. MB 124, 200 D, god. 88., 4.500 KM, [kod Felicija 1.9 D, god. 2000., 4.000 KM, Reno Kango Kedy god. 2003, S, 2.500 KM. Tel. 062 270 366. Mercedes E 320, 4-matic, ugra|en plin, 2001. god., full oprema, ko`a, cobra, mo`e i zamjena za manje uz doplatu. Tel. 061 146 657. Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. god., registr. do 6. 2010. Tel. 061 145 887. Nissan Primera, 99. god., 2.0 TD, klima, full oprema. Povoljno. Tel. 061 199 442. Opel Korsa 95 god., 1.4 B, registr., crvena. Tel. 061 22 33 60. Passat 1.9 TDI, 2003., 130 KS, pre{ao 133.000. Tel. 061 803 547. Pe`o 407, 1.6 HDI, 2007. god., pre{ao 90.000 km, metalik crni, parking senzori, tempomat, alu felge, gara`iran, cijena 27.000 KM. Tel. 061 217 037. Prikolica, Austrija, tek registrovana. Tel. 061 576 079, 061 476 079, Ilid`a. Prodaja i ugradnja novih i polovnih alnasera i alternatora, testiranje vozila. Tel. 062 921 867. Prodaja i ugradnja novih i polovnih anlasera i alternatora. Tel. 061 365 193. Prodajem Opel Kadet 1.3, 1988. god., reg. do 5. 2010., u dobrom stanju. Tel. 061 917 200. Prodajem golf 2 TD, tek registrovan, godina 90. Cijena 4.300 KM, golf 2 dizel, istekla registracija 89 god. Cijena 3.400 KM, mo`e i zamjena. Tel. 062 735 689 Prodajem prikolicu dim. 160x100. Tel. 033 404-080, 061 107 468. Prodajem Reno Scenic, registrovan. Tel. 061 109 936. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Prodajem golf dizel, 86. godina, 2950 KM. Tel. 062 437 178. Prodajem golf II dizel, 84. god, tek registrovan, 2450. Tel. 033 417 320 Prodajem za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Reno 1.8 TL, 1983. i dijelove za isti. Tel. 033/523-006. Reno laguna 1.9 dci, 6 brzina, srebrena, 2004 god., klima, pre{la 130.000 km, bord kompjuter, 14.200 KM, tek registrovana. Tel. 061 199 802 Prodajem Reno Scenic, 2000 godina, registrovan. Tel. 061 109 936. Reno Espace, monovolumen, 2000. god., tek registrovan, benzinac, ful oprema, mo`e i zamjena za manje auto. Mob. 062 735 608. Reno Megan II 1.6, 16 V, 2003. god., klima, ABS+ASR+sport enterijer, crni, 3 vrata. Tel. 061 140 067. [koda Felicija 1.9 dizel, 99. god., registrovan do aprila. Tel. 061 106 848. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Tri vanjske ljetne auto gume Tubeles 155x70x13. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Volvo V 40, 1997. dizel, reg. avgust 2010., unji{ten motor i hladnjak, 4.000 KM. Tel. 033 207-242. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u dobrom stanju. Tel. 061 253 170. Zadnju {ofer{ajbu i stakla vrata za Reno 4. Tel. 033/534-087 i 062 682 690.

Kupovina Kupujem havarisana vozila Pasat 3, i ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689. Kupujem Ford Ka ili neko drugo auto. Tel. 062 322 467.

Izdavanje Izdajem ~etverosoban prazan stan u privatnoj ku}i na Pofali}ima, ul. Zahira Panjete. 250 KM sa grijanjem. Tel. 061 198 647. 14339-1Nd` Izdajem poslovni prostor u strogom centru Starog Grada. Tel. 062 215 707. 13287-1tt Izdajem poslovni prostor samo bankama. Tel. +387 66 92 63 42. 13460-1tt Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u Vogo{}i, ul. Omladinska 31, stan 10. Po dogovoru mo`e i prazan, porodicama i studentima. Tel. 061 065 399, 061 537 509. 15018-1Nd` Izdajem jednosoban novoopremljen namje{ten stan u Pofali}ima, ulaz zaseban. Tel. 061 279 387. 13478-1tt Izdajem namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Tel. 061 373 949, 061 223 941. 13504-1tt Iznajmljujem poslovni prostor 22 m2, pogodan za sve namjene, na Trgu heroja u Sarajevu. Tel. 061 223 303. 13415-1tt Izdajem pod zakup namje{ten stan u naselju Otes, sa eta`nim grijanjem. Tel. 061 927 509. 15091-1Nd` Izdajem ili prodajem dvosoban stan u Zenici na Tali}a brdu. Tel. 032/405-132. Mob. 061 782 522. 598-1Ze Izdajem prazan stan, I sprat, 60 m2, c.g., ul. Trg nezavisnosti, faza „C“, od 1. 11. 2009. Tel. 033 646396. 13541-1tt Izdajem jednosoban namje{ten stan u centru zaposlenoj djevojci ili studentici. Tel. 061 212 952. 13551-1tt Malta, dvosoban namje{ten stan, 2. sprat, blinda vrata, telefon, kablovska TV, centralno grijanje, ozbiljnim studenticama. Tel. 061 221 881. 15136-1Nd` Izdajem jednosoban stan, Zahida Panjete 146 - Pofali}i. Tel. 033/654080. 15138-1Nd` Aneks, izdajem pos. prostor i stan kod trolejbuske stanice. Tel. 061 135 449. Blizu `elj. stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, izdajem namje{tenu garsonjeru, priv. ku}a, grijanje na }umur. Tel. 442-219. ^. Vila 1, izdajem gara`u sa kanalom. Tel. 526-521. Dva dvos. stana, polunamje{teni, u Vele{i}ima. Tel. 061 377 619. Dvoipos. stan u priv. ku}i, pos. ulaz, plin, kuhinja, gara`a. Tel. 062 530 814, 061 388 763. Dvoipos. stan, strogi centar, 600 EUR-a. Tel. 061 494 120. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gara`u u centru, kod „Zvijezda“ nebodera, cijena 150 KM. Tel. 062 320 874. Ilid`a, Pija~na, polunamje{ten stan. Tel. 061 866 705, 033 612-883. Izdajem jednosoban polunamje{ten stan, centralno grijanje, poseban ulaz, Stupska 78. Tel. 033 638006.

 Izdajem namje{ten stan sa c. grijanjem, poseban ulaz, 50 m2, sa kablovskom TV i priklju~ak za internet, parking u dvori{tu. Zvati od 1020 h na tel.: 033 458-323. Izdajem stan djevojkama. Tel. 033 207 721, 061 516 966. Izdajem sobu dvjema studenticama u privatnoj ku}i na Podhrastovima - Bjelave, sa upotrebom kuhinje, zaseban ulaz. Tel. 033 225 313 Jednokrev. namje{tenu sobu-kuhinju sa kupatilom u strogom centru. Tel. 445-306. Jednos. namje{ten stan centralno grijanje, blizu Ba{~ar{ije. Tel. 033 531-366, 062 105 335. Jednos. stan nenamje{ten, pos. ulaz i struja, op{tina N. Grad, zvati od 16-22 h. Tel. 033 801-524. Krevet u dvokrev. sobi student, TV, kuhinja, kupatilo, pos. ulaz. Tel. 033 238-744, 061 335 409. Kulovi}a ul. kod Narodnog pozori{ta izdajem stan. Tel. 061 275 666. Lijepo namje{ten i renoviran dvos. stan, centr. grijanje u Grbavi~koj ulici. Tel. 033 667-008, 061 916 306. Mag. prostor, D. Humi}a. Tel. 061 319 131. Namje{ten dvos. stan sa grijanjem, pos. ulaz. Tel. 066 751 808, 061 149 442. Namje{ten dvos. stan studentibra~ni par, sve posebno. Tel. 033 534-948, 061 390 389. Namje{ten jednoipos. stan studentima, pos. ulaz, centralno grijanje. Tel. 033/538-535. Namje{tena garsonjera 39 m2, strogi centar (Drvenija), eta`. grijanje. Tel. 061 908 587. Namje{tena soba u Aerodrom. naselju, samcu ili samici, pos. ulaz. Tel. 033 452-478. Namje{tenu garsonjeru sa grijanjem, studentici, pos. ulaz. Tel. 033 203-761. Ned`ari}i, povoljno soba za jednog ili dva studenta ili zaposlene. Tel. 601 304 854. Pos. prostor 30 m2+20 m2. Tel. 063 892 777. Pos. prostor Hrasno, preko puta Robota. Tel. 535-052. Prazan jednos. stan, priv. ku}a, Boljakov Potok. Tel. 033 454-430, Sarajevo. Prazan stan 54 m2, Al. Polje, bra~nom paru na du`i period. Tel. 061 390 764. Stan kod FDS, 70 m2. Tel. 061 226 372, 033 646-392. Stan, [ip, namje{ten, novogradnja, 47 m2, cijena 400 KM. Tel. 061 303 082, 033 677-512. U centru dvos. namje{ten stan, stamb. zgrada, grijanje-plin. Tel. 526-022, 061 916 429. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja Stanovi novogradnja 45 m2 i 51 m2. Uknji`eni. Idealna lokacija Betanija-Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Tel. 063 799 152. PTT Novogradnja stanovi prodaja! Dobrinja dvosobni stanovi, jednosobni, useljivo, klju~ u ruke. Gara`e u suterenu, parking mjesta. Balkoni. Tel. 061 161 548, 061 161 670. PTT Prodajem stan dvosoban 60 m2, u Sokolovi} Koloniji. Tel. 061 159 405. 14782-1Nd` Ferhadija - lokal 180 m2, na dvije eta`e, u pasa`u, vl. 1/1. Inf. 061 202 006. 13275-1tt Dobrinja (novogradnja), stanovi useljivi od 33-80 m2. Mogu}nost kreditiranja (BBI banka) i kod investitora, bez `iranata. Tel. 061 398 786. 13290-1tt Centar, trosoban stan 70 m2, ^ekalu{a ~ikma. 200.000 KM. Tel. 033/260-006. 13298-1tt Prodajem posl. prostor 91 m2, Breka, `uta zgrada od fasadne cigle, kod Ortopedije, luksuzan, vlasni{tvo 1/1. Pogodan za sve namjene, prodaja bez posrednika. Tel. 061 214 162. 14619-1Nd`

 Prodajem stariju bosansku ku}u na Vratniku. Lijepo mjesto, blizu {kole. Ima avlija, postoji mogu}nost izgradnje, pro{irenja objekta. 55.000 KM. Tel. 061 184 432. 13284-1tt Prodajem ekskluzivan apartman na Bjela{nici, visoko kvalitetna gradnja „OKI“, 51 m2, lo|a 8 m2, podzemna gara`a, interijer po mjeri. Tel. 061 139 792. 14784-1Nd` Prodajem vikend ku}u 130 m2 i oku}nica 1.400 m2, na lokaciji Puhovik - put prema Mi{evi}ima. Hitno! Tel. 061 136 309, 033 639-052. 14978-1Nd` Prodaje se poslovni prostor na Dolac Malti, povr{ine 220 m2, pogodno za ordinacije, kancelarije, predstavni{tva. Cijena povoljna mo`e i iznajmljivanje. Tel. 062 335 381. 14999-1Nd` Prodajem ku}u u Starom Gradu sa ba{tom i gara`om, kod MZ Bistrik - Hendina 14. Tel. 061 222 465. 15081-1Nd` Prodajem jednosoban renoviran stan u Hrasnu, 38 m2, IV sprat, balkon, ostava, vlasni{tvo 1/1, bez posrednika. Tel. 061 158 822. 13531-1tt Prodajem stanove u Sarajevu!!! Stambeno-poslovni objekti Bu}a Potok i Ned`ari}i. Vrhunska novogradnja, po cijeni od 2.000 KM sa uklju~enim PDV-om. Kontakt: 061 274 598. 13534-1tt Gara`a, vanknji`no vlasni{tvo, ^. Vila, D`. Bijedi}a do 88. Tel. 061 303 194. 13560-1tt ^engi} V. - 64, 84 m2, Mejta{ - 57 m2, Dobrinja - 41, 57, 50 i 68 m2, \i|ikovac - 61 m2 i gara`a, Centar - 110 m2, M. Dvor - 122 m2, Alipa{ino P. - 53 i 66 m2. Tel. 066 488 818. 15113-1Nd` Grbavica, garsonjera, I sprat, krasna lokacija, dobar raspored, sun~ana, vl. 1/1, cijena povoljna. Tel. 066 428 009. 15132-1Nd` Ilid`a-Pejton, manji jednosoban stan, I sprat, novogradnja, po~elo useljenje zgrade, mo`e na dvije rate ili kreditom banke. Tel. 061 916 208. 15132-1Nd` Prodajem stan, Ilid`a-Pejton, 61 m2, 4. sprat, cijena po dogovoru. Tel. 061 439 965. 15130-1Nd` Al. Polje, A faza, 70 m2, 1 sp. Tel. 033 544-722, 061 269 148. Alipa{ino 49 m2, vlasni{tvo, useljiv. Tel. 061 102 234. Aneks, ul. Prvomajska priz., stan 40 m2. Tel. 061 219 180. Apartman uz more Repi} (kod Kleka), 41 m2, 2.000 EUR-a/m2. Tel. 061 131 418, 061 131 727. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-Shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija stan 50 m2 u priv. ku}i i 50 m2 dvori{ta. Tel. 061 260 598. Ba{~ar{ija, ul. Bravad`iluk, prodaje se motel, 9 soba sa kupatilom + restoran. Tel. 061 281 372. Bjaleve-centar, Sepetarovac br. 44, prodajem stan 46 m2. Tel. 220187. Blagovac, prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 061 817 960. Blizu Ba{~ar{ije, stan, plin, lo|a, 3 sprat, podrum, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Centar, 63 m2, dvoipos. ustakljen balkon, krasan pogled, adaptiran. Tel. 061 108 952. Centar, prodajem dvos. stan 66 m2 + balkon, ul. Patriotske lige, Ko{evo. Tel. 00381 37 521-386. ^. Vila, 47 m2, prizem., kuhinja, 2 sobe, dnevni boravak, c.g., ili zamjena za Doboj ili B. Luku. Tel. 065 355 029, 066 335 790. Dev. ku}a i 2.000 m2, sun~ana parcela okru`ena ~empresima, naselje Dvor-Perivoj. Tel. 062 855 544. Dobrinja 1, Trg Zl. ljiljana dvos. stan 53 m2+balkon, II sprat. Tel. 061 145 853. Dobro{evi}i, Tijepova~ki put 1.305 m2 plac, ogra|en, priklju~ak struje, temelj, zimzeleno rastinje, kultivisano, prelijep pogled na grad. Cijena po dogovoru. Tel. 061 237 110. Dobrinja 2 kod policije, garsonjera 28 m2. Tel. 061 525 195. Dobrinja 2, tros. 82 m2, V sp., 2 balkona, sun~an, super lokacija. Tel. 062 911 842.

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

61

PELJE[AC, OREBI] - PRODAJA APARTMANA - VEL. 33.88, 56.50, 58.93, 59.24, 60.35, 62.70, 74.49, 74.68 M2 - USELJIVO ODMAH. VI[E NA www.autopleter.hr. KONTAKT: NEKRETNINE PLETER TEL. +385 161 712 22, FAKS +385 161 712 23, GSM +385 91 243 0228, autopleter@autopleter.hr. PTT

 Dobrinja III, 2 stana 2,5 i 2,5,5 sobni. Tel. 061 249 155. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvije lokacije za ku}u, 1/1, hitno. Tel. 062 139 114. Dvoipos. stan 61 m2, Otoka, Br~anska, Sarajevo. Tel. 526-599, 062 971 648. Dvoipos. stan 68 m2, ul. H. Su}eske, Saraj-Polje. Tel. 065 462 264. Dvoipos. stan prvi sprat, centr. grijanje, Grbavica II. Tel. 063 191 872. Dvos. na M. Dvoru do Parlamenta, 60 m2, 4 sp., bez lifta, blind vrata, uknji`eno 1/1, 2.800 KM/m2. Tel. 061 480 462 (od 17 h.). Dvos. naselje Kvadrant, ^. Vila 7 sp. Tel. 061 219 234. Dvos. stan 51 m2, ul. A. Lipa, Grbavica. Tel. 066 783 856. Dvos. stan 54 m2, Vrazova, priz., pogodan i za pos. prostor. Tel. 062 690 522. Dvos. stan sa mogu~no{}u pro{irenja, M. Dvor. Tel. 033 442568. Dvos. stan u Hrasnom, N. Sarajevo, 47 m2. Tel. 061 900 899. Dvosoban 56 m2+balkon, 14 sp., sun~an, D. Malta, povoljno. Tel. 061 272 611. Dvosoban na ^. Vili, 54 m2. Tel. 061 102 400. Dvosoban stan, Dobrinja III. Tel. 061 203 415. \enovi}i kod H. Novog, prodajem plac. Tel. 033 638-125. Faleti}i, zbog selidbe ku}u 10x12 sa oku}nicom, 1.200 m2 uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-409. Garsonjera 23 m2, 3.000 KM/m2, namje{tena, sve novo, Ba{~ar{ija. Tel. 061 489 378. Garsonjera 27 m2, suteren, na Dobrinji 3, renoviran, 1/1, 40.000 KM. Tel. 061 200 854. Garsonjera 29 m2, Prvomajska, useljiva, cijena povoljna, bez posrednika. Tel. 033 616-267, 061 612 345. Gra|. zemlji{te 1.300 m2 centar^obanija, ulaz sa tranzita. Tel. 061 217 812. Grbavica, dvos. 52 m2, povoljno. Tel. 061 526 902, 033 205-932, od 1618 h. Grbavica, dvosoban stan 53 m2, II sp., c.g., adaptiran. Tel. 066 284 895. Grbavica, extra adaptiran stan, visoko prizemlje, 50 m2, Zagreba~ka ulica. Tel. 061 867 621. Grbavica, troipos. stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 061 964 797, 033 617-742. Hitno prodajem stan 42 m2+2 balkona, plin, lift, cijena po dogovoru bez posrednika. Tel. 061 149 063, 061 438 855. Hitno, povoljno, potpuno dev. vikend sa 3 dun. {ume i 200 m2 pod vo}em, sve 171, Paljevo-Reljevo. Tel. 061 226 007. Hrasno, prodajem nov neuseljen dvoiposoban stan, 67,35 m2, preko puta Bosmala. Tel. 061 214 743. Hrasno, Trg heroja stan 36 m2, 9 sp. Tel. 061 905 212. I. Sarajevo, prodajem parcelu sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine, sa 483 m2, stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Jednoipos. stan, mo`e i zamjena za Doboj. Tel. 066 335 790. Jednos. stan 40 m2, kod mosta „Bosmal“ blizina obdani{ta, osnov. {kole i tramvaja. Tel. 062 386 345. Jednos. stan ul. Paromlinska, N. Sarajevo, vl. 1/1. Tel. 062 802 889. Kod Bosmala konf. dvos. stan, dva balkona, 10 sp. Tel. 061 923 420. Kod Bosmala konf. dvos. stan, dva balkona, deseti sp. Tel. 061 923 420. Ko{. Brdo, jednoipos. stan 44 m2. Tel. 033/206-046, 062 909 205. Ko{. brdo, tros. stan 83 m2, cijena po dogovoru. Tel. 061 223 065. Kromolj, centar, 2 ku}e i 2.000 m2 zemlje, mo`e pojedina~no. Tel. 061 249 155. Kromolj, prodajem ku}u, op. centar. Tel. 062 591 105. Ku}a 240 m2, plac 600 m2 uselji-


62 Petak, 30. oktobar/listopad 2009. Dnevni avaz va, pijaca Vrap~i}i-Mostar ili zamjena za Trebinje, Sarajevo, H. Novi, N. Sad. Tel. 061 301 772. Ku}a pored magistralnog puta u Binje`evu sa pos. prostorom. Tel. 062 944 286, 033 420-796. Ku}a sa dozvolom, 4 dun. zemlje, ul. Hum. Tel. 033 646-990, 061 900 899. Ku}a u Kasindolu 9x10 (p+s+vp) sa pom. objektima i 1.400 m2 zemlje, uz cestu, papiri uredni. Tel. 061 159 513, 062 419 252. Ku}a, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Ku}e: Pofali}i sprat+radnja, Blagovac 400 m2, Kasindolska 110 m2, Vratnik 65 m2. Tel. 066 171 406. Lu`ani, prodajem-izdajem pos. prostor 76 m2. Tel. 066 234 531. Mostarsko raskr{}e, nedovr{ena ku}a sa 2.500 m2 zemlje. Tel. 066 234 531. Na Stupu dvosoban stan 60 m2, novogradnja. Tel. 062 566 940. Neboder „Parku{a2 stan 92 m2. Tel. 061 905 212. Neum, Tiha Luka, kompletno namje{ten stan 40 m2, sa terasom, pogled na more. Tel. 061 147 336. Nov stan 50 m2, klima, blindo vrata, d`akuzi, Vrtovi sunca. Tel. 062 524 234. Novija ku}a od 175 m2 sa vrtom od 125 m2 na Ko{. brdu. Tel. 062 381 294. Odoba{ina, trosoban stan. Tel. 061 202 497. Otoka, prodajem dvos. i jednosoban konf stan, odli~no c.g., kabl. TV, ustakljena lo|a, jako uslovni, vlas. 1/1. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Pale „Javor“ prodajem 850 m2 zemlje sa svim gra|. dozvolama. Tel. 061 200 854. Prodajem stan na Dobrinji. Tel. 033 451 486 i 456 054 Pale, stan u novogradnji, 44 m2, ili mijenjam za Trebinje. Tel. 065 581 363. Plac na Kova~i}ima 576 m2, urb. saglasnost 3x 106 m2. Tel. 061 335 484. Pofali}i, Humska, ku}a sa pos. prostorima 600 m2, na placu od 650 m2, novogradnja. Tel. 061 411 717. Porodi~na u}a 81 m2 stamb. prostora+malo dvori{te, odli~no stanje. Tel. 033 554-095 i 061 367 982. Pos. prostor 22 m2, Grbavica, 66.000 KM, nije fix. Tel. 061 250 855. Pos. prostor na Dobrinji, 27 m2, suteren, uredni papiri. Tel. 061 200 854. Pos. prostor na Mostarskom raskr{}u. Tel. 062 944 286. Povoljno i hitno prodajem ku}e. Tel. 061 288 939. Prodajem 2-soban stan kod Katedrale, 67 m2, 2. sprat. Tel. 061 245 474. Prodajem ili izdajem vrlo lijepu ku}u sa ba{tom i 2 gara`e. Tel. 061 145 494. Prodajem ku}u, prizemlje i dva sprata, plus gara`e, Sarajevo - Stari Grad, dimenzije 10x10,5, uredni papiri, sve 1/1. Mob. 061 438 636. Radni~ka 122, prodajem ku}u, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice, KM 210.000. Tel. 065 185 108. Reljevo-Perivoj, op{t. N. Grad, dev.ku}a i 2.000 m2, sun~ana parcela, vo}njak. Tel. 062 855 544. S. Filipovi}a, Dobrinja 5, stan dvoiposoban 70 m2. Tel. 033/460064. Skenderija stan-prostor 76 m2, pogodan za razli~ite namjene. Tel. 061 253 550. Stan 49 m2, Vraca, zgrada 86/87. god. Tel. 061 208 920. Stan 54 m2, D`amijska ul. sp. 12. Tel. 061 214 027. Stan 83 m2 na Ciglanama, ul. Dajanli Ibrahim bega, II sp. Tel. 061 219 180. Stan ^. Vila, 54 m2, 2.200 KM/m2. Tel. 061 304 082, 033 677512. Stan Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, 3 sp., cijena po dogovoru. Tel. 033 623534. Stan Lu`ani 74 m2, J. Fincija. Tel. 033 621-023. Stan od 100 m2 kod Doma armije, pogodan za pos. prostor. Tel. 065 455 148. Stan renoviran 90 m2, Al. polje, A faza, I. Andri}a. Tel. 061 349 669. Stan-pos. prostor 83 m2, u centru Sarajeva, M. Dvor, vis. prizemlje. Tel. 061 485 898. Stari Grad, ispod Pivare, troiposoban stan 79 m2, V kat, lift, parking prostor. Tel. 616-187, 062 531 949. Stup, Bojni~ka 109, prodajem ku}u sa pos. prostorom, stan u po-

tkrovlju, plus podrum sa svim priklju~cima, useljivo i funkcionalno, ulaz sa glavne ceste, parking za pet auta. Mob. 062 735 608. [uma na Palama 23 dun., mo`e se parcelisati. Tel. 066 171 406. Tros. u centru prodajem. Tel. 062 342 236. U centru stanovi od 67 do 250 m2. Tel. 061 288 939. U Hrasnom stan 53 m2, cijena po dogovoru. Tel. 066 794 837. U Vogo{}i stan 54 m2, II sp. Tel. 061 219 180. Vikendica u Ilija{u, Mrakovo. Tel. 061 552 748. Vogo{}a-centar, prodajem stan renoviran, povr{ine 54 m2 + balkon 33 m2. Tel. 061 916 160. Zidana gara`a 1/1, papiri uredni, Grada~a~ka, ^. Vila, blizu Bosmala. Tel. 033 214-469, 677-625.

Potra`nja KUPUJEM ZEMLJU ZA GRADNJU KU]E OD 300-1.000 M2, ILI ZEMLJU SA DEVASTIRANOM ILI USELJIVOM KU]OM. NA LOKACIJI NED@ARI]I. (BEZ POSREDNIKA). MOB. 061 259 735. 15152-1ND@ Hitno potreban stan za stranca na osam mjeseci, bli`e centru, od Grbavice do Ba{~ar{ije. Tel. 061 142 704. 13526-1tt Kupujem trosoban stan na Dobrinji. Tel. 063 351 708. Agenciji potrebno vi{e manjih stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323. Potreban manji stan u zgradi za kupovinu i iznajmljivanje, poznat klijent (agencija). Tel. 062 465 466. Manji stan potreban za izanjmljivanje, u centru (agencija), poznat klijent. Tel. 061 522 190. Ozbiljnoj, poslovnoj `eni potreban namje{ten manji stan u centru. Tel. 061 819 202. Vi{e manjih stanova potrebno u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 062 28 28 70, 033/203-127. Potrebno vi{e ku}a, stanova i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 066 156 333, 033 203-127. Kupujem gra|. zemlji{te u Sarajevu na atraktivnoj lokaciji 5001.000 m2. Tel. 062 841 539.

Zamjena U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom. Tel. 061 684 706. Mijenjam ili prodajem ku}u sa oku}nicom u centru Zvornika za okolicu Sarajeva. Tel. 061 817 960. Dvos. stna 66 m2, u Banjoj Luci za Sarajevo za manji ili garsonjeru uz doplatu. Tel. 061 904 465. Stan 37 m2, I sprat u Kasindolu (kod bolnice), za garsonjeru ili ve}i stan uz doplatu za Kanton Sarajevo. Tel. 062 348 159. Ku}a u strogom centru grada 150 m2 i dvori{te 90 m2. Tel. 063 556 886, 062 649 370. Stan 68 m2 za stan do 30-33 m2 uz doplatu, Olimpijska. Tel. 061 325 289.

 AKCIJA OGRIJEVA! Bukova drva (cijepana 70 KM, metarska, }utci). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Briketi (vre}a, paket). Prijevoz obezbije|en po cijeloj BiH. Tel. 061 670 068. 12505-1tt VELIKA AKCIJA!! U prodaji su bukova drva, metrice, }utci, cijepana 70 KM, kao i ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM, (Kreka) drveni 100 KM i bukovi briketi. Isporuka isti dan. Prijevoz ura~unat u cijenu. Kon. tel. 061 247 186, 061 785 535. 14367-1Nd` AKCIJA! Prodaja bukovih cijepanih i rezanih drva, ugalj Kreka i Banovi}i, briketi, cijena po dogovoru. Koli~ina zagarantovana. Tel. 061 050 977. 14932-1Nd` AKCIJA! Prodaja bukovih cijepanih i rezanih drva, ugalj Banovi}i i Kreka, cijena po dogovoru. Koli~ina zagarantovana. Tel. 061 837 390. 14933-1Nd` Prodajem plinski kotao Boderus od 110 KW, sa automatikom. Mob. 062 990 611. 13297-1tt

 Podni grija~i - 35 KM i elektri~ine deke - 40 KM. Tel. 033 522-864, 061 358 261. 14739-1Nd` Prodajem pozamanteriju na veliko. Tel. 062 215 707. 13287-1tt Prodajem agregat nov, „Honda“ 9 KW, hitno, 1.400 KM. Tel. 061 132 428. 15110-1Nd` AKCIJA! U prodaji su bukova iscijepana drva, ugalj Kreka 100 KM, kao i ugalj Banovi}i 150 KM. Tel. 061 016 024. 14975-1Nd` Prodaja i dostava cijepanih bukovih drva, kao i drvenog uglja Kreka po cijeni od 110 KM. Ugalj Banovi}i (kocka, komad) 150 KM. Briket u vre}ama 25 kg - 5 KM. Tel. 061 289 961, 062 713 856. 15045-1Nd` VELIKA AKCIJA: U prodaji su bukova cijepana drva po cijeni 55 KM, }utci i metrice, kao i sve vrste uglja Kreka drveni 90 KM, Banovi}i kocka i orah 130 KM, kao i sve vrste briketa. Tel. 061 417 842, 062 922 712. 15115-1Nd` Bukova cijepana drva I klase sa ura~unatim prijevozom. Dostava u dogovoru sa kupcem. Cijena po metru 70 KM. Kon. tel. 062 417 535. 15121-1Nd`

 „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 13643-1Nd` SEX DO LUDILA! ORIGINAL! KAMAGRA GEL - 100 MG, CIALIS - 20 MG, BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRECIJA, DOSTAVA. DOSTAVA POUZE]EM. TEL. 062 942 815. WWW.VIAGRA.BA 13369-1ND@ Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem 4 prozora nova, plasti~na PVC, boja hrasta. Tel. 638006. Prodajem aluminijska vrata sa komplet izlogom, 2,12 x 2,21 m i holendere za za{titu istih, za radnju. Tel. 638-006. Sex pobolj{ajte garantovano uz ljekoviti {ampon Kamagra, diskrecija zagarantovana. Tel. 061 817 960. Prodajem rashladnu vitrinu du`ine 1,60 m ovalna i trgova~ku kasu. Tel. 061 842 374. Prodajem kompletnu stomatolo{ku opremu za ordinaciju. Tel. 061 223 666. Prodajem polovne fri`idere i zamrziva~e, o~uvano. Tel. 061 156 309. [krinja 400 l, skoro nova. Tel. 033/457-278. [poret na ~vrsto gorivo. Tel. 033/457-278. Grafi~ari, prodajem el. {iva~icu za `icu, Brehmer-Leipzig. Tel. 061 303 176. Svje`a ljekovita jaja jap. prepelica, 30 kom. 9 KM, besp. dostava. Tel. 061 256 914. Reklamni fri`ider, staklena vrata, ve{ ma{ine Gorenje 140-150, {poreti struja-plin 130-150, dostava bespl. Tel. 533-631. Prozori 180x120 sa okovom i staklom 3 kom., 3 kom 140 KM, vrata bijeli bor 205x100, 200 KM. Tel. 061 320 163. Plin. pe} sa 2 rerne, 6 stolov Konjuh, 2 vitrine, kasa Oliveti. Tel. 061 958 001. Povoljno, dobro o~uvan plavi dvosjed. Tel. 061 272 611. Nov crijep 993 oko 1.400 kom. Tel. 061 576 079. Pul~evi jelovi 50 kom. 2 KM/kom. Tel. 061 249 155. Trosjed, dvosjed i fotelju, crna eko ko`a, cijena 300 KM. Tel. 033 534-206. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891. Neulo`ene certifikate za otkup stana. Tel. 061 268 892. Le`aj, ima sanduk za posteljinu. Tel. 658-080. Cvije}e, kaktuse, palmu, olijander i dr. prodajem. Tel. 033 227077, 062 357 862.

 „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239.“ 13466-1TT Plin. pe} Emina (fasadna) i sto za dnevni boravak. Tel. 033/227-077, 062 357 862. Sadnice duda, japanske dunje, crvenog bagrema, vi{nje, oraha i {ljive. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Dobro o~uvanu dje~iju mre`u za igranje. Tel. 033 545-317. Kompjuterski sto sa ormari}em, tre{nja, povoljno. Tel. 062 918 454. Plinski kotao za eta`. grijanje od 28 KW. Tel. 062 381 294. Pet novih „Termal“ radijatora sa ventilima. Tel. 062 381 294. Sa~ na struju, 50 KM. Tel. 473884. Sadnice malina i jagoda, mjese~arki. Tel. 061 220 420. Povoljno trosjed i dvosjed. Tel. 062 214 544. Garnituru, trosjed i dvosjed na razvla~enje i fotelja Simpo-VranjeHarta, 250 KM. Tel. 032 782 498, 061 914 159. Dvije plin. pe}i na dimnjak, Tegas. Tel. 061 747 602. Harmonika vrata „Marley“ najbolje cijene, kvalitetna ugradnja, dvije vodilice i praga.Tel. 033 225227, 061 516 910. Kvalitetno i uz garanciju prodaja i ugradnja PVC harmonika vrata. Tel. 061 512 294. Emina, plin. pe} na dimnjak. Tel. 659-358. Rasprodaja stolova i fotelja od pru}a, raznih modela. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Korpe i kaveze za ma~ke, pse, tacne, klofere i dr. od pru}a. Tel. 061 200 894 i 033 525-966. Povoljno, stolice za ljuljanje, stalke za odlaganje {tampe i korpe za pekare. Tel. 061 200 894, 033 525966. Ve{ korpe, korpe za cvije}e, opletene boce od 5 i 15 lit. i dr. od pru}a, povoljno. Tel. 061 200 894, 033 525966. Muzi~ki razglas nov sa svom potrebnom opremom za kafane i restorane. Tel. 033 666-138, 061 485 898. Zimsku odje}u na veliko, 30 apri `enskih ~izmica, auto galeriju, 6 TV u boji neispravni. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Orah-drvo pogodno za izradu rezbarije, povoljno. Tel. 065 455 163. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom-12 KM (I klasa), 10 KM-II kl i 9 KM-III kl., meso prepelica za lije~enje mnogih bolesti, bespl. dostava. Tel. 061 138 184, 061 268 859. Klavir Pianino ^ajkovski, cijena 2.500 KM. Tel. 033 210-014. Povoljno skije Fischer i 2 (dva) para pancerica tip Munari, brojevi 39 i 40 (7 i 7 1/2). Tel. 062 467 237. Ve}u zalihu razne bi`uterije. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. O~uvane bijele zidne vise}e kuhinjske elemente. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Vrlo povoljno, trosjed, dvosjed, fotelja, dobro o~uvano. Tel. 033 471842, 062 671 705. Ispravan, o~uvan i nekori{ten fri`ider marke „Bira“. Tel. 033 534087 i 062 682 690. Elektro armaturu sa osigura~ima i zvonom, za el. instalaciju. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. O~uvanu kratku `ensku bundu od ze~ijeg krzna. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. @enski dugi {tofani zimski kaput. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Dijelove vodoopreme za kupatilo, emajl kadu 160 cm i umivaonik. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Nove zimske ko`ne talijanske zimske ~izme braon br. 39. Tel. 033/534-087 i 062 682 690. Kalaj 80 dkg u {ipkama za letovanje. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. TV kolor marke „Ei Ni{2 51 cm,sa antenom i daljinskim. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Kratki `enski mantil sa dva lica. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Dva zimska, duga mu{ka kaputa {tofana. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Klizaljke, skije i role za djecu i odrasle raznih modela i brojeva, izgledaju moderno i kvalitetno, povoljna cijena. Uvoz iz Njema~ke, vr{imo i zamjenu. Tel. 061 902 930. Kirby usisiva~, ma{ina za su|e, francuski le`aj, dje~iji krevetac, uvoz iz Njema~ke, povoljna cijena. Tel. 061 237 110.

 manju ispravnu mehani~ku ra~unarsku ma{inu. Tel. 033 534087 i 062 682 690. O~uvanu, drvenu manju komodu. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Auto presvlake {ivane po mjeri za Reno Klio 96. god. Tel. 033/534087 i 062 682 690. Nov tanjir sat. antene 60 cm. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. O~uvan i neo{te}en kau}-dvosjed. Tel. 033/534-087 i 062 682 690. TV mre`astu krovnu ili prozorsku antenu. Tel. 033 534-087 i 062 687 690. Samostoje}u barsku pepeljaru. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Polovna drvena vrata sa {tokom, dim. 240x90. Tel. 033 534-087 i 062 687 690. O~uvan i malo kori{ten el. {poret marke „Rade Kon~ar“. Tel. 033 534-087 i 062 682 690.

 „GARANTUJEMO PRIRODNO IZL(IJ)E^ENJE SVIH BOLESTI (GRIPU I PREHLADU ZA 6 SATI), BOLOVA, UMORA I NESANICE! JA^A, PODMLA\UJE I PRODU@UJE @IVOT! TEL. 061 807 485. 12619-1TT SERVIS KOMPJUTERA - INSTALACIJA WINDOWSA, ANTIVIRUSNA ZA[TITA, INTERNET ADSL I KABLOVSKI + WIRELES ROUTER, DOLAZAK BESPL. TEL. 033/207-266. MOB. 061 149 566. 13533-1TT SERVIS RA^UNARA - instalacija windowsa, windows 7, vista, XP SP3, programa, povratak podataka, ugradnja i prodaja dijelova i ra~unara. Dolazak na adresu. Tel. 062 876 999. 15074-1Nd` Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. 15069-1Nd`

 Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 14233-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 12654-1tt KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, itisoni 1 m2/1 KM. Vr{imo generalna ~i{}enja stanova i firmi. Tel. 061 350 688. 11709-1Nd` KVALITET i GARANCIJA - al. `aluzine, VANJSKE ROLETNE, platnene i trakaste zavjese. BLINDO, harmonika i rolo gara`na vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 10884-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisavanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 13050-1tt Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, sa garancijom, dolazak besplatan. Mob. 061 156 309. 15064-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. K. TV VIDEO SERVIS vr{i popravke svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778, mob. 061 148 042. 14906-1nd` PROFESION: Moleri, termo fasaderi, rigipseri, rade i pojedina~no, mogu}e pla}anje i preko ra~una. Tel. 061 243 014. 14843-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 13310-1tt SZR RTV SERVIS vr{i opravke svih vrsta TV aparata uz besplatan dolazak, ra~un i garanciju. Tel. 033 766560. Mob. 061 139 093. 13712-1Nd` Vr{im: Popravku, monta`u i demonta`u namje{taja. Pravim po mjeri: kuhinje, ormare, ameri~ke plakare, police za knjige. Tel. 061 908 644. 14675-1Nd` Vr{im: Odvoz kabastog otpada, prevoz klavira, selidbe sa monta`om i demonta`om namje{taja. Po dogovoru radna snaga. Tel. 061 864 999. 14675-1Nd` AMJ, Tuzlanska 1b, organizuje kurs engleskog jezika za odrasle. „Intermediate level English conversation“. Kurs je besplatan. Tel. 061 190 635, 061 533 026. 14728-1Nd` Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektri~nih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 13437-1tt

 Servis ra~unara, instalacija Windowsa, XP ili Wista, umre`avanje, internet, za{tita. Mob. 061 337 178. 13549-1tt Profesionalac moler - radim samo profesionalno i odgovorno, uz garanciju. Pla}anje u 2 rate. Tel. 061 244 463, 033 698-549. 15112-1Nd` Bravar, popravljam i radim brave, gara`na vrata, ograde i ostalo. Dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. 15118-1Nd` ELEKTRI^AR i VODOINSTALATER pov. i garantovano za v. ma{ine, ~esme, sanitarije, pe}i, osig., inst., i dr. Dol. besplatan. Tel. 061 271 181. 15146-1Nd` VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a, el. pe}i, uti~nica, prekida~a, itd. Tel. 061 389 112, 061 180 120, 061 132 149. 15155-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 15148-1Nd` Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621733. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666-275.


Dnevni avaz Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarskolakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Kombijem i luksuznim autom vr{im prevoz na more i planine. Tel. 033 240-884, 061 434 374. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, Terezije 32. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara, instalacija sistema, ugradnja dijelova, ~i{}enje virusa, antivirusna za{tita. Tel. 061 515 560. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Prekucavam sve vrste radova na ra~unaru. Tel. 061 520 737. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Kvalitetno i uz garanciju vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem laminata, rigipsa, {ipoda . Tel. 061 244 183 Sudski tuma~ za njema~ki i engleski jezik, Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. KV vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom radi monta`u novih kupatila i odr`ava staru instalaciju - ~isto, brzo, povoljno. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Stolar vr{i opravku starog i izradu novog namje{taja, stolarije, stepeni{ta, podova i sl. Tel. 061 312 956. Stolar - postavljam laminat, {ipod i ugra|ujem i popravljam stolariju. Tel. 061 219 000. Radim centralno grijanje i pre-

pravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Instruiram matematiku i fiziku za osnovne {kole, dolazim na adresu. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molerskofarbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Servis ra~unara, instalacija, windows XP, vista, win7, office, antivirusi, mre`a i konekcija. Tel. 062 419 358. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Grupa stolara pravi brvnare, nastre{nice, terase, {adrvane (od drveta). Tel. 061 134 597. Grupa stolara postavlja lamperiju, podove, laminate, ugra|uje vrata i prozore. Tel. 061 134 597. Monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, radi selidbe. Tel. 061 202 840. VKV vodoinstalater. Tel. 061 530 205. Iznajmljujem stolice za sve prilike. Tel. 061 335 446. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Prevoz putnika novim kombijem i minibusom sa klimom, BiH, inostranstvo te po dogovoru. Tel. 061 106 385, 062 386 701. Usluge ~i{}enja svih vrsta objekata, stambenih i poslovnih, brzo i pedantno. Tel. 062 516 278 Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje, komode, moderan dizajn. Tel. 061 574 210. Elektri~ar, popravak ku}nih aparata, instalacija, povoljno. Tel. 066 340 887. Bravar, sve vrste bravarskih poslova, povoljno. Tel. 066 340 887. Svadbeni ukrasi (bidermajer, ikebane, ru`ice, ma{nice) radim povoljno. Tel. 061 106 415. Engleski, u~ite uz pomo} ozbiljnog, stru~nog i uspje{nog instruktora, dolazim ku}i. Tel. 615-732. Knjigovodstvo za STR, SUR, SZR i usluge uklju~ivo i obveznike PDV-a. Tel. 615-732. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Pranje }ilima i itisona sa bespl. prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Kirby dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapac. namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Detaljno izra|ujem natalne horoskope za 2009. god. (ljubav, posao, novac i zdravlje). Tel. 062 104 226. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. Usluge snimanja kamerom VHS-DVD svadbe, d`enaze, ostalo, kompjut. obrada i monta`a. Tel. 061 205 109. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Sve za kompjuter, rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Vodimo knjigovodstvo pravnim i fizi~kim licima. Tel. 061 800 621,

061 205 523 i 062 866 811. Certificirani ra~unovo|a povoljno vodi poslovne knjige za sve vrste preduze}a, radnji i udru`enja, radim normativna akta. Tel. 061 150 368. ^istim ku}e i poslovne prostore i peglam ve{. Tel. 061 580 063. Profesor instruira francuski, latinski i italijanski. Tel. 061 566 590. Ra~unovodstvene, knjigovodstvene i kontrolne poslove, agencija EDNA, za DOO, STR, SZR, SUR. Tel. 066 442 454. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535, 033 219-761. Saljevam stravu, gledam u grah, otklanjam nametnute vam probleme. Tel. 062 525 621. Profesionalna ugradnja,monta`a i obrada blindiranih vrata, povoljno, ugradnja prozora, rigipsa, laminata i moleraj. Tel. 061 542 493. Izvodim molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Klimatiziranim i udobnim kombijem 7+1 nudim usluge prevoza na sve destinacije. Tel. 033 220 402 i 062 214 690. Dajem instrukc. iz engleskog jezika, djec i srednjo{kolcima, za popravni dolazim na adresu. Tel. 062 788 854. Renoviranje stamb. prostora, molerski, elektro, vodoinst., podopolaga~ki, kerami~arski, stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Servis ra~unara C10, windows sistem, instaliranje arapski, program i dr. Tel. 062 692 198. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ekipa majstora izvodi sve vrste radova, krovova, fasada. Tel. 061 269 883. Vr{im pranje tepiha i itisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. Peremo sve vrste }ilima, itisona, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Iskusan profesor engleskog prevodi stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062 757 808. Snimanje kamerom VHS-DVD svadbe, d`enaze i ostalo, kompjut. obrada, monta`a. Tel. 061 205 109. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Rainbow pranje i dubinsko usisavanje }ilima i tapac. namje{taja, kvalitet zagantovan. Tel. 061 204 144. @albe, tu`be, molbe i dr. pravne akte radim povoljno. Tel. 061 722 706. Povoljno i uz garanciju moleraj, prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd. Tel. 062 226 904. Veoma povoljno prevodim sa engleskog i na engl. jezik. Tel. 061 262 479. Prevozim kombijem razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925, 033 691-384. Uni{tavamo `ohare 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Tel. 061 243 891. Centralno grijanje radim povoljno, monta`a, servis, popravke. Tel. 061 105 425. Sve vrste {ivanja `. konfekcije kao i sve vrste prepravki veoma kvalitetno. Tel. 065 695 706, Alipa{ino p. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija za posao, Meho. Tel. 065 061 422. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 326 694. Usluge reklamiranja na radiu i do 300 puta mjese~no, reklama je investicija. Tel. 061 245 070. Dipl. odgajateljica poma`e u odgoju va{e djece kod ku}e. Tel. 063 897 129. Bravar, sve vrste brav. radova, ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567. Povoljno, elektri~ar, opravka el. instalacija, sig. ure|aja i razvodnih

tabli, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Kuhinje, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Moleraj 0,50 KM/m2, gletovanje 1 KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062 506 865. Monta`a i ugradnja svih vrsta kamenih radova, keramike, renoviranje stanova. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha, namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Obavljam adaptacije i dr. gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Prevoz putnika i selidbe T4 kombijem, povoljno. Tel. 062 223 343, Pofali}ka 76. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. ^esme, vodokotli}e, ventile, sifone popravljam jeftino, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659250, 062 505 642. Agencija pru`a ra~unovodstvene i poslovne savjete za sve djelatnosti. Tel. 033 710-710, 061 218 550. Zavr{ni unutra{nji radovi, el., rigips, molerski, ugradnja vrata, prozora, itd, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 867 314. Iskusni vodoinstalater Vinko, radi u~inkovito usluge iz svije struke. S. Fra{te 13. Tel. 033 543-988, 061 968 031. Dijamantsko sje~enje i bu{enje armiranih betona, bez buke, pra{ine i vibracija. Tel. 061 336 558. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422 040. Kirby dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapac. namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Antivirusna za{tita ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje kompjut. virusa, internet konekcija. Tel. 061 243 611. Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Renoviranje stamb. prostora molerski elektro, vodoinst., kerami~arski i stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih Tv i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. Dipl. in`injerka instruira matematiku za popravne i prijemne ispite. Tel. 227-990. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973.

 Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - radi sve vrste prevoda sa ovjerom. Tel. 061 480 069. VKV stolar vr{i popravku vrata, prohora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677-549. Crtam idejna rje{enja za legalizacije i urban. dozvole. Tel. 061 537 576. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 062 139 034 i 033 535 659. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472954. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611-542. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683.

Ponuda-potra`nja

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

 POTREBNA TEHNI^KA SEKRETARICA SA ZNANJEM TURSKOG JEZIKA I RADA NA RA^UNARU U SARAJEVU. ZVATI NA TEL. 061 544 415. 13355-1TT Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Zaposlenje, useljenje, stalni boravak u SAD, pomo}u vladine lutrije. Tel. 032/244-417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. Potrebna radnica za uslu`ivanje u ugostiteljskom objektu na Dobrinji. Tel. 061 030 872. Njegovala bih osobu kojoj je potrebna pomo}. Tel. 062 823 903. Fast-fudu potrebna konobarica. Tel. 061 246 143. „Bijela vila“ Ned`ari}i - potrebna djevojka na poslu`ivanju u sali. Tel. 061 546 049. Tra`im `enu do 60 godina za odr`avanje i vo|enje doma}instva, besplatno stanovanje, hrana i ostalo. Tel. 033 624-482. Potrebna djevojka za posao na poslu`ivanju u cafe clubu na Dobrinji Tel. 061 218 071 Potreban bravar-limar sa radnim iskustvom. Tel. 061 255 748. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Voza~ sa svim kategorijama tra`i posao. Tel. 061 722 350. Voza~i, ako ne mo`ete upaliti, startovati svoje vozilo, oslabio akumulator. Tel. 033/531-996, 063 639 176. Izgledaj dobro, zaradi novac i u`ivaj, Oriflame. Tel. 062 521 459. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, plata po dogovoru. Tel. 062 320 648. Radio bih kao no}ni ~uvar ili neki drugi sli}an posao.Tel. 062205 411. ^istim ku}e, stanove i poslovne prostore. Tel. 061 817 859. ^uvala bih dijete u svom stanu ili va{em. Tel. 063 944 256. Elektroservis „Vikler“ premotava rotore, statore za sve elektroma{ine, alatljike, aparate za varenje, usisiva~e. Tel. 066 889 246.

 Potreban 1 buregd`ija. Kontakt tel. 061 244 298. 14810-1Nd` Potrebne 3 radnice u marketu DOO „[UVALIJA“ Ilid`a, sa radnim iskustvom i bez radnog iskustva. Tel. 033 638-318, 061 166 026. Zvati od 8-12 sati. 14973-1Nd` Kafe baru STEFANEL u ul. Mar{ala Tita 50, Sarajevo - potreban konobar. Informacije i razgovor od 16 do 17 sati dana 28., 29. i 30. oktobra 2009. godine u kafe baru. 15003-1Nd` Za filijalu koju osnivamo u Sarajevu, tra`imo saradnike sa odli~nim znanjem njema~kog jezika, za pru`anje usluga telefonskog servisa kupcima odre|enih kompanija. Zainteresirani se mogu javiti na: Email: cc-Sarajevo@web.de PTT Agenciji za ku}nu njegu starih i nemo}nih FENIX-LIVE potreban ve}i broj njegovateljica sa iskustvom. Tel. 061 36 49 50, 062 54 61 54. bb Potrebna radnica za frizerski salon, mo`e i sa tek zavr{enom {kolom. Tel. 061 233 835. 15145-1Nd` Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda.

 Ginekolo{ka ordinacija dr. Zild`o Eski} preselila u ulicu Fojni~ka br. 11. Tel. 033 522-033. Mob. 061 16 00 16. 13159-1tt Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem norve{ku pe} Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190. Ako ste rije{ili da prodate dionice, nazovite, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih fondova, preduze}a, certifikate kupujem, prodajem, pla}am odmah. Tel. 061 864 047. Dionice kupujem firmi, fondova, prodajem povoljno certifikate za otkup stana. Tel. 061 268 892. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Dvogodi{nji patuljasti pin~, tra`i partnerku za parenje. Tel. 033 219-559. Kupujem TA pe} AEG 3. Tel. 061 460 150. O~uvanu mu{ku garderobu i obu}u ve}e brojeve kupujem za Sekond Hend. Tel. 062 270 366. Dionice i certifikate, fondove, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Ginekolo{ka ordinacija Eski}, preselila u ul. Fojni~ka 11. Tel. 033 522-033, 061 16 00 16.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa........................................................... . Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

63


64

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

oglasi

Dnevni avaz

Na osnovu ~lana 140. Zakona o prostornom ure|enju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/05) i ~lana 69. Statuta op}ine Centar Sarajevo - Pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/04), Op}inski na~elnik, objavljuje

JAVNI POZIV za podno{enje prijava za tehni~ki pregled gra|evina I Pozivaju se lica zainteresovana za tehni~ki pregled gra|evina za 2010. i 2011. godinu, u skladu sa Zakonom o prostornom ure|enju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/05), slijede}ih struka: - arhitektonske, - gra|evinske, - elektrotehni~ke, - ma{inske, - geodetske, - za{tite od po`ara i eksplozije. II Tehni~ki pregled mogu vr{iti samo diplomirani in`enjeri navede-

nih struka, sa pet (5) godina radnog iskustva i polo`enim stru~nim ispitom. III Tehni~ki pregled ne mogu vr{iti slu`bena lica koja su direktno bila uklju~ena u postupak dono{enja odobrenja za gra|enje. IV Uz prijavu treba prilo`iti: - ovjerenu kopiju diplome, - ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu, - dokaz o radnom sta`u nakon sticanja diplome (potvrda poduze}a, organa, ustanove ili dr. u kojoj je zaoposlen-a, a ne}e se cijeniti fotokopija radne knji`ice), - kopiju li~ne karte, - broj transakcijskog ra~una. Dokumentaciju iz prethodnog stava du`na su dostaviti i lica koja su bila uvr{tena na Listu lica koja ispunjavaju uslove za vr{enje poslova tehni~kog pregleda gra|evina za 2008. i 2009. godinu. V U slu~aju postupanja suprotno odredbama zakona, rje{enja o imenovanju ili dva puta zamjene narednim kandidatom sa liste, anga`ovano lice gubi pravo da vr{i tehni~ki pregled gra|evina u teku}oj godini. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog poziva podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja, neposredno na protokol Op}ine ili putem po{te. Nepotpune ili prijave podnesene pro proteku roka ne}e se razmatrati. Prijave se dostavljaju na adresu: OP]INA CENTAR SARAJEVO SLU@BA ZA UPRAVU ZA PROSTORNO URE\ENJE I KOMUNALNE POSLOVE, MISS IRBY 1

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 047370 08 P Sarajevo, 20. 10. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Na|a Arifovi} u pravnoj stvari tu`itelja SARAJEVOOSIGURANJE d.d. PODRU@NICA SARAJEVO ul. M. Tita br. 29, protiv tu`enog Masnopita Nijaza iz Ilija{a ul. Bosanski put 125, radi regresnog duga, v.s. 7.200,00 KM, van ro~i{ta dana 20. 10. 2009. godine donio je

PRESUDU zbog propu{tanja Tu`eni je du`an isplatiti tu`itelju na ime regresnog duga iznos od 7.200,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 20. 06. 2006. godine pa do isplate i naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 324,00 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA Na|a Arifovi} Pouka: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena.


oglasi

Dnevni avaz petak, 30. oktobar/listopad 2009. 65

Na osnovu ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH, br.23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 7/09), ~lana 10. stav 3. i ~lan 13. stav 1. Pravila upravljanja dioni~kim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH, broj 24/06, 27/06 i 30/07) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, broj : 04-4-NO-XXVIII-5202/09 od 28.10.2009. godine o sazivanju Sedme skup{tine Registra vrijednosnih papira d.d.Sarajevo, Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira d.d.Sarajevo, objavljuje

OBAVJE[TENJE o sazivanju Sedme skup{tine Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo Sedma skup{tina Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo saziva se za dan ponedjeljak 23.11.2009. godine, sa po~etkom u 15.00 sati. Skup{tina }e se odr`ati u Sarajevu, ulica Mar{ala Tita 62/II. Za Sedmu skup{tinu Registra utvr|en je sljede}i Dnevni red: 1. Izbor predsjednika Skup{tine; 2. Izbor dva dioni~ara - ovjeriva~a zapisnika Skup{tine; 3. Dono{enje Odluke o usvajanju Rebalansa finansijskog plana Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo za 2009.godinu. U~e{}e u radu i odlu~ivanju na Sedmoj skup{tini Registra 1. Pravo odlu~ivanja na skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara Registra nalazi 30 dana prije datuma odr`avanja skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju skup{tine dioni~ar Registra ostvaruje putem punomo}nika, koji je du`an postupati u skladu sa uputama dioni~ara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~ara - vlastodavca. Punomo} se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioni~ara - vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se Registru neposredno, putem po{te ili faksa, najkasnije u roku za podno{enje prijave za u~e{}e u radu skup{tine. Punomo}nik je du`an podnijeti Odboru za glasanje pismenu prijavu za u~e{}e na skup{tini, zajedno s

kopijom isprave za osobnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije datuma odr`avanja skup{tine, neposredno ili preporu~enom po{tom na adresu: Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, Mar{ala Tita 62/II, 71 000 Sarajevo. Punomo}nik je du`an predo~iti ispravu za osobnu identifikaciju, Odboru za glasanje u prostoriji odre|enoj za odr`avanje skup{tine, najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak skup{tine. Glasanje na skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a koji sadr`e naziv/firmu dioni~ara i broj glasova kojim raspola`e. Glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Registra. 2. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Sedme skup{tine Registra, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. 3. Narednog dana od dana objavljivanja obavje{tenja do dana odr`avanja skup{tine punomo}nici dioni~ara imaju pravo uvida u materijale pripremljene za Sedmu skup{tinu Registra u sjedi{tu Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo , ulica Mar{ala Tita 62/II.

Broj: 04-4-5202/09 Sarajevo, 28.10.2009. godine Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo

Na osnovu ~lana 155. Zakona o srednjoj {koli (Sl. glasnik USK-a br. 5/2004), ~lana 147. Pravila {kole te Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, [kolski odbor JU Mje{ovite srednje {kole „Bu`im“ na svojoj sjednici odr`anoj 28. 10. 2009. godine donio je Odluku da raspisuje:

KONKURS za popunu radnih mjesta 1. PROFESOR TEJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA - jedan izvr{ilac na pola norme na odre|eno vrijeme 2. PROFESOR BOSANSKOGA JEZIKA I KNJI@EVNOSTI - jedan izvr{ilac (norma) na odre|eno vrijeme Op}i uslovi: - da je dr`avljanin BiH - da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u obrazovanju i odgoju Uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju propisanih uslova: - kra}a biografija, adresa i kontakt telefon - uvjerenje da je dr`avljanin BiH - potvrda da nije lice kojom je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u obrazovanju i odgoju - ovjerenu kopiju diplome Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom biti }e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor Nastavnika u MS[ „Bu`im“, kandidat kojeg nakon intervjua preporu~i komisija za izbor nastavnika smatra}e se da je najuspje{nije pro{ao konkurenciju. Kona~ni izbor kandidata }e izvr{iti [kolski odbor. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku izbora nisu ispo{tovani principi i postupci utvr|eni Zakonskim propisima bilo koji kandidat mo`e podnijeti prigovor [kolskom odboru. Prijave se podnose preporu~enom po{tom na adresu: Mje{ovita srednja {kola „Bu`im“, Gen. Izeta Nani}a bb, 77245 Bu`im, Tel/fax: 037/410-115


66

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

oglasi

Dnevni avaz

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Broj: 23 0 Mal 000368 08 Mal Velika Kladu{a, 27. 10. 2009. godine Tu`itelj: JP Hrvatske Telekomunikacije D.O.O. Mostar Direkcija za Pokretnu Mre`u, ul. Kneza Branimira bb, Mostar, Tu`eni: Meho Sadikovi}, Elezovi}i br. 45, Velika Kladu{a, Radi: isplata duga VSP: 996,89 KM

POZIV Za stranku Sadikovi} Meho iz Elezovi}a br. 45, Velika Kladu{a, Pozivate se kao stranka na ro~i{te za glavnu raspravu zakazanu za dan 27. 11. 2009. godine u 10,00 sati, pred ovaj sud u sobu br. 7. Stru~ni saradnik Edis Velad`i} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i. ^lan 84. stav 1. ZPP-a. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njgovog prisustva. ^lan 84. stav 2. ZPP-a. Dostava se smatra obavjenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. ^lan 348. stav 4. ZPP-a.


oglasi

Dnevni avaz

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 017-0-Mal-08-000 416 Biha}, 09. 10. 2009. godine

OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 009322 08 P Zenica, 2. 10. 2009. godine

Op}inski sud u Biha}u, stru~ni saradnik Sanela Kori~i}, u pravnoj stvari tu`itelja DD za osiguranje „Camelija“ Biha}, 5. korpusa br. 3 zastupan po direktoru ^avki} Irfanu, protiv tu`enog Koro Mahir iz Sarajeva, radi isplate na ime regresa vs. 1.245,00 KM, van ro~i{ta, dana 09. 10. 2009. god., donio je

ZA: HOD@I] MAGRINA, iz Zenice, Aska Bori}a br. 23/A-V

POZIV TU@ENOM

Ovom sudu tu`bu je podnio tu`itelj DD BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Zenica, protiv Vas kao tu`enika, radi duga, v.s. 5.723,30 KM

Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 1.245,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 09. 08. 2007. god. do isplate i nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 74,70 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude. Obrazlo`enje Tu`bom podnesenom kod ovog suda dana 10. 03. 2008. god. tu`itelj navodi da se dana 14. 04. 2007. god. u Sarajevu desila saobra}ajna nezgoda koju je prouzrokovao tu`eni upravljaju}i motornim vozilom pod utjecajem alkohola, da je tu`itelj nadoknadio o{te}eniku {tetu nastalu u saobra}ajnoj nezgodi u iznosu od 1.245,00 KM zbog ~ega prema tu`enom ima pravo regresa i predla`e da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 1.245,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 09. 08. 2007. god. pa do isplate uz naknadu tro{kova postupka. U tu`bi je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko za to budu postojali zakonski uvjeti. Sukladno odredbi ~l. 69 Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03), sud je dostavio tu`bu s prilozima tu`enom na odgovor uz dopis ovog suda kojim je tu`eni obavije{ten o obvezi dostavljanja sudu pismenog odgovora na tu`bu u zakonskom roku iz odredbe ~l. 70 ZPP-a kao i o posljedicama nedostavljanja istog. Tu`enom su navedena pismena uredno dostavljena shodno ~l. 348 ZPP-a. Prema dokazima predlo`enim u tu`bi sud je zaklju~io da tu`beni zahtjev tu`itelja nije protivan ~injenicama iz tu`be, da ~injenice na kojima se temeljio tu`beni zahtjev nisu protivne dokazima predlo`enim u tu`bi nego navedeni dokazi potvr|uju ~injeni~ne navode i osnovanost tu`benog zahtjeva, te kako tu`eni u zakonskom roku nije sudu dostavio pismeni odgovor na tu`bu, temeljem odredbe ~l. 182 ZPP-a sud je donio presudu zbog propu{tanja kojom je tu`beni zahtajev usvojen. Budu}i da se tu`eni nalazi u docnji, osnovan je zahtjev tu`itelja za zakonsku zateznu kamatu u smislu odredbe ~l. 277 Zakona o obaveznim odnosima po~ev od 09. 08. 2007. god. kao dana likvidacije {tete pa do isplate. Odluku o tro{kovima postupka sud je donio primjenom ~l. 386 st. 1. ZPP-a i Zakona o sudskim taksama USK-a u ukupnom iznosu od 74,70 KM, a isti se odnose na tro{kove takse na tu`bu i takse na presudu zbog propu{tanja. PRAVNA POUKA Protiv ove presude nije dopu{tena `alba.

67

334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako osporavate tu`beni zahtjev morate navesti razloge zbog kojih osporavate zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dokaze kojima se utvr|uju ~injenice kao i pravni osnov za svoje navode.

DA PODNESE ODGOVOR NA TU@BU.

Presudu zbog propu{tanja

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Primjerak navedene tu`be sa dokazima dostavljamo Vam u prilogu. Shodno odredbi ~lana 70. ZPP-a du`ni ste najkasnije u roku 30 dana ra~unaju}i od dana prijema ovog poziva da dostavite sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podakte koje po ~lanu

UPOZORENJE! Ako u postavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv Vas pod uslovima iz ~lana 182. ZPP-a a bit }e donesena presuda zbog propu{tanja kojom se prihva}a tu`beni zahtjev. Saglasno odredbi ~lana 75. ZPP-a nakon prijema Va{eg odgovora na tu`bu odnosno nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu, sud }e zakazati pripremno ro~i{te ili ro~i{te za glavnu raspravu. U skladu sa ~lanom 352. ZPP-a du`ni ste u slu~aju promjene Va{e adrese o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom snosit }ete zakonske posljedice. Pod uslovom odre|enim u ~lanu 74. ZPP-a u odgovoru na tu`bu mo`ete podnijeti protutu`bu. Sudija Albisa Kapi}

OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: 39 0 Mal 003390 09 Mal Dana, 20. 10. 2009. godine Op}inski sud u Te{nju, po stru~nom saradniku Ahmetovi} Fatimi, u pravnoj stvari tu`itelja DD „BH Telecom“ Sarajevo, direkcija Zenica, Masarykova 46, protiv tu`enog Da~aj Gazmenda iz Te{nja ul. Mar{ala Tita broj 18, radi duga v.s. 1.073,93 KM, na osnovu ~lana 384. stav 3. ZPP-a

OBJAVLJUJE Tu`bom od 08. 04. 2009. godine tu`itelj je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom se nala`e tu`enom da tu`iocu plati iznos od 1.073,93 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 1.073,93 KM po~ev od 27. 12. 1999. godine do dana uplate kao i da tu`iocu nadoknadi parni~ne tro{kove sve u roku do 30 dana. Tu`itelj je, tako|e, predlo`io da ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, u zakonskom roku, sud donese presudu zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~lana 182. ZPP-a. Ovim putem se tu`enom Da~aj Gazmendu iz Te{nja ul. Mar{ala Tita broj 18, dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

STRU^NI SARADNIK Sanela Kori~i}

Stru~ni saradnik Ahmetovi} Fatima


68

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

oglasi

Dnevni avaz

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 039223 07 Mal Mostar, 16. 10. 2009. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI

PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: JP HT d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. K. Branimira bb. TU@ENI: Zlatko Peri} ul. Zrinski Frankopana 27. Mostar

Op}inski sud u Bosanskoj Krupi po stru~nom saradniku Mesi} Dijani u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske a.d. Banja Luka, protiv tu`enog Balki} Emira Ostru`nica bb. Bos. Krupa, radi naplate duga v.s. 1.046,89 KM, van ro~i{ta dana 3. 10. 2009. godine donio je

Broj: 18 0 Mal 002335 08 Mal Dana: 13. 10. 2009. godine

OGLAS

TU@BENI ZAHTJEV Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga za kori{tenje usluga u visini od 1.132,88 KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 12,27 KM po~ev od 16. 12. 2000. godine pa do isplate na iznos od 103,28 KM po~ev od 16. 01. 2001. godine pa do isplate na iznos od 105,02 KM po~ev od 16. 02. 2001. godine pa do isplate na iznos od 145,09 KM po~ev od 16. 03. 2001. godine pa do isplate na iznos od 22,56 KM po~ev od 16. 04. 2001. godine pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku od 30 dana. Istovremeno predla`emo da ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tnaja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u vezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Stru~ni saradnik Milan Risti}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOIVNE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U SANSKOM MOSTU Broj: 22 0 Mal 003872 08 Mal Dana: 12. 10. 2009. g. OP]INSKI SUD U SANSKOM MOSTU sudija Trnjanin [efika u pravnoj stvari tu`itelja ProCredit Bank DD Filijala Banjaluka, ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 91. protiv tu`enog Bjelobrk Darka iz Sanskog Mosta, Usorci bb, radi isplate duga vr.sp. 2.828,54 KM, donio je dana 01. 09. 2009. g. slijede}u

PRESUDU ZBOG PROPU[TANJA Nala`e se tu`enom Bjelobrk Darku, JMBG0705976163315 iz Usoraca bb a po osno-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 Mal 021516 08 Mal Konjic, 24. 09. 2009. godine Op}inski sud Konjic i to stru~ni suradnik Irma ^agalj u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne“ d.d. Mostar, protiv tu`enog @eljko Nikoli}, Kraje bb, Doljani Jablanica, radi duga vsp. 431,84 KM: Objavljuje slijede}i

OGLAS Poziva se tu`eni @eljko Nikoli} da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu u kojoj je Dostava tu`be: tu`enom @eljko Nikoli} iz mjesta Kraje bb, Doljani, op}ina Jablanica U pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ HB“ Mostar, protiv tu`enog @eljko Nikoli} radi isplate duga, vsp. 431,84 KM, dostavljamo vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor. Navedenom tu`enom tu`itelj JP „Elektroprivreda HT

vu Ugovora o kreditu br. P-2778, od 14. 11. 2007. g., da plati tu`itelju iznos od 2.828,54 KM na ime glavnog duga, sa zakonskom zateznom kamatom na isti iznos po~ev od 12. 12. 2008. g. kao dana podno{enja tru`be do kona~ne isplate, te da nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 169,00 KM, a sve u roku od 15 dana. SUDIJA Trnjanin [efika PRAVNA POUKA: Protiv ove presede nije dopu{tena `alba. Stranke mogu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje na temelju odredaba ~lana 328-333. ZPP-a. Dostava presude smatra se objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevni avaz“.

HB“ d.d. Mostar tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enika @eljko Nikoli}, da plati dug u iznosu od 431,84 KM, na ime ra~una na utro{enu elektri~nu energiju prema izvodu iz poslovnih knjiga potro{a~a, sa zakonskom zateznom kamatom, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka. Tu`itelj predla`e i dono{enje presude zbog propu{tanja. Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~lana 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH) STRU^NI SARADNIK IRMA ^AGALJ

PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni Balki} Emir Ostru`nica bb. Bos. Krupa, da tu`itelju Telekom Srpske a.d. Banja Luka, plati dug u iznosu od

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 009223 08 Mals Zenica, 25. 08. 2009. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Kubat Jasminka, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA, ul. Masarikova br. 46, Zenica, protiv tu`enog BOLERO KAKANJ ul. 311 Lahke brigade bb Kakanj, radi duga v.s. 848,90 KM, dana 25. 08. 2009. god., van ro~i{ta donio je slijede}u na osnovu ~l. 348. stav 3. a u vezi sa ~l. 349. stav 3. ZPP-a.

OBJAVLJUJE Tu`enom BOLERO KAKANJ ul. 311 Lahke brigade bb Kakanj, dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 17. 05. 2001. god. kojom tu`ilac potra`uje nov~ani iznos od 848,90

1.046,89 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dospije}a svakog pojedina~nog ra~una do kona~ne isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 62,75 KM a sve to u roku 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudne naplate. Stru~ni saradnik Mesi} Dijana PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku 8 dana od prestanka razloga za propu{tanje, odnosno dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u pre|a{nje stanje ovo na osnovu ~lana 183 ZPP-a, u vezi sa ~lanom 329. ZPP-a. Dostava presude tu`enom smatra se dostavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH.

KM na ime pru`ene telefonske usluge, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev dana dospije}a pa do isplate, kako slijedi: na iznos od 48,60 KM po~ev od 05. 06. 2000. god. pa do isplate, na iznos od 495,00 KM po~ev od 16. 08. 2000. god. pa do isplate, na iznos od 110,40 KM po~ev od 06. 07. 2000. god. pa do isplate, na iznos od 71,70 KM po~ev od 05. 08. 2000. god. pa do isplate, na iznos od 79,70 KM po~ev od 05. 09. 2000. god. pa do isplate, na iznos od 43,50 KM po~ev od 06. 10. 2000. god. pa do isplate i tro{kove parni~nog postupka. Osnovanost potra`ivanja tu`itelj u tu`bi temelji na dokazima: analiti~koj kartici. Tu`eni je du`an u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa ~l. 70. ZPP-a. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da je tu`ba tu`enom dostavljena na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propou{tanja u skladu sa ~l. 182. ZPP-a. SUDIJA Kubat Jasminka s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 038524 07 Mal Mostar, 09. 10. 2009. godine

OGLAS

PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: JP HT d.o.o. Mostar Direkcija za pokretnu mre`u, ul. K. Branimira bb, Mostar zastupan po zz. direktoru TU@ENI: Oliver Arapovi} Buna bb. Mostar

TU@BENI ZAHTJEV Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 336,24 KM, uz zakonske zatezne kamate i to: na iznos od 263,18 KM po~ev od 17. 07. 2001. godine pa do isplate na iznos od 73,05 KM po~ev od 17. 08. 2001. godine pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku od 30 dana. Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u vezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP F BiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP F BiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP F BiH). 7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 F BiH.) Stru~ni saradnik Milan Risti}


oglasi

Dnevni avaz

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 09 65 ps 068664 08 Ps Sarajevo, 14. 10. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija ]ato Edhem u pravnoj stvari tu`itelja „ZOVKO OIL“ DOO @EP^E Golije{nica b.b. @ep~e protiv tu`enog OPTIMA LUBRYCANTS“ DOO ILIJA[ radi duga v.s.p. 18.115,77 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

69

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 036169 07 P Mostar, 16. 10. 2009. godine

OGLAS

Dana 23. 12. 2008. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog OPTIMA LUBRYCANTS DOO ILIJA[ radi duga vsp. 18.115,77 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da plati tu`itelju na ime glavnog duga nov~ani iznos od 18.115,77 KM sa zateznom kamatom odre|enom Zakonom o visini stope zatezne kamate kako slijedi: - na iznos od 1.000,00 KM po~ev{i od dospije}a 11. 08. 2003. godine do dana isplate - na iznos od 3.600,00 KM po~ev{i od dospije}a 24. 08. 2003. godine do dana isplate - na iznos od 3.680,00 KM po~ev{i od dospije}a 07. 09. 2003. godine do dana isplate - na iznos od 1.500,00 KM po~ev{i od dospije}a 09. 09. 2003. godine do dana isplate - na iznos od 3.760,19 KM po~ev{i od dospije}a 08. 10. 2003. godine do dana isplate - na iznos od 3.895,00 KM po~ev{i od dospije}a 16. 10. 2003. godine do dana isplate - na iznos od 680,58 KM po~ev{i od dospije}a 06. 02. 2004. godine do dana isplate Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 348 stav 4. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 15 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH): Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu straku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA ]ato Edhem

Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Zagreba~ka Banka Dd Mostar zastupan po punomo}niku Robertu Bogdanu, zaposleniku Banke, protiv tu`enih pod 1. Vlado Juki}, Meljaku{a bb. Posu{je, pod 2. Ivo [i{ko Pribilovi}i bb Novi Travnik, pod 3. Nikola Ivi{i}, Pribilovi}i bb Novi Travnik, pod 4. Anto Juki}, Batin bb Posu{je, radi Ra~unski spor, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3 ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevnog Avaza. Du`ni su tu`enici solidarnio isplatiti tu`tielju dug u ukupnom iznosu od 30.636,28 KM uve}ano za zakonsku zateznu kamatu ra~unaju}i od dana podno{enja tu`be da isplate duga, kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana dono{enja presude do pla}anja, sve u roku od 30 dana. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem Dnevnog Avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enim pod 2. Ivo [i{ko Pribiliovi}i bb Novi Travnik, pod 3. Nikola Ivi{i}, Pribilovi}i bb Novi Travnik, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`vati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Deicdno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kjoima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH) . 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate ostobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH) Sudija Azra [unje

BOSNAS I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 015155 05 Mal Mostar, 19. 10. 2009. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 P 001284 05 P Mostar, 20. 10. 2009. godine

OGLAS

OGLAS

OGLAS

PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: JP HT d.o.o. Mostar dire. za pokretnu mre`u Kneza Branimira bb Mostasr TU@ENI: Nuhana [ikalo Splitska br. 10 Mostar TU@BENI ZAHTJEV Du`an je tu`itelj [ikalo Nuhad isplatiti tu`itelju nov~ani iznos od 1.466,21 KM uz zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 359,06 KM po~ev od 17. 08. 2001. godine pa do kona~ne isplate na iznos od 537,98 KM po~ev od 17. 09. 2001. godine pa do kona~ne isplate na iznos od 569,16 KM po~ev od 17. 10. 2001. godine pa do kona~ne isplate te mu nadoknaditi tro{kove postupka po odre|enju suda sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem Dnevnog Avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Nuhanu [ikalo, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticasti nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a). Stru~ni suradnik Josipa Matijevi}

Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Pro Credit Banka zastupan po direktoru Filjale g|i Lari Filak, protiv tu`enog Zdenko Ili~i} Vl. Viva Caffe, Biskupa Buconji}a 32 G Mostar, i Marin Primorac, Ivan Mili~evi}a br. 19. Mostar, radi isplate na osnovu ugovora o kreditu, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno doredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevnog Avaza. I Du`ni su tu`eni Zdenko Ili~i} vl. Viva Caffe, Biskupa Buconji}a 32 G Mostar, i Marin Primorac, Ivan Mili~evi}a br. 19. Mostar, isplatiti tu`itelju iznos od 3.088,72 KM (tritisu}e osamdeset i osam konvertibilnih maraka i 72/100) uve}an za zakonsku zateznu kamatu obra~unatu od dana podizanja tu`be. II Du`ni su tu`eni tu`itelju nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka prema propisu koji }e Sudu biti dostavljen naknadno, a sve pod I i II u roku od 15 dana pod I i II u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem Dnevnog Avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enim Zdenko Ili~i} Vl. Viva Caffe, Biskupa Bucojnji}a 32 G Mostar, i Marin Primorac, Ivan Mili~evi}a br. 19. Mostar, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH. 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prjievod ( ~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH) Sudija Azra [unje


70

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

oglasi

Dnevni avaz

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 004488 09 Ps Biha}, 19. 10. 2009. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 017-0-Mal-08-000 418 Biha}, 09. 10. 2009. godine

OP]INSKI SUD U BIHA]U i to sudija Gara [ahinovi} u pravnoj stvari tu`itelja Una Banka Dd Biha} protiv tu`enog Op}ina Biha} Zastupana po Op}inskom Pravobranila{tvu Biha}, VEHABOVI] AZRE iz Biha}a, ul. Biha}kih branilaca 7., SEDI] MIRSADA iz Biha}a, Biha}kih branilaca 7., STUPAR MILJE iz Biha}a, Biha}kih branilaca 7. i dr. radi utvr|enja i uknji`be na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS Dana 16. 3. 2009. godine je podnio tu`bu protiv tu`enog Op}ina Biha} Zastupana po op}inskom Pravobranila{tvu Biha} i dr. radi utvr|enja i uknji`be. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e tvrditi da je tu`itelj temeljem dospjelosti stekao pravo vlasni{tva na nekretninama - poslovnom porostoru ukupne povr{ine 101,38 m2 koji se nalazi u prizemlju objekta u ulici Biha}kih branilaca br. 7. Biha} a {to ~ini 1/10-inu dijela k.~. 5/483 stambeno poslovna zgrada sa dva kata i prizemljem od 339 m2 upisana u zk. ul. 4926 ko Biha} a po katastarskom operatu 1/3 dijela k.~. br. 5234/2 „zgrada“ 339 m2 upisana u Pl. 6262 ko Biha}-grad a {to u naravi predstavlja poslovne prostorije u prizemlju stambeno-poslovne zgrade koje se sastoje od {alter sale povr{ine 71,81 m2, kancelarije povr{ine 19,37 m2, ostave povr{ine 4,35 m2, WC povr{ine 3,67 m2 i kotlovnice u hodniku povr{ine 2,18 m2 sve ukupno 101,38 m2. Predlo`io je da sud donese presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.

Op}inski sud u Biha}u, stru~ni saradnik Sanela Kori~i}, u pravnoj stvari tu`itelja DD za osiguranje „Camelija“ Biha}, 5. korpusa br. 3 zastupan po direktoru ^avki} Irfanu, protiv tu`enog Geko D`evad iz Ilid`e, radi isplate na ime regresa vs. 175,00 KM, van ro~i{ta, dana 09. 10. 2009. god., donio je Presudu zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 175,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 04. 07. 2007. god. do isplate i nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 13,12 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude. Obrazlo`enje Tu`bom podnesenom kod ovog suda dana 10. 03. 2008. god. tu`itelj navodi da se dana 02. 05. 2007. god. u Ilid`i u ulici D`. Bijedi}a desila saobra}ajna nezgoda koju je prouzrokovao tu`eni upravljaju}i motornim vozilom pod utjecajem alkohola, da je tu`itelj nadoknadio o{te}eniku {tetu nastalu u saobra}ajnoj nezgodi u iznosu od 175,00 KM zbog ~ega prema tu`enom ima pravo regresa i predla`e da sud donese presudu kojom }e obvezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 175,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 04. 07. 2007. god. pa do isplate uz naknadu tro{kova postupka. U tu`bi je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko za to budu postojali zakonski uvjeti. Sukladno odredbi ~l. 69 Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03), sud je dostavio tu`bu s prilozima tu`enom na odgovor uz dopis ovog suda kojim je tu`eni obavije{ten o obvezi dostavljanja sudu pismenog odgovora na tu`bu u zakonskom roku iz odredbe ~l. 70 ZPPa kao i o posljedicama nedostavljanja istog. Tu`enom su navedena pismena uredno dostavljena shodno ~l. 348 ZPP-a. Prema dokazima predlo`enim u tu`bi sud je zaklju~io da tu`beni zahtjev tu`itelja nije protivan ~injenicama iz tu`be, da ~injenice na kojima se temelji tu`beni zahtjev nisu protivne dokazima predlo`enim u tu`bi nego navedeni dokazi potvr|uju ~injeni~ne navode i osnovanost tu`benog zahtjeva, te kako tu`eni u zakonskom roku nije sudu dostavio pismeni odgovor na tu`bu, temeljem odredbe ~l. 182 ZPP-a sud je donio presudu zbog propu{tanja kojom je tu`beni zahtjev usvojen. Budu}i da se tu`eni nalazi u docnji, osnovan je zahtjev tu`itelja za zakonsku zateznu kamatu u smislu odredbe ~l. 277 Zakona o obaveznim odnosima po~ev od 04. 07. 2007. god. kao dana likvidacije {tete pa do isplate. Odluku o to{kovima postupka sud je donio primjenom ~l. 386 st. 1. ZPP-a i Zakona o sudskim taksama USK-a, u ukupnom iznosu od 13,12 KM, a isti se odnose na tro{kove takse na tu`bu i takse na presudu zbog propu{tanja. PRAVNA POUKA Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. STRU^NI SARADNIK Kori~i} Sanela

Sudija Gara [ahinovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 014268 05 Ps Zenica, 30. 09. 2009. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 038954 07 Mal Mostar, 14. 10. 2009. godine

Op}inski sud u Zenici, sudija KUBAT JASMINKA, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca HTZ „ZENIT-BRO“ D.O.O. NEUM, protiv tu`enog BOSNA TOURS TRADE DOO ZENICA ul. Bulevar Kralja Tvrtka I br. 13. C Zenica, radi isplate duga v.s. 4.261,10 KM dana 30. 09. 2009. van ro~i{ta donio je a na osnovu ~l. 348. stav 3. a u vezi sa ~l. 349. stav 3. ZPP-a OBJAVLJUJE

PRESUDU

OGLAS PRAVNA STVAR: TRU@ITELJ: JP HT d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. K. Branimira bb. TU@ENI: Vjekoslav Beljo ul. Ante i Nikole Mari}a bb Mostar

- zbog propu{tanja -

TU@BENI ZAHTJEV

Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja pa se obavezuje tu`eni da tu`itelju, plati dug u iznosu od 4.261,10 KM (~etirihiljadedvijestotine{ezdesetjedna KM i 10/100 KM) sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 21. 12. 2005. god. kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, te da naknadi tu`iocu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 287,36 KM (dvijestotineosamdesetsedam KM i 36/100), sve u roku od 30 (trideset) dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

Du`ana je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga za kori{tenje usluga u visini od 503,55 KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 147,48 KM po~ev od 16. 03. 2001. godine pa do isplate na iznos od 152,92 KM po~ev od 16. 04. 2001. godine pa do isplate na iznos od 203,15 KM po~ev od 16 05. 2001. godine pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku od 30 dana.

Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje shodno odredbi ~l. 183. stav 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Sudija: Kubat Jasminka s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 015784 05 Mal Mostar, 19. 10. 2009. godine

OGLAS OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi} rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Mostar Bra}e Feji}a bb zastupan po zz direktoru, protiv tu`enog Ta{i} Senaida Kralja Tomislava 25 Mostar radi isplate, vrijednost spora 1.754,00 KM, van ro~i{ta, dana 10. 07. 2009. dono je slijede}u PRESUDU (zbog propu{tanja) Du`an je tu`eni Senaid Ta{i} iz Mostara isplatiti tu`itelju iznos od 1.754,00 KM, sa zakonskim zateznim kamatama na iznos od 402,00 KM po~ev od 08. 07. 2005. god. kao dana dospije}a pa do isplate na iznos od 463,10 KM po~ev od 08. 08. 2005. god. kao dana dospije}a pa do isplate na iznos od 870,90 KM po~ev od 08. 09. 2005. god. kao dana dospije}a pa do isplate na iznos od 18,00 KM po~ev od 08. 10. 2005. god. kao dana dospije}a pa do ispalte te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 97,62 KM, a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a) STRU^NI SURADNIK Josipa Matijevi}

Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: zOvom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u vezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`eni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanoovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtajev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Stru~ni saradnik Milan Risti}


Dnevni avaz Danas se navr{ava godina od odlaska na{e

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

71

TU@NO SJE]ANJE

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog sina i brata

MIRZA (ZUHDIJE) SELIMOVI] 30. 10. 1991 - 30. 10. 2009.

REJHANE (SPAHO) BILALAGI]

Te{ko je opisati tugu i bol, te surovu istinu koja se nadvila na na{a srca i du{e. I nakon 18 godina u na{im srcima vlada velika tuga, praznina i bol. @ivimo od prelijepih uspomena koje si nam ostavio. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Uvijek }emo u na{im srcima i na{oj du{i ~uvati tvoj plemeniti lik.

Uspomene na tebe uvijek su sa nama. Zahvalni smo ti za svu ljubav i dobrotu. PORODICA 13571-1tt

Tvoji najmiliji: mama Razija, tata dr. Zuhdija i bra}a Emir i Amer

Dana 30. 10. 2009. navr{ava se {est mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

Dana 30. oktobra 2009. navr{ava se 40 tu`nih dana kako je preselio na ahiret na{ voljeni brat, djever i amid`a

BAHRUDIN (HA[IM) KALAJD@ISALIHOVI] HASIB - SIBO \ULOVI] 11. 2. 1975 - 29. 10. 1992. Dragi na{, navr{ila se jo{ jedna duga i bolna godina od kako je prekinuta tvoja mladost i kako nisi sa nama. 1482-1tz Porodica

Allah uzima du{e u ~asu njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadr`ava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka odre|enog. To su, zaista, dokazi za one koji razmi{ljaju. Neka ti Allah d`.{. podari D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Junuz, snaha Pa{ana, brati~na Alma i brati} 13562-1tt Kemal

Dana 30. 10. 2009. navr{ava se 40 tu`nih dana otkad je preselila na ahiret na{a draga majka i nena

1481-1tz

HANEFIJA AVDIBEGOVI] Dragi brate, neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Brat [a}ir, snaha Mevla, brati}i Faruk i Hajrudin sa porodicama Tevhid }e se odr`ati 1. 11. 2009. godine u 12.30 sati u 15144-1nd` d`amiji Aneks, ulica Vrbovska 72.

Danas se navr{avaju dvije godine kako je iznenada preselila na ahiret na{a draga supruga, mati, punica i nena

LUTFIJA AVDI], ro|. OV^INA

SAIDA (HRUSTI]) HAR^IN

U `elji da joj dragi Allah podari lijepi D`enet. Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid prou~iti 30. 10. 2009. u 15,30 sati u Mejdanskoj d`amiji u Tuzli.

iz Tuzle Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.

O`alo{}eni: suprug Halid, sinovi Haris, Bajro, Mirsad i Enes, bra}a Sadik i Rasim, snahe 1479-1tz Sla|ana i Vesna, unu~ad i praunu~ad

Tvoji: suprug Mehmed, sin Fuad, k}erka Mirsada, zet Amir i unuka Melika 1474-1tz

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

SAMIR MURATOVI] na{em radnom kolegi

DU[AN KAURIN

DRAGICA KAURIN

11. 11. 1999 - 11. 11. 2009.

30. 10. 2002 - 30. 10. 2009.

S Po{tovanjem i Ljubavlju, sinovi Vlado i Veselin 13570-1tt

Saosje}amo sa boli. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Kolege iz firme DIODA LEXELEKTRON d.o.o: Jusuf, Mara, Edib, Sulejman, Memso, Jasna, Belma, Albisa, Himzo, Avdo, Me{a, Sado, Ramo, Nermin, Nihad, Kasim S., 13480-1tt Kasim Mujo, Husein, Zahid, Fudo, Seid, Stanko, Dragan, Asmir

Dana 30. oktobra 2009. godine navr{ava se sedam godina otkad nije sa nama na{ dragi brat

SJE]ANJE

na na{u dragu majku

HAMIDA AHMETOVI], ro|. NURKI]

SAFET ^AMPARA

31. 10. 2005 - 31. 10. 2009.

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

ocu na{eg dragog kolege

HAJRUDIN SINANOVI]

iz Tuzle Uvijek }e{ biti u na{im srcima.

Sa ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe.

S po{tovanjem, Tvoja djeca

Bra}a Ismet, Enes i Kemo sa porodicama 13477-1tt

1478-1tz

Radne kolege: Aida, Amir, Azra, Eso, Inela, Jasmina, Mirsada, Muhamed, Ned`ad, Nenad, Rajsa, Red`o, Zenaida i Zlatan 13535-1tt

Dana 30. oktobra 2009. godine navr{ava se sedam godina od kada nije sa nama na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

na na{e roditelje

SAFET ^AMPARA

had`i \ULIJA (ATIF) ]ATI]

RAMIZ (SULJO) ]ATI]

19. 9. 2009 - 31. 10. 2009.

23. 2. 1997 - 31. 10. 2009.

Neka je rahmet veliki i D`ennet {iroki va{im dobrim du{ama! S trajnom ljubavlju i tugom! Va{a djeca: Fuad, [evala, Sabaheta i [eherzada

U na{em sje}anju osta}e uvijek prisutan njegov dragi lik. S ljubavlju i po{tovanjem, Spruga Zehra, sin Haris, snaha Jadranka i unuk Mak

13517-1tt

13476-1tt


72

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 8 tu`nih godina od preseljenja na ahiret na{eg sina i unuka

JASMIN - JASKO (ENVERA) [UVALIJA Dragi na{ sine, vrijeme prolazi, ljubav, tuga, bol i sje}anja za tobom su vje~ni, u na{im srcima gdje }e{ ostati vje~no voljen i nikad zaboravljen. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji neutje{ni: majka Mejra - Razija, otac Enver i nana had`i Mejra 15142-1nd`

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

HASNIJI IMAMOVI]

HASNIJI IMAMOVI]

Tvoj lik i tvoja dobrota vje~no }e `ivjeti u na{im srcima.

Tvoj lik i tvoja dobrota vje~no }e `ivjeti u na{im srcima.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote.

Tvoj brat Muhamed sa suprugom Suvadom, sinom Harisom i k}erkom Azrom

Tvoja sestra Ai{a sa sinovima, snahama i unu~adima

15137-1nd`

Pro{lo je sedam tu`nih dana od kako nas je napustila na{a draga

15137-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

MUNEVERA ^IZMI] JELENI RADOJEVI] Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju spominjemo i nikad ne zaboravljamo.

S po{tovanjem i ljubavlju }emo ~uvati uspomenu na tebe i tvoja dobra djela.

Tvoji: Medo Pirija, Ljubica, Arijana i Iris

Tvoji: Jan, Dragana i Denis Butigan 15123-1nd`

13555-1tt

SEDMINA

Sa osje}ajem velike tuge i dubokog po{tovanja

U nedjelju, 1. 11. 2009. navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je na ahiret preselila na{a voljena

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e Arne

had`i MUNIRA IMAMOVI], ro|. RAMI]

SABINI KARI] Tevhid }e se prou~iti istog dana 1. 11. 2009. godine (u nedjelju), u 11.00 sati u ku}i merhume u ulici Grli~i}a brdo br. 33. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.

Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet Tvojoj du{i.

Tvoji najmiliji: suprug had`i Asim, k}erke Belma i Selma, unu~ad Mirza, Hamza i 13558-1tt Amar, zetovi Almir Ma{i} i Ingmar Be{i}

Danas se navr{ava 6 tu`nih mjeseci od kako je preselila na{a draga i voljena

HATEMA LJUCEVI] Draga majko, hvala ti za svu ljubav koju si nama i na{im porodicama nesebi~no pru`ala. @ivimo ponosno {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj o`alo{}eni sin Ljucevi} Ibrahim sa suprugom 15108-1nd` Mujesirom i djecom Almirom i Amelom

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada nije sa nama na{a majka i nana

BEHIJA ^OLAKOVI], ro|. OBHO\A[ S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. K}erka Ai{a, sin Adem, snaha Emira, unuci Lejla, Nejra i Amar Tevhid }e se prou~iti 1. 11. 2009. godine u Ali-pa{inoj 15126-1nd` d`amiji u 13 sati.

U~enici i roditelji 1.c razreda O[ â&#x20AC;&#x17E;Isak Samokovlijaâ&#x20AC;&#x153; sa u~iteljicom. 15141-1nd`

Dana 30. oktobra 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana kako nas je zauvijek napustila na{a draga tetka

Dana 30. oktobra 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti moje mame, majke i svekrve

SAFETA (ADEMA) HAD@IALAGI]

SAFETA (ADEMA) HAD@IALAGI]

1930 - 2009.

1930 - 2009.

iz Bosanske Gradi{ke

iz Bosanske Gradi{ke Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj lik, dobrotu i beskrajnu ljubav koju si nam pru`ala. Dok `ivimo mi `ivjet }e uspomene i ljubav prema tebi. Tvoje: Fikreta, [ejla, Amira i Jasna

Tuga i bol se ne mjere vremenom nego prazninom koju si ostavila za sobom. Rana u srcu je do`ivotna, a ljubav prema tebi je vje~na. Samo oni u ~ije si `ivote bila utkana to znaju i tako osje}aju. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Darmin, unu~ad Mirza, Amir i Azra, snaha Mina

15109-1nd`

15109-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

na na{e drage roditelje

OMER BOGUNI]

MEJRA BOGUNI]

SLAVKO ^OLO

LJUBICA ^OLO

12. 11. 2000 - 12. 11. 2009.

30. 10. 2006 - 30. 10. 2009.

30. 10. 1985 - 30. 10. 2009.

27. 7. 2007 - 30. 10. 2009.

S po{tovanjem, ljubavlju i ponosom. Zahvalna djeca

15111-1nd`

@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje na vas ostaje. Va{a djeca: Mira, Zdravko, Josip, Ana i Mara sa porodicama 15125-1nd`


Dnevni avaz

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

73

Tre}eg novembra navr{ava se dana kako je preselio na ahiret moj babo i na{ dedo

ADEM (MUSTAFA) ADILOVI] O`alo{}eni: k}erka Omerovi} Senada sa djecom Nihadom i Samrom Tevhid }e se prou~iti u d`amiji na ^engi} Vili u utorak 3. novembra u 12.30 sati. 13455-1tt

Dana 30. 10. 2009. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog supruga i tate

SEMAIDA [IRI]A 24. 6. 1955 - 20. 9. 2009. I kao {to si rekao: „...bilo mi je lijepo s tobom, samo kratko je trajalo, kao jedan dan...“

Prerano si nas napustio, ali ostat }e{ zauvijek u na{im mislima i srcima. Tvoja djela su posvuda da nas svakodnevno podsje}aju na tebe. Neizmjerno nam nedostaje{. Tvoje najmilije Lela i Maja Zahvaljujemo se svima koji su nam pomagali tokom lije~enja i bili uz nas u tim prete{kim trenucima.

PTT

Danas se navr{ava 7 najtu`nijih dana od preseljenja na ahiret na{eg sina, supruga i oca

SAMIR (RAMO) MURATOVI] Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu koja }e vje~no ostati u na{im srcima. Pamtit }emo te po dobroti i plemenitosti, a spominjati s ljubavlju i bolom. Znao si koliko te volimo, ali nikada ne}e{ znati kako mi tvoji najmiliji u~imo `ivjeti bez tebe i s tom stra{nom istinom. Neka te u ti{ini lijepog d`eneta prati na{a ljubav. Tvoji najmiliji: otac Ramo, supruga Almedina i k}erka Merjem 13448-1tt

Voljenom dajd`i i zetu

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret moj dragi

FAHRUDIN D@IDO S ljubavlju i dubokim po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu.

SAMIR (RAMO) MURATOVI]

Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet.

FAHRUDIN (MUSTAFA) D@IDO Vje~no }e{ ostati u na{im srcima.

Bio si plemenit i dobar. Istina je te{ka, a tuga vje~na. Vje~no }u te voljeti i od zaborava ~uvati.

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.

Neka te Allah nagradi lijepim d`enetom. Tvoje tetke Hasija i Nasiha 13411-1tt

Tvoji: Ale, Belma, Sabrina i Eldin Osmanovi}

Tvoji: sestra Sabira, zet Ned`ad, sestri}i Kenan i Kerim Semi} 13434-1tt

TU@NO SJE]ANJE I POSLJEDNJI SELAM

mom dragom dedi

13449-1tt

SEJMO (RAGIB) DURGUT

POSLJEDNJI POZDRAV

Dragi na{ dedo Sejmo, godine prolaze a tvoja dobra djela ostaju zauvijek zapisana kod nas koji ostajemo. Na{a srca su puna uspomena na tebe koje ~uvamo sa ljubavlju i po{tovanjem. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari D`enet i vje~ni rahmet.

bratu na{eg direktora Sejfudina Sinanovi}a

HAJRUDINU SINANOVI]U Iskreno sau~e{}e porodici.

Tvoj unuk Kasim, snaha D`ana i praunuk Din Imamo13572-1tt vi} iz ^ikaga

Kolektiv KJKP „Rad“ pogon „Gra|enje“ 13520-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE I POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

mom dragom daid`i

ocu na{e drage prijateljice Alide \ulan~i}

ocu na{e Alide \ulan~i}

SEJO (SEJMO) DURGUT NUSRET (rahm. FAZLIJE) BILALOVI]

NUSRET (rahm. FAZLIJE) BILALOVI]

Elvira i Mirza Begovi}

Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i, `ivot nestaje u trenutku ali sje}anja ostaju zauvijek dok `ivimo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.

NEZAVISNA NOVINSKA AGENCIJA ONASA N

N

Tvoji: Kasim, Din i D`ana iz ^ikaga

13572-1tt


74

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 8 tu`nih godina od preseljenja na ahiret na{eg

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 6 godina od smrti moje supruge

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

JASMINA - JASKA (ENVERA) [UVALIJE Dragi na{ Jasko, ka`u da plemeite du{e kratko `ive, ali se vje~no pamte i nikad nezaboravljaju. Neka dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: tetka Fethija, tetak Esad Alen sa porodicom i Sa15142-1nd` nela sa porodicom Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 8 tu`nih godina od presejenja na ahiret na{eg dragog

JASMINA-JASKA (ENVERA) [UVALIJE Voljeni Jasko, vje~no te se sje}amo sa po{tovanjem i zauvijek ostaje{ u na{im srcima voljen i ~uvan od zaborava. Dragi Allah d`.{. neka ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: tetka Enisa, tetak Safet, tvoj ro|ak Mirnes i prija 15142-1nd` Zulfija

BEDRIJA (ABDULAH) KAHROVI] Draga Bedro, Nikada ne}u zaboraviti tvoj vedri lik i dobrotu. Dok `ivim ja `ivje}e{ i ti u mom srcu. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. 15114-1nd` Tvoj ]amil Dana 30. 10. 2009. navr{avaju se tri godine od kako nas je napustila na{a draga

HASNIJA IMAMOVI], ro|. DEDI] preselila na ahiret u 61. godini. Draga sestro, Samo oni koji te vole znaju kako je te{ko `ivjeti bez tebe. Ali s ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i `ivjet }e{ vje~no u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoj brat Vejsil sa porodicom 15137-1nd`

Dana 28. 10. 2009. godine navr{ilo se 6 godina od kada je preselila na ahiret u 14. godini na{a nikada pre`aljena k}i

\ULA [O[I], ro|. LILI]

Dana 30. 10. 2009. navr{ava se 8 tu`nih godina kako sa nama vi{e nije na{ dragi ro|ak

JASMIN (ENVERA) [UVALIJA Zaborav ne postoji, bol je prevelika, a tuga za tobom vje~na. Nikada ne}emo dozvoliti da se zaboravi tvoja dobrota, humanost, plemenitost, tvoj osmijeh. Ostat }e{ zauvijek u na{im srcima. Neka dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i rahmet tvojoj du{i. Tvoja rodica Minela (Mela) sa suprugom Jasminom 15142-1nd`

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se godina od presejenja na{e drage

HASIBA KUNOVAC

MIRSADA (MENSURA) GUD@EVI]

Dani prolaze, a tuga za tobom ne prestaje. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoj suprug Hajro, k}erka Hida, zet Zijad i unu~ad Red`ita, Almir i Alma

K}eri moja, sudbina nas rastavi, sve osta pusto, a srce osta prazno. Te{ko je `ivjeti bez tebe. K}eri na{a, o~i babine i mamine, ostadosmo da pla~emo i `alimo za tobom. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet. Tvoji: otac Habib, mama [erifa, sestre Kimeta i Senada sa porodicama 151120-1nd`

15117-1nd`

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti u petak, 30. 10. 2009. u d`amiji u Starom Ilija{u prije d`uma namaza. Tvoja djeca sa porodicama

15119-1nd`

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 20 godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

IBRAHIM (HASANA) KARABEG

na na{e drage roditelje

Danas se navr{ava 7 dana kako je preselila na ahiret

NEFA (SELIM) O^ANOVI], ro|. SILAJD@I]

Sa ljubavlju i po{tovanjem uvijek te se sje}aju. Tvoji: Nedreta, Aida, Hasan i Arnel 15122-1nd`

Neka joj Allah d`.{. podari lijepi D`enet. O`alo{}eni: sin Faruk, k}er Fahira, sestra Ai{a, brat Hidajet, zet Tadija, unu~ad Bedrana, Aida, Alen, Maja, Damir i Davor, porodice Silajd`i}, Torlakovi}, Katini} i 13556-1tt Mlinar SJE]ANJE

RAMO SABLJICA

ZULFIJA SABLJICA

31. 10. 1992 - 31. 10. 2009.

30. 4. 2009 - 30. 10. 2009.

Te{ko je bez vas. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Vole vas va{i: k}erka Bisera, sin D`afer, zet Izet, snaha Kija i unuk Nedim 15127-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em suborcu, drugu i prijatelju

FARIDU MUKANOVI]U

POSLJEDNJI SELAM

na{em suborcu, drugu i prijatelju Neka ti Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.

FARIDU MUJKANOVI]U MUHAMED (AZIZA) VAJZOVI] 30. 10. 2000 - 30. 10. 2009.

ZAHIDA VAJZOVI], ro|. PORI^ANIN 8. 8. 2008 - 30. 10. 2009.

Hatma dova }e se prou~iti 30. 10. 2009. u petak, prije d`umanamaza, u Ba{-d`amiji u Donjem Vakufu. 323-1tr Esma, Zijada i Nihada s porodicom

SJE]ANJE

Vahid Karaveli}, Salko Gu{i}, Sead Kozli}, Mili{i} Munib, @iko Sakib i Ne{ad [abi} 13557-1tt

TU@NO SJE]ANJE

Neka ti Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.

na mog dragog

Suborci iz 21. divizije ARBiH 13557-1tt

Dana 30. 10. 2009. navr{ava se godina od kako je na ahiret preselila na{a draga

na na{e drage roditelje

FADILA JUSI], ro|. HEGI]

MUSLI]

FAHRUDINA D@IDO

iz Bugojna

ALMASA, ro|. KAFED@I]

BEGO 4. 7. 1972 - 28. 10. 2009.

28. 10. 1979 - 28. 10. 2009. iz @ep~a Neka je veliki rahmet njihovim plemeitim du{ama! PORODICA 596-1ze

Uspomene na tebe vje~no }e `ivjeti i biti u srcima onih koji te nikad ne}e zaboraviti. Sin Nurudin, k}i Dunka i zet Senahid sa porodicom 13539-1tt

Sa ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvam uspomene na Vas. Tvoja Jelena Juri~i} sa porodicom 15134-1nd`

DRAGIJA KRAJ^IN ([LJIVO) Sedam tu`nih dana od kada je preselila na ahiret. Neka joj Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Suprug Alija, k}erke, zetovi i unu~ad 15135-1nd`


Dnevni avaz

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

75

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci i nani

HASNA (MUSTAFA) GECA Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoj sin Ra{~i} Memsudin-Memso, unuke Ema i Ajla i snaha Enika

737-1go

POSLJEDNJI SELAM

HASNA (MUSTAFA) GECA Neka ti je vje~ni rahmet, draga majko i neno. Tvoj sin Ra{~i} Muhidin-Dino, unuci Admir, Almir, praunuk Ajdin, snahe Almina i Maja 737-1go

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{e drage roditelje

na{em velikom prijatelju i saradniku

MEHMED [UKALO Kolektiv „HIDROINVEST“ doo Sarajevo N

SALIH - BAJA (IBRAHIMA) OMERBEGOVI]

EMIRA OMERBEGOVI], ro|. ALI]

2005 - 2009.

2006 - 2009.

Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Va{e k}erke Smaragda i Amra, unuci Tarik i Harun i zet Suljo 600-1ze

POSLJEDNJI SELAM

HASNI IMAMOVI] Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, a u srcu zauvijek ~uvati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a tvojoj porodici sabur. Tvoji Mehanovi}i: Amar, Amira i Halil Armina i Sendin Muharemovi} 15137-1nd`

Danas se navr{avaju tri godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, djeda, svekra i tetka

ABDUREZAKA - RESKA (]ERIMA) ABDUZAIMOVI]A

SJE]ANJE

na na{e drage ~lanove porodice ]AMILU ABDUZAIMOVI], ro|. HAD@IKADI] 1982 - 2009. SADETU ^ARD@I], ro|. ABDUZAIMOVI] 2005 - 2009.

dip. ing. arh.

30. 10. 2006 - 30. 10. 2009. Sje}anja i lijepe uspomene ubla`avaju na{u tugu i prazninu nastalu tvojim odlaskom. Tvoji: Filduza, Resko, Kerim, Lada, Renata, Mirsada, te porodice: Abduzaimovi}, Abdi~evi}, Dami}, Odoba{i}. Dana 30. 10. 2009. u 14.00 sati posjetit }emo njegov mezar na gradskom groblju LAV.

EDIBA ABDUZAIMOVI]A 2007 - 2009. HAJRU HOD@I], ro|. ABDUZAIMOVI] 2007 - 2009. Porodica Abduzaimovi}

N

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em radnom kolegi

@ELJKO TOPI] Vatrogasci ispostave Stup: Ke{o, Kula, ^ampa, Hoti}, Zix, Ho|a, Meha, Krupa, Hido, ^amo, [eti}, Nik{i}, Marina, Alija, Vrabac E., Marijan ^., Muharemovi} S., ^enga, Sarvan, Krule, Halimi}, ^oho, 15133-1nd` Sokolovi}, Vrabac A., Kari{ik, [abanovi} A., Memi} [., Mahmutovi}, Had`agi} M., D`ihani}, [ehi} H., Abdulahovi} S., Samard`i}, Kolar i Mire


76

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz

U subotu, 31. 10. 2009. godine navr{it }e se godina dana od smrti na{eg voljenog supruga, oca i dede

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se deset godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar, punac, brat i dedo

SRPKO (RADOVANA) TODOROVI]

had`i SMAIL (HAKIJE) ZAJMOVI] 30. 10. 1999 - 30. 10. 2009.

Tog dana u 11.30 sati na groblju Rosulje zapalit }emo svije}e. Voljeni na{, po~ivaj u miru, a mi }emo na{om ljubavlju i sje}anjima ~uvati uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji: supruga Zorica, k}erke Gabrijela i Gorjana, zet Sre}ko i unuk Stefan

S velikim po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Supruga had`i Fatima, sinovi Hakija i Hajrudin sa porodicama, k}erke Mirsada i Suada sa porodicom, bra}a i sestra sa porodicama

13537-1tt

SJE]ANJE

13540-1tt

Dana 31. 10. 2009. godine navr{ava se tu`na godina od kada je prestalo da kuca srce moje supruge

na na{e drage roditelje

FAHRIJE (OSMANA) DAUT AMRE

SADA (VRETO) AHATOVI]

MUNIB AHATOVI] - SABIT

22. 9. 2001 - 22. 9. 2009.

31. 10. 2001 - 31. 10. 2009.

Nedostaje nam va{a ljubav, dobrota i pa`nja. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. K}erka i sinovi sa porodicama

15042-1nd`

Dana 28. 10. 2009. navr{ilo se pola godine od smrti moje voljene supruge

Tu`ni su ovi oktobarski dani, jer me uvijek podsjete na rastanak sa tobom. Bol nije u rije~ima, bol je u mome srcu gdje }e{ ostati voljena i nikad zaboravljena. Tvoj suprug Re{ad Tevhid }e se prou~iti 31. 10. 2009. godine poslije klanjanja podne namaza u Alipa{inoj 13444-1tt d`amiji.

Dana 31. 10. 2009. (subota) navr{ava se godina kako je preselila na ahiret na{a draga

VERICE ZDEP, ro|. KNE@I]

[EFIKA VRANI], ro|. SIRBUBALO 1929 - 2008.

a u subotu 31. X 2009. u 13.00 sati sa kom{ijama i prijateljima dat }u pomen na njenom grobu u Vlakovu. Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na tvoj odlazak.

Tevhid }e se prou~iti dana 31. 10. 2009. subota u 11 h u stanu ul. Jezero br. 5.

Jo{ je sve kao ru`an san, tvoja dobrota i tvoj lik ne mo`e biti izbrisan.

O`alo{}ena porodica Mufti}

Tvoj suprug Nikola

15056-1nd`

15079-1nd`

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se sedam dana od kada je preselila na ahiret na{a draga majka i supruga

SABINA ([EMSUDIN) KARI], ro|. @IVOJEVI] Beskrajno tu`ni {to smo te izgubili u trenu, ali ima ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to je ljubav i sje}anje na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari vje~iti rahmet. Tvoji: suprug Efidin, k}er Arna i sin Mak Hatma dova }e biti prou~ena u Begovoj d`amiji nakon d`uma namaza u 12.40 h za mu{karce i `ene. 13491-1tt

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se devet tu`nih godina od kako je preselio na ahiret

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj kolegici

EMIR (RAIFA) FRLJ iz Mostara Dragi Emire, godine prolaze a ti si svaki dan u na{im mislima i srcima, nikad zaboravljen.

SABINI KARI] Bilo nam je zadovoljstvo poznavati te i raditi zajedno. Neka tvoj lijepi osmijeh sada krasi d`ennetske ba{~e.

Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Njegovi: brat Haris i sestra Aida Zild`o sa porodicama, ostala rodbina, kom{ije i prijatelji

Radne kolege iz Slu`be za stambene poslove Op}ine Centar: Adinda, Munevera, Nihad, Sanida, Mukerema, Jasmin, Alma, Amela i Faruk

13267-1tt

Dana 30. 10. 2009. navr{ava se 40 te{kih dana od preseljenja na ahiret mog jedinog sina

Na ~etrdeseti dan bolne praznine dragoj Majci

POSLJEDNJI SELAM

had`i \ULIJI (ATIF) ]ATI], ro|. AVDIBEGOVI]

RAGIB ALI]

SEMAIDA [IRI]A 24. 6. 1955 - 20. 9. 2009.

Sa ljubavi }emo te pamtiti i ~uvati od zaborava.

Bio si poseban i zato zauzima{ posebno mjesto u mom srcu i du{i. Svakodnevno molim Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Samo on zna kolika je moja bol. Tvoja majka Fata

13457-1tt

Neka Ti Allah podari lijepi d`enet. Tvoji: amid`a Galib, strina Hamida, amid`i}i Muhamed, Hamdo, Sada, Suad i Refija sa porodicama PTT

13536-1tt

Mila moja, tako mi nedostaje{! Molim Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i da te obraduje svakim mojim pomenom! El-Fatiha. Tvoja k}erka Sabaheta 13519-1tt


Dnevni avaz

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

77

Dana 1. 11. 2009. navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg najdra`eg supruga, oca, dede, punca i svekra

KEMAL (FERIDA) AGANLI] Istog dana tevhid i hatma dova, prou~i}e se u 16.00 sati u ku}i `alosti Bra}e Begi} 3. Supruga sa djecom 13553-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragoj majci i neni

dragoj majci, svekrvi i neni

VAHDETI NAKI], ro|. BE[LAGI]

VAHDETI NAKI], ro|. BE[LAGI]

iz Dervente

iz Dervente

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i.

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.

Tvoji: k}erka Ned`ida-Nad`a Naki} sa sinom Alenom i snahom Halimom

Tvoji: sin Ned`ad Naki}, snaha Hidajeta, unuka Belma, unuk Amir, praunuka Leila

13545-1tt

13545-1tt

IN MEMORIAM

Dana 28. 10. 2009. godine navr{ile su se 3 godine od smrti na{e drage

FAHRUDIN \IDO

ZEHRE KO[ARI]

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj majci, baki i punici

VAHDETI NAKI], ro|. BE[LAGI] iz Dervente Uz vje~nu zahvalnost za sve {to je za nas u~inila. Tvoji: k}erka Naida Joksi}, zet Bo`idar i unuci Neboj{a i Nata{a

@ivot nestaje u trenutku, a ljubav i sje}anje na na{eg \idu ostaje dok `ive oni koji ga vole.

Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima.

Obitelj Bo{kovi} i Mad`ar

Porodice: Ko{ari}, Jakupovi} i Bajramovi}

13545-1tt

Dana 31. 10. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 31. 10. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret moje drage nene

RABE GREBOVI], ro|. TALOVI]

RABE GREBOVI], ro|. TALOVI]

iz Gacka

iz Gacka

Tuga i bol nisu u rije~ima nego u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljena i nikad zaboravljena. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`enet. Vje~no o`alo{}ena djeca sa porodicom Hatma dova }e se prou~iti 31. 10. 2009. godine u 12.20 h 13544-1tt u Gazi Husrev-begovoj d`amiji u Sarajevu.

1605-1mo

Da je moja ljubav mogla da te spasi na ovome svijetu, `ivjela bi vje~no. Rijetki su ljudi poput tebe, puni ljubavi, dobrote i razumjevanja. Malo je re}i hvala za sve {to si mi pru`ila. U mom srcu ostat }e{ zauvijek voljena i nikad zaboravljena. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. 13544-1tt Tvoja unuka Selma

Pro{lo je 7 dana otkako nisi sa nama

GORDANA KURTOVI] GOGA @ivot uz tebe je bio pun ljubavi, radosti i veselja i nezamislivo je da te vi{e nema s nama. Tvoj odlazak je donio tugu i bol, a ostale su nam samo uspomene na trenutke provedene s tobom. U na{im sje}anjima zauvijek }e{ ostati uz nas. Tvoji sin Senad-Cuni, Marijana, Andrea i Igor Danas u 15 h okupit }emo se na groblju Bare da damo 13546-1tt jo{ jednom posljednju po~ast dragoj mami.

Dana 31. 10. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

RABE GREBOVI], ro|. TALOVI] iz Gacka Samo dragi Allah zna koliko nam je te{ko bez tebe. Neka je rahmet tvojoj dobroj du{i. Tvoji Behireta i Bahrudin

1613-1mo

13544-1tt

Navr{ava se 7 tu`nih dana otkako nije vi{e s nama na{a baka

GORDANA - GOGA KURTOVI] Draga bako, tvoja ljubav i dobrota su bili preveliki za ovaj svijet pa su te an|eli poveli k sebi da zajedno s njima bude{ na{ an|eo ~uvar. A sada mirno spavaj, an|ele na{! Andrea i Igor 13546-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

GORDANA KURTOVI] GOGA 23. 10. 2009 - 30. 10. 2009. Ovo je prvih vrlo te{kih 7 dana bez tebe, draga Gogo. Bez tebe je te{ko zamisliti i jedan dan `ivota, jer ljubav i pomo} tvoja koju si ti uvijek pokazivala prema nama je nezaboravna. Lijepo sje}anje na tebe bi}e uvijek sa nama. Hvala ti za nezaboravne uspomene, volimo te. Nerko, Jadranka, Zoran, Deana, Jessica, [ima, Sajonara, Saje i Michelle 13546-1tt

GORDANI - GOGI KURTOVI] Tu`an je ovaj pozdrav koji ne}e{ ~uti, a jo{ te`a istina da te ne}emo vi{e vidjeti. Bol se ne pi{e na papiru, ve} duboko nosi u srcu. Po~ivaj u miru i neka te an|eli ~uvaju. 13546-1tt Tvoji: Radivoje, Silvana, Zoran i Dejan [kilji}


78

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se pet godina od preseljenja na ahiret na{e drage mame i supruge

Dana 28. 10. 2009. godine navr{ile su se dvije godine od kako je preselila na ahiret moja draga tetka

MINE FULAN, ro|. VRBANJAC iz Travnika

H. IBRI[EVI] HAJRA

Vrijeme brzo prolazi kako nisi sa nama, ali za mamu i suprugu kakva si bila ti, zaborav ne postoji, ali postoje najljep{a sje}anja na tvoj osmijeh i dragi lik u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet.

iz Ora{ja

Tvoji sin Bekir i suprug Haris

324-1tr

SJE]ANJE

S ljubavlju i po{tovanjem, Enisa

597-1ze

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ilo se ~etrdeset najtu`nijih dana kako je na ahiret preselio na{ sin, brat, mu`, otac, zet i {ura

MEHMED ([EFIK) [EHOVI] - MEHO

na mu`a, oca i djeda

ADEM (had`i ALIBEGA) OBAR^ANIN Pro{lo je {est mjeseci od tvog odlaska. Uspomena na tebe osta}e vje~na. Tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 1. 11. 2009. u 11.30 sati u ku}i `alosti Franjeva~ka 17b/3 13538-1tt

Dragi Meho! O~ekivali smo tebe i tvoju porodicu na ustaljeni bajramski ru~ak. Allah d`.{. uzeo te sebi. Sahranili smo te drugog dana Bajrama. Od tada pro|e ~etrdeset najtu`nijih dana u na{em `ivotu. Kako se pomiriti sa ~injenicom da nam nikad vi{e ne}e{ do}i i dokle }e ova na{a stara~ka srca izdr`ati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Hvala ti za sve. Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Moluhe u 12 sati. Tvoji: otac [efik, majka Fatima, sestra D`enita, brat Jusuf, supruga Jasna, sin Dino i k}erka Dinka, amid`a [emsudin, punica i {ure, zet Adnan kao i mnogobrojna familija i prijatelji Ovom prilikom zahvaljujemo se svim mnogobrojnim prijateljima, koji isprati{e na{eg sina Mehu na vje~ni po~inak. Porodica [ehovi} PTT

Dana 30. oktobra 2009. godine navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Danas se navr{ava godina od kako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana i svekrva

FARUKA (MUSTAFE) BOJI]A

had`i RAMIZA ^ALIJA, ro|. D@AFO

Vrijeme prolazi, ali tuga i bol ostaju u srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.

Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet, vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote.

Aida, Haris i D`aner

O`alo{}ena porodica 13524-1tt

13381-1tt

Dana 24. 10. 2009. godine navr{ilo se pola godine od preseljenja na ahiret na{e drage nane, majke i svekrve

POSLJEDNJI SELAM

supruzi na{eg prijatelja Mirsada

HATEMA (MURAT) LJUCEVI], ro|. KOLJENOVI] HEDIJI KURTOVI]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~no si u na{im srcima. Tevhid dova }e se prou~iti u porodi~noj ku}i na Ilid`i, 31. 10. 2009. u 13.00 ~asova.

Prijatelji iz kafea „Kod Naneta“ 15104-1nd`

Dana 30. 10. 2009. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret moje najdra`e majke

FEHIME (RASIMA) HASANOVI], ro|. RA\O

Tvoji: sinovi Ze}ir, Red`o i Ibrahim, k}erke: Kimeta, Idajeta i \ula, snahe Bahtija, 15076-1nd` \ulsuma i Mujesira, te unuci i praunuci i ostala rodbina.

Dana 31. 10. 2009. godine navr{it }e se ~etrdeset dana od kada je preselila na ahiret na{a draga majka, nana i punica

MULA (OMERA) HASANOVI]

Samo ja znam koliko mi nedostaje{ i kolika je bol za tobom. Dok `ivim ja, `ivjet }e{ i ti u mom srcu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti dana 1. 11. 2009. u 11.00 sati u ku}i `alosti, ulica Tuneli 34 - Donji Kotorac. 15072-1nd` Tvoj sin Enver

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erke, zetovi i unu~ad Tevhid }e se prou~iti u subotu, 31. 10. 2009. u 14.30 sati poslije ikindije namaza u d`amiji Magribija (Marijin 15107-1nd` Dvor).

Dana 1. 11. 2009. navr{ava se 6 najtu`nijih mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog supruga i oca

Kongresmen FRANK McCLOSKEY 2. 11. 2003 - 2. 11. 2009. „Radije }u aktivno poku{ati da zaustavim ove zlo~ine nego da vodim izbornu kampanju i pobijedim, znaju}i da se nisam suprotstavio ovom zlo~inu“ Kongresmen Frank McCloskey (1939-2003) u toku izborne kampanje 1994. godine 14977-1nd` Prijatelji TU@NO SJE]ANJE na moje roditelje

MUSTAJBEGOVI]

TALE (JUSO) KRU[^ICA

ELVIR SPAHI] 30. 10. 1977 - 30. 10. 2009. Vrijeme prolazi, ali tuga i bol su sve ve}i zbog tvog preranog odlaska. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Elvira i zet Nermin Ogle~evac

SJE]ANJE

13529-1tt

Smrt je bila ja~a od `ivota, ali ne i od na{e ljubavi i sje}anja na tebe. Iza tebe su ostale najljep{e uspomene na dobrotu i ljubav koju si nam nesebi~no darovao. Neka ti Allah d`.{. podari D`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i,. 13507-1tt Supruga Fehma, k}erka Amela i sin Haris

SABAHETA 1992 - 2009.

i

EJUB 2000 - 2009.

Samo mi koji smo vas voljeli, znamo kako je te{ko `ivjeti bez vas. Zauvijek }ete biti u na{im srcima. 13170-1tt K}eka Indira, unuk Zlatko i zet Edin


Dnevni avaz

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

79

Dana 28. 10. 2009. navr{ava se godina od preseljenja na{eg dragog supruga, oca, dede i punca

dr. sci. SELMO (ABDIJE) ESKO

S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe i tvoj dragi lik. Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid prou~iti u ku}i `alosti u ulici Gazin Han 13, u nedjelju, 1. 11. 2009. u 14.00 ~asova. Tvoji najmiliji: supruga Latifa, sin Faruk i k}erke Almedina i Selma sa porodicama Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. 13468-1tt

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kako nije sa nama na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

na{em voljenom bratu

HALIL (ISMET) BEKTO ALIJA ABAZ Ne postoji utjeha ni zaborav na tvoj dragi i plemeniti lik. Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid povodom 52 dana `alosti, prou~iti u ulici Gazin Han 13 u nedjelju, 1. 11. 2009. u 14.00 ~asova. Tvoje sestre Esko, Latifa i Suki} Fatima i tvoja bra}a [evko i Sejo Abaz sa porodicama Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. 13468-1tt

U dubokoj tuzi, bolu i nevjerici te{ko se pomiriti sa tim da te vi{e nema sa nama, a jo{ te`e i bolnije `ivjeti bez tebe u sada{njosti koju ~ine tuga, suze i neizmjerna praznina, nastala tvojim ranim preseljenjem na ahiret. Svaka pomisao da nisi sa nama, budi suzu u oku i bol u du{i. Molimo Uzvi{enog Allaha da na{em voljenom podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova je prou~ena u mjesecu ramazanu. Tvoji najmiliji

15059-1nd`

SJE]ANJE

SUBHIJA MUNASIB^I], ro|. D@INALI] 1925 - 2006. Draga na{a Subhija, vrijeme koje nismo s tobom mjerimo danima kojima nam nedostaje{. Tvoj vedri duh, tvoj osmijeh i topla rije~ nedostaju nam svakog dana sve vi{e i vi{e. Iako nisi tu pored nas, tvoja vedrina i veselje jo{ uvijek je na{a vodilja. Uvijek tvoji: suprug Ismet, k}erka Rasema, zet Sead, unuci \enan sa suprugom Elvisom i D`ana sa suprugom Kemalom i tvoja praunu~ad Merjem, Nejla, Imran i Rejna

SJE]ANJE

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se godina od smrti na{e drage

SJE]ANJE

na moju dragu mamu

MAHMUT - MA[O SALKETI]

RAZIJE ZVIZDI], ro|. SKOKI]

iz Dabravina

RA[IDA (MEDI]) ^ELOMEROVI]

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. K}erka Fatima i zet Senad 15083-1nd`

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog, prefinjenog i plemenitog sina

13389-1tt

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 20 godina od kako nije sa nama na{ dragi mu`, otac i dedo. Vrijeme prolazi, a sje}anje na dragi i plemeniti lik ostaje zauvijek. Neka mu dragi Allah podari lijepi d`enet. S ljubavlju i po{tovanjem, 13488-1tt PORODICA

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 1. 11. 2009. u 13.30 sati u ku}i rahmetlije, Ma~vanska 1 (put prema Br~kom) Bi13346-1tt jeljina.

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na drage roditelje

AZAS - AZO (ASIM) PARI] 21. 9. 2009 - 30. 10. 2009. Zaborav ne postoji, bol je prevelika, a tuga za tobom je vje~na dok smo `ivi na ovoj zemlji. Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima, jer nam tvoj plemeniti duh i lik ne izlaze iz glave. Molimo dragog boga Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote, kabur ti pro{iri i osvijetli ga. Bez tebe, sine, ni{ta nije isto. Tevhid - ~eteresnica }e se odr`ati - prou~iti 30. 10. 2009. godine (petak) poslije d`uma namaza u d`amiji Skroze. Uvijek tvoji otac Asim i majka Azema PTT

DU[KO TERZI] 30. 10. 2007 - 30. 10. 2009.

MEHO VUK

Tvoji sin Milan i supruga Zrinka 13370-1tt

SUVADA - RASKA VUK

Dragi na{i, sa velikom ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati ljubavi i dobrote koju ste nam pru`ili. Vremenom tuga ne prolazi, samo je praznina ve}a. U na{im srcima }ete ostati voljeni, a u mislima nikad zaboravljeni. Sin Amer, snaha Dinka, unu~ad Tarik i Lejla 15102-1nd`


80

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz SJE]ANJE

Dana 26. 10. 2009. navr{ila se tu`na godina otkako sa nama nije na{a draga

na voljene roditelje

[UHRA (HAMDIJE) KRVAVAC, ro|. KUSTURA Iako je pro{la godina od tvog preranog odlaska, bol, tuga, nevjerica isti su kao i prvog dana. Zauvijek }emo te nositi u svojim srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: suprug Nenad, k}erka Lejla, zet Eldar i unuk Daris Tevhid }e se prou~iti, 30. 10. 2009. godine (petak) prije d`uma namaza u Centralnoj d`amiji u Had`i}ima.

MEHMED (SALKO) ^USTOVI]

DUDIJA ^USTOVI], ro|. ZE^I]

30. 10. 2003 - 30. 10. 2009.

15. 1. 1980 - 30. 10. 2009.

Zahvalni za sve {to ste ~inili za nas upu}ujemo dove Allahu d`.{. da vam podari lijepi D`enet i rahmet va{im dobrim du{ama. Sulejman, Safija i Safet sa porodicama 15054-1nd`

15037-1nd`

Dana 26. 10. 2009. navr{ila se tu`na godina otkako sa nama nije na{a draga

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg voljenog

Dana 26. 10. 2009. navr{ava se 15 godina od pogibije na{eg

[UHRA (HAMDIJE) KRVAVAC, ro|. KUSTURA Tu`ni smo {to smo te izgubili, ali i zahvalni {to si bila dio na{ih `ivota. Nikad te ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: otac Hamdija, majka ]amila, brat Fikret, snaha Ismihana, brati~na \enita, brati}i \enan i Kemal 15036-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em zetu i prijatelju

HUSO (SELIM) KADI]

FIKRET (IBRAHIMA) RED@I]

Dana 30. 10. 2009. navr{ava se tu`na godina otkako nisi sa nama. Dok mi `ivimo sje}anja na tebe ne}e prestati. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: Fuad, Advija, Adna i Edin

U srcu te nosimo, u mislima ~uvamo dragi na{ {ehidu. Sestra Fata, zet Avdo sa djecom i unu~adima

13304-1tt

13440-1tt

SEMAIDU [IRI]U 24. 6. 1955 - 20. 9. 2009.

Dana 31. 10. 2009. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti mog mu`a

iz Prozora Samo mi koji smo te voljeli znamo kako je `ivjeti bez tebe, jer tuga i bol nisu u suzama i rije~ima ve} u srcima. Zauvijek }emo pamtiti tvoju dobrotu i sa ponosom i po{tovanjem nositi sje}anje na tvoj plemeniti lik u svojim srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da nam da snage da nastavimo tvojim stopama, da budemo ljudi onako kako si nas ti, najdra`i babo, u~io. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }e se u subotu, 31. 10. 2009. godine poslije podne namaza u ^ar{ijskoj d`amiji u Prozoru rahmetliji prou~iti tevhid. Tvoji: supruga ]elebija, sin Hajrudin sa porodicom, k}erka Adila Omerovi} sa porodicom, k}erka Rasema Ferhatovi} sa porodicom i k}erka NusrePTT ta Tucek sa porodicom

SJE]ANJE

na na{eg jedinog zeta

24. 6. 1955 - 20. 9. 2009. Pamtit }emo te po dobroti i uvijek vedrom, nasmijanom licu. PTT Ljubica i Vlatko, Inga i Vlado

Danas, 30. 10. 2009. navr{ava se 6 tu`nih i bolnih mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, punca i dede

Vrijeme prolazi, a bol i tuga ne prestaju. Sa rado{}u }emo te se sje}ati, sa bolom u srcu nositi ogroman gubitak. Dok mi `ivimo i ti }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Mubera, k}i Indira i Merima, zet Muamer i unuk Tarik 13489-1tt

FERID-beg MAHMUTBEGOVI]

SEMAIDA [IRI]A Dana 31. 10. 2009. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg

Baka Smilja, @eljko, Seka, Damir, Sanja i Daniel Mi}o, Vesna, Ivan, Milan, Lisa, Chanel - Emily i Amany PTT Grace

BAHRUDINA KALAJD@ISALIHOVI]A

Dana 31. 10. 2009. godine navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

SJE]ANJE

na na{eg dragog babu, didu i svekra

SULJE (MUHAREMA) MEHAKOVI]A Voljeni nikada ne umiru, oni `ive u srcima onih koji ih vole. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Jasmina, zet Esad, unuci Amar i Amina 13523-1tt

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ voljeni

FAHRUDIN (MUSTAFA) D@IDO S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. U na{im srcima }e{ vje~no ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Neka je rahmet tvojoj du{i. Supruga Senaida, sin Edmir, snaha Lejla i unuka Iman 15048-1nd`

SULJE (MUHAREMA) MEHAKOVI]A Godine koje prolaze ne umanjuju bol i tugu, niti popunjavaju prazninu koju si ostavio svojim odlaskom. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Alija Hatma-dova }e se prou~iti u d`amiji na ^engi} Vili I, dana 30. 10. 2009. prije d`uma namaza. 13523-1tt TU@NO SJE]ANJE

[ILJAK (MEHE) FEVZIJU 30. 10. 1989 - 30. 10. 2009. Ni nakon 20 godina ne pro|e dan, a da ne pomenemo tvoju dobrotu i plemenitost. Uvijek }e{ biti u srcima tvojih: k}erke Feride, sinova Feriza, Mehmeda i Remzije, snaha Snje`ane, Senije i Adise, unu~adi Denisa, Meline, Haruna, Emina i Ned`le 325-1tr

Dana 31. 10. 2009. godine navr{avaju se ~etiri godine od kako je preselio na ahiret

TU@NO SJE]ANJE Dana 31. 10. 2009. godine navr{avaju se ~etiri godine od kako je preselio na ahiret na{ svekar i dedo

SULJO (MUHAREM) MEHAKOVI]

SULJO (MUHAREMA) MEHAKOVI]

Pamtimo tvoju plemenitost i dobrotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`enet. Tvoji: svastika Tifa sa sinovima Edinom i Elvirom

S ponosom, ljubavlju i po{tovanjem spominjemo te i nosimo u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: snaha Had`ira, unuci Jasmin i Eldar

13523-1tt

13522-1tt

SJE]ANJE

NURKA (HAJDARPA[I]) OMERHOD@I] 30. 10. 2006 - 30. 10. 2009. Porodica 13446-1tt


Dnevni avaz SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

JOVANA (@ANA) ^EBI]

komandantu i suborcu

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

81

1994 - 2009. Draga @ana, Danas na{ razred slavi 20 godina mature i tvoja stolica je prazna. Neka te an|eli ~uvaju i pjevaju za tebe najljep{e pjesme. Tvoji drugovi iz IV 1, Gimnazija Zenica, gen. 1985-1989: Muamer, Miroslav, Gordana, Ninoslav, Adnan, Lejla, Samira, Anto, Neboj{a, Relja, Svjetlana, Suzana, Danijela, Jadranka, Miroslav, Tanja, Boris, Boris, Du{ko, Nermina, 13550-1tt Jasminka, Edin, Sanja, Sandra, Dragan, D`enana, Miodrag, Lidija i Ru`ica

FARID MUJKANOVI] 1963 - 2004 Porodice {ehida i poginulih boraca Ratni vojni invalidi Zlatni ljiljani i JOB Br~ko Distrikta BiH

Dana 30. oktobra 2009. godine navr{ava se sedam godina od smrti na{e drage sestre, tetke i zaove

TU@NO SJE]ANJE

RAMIZE FEJZAGI], ro|. HASE^I]

ZLATKO (MUHAMEDA) KRESO

S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomene na tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Navr{ilo se 16 godina od kako je sklopio svoje umorne o~i. Vrijeme prolazi, a sje}anje i na{a tuga golema ostaju.

Tvoja porodica

13552-1tt

SJE]ANJE

Danas su tri godine kako nije sa nama na{a tetka

Porodica Kreso

1611-1mo

Dana 30. 10. 2009. godine navr{avaju se dvije godine otkako nas je napustila na{a draga i nikada pre`aljena sestra

Dana 30. 10. 2009. navr{ava se jedanaest godina od kada nije sa nama na{ dragi

SAIDA HAR^IN, ro|. HRUSTI]

ALIJA IBRAHIMAGI]

NURKA OMERHOD@I]

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. S ljubavlju i po{tovanjem, Hajdarpa{i} Ismet, Bisera, Kemal i Alma

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se trinaest godina kako nije sa nama na{ dragi otac

13547-1tt

Dana 30. 10. 2009. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti

Sa najljep{im uspomenama ostaje{ uvijek s nama. Tvoja djeca

Tvoja supruga Senka, k}erka Merima, zet Esad, sin 13542-1tt Miralem, snaha Samira, unuci Enis i \ana POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

U na{im srcima ostat }e{ zauvijek voljena, a u mislima nikada zaboravljena. Tvoji: brat Muharem Hrusti}, sestre Pa{a Spahi} i Zilha Smajlovi} s porodicama

1473-1tz

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{oj nani

PAMUK (SALKE) OMERA HASIB LAGUMD@IJA

PTT

Sve {to bi se reklo malo je, jer ti si pru`io toliko dobrih djela za sve nas, a to se ne mo`e nikad zaboraviti. Tugu za tobom ne}e ni vrijeme izbrisati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji: k}erka Izeta, zet D`emal i unu~ad Ilma i Ensar

15124-1nd`

MUHAMEDU VUKASU

NURI FESTI] majci na{e prije Ai{e Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Porodica Dizdarevi} 13569-1tt

15131-1nd`

NURI FESTI] Spominja}emo te s po{tovanjem i ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji Haris i Sabina

Tvoj lik i dobrota zauvijek }e ostati u na{im srcima, jer si nas iskreno volio kao {to smo i mi tebe i ne}emo te nikad zaboraviti. Mi ti `elimo podariti lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Arnautlija Hamdo i Vekija sa svojom porodicom

Grabovica Mira sa porodicom

13568-1tt

13569-1tt

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nane i pranane

HASNIJA IMAMOVI]

POSLJEDNJI SELAM

15147-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom kolegi

na{em dragom kolegi

MIRALEMU MULAOMEROVI]U

MIRALEMU MULAOMEROVI]U

(upravniku po{te Had`i}i)

(upravniku po{te Had`i}i)

had`i \ULIJA (ATIF) ]ATI], ro|. AVDIBEGOVI] Molimo Allaha d`.{. da te obaspe milo{}u, da ti otvori d`enetska vrata i smjesti te na najljep{e i najuzvi{enije mjesto. Neka te u ti{ini D`enneta prati na{a ljubav. Tvoja djeca: Fuad, [evala, Sabaheta i [eherzada Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se dana 31. 10. 2009. godine u 12,30 ~asova prou~iti tevhid i hatma dova u ku}i `alosti Krka 38 - Bistrik. 13518-1tt

Od kolega i kolegica ~lanova Sindikata Centra po{ta Sarajevo

15150-1nd`

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nas je napustio na{ dragi

Od uposlenika Centra po{ta Sarajevo

15151-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

SEMAID (OMERA) [IRI] FARID MUJKANOVI] iz Jablanice

1963 - 2004.

Imao si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi za sve nas. Sudbina je htjela da nam rano ode{, ali }emo s puno ljubavi i lijepim sje}anjima ~uvati uspomenu na tebe. PTT Tetka Emina Jaranovi} sa djecom Dana 1. 11. 2009. godine navr{avaju se 4 tu`ne godine od smrti na{e drage

PTT

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog babe i dede

POSLJEDNJI SELAM

na{em |edi

HAJRIJE SELIMOVI], ro|. VUKOVI] Svaki dan si sa nama u mislima i u srcima i zauvijek }e{ biti... Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji - porodica Selimovi}

Dnevni avaz Dopisni{tvo Br~ko

HALIL (AVDO) \IP

HAMIDU (ALIJE) VATRE[U

15166-1nd`

Neka ti Allah podari lijepi d`enet. Hamed, Selma, Admir, Belma i Fika

15165-1nd`

Dani prolaze a ti nam svaki dan sve vi{e nedostaje{. Nedostaje nam tvoja dobrota, tvoja plemenitost, tvoja ljubav {to si nam nesebi~no davao. Volimo te zauvijek. Po dobroti te pamtimo, sa ljubavlju i po{tovanjem spominjemo. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. 15173-1nd` Tvoje Mediha i Sumeja


82

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz Danas se navr{ava 6 mjeseci od preseljenja na ahiret tate, punca i dede

Danas se navr{ava sedam dana otkako je na ahiret preselio na{ najdra`i

ALIJA (RAMO) HOD@I]

HAJRUDIN DILE MAHMUTOVI] Supruga Vasvija, k}erka Lejla, sin Adnan Tevhid }e biti prou~en danas, 30. 10. 2009., u 11 sati u ku}i `alosti, ulica Rudolfa Rude Tomi}a 34. 15162-1nd`

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je preselio na{ dragi babo i punac

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{e radne kolegice Ai{e

Dragi moj TATA, Nije pro{ao niti jedan dan u proteklih pola godine a da mi se pomisao na tebe nije provukla sa tugom i bolom u du{i. @elim da ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Almira, zet Vejsil i unuk Eldar 13578-1tt Dasna 30. 10. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je preselio na{ dragi babo, svekar i dedo

TU@NO SJE]ANJE

ALIJA (RAMO) HOD@I]

MILOVAN JANJI]

@elimo da ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Od prijatelja iz [vedske: Omer, [ejla, Ema i Dino 13578-1tt

na dragog oca, punca i dedu

I poslije 34 godine nedostaje{ isto kao prvog dana. Hvala ti za sve. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoja k}i Brankica, zet Remzo - Bezi i unu~ad Ilva, Raif i Nedim 729-1go

POSLJEDNJI SELAM

na{em kolegi

MIRALEM MULAOMEROVI]

HASAN (HASANA) OBAR^ANIN

Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sindikat BH Telecoma OSO Direkcije Gora`de 735-1go

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je preselio na{ dragi babo, punac i dedo

Danas se navr{ava 6 mjeseci od preseljenja na ahiret oca na{ih dragih Almire i Amre

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je preselio na{ dragi babo, punac i dedo

KASIM (MU[AN) PAMUK Do prije sedam dana svijet je bio druga~iji, a mi sretniji. Hvala ti za sve lijepe trenutke koje si nam poklonio. K}erka Amira i zet Suad

KASIM (MU[AN) PAMUK Do prije sedam dana svijet je bio druga~iji, a mi sretniji. Hvala ti za sve lijepe trenutke koje si nam poklonio. Sin Ismir, snaha Selma i unuka Ema

Kolektiv Po{te 71210 Ilid`a 15153-1nd`

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je preselio na{ dragi zet

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je preselio na{ dragi zet

KASIM (MU[AN) PAMUK

KASIM (MU[AN) PAMUK

13584-1tt

13584-1tt

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se sedam dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

KASIM (MU[AN) PAMUK

KASIM (MU[AN) PAMUK

KASIM (MU[AN) PAMUK

Do prije sedam dana svijet je bio druga~iji, a mi sretniji. Hvala ti za sve lijepe trenutke koje si nam poklonio. K}erka D`emila, zet Fikret i unu~ad Arnela i Adis

Do prije sedam dana svijet je bio druga~iji, a mi sretniji. Hvala ti za sve lijepe trenutke koje si nam poklonio. K}erka Tima, zet Nijaz i unuke Delila i Amila

13584-1tt

13584-1tt

Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 1. 11. 2009. godine u 13.00 sati u ku}i rahmetlije u ul. Gornji Vele{i}i 45. O`alo{}eni: supruga Zahida i djeca Ismir, D`emila, Tima 13584-1tt i Amira sa porodicama

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Svastika D`ehva, bad`o Hamdo sa Arminom i Admirom 13584-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Punica Nura, {ura Sejdan sa suprugom Behkom te k}erkama Neirom i Sani13584-1tt tom

...za ovaj trenutak pripremajte se (hadis)

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom bratu, {uri i daid`i

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom bratu i {uri

MIRALEM (ALJO) MULAOMEROVI] S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem }emo ~uvati uspomene i sje}anja na tvoj blagi lik i tvoja dobra djela. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet, te vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. 15158-1nd` Tvoji: sestra Emina, zet Vahid, sestri~na Senija i sestri} Rasim

MIRALEMU MULAOMEROVI]U Od sestre Rabije i zeta [u}rije Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom bratu, dajd`i i {uri

na{em dragom ocu i suprugu

MIRALEMU MULAOMEROVI]U

MIRALEMU MULAOMEROVI]U

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: sestra Zehra, {ura Sadik, sestri~ne Elvedina, Elvira, Aida i Lamija, zetovi Ahmed i Amir 15160-1nd`

Ponosni smo {to smo te imali, a vje~no `alosni {to smo te izgubili. Neka te dragi Allah d`.{. nagradi za tvoju dobrotu. Sin Alija i supruga Mejra

15160-1nd`

15160-1nd`

Dana 30. oktobra navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog brata i daid`e

[IRI] SEMAIDA iz Jablanice Dragi Semke Uvijek si imao i ima}e{ posebno mjesto u mom srcu i tako }e uvijek biti. Smrt nije pitala kada te uzimala koliko te volimo i koliko }e{ nam nedostajati. Ostavio si neizbrisiv trag u na{im `ivotima. Ako te nismo mogli zadr`ati du`e, mo}i }emo uspomenu na tebe i tvoje djelo ~uvati vje~no. Voljeli smo te i uvijek }emo te voljeti. Tvoja sestra Smaila, Amil, Nermin, Sanita, Eta i Ema

PTT


Dnevni avaz

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

83

Dana 31. 10. 2009. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage

SABINE KARI], ro|. @IVOJEVI]

Neka niko ne ka`e da je tako moralo biti, da te na{a ljubav mogla spasiti `ivjela bi vje~no. Bez tebe ni{ta vi{e nije kao prije, a jedina utjeha su nam Arna i Mak. Izra`avamo duboku zahvalnost rodbini, prijateljima i kom{ijama, te posebno predstavnicima i svim zaposlenim radnim kolegama Op}ine Centar Sarajevo, koji na{u Sabinu isprati{e i uze{e u~e{}a u na{em bolu. Mama Baha i Faruk (Anana) Hasanbegovi} 13585-1tt

Dana 1. 11. 2009. navr{it }e se 7 tu`nih dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj priji Hibeku

HIBA SOKOLOVI], ro|. PROHI]

IBRAHIM - KREZO (MEHE) MUJKOVI] Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 1. 11. 2009. u 14.30 ul. Muhameda ef. Pand`e 257 Gornji Vele{i}i. K}erka Aldijana sa porodicom N

Dana 31. 10. 2009. godine navr{avaju se 52 tu`na dana od smrti na{eg voljenog supruga i oca

iz Konjica Te{ko je opisati bol i tugu u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati voljena i nikad zaboravljena. Hvala ti za svu ljubav koju si pru`ila na{oj k}erki Dijani i na{oj unu~adi Deniju i Uni. Nema rije~i ni suze koja mo`e nadoknaditi tvoj gubitak. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. Tvoji: Zuhra, Esad, Denis i Amela Hebibovi} iz Konjica PTT

Dana 31. 10. 2009. godine navr{ava se godina od prerane smrti na{eg dragog sina, brata i dajd`e

ALIJA (MUJA) HAJTI] MUNIB (NURIJE) MUJEZINOVI] Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i ~uvati uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 31. 10. 2009. godine u Sinanbegovoj d`amiji u Gora`du u 14.20 sati. S ljubavlju, tvoja supruga Devla, sinovi Sabahudin i Ismet, k}eri Jasmina, Sabiha, Besi736-1go ma, unu~ad i sestra Dervi{a

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju 1. 11. 2009. godine u 14 sati u stanu Radni~ka 6/IV. O`alo{}eni: majka Mevluda, sestra Muniba, sestri}i Adnan i Amar sa porodicama 13577-1tt

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

na{em dragom bratu, dajd`i i {uri

MIRALEMU (ALJO) MULAOMEROVI]U MIRALEMU MULAOMEROVI]U Od sestre Jasmine, zeta Midhata i sestri}a Nermina 15160-1nd`

Tvoj lik i tvoj osmijeh vje~no }e `ivjeti u nama. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoj bad`o Seno, svastika Dervi{a, sa djecom Emelom i Ernis

15159-1nd`

U subotu, 31. 10. 2009. godine navr{it }e se dvije tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{eg velikog prijatelja

RIFATA KA^ARA - RIF]ETA Sje}anje na tebe i tvoj lik, dobrotu, prijateljstvo i dru`enje sa tobom osta}e vje~no u na{im srcima. Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica ]osovi}: Erko, Fikreta, Faris i Lejla

13581-1tt

U subotu, 31. oktobra 2009. godine navr{avaju se dvije godine od kada je preselio na ahiret na{ voljeni suprug i babo

RIFAT KA^AR - RIF]E Ne pro|e ni dan a da ne mislimo na tebe, nedostaje{ nam. Voljeli bi da si sa nama, ali ti si na boljem svijetu. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da nas spoji sa tobom kada za to do|e vrijeme. Svi smo Allahovi i Njemu se vra}amo. Tvoji najmiliji: supruga Elvira, sin Edin, k}erke Edina i Sabina

13581-1tt


84

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz Danas, 30. 10. 2009. godine navr{ava se tu`na godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

ISMET (FEHIM) [U[KO Svi smo Allahovi i Njemu se vra}amo... Uvijek }e{ biti sa nama, u na{im srcima i mislima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. TVOJI: supruga Izeta, djeca Sada, D`emal, D`evad, Hasija, Suvada, Eniz, sa svojim porodicama

15171-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{e najmilije

Sa dubokim `aljenjem i tu`na srca izra`avamo iskreno sau~e{}e porodici povodom smrti na{e drage

HIBICE SOKOLOVI], ro|. PROHI] iz Konjica

HALIL [ABOVI]

BESIM KOD@I]

30. 10. 2006 - 30. 10. 2009.

30. 10. 2008 - 30. 10. 2009. Ai{a i [efkija Elezovi}, Sarajevo

S ljubavlju, zahvalno{}u i po{tovanjem, Kemal [abovi} i Suljo Halalki} sa obiteljima

15167-1nd`

15168-1nd`

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od smrti na{e drage profesorice

Dr. ABDULAH ([EMSO) RA[I] (PEDIJATAR)

1941 - 2009.

prof. dr. LJILJANA MILANOVI] - EICHBERGER

ZAHVALNICA

1938 - 2009. S ljubavlju i po{tovanjem njeni: Ned`mija, Mirsad, Emina, Suvad, Nabil, Meliha, Slavenka, Jana, Sanida, Huda, Vesna, Adisa, Raif, Merita, Faruk, Denisa, Melisa, Minka, Dragojla, Vukica, Alma, Nina, Aida, Amer, Samir, Ramiza, Sanela, Mirsada, Mersiha, Amira, 13587-1tt Lepa, Majda POSLJEDNJI SELAM

Ovom prilikom `elimo izraziti zahvalnost Nermini i Batku ^ehaji} na neizmjernoj podr{ci i pomo}i koje su nesebi~no pru`ali. Posebno se zahvaljujemo za po`rtvovanu njegu i pomo} medicinskom osoblju Centra za srce BH Tuzla, prof. dr. med. sci. Kabil Emiru i prim. dr. Terzi} Ibrahimu. Zahvaljujemo se prof. dr. med. sci. Solakovi} Emiru i osoblju Vaskularne hirurgije KCUS. Zahvaljujemo se prof. dr. Seniji Ra{i} i dr. Ismaru Ra{i}u. Njihova profesionalna pomo} i li~na briga su nam produ`ili vrijeme radosti s na{im ocem i suprugom. Najtoplije se zahvaljujemo najbli`oj rodbini i radnim kolegama, prijateljima i kom{ijama koji su uz nas u ovim najte`im trenucima, koji su podijelili tugu i bol s nama i ispratili na{eg dragog oca i supruga u vrt vje~nog mira. 13588-1tt O`alo{}eni tvoji: supruga Almasa, sin Admir i k}erka Almedina

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }e se TEVHID pred du{u

POSLJEDNJI SELAM

dr. ABDULAHU ([EMSO) RA[I]U pedijatru

1941 - 2009.

HASNIJI IMAMOVI]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`enet i vje~ni rahmet. Djever Mustafa sa porodicom 15169-1nd`

Ljubav prema tebi zna koliko boli praznina bez tebe. Tvoja dobrota, tvoj blagi lik i tvoje tople rije~i uvijek }e biti u na{im srcima. Na{e zajedni~ke trenutke rado pamtimo. Neka te u ti{ini vje~noga svijeta prati na{a ljubav ja~a od smrti i zaborava. Neka ti je rahmet plemenitoj du{i. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Nikada te ne}emo zaboraviti, s ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u, o`alo{}eni tvoji: supruga Almasa, sin Admir i k}erka Almedina 13588-1tt

efendije dr. ABDULAHA RA[I]A prou~iti u subotu, 31. oktobra 2009. godine u 14 sati, u ku}i o`alo{}ene porodice Ra{i} ul. Pe}ina 9. Vjeruju}i u Allahove ajete, spominjat }emo te u dovama i ~uvati od zaborava, sje}aju}i se tvog dragog lika, velikog srca i dobrote. Neka ti je vje~ni rahmet. 13588-1tt Supruga Almasa, sin Admir, k}erka Almedina

Dana 30. 10. 2009. navr{ava se sedam dana kako je preselio na ahiret dragi, dobri i veliki ~ovjek

SAMIR (RAMO) MURATOVI] Za nas si bio mjera ljudske dobrote i neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Sakiba i zet Red`o ^au{evi} sa djecom 13586-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 30. oktobra navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog brata i daid`e

[IRI] SEMAIDA AIDA GERMOVI] 30. 10. 2004 - 30. 10. 2009.

BAHRUDIN (HA[IM) KALAJD@ISALIHOVI]

S ponosom i tugom ~uvamo uspomene na tvoj dragi i plemeniti lik.

Ka`u da plemenite du{e kratko `ive, ali se dugo pamte.

Sin Benjamin, sestra D`enana, zet Mufid, sestri}i Anesa, 13583-1tt Emir i tetka Cica

Majka Ferida, brat Nazim, snaha Enisa, brati~na Elma i 13580-1tt brati} Emin

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se sedam najtu`nijih dana od smrti na{eg dragog oca, punca, djeda i pradjeda

na na{e drage roditelje

SJE]ANJE

Tvoji: k}erka Fikreta, unuke Melisa i Raisa, praunuk 13582-1tt Fe|a i zetovi Faruk i Fuad

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 8 tu`nih godina od kada je preselio na ahiret moj jedini brat

JASMIN - JASKO (ENVERA) [UVALIJA

ALIJE KUJUND@I]A

Volimo Te i mnogo nam nedostaje{.

iz Jablanice Dragi Maja Vje~no }u u svom srcu ~uvati uspomenu na tebe jer si bio ne{to posebno za sve nas. Mnogo je lijepih sje}anja, dobrote i plemenitosti koje si imao za sve nas. Volimo te i uvijek }emo te voljeti. PTT Tvoja sestra Saliha, Idriz, D`enana i D`enan

KUJO HALILOVI]

]AMILA HALILOVI]

30. 10. 1999 - 30. 10. 2009.

10. 8. 2007 - 10. 8. 2009.

U srcima vas vje~no ~uvamo, sa ljubavi i ponosom pominjemo. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 15157-1nd` Va{i najdra`i - porodica Halilovi}

Dragi brate, te{ko je `ivjeti bez tvog velikog srca i dobre du{e u kojoj je bilo mjesta za sve nas. Dragi Allah d`.{. da ti podari lijepi d`enet i njegove ljepote i vje~ni rahmet. 15142-1nd` Tvoji: jedini brat Dino sa suprugom Adisom


Dnevni avaz

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

85

POSLJEDNJI SELAM

MIRALEM MULAOMEROVI] 1955 - 2009.

Posljednji selam na{em velikom ~ovjeku i upravniku Od radnih kolega - Jusupovi} Haris, Beganovi} Hasib, @iga Ibro, Kadi} Bejadin, Veljkovi} Latifa, Fejzi} Edina, [ehovi} Elma, ]iko Hanka, Duran Enisa, Kraljevi} Spomenka, Ba{i} Senaid, Ba{i} Admir, Okanovi} Zila, Feri} Mehmedalija, Logo Amel, Bjelonja Safet, Brki} Almin, Bjeli} Munib, Hod`i} Ibro, Veli} Senad Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 15174-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{oj dragoj

prof. dr. LJILJANI MILANOVI] - EICHBERGER

MUNEVERI KRNI], ro|. SMAJOVI]

1938 - 2009.

29. 10. 2008 - 29. 10. 2009.

Smr}u prof. dr. Ljiljane Milanovi} - Eichberger Udru`enje oftalmologa Federacije BiH izgubilo je uzornog ~lana, nau~nika, profesora, velikog humanistu i ~ovjeka. Njen svijetli lik i djelo osta}e nam zauvijek u sje}anju kao uzor za budu}i rad. Udru`enje oftalmologa Federacije BiH

S dubokim po{tovanjem ~uvamo uspomenu na na{u dragu i plemenitu Muneveru.

N

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da se dana 31. 10. 2009. navr{ava godina od prerane smrti na{e mame, nane

Kolegice i kolege iz Union banke Sarajevo: Altijana, Lirija, D`evad, Esma, Senad, Armin, Mirsad, Enesa, Davorka, Fazila, Almira, D`enana, Atija, Meliha 15178-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE na na{u voljenu

MIRJANU SMAJI], ro|. ROGI]

SAMIR (RAMO) MURATOVI]

FAHRIJE - AMRE (OSMANA) DAUT Mada je evo ve} godina dana pro{la od kada nisi sa nama, tvoj lik i tvoje rije~i nikada ne}e biti zaboravljene - izbrisane iz na{ih srca. Neka ti je vje~iti rahmet. Tevhid }e se prou~iti 31. 10. 2009. (subota) u Alipa{inoj d`amiji poslije podne-namaza oko 12.30 h. Tvoja Velida, Ilma, Elma i Admir 13593-1tt

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je na{ dragi suprug, otac, brat, djever, daid`a, amid`a, tetak, punac, svekar i kom{ija preselio na ahiret

Bio si i bit }e{ vje~no u na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Sinovi Nedim i Damir sa mamom Ramizom Muratovi} 13592-1tt

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 40 dana od kako nije sa nama na{ dragi i nikad zaboravljeni

SJE]ANJE

ABDO (IBRAHIM) SAKI]

OMER (SALKO) PAMUK

1932 - 2009. Hvala ti na svemu {to si nam dao i u~inio za nas. Neka te dove prate na putu d`enetskom i molimo dragog Allaha da ti podari d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u d`amiji â&#x20AC;&#x17E;Vi{}aâ&#x20AC;&#x153; - @ivinice u 11.30 h prije d`ume namaza. O`alo{}ena porodica

iz Br~kog Pro{le su tu`ne ~etiri godine od kako nisi vi{e sa nama, ali znaj da voljeni nikad ne umiru dok `ive oni koji te vole. Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik, tvoju ljubav i dobrotu. Tvoji najmiliji: suprug Mustafa, k}i [ejla, brat Mirko sa porodicama, kao i ostala bli`a rodbina Tvoj grob u znak sje}anja posjetit }emo dana 30. 10. 2009. (petak) 13594-1tt godine u 13 sati.

TAIB (MEHEMEDA) SLADI] 1. 11. 1989 - 1. 11. 2009.

S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Maida, sinovi Mensur i Senad sa porodicama 15149-1nd`

Dana 30. 10. 2009. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog

13573-1tt

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 10 godina kako je preselio na ahiret na{ dragi

SMAJIL (HASE) BOGU]ANIN

ZULFO (NURKO) ]UREVAC

1999 - 2009.

Tuga i bol ne}e nikada prestati, a sje}anje na tebe vje~no }e trajati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}ena porodica 13591-1tt

Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. @ivot nestaje u jednom trenutku, ali sje}anja na tvoju neizmjernu ljubav i dobrotu ostaju zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Nevzeta, zet Ahmet, unuk Adnan, unuke 13576-1tt Anida i Sibela i zet Ahmed

SJE]ANJE

Dana 30. oktobra navr{ava se {esnaest godina od smrti na{eg dragog

DRAGANA PAVLOVI]A

Dragi na{ Smaj~e, Tvoj plemeniti lik, dobrota i ljubav koju si nam nesebi~nio pru`ao, `ivi vje~no u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Dragi tata, Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol i sje}anje na tebe. K}erka Aida sa svojim sinom Igorom

Tvoji: supruga Hanka, sin Faruk, snaha Zijada, k}erke Muzafera, Ferida, Emira i Mersija, zetovi Pa{o, Adnan i Muamer, unuci Fatih, Nedim, Hana, Bakir, Rijad i Emina 15176-1nd`

Dragane, Sje}anje na Tebe uvijek sa ponosom Ma|a

15175-1nd`


86

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz

Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, kumove, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

JELA RADOJEVI], ro|. SU[I] preminula dana 28.10. 2009. godine u 66. godini.

Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se dana 30. 10. 2009. godine u 14.00 ~asova na gradskom groblju Donji Miljevi}i. Povorka polazi ispred kapele. O@ALO[]ENI: suprug \or|e - Mi{o, sin Zoran, sestre Jovanka i Ivanka sa porodicama, djever Veselin, jetrve Jurka i Slavica sa porodicama i ostala 15129-1nd` mnogobrojna rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HIBA SOKOLOVI] (PROHI]) preselila na ahiret u ~etvrtak, 29. 10. 2009. godine u 80. godini.

D`enaza }e se obaviti u petak, 30. 10. 2009. godine u 14.45 sati na mezarju Musalla u Konjicu. O@ALO[]ENI: k}erka Suzana, sin Sanin, sestra Fatima Behlilovi}, snaha Dijana, zet Amir Begi}, unu~ad te ostala rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici PTT

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

...za ovaj trenutak pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RA[ID (IBRAHIM) HASTOR

MIRALEM (ALJO) MULAOMEROVI]

:

preselio na ahiret 27. 10. 2009. godine u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u gradu Dulmen u Njema~koj. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 31. 10. 2009. godine nakon podne namaza u mektebu Bare u Gora`du. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Sabija, k}eri Mirza i Ramiza, zetovi Emir i Esad, unu~ad Naida, Ernad, Ena, porodice Hastor, Sudi}, Sijer~i}, [iljak, te ostala mnogobrojna rodbina i 734-1go prijatelji

preselio na ahiret u ~etvrtak, 29. 10. 2009. godine u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. 10. 2009. godine, poslije ikindije namaza u selu Turovi, Trnovo. Prevoz }e biti obezbije|en ispred d`amije u Had`i}ima, poslije obavljenog d`uma-namaza sa zaustavljanjem na Ilid`i (ispred stare `eljezni~ke stanice). O@ALO[]ENI: supruga Mejra, sin Alija, sestre Zehra, Emina, Jasmina i Rabija, zetovi Sadik, Vahid, Midhat i [u}rija, tetka Rabija sa porodicom, svastike Dervi{a i Zejna, bad`e Seno i Izet, {ura Bajro sa porodicom, sestri}i Nermin i Rasim, sestri~ne Elvedina, Elvira, Aida i Senija, amid`i}i i teti}i te porodice: Mulaomerovi}, Novali}, Krupalija, Halilovi}, Kaleta, Smaji}, Fako, Had`ajli}, Gego, Dedovi}, Mehanija, Hromo, Plo~o, Godinjak, Had`i} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u ulici Tinohovska br. 15, Had`i}i. 15160-1nd` RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Dana 30. 11. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselio na ahiret na{ dragi

SJE]ANJE

kuma

ISMET KAHRICA FAHRIJA - AMRA DAUT Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erke Bahra i Amira, zet Jusuf i unuke Lejla i Selma 15179-1nd`

Ova godina je tu`nija bez tvog vedrog smijeha i dragog lika. Tvoji: Ada, Armin, Merima i Dragan Stefanovi}

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 20 godina od kada je tragi~no nastradao

Dana 30. 10. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti na{e drage

POSLJEDNJI POZDRAV

13561-1tt

SJE]ANJE

dragoj prijateljici i kom{inici

HALIL [ABOVI] 30. 10. 2006 - 30. 10. 2009.

AZRE (NEZIR) KURI]

AKIF (MEHO) KARAVDI]

iz Jablanice Svaki na{ dan, svaka na{a misao ispunjeni su ljubavlju i sje}anjem na tebe. Molimo Allaha d`.{. da te nagradi d`enetom a nama da da snage da do~ekamo dan vje~nog susreta, ljepotice na{a. Mami Sanela, babi Nezir, bra}a Adis i Haris, nana Saliha

S po{tovanjem i tu`nim sje}anjem. \evdo PTT

13543-1tt

JELENI SU[I] RADOJEVI]

Porodice Feraget i Zimi} 15172-1nd`

Iako te ne vidim, osjetim te... osjetim tvoj pogled, ~ujem tvoju rije~, jer ljudi kao ti nikad ne umiru. Tu su, samo ih mi ne vidimo. Bez suza, sa dovama molim Allaha d`.{. da ti podari d`ennet i vje~ni rahmet. Unuka Belma, zet Sinan, Daris i Dejla 15168-1nd`


Dnevni avaz

petak, 30. oktobar/listopad 2009.

87

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }e se na{im dragim

ESAD (HAMID) DURGUT

SEJMO (RAGIB) DURGUT

SEJO (SEJMO) DURGUT

MEMSUD ([EMSO) [ENDEROVI]

1974 - 1992 (exhumacija)

1933 - 1992 (exhumacija)

1974 - 1992 (exhumacija)

1976 - 1992 (exhumacija)

klanjati zajedni~ka d`enaza i prou~iti tevhid u selu Kuti (Sokolac) u nedjelju, 1. 11. 2009. u 13.00 sati. Prevoz je obezbije|en ispred Vije}nice sa polaskom u 11.00 sati. O@ALO[]ENI: porodice poginulih

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

HASNIJA (MEHE) IMAMOVI], ro|. DEDI]

HASNA (MUSTAFA) GECA

13528-1tt

preselila na ahiret u srijedu, 28. 10. 2009. godine u 78. godini.

preselila na ahiret u srijedu, 28. 10. 2009. godine u 61. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 30. 10. 2009. poslije d`umanamaza u 12.40 sati, ispred Hrasni~ke d`amije, a ukopat }e se istog dana na mezarju Kova~i - Hrasnica. Tevhid }e se prou~iti istog dana, odmah poslije d`enaze u ku}i merhume, ul. Igmanskih bataljona br. 71. (Hrasnica). RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: suprug Hamed, k}erke Fadeta i Rusmira, zet Fejzo, unuka Amna, bra}a Vejsil i Muhamed, snahe Suvada i Vahida, sestra Ai{a sa djecom, svekrva Ismija, djeverovi Mustafa i Abdulah, jetrve Emina i Mujesira, dajd`a Mehemed i dajd`inca Halida, tetka Behka, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, djeveri}i i djeveri~ne te porodice: Imamovi}, Dedi}, Kari}, Hrnji}, Had`i}, Sarajki}, Piknja~, Be{i}, Horman, Merdanovi}, Jahi}, [o{i}, Rami}, Re{idovi}, Mehanovi}, ^i~ak, Mrakovi}, ]enanovi}, Kaleta, Isi}, Memi}, Vite{ki}, Lindov, Mujagi}, Trti}, [udi}, Muharemovi}, te mnogo15137-1 brojna rodbina, prijatelji i kom{ije

D`enaza }e se klanjati u petak, 30. 10. 2009. godine u 12.30 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: sinovi Ra{~i} Muhidin - Dino i Memsudin, sestra Masa, unuci Admir i Almir, unuke Ema i Ajla, praunuk Ajdin, snahe Almina, Enika, Magbula i Mirela, brati} Mustafa, brati~na Elza, porodice: Geca, Ra{~i}, Fra{to, Milivojevi}, Muli}, Tahirovi}, Du~i}, Trgo, Hajri}, Sijami}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti u Sinanbegovoj d`amiji u petak, 30. 10. 2009. godine nakon d`uma namaza. PRIJEVOZ OBEZBIJE\EN. 737-1go

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi PRVI RATNI KOMANDANT 108/215. mtbr

MUHAMED TOKALI]

pukovnik FARID (HAMDIJA) MUJKANOVI]

dana 28. 10. 2009. godine preselio na ahiret u 81. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 30. 10. 2009. godine u 15,30 sati na groblju Drenova u Rijeci, Hrvatska. O@ALO[]ENI: supruga Fadila, sin Ned`ad, k}erka Na|a, sestra Hedija, sestri}i Denijal i Ned`ad, unu~ad, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 601-1ze Ku}a `alosti: Dira~je 107/a, Grivice br. 6, 51000 Rijeka

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[A]IR (MURADIFA) KADI] exhumacija ubijen od zlo~ina~ke ruke u maju 1992. godine u 59. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 31. 10. 2009. godine u 12.30 sati ispred Turhaneminbegove d`amije u Ustikolini, a ukop }e se obaviti na mezarju Prizren. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 31. 10. 2009. godine nakon podne namaza u Turhaneminbegovoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Rasema, sinovi Himzo i Mirzet, k}erke Munira, Sehija, Zehra, Emira i Mirzeta, unuci Mirnes, Enes, Elvir i Dean, unuke Mirela, Enisa, Elvira, Jasna, Edina, Anela, Maja i Amela, bra}a Mehmed i Taib sa porodicama, sestra Taiba sa porodicom, snaha Mejrema, zetovi, dajd`a Tahir, brati}i Sejmo, Ejub, Hasib, Sabit, Nermin, Emir, Muradif, Memsur sa porodicama, brati~ne Sabina i Munevera sa porodicama, sestri} Memsur sa porodicom, sestri~ne Memsura i Mirela sa porodicama, {ure Ramo i Rasim sa porodicama, svastike I{a i Rabija sa porodicama, te porodice Kadi}, Podrug, Isanovi}, Dugonji}, Hasovi}, Toporan, Uvejizovi}, Milisavljevi}, Bajrovi}, Tabak, Mustafi}, Suljevi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 728-1go

iz Mao~e preselio na ahiret, dana 27. 10. 2009. godine, u 47. godini. D`enaza }e se obaviti 30. 10. 2009. godine u 14,15 sati ispred d`amije u Mao~i, poslije ikindije namaza. D`enaza polazi ispred ku}e `alosti u 13.45 h. Komemorativni skup }e se odr`ati istog dana u 11 sati u Domu kulture BR^KO. O@ALO[]ENI: majka Ramzija, otac Hamdija, sestra Fahira, supruga Adisa, sinovi Rejhan i Edin, porodice Mujkanovi}, Imamovi} i ostala rodbina, njegovi saborci, PTT kom{ije i prijatelji

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAMID (ALIJA) VATRE[

NURA (RED@EP) FESTI], ro|. [I[I]

preselio na ahiret u srijedu, 28. 10. 2009. godine u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 31. 10. 2009. godine u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Hankija, sin Hamdija, k}erka Sabina, unuci Nihad i Dino, unuka Suaneta, bra}a Abid i Mehmedalija, sestre Razija i Ajnija, zet Venir, brati}i, sestri}i, amid`i}i, amid`i~ne, te porodice: Vatre{, Hod`i}, Cocali}, Curi}, Ru~i}, ^oli}, Omanovi}, Kulovac, Hajri}, Rami}, Liko, Halilovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Branislava Nu{i}a br. 35, Ned`ari}i. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en iz Ned`ari}a - ispred {kole â&#x20AC;&#x17E;Aleksa [anti}â&#x20AC;&#x153; sa polaskom u 12.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

... za ovaj trenutak pripremajte se - hadis Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi i nikad pre`aljeni

SEJO (SEJMO) DURGUT preselio na ahiret kao {ehid 1992. godine u 16. godini od zlo~ina~ke i du{manske ruke. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 1. novembra 2009. u mjestu Kuti u 13.00 sati poslije podne namaza. Prevoz obezbije|en, polazak u 11 sati sa Vije}nice. DUBOKO O@ALO[]ENA FAMILIJA IMAMOVI]: sestra Suada, zet Bego, ro|aci Ka13572-1tt sim i Adisa, Din, D`ana, Fadil Suba{i} iz ^ikaga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

preselila na ahiret u srijedu, 28. 10. 2009. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. 10. 2009. godine u 15.00 sati na mezarju Obradovac - Gradi{ka. O@ALO[]ENI: sin Mirsad, k}eri Hatid`a, Ai{a i Mirsada, zetovi Rifet, Mirsad i Ibrahim, snaha Asima, unu~ad Samir, Nensi, Edin, Haris, D`enan, Mirza i Aj{a sa porodicama, djever Mesud sa porodicom, te porodice: Festi}, [i{i}, Kuduzovi}, Pa{i}, Husejnovi}, Mahmutovi}, [ari}, Salihba{i}, Muri}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i merhume u Gradi{ci, u 14.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

111

... za ovaj trenutak pripremajte se - hadis Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi, nikada pre`aljeni

SEJMO (RAGIB) DURGUT preselio na ahiret kao {ehid 1992. godine u 59. godini od zlo~ina~ke ruke. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 1. novembra 2009. u mjestu Kuti u 13.00 sati poslije podne namaza. Prevoz obezbije|en, polazak u 11 sati sa Vije}nice. O@ALO[]ENI: k}erka Suada, zet Bego, unuci Kasim i Adisa, praunuk Din, snaha 13572-1tt D`ana Imamovi} i zet Fadil Suba{i} iz ^ikaga


88

Petak, 30. oktobar/listopad 2009.

Dnevni avaz ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi tata, dida, brat, svekar i amid`a

RAGIB (SMAJO) ALI] preselio na ahiret u utorak, 27. 10. 2009. godine u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. 10. 2009. godine u 14.00 sati na porodi~nom mezarju Kukavice - Rogatica. O@ALO[]ENI: supruga Vasvija, sinovi Sakib, Salim, Zahid i Amir, snahe Zineta, Nevzeta, Zumra i Senada, zet Ramo, unu~ad Amer, Edin, Samira, Almira, Aida, Mirela, Irma, Indira, Aldijana i Melisa, praunu~e Sanjin, sestra Naza sa porodicom, {ure [emso, Edhem, Hajro i Mustafa sa porodicama, svastike \ira, Nezira i Zina sa porodicama, amid`i}i, amid`i~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Ali}, Smaji}, Ajnad`i}, [u{a, Dobra~a, Dolovi}, Mulahasanovi}, D`ananovi}, Bajraktarevi}, Kujovi}, Maka{, Ma{i}, Pleho, Durmi{evi}, Hara~i}, ^uhara, Torlak, ]ati}, ^orbo, Popovi}, Feriz, Smajlovi}, ^amd`ija, @iga, Kurti}, ^aldarevi}, Goli}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz Ned`ari}a - Fabrika „Bitumenka“ sa polaskom u 10.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima Otoka i Vije}nica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 15140-1nd`

TEUFIK VRBANJAC ro|en 15. 5. 1932. godine iz Bosanske Gradi{ke

preselio na ahiret 24. 10. 2009. godine u 77. godini. Obavje{tavaju se rodbina i prijatelji da }e se na{em dragom

ESAD (HAMID) DURGUT 1974 - 1992.

D`enaza }e se obaviti dana 31. 10. 2009. godine u Bosanskoj Gradi{ci u Musali u 13.00 sati. O@ALO[]ENI: djeca: Elvir, Osman, Aksa, Elvira, Jordana, Sanela, unuci: [ejla, Hari, Hase, Dino, Ermin, Robi, Pegi, Denis, Elma, Azra, Jasmina, praunuci: Emina i Armin, pastorci: Muris i Mubera, brat Munib sa familijom, zetovi: Emir, Damir i Jurica, snahe Barica, Izeta, Nejra i Melisa, amid`i}i Braco i Zlata sa familijom PTT

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NED@MIJA (OSMAN) HAJRI], ro|. SARA^I] PAZAR^EVI]

exhumacija klanjati d`enaza i prou~iti tevhid u selu Kuti (Sokolac), 1. Novembra 2009., u 13.00 sati. Prevoz obezbije|en ispred Vije}nice u 11.00 sati. O@ALO[]ENI: otac Hamid, majka Ai{a, sestre Esma i Begzada, zet Midhat, tetke Ai{a, Begza, Mula, Masa, Hata, Behara i Ifeta, dajd`e Rifet, Ibrahim, Nail, Ekrem, tetci Ibro, Hamdo, Smail i Durak. Porodice: Durgut, Glasi}, Mujki}, ^au{evi}, Lutvi}, Imamovi}, [ehovi}, [ahinagi}, Pa~ariz, Ferhatovi}, Karaj~i}, Korman, Deli}, Delihasanovi}, Hrustemovi}, Sokolovi}, [enderovi}, Vrabac, Salispahi}, Kustura, Pa{i}, Dedi}, Klico, Klis, Murti}, D`indo, Alikadi}, Karga, te ostala rodbina i prijatelji 13532-1tt

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ERDUAN (ISMET) ATAGI]

preselila na ahiret u srijedu, 28. oktobra 2009. godine, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. oktobra 2009. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Azra i Alma, sestra Nad`ija, zet Halil Buri}, unuci Vedad, Alisa, Haris i Emir, praunu~ad Sara i Haris, sestri} Edin, sestri~ne Aida i Edina te porodice Hajri}, Buri}, Radon~i}, Huremovi}, Turkovi}, [ubo, Islamovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije d`ume namaza (u 13.00 sati) u d`amiji ^ekalu{a. Ku}a `alosti: Kevrin Potok br. 1. 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MIRALEM (ALJO) MULAOMEROVI] preselio na ahiret u ~etvrtak, 29. 10. 2009. godine u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. 10. 2009. godine poslije ikindije namaza (14.30 sati) na mezarju Turovi - Trnovo. O@ALO[]ENI: supruga Mejra, sin Alija, sestre Zehra, Emina, Jasmina i Rabija, zetovi Sadik, Vahid, Midhat i [u}rija, tetka Rabija sa porodicom, svastike Dervi{a i Zejna, bad`e Seno i Izet, {ura Bajro sa porodicom, sestri}i Nermin i Rasim, sestri~ne Elvedina, Elvira, Aida i Senija, amid`i}i, teti}i, te porodice: Mulaomerovi}, Novali}, Krupalija, Halilovi}, Kaleta, Smaji}, Fako, Had`ajli}, Gego, Dedovi}, Mehanija, Hromo, Plo~o, Godinjak, Had`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul. Tinohovska br. 15, Had`i}i. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred gradske d`amije Had`i}i sa polaskom u 13.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na terminalu Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

preselio na ahiret u srijedu, 28. 10. 2009. godine u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. 10. 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: rodbina i prijatelji, te porodice: Atagi}, Alikadi}, Repovac, Kuljuh, Dizdarevi}, Kova~evi}, Bajraktarevi}, D`emid`i}, te korisnici KJU „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111 Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je iznenada preselio na ahiret dana 28. oktobra 2009. godine u 76. godini na{ dragi otac, djed i brat

NUSRET (rahm. FAZLIJE) BILALOVI] D`enaza milog nam rahmetlije obavit }e se u petak, 30. oktobra 2009. godine u 14.00 sati na muslimanskim mezarima na Boninovu u Dubrovniku, a tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u isto vrijeme. O@ALO[]ENI: sin Edin, k}er Alida, brat Ismet, sestre Munevera i Emira, zet Samir, unuka Melika, unuk Rijad, zetovi Mirko i Sulejman, {ura Fahrudin, sestri}i i sestri~na, te obitelji Bilalovi}, \ulan~i}, Karamehmedovi}, Kreso, Ivi} i Islamovi}, te ostala mnogobrojna roN dbina i prijatelji.

Dana 28. 10. 2009. godine u 90. godini preselila je na ahiret

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da su

AJKA (ud. HASANA) KRE^INI], ro|. [IRI]

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BE[O (BE[O) MUJI] preselio na ahiret u ponedjeljak, 26. oktobra 2009. godine, u 17. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. oktobra 2009. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Rahima, sestre Rajka, Elma, Indira i Sunita, zet Salih Me{kovi}, dedo Mujo, nana Rukija, daid`e Muhamed, Elvis, Muriz i Nurija, tetke Fikreta i Esma, daid`inice Raifa, Zlata i Zeniba, tetci Muho i Alija, amid`a Neboj{a, o~uh Vacko, te porodice Muji}, Beganovi}, Me{kovi}, Bajri}, Oki} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Jorda111 nskoj d`amiji na Grbavici. Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

VAHDETA NAKI], ro|. BE[LAGI] iz Dervente preselila na ahiret u srijedu, 28. oktobra 2009. godine, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. oktobra 2009. godine u 14.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sin Ned`ad, k}erke Ned`ida - Nad`a i Naida, brat Vahid, sestra Hajra, snahe Hidajeta i Halima, zet Bo`idar, unu~ad Alen, Belma, Amir, Neboj{a i Nata{a, praunuka Leila, te porodice Naki}, Be{lagi}, Had`iabdi}, Porobi}, Joksi}, Vugdali}, Tarabar, Gokovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i 111 `alosti u ulici Topal Osman pa{e br. 17/I.

iz Jablanice

ASIM i VASVIJA ]UTUK tragi~no izgubili `ivote u Americi 25. 10. 2009.

Porodica ]utuk i Kaljanac

15105-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

[E]A GLADOVI], ro|. JUGOVI] preselila na ahiret u srijedu, 28. oktobra 2009. godine, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. oktobra 2009. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti (ul. Abdulaha Bo{njaka br. 5 - Sokolje) sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug Ahmet, sinovi Ahmo i \emo, k}erke [ahniza i D`emka, zetovi Ferid i Salko, snahe Mula i \emka, sestre Mu{ka, Vasvija, Haska i Duda, unuci i unuke, praunu~ad, zaove, sestri}i, teti}i te porodice Gladovi}, Jugovi}, Pod`i}, Kozi}, [piodi}, Kari}, Zejnilovi}, Muminovi}, Kulovac, Nokto, ]esko, Omanovi}, Rami}, Otajagi}, Ali}, Cocali}, Sali} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 111

D`enaza polazi dana 30. 10. 2009. godine (petak) u 14.30 sati ispred d`amije u Jablanici. D`enaza }e se klanjati na haremu Lug u 14.45 sati, gdje }e se obaviti i ukop. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: k}i [a}ira, sinovi Red`o, Ibro, Alija, [a}ir i Salih-Daka, nevjeste Emira, Ismija, Rabija, Kimeta i Kadira, unu~ad, praunu~ad te porodice Kre~ini}, [iri}, Buri}, Zebi}, Maslo, Jusufovi}, D`afi}, Neziri}, Hamza, Kari}, \elmo te ostala mnogobrojna rodbina, PTT kom{ije i prijatelji.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

]AMA [ERIFOVI], ro|. HASOVI] preselila na ahiret u srijedu, 28. oktobra 2009. godine, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. oktobra 2009. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Husein, snaha Sajma, unuka Vildana, unuk Nermin, te porodice [erifovi}, Hasovi}, Abaz i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Olimpijska br. 6/I. 111

POKOPNO DRU[TVO

"BAKIJE"

SARAJEVO

OSNOVANO 1923

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH. tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com


sport

89

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

REPREZENTACIJA Delegacija NSBiH na sastanku u Lisabonu

Za bh. navija~e 3.500 ulaznica Cijene 25 i 30 eura Portugalci nam nisu mogli obezbijediti jo{ karata, ka`e U{anovi} Generalni sekretar Nogometnog saveza BiH Munib U{anovi} i sekretar stru~nog {taba reprezentacije Elmir Pilav ju~er su u Lisabonu razgovarali sa doma}inima iz Nogometnog saveza Portugala, te obi{li stadion Lu` na kojem }e na{a selekcija gostovati 14. novembra, u prvom me~u bara`a za Svjetsko prvenstvo.

Incko i Ingli{ u Lisabonu

Ve}i broj karata Najvi{e vremena se razgovaralo o navija~ima. ^elnici NSBiH su kod Portugalaca poku{avali isposlovati ve}i broj ulaznica. Stadion Lu` na kojem }e biti odigrana prva utakmica bara`a

- Za sada smo dobili 3.000 ulaznica za navija~e na jugozapadnom dijelu stadiona, te jo{ 500 ulaznica prve kategorije. Va`no je ista}i da na{i navija~i na stadionu ne}e biti ogra|eni. Tako|er, dogovorili smo liberalniji na~in kupovine karata, o ~emu se zainteresirani mogu informirati na internet-stranici na{eg saveza (www.nfsbih.net). Cijene su 25 i 30 eura.

U{anovi}: Liberalniji na~in kupovine ulaznica

Portugalci nam trenutno nisu mogli iza}i u susret i obezbijediti jo{ ulaznica, ali su nam obe}ali da }e razmotriti sve opcije - rekao nam je U{anovi}.

Mali interes Reprezentacija BiH }e tokom boravka u Lisabonu najvjerovatnije biti smje{tena u hotelu „Merriot“, kojeg od stadiona Lu` dijeli desetak minuta vo`nje, a

U{anovi} nam je rekao kako }e sigurno sa reprezentacijom BiH u Lisabon putovati visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko), ambasador SAD u BiH ^arls Ingli{ (Charles English), te ambasador Portugala u BiH Antonio Boteljo de Souza (Antonio Botelho de Sousa). - Incko i Ingli{ su nam potvrdili da sigurno ovaj put idu sa reprezentacijom BiH, te da `ele dati podr{ku na{oj selekciji i dr`avi na putu do Svjetskog prvenstva - rekao nam je U{anovi}. sli~na je udaljenost i od lisabonskog aerodroma. Portugalski savez }e za me~ u Zenici 18. novembra dobiti 600 ulaznica, ali su U{anovi}u i Pilavu doma}ini u Lisabonu rekli da ne o~ekuju veliki interes za revan{ susret bara`a. A. NOVALIJA

Portugalac se oporavlja, ali ne tako brzo

Ronaldo jo{ sedmicu van terena Mada su portugalski mediji pro{le sedmice objavili kako }e se Kristijano Ronaldo (Cristiano) na teren vratiti u utakmici Lige prvaka protiv Milana, koja se igra 3. novembra, napada~ Reala ipak }e na bolovanju biti sedmicu du`e. Me|utim, kada je rije~ o susretima bara`a za Svje-

tsko prvenstvo 2010. godine protiv selekcije BiH, Ronaldo bi trebao biti spreman. Portugalski as van stroja je od polovine oktobra, kada je u pobjedi Portugala nad Ma|arskom ozlijedio ~lanak. Iz Reala su objavili da je Ronaldov ~lanak u bo-

Rat vra~eva Ronalda je, prema vlastitom priznanju, povrijedila Paris Hilton! Najve}a ameri~ka besposli~arka izjavila je da je unajmila vra~a da na Portugalca baci zle ~ini, ljuta {to je prekinuo vezu s njom. Izvjesni vra~ Pepe ranije je izjavio kako je njego-

ve usluge zatra`ila osoba bliska jednom od najboljih fudbalera svijeta, na {to su Ronaldovi prijatelji anga`ovali drugog, dobrog vra~a, koji je s njega trebao skinuti uroke. U me|uvremenu, ritual skidanja uroka izvr{ili su i peruanski sve{tenici.

Ronaldo: ^lanak je bolje, ali ne mnogo

ljem stanju, ali ne toliko da se sljede}e sedmice vrati na teren. Portugalac }e umjesto toga morati na novi pregled. Real je do Ronaldove ozljede dobio

sve me~eve ove sezone, ali onda je u narednih pet do`ivio tri poraza, uklju~uju}i i onaj sramotni od tre}eliga{a u Kupu [pani(M. T.) je od 0:4.

Verderov Portugalac `eli igrati u bara`u

Almeida o~ekuje poziv za me~eve sa BiH Napada~ Verdera i reprezentacije Portugala Hugo Almeida izjavio je u intervjuu za njema~ke medije kako o~ekuje poziv u selekciju koja }e se

14. i 18. novembra u okviru bara`a za odlazak na Svjetsko prvenstvo sastati sa BiH. - Portugalac vrlo dobro poznaje okosnicu repreze-

ntacije BiH koju ~ine igra~i iz Bundeslige. - Veoma su opasni u veznom redu i napadu. Ne}e biti lako. To niko ne smije ni

pomisliti. Obje utakmice }e biti veoma te{ke i morat }emo dati sve od sebe da pro|emo na Svjetsko prvenstvo (A. N.) - smatra Almeida.

Cocali}: Jo{ ne razmi{ljam o tome

Ako ne prona|e klub u inozemstvu

Sarajevo `eli Edina Cocali}a Trebali smo razgovarati, ali to se jo{ nije desilo, ka`e stoper @eljezni~ara Edin Cocali} prelazi iz @eljezni~ara u Sarajevo, informacija je koja je ju~er procurila u javnost, ali koja tek treba da se potvrdi u narednih nekoliko mjeseci. Naime, iz izvora bliskih Fudbalskom klubu Sarajevo saznajemo da je klub s Ko{eva zainteresiran da dovede stopera @eljezni~ara, ali pod uvjetom da se ne ispuni Cocali}eva `elja da u predstoje}em zimskom prijelaznom roku prona|e anga`man u inozemstvu. Cocali}, kojeg je menad`er @eljezni~ara Amar Osim zbog odugovla~enja u pregovorima o potpisu novog ugovora s klubom s Grbavice nedavno izbacio iz

postave, potvrdio je da je kontakata bilo, ali da jo{ nije ni{ta dogovoreno. - Istina je da smo trebali razgovarati, ali se to do sada jo{ uvijek nije dogodilo. Za sada mi je prioritet poku{ati prona}i anga`man u inozemstvu, ali ako se to ne desi, onda }u morati mijenjati planove. Me|utim, jo{ ne razmi{ljam o tome - rekao nam je ju~er Cocali}, kojem ugovor sa @eljezni~arom istje~e u predstoje}u zimu. Ukoliko bi se desilo da Cocali} zaista prije|e u Sarajevo, on bi bio drugi fudbaler na Ko{evu koji je zamijenio dres gradskih rivala. U sada{njoj postavi bordo tima to je u~inio i Edin Dudo. M. T.

Vele` isplivao iz nemirnih voda

Protiv Rudara pred tv kamerama Na kursu stvaranja ozbiljnog kluba, koji `eli svoje mjesto u vrhu bh. fudbala, Vele` je za trenutak uplovio u nemirne vode iz kojih je ipak isplivao manirom ~vrstog i ozbiljnog kolektiva. Naime, nakon {to je trener Abdulah Ibrakovi} prijavio Disciplinskoj komisiji kluba Elvira ^oli}a, Milana Kne`evi}a i Edina [e~i}a zbog nesportskog na~ina `ivota, Uprava je stala ~vrsto uz njega i odrezala sankcije standardnim prvotimcima. ^oli} i Kne`evi} su ka`njeni maksimalnom nov~anom sankcijom, a [e~i} je izba~en iz ekipe i, prema svemu sude}i, zavr{io je epizodu u Vele`u. - Vele`ov dres je na prvom mjestu i svima treba biti jasno da je to svetinja. Nema nezamjenljivih, svi su igra~i u istom polo`aju ka`e Ibrakovi}.

Ibrakovi}: Vele`ov dres je svetinja

Iz tabora „Ro|enih“ sti`e jo{ jedna novost - utakmicu Vele` - Rudar Prijedor (nedjelja, 14.30) prenosit }e BHT. - Ovaj prijenos je svojevrsna najava ugovora koji bismo trebali potpisati za proljetni dio prvenstva, kako bi publika u cijeloj BiH mogla gledati Vele` na televiziji - ka`e direktor kluba F. I. Sedin Tanovi}.

UEFA kaznila zagreba~ki klub

Dinamu oduzeta tri boda u Euroligi Hrvatski prvak Dinamo ka`njen je oduzimanjem tri boda u grupi A Eurolige i sa dvije doma}e utakmice bez gledalaca zbog izgreda svojih navija~a, objavila je Evropska fudbalska federacija (UEFA), prenose agencije. Navija~i Dinama nedavno su izazvali velike inci-

dente na gostovanju u rumunskom Temi{varu, a drasti~noj kazni pridonijeli su u~estali neredi na utakmicama ovog kluba. Dinamo je prije ove odluke imao tri boda iz tri utakmice grupe A. Sada nema nijedan, pa }e plasman me|u prva dva tima koje idu dalje (E. J.) biti vrlo te`ak.


90

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

sport

Spektakularna nagradna igra „Po{alji SMS i do`ivi urnebes“

„Avaz“ vodi 40 ~italaca na utakmicu Portugal - BiH Svakog dana nagra|ujemo najsretnije - prvih osam dana izvu}i }emo po dvoje dobitnika, a narednih osam po troje, koji }e bodriti nogometnu reprezentaciju BiH na stadionu Lu` u Lisabonu

Kemal Kari} izvukao nove dobitnike u nagradnoj igri

U Lisabon idu i Mustafa Radi{evi} iz Toj{i}a i Adis [ehovi} iz Had`i}a SMS broj: 091/610-102

Ukucajte klju~nu rije~ GL (razmak) pa broj pod kojim je ta~an odgovor

Pitanje za petak, 30. oktobar:

KOJI JE NA[ REPREZENTATIVAC ^LAN MOSKOVSKOG KLUBA CSKA? Dobitnike dva

1. KENAN HASAGI] 2. ELVIR RAHIMI] 3. ADMIR VLADAVI]

N

ajtira`niji bh. list „Dnevni avaz“ priredio je za svoje ~itaoce spektakularnu nagradnu igru u sklopu koje }e 40 najsretnijih imati priliku bodriti nogometnu reprezentaciju BiH u historijskom susretu s Portugalom 14. novembra u Lisabonu. Nagra|eni }e avionom otputovati u portugalsku prijestonicu u petak, 13. novembra. Dan kasnije }e na stadionu Lu` navijati za na{u reprezentaciju u me~u bara`a za Svjetsko prvenstvo 2010. Povratak je zakazan u nedjelju, 15. novembra. Svakog dana nagra|ivat }emo najsretnije - prvih osam dana nagradu }e dobiti po dvoje, a narednih osam

putovanja u Portugal za ~etvrtak, 29. oktobar, izvu}i }emo danas, a objaviti u sutra{njem broju „Dnevnog avaza“

po troje na{ih ~itatelja koji u konkurenciju ulaze slanjem SMS-a na broj 091/610-102. Potrebno je ta~no odgovoriti na pitanje koje objavljujemo svakog dana. Cijena poruke je 1,20 KM, plus PDV. U konkurenciji za dnevnu nagradu bit }e SMSovi primljeni do pono}i. To zna~i da SMS koji {aljete u toku jednog dana ulazi u konkurenciju za nagrade isklju~ivo tog dana. Sutradan, u podne, vr{imo izvla~enje, a dobitnike nagrada objavit }emo u broju „Dnevnog avaza“ od narednog dana (pojednostavljeno - nagra|eni za subotu bit }e izvu~eni u nedjelju, a njihova imena objavljena u ponedjeljak).

Nagradna igra zavr{ava u nedjelju, 8. novembra, s tim da }e tog dana u konkurenciji za nagrade biti samo SMS-ovi pristigli do 22 sata, kako bismo dobitnike mogli objaviti ve} sutradan, u ponedjeljak, 9. novembra (istog dana }emo objaviti i nagra|ene za subotu, 7. novembra). Ukoliko dobitnik ne bude ispunjavao uvjete za dobivanje {engenske vize ili zbog bilo kojeg drugog razloga ne bude mogao putovati u Lisabon, nagrada se mo`e prenijeti na drugu osobu. Za sva eventualna pitanja ili informacije o preuzimanju nagrada mo`ete pozvati telefone broj 033/281356 ili 033/281-418.

Kemal Kari}, nekad poznat kao najmla|i amputirac u BiH (1992. je kao ~etveromjese~na beba u granatiranju Sarajeva izgubio nogu, a u istom napadu mu je poginula majka), a danas kao uspje{an ~lan Kluba sjede}e odbojke Spid i potencijalni reprezentativac BiH, ju~er je u na{oj redakciji izvukao dvoje novih putnika u Lisabon. Kemo (17) je izvukao brojeve Mustafe Radi{evi}a (45), profesora iz Toj{i}a, te Adisa [ehovi}a (32) iz Had`i}a. - Drago mi je da sam obradovao te ljude i `elim im sre}u na putovanju, kao i na{oj reprezentaciji da pro|e Portugal i izbori plasman na SP - izjavio je Kemo. Radi{evi}, kao ni brojni od na{ih prija{njih dobi-

Pokloni iznena|enja dobitnicima Osim toga {to }e odvesti 40 ~italaca u Lisabon na utakmicu Portugal BiH, „Dnevni avaz“ }e sretnim dobitnicima uru~iti i poklon pakete. Zasad, neka ostane tajna {to smo to pripremili najsretnijim u~esnicima na{e nagradne igre „Po{alji SMS i do`ivi urnebes“.

Kari} je obradovao dvojicu na{ih ~italaca

(Foto: M. @ivojevi})

[ta uklju~uje nagrada Svakom od 40 dobitnika pripada sljede}e: z Avionska karta Sarajevo - Lisabon - Sarajevo z Smje{taj (dvije no}i) u hotelu s pet zvjezdica z Pla}ena viza i osiguranje z Ulaznica za utakmicu tnika, isprva nije mogao vjerovati da je ba{ njemu pripalo nagradno putovanje na utakmicu bara`a za Svjetsko prvenstvo. - U `ivotu nikada nisam ni{ta dobio u nagradnim igrama i tim je moja sre}a jo{ ve}a - kazao nam je Radi{evi}, koji je radost podijelio sa svojim u~enicima u Srednjoj {koli u Kalesiji. Na{ drugi dobitnik za srijedu, ina~e uposlenik na

Aerodromu Sarajevo, i ranije je bio uz dr`avni tim u utakmicama na strani. - Nekoliko puta pratio sam reprezentaciju na gostuju}im utakmicama, posljednji put u Luksemburgu, ali ova u Portugalu je ne{to zaista posebno i presretan sam {to }u bodriti na{ tim u Lisabonu - rekao je [ehovi}.

www.formula-kladionica.com 039 685 230 www.globalnet.ba

FTV teleteks: 690-696


sport

91

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

ITALIJA

KUP BiH @eljezni~ar uvjerljivo savladao ekipu Rudara iz Prijedora

Tri gola za „zimnicu“ Pobjeda od 3:0 na doma}em terenu otvorila vrata proljetnog polufinala Pobjeda od 3:0 nad Rudarom u prvoj utakmici ~etvrtfinala Kupa BiH trebala bi biti dovoljna @eljezni~aru da prezimi u najmasovnijem takmi~enju i plasira se u polufinale. Iako su „Plavi“ ponovo odigrali neobi~nu utakmicu, u kojoj su mnogo bolji bili u prvom dijelu i kada nisu imali prednost igra~a vi{e, uvjerljiv trijumf zadovoljio je menad`era i trenera Amara Osima. - Postigli smo golove iz akcija, imali jo{ tri ili ~etiri stopostotne prilike, i s te strane moram biti zadovoljan. Istina je da ponovo nismo ba{ dobro iskoristili situaciju u kojoj je protivnik ostao bez igra~a, ali ostvarili smo cilj.

Amauri slavi gol sa saigra~ima

Odigrane utakmice desetog kola

Milan u nadoknadi prosuo pobjedu Napoli u samom fini{u s 0:2 do{ao na 2:2 Sjajni Juventus

Bu~an u akciji: Isplatila se ofanzivnija taktika

@ujo dobio opkladu Amar Osim je izgubio opkladu od predsjednika @eljezni~ara Sabahudina @uje, koji je nakon prvenstvene utakmice protiv Vele`a rekao da }e „Plavi“ uvjerljivo savladati Rudar. - Rekao sam da }e biti ~etiri razlike, Amar je

smatrao da }e biti mnogo neizvjesnije, pa je ~ak moju ponudu „smanjio“ na tri gola. Odli~no je da su se moje prognoze ispunile, a ne}e ga puno ko{tati, neka po~asti raju i dosta je govorio je @ujo poslije me~a.

Rezultat od 3:0 lijepa je zaliha za revan{ - ka`e Osim. Odluka da postavi ne{to ofanzivniju postavu nego u pro{lim me~evima, sa Serdarevi}em, Bu~anom i [imi}em u sastavu, pokazala se odli~nom. Ve} sredinom prvog dijela postignuta su dva gola i rije{eno pitanje pobjednika. Ve} u nedjelju (Grbavi-

(Foto: J. Brutus)

ca, 14 sati) @elju ~eka novi duel u Premijer ligi, protiv gradskog rivala Olimpika. - Pa, sama ~injenica da je Olimpik bolje plasiran od nas na tabeli govori kako nas ~eka te`ak posao. Kvalitetna su i disciplinirana ekipa, remizirali su sa Sarajevom, pobijedili Zrinjskog. Ipak, mi smo favoriti, htjeli to ili ne - dodaje Z. [. Osim.

Predsjednik Leotara Vladislav Vladi~i} ogor~en na sudije i Borac

Do{li su da nas uni{te Sudije odradile posao Protestna nota Su|enje Rusmira Mrkovi}a i njegovih pomo}nika Rusmira Ba{i}a i Bilala Bogilovi}a (svi iz Sarajeva) u prvoj ~etvrtfinalnoj utakmici Kupa BiH sa Borcem (0:3) predsjednik Leotara Vladislav Vladi~i} ocjenjuje sramnim. - Sudijska trojka do{la je u Trebinje da uni{ti Leotar. Onakvo sramotno su|enje, kada je Borac ve} bio obezbijedio pobjedu, nije ni{ta drugo do uni{tavanje Leotara za nastavak sezone - ka`e Vladi~i},

misle}i na {est `utih i dva crvena kartona koja su dodijeljena doma}im igra~ima. - Ne optu`ujemo nikoga, ali imamo pravo sumnjati da je sve organizovano. Ne preostaje nam ni{ta drugo uraditi osim di}i glas i izraziti ogor~enje. Napisat }emo protestnu notu Fudbalskim savezima BiH i RS. Leotar narednu utakmicu u Premijer ligi igra sa Zvijezdom iz Grada~ca. Pitam se da mo`da ta utakmica nije ve} odigra-

Sloboda pora`ena od Slavije

na u srijedu na Policama dodaje Vladi~i}. Ocjene kontrolora su|enja Mustafe [kore (8,3 - 8,4) predsjednik trebinjskog kluba obja{njava ~injenicom da je sve organizovano. Fudbalerima Borca ~estita na zaslu`enoj pobjedi, ali nikako na vite{tvu. - Nakon {to su osigurali povoljan rezultat koji ih vodi u polufinale i poslije sudijskog nokauta, oni su nastavili da „vite{ki“ pune

Vladi~i}: Kakvog li vite{tva Kraji{nika

mre`u Leotara. Kakvog li vite{tva Kraji{nika! - zaM. P. klju~uje Vladi~i}.

Slavija osigurala vrijedan kapital

Tuzlaci ispoljili stare boljke Bila bi besmislica ~uvati Fudbaleri Slobode na gostovanju kod branioca pehara Slavije u ~etvrtfinalu Kupa BiH pora`eni su istim rezultatom kao i u pro{losezonskom finalu (0:2). Tuzlaci u Lukavici nisu ispunili cilj, a to je posti}i gol, dok dodatni razlog za brigu stru~nom {tabu pred revan{ stvara podatak da Sloboda ove sezone nije niti jednog rivala pobijedila sa dva pogotka razlike. - Jako dobro smo otvorili utakmicu i ~ak mislim

(Foto: AFP)

da smo trebali posti}i dva pogotka. Muji} je pogodio stativu, a Slomi} je {utirao pored gola. Me|utim, ponovo su se ispoljile stare boljke. Nakon primljenog gola iz penala ekipa je pala, mada doma}in nije bio posebno raspolo`en za igru. Iako ovaj poraz mo`da djeluje nenadoknadivo, mislim da u revan{u mo`emo eliminirati Slaviju - istakao je Adnan Osmanhod`i}, pomo}ni E. M. trener Slobode.

prednost u revan{u

Slavija je u prvom ~etvrtfinalnom me~u Kupa BiH sa Slobodom u Lukavici osigurala vrijedan kapital od dva gola pred revan{ u Tuzli 11. novembra. - Zadovoljan sam rezultatom, koji smo i pri`eljkivali. Te{ko je odigrati u svega tri dana kvalitetno dvije veoma va`ne utakmice. Mislim da smo protiv Olimpika u nedjelju u Premijer ligi pru`ili jo{ bolju partiju, stvorili vi{e prilika, ali lopta

nije htjela u mre`u - smatra trener Milomir Odovi}, a na pitanje da li je prednost od 2:0 dovoljna za plasman u polufinale odgovara: - U Kupu je uvijek sve mogu}e. Ipak, budu}i da nismo primili gol na svom terenu, olak{an nam je posao. No, ne treba shvatiti da je gotovo, Sloboda je kvalitetan sastav. I u Tuzli }emo poku{ati dati gol, bila bi besmislica i}i s ciljem ~uvanja G. I. ste~ene prednosti.

Juventusovo i`ivljavanje nad Sampdorijom u nazovi derbiju kola i nevjerovatan povratak Napolija protiv Milana obilje`ili su deseto kolo italijanske Serije A. Sampdorija je u Torino do{la kao drugoplasirana ekipa sa `eljom da od Intera preuzme lidersku poziciju, ali je nai{la na „crno-bijeli“ uragan. Napada~ Juventusa Amauri potvrdio je povratak u formu - u posljednje tri utakmice postigao je ~etiri gola. - Sve je savr{eno funkcioniralo. Postigli smo pet Rezultati i strijelci 10. kola: Bolonja - Siena 2:1 (Adailton 16, Osvaldo 59 Kalajo 87), Katanija - Kjevo 1:2 (Maskara 43 penal Mantovani 32, Markolini 75), \enova - Fiorentina 2:1 (Paladino 43, Mesto 73 - Markjoni 63), Juventus Sampdorija 5:1 (Amauri 26, 62, Kjelini 42, Kamoranezi 50, Trezege 88 - Pacini 63), Lacio - Kaljari 0:1 (Matri 50), Livorno - Atalanta 1:0 (Miljioniko 68), Napoli - Milan 2:2 (Cigarini 90+1, Denis 90+3 Inzagi 2, Pato 6), Parma Bari 2:0 (Bo`inov 58, Paloski 66), Udineze - Roma 2:1 (Flores 21, 84 - De Rosi 42). Sino} su igrali: Inter Palermo.

Lista strijelaca 9 - Di Natale (Udineze) 7 - Pacini (Sampdorija) 6 - Toti (Roma) 5 - Manini (Sampdorija), Milito (Inter), Ham{ik (Napoli) dva ekspresna gola stekao prednost od 2:0. Inzagi (Inzaghi) u 2. i Pato u 6. minuti {okirali su doma}ina prije nego {to je on i shvatio da je me~ po~eo. Me|utim, u fini{u je Milan prosuo vodstvo. U prvoj minuti sudi-

Tabela 1. Inter 2. Juventus 3. Sampdorija 4. Parma 5. Milan 6. \enova 7. Palermo 8. Fiorentina 9. Bari 10. Kjevo 11. Udineze 12. Napoli 13. Kaljari 14. Roma 15. Lacio 16. Atalanta 17. Bolonja 18. Livorno 19. Katanija 20. Siena

golova, ali mogli smo jo{ da su momci pokazali vi{e `elje. Nadam se da }emo ovako i nastaviti. Ne}e biti lako, ali ovo {to smo gledali je duh Juventusa - rekao je trener torinskog kluba ]iro Ferara (Ciro Ferrara). A u Napulju, Milan je sa

9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7 6 6 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1

1 3 2 2 4 1 3 3 5 2 2 2 1 2 4 3 3 3 4 2

1 1 2 3 2 4 2 3 2 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 7

21:6 18:8 18:13 12:12 10:11 18:20 12:9 9:8 10:7 13:11 14:14 14:16 11:12 16:18 7:11 9:12 9:15 4:10 10:15 8:15

22 21 20 17 16 16 15 15 14 14 14 14 13 11 10 9 9 9 7 5

jske nadoknade Cigarini je iz voleja smanjio na 1:2, a onda je Denis bacio doma}e navija~e u delirij. Treba izdvojiti i tre}i uzastopni liga{ki poraz Rome, te nastavak agonije Lacija, kojeg je u Rimu pobi(M. T.) jedio Kaljari.

Kvalifikacije za SP nogometa{ica

^etvrti poraz bh. selekcije @enska nogometna reprezentacija BiH do`ivjela je i ~etvrti poraz u isto toliko odigranih kola grupe 4 kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Ovog puta na{u selekciju na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu porazila je Poljska sa 4:0. Golove su postigle Stoba (Stobba) u 24., Zila (Zyla) u 47., Tar~inska (Tarczynska) u 55. i Pozerska u 70. minuti. U narednom kolu (27.

Sa me~a u Sarajevu: Poljska slavila sa 4:0 (Foto: F. Fo~o)

mart 2010.) BiH }e ugostiti (E. J.) Rumuniju.


Kvalifikacione utakmice Eurokupa

Gordi} kratak za poen Dramati~an me~ kvalifikacija za Eurokup u ko{arci odigran je u Podgorici. Doma}a Budu}nost i na{ reprezentativac Nemanja Gordi} (19 poena, 6 skokova) savladali su Bamberg sa 67:65, ali su ostali kratki za jedan poen. Rezultati: Be{ikta{ Vels 100:81 (prvi me~ 69:74), Panelinios - Riga 74:79 (94:79), Dinamo Moskva - Amsterdam 78:48 (63:64), Teramo APOEL 77:62 (63:77), Valensija - Deksija 79:61 (63:78), Hapoel Jerusalem - Roan 88:79 (81:83), Bu-

92

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

KO[ARKA Bosna u derbiju NLB lige do~ekuje [iroki

„Studenti“ bez prava na kiks Nama igra samo pobjeda, ka`e trener Vukoi~i}

Gordi}: Poraz od Bamberga

du}nost - Bamberg 67:65 (V. B.) (61:64).

Drugo kolo Eurolige u ko{arci

Prema poziciji na tabeli ne bi se reklo da }e se u Sarajevu igrati derbi 5. kola NLB lige, ali ~injenica da }e se sastati dva najbolja bh. kluba Bosna ASA BH Telecom i [iroki Eronet daje dodatni zna~aj ve~era{njem susretu u dvorani Zetra (20.15 sati). Oba rivala sezonu su

Tabela Parovi 5. kola NLB lige: Petak: Bosna ASA BHT [iroki Eronet (20.15 sati). Subota: Helios - FMP (19), Crvena zvezda - Radni~ki (19), Budu}nost - Cedevita (19.15), Zagreb - Union Olimpija (20). Nedjelja: Hemofarm - Cibona (17), Zadar - Partizan (20).

Preld`i} u me~u protiv Asvela

Fener slavio u produ`etku U srijedu je odigrano pet me~eva 2. kola Eurolige za ko{arka{e. Fenerbah~e Ulker, na{eg trenera Bogdana Tanjevi}a, u gostima je slavio protiv francuskog Asvela nakon produ`etka sa 78:76. Emir Preld`i} postigao je 11 poena za Fener, dok Damir Mr{i} nije igrao.

Rezultati: GRUPA A: Asvel - Fenerbah~e Ulker 76:78 (produ`etak). GRUPA B: Unikaha - Olimpijakos 86:68. GRUPA C: CSKA Lotomatika 69:74. GRUPA D: Oldenburg - Armani Milano 70:79, Real Madrid - Pro(E. J.) kom 94:72.

Klivlend pora`en u Torontu

Novo razo~arenje za D`ejmsa Lebron D`ejms (LeBron James) i njegovi Klivlend kavalirsi sezonu su otvorili neo~ekivano slabo, sa dva uzastopna poraza. Velike favorite za NBA titulu prvo su

Duel Barnjanija i D`ejmsa

u derbiju savladali Boston seltiksi, a sada i Toronto reptorsi (91:101). D`ejms, zvani~no najbolji ko{arka{ NBA lige, zabilje`io je 25. tripl-dabl u

karijeri (23 poena, 12 asistencija, 11 skokova). Kod Reptorsa je prednja~io italijanski centar Andrea Barnjani (Bargnani, 28). Fantasti~na odbrana Seltiksa limitirala je [arlot bobketse na samo 59 poena, najmanje koliko je ubacio jedan tim u otvaranju sezone od 1955. godine, kada je uvedeno ograni~enje napada. Rezultati: Atlanta - Indijana 120:109, Orlando - Filadelfija 120:106, Toronto Klivlend 101:91, Boston [arlot 92:59, Majami - Njujork 115:93, Memfis - Detroit 74:95, Minesota - Nju D`ersi 95:93, Oklahoma Sakramento 102:89, San Antonio - Nju Orleans 113:96, Denver - Juta 114:105, Golden stejt - Hjuston 107:108, LA Klipers (E. J.) Feniks 107:109.

Teniski ^elend`er u [paniji

Dvije pobjede Sandre Martinovi} Bh. teniserka Sandra Martinovi} nakon trosedmi~ne pauze uspje{no se vratila na terene, prenosi Fena. Na ^elend`er turniru u {panskom gradu Sent Kugatu na{a teniserka je sa dvije pobjede izborila ~e-

sport

tvrtfinale. Martinovi} je savladala Helenu Martinez-Soler iz [panije (6:1, 6:0) i Belgijanku Majoli De Vilde (Majoly De Wilde) sa 6:2, 6:4. Njen naredni rival je Nadija Lalami (E. J.) iz Maroka.

1. Cibona 4 2. Olimpija 4 3. Zagreb 4 4. Budu}nost 4 5. Zadar 4 6. Cedevita 4 7. Helios 4 8. Radni~ki 4 9. Hemofarm 4 10. Partizan 3 11. C. zvezda 4 12. [iroki 4 13. Bosna 4 14. FMP 3

4 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1

0 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2

322:241 327:301 303:309 307:283 307:299 328:328 286:312 271:298 322:321 208:211 309:316 289:315 282:310 225:242

8 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4

otvorila sa po tri poraza u ~etiri me~a, a me|usobni duel idealna je prilika za stvaranje pobjedni~ke atmosfere i bijeg sa za~elja. - Kad su u pitanju ekipe koje nisu dominantne u NLB ligi, potro{ili smo prava na kiks i nama protiv [irokog igra samo pobjeda. Njihova je prednost to {to dolaze nakon prili~no dominantog nastupa protiv Zadra, svjesni da protiv nas porazom ne bi toliko izgubili koliko bi dobili trijumfom - nagla{ava Bosnin trener Vlada Vukoi~i}. Pored psiholo{kog pritiska, Bosnu optere}uju problemi sa povredama, prije svih prvog pleja Zlatka Jovanovi}a, kojem predstoji vi{e od mjesec pauze. Vukoi~i} ipak vjeruje da njegov tim ima snage da prebrodi i te te{ko}e. U tome }e ekipi pomo}i nekada{nji bh. reprezentativac Feliks Kojadinovi}, koji je po~etkom sedmice pristupio sarajevskim „Studentima“. Iako je Kojadinovi} prvenstveno bek {uter, pro{le

Poja~ano osiguranje Prema rije~ima klupskog portparola Danka Deliba{i}a, MUP Kantona Sarajevo dana{nji duel proglasio je utakmicom visokog rizika, {to zna~i da }e biti poja~ane sigurnosne mjere.

Razlog je tragedija koja se desila prije tri sedmice u [irokom Brijegu, kada je u neredima uo~i fudbalske utakmice ubijen navija~ Sarajeva Vedran Pulji}.

Ve~eras novi duel dva najbolja bh. kluba

sezone u Ukrajini je uspje{no igrao pleja, pa bi, u odsustvu Jovanovi}a, mogao i ve~eras nastupiti na toj poziciji. - Kojadinovi} u ovoj sezoni nije igrao na ovako visokom nivou takmi~enja i

zato smo potpisali otvoreni ugovor da u periodu od mjesec vidimo u kakvom je stanju. S obzirom na situaciju sa povredama, nadam se da }e nam Kojadinovi} odmah biti od koristi - reE. J. kao je Vukoi~i}.

[iroki Eronet gostuje kod Bosne

Na pobjedu i u Zetri Poslije briljantne pobjede nad Zadrom prije sedam dana, ko{arka{i [irokog Eroneta ve~eras igraju protiv velikog rivala Bosne ASA BH Telecoma. [iroki je podigao formu, a u taboru aktuelnog bh. prvaka uzdaju se i u tradiciju uspje{nih nastupa u Sarajevu. - Utakmica je od velike va`nosti. Iskustvo me u~i da u me~evima Bosne i [irokog favorita nema, gdje god da se igra. Po mom mi-

[pralja: Susret od velike va`nosti

Bh. ko{arka{ u 16. klubu u karijeri

{ljenju, Bosna je za nijansu slabija nego lani. Me|utim, ne `elimo se previ{e optere}ivati protivnikom, va`no je kakav }e biti na{ pristup. Atmosfera u svla~ionici je odli~na i uvjeren sam da ekipu Bosne, poslije Skenderije, mo`emo savladati i u olimpijskoj Zetri - rije~i su kapitena [ime [pralje, koji je zalije~io ozljedu i vjerovatno }e startati u prvoj peD. K. torci.

Smjena trenera u NLB ligi

Mujezinovi} u Daru{afaki Vlada \urovi} preuzeo FMP Bh. ko{arka{ Haris Mujezinovi} vjerovatno obara sve rekorde, kad su u pitanju dr`ave i klubovi u kojima je sve nastupao. Nakon {to je pro{lu sezonu zavr{io na Kipru, potom po~etkom oktobra pristupio El-Ahliju (Ujedinjeni Arapski Emirati), iskusni centar je prema navodima njegove menad`erske agencije „Beobasket“

ju~er potpisao ugovor sa Daru{afakom. Ovaj turski prvoliga{ time je postao 16. klub u karijeri 35-godi{njeg Mujezinovi}a koji je u na{oj dr`avi igrao za Bosnu. Potom su se, izme|u ostalih, nizali Cibona (Hrvatska), Olimpija (Slovenija), Skiper Bolonja i Beneton (Italija), Panatinaikos (Gr~ka), Pamesa ([panija), Litvos (E. J.) ritas (Litvanija)...

Iskusni stru~njak Vlada \urovi} preuzeo je ekipu beogradskog FMP-a, ~ija je uprava zbog slabog starta u regionalnoj NLB ligi za ko{arka{e (dva poraza u tri me~a) otpustila dosada{njeg trenera Slobodana Klipu. \urovi} bi trebao debitirati sutra u 5. kolu protiv slovenskog Heliosa. Vlada \urovi} je FMP prethodno vodio u sezoni 2003/2004, kada je stigao

do polufinala ULEB kupa (sada{nji Eurokup). Promjene, ali u igra~kom kadru, pravi FMP-ov gradski rival i aktuelni NLB prvak Partizan koji, prema beogradskim medijima, raskida ugovor sa crnogorskim krilnim centrom @arkom Rako~evi}em kako bi napravio prostor za Amerikanca Stenlija Robe(V. B.) rtsa (Stanley).


sport

93

Dnevni avaz, petak, 30. oktobar/listopad 2009.

RUKOMET BiH i u drugoj utakmici dobila Crnogorce

Gosti ponovo slomljeni u drugom poluvremenu Prvi dio Crna Gora dobila sa 16:15 Zavr{ene mini pripreme u Sarajevu Rukometna reprezentacija BiH slavila je ju~er i u drugom prijateljskom me~u protiv Crne Gore (32:30) i tako uspje{no zaokru`ila mini pripreme u Sarajevu koje su zapo~ele u ponedjeljak.

Po~etno vodstvo U utakmici koja je u dosta stvari bila skoro pa identi~na onoj prvoj, odigra-

Izjave trenera Vojislav Ra|aBila je ovo utakmica sli~na prvoj s tim {to nismo dali Crnogorcima da se na du`i period rezultatski odvoje. Periode utakmice smo odigrali dosta korektno. Golmani su bili opet dobri, svi igra~i su na kraju dobili priliku i zadovoljan sam ovim okupljanjem.

Ranko Popovi}Prvi dio smo s odbranom 6-0 dosta dobro igrali. Me|utim, kako je vrijeme odmicalo, moje glavne igra~e je hvatao zamor i to se odrazilo na kona~an ishod. Na{ golman Stojanovi} nas je dr`ao u utakmici svojim izvrsnim intervencijama.

Kapisoda i Meli} su sami odlu~ili da se ne odazovu Nakon prijetnje sankcijama Evropske rukometne federacije, Bosna BH-Gas je u srijedu uputila odgovor Rukometnom savezu Crne Gore s poja{njenjem za{to nije pustila Petra Kapisodu i Fahrudina Meli}a na reprezentativne pripreme i dvije utakmice protiv selekcije BiH u Sarajevu. - U tromjese~nom jakom intenzitetu treninga, imenovani igra~i su dosegli kriti~nu ta~ku u svojoj fizi~koj spremi te su se po~eli pojavljivati znakovi povreda o kojima smo vas ve} ranije obavijestili. Ljekarska komisija RK Bosna BH-Gas konstatirala je poslije utakmice u subotu da su oba igra~a u kriti~nom stanju. RK Bosna BH-Gas nikad ne}e u bilo kojem slu~aju osporiti svim reprezentativcima odlaske u njihove mati~ne reprezentacije. Petar Kapisoda i Fahrudin Meli} su sami odlu~ili da propuste ovaj period priprema, te da pro|u period rehabilitacije i da su spremni da se odazovu u da-

Kapisoda: Nije igrao protiv BiH ljnjim akcijama reprezentacije Crne Gore. Ovakva odluka je donesena samo u interesu zdravlja navedenih igra~a. Ukoliko smatrate da su igra~i Petar Kapisoda i Fahrudin Meli} i dalje potrebni reprezentaciji Crne Gore, oni }e se promptno odazvati va{em pozivu - pi{e, izme|u ostalog, u dopisu Bosne Rukometnom savezu Crne Gore koji smo tek ju~er dobili.

Tarik Smajovi}, sekretar RK Bosna BH-Gas S utakmice u Zetri: Ja{ki} je serijom lijepih golova prelomio utakmicu

noj dan ranije (30:29), u kojoj smo dosta te`e do{li do trijumfa, bh. tim je bio u inferiornijem polo`aju u prvom dijelu, ali je u drugom pru`io dobru partiju koja daje nadu uo~i kvalifikacija za SP u januaru naredne godine.

Majstorije Ja{ki}a Na po~etku smo poveli 1:0 i 2:1, a onda su Crnogorci preokrenuli rezultat. Odbrambeni bedem gostiju ispred odli~nog golmana Stojanovi}a funkcionirao je dosta dobro i te{ko smo do-

Harmandi} u prodoru: BiH dobila i drugi me~

Kup BiH u rukometu

^elik - Sloga 26:27 Gradska arena u Zenici. Gledalaca: 500. Sudije: Senad Kamberovi} (@ivinice) i Mevludin [abi} (Gra~anica). Isklju~enja: ^elik 16, Sloga 8 minuta. Sedmerci: ^elik 2 (1), Sloga 4 (2). Rezultat: ^elik - Sloga 26:27 (14:13). ^ELIK: Juki} (9 odbrana), Turi}, Derven~i} 4, Gu{i} 4, Ekinovi}, Savkovi} 4, Begagi} 1, Skopljak 1, Pr-

Pismo Bosne RS Crne Gore

skalo 7 (1), Samek, Osmanhod`i} 4, ]uran 1, Begovi}, Vidimli} (3 odbrane). Trener: Zlatan Sara~evi}. SLOGA DOBOJ: Dejanovi} (6 odbrana), Pavlovi} 2, Manji} 6, Tasi} 4, Distol 2, Buljugija, Antunovi} 3, Stankovi} 2, \uri} (11 odbrana), Stojanovi}, Pani} 3 (2), Bjelobrkovi}, Benji} 5, Doki}. Trener: Zoran Doki}. V. B.

BiH Olimpijska dvorana Zetra u Sarajevu Gledalaca 500. Sudije: Amar Konji~anin i Dino Konji~anin (BiH) Delegat: Hamid D`and`anovi} (BiH) Sedmerci: BiH 8 (4), Crna Gora 4 (3) Isklju~enja: BiH 2, Crna Gora 6 minuta Rezultat: Bosna i Hercegovina - Crna Gora 32:30 (15:16)

32 (15:16) 30 BOSNA I HERCEGOVINA Martinovi} 1 Veselinov 1 Harmandi} 2 Pijetlovi} [ari} (5 odbrana) Stojanovi} 6 (2) Terzi} 7 (1) Toromanovi} 5 [abanovi} (5 odbrana) Halilbegovi} ^aki} Veli} Vujovi} (4 odbrane) Ja{ki} 7 (1) Buri} (1 odbrana) Gari} 1 Miki} Goli} 2 Selektor: Vojislav Ra|a

lazili do gola u prvih 15 minuta. Kod nas je poga|ao najvi{e Terzi}, a kod Crnogoraca Mrvaljevi}, koji je imao i podr{ku saigra~a, pa su gosti u dva navrata do poluvremena imali po ~etiri gola razlike (4:8 i 9:13). Do odlaska na odmor bh. selekcija je smanjila na svega gol zaostatka (15:16). U drugom dijelu smo krenuli furiozno, pa ve} u 35. minuti imamo prednost od 18:16. Kod rezultata 22:19 u 40. minuti propustili smo priliku oti}i na plus ~etiri, {to su gosti vrlo brzo kaznili i u 44. minuti

(Foto: B. Nizi})

C. Gora CRNA GORA Rak~evi} 3 Pejovi} Baki} 6 Mila{evi} 2 Popovi} Markovi} 6 (1) Osmaji} 2 Mrvaljevi} 8 (2) Roganovi} 2 Martinovi} An|eli} Petri~evi} Tomi} Lasica Stojanovi} (17 odbrana) Grbovi} 1 Dokni} Selektor: Ranko Popovi}

bilo je 22:22. Oba tima su potom pravila serije po 3:0, pa je u 52. minuti ponovo egal (27:27). Tada je na scenu stupio krilni igra~ Adnan Ja{ki} koji je sve ljep{im od ljep{eg gola napravio seriju od 4:0 i pokazao da zaslu`uje punu pa`nju, te je u 56. minuti bilo 31:27 za nas i pobjednik je prakti~no rije{en. Selektor Vojislav Ra|a sada ima jasniju sliku o formi igra~a od kojih }e izabrati tim koji }e u januaru poku{ati izboriti plasman u bara` za Svjetsko prvenstvo 2011. godine u [vedskoj. I. ]OSI]

Rukometni derbi u Tuzli

Jedinstvo do~ekuje prvakinje Rukometa{ice Jedinstva Vulkan i banjalu~kog Borca odigrat }e ve~eras u Tuzli (20) derbi {estog kola Premijer lige BiH. U Mejdan sti`e osvaja~ dvostruke krune, ali iz redova Tuzlanki sti`u najave da imaju kvalitet da se suprotstave

Banjalu~ankama. Ukoliko bi Jedinstvo savladalo Borac, uprava najavljuje poja~anja u prvenstvenoj pauzi i na prolje}e juri{ na titulu. To zna~i da }e ve~era{nji duel odrediti daljnji put JediE. M. nstva.

Klub je obavijestio RSCG Generalni sekretar Rukometnog kluba Bosna BHGas Tarik Smajovi} uputio je pismo na{oj redakciji u kojem stoji: - U izdanju lista „Dnevni avaz“ od ~etvrtka, 29. oktobra, objavljena je navodna moja izjava kako iza otkaza reprezentativaca Crne Gore, Meli}a i Kapisode, te Doborca za reprezentaciju BiH, stoji dogovor Uprave RK Bosna BH-Gas i trenera Irfana Smajlagi}a, {to nije ta~no. Na{ klub se zvani~nim dopisom obratio kancelariji Rukometnog saveza Crne Gore i naveo sve okolnosti pod kojima imenovani nisu u mogu}nosti prisustvovati

pripremama reprezentacije svoje zemlje i jedino na taj akt sam se mogao pozvati i re}i da je zvani~no, a ne da sebi dajem za pravo da govorim neistinu da je trener Smajlagi} svojevoljno zabranio igra~ima odlazak na pripreme. Tarik Smajovi} dugi niz godina stoji na raspolaganju svim medijima i novinarima, naro~ito listovima „Dnevni avaz“ i „Avazov Sport“ (medijski pokrovitelji RK Bosna BH-Gas). Tako|er, od mog dolaska u Klub, imao sam vrlo korektnu saradnju sa svim trenerima - stoji, uz ostalo, u Smajovi}evom saop}enju.

Odgovor na{eg novinara

Za{to dopis nije upu}en medijima? Nakon {to smo dobili informaciju da Evropska rukometna federacija (EHF) namjerava kazniti na{eg rukometnog prvaka Bosnu BH-Gas, koju smo objavili u ju~era{njem broju, u cilju {to korektnijeg izvje{tavanja poku{ali smo saslu{ati i drugu stranu. Po{to ve} godinama informacije iz Bosne dobivamo ili putem sekretara ili rje|e predsjednika, prvi kojeg smo pozvali bio je ~elni ~ovjek kluba Jasmin Ho{o. On nam je kazao da zbog poslovnih obaveza nije u toku te da }e se konsultirati sa sekretarom kluba Tarikom Smajovi}em, koji bi trebao najvi{e znati. Potom smo kontaktirali i Smajovi}a, koji nam je rekao da ni{ta ne zna ni o dopisu iz EHFa (u tom trenutku ve} objavljenog na internet-strani RSCG), ni o mogu}im konsekvencama, te da je odluka vezana za nepu{tanje Kapisode i Meli}a na pripreme crnogorske reprezentacije donesena zajedni~ki u dogovoru trenera i Uprave, ba{

onako kako smo i prenijeli. Ju~er se, me|utim, ispostavilo da je i prije nego {to smo razgovarali sa Ho{om i Smajovi}em Bosna ve} bila poslala dopis Rukometnom savezu Crne Gore (koji, na`alost, tek danas prenosimo, jer nismo ni znali da postoji). Ovom prilikom moramo se zapitati kako to da sekretar kluba ne zna za zvani~ni akt, kako da predsjednik kluba nije upu}en i za{to ovaj dopis nije odmah proslije|en medijima, kad je ba{ to ono {to nam je prekju~er trebalo od Bosne. Vrijedi napomenuti da se u ve}ini slu~ajeva o brojnim bitnim pitanjima klub o~itovao saop}enjima za javnost, tako da niko li~no nije stajao iza saop}enja, pa prakti~no adresa na koju se mo`ete obratiti nije ni postojala. Na kraju krajeva, isti problem kao i novinar „Dnevnog avaza“ imao je i Savez Crne Gore, koji u svome saop}enju navodi kako „...zvani~na komunikacija sa RK Bosna nije urodila plodom“. A. ^ULI]


PETAK 30. 10. 2009.

20.10

BHT 1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

KO[ARKA, BHT 1

NA TERAPIJI

22.20 LUD, ZBUNJEN, NORMALAN

23.15

RED CARPET

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.00 Be Ha Te bebe 09.05 Mini school, r. 09.10 Moja nevjerovatna pri~a, igrana serija, 17/26 09.35 Simonovo kraljevstvo, drama 09.50 Intermeco 10.00 BHT vijesti 10.05 Doma}a lektira: Ponornica 10.30 Umjetnost i stil: Agatha Ruiz de la Prada, dizajnerka, r. 10.55 Muzi~ki program 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 2/130, r. 11.50 Moja mala kuhinja 12.00 BHT vijesti 12.15 Dobri ljudi u vremenu zla, dokumentarna serija, 6/10, r. 12.45 Na terapiji, igrana serija, 4/45, r. 13.15 Kina/SAD, imperije u ratu, strani dokumentarni program, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Music Life, r. 15.00 U~ilica, kviz 15.25 Mini school 15.30 Tajanstveni vitez, animirana serija, 6/25 15.55 Nau~na postignu}a, 46/52 16.15 BH info 16.45 Velika imena malih ekrana: Branko Mili~evi} Kockica 17.00 Moja porodica, humoristi~ka serija, 6/9 17.30 Kona~no petak! 18.45 Business News 18.50 Ozie Boo, animirana serija 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Na terapiji, igrana serija, 5/45 20.10 Ko{arka: NLB liga: Bosna ASA BH Telecom - [iroki HT Eronet, prijenos 22.00 BHT vijesti 22.10 Sve za cure, ameri~ki igrani film 23.45 Ashura, japanski igrani film 01.45 Na terapiji, igrana serija, 5/45, r. 02.15 Pregled programa za subotu

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Naivna nevjesta, igrana serija, 104. epizoda, r. 10.00 Zamjena, igrana serija, 10. epizoda 10.30 Pozitivna geografija: [oka~ki stan, zabavni program 11.00 Turizam plus 12.00 Dnevnik 1 12.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 29. epizoda, r. 13.05 Dolina sunca, igrana serija, 29. epizoda, r. 13.50 Po{teno, tok-{ou, r. 15.15 Vijesti 15.20 Naivna nevjesta, igrana serija, 105. epizoda 16.10 Viza za budu}nost, igrana serija, 103. epizoda 16.45 Milan i Enis, ske~evi 17.00 Federacija danas 17.30 Dolina sunca, igrana serija, 30. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.20 Na{a mala klinika, igrana serija, 30. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.10 Milan i Enis, ske~evi 19.15 ^arli i Mimo, crtani film 19.24 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show 21.25 CSI: Miami, igrana serija, 6. epizoda 22.19 Dnevnik 3, najava 22.20 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 16. epizoda 22.50 BH pjesmarica 22.25 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.50 Ciklus: Horor petkom: Dje~ija soba, {panski igrani film (Z) 01.15 Elvis J. Kurtovi} show 02.05 Pregled programa za subotu

08.00 08.05 08.10 08.30

Mala {kola, dje~ija igra Sveznalica, dje~ija igra Top Shop Udri mu{ki, zabavna emisija Hope & Faith, 16/51, humoristi~na serija Big Mama House, reality show Odred za ~isto}u-USA, 16/35, zabavna emisija Hot guys who cook, zabavna emisija OBN Info Top Shop Zabranjena ljubav, 75/220, sapunica Lalola, 30/150, sapunica OBN Top 10, muzi~ka emisija Champs 12, 30/120, sapunica Princ iz Bel Aira, 17/99, humoristi~na serija Top Shop Kralj Queensa, 73/206, humoristi~na serija OBN Info Na{a mala klinika, 30/52, humoristi~na serija Odred za ~isto}u-USA, 16/35, zabavna emisija, r. Hot guys who cook, zabavni program OBN Info OBN Top 10, muzi~ka emisija Big Mama House, reality show, dobivanje imuniteta Pearl Harbor, film Red Carpet, showbiz emisija Party Big Mama House, live

19.35

NLB liga: Bosna ASA BH Telecom - [iroki HT Eronet

21.25 SERIJA, FEDERALNA TV

CSI: Miami U sredi{tu grada dolazi do nesre}e kada se nekoliko tona te`ak kran iznenada otka~i. Ta nesre}a }e jo{ vi{e ote`ati rad Horej{ijevog tima, koji traga za opasnim kriminalcem.

TV Alfa 06.55 07.00 12.00 12.15 17.15 18.00 18.30 19.00 20.00

Alfa promocija Alfa mozaik Vijesti SMS ^AT Istina r. Vijesti Rije~, slika, pokret Profili Marker - politi~ki magazin Ned`ada Lati}a 22.00 Vijesti 22.35 SMS ^AT 00.00 Jukebox

TV TK

20.05 Zabranjena ljubav serijski program 21.00 Bingo {ou, zabavno-muzi~ki program 22.30 Film

19.00 19.20 19.30 20.00

TV Mostar 17.00 Zauvijek susjedi, igrana serija, 10. epizoda 18.00 Grad, revijalni program 19.00 RTM vijesti 19.30 Vertikale duha 20.00 Muzi~ki program 22.00 Zora o~ajnika, igrani film 00.00 Sport centar 00.05 ^okolada, igrani film

TV Gora`de

17.15 Iskoristite trenutak, strani dok. program 18.00 Eko dnevnik, obrazovni program 18.15 Frejzer humoristi~ka serija Iz dana u dan 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Dje~iji program

TV Kiss

17.05 19.00 20.00 21.00 21.30 22.00 21.30

SMS CHAT Dnevnik To je `ivot Liberty TV Bonaventura Ispod povr{ine - serija Dnevnik (r.)

20.30 20.35 22.00 23.00

Dnevnik KISS Sport i marketing Dnevnik HRT Euromaxx, magazin o stilu `ivota FIS SHOP Rubala show, gl. kontakt emisija Reporta`a Dnevnik KISS, r.

TV Kakanj 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00

Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Frej`er, serija Hutba Zdravlje Zabranjena ljubav, serija

20.00 20.50 21.30 21.45 22.40 23.05 00.30

19.00 Dnevnik 19.30 Muzi~ki program

10.00 10.45 11.20 11.55 12.10 12.30 13.10 14.00 14.40 15.35 16.05 16.25 16.55 17.00 17.55 18.20 18.55 19.15 20.00 21.30 23.15 00.00

Islam u vremenu Dokumentarni program Hronika TV USK Igrana serija SMS, pozdravi i ~estitke Igrani film Tarot, no}ni program Odjava i pregled programa za subotu

19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 23.30

Liberty TV, repriza Svjetlost islama, repriza TV Panorama Hronika USK, inf. program Zehra Film Glas Amerike

TV Visoko

Iz dana u dan Frejzer, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki program Obavje{tenja Gost i ona Sfera, emisija iz kulture TV izlog Zabranjena ljubav, igrana serija Zenica danas, r. Gost i ona, repriza Frejzer, r. Odjava programa

19.30 20.05 20.35 21.00 21.50 22.45 23.00

Dnevnik FTV Sje}anja Vijesti U dru{tvu sa... Zabranjena ljubav Vijesti, r. TV strane

TV Travnik

21.00 22.30 23.00 23.30

HIT TV 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.40 23.45 00.00 00.05

Objektiv I Triumph Frame Serija - Zabranjena ljubav Scena Objektiv II Savremene hronike Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

16.00 16.15 16.18 17.15

Novosti Marketing - 4 Zlatna planeta, kviz TV serija: Sponzoru{e

17.58 Marketing - 5 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.25 Marketing - 6 18.30 Svijet na dlanu 18.55 Marketing - 7 19.00 Sport fle{ 19.20 Marketing - 8 19.30 BN monitor 20.05 Marketing - 9 20.10 TV serija: Sponzoru{e 20.55 Marketing - 10 21.00 Folk talenti Renomea 22.20 Marketing - 11 22.30 Pregled dana

TV Bugojno 15.00 16.20 16.21 17.00 18.00 18.15 19.00 20.00 22.00 00.00

SATELITSKI TV PROGRAM RTS

Eurosport

17.45 BEOGRADSKA HRONIKA

15.00

16.35 Kuhati srcem 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi, program za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.10 Bela la|a, tv serija 21.05 Visoki napon, kviz 22.00 Vijesti 22.05 Da, mo`da, ne

14.00 Tenis WTA turnir 15.00 U@IVO: Tenis WTA turnir 17.00 Fudbal: U-20 SP 18.00 Eurogolovi 18.10 U@IVO: Tenis WTA turnir 20.15 Tenis 20.30 Fudbal U17 SP 22.00 Fudbal U17 SP 23.30 The Factory

U@IVO: TENIS

Eurosport 2

18.30

FORMULA 1

16.00 Fudbal U17: Njema~ka Honduras 18.00 Sport 18.30 Formula 1 19.00 Ameri~ki fudbal 20.00 Fudbal 20.30 Fudbal: Dortmund - Herta Berlin 21.15 Vijesti 21.30 Fudbal: Dortmund - Herta Berlin 22.30 Borila~ki sport

Sportklub

22.45

EUROLIGA

16.00 NHL Pregled 17.00 Pregled Eurolige 18.00 U@IVO: Rukomet: Pannon Cup: Ma|arska - Srbija 20.00 Francuska liga - Najava 20.45 U@IVO: Championship: QPR - Leikester 22.45 Euroliga: Efes - Partizan

National G.

16.00

KADA DELFINI PLA^U

16.00 Kada delfini pla~u 17.00 Istra`ivanje planete Zemlje 18.00 Unutar Zabranjenog grada: Pre`ivljavanje 19.00 Vodi~ kroz planetu za ljubitelje hrane: Tradicije 19.30 Je li to istina?: Krugovi u poljima 20.00 Istra`ivanje planete Zemlje

SPORTISSIMO

08.00 Napu{teni an|eo 09.00 BH net jutarnji program 10.00 Farma u`ivo, bu|enje 11.00 Veliki brat u`ivo, bu|enje 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Smolvil 13.00 Obi~ni ljudi, serija 14.00 Info top 14.10 Sarajevo on line 14.25 Made in Banja Luka 14.35 Sportissimo 14.40 Veliki brat u`ivo 15.00 Rubi, serija 15.50 Info top 16.00 Napu{teni an|eo 17.00 Farma 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Top meblo home info 18.25 Kvizbi, kviz za djecu 19.00 Twenty Good Years, serija 19.35 Veliki brat u`ivo 20.00 Farma, vtr 21.00 Veliki brat vtr 22.00 Grand show 00.00 Veliki brat live 01.00 Otka~ena plavu{a, film (Clueless) 1995

Igrani film Igrana serija Lo{e djevojke Dnevnik (repriza) Odjava i pregled programa za subotu

BN

19.00 Dnevnik TV Travnik 19.30 Muzi~ki program 20.00 Muzi~ki program Show na moj na~in

14.35

VIJESTI U 7

06.40 Jingl televoting ZMBT 06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji program 08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Ben 10, crtani film 09.30 Hello Kitty, crtani film 09.35 Aladin, crtani film 10.00 Serranovi, igrana serija 11.30 Muzi~ki program 11.40 Jingl televoting ZMBT 11.45 Vijesti 12.00 Jingl televoting ZMBT 12.05 Viktorija, igrana serija 13.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 73. epizoda 14.00 Jingl televoting ZMBT 14.05 Ispuni mi `elju, zabavni program 14.55 Jingl televoting ZMBT 15.00 Luda ku}a, igrana serija, 76. epizoda 16.00 Survivor 16.20 Sport centar 16.21 @ene s broja 13, igrana serija, 10. epizoda 17.05 Zauvijek susjedi, igrana serija, 10. epizoda 17.40 Vijesti 17.50 â&#x20AC;&#x17E;Zvijezda mo`e{ biti tiâ&#x20AC;&#x153; na zadatku! 18.08 Jingl televoting ZMBT 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Sport plus, sportski program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 19.55 Jingl televoting ZMBT 20.00 Upoznajte roditelje, igrani film 21.58 Vremenska prognoza 22.00 Zora o~ajnika, igrani film 23.40 Sport centar 23.50 ^okolada, igrani film 00.45 Jingl televoting ZMBT 00.50 VIP, igrana serija 01.25 Jingl televoting ZMBT

TV Cazin

TV Zenica 18.00 18.05 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.30 22.00 23.00 00.00 01.00 01.30

TV USK

09.30

19.00

Luda ku}a, igrana serija Sport centar @ene s broja 13 - serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti Muzi~ki program Informator Igrani film Razorback - igrani film Sport centar

20.15 FILM, PRO 7

MTV Adria

RTL

PRO 7

SPOTLIGHT

19.40 DOBRA VREMENA...

17.00

16.00 Parental Control 16.30 The Hills 17.00 Spotlight 17.10 Fresh/New 17.30 Spotlight 5Min 17.40 Just See MTV 17.50 3 From 1 18.00 Crispy News 18.10 Today In Music 18.30 Ema 09 Preview Weekend 19.30 Fresh/New 20.00 Just See MTV 20.20 MTV Take Over

17.00 Ritin svijet 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner?, kviz 21.15 Ultimativni Chart show

14.00 Mi smo porodica 16.00 Reality Affairs 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Terminator 3: Pobuna ma{ina, film 22.15 Po~etak kraja, film 00.30 Scream Award 2009

17.00

TAFF

Terminator 3: Pobuna ma{ina Pro{lo je ~itavo desetlje}e od kada je D`on Konor sprije~io dolazak dana kada je Skajnetova visokorazvijena mre`a ma{ina trebala postati svjesna svog postojanja i uni{titi ~ovje~anstvo. Konoru su sada 22 godine i `ivi izvan dru{tva... Uloge: Arnold [varceneger, Nik [tal, Klea Dejns, Kristana Loken Reditelj: D`onatan Mostov


PETAK 30. 10. 2009. RTRS

HRT 1

HRT 2

Nova TV

[APAT ZVIJEZDA Priprema: Hedija MEHMEDI] Ljubav: Mo`da vam u `ivot ulazi nova osoba ili }e veza zablistati novim sjajem. Popu{tate pred navalom emocija. 21. III - 20. IV Posao: U nagovje{taju su radikalne promjene. Ipak, sa~ekajte neko vrijeme da se situacija sasvim uobili~i. Zdravlje: Ne tro{ite puno snage. OVAN

21.11

KU]A DEBELE MAME

09.00 09.10 10.00 10.01

Vijesti Dolina sunca - novela, 29/210 Mala TV Denijeve mozgalice - program za djecu, 29/52 Skajlend - crtana serija, 15/26 Gledaj i crtaj Plavi zmaj - crtana serija, 20/52 Crnjanski - na putu ~udnom ka vanzemaljskom - obrazovni program WWM magazin - zabavni program Vijesti U fokusu - informativni program Pe~at - politi~ki magazin, repriza Mala TV - repriza Denijeve mozgalice - program za djecu, 29/52 Skajlend - crtana serija, 15/26 Gledaj i crtaj Plavi zmaj - crtana serija, 20/52 Vijesti Degrasi - nova generacija (2. sezona) - serija, 10/22 Sestrice - serija, 25/108 Svijet izbliza Srpska danas Dolina sunca - novela, 30/210 TV bingo [e{ir moj - reporta`a Frej`er - humoristi~ka serija, 211/265 Finansijske novosti Dnevnik Sport Vremenska prognoza Intervju - Veljko Brbori}, Predsjednk dru{tva za srpski jezik i knji`evnost Srbije Filmski maraton Ku}a debele mame 2 - film Elektra - film U potrazi za poslom - serijski film 1/6 Unajmljen - film Progonjena - film

10.05 10.30 10.35 11.10 11.30 12.00 12.15 13.00 14.00 14.01 14.06 14.30 14.35 15.00 15.10 15.35 16.00 16.30 17.05 18.00 18.45 19.00 19.25 19.30 19.58 20.03 20.10 21.10 21.11 22.50 00.20 01.55 03.30

17.30 ZABAVA, BHT 1

18.35

07.35 07.40 08.35 08.40 09.08 09.11 10.00 10.09 10.15 11.10 12.00 12.11 12.13 12.16 12.30 13.20 14.10 14.35 15.00 15.35 16.10 16.20 17.40 17.45 18.18 18.35 19.20 19.30 20.04 20.15 21.40 22.45 23.40 23.55 00.00 00.10 01.05 02.35 04.00 04.45 05.30

DOLINA SUNCA

Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Dolina sunca, telenovela* Vijesti Vrijeme danas Velegradnja 2: Najprometnija luka svijeta, dok. serija* Oprah Show (1157.)* Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Oprezno s an|elom, telenovela* McLeodove k}eri 2, serija* Vijesti + prijevod za gluhe Glas domovine Drugo mi{ljenje: Rak dojke Znanstvena petica Hrvatska u`ivo - Vijesti Hrvatska u`ivo Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 Iza ekrana Kod Ane Dolina sunca, telenovela* HP - gdje ste vi, tu je i va{a po{ta Dnevnik ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Hondo, ameri~ki film* Klinci za 5, dokumentarni film Lica nacije Vijesti Poslovne vijesti Vijesti iz kulture Posebni dodaci, emisija o filmu* Filmski maraton: Krivi ~ovjek, kanadski film (12)* Filmski maraton: Petnaestogodi{njakinja, francuski film (12)* Ksena - princeza ratnica 3, serija* Zvjezdane staze: Voyager 4, serija* Oprezno s an|elom, telenovela*

18.47

DVA I POL MU[KARCA

06.50 Vatrogasne pri~e, crtana serija* 07.15 Silvester i ^i~i, crtana serija* 07.35 TV vrti}: @ivot u obitelji vodenkonja: Kutija* Nogalo: Ideja* Cipelice lutalice: Kesteni 07.58 Pri~a o Tracy Beaker 08.10 Platno, boje, kist: Ulje 08.20 Puni krug 08.35 Lagodan `ivot Zacka i Codyja, serija za djecu* 09.00 Paulino ljeto, serija za mlade* 09.30 Vip Music Club 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Dragi Johne 4, humoristi~na serija* 13.55 Prijatelji 6, humoristi~na serija* 14.15 Ksena - princeza ratnica 3, serija* 15.00 Kod Ane 15.15 TV vrti}: @ivot u obitelji vodenkonja: Kutija* Nogalo: Ideja* Cipelice lutalice: Kesteni 15.33 Pri~a o Tracy Beaker 15.45 Puni krug 16.00 Izazovi: Pastir, egipatski dokumentarni film za mlade 16.20 Zvjezdane staze: Voyager 4, serija* 17.05 Posebni dodaci, emisija o filmu* 18.00 Vijesti na Drugom 18.17 Vrijeme 18.20 @upanijska panorama 18.47 Dva i pol mu{karca 5, humoristi~na serija* 19.08 Simpsoni 18, crtana serija* 19.30 VIP Music Club 20.05 Borba za `ivot: Srednje godine, dokumentarna serija* 21.00 Vijesti na Drugom 21.12 Vrijeme 21.15 Zlatne `ice Slavonije - retrospektiva 22.50 Struna u krvi 6, mini-serija (12)* 00.30 Kraj programa

SUPERTALENT

Kona~no petak!

22.50 ZABAVA, FEDERALNA TV

BH pjesmarica Tema ove emisije „BH pjesmarica“ je - saz i sazlije u BiH. Uz pri~e o pjevanju uz saz, gledaoci u emisiji mogu vidjeti kako se majstorskim rukama Enesa Imamovi}a izra|uje ovaj instrument. O sazlijskoj pjesmi i muzici pri~aju i lijepe sevdalinke pjevaju dr. Ha{im Muharemovi}, Sulejman [ari}, Enes Imamovi}, Sadeta Osmanovi} i mladi Ahmet Hogi}, a u „BH pjesmarici“ je i sje}anje na sazlijske legende - Behku i Ljucu. Urednik: Enver [adinlija Voditelj: Tarik Heli}

21.30 Otka~ena plavu{a 01.00

Pearl Harbor

PINK BH

OBN Dva najbolja prijatelja od djetinjstva Ref i Deni odrastaju sanjaju}i o tome da jednog dana budu piloti ratnih aviona. Kada dobije priliku pridru`iti se Kraljevskoj avionskoj floti tokom Drugog svjetskog rata, Ref biva primoran ostaviti svoju novu ljubav Evelin i Denija. Uloge: Ben Aflek, D`o{ Hartnet, Kejt Bekinsejl Reditelj: Majkl Bej

Dnevni avaz Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal, Kultura Anila Gajevi},

Ljubav: Pod poticajnim utjecajima va{e se emocije razbuktavaju. Postaju sna`nije, {to je od dalekose`nog zna~aja. 21.IV - 22.V Posao: Sve bi bilo jo{ bolje, kada vas ne bi ometala emocionalna treperenja. Sve ~e{}e gubite koncentraciju. Zdravlje: [to vi{e se kre}ite. BIK

BLIZANCI Ljubav: Ovisnost o ljubavi partneru, ~ini vas ranji-

vijim. Sve {to se doga|a, pro`ivljavate du{om i tijelom. Posao: Uigrajte ktinuirani ritam rada. Ne dozvolite prazan hod, jer }e se to reflektirati na finansije. Zdravlje: Umjerenost je temelj zdravlja. 23.V - 22.VI

RAK

Ljubav: Ne bje`ite od ljubavi. Pogotovo, ne prepu{tajte se avanturama bez emocija. To vama ne 23.VI - 22.VII prili~i. Posao: Ne preostaje vam ni{ta drugo, nego rad i hrabar korak prema ostvarenju ambicija. A, va{e nisu male. Zdravlje: Mogu}a je glavobolja. Ljubav: Najsretniji ste ako u`ivate u harmoni~noj vezi. @elite njenu renesansu, da obnovite emocije i strast. 23.VII - 22.VIII Posao: Na pragu ste uspjeha, moralne, ali i materijalne satisfakcije. Zadr`ite takav tempo {to du`e mo`ete. Zdravlje: Pazite na prehranu. LAV

Ljubav: Emocije su vam jake. Ako ste zaljubljeni, nemojte to kriti, ponajmanje od sebe. Dajte sebi odu{ka. 23.VIII - 22.IX Posao: Pravi je trenutak da zapo~nete nove poslove. Ima mjesta i za poduhvate na finansijskom planu. Zdravlje: Manje je stresnih situacija. DJEVICA

VAGA

Ljubav: Nastojite sami sebe uvjeriti kako se `rtvujete za partnera i ljubav. Odustanite, ako niste za23.IX - 22.X dovoljni. Posao: Sve vi{e ste zaokupljeni poslovnim zbivanjima, a interes i dalje raste. Ovo je tek po~etak uspjeha. Zdravlje: Vra}a vam se optimizam. Ljubav: Veza pro`ivljava ponovo vrijeme prve za-

[KORPIJA ljubljenosti. Sre}om, na zreliji na~in, sa vi{e razu23.X - 22.XI

Ovog petka u`ivo sa Harijem Vare{anovi}em! Uz njegove pjesme govorit }e o pripremama za ~etiri predstoje}a koncerta u beogradskom Sava centru! O vje{ticama, onim stvarnim i izmi{ljenim u prilogu o proslavi njihove no}i! Predstavljen }e biti i dugoo~ekivani film o posljednjim danima kralja popa, a za repere bit }e specijalno muzi~ko iznena|enje!

FILM

20.00

04.45 Lude 70-e, serija 05.45 Kralj Queensa, serija 06.45 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 07.15 Roary, crtana serija 07.30 Tomica i prijatelji, crtana serija 07.40 Jagodica Bobica, crtana serija 08.05 Bumba, crtana serija 08.15 Ezo TV, tarot show 08.35 Nova lova, TV igra 10.05 Rebelde, serija 11.05 Otvori svoje srce, serija 12.10 IN magazin 13.00 Na{a mala klinika, serija 14.00 Provjereno, informativni magazin 15.00 Niti vidim, niti ~ujem, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Na{a mala klinika, serija 18.25 IN magazin by Bijele udovice 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Supertalent, show 21.30 Policajac iz vrti}a, igrani film 23.30 Vrijeme osvete, igrani film (15)* 02.05 Vidoviti Milan, tarot show 03.05 Propusnica, igrani film (12)* 05.50 Kraj programa

FILM

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281388, 281- 420 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hro-

Nije lako biti najpopularnija i najljep{a djevojka u {koli na Beverli Hilsu. Trn u oku ste svim onim malo manje zgodnim djevojkama, onim nezamjenljivim tipovima upravo vi dajete `ivotni smisao, a za vratom vam svakodnevno sede neuroti~ni profesori i dr`e vam dosadna predavanja o {kolskim obavezama... Uloge: Ali{a Silverston, Britani Marfi Reditelj: Ejmi Hekerling

mijevanja i slaganja. Posao: Pokazujete specifi~nu vrstu ambicioznosti. Cilj vam je perfektno obavljen posao, a ne sa-

mo novac. Zdravlje: I opu{tanje koristi! STRIJELAC Ljubav: Harmonija i sklad prava su stvar. Ako ste

slobodni, prepustite se sudbini. Ne propu{tajte priliku za ljubav. Posao: Radite, unesite energiju bez dvoumljenja. Sve {to sada unesete, vratit }e vam se vi{estruko. Zdravlje: Kretanje je va{ glavni pokreta~. 23.XI-22.XII

JARAC

Ljubav: Harmonizirajte svoju vezu. To ne zna~i da }ete je u~initi dosadnom i bez {arma, ali znajte pravu mjeru. 23.XII-21.I Posao: Rasporedite vrijeme tako da vam dan bude dinami~an, raznovrstan. Novac je dodatni motiv. Zdravlje: Nervoza ne poma`e. VODOLIJA Ljubav: Preispitujete svoje emocije. @elite donijeti

va`nu, mo`da `ivotnu odluku. Budite obazrivi prema partneru. Posao: Kao da tek sada mo`ete shvatiti neke stvari. Ovo je, i zbog toga, dan planiranja ne~eg novog. Zdravlje: Budite {to opu{teniji. 22.I-19.II

Ljubav: Mogu} je nagli ulazak u novu, ozbiljnu vezu. U svakom slu~aju, budite strpljivi i uporni, isplati se. 20.II-2O.III Posao: Razmi{ljate o novim investicijama, novim poduhvatima. Mu~e vas i napeti odnosi sa poslovnom okolinom. Zdravlje: Preduhitrite problem! RIBE

nika: 281- 413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-494, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-

363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM


LJUDI I DOGA\AJI

TOP VIJESTI

Finkel{tajn

Vaul: [est godina rada

Najve}a lopta od gume

LAUDERHIL - D`oel Vaul (Joel Waul) sa ameri~ke Floride u{ao je u Ginisovu knjigu rekorda nakon {to je napravio najve}u loptu od gumenih trakica. Ovaj Amerikanac je prije {est godina zapo~eo svoj neobi~an hobi, a prije nekoliko dana napravio je djelo koje je vi{e od njega. Sa utakmice u Njujorku: Optu`ena `eljela voditi mu`a

Amerikanka `arko `eljela oti}i na bejzbol utakmicu

NUDILA SEKS ZA ULAZNICE Finkel{tajn uhap{ena nakon {to se na njen oglas javio policajac koji se predstavio kao strastveni navija~ VA[INGTON - Amerikanka Suzan Finkel{tajn (Susan Finklestein, 43), optu`ena da je ponudila seksualne usluge za ulaznice za utakmicu ameri~ke lige u bejzbolu (World Series), negira da je u~inila bilo {ta pogre{no. Ona se obratila medijima dan na-

kon sastanka s policajcem, koji se predstavio kao strastveni navija~. On je odgovorio na njen oglas u lokalnom listu, u kojem navija~ ekipe Filadelfija filisa navodi: „Ja sam kreativna osoba! Mo`da mo`emo pomo}i jedno drugom!“ Ona je sebe opisala kao „divnu,

visoku plavu{u, vatrenog navija~a Filadelfije“. Finkel{tajn tvrdi kako je `eljela do}i do ulaznica kako bi sa suprugom oti{la na prvu utakmicu prvenstva, u kojoj je Filadelfija pobijedila „Jenkije“ u Njujorku sa 6:1. Njen advokat ka`e da Fi-

nkel{tajn nikada nije eksplicitno nudila seksualne usluge, dodaju}i da je ona „samo divna dama koju je uhvatila groznica za timom za koji navija“. Njen advokat izrazio je nadu da }e biti odba~ena tu`ba za nedoli~no pona{anje i prostituisanje.

Teka spasila `ivot vlasniku SIDNEJ - Australsko kraljevsko dru{tvo za spre~avanje okrutnosti nad `ivotinjama (RSPCA) dodijelilo je trogodi{njoj ov~arki Teki nagradu za hrabrost. Naime, ona je spasila `ivot svom vlasniku D`imu Tuzou (Jim Touzea) koji je do`ivio sr~ani udar. Osvijestila ga je ska~u}i mu po

Obama: Susret s rodbinom ubijenih

(Foto: AP)

Predsjednik iznenada u zra~noj bazi

DOVER - Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) ju~er je iznenada stigao u zra~nu bazu Dover u dr`avi Delaver kako bi prisustvovao do~eku posmrtnih ostataka ameri~kih vojnika ubijenih u Afganistanu. Sanduci u kojima su bila tijela 15 vojnika i tri slu`benika Age-

prsima, tako da je mogao ustati i pozvati Hitnu pomo}. No, ~ak nije morao ni to u~initi jer je ov~arka odjurila na ulicu i lajanjem dozvala kom{ije. Tekina intervencija pomogla je da Tuzo pre`ivi udar, potvrdili su ljekari, a osim nagrade, hrabra Teka dobila je i veliku slasnu kost.

ncije za borbu protiv droge, koji su ubijeni u ponedjeljak u Afganistanu, dopremljeni su u ~etvrtak ujutro vojnim avionom. Predsjednik SAD susreo se s rodbinom ubijenih vojnika u jednoj kapeli u bazi. Ameri~ke trupe su u oktobru zabilje`ile najve}e gubitke od po~etka rata 2001.

Tuzo s ljubimicom: Sr~ani udar

(Foto: www.abc.net.au)

Povr{ina od 240 kvadratnih metara

D`inovska Mona Liza

VREKSHEM - U ovom engleskom gradu ju~er je otkrivena reprodukcija svjetski poznate Mona Lize, za koju se vjeruje da je najve}a na planeti. Ova slika krasi jedan {oping centar i zauzima povr{inu od 240 kvadratnih metara, odnosno povr{inu 24 dvospratnih autobusa.

Iskosa

@enidba kao pomo}

KUALA LUMPUR - Poslanici siroma{ne malezijske savezne dr`ave Kelantan pozvani su da se `ene samohranim majkama kako bi pomogli u odgoju i {kolovanju njihove djece. Predsjednica Komiteta za porodicu u vladi Kelantana kazala je da bi poslanici koji bi pove}ali „kvotu“ svojih supruga trebali biti posebno nagra|ivani. U Kelantanu ima 16.500 samohranih majki mla|ih od 60 godina.

Dnevni avaz 30-1-2009  

Dnevni avaz 30-1-2009

Dnevni avaz 30-1-2009  

Dnevni avaz 30-1-2009

Advertisement