Page 1

STATUT SPÓŁDZIELCZYCH MEDIÓW WNET (Streszczenie) Spółdzielcze MEDIA WNET (dalej „MEDIA WNET” lub spółdzielnia) działają na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. oraz Statutu przyjętego przez Członków Założycieli. Spółdzielnia została utworzona na czas nieokreślony, może działać w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a jej siedzibą jest Miasto stołeczne Warszawa. Misja. Misją MEDIÓW WNET jest tworzenie i wspieranie niezależnych mediów, w oparciu o idee wolności i odpowiedzialności zakorzenione w republikańskich i chrześcijańskich tradycjach Rzeczypospolitej oraz ruchu społecznego skupionego w latach osiemdziesiątych XX wieku wokół „Solidarności”. Cel. Celem MEDIÓW WNET jest poszerzanie obszaru wolnego słowa i zwiększanie dostępności informacji, upowszechnianie wiedzy, animacja życia lokalnego, wspieranie sztuki dziennikarskiej, a przede wszystkim budowa i wspieranie systemu informacji opartego na mediach elektronicznych, w tym w szczególności na portalach internetowych i rozgłośniach radiowych, oraz na mediach drukowanych. MEDIA WNET uzupełniają i kontynuują działania podjęte w tym zakresie przez Radio WNET. Przedmiot działalności. Przedmiotem działalności MEDIÓW WNET jest m.in. szeroko pojęta działalność wydawnicza, nadawanie programów radiofonicznych i telewizyjnych, prowadzenie badań opinii i rynku, działalność edukacyjna i doradcza. Statut definiuje łącznie 30 form działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Spółdzielnia może również prowadzić, po uzyskaniu odpowiedniej decyzji, działalność wymagającą koncesji lub zgody wydanej przez odpowiedni organ administracji. Inwestycja w MEDIA WNET. MEDIA WNET prowadzą działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści swoim członkom. Zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową. Nadwyżka bilansowa, o ile nie będzie przeznaczona na rozwój MEDIÓW WNET dzielona jest proporcjonalnie do udziałów. Decyzja o podziale udziałów jest podejmowana

demokratycznie. Członkowie MEDIÓW WNET mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów. Wysokość udziału obowiązkowego wynosi 10 złotych, a wpisowe wynosi 90 złotych. Członek powinien zadeklarować przynajmniej 1 udział, a maksymalna liczba udziałów nie jest określona. Udziały ponadobowiązkowe można zadeklarować w deklaracji członkowskiej, a po przyjęciu do MEDIÓW WNET przez ponowne odpowiednie wypełnienie deklaracji. Członek spółdzielni może wnosić również wkłady pieniężne i niepieniężne. Wkłady nie uczestniczą w podziale nadwyżki bilansowej i stracie spółdzielni. Walne Zgromadzenie może zobowiązać członków MEDIÓW WNET do wnoszenia wkładu pieniężnego, nie większego niż 100 złotych w roku 2012, a w każdym następnym roku indeksowanego ostatnim wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny przed podjęciem uchwały. Udziały ponadobowiązkowe powinny być wpłacone w terminie 10 dni od daty zadeklarowania tych udziałów, a udziały obowiązkowe i wpisowe powinny być wpłacone w terminie 10 dni od daty zawiadomienia członka o przyjęciu go do MEDIÓW WNET. Wpisowe nie podlega zwrotowi. Wkład powinien być wniesiony w terminie 1 miesiąca od daty zawiadomienia członka o przyjęciu go do MEDIÓW WNET lub od daty deklaracji wniesienia wkładu. Członek MEDIÓW WNET może wnieść wkład niepieniężny na własność MEDIÓW WNET lub do korzystania przez MEDIA WNET na podstawie innego stosunku prawnego. Wkładem niepieniężnym mogą być prawa lub rzeczy. Wkład niepieniężny jest wyceniany na drodze porozumienia między członkiem a MEDIAMI WNET. Strony mogą postanowić o wycenie wkładu niepieniężnego przez biegłego rzeczoznawcę.

Spółdzielcze MEDIA WNET, Hotel Europejski pok. 262, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa | www.mediawnet.pl


Członek nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały obowiązkowe. MEDIA WNET zobowiązane są wypłacić wpłaty na udziały obowiązkowe w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia ustania członkostwa danego członka. Zwrot wpłat na udziały ponadobowiązkowe następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego MEDIÓW WNET za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem zwrotu tych udziałów. MEDIA WNET zobowiązane są wypłacić udziały ponadobowiązkowe w terminie 8 miesięcy licząc od dnia zatwierdzenia ww. sprawozdania. Członek nie może żądać zwrotu udziałów w takiej części, w jakiej zostały one przeznaczone na pokrycie strat MEDIÓW WNET. W wypadku wystąpienia członka lub ustania członkostwa z innych przyczyn zwrot wkładu nastąpi za porozumieniem stron, z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb MEDIÓW WNET i charakteru aktywa będącego przedmiotem wkładu, tak żeby nie naruszyć ciągłości działania MEDIÓW WNET, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od wystąpienia członka lub ustania członkostwa z innych przyczyn w przypadku wkładu pieniężnego oraz 24 miesięcy od wystąpienia członka lub ustania członkostwa z innych przyczyn w przypadku wkładu niepieniężnego. Zwracany wkład niepieniężny jest wyceniany na drodze porozumienia między członkiem a MEDIAMI WNET, a w razie braku porozumienia przez biegłego rzeczoznawcę wskazanego przez MEDIA WNET. Koszt takiej wyceny ponoszony jest przez strony w częściach równych. Członkowie MEDIÓW WNET. Członkowie MEDIÓW WNET mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów. Członkiem MEDIÓW WNET może być każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także każda osoba prawna. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji członkowskiej. Przystępujący członkowie składają deklarację członkowską i stają się członkami z chwilą przyjęcia ich przez Zarząd MEDIÓW WNET. Deklaracja może być złożona osobiście lub poprzez wypełnienie formularza deklaracji w wersji elektronicznej na stronie internetowej MEDIÓW WNET (www.mediawnet.pl), po czym, nie później niż w terminie 14 dni, deklaracja powinna być

wydrukowana, podpisana i przesłana na adres MEDIÓW WNET. MEDIA WNET bez zbędnej zwłoki informują osobę, która złożyła deklarację członkowską o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków MEDIÓW WNET. Informacja jest przesyłana drogą elektroniczną na adres e-mail podany w deklaracji członkowskiej, a w przypadku członków, którzy w deklaracji członkowskiej nie wskazali adresu e-mail, informacja jest wysyłana w formie listu poleconego na adres zamieszkania lub korespondencyjny członka wskazany w deklaracji członkowskiej. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia do MEDIÓW WNET ubiegającemu się służy odwołanie do Rady Nadzorczej w terminie 1 miesiąca od dnia zawiadomienia o odmowie przyjęcia. Członek może w każdym czasie wystąpić z MEDIÓW WNET składając Zarządowi pisemne zgłoszenie wystąpienia, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Za datę wystąpienia członka z MEDIÓW WNET uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia. Wykluczenie członka z MEDIÓW WNET może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w MEDIACH WNET nie da się pogodzić z misją MEDIÓW WNET, postanowieniami Statutu lub z zasadami współżycia społecznego. Organem właściwym w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka jest Rada Nadzorcza, która przed podjęciem uchwały powinna zapoznać się z wyjaśnieniami zainteresowanego. Prawa i obowiązki członków. Członek MEDIÓW WNET ma prawo wybierać i być wybieranym do organów spółdzielni, a także czynnie uczestniczyć w życiu spółdzielni i zgłaszać wnioski związane z ich działalnością. Członek ma również prawo korzystać z potencjału informacyjnego, infrastruktury technicznej i powierzchni reklamowych będących w dyspozycji spółdzielni, przy czym zasady tego korzystania określa każdorazowo indywidualna umowa. Członek MEDIÓW WNET ma obowiązek dbać o dobro spółdzielni, jej rozwój i usprawnianie jej działalności i w miarę swoich możliwości wspierać jej misję. Obowiązkiem członka jest wnieść wpisowe i zadeklarowany udział lub udziały, a w przypadku, gdy tak zadeklarował, wnieść wkład członkowski.

Spółdzielcze MEDIA WNET, Hotel Europejski pok. 262, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa | www.mediawnet.pl


Członek spółdzielni powinien przestrzegać przepisów Statutu, regulaminów oraz postanowień i uchwał organów MEDIÓW WNET. Od uchwał organów spółdzielni w sprawach między członkiem spółdzielni a MEDIAMI WNET, członkowi przysługuje odwołanie: od uchwały Zarządu - do Rady Nadzorczej, od uchwały Rady Nadzorczej - do Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli). Honorowe członkostwo. Rada Nadzorcza może na wniosek Zarządu nadawać osobom szczególnie zasłużonym dla MEDIÓW WNET lub dla realizacji misji spółdzielni tytuł honorowego członka MEDIÓW WNET. Z tytułem honorowego członka MEDIÓW WNET nie wiążą się żadne prawa ani obowiązki wobec MEDIÓW WNET. Organy. Organami MEDIÓW WNET są Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli), Zarząd, Rada Nadzorcza, Zebrania Grup Członkowskich (w wypadku zastąpienia Walnego Zgromadzenia Zebraniem Przedstawicieli). Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem MEDIÓW WNET. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków MEDIÓW WNET i jej organy. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością MEDIÓW WNET. Rada Nadzorcza składa się z 3-5 członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych. Do Rady Nadzorczej mogą być wybrani wyłącznie członkowie MEDIÓW WNET. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 lat. W celu wykonania swoich zadań, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników MEDIÓW WNET wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku MEDIÓW WNET. Zarząd kieruje działalnością MEDIÓW WNET i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd MEDIÓW WNET może być jednoosobowy lub wieloosobowy (do trzech osób). Kadencja członka Zarządu trwa 5 lat. Zarząd podejmuje decyzje nie zastrzeżone w Prawie spółdzielczym lub w Statucie innym organom MEDIÓW WNET, m.in. przygotowywanie planów działalności MEDIÓW WNET, przyjmowanie rocznego

planu dochodów i wydatków MEDIÓW WNET, a także przyjmowanie członków i zatrudnianie pracowników niezbędnych do prowadzenia spraw MEDIÓW WNET. Grupy Członkowskie. Jeżeli liczba członków MEDIÓW WNET przekroczy 100 osób, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli. Wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonują Zebrania Grup Członkowskich. Czas trwania przedstawicielstwa wynosi 1 rok od daty wyboru. Mandat przedstawiciela wygasa z upływem terminu. Przedstawiciel może być wybierany na dowolną liczbę kadencji. Podziału członków MEDIÓW WNET na Grupy Członkowskie dokonuje Rada Nadzorcza i ogłasza go nie później, niż na trzy miesiące przed zwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli w danym roku. W przypadku braku takiego podziału obowiązuje podział dokonany uprzednio. Rada Nadzorcza określa liczbę przedstawicieli wybieranych przez każdą Grupę Członkowską, proporcjonalnie do liczby członków MEDIÓW WNET i z uwzględnieniem ogólnej liczby przedstawicieli. Każdy członek MEDIÓW WNET uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu jeden głos. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd przed każdym Zebraniem Przedstawicieli. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zawiadamia się wszystkich członków danej grupy przynajmniej na 7 dni przez datą Zebrania Przedstawicieli. Dopuszczalne jest odbycie Zebranie Grupy Członkowskiej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę. Do uprawnień Zebrania Grupy Członkowskiej należy: wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli spośród członków Grupy Członkowskiej; rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach; wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów MEDIÓW WNET wniosków w sprawach MEDIÓW WNET, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Grupy Członkowskiej; podejmowanie uchwały o żądaniu rozwiązania Grupy Członkowskiej.

Spółdzielcze MEDIA WNET, Hotel Europejski pok. 262, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa | www.mediawnet.pl


i.

Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.2);

j.

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1);

k.

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2);

l.

Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.3);

STATUT SPÓŁDZIELCZYCH MEDIÓW WNET §1 Postanowienia ogólne 1.

Spółdzielcze MEDIA WNET (dalej „MEDIA WNET”) działają na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) (dalej „Prawo spółdzielcze”) oraz niniejszego Statutu (dalej „Statut”).

m. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9); n.

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);

o.

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);

p.

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);

q.

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);

r.

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1);

s.

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9);

§3

t.

Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);

Cel i przedmiot działalności

u.

Reklama (PKD 73.1);

v.

Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2);

2.

Siedzibą MEDIÓW WNET jest Miasto stołeczne Warszawa.

3.

MEDIA WNET działają w Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

4.

MEDIA WNET zostały utworzone na czas nieokreślony. §2 Misja

Misją MEDIÓW WNET jest tworzenie i wspieranie niezależnych mediów, w oparciu o idee wolności i odpowiedzialności zakorzenione w republikańskich i chrześcijańskich tradycjach Rzeczypospolitej oraz ruchu społecznego skupionego w latach osiemdziesiątych XX wieku wokół „Solidarności”.

1.

2.

Celem MEDIÓW WNET jest (a) budowa i wspieranie systemu informacji opartego na mediach elektronicznych, w tym w szczególności na portalach internetowych i rozgłośniach radiowych, oraz na mediach drukowanych, (b) poszerzanie obszaru wolnego słowa i zwiększanie dostępności informacji, (c) animacja życia lokalnego, (d) upowszechnianie wiedzy oraz (e) wspieranie sztuki dziennikarskiej. MEDIA WNET uzupełniają i kontynuują działania podjęte w tym zakresie przez Radio Wnet sp. z o.o.

w. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1);

Przedmiotem działalności MEDIÓW WNET jest: a.

x.

Działalność fotograficzna (PKD 74.2);

y.

Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3);

z.

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9);

Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1);

aa. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);

b.

Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);

bb. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6);

c.

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);

cc. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);

d.

Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);

e.

dd. Działalność pozostałych organizacji członkowskich (94.9). 3.

Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2);

f.

Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1);

g.

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2);

h.

Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1);

Działalność wymagająca koncesji lub zgody wydanej przez organ administracji może być prowadzona po otrzymaniu takiej koncesji lub zgody. §4 Zasady i tryb przyjmowania członków

1.

Członkiem MEDIÓW WNET może być każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także każda osoba prawna.

2.

Założyciele MEDIÓW WNET, którzy podpisali Statut, stają się członkami MEDIÓW WNET z chwilą zarejestrowania MEDIÓW WNET.

Spółdzielcze MEDIA WNET, Hotel Europejski pok. 262, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa | www.mediawnet.pl


3.

Przystępujący do MEDIÓW WNET po ich zarejestrowaniu stają się członkami z chwilą przyjęcia ich przez MEDIA WNET.

4.

Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji członkowskiej przez przystępującego do MEDIÓW WNET. Treść deklaracji ustala Rada Nadzorcza.

5.

Deklarację składa się poprzez złożenie w siedzibie MEDIÓW WNET lub doręczenie na adres MEDIÓW WNET. Deklaracja może być także złożona poprzez wypełnienie formularza deklaracji w wersji elektronicznej na stronie internetowej MEDIÓW WNET albo innej tam wskazanej, po czym, nie później niż w terminie 14 dni, deklaracja powinna być wydrukowana, podpisana i złożona w siedzibie lub doręczona na adres MEDIÓW WNET.

6.

7.

8.

Uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków MEDIÓW WNET podejmuje Zarząd nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania wersji papierowej deklaracji. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem Prezesa Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego albo 2 członków w przypadku Zarządu wieloosobowego, z podaniem daty uchwały o przyjęciu. MEDIA WNET bez zbędnej zwłoki informują osobę, która złożyła deklarację członkowską o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków MEDIÓW WNET. Informacja jest przesyłana drogą elektroniczną na adres e-mail podany w deklaracji członkowskiej, a w przypadku członków, którzy w deklaracji członkowskiej nie wskazali adresu e-mail, informacja jest wysyłana w formie listu poleconego na adres zamieszkania lub korespondencyjny członka wskazany w deklaracji członkowskiej. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 9, od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia do MEDIÓW WNET ubiegającemu się służy odwołanie do Rady Nadzorczej w terminie 1 miesiąca od dnia zawiadomienia o odmowie przyjęcia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie 1 miesiąca od daty jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest bez zbędnej zwłoki przesyłana drogą elektroniczną na adres e-mail podany w deklaracji członkowskiej, a w przypadku członków, którzy w deklaracji członkowskiej nie wskazali adresu email, decyzja jest wysyłana w formie listu poleconego na adres wskazany w deklaracji członkowskiej

g.

otrzymywać odpisy Statutu i regulaminów;

h.

zaznajamiać się z uchwałami organów MEDIÓW WNET, protokołami obrad organów MEDIÓW WNET, protokołami lustracji, sprawozdaniami finansowymi oraz, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 poniżej, umowami zawieranymi przez MEDIA WNET z osobami trzecimi;

i.

przeglądać rejestr członków MEDIÓW WNET;

j.

zaskarżać do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub Statutu;

k.

odwoływać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach określonych w Statucie;

l.

żądać rozpatrzenia przez właściwe organy MEDIÓW WNET wniosków dotyczących ich działalności.

Dla uniknięcia wątpliwości, dokumenty lub informacje, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. f., g., h., oraz i. mogą być udostępniane w wersji elektronicznej, zgodnie z regulaminem dostępu członków MEDIÓW WNET do dokumentów uchwalonym przez Zarząd. 2.

3.

MEDIA WNET mogą odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to tajemnicę handlową lub inne prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem MEDIÓW WNET i przez to wyrządzi szkodę lub naruszy inne dobra MEDIÓW WNET. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek MEDIÓW WNET ma obowiązek: a.

wnieść wpisowe i zadeklarowany udział lub udziały;

b.

w przypadku, gdy tak zadeklarował, wnieść wkład członkowski;

c.

w przypadku określonym w § 6 ust. 10, wnieść dodatkowy wkład pieniężny,

d.

dbać o dobro MEDIÓW WNET, ich rozwój i usprawnianie ich działalności;

e.

w miarę swoich możliwości wspierać misję MEDIÓW WNET;

f.

przestrzegać przepisów Statutu, regulaminów oraz postanowień i uchwał organów MEDIÓW WNET;

g.

zawiadamiać MEDIA WNET o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej, poprzez ponowne złożenie deklaracji członkowskiej.

§5 Prawa i obowiązki członków 1.

Członek MEDIÓW WNET ma prawo: a.

korzystać z potencjału informacyjnego, infrastruktury technicznej i powierzchni reklamowych będących w dyspozycji MEDIÓW WNET, przy czym zasady tego korzystania określa każdorazowo indywidualna umowa;

b.

korzystać z innych usług świadczonych przez MEDIA WNET albo za ich pośrednictwem;

c.

wybierać i być wybieranym do organów MEDIÓW WNET;

d.

czynnie uczestniczyć w życiu MEDIÓW WNET oraz zgłaszać wnioski związane z ich działalnością;

e.

brać udział w Walnym Zgromadzeniu lub Zebraniu Grupy Członkowskiej oraz żądać w trybie przewidzianym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia i zamieszczania w porządku obrad oznaczonych spraw;

§6 Wpisowe, udział(y) i wkłady członkowskie

f.

otrzymywać w sposób przewidziany w Statucie informację o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zostało zastąpione Zebraniem Przedstawicieli;

1.

Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udziały, stosownie do postanowień Statutu.

2.

Wpisowe wynosi 90 (dziewięćdziesiąt) złotych i powinno być wpłacone w terminie 10 dni od daty zawiadomienia członka o przyjęciu go do MEDIÓW WNET. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

3.

Wysokość udziału obowiązkowego wynosi 10 (dziesięć) złotych. Członek powinien zadeklarować przynajmniej 1 (jeden) udział, a członek założyciel przynajmniej 3 (trzy) udziały. Udziały obowiązkowe powinny być wpłacone w terminie 10 dni od daty zawiadomienia członka o przyjęciu go do MEDIÓW WNET.

Spółdzielcze MEDIA WNET, Hotel Europejski pok. 262, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa | www.mediawnet.pl


4.

Członek może zadeklarować w formie pisemnej, w deklaracji członkowskiej, a po przyjęciu do MEDIÓW WNET przez ponowne odpowiednie wypełnienie deklaracji członkowskiej, udziały ponadobowiązkowe. Udziały ponadobowiązkowe powinny być wpłacone w terminie 10 dni od daty zadeklarowania tych udziałów.

5.

Członek, który nie wniesie udziałów w terminie i w wymaganej Statutem wysokości może zostać wykreślony z rejestru członków MEDIÓW WNET.

6.

Członkowie MEDIÓW WNET mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

7.

Członek nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały obowiązkowe. MEDIA WNET zobowiązane są wypłacić wpłaty na udziały obowiązkowe w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia ustania członkostwa danego członka. Zwrot wpłat na udziały ponadobowiązkowe następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego MEDIÓW WNET za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem zwrotu tych udziałów. MEDIA WNET zobowiązane są wypłacić udziały ponadobowiązkowe w terminie 8 miesięcy licząc od dnia zatwierdzenia ww. sprawozdania.

e.

10.

8.

Członek nie może żądać zwrotu udziałów w takiej części, w jakiej zostały one przeznaczone na pokrycie strat MEDIÓW WNET.

9.

Członek MEDIÓW WNET może wnieść wkład pieniężny lub niepieniężny na własność MEDIÓW WNET lub do korzystania przez MEDIA WNET na podstawie innego stosunku prawnego. Wkładem niepieniężnym mogą być prawa lub rzeczy. Wkład jest wnoszony zgodnie z następującymi zasadami: a.

W wypadku likwidacji MEDIÓW WNET zwrot wkładu nastąpi za porozumieniem stron, z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb MEDIÓW WNET i charakteru aktywa będącego przedmiotem wkładu.

Walne Zgromadzenie może zobowiązać członków MEDIÓW WNET do wnoszenia wkładu pieniężnego, nie większego niż 100 (sto) złotych w roku 2012, a w każdym następnym roku indeksowanego ostatnim wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny przed podjęciem uchwały. Wkład taki powinien być wniesiony w terminie 1 miesiąca od dnia powiadomienia członka o podjęciu przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) odpowiedniej uchwały. §7 Ustanie członkostwa

Członkostwo w MEDIACH WNET ustaje wskutek:

Z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 lit. b. i c., wkład powinien być wniesiony w terminie 1 miesiąca od daty zawiadomienia członka o przyjęciu go do MEDIÓW WNET lub od daty deklaracji wniesienia wkładu.

a.

wystąpienia członka,

b.

wykluczenia członka,

c.

wykreślenia członka z rejestru członków,

d.

śmierci członka,

e.

utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną. §8

Wystąpienie, wykluczenie i wykreślenie członka

b.

Wkład niepieniężny jest wyceniany na drodze porozumienia między członkiem a MEDIAMI WNET. Wkład niepieniężny powinien być wniesiony w terminie 1 miesiąca od dnia w którym strony ostatecznie porozumiały się w sprawie wyceny. Dla uniknięcia wątpliwości, w razie braku porozumienia co do wyceny wkładu niepieniężnego, MEDIA WNET mogą odmówić przyjęcia wkładu.

1.

Członek może w każdym czasie wystąpić z MEDIÓW WNET składając Zarządowi pisemne zgłoszenie wystąpienia, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Za datę wystąpienia członka z MEDIÓW WNET uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

c.

Strony mogą postanowić o wycenie wkładu niepieniężnego przez biegłego rzeczoznawcę. Warunki sporządzenia takiej wyceny są ustalane przez strony w drodze odrębnego porozumienia. Wkład niepieniężny wyceniony przez biegłego rzeczoznawcę powinien być wniesiony w terminie 1 miesiąca od dnia w którym strony ostatecznie zaakceptowały wycenę biegłego rzeczoznawcę. Dla uniknięcia wątpliwości, w razie braku akceptacji wyceny wkładu niepieniężnego dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę, MEDIA WNET mogą odmówić przyjęcia takiego wkładu.

2.

Wykluczenie członka z MEDIÓW WNET może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w MEDIACH WNET nie da się pogodzić z misją MEDIÓW WNET, postanowieniami Statutu lub z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności, gdy członek:

d.

W wypadku wystąpienia członka lub ustania członkostwa z innych przyczyn zwrot wkładu nastąpi za porozumieniem stron, z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb MEDIÓW WNET i charakteru aktywa będącego przedmiotem wkładu, tak żeby nie naruszyć ciągłości działania MEDIÓW WNET, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od wystąpienia członka lub ustania członkostwa z innych przyczyn w przypadku wkładu pieniężnego oraz 24 miesięcy od wystąpienia członka lub ustania członkostwa z innych przyczyn w przypadku wkładu niepieniężnego. Zwracany wkład niepieniężny jest wyceniany na drodze porozumienia między członkiem a MEDIAMI WNET, a w razie braku porozumienia przez biegłego rzeczoznawcę wskazanego przez MEDIA WNET. Koszt takiej wyceny ponoszony jest przez strony w częściach równych.

a.

działa, w ramach MEDIÓW WNET lub w przestrzeni publicznej, niezgodnie z misją lub celami MEDIÓW WNET;

b.

świadomie szkodzi MEDIOM WNET lub działa wbrew ich interesom;

c.

uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów MEDIÓW WNET.

3.

Wykluczenie nie może nastąpić po upływie sześciu miesięcy od uzyskania przez MEDIA WNET wiadomości o okolicznościach je uzasadniających.

4.

Wykreślenie członka z rejestru członków może nastąpić tylko w wypadku, gdy: a.

nie wniesie w terminie wpisowego w wysokości określonej Statutem

b.

nie wniesie w terminie udziału lub udziałów w wysokości określonej Statutem,

Spółdzielcze MEDIA WNET, Hotel Europejski pok. 262, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa | www.mediawnet.pl


c.

nie wniesie w terminie zadeklarowanych przez siebie udziału lub udziałów ponadobowiązkowych,

d.

nie wniesie w terminie zadeklarowanego wkładu lub wkładów,

e.

nie wykona innych zobowiązań wobec MEDIÓW WNET, w tym w szczególności określonego w § 6 ust. 10.

5.

Organem właściwym w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka jest Rada Nadzorcza, która przed podjęciem uchwały powinna zapoznać się z wyjaśnieniami zainteresowanego.

6.

Wykluczenia lub wykreślenie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3, staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie, które powinno zawierać także pouczenie o przysługującym wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi prawie odwołania się oraz terminie i trybie wniesienia odwołania. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

7.

8.

członkowskiej nie wskazali adresu e-mail, zawiadomienie powinno być wysyłane w formie listu poleconego na adres wskazany w deklaracji członkowskiej. Odwołujący się ma prawo być obecny podczas obrad na Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) przy rozpatrywaniu jego odwołania i je popierać. Elektroniczną wersję odpisu uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) wraz z jej uzasadnieniem MEDIA WNET obowiązane są dostarczyć odwołującemu się na adres e-mail podany w deklaracji członkowskiej w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały, a w przypadku członków, którzy w deklaracji członkowskiej nie wskazali adresu e-mail, uchwała wraz z uzasadnieniem powinna być wysyłana w formie listu poleconego na adres wskazany w deklaracji członkowskiej. § 11 Organy Organami MEDIÓW WNET są:

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków MEDIÓW WNET ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć. Członka będącego osobą prawną skreśla się z rejestru członków MEDIÓW WNET ze skutkiem od dnia, w którym członek utracił osobowość prawną.

a.

Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli),

b.

Zarząd,

c.

Rada Nadzorcza,

d.

Zebrania Grup Członkowskich (w wypadku zastąpienia Walnego Zgromadzenia Zebraniem Przedstawicieli).

§9 § 12 Honorowe członkostwo Walne Zgromadzenie 1.

2.

Rada Nadzorcza może na wniosek Zarządu nadawać osobom szczególnie zasłużonym dla MEDIÓW WNET lub dla realizacji misji MEDIÓW WNET tytuł honorowego członka MEDIÓW WNET. Odebranie tytułu honorowego członka MEDIÓW WNET może nastąpić uchwałą Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Z tytułem honorowego członka MEDIÓW WNET nie wiążą się żadne prawa ani obowiązki wobec MEDIÓW WNET. § 10

1.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem MEDIÓW WNET.

2.

Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

3.

Każdemu członkowi przysługuje jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

4.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze § 13 1.

2.

3.

Od uchwał organów MEDIÓW WNET w sprawach między członkiem MEDIÓW WNET a MEDIAMI WNET, członkowi MEDIÓW WNET przysługuje odwołanie: a.

od uchwały Zarządu - do Rady Nadzorczej,

b.

od uchwały Rady Nadzorczej - do Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli).

Zebranie Przedstawicieli 1.

Jeżeli liczba członków MEDIÓW WNET przekroczy 100 osób, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli.

2.

Wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonują Zebrania Grup Członkowskich, o których mowa w § 20 poniżej.

3.

Liczbę przedstawicieli wybieranych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały, proporcjonalnie do liczby członków danej grupy według stanu na dzień 1-szy stycznia roku, w którym dokonywane są wybory, przy założeniu, że liczba przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli powinna być nie niższa niż 90 i nie wyższa niż 100.

4.

Z uwzględnieniem § 20 ust. 5 poniżej, uchwała Zebrania Grupy Członkowskiej w przedmiocie wyboru przedstawicieli podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków grupy (quorum). W braku quorum Zarząd jest obowiązany zwołać Zebranie Grupy Członkowskiej w innym terminie. Zebranie Grupy Członkowskiej prawidłowo zwołane w drugim terminie

Odwołanie powinno być rozpatrywane na: a.

najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez MEDIA WNET.

b.

najbliższym Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli), nie później jednak niż w ciągu osiemnastu miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez MEDIA WNET.

O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli), które ma rozpatrzyć odwołanie, odwołujący się powinien być zawiadomiony w formie elektronicznej na adres email wskazany w deklaracji członkowskiej, co najmniej na 7 dni przed tym terminem, a w przypadku członków, którzy w deklaracji

Spółdzielcze MEDIA WNET, Hotel Europejski pok. 262, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa | www.mediawnet.pl


5.

6.

7.

podejmuje uchwałę o wyborze przedstawicieli bez względu na liczbę obecnych członków grupy.

m.

z zastrzeżeniem § 18 ust. 4 i 5 Statutu, wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

Czas trwania przedstawicielstwa wynosi 1 rok od daty wyboru. Mandat przedstawiciela wygasa z upływem terminu. Przedstawiciel może być wybierany na dowolną liczbę kadencji.

n.

uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

2.

Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w razie odwołania przez Zebranie Grupy Członkowskiej lub ustania członkostwa w MEDIACH WNET. Na miejsce przedstawiciela, który utracił mandat, Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje wyboru innego przedstawiciela; przedstawiciel wybrany na miejsce dotychczasowego pełni swoją funkcję do końca kadencji. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, do Zebrania Przedstawicieli stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Walnym Zgromadzeniu.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych, z zastrzeżeniem, że do podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w pkt. h. i j. oraz do odwołania członka Rady Nadzorczej wymagane jest oddanie dwóch trzecich głosów za uchwałą, przy czym zmiana § 2 Statutu wymaga podjęcia uchwały jednogłośnie. § 15

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.

2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.

§ 14 3.

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:

Wyłączna właściwość Walnego Zgromadzenia 1.

a.

Rady Nadzorczej;

b.

przynajmniej 1/10 liczby członków, nie mniej jednak niż dziesięciu członków.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: a.

uchwalanie kierunków rozwoju działalności MEDIÓW WNET;

b.

rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych Zarządu i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków MEDIÓW WNET, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu;

4.

c.

rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności MEDIÓW WNET oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;

d.

podejmowanie uchwał w przedmiocie przekazania nadwyżki bilansowej na zwiększenie funduszu zasobowego lub sposobu pokrycia strat;

e.

podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;

f.

oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką MEDIA WNET mogą zaciągnąć;

g.

podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;

h.

podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału lub likwidacji MEDIÓW WNET;

i.

rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji;

j.

uchwalanie zmian Statutu;

k.

podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia MEDIÓW WNET ze związku spółdzielni oraz upoważnienia Zarządu do działań w tym zakresie;

l.

wybór delegatów na zjazd związku, w którym MEDIA WNET są zrzeszone;

Zebranie Przedstawicieli Zarząd zwołuje także na żądanie: a.

Rady Nadzorczej;

b.

Zebrań Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków MEDIÓW WNET;

c.

1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

5.

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w ust. 3 i 4 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć nie później niż w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt MEDIÓW WNET.

7.

Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na co najmniej 10 dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia § 16 Przebieg Walnego Zgromadzenia

1.

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub jego zastępca i zarządza wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. Stanowią oni Prezydium, które kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.

2.

Zasady i tryb obradowania i podejmowania uchwał ustala regulamin Walnego Zgromadzenia.

3.

Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.

4.

Protokoły są jawne dla członków MEDIÓW WNET.

Spółdzielcze MEDIA WNET, Hotel Europejski pok. 262, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa | www.mediawnet.pl


5.

Protokoły przechowuje Zarząd, co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

8.

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w wypadku ustania członkostwa w MEDIÓW WNET, rezygnacji, oraz w wypadku odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

9.

Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dotychczasowego, który utracił członkostwo w Radzie Nadzorczej z przyczyn określonych w ustępie poprzedzającym, ma charakter uzupełniający do końca kadencji ustępującego członka Rady Nadzorczej.

10.

Z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu, do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

§ 17 Moc obowiązująca i zaskarżanie uchwał 1.

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków MEDIÓW WNET i jej organy.

2.

Uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie wykluczenia członka lub jego wykreślenia z rejestru członków w wyniku odwołania od przedmiotowej uchwały Rady Nadzorczej, może zaskarżyć do sądu tylko członek, którego uchwała dotyczy.

a.

uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i gospodarczej MEDIÓW WNET;

b.

kontrola działalności Zarządu pod względem zgodności z prawem i Statutem;

§ 18 Rada Nadzorcza 1.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością MEDIÓW WNET.

c.

czuwanie nad prawidłowym dokumentowaniem wszystkich operacji finansowych MEDIÓW WNET;

2.

Rada Nadzorcza składa się z 3-5 członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych.

d.

3.

Do Rady Nadzorczej mogą być wybrani wyłącznie członkowie MEDIÓW WNET.

przeprowadzanie dorocznych oraz doraźnych rewizji ksiąg i dokumentacji finansowej MEDIÓW WNET, bądź powodowanie przeprowadzenia takiej rewizji;

e.

4.

Pierwszego wyboru Rady Nadzorczej dokonują członkowie założyciele MEDIÓW WNET.

podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;

5.

Wybór Rady Nadzorczej na kolejne kadencje dokonywany jest w sposób następujący:

f.

podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;

g.

przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności, zawierających wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych oraz ocenę działalności Zarządu, a także wniosków z przeprowadzonej lustracji;

h.

zatwierdzanie struktury organizacyjnej MEDIÓW WNET oraz zasad wynagradzania jej pracowników;

i.

uchwalenie regulaminów działania organów MEDIÓW WNET (z wyjątkiem regulaminu Walnego Zgromadzenia);

j.

podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między MEDIAMI WNET a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez MEDIA WNET w interesie członka Zarządu, oraz reprezentowania MEDIÓW WNET przy tych czynnościach; do reprezentowania MEDIÓW WNET wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych;

k.

ustalenie liczby przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, podziału członków na Grupy Członkowskie i regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej;

l.

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

m.

ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;

n.

zwoływanie Walnego Zgromadzenia na warunkach określonych w Statucie;

o.

podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków MEDIÓW WNET;

a.

Walne Zgromadzenie określa liczbę członków wybieranych na daną kadencję; w przypadku braku stosownej uchwały Rada Nadzorcza liczy 5 członków;

b.

Z zastrzeżeniem lit. c.-e. poniżej, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej spośród wszystkich członków MEDIÓW WNET.

c.

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru:

i.

jednego członka Rady Nadzorczej w przypadku składu trzyosobowego lub

ii.

dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku składu czteroosobowego albo pięcioosobowego.

d.

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego spośród członków MEDIÓW WNET wskazanych przez członków założycieli MEDIÓW WNET w liczbie dwukrotnie przewyższającej liczbę wybieranych członków Rady Nadzorczej,

e.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wskazywany jest przez Walne Zgromadzenie spośród członków, o których mowa w lit. d., a w przypadku braku takiego wskazania, Wiceprzewodniczący wybierany jest uchwałą Rady Nadzorczej.

6.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 lat.

7.

Kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok jej urzędowania.

Spółdzielcze MEDIA WNET, Hotel Europejski pok. 262, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa | www.mediawnet.pl


p.

reprezentowanie MEDIÓW WNET przed sądem w sprawach z powództwa Zarządu o unieważnienie uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli);

q.

wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;

Rady Nadzorczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. § 19

r.

11.

12.

nadawanie i odbieranie tytułu honorowego członka MEDIÓW WNET.

W celu wykonania swoich zadań, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników MEDIÓW WNET wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku MEDIÓW WNET.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący co najmniej raz na 3 miesiące.

14.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od daty wyboru Rady Nadzorczej.

15.

Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

17.

18.

1.

Zarząd kieruje działalnością MEDIÓW WNET i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Zarząd podejmuje decyzje nie zastrzeżone w Prawie spółdzielczym lub w Statucie innym organom MEDIÓW WNET, w tym w szczególności:

W wyniku przeprowadzonych kontroli lub rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność Zarządu, Rada Nadzorcza może wydawać Zarządowi zalecenia. Zarząd powinien zawiadomić Radę o wykonaniu zaleceń w terminie przez nią określonym.

13.

16.

Zarząd

Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz sposób i warunki podejmowania uchwał określa regulamin Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku konieczne jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwałę uważa się za podjętą jeśli głosy za uchwałą odda wymagana większość członków Rady Nadzorczej.

a.

przyjmowanie członków i prowadzenie ich rejestru zgodnie z wymogami Prawa spółdzielczego

b.

występowanie z wnioskiem o pozbawienie członków członkostwa;

c.

przygotowywanie planów działalności MEDIÓW WNET;

d.

przyjmowanie rocznego planu dochodów i wydatków MEDIÓW WNET;

e.

zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz podejmowanie innych czynności prawnych niezbędnych dla realizacji zadań MEDIÓW WNET;

f.

sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem księgowości;

g.

zwoływanie Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) i Zebrań Grup Członkowskich;

h.

przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych do zatwierdzenia;

i.

zabezpieczenie majątku MEDIÓW WNET;

j.

przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli);

k.

rozpatrywanie i załatwianie wniosków członków oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) i Rady Nadzorczej;

l.

zatrudnianie pracowników niezbędnych do prowadzenia spraw MEDIÓW WNET;

m.

uchwalanie regulaminu dostępu członków MEDIÓW WNET do dokumentów.

19.

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 17 lub 18 nie może dotyczyć spraw, o których mowa w ust. 10 lit. l., o. i r. oraz w ust. 21. 3.

20.

Z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz z podjęcia uchwał w trybie wskazanym w ust. 17 i 18 sporządza się protokół podpisywany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd MEDIÓW WNET może być jednoosobowy lub wieloosobowy (do trzech osób).

4.

W razie stwierdzenia, że Zarząd w swej działalności nie przestrzega przepisów prawa lub Statutu lub jeżeli działalność ta jest sprzeczna z interesem MEDIÓW WNET, Rada Nadzorcza może zawiesić Zarząd lub jego członków.

Członkami Zarządu mogą być tylko osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie były karane za przestępstwa gospodarcze, fałszerstwo, przeciwko dokumentom lub popełnione z chęci zysku.

5.

Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani są przez członków założycieli.

6.

Kadencja członka Zarządu trwa 5 lat.

21.

22.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych z zastrzeżeniem, że uchwała o odwołaniu członka Zarządu i przyjęciu lub zmian regulaminu Rady Nadzorczej wymaga większości dwóch trzecich głosów za uchwałą, a uchwała w sprawie przyznania tytułu honorowego członka MEDIÓW WNET wymaga jednomyślności wszystkich członków

Spółdzielcze MEDIA WNET, Hotel Europejski pok. 262, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa | www.mediawnet.pl


7.

Walne Zgromadzenie może odwołać Zarząd większością dwóch trzecich głosów przy quorum wynoszącym co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

8.

Do chwili wyboru Prezesa Zarządu jego kompetencje wykonuje jeden z zastępców lub osoba wskazana przez Radę Nadzorczą.

9.

Członków Zarządu, którym nie zostało udzielone absolutorium, może odwołać Walne Zgromadzenie, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w § 19 ust. 7.

10.

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i zwołuje jego posiedzenia.

11.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu.

12.

Zarząd podejmuje uchwały w obecności, co najmniej połowy liczby jego członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

13.

W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą jej członek.

14.

Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

15.

Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą MEDIÓW WNET lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

16.

Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą MEDIÓW WNET osobie nie będącej członkiem Zarządu wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

17.

Oświadczenie woli w imieniu MEDIÓW WNET składa Prezes Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego albo dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik w przypadku Zarządu wieloosobowego.

18.

Członkowie Zarządu otrzymują za swą pracę wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. § 20 Grupy Członkowskie i Zebrania Grup Członkowskich

1.

2.

c.

Grupa Członkowska może podjąć uchwałę o żądaniu jej rozwiązania;

d.

Członkowie MEDIÓW WNET, którzy nie zgłosili udziału w żadnej Grupie Członkowskiej lub których Grupa Członkowska została rozwiązana, uczestniczą w Grupach Członkowskich utworzonych proporcjonalnie do ogólnej liczby takich członków;

e.

Dokonując podziału na Grupy Członkowskie Rada Nadzorcza uwzględnia w miarę możności żądania, o których mowa w lit. b. i obowiązana jest uwzględnić żądania, o których mowa w lit. b. i c., o ile zostały zgłoszone do zarządu nie później, niż 1 lutego danego roku kalendarzowego. Rada Nadzorcza określa liczbę przedstawicieli wybieranych przez każdą Grupę Członkowską, proporcjonalnie do liczby członków MEDIÓW WNET i z uwzględnieniem ogólnej liczby przedstawicieli wskazanej w § 13 ust. 3.

Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd przed każdym Zebraniem Przedstawicieli. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zawiadamia się wszystkich członków danej grupy przynajmniej na 7 dni przez datą Zebrania Przedstawicieli. Zawiadomienia można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w deklaracji członkowskiej, a w przypadku członków, którzy w deklaracji członkowskiej nie wskazali adresu e-mail, zawiadomienie jest wysyłane w formie listu poleconego na adres wskazany w deklaracji członkowskiej.

4.

Zebranie Grupy Członkowskiej może być ponadto zwołane na żądanie Rady Nadzorczej, skierowane do Zarządu na piśmie z podaniem celu Zebrania. Zarząd zwołuje Zebranie w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu miesiąca od dnia wniesienia żądania.

5.

Dopuszczalne jest odbycie Zebranie Grupy Członkowskiej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę.

6.

Każdy członek MEDIÓW WNET uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu jeden głos.

7.

Członek może brać udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej osobiście lub przez pełnomocnika.

8.

Do uprawnień Zebrania Grupy Członkowskiej należy:

Podział na Grupy Członkowskie dokonywany jest z uwzględnieniem następujących zasad: Członkowie MEDIÓW WNET w liczbie nie mniejszej, niż jedna setna ogólnej liczby członków MEDIÓW WNET na dzień 1-szy stycznia roku, w którym dokonywane są wybory mogą zwrócić się do Rady Nadzorczej o utworzenie Grupy Członkowskiej dedykowanej wskazanej przez nich tematyce, zgłaszając tym samym zamiar udziału w tej Grupie Członkowskiej;

Każdy członek MEDIÓW WNET może zgłosić Zarządowi deklarację udziału w istniejącej Grupie Członkowskiej; wraz z takim zgłoszeniem wygasa jego uprawnienie do udziału w innej Grupy Członkowskiej;

3.

Podziału członków MEDIÓW WNET na Grupy Członkowskie dokonuje Rada Nadzorcza i ogłasza go nie później, niż na trzy miesiące przed zwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli w danym roku. W przypadku braku takiego podziału obowiązuje podział dokonany uprzednio.

a.

b.

9.

a.

wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli spośród członków Grupy Członkowskiej;

b.

rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach;

c.

wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów MEDIÓW WNET wniosków w sprawach MEDIÓW WNET, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Grupy Członkowskiej;

d.

podejmowanie uchwały o żądaniu rozwiązania Grupy Członkowskiej.

Tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Zebrania Grupy Członkowskiej uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Spółdzielcze MEDIA WNET, Hotel Europejski pok. 262, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa | www.mediawnet.pl


§ 21 Finanse 1.

MEDIA WNET prowadzą działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści swoim członkom.

2.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy

3.

MEDIA WNET odpowiadają za swoje zobowiązania całym majątkiem.

4.

Zasadniczymi funduszami własnymi MEDIÓW WNET są: a)

fundusz udziałowy, powstający z wpłat udziałów członkowskich lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,

b)

fundusz zasobowy, powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,

c)

fundusz inwestycyjny, powstający z wpłat części nadwyżki bilansowej.

5.

Zysk MEDIÓW WNET, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.

6.

Nadwyżka finansowa, o ile nie będzie przeznaczona na rozwój MEDIÓW WNET dzielona jest proporcjonalnie do udziałów. § 22 Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość

Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość MEDIÓW WNET następuje w wypadkach i na zasadach określonych w Prawie spółdzielczym.

Spółdzielcze MEDIA WNET, Hotel Europejski pok. 262, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa | www.mediawnet.pl

Statut Spółdzielni Wnet podsumowanie  

Streszczenie statutu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you