Page 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КАЛИНІВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ГОТУЄМОСЯ ДО АТЕСТАЦІЇ БІБЛІОТЕКАРІВ У ВНЗ І-ІІ Р.А.

Ю.В. Вдовиченко

Калинівка, 2013


Укладач: Ю.В. Вдовиченко, методист Калинівського технологічного технікуму. Рецензенти: П.І. Цимбалюк, учений секретар Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, заслужений працівник культури України; Ю.В. Зоріна, голова методичного об’єднання методистів ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької обл., методист вищої категорії. Ухвалено на засіданні методичної ради Калинівського технологічного технікуму, протокол № 6 від 26 березня 2013р. Голова методичної ради ____________ О.С. Кулібаба

Подані нормативні документи, що стосуються питань атестації бібліотечних працівників, та методичні рекомендації щодо створення системи організації та проведення атестації, наведені зразки і приклади оформлення атестаційної документації. Рекомендовано для використання в роботі керівникам ВНЗ І-ІІ р.а., методистам, бібліотечним працівникам.


РЕЦЕНЗІЯ на методичну розробку «Готуємося до атестації бібліотекарів у ВНЗ І-ІІ р.а.» методиста Калинівського технологічного технікуму Вдовиченко Ю.В. Періодичне проведення атестації забезпечує об’єктивну оцінку результатів діяльності керівників та спеціалістів щодо виконання закріплених за ними обов’язків і встановлення їх відповідності займаним посадам, сприяє виявленню перспективних, енергійних, творчо мислячих та ініціативних бібліотечних працівників для висування на вищі посади. У своїй роботі автор звертає увагу на те, що дієвість атестації значною мірою залежить від того, наскільки ретельно продумані й чітко визначені вимоги до атестації бібліотечних працівників, що пов’язані з виконанням окремих етапів її підготовки та проведення, оформленням необхідної документації. Метою написання методичної розробки «Готуємося до атестації бібліотекарів у ВНЗ І-ІІ р.а.» є впорядкування та систематизація діяльності вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, пов’язаною з атестацією бібліотечних працівників. У даній роботі підібрано нормативні документи, які регламентують організацію та проведення атестації бібліотекарів. Структура методичної розробки чітка: складається із вступу, трьох розділів, містить додатки та список використаної літератури. У вступі висвітлюються наступні питання: актуальність, мета, завдання. В основній частині містяться методичні рекомендації з проведення атестації для членів атестаційної комісії, подані всі необхідні законодавчі та нормативно-правові документи на допомогу працівникам бібліотеки, які готуються до атестації, в додатках містяться приклади бібліотечних уроків та сценарії виховних заходів, які можуть бути використані бібліотекарями в своїй роботі. Рецензована робота Вдовиченко Ю.В. «Готуємося до атестації бібліотекарів у ВНЗ І-ІІ р.а.» відповідає всім вимогам та може бути використана методистами для проведення атестації бібліотечних працівників у вищих навчальних закладах. Голова методичного об’єднання методистів ВНЗ I-IIр.а. Вінницької обл., методист вищої категорії Вінницького технічного коледжу

Ю.В. Зоріна


РЕЦЕНЗІЯ НА МЕТОДИЧНУ РОЗРОБКУ Вдовиченко Юлії Валентинівни «Готуємося до атестації бібліотекарів у ВНЗ І-ІІ р.а.» (Калинівський технологічний технікум) Рецензована праця є складовою системи роботи навчального закладу з комплексного оцінювання рівня кваліфікації, професіоналізму та результативності діяльності працівників бібліотеки. Навчально-методичне видання містить загальні підходи до вивчення досвіду роботи бібліотечних працівників ВНЗ І-ІІ р.а. в міжатестаційний період. Автор подає методичні рекомендації щодо проведення атестації, яка охоплює всі її етапи: планування, підготовку, здійснення, аналіз. Робота Ю.В. Вдовиченко має чітку, продуману структуру. Методична розробка складається зі вступу, трьох розділів, висновків і додатків. У вступі висвітлюються наступні питання: актуальність, мета, завдання. У розділі І «Методичні рекомендації щодо атестації бібліотечних працівників» розглядається планування роботи з проведення атестації, подані зразки документів та методичні рекомендації для їх заповнення, розроблено Положення атестації бібліотекарів у ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької області, яке базується на відповідних нормативно-правових документах про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури. У розділі ІІ «На допомогу бібліотекарю» автор наводить приклади з методики проведення книжкових виставок, подає модель проведення бібліотечного уроку тощо. У розділі ІІІ «Законодавча та нормативна документація з питань атестації бібліотечних працівників» автор багато уваги приділяє необхідним законодавчим та нормативно-правовим документам на допомогу в роботі як атестаційним комісіям, так і працівникам бібліотеки, які готуються до атестації. У додатках автор подає приклади бібліотечних уроків та сценарії виховних заходів, які можуть бути використані бібліотекарями в своїй роботі. Запропоновані рекомендації сприятимуть керівникам вищих навчальних закладів у забезпеченні організаційних та правових засад щодо атестації бібліотекарів. Загальний висновок: методичні рекомендації Вдовиченко Ю.В. є самостійним дослідженням актуальної проблеми, мають практичне значення, можуть бути рекомендовані для використання в роботі керівникам вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. та методистам під час проведення атестації бібліотечних працівників.


ЗМІСТ 1. Вступ ......................................................................................................................... 4 2. Методичні рекомендації щодо атестації бібліотечних працівників .......................................................................................................... 6 2.1. Завдання та принципи атестації ................................................................... 6 2.2. Планування атестації бібліотечних працівників ................................................ 7 2.3.Положення про атестацію бібліотечних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. Вінницької області ...................................................... 10 2.4.Оформлення атестаційної документації .............................................................. 21 2.5.Вивчення та оцінювання системи і досвіду роботи бібліотекаря навчального закладу .................................................................................................... 38 2.6.Критерії оцінювання рівня професійної діяльності бібліотекаря ...................... 40 2.7. Орієнтовні питання до чергової атестації бібліотечних працівників .............. 41 2.8.Кваліфікаційні характеристики та посадові обов’язки бібліотечних працівників ............................................................................................ 45 2.9. Кваліфікаційні вимоги до завідувача бібліотеки ............................................... 47 2.10. Моніторинг атестації бібліотечних працівників .............................................. 48 3. На допомогу бібліотекарю ..................................................................................... 50 3.1.Функції бібліотеки вищого навчального закладу та їхнє технологічне наповнення .............................................................................................. 50 3.2. Методика організації книжкових виставок у бібліотеці навчального закладу ..................................................................................................... 57 3.3 Форми та методи залучення студентів до бібліотеки .......................................... 64 4.Законодавча та нормативна документація з питань атестації бібліотечних працівників .......................................................................................... 68 4.1. Перелік законодавчих та нормативно-правових документів на допомогу працівникам бібліотеки, які готуються до атестації ............................... 68 4.2.Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури ...................................................... 70 4.3.Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» ....................................... 77 4.4. Закон України «Про професійний розвиток працівників» ................................ 78 4.5. Постанова № 84 від 22 січня 2005р. «Про затвердження Порядку


виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» ............................................................................................... 80 4.6. Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек ........................................................................... 81 4.7. Постанова № 1073 від 30 вересня 2009 р. «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» ..................................................................................... 84 4.8.Наказ № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» .............................. 84 5. Висновки .................................................................................................................. 92 6. Список використаної літератури ........................................................................ 94 7. Додатки ...................................................................................................................... 96


ВСТУП Відповідно до Закону України «Про освіту» бібліотечні працівники підлягають атестації, за результатами якої визначається відповідність їх займаній посаді, встановлюється тарифний розряд, посада. Атестація — це комплексне оцінювання рівня кваліфікації, професіоналізму та результативності діяльності працівників бібліотеки освітніх установ. Атестація є суттєвим моментом як у діяльності керівника закладу освіти, так і кожного

бібліотечного

працівника,

який

прагне

до

самовдосконалення,

самоствердження, до більш високого посадового статусу. Тому атестацію слід розглядати як складову частину управлінської діяльності закладу освіти, яка здійснюється протягом усього навчального року. Разом з цим виникають питання об'єктивності в оцінюванні діяльності та досвіду роботи бібліотечного працівника, розробки єдиних вимог і критеріїв до бібліотекарів, які атестуються. Обов'язковою умовою організації та проведення атестації бібліотечних працівників має стати, крім суворого дотримання законодавчих та нормативних вимог, також об'єктивність в оцінюванні діяльності бібліотекаря, неформальний підхід до проведення атестації. У методичному посібнику підібрано нормативні документи, які регламентують організацію та проведення атестації бібліотечних працівників вищих навчальних закладів І-ІІр.а. Актуальність теми дослідження. Атестація бібліотекарів — це комплексна оцінка

професійної

діяльності

бібліотечного

працівника,

визначення

його

відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації. Вивчення та аналіз інформації з питань організації та проведення атестації, свідчить про те, що деякі питання з атестації бібліотечних працівників потребують розв'язань і методичних рекомендацій щодо порядку її організації та проведення. Серед таких питань: порядок організації та проведення атестації бібліотечних працівників,

своєчасність

курсової

підготовки

з

підвищення

кваліфікації,

особливість атестації бібліотекарів без відповідної фахової освіти, правильність оформлення атестаційних документів, необхідність створення певної системи


атестаційної роботи, яка охоплює всі її етапи: планування, підготовка, здійснення, аналіз. Мета атестації: •

активізація творчої професійної діяльності бібліотекаря;

стимулювання безперервної фахової та загальної освіти;

забезпечення соціального захисту бібліотекарів.

Метою написання методичної розробки «Готуємося до атестації бібліотекарів у ВНЗ І-ІІ р.а.» є впорядкування та систематизація діяльності вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, пов’язаною з атестацією бібліотечних працівників. Реалізація цієї мети зумовлена постановкою таких практичних завдань: -

надати методичні рекомендації атестаційним комісіям щодо атестації

бібліотекарів; -

розробити Положення про атестацію бібліотекарів ВНЗ І-ІІ р.а.

Вінницької області; -

надати методичні рекомендації бібліотекарям, які готуються до

атестації; -

вивчити нормативні документи, що регламентують організацію та

проведення атестації бібліотекарів. Об’єкт дослідження - організація та проведення атестації бібліотекарів у вищих навчальних закладах І-ІІ р.а. акредитації Предмет

дослідження

методичні

рекомендації

з

питань

атестації

бібліотечних працівників. Новизна дослідження полягає в тому, що вперше розроблено Положення про атестацію бібліотекарів ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької обл., визначено та обґрунтовано методичні рекомендації для роботи атестаційних комісій та бібліотекарів, які атестуються.


РОЗДІЛ І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО АТЕСТАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Завдання та принципи атестації Під час підготовки та проведення атестації бібліотечних працівників доцільно дотримуватися наступних положень: 1.

Підготовка, проведення атестації, а також її результати повинні бути

спрямовані на утвердження високої ролі бібліотечного працівника, на підвищення його авторитету в колективі освітнього закладу та серед колег, студентів, викладачів. 2.

Усі нормативні документи, інформація про атестацію, її форми, види,

кваліфікаційні

вимоги

до

бібліотечних

працівників,

зразки

атестаційної

документації мають бути доступними для бібліотекарів, які атестуються. З порядком і термінами проведення атестаційної експертизи бібліотекаря слід ознайомити заздалегідь. 3.

Робота атестаційної комісії має бути спрямована на виявлення успіхів і

прорахунків у діяльності бібліотекаря. 4.

Атестація бібліотечного працівника розглядається як процес, що триває

протягом навчального року і складається з трьох складових: аналітичної, організаційної, методичної. 5.

З кожної складової атестаційного процесу повинен здійснюватися

моніторинг за різними показниками. Моніторингові дослідження під час підготовки та проведення атестації бібліотечних працівників мають значення в формуванні системності атестації, об'єктивності її проведення, необхідності відповідних коригувань. Завдання атестації: стимулювання підвищення кваліфікації бібліотечних працівників шляхом оцінювання професійних знань бібліотекарів, методики викладання та виховання. Атестація спрямована на оцінку досягнень бібліотечного працівника в його діяльності, на заохочення (у тому числі матеріальне) його успіхів у бібліотечній справі. Принципи

атестації:

індивідуалізація, диференціація.

добровільність,

відкритість,

колегіальність,


На сьогоднішньому етапі особливого значення набуває грамотна і послідовна робота адміністрації освітнього закладу як з педагогічними кадрами так і з бібліотекарями, до якої входить і атестація бібліотечних працівників. Керівник навчального закладу або освітньої установи та його заступники є організаторами і керівниками атестацій даного процесу. Їхнім обов'язком перш за все є створення в навчальному закладі системи атестаційної роботи. Як правило, роботу, пов'язану з атестацією

бібліотекарів

згідно

з

розподілом

функціональних

обов'язків

організовують і проводять заступники керівника з навчальної роботи, з питань гуманітарної освіти та виховання, методист або заступник з навчально-методичної роботи. Атестація бібліотечних працівників може виконати покладену на неї функцію лише за умови включення її, з одного боку, до системи управлінської діяльності і, з іншого боку, до системи методичної роботи, спрямованої на забезпечення розвитку творчої ініціативи, підвищення рівня професійної майстерності та якості роботи бібліотекарів в навчальному закладі. Планування атестації бібліотечних працівників Бібліотекарі закладів і установ освіти не є педагогічними працівниками, вони належать до категорії працівників системи Міністерства культури і туризму України. Порядок проведення атестації бібліотекарів як працівників підприємств, установ, організацій, закладів культури визначається Положенням про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. №44. Бібліотекарі закладів і установ освіти також атестуються за цим документом згідно з п. 1.2 та додатком 1 (Перелік посад (професій) працівників, які підлягають атестації). Атестації підлягають бібліотекарі незалежно від форм власності та підпорядкування закладу. Враховуючи відсутність у Положенні про проведення атестації працівників підприємств/установ, організацій та закладів галузі культури розподілу атестаційних комісій на районні, міські, обласні, атестацію бібліотекарів може проводити первинна атестаційна комісія, що створюється в закладі освіти із залученням до її складу методистів з бібліотечних фондів районного (міського)


методичного кабінету (центру), представників управлінь культури, бібліотекарів громадських бібліотек. Планування атестації бібліотечних працівників поділяється на перспективне та поточне. Перспективне планування бібліотечних складається терміном на п'ять років і здійснюється з метою виявлення працівників, які підлягають атестації, їх відповідної підготовки до атестації. Однією із форм обліку бібліотечних працівників може бути картотека кадрів закладу. На підставі аналізу бази даних кількісно-якісного складу бібліотечних працівників та картотеки обліку бібліотечних кадрів складається перспективний план-графік атестації бібліотекарів. Форма плану може бути довільною, але в ній мають знайти відображення такі показники: • рік (перспектива на наступні п'ять років); • прізвище, ім'я, по батькові бібліотекаря; • стаж; • фах бібліотечного працівника за освітою; • для бібліотечних працівників без відповідної фахової освіти зазначити, з якого року працює на посаді; • рік попередньої атестації та її результати; • рік останнього підвищення кваліфікації; • рік наступної атестації та плани щодо результатів атестації; • рік наступного підвищення кваліфікації; • примітки; • відмітки про виконання або перенесення термінів. Перспективний план-графік атестації бібліотечних працівників (терміном на 5 років) повинен підлягати коригуванню на початок і кінець кожного навчального року із урахуванням результатів атестації, кадрових змін, а також з прав бібліотечних працівників на відмову від чергової атестації, можливості позачергової атестації тих, хто виявив бажання підвищити раніше встановлену посаду, хто в міжатестаційний період знизив рівень своєї професійної діяльності.


Поточне планування (зразок 1) атестації бібліотечних працівників складається на кожний навчальний рік з метою уточнення, коригування перспективного плану, а також організації і здійснення атестації бібліотекарів у поточному навчальному році. Зразок 1 Затверджено Директор ВНЗ _________________(П.І.Б.) «____» ____________201__р.

Умовні позначення бібліотекар І категорії бібліотекар пройти стажування атестація

Примітка

2017

2016

2015

2014

2013

здобуває вищу освіту

18.04. 18.04.

18.04.

Наступне підвищення кваліфікації 2012 2016

2012

Підвищення кваліфікації 2007 2011

2007

Попередня атестація 18.04.2008

Стаж

18.04.2008

Середня-спеціальна. Тульчинське училище культури Міністерства культури України. 1994р. Біббліотечна справва, бібіліотекар Вища, Київський університет культури і мистецтв, 2011р. Документознавство та інформаційна діяльність

28

Освіта, спеціальність, кваліфікація

Посада Бібліотекар

Подольська Р.В.

01.04.1967

3

Середня-спеціальна. Тульчинське училище культури Міністерства культури України. 1992р. Біббліотечна справва, бібіліотекар

18.04.2008

Микитенко Н.В.

02.07.1973

2

29

Ганжа К.Й.

Середня-спеціальна. Тульчинське училище культури Міністерства культури України. 1998р. Біббліотечна справва, бібіліотекар

Дата чергової атестації

30

1

Завідуюча бібіліотекою

п/ п

Бібліотекар І категорії

з

П. І. Б.

05.12.1954

Рік народження

Перспективний план-графік атестації бібліотечних працівників на 2012-2017 н.р.


Положення про атестацію бібліотечних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. Вінницької області 1. Загальні положення 1.1. Це Положення визначає порядок проведення атестації працівників бібліотек навчальних закладів України незалежно від форм власності та підпорядкування. 1.2.

Атестація бібліотечних працівників – це визначення відповідності

посаді, яку вони займають чи на яку претендують, рівню кваліфікації, залежно від якого та стажу бібліотечної роботи їм встановлюється відповідний посадовий оклад (ставка заробітної плати) в межах схеми посадових окладів, згідно з Єдиною тарифною сіткою. 1.3.Атестація проводиться з метою:  активізації творчої професійної діяльності;  стимулювання

росту

кваліфікації,

професіоналізму,

ефективності

й

результативності праці;  диференціації оплати праці, підвищення заробітної плати відповідно до якості і результатів роботи. 1.4. Завдання атестації:  оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей бібліотечного працівника на основі об’єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи;  цілеспрямоване неперервне підвищення професійного рівня бібліотекарів, встановлення відповідності між якістю й оплатою праці;  забезпечення соціального захисту компетентної бібліотечної праці;  концентрація

діяльності

бібліотек

на

вирішенні

важливих

завдань

педагогічних колективів навчальних закладів. 1.5. Основними критеріями під час проведення атестації є показники кваліфікації, професіоналізму, результативності. 1.6.

Атестація

базується

на

принципах

демократизму,

загальності,

всебічності систематичності, колегіальності, доступності та гласності безперервної освіти й самовдосконалення морального й матеріального заохочення, що


забезпечують об'єктивне, гуманне, доброзичливе ставлення до бібліотечних працівників навчальних закладів. 1.7.

Атестація

здійснюється

на

основі

комплексної

оцінки

рівня

кваліфікації, професійної майстерності, продуктивності і якості діяльності та результатів кваліфікаційних випробувань бібліотечного працівника. 1.8. Атестації не підлягають: - працівники, які працюють на посаді, яка підлягає атестації, менше одного року; працівники, які працюють на посаді менше одного року після підвищення кваліфікації; молоді спеціалісти в період строку обов'язкової роботи за розподілом після закінчення навчальних закладів; працівники, які працюють за сумісництвом. 1.9. Працівники, які працюють на умовах строкового трудового договору та вагітні жінки проходять атестацію за власним бажанням. 1.10. Жінки, які перебувають у відпустці в зв’язку з вагітністю та пологами, а також інші особи, які перебувають у відпустці з догляду за дитиною, проходять атестацію не раніше ніж через рік після виходу на роботу. 1.11. Атестації підлягають: Атестація на відповідність посаді підлягають бібліотечні працівники ВНЗ І-ІІ р.а. і мають стаж роботи в бібліотеці не менше 1 року. Завідувачі бібліотек навчальних закладів, працюючі пенсіонери, працівники, для яких навчальні заклади не є основним місцем роботи, атестуються на загальних підставах. Бібліотечні працівники, які мають педагогічне навантаження не за фахом бібліотекаря, атестуються двічі: як бібліотекарі і як педагогічні працівники з того предмета (дисципліни), який викладають, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. за №930, зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.12.2010 р. за №1255/18550, із змінами і доповненнями. 1.12. Атестація бібліотечного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності або під час переходу працівника в рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин. За такими працівниками


до наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією посади. 1.13.

Нормативною основою для проведення атестації є дане положення, яке

укладено відповідно до ст. 24 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» № 33/95 – ВР від 27.01.1995 р. (із змінами), ст.11-13 Закону України «Про професійний розвиток працівників» № 4312-VI вiд 12.01.2012, наказу Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року № 745 “Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки”, наказу Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 року № 44 “Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури” зі змінами, затвердженими наказом Міністерства культури і туризму України від 13.09.2010р. №38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 жовтня 2010р. за №886/18181. 3. Види атестації та її періодичність 2.1. Атестація бібліотечних працівників у вищих навчальних закладах проводиться в терміни, визначені для атестації педагогічних працівників. 2.2. Атестація організовується та проводиться бібліотекою на підставі відповідного наказу. 2.3. Атестація бібліотечних працівників поділяється на чергову та позачергову. Чергова атестація проводиться один раз на п’ять років, згідно з графіком, складеним безпосередньо в навчальному закладі. 2.4.

Умовою чергової атестації бібліотечних працівників є обов’язкове не

рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, акредитованих в установленому порядку на здійснення підвищення кваліфікації. Ця вимога не розповсюджується на бібліотечних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення навчального закладу. 2.5. Для новопризначених бібліотечних працівників, які не проходили атестацію на попередньому місці роботи (як бібліотекарі) атестація проводиться через один рік після прийому на роботу. 2.6. Позачергова атестація проводиться не раніше як через рік з дня попередньої атестації для працівників бібліотеки, які:


- повинні пройти повторну атестацію після прийняття рішення попередньою атестаційною комісією про відповідність займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації певного фахового напряму. - виявили бажання підвищити раніше встановлений їм посадовий оклад (ставку заробітної плати); - підвищили свій фаховий і кваліфікаційний рівень; - знизили в міжатестаційний період рівень своєї професійної діяльності (за наявності аргументованого подання керівника навчального закладу або експерта, призначеного Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації ; 2.7. Строки, графік проведення атестації, перелік орієнтовних питань, що виносяться на атестацію, узгоджуються з відповідним профспілковим органом навчального закладу і доводяться до відома працівників, які підлягають атестації, не пізніше ніж за місяць до її початку. 3. Склад та повноваження атестаційної комісії 3.1. Атестація бібліотечних працівників ВНЗ І-ІІ р.а. проводиться атестаційною комісією, яка створюється в навчальному закладі для атестації педагогічних працівників щороку до 20 вересня. 3.2.

Атестаційна комісія створюється у складі: голови (як правило, керівника

або одного із заступників керівника навчального закладу), заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу видається наказ. Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб. 3.3.

Для компетентного здійснення своїх повноважень щодо атестації

бібліотечних працівників до складу атестаційних комісій навчальних закладів можуть залучатися експерти від Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації. 3.4.

Атестація

бібліотекарів

на

відповідність

посаді

«провідного

бібліотекаря», бібліотекарів, що претендують на встановлення відповідності посаді, яка не відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик, рівню освіти, а також завідувачів бібліотек проводиться атестаційною комісією із залученням експерта бібліотечної справи.


3.5.

Атестаційні комісії усіх рівнів створюються на один рік до

формування нового складу атестаційної комісії. Персональний склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися. 3.6.

Член атестаційної комісії, який атестується, не бере участі в

голосуванні щодо себе. 3.7.

Атестаційна комісії має право:

1) атестувати бібліотечних працівників на відповідність займаній посаді; 2) встановлювати посади "бібліотекар", "бібліотекар другої категорії", "бібліотекар першої категорії", «провідний бібліотекар». 4. Організація та проведення атестації 4.1. Щороку до 10 жовтня керівники навчальних закладів, бібліотечні працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки бібліотечних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви бібліотечних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради закладу про переведення на іншу посаду в разі зниження ним рівня професійної діяльності. На кожного працівника, який підлягає атестації, готується атестаційний лист у двох примірниках (додаток 1). 4.2. До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки бібліотечних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації. Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис. 4.3. Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає професійну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування бібліотечних уроків, позаурочних заходів, ознайомлення з даними про участь бібліотечного працівника в роботі обласних методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією роботи бібліотеки, тощо. 4.4. Керівник навчального закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності бібліотечного працівника в міжатестаційний період. У характеристиці надається всебічна й об’єктивна оцінка результатів його праці з


урахуванням

функціональних

обов'язків,

досвіду

роботи,

професійної

компетентності, а також висловлюються необхідні рекомендації щодо підвищення ефективності його роботи. Характеристика підписується керівником начального кладу. 4.5. Характеристика на працівника разом з атестаційним листом попередньої атестації (у разі її проведення) подається до атестаційної комісії не пізніше ніж за два тижні до проведення атестації. 4.6. Працівник, який атестується, повинен бути ознайомлений зі своєю характеристикою (під підпис) не пізніше ніж за два тижні до початку атестації, при цьому він може висловити згоду чи незгоду зі змістом характеристики. Працівник подає до атестаційної комісії документи, що засвідчують зростання його фахового і кваліфікаційного рівня (посвідчення, диплом тощо). 4.7. Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані їй матеріали та заслуховує повідомлення завідувача бібліотекою про роботу працівника, який атестується, а також заслуховує самого працівника. Якщо атестується завідувач бібліотекою, то атестаційна комісія заслуховує члена атестаційної комісії, закріпленого за ним (куратора). В разі відсутності працівника на засіданні атестаційної комісії без поважних причин комісія має право провести атестацію без нього. В обов'язковому порядку щодо кожного працівника, який атестується, ведеться протокол засідання атестаційної комісії (додаток 2). Обговорення професійних якостей і результатів діяльності працівника, який атестується має проходити в обстановці вимогливості, доброзичливості, яка виключає прояви упередженості. 4.8. Атестаційна комісія на підставі всіх даних, за наявності не менше 2/3 її членів, таємним або відкритим голосуванням (за визначенням комісії перед початком роботи) дає одну з таких оцінок професійної кваліфікації і ділових якостей працівника: - відповідає займаній посаді; - відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; - не відповідає займаній посаді.


Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше ніж половина присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. Якщо розподіл голосів рівний, то голос голови атестаційної комісії є вирішальним. 4.9. У голосуванні беруть участь лише члени атестаційної комісії, які присутні на засіданні. 4.10. Для проведення таємного голосування на засіданні атестаційної комісії більшістю голосів обирається лічильна комісія (3-4 особи) атестаційної

комісії.

Голосування

проводиться

бюлетенями

З

числа членів для

таємного

голосування при атестації (додаток 3). Члени атестаційної комісії, які отримали бюлетень, голосують шляхом закреслення в ньому непотрібних оцінок. Якщо закреслено всі або не закреслено жодної з оцінок діяльності працівника, який атестується, то бюлетень вважається недійсним. За результатами таємного голосування складається протокол засідання лічильної комісії (додаток 4), який затверджується відкритим голосуванням і повинен містити: прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади працівника, який атестується, результати голосування, висновок лічильної комісії, її склад. Протокол має бути підписаний усіма членами атестаційної комісії. Протокол лічильної комісії разом з опечатаним пакетом бюлетенів додається до протоколу засідання атестаційної комісії. 4.9. Результати голосування заносяться до атестаційного листа. Атестаційний лист підписується головою, секретарем та членами комісії, які брали участь у засіданні. 4.10. Атестаційна комісія може вносити рекомендації керівництву щодо заохочення окремих працівників за досягнуті успіхи в роботі, включення до кадрового резерву, направлення на підвищення кваліфікації або перепідготовку тощо. 4.11. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника, який атестується, безпосередньо після підбиття підсумків голосування (працівник розписується в атестаційному листі). 4.12. Атестаційний лист і характеристика працівника, який пройшов атестацію, зберігаються в його особовій справі.


5. Кваліфікаційні вимоги до посад бібліотечних працівників 5.1.

За

наслідками

атестації

визначається

відповідність

бібліотечних

працівників займаній посаді. Для бібліотек ВНЗ І-ІІ р.а., встановлені такі посади бібліотечних працівників: «провідний бібліотекар» «бібліотекар І категорії», «бібліотекар II категорії», «бібліотекар». 5.2. Посада «провідний бібліотекар» встановлюється працівникам, які виявили високий

рівень

професіоналізму,

ініціативи,

творчості,

добре

володіють

ефективними формами і методами організації бібліотечної справи, забезпечують високу результативність, якість своєї праці, відзначаються загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Посада «провідний бібліотекар» може бути встановлена бібліотекарям, які мають повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді «бібліотекар І категорії» для спеціаліста не менше 1 року, для молодшого спеціаліста, бакалавра – не менше 3 років. 5.3. Посада «бібліотекар І категорії» встановлюється працівникам, які виявили ґрунтовну професійну компетенцію, добре володіють ефективними формами організації роботи бібліотеки, як інформаційного центру, досягають результатів у розв'язанні педагогічних завдань, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Встановлюється працівникам, які мають повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст), повну педагогічну освіту та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді «бібліотекар ІІ категорії» для спеціаліста – не менше 1 року, для бакалавра, молодшого спеціаліста – не менше 2 років. Після закінчення повної педагогічної освіти - на посаді бібліотекаря II категорії не менше 2 років. 5.4. Посада «бібліотекар ІІ категорії» встановлюється працівникам, які виявили достатній професіоналізм, володіють сучасними формами і методами організації бібліотечної справи, визначаються загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування.


Посада «бібліотекар II категорії» встановлюється працівникам, які мають повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст), повну педагогічну освіту та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліотекаря для спеціаліста не менше 1 року, для бакалавра, молодшого спеціаліста – не менше 2 років. 5.5. Посада «бібліотекар» встановлюється працівникам, які професійно компетентні, визначаються загальною культурою, моральними якостями. Працівник, який працює на посаді бібліотекаря, повинен мати базову вищу освіту відповідного напряму підготовки або педагогічну освіту без вимог до стажу роботи. 6. Виконання рішень атестаційної комісії 6.1. Матеріали атестації передаються керівнику навчального закладу для прийняття рішення. За результатами атестації видається наказ у строк не пізніше двох місяців з дня її проведення. Період тимчасової непрацездатності працівника, а також перебування його у відпустці не зараховуються у двомісячний строк. Рішення атестаційної комісії є обов’язковим для виконання керівником навчального закладу та працівником. За цей період керівник вирішує питання про заохочення працівників, які успішно пройшли атестацію, а в окремих випадках (при оцінці працівника як "не відповідає займаній посаді") про переведення на іншу роботу за згодою працівника або звільнення його з роботи. В разі незгоди з пониженням у посаді працівник звільняється з роботи згідно з законодавством України. У його трудову книжку вноситься запис: «Звільнений в зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за результатами атестації, п.2 ст.40 Кодексу законів про працю України» або «Звільнений в зв’язку з виявленою за результатами атестації невідповідністю працівника виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, що перешкоджає продовженню даної роботи, п.2 ст.40 Кодексу законів про працю України». Після закінчення вказаного строку (два місяці) переведення працівника на іншу роботу чи звільнення його за результатами атестації не допускається.


6.2.

Трудові

спори,

пов'язані

з

результатами

атестації

працівників,

розглядаються згідно з чинним законодавством України. 7. Прикінцеві положення. 7.1. Загальне організаційно-методичне керівництво з проведення атестації бібліотечних працівників навчальних закладів здійснює Департамент освіти і науки Вінницької ОДА. Додаток 1 до Положення про атестацію бібліотечних працівників ВНЗ І-ІІ р.а. АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 1. Прізвище, ім'я, по батькові________________________________________ 2. Рік народження__________________________________________________ З. Освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення _____________ 4. Спеціальність за освітою__________________________________________ 5. Науковий ступінь, вчене звання____________________________________ 6. Загальний трудовий стаж__________________________________________ 7. Посада, яку займає працівник, на момент атестації, дата призначення на цю посаду _________________________________________________________________ 8. Виконання рекомендацій останньої атестації (у разі їх наявності)__________________ 9. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника, результати голосування________ 10. Рекомендації атестаційної комісії (з указанням мотивів рекомендацій)__________________ 11. Зауваження, пропозиції працівника, який атестується ________________________________ Голова атестаційної комісії _______________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Секретар атестаційної комісії _______________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Члени атестаційної комісії _______________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Дата проведення атестації _______________________________________ З атестаційним листом ознайомився/лась___________________________ (підпис і дата) Додаток 2 до Положення про атестацію бібліотечних працівників ВНЗ І-ІІ р.а. ПРОТОКОЛ засідання атестаційної комісії № ______ від "_____"_______ 20 __ Присутні: голова__________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада) __________________________________________________________________ секретар__________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада) __________________________________________________________________ члени атестаційної комісії________________________________________ 1.________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада)


2.________________________________________________________________ 3.________________________________________________________________ ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Атестація _____________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника, який атестується) __________________________________________________________________ 2. Слухали: питання атестації_____________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________ 3. Запитання до працівника, який атестується __________________________________________________________________ 4. Відповіді на них_______________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Зауваження та рекомендації, висловлені членами комісії___________________________________________________________ __________________________________________________________________ 6. Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей працівника: відповідає займаній посаді ______ голосів; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік ___________ голосів; не відповідає займаній посаді _______ голосів.

атестаційної

7. За результатами атестації _____________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові працівника, який атестується) __________________________________________________________________ (вказати - відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови усунення зазначених недоліків та виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді). Голова атестаційної комісії _________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Секретар атестаційної комісії _______________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Члени атестаційної комісії _________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Додаток 3 до Положення про атестацію бібліотечних працівників ВНЗ І-ІІ р.а. Бюлетень для таємного голосування 1. ______________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові, посада працівника, який атестується) 2.Посада __________________________________________________________ 3. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника: відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді. (непотрібне закреслити) Додаток 4


до Положення про атестацію бібліотечних працівників ВНЗ І-ІІ р.а. Протокол засідання лічильної комісії № __ від «__» __________________ 20 __ 1. Склад лічильної комісії: ______________________________________________ ______________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові членів комісії) 2. Присутні на засіданні ____________________________ членів атестаційної комісії 3. Результати голосування: відповідає займаній посаді _____ голосів; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік _____ голосів; не відповідає займаній посаді _____ голосів. 4. За результатами голосування __________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові, посада працівника, який атестується) _____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________ (указати – відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді). Голова лічильної комісії _________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) Члени лічильної комісії _________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) Затверджено атестаційною комісією Присутні ___________ членів Проголосували: За: ____________ членів Проти _________ членів Утримались _____ членів

Оформлення атестаційної документації До атестаційної документації належать: план організації та проведення атестації, протоколи засідань атестаційної комісії, накази про організацію атестації і затвердження

рішень

атестаційної

комісії,

атестаційні

листи

бібліотечних

працівників, аналітичні, звітні, моніторингові матеріали за підсумками атестації. План організації та проведення атестації бібліотечних працівників на поточний навчальний рік повинен містити такі розділи: а)

Порядок і терміни організації атестації;

б)

План роботи атестаційної комісії;

в)

Графік засідань атестаційної комісії закладу або установи;

г)

Список педагогічних працівників, що атестуються.

Порядок і терміни атестації мають відповідати наступній схемі:


ВЕРЕСЕНЬ До 20.09 1. Наказ про створення атестаційної комісії у поточному навчальному році. 2. Створення атестаційної комісії. ЖОВТЕНЬ До 10.10 1. Порушення питання про атестацію бібліотекаря: - заява бібліотекаря; - списки бібліотечних працівників, які підлягають атестації; - подання керівника закладу. Від 10.10 до 20.10 1. Засідання атестаційної комісії з розгляду заяви бібліотекаря, списків бібліотечних працівників, які підлягають атестації, чи подання керівника закладу. 2. Складання плану-графіку атестації бібліотекаря. 3. Видання наказу про атестацію бібліотекаря. 4. Доведення до відома бібліотекаря термінів і умов атестації.

ЛИСТОПАД-БЕРЕЗЕНЬ 1. Вивчення професійної діяльності бібліотекаря згідно з планом-графіком. 2. Складання характеристики виконання посадових обов'язків бібліотекаря до 1 березня. 3. Оформлення атестаційного листа (у 2-х примірниках) 4. Засідання атестаційної комісії з атестації бібліотекаря. Прийняття рішення атестаційною комісією про атестацію бібліотекаря до 1 квітня. КВІТЕНЬ-ТРАВЕНЬ 1. Виконання рішень, атестаційної комісії: видання наказу про результати атестації бібліотекаря 2. Видача одного примірника атестаційного листа під підпис.

План роботи атестаційної комісії (зразок 2) повинен містити конкретні заходи, які виконуються членами атестаційної комісії і спрямовані на створення умов для проходження атестації бібліотечними працівниками. План роботи атестаційної комісії приймається на засіданні комісії та затверджується головою атестаційної комісії, керівником закладу або установи. Орієнтовний план роботи атестаційної комісії може бути таким:

Зразок 2.


Затверджено Голова атестаційної комісії ______________________ (П.І.Б.) «___»______________20__ р.

№ з/п

План проведення атестації бібліотекарів Термін Зміст роботи

Виконавці

виконання

1

Подання, заяви бібліотекаря про проходження атестації

2

Розгляд заяви бібліотекаря про проходження атестації на засіданні атестаційної комісії

3

Видання наказу про проведення атестації бібліотекарів та визначення строків проведення атестації — за погодженням з профспілковим комітетом. Розроблення та затвердження переліку орієнтовних питань, що виносяться на атестацію — за погодженням з профспілковим комітетом

до 20 жовтня

Ознайомлення бібліотечного працівника з Положенням про проведення атестації, строками, умовами, переліком питань з атестації бібліотекаря (не пізніше ніж за місяць до початку атестації) Вивчення системи і досвіду роботи бібліотекаря, що атестується (відвідування масових заходів, бібліотечних уроків, ознайомлення зі станом ведення бібліотечної документації, участі в роботі обласного методичного об’єднання, фахових конкурсах тощо) — за окремим планом. Підготовка та оформлення матеріалів та документів з атестації бібліотекаря, що засвідчують зростання його фахового і кваліфікаційного рівня Складання характеристики бібліотекаря, в якій дається всебічна й об’єктивна оцінка результатів його праці з урахуванням функціональних обов’язків, досвіду роботи, професійної компетентності, інформація про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією та висловлюються рекомендації щодо підвищення ефективності подальшої роботи Ознайомлення бібліотечного працівника зі своєю характеристикою (під підпис)

до 20 жовтня

Члени атестаційної комісії

20 листопада – 1 березня

Члени атестаційної комісії

20 листопада – 1 березня до 1 березня

Бібліотекар

4

5

6

7

8

9

10

11

Проведення засідання атестаційної комісії, де розглядаються подані матеріали про роботу бібліотечного працівника, який атестується та заслуховується сам працівник. Під час проведення атестації обов’язково ведуться: протокол щодо кожного працівника, який атестується, протокол засідання лічильної комісії (у разі проведення таємного голосування) Оформлення атестаційного листа (у двох примірниках).

до 20 вересня до 10 жовтня

до 15 жовтня

до 15 березня до 1 квітня

до 1 квітня

Бібліотекар Члени атестаційної комісії Керівник навчального закладу Керівник навчального закладу

Керівник навчального закладу

Керівник навчального закладу Бібліотекар Члени атестаційної комісії

Члени атестаційної комісії

Відмітка про виконання


12 13

14

Доведення рішення атестаційної комісії до відома працівника, який атестується (працівник розписується в атестаційному листі) Передача матеріалів атестації бібліотекарів керівнику навчального закладу

до 5 квітня

Виконання рішень атестаційної комісії керівником навчального закладу: видача наказу за результатами атестації Зберігання атестаційного листа та характеристики працівника, який пройшов атестацію, у його особовій справі

З графіком ознайомлений: Дата______________

до 5 червня

до наступної атестації

Члени атестаційної комісії Керівник навчального закладу Керівник навчального закладу

(П.І.Б., підпис)

Графік засідань атестаційної комісії складається з урахуванням обов'язкових засідань, дати проведення яких мають бути визначені, а також засідань за потреби. Враховуючи, що атестаційна комісія діє протягом навчального року, кількість засідань атестаційної комісії протягом навчального року не обмежується. Кожне засідання атестаційної комісії фіксується протоколом, який ведеться і оформлюється відповідно до вимог ведення цього виду документа (Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І—III ступенів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. № 240). Список бібліотечних працівників (зразок 3), які атестуються, може бути складений за такою формою, який затверджується директором: Зразок 3 Посада за результатами попередньо атестації

Строки проходження підвищення кваліфікації

Примітка

Підпис працівника

2

3

5

6

7

Ганжа Катерина Йосипівна

«бібліотекар І категорії», 18 квітня 2008р

21.10.2007р. курси підвищення кваліфікації у Вінницькому факультеті ДАКККіМ. Свідоцтво 12СПК456033

Чергова атестація

№ ПІБ працівника

1

1

Створення атестаційної комісії (до 20 вересня щорічно)


. До складу атестаційної комісії входять: голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії, члени комісії. Функціональні обов'язки голови атестаційної комісії: організація роботи зі створення необхідних умов для проведення атестації бібліотечних працівників. Голова атестаційної комісії повинен: • ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо атестації бібліотечних працівників та ознайомити з ними членів атестаційної комісії; • скласти план підготовки та проведення атестації бібліотечних працівників; • ознайомити бібліотечних працівників, які атестуються, з вимогами щодо посад бібліотекарів; • видати та проконтролювати виконання наказів: - «Про створення атестаційної комісії»; - «Про атестацію бібліотечних працівників»; - «Про затвердження рішень атестаційної комісії»; • розподілити обов'язки між членами атестаційної комісії; • затвердити план роботи атестаційної комісії, графік засідань атестаційної комісії, відвідування бібліотечних уроків, заходів, графік проведення атестації тощо; • готувати та проводити засідання атестаційної комісії; • контролювати правильність заповнення та оформлення документації; • забезпечити методичну допомогу тим, хто атестується. Функціональні обов'язки заступника голови атестаційної комісії: виконання обов'язків голови комісії під час його відсутності. Функціональні обов'язки секретаря атестаційної комісії: відповідає за організаційну та технічну роботу з підготовки та проведення атестації. Секретар атестаційної комісії повинен:  вести роз'яснювальну роботу щодо оформлення документів;  приймати та реєструвати заяви від педагогічних працівників стосовно атестаційних питань;  вести роботу з документацією: атестаційними листами, протоколам наказами;  вести протоколи засідань атестаційної комісії;  складати графік засідань атестаційної комісії та організовувати присутність на засіданні членів атестаційної комісії та бібліотекарів, які атестуються;


 інформувати про ймовірні зміни в нормативних документах, графіках тощо;  готувати проекти наказів. Вимоги до члена атестаційної комісії: Професійні:  вища педагогічна освіта, крім категорії непедагогічних працівників, які входять до складу комісії;  стаж педагогічної роботи не менше 5 років;  наявність кваліфікаційної категорії;  володіння нормативно-правовою базою з питань атестації бібліотекарів;  освіченість у питаннях освітньої галузі та розвитку системи освіти на сучасному етапі. Комунікативні:  створення комфортного мікроклімату під час атестації;  готовність до співпраці;  володіння методами вирішення конфліктних питань;  мовна культура. Члени атестаційної комісії мають право: • запитувати необхідну інформацію стосовно своєї компетенції; • залучати експертів та брати участь в експертних групах; • проводити співбесіди з бібліотечними працівниками, які підлягають атестації; • впливати на діяльність комісії, процедуру прийняття рішень. Обов'язки членів атестаційної комісії: • забезпечувати об'єктивність прийняття рішень; • сприяти достовірності експертиз; • захищати права бібліотечних працівників, які підлягають атестації.

Зразок 4


Назва загальноосвітнього навчального закладу НАКАЗ Місце складання

Дата

№ ________

Про створення атестаційної комісії у 20__ - 20__ н.р. Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 р. №44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 3 вересня 2007 р. за №1023/14290, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства культури і туризму України від 13.09.2010 №38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 4 жовтня 2010р. за №886/18181 та з метою об’єктивної оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей бібліотекарів технікуму, НАКАЗУЮ: 1. Створити атестаційну комісію у складі: Голови атестаційної комісії –____________; Заступника голови атестаційної комісії ____________; Секретаря атестаційної комісії – ________________; Членів атестаційної комісії: ___________________ 2. Атестаційній комісії забезпечити атестацію бібліотечних працівників відповідно до вимог. 3. Секретарю скласти список бібліотекарів, які підлягають черговій атестації в 20___/20__ навчальному році та прийняти заяви бібліотечних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку чергової атестації. 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. Керівник навчального закладу____________ З наказом ознайомлені: ______________

Прийом заяв від бібліотечних вищих навчальних закладів (до 10 жовтня щорічно). Під час проходження чергової атестації подається заява:

Зразок 5 Голові атестаційної комісії


_____________________ (назва закладу) _______________________ (П.І.Б.) бібліотекаря закладу освіти ________________________ (П.І.Б.) Заява Прошу атестувати мене у черговому (позачерговому) порядку на відповідність посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря) із встановленням (8, 9, 10, 11, 12) тарифного розряду. Попередньо був атестований «__» ________ 200__ р. Результати попередньої атестації: ________________________________ __________________________________________________________________. Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, форму, напрям, дату підвищення кваліфікації). Копія документа про підвищення кваліфікації додається. Дата

Підпис

Керівник навчального закладу може на працівника підготувати подання, яке готується на підставі документів про вивчення стану роботи бібліотечного працівника, даних порівняння результативності його роботи в міжатестаційний період. Зразок 6. До атестаційної комісії закладу освіти Подання Адміністрація закладу освіти порушує клопотання про атестацію бібліотекаря (прізвище, ім’я, по батькові) на відповідність посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря) із встановленням (8, 9, 10, 11, 12) тарифного розряду. Попередньо був атестований «__» ________ 200__ р. Результати попередньої атестації: ________________________________ ___________________________________________________________________. Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, форму, напрям, дату підвищення кваліфікації). Копія документа про підвищення кваліфікації додається.

Дата

Підпис керівника навчального закладу

Після розгляду заяв атестаційна комісія приймає рішення про атестацію бібліотечних працівників протягом поточного навчального року і складає графік


проведення атестації бібліотечних працівників. Цей графік додається до наказу керівника освітнього закладу «Про атестацію бібліотечних працівників у поточному навчальному році». Зразок 7 Назва загальноосвітнього навчального закладу НАКАЗ Місце складання

Дата

№ ________

Про атестацію бібліотекарів у 20__ - 20__ н.р. Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 р. №44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 3 вересня 2007 р. за №1023/14290, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства культури і туризму України від 13.09.2010 №38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 4 жовтня 2010р. за №886/18181 та з метою об’єктивної оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей бібліотекарів технікуму, та на підставі рішення засідання атестаційної комісії (протокол №1 від ____), НАКАЗУЮ: І. Провести чергову атестацію наступних бібліотечних працівників на підставі поданих списків (заяв): 1. Ганжі К.Й. – бібліотекаря; відповідає займаній «бібліотекар І категорії», присвоєно 9-й тарифний розряд, 18 квітня 2008р. ІІ. Затвердити графік проведення атестації Графік проведення атестації бібліотечних працівників № Прізвище, ім’я, по Дата атестації Підпис бібліотечного батькові педагогічного працівника працівника 1.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор технікуму: З наказом ознайомлені:

________

За результатами атестації бібліотечних працівників видається наказ:

Зразок 8 Назва навчального закладу


НАКАЗ Дата

Місце складання

№ ________

Про результати атестації бібліотекаря Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 р. №44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 3 вересня 2007 р. за №1023/14290, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства культури і туризму України від 13.09.2010 №38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 4 жовтня 2010р. за №886/18181, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити рішення атестаційної комісії закладу освіти щодо відповідності займаній посаді (назвати посаду) бібліотекаря (П.І.Б.). 2. Встановити (підтвердити) відповідний тарифний розряд. 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Керівник закладу

Підпис

П.І.Б.

Зразок 9 Назва навчального закладу НАКАЗ Дата

Місце складання

№ ________

Про результати атестації бібліотекаря Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 р. №44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 3 вересня 2007 р. за №1023/14290, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства культури і туризму України від 13.09.2010 №38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 4 жовтня 2010р. за №886/18181, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити рішення атестаційної комісії закладу освіти щодо відповідності займаній посаді (назвати посаду) бібліотекаря (П.І.Б.) за умови виконання рекомендацій (визначаються конкретні рекомендації, які належить виконати бібліотекарю, терміни їх виконання). 2. Підтвердити відповідний тарифний розряд. 3. Провести позачергову (повторну) атестацію бібліотекаря (П.І.Б.)через рік. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Керівник закладу Підпис П.І.Б.

Оформлення атестаційного листа Атестаційний лист має встановлену форму (додаток 2 до Положення).


Звертаємо увагу керівників освітніх закладів і установ на необхідність оформлення атестаційного листа у двох примірниках. У атестаційних листах не допускаються граматичні та фактичні поминки, скорочення назв, термінів, слів тощо. Рекомендації щодо оформлення атестаційного листа: Атестаційний лист 1. Прізвище, ім'я, по батькові (заповнюється повністю) 2. Рік народження 3. Освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення (визначається рівень освіти (загальна середня, середня спеціальна, базова вища, вища), назва навчального закладу (навчальних закладів у разі наявності декількох освіт), рік закінчення навчального закладу) ________________________________________ 4.Спеціальність за освітою (заповнюється спеціальність та присвоєна кваліфікація згідно з дипломом (дипломами у разі наявності декількох освіт)_______________ 5.Науковий ступінь, вчене звання _________________________________________ 6. Загальний трудовий стаж ______________________________________________ 7. Посада, яку займає працівник, на момент атестації, дата призначення на цю посаду (вибрати відповідну посаду: «бібліотекар», «бібліотекар II категорії», «бібліотекар І категорії», «провідний бібліотекар», «завідувач бібліотекою».) 8. Виконання рекомендацій останньої атестації (у разі їх наявності) (заповнюється у разі наявності рекомендацій, які були зроблені під час попередньої атестації і оформлюється згідно з попереднім атестаційним листом). 9. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника, результати голосування (записується одне з рішень атестаційної комісії) 

відповідає

займаній

посаді

(бібліотекаря,

бібліотекаря

її

категорії,

бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря, завідувача бібліотеки); 

відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекарі II категорії; бібліотекаря

І категорії, провідного бібліотекаря, завідувача бібліотеки) за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; 

не відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекарі II категорії,

бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря, завідувача бібліотеки).


10. Рекомендації атестаційної комісії (з указанням мотивів рекомендацій) адресовані керівнику закладу і можуть стосуватися:  питання заохочення працівника, у разі його якісної роботи;  умов, які мають бути виконані протягом року, у разі атестації за умови повторної атестації через рік: підвищення кваліфікації, фахова перепідготовка працівника, конкретні вимоги щодо покращення якості роботи;  переведення працівника на іншу посаду, або звільнення з роботи у разі невідповідності працівника займаній посаді. 11.

Зауваження,

пропозиції

працівника,

який

атестується

(заповнюється

працівником, який проходив атестацію). Голова атестаційної комісії ______________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) Секретар атестаційної комісії _____________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) Члени атестаційної комісії _______________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) Дата проведення атестації _____________ З атестаційним листом ознайомився/лась (дата ознайомлення з атестаційним листом, особистий підпис працівника, який проходить атестацію) Під час оформлення атестаційних листів та інших документів слід враховувати, що «бібліотекар», «бібліотекар II категорії», «бібліотекар І категорії», «провідний бібліотекар», «завідувач бібліотекою» — це назви посад, а не кваліфікаційні категорії. Бібліотекарі атестуються на відповідність посаді, яку займають. Атестаційна комісія приймає одне із рішень: відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді.


Зразок 10 АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 1. Прізвище, ім'я, по батькові Іванова Ольга Іванівна 2. Рік народження 1956 З. Освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення середня-спеціальна, Києвське училище культури, 1992 рік 4. Спеціальність за освітою бібліотекар 5. Науковий ступінь, вчене звання немає 6. Загальний трудовий стаж 37 років 7. Посада, яку займає працівник, на момент атестації, дата призначення на цю посаду провідний бібліотекар, 04.06.1986р. 8. Виконання рекомендацій останньої атестації (у разі їх наявності) немає 9. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника, результати голосування відповідає займаній посаді «провідний бібліотекар», результати голосування: «за» — 9 осіб, «проти» - 0 осіб, «утрималися» — 0 осіб 10.

Рекомендації

атестаційної

комісії

(із

зазначенням

мотивів

рекомендацій)

Представити Іванову Ольгу Іванівну до нагородження грамотою ВНЗ за сумлінну роботу у 2012/2013навчальному році 11. Зауваження, пропозиції працівника, який атестується немає Голова атестаційної комісії _________________________ (підпис) Секретар атестаційної комісії _________________________ (підпис) Члени атестаційної комісії ________________________ (підпис) ________________________ (підпис) ___________________________ (підпис) Дата проведення атестації 31 березня 2011 року З атестаційним листом ознайомилась _________________________ О.І. Іванова (підпис і дата)

1.

Схема характеристики на бібліотекаря, який атестується Прізвище, ім’я, по батькові, вік.

2.

Посада, місце роботи (відділ, сектор).

3.

Освіта, стаж роботи загальний, в даній бібліотеці і на останній посаді.

4.

Найбільш і найменш успішно виконувані посадові обов’язки, реальні і


можливі в майбутньому причини труднощів у роботі. 5.

Якість і надійність (професіоналізм) під час виконання роботи в складних

ситуаціях (в умовах зміни технологій, обмеження в часі, дефіциту кадрів, ротації і т.д.). 6.

Здібність до розробки і впровадження інновацій (генератор ідей, організатор,

виконавець). 7.

Професійна і наукова активність (здобуття грантів, участь у конкурсах,

конференціях, семінарах, публікація статей). 8.

Підвищення кваліфікації і самоосвіта (вказати конкретну кількість годин і

форми навчання). 9.

Стосунки в колективі: з колегами, підлеглими, керівниками.

10.

Ділові якості і стиль особистої роботи (відповідальність, організованість,

пунктуальність, старанність, ініціативність, уміння співпрацювати з іншими людьми, прагнення до самоосвіти і тощо). 11.

Особисті якості і особливості характеру (скромність, уважність, активність,

дотримання слова, комунікабельність, відкритість і та ін.). 12.

Виконання рекомендацій попередньої атестації.

Зразок 11 Характеристика Іванової Ольги Іванівни, бібліотекаря Калинівського технологічного технікуму, 02.07.1973року народження, освіта вища (Вінницький факультет Київського університету культури і мистецтв, 2012р., спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», документознавець, менеджер органів державної влади і управління). Іванова Ольга Іванівна працює у даному навчальному закладі з ____ року. Вона добре знає нормативно-правові документи щодо діяльності бібліотеки, проводить бібліотечно-бібліографічну роботу: складає бібліографічні списки літератури, проводить бібліографічні огляди, постійно поповнює картотеку статей із фахових журналів, науково-методичних збірників тощо. З метою популяризації літератури Ольга Іванівна регулярно оформляє тематичні книжкові виставки, організовує презентацію нових книжкових надходжень до бібліотеки, постійно добирає необхідну літературу для проведення виховних заходів, виховних годин, педагогічних читань, науковопрактичних конференцій, проблемно-методичних семінарів тощо. Іванова Ольга Іванівна налагодила тісну співпрацю з педагогічним колективом навчального закладу, знає читацький попит викладачів усіх спеціальностей. Також бібліотекар співпрацює і з студентами: допомагає дібрати необхідну довідково-пізнавальну літературу до написання рефератів, підготовки до доповіді, написання науково-дослідницької роботи.


У бібліотеці постійно діє акція «Подаруй книгу бібліотеці». Її учасниками є як директор і викладачі навчального закладу, так і батьківська й студентська громадськість технікуму, його випускники. Разом із своїми колегами розробила низку заходів, спрямованих на посилення ролі книги в освітньому процесі, поліпшення роботи зі збереження підручника, художньої, довідкової та іншої літератури. У бібліотеці оформлено куточки «Підручникам довге життя», «Ми — книголюби». Активною формою пропаганди книги є заняття з основ бібліотечно-бібліографічної грамотності. Ольга Іванівна проводить бібліотечні уроки для учнів студентів: «Як створюється книга», «Книга — друг, якого ти знайшов», «Цікава книга», «Подорож у країну Ввічливих», «Музей словників», колекцією якого може вповні хизуватися навчальний заклад. У сучасну добу глобалізації суспільства, коли місце «живої» книги посідають інші джерела інформації, бібліотека повинна змобілізувати весь свій арсенал впливу на читача нової генерації, який уже пізнав переваги книги «електронної», з метою прилучення його друкованого слова, формування в нього щоденної потреби у читанні книг і вміння компетентної роботи з ними. Саме таку мету і ставить перед собою бібліотекар Іванова Ольга Іванівна. Іванова О.І. не лише володіє високим рівнем психологічної фахової підготовки, але й найкращими людськими якостями, які сприяють спілкуванню її з викладачами та студентами. Директор ____________________ З характеристикою ознайомлена__________________ О.І. Іванова Дата_____________________

Оформлення протоколів засідань атестаційної комісії та бюлетенів таємного голосування Атестаційна комісія діє протягом навчального року. Кожне засідання атестаційної комісії має бути оформлене протоколом. Протоколи засідань атестаційної комісії ведуться і оформлюються відповідно до вимог цього виду документа. Для зручності користування протокольні записи пропонуємо вести за такою формою: • порядковий номер; • прізвище, ім'я, по батькові (повністю) працівника, який атестується; • посада, на яку атестується бібліотечний працівник. • характеристика бібліотечного працівника; • короткий

зміст

виступів

членів

атестаційної

комісії,

запитання

до

бібліотечного працівника, його відповідей; • підсумки таємного голосування; • рішення атестаційної комісії. Існують кілька питань, які є обов'язковими для розгляду атестаційною комісією:


• розподіл функціональних обов'язків між членами атестаційної комісії; • затвердження графіка проведення атестації та планів індивідуального проходження атестації бібліотечних працівників у поточному) навчальному році; • розгляд експертних оцінок вивчення системи і досвіду роботи бібліотечних працівників, які атестуються; • розгляд атестаційних листів бібліотечних працівників, прийняття відповідних рішень атестаційної комісії. Зразок 11 ПРОТОКОЛ № ___ засідання атестаційної комісії 31. 03.20_ р. Голова атестаційної комісії: ____________ Заступник голови атестаційної комісії: _______________ Секретар: _______________ Присутні члени атестаційної комісії: _______________________________________________ ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1.

Вибори членів лічильної комісії.

2.

Розгляд питань щодо прийняття рішень про відповідність посад бібліотекарів.

1. СЛУХАЛИ: Голову атестаційної комісії______________, який вніс пропозицію про призначення членів лічильної комісії в складі: ___________________ УХВАЛИЛИ: 1. Вибрати лічильну комісію в такому складі: ______________ – голова лічильної комісії; ___________, _____________ – члени лічильної комісії. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «За» - одноголосно «Проти» - немає «Утримались» - немає 2. СЛУХАЛИ: __________________, з питання атестації щодо відповідності займаній посаді «провідний бібліотекар» Іванової Ольги Іванівни. ВИСТУПИЛИ: Запитання до працівника, який атестується: - Хто відповідає за збереження бібліотечних фондів? - За якими напрямами проводиться бібліографічне інформування користувачів? - Назвіть види обліку документів. Відповіді на них Іванової О.І.:


- За збереження бібліотечних фондів бібліотеки відповідають директор і завідувач бібліотеки. - Бібліографічне інформування (інформаційна робота) проводиться за двома напрямами: 1)інформування студентів-читачів; 2)інформування педагогічних працівників. - Існують два види обліку документів:індивідуальний та сумарний. УХВАЛИЛИ: Представити Іванову Ольгу Іванівну до нагородження грамотою навчального закладу за сумлінну роботу в 2010/2011 навчальному році. Бібліотекар Іанова О.І. відповідає посаді «провідний бібліотекар». РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «За» - одноголосно «Проти» - немає «Утримались» - немає Голова атестаційної комісії _________________________ Секретар атестаційної комісії _________________________ Члени атестаційної комісії _________________________ Зразок 12 ПРОТОКОЛ №1 засідання лічильної комісії _________20___ року 1. Склад лічильної комісії: _____________________ (П.І.Б. членів атестаційної комісії) 2. Присутні на засіданні 7 членів атестаційної комісії. 3. Результати голосування: відповідає займаній посаді 7 голосів; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік 0 голосів; не відповідає займаній посаді 0 голосів; 4. За результатами голосування_____________________ (П.І.Б. бібліотекаря) відповідає займаній посаді «провідний бібліотекар». Голова лічильної комісії __________________ прізвище, ім'я, по батькові Члени лічильної комісії: __________________ прізвище, ім'я, по батькові __________________ прізвище, ім'я, по батькові Затверджено атестаційною комісією Присутні 7 членів Проголосували: За 7 членів Проти 0 членів Утримались 0 членів

Зразок 13


БЮЛЕТЕНЬ для таємного голосування при атестації 1._____________________ П.І.Б. бібліотекаря 2. Посада бібліотекар І категорії 3. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника: відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді. /непотрібне закреслити/

Вивчення та оцінювання системи і досвіду роботи бібліотекаря навчального закладу План індивідуального проходження атестації Рівень роботи бібліотечного працівника має велике значення для підвищення посади бібліотекарю. Тому особливого значення набуває об'єктивність вивчення якості роботи бібліотекаря, який атестується. Для

системного

неупередженого

вивчення

системи

і

досвіду

роботи

пропонується план індивідуального проходження бібліотечним працівником атестації протягом поточного навчального року. IIлан складається спільно бібліотекарем і членом атестаційної комісії (завідувач бібліотеки, наставник), який закріплений за бібліотечним працівником для надання консультативної допомоги та вивчення системи й досвіду роботи бібліотекаря. План погоджується з головою профспілкового комітету й затверджується керівником закладу.


Зразок 14 ПОГОДЖЕНО Голова профспілкового комітету ___________________________ (П.І.Б.) «___»_______________20__ р. № з/п

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор навчального закладу _________________ (П.І.Б.) «_____»_____________20__ р.

План індивідуального проходження атестації бібліотекаря Зміст роботи Термін виконання

Відвідування членами атестаційної комісії виховних заходів організованих бібліотечним працівником згідно із планом роботи бібліотеки навчального закладу:  Виховні заходи  Проведення бібліотечних уроків  Тиждень дитячого читання  Інформаційні дні 2. Вивчення керівником навчального закладу системи роботи бібліотекаря:  Формування книжкових фондів (джерела надходжень, облік, передплата періодичних видань тощо)  Збереження книжкових фондів (виховання в учнів бережливого ставлення до книги, санітарні дні тощо)  Організація каталогів (алфавітного та систематичного), тематичних картотек на допомогу навчально-виховному процесу, картотеки підручників та газетно-журнальних статей у т.ч. в електронному варіанті  Обслуговування користувачів (своєчасне забезпечення студентів підручниками, проведення індивідуальних бесід, видача літератури, робота з боржниками, аналіз читацьких формулярів тощо)  Інформаційно-бібліографічна та довідкова робота (організація книжкових виставок, складання рекомендаційних списків літератури та списків нових надходжень, тощо)  Виховна робота (допомога у підготовці та проведенні календарних свят, предметних тижнів, вікторин, дискусій тощо)  Вилучення застарілої, зношеної та загубленої літератури (наявність актів на списання)  Використання інноваційних форм та методів бібліотечної роботи  Співпраця з бібліотеками інших відомств  Підвищення кваліфікації (участь у семінарах, конференціях, методичних об’єднаннях , самоосвітня робота, підвищення кваліфікації) З планом ознайомлений: бібліотекар закладу освіти ____________________________ (П.І.Б., підпис) Дата______________ 1.

Відмітка про виконання


Анкетування Оцінювання системи й досвіду роботи бібліотекаря може проводитись за допомогою анкетування членами атестаційної комісії, колегами по роботі, студентами. Зразок 15 Анкета для оцінювання діяльності бібліотекаря

№ з/п

Критерії оцінювання

1

Рівень бібліотечної підготовки

2

Уміння організувати роботу в бібліотеці

3

Внесок у створення (поповнення) матеріальнотехнічної бази закладу бібліотеки.

4

Рівень і ефективність роботи з студентами та викладачами

5

Рівень виконавської дисципліни

6

Рівень проведення виховних заходів

7

Рівень проведення бібліотечних уроків

8

Рівень оформлення матеріалів до атестації

9

Авторитет серед колег

10

Прояв моральних якостей (порядність, чесність тощо)

Ступінь оцінювання критеріїв: 1 – низький рівень; 2 – середній рівень; 3 – високий рівень 2 3 1 бал бали бали

Загальна кількість балів: Коефіцієнт розраховується за формулою: К = загальна кількість балів/30 Рівень діяльності педагогічного працівника визначається відповідною шкалою: К = 0,8 - 1,0 – високий рівень К = 0,6 - 0,8 – середній рівень К = 0,3 - 0,5 – низький рівень

Критерії оцінювання рівня професійної діяльності бібліотекаря Базовий рівень професійної діяльності — організовує планову роботу бібліотеки, виходячи з посадових обов'язків. Веде гурткову роботу за вибором. Середній рівень професійної діяльності — відповідає критеріям базового рівня професійної діяльності ефективно використовує нові бібліотечні технології бере активну участь у роботі методичних об’єднань ділиться досвідом роботи; вільно володіє методикою формування інформаційної культури.


Високий рівень професійної діяльності — відповідає критеріям базового середнього рівня професійної діяльності; ефективно працює з колективом педагогів, студентів і батьків; забезпечує якість викладання інформаційної культури; займається дослідницькою роботою, є автором програм, проектів, методичних розробок з бібліотечної справи у ВНЗ І-ІІ р.а. Орієнтовні питання до чергової атестації бібліотечних працівників І.Законодавство - бібліотекам України -

Основні Закони України, якими бібліотеки керуються в своїй діяльності;

-

Укази Президента України;

-

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України;

-

Накази Міністерства культури і туризму України;

-

Державні програми, що стосуються діяльності бібліотек;

-

Державні стандарти з бібліотечної справи та бібліографії.

2.Регламентуюча документація -

Документи,

що

регламентують

діяльність

закладу,

структурного

підрозділу, окремого працівника, основні вимоги до їх підготовки та оформлення; -

Правила користування бібліотекою;

-

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

3.Основні бібліотечні терміни та їх визначення -

Бібліотека

-

Бібліотека - депозитарій

-

Бібліотечна послуга

-

Бібліотечна система України

-

Бібліотечна справа

-

Бібліотечний фонд

-

Бібліотечні ресурси

-

Документ

-

Депонування

-

Користувач бібліотеки

-

Форми бібліотечного обслуговування


4. Бібліотечний фонд та бібліотечні ресурси -

Документний фонд. Управління фондом. Моделювання бібліотечного фонду;

-

Методика вивчення складу і ефективності використання бібліотечного фонду;

-

Джерела документопостачання;

-

Облік та збереження бібліотечного фонду, форми обліку;

-

Порядок та періодичність проведення переобліків бібліотечного фонду,

порядок вилучення видань; -

Матеріальна відповідальність при недостачі фонду;

-

Книгообмін між бібліотеками, вимоги до роботи обмінно-резервного фонду;

-

Каталогізація;

-

Складання бібліографічного опису;

-

Систематизація та предметизація документів;

-

Створення електронного бібліографічного запису.

5. Довідково-бібліографічний апарат -

Система каталогів і картотек бібліотеки;

-

Електронні ресурси;

-

Електронні видання, ЕК, БД;

6. Дати пояснення і коротку характеристику таких понять: -

Веб-сайт бібліотеки;

-

Інформаційний портал;

-

Блог;

-

Браузери;

-

Пошукові системи;

-

Антивірусні програми;

-

Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи

-

ІРБІС;

-

Вікіпедія;

- Електронна бібліотека тощо. 7. Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування -

Бібліотечні послуги (обов'язкові і додаткові платні);


На підставі яких документів бібліотеками надаються додаткові платні

-

послуги; -

Методика запису користувача до бібліотеки;

-

Облік роботи з обслуговування користувачів;

-

Культура обслуговування користувачів, основні вимоги;

-

Психологічні та педагогічні аспекти бібліотечного обслуговування;

-

Основні напрямки бібліотечно-бібліографічного обслуговування;

-

Інформаційне обслуговування, його види;

-

Електронні довідки (технологія підготовки, вимоги);

-

Технологія пошуку інформації в інтернет, БД "Ліга: Закон";

-

Інтернет - доступ як бібліотечна послуга;

-

Форми масового інформування. Методика підготовки і проведення;

-

Визначення поняття та формування інформаційної культури користувачів;

-

Виставкова робота. Класифікація та типологія бібліотечних виставок,

методика організації. 8. Соціокультурна діяльність бібліотеки -

Основні вимоги до організації і проведення;

-

Форми масової роботи, методика проведення;

9.Бібліотечне краєзнавство (його складові); 10.Бібліотечний

менеджмент, сутність, особливості;

11.Бібліотечний

маркетинг, визначення поняття та його складові.

12.Визначення термінів "продукт", "бібліотечна послуга", «бібліотечне обслуговування». Визначення основних понять "Реклама", "Паблік рілейшнз", «Імідж»,

13.

«Соціальні комунікації», "Адвокасі". 14.Рекламна діяльність бібліотек та робота по зв'язках з громадськістю 15. Етика ділового спілкування бібліотечного працівника Кодекс етики бібліотекаря 16. Видавнича діяльність обласної наукової бібліотеки -

Види видань бібліотеки;

-

Порядок та етапи підготовки рукопису;


- Вимоги до авторського оригіналу (основні складові: обкладинка, титульна сторінка, анотація, шифр, передмова, зміст, основний текст, бібліографія, ілюстративний матеріал, допоміжні покажчики, додатки тощо); -

Оптимальна структура бібліографічного покажчика;

-

Сигнальний примірник.

17. Основи трудового законодавства -

Конституційне право громадян на працю;

-

Права й обов'язки працівника;

-

Порядок прийняття на роботу та звільнення;

-

Заохочення працівників, види заохочень;

-

Порушення трудової дисципліни, відповідальність працівника.

18.Соціальний захист працівників -

Колективний договір між дирекцією та профспілковою організацією, його

розділи та основні положення; -

Відпустки працівників, їх види та тривалість;

-

Додаткові оплачувані відпустки;

-

Соціальні виплати, джерела їх фінансування;

-

Стимулювання та засоби заохочення працівників;

-

Комісія з соціального страхування, її повноваження.

19. Охорона праці. Пожежна безпека. Техніка безпеки -

Права громадян на охорону праці при укладенні трудового договору;

-

Види інструктажів з охорони праці;

-

Вимоги охорони праці перед початком роботи, під час роботи і по

закінченню роботи; -

Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі;

-

Дії працівників при виникненні нещасного випадку на виробництві.

20. Основні вимоги до підготовки фінансових документів -

Порядок складання та терміни подачі табеля обліку робочого часу до

канцелярії; -

Порядок оформлення та термін подачі листків непрацездатності на розгляд

комісії з соціального страхування;


Порядок оформлення фінансових звітів відряджень та господарських витрат.

-

Наявність необхідних первинних документів та термін подачі до бухгалтерії. 21. Діяльність громадських бібліотечних організацій, їх мета і зміст діяльності -

ІФЛА;

-

Українська бібліотечна асоціація (УБА);

-

Асоціація бібліотек Вінниччини (АБВ).

22. Як визначити якісні показники окремих напрямків бібліотечної діяльності, а саме: -

Середня книгозабезпеченість;

-

Середнє відвідування;

-

Обертаність фонду;

-

Середня читаність;

-

% охоплення населення бібліотечним обслуговуванням.

23. Основи ПК: робота в текстовому редакторі (редагування та форматування тексту, робота з таблицями, з гіперпосиланнями, редагування малюнків); робота в EXEL (створення таблиць, діаграми, графіки, формули); створення презентацій в РРТ; прийоми сканування та розпізнавання тексту, малюнків, таблиць. 24.

Основи роботи в Інтернет: пошук інформації; створення закладок;

збереження сторінок; робота з пошуковими машинами. 25.

Сервіси Інтернет: електронна пошта; телеконференція; скайп-технології;

Web 2.0. Кваліфікаційні характеристики та посадові обов’язки бібліотечних працівників Бібліотекар навчального закладу забезпечує організацію роботи бібліотеки, складає плани роботи і звіти про виконану роботу; здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію; аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації, обслуговує читачів на абонементі та в читальній залі; формує і веде довідково-пошуковий апарат, бере участь у створенні й використанні галузевих


баз даних; вивчає інформаційні потреби викладачів, вихователів, студентів, батьків; здійснює диференційне обслуговування користувачів; забезпечує інформаційнобібліотечну підтримку освіти й виховання шляхом масового, групового та індивідуального інформування; веде роботу з формування інформаційної культури за допомогою бесід ,оглядів, лекцій, бібліотечних занять, консультацій тощо; організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов’язана з книгою, підручником та іншими джерелами інформації; координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств; вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, бере участь у роботі міських методичних об’єднань шкільних бібліотекарів; створює та забезпечує активну творчу діяльність бібліотечного активу й систематично підвищує рівень професійної діяльності на курсах, семінарах, самостійно, забезпечує потреби читачів через Інтернет, створює електронну бібліотеку [8]. Повинен знати: 1. Основи загальнокультурної підготовки:  народ України як етнос;  основні віхи історичного та культурного розвитку України;  державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні;  основи соціальної філософії (суспільство, тенденції розвитку, економічна, соціальна політична, культурна і духовна сфери суспільного життя);  літературознавство, художня література;  основи професійної етики;  основи педагогіки і психології;  психологію вікових особливостей дітей і юнацтва; індивідуально-психологічні особливості студентів. 2. Основи бібліотечної справи:  постанови і рішення законодавчих органів, що визначають розвиток культури, бібліотечної справи, освіти в Україні (Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, Міністерство культури України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України);  теорія бібліотекознавства, бібліографії, документознавства;  економіко-правові аспекти функціонування бібліотек;

Повинен володіти вміннями: 1. Діагностико-прогностичними:  аналізувати результати роботи бібліотеки і роботи діагностико-прогностичні висновки щодо її вдосконалення;  визначати завдання роботи бібліотеки на поточний рік, прогнозувати бажані результати;  аналізувати методичну літературу і визначати найбільш оптимальні прийоми та методи роботи бібліотеки;  визначати цілі, форми і методи бібліотечного обслуговування; його ефективність і перспективи розвитку;  вивчати запити та інтереси читачів для формування бібліотечного фонду. 2. Фаховими:  формувати універсальний за галузевим складом бібліотечний фонд, який відповідає навчальним, виховним, інформаційним, культурологічним, пізнавальним, інтелектуальним функціям та інтересам читачів;  здійснювати у встановленому порядку розміщення, облік, зберігання та постійне оновлення бібліотечного фонду;  організувати й вести довідковопошуковий апарат: каталоги, картотеки, довідково-бібліотечний фонд;  забезпечувати бібліотечно-інформаційне


 державні стандарти і бібліотечну документацію в практиці роботи бібліотеки навчального закладу;  принципи і види комплектування бібліотечних фондів;  модель бібліотечного фонду бібліотеки;  джерела навчальної інформації, особливості роботи з підручниками;  принципи організації довідково-пошукового апарату;  принципи наукової обробки та систематизації документів;  різноманітні аспекти інформаційнобібліотечного обслуговування викладачів та студентів;  методику формування інформаційної культури;  форми наочної популяризації літератури;  основні вимоги до проведення масових заходів: читацьких конференцій, диспутів, днів інформації, днів бібліографії, днів бібліотеки;  правила техніки безпеки та протипожежного захисту;  нові вітчизняні та зарубіжні інформаційні технології бібліотечно-бібліографічної діяльності;  досвід роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек.

та методичне обслуговування педагогічного колективу та учнів;  вилучати з бібліотечного фонду застарілі за змістом, старі або загублені книжки та інші документи в порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України та Міністерством освіти і науки України;  готувати і проводити спільно з педагогічним колективом заходи з популяризації читання;  готувати бібліографічні та інформаційні матеріали;  здійснювати пошук інформації як у традиційних, так і в електронних пошукових системах;  використовувати ІКТ.  критично осмислювати і використовувати передовий досвід 3. Контрольно-коригувальними:  аналізувати за галузевим складом та кількісними показниками бібліотечний фонд;  вміти проектувати програму свого професійного самовдосконалення.

3. Законодавчо-нормативне забезпечення освіти та бібліотечної справи:  Конституція України;  Закони України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про освіту», «Про професійну діяльність»; «Про мови в України»  Основи трудового законодавства;  державні освітні стандарти, концепції, програми;  соціально-правовий захист населення в умовах ринку;

Кваліфікаційні вимоги до завідувача бібліотеки [3]. Завдання та обов’язки: - Здійснює оперативне керівництво бібліотекою, забезпечує її високоефективну діяльність, розробку та виконання виробничо-творчих і фінансових планів, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечнобібліографічних послугах, соціальний розвиток колективу. - Діє від імені бібліотеки.


-

Представляє її

інтереси

в державних, кооперативних, комерційних

підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах. - Відкриває у банках рахунки. - Користується правом розпорядження коштами. - Видає, приймає до платежів зобов’язання. - В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників. - Укладає угоди та контракти. - Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов’язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників. - Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. - Забезпечує ефективне виконання і зберігання закріпленого за бібліотекою майна. - Організує формування бібліотечного фонду. - Вживає заходів щодо забезпечення бібліотеки кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпеки і сприятливих умов праці. - Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів бібліотеки. - Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку. Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та бібліотечної справи; сучасні методи господарювання та управління; основи трудового законодавства; теорію та практику бібліотечної справи; досвід вітчизняної та світової науки в галузі бібліотекознавства та бібліографії; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бібліотечної


роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 1 року, спеціаліста — не менше 3 років. Моніторинг атестації бібліотечних працівників У процесі атестації бібліотечних працівників здійснюється моніторинг за такими показниками: терміни атестації, якісні результати атестації. Терміни атестації передбачають узгодження дати попередньої і наступної атестації та визначаються термінами «чергова атестація» і «позачергова атестація». Моніторинг проходження атестації доцільно здійснювати за підсумками атестації шляхом ведення відповідної картотеки із урахування: таких даних : ЗРАЗОК16 ІВАНОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА ДАТА ЧЕРГОВІСТЬ РЕЗУЛЬТАТИ

18.04.2008. чергова Відповідає посаді «бібліотекар І категорії» (9 розряд).

30.03.2013р. чергова Відповідає посаді «провідний бібліотекар» (12 розряд).

Відстеження термінів і результатів атестації дозволяють зробити висновки щодо дотримання дати проходження чергової атестації, а також динаміки підвищення посад, тарифів. [5, 61]. Після закінчення атестації бібліотечних працівників необхідно проводити аналіз, узагальнення її підсумків та відповідно до цього коригування бази даних кількісно-якісного складу бібліотечних працівників.


РОЗДІЛ ІІ. НА ДОПОМОГУ БІБЛІОТЕКАРЮ Функції бібліотеки вищого навчального закладу та їхнє технологічне наповнення Зміна ціннісних орієнтирів освіти вищих навчальних закладів (далі - ВНЗ) вимагає перебудови всіх складових компонентів сучасного ВНЗ. Бібліотека посідає серед них особливе місце. Освітні функції бібліотеки ВНЗ Освітній процес у сучасному ВНЗ зорієнтовано на озброєння студентів методами пізнання й аналізу теоретичних положень основ наук, навичками систематичної роботи з джерелами інформації. Залучення бібліотеки ВНЗ до розв'язання цих завдань посилює її освітні функції та педагогічну спрямованість і вимагає створення фонду літератури за основними галузями знань, який би якнайповніше задовольняв освітні потреби студентів і забезпечував можливість їхньої ефективної індивідуальної та групової освітньої діяльності. У реалізації освітніх завдань ВНЗ і функцій його бібліотеки важливою є співпраця педагогів та бібліотекаря. Її мета має бути спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу освітнього закладу й виявлятися передусім у формуванні системи бібліотечно-бібліографічних знань студентів шляхом проведення бібліотечно-бібліографічних уроків. У ВНЗ доцільно розробити комплексну програму формування бібліотечно-бібліографічної грамотності студентів, яка передбачала б систематичну діяльність педагогів і бібліотекарів у формуванні навичок роботи з інформацією та гарантувала б їм можливість без перешкод вести інформаційний пошук і використовувати інформацію в подальшому житті. [4]. Програма може включати в орієнтовний зміст діяльності бібліотекаря популяризацію правил користування бібліотекою ВНЗ та орієнтацію в системі бібліотек регіону і країни; формування навичок роботи з різними видами видань, у тому числі на нетрадиційних носіях інформації, оволодіння різними методами читання (поглиблене, вибіркове, швидке); формування та закріплення навичок правильного ведення читацького щоденника, особистої бібліографічної картотеки, оформлення списків літератури, цитат, посилань тощо; навчання студентів методики самостійної оцінки рівня читацької культури.


• якнайповніше сприяння реалізації державної політики в галузі освіти; • інформаційне забезпечення усіх аспектів навчально-виховного процесу освітнього закладу в засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіти студентів; • виховання інформаційної культури студентів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистої оцінки інформації; • навчання студентів технологій користування бібліотеками всіх типів; • сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку; • формування авторських програм читацького розвитку студентів, виховання свідомого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури; • всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій; педагогізація батьківської громадськості шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї; • створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології тощо. Реалізація завдань бібліотеки ВНЗ визначає її функції: основні, виховні, інформаційні. До

основних

функцій

слід

віднести:

освітні,соціальні,

інтелектуальні,

самоосвітні, культурологічні. Співпраця бібліотекаря ВНЗ з педагогічним колективом має багато аспектів і може виявлятися:в проведенні занять-практикумів для прищеплення студентам навичок роботи з книгою, користування бібліотекою, інформаційними технологіями; в організації спеціальних екскурсій, факультативів, гуртків, які б поглиблювали систему бібліотечно-бібліографічних знань студентів; в проведенні ігор, вікторин, конкурсів, бібліотечних аукціонів, ділових ігор, бесід, консультацій; у допомозі (участі) в підготовці до творчих уроків, уроків-панорам; під час розробки


блоків проектів внутрішньонавчальних посібників і бібліографічних путівників, наприклад «Самотність: покарання чи благо?» та інше. Працівники бібліотеки також мають долучитися й до реалізації навчальним закладом прямих функцій навчання, серед яких: • формування

мовної

культури

студентів,

умінь

усного

спілкування,

стимулювання письмового спілкування як більш складної форми мовної діяльності студентів (їх технологічне наповнення можуть забезпечувати читання, бесіди, вікторини, письмові анотації, відгуки, рецензії на книги, читацькі стіннівки, розробка проектів програм читацького розвитку студентів «Розвивальне навчання», «Техніка і культура читання», діяльність клубів спілкування тощо); • формування громадянської грамотності студентів, яка включає інноваційний спосіб розвитку таких здібностей як грамотність мови, письма, уміння критично мислити, обдумано діяти в умовах плюралізму. їхню реалізацію можуть забезпечити такі технології як конкурси на кращі розробки моделі бібліотеки ВНЗ майбутнього, проекти розвитку основних напрямів її діяльності; спільна розробки сценаріїв і проведення масових заходів; робота з лідерами читання, що включає допомогу в оволодінні навичками публічних виступів, підготовку до заходів, які підтримують розвиток самостійності та індивідуалізації студентів і технології інформування про книгу та бібліотеку (літературно-музичні композиції, літературні вечори, читацькі конференції, філософські дискусії та диспути, сократівські бесіди тощо); • формування функціональної грамотності студентів, що включає здатність розуміти та осмислювати прочитане — інструкції, накази, розпорядження, рішення. інші ділові папери - засобами проведення бібліотечних бесід-порад «Як читати інструкцію», бібліотечних практикумів «Я вам пишу» майстерність ділового та особистого листування; • допомога студентам в опануванні вікового простору і в переході від однієї вікової групи до іншої. Бібліотекареві необхідно знати вікові особливості читачів, вивчати ставлення студентів різних вікових груп до читання та систематично інформувати педагогів і батьків про результати вивчення юнацького читання; вести роботу, спрямовану на стимулювання читацької активності студентів, давати поради щодо годин родинного читання. Допоможуть студентам опанувати віковий простір такі технології як усні журнали: «Мистецтво бути собою», «Особистість я чи ні?»,


книжкові виставки «Пізнай себе», «Я і природа», «На шляху до самого себе», «Життєва стратегія особистості», бібліографічний огляд «Чи легко бути молодим?» тощо. Долучення бібліотеки ВНЗ до розв'язання навчальним закладом прямих функцій навчання дозволить їй ефективніше реалізувати свій педагогічний потенціал, здійснювати широку комунікативну діяльність. Соціальні функції бібліотеки ВНЗ. Нині відбуваються глибокі зміни в ціннісно-світоглядній орієнтації. Вони вимагають від молодого покоління вміння адаптуватись і жити в умовах високого динамізму всіх суспільних процесів, непередбачуваних змін і перманентних катастрофічних ситуацій, а також психологічної надійності - з одного боку, а з іншого - уміння зберегти людську особистість, її цілісність, суверенність: уміння жити в гармонії з суспільством, природою, самим собою. Актуальною

проблемою

сьогоднішнього

суспільства

є

життєва

невлаштованість багатьох людей, зумовлена соціальними негараздами. Держава, її громадяни мають бути готовими до вирішення цієї проблеми психологічно, організаційно, економічно. У нових умовах суспільного розвитку держава робить запит на особистість, здатну активно включитися в систему суспільних і творчих відносин; особистість високоморальну, мобільну в своєму розвитку; особистість, яка добре знає і розуміє, що робить, куди і навіщо йде; особистість, яка обов'язково знайде своє місце в житті та суспільних процесах, що відбуваються в державі. Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції можуть складати: організація постійно діючих книжкових виставок: «Пізнай себе», «Мистецтво володіти собою», «Духовність життя», «Самовиховання і самоконтроль», «Шукай себе, поки не зустрінеш», «Етика спілкування», «На порозі вибору професії», «Сенс життя», «Готуємося до життя в ринкових умовах»; усні журнали: «На шляху до себе», «Як подолати життєві труднощі», «Я на арені суспільного життя», «Здібності і талант людини», «Від саморозвитку до самовиховання», «Я серед людей»; дні здоров'я:

«Стратегія

здоров'я», «Здоровий

спосіб

життя»;

випуски

газети

«Бібліоскоп»; захист проектів: «Кроки до життєвого успіху», «Яким я хочу бачити себе у XXI ст.?».


Інтелектуальні функції бібліотеки ВНЗ. Важливим завданням національної освіти є формування інтелектуального потенціалу держави. Навчальний заклад покликаний сформувати творчу, гуманістично орієнтовану особистість, здатну реалізувати свої природні здібності і таланти, вибудувати перспективу свого інтелектуального життя. До цього процесу повинна долучитися й бібліотека ВНЗ. Вона має набути статусу центру інтелектуальної діяльності та інтелектуального дозвілля студентської молоді. Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції можуть складати: книжкові виставки: «Розвивай свою пам'ять», «Талант та обдарованість», «Для допитливих»; інтелектуальний клуб знавців літератури; інтелектуальне казино «Ерудит»; інтелектуальні бібліотечно-бібліографічні аукціони; формування фонду науково-пізнавальної

літератури;

виставки-презентації

науково-популярної

літератури та статей періодики; огляди-вернісажі науково-популярної літератури або однієї статті; оформлення поличок літератури для батьків, яка забезпечує і стимулює

інтелектуальний

та

розумовий

розвиток

дитини;

інтелектуальні

бібліотечно-бібліографічні ігри; ігри-вікторини «Що? Де? Коли?», «Лото-ерудит», «Літературний кругозір», конкурси веселих та винахідливих; бесіда-гра «Лоцмани книжкових морів», захист проектів «Чого б я хотів навчитися в геніїв?», «Хочу все знати», «З книгою в світ знань» тощо. Самоосвітня функція бібліотеки ВНЗ. Організація самоосвітньої діяльності студентів у процесі навчання - показник сучасного, більш високого рівня навчальновиховної роботи національної освіти. Самоосвіта студента - це цілеспрямована систематична, керована самим студентом пізнавальна діяльність, необхідна для вдосконалення його освітнього та інтелектуального рівня. Самоосвіта - це насамперед пізнання. І цей процес має бути організованим, оскільки сьогодення вимагає величезної інформаційної насиченості навчального процесу. У самоосвіті студентів виділено декілька рівнів: перший - низький рівень. Він характерний тим, що формування пізнавальних інтересів змушує учня звертатися до книги.


Враховуючи таку необхідність, бібліотекар ВНЗ має стимулювати цей процес: запропонувати ту книжку, яка відповідає потребам студента, його запитам та інтелекту; проконсультувати, якнайдоцільніше і найефективніше її опрацювати. Самоосвіта на другому рівні перетворюється на цілеспрямовану діяльність, що має свої завдання, зміст та організацію. Студент потребує допомоги бібліотекаря як консультанта, порадника, керівника самоосвіти. Третій рівень характерний для студентів, що вже не один рік включені в самоосвітню діяльність. Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції можуть складати технології, які формують практичні вміння та навички аналітико-синтетичної роботи з книгою, уміння вести записи прочитаного (складати конспект, тези, робити робочі записи); книжкові виставки:«Учися вчитися та пізнавати», «На шляху до пізнання», «Від самоосвіти до самотворчості», «Будьте самоуками, не ждіть, поки вас навчить життя»; читацькі конференції «Самоосвіта в житті видатних людей», «Книга - джерело знань», сократівські бесіди «Неперервність освіти - навіщо вона», «Шлях пошуку істини»; функціонування фонду «Робоча бібліотека», який включає блоково-тематичні добірки науково-пізнавальної періодики для самостійного опрацювання студентами-користувачами бібліотеки тощо. Культурологічна функція бібліотеки ВНЗ. Культура - гарант стабільності економіки держави. Бібліотека ВНЗ є ідеальною інфраструктурою для живої роботи в галузі культури: поглиблення знань читачів із історії культури, культурного розвитку українського народу, нації, людства, вміння розуміти історію та культуру. Вона має зробити вагомий внесок у збереження та розвиток багатогранних культурних цінностей, норм, зразків і форм культурологічної діяльності, прийнятих суспільством. Забезпечити

реалізацію

функції

можуть

технології,

насичені

культурологічними компонентами, зміст яких сприяє пізнанню студентами історико-культурної

спадщини

українського

народу,

засвоєнню

знань

про

пріоритети загальнолюдських цінностей: клуби літературної та художньої творчості: «У

світі прекрасного», «Відродження», «Кругозір»; бібліографічні огляди:

«Світогляд українського народу», «Українське мистецтво»; книжкові виставки: «Народні мистецтва та ремесла краю», «Національно-культурне відродження


України», «Духовні скарби українського народу», «Я. Земля. Всесвіт», «Мова - душа народу», «Загальнолюдські цінності і сучасне суспільство», «В океані рідного народу відкривай духовні острови», «Перлини душі народної», «Історична пам'ять українського народу», «Україна у просторі і часі» тощо. Виховна функція бібліотеки ВНЗ. Пріоритетними напрямами виховання молоді в національній системі освіти є патріотичне виховання, що передбачає формування громадянина-патріота; правове виховання, мета якого - формування високого рівня правової культури та законослухняності студентської молоді, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів; моральне виховання, що передбачає прищеплення й розвиток моральних почуттів, наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей; трудове виховання, метою якого є формування творчої, працелюбної особистості, вмілого господаря; екологічне виховання, що передбачає формування високого рівня екологічної культури особистості, яка усвідомлює себе частиною природи і наділена почуттям відповідальності за неї як за національне багатство; фізичне виховання, метою якого є утвердження здорового способу життя, повноцінного фізичного розвитку особистості. Бібліотека ВНЗ має активно долучатися до реалізації навчальним закладом основних її виховних функцій та завдань і утвердитися як центр духовного становлення особистості, духовної культури студентів, формування її духовних ціннісних орієнтацій. Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції можуть складати: літературні клуби: «Духовність», «Первоцвіт» тощо; літературні екскурсії: «Літературними стежками рідного краю»; тематичні книжкові виставки «Мій край, моя історія жива», «Жити, відповідаючи за все»; усні журнали: «Мужній, прекрасна наша мово!», «Дзеркало»; літературні конкурси, конференції, гуртки палітурної справи тощо. Бібліотека ВНЗ повинна визначити своє місце в системі виховної роботи навчального закладу і долучатися до виховних заходів, які у ньому проводяться. Інформаційна функція бібліотеки ВНЗ. У добу інформації бібліотека ВНЗ має набути статусу інформаційного центру, який би забезпечував розв'язання таких


завдань: повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; повноцінне методичне забезпечення навчально-виховного процесу; інформування батьківської громадськості; систематичне ознайомлення читачів із традиційними та нетрадиційними носіями інформації; вивчення інформаційних потреб і запитів читачів, їхнє повноцінне задоволення, інформаційний сервіс бібліотеки ВНЗ. У вивченні інформаційних потреб і запитів читачів варто керуватися такими ознаками: • предметна галузь і зміст інформаційних потреб; • характер інформації, необхідний читачам бібліотеки ВНЗ; • співвідношення тематики інформаційних потреб із базовою освітою читача шляхом

анкетування,

вивчення

та

аналізу

читацьких

формулярів,

бесід,

спостережень, а також через скриньку інформаційних запитів. Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції можуть складати: виставки нових надходжень «На хвилину зупинись, нову книгу подивись»; інформаційні огляди; дні інформації та інформування про альтернативні посібники; тижні бібліографії; інформаційні

бібліотечно-бібліографічні

консультації;

картотека

індивідуальної

інформації «Цікаві статті»; виставки-сюрпризи «Книгу берегти - життя їй продовжити»; персональні читацькі виставки «Із читацького формуляра Марії П.»; виставки-перегляди «Цей чудовий світ поезії»; тижні інформації; свято «День книги» («День народження книги»), орієнтовна програма якого може включати рубрики: «Історія створення книги», «Виставка однієї книги», «Доля книги в театрі та кінематографі», «Продовження ваших улюблених книг», «Поле чудес»; випуск інформаційних бюлетенів; турнір знавців «Нитка Аріадни»; вікторини «Хто цей літературний герой?», «Україно, моя Україно»; години творчості «Я хочу прочитати Вам»; ігри та конкурси «Пошук», «Бюро знахідок», «Мої улюблені книги», «Що в імені твоєму»; тематичні дискусії «Про книгу та бібліотеку», «Книжка у твоїх руках» тощо. Методика організації книжкових виставок у бібліотеці навчального закладу Книжкова виставка як форма бібліотечної роботи – наочна і орієнтована на інформування читачів про зміст фонду, нові надходження, рекламу окремих видань. Основні правила, які необхідно пам’ятати при оформленні виставок:


- книжкові виставки не повинні зливатися з навколишньою обстановкою ; - виставка має включати ряд декоративних елементів для фокусування уваги читачів; - ілюстрація має образно розповідати про головні особливості книг; - кольорові ілюстрації вдвічі «активніші», ніж чорно-білі; - ілюстрації, захаращені деталями, фотографії масових сцен сприймаються гірше, ніж ті, на яких зображені одна або дві людини; - непарне число об’єктів у композиції сприймається краще, ніж парне; - асиметричні композиції активніше впливають на глядача, ніж симетричні; перші – динамічні, другі – спокійні, статичні; - горизонтальні лінії, як правило, асоціюються із спокоєм та відпочинком, вертикальні лінії викликають асоціації руху, пересування у просторі; - найчастіше привертають увагу елементи нові, несподівані, незнайомі; - краще сприймається інформація у верхній частині композиції та експонати, розміщені поруч. Під час підготовки виставок необхідно враховувати загальні вимоги: комплексність, залучення матеріалів з різних розділів фонду; - ретельний, з допомогою посібників рекомендаційної бібліографії, відбір літератури, показ на виставках кращих книг; - використання періодики, рекомендація статей і рецензій з газет та журналів, кіно фотодокументів; - урахування інтересів, особливостей сприймання різних категорій читачів (викладачів, студентів); - оперативне інформування читачів про організацію книжкових виставок в бібліотеці (оформлення тематичних планів виставок, доведення до читачів часу і місця їх функціонування, використання для цього засобів масової інформації); - періодичне вивчення ефективності книжкових виставок: аналіз відгуків читачів шляхом розповсюдження серед них відповідних анкет, вивчення читацького попиту. Процес підготовки і організації книжкової виставки можна розділити на декілька етапів, кожен із яких включає цілий комплекс відповідних заходів: 1. Вибір і попереднє ознайомлення з темою.


2. Пошук і ознайомлення з методичними рекомендаціями, бібліографічними покажчиками з теми. 3. Пошук і підбір літератури по каталогах і картотеках. 4. Підбір літератури в фондах і ознайомлення з нею. 5. Групування літератури. 6. Визначення структури виставки. 7. Визначення назв розділів, заголовку, підбір цитат, ілюстрацій, предметного середовища. 8. Оформлення виставки. 9. Реклама (презентація виставки). 10. Доукомплектування виставки. Книжкова виставка – комплекс спеціально відібраних і систематизованих документів, розташованих таким чином, щоб викликати увагу читачів, зацікавити чи задовольнити існуючий інтерес чи інформаційну потребу. Послідовність оформлення виставки: 1. Визначити тему і читацьке призначення. 2. Скласти тематико-експозиційний план. 3. Відібрати ілюстративні матеріали. 4. Підібрати шрифти, визначити техніку їх виготовлення, кольорову гаму. Виставка-гра На цій виставці складовою частиною являються елементи будь-якої гри, тематично зумовленої рекомендаційною літературою. Наприклад, „Відгадай, з яких ми книг”. Виставка-вікторина Виставка стимулює пізнавальну активність студентів у процесі читання. Відповіді на запитання, оформлені письмово, читач шукає в літературі, яка експонується на виставці. Виставка-словник Організовується з метою пояснення нових термінів, понять. Жива виставка Експонуються не тільки книги, статті з журналів і газет, ілюстративні матеріали, а й живі істоти, наприклад, морська свинка, рибки в акваріумі.


Виставка-знайомство Організовується для того, щоб познайомити читачів з цікавою людиною місцевий діяч, письменник). Виставка-запитання На виставці розміщуються тексти запитань і книги, періодичні видання, де можна знайти відповіді на ці запитання. Виставка-ситуація Читачам рекомендується самим поставити книги на виставку: „Цю книгу я візьму з собою у космічну подорож”, „Цю книгу я візьму з собою в похід”. Виставка-відгук Складається із відгуків про книги: „Прочитай, зацікав, порадь”. Виставка одного портрета Обов’язкова наявність портрета чи репродукції, і літератури про цю людину. Виставка-диспут Диспут між читачами – підлітками з метою розкриття проблем соціального розвитку підлітків, надання допомоги в їх духовному становленні. Бажана книга відгуків „Ровеснику, дай відповідь ровеснику”. Виставка – бенефіс читача Наприклад, „Кращий читач року”. Обов’язкові елементи: формуляр читача, фотографія, аналіз читання. Виставка-ребус Супроводжується плакатом з ребусом „Попробуй відгадай”... Виставка-гербарій Обов’язкова наявність гербарію, книг, періодичних видань про ці рослини. Наприклад, „Лікарські рослини Калинівського району”. Виставка-кросворд Визначаємо тему виставки, підбираємо кросворд по даній темі і літературу, де можна найти відповіді на запитання кросворду. Виставка-імена Бажано щоб це був цикл виставок „Олександр”, „Ганна”, „Володимир”. Їх мета – познайомити читачів з історичними особистостями, які мають ці імена. Ці виставки бажано організовувати до ювілейних дат.


КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ З ПИТАНЬ МОВИ

«Доля мови – доля народу» «Апостоли рідної мови» «Плекатимеш мову – цвістимуть слова» «Мовні перлини для кожної дитини» «Якого кольору слова?» « Буква до букви – і виникло слово» « Беру тебе, як скарб, в пісенній вроді з джерел, що не міліють у народі» З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ

«Здоровий дух дає здорове тіло» « Гіркі плоди солодкого життя» « Ні наркотикам та алкоголю» « Любов романтична, а хвороба – ні!» ( про СНІД) «Шкідливі звички – шлях у безодню» « Лікує природа» « Ліки навколо нас» « Здоров’я не все, але без нього все – ніщо» З ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

«На розпеченім серці реактора» « В долонях всесвіту – Земля» « Чорна трагедія на кольоровій землі» « Природи неповторную красу я серцем, словом, пензлем захищу» « Нам з Землею разом жити» « Чорнобиль – це хрест України» « Гріх непростимий: Чорнобиль» З ПРОБЛЕМ СІМ’Ї

«Духовний храм людини: сім’я, родина, рід» «Підліток і сім’я: взаємовідносини» «Батьки і діти: одвічне коло» «На теми виховання» «Батько і мати – два сонця гарячі» «Рідний дім залишається в серці, як далеко від нього не йди»


«Батьки збагачуються тим, що віддають дітям» « Якби молодість знала…» КУЛЬТУРА ЖИТТЯ В СУСПІЛЬСТВІ

«Людина серед людей» « Ти людина і тим неповторна, тож брудним не сміти почуттям» « Ази народного етикету» « Бережи одежу знову, а здоров’я змолоду» « Де врода, там і сила» «Повага до людей є повагою до самого себе» «Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить» « Хай оживає істина стара: людина починається з добра» З ПИТАНЬ ДУХОВНОСТІ

«…Камінь не стане храмом, поки його не зведемо ми» « Віра зцілить ваші душі» « Читаємо Біблію» «З Різдвом Христовим, Україно» ЛЮДИНА І ЗАКОН

« Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо» « Є право – значить є надія» « У зернині сучасного – урожай майбутнього» « Знання і повага прав людини – шлях до взаєморозуміння» « Закон і молодь» «Хай веселі будуть діти» «Хай щасливим буде люд» «Закон захищає дитинство» ДО ДНЯ ПЕРЕМОГИ

«Батьки і діти Перемоги» «Немеркнуче світло Великого Подвигу» «Сповідь солдатських сердець» «Хлопчаки сорок першого року» «Між життям і безсмертям мости» «Скільки гроз і боїв пронеслось» «У граніті, у бронзі, у серцях»


«Україна в полум’ї війни» «Нарешті знищена війна весняним громом Перемоги» «Партизанськими стежками» «Уклін живим – загиблим слава» «Із книжок про війну, про бої ми читаємо» « У вічній пам’яті народній не закінчилася війна «Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає смерті на землі» «Зорять з граніту вічні солдати, болями їхніми пам'ять жива» « Пам'ять серця, пам'ять сивини. Пам'ять тих, хто не прийшов з війни» «Ріка нашої пам’яті» ХОБІ

«І зігрівати свій дім, і доглядати свій сад» «І хліб на вишиванім рушнику» «»Вишивальний світ» «Квіти поруч нас» «Тихе полювання» «Секрети сучасної господині» «Мистецтво, народжене вогнем» «Чого шука в житті душа жива» ВИСТАВКИ – ПОРАДИ

«Візьми поради для розради» «На всі випадки життя. Корисні поради від А до Я» «Книги – 03» «Книга вчить, як на світі жить» ПРИСВЯЧЕНІ ПОЛІТИЧНИМ ПОДІЯМ

«Могутні масиви народного духу і сил» (до Дня Незалежності України) «Факти – Події – Оцінки» «Соборність України: від ідеї до сьогодення» «Європи спільний дім» «Європейський вибір України: Людина. Право. Суспільство» «День народження держави» ВИСТАВКА З МИСТЕЦТВА

«Шепіт вітру, підслуханий пензлем»


«Любов, оспівана в піснях» «Краса – то найглибша криниця, з неї століття черпають життя» «Серед земної краси» «Життя і правди кадри» (про кінематограф) «Колір і музика; слово і пісня» «Рушники сміються і тужать хрещатим барвінком» «Руками створена краса» «Легка крилатість пензля і різця» «Святий дух краси» Форми та методи залучення студентів до бібліотеки Бібліотечний плакат - графічний засіб, що поєднує текст та ілюстрації, і використовується для реклами та розкриття можливостей бібліотеки, її послуг та ресурсів.

Створення

бібліотечного

плаката

передбачає

визначення

його

призначення, методики оформлення. Плакат сприяє образному розкриттю теми, а тому велике значення в його створенні має питання композиції, яка відображає задум (співвідношення розмірів, місця та характеру кожного елемента). Альбоми - дають можливість читачам познайомитися з темами, що їх цікавлять, з яких бібліотекарі зібрали різні графічні, ілюстровані та довідкові матеріали і доповнили короткими текстами. Аудіовізуальна пропаганда літератури ведеться в бібліотеці з використанням технічних засобів (показ кінофільмів, відеофільмів, слайд-фільмів, використання аудіотехніки та комп'ютерів). Обговорення книг - це вільна дискусія, предметом якої є обговорення книги, колективний роздум, в якому студенти беруть участь добровільно, з різним ступенем активності та ініціативи, сприяє виробленню вмінь і навичок критичного мислення, самостійної роботи над книгою. Проводиться у вигляді бесід, і є, як правило, складовою частиною «літературних віталень», презентацій. Педагогічне значення цієї технології полягає в тому, що зацікавлене обговорення робить думку читача більш активною, сприяє формуванню свідомого ставлення до книги, загострює сприйняття, виховує спостережливість, розвиває літературний смак.


Обговорення вимагає від бібліотекаря не тільки глибокого проникнення у твір, але й вміння так організувати спілкування

читачів, щоб у кожного учасника

з'явилося бажання самому висловити думку, дати оцінку книзі, відстояти власну думку або ж приєднатися до колективної. Технологія обговорення книг має включати: визначення мети та завдань, вибір книги, розробку запитань, які будуть стержнем обговорення, підготовку читачів, підсумки обговорення. Обговорення відкривається коротким 5-10-хвилинним вступним словом ведучого, укінці - заключний виступ із загальними висновками. В обговоренні можуть взяти участь 10-25 осіб. Майстерність бібліотекаря допоможе зробити обговорення неформальним, сприятиме читацькому розвитку студентів. Презентація (прем'єра) книги передбачає знайомство читачів із новим виданням. Як правило, в ній беруть участь автор та всі, хто є причетним до видання книги, супроводжується виставкою-продажем. У ході презентації читачі отримують оперативну інформацію про нові книги присвячені найбільш актуальним проблемам у політичній, соціально-економічній, культурній сферах, а також визначним художнім творам. У презентації досить часто бувають зацікавлені автор, видавництво. Прем'єра книги містить комплекс заходів, куди можуть входити виставки, перегляди, бібліографічні огляди, виступи бібліотекарів, фахівців та ін., де є не тільки сама книга та відгуки і рецензії на неї, але й книги, статті, фотодокументи, що розкривають тему, підіймають її до рівня важливих соціально значущих узагальнень. Проведення презентації не повинно означати, що цю тему вичерпано. Навпаки, роботу щодо порушених у книзі проблем і подальшого їх розв'язання необхідно активізувати, вести постійно в комплексі з іншими заходами. Проте не кожна книга підходить для прем'єри, тому при виборі слід враховувати її актуальність і суспільну значущість. Читацька конференція - публічне обговорення творів друку, що сприяє розвитку критичного мислення, спілкуванню читачів. Сенс читацької конференції полягає в колективній оцінці творів друку, обміні думками про книги в широкій


читацькій аудиторії. Вона проводиться за окремим твором, за творчістю одного автора, за певною тематикою. Предметом обговорення можуть слугувати не тільки художні твори, але наукова, навчальна, довідкова література. Необхідно під час підготовки враховувати різні методи подачі інформації про літературу, обов'язково визначити регламент. На читацьких конференціях зіштовхуються різні точки зору, формується колективна думка про книгу, сенс конференції полягає в колективному обговоренні, оцінці книги. Можна організувати зустрічі з редакціями журналів, представниками видавництв. Читацька конференція - ставить за мету залучення студентів до кращих надбань художньої літератури, вироблення умінь аналізувати прочитане, думати, розвивати творчу активність і естетичних смак. Під час проведення читацької конференції в студентів формуються навички публічних виступів, критичних суджень. Дискусія (диспут) - особлива форма інформування, публічне обговорення будь-якого

питання.

Цілі

читацької

дискусії:

з'ясування

різних

підходів,

затвердження найбільш обґрунтованих точок зору з будь-якої проблеми, найчастіше з професійної орієнтації, морального вибору: «Молодь і бізнес», «Місце в житті», «Соціальна справедливість. У чому вона?», «Покликання чи необхідність», «Етика ділових стосунків». Диспут готується із залученням різних літературних джерел. Найважче в диспуті - це його розпочати, важливу роль у цьому відіграє ведучий. Можна запропонувати учасникам наступну пам'ятку: на диспуті немає споглядачів - усі активні учасники розмови; ніхто не читає моральних нотацій, кожен висловлює свою точку зору; можна наводити приклади зі свого життя, життя друзів або з літератури, слід з'ясувати різні підходи, погляди на проблемне питання. У ході розмови читачі прилучаються до самостійного та колективного пошуку істини, що сприяє вихованню культури та мистецтва диспуту, поваги до думки іншого. Вечір запитань та відповідей - форма, яка передбачає інформування читачів із питань, що їх цікавлять, спосіб залучення читачів бібліотеки до пізнавальної діяльності і метод активізації читання галузевої і художньої літератури. В якості виступаючих запрошуються компетентні особи. Про тему зустрічі користувачів бібліотеки повідомляють заздалегідь.


Оформляється книжкова виставка, рекомендується література з даної теми, проводяться бесіди, індивідуальні консультації, запрошення читачів. До початку заходу за цією темою збираються запитання читачів, які потім систематизуються. Після короткого вступного слова ведучого бажаючим пропонується дати відповідь на перше запитання і так далі. З кожного запитання ведучий узагальнює отримані думки і дає правильну відповідь, рекомендує, що можна почитати додатково з даної теми. Якщо виникли додаткові запитання, спільно шукається відповідь.

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Перелік законодавчих та нормативно-правових документів на допомогу працівникам бібліотеки, які готуються до атестації Закони України • Конституція України • Кодекс Законів про працю : (введено в дію 1 червня 1972 р. Законом Української РСР від 10.12.1971 № 322-VIIІ зі змінами та доповненнями • Закон України «Про відпустки»: (від 15.11.1996 № 504/96-ВР зі змінами та доповненнями); • Закон України «Про оплату праці» : (від 24.03.1995 № 108/95-ВР зі змінами та доповненнями); • Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»: (від 27.01.1995 № 32/95-ВР) (зі змінами і доповненнями) • Закон України «Про мови в Українській РСР : ( від 28.10.1989 №8312-ХІ зі змінами та доповненнями) • Основи законодавства України про культуру : (від 14.02.1992 №2117-ХІІ зі змінами та доповненнями) • Закон України «Про інформацію»: (від 02.10. 1992 р. №2657-ХІІ) • Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» : (від 16.11.1992 № 2782-ХІІ зі змінами та доповненнями) • Закон України «Про авторське право і суміжні права» : (від 23.12.1993 № 3792-ХІІ зі змінами та доповненнями)


• Закон України «Про національну програму інформатизації» : (від 04.02.1998 № 74/98-ВР Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2684-ІІІ (2684-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N1, ст.З) • Закон України «Про обов'язковий примірник документів» : (від 09.04.1999 р. № 595-ХІІ Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2953-111 ( 2953-14 ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N17, cm. 121, № 867-V ( 867-16 ) від 04.04.2007, ВВР, 2007, N 27, ст.362 Укази Президента України • «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні»(від 12.01.2009 р.№ 6/2009) Розпорядження Кабінету Міністрів України • Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року : (від 30.09. 2009 р. № 1228-р) • Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року : (від 30.09.2009 р. № 1226-р) • Про схвалення Концепції Державної цільової програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції на 2009-2012 роки : (від 28.05. 2008 р. №772-р) Постанови Кабінету Міністрів України - Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек : (від 30. 09. 2009р | №1073) - Про

доповнення

пункту

1

мінімальних

соціальних

нормативів

забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні : (від 30.09 2005 р.№ 1061) - Про

затвердження

Порядку

виплати

доплати

за

вислугу

років

працівникам державних і комунальних бібліотек : (від 22 .01. 2005 р. № 84) Накази Міністерства культури і туризму України Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи : наказ №1631/0/16-08 від 29.12.08 Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури: наказ від


16.07.2007 № 44 : із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства культури і туризму № 9 ( г0233-08 ) від 03.03.2008 р. Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами культури і мистецтв: наказ № 732/306/152 від 21.12.99 р. СТАНДАРТИ • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003) • ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000) • ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення • ДСТУ 3294-95 Маркетинг. Терміни та визначення основних понять • ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 СІБВС. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації [код: 01.140.20] 01.07.2004 ГОСТ 7.59-90 Поправка: 1-ХІ-2003 Стандарт відповідає ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85, ІДТ). В Україні введено в дію як міждержавний стандарт наказом Держспоживстан-дарту України № 217 від 28.11.2003 ІНСТРУКЦІЇ ІНСТРУКЦІЯ з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах Міністерство культури і туризму України 03.04.2007 № 22 Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів та додатки до інструкції ПОЛОЖЕННЯ про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури (Затверджено наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 №44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 3 вересня


2007 р. за №1023/14290, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства культури і туризму України від 13.09.2010 №38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 4 жовтня 2010р. за №886/18181). 1. Загальні положення 1.1. Це Положення визначає порядок проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів культури незалежно від форм власності та підпорядкування. Атестація художнього та артистичного персоналу театрів здійснюється відповідно до Положення про проведення атестації художнього та артистичного персоналу театрів, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 03.05.2007 N 31 ( z0496-07 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.05.2007 за N 496/13763 (із змінами). {Пункт 1.1 глави 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010} 1.2. Атестації підлягають працівники підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури (далі – заклади культури) відповідно до Переліку посад ( професій) працівників, які підлягають атестації (додаток 1). Атестація керівників закладів культури здійснюється органом управління відповідного рівня за наказом його керівника. Перелік посад (професій) працівників, які підлягають атестації, може бути доповнений Міністерством культури і туризму України за поданням закладів культури та погодженням з Центральним комітетом профспілки працівників культури України і Міністерством праці та соціальної політики України. 1.3. Основним завданням атестації є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об'єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи, з метою визначення можливостей професійного і посадового росту. 1.4. Атестації не підлягають: - працівники, які працюють на займаній посаді, що підлягає атестації, менше ніж один рік;


- працівники, які працюють на посаді менше одного року після підвищення кваліфікації; - молоді спеціалісти в період строку обов'язкової роботи за розподілом після закінчення навчальних закладів; - працівники, які працюють за сумісництвом. {Абзац шостий пункту 1.4 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства культури і туризму N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010} 1.5. Працівники, які працюють на умовах строкового трудового договору, та вагітні жінки проходять атестацію за власним бажанням. 1.6. Жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також інші особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, проходять атестацію не раніше ніж через рік після Виходу на роботу. 1.7. Дія Положення не поширюється па працівників керівного складу державних підприємств, атестація яких здійснюється відповідно до Порядку проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999року N 1571 ( 1571-99-п). 1.8. Атестація працівників не численних за складом закладів культури здійснюється при вищому за підпорядкованістю органі управління культури. 2. Види атестації і а її періодичність 2.1. Атестація працівників культури поділяється на чергову та позачергову. Атестація

організовується

та

проводиться

закладом культури

на

підставі

відповідного наказу. Чергова атестація проводиться один раз на п'ять років. Позачергова атестація проводиться не раніше як через рік з дня попередньої атестації для працівників культури, які: повинні пройти повторну атестацію після прийняття рішення попередньою атестаційною комісією про відповідність займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації певного фахового напряму. 2.2. Строки, графік проведення атестації, перелік орієнтовних питань, що виносяться на атестацію, узгоджується з відповідним профспілковим органом і


доводяться до відома працівників, які підлягають атестації, не пізніше ніж за місяць до її початку. 3. Склад та повноваження атестаційної комісії 3.1. Атестація працівників культури проводиться атестаційною комісією, що створюється при закладі культури. Кількість і персональний склад атестаційної комісії визначаються і затверджуються наказом їх керівника за погодженням з профспілковим комітетом. 3.2. Атестаційна комісія створюється у складі: голови (як правило, керівника або одного із заступників керівника відповідного закладу культури), його заступника, секретаря, членів комісії (керівних працівників закладу культури, висококваліфікованих спеціалістів і представників відповідного профспілкового органу). 3.3. Атестація працівників закладів культури, які входять до складу атестаційної комісії, передує атестації інших працівників. Член атестаційної комісії, який атестується, не бере участі в голосуванні. {Розділ 3 доповнено пунктом 3.3 згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N 9 ( z0233-08 ) від 03.03.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010} 4. Організація та проведення атестації 4.1. На кожного працівника, який підлягає атестації, готується атестаційний лист у двох примірниках (додаток 2). 4.2. Керівником структурного підрозділу, а за відсутності структурного підрозділу керівником закладу культури на працівника, який підлягає атестації, складається характеристика, де дається всебічна й об'єктивна оцінка результатів його праці з урахуванням функціональних обов'язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також висловлюються необхідні рекомендації щодо підвищення ефективності його роботи. Характеристика підписується керівником структурного підрозділу або керівником закладу. 4.3. Характеристика на працівника разом з атестаційним листом попередньої атестації (у разі її проведення) подається до атестаційної комісії не пізніше ніж за два тижні до проведення атестації.


{Пункт 4.3 глави 4 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010} 4.4. Працівник, який атестується, повинен бути ознайомлений зі своєю характеристикою (під підпис) не пізніше ніж за два тижні до початку атестації, при цьому він може висловити згоду чи незгоду зі змістом характеристики. Працівник подає до атестаційної комісії документи що засвідчують зростання його фахового і кваліфікаційного рівня. 4.5. Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані їй матеріали і заслуховує повідомлення керівника структурного підрозділу, а за відсутності структурного підрозділу - керівника закладу культури про роботу працівника, який атестується, а також заслуховує самого працівника. У разі відсутності працівника на засіданні атестаційної комісії без поважних причин комісія вправі провести атестацію без нього. В обов'язковому порядку щодо кожного який атестується, ведеться протокол засідання атестаційної комісії (додаток 3). Атестаційна комісія на своєму засіданні розглядає подані матеріали та заслуховує звіт працівника, який атестується(*). Звіт працівника має включати відомості: про виконаний у звітному періоді репертуар, інформацію про участь у конкурсах і фестивалях, гастрольних заходах, видання аудіо- та відеозаписів за його участю, професійне навчання, стажування, педагогічну діяльність у звітному періоді тощо(*). На підтвердження відомостей, поданих у звіті, працівник, який атестується, може подавати до атестаційної комісії відповідні документи(дипломи конкурсів, копії документів про присвоєння почесних звань мистецьких премій тощо)(*). У разі потреби атестаційна комісія має ознайомитися з творчим доробком працівника, який атестується, за звітній період шляхом прослуховування (перегляду) його творчого звіту(*). Обговорення професійних якостей і результатів діяльності працівника, який атестується, має проходити в обстановці вимогливості, доброзичливості, яка виключає прояви упередженості. { Пункт 4.5 глави 4 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010 } (*) - Стосується атестації


тільки художнього та артистичного персоналу. { Пункт 4.5 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму N 9 ( z0233-08 ) від 03.03.2008 } 4.6. Атестаційна комісія на підставі всіх даних, за наявності не менше 2/3 її членів, таємним або відкритим голосуванням (за визначенням комісії перед початком роботи) дає одну з таких оцінок професійної кваліфікації і ділових якостей працівника: - відповідає займаній посаді; -

відповідає

займаній

посаді

за

умови

виконання

рекомендацій

комісії з повторною атестацією через рік; - не відповідає займаній посаді. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше ніж половина присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. При рівному розподілі голосів голос голови атестаційної комісії є вирішальним. { Пункт 4.6 глави 4 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010 } 4.7. У голосуванні беруть участь лише члени атестаційної комісії, які присутні на засіданні. 4.8. Для проведення таємного голосування засіданні атестаційної комісії більшістю голосів обирається лічильна комісія (3 - 5 чоловік) з числа членів атестаційної

комісії.

Голосування

проводиться

бюлетенями

для

таємного

голосування при атестації (додаток 4). { Абзац другий пункту 4.8 глави 4 виключено на підставі Наказу Міністерства культури і туризму N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010 } Члени атестаційної комісії, які отримали бюлетень, голосують шляхом закреслення в ньому непотрібних оцінок. Якщо закреслено всі або не закреслено жодної з оцінок діяльності працівника, який атестується, то бюлетень уважається недійсним. За результатами таємного голосування складається протокол засідання лічильної комісії (додаток 5), який затверджується відкритим голосуванням і повинен містити: прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади працівника, який атестується, результати голосування, висновок лічильної комісії, її склад. Протокол має бути підписаний усіма членами лічильної комісії.


{Абзац третій пункту 4.8 глави 4 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010} Протокол лічильної комісії разом з опечатаним пакетом бюлетенів додається до протоколу засідання атестаційної комісії. 4.9. Результати голосування заносяться до атестаційного листа. Атестаційний лист підписується головою, секретарем та членами комісії, які брали участь у засіданні. 4.10.Атестаційна комісія може вносити рекомендації керівництву щодо заохочення окремих працівників за досягнуті успіхи в роботі, включення до кадрового резерву, направлення на підвищення кваліфікації або перепідготовку тощо. 4.11. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника, який атестується, безпосередньо після підбиття підсумків голосування (працівник розписується в атестаційному листі). 4.12. Атестаційний лист і характеристика працівника, який пройшов атестацію, зберігаються в його особовій справі. {Пункт 4.13 глави 4 виключено на підставі Наказу Міністерства культури і туризму N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010 } 5. Виконання рішень атестаційної комісії. 5.1. Матеріали атестації передаються керівнику закладу культури для прийняття рішення. За результатами атестації видається наказ у строк не пізніше двох місяців з дня її проведення. Період тимчасової непрацездатності працівника, а також перебування його у відпустці не зараховуються у двомісячний строк. За цей період керівник вирішує питання про заохочення працівників, які успішно пройшли атестацію, а в окремих випадках (при оцінці працівника як «не відповідає займаній посаді»), про переведення на іншу роботу за згодою працівника або звільнення його з роботи. У разі незгоди з пониженням в посаді працівник звільняється з роботи згідно з законодавством України. Після закінчення вказаного строку (два місяці) переведення працівника на іншу роботу чи звільнення його за результатами атестації не допускається. 5.2. Рішення атестаційної комісії є обов'язковим для виконання керівником закладу культури та працівником.


{Главу 5 доповнено пунктом 5.2 згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010} 5.3.

Трудові

спори,

пов'язані

з

результатами

атестації

працівників,

розглядаються згідно з чинним законодавством України. 6. Прикінцеві положення 6.1. Загальне організаційно-методичне керівництво з проведення атестації працівників закладів культури здійснює Міністерство культури і туризму України. В. о. начальника відділу аналізу та прогнозування соціокультурного розвитку регіонів С.Є.Пахлова ЗАКОН УКРАЇНИ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» № 33/95 – ВР від 27.01.1995 р. (із змінами) Р О З Д І Л VIII УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕЧНОЮ СПРАВОЮ Стаття 24. Державне управління бібліотечною справою Загальне методичне керівництво бібліотеками та координацію їх роботи здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв: забезпечує формування державної політики щодо бібліотечної справи в Україні; здійснює координацію робіт щодо об’єднання бібліотек в єдину бібліотечноінформаційну систему; сприяє централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів; проводить атестацію бібліотечних кадрів та визначає порядок її проведення; здійснює розробку державних бібліотечних стандартів, інструкцій, положень, інших нормативних документів. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв: розробляє та реалізує державні програми в межах своєї компетенції та програми розвитку бібліотечної справи;


організує підготовку та перепідготовку бібліотечних кадрів, підвищення їх кваліфікації; здійснює контроль за діяльністю бібліотек, що є у державній і комунальній власності, збереженням ними бібліотечного фонду України; сприяє науковим дослідженням, методичному забезпеченню бібліотечної справи; заохочує працівників бібліотечних закладів згідно із законом. {Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1388-VI ( 1388-17 ) від 21.05.2009; в редакції Закону N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012} Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні бібліотеки, здійснюють керівництво підвідомчими їм бібліотеками. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні бібліотеки, реалізують державну політику в галузі бібліотечної справи, визначають систему управління мережею підпорядкованих їм бібліотек, забезпечують координацію їх діяльності з бібліотечною системою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. { Частина четверта статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } ЗАКОН УКРАЇНИ «Про професійний розвиток працівників» № 4312-VI вiд 12.01.2012 Розділ III. АТЕСТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ Стаття 11. Атестація працівників 1. Роботодавці можуть проводити атестацію працівників. 2. Категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором. На підприємствах, в установах та організаціях, у яких не укладаються колективні договори, категорії працівників, які підлягають атестації, строки та графік її проведення визначаються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації. 3. Атестація працівників проводиться не частіше ніж один раз на три роки. 4. Атестація проводиться за рішенням роботодавця, яким затверджуються положення про проведення атестації, склад атестаційної комісії, графік проведення


атестації. Інформація про проведення атестації доводиться до відома працівників не пізніше ніж за два місяці до її проведення. 5. Атестаційна комісія формується з висококваліфікованих фахівців та представника виборного органу первинної профспілкової організації. 6. Безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути членом атестаційної комісії. 7. Атестація працівника проводиться тільки в його присутності. 8. На кожного працівника, який підлягає атестації, безпосередній керівник складає характеристику, що подається атестаційній комісії після ознайомлення з нею працівника, але не пізніше ніж за тиждень до атестації. 9. Не допускається проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації працівника за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з виконуваною роботою. 10. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. 11. Засідання атестаційної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу. 12. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та роботодавця протягом трьох днів після його прийняття. Стаття 12. Категорії працівників, які не підлягають атестації 1. Атестації не підлягають: працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року; вагітні жінки; особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиноюінвалідом, інвалідом дитинства; одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років; неповнолітні; особи, які працюють за сумісництвом. Законом чи колективним договором можуть установлюватися інші категорії працівників, які не підлягають атестації. Стаття 13. Результати атестації


1. Атестаційна комісія приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі. 2. У разі прийняття рішення про відповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі комісія може рекомендувати роботодавцеві зарахувати його до кадрового резерву, присвоїти чергову категорію, встановити надбавку до заробітної плати або збільшити її розмір, організувати стажування на більш високій посаді або направити на підвищення кваліфікації з метою просування по роботі. 3. У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі комісія може рекомендувати роботодавцеві перевести працівника за його згодою на іншу посаду чи роботу, що відповідає його професійному рівню, або направити на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією. Рекомендації комісії з відповідним обґрунтуванням доводяться до відома працівника у письмовій формі. У разі відмови працівника від переведення на іншу посаду чи роботу, що відповідає його кваліфікаційному рівню, або від професійного навчання за рахунок коштів роботодавця роботодавець за результатами атестації має право звільнити працівника відповідно до Кодексу законів про працю України. 4. Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, встановленому законодавством. ПОСТАНОВА від 22 січня 2005 р. N 84 Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 267 ( 267-2005-п ) від 09.04.2005 N 1062 ( 1062-2009-п ) від 30.09.2009 } { Працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та займають посади, включені до переліку посад згідно з додатком до Порядку, затвердженого цією Постановою, установлено надбавку за особливі умови роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу згідно з Постановою КМ N 1073 ( 1073-2009-п ) від 30.09.2009 }


Відповідно до статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (32/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, що додається. 2. Виплату доплати за вислугу років здійснювати починаючи з 1 січня 2005 р. у межах фонду оплати праці працівників бібліотек, затвердженого на відповідний рік. 3.Установити, що працівникам державних і комунальних бібліотек, зазначеним у переліку посад, який затверджений цією постановою, виплачується: допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати); матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за рішенням керівника бібліотеки у розмірі до одного посадового окладу (ставка заробітної плати) на рік. Керівнику бібліотеки допомога для вирішення соціально-побутових питань надається за погодженням із засновником бібліотеки. { Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 1062 ( 10622009-п ) від 30.09.2009 } Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 ПОРЯДОК виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек 1. Доплата за вислугу років установлюється працівникам державних і комунальних бібліотек (публічних, спеціальних та спеціалізованих) залежно від стажу роботи в такому розмірі: Стаж роботи

Розмір щомісячної доплати до посадового окладу, відсотків


понад 3 роки

10

понад 10 років

20

понад 20 років

30

2. Доплата за вислугу років виплачується щомісяця працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науководослідну, методичну діяльність, згідно з додатком, крім тих, що мають право на виплату надбавки (доплати) за стаж роботи (вислугу років) на інших підставах. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 267 ( 267-2005-п ) від 09.04.2005 ) 3. До стажу роботи, що дає право на встановлення доплати за вислугу років, зараховується: час роботи в бібліотеках України, колишнього Союзу РСР на зазначених у переліку посадах; відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку; час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після періоду підвищення кваліфікації працював у бібліотеці; строкова військова служба, якщо працівник до призову на військову службу працював у бібліотеці та протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу в бібліотеку; час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалося місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі

час

оплачуваного

вимушеного

прогулу,

спричиненого

незаконним

звільненням або переведенням на іншу роботу). 4. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання доплати за вислугу років, є трудова книжка та інший документ, що відповідно до законодавства підтверджують наявність стажу роботи. 5. Доплата за вислугу років обчислюється з посадового окладу без урахування інших надбавок і доплат.


Доплата виплачується працівникам бібліотек з дня прийняття на роботу у разі наявності стажу, який дає право на її одержання. Нарахування та виплата доплати проводиться щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісництвом, зазначена доплата не виплачується. 6. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, доплата за вислугу років обчислюється з посадового окладу за основною посадою (місцем роботи). 7. Працівникам, у яких право на одержання або підвищення розміру доплати за вислугу років виникло протягом календарного місяця, доплата встановлюється з початку наступного місяця. Додаток до Порядку ПЕРЕЛІК посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність Генеральний директор, директор (завідувач) бібліотеки (філії), централізованої бібліотечної системи, їх заступники Учений секретар Начальник (завідуючий) відділу (сектором) з основних видівдіяльності, їх заступники Головний науковий співробітник Провідний науковий співробітник Старший науковий співробітник Науковий співробітник Молодший науковий співробітник Головні: бібліотекар, бібліограф, методист Провідні: бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник, соціолог, психолог Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник, соціолог, психолог всіх категорій Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник, соціолог, психолог


Реставратор архівних та бібліотечних матеріалів

ПОСТАНОВА від 30 вересня 2009 р. N 1073 Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Установити працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та займають посади, включені до переліку посад згідно з додатком до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 ( 84-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 4, ст. 217, N 15, ст. 758), надбавку за особливі умови роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу. 2. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2009 року. Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО НАКАЗ 18.10.2005 N 745 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 р. за N 1285/11565

Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) і від 22.08.2005 N 790 ( 790-2005-п ) "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та з метою


упорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури Н А К А З У Ю: 1. Затвердити: розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, художнього,

артистичного

персоналу,

професіоналів,

фахівців,

службовців,

робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури, згідно з додатком 1; { Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму N 38 ( z0621-07 ) від 12.06.2007 - застосовується з 1 червня 2007 року } схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, художнього, артистичного

персоналу,

професіоналів,

фахівців,

службовців,

робітників

бюджетних установ, закладів та організацій культури згідно з додатками 2-6; показники для віднесення бюджетних установ, закладів і організацій культури до відповідних груп за оплатою праці керівних працівників згідно з додатками 7-11. 2. Установити: 1) що посадові оклади заступників керівників бюджетних установ, закладів та організацій культури, заступників керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом; 2) що працівникам установ, закладів та організацій культури, які мають статус національних, може зберігатися при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників згідно з чинним законодавством; {Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури N 2 ( z0248-11 ) від 14.02.2011 -застосовується з 1 січня 2011 року} 3) надбавки працівникам: а)у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки): за високі досягнення у праці;


за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються; б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації культури; в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом; 4) доплати працівникам: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам; б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;


в) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації культури. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством; г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу; 5) водіям автотранспортних засобів: надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час; доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час. 3. Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах: а) установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них; б) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання; в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.


Преміювання керівників установ, закладів та організацій культури, їх заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці. 4. У разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ( 1298-2002-п ) збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, коли вони зменшуються, таким категоріям

працівників

установлюється

попередній

посадовий

оклад

(без

урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка. Працівникам, яким посадові оклади були збережені згідно з законодавством, зберігаються ці розміри посадових окладів, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці, і не підвищуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати. 5. Умови оплати праці, передбачені цим наказом, застосовуються при обчисленні заробітної плати працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури незалежно від відомчого підпорядкування. 6. Оплата праці працівників, посади яких не визначені цим наказом, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери. 7. Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах затвердженого фонду заробітної плати встановити посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, передбачених додатками 2-6. 8. Уважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 N 204 ( z0366-01 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.04.2001 за N 366/5557,


від 16.01.2002 N 20 ( z0046-02 ) "Про оплату праці працівників національних закладів культури (мистецьких)" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2002 за N 46/6334, від 16.01.2002 N 19 (z0045-02 ) "Про оплату праці працівників національних закладів культури" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2002 за N 45/6333, від 10.02.2003 N 67 (z0175-03) "Про оплату праці працівників Національного Києво-Печерського історикокультурного заповідника" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2003 за N 175/7496, від 10.06.2002 N 366 ( z0511-02 ) "Про оплату праці працівників Національного заповідника "Софія Київська" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.06.2002 за N 511/6799. 9. Ці умови застосовуються з 1 вересня 2005 року. 10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра В.В.Корнієнка. Міністр

І.Д.Ліховий

ВИТЯГ Додаток 2 до наказу Міністерства культури і туризму України 18.10.2005 N 745

СХЕМА тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем Таблиця 4 Посади

1

Тарифні розряди відповідно до груп бібліотек, централізованих бібліотечних систем (їх філіалів) наці I II III IV ональні 2 3 4 5 6 Керівні працівники з 1 січня 2008 року 15-17 14-15 13-14 12-13 11-12

Генеральний директор (директор) бібліотеки, централізованої бібліотечної системи Завідувач бібліотеки 14-16 Завідувач філіалу 14-16 бібліотеки, централізованої бібліотечної системи Генеральний 18-20 директор (директор) бібліотеки, централізованої бібліотечної системи Завідувач бібліотеки 17-19

12-14 12-14

11-13 11-13

10-12 10-12

11 11

| з 1 січня 2009 року 15-16 14-15

13-14

13

12-13

12

13-15

12-14


Завідувач філіалу 17-19 бібліотеки, централізованої бібліотечної системи 1.

13-15

12-14

12-13

12

Посадові оклади керівників установ з обсягом роботи нижче показників IV

групи встановлюються на 10 відсотків нижче посадових окладів, передбачених для аналогічних працівників IV групи. 2. У бібліотеках з обсягом роботи нижче показників, передбачених для бібліотек IV групи, які є структурними підрозділами установи, підприємства або організації, посадові оклади завідувачів установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії, передбачених у табл. 1 додатка 3. Додаток 3 до наказу Міністерства культури і туризму України 18.10.2005 N 745

СХЕМА тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців і робітників культури Таблиця 1 Посади 1 Бібліотекарі, бібліографи, редактори, художники: провідні I категорії II категорії Бібліотекар, бібліограф, редактор, художник Бібліотекарі, бібліографи, редактори, художники: провідні I категорії II категорії Бібліотекар, бібліограф, редактор, художник

Тарифні розряди національні інші 2 3 з 1 січня 2008 року методисти, 11-13 9-12 10-12 9-11 9-10

8-11 8-10 8-9

з 1 січня 2009 року методисти, 14-16

9-12

13-15 12-14 12-13

8-11 8-10 8-9

методист,

методист,

Додаток 7 до наказу Міністерства культури і туризму України 18.10.2005 N 745

ПОКАЗНИКИ для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників бібліотек та централізованих бібліотечних систем ґ)бібліотеки вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації: Групи за оплатою праці

Середньорічна Середньорічна кількість користувачів кількість видачі документів бібліотек (тис.чол.) (тис.прим.)


понад 4 від 3 до 4

III IV

понад 150 від 50 до 150

Рішення про віднесення бібліотек навчальних закладів до відповідної групи за оплатою праці приймає його керівник. Середньорічна кількість користувачів бібліотек

і

середньорічна

централізованих

кількість

бібліотечних

видачі

системах

документів

визначаються,

у

бібліотеках

виходячи

з

та

числа

користувачів і видачі документів за звітністю в середньому за останні три роки. Кількість обслужених підприємств та організацій розраховується як середня величина від кількості, що фактично визначилась за останні три роки. Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи відносяться до відповідної групи за оплатою праці за умови виконання всіх показників, передбачених для цієї групи. При віднесенні до груп за оплатою праці керівних працівників середньорічна кількість користувачів бібліотек і середньорічна кількість видачі документів можуть ураховуватися з підвищеним коефіцієнтом 2,0: у режимних бібліотеках та бібліотеках для сліпих; у бібліотеках вищих навчальних закладів із заочною формою навчання (за показником видачі документів). При віднесенні централізованих бібліотечних систем до груп за оплатою праці враховуються загальна кількість користувачів бібліотек і кількість видачі документів за системою (бібліотекою) у цілому, включаючи показники філіалів. Вищі

органи

управління

можуть

переводити

підвідомчі

бібліотеки,

централізовані бібліотечні системи, віднесені до II-IV груп за оплатою праці керівних працівників, при досягненні високих показників за основними напрямками роботи, а також здійсненні методичного керівництва на одну групу вище порівняно з установленою за показниками без виділення на цю мету додаткових асигнувань на їх утримання. При погіршенні роботи бібліотек, централізованих бібліотечних систем група за оплатою праці може знижуватись на одиницю. Начальник управління з питань оплати праці та бюджетних програм

Н.Ю.Солодченко


ВИСНОВКИ Бібліотека ВНЗ І-ІІ р.а. сьогодні має вирішувати одне з важливих завдань, поставлених

державою

інформаційного

перед

сучасною

освітньо-наукового

освітою,

простору,

умови

створення для

єдиного

максимального

забезпечення потреб особистості в інформації для власного інтелектуального розвитку й професійного самоствердження. Адже сучасна освіта прагне виховати відповідальну особистість, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, уміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Наші дослідження показали, що успіх у реалізації цих завдань певною мірою залежить від бібліотекарів. Звичайно, сучасний підхід до моделювання ефективного бібліотечного процесу вимагає від бібліотекарів високого професійного рівня, що включає знання з фаху, володіння основами комп'ютерної грамотності й сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, навичками аналітико-синтетичної переробки інформації й передачі її користувачам. Цей процес має здійснюватися через систему безперервної освіти працівників бібліотечної сфери освітянської галузі, яка включає підвищення їх професійного рівня в рамках створення нової моделі методичної роботи з бібліотекарями в навчальному закладі. Аналіз досліджень показав таке:  нагальною проблемою є вивчення, узагальнення та впровадження в діяльність кращого досвіду бібліотекарів ВНЗ І-ІІ р.а., адже вивчений досвід і його поширення дають можливість піднести роботу бібліотекаря на новий, вищий, рівень, привернути увагу студентів, педагогічних працівників, колег і батьків до бібліотеки;  недостатньою є участь бібліотекарів у фахових конкурсах і виставці творчих робіт, створенні дидактичних і методичних матеріалів, що проводяться з метою зростання та підвищення кваліфікаційного рівня творчої майстерності;  у більшості бібліотекарів відсутній досвід створення системи самоосвітньої роботи;  актуальною лишається проблема підвищення фахового рівня бібліотекарів. Щоб подолати ці труднощі, варто ефективно організувати роботу з атестації.


Аналіз існуючої практики показав, що вплив атестації на рівень навчальновиховного процесу в закладі освіти може бути як позитивний, так і негативний. Позитивний — можливий за умови суворого дотримання всіх нормативних вимог до організації і проведення атестації. Він сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, покращенню його загальних результатів. Негативний — можливий за умови неякісної організації та формального проведення атестації, що призводить до конфліктів у колективі і, внаслідок цього, відволікає колектив від безпосередньої роботи в бібліотеці, до з'ясування міжособистісних стосунків. Цей вплив відповідно ускладнює, гальмує і знижує рівень навчально-виховного процесу загалом. Запропонована нами робота пропонує адміністрації навчального закладу системний підхід до атестації бібліотечних працівників, що складається з планування атестаційної роботи, суворого дотримання етапів проведення атестації, виконання нормативного режиму під час організації та проведення атестації, відпрацювання загальних вимог до бібліотечного працівника, які дозволяють об'єктивно оцінювати того, хто атестується.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 1.

Бородіна Н.В. Орієнтовна тематика бібліотечно-бібліографічних уроків / Н.В.Бородіна // Шкільна бібліотека . – 2007. - № 11. – С.36-37.

2.

Данилюк

О.М.

Організація

підвищення

кваліфікації

шкільних

бібліотекарів району//Шкільна бібліотека. – 2011. –№10. – С.2–3. 3.

Довідник

кваліфікаційних

характеристик

професійних працівників.

Випуск 81 // Законодавство бібліотекам України. –К., 2004. – Книга 2. – С.206 – 210. 4.

Застава І.В. Функції бібліотеки навчального закладу та їхнє технологічне наповнення//Шкільна бібліотека. – 2007. –№7. – С.35–38.

5.

Кононенко

О.Є.

Атестація

педагогічних

працівників:

нормативи,

методичні рекомендації, документи, Під аг. Ред.. Покроєвої Л.Д. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. –160с. 6.

Наказ Міністерства культури і туризму України №38 від 13.09.2010р. «зміни до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури». –

Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0886-10 7.

Павлютенков Є.М. Система бібліотечно-бібліографічної роботи в школі :[бібліотечно-бібліографічна

грамотність,

основи

бібліотечно-

бібліографічної грамотності учнів 1-11 кл.] / Є.М. Павлютенков, доктор пед. наук, проректор Запорізького ОПІПО // Шкільна бібліотека. – 2007. - № 9. – С.73-82; Управління школою. – 2006. –№ 1. 8.

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу: Затв. Наказом М-ва освіти України від 14.05.99р. №139 // Інформ. зб. МОН України. –1999. – №12. –С.6-11.

9.

Постанова Кабінету Міністрів України №1096 від 25.08.2004 «Про


встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності.» // Законодавство бібліотекам України. Довідкове видання: випуск 3. 10.

Про внесення змін до Закону України „ Про національну програму інформатизації”. Закон України від 13 вересня 2001р. №2684 –III. // Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи: тематична добірка: у 2 ч., –К., 2002, – Ч, 1. – С.52 – 53.

11.

Про внесення змін до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”. Закон України від 16 березня 2000р., №1561 – Ш // Голос України. – 2000. –5 травня – С.8 – 9.

12.

Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.

№745: Наказ Міністерства

культури і туризму від

12.06.2007р. №38 // Офіційний вісник України. – 2007. – №44. – С.276-277 13.

Про внесення змін і доповнень до Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу: Наказ М-ва освіти України від 04.08.99р. №277 // Інформ. зб. МОН України. –1999. –№18. – С.30.

14.

Про затвердження Положень про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій

та закладів галузі

культури: Наказ

Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007р. №44 // Офіційний вісник України. – 2007. – №67. – С.40–47. 15.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників України [Текст] : наказ від 06.10.2010 № 930 // Все для вчителя : Інформаційнопрактичний бюлетень. -– 2011. – № 10/11. – С. 3–9.

16.

Яцишин Д. Перевіряємо самих себе//Шкільна бібліотека. – 20011. –№9. – С.368–70.

ДОДАТКИ


Інформаційний бюлетень періодичної преси для викладача зарубіжної мови та літератури

Остапенко І. В. Формування мотивації навчальної діяльності школярів середнього шкільного віку / І.В. Остапенко. – Зарубіжна література в школі. 2012. - № 22. – С. 2.

Настас Ю. А. Творчість Лі Бо та Ду Фу – вершина китайської лірики. 8 – й клас / Ю. А. НАстас . – Зарубіжна література в школі. -2012. - № 22. – С. 10.

Кукса В. Н. Родіон і Соня - дві сторони однієї медалі (за романом Ф. М. Достоєвського «злочин і кара»). 10 – й клас / В. Н. Кукса . – Зарубіжна література в школі. -2012. - № 22. – С. 13.

Александрова А. В. Інтегрований урок світової літератури та історії за повістю М. В. Гоголя «Тарас Бульба». 7 – й клас / А. В. Александрова . – Зарубіжна література в школі. -2012. - № 22. – С. 17.

Колесник Л. И. Урок–суд над Роскольниковим (по роману Ф. М. Достоєвського «Преступление и наказание»). 10 – й клас / Л. И. Колесников . – Зарубіжна література в школі. -2012. - № 22. – С25.

Дуденко Н. Й. Віра в силу надії та справжнього кохання у творчості О. Грін7а «Порпурові вітрила». 7 – й клас. / Н. Й. Дуденко Н. Й. . – Зарубіжна література в школі. -2012. - № 22. – С28.

Іванько С. Л. Позакласний захід «Книги кораблі думки». 6- й. клас / С. Л. Іванько. – Зарубіжна література в школі. -2012. - № 22. – С.36. Укладач:

бібліотекар Микитенко Н. В.

Виховний захід на тему: «Як парость виноградної лози,


плекайте українську мову» До дня української писемності та мови

Розробили сценарій: бібліотекар Микитенко Н. В. Викладач укр. мови та літератури: Ісанкова Т. О.

Мета: виховувати в студентів почуття любові до рідної мови, досконало вивчати та спілкуватися рідною мовою; розвивати студентів, їхні творчі здібності, формувати мовну й мовлену вдосконалювати вміння виступати перед аудиторією, декламувати твори.

бажання мовлення культуру, поетичні

Місце проведення: актова зала Звучить відеоролик «Гімн мові», глядачі займають свої місця. Прологом до свята стала хореографічна композиція «Рідна мова», в якій були задіяні студенти першого курсу гр. Б-21 (керівник постановки Матвійчук С. А.)

Звучить музика Бібліотекар: Микитенко Н В. Доброго дня вам, студенти та гості !


Ведуча: студентка гр. Б – 21. Степанчук Поліна Із святом вас, шановні добродії! Викладач української мови та літератури: Ісанкова Т. О. Із святом, шанувальники рідного слова! Ведуча: студентка гр. Б-21. Боровська Олександра Ми раді вас вітати на святі української письменності та мови. Бібліотекар: Це свято запровадив президент України Л. Кучма 6 листопада

1997

році на знак затвердження великого національного надбання коштовного скарбу, який поєднує досвід, мрії нації, людей - подвижників української мови. Викладач: День української писемності та мови святкують щороку 9 листопада на честь українського літописця Нестора та творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Бібліотекар: Українською православною церквою встановлений орден Преподобного Нестора - літописця. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора – літописця починається писемна українська мови. Вірш декламує студентка:

Мова кожного народу Неповторна і-своя: В ній гримлять громи в негоду, В тиші трелі солов’я. На своїй природній мові І потоки гомонять: Зелен-клени у діброві По-кленовому шумлять. Солов’їну, барвінкову, Колосисту навіки Українську рідну мову В дар мені дали батьки. Берегти її, плекали Буду всюди й повсякчас – Бо ж єдина, так, як мати, Мова в кожного із нас!

Ведуча:


Кожна епоха приносить свої винаходи і відкриття. Найбільшим винаходом людства було письмо. Писемні знаки дали людям можливість зберегти

істинне

знання.

Адже

саме

завдячуючи написаному слову люди збагнули світ і своє місце в ньому. Корені українського слова проросли з найдавніших

діалектів

праслов’янських

племен, рясними пагонами розвинулися в часи Давньоруської держави. Древнє слово квітами-перлами розцвітало у найдавніших пам’ятках культури Київської Русі, у полемічних творах, у красному письменстві різних часів. Поява письма в історії людства не випадкова, писемність виникає з потреби зафіксувати думку, щоб передати її на відстань або прийдешнім поколінням. Питання про виникнення письма, як і про виникнення мови, завжди привертало науковців. Кожна розвинена мова має усну й писемну форму письма, які виникають на різних етапах розвитку суспільства. Первинним є усне мовлення. Хоча з плином часу воно вдосконалюється лексично і граматично, проте не забезпечує передачі думки на відстані і не служить засобом повідомлення для прийдешніх поколінь.

Ведуча: Письмо - система графічних знаків, за допомогою яких усне мовлення передається в часі й просторі. Кожен народ іде своїм шляхом до створення

писемності. Однак

етапи, розвитку письма в усіх народів земної кулі схожі. Перші спроби письма датуються орієнтовно 35 – 50 століттями до н. е. Століттями йшло людство до створення першої літери. Вважається, що перше письмо почало своє існування в Єгипті, а потім потрапило на Близький Схід, де й почало свій розвиток.


Трохи пізніше виникає фінікійське письмо і грецьке. На його основі виникло етруське, латинський алфавіт, кирилиця, глаголиця, вірменське та грузинське письмо. І так було до того часу, доки великими просвітителями слов’ян - братами Кирилом і Мефодієм - не був створений алфавіт.

Ведуча: Існує два різновиди старослов’янських писемних знаків: кирилиця (на честь першого вчителя слов’ян) і глаголиця. Кириличний алфавіт з XI століття широко застосовується в духовній і світській літературі східних слов’ян. Від давньоруського періоду його успадкували східнослов’янські народи: російський, український та білоруський. Найвидатніша

пам’ятка

літератури

Давньої Русі – «Слово о полку Ігоревім». Найдавніший літописний твір -«Повість врємєнних

літ»

написаний

Нестором

(Біографія

Нестора

літописцем ВІДЕОРОЛІК літописця )

Ведуча:

Традиція

розвиватися.

літописання Так

звані

продовжувала «Козацькі

літописи» зафіксували на свої сторінках епізоди героїчної боротьби українського народу за своє визволення.

Ведуча: В історії кириличного письма розрізняють три періоди: устав, півустав і скоропис. У середині XVI ст. у східних слов’ян виникає друкарство, друкований алфавіт

створений з деякими змінами, на основі

півуставного письма. Перша датована книга під назвою «Апостол» надрукована в Москві в

1564 році, в Україні


(Львові) - в 1574 р. Іваном Федоровим. За «Апостолом» було надруковано «Буквар» який мав 78 сторінок. Клопотанням І. Федорова в Острозі була організована школа для дітей правлячих кіл,

яку потім було перенесено до Києва і перетворено на Києво-

Могилянську академію, а спочатку вона називалася колегією. Це був перший загальноосвітній вищий навчальний заклад у Східній Європі.

Ведуча: Багато жорстоких літ і століть пережила наша невмируща мова, мужньо витерпівши наругу наймогутніших царських сатрапів та посіпак шлахетсько панських. (Звучить пісня "Реве та стогне Дніпр широкий”. На сцені 6 дівчат та двоє хлопців в українському вбранні. Кожен із них зачитує одну із дат в скорботному календарі української мови і залишається на сцені) 1720 рік - російський цар заборонив друкувати книги українською мовою. 1769 рік - видано розпорядження церкви про вилучення українських букварів та українських церковних книг. 1775 рік - зруйновано українські школи при канцеляріях. 1862 рік - закрито українські школи, які безкоштовно організовували українські діячі. 1863 рік - указ Валуєва про заборону видання книг українською мовою. 1914 рік - російський цар забороняє українську пресу - газети та журнали. 1938 рік - сталінський уряд видає постанову про обов’язкове вивчення російської мови, чим підтинає коріння української мови. 1989 рік - видано постанову, яка закріпила російську мову як офіційну, тому українську було відсунуто на дальній план, що позначається ще й до сьогодні. (Музика

замовкає. Із глибини сцени виходить дівчина із запаленою свічкою,

читає "Молитву” Ольги Яворської .) Декламує студентка : Ящишина Віка гр. Б – 11 Ведуча: Вперше українську народну мову було піднесено до рівня літературної наприкінці ХVШ століття з виходом у 1798 році першого видання "Енеїди"


Івана Котляревського, який вважається зачинателем нової української літературної мови Ведуча: Т.Г.Шевченко своїм величезним талантом розкрив невичерпні багатства народної мови, осягнув її, і як ніхто, розкрив чудову, чарівну музику українського слова: Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого. А серце б’ється – ожива, Як їх почує!. Ведуча: Напевно не існує жодного поета чи письменника, який би не вболівав за долю рідної мови, не змальовував її в найкращих барвах. Адже за допомогою мови автори змальовують чарівні пейзажі природи, передають картину життя та побуту людей, через мову творці здатні розкрити найтонші

струни характеру людей і

подати їх у різних ракурсах. Зокрема таким патріотом рідного слова був і Михайло Старицький, який у творі «За двома зайцями»

зумів донести до читача, в

гумористичній формі те, як можна нещадно спаплюжити літературну мову. Початок дії. Інсценізація уривку комедійної п’єси М. Старицького «За двома зайцями». Ролі виконували: Проня – Вільгота Валентина , студентка групи П - 01. Голохвастов – Яценко Андрій, студент групи Д - 01.


Ведуча: Вже багато років читачі різних поколінь із захопленням читають гуморески Павла Глазового –одного з найпопулярніших українських гумористів, і кожний знаходить у його творчості щось своє. Притаманні поету любов до рідної землі, до свого народу, вболівання за українську мову, українське мистецтво, донесені до людей в гумористичній формі, допомагають їм переосмислити своє буття. В той час, як в Україні вирують пристрасті з приводу нового Закону про мову, гумореска «Кухлик» Павла Глазового звучить актуально і дуже сучасно. Гумореску декламує студентка Нежид Анастасія - гр. Ш – Ведуча:Олександра Недаремно кажуть: «Заговори, щоб я тебе побачив». Мова — це показник культури людини. На жаль, сьогодні є небагато людей, які володіють досконало рідною мовою. Причиною цієї прикрості стало насамперед те, що в результаті злиття української і російської мов утворився так званий «суржик», який є небезпечним і шкідливим, оскільки засмічує і поганить одну з найкрасивіших мов світу. Ще сорок років тому Максим Рильський закликав: «Пильно і не перестанно політь бур'ян», а «бур'яну» ж у нашій мові так багато! Ведуча: Навіть ті, хто на парах досить вправно спілкується рідною мовою, після пар уживають українсько-російську суміш. Крім того, в мову вкрадаються так звані «сучасні» вислови, які є вульгарними і ведуть до деградації особистості. Слова «класно», «кльово», «балдьож» і подібні можуть свідчити тільки про духовну убогість мовця, відсутність національно мовної свідомості. Так, часто ми чуємо вирази типу «построїли дом», «музикальна школа», «бувші учні», «сама краща дівчина», «відкрийте вікно», «підніміть руки». До вашої уваги відеоролик про те, як розмовляють в повсякденному житті громадяни нашої держави. Відеоролик на 1. мн.59 сек. Із цього сюжету зрозуміло, що культура мови даної героїні відсутня, такою неповинна бути наша мова. А що ми бачимо на вулицях ……


Треба докласти всіх зусиль, щоб позбутися звички говорити «по-простому». Говорити правильно, писати грамотно – ось яке перед нами відповідальне завдання: узяти все краще з надбання наших предків, сконцентрувати весь розум і духовний потенціал нації, щоб відродилася і розквітла Україна, щоб усміхнулася доля нашому народу. Бережіть свою рідну мову, вдосконалюйте своє мовлення! Ведуча: У нашій країні є основний документ, за яким ми живемо - це Конституція

України.

В

Основному

Законі

нашої

держави

записано:

«Державною мовою в Україні є українська мова» (стаття 10). Проголошення незалежності дало право зайняти українській культурі належне їй місце. 24 серпня ми відзначаємо річницю незалежності України. А джерелом та основою культури є рідна мова. Хто не знає рідної мови або цурається її, засуджує себе на злиденність душі. Ведуча: Поліна А ось як звертається до майбутніх поколінь відомий письменник – Максим Рильський: Вірш «Як парость виноградної лози» Ведуча: Наша мова багата в піснях і такі дві найважливіші фортеці як мова й пісня, народ повинен оберігати пильніше й відчайдушніше, ніж свої кордони, бо втративши кордон, державність, народ завжди мас можливість їх відновити, а мови не відновить ніколи. «Ми – українці – велика родина, Мова і пісня у нас солов’їна». Багата українська земля на таланти., одна із таких талантів народна артистка Ніна Матвієнко ,

яка

своїм співом передає

красу

української

мови, її

милозвучність - це людина, яка вже стала легендою, творчість якої знає кожен, її спів – це голос самої України з її полями та горами, річками та морями, і лунає та пісня поміж людей.


Відеоролик : «Квітка-душа – рідна країна, моя Україна» у виконанні Ніни Матвієнко. Ведуча: Дійсно. Українська мова одна з наймилозвучних мов світу. Ведуча:

Як відомо, слово надто багато важить у людському

житті і може

впливати навіть на долю людини: воно вмить змінює настрій, робить щасливим або ж нещасним, радісним чи пригніченим. Мова - це концентрація мудрості і досвіду, тому втрата її веде до порушення суспільної гармонії, законів людської еволюції. Але сьогодні наші можновладці роблять спробу знищити її, ввівши російську мову регіональною. Чи може бути у незалежної держави дві державних мови…? Виходять: (бібліотекар та викладач) Із сьогоднішньої зустрічі ви дізналися про витоки нашої мови, її місце серед інших мови. А зараз ми разом з вами проведемо «мовну вікторину». Бібліотекар: (Я буду зачитувати питання, хто знає відповідь - підіймайте руку) 1. Без якої святині зникає народ?

(Без мови)

2.Що таке писемність ( Засіб передачі людської мови за допомогою знаків) 3. Хто є автором кирилиці? (Брати Кирило та Мефодій, які склали цю азбуку для слов’ян) 4.На основі чого утворена абетка сучасної української мови? ( На основі слов’янської азбуки, що мала назву кирилиця) 5.Хто написав «Повість врємєних літ»? ( Нестор Літописець) 6. Хто надрукував першу книгу «Апостол» в Україні

(Іван Федоров)

Пригадайте прислів’я та приказки про слово? 7. Назвіть основний державний документ, який засвідчує, що державною мовою в Україні є українська мова».

(Конституція України «Закон про

державну мову») 8. Хто є засновником сучасної літературної мови? Котляревський) 9. Хто написав комедію «За двома зайцями»? (Мих. Старицький)

(І.


10. Хто автор слів: «Ну що б, здавалося, слова... Слова та голос - більш нічого. А серце б’ється - ожива, як їх почує!...»? ( Т.Г. Шевченко) 11.Який твір з сучасної літературної мови написав Котляревський? (Енеїда) 12 Що таке «культура мови»? Як ви це розумієте? Відповіді студентів… (призи отримують найактивніші учасники) Викладач: Мовна

проблема

сьогодні

надзвичайно

актуальна.

Багато

українців

повертаються до своїх джерел та прагнуть розмовляти літературною українською мовою. Кожен з нас повинен оголосити війну суржикові і вчитися вживати власне українське слово. Заключна пісня «Мова єднання» (вик. дует Ковтун Анна та Малогулко Лілія) Всі учасники виходять на сцену Заключне слово бібліотекаря:


Бібліотечний урок на тему: «Книга – мудрість тисячоліть» Підготувала: бібліотекар Микитенко Н. В.

ПЛАН


І. Вступне слово ІІ. Історія книги 2.1. Початок виникнення книги 2.2. Наскельні книги 2.3. Шумерське письмо 2.4. Книги з пальмового листя 2.5. Воскові книги для письма ІІІ. Виникнення папірусу 3.1. Виникнення пергаменту 3.2. Виникнення берестяних грамот 3.3. Технологія виникнення паперу ІV. Хронікер - Нестор літописець 4.1. Монахи - переписувачі книг 4.2. Йоганн Гутенберг першодрукар в Європі 4.3. Іван Федоров першодрукар в Україні V. Вікторина для закріплення матеріалу VІ. Висновок


Мета: Дати студентам загальні відомості про книгу як історичну пам’ятку людства, як коштовний скарб, у якому джерело мудрості, накопиченої віками; ознайомити з основними історичними етапами створення книги. Кажуть , що був такий дивак, який розшукував першу книгу по всіх бібліотеках світу. Щодня він

просиджував

серед

куп

пожовклих

раритетів. Книжковий пил густим шаром покривав його одяг і взуття. Але він так і не зміг з’ясувати, Сьогодні наша зустріч присвячена книзі. Книга – це велике надбання, створене людиною в продовж віків. За допомогою книг ми можемо зазирнути в минуле, дізнатися, як жили в сиву давнину, якими були стародавні цивілізації, а історія виникнення книг досить і досить цікава. Слайд: «Біографія її величності книги» Так як і

люди

книги мають свою історію

та долю. Сьогодні ми спробуємо

зазирнути в минуле книги, дізнаємось про етапи її виникнення, а допоможуть нам в цьому наші юні книгознавці, які дослідили біографію її величності Книги Запрошую книгознавців зайняти свої місця. Бібліотекар: З яких часів бере свій початок історія виникнення книги, розповість Олександра. Студентка книгознавець: Олександра Книги в тому вигляді, в якому ми звикли їх бачити, існують всього 500 років, Але це не означає, що людство до цього часу не знало книг взагалі. Історія виникнення книги бере свій початок з тих часів, коли створивши писемність, людство починало шукати способи матеріалізувати свої думки, передати наступним поколінням накопичені століттями знання та досвід. Слайд: Писемність Багато-багато років тому не було ні чорнил, ні паперу, ні, тим паче, книг. Інформацію передавали від однієї людини до іншої. Але як же важко запам'ятати дуже різні й довгі історії. Наші далекі предки були людьми винахідливими і використовували для перших книг те що пропонувала


їм навколишня природа: вони придумали малювати картинки на камені, на стінах печер. Слайд: Наскельний рельєф з села Буша Ямпільського району Вінницької області Малюнки несли інформацію, яку можна виразити не одним словом, а цілим реченням. Але далеко не все можна висловити за допомогою малюнків. Спробуйте, наприклад, зображувати малюнками вираз «Вчора я бачив хороший сон» або «У мого товариша прекрасний характер». Боюся, що не вийде, та й розуміли намальоване всі по-різному, тому люди намагалися виконувати малюнки простіше. Від малюнків утворилися ієрогліфи. Слово «ієрогліф» в перекладі - «священні знаки». Кжен ієрогліф означає слово або його частину. У наш час ієрогліфами пишуть народи Китаю і Японії. Показ слайлів (Ієрогліфи Японії, Китаю ) А

ось як у стародавніх державах Вавилон,

Ассирія, Шумер писали на глині шумерським письмом розкаже нам книгознавець Поліна. Студентка книгознавець: Поліна Слайд: Урок шумерського письма на глині У деяких стародавніх державах, таких як Вавилон, Ассирія, Шумер писали на глині: загостреними паличками люди видавлювали на сирій глині знаки, схожі на подовжені трикутники — клини. Тому такий лист називається клинописом. Слайд : « Лист - клинопис» Покриті значками плитки сушили й обпалювали в печі для кращого збереження. Кожна така книга складалася з десятків або навіть сотень глиняних «сторінок», укладених у дерев'яний ящик. Слайд:

Глиняні книги. Уже в цей час були

створені бібліотеки. Під час розкопок була знайдена казково багата бібліотека ассірійського царя Ашшурбаніпала, що жив у VII ст. до н. е. Навіть пожежа не змогла знищити глиняні книги, вогонь їм не страшний. Він робить їх тільки міцнішим.

Але книги дули важкі і


незручні . Коли б, скажімо, якийсь студент збирався в дорогу і брав із собою 2-3 книги, йому потрібний був би цілий віз. Ось і люди замислилися над удосконаленням книги. Бібліотекар: Цікаво, а у Давній Індії з якого матеріалу виготовляли книги? Студент книгознавець: Руслан У Давній Індії матеріалом для перших книг служило пальмове листя, яке висушували, нарізували довгими вузькими смужками.

Текст

писали

тушшю

тонким пензликом. Слайд: Фрагмент книги з пальмового листя. Давні індійці першими здогадалися збирати написані сторіночки в купку та прошнуровувати. Інший

їхній

винахід

палітурка:

стопка

прошнурованих сторінок з обох боків закривали обструганими дерев'яними дощечками, щоб книга краще збереглася. Палітурки прикрашалися яскравими картинками-мініатюрами. Пальмове листя — матеріал неміцний, тому нажаль прадавні індійські книги не вціліли до нашого часу. Слайд: Процес скріплення книги із пальмового листя Бібліотекар: А що ж було далі? Студентка книгознавець: Катя У античному світі в давній Греції використовували дешевший матеріал для книг — віск, яким заповнювали дощечки, вистругані в середині. Слайд: Дощечка для залиття воску Такі

дощечки

скріплювали

шнурками.

Перша й

остання дощечки воском не заповнювалися. Такі книжечки

служили

дуже

довго:

запис

можна

було,стерти, а потім наново написати. Від тоді і пішов вислів: «С новой строки» з «Нової стрічки»


На воскових дощечках писали сталевою або кістяною паличкою, яка з грецької мови перекладалась стилос, а протилежний кінець її робили плоским, щоб стирати написане. Слайд: Стилос для написання тексту на дощечках покритим воском В наш час, стилосом називають ручку (перо) для малювання в комп’ютерному графічному планшеті або невеличку металеву, пластикову паличку, із спеціальним наконечником, яким

можна водити по сенсорному дисплеї, щоб користуватись

апаратом . Студент книгознавець: Роман Наступним етапом виникнення книги є поява

папірусу.

В Африці

по

берегах річок і боліт росте очерет — папірус. Він вдвічі вищий за людину, стовбур завдовжки в руку. З папірусу робили найнеобхідніші речі: тканина для одягу, річкові човни, вітрила, споживали, писали на ньому. Папірус росте в тропічній, переважно Східній Африці. Процес виготовлення папірусу був досить складний. Серцевину очерету різали на смуги, смуги накладали одна на одну, притискували вагою, сушили на сонці. Потім отримані листки склеювали один з одним. Виходила довга стрічка. її зручно було зберігати, згортаючи в трубку, оскільки листи папірусу були крихкими й ламалися. Такі книги називали сувоями. До вашої уваги відеоролик Як виготовляли пергаментні сувої в Єгипті. Текст на папірусових сувоях писали чорним чорнилом вузькими стовпцями. При читанні папірусову стрічку перекочували з одного боку на іншу. Папірусові свитки (до 40 м. завдовжки) намотували на дерев'яні або кістяні стержні й ховали в шкіряні або дерев'яні футляри. Папірус не витримував вологи, вона його руйнувала. Багато сувоїв згоріли під час пожеж, але більшість дійшла до нас у вигляді уривків. Зараз вони зберігаються в музеях і великих бібліотеках світу Найбільша

бібліотека

з

папірусових

Олександрія.Вона налічувала близько 70000 сувоїв.

сувоїв

знаходилася

в

місті


Студентка книгознавець: Наталя А далі жителі міста Пергама навчилися робити матеріал для листа зі шкіри тварин (телят, ягнят). Цей матеріал стали називати пергамент. ВІДЕОРОЛИК:

У наш час

в Ізраїлі

дотримуються

технології по виготовленню пергаменту як це робили 2 тис. років тому. Давайте подивимось як це відбувається. Спочатку з нього продовжували робити сувої, але незабаром звернули увагу на міцність цього матеріалу: його можна складати, розрізати, листи з пергаменту можна зшивати й робити палітурку. Книга набула сучасної форми, яка називається кодекс. На пергаменті писали пташиним пером, найчастіше гусячим, в урочистих випадках — лебединим. Писали особливим чорнилом, яке вбиралося у шкіру так глибоко, що його не можна було змити. Поки ними писали, вони були дуже блідими, а з часом чорніли. Студента: книгознавець: Марина Книги за давніх часів коштували дорого, оскільки створювалися повільно, ціною кропіткої праці переписувача. Він від руки переписував книгу впродовж декількох місяців, а іноді й років. Писали й переписували книги в основному при монастирях. Давайте про це подивимось . У Давній Русі переписувачів називали літописцями. Вони писали на бересті — корі берези, яку обробляли спеціальним чином. З берези знімали верхній шар кори, кип’ятили, скребли, після цієї обробки берест ставав еластичний, м’який, по якому можна було б писати залізним стержнем. Декілька сотень берестяних грамот було знайдено

під

час

розкопок

археологами у Новгороді, які дійшли до нас із сивої давнини. У II ст. до н. е. в Китаї винайшли дешевший матеріал для листа — папір. Технологію виготовлення китайські майстри довгий час тримали в секреті. Студентка книгознавець:Олександра Виникнення паперу в Китаї — заслуга стародавнього винахідника Цай Луня. Народився Цай Лунь у Східній династії Хань (25—220 р.р н.е.).


З 15-ти років він служить євнухом в імператорському дворі. Завоювавши за сорок років життя при дворі прихильність імператорів, Лунь отримує титул князя. До Східної династії Хань для створення книг використовували деревину бамбука або шовкову тканину. Ученим того часу було дуже незручно вести свої записи в подібних книгах, тому що бамбук був важким, а шовк — дорого коштував. Хоча в той час почав з'являтися папір з конопель, але технологія його виготовлення залишалася незрілою, та й доступна вона була лише небагатьом. Цай Лунь же запропонував новий спосіб: подрібнену кору дерев, залишки тканин і непридатну для рибальства сітку замочують у воді на довгий час. Коли суміш перетворюється в м'яку масу, її нагрівають, а потім заливають в спеціальні форми і виставляють для просушування на сонці. Так і виник папір, придатний для письма. Як крок за кроком виготовлявся папір при Цай Луні можна побачити на наступних слайдах: 1.

Працівники рублять бамбук, очищають від листя і відмочують у воді, щоб

знебарвити матеріал для паперу . 2.

Матеріали варяться на сильному вогні.

3.

За допомогою спеціальної дошки з отворами робітник дістає частину

отриманої суміші — на ній невдовзі утвориться лист паперу. 4.

На кожну дошку з сумішшю кладеться кришка. Зверху — ще одна дошка і

на ній знову кришка. І так багато шарів. 5.

Отримані листи висушують на стіні . У 105 році нашої ери імператором був виданий указ поширити дивний винахід

Цай Луня по всій Піднебесній. Таємницю виготовлення паперу жителі Піднебесної зберігали ще не одне століття. Однак, як мовить прислів'я, секрети довго не живуть. Близько 751 року, за династії Тан, виробництво паперу поширюється в Багдаді. Поступово технологія стала надбанням всього арабського світу. Згодом паперове ремесло потрапило в Європу, а звідти — на інші континенти планети. Згідно з історичними записами, перший завод з виробництва паперу в Європі з'явився через тисячу років після того, як Цай Лунь винайшов його. Спосіб Цай Луня і понині використовується як основа паперової промисловості — однієї з найбільш розвинених сфер виробництва в наш час.


Виникнення паперу в Китаї — заслуга стародавнього винахідника Цай Луня. Саме завдяки йому людство отримало новий поштовх для свого розвитку і процвітання. Лише в XIII ст. навчилися виготовлювати папір у країнах Європи. Як виготовляють папір в наш час в наступному відео сюжеті. ВІДЕОРОЛИК: Виготовлення паперу на сучасному етапі. З винайденням паперу створювати книги було так само важко, адже їх писали від руки спеціально навчені майстри. Студентка книгознавець: Поліна Як ви знаєте, найдавнішим літописним твором у східнослов’янських народів вважається

«Повість врємєнних літ»

написаний Нестором

літописцем. У ній

Нестор Літописець відтворив події цілого тисячоліття. Без нього ми б не дізналися про Хрещення Русі, заснування Києва, життя Ярослава Мудрого та героїчні походи князя Святослава. Він став першим хронікером слов’янських земель, який у смутні часи зберіг для України її історію. Нестор Літописець називає книги "ріками, які наповнюють всесвіт мудрістю незмірної глибини”. "Якщо старанно пошукати в книгах мудрості, – зазначав літописець, – то знайдеш користь душі своїй” У середньовічних університетах, школах основною формою занять було читання книг: викладач читав книжку й пояснював незрозумілі місця. Чому ж студенти не читали цих книжок самі? Тому, що книжки тоді ще не друкувалися, а переписувалися. Такі книжки були дорогі й малодоступні, будь-хто їх читати не міг. Ось звідси й походить вислів “читати лекції ”. А книги тоді були не схожі на наші: вони писалися великими літерами, а тому були гігантського розміру – до півметра і більше. Через вагу й розміри носити з собою таку книгу було майже неможливо. Коштували вони дорого, а щоб їх не вкрали, то часом доводилося прив’язувати їх до столу ланцюгами. Рукописні книги були справжніми витворами мистецтва. Багато прикрашалися і палітурки. До вашої уваги відеоролик

про стародрукарські

книги та рукописи

бібліотеки Місіня. Яка знаходиться в Прибалтиці місті. Рига Студентка книгознавець: Лілія


У XV ст. (1447 р.)

Йоганн Гутенберг придумав металеві букви, з яких

набирав текст, покривав букви фарбою і за допомогою пресу отримував відбиток на папері. Своє

велике

відкриття,

винахід

друкарського

верстата,

Гутенберг

обмірковував і здійснював упродовж 10 років. Відома його книга Біблія, 150 екземплярів якої він віддрукував на папері і 35 — на пергаменті. Збереглося лише 47 екземплярів цієї першої друкарської книги. Сьогодні це найдорожча книга у світі. Гутенберга

людство

шанує

як

основоположника

європейського

книгодрукування. Книги друкують у друкарні. Германії в центрі міста Майнц, і, розташований Музей Гутенберга Слайд: Майстерня Йоганна Гутенберга музейні експонат

ВІДЕОРОЛИК: В Санкт – Петербурзі існує майстерня де шанують традиції першодрукаря Іоанна Гутенберга в ній друкують книги в ручну як 600 років по - тому. Давайте про це подивимось. Студентка книгознавець:. Дарія На Русі першим став друкувати книги Іван Федоров, саме його називають першодрукарем. У 1564 році — надрукована його перша книга «Апостол» ВІДЕОРОЛИК: Прослухайте те як

створював

свою

історичні факти про

першу друковану

книгу

«Апостол» Іван Федоров Було випущено майже 2000 книг. До наших днів


збереглося близько 50 книг. Також він надрукував першу азбуку для дітей. В Україні Іван Федоров

став першодрукарем — 1574 році у Львові був

надрукований «Апостол» та перший підручник «Буквар. Книжка складалася з абетки, складів, зразків відмінювання й короткої читанки — це був перший друкований підручник у східних слов'ян. До нас дійшов лише один примірник, який було знайдено в Римі в 1927 році, він зберігається в бібліотеці Гарвардського університету в США. ВІДЕОРОЛИК:

Прогляньте детальніше відеосюжет про започаткування І.

Федоровим книгодрукування в Україні. І. Федорову встановлено памя’тник в Москві та в м. Львові. Як сказав відомий історик, архівіст Віктор Олександрович Романовський. « Ім’я Івана Федорова варте кращої пошани – це величний і прекрасний образ людини., що безкрайньо віддана культурній справі». Бібліотекар: Так дійсно Іван Федоров зробив технічно – інформаційну революцію в Україні та Росії створивши друкарський верстат який століттями застосовувався для друкування книг. А як друкуються книги в 21 столітті давайте подивимось. Відеоролик: Як друкують книги на сучасному етапі Бібліотекар:

«А чи знаєте ви?» - що існують книги, які коштують десятки

мільйонів доларів. Що то за книги про це в наступному ролику. ВІДЕОРОЛИК: 7 найдорожчих книг світу» Бібліотекар: Напевне, багато хто не знає, що існує новий метод популяризації літератури яка проходить під назвою «БУККРОСІНГ» Дослівно з анг. це – книговорот, хобі та громадський рух що діють за принципом соціальних мереж. Учасники цього руху звільняють дома полиці від прочитаних книг, і навмисно залишають їх в громадських місцях. Давайте детальніше дізнаємось про це… ВІДЕОРОЛИК: «Буккросінг» Бібліотекар:


А зараз ми перевіримо наскільки ви уважно прослухали дослідження наших книгознавців. До вашої уваги тест. 1. Який вигляд мали сторінки найдавнішої книги: а) гранітних брил; б) шовкових клаптиків тканини; в) глиняних табличок? 2. Зі шкіри яких тварин виготовляли пергамент: а) зі шкіри мамонтів; б) з телячої шкіри; в) з крокодилячої шкіри? 3. У якій країні з’явився папір який виготовляють з деревини: а) у Китаї; б) у Греції; в) в Україні? 4. Назвіть ім’я російського, українського першодрукаря: а) Петро Стеславець; б) Іоан Гутенберг; в) Іван Федоров. Бібліотекар: А скажіть які ви знаєте прислів’я про книги. Заключне слово бібліотекаря: Пройшовши сторінками

біографії її величності Книги я сподіваюсь ви

переконалися, що книга – це велике диво. На сторінках мільйонів книжок зберігаються багатющі культурні надбання людства. І кожен з вас може вивчити це багатство з користю для себе. Чи можна життя сьогодні уявити без книг? Звичайно, ні. Книги - це частина нашої культурної спадщини. Вони вкладають загальні крапки відліку часу в історії. За Френсісом Беконом: «Книги – кораблі думки, які плавають хвилями часу і несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління». Шанобливо ставлячись до книги ми поважаємо тих людей які приймали й приймають участь в її створенні вкладаючи в неї своє серце , душу,працю. Як народжується книга? Давайте подивимось.


Я думаю ви переконалися, що книга – це велике диво. На сторінках мільйонів книжок зберігаються багатющі культурні надбання людства. І кожен з вас може вивчити це багатство з користю для себе.

Бібліотекар: Ти можеш із другом своїм посваритись І, навіть образитись, тиждень мовчать. А книжка не сердиться книжка не злиться. Вона лише добра тебе буде навчать. І сонце ясніше засвітить для тебе, І небо засяє таке голубе! Тобі подружитися з книгою треба, І книжка ніколи не зрадить тебе.

Методична розробка - Калиніський технологічний технікум  

ГОТУЄМОСЯ ДО АТЕСТАЦІЇ БІБЛІОТЕКАРІВ У ВНЗ І-ІІ Р.А.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you