Page 1

MARCIUS 7.. A VITAG JOV()JE KONGRESSZUS UJPESTEN


umMEGlErENr!

BrvnnÉs l ÍnruclHotiotÁm |||'

rÉnrrcxlotóen ll. .: Is *lÉry

J'

-

ffi+l'd

í.jl

!i!,

fs;, iEI'i,,-

--Efit

F-ll

|ílEEHEEl!lll||!||l|$lu{lili W wE{are

TURISTA MAGAZIN

l".Ilffi'dt

I,*EEfi

ilffiit

lfufiitlmmaffi W

rmtHrfi

-T

3990 Ft

4500 Ft

Trron rnuwÁnyox

Ttroxzlros rRőx

T l|!lIll?Í|||t|lIl||lt|

-tH-

EaJr|Í,!|tFId

A Magyar TermészetbarátSzövetség támogatá- sáva| megjelenő, 116. évfo|yamába|épő maga- zinban a színes ..bakancsos''túra|eírások me|lett a hegymászás, a síelés,akerékpározás, a bar|angászat,a v ízi-és te|jesÍtménytú rák beszámo| ó i , p r o g r a m a j á n l ó ie g y a r á n t m e g t a | á | h a t ó k ' Ugyanakkora |ap fontos fe|adatánaktekintia : hazai ésa Kárpát-koszorún be|ü|ividékek, a kör. nyezet- és természetvéde|em, a szabadidősportok és az ökoturizmus népszerűsítésének ügyét.

Legyen olvasónk, e|őÍizetőnk! Ajánlja barátainaknismerőseinek is a

E=I E-

ftruEl r4.-4f

t\ct:t

E

'a

.,Ű= ---E--l

2730 Ft

2730 Ft

2730 Ft

;

TURISTtrMAGAZINT! 18600Fr 3600Fr 299Fr 490Fr 299Fr 4000Fr

Kereskedelmiár: 345 Ft ElőÍizetésegy évre:3000 Ft ElőÍizetésMTSz-tagoknak egy évre:2400 Ft InÍormáció: KornétásKiadó (Stúdiókönyvesbo|t) .|5/D 1138 NépfÜrdőu. Telefon/fax:359-6461,359-1964; iIletve e-mai|:e|oÍizetes@turistamagazin.hu, a TermészetbarátSzövetség központjában.

Komoly játék játékos szerkezet

J,ú,

Kíváncslaz éIetenergia.szintjére? BefolyásoInlakarjabioenergiáját? Segítonnek az EGELY-KEREK!

ffi

VitaIitásjeIző műszer

Egely-kdrek: 18600rt

3600rt

Megvásáro|ható vagyutánvétte| megrendelhető könvvesbo|tbanI a Stúdió

i|letveutánvétte| A tárgyakmegvásáro|hatók' megrende|hetők: 1138Budapest, NépÍürdőu. 15/D Te|.:359.6'6Í e.mai|: studiokonyvesbolt@uÍomagazin.net.hu

HOSEN. TABLA KAPHATO a Stúdió Atábla'

könyvesboltban.

a könyv

és a kártya

ára: 1000 Ft

Telefon:

359-6461,359-1964 1138 Budapest'

Népfürdő

u. 15/D

A magyarországi tiszta energiára vonatkozó kutatásokat bemutató

TIITOTT T

fiIm címűkétrészes

DVD-n 1500 Ft.ért meglendelhető és megvásárolható

a srÚoló KoNWEsBoLTBAN 1138Budapest' NépÍürdő u. 15/D' te|./Íaxl 359.6461; 359-1964


Plt1,ú11. S-átldo1

TECTORI SALUTEM!

Hírvi|ág , ,. i

Lángok.

Az é|et

osszÚ évekita e rovat kereteinbe|Ü|,az éve|ején a kínaihoroszkip a|apjánpróbá|ok,azadotbeszuendőre va|amiféle e|őrejelzést adni' A|ta|ánostapaszta|atom,hogy o|vasiinkje|entősrészeez ideig szÍvesenfo gadta ezeketa ,,játékosan komo|y,'fejtegetéseket' amit tÖbb olvasói reagá|ás,vé|emény, vita is bizonyít. A Stork A Knai csi||agjós|áseredete az évezredekhomá|yába vész.A |eginkábbbonyo|u|t |övőkutatási módot természetszerű|ega távol-ke|eti aszbro|ógusok űzikszinte művészetne eme|t módon, ám néhányévLizedea fej|ettnekmondott Nyugatis e|őszeretettelfogla|kozik vele, hivatkozikrá. Azb már va|ószínűleg o|vasóinkttbbségeis kÍVÜ|rő| tudja, jegyéttizenkétál|atró|nevezhogya kínaiaszbro|ógia tizenkét téke|, mégpedigazokró|,ame|yeke|mentekBuddha meghívására. A kínaiújesztendőÜnnep|ésén a patkány,a biva|y,a Ahol tigris, a nyú|,a sárkány,a kígyó,a |ó, a kecske,a majom' a a kakas, a kutyaés utolsókénta disznó vetbrészb.Buddha avva| juta|mazLahÍueit,hogy vendégeirőlneveztee| a ',nagy éVet''tarta|mazó tizenkétéVet,mive| ennyi idő alatt kerÜ|i meg a Jupitera Napot.Ezentú|menően az érkezési sorrend me||ettaz egyes ál|atokje||egzetes tu|a;donságait ÖrÖk|ik az Em adotL évbe szÜ|etetbemberek. Tava|ya patkány éve vo|t, most pedig2oo9' január 26-átó|a bivalyévekezdőditt. A biva|yazon á||atokközé tartozik,me|ymindighÍvenszo|- A gá|jaaz embert,erős, szÍvis,megb2hatóésfe|e|ősségte|jes. Ennek megfelelőena Biva|yéveket is az erőfeszítes,az e|ko je||emzi te|ezettség az é|etszámos teru|etén' Ebbenaz évben Az isteni: számos újés hosszabb ideje hata|mon|evővezető egyaránt a váhozás,a fej|ődésme||etb teszi |e a voksát.Ji| pé|dázza, hogyaz AmerikaiEgyesubÁ||amokúje|nökeidénkezdtemeg Intuitív tervei megva|isftiását, gazdasági,katonait+ ame|ypo|itikai, ren rengetegmego|dásraváró fe|adatottarta|maz.1985ben pé|dául- abban az évbenis a Biva|yéve volt - a Reagan€orbacsovcsúcsta|á|kozó után vette kezdetéta dip |omáciaikapcso|atokújkorszaka és a peresztro|ka,a g|asznosz|ryidőszaka,ame|yújiránybszabotLaz akkoriSzovjetunió, Az istenÍ későbbKe|et{uropaországaiszámára. Az ideiévbena torvényhozás, a jogbiztonság,a rom|ógazdasági ésé|etviszonyok ;avfuása|eheta je||emző'UjabbinÉzkede sek vÜ|etnek a bűnÖzőkke|' gazdaságivisszaterrorisbakka|, é|őkke| szemben.E|őtérbekerÜ|nekújképzési' átképzési |ehe tríségek.A természeti enjforrások veszé|yeztetetbsége A stúdió. miatb számos országbanúj'vigorúbbkörnyezewéde|mi szabá|yozásb és e|lenőrzésb vezetnekbe. Egyre inkábbfontossá vá|ika m+ zőgazdaságfej|esztése, az tngondoskodásfe|érÉke|ődése. Sokak számára a BivalyévepozitÍvés e|őre mutató esztendő |esz Imagazinunkidén Ünnep|i2o' évfordu|óját], ame|y sok munkát, fáradságot, á||hatatosságotköVete|. Mindenkinekmeg ke||do|gozniaa társada|mi,gazdasági, magáné|etieredményekért, és időt ke||adni arra' hogy az energiabefekbetés meghozzagyÜmö|csét.Az idei éva cse|ekvésidőszaka|esz,az egyénibo|dogu|áshoz, az é|etjobbításához szÜkség van tudatos erőfeszÍbésekre, egyéni l tettrekészségre és kÖzÖsségi osszefogásra!

2009/02


fi ffre Sun a legnagyobbbrir !] bu|vár|ap- január B-i beszáJ 3molija szerint a fe|téte|ezett ufókanambo|az ang|iaiLinco|nshire grófság egyik áramterme|ő ,,szé|farmján''tÖrtént.A helybé|iek e|őző nap négyirakor iriási csattanásra ébnedtek,és azb |átták, hogy a kilencvenmétermagas szé|propel|en három, húszméterhosszú|apátjának egyiketőbő| |etÖrtés e|tűnt. A hata|mas, tÖbbtonnás alkatrészt azóta sem |e|ika he|yszínre kiszá||ó, megdöbbent szakemberek. A turbina egy továbbirészekicsavanodva, meggÖrbÜ|ve|óg, a harmadik sértet|en.A szé|enőművet műkÖdtető cég azt közÖ|te: nincs magyarázata a tÖrténtekre,vizsgálja aZ esetet' A kornyé[rő|nem jelenteütek repÜ|őgép-balesetet, és az időját.ás is nyugodt vo|t. A turbinákat egyébkéntis úgy tenveaék, hogy a |egerősebborkánnakis e||enál|1anak.

A he|yilakosságazonbantud. ni vé|i,hogy ki a cserbenhagyásos turbinagázo|ás feIe|őse; szeríntÜkufó, vagyis azonosi tatlan repÜ|őtárgy.A helybéliek kozÜ|többen már a rejté|yes eset e|őtt beje|entetbék, hogy ,,furcsafényeket',látnak vi||ódzni az esti égbo|ton. EgyikÜk|e is fényképeztea jeIenséget.A The Sun á|ta| kÖzö|t fotón é|es fényű'sárgás tűzgÖmbhöz hason|ó tárgy tűnik e| éppen a szé|kerekekkozttt. Egy másik szemtanÚ arró| számo|t be, hogy a repÜ|őtárgynak ,,poIipszerű'' csápjai voltak, és |e is szá|lta szé|erőműköze|ében. A bt.itvéde|mi miniszbérium az incidenskapcsán csak annyit kÖzo|t:amíg nincs bizonyíték fenye,,potenciá|is getetLségre'',a tárca nem tesz kísérleteta szemtanúk álta|látotbakkivizsgá|ására. l

utik tÖmegeiérkeznekaz írországiCoalis|andhe'az uiibbi hinapor estéin.A turisták az á||Íuó|ag tÖbbszonis fe|tűnőfehérasszonv s)eL l l|emét szeretnék je|enségegy idősebb, szomorÚ anckiíejezéa |at1j sű asszony|formáz. TÖbbena természettnÜkkjének tantjáka je|enést, ame|y feIke|teübe a paranormá|is esetekkeI foglalkozó csopontok ér.dek|ődését. BaymondBell, egy kocsma tulajdonosa e|mondta:17 éves fia eddig nem hiüt a sze|lemekben,mígnem többszÖr^is fe|tűnt e|cjtLea ,,ht|gy,'. Hozzátette: nemcsak ő, hanem ismerősei is |áttáka je|enést, egy idős nőt, aki hosszú,fehér nuhát vise|. Mint mondják,az érdek|ődők dé|után fél öt ktrÜ| érkeznekmeg, és tÖbbnyire hajnaliegyigmar^adnak. A Sinn Féin tanácsosa, Desmond Donel|v szerintugyanakkora Ho|dtükrtződik vissza a fo|yón.De az i|yen.p|etykák gyorsanterjednek- teüLehozzá. A IeIkes szelIemturistákegyike Warren Coates, a Paranormá|isJelenségekKutatásának ÉszakírKozpontjánakmunkatársa. Ő egy médiun]ma|szeretne a he|yszínre jönni' Mint mond1a,megpróbá|jáktsszeszedni o|yan emberek nevét, akik nem biztos,hogyha|álukután e|tudják hagynia foldi létet.Már. ta|á|takegy hegymászit, aki kapcso|atbaná|| egy fantomma|, aki az autókka| szemben mászká| az Úton. Warnen Coates szerint az emberek meg tudják kÜlÖnbtZetni,hogy a Ho|dfényét Vagyegy embenialakot |átnak-emaguk e|őtb. l

rl

2009102

Támogassák A Jövő Háza KözaIapítványü! A hazai ktrnyezeWéde|em,a megmagyarázat|an jeIenségek kutatása' egy nemzetktzi ufiarchívumés könyWár |étrehozájtvede|emadójuk sa éndekében Io/o-áva|segÍtsékaz alapíl|vány műktdését. A Jtvő Háza Ktzalapítvány ZooB-ban a kÖvetkezőkiadványokat támogatta: Ufómagazin, Diósdi Krónika, Havasi Gyopárl A Tisza-tó turizmusa, Kerekes Gytrgy: KÖrúti randevú - ott, ahol a 6-os megál|'

A Jövő HázaKözalapítvány

r%

Adó szám:1ar 4304- 1-4 1


Támo$assák 2009-benis az Ufoszövetsé$etI A Magyar Ufókutatók Szövetsége eredményes műkodéséhez'a rendezvények,a kutatási eredmények, a közvé|eménytájékoaatási rendszerének szé|esftésére, megva|ósítására értékes'támogatást kaptunk ÖnöKől, akik tavaly jövede|emadó juk egy száza|ékáva| segftették az Ufószövetséget.

|(étjük' azidénis Íonde|kezzonek hason|óan!

MAGYAR utiKuTArűx

sztlvETsÉnr

r%

Adószáml í 8543205.í-09

ésbánta|mazta a he|yikato|ikus papotegynő január7én f ,|.g*-adta PozsonybeszLercén (ZáhorskáBystrica),mert JIJ| ^ nyugat-sz|ovákiai l U Daz e|utasítottakérését,hogy űzze ki testébő|az oPdögÖt' -ton A pozsonyirendőrségszerintaz incidensa he|yiplébániakoze|ében tént.A 39 évesnő ott ál|ítottameg a 47 éveskatolikuspapot, s kérte

meg az trdogűzésne.Miután az atya erre nem vo|thaj|andó,e|vettetóle a pap|akku|csait és erőszakka|akart bemenni az épri|etbe. A le|kipásaor azonna| híinaa neirdőnséget,s a motoros járőr a paplak bejárata e|őtti |épcsőn e|fogta az asszonyt, majd kihal|gatásrabevitüea pozsonyhidegkútirendőrőrsre. 'Az asszony aza| magyarázta tettét, hogy testét megszá|ha az ördiig, s ezért a paphoz fordult, segftsen neki megszabadu|nia Sátantó|. KéÉsétazonban a pap elutasÍtotLa,s ezután kertilt sor az enőszakra'' - nyi|atkozta újságíróknak Tatiana Kuruoová, a pozsonyiregioná|isrendőrség szóvivője' A nő e||en magán|akásba va|ó engedé|yné|kÜ|ibehato|ás kísér|etekap csán e|járást indÍuottak a hatóságok. r

ét.háromévmú|vaa gépkocsikathagyományosés éjje||átó kamerák. ka|' szenzorokka|,va|amintfedélzetiradarokka|szeie|ik majd fe|. A

beépÍtett infraszenzorok az é|eséspontos|átástbiztosÍ$ák'

,,Ezeka techno|ógiáknemcsak a vezetési kénye|met nÖve|ik' hanem |ehetővéteszik a ba|esetek e|kerÜlését vagy számuk minimá|isra csokkentósét. E|mé|eti|eg a gya|ogosokés az autósok ktzÖtti ba|esetek |ega|ábbnyolc százaléka mege|őzhető |enne' Ma azon. ban ez még ktzel sem va|ósu|hat meg, hiszen a vezetőknek vagy egyfo|ytábana monitorokat ke||figye|niük- és még i|yenkoris elvonhatja va|ami a figye|mÜket-, Vagy egyszerűen nem veszik észre a veszé|yt''- je|entette ki Matthias Kühn, a Német BiztosítókSzövetségénekmunkatarsa. ,,Ezaz egységnemcsak megmutatja,de akár maga is fe|ismeria ktze|ben |évőjárókelőket, ezálta|időben figyelmezbethet|aveszélyekrea vez+ tőt.' Ehhez csupán egy nagy fe|bontásúkamerára és egy kepfu|ismero szofWenrevo|tszÜkség.A rendsze.rérzéke|i és kültnbségettuo tenni egy

a járdán futó ésa veszétyzónába érk* ző' pé|dáu| a járdáró||elépőszemé|yek ktzttt. Előbbiekethafuánysánga színne| je|Ö|i'utóbbiakeseténegy é|énksárga jelenikmeg a monitofigyelmeztetés ron" - nyilatkozta ChristianDischer:a program egyik fejleszbőmérntke a BMW-nél',,Hamarosan elérhető|esz mindenkiszámánaa világe|ső' a kÖzlekedésitáblákatésje|eketo|vasnitudT sorozatgyártottautója.'' l

2009t02


Ft|dÖn kívÜ|iinte||igenséletután kutati szervezet, a SET| eddig kevés eredményttudott fe|mutatniaz idegen civilizáciik megta|áása terén.Ttbb kutatóban felmerÜ|tmárl hogy ta|án a kutatási midszenÜkkel|ehet a baj. Tava|yőssze| a Kutatás az Elet Je|ei Után című nemzetktzí konferencián, ame|yet Párizsban tantot. tak, Claudio Maccone, a SET| Permanens Tanu|mányi Csoportjának társe|ntke ismertetett egy új matematikai módszert' Mint ismeretes, a SETI a Gyors Fouriertranszformáció IFFTJ aIgoritmussaIpróbá|ja kiszűnni a szokat|an je|eket az űrbő|, ez azonban nem a|kalmas a szórt spektru-

y11f ji

cc.o ne hangozatja, hogy'azún'

P! lf.:9":l1 1'*] :':r F,lYa Karhunen-Loeve.transzformácii IKLTJ az FFI-né|elerszár a|aöáonyabb jel-zajarányn-á|is megta|á|jaa je|eket.A KLT napjainkigkivite|ezhetét|en vo|t, mivel a|ka|mazásattbb mi||ió egyidejűszamitasi kÍván.Maccone módszeréve|azonban megkerÜlhetőaz óriási számításite|jesítmény. Mint e|mondta, a KLT-t be ke||eneprogramozni az új,Hol|and-iában teÍatttott Low.Fre-quencyArray te|eszkóp számítigépeibe,i||ewea 2o12-ben ,,de. bütá|ó" Square Ki|ometerArray te|eszkipba' Maccone módszerét a ftldi mobi|távköz|és a|apjándo|goztaki. A mobilte|efonokrólkÜ|dottjnformáció egy vivőhu||ámbi|-szirt ópektrumúáwiteli middá fej|ődttt a Fo|dtn, ami jóva| hatékonyabb,mert az informácii. darabkák e|sősorban sok alacsony energiájúvivőhu|lámonutaznak' Ez egyben biztonságosabbis, mert a je|ekfolyamatosanvá|toztatjákfnelarenciájukat, (2y nehezebb kiszűrni azokat. Maccone szerint az id.egenekmL nimum i|yenmódon kÜ|dikÜzeneteiket,de sajnos a SET| képte|áne|kapni azokat. r

ínaitudósok beje|entették, hogy a ke|etiSantung tartományban felfedeaék a vi|ág |egnagyobbdinoszauruszJe|őhá|yét. A háromezer I t7méter hosszú aknábó| az e|mú|thét hinap soian 7600 őshÜ||ő megkövÜlt maradványait tárták fe|. KöztttÜk megtalá|hati pé|dáu|egy húszmétereshadroszaurusz fmadármedencéjűd inoszauruszjfosszí|iájá, amely rekordméretű a maga rendszertanicsa|ádjában.A ktze|iváros, Csucseng - ame|ynek - kÖrragadványneve',dinóváros'' nyékén mintegyharminc, |e|etekben bővelkedőterÜ|etta|á|ható' Kínábanviszony|agkésőn kezdtek őslényuanikutatásokba, de az e|mú|tévsorán az orszáo ebbő| a szempontbi| is a vi|ágtfuona|ába keru|t. Az itt fe||e|tma. radványok azonban gyakran a csempészek kezébe kerÜ|nek, mivel kÜ|földtn nagy össze.geket kaphatnakaz értékesős|e|etekért.Leg. utobb egy ausztrá|vámakció sonán ta|á|takszámos, Kínábi|származi kóvÜ|etet- koztttük mégttbb százmi||ióévestojásokat is. l

2009t02

Magyar Ufikutatók Sztvetsége és az Ufómagazin ' f2ooGben a|apÍtotbaa Pax Ga|acticanaCo|manvon Kevíczky. dijat, ame|yet minden évben az ufók és egyébmegmagyanázat|an je|enségekkutatása terén kieme|kedő munkát végzők közÖtt íté|nek oda. A díjatez idáig a kÖvetkezőszemé|yekkapták meg: fi I

2ooo - Hargitai Káro|y, Antonio Huneeus (USAI, Michael Hesemann INémetországJ, Pusztay Sándor 2oo1 - Sós Tibor 2oo2 - dr. Szi|ágyiMária 2OOg - dr. Egely Gytrgy 2oo4 _ dr. Frankó Káro|y 2oo5 - dr. Tarca|iGábor 2006 - Kiss Lász|ó 2oo7 - Nemere |sWán 2oo8 - Kisfa|udyGyörgy KérjÜko|vasóinkat és az UfószöVetségtagjait' hogy a 2oo9. évi díj átadása. érdekébentegyenek javas|atot- az Ufómagazin vagy az Ufiszövetség címén- az arra érdemes személyVagy szervezet megje|o|éséve|. l


ánsBk

Fekete

Annavnária

n.ÜBniláM

hogyaz már szinte megszokotta vá|t az e|mú|tktzel két éWi}zed során, tava|yév végénis l egy beje|entés forró nyomonérkeztÜnk _ ez(rtkapcsán az ominózushelyszÍnre je|en tÖrténetugyanis ta| szó szerint, nem ufókró| szó|, hanem egy viszony|ag ritkán dokumentá|tpar.aje|enségkategóriáról,a poltergeistről. Mie|őtt magát a tÖrténetetmegismernénk,lássuk, mit is ke||tudni erről a je|enségtípusri|! Mi is va|ójábana po|tergeist?Az e|nevezés két német szóból ered, a zajt, a ,,geist', ',polter''a népnye|vben pedig szellemetielent, magyar megfe|e|őietehát valahogyígyhangozhat: kopogó sze||em.Ez akár ta|á|ó is |ehetne - hiszen ezt a je|enségcsoportot gyakran kísérikkÜ|tnÖs,megmagyarázat|anhanghatások-' azonban az eseményekszé|esská|áiát tekintve rá kel|jönnÜnk, mennyire''jobbhÉ |án''szÜ|etettez a magyar e|nevezés. A faIi. és azébresilőétramutatói De vajon mire gondo|unk,ha szóba ban szinte kuriózumszámba menő elgörbültek és Iepotyogtak tÖrténetsorozatotkovethettÜnknyoker.Ü|a po|tergeist? A fa|nó||ezuhannaka képek;magá- mon' Hogy minő|is van szi? Spontán a |ám- gyuIladó tÜzekről, ame|yeknekoka bárhová megy' szóva| tartja' panasztó| kia|szik,eset|egfe|gyu|lad ezek minaeddigismeret|en.Ezek a tÜzek kodik.Hogy mindez hová vezethet? pa; fiókok csúsznakki he|yÜknő|, Néhány hónappa| aze|őtt, hogy a a csa|áfe|lobbantak az edé- vá|ogatásnélkÜ| szóródik; tarta|ma szerteszét gyu||adásokmiatt e|kezdőspontán nyek kipotyognaka szekrénybő| egy di házban, az udvanon,a me||éképua csa|ád ká|váriája'már vo|na dttt De részÜkdarabokratÖpik,mások ,,csak-'' |etben,a szerszámoskamrában. Szokat|ane|ektromos e|ője|ek. vo|tak e|é... torténet a rohanjunk ne a ft|dre esnek; nehéztángyak tötitokza. kornyezetben zárt zavarok; me||ékutcáegyik fa|ucska Az a|foldi mozstb. ágyak mttt szeknények, ki|yukadi kÖzttt korÜ|mények tos kicsi csa|ádi du|nake| |átszó|agmaguktó|.A |eve- jában |apu|az a fe|újított, forrás né|külihangőben tárgyak ropkodnek,ezek időn- ház, me|ybentten é|nek egy Ót- és cstvek sokasága; e|ttró iramutamajd gok; e|gorbu|ő' és a szÜ|ők fiúgyermek, éves 12 valakit a |elenlé. egy lgént,,megcé|oznak'' - mind.mindo|yasmi,ami bőven tók do|goz. szÜ|ők A nagymama. idős az hegyes hogy .rtit tozut, de e|őfordu|' és fizikailagsem be|eféra po|tergeist megszokott kÉ tárgyak a fa|bafúródnak'Magyaron- nak, (9ya sze||emi|eg Am azután hirte. nagymamafe|Ügye|eténeksérője|enségeibe. szági viszony|atbaneddig kéti|yenje|- egészséges az események VetLek fordu|atot |en gyermek, éves 12 gyakran a |egű, hiteles esetet dokumentá|taz góndja borza|om.'. a és e|kezdődÖtt egy szinte fiú csendes A fe|adata. J. Ufo-Contro||Há|ózat. A két he|yszí_ ol<tiber 27.én észlelttlk az első nen a k|asszikuseseményekfordul- pi||anatrasem maradhat egyedÜ|:az a fákezdi a visszaem|ékezést tüzetmeg enyhénszenilis,ám meg|ehetősenagtak e|ő, ahogy a ,,nagykÖnyvben'' . nagyobbikfiA édesanya' arcú radt szeret+ van ínva- ezekre rÖvidenvisszatérek resszÍvÖreg hÖlgyerőszakos az udvarril lékésóbb -, ám tava|yegy kategóriájá. te e|ő| nem tud e|bújnisehol. Koveti, am a nagymamával A A

;ö:

20091o2


pett a kanyhába, amikor hirtelen ciója, sőt, többé-kevésbétudomá. meglátták, hogy meggyullad egy fo- nyos magyarázatais, addig az e|őbbigókendő a torÜlkozőtartin. A fiam ek inkább szájhagyományÚtján ten|egyorsan eresztett a csapbil vizet és dő történetekre korlátozódnak ame|yeket szemfÜ|es jósnők és bo. eloltoLta. _ Bent maradtunk a mamával a szorkányok e|őszeretette|ki is haszkonyhában, beszélgettunk, egyszer ná|nak, leapaszWa ezze| a hiszéke. csak észrevettÜk, hogy az asztalon nyek pénztárcáját-, aztán a he|yzet lévő terítő ég, mire ezt eloltottam, vagy magátó| mego|dódik,vagy fo|yik már az aszr'alfestése is megptrkölő- minden a négimederben. A po|terdött - veszi át a szit és mutatja az geisthez visszatérve'tény,hogy a 7'eominózus berendezésitárgyat - ami lenségcsoporü eredetéVe|,megje|eokaivaIkapcso|atbanszintén időktzben az udvarra kerÜ|t minden nésének más kÖnnyenéghető do|ogga|egyÜtt erősen e|térőekaz á||áspontok. _ a 1 2 é v e sJ . Dn Egely Gyorgy kutatofizikusvé|e,_ Miután ezt is elolfuaam, kimentÜnk ménye szerint a po|tergeistjeIena nagynénémet. ségekbenmindigVan egy kÖzosténye. az udtnrra és felhÍlfttlk te|i kamasz. Amikor befejeztük a telefonálást, visz- ző: egy feszÜltségekke| szamentÜnk a konyhába, akkor már De még azokban az esetekben is, szelángoh a függany. Az udvari k(tthoz fil- amikor nem esik szó sendÜ|őkorú futtam kivízért,ÍgyoltotÍamel' Ezután mé|yről,|egtobbszoregy kritikusé|etnemsokára megérkezeLt a nagyn& he|yzetben|évő,eset|eg Iabilis idegném, akinek mindent elmesélttlnk és rendszeníi,hisztériáraha||amosegyén A Írego|inIévőtörülközők is lángra o a Iobbantak megmutattunk' Ekkor már nézelőd á||az eseményekkÖzéppontjában' sem aki akkor ttlnk, nem találunke máshol is ttlzet' ,,poltergeist-fikusz", A spontán kigyu||aditűz azonban ha az eseményeket, Ennyiis e|ég|ettvo|naa ''jibi|'''ám tudná megfékezni tisztában |enne.Nem még a po|tergeistenbe|Ülis nagyon sajnos ezze| a három tűzze| koránt- sa|át szerepéve| ritka a szakéntőszerint' Mégis,a cikksokka|inkább á|dozat. ,,tetLes'', sem ért végeta rémálom. _ Ahogy bejöttem az ajton, láttam, E|ismert szakemberekmegkísére|-ben szerep|ő csa|ádná|két nap a|att tűÍészek hogy Újabb asztalterÍkj gyulladt meg, ték a je|enségktzben mérni az ott kb. hanminckisebb.nagyobb fizikai ok né|ki.j|. alaku|t ki, |átszi|ag megdÖbés energiát, a tapaszta|ható közben kiabáltam oltani, elkezdtem A fiú,a nagynéniés a mama még tÖbbieknek, hogy jöjjenek gyorsan. bentő fe|fedezésrejutottak: egyes Ezután körÍ]lbelül 15 perc telt el, mÍg e|ektnomosberendezésekmintha a egy tÜzet ta|á|t,mie|őtta családfő hamegtaláltuk a köVetkezőt, A mamával térbő|jutottakvo|naismeret|enener- zaértvo|na- ironikusmidon pont az berende- ő egyikruhadarabjaesetb á|dozatu|. épp a másik éptjletben lévő folyosit giához, a hangra érzékeny _ Járkáltunk egyik épijletből a máellenőriztük, akkor az odaát lévő vas. zések pedig |e|entős zaiszintet méra sikba, megint a folyosón voltunk, tek otL,aho|cstnd vo|t |ega|ábbis asztalon lévő terÍttjgyulladt ki' Erdekesmomentum,hogya mama kutatók semmit sem ha||ottak.Ta- amikor apa szárÍtora kiterÍtett nadszinte mindig a fiúva|vo|t. Nem a paszba|taktovábbá mágneses ha- rágja elkezdett égni, A,,járőrÖzőkhtz''nemsokára csatnagynénitkÖvetLe,nem egyedÜ|kuta- tást' és olyat is, ame|yneksemmi koerők- |akozotLa hazaérkező, az eseméután - szinte minden esetben ze nem vo|taz e|ektrodinamikai totÍ'Eíiz vo|t.Vajon meggyújt- htz. Vagyis nem áram ke|tetteőket - nyek e|ótt dtbbent értet|enségge| a gyerek me||etb ame|y áram- á||ó apuka is' A ktvetkező tűz a furhatta bárme|yikÜkezeket a tüzeket de o|yan készÜ|ékben' dőszobában gyu||adtki: nemcsak a ma| műkodik..' vegye észne? másik fé| ne úgy,hogy a centnifugára terített kézttr|ő, haRáadásu| a fiú a maVa|ószínÍÍden. nem a frego|in lévő ttrÜlkÖző is mát, az idős asszony a fiútvédi:ki- A konyhaiasáal sarka is égett,mikor felfedezték:a centrifuzárt' hogy ő lett vo|na- ha|Ijukmind- megégett ga zománcozotbborÍEákettejÜktől.De akkon mi tÖrtént? sán éppúgyfe|fedezheMint ilyenkorlenni szokott, az esető egy nagy ftistÖs fo|t, ményekhíre gyorsan terjed a kis famintaplafonon.Acsa|uban - kÖszÖnhetőenttbbék kÖzttt |ád az éjszakát érteannak, hogy a kétnap a|att a rendőrIemszerűen á|mat|anuI a csa|ádseát a tűzo|tóságon ségtő| tÖ|tttte - szerencse, mindenki gÍtő szolgá|at képvise|őjéig hogy másnap munkamegfordu|ta pánikba esett, rettegő -, az érintetteknagy e|keszÜneti nap |événnem családnrá}' kelIett korán keIniÜk. senedésÉre.FeIbukkant a média, Sőt, egyálta|án ke|niÜk majd va|aki rontást és sze||eműzést s e m . ' ' A k i s e b b i kf i úa kezdett emlegetni. Hát igen' a ''ji tt|ttübe nagynéniékné| öreg'' teóniák, ame|yeket úgy |ehet a többiek az éjszakát, e|őhÚzni a magyarázatok kÖzü|,mint másnapot ott viszont a ám ettől ci|inderbő| tapsifÜ|est a folytatták, ahoI abba még kevésbé|esznek igazak. Mert sem hagyták... míga po|tergeistnekvan dokumentá-

2009102


A szobában lévőpaplan teljesen átégett

A Íiúpulóvere az anyukaszeme |áttáraparázslott

A kábeldobozból füst szivárgott ki

_ Az ocsém kivételévelmindenki itthon volt, Heggeli után kimentem az udvarra, anya mosott a fürdőszobában. Hirtelen meghallottam, hogy kiabál bentről: ,,t{izvan!''' Be akartam &aladni, de akkorra már hozta ki az égő paplant, amielőtte a szobámban lévő székre és komidra volt terÍtve' Mive| a székis megégett,az is az udvarra keru|t a tobbi martaléku| esett berendezésse|,vaIamint a kÖnnyen gyu||adónaktartott egyéb tárgyakka| egyÜtt. A komódon sze-

iiöT li$::' :..::ilil

- a 12 rencsére ,,csak''egy fÜstÖs folt ma- rek e|őszÖrgyanúsíltanának radt, amit az anyuka fiáva| egyÜtt évesJ' -, hanem az, amit az édesgyorsanel is kezdett|esiká|ni'amikor anya Vett észre. kÜ|tnoshangokra|ewekfigye|mesek. _ Jött velem szemben a folyosin, _ A szobában takarÍtoftukfel a t(iz és hirtelen azt láttam, hogy lángra nyomát, amikor meghallottuk, hogy va- kap a hasán a kotrtft mellény' Rákialami kopog a padláson _ em|ékszik visz. báltam, ő elkezdte csapkodni, így sisza az édesanya._ Felmenttlnk,és lát. került eloltani' Észre sem vette,-hogy tuk, hogy tcjlÜnkktrülbelül tÍzméterre ég rajta a puliver' Mivel az egész foéga kosár, ami egy kampón lógott, és lyamatot láttam, kizárt, hogy ő gyújamiben meszelőecsetek voltak' Eloltot- toLta volna a tÜzet. Ez az a pillanat,amikona legszkeptuk és azt is lehoztuk az udvarra' Ezután szinte sorban kÖvettékegy- tikusabb kutató is e|kezdimeggyőzve mást a továbbitÜzek:a fiúaz édesap- éreznimagát. Mert jó, ji, az e|foguiáVal füstot ész|e|taz udvaron- fe| is |at|anságokán egy pi||anatratéte|ezfedeaéka forrást: a sza|matáno|ásá- zÜk fe|, hogy pinomániása fiú'De vara szo|gá|óhelyiségben tÖbb szénáva| jon annyira Ügyes is, hogy egy Üres megtÖ|tÖttzsák parázs|ow. Ez még folyosó kÖzepénúgy|obbantsa|ángra egyszer megismét|ődttt'mikÖzbenők saját magán a ruhát, hogy a kezében éppenmásho| o|tottak.A tűz á|doza- semmi nincs? Mint kiderÜlt, o|yan tává vá|t még a disznóó|ban néhány nadrág vo|t rajta, ame|yenmégzseb rafiazsák és egy darab szúnyoghá|ó; sem vo|t.A másik aspektus, a piro. a műhe|yben fa szerszámnyelek; mánia egyikismérve'hogy nem kormajd nem sokka|későbba szÜ|őkés |átozódik egyet|enhe|yre- szemben a kisebbikfiúszobájábana kisfiútaka- a ténnye|,hogy a fiú kÖnnyezetében rója. Ez e|égvo|tahhoz, hogy a zak|a- egyetlen idegen helyen sem gyulladt tott szÜ|ők úgy határozzanak, a két fel semmi. gyerekete|kü|dika nagynénicsa|ádjáHa nem pirománia, vajon micsohoz, nehogy bajuk essen, ha komo- da? Beva||om,paranoiás emberke lyabbrafordul a dolog. Mert abban vagyok.Am e|beszé|getve J..ve|,már már nem bízhattak,hogy magáti| vé- e|nézésta kifejezésért,egyszerűen ge lesz a borza|omnak.A fiúkott tt|. nem vagyok képesannyi fifikát kinéztttték az éjszakát'amely csodák cso. ni be|ő|e,amennyi ahhoz ke||ettvoldájára ané|kÜ|te|t, hogy va|aho|- na, hogy a rengeteg tÜzet úgygyújtakár az egyik,akár a másik csa|ádná| sa meg, hogy sóha, egyikense kap- újabbtűz ke|etkezettvo|na. ják rajta. Meg aztán otb a kérdés: Látogatiásunknapján dé|e|óttJ. bi- mennyireke||ügyesnek/mindenree|cik|ive|érkezetbhaza' szántnak/ őrÜ|tnek|enniahhoz, hogy _ Beültem a konyhába és megreg- va|akia saját testén gyújtsontüzet? geliztem' Anyuval és a nagyival menMindezekke|szembeá||íwaa tényt, tem vissza a másik épületbe, akkor hogy a tüzek minden esetben o|yanvettük észre, hogy ég a nagymama kor lobbantakfe|, amikor a fiú és a ágyának sarka és rajta a takarók' nagymama huzamosabb időt vo|tak A |áwány magáért beszé|:a heve- kényteIenekegymás kozeIségében rő az udvaron a tÖbbi megégettho|. miva|egyÜtt.A he|yszíni vizsgá|atso- A lángoló ágy sarkát az anyuka vette rán nyi|vánva|ivává|t, hogy a tűz ez észre esetben be|Ülrő| rágta át magát a bútonon,hiszen a takarik sarka csak minimá|isanvo|t megégve. Logikus pedig' hogy ha az a fe|Ü|et gyu||adki, ktnnyen éghetőként szinte be|obban, ezze| e||entétben a hevenőenős kárpitjavo|t a rugikig átégve, mintegy 2ox2o centimétenes tenÜ|eten. Am a |egérdekesebb és a |eg. meggyőzőbb bizonyíték arra, hogy nem az gyújtogat, akit a szakembe-

2009t02


tt|teni, va|amintaz treg hÖ|gyintenTamás, Marika néni zÍv,széles ská|án mozgi, szem|áto huszonéves unokája mást az összes csa|ádtag számára é|énkenem|ékszikarra megterhe|ő érze|emkitÖréseit, a tör- a napra, amikor e|őszön ténet, ha nem is a hagyományosas- potyogtakle a cserepek pektusban, de rendkÍuÜ|i hason|ósá- a tetőrő|. got mutat egy sok éwel eze|őttfe|de- _ Az egyik legemlékerítetteseménysorozathoz. zetesebb eset az volt, A dunántu|i csa|ádi házban egy amikor lehulloftak a cseidős asszony és huszonévesfiúuno repek' Éppen a barákája |akotl egyÜtt - a szó olyan szo- tommal beszélgetÍünka ros értelmében,hogy a szegénység konyhában, mikor egy miatt egy ágyban kényszertj|tek a|ud- morajló hangra lettünk ni' Hogy hova vezetett míndez? figyelmesek' Szóltam _ A villannyalkezdődött _ em|ékszik nagymamának, hogy varissza Marika néni, az- események lami tÖrténhetett a padegyik főszerep|ője. _ AllandŐan ki- láson, Először egyedijl mentam fel kö- A centrifugánis jó| láthatók ment a biztosÍtek' Mindegy volt, hogy rülnézni, akkor láttam, hogy karulbe- az égésnyomok nappal Van vagy éjszaka, ég a villany lül negyven cserép hiányzik a tetőről, Vagy nem. Sziltunk egy szerelőnek, Lementem, majd egyun megint fel- kat, mie|őtt komo|y kataszbrófa ttr"aki december végénát is kötotte az mentünk, Mama nagyon kétség- ténne? érintett helyiségben a vezetekeket. beesett, meg persze meg is ijedt. Sós Tibor kutató szerint erre egyetBÖviddel ezután _ hajnali fél három- 9ziltunk az unokatestvéremnek, ki- len |ehetségesmego|dás |étezhet. _ Kétségk.uülkönnyebb a helyzet, ha kor _ azonban ismét ttiz keletkezett a cseréltük az időkijzben ehtrt lécet, spájzban, ekkor már a kár is na. felral<tuka cserepeket, majd ők haza- az érinfuft család megengedhet magyobb volt, ugyanis a bent tarolt éte- mentek. Nem teh el negyedira, is- gának egy szakadást _ annak a két lek, ruhanemŰk és sportfelszerelés mét lent voltak a cserepek. embernek az egymás kÖzeléből vali is elégett' Nem sokka|késóbb már egyszerre eltávolÍtását, akiknek a konflil<tusából Bár erre nész|etesennem tértÜnk hárman |ehetuektanÚi a ttrténtek- a hetyzet adidik' Ám, ha ez nem megki, az öttagú csa|ád ká|váriájaéppígy, n e k . . . oldhat'o, akkor is találni kell olyan meg |ecsapódó biztosÍtékokka| kezdődÖtt. _ Hiárman voltunk: nagymama, Pé. oldást, ami megteremti a poltergeist Ttbbsztir átvizsgá|tattak az elelGro- ten a barátom és én. Eppen Vacso. fikusza számára azt, hogy többet lemos rendszert éppúgy' mint a gáale- ráztunk a konyhában, mikor a fürdő- hessen tavol, lehetősége legyen kikav zetékeket és konvektorokat, ugyanis szobában leesett néhány csempe a csolidni, oldani tudja a feszültségét. az őrláng is rendszeresen kia|udt. falril, Ezt követően nagymama dobo- Annak, hogy ez működhet, a legjobb Magyarázatot ezekneaz anomá|iákra za pot,tyant le a szekrény tetejéről, bizonyÍteka,hogy nem volt tűz azokon éppúgynem |e|tek,mint arra, miért majd a telefon vágódott le. Rá öt a napokon, amikor a nagymama és a és hogyangörbÜ|tek,majd tÖrtek e| a percre a gázttizhelyen, tányéron lévő fiú külon helyen töltötték az éjszakát, |akásbantalá|ható hagyományosórák hús repült le. Mama akkor felhÍvta illefue amikor J, iskalában volt. mutatói ané|kÜ|,hogy a borÍtáson keresztanyámat' Vajon va|óban szÜkség van erre? bármifé|eku|sére|minyom |ett Vo|na Bár a tángyak mozgása és a spon- Vagy az idő majd megoldja a he|yzefe|fedezhettj.Rejté|yek a ktbÖn. tán ke|etkezőtÜzek más kategóriába tet? Annak tükr"ében,hogy néhány De most nézzuk,mi|yenegyezések tartoznak - te|ekinézisés pirokinézis-, nappa| a cikk megszÜ|etése e|őtba vo|takmég a kétesetné|. azonos tőrő| fakadhatnak:abnormá- tűzo|tóság ismét kivonu|nikénysze. |is, az át|agostó|e|térőagyitevékeny- rÜ|t a kis házhoz, hogy e|oltsa a |ánség |ehetaz ok. Ki a hibás? Hogy |e- goló disznóó|at,a válasz nem |ehet Azőra is bercpülta sarokbaa többi törött tárgy mel|é het, meg lehet-eo|dania prob|émá- kétséges. l

34-63-90 í.es

2009t02


sem pusztán,,csa|óarany- $A teknősbékáta pszicho|ógiaa csendes erő és a kí. semmiképpen |+Az a|kímia |:Icsiná|ás'', hanem inkább az egyháüő| fÜgget|en|é- |-|vÜ|rő| jövő támadások el|eni|ehetséges véde|emke. tekinti.,,Vanbenneva|amiannakaz tan, ame|y a hagyományoktó|e|térődoktnÉ resésszimbó|umának |eknemesÍbő képi életnekaz ősi némaságábó|'ame|yveszé|y eseténazonnái miatt a |aboratóriumokkész|ettárábó|menÍbetLe is' akik ne- na|visszatud vonulniönmagába',{Aepp|iJ' vi|ágát[bár akadtaktanainako|yanképvise|ői Az ikori Kínaképivi|ágábanis megrta|á|ható siAo, az ősménykedteka nemesfémmesterségese|őá||Ításának kerébenJ.Mivel Jung csaknem kizáró|agtudománytorté- idókbő| származő á||at'egy kozmikusméretűtengeri tekneti Vonatkozásaitvette figye|embe,és ,,hamisútonjáró nősbéka,amelynekhátán a FÖ|dnyugszik'A hátukontabfogta fe|, ideo. |át viselő kő teknősbékaszobrokmágikus módon biztosít. e|őkémiának'' |ógiaivonatkozásaieddig a|ig ják a kozmosz stabilitását.A ha|ottakszigeténeme|kedik kaphattakke||őfigye|met.Pe- az Aosan [AohegyJ.A teknősbékáta kínaiaktűznye|őnek dig elsőrendűena sze||emivi- gondo|ták,ezértta|á|hatóka házak tetőgerincénvéde|mÜ| |ágosságbirodaImánakkiter- teknősbékaszobrok'A kínaiszimbo|ikusana|ógiarendsze' jesaésére irányu|ó tÖrekvés- rébenaz Öt szent ál|ategyikeként az északot,a vizet és a Ac' ősi kínaiku|túrában a teknősbékapáncé| rő| vo|tszó, a fÖ|disú|yossá- te|etje|képezi' gúnakés sÖtétségűnek felfo- darabjaioráku|umként szo|goüt anyagi vi|ág midszeres gáltak, va|iszínű|eg amiatL, visszaszorÍbásaútján- a sok- hogy a páncé|sze|e24 dafé|e szekta kÜltnbtző útjait nabbi| á||, ami megfe|e|a kÖveWe. mezőgazdasági naptar 24 A késő ktzépkor kézinatai- szakaszának. Az á||atot a ban, a reneszánsz és a ba- hosszúéletés - sérthetetrokk kon rézmetszetűnyomta- |enségemiatL _ a megvá|rend je|képétotL konyveiben zavarba ejtő tozLathatat|an Indiábana sokfé|eségben megjeIenő nek tekintetLék. képek teknősbékaVisnu isten mászimboIikus-a||egorikus fe|vi|ágosílÉsa vo|t,hanem meditáci- sodik megtestesÜ|ése. cé|janem a kívü|á||ók is segítségetkÍvántaknyÚjtania tudás egészépítményét Az antikvitásbannagyszámútojása miatba termékenyismerő beavatottaknak.Az ősanyagbó|(materia primal a ség |e|képének, ,,csendestartózkodása''miatL az erkö|akarták e|G csÖs é|etszimbó|umának,hosszúéletemiatt pediga ki. megtisz[ítástobb fokozatánkereszbÜ|ha|adva a bÖ|csekkÖvét,mert hitÜkszerint ennek bintok|á- kezdhetet|ené|eterője|énektekintették.A patrisztikaaz á||ítani szimbó|umát sa teszi |ehetővétÖbbekkÓzött, hogy kÓzönséges fémek- ,,iszapbané|ó''á||atbana fo|dhozragadtság - nyerjenek, látLa, Szent Ambrus Í340-397 kÖrÜ|]viszont uta|t ná, bő| aranyat és ezüstÖt- Natr és Hold-fémet héthúrú hangszert |ehet és előá||ítsákminden baj egyetemes orvosságát' Ezt' az hogy a teknősbékapáncé|jábó| ame|ybőlazután szívderítő zenét|ehetkicsa|ni' ideo|ógiátsok szimbó|umkapcso|jaa rózsakeresztes szÖ- készíteni, A teknősbékapáncé|t védőfunkciójamiaw az antilo/tásvetségés a szabadkőművességképivi|ágához' ésvarázs|ate|hárÍtásáA |egfontosabba|kimistaképimotÍvumokkozétartozik ban mágikusnítusokná| fjégverés pedig az arany,a caduceus,az egyszarvÚ,az ezÜst, a főnix, a ra] használták,az aranybafogla|tteknősbékaszem galamb, a hexagramma,a Hold, a Korall, a Nap, az amu|ettvo|tsze||emvenés e||en. Az ősi Mexiki mÚvészetébenés mitológiá|ábanis szei|om, az orosz|án,a páva, a pe|ikán,a pentagramma,a tengeriteknősbékásárkány,a sas, a su|phurés mercurius,a Szaturnusz'a repet kapnaka teknősbékák(pé|dáu| ! kon |ovago|nak az ősok]' Vanangyosbékastb.

|} Kronosz (Saturnus]a görog mito|-||ógiában az idő megszemé|yesÉ tett szimbóluma,tobbnyiremegkÜ|onbÖztethetet|ena gorog mito|igia istenalakjáti|' ezért utóbbit gyakran ába mu. rázo|ták a képzőmÍÍvészetben - homokórá:|andóságszimbó|umaiva| val és kaszáva|-, ame|yektu|ajdonkép. pen az |dő attribútumai'A saját gyen mekeit fe|fa|i Kronosz az idő je|képe |ett,ame|yteremt, majd rombo|.A régi misztériumva||ásokban Kronosz [i||eWeAiinJ a kozmosz ősi istene vo|t, a sttétségbő|e|őjÖttvi|ágteremtő,aki

az étenbő|megteremtette az eztist őstojást. Az idő fÖ|Öüt őrktdő Kronosz a|akját a barokk korban gyakran ábrázo|ták az irákon. A mú|i idő i||ékonyságát sok esetben hogy szárnyakka| Úgy érzékeltették, je|eníteüték meg, kÖnyÖrte|enségéne pedig a sarló|a uta|.Kronosz ugyan. is Hésziodosz(i.e' 7oo ktrÜlJvi|ágmagyarázata, az istenek szü|etése atyszerint sar|ival férfiat|anította ját, Unanoszt,akinek a ft|dre hu||ó vércseppjeibőlke|teké|etrea bosz-

szúá||iErinmÜszek'

2009/02


& életkol zome számána is vá|lalhatat|an gonl\ 11a már az ősrobbanás, a Nagy |\ / l Bumm e|mé|eteá|ta|ánosan do|atokatfoga|mazmeg, ezért_ áthi/. Y le|fogadott, tehát mai tudádaIi mego|dásként- napjainkban sunk szerint a vi|ágegyetemnekvo|t egyre inkábbkezdife|vá|tani az inte|likezdete'(9yszÜkségképpen az é|etnek gens tervezettség[inte||igent design, is egyszer el ke||etLkezdődnie.Ha az |DJe|mé|ete. Az elmé|etszeninta viuniverzumnaknem |eütvolna kezdete' |ágot és benne az é|ő|ényeket is egy akkonfe|vethetnénk, hogyta|án az é|et magasabb rendű |ény teremtette. is trÖktő|fogvalétezik,és pánspermia Ugy gondo|ják' hogy a fajteremtő (égitestekkÖzrjütiáwite|) útján terjed evolúciósfo|yamatva|ószínűleg nem bolygóró| bo|ygóra. Csi||agrendszenek |étezik, és még ha vaIami|yen formá. közÖtt a pánspermia nehezen képze|ban |étezneis, az e|mé|et darwini[a hető e|, mert az utazó é|ő|ényeknek természetessze|ekcii á|ta|irányÍtottJ tÖbb mi||ióévenát ke||eneha|adniuk vá|tozata te|jesen téves. Az inte||ierős sugárzásban, A bo|ygókkÖzotti gens tervezeütsége|mé|etének sok pánspermia azonban könnyen megvahÍvevan, bár - az újfe|fedezéseknek _ az instant elmé|etek |ósu|hat: a NASA kísér|eteiszenint kÖszÖnhetően egyes baktériumokévekigbírjáka vi- A Íajok hiányosságai egyre inkább kiÜtkÖzeredetenagy hatással vo|t |ágúirbe|i viszonyokat.Amikor egy boly- a tudományosközösségre nek. Tagadhatatlanviszont,hogy ma giba meteor csapódik, kiÜthetegy kG az|D az egyet|entan' ame|yje|entős darabot' ami e|szá||íthatja az é|etet szerint a Teremtő az életet a maga tábont tud magának toborozni az egy másik bo|ygóra'Az é|etke|etkez- külonféle erőivel egyutt eredetileg evo|úciie|mélette| szemben' hetett pé|dáu|a Marson is, és oda- csupán néhány, vagy csak egyetlen Minden más e|rné|etmég inkább vissza cseré|ődhetettakár többszor is formába lehelte bele, és mialatt boly- háttérbe szoru|, ha bekovetkezik a Mars és a Ft|d köztjtt [ChrisChyba)' gónk a gravitácii megmásÍthatatlan Char|es Darwin jósIata, miszerint Bárho| ke|etkezettis az é|et,tudjuk' törvényét kovetve keringett korbe- ,,...az életalapelvétegyszer majd egy hogy egyszer valaholkeletkezetE. körbe, ebből az egyszerű kezdetből általános törvény részeként vagy koNapjainkig a tudomány az é|et kiindulva végtelenijl sokféle, csodála- vetkezményeként fogják felismerni,,. számta|an formáját fedezte fel, és tos és gyonyÖr(jforma bontakozott ki Bemé|jÜk'hogy a Rendszerekevo|útartja nyi|vánkÜ|önboző szempontok _ és teszi ert ma is.,, ciója hipotéziskoze|ebbhozza a jósszerint, A |étezőé|etfonmáksokasáMás vé|eményen Van a kreacioniz- |at megva|ósu|ását. ga tagadhatatlan,de viták kereszttÜ- mus, azaz a ,,tudományosteremtésSasvári Ákos zébe kerÜ| minden o|yan e|mé|et, tan'' e|mé|ete,mive| az évmi||iárdos ame|y magyarázatot keres az é|et fej|ődéshe|yetba fajok készenkapott' sokfé|eségére. Char|esDarwin:A fa- ,,instant''|étrejÖttét va|lja.0k a Ft|d SasvárIÁkos jok eredete természetes kivá|asz!ás korát mindössze hatezer évesre beAvi|ágegyetem Útján címűkonyvének 1B59-es meg- csÜlik, a tudományosan e|fogadotb temészete'' ,'kettós je|enéseóta sok fe|fedezés támaszt- 4'6 mi||iárdéwe|szemben' Hatezen Rendszetek evo!Úciója ja a|á, hogy az é|ő|ények sokasága év természetesen nem e|egendő evo|úciósfej|ődésútjánegy vagy |eg- még a |ega|apvetőbb evo|úciisfolyaTgÍigdg|om:8o o|da| fe|jebbnéhányé|ő szervezetbő|fejlő- matokhoz sem, de a kreacionisták Kaltonáltragaszókötés Ara:1500Ft dÖtt ki' Darwin e|őLt az egyház ideo- szerint nincs is szÜkségsemmifé|e |ógusai tobbé-kevésbé e|fogadtáka evo|úciiraaz é|ő|ények sokfé|eségé- Megrende|hető vagy megvásáro|ható bib|iaiGenezis ttrténetét.[Bár már nek kia|aku|ásához. SzerintÜkminden a Stúdió könylesboltban! akkonis sokan va||otLák' hogy a Bib|i- é|ő|ényt |sten tenemtett Úgy, ahogy a .l138 Budapest, Népfürdőu' 15/D ának ezt a fejezetétcsak szimbo|iku. Bib|iábanIe van Írva' Telefon: 359-1964;359-6461 san ke||érte|mezni.J Darwin ígyír en A kreacionizmusmég a tenemtés- e-mail : studiokonyvesbolt@ufomagazin-net. hu rő|: ,,Felemelő elképzelés ez, amely ben hÍvőtudisok és egyháziemberek

2009102


ulüiizés tl

abrazil légtérben mint húszufót ész|e|tek és ról, Csak technikai jellegű magyaráza- gépet, hogy azonosÍtsák az objel<tur1robb nyomon a fÖ|di radatokat tudunk adni. Nagyon nehéz egy mokat. Az egyik F-5E, valamint egy kcivetuek I ^ rok, i||etvekatonai repülőgé- elektronikus háború hipotéziséről be- Mirage a földon maradt' Egyébként pek Brazí|iában 1986' május 19-én. szélntjnk' Ez nagyon távoli, és nem ez hasonló eset történt négy éwel ezA Sao Pau|ó-irepÜlőténés az |nteg- történt itÍ, Brazíliában. A radarjelek előtt. Akkor a szokatlan fények 25o és 15ffi km/óra közötti sebességgel és Légi KÖz|ekedésim eglehetőse n tisztá k voltak.', rá|t Légvéde|mi A miniszber továbbá beje|entette, mozogtak. A légierő a mai napig nem E||enőrzésiKtzpont IC|NDACTA)egyegyikspeciá- zárta le azt az esetet',, aránt ismeret|en nadarjeIeketvet| hogy az esetet a |égientí A |égierőspeciá|iscsoport|ánakjeészre azon az é|szakán.Két F-SE és Iis csapata fogja kivizsgá|ni.Ney nem hozták nyi|vánosságra. három MinagetípusÚvadászgépetin- Cerqueina,a |égierőőrnagya,a Légvé- |entését hogy az érintettvaSao de|mi operációs Központ nevébena Annak e||enére, diltottaka Santa Cruz |égibázisró| beszámoP a u | o á l | a m b ó | é s a z A n á o o | i s kÖvetkező kije|entésttetrte:,,Nem áll- dászpi|ótákés |égiirányÍtók nak rendelkezésunkre olyan technikai |ói sorra jelentek meg a |apokban, |égibázisni| Goias á||ambi|. Az ufitÖrténeIembenszokat|an operáciis rendszerek, amikkel meg amelyeket brazil ufikutatik is megmódon, nyí|tanbeszé|tekaz esetrő| tudnánk magyarázni a torténteket. Az vizsgá|tak.Basí|ioBaranoff kapitány, magas rangú brazi| kormányhivata- objel<tumokradaron történt fel- és el- az Aerospace TechnicalCenter tagja Iok' Lege|őszÖr a nyugaImazott t(jnésétegyelőre nem tudjuk megindo- és a CBPDV brazi| ufószervezet taOzires Silva eznedes, a Petrobrás kolni, ezért azonosÍtatlan legi mozgá- nácsadó|a, átfogi je|entéstkészÍbetL olajtársaságelnÖkeszámo|tbe arril, soknak minősÍtettükazokat,,, A tech- az esetrő|' Baranoff krono|igiaisorhogy azon a napon Xingu-gépÜkke|nikai berendezéseink, amelyeket fé rendben mutatja be a május 19-én repü|tek,amikor ő és a pi|ótaazono- nyek azonosÍtására szol<tunkhasznál- tÖrténteket. sÍEat|anobjektumokat|áütakmintegy ni, azonban ez alkalommal problémát 25 percen keresztÜ|.A brazil média jeleztek. Azonnal készenlétbe helyezMagán.és katonairepülőgépekkelis hosszan tagla|ta az ezredes beszá- tunk két F_SE és három Mirage- követték az ismeretIenjármÍiveket Mimo|ó|át'mígvégÜ|a RepÜ|ésÜgyi niszténium sajtótájékoztatót tartott és vamájus 23-án, |égi irányí1tók dászpi|iták nészvéte|éve|. miniszber,otávio MoA repÜ|ésÜgyi reira Lima dandártábornoka kÖvetkezőket nyi|atkozt'a:,,Este nyolc [május 19.J és hajnali egy (május Zo,J óra ktjzott mintegy húsz objel<tumot köveLtek a brazíliai radarok, Az objelúumok szinte telítettéka radarokat és félbeszakÍtottáka kozlekedést abban a régiŐban' Minden ilyen esetben, ha ismeretlen objektumokat észlelnek a radarok, a vadászpilitáknak fel kell szállniuk, hogy elfogják azokat. A radar csak szilárd fémtesteket és nehéz felhőket kÖvet nyomon' Akkor éjszaka nem volt felhő és hagyományos reptjlőgép sem volt az égen. Az ég teljesen tiszta volt' Radar esetében nem beszélhetÜnk optikai csalidás$

-'\

: ,1 4 , Sr.

"li

2009t02


a Sao ,,6.30 - Az e|ső ész|e|ések José dos Campos [Sao Pau|oá||am) repÜ|őtén|égiirányítóito| érkeztek. Két intenzÍvfényt |áEtak 33o fokos szÖgbenés köru|belÜ|15 kilométenne a toronytó|. 7 'oo _ Az iranyíEotoronySao Paulóban megerősfoSao Joséje|entesét, miszennt három e|sőd|egescé|pontot |átnak a radaron, s je|en|eg nincs más repÜ|őgép azon a terÜ|eten. B.oo - A clNDAcTA nyo|ccélpontot követeüt a radanképernyőktn. B.3o - Egy objektumotvettek észre távcsőve| a Sao José.i toronybó|. Firosas-narancssárga szÍnbentÜndökÖ|t, és egyértelmúíen |átszódtak a szé|ei. Megktze|ÍEettea tonnyot, majd visszavonult. 9.oo - Az o|ajtársaságXingu repu|őgépe' Si|va eznedesseIa fedé|zetén, |eszá|lási engedé|ytkért Sao Joséban' Mind Si|va, mind A|cir is észIelik 1o.55 - Az Anápo|is|égibázis nyo- Míiho|daksegítségével repü|ő objektumokat Pereira kapitány,a Xingu pi|ótajafé- mon követi az objektumokata rada- az azonosítat|an nyes objektumokat vetL észre 33o ron. A Mirage pi|ótaja,Viniato kapifokos szögben. A Xingu mintegytíz tány közvet|enÜ|nem |átjaaz ufót, de tÜkrÖződése,gömbfény, a radarok percig követte az ufókat. a cé|pontmegje|enika fedé|zetira- Üzemzavara'űrszemét,kémbo|ygók, 9.1o - A Xingu repÜ|őgép üsszatér: danján'Viriato kapitánykésőbba saj- mind-mindfe|vetődteka szkeptikusok hogy |eszá||jon' amikor egy újabbhata|- tikonfenencián ezt azza| magyarázza, és a tudósok körében. lgazábó|egyik mas, fényes targy repÜ| egyenesen hogy hiába kcivette135o km,zóra se- hipotézissem támasztja a|á a május Si|váékfe|é.A Sao Pau|critononykétje bességge|,az ufó cikcakkban nepÜ|t, 1 9.énttrténteket. |et |át: a Xinguétés egy ismeredent, egyiko|da|ró|a másikra, majd hirte. Geoffr.eyPerry brit űrkutató adta a uuóbbicsak 1 5 percce|későbbtijnike|. |enmegszűnta radarje|zés. IegkézenfekvóbbmegoIdást. Perry 9.20 - A |égiirányítóktzpontérte1 1 .oo _ A második Mirage F-103 szeninta Sa|jut-7űnál|omásró|kidobsíti a Légvéde|mi Parancsnokságot. felszá||Anápo|isnó|. tak néhánydoboz szemetet azon az 9.25 - A Xingu már éppen|eszá||- 11.15 - Kleber F-5E-se meg|át éjszakán, me|yek Brazí|iaktzépnyuna, amikor a Sao Pau|ó-itorony fi- egy tűzgtmbÖt, amit kÖvetni kezd gati része fe|ett értéke| a Ft|d |éggye|mezLeti,hogy egy másik objek- 1320 km/őna sebességge|'K|eber kÖrét.Ehhez kapcso|ódotbaz egyik tum tűnt fel 1 Bo fokos szögben dél- a kÖvetkezőketnyi|atkoz[aa sajtótájé- brazi| |apban megje|entfe|tevésis, re, ami ktvette Pereira kapitányt. koztatin: ,,Szabadszemme| is |áttam miszerint a NASA Solarwind szatelit9.3O - A Xingu megkezdiharmadik az idegen repülőt és a radaron is je tért vissza. |eszá||ásikÍsér|etét, amikon a |égi észleltem, ami 19 kilométerre volt José Cava|cantidandártábonnok,a irányfuokÖzpont újabbobjekbumok meg- elcittem. Az objektum balril jobbra Brazil LégvédelmiParancsnokság je|enésérehÍujafe| a figye|met.A haladt, majd emelkedni kezdett. Az megbízottjanem ért egyet a Sa|jut-7Xingu,háromezerméteresmagasság. Atlanti-óceán felett kTvettem egy da- és a So|arwind-magyarázatta|. A ko. ban, három fényesobjektumot|át re- rabig, Egyáltalán nem féltem, hiszen vetkezí! nyi|atkoztaa Veja magazinpÜlni a|acsonyana Petrobrás o|ajfino- kedvelem az ismeretlen dolgokat." nak: ,,Urszemét is lehetett volna, de mitii fe|ett,Senredo Mar fe|é.A Xingu 11.17 - A harmadikMirage is fel- nem az volt' Az űrszeméttel teli fémvégÜ||eszál|Sao José dos Camposon. szá||Anápo|isró|. dobozokat követni lehet a radarokon, 9.4o - Egy kerek a|akúobjektumot 13.oo - Mindegyikvadászgépvisz- amik esés közben nem vábortatnak ész|e|nek 32o fokos szÖgbeÉ. szatéra bázisána.'' irányt, és végig ugyanazzal a sebesg.5o - Egy fényes,sárga színűobAz ész|e|éstktvetően két nappa| séggel repülnek. Biztos, hogy nem jektum kÖnÖzkisebb fénygömbÖkkÖ- 1-l--l1 azonosÍlat|anfényes objek- ezt látták BrazÍliában, ahol a radarok rÜ|,amit 1 ,|o fokos szÖgbenész|e|tek. tum tért vissza Sao José dos egyértelműen mutatták, az objel<tu1o.23 - Az e|ső F_SE vadászrepÜ- Campos fo|é.Az ir^ányÍlótornyokban,mok folyamatosan változtatták a re|őgép' fedé|zeténK|eben Caldas a Légvéde|mi Fe|Ügyelőségné| és a pülési irányukat és sebességÜket." Marinho kapitánnya|, fe|szá||a Santa |égibázisokon egyarántlátták és a raVégÜlegy érdekes,rÖvidÜzenetkeCruz légibázisró| Rio á||amban. darokon is érzéke|ték a tárgyakat. Er- rÜ|t napvi|ágra,amit a USDAO - az 10'45 - A második F-5E vadász- re azonban nem reagá|takhivatalo- amerikai katonai attasé inodája Ftio gép pilótaja, Briso|a Jordao fe|szál| san a |égierőmunkatársai. ál|amban- kÜ|dÖtta DlA-nak,a VéSanta Cruzró|. Az e|ső Mir'age Számos hivata|osés nem hivata|os de|mi Hírszenzési|r.odának:,,A BAFF-103' Sidewinder és Matra raké- fe|tételezésszÜ|etett az azonosÍtat- nak [Brazi|LégierőJe|ső típusúta|á|tákka|fe|szere|ve, fe|szá|| az Anáoo|is |an objektumok ki|étévelkapcsoIat- kozásbanvo|trészemájus 19-én.'' |égibázisról Goias á||ambó|. ban. Meteorzápotl a te|iho|dvisszaLaskawy Ferenc

2009t02


[$to]kP$o* A roswelliufószerencsétlenséget követÍÍenegyreg}akrabbanés egyretöbb helyrő számoItakbe repülóíszerkezetek azonosítatIan szerteaz Amerikai ész|eléséróÍ| EgyesiiltÁ|lamokban. Nemcsakcivilek,hanem hivatásospilóták' a lé$íi$y területéndolgozókn mérnökök és kutat&fejlesztíÍ állami hivatalnokokis ielezték' hogyegy vagy több furcsaobjektumot, fényje|enséget tapasztaltak. az 1940cs évek |nc. ba||onosszemélyzetéhez Természetesen kÖthe- A katonaibázison történtészlelés A társaság munkatársai a |egna- után aIaposvizsgálatotrendeltekeI tő. 1950.es évek elején végén, az gyobb ba||onokat |őtműanyag kutató ezeka,, belsőjelentések'' ték fe| és kÖVettéknyomon az 25-Ös erősségű teleszkóppa| fe|szetitkosak voltak,s csak 194o-5o-es években.1949. ápri|is re|t nyomkÖvető. az utóbbi L0-L5 évbenkerültek 24-én Új-Mexikiban a ba||onos.csa- Apri|is 24én dé|e|őtt10 óra 20 elé. pat a White Sands Kísér|etiTerÜ|e- penckon az ottagú csapat egy kis' a nyi|vánosság dolgozottaz amerikaihaditenge- 35o gnammos időjárási ba||ont|őtt Jelenírásunkkét'1949es ten és -inányok rész|egéve| egyÜtt' fe| a fe|ső szé|sebességek részet kÜ|Ön|eges részletes a speciá|is Skyhook-ba||onok ufóészlelés repÜ|é- tanu|mányozására.A ba||ontMoore kÖvettea teodo|itta|egészen 1o.3o feldolgozásávalÍog|alkozik. sét teszte|ték.

Ezen kÜlÖnös projekt részekéntegy óráig, amikor a ba||onhirte|ene|tűnt. ba||on ki|Övésihe|yét az új.mexikii A csapat szabad szemmel próbá|ta északraje- megta|á|nia |éggtmbÖt,mikozben Arreytó| három ménfÖ|dre |ö|tékki. |fj'Char|esB. Moore |égÜgyi egy e||ipszisa|akúobjektumtűnt fe|az A szkeptikusokgyakran hangoaa!ák szakemben mérnÖkés ba||onszakén-égen.Az idegen tángy két és fé|szen nyi|vános fórumokon, hogy ,,még tő, va|amintnégyszemé|ya haditen- hosszabb vo|t' mint szé|es,és fehér egyet|enegycsi||agász sem |átott gerészettő|,a White Sands Kísén|eti színben tÜndÖkÖ|t.Nem vo|t fémes ufót'', éppenezértidegen civilizációk TerÜ|etró|megfigye|őbázist a|akÍuot-hatása, a napsugarak sem verődtek a,fehén az akbuá|isidőjá- ró|avissza.A szerkezetvégén é,s ismeret|en repÜ|ő szerkezetek tak ki és rögzÍEették nem is léteznek.Ennek e||enérené- rási adatokat a Skyhook-műve|ethez.szín enyhénsárgásba ment át' Nahány csil|agász,tudós és tapaszta|t A kÖvetkezi eszközÖk á||taka rende|- gyon gyorsan mozgotL,ezért Moone megfigye|ő gyakran számo| be szo- kezésÜkre: egy stopperira' egy nem tudta alaposanszemÜgyrevenni Egy perc e|vagy repÜ|őtár- ML_47 típusúteodo|it(fÜggő|egesés a te|eszkópsegittségéve|. kat|anje|enségekrő| vízszintessíkbanmozgatható távcső- teltévela tárgy eltűnt a horizonton. gyaknil. objektume|tűnése Az egyik|egrész|etesebb beszámo- ve| fe|szere|toptikai múíszenvízszin- Az azonosÍEat|an |ó' ame|yben manőverező, e||ipszis tes és magassági szÖgek,va|amint után 15 pencce|Moore egy másik a|akÚufiri| esik szó, a Genera|Mi||s távo|ságokmeghatározására]és egy időjárási ba||ontkÜldött fel a szé|énté!.!ra' 't*

.16

;).,:,.,;r,,

2009t02


kek e||encjr.zésére. A ba||onB8 perces repÜ|és Után,93 ezer |áb magasan szétrepedt,mintegy13 mérft|dre dé|rea csapattól' Ez a bizonyÍtéka annak,hogyaz ismeretlentargy nem a ba||onvo|t.Aznap üszta, fe|hőtlen vo|taz ég, nem látszódoütpára vagy kÖd. A furcsa tárgy nem húzot!maga után fÜstcskot. A szemtanúk semmilyenhangotnem hallottak.Egy Végte|enLi| csente|jesene|szigete|t, des terÜ|eten vo|tak Uj-Mexikóban' Nem járt arra auti, repÜ|őgépvagy va|ami|yen más, hangotadó jármű. A speciá|is csapat ész|e|éseaz egyik|egjobbanmega|apozottés |egautentikusabbaz ufótörténe|emben' ame|yet a rögzÍleüt je|ek is a|átámaszLanak.

Ím***+

for**

**

Y

HepüIrÍ korongoregonban fnr{t* **J r,*li*+

r|'r*{ **C rpd+y

a*}.r

ra r*l*

Egy szuperszonikuslaboratiniumnéhány munkatársaegy fémes,korong a|akú nepÜ|ő objektumot |átott az sokat végez.] Mindketben egy-egy A palacsintáhozhasonló uÍót szavahihető szakemberek |átták oregoni Rogue fo|yó torko|atától két percigfigye|ték a szokat|anjárművet. és fé|mérfÖ|dre 1949' május 24-én Mint e|mondták,a kÖna|akúszerkedélutánot ira tájban' A furcsa szer- zet nagyonvékonynak tűnt az átmé- hetven száza|ékáttudták megmagyakezet visszatÜkrtztea napsugarakat, rőiéhez képest, pa|acsintához Vagy názni. Mintegy tíz száza|ékesetében s szabad szemme|is |átszódott,hogy owencentesheztudnák hason|ÍLani a tÚ| kevésinformáció á||tnende|kezésa fémesfelÜ|etekoszos. Vízszintesen formáját, s a fe|ső t.észének végén re a megfe|e|őazonosÍtáshoz. Húsz nepÜ|t,meg|ehetősengyorsan, majd fÜggő|egesvezérsík|átszódott.A fér- száza|ékná| azonbane|égséges vo|ta hihetetlen sebességre kapcso|t és fiak nem |áttakszárnyakat,antennát, háttér-informácii,ennek e||enére két.három perc múlva eltűnt. A fényeket,propelIereket,sem pedig mégsemtudták azonosítaniaz objekszemtanúknakÚgy tűnt, mintha az motorna utali nyomokat.Az objek- tumokat' Tizenkétje|enségné| pedig azonosítat|anszenkezetneksemmifé- tum a |ebegéstkÖvetőenmegfordu|t nagyon részIetes Ieírást ta|á|tak, |e hajtiműve nem |ettvo|na. a fÜggő|eges tenge|yekÖrÜ|,ané|kÜ|,ame|yek közÜ| a |egrész|etesebbés Azon a dé|utánona |aboratirium hogy kilengettvo|na.A szerkezetvé- |ega|aposabba Rogue fo|yóná|ttrot munkatársa, három férfi és két ge, ahogytávo|odott,,,ráncosnak'' és tént ész|e|és beszámo|ija. Vé|eménő, egy csinakban horgászotb a piszkosnaktűnt, bár semmifé|ekipu- nyÜk szenint a két fontos szemtanú Rogue folyin. Nagy te|jesílményű táv- fogás nem |átszódott' technikai|ag igen képzettember,megcsÖvÜkke| figye|ték a halak ,,ugnándo- Három hétte|későbba |aboratóri- bízható,szavahihető'A vizsgá|atuto|zását,,,amikor a távo|ban,északke|et um munkatársaibeszámo|takaz ész- si tanu|mányához,a B|ue Book Profe|éegy furcsa kör a|akúobjekuum |e|ésÜknő| a Moffett Fie|d-ihírszerzési ject Special Report No. 14-hez,a tutűnt fe| az égen.Perceken kenesztÜ| inodának,ame|y azonna|ivizsgá|atot dósok kétrajzot csato|tak,ame|yeket nérték,ahogy a tángy |ebegett,majd nendeltel. az Ames |aboratórium munkatársainagy sebességge|dé|iirányba e|re1952-ben a Blue Book Project nak beszámo|ójaa|apjánkészí1|ettek. pÜ|t.Az ég tiszta vo|t, és a nap ép- megbizta az ohio á||ambe|iBatte||e Az objektumnó|szó|ó |eínásokegypen a hátuk mögcitt volt' Szabad Memorial Institute-ot,hogy statiszti- érte|műenmutatják, hogy a szemtaszemme| |átták' hogy a tárgy sima kai fe|méréstkészÍEsen az 1947 és núknem ha||uciná|tak, s nem is kÖfe|Ü|etű,amin meg-megcsi||antak a 1952 kÖzÖttész|e|t repÜ|őcsészea|- zönséges repÜlőgéprő| van szó. Trénapsugarak,s a fo|ddelpánhuzamo- jakró|.A vizsgá|atfő tanulmányának, fáró| sem beszé|hetrjnk' hiszen az san ha|adt. Amikor korÜ|belÜlegy amely a Stork Project nevet kapta, az esetet sokáig titok ovezLe - a |abor mérfo|dnekoze|Íbetbe meg a szemta- vo|ta cé|ja,hogy e|döntsék,van-e kÖ- munkatársaita munkájuksorán vénÚkat, tisztán kivehető vo|t, hogy vetkezetességés ÖsszefÜggés a meg- gig titoktantásra köte|ezték, ráadánem adot ki hangot. magyarázott és a megmagyarázat- su|, ha vicc |ett vo|na,arró| a sajtó Két szemtanú,egy műszakirajzo|ó |an' fÖldiész|e|ések kÖzÖtt.A Batte||e biztosan írt vo|na. Továbbá a titkosés egy szélcsatorna-műszerész, a tudósai a |égierőnéhánytisztjéve| kÖ- szo|gá|atsem foglalkozottvo|na enyMoffett Fie|d-iAmes Kutató Labona- zÖsen e|ősztr e|emeztékaz cisszes nyire mé|yrehatóan az uggyel'TÖbbtórium munkatársai egy távcsÖvÖn ész|e|ést, miszerint azonosÍLhatóak-eszÖr kiha||gatták a szemtanúkat,akik - egymásti| fÜgoszboztak.[A San Franciscótó| dé|re a |átotLobjektumokVagysem' minden a|ka|omma| - Ugyanaztmondták e|. jobb munkát get|enÜ| ta|á|ható|abonttbbek kcizottrepÜ|ő- A tudósok a |égierőnél gépmotorokkaIkapcsoIatos kutatá- végezLek: a 32o1 ész|e|és ttbb mint Pus*ay Gabriella

2009t02

t 17', i:,:.....,iii


t|lttrr -zft3

|

FI

I

I

11 ytko|aTes|a19o5-benpub|iká|tismeretek részben e|veszLek, Más

pedig a szkeptikus tudo"0"J, "1"il,nl,részÜket 1 l'J3ij'' ul mányfi|ozifiának köszönhetően e|tit\ #,Tlo hogy Teremtőnek kÖszönhetjÜkaz ko|táke|ő|ünk,nehogymár mindenki

'a e|elGromosságotis. |sten tehát oda- részesÜ|hessenva|amifé|e isteni adoadta nekÜnkaz ingyen energiát, de mánybó|ingyenés adómentesen. mi még nem tud|ukazt a|ka|mazni, Mint már em|ÍEettem,a fizikusok mert nem értettÜkmeg a haszná|ati kétszáz éve pribá|ják megérteni az utasÍ!ásbanfog|altakat.Ezént most elelGromágnesesenergia hatásmenekünkke||majd kita|á|ni, mi is ez az chanizmusát. A je|enleg elfogadott égifurfang. elektrodinamikai modelltMaxwellttlA fizikusokmár kétszázévepróbá|- tÖtt részecskékrő|fe|á||ított hipotéziják megérteniaz e|ekLromosság|é- sére épÍbették' de ez nem adott ványegét,pedig már vagy 45oo éveé|t laszt arra, hogyan terjed az energia A2000 évesbagdadieIemmodern, l arab iparosok is készÍtetLek e|ekuro- térben. Lee és Yang száz éwe| ké- kísérIetiváItozata I mos eszkÖzÖket. A bagdadie|em és sőbb a szimmetria sérÜ|ésében |átmégsok más e|elcrodelejesa|ka|ma- ták meg a mego|dást.E|mé|etük sze- pó|us tu|ajdonságukrévéntéren".gi I tosság bizonyÍtja, hogy az emberiség rint ,,mindentÖ|tttt részecskepo|ari- át cseré|nek.'' A fizikusoka fo|yamatl egykor megkapta ert az intergalakti- zá|jaa kÖrnyezetét.A tö|tÖtt nészecs- mode||ezését hagyományosmatema- | kus tudást, de a tÖrténe|em során az kék ktrnyezetÜket mindig el|entétes tikai módszerekke|már nem vo|tak I poIaritásÚ á||apotra kényszerÍtik, képesekmego|dani,és időve|a ,,sta. l másképpen foga|mazla az e||entétes tikus e|ektromágneses mező', foga|- | próbálják A Íizikusok 200éve virtuális részecskék a di- ma is e|avu|t.A természetbensem. I megérteni az e|ektromosság Ényegét po|anitású mi sem lehet statikus, csak dinami- I kusan vá|tozi' mint a frakuá|a|ak'"-| tok, ame|yekete|ősztr egy francia I matematikus,Mande|brothatározott I meg' Ezek után már a maxwe|limeg- l foga|mazáshozcsak a maradi fe|fo- ! gású fizikusok ragaszkodnak, é" I szkeptikusanfogadjákaz úife|fedezé| A fraktá|okatMandq[brotcsak újra I fe|fedezLe,mivel azt már az arab ma- | tematikusok és az épÍtőmestenekI több száz éveismenték. I A vákuumbó|érkező,,ingyenenergi- | át'' sem képesekmegértenia szkepti- | kus fizikusok,számukra ez a foga|om I is egy fekete |yuk a tudomány kék I egén.Ezért talán érdemes a tiszEán I |átas érdekébenbekukkantaniegy f*. I kete |yukba,hogy megérthessÜk.az l örvény|ő vákuum á|ta| ke|tett elektro l mágneses energia lényegét. A fekete ] |yukak vo|taképpenaz univerzum ]

ffiff

2009102


l --'Í.i:{;.'

{i5$..]

;rY'*i.

semmi sem lehet szupersűrű,,tér-idő-energia-anyag'' mazL a hatezer éveélt kínaicsi||agá- A természetben a|akzatai.KÖrü|öttÜkjtnnek |étrea ga- szok jin és jangkéntismerték.ok már statlkus,csak dinamikusanvá|tozó |axisok,de öreg ga|axisrendszerekben tudtak azt, amit a NASA kutatói csak megta|á|hatóka fiata|, kisebb fekete most kezdenek felfedezni, hogy az túráibó|jön |étre.A k|asszikusfizika |yukakis. A fekete|yukvo|taképpen két anyagitt vá|ikenergiává.A gravitaciós nem ismeri e| a Szaharov á|ta|meggigantikus neutroncsillag Iszuperszi- energiacentrum beszippant|akÖrnye- foga|mazott'á||óhu||ám-burokba zárt |árd á||agúJanyagha|mazánakközts zete anyagitermészetűtérstnuktúráit, energiahalmaztmint dinamikusan ktrpá|yáraállásáva|kia|aku|ó,,gravitávirtuá|is részecskévé aprÍtja,és for- vá|tozi anyagi természetű térstrukciós energiacentnuma''. A kétellenté- gástenge|yementénenergiakéntkisu- tÚrát, pedig ebbő| |evezethető tes polaritásúszuperszi|árdanyaghal. gározza, Einstein nagy á|ma, a ,,nagyegyesÉ Ez tÖlti ki a ga|axishomogéngravi- tés e|mé|et''.o már sejtetL va|amit, Az ősi bagdadielem egyik tációs hu||ámterét és az anyagivi|á- amikor 191Z-ben kijelentette,hogy Íennmaradtpéldánya gunk is ebbő| épÜ|fe|' Ez a hihetet|e- ,,a tÖmeg nem más, mint energiák nÜ|nagy energiájú,1oa3 Hz frekven- összessége,,.Ert a gondoIatkísér|etet ciá1úvirtuá|is részecske fluxusát a fo|ytaüta 1965-ben Szaharov ,,az gravitációs enengiacentrumtó|kapta, anyag nem más, mint egy hármas álezért képes hatni a ga|axisminden lihullám-burokrendszerbe zárt enerpontján azonos intenzitással. Ma giahalmaz, mely belső tárolt energiámég nagyon keveset tudunk mind- jával arányosan torzítja a kornyezete ezekrő|, ezért ál|Íuják egyes fizikusok, homogén gravitáciis hullámterét. A hogy itt ta|á|ható [sotét erőkéntJaz belső burokhullám frontstatikus, a univerzum energiá|ának kilencven kozépső mikrogravitációs, mÍg a ktjlszáza|éka.Az univerzumtehát nem ső mágneses erőteret gerjeszt,,' Üres, hanem ga|axisokban csoportoEzba hármas hu||ámfrontotnevezte su|t, virtuá|is részecskékke|te|Ített e| az a|ter-naivés á|tudományostérszázmi||iárdnyidinamikusan vá|tozó energia-kutatásAndrej Szahanovtiszfraktá|strukLúra. Az energia, va|a- te|etére A,/S hu||ámfrontnak,de a mint a sztatikus, a mágneses és a szkeptikus fizikusok egye|őre ernő| a gravitációs erő is ebbő| a hatodfokon ,,nagy egyesítéseImé|etrő|'' ha||ani szuperponá|ódottvirtuális részecs- sem akarnak.Ezek után nem csoda. kékdinamikusanváltozó frakbá|struk- hogy a Teremtő á|ta| biztosítottin-qs

2009/02

nff

k",;,,g'*


....r':i:+:::i:',

.'::=::=-.::S

='-'

r.

- -

gyen energiábi| csak néhánymagányos fe|ta|á|ószabadenergia-kicsato|ó készÜ|ékéve| tudotL ideig|enesenvéte|ezni,mÍgaz energia|obbie| nem vette a kedvéta potyázástó|. A többségnek maradt az egyre eme|kedő vi||amosenergia-ártarifa,no meg a boszszankodás, hogy már megint va|aho|, va|akikjól keresztbe tesznek nekunk mindaddig, mÍg a szabadenergiahasznosító berendezések prototípusait erőművi méretűvénem fej|eszLik' Pedig már megtapaszta|ták,hogy a nagyméretű térenergia-hasznosító berendezések nagy antigravitációs anomá|iát okoznak, és károsan hatnak a benendezésekszerkezeti,va|amint a keze|őké|őszerves anyagaira. Szerencsére, |sten ajándékát senki nem tudja szabada|omma|kisajátíta. ni, a térenergiaminden embent egyaránt megi||etőősi juss. Remé|em,hamarosan eljtn az a korszak, amikor kÍnaivagy indiaifiata| e|fogadták magyarázatu|, hogy a A Nagy.Piramis 4500 éves katasá. tudisok á|taIkifejlesztett,és szorgos rombo|ás a Teremtő |sten bÜntetése rófa.előrejelző és .tú|élőobjektum szakmunkás kezek á|ta|tsszeszene|t, - korábban e|kÖvetettbűneikért.Maszemé|yienergiaigénytkie|égÍtő tén napság már kissé erőltetetL magya. ahogy azt a Bib|iaá||Ítja, hanem kedenergia-kicsato|ókészÜ|ékek sokasá- rázat |enne a ft|drengések,szokő- vezőt|en fö|drajzi he|yzetÜk okozta ga á|ta|tenmelt vi||amosenergiáva| árak, hurrikánok pusZÍbrásait az em. VesztÜket. Szerencsét|enségÜkre vá|thatjukki a - pénztárcánkatés a beriség gyar|óságának következmé- geo|ógiaitörésvona|raépÍbették mind ktrnyezetünket sú|yosan terhe|ő - nyekéntérte|mezni'A misztikus kÖd a kétvárost, emiatt 3600 évea sokorszerűt|enerőműveket. fe|szá||távalegyre ttbb ember sze- rozatos fÖ|dnengések ktvetkezbében Minden történe|mi korban vo|tak retnémegértenia ktrnyezeti vá|tozá- a fe|színrekerÜltfÖ|dgázkittirések mitermészeti katasztrifák, me|yek sok va|ódiokait. atL vá|taka tűz marta|ékává.("A Nap egész ku|túrákatVagy városokat tG Ta|án ennek ktszÖnhetően a )(X|. megállt az égen, a Ft,ld nytgtjtt, és nt|tek e| a Ft|d.'színéről.E|ődeink a századbanmár nem minósu|istenká- bÚzös lehelete lángba borult, ígybűn. ktrnyezeti Wff,zásokat még miszti- romlásnak a tÖnténelmikorok írásos hődött a balga nép, míg minden pakus égijelánségként é|ték meg, ezért em|ékeinekátértéke|ése. Az í és új- rázna a pokoltüzében meg nem tisztestamentumban fog|a|tmÍboszokról tult'',J Manapság ezt Úgy monda. Ma már sokan átértékelik sokan pribá|ják |ehántaniaz emberi nánk, hogy a vét|ená|dozatokrossz a történelmikorok dokumentumait képze|etá|ta| rárakott fantazmagóri- időben, rossz he|yen tartózkodtak, ákat, mive| koztudott, hogy minden ennek ismenetébennem árt megér|egendánakvagy mÍbosznak a magja teni, mi is zaj|ikktrü|ttbünk.A Nagyva|is eseményeken alapszik.A bib|iai Piramis épÍtóiis így gondo|kodtak, tízcsapás, a zsidi-keresZény kultúrkörben á|ta|ánosane|fogadott,és az A bagdadi korsó eredetijéveIazonos izrae|itákegyiptomikivonu|ásáhozko- másolat vil|amosenergiátbiáosít tődő történe|mi eseménynekszámÍt, az arab ku|túrábane^ az eseménysort másképpen érte|mezik. Háromezerhatszáz éve g|obá|is katasztrófasorozat dÖntötte romba a Fö|d minden pontjánaz ember a|kotta építmények nagy részét' Az infrastruktúrábanje|entős károk ke|etkezLek,me|yeka népességcsökkenéséhez és a tú|é|ők e|vándor|ásához vezettek' Jerikó ősi városa már tÍzezer éve |étezett,de bizonyíthatóan tÖbbszÖris romba dőlt, majd a tú|é|őkvagy betelepÜ|őkezt ktvetően újjáépítették. Szodoma és Gomora bűnts városainak|akói sem az emberi bujaság miatt puszbu|take|, mint

2009102


ezért vájtak ki, raktak haIomba kétmi|lióháromszázezerdarab ktze| kéütonnáshomokkőttmbtt az egyiptomi sivatagban'Ma már kÖzbudotL, nem hogy ezt a csodás épí|rnényt zsidó rabszo|gák,hanem arab etnikua|kották.Napómú mesterember^ek |eont |enyűgotc,az ókori vi|ág hét csodájának máig fennmaradt egyet|en remeke, ezértaztÁnaz egyiptomi hadjár^atárajelentős számú kutatit vitt magáva|,A franciák sikeresenkiíirtéka briteket Egyiptombó|,ezután |ázas gyűjtÖgetésbekezdtek a Kirá|yok vo|gyében.Nagy |e|kesedéssel lfltattak minden oaoinusztekencsre íroütvagy kőbe vésettemléket. tudták A rosettei kő segÍtségéve| megfejteniaz óegyiptomi írásje|eket' ennek kÖszÖnhetőenkaphatbunkbetekintésta papirusztekercsekenfenntervdokumenmaradt piramisépítési táciik zseniá|istechnikairészleteibe. Az 18oGas évekközepéigminden európai kutató Úgy vé|te,hogy az e|mé|etimatematika és a geometria |á|takviszont zavanbaejtő technikai A sorba kötött elemekbő| építettek alapjaita gorÖgÖknekkÖszönhetjÜk, megoldásokat, ame|yek szerepéncílgravitációs huIlámdetektort csak későbbderÜlt ki' hogy az ógÖ- mind a mai napig tudományostalálrtg tudásbázis is egyiptomiismere- gatások folynak.A piramis épittése- A bagdadikonsóta sivatagihomokvésőkethaszná|- bó| ásták ki [az eredetive|azonos kiviteken nyugszik'Ta|ánennek kÖszÖn- kor bronzbó|készÜ|t hetően vá|tfontossá az ango|,belga, tak, me|yeket az ásatások során telű rekonstruá|tmáso|ata' je|en|eg régé- iS képesekvi||amosenengiátbiztosi fnanciaés némettudományosközué- meg is ta|á|tak.Az alka|mazotb |eményszámára is az óegyiptomiku|- szeti tudomány egyik |egnagyobbta- tani). A fűtttt katódú kije|zőegység túra kutatása. Vensengve kezdtek |ányaaz, vajon mikénttudtak a puha egy danderai domborművÖn|átható, kéreg- míg a kÖzpontiegységevég|egelveásatásokba, és mÚzeumaikszámára bronzvésőketcián-hidrogénes fe|vásáro|takminden e|őkerÜlt Ie|e- edzésse|szuperkeménnyévá|toztat- szetL. tet' A Nagy-Piramist sem kímé|ték'ni. Ezek Után már az sem okozhatotb Az iszovetségi iratokban em|Íbett hogy 45oo éveismer- frigy|ádaIegendájaaIapjánrekonstrumivel nem ta|á|takrá a bejáratára, meg|epetést, dinamittalrobbantottaklyukataz ol- tékaz elektromosságot.Képesekvo|- álták a Nagy-PinamiskÖzpontiberenda|án, és így hato|takbe a 45oo tak ga|váneIemeketsorba kötve dezését,ame|y nem más, mint egy A piramis belsejé- eIektromosan gerjesztett fűtőszá|Ú kicsato|t L C/C rezgőktr [ame|ya évesépítménybe' ben nem vo|t sem ha|ottiszarkofág, diidából és kicsato|trezgőkÖrbő|gra- kapcsolásiváz|atonszaggatotLvona|ame|ya fáraó vitációs hu||ámtérdetektort sem belső falfestmény, épitteni' |aIhatáro|t)' szo|gá|tavo|na,taA Nagy-Piramisbe|sejében tú|vi|ágí kényelmét kamnák, A zsidi-keresztény kU|túnktrben termek, folyosók, szűk csatonnák és tevékenykedőkutatók számára ez a egy kútis ta|á|ható.A be|ső fe|Ülete- fe|fedezésje|enlegmég te|jességge| Tudósok rekonstruáltáka Nagyken sem vésett,sem festetL dÍszítés e|fogadhatat|an, zavaros énve|ésnek Piramis központi berendezését nem látható' pedig az eddig minősÜl, és az arab vi|ág kutatói is fe|tárt va|amennyisírkamnát gyanakodvafogadják e| mindezeket, az egyiptomi épútőkgazda- de kínaivagy indiaitudisok már ta|á|gon díszÍbették. A monumen- koztak saját ku|túrájuk|egendáiban tá|is épíltmény be|ső punitán hasonIian megmagyanázhatat|an kia|akÍtása, va|amintaz ak- műszaki eszközÖkke|.Az emberiség narendszenében ta|á|tureg- a XX|. század második fe|ébenismérezonátor-kamrákmiatt bát- te|ten megtapaszbalja a 3666 évenran kije|enthető,hogy nem te bekövetkező g|obá|is kataszLrófaku|tikuscé|bó|épÜ|t,hanem sorozat puszLÍbásait'Ta|án 2o76-ra egy 45oo éVeskatasztrófa- a szkeptikustudományos e|it is kée|őreje|ző és -tú|é|őobjek- pes Iesz át|épni saját kicsinyes tum. A beépittett techno|igi- kor|átait, és az embeniségsikeres áját részben széthordták, tú|é|ése érdekében hatékonyan haszmajd e|ődeinke|fe|edett tudorészben megnongá|ták, nositbja ezért nehéz fe|ismerni az mányát. Novák Péter építőkeredeti szándékát.

2009t02


funeffi

r,,l

|

,

vot|,! L-aszlo

---

l,

helugóh*torlé

éhányéwe|eze|őtt az Ufómagazin hasábjainegy igen érdekes harmadik típusúta|á|kozásról szó|ó |eírást o|vashattunk.A fÖ|diembert meglátogató ufonauta a ktvetkező mondatot mondta: 'A fÖ|di civi|izációcsak egy do|ogbane|Őzttt meg minket _ az építészetben!''. amolyan galakEz a kinyilatkozbatas tikus vensenyreés kihÍvásrahÍvjafel a figye|met.TÖbbekkozÖttarra, hogy a hozzánk |átogató fejlettebb fajok egyike versenybená||ve|Ünkaz életés a tudomány terÜ|etén.Sokat sejtető kije|entésÜketérdemes tÜzetesebben megvizsgá|nunkés átgondo|nunk,figyelembe véve, hogy egy á|ta|unk fej|ettebbfaj képvise|G techno|ógiai|ag je á||Ította ert az ő és a mi civi|izációnk Összehason|ításaután. Mai, fe|gyorsu|t vi|águnkbanaz ember azt gondo|ná, hogy saját tú|éléseérdekében csak az Önmagáva|szemben fe|á||ított i||eWeversenyezik. időve|,,harcol'', De nem errő| van szó! Michio Kaku Az idegen civiIizációkban is mindenki fizikaprofesszor tÜkoruniverzum e|- tikai megva|ósÍthatóságe|ve, me|yet a legjobb tudása szerint teszi a dolgát próbá|nak a|átámasztani. mé|etéreaIapozva kiderÜ|, hogy fizikaiIag számta|ane|térőidőzónában és uni- Egy-egye|gondo|ástmeg ke||vizsgá|is, kiindu|va Ietes társadaIomban va|ószínű|eg kémiai|ag verzumban é|ő fajtársunk |étezhet, ni bio|ógiai|ag, akik versenybená||nakve|Ünk.Tekint- az emberi szervezet tÖrékenységébő|nincsenekkiskapuk,me|yeka kibÚvisuk át a |ehetőségeket,mifé|ever- és fájdalomtűrőhatárából. VégÜ|'de kon kenesztÜ|az egyes egyedeket a senybená||unkegy vagy tÖbb párhu- nem uto|sósorbankÖvetkezika csil|a- másik e|évagy ft|éhe|yezik.Mindenzamos civi|izációva|!Mint a* az ide- gászat és a csi||agkÖziutazást meg- ki |egiobbtudása szerint végzia dolminden. gen |átogatótó| megtudtuk, az épÍbé-kÖnnyítőeszkÖzÖkmérnoki|egés mű- gát, mive|a végeredménybő| szetben mege|őztÜkőket. De minden vészi|egis kivá|ó megkreá|ása.Fe|e- ki egyformán részesu|.Természetemás tudományágbanfáziskésésben |őt|en dtntéseket ,,odaát''sem hoz- sen ez nem azt jelenti, hogy az egYik sa- hétena tudós műveli a fo|det' a mávagyunk.Ezekszerinta ,,konkurencia"nak, hiszen azza| veszé|yeztetnék ját sikon pedig a hozzáértőfo|dműves.A é|etét. és biztonságát jár: fajtársaik fizika, bimatematika, a e|őttÜnk plógia, kémia,fi|ozófia,csi||agászat, Ezért az é|etminden terÜ|eténigen |egfontosabbteendő a szakágak oszfi|ewe a művészetterén is(!?J. Ezek kÖrÜ|tekintőenjárnak e|. Pontos és szehango|ása'amive|minden egyed az a|apvetőtudományágake|enged- pnecíz számÍEásokka|és tesztekkel hozzájáruIsa!át társada|ma ttkéleteMi' emberek ettő| a fi|ozóde e|jutnaka tÖké. sítéséhez. minden fej|ődés- apró |épésekben, hetetlen,,ke||ékei'' letes társada|omig,me|ybenminden fiátó| és vi|ágnézettő|sajnos még ben |évőcivi|izációnak. mindkéttársadalom egyed biztonságban' boIdogságban messze vagyunk.De mint azt a FÖ|E|ső lépésként - a cé|nem példa mutatja dtn kÍvÜ|i é|etét' é|heti fi|ozofá|nikezd az őket ktrÜ|vevőuni- és egészségesen Ezek a gondo|atoknéhányember- e|érhetet|en,csak fáziskésésbenkökiaknázásáriI Verzum miben|étérő|, utópiánaktűnhetnek,de a ttké- vetjük a fej|ettebbcivi|izáciikat. Fejnek a matemakoveti Ezt, és re|te|meirő|.

pr:

2009t02


lődnÜnkviszont Önmagunkka| szem- nyait haszná|vaimmár az e|ső fokon ben is kote|ező!Mint azt egy másik ál|dogá|.Nevet az Új csibékeset|enséharmadiktípusúta|álkozásná|kijelen- génés tovább á|modozika tyúkó|ban tetue egy ft|donkívÜli: 'A je|en|ega |évőksejte|mesvi|ágári|.Az anyja,ha Fö|dÖn é|őemberek univerzumró|al- ke||,a kakasnakis nekimegy,óvja és kotoüttudása és képemeg|ehetősen védi,sőt fo|yamatosanoktatjacsemehiányos',' téjét,remélve,hogyji szu|ő módjára Ez a kijelentesnem azt jelenti,hogy a tyúkó|igvéde|mezhetiőt' De ez az az ember semmit sem tud a kÖrÜ|Öt-á||apotis csak átmeneti! te |évővi|ágról,csupán annyit,hogya KtveWe az átmeneti fokozatosság párhuzamos civiIizációktudásához e|vét,e|gondo|kodtamrajta, kivetÍWe képeste| vagyunkmaradva. Ttbbek a csibeszisztémátaz emberiségre, kÖzÖüb azt sem tudjuk, kik és miért vajon2oo8-ban me|yik|étrafokon á|lhozták|étremestenségesen a pánhu- tunk. Már nem kergetjÜkdárdákka| zamos vi|ágokat.Vagy ezek - a szá- és kőba|tákkala vadon á||atait,de munkra titokzatos vi|ágokmindig is még sejte|mÜnksincs a fe|ettÜnke|- Tudjuk' hogy a párhuzamos civiliációk |éteztek,s ame|yekbenegy fajhoztar- terÜ|óvilágegyetemcsodálatosrejte|- tudásához képest el vagyunk maradva tozi - a |ogikusangondo|kodó|ények meirő|. Van mán szánnyunk,amive| egymássaI rivaIizá|nakaz é|et, a ,,repkedhetÜnk,' bo|ygónklégkorében' kon, saját vi|águkbantovább á|mofennmanadás,a fej|ődésés a tudo- Van rakétahajtóművÜnk, amive| né- dozni,vagy |éptessÜk fe| őket is egémány mindentenü|etén? hány százezer ki|ométerige|távo|od- szen a tyúki|ig?Az emberiségtitokSőt' azt sem tudjuk,csak sejtjÜk, hatunk á||andó |akóhe|yÜnktő|, de Zatos mú|tjábó|va|ószínűsÍbhetó, hogy más időzónában vagy univer. még mindignem tudjuk,mekkora az hogy az e|mú|t évezredeka|atbvo|tak zumban e kétvensenybená||ó embe. univerzum,mi és kik vannak a tÚ|o|- o|yan,,torznak',nevezett tojás|akók, ri faj fe|ettegy mégfej|ettebbcivilizá- dalon. akik renitens mivo|tukbó| adódóan e|cii tagjai fe|Ügye|nek és e||enőniznek Azt meg végképp nem tudjuk,hogy jutoütaka tyúki|ig.Ezb a tézist erősímindkettőnket.Vagy netán fo|yama- saját ''tyúkanyónk'' mi|yenhosszú tá- ti néhányo|yanufóész|e|és, ame|yektosan ,,tene|getnek'', oktatnak és be- vúe|képze|és a|apjáneme|fe| minket né|a szemtanúkaz űnhajóbó|kiszá||ó fo|yásoInak mindannyiunkat? a piszkos |étrafokktvetkező fokára |ényeket ősi maja, il|eWeegyiptomit|GyerekkorombanszÜleim azt tanÉ és miért.Néhánycsibénkazb á||ittja,ttzetet vise|ve|átták. Más ész|előka tották: ,'Fiam,az é|eto|yan,mint a ta|álkozotbtyúkanyóva|,és |átta ga- Ft|dÖnskandinávtípusÚemberekhez tyúk|étna' Flövid, de végigle van pisz- |aktikusűnhajóját'Más csibékfantá- hason|ittotLák a látogatóinkat.A fokokÍtva!''Csak most, negwen éwe| ké- ziadús, torZ toiásIakóknak nevezik zatosság e|véné| maradva viszontissőbb gondo|tambe|e mondaniva|ó|ukőket, és szárnyak, i||etvetapaszta|at mét kérdéshaImazokba bot|unk. beltartaImába' FlÖvidis, piszkos is, híjánbesétá|nak temp|omukbaés toA fÖ|diélet megjelenéseóta nem de fokozatosaneme|kedik'A tojásbó| vább á|modoznak.A ,,torz''tojás|akók vo|t más énte|mes|ényaz emberen kike|őkiscsibéneka tvúk|étra e|ső fo- végkimeru|ésig ha|szo|1ákigazukat, kÍvü|'aki e|jutottvo|na a csúcstechka is e|érhetet|en ÖiÖkkéva|iságnaktudva, hogy van mégfe|ettÜk|épcső- no|igia aIkaImazásáig?De vo|t!Né:Únik.Sejte|mesincs nó|a,mi várja őt fok, nem beszé|vea tyúkó|ban|évők hány e|téríltést ktvetően megtudtuk, =z uto|só |étrafokfe|ett |átszó tyúkó|- tudásári|, me|yetszeretnéneke|sa- hogy embertársainkta|á|koaakmár =a^.Az idő mÚ|ásáva|és tapaszta|a- játittani. po|ip,piIlangó,sőt évmi||iók óta kihalt tai ;'.arapodásáva|rájÖn, hogy szár.A |egfontosabbkérdésmégis az, pikke|yes,hÜ||ószerű,dinófé|eufomi |egyena szkeptikusVo|ttojásla- nautákka|is' Ezek a harmadiktÍpusú kókka|az igazság napvi|ágrakerÜ|ése ta|á|kozások egyérteIműenbizonyitbSámta|an szemtanúá|Iítja'hogy járt után' Hagyjuk őket az e|ső létrafo- ják' hogy a dinoszauruszoktÖbbsége a galaktikusűrhajó belsejében megrekedt tudásbázisuk egy bizonyos ,,|étnafokán',, ezze| is előidézue az űrbő|jövő, kipusztu|ásukat e|ősegítő kataszbrófát. Az i|yenje||egűcik|ikus korforgás tehát kivetílthetőaz emberiségjövőjére is. Egyes ,,renitens,'gondo|kodású emberek a mú|tban is vo|takés a jÖvőbenis |esznek! Ha mindezekenátnágjukmagunkat, nájthetÜnkanra, hogy a Fö|det 'átmeneti|egbitor|ó''emberiségnekkis hányada fog e|jutniaz idegenektudásszintjéne'A tÖbbieknekmég noveszteniÜkke||a ,,szárnyaikat'', mert megrekedtekaz e|ső |étrafokonés mesebe|ihiwilágukcsarnokában,saját val|ásuktemp|omában,vagy időve| kipusztuInak, mint a Ft|dÖntÖbb mi||iiéveé|tegyedeiktÖbbsége! l

2009t02


I

mcs.ál& | frhol mes.ál&

a tmü.nnilátrÜ.ll

ki|encvenesévekbenMagyarországra is szinte robbanás\szerűen behato|ta New Age I fogva materiasze||eme:a je||egéné| r témák|istatudomány á|ta|neg|igált kÖnyvjelent meg és rengeteg konyv ban rengeteg fondu|t éndek|ődése igen soÜem6". igen sok ember e.o"r.lááJ=" mint a l tén felé,Í#Í az o|yanizga|mastémák paranonmá|is|e|enségek, az ufók' a való kommunikácii, a sze||emekke| spirituá|is gyógylbás' az emberiség megma eredete, a megmagyarázhatatlan o|yanemberi természetije|enségek, me|yeknekmég és á||atiképességek' ol a pszicho|ia |eírásais gondot okoz giának és a fizikának, nemhogy a magyarázata...A tudomány mindig kÖis a hit és a va||ások,,i||etékességi mindazok a je|ensége. uta|jamindazokat r.ébe'' ket, me|yekkela maga módszereivel nem tudotLés nem is akart fog|a|kozni, és ez még ma is ígyvan. Csakhogy az o|yantémák, mint a sze|leé|mek, a teste|hagyás,a ha|á|kÖze|i De vajon miént|enne az b mények,a távo|ú|átás' a távgyógyí- A láthatat|anvi|ágok-hordozzák jövőnket és a múItunkat a az r az emberek érdek|ődése iór.e"'iraz emberi etme tas, á mágia, fe|éfordu|,és hogy az I szerŰ é|vezetei tő ereje, ai a||atol.te|epatikusképességei,.az idegen (máj dimenzii'beli'1 Csakhogy mikÖzbenez a hatalmas, I emberi e|me fej|ődésea technikai l vá|t informáciitömeg I csodákban testesÜ| meg' nem pedlg ] |átogatókka| Ösz. hozzáférhetővé i||etvefÖ|donkÍvÜli) jeÉnségek és és egyszerűbbé gyorsabbátetbea tá- | a spirituá|isébredésirányábaha|ad? ] hozhati szefÜggésbe hosszan sorolhatnánktovább -' nem I jékozódást,ugyanakkormeg is nehe- | A spirituá|isébnedéstsem a tudoo|yan témák, melyeknek magyaráza- | zfuette az információk értékéneka I mány, sem a technika szédÜ|etesfejaz igazság és a fé|reve-] tooese, sem az embe19k bizony[a|an át- | megÍlé|ését, tát a va|lásokvagy akár a tito}.otia erősÖvehettékvo|naatudománytó|. A ma- | zetés megkÜ|önböztetését. A mo- | értelműés tarta|mú,,hitének'' póto|hatja. hit, bármi |eA nem nadése és képi eszkozÖkke| gondo|kodiknak fóként dern, gukat racioná|isan I | A A

iilffi-l'u,****+*-i I *i.lí"Jn:'g=*'ffi Fü=;fr:J l

a mag3"Tí{i14:i!í ket,meryékret l

I ["d]t'rfrTnl,li*#{[

minosiiuo embe- gyon rÖvid, gyors kommunikációsI ovenis a tárgya,igenenősenkor|áés szkeptikusoknak é9az igazság.egyszenűenI módszerekke|működtetetteszktzÖkI tozzaa gondolkodás1 rek ezeketa je|enségeket rrőgyamia I haszná|ataazonban|erontottaa nye|-| keresést. A tudományban való hit azza|hárÍ$ákelmag-uktot, az embe- ] sem sokkal jobb, mint a va||ásos;a számukra ,,nem biányíthati ,.vagyis I vet, fokozatosan|eszokLatja az Összetet-|tudományos teóriákban rengeteg a nem-ké-|reket a gondo|kodásnó|, amit saját érzékszerv.eikke| a tudopesek éizéke|ni, vagyami a ,,tudomá-| tebb gondo|atokmegfoga|mazásánó|, I tévedésés.a megtéVesztés, egyá|-| mányok saját dogmáikat ugyano|yan és megÉrtésérő|, nyos''vi|ágképukbeíemi||ikbele, az- | kitelezésérő|

nem!-oo|a|ko'.|:.!...:Lu,1""'lf1: s6| l l?lli,":'é!*j^:Tl*:f T'::Ts-|:.::P':"":-1l*'T?1L-u*::, nem |étezőnéknyilvánÍbják.Mások cióró|, a hosszabb anyagoko|vasásá- a ve|Ükszembeni kritikát' mint azt az

| pedig nagytitokbaÁt<utatjak. . I rd, a do|gokhátterének,okainakke- ] egyházak-isteszik'a'.qgYkterÜ|etén e|ső évei I resésérő|.Ma már nem az az érde-| A tudomány a va||ásokka|nem hadaAz-inteiÁet e|terjedésének kedvezőhe|yzetetbizbosÍbotrendkÍvÜ| | kes kérdés,hogy a |akosságmekkora I kozik, mondván, hogy |sten |étezését neki tu|ajtak azok számára, akik vá|aszokatke- | hányada,,hisz,'az ufókbanVagya sze|- | és mindazL'amit a va||ások. tudománem |ehetséges donÍEanak, hogy ez inkább az, hanem |emekben, és kérdi|emmáikra kÜ|tnbÖző restek | I vagy déseikre, és ezekke| kapcso|atban a téma a |akosságmekkora hányadát I nyos módszerekkelbebizonyítani ] cáfo|ni. Csakhogy ez rengeteg más eszmét kÍvántakcseré|niegymással. érdek|iva|ami|yenszinten.

lio;EEIE

-*-*.----*.*-,.*.

2009t02


olyando|ograis igaz, ami vaIiságos, mindenholott vannak,tudatunktuda- sétaz újabbfizikaie|mé|etekben. Az új részeit e|mé|etekmega|kotóimerészen kritide |áthatat|anságaés megfoghatat. tos, tudat a|attiés tudatfe|etbi |anságamiatt a tudomány|átiktnén egyaránt elérikés kommuniká|nitud- zá|ják az újabbkori fizika szinte va|akÍVÜ|marad. A |áthatat|an vi|ágok nak ve|Ük.Ha semmit sem tudunkró- mennyi elfogadotte|mé|etét, de ezek [mezők, energlák, entttások]minde- |uk és nem VeszÜnkró|uk tudomást, is egyszerűenmegkerÜ|ikaz o|yanjehogy ha |éteznek is |enségeká|taI fe|veteüEkérdéseket, nÜttotbvannak,magukbanhordozzák Vagyazt gondo|juk, nendűés és jtvcínketis, a szó |eg- a kÜ|onfé|e mú|tunkat mint pé|dáu|az szol.osabb érteImébenvéve. Vá- nangúangya|ok'láe|me erejéve| vakuum' Üres tÉr nem |étezik.oüt van. togatok,istenek,ők |i manifesztálás, nak kÓrÜ|otfunk,bennÜnk,fe|ettÜnk, valamennyiena jaa médiumitas, az alattunk.Az eImúlt,va|aminta kÖvet- vunkat akarják, seidőutazás, az kező évekbenmegnyílódimenzióka- gíteni és tanítani asztrá|utazás' a puk t.évén egyre masszívabbanszivá- akarnak bennÜnfö|dÖnkívÜ|i |énognak át rajtuk keresztÜ|kÜ|ÖnbÖző ket, hát nem is tények' a te|epátia, entitások,energiákés je|enségek. vedhetÜnknagyoba mágia Vagy a .Az poltergeist jelen,,a|vó''tÖmegek ebbő| semmit bat enné|. sem vesznekészreés amh mégis,az A hatalmas hozségek.A tudomásem tudatosodikbennuk. A tÖmegek záférhető ténynyos e|mé|etek manipu|á|hatisága, mentalisés spini- anyag e||enére az : műfajában egyettuá|is e|tompu|ása egyre fokozódik, emberek fejében ::: |en új e|mé|et ami az é|etmindenterÜ|eténmegnyi|. nemcsak a mak- l sincs, amely figyevánu|.Nem csupán arró| van szó, hogy ro- és mikrokoz- ..]: |embevennée jea rek|ámok,a po|ttikusok, a mosz tekinteté- |. |enségekneaIitását ,,bedó|Ünk'' kormányok,a kÜ|Önfé|e ha- ben, de kÖrnyeze-.'.. (vagy és e|ismenné ,,szakértők'' zugságainakes manipulációinak,ha- tt]k |áthatat|anré- ...:. feIismerné?J, hogy li.a9gÍÉ'thlü{: nem hogy te|jesenkt vagyunkszo|gál- szeive| kapcso|ataz úgynevezeÜt .ugyanryBqa.r'h.-.t.r fu r 'á'''t.{P'il.."rú'.d" .... nejtett,más dimenziók- ban is taWa kÜ|tnfé|e paranormá|isje|en' bi| fe|énkáram|ó hatásoknak,me|yek olyan zavarodottségeka láthatat|an gondo|kodó- ság és tudat|anságura|észrevét|enÜ| befo|yáso|ják vi|ágok létezéséve|, gondo|atainkat, képességÜnket, énzel- kodik,mint a régebbikorokban.De va- aZ onnan átjtvő - tudatta|bíró- enermeinket,fizikaiál|apotunkat,sőt fizikai jon beépÜ|t.e va|amiképpen a tudomá- giák és entitások hatásáva|fÜggenek vi|águnkat.Nem vesszÜk észre, hogy nyos e|mé|etekbe |ega|ábbazoknaka öSsZe. De vajon miéntzárkózott e| a sajátunknakvé|tgondolatainkés meg- je|enségeknek a magyarázata'melyek- tudománymind ez ideige vi|ágok|étemagyarázhatatlanu| heves érze|mikito. ke| kísér|etek vagy megfigye|ések so- zéséneke|ismerésétő|?Ennek a fő réseinknagy részeva|ijábannem is a rán szembesÜ|nek a fizikusok,bio|ógu- oka ta|án az' hogy ezek a vi|ágoka tusajátunk, nem be|ő|Ünkfakadnak' A sok, csi|lagászokvagy e|mé|etitudG dományos, materia|istamódszerekkel |áthatat|an vi|ágok|áthatat|anentitásai sok? Az internetes kutatás fe|tárta, és szem|élette| va|ó vizsgá|ódás száhogy erne sok kísér|et tortént.Éppen mára nem hozzáfénhetcjk, és a tudoaz i|yenesetek ih|ettéka fizikábó|ki- mány fizikaivilágr.akita|á|tparadigmái A dimenziókapukonát szivárognak nájuk[p|.nem |eaz entitások,energiákésjelenségek ŰzttL titokzatoséter újbó|imeg|e|ené-nem a|ka|mazhatók hetségesa gondo|atienergia szubsztanciáját az agy vizsgálataa|apjánazonosítaniJ. E cikk címe megegyezika szerzőjének kÖnyvéével. Azokra a terÜletekre uta|, ame|yek határán a tudomány nem tud és nem akan át|éoni.Ettő| még azonban ezek a vi|ágokva|ósak és nagyonis fontosaka számunkra, hiszen fizikaitestÜnk e|veszÍEése után tudatunkfragmentá|ódikés ezekben a vi|ágokbankeresi meg az újhe|yét' A ktnyv o|yanemberekhezszó|, akik nem eIeve kiaIakÍtotte|őÍué|etekke|, hanem kéndésekke| és mindenrenyitott e|méve| köze|íteneke je|enségekhez és témákhoz' Kelen Zsuzsa [alias Clare Voyant]

3

A könyv megrendelhető, ill, megvásárolhato a Stúdii könyesbolthan is, E-mail: studiokon1rue sbolt @ufomagazin-net.hu

2009t02


A szkeptikusokkörében Amikor ők doIgoznak' Vaksttét sér|etezÜnk,mégis tobb, mint hat mindigvita tárgya van. Hogya képenva|óbanaz |átszike, évigtartotu, míghozzáfogtunk. Az Öt|efotóztak,csak akkor tudják let azonban nem hagyotbminket nyuegy€gy ufóészle|és, és amit meg, ha már e|őhÍvták azokat.Az e|- godni, kÜ|onts módon azonban so. az ufófelvételekhitelességét is járás Öt|ete kÖrÜ|be|Ü| tíz éwe| ez. sem beszé|tÜnkri|a'' - em|ékezett gyakrankétségbe vonják. e|őtt szÜ|etetbmeg egy befagyotttó- vissza Jens' Három éwe|eze|őt[ az. me- tán megtették a kÖvetkező |épést. A maitechnikáva| már ná|, e|ső kÖzÖsútjukaIka|máva|, |yet Norvégiába tettek. ''A kisbu- Azóta együtt járják a vi|ágot:meg|ágyönyöríÍ'meglévesztóÍ míívésziszunkban Ü|tÜnk,forra|t bort ittunk, togatták SpanyoIországot, Dé|.Franalkotásokat |ehetkészíteni. gyertyákka|,öngyújtiva| és a megvi. ciaországot, KaIiforniát, LappfoIdet, melyekríl| nehéze|dönteni, |ágÍtásiidőve|játszotLunk.Aztán vá- három hónap alatL átsze|tékkerékmive|is állunkvalójában ratlanul kedvünk támadt, hogy ki- párra| Patagóniát. Mindig rendkÍvÜ| menjÜnka hidegbe,a puszta, néma vidékeket kerestek, aho| megalkot. szemben:ufó lando|tc norvég fennsíkra.Bizarr atmoszféhatják sajátos ,'fény-képeiket''. Jó baetl kietlenhelyszínen,rája vo|t!''- mesé|teCenci. Minde- nátokbó|időkozbenpárrá vá|tak,és a vaglyfotomíÍvészek ihletett nÜtt sttét vo|t,csak a te|iho|dvi|ágí. vé|et|enszÜ|te a|kotásokbó|kifej|eszmunkájátcsodá|hatjuk. tott. Némacsend ura|kodotta tájon, tették egyéniművészimódszerÜket,

csupán a hi csikorgott a ta|puk a|att. A forra|t bortó| és az é|etKét német fotis, Cenci Goepe| és orÖmtő|átme|egítveszánkóztak a jéJens Warnecke is a világotjár|ák' és gen, és kÖzbenzseblámpáikka|fénynappa||ávarázso|jákaz éjszakát,|ebi|in- nyomokat rajzo|taka sttétségbe.A cse|ő |átványvi|ágot hoaa |étre.A mű- panton á||ta kamera, a záridőt végvészek zseb|ámpákkal és fák|yákkal te|enreá||Ították. hagyják maguk ut4n kézjegyÜketkietHárom foti szÜ|etettebbő| az ese|en, vad tájakon. |gy szÜ|etnekképeik ménybő|:az egyikena ,,Cenci''név'a mozgásbó|, fénybő| és sotétségbő| másikon a ,,Jens'' szerepe| fénnye| komponá|va- és tény|egjó szem ke|| fe|ínva, a harmadikonpedig a 'terméhozzá, hogy rájöjjÜnk, az adotL fe|véte. szet'' szó. MögÖttÜk a sze|Ídhold|enufó eneszkedikeéppa|á,vagycsak fénybena tenger és a hegyek |átsza. kÜ|ÖnÖs fényjáték szemtanúivagyunk' nak. ,'E|határoztuk,hogy tovább kÉ

me|yet fény-kézjegynek,,,lightmark nak neveztekel. Az e|v egyszerű' a kivite|ezés azonban sok gyakorlatot, fánadságot és főként kitartást igénye|.Cenci és Jens minden nap a|ka|masmotívumok után kutat, |egyenaz fo|yó fÖ|é eme|kedőszik|atÖmb, szé|benhaj|ongi fák vagy magányosaná||ókaktusz a sivatagban. Egy számítógépes program segÍEségéveI kiszámítják' ho| és mikor ke|ft| a ho|d.Meghatározzák a képkivágást,és megje|ö|ika he|yet,aho| kamerájukatfelál|Ítotbák.

2009t02


Amikor későbbvisszatérneka sttét- a keresőt, és ezze| mikor szakítom fotózás miatt, ezek- meg a mozgást. Ígya képenegymáben a tény|eges keIl hagyatkoz- son fekvő körok |átszanakmajd, an. ne az e|őkészÜ|etekre a kamerakereső- nak eIlenére,hogy tUIajdonképpen niuk,mert i|yenkon jébenmár mindenfekete. fo|yamatosspirálmozgás vo|t''- maLE}es kézilámpák- gyarázzaCenci. Hogy ttbb ,,szobrot'' Zseb|ámpákkal' egyikÜknyomokat is |étrehozhassanak ka|,néhafák|yakkaI a tájban, a kafest a sötétbe' ezalattmásikuk a ka- merát a műve|etkozben|e ke||fedni, mera mÖgtttall Ha va|akifigyeliőket és néhány|épésseI odébbÚjra fe|á|munka közben. csupán egy fénypon- |ítani.A pán néhao|yanmessze á|| tot |át - csak a hosszúidejűmegvilá- egymástó|,hogy kiabá|niukke||,kÜgíltásonti a mozgástformába:ígyke- |önben nem éntenék meg egymást. |etkezneka spirá|ok,az ová|isok,a Még az is e|őfondu|, olyan messzire koncentrikuskÖrÖk,a kígyózóvona- kerÜ|nek,hogy fényje|eket ke||adni|ak,a gitikus ívekés a fi|igránrajzo|a- uk' ||yenkor csak sejtika másik ho||étu gombök' Mindig Új és úja|akzatok- tét, hiszen ha a fotókon láthatat|aka| és fényforrásokka|kísér|eteznek,nok szenetnénekmaradni, feketébe egyszer a kezÜkke|irányÍtjáka ,,fény- ke||t|ttzniÜk.Ha fe|veszik,,munkaruecsetet'',másszor egy kttegbenszór- hájukat'', a felszere|éstrejtő nagy ják a |evegőbe. Ha a |ámpákszemből bőnÖndökke|úgy néznekki, mint a világítanak a kamerába,kétdimenziós betörők. nyomokat hagynak hátna. Amennyi- Egy-egy fotózássa| á|ta|ában e|ben azonbanhátra és o|da|rais moz- megy aZ egész éjszaka.A hosszÚ gatjákazokat,a fi|mengyengébb, ha|- megvi|ágÍuási időve|va|ó kísér|etezés ványvona|aktűnnekfe|,ésténbe|ikéntmindena|ka|omma| |assúprocedÚra, ható,,szoborformák', szÜ|etnek. és ha időktzben befe|hősodikvagy otven kü|tnböző fénl1Íornást hasz- ktd Ü|iTeg a vidéket,mindenhiába ná| a két művésza munkája sonán, tÖrtént.|gyesett ez Argentínábanis, némelyiketát is alakították,hogy Úgy az Andok egyik g|eccserénél. Majdahogyők szeretnék',,Mind- nem kéthétigcsÚszká|takéjszakáról világÍttson, egyikÜnknek megvannaka kedvencei, éjszakáraa nemzetiparkban,és várépp Úgy' mint ahogy egy festőnek is tak a szakadékos|égvilágban a jobb van kedvencecsete. Ha va|amitény- időre. De hiába - végÜ|nehézszíwel |eg beválik,az már az e|ső munkáná| továbbkenekeztek. MindezL nyo|cvan- mesé|iCenci. A kamera ki|ós csomagga|,ennyittesznek ki a kidenÜ|'' zár;a egy fé|ináig marad nyiWa.A IegszÜkségesebbek, az é|elmiszer, az néhányperc a|atbe|- á||vány,a kamera, a számítógép,a ,,fényfestmény'' készÜ|, a gépa maradékidcjbencsak |ámpákés a mászife|szere|és. fogjabe, hogy a tá| azért a ho|dfényu Sokan tehetnékfe| a kérdést:mire fe|ismerhető|egyen_ azidő hosszátó| fe|a nagyvesződség,ha ma már létefÜggőenszi|uettszerűen Vagyanná|is zik a digitá|isfényképezés és képfe|do|jobban,mint nappaIivi|ágosságban. gozás? A művészekazonbanegyhanA pánnak nincs megszokottmun- gÚ|agÚgy vé|ik: ,,akettő nem Ugyanaz. kamegosztása, mindkettená||naka Epp a kiszámíthatat|ana|kotói fo|yakamera e|őtt és mögotL is, és a ké- mat aZ izga|mas benne, és ezze| pek megkomponá|ásában is egyfor- egyÜttaz élmény, hogy az éjszakaktmán részt vesznek. ,,Amígpé|dáu| zepén nehezen megkÖze|íthető, vad jánunk.A tájja|,a tájban do|Jens spirá|okatrajzo|,én a pillanat he|yeken hatására e|dönttm, mikor fedem e| gozunk,mégsemhagyunkhátra manadandónyomot.Va|amit|étrehozunk, vaIami megszÜ|etik,ennek e||enére minden érintet|enmarad - másnap neggelminden olyan, mintha semmi sem torténtvo|na.',[Ez va|óbanmegkÜ|onbtztetife|véte|eik he|yszínét egy va|ós ufóész|e|és he|yétő|' Hiszen ez utóbbiakná|á|ta|ában égésnyomok vagyva|amilyenhőhatásnauta|ó egyéb nyom marad visszaa talajon.l A fotiművészeknem csiná|naktitkot technikájukbó|'úgyvé|ik,nyugodtan utánozhatjaőket bárki, aki szeretné. Vermes Judit

2009/02

27


hézagmentesen égóta figye|em a gabonakÖ- retnénk lépni veletek' Láttam már derek is' amelyekke| 1-és az kristá|ytan lgy a a tér' kitÖ|thető rokrő| szó|ó híreket. Amíg o|yan gabonaktrábrát' ami va|ameK gazdagodik a is anyagtechno|ógia olyat de utalt, je|enlyik csillagrendszerre ^ \csak egyszerű korábrák az |ehetséges De á|ta|. spidronok ismatematikai komoly egy amely is, tek meg, addig még akár el is hihetmodelIezékvázikrista|yok tem azt, hogy ezeket a ktröket csa- meretet kódoIt, i|yena már em|ÍEeüEaperiodikus egy egéanyagnak az ezek és se is, a is. Lehet, hogy |afintadiákok hozzák |étreaz éjszaka Mandelbrot-halmaz Em|émeg. teremtik fajtaját Új szen e|őnevetített jtvő az matematiká|ának |eplealatt. De amikor már bonyo|u|szÖvetek, inte||igens fémek, kező szeml|yen |appang? is itt tabb ábrák tűntek fe|, akkor ugyan- árnyéka Az ufonautiákmár csak e|csodá|koaam. Láttam már pontbó| vajon ki e|emezLeezeket a nanotechno|ógia. ezeknea do|minket tanÍbanak Mandelbrot-ha|maztmértanipontos- gabonakÖroket? NézzÜk pé|dáu1a régóta lezu1947-ben gokra. Roswellben A ságga| kiszerkeszwe, rozettamintá- síkbeIi periodikus parketLázásokat' inte||igens i|yen ta|áltak ufóban hant |éparkettázás i|yen kai_bamulatos gazdagságú,csoda- Tud|uk,hogy 17 és á||Ító|aga fé|vezető szép konstrukciókat. ||yetdiákok egy tezik' és ezeknek mindegyiktípusa anyagokat' merítette|őszÖrisinnen is technika csempedíszÉ Hambra az A| fe||e|hető nemhogy hónap a|atL se csinálnak, tranzisztort már Persze mereteket. tései kÖzt.Erdé|yDánie| magyar maegy éjszakaa|att! e|égrégen,de is csinált, magyar egy csempézésekSzival egyérte|mű,hogy ezeknek a tematikus fe|fedeZe a Még nem jttt fe| rá. figye|t nem senki a faitáját' új egészen mintáknak az eredete valami egé. nek egy akkonaz ideje... szen más' De ne is firtassuk, hogy spidronokat, ame|yek egyfajta átme- el fi|m cé|ozrá, hogy a ma Néhány a és minták véges a képeznek netet és létre hozzák kik honnan erednek, ettenjedtVona|kódotse az annyira már miért! NézzÜkinkább azb, hogy ne- Végte|enfraktá|okkozb. hanem az ufóktó| szoptuk, ujjunkbó| tulajdon|egérdekesebb Á spidron künk mit Üzennekezek a fantasztikus a fi|meka csentudjuk, Mint e|. |estÜk hajto|ehet ki a térbe hogy az' sága ábrákl Bizony, a |egtÖbbjÜkkomoly Nem vé. eszkÖzei' kiszivárogtatas reiWény,aminek a megfejtése ko- gaúni' így egy háromdimenziós, des áhítatta| o|yan mi csÜngtÜnk |et|enÜ| rántsem nyi|vánva|ó.Je|enthetik ezt intendimenzioná|iskirakást va|ósít a e|készíthetők is: ltt vagyunk, és kapcsolatba sze- meg' A spidronokka| po|iéderek Vajonmit üzenneka bámu|atos p|atóniés az arkhimédészi vá|tozatai,de egészenÚj típusúpo|ié- gaidagságú,csodaszépkonstrukciók?

2009102


az Orion űrhajó fantaszLikuska|andja- A kavitáciiriI is Ege|y in már. 1967-ben, tudtuk, hogy az Gytrgy ktnyveibenolvasigazságot |átjuk' Aa Sem vé|etlen, tam eddig a legtobbet. hogyéppennémetez a fi|msonozat, a Drága ji James C|ank németekugyanis nagyon sokat kísén- Maxwe|| oé|dáu|kvater|eteztekufókka|,és nem is eredmény- niókkal éoítettefe| erete|enÜ|. Az egészamenikairakétaipan detilegaz elektrodinamia németekmunkájánalapu|.Ha már kát' na ezb se tudtuk szóba jÖtt az ufonautáktanÍtása,ok- ám, honnan iS tudtuk vet|enmegem|ítendcj, hogyaz á|maink vo|na, nem tanították, névénis nagyon sok tanÍbástkapunk. de én már kezdettő|fogJimagam nagyon sok á|momat kö- va anra torekedtem, szonhetem nekik, va|óságos á|om- hogy a Maxwell-egyenleegyetemekentanu|om a gravitáció Új teket kvaterniókkaIfoeImé|eteit.Pensze, ha fe|ébredek' g a l m a z z a m m e g . V a netn sokra em|ékszem, de amikor e|- gyis, amit csináltam, az kezdemszámo|niaz einsteiniegyen|e- nem egyéb'mint a régiteket, valahogytudom, mit ke||csiná|- ek tudásának nekonstruni. Mintha valaki vezetne. á|ása! Aki fog|a|kozotE a témáva|,tudja, Ugyanígy ke||ene r.áhogy mi||ióvaniáció |ehetséges,és a jonni arna is, hogy mit |egegyszerűbb esetek kiszámo|ásais csiná|takaz egyiptomiak nagyon bonyo|u|t,arró| nem is be- és a maják.Az már ktzszé|ve,hányszot.e|hibázzaaz emben hely, hogy Bagdadban a számo|ást' Sokszor kérdeztem: 2ooo éves galváneleHonnan tudom, hogy amit csiná|ok, meket ta|á|tak, melyek az jő? Mi győz meg? Nem |ehet, ma is műkodnek.Nem hogy amit kapok' az csak egy számo- vélet|en,hogy az lrakba hogy az ember is lási hiba? Nos, amióta megvan a bevonu|ó amerikaiak e|ső do|ga az Talán nem véIetIen, kozmoszba a vágyik Maple 7-pnogramom,azita nem va- vo|t, hogy elpuszbÍEották a múzeumogyokkényte|en vaktábantapogatózni. kat. NehogykidenÜljtjn mégva|ami!A ott a gép'egy pi||anata|aüEkiszámo|- Frigy|ádabib|iaileírásaegyérteIműen kat mond, hogy menj kÖzelebb, nézd ja nekem azE, amit kéziÚton egy év egy e|ektrotechnikaikészÜ|éket sej- meg jobban, menj be, figye| erre és a|atLse kapnékmeg! No, persze tud- tet' Amikor megépí1tik a Sztvetség erre! stb. Bámu|atos,mi|yenhaman ni kel| fe|tennia he|yeskérdést,és Sátnát, minden eIektrotechnikában kita|á|jáka vevők' mi a fe|advány!Perha választ kapok,azt tudni ke||he|ye- járatos o|vasó kónusban kántá|ja; sze csak olyan dolgot illik feladni, sen érte|mezni' Mindigtudom, hogy ga|vánerőmű!Aki nem védőruhában amit nagy va|ószínűségge| mindketke|| kinéznie a végeredménynek.|épetta Szenté|ybe,azu agyon sÚjtot- ten ismernek. Tehát fe|adható az EifHogy honnantudom? Ji kérdés. Ha ta lsten haragja. Vagyis a villamos- fel-torony,a WTC, a Mona Lisa, de a gépvá|aszanem az, amit e|várok, ság! Amit Ga|vaniés Vo|tafe|fedezetL nem i||ikfeladni o|yat, hogy a Mári akkor keresem a bakit,amit rendsze- az újkonban, az csak a sokadik újra- néni se|yemkÖtényének hímzett minrint meg is ta|á|ok'Utána a javított fe|fedezés vo|t!,,Nincsúja Nap alatt'' tája, ha a vevőnekfoga|masincs, ki változatot újra IeteszteIem, és ha - írjaSalamon kÖnyve.Lehet, hogy az a Mári néni.En viszonta barátommég mindig nem hason|ítaz e|várt- eZ nem is vicc? Van persze i|yenteó- nak fe|adtamegy olyat,amit egyikÜnk na, akkor Újabb bakikután nyomozok. nia,hogyaz idő ktrben forog,-i|yen az se tudotL igazán: Miért hallgatott el a KÖzben néha még meg is világoso- Ufómagazin egyik írójának,E|es |st- Mars-szonda? Nos, a barátom fé| dok, hogyhát persze,a kovar.iáns de- vánnak az e|mé|ete is. 0 regressziós perc jeIentékbeIen képáradat utan niválás! Sose tanÍboícák, hogyan kel| hipnizis segÍtségéve| vezetivissza az egyszer csak e|kezdte mesé|ni a azt csiná|ni,p|áne áram|ó éter á|ta| a|anyaitaz e|őző é|eteikbe, és ők e|- HoIdbázison tÖrtént katasztrófát, |étrehozotb metrika esetén! mesé|ik, mit |átnak,ha||anak, tapasz- amit énegy konyvbeno|vastam.PonAz 1 9 7 1 - e s H a f e l e - K e a t i n g -ta|nak. Magam is részLVettem egy tosan e|mondta,mitörtént és miént, kísér|et eredményének he|yesétere|- i|yenszeánszon, e|égérdekesdolgo- ki vo|ta hibás, és ezután egy ugrásmé|etimagyarázatamán e|égénvah- kat é|temát. Nem b|Öffa do|og,mű- sa| a Marson termett!E|őszoregy pihoz, hogymeggyőzztn:jó Úton járok. kÖdik. namisba ment be, majd szépenráVannakmég hibák' de csak aZ nem Egy egyszer^űbb, és át|agember tért a Mans-szonda ba|eseténekkÖhibázik,aki nem do|gozik.Hibáimbó| számára konnyebben gyakoroIható rÜlményeireis. Szerinte a Marstanu|ok,eredményeimbő| erőt mení- módszen az úgynevezett látássze- szondát az idegenekrongá|tákmeg, tek, ahogya jó Agykontro|| tanÍtja. Az ánsz, aho| két ember szereoe|. Az ment ti|totbterÜ|etre hatolt be. Kozakusztikaés a hidromechanikapedig egyikaz adó, kigondo|va|amit,a má- ben én egy mukka| sem je|eztem, úgytűnik' egyenesenti|tottága a fizi- slk, a vevcjpedig behunyjaa szemét' hogy amit mond, az éppenaz, amire kának. A|ig ta|á|okhaszná|ható iro- és e|kezdimesé|ni, mit |át, ha||,gon- kÍváncsi.vagyok, így fo|yton azt kérda|mat, mintha egyes témák tabuk do|.Az adó irányÍtgatja, de úgy,hogy dezgette,hogy|ó-e' amit mond. |gen, Iennének.DoppIer-effektus,fénytÖ- puszbán az instrukciókbó|ne |ehes- igen, mondd csak! Nagyon érdekes. rés,és ezze|készis a szi- és igetár! sen kita|álni,mi a fe|advány.o|yano- Csaka |egvégén áru|tame|,mi vo|ta qs

2009t02


bennÜnkahhoz' hogy a jtvőnk szebb és jobb |egyen.Már tobb mint egy évejárok egy ezotenikusk|ubba.Ott meditációt és a szÍvszeretet-midszent gyakoro|juk.A meditációt szeretetkÖrneknevezzÜk.Mindenki e|meséliutána, hogy mit é|tát. Egészen fantaszbikusbeszámo|ók hangzanak e|. A szívszeretet-módszen egy ku|cs ahhoz, hogyan tegyÜk jobbá életÜnket.Végstísoron aZ egyet|en rea|itása szeretet. Minden más i||úzió' Még a Biblia is azt mond|a:e|a mú|naka nye|vek,a képességek, prifétá|ások' minden, de örökre megmarad a szeretet. A magánéletem minden terÜ|eténazt tapaszta|tam, hogy aho| a szívszeretetmódszerét kezdtem e| a|kaImazni'ott mintegyvarázsÜtésreminden mego|dódott, minden jóra fordult. Azt hiszem, minden ember é|ete arról A maja kultúramégma is hozluaet' |étre?Hát persze, |stené'|s- szó|, hogy egy |eckétke||megtanu|ni: számtalantitkotreit és a a szeretetet.Megtanu|nimegbocsáten a Mindenségmegteremtcíje, Mindenségenbe|Ü|mindenegyes pici tani és e|engedni. Bármi|yenmeg|epó,de én a matefe|advány!Ez az eset annyinasokko|t dolognak is a megteremtője.Amikor matikában, a fizikábanis a szenetetne képére és hagyakor|atilag a maga |sten az embert te|hogy utána minket, jesen |eá||tunka |átásszeánszokka|' sonIatosságána megteremtette, ak- ta|á|tam rá' Szeretette| továbbadni Nem bírtuke|vise|nia tudatÓt, hogy kor a teremtőerejét is megosztotta mindent,amit tudok,ingyen,mindennem e|ilyenkevéseszkozze|i|yensokat |ehet veltjnk!Hát kÜ|tnben,hogy |ehetnénk kijavára,semmi|yennész|etet Ez a tiltott találmányok ku| kiha||gaWa. E|ég csak hasonlatosak ohozzá?| megtudni.MegijedtÜnkatti|, amit így aki a tuva|amireahhoz,hogy csa is egyben'Az a fe|ta|á|ó, megtudtunk.Naná, ha a sorsunkat, tantóangondo|ni az A |egtobb dását ingyenmegosztjaa vi|ágga|, a jövőnket i|yen egyszenűmeg|átni, a va|óságbanis |étrehozzuk| a szabada|mijogait,e|veszíti arra gondo|ni, emben így teremti meg magának a e|veszÍbi akkor azéntfé|e|metes fonrásátis, de hogyamit megtudunk,az lehet nossz betegségeit és a bajait. Annyira a ta|ána |egjobbbevéte|i jövő magának az egészvie|nyeri hogy szi cserébe é|, negativitás bűvkörében elkerÜ|heteta meg|átotL is, és szerint bevonzzamagának a bajokat. |ágot.Mert a tudását nem |ehettob'. |en, kivédhetet|en' Az, amit csiná|tunk,nagybanemlé- Mert amire kitartóan gondo|unkma, bé |etagadni, fű-fa-virágmegva|ósí1tkezLet az Agykontro|| úgynevezett az |esz a ho|napva|isága' A pozitÍv hatja, nincs aki képes|ennegátat vetesettanulmányára, azza| a kÜ|Önb- gondo|kodásarra tanÍtmeg, hogyan ni neki.Aminek e|jÖnaz ideje,az óhasorán tehetiÜk az é|etlinket|obbá, szebbé' tat|anu|megva|isu|,mert az é|etkeségge|,hogyaz esettanu|mány A karma egy számomra ismeret|enember be- kívánatosabbá'Megtaníltarra, hogy rekétnem |ehetmegál|ítani. rágód|unk,ha- tÖrvényepedig kimondja,hogy mintegségeitke||kita|á|ni'sőt utána tá- ne a tegnapsére|mein juta|mát,a is kÜ|dÜnkneki, itt nem megbocsássunk mindenkinek, den, amit teszÜnk,e|nyeni vo|ró| gyógyÍuást is, és ígyképessévá|- sors ígyvagy Úgy kárpóto|minket.Egy pediga fe|adványtárgya teljesensza- Önmagunknak egy jobb vi|ággal.KÍvánbadon vá|aszLotb.De ha az Agykont- junkarna,hogyszeressÜnkmindenkit' jobb é|etbe|, Önmagunkatis. |gy vá|unk hatunkenné|tobbet? VajonBÖntgen, kÜldeni,ak- be|eér.We ro||ná|lehettávgyógyÍtást kor az is |ehetséges,hogy a jÖvő sorsunk e|szenvedőjehe|yetta saját Madame Curie vagy NeumannJános még be nem ktvetkezetbeseményeit é|etÜnkteremtőjévé,aki mán képes vesztesekvo|takattól, hogy nem szatudjukpuszbánmentá- arra, hogyva|óbansegítsenaz embe- bada|maztattáka ta|á|mányukat?A is befo|yáso|ni a rádiumVagya számÉ A Iudatos Teremtés reknek, és a tobbi teremtett |énynek rÖntgensugári |is eszkÖzÖkke|| tógép embermi|liárdoké|etétvá|tozdo|gokra mindhánomvi|ágban. errő| szó|. A tudat ha||at|an A karma je|entése:sors, tettek és tatta meg. Ezértva|ó;ábannem léteképes,végu|is azt mondhatjuk'hogy Tehát az, amit a mú|t- zik veszteség,ez |||Úziő.Aki ráébned minden a tudatból ered!Ha az embe- kÖte|ességek. az Emberidolgokra gon- ban tetbÜnk,az, amit most teszÜnk, erre, az va|óbanbe|éphet riség á|ta||étnehozotb sorába. Ez a |egdolunk'akkor szó szerint is ígyvan, a és az, amit a jovőbenfogunkmegten- ségNagy SegÍtőinek Go|den Gate-től a mexikói piramiso- ni. Mindennek a kulcsa a jelen, a több, amit ember ebben az é|etben min- mosü. Csak most |ehetdÖnteni,csak elérhet. Boldog az, akinek ily sors jut kon át a római vízuezetékekig dent az emberi e|me hozott |étre. most lehetcse|ekedni.A tegnap már osztályrészül, a Mennynek onként kÍNincs olyan csepple az anyagnak, nincs, a ho|napmég nincs. Ezérta nálkozó, nyitott kapuja gyanánt. Szeje|entke||megé|nÜnk mindensejtÜnk- retette|aján|omezt mindenkinek,aki amit ne az elme teremtett volna. meg szeretnéjobbítaminden pi|- a ta|á|mányáva| Az ám' de ha a természettárgyaira ke|,minden ízétkié|vezni, gondo|unk,az é|ő|ényekre' a hegyek- Ianatáttudatosan megélni'Csak így ni ezt a szépvilágot! Kristóf Miklós re, a fo|yókra,akkor kinek az e|méje tudiuk felismerni azt, mit kell most

2009t02


és nagy a fogyaszti, a to|ásokhoznagyfeszÜ|tségű mai vi|águnkinformációs au- me|y|etranszformá|ja A e|vise|ő kondenzáto impu|zusáramot nészére a teljesÍbinverten terhe|és neten rengeteg a tópá|yáján' A \aktuális információ kering. ményt.Van kétdarab szélessávú rf. rok vannak. Van két darab szabá/. Ezen infók valós vagy dezinformáciis fojtó tekercs a dc. |evá|asztására. |yozható e||ená|lás,me|y a p|azma szakaszának kotartalmát vizsgálva, vagy fe|haszná|- Van két darab tekercs mozgathati negatÍvel|ená||ású be a munkapontot.A va úgytűnik, a kísér|etezőtársada- lemezes vagy porvasmagosvasmag- zepére á||Ítja modu|ációs lom az ismereteinkszerint még nem oa| a soros rezonanciabeá||Ítására. kimenetena fe|erősÍLett hozott áttÖrő sikert. Je|en írásban É"u"n kétdarab p|azmacsőkÜ|Ön|e-frekvenciánjó| műktdő egyenirányÉ az alján egy centi- tó, szűrő egységbiztosÍtjaaz átalakÉ kozreadok egy elekuromos kapcso- ges kia|akÍtássa|, |ást, me|y áttanu|mányozvamegért. méter vastagságban higannya|, tó inverter pufenét. jól meg A berendezésműkÖdését hető és megépíthetŐ.KiegészÍtés-me|ybenvas Vo|frame|ektródavan. ként ismertetek néhány szakiroda|- A Hé, Ne, Arg tÖ|tésűp|azmaforrás- |ehetérteni,ha a diódákka|fog|a|komat, me|yeksegÍtikmegértenia be- sa|, me|y a 1o-7 Hgmm nyomásra zó szakiroda|ombanáttanu|mányozműktdésétenősÉ rendezés műktdését és méretezé- van Ieszivattyúzva,van feltt|We az zuk az a|agútdiódák sét. Btviden ismertetnéma műkÖdé- 1:5 arányú,méretű,hőá||óÜvegcső- tőként fe|haszná|va.Minden negatÍV si elvét,me|ycsak az ismert fizikaiis. ben. A cső fe|ső fe|e kísér|eti|ege||enál|ástmutató eszkÖzfe|haszná|lemezeIekt. ható erősítésre.Ez a berendezése|szélességű mereteket, képleteket,számíbásokat megá|lapÍtotb e||áWa. Ez a mo' lenÜteműmegha|tásbana szekunder van kívÜ|rő| ródáva| kÍvánjameg a kísér|etezőtő|. A berendezés tarta|maz két dulátor Tr. 1-gyelképez- mint csatranszformátort, egy modu|átor to|ó kapacitás- soros rezonanciáta Az elektromoskapcsolás működési nagyfesz trafót és a kimenő trafót, p|azmabegyújtásaután. Soros csa- eIve megérthetőés megépíthető

Tclics.c>isltt

23/üVd o

A

2*V* EoHt

s

T

2009/02


a fogyasztó fe|é.A kÖr jiság ''a G'', ha 1Ges érték,akkor az 1 A.es áram a trafin ,|o Ara|, és a 25 vo|t pedig 25O V-on folyik, akkor ha ez effektÍvérték,a szekunderén5 Kw/Ó vehető |e. A 1Ges terhe|t o értékjó méretezésse|akár ,loGas én tékre is eme|hető. Ebben az esetben komoly áramokka| és feszÜ|tségekkeI számo|hatunk. A transzformátont, a huzalokat,kondenzáto. rokat' szigete|éseket ehhez a te|jesítményhez ke||méretezni.Az Sok kutató követi ma is a|acsonyabbfrekvenciák haszná|ata TesIae|méletét nagyobb transzformátorokat eredményez,a magasabb frekvenciákon o|da|ongyújtjabe a p|azmacsöveket. ferritmagokat vagy porvasmagokat Az indulcíve||ená||ástmutató teken haszná|junk.A p|azma energiasűnűcsekbe a vasmag nincs behatolvaaz sége a frekive| négyzetesennÖVekindÍtaskona tekercs induktivitásaek- szik. A fe|haszná|tsem|eges gázok kon kicsi, nem szó| be|e a gyújtásba, mennyiségiszáza|ékosaránya 1 :1G a begyújtásután a vasakat beto|vaa hez, me|y bizLosítjaa gázok közti tekercsekbe az induktíve||ená||ás energiarezonanciát.Egy gerjesztett megnő, éssot"osrezonanciárakihan- e|ektron képestíz darab e|ekbronta go|ja a kÖrt, (9y a p|azmán nagy másik gáz e|ektronhéjáró| kiÜtni,így áram fo|yik alacsony feszÜ|tségen. |étrejÖnegy |avinaeffektus,me|y biz. |gy mŰktdik a fénycsóvi|ágÍtás is. tosí1|jaa nagyszámú e|ektron jelenA begyújtottp|azma a fe|ső kÜ|ső |étét a plazmában.A meghajtógenee|ekLridán keresztul kapacitívútona nátor finom utáná||ításávala rendcső beIsejébennagy sebességgeI szer maximá|isrezonanciára á|líthaforgó tornádót hoz |étre,me|ya cső ti' ha minden ji| van méretezve.A a|ján |évőhiganyba be|eá||,me|ybő| p|azmacsövek a gyújtótranszformáhiganyatomokat pároIogtat e|. Ez torra| a primer o|da|on1oo száza|émegntveli az e|ektronokszámát, és kosan vannak modu|álvaamp|itúdG ionos egyenirányítástvégez,A fe|ső ban, az egyenáram átfo|yásaa cstgyűrűt az egyo|da|as impu|zusok Von, a negatÍve||ená||ás,ktzepére egyenáramÚ potenciá|ratÖ|tikfe|, az á|lÍrvaezt a bemeneti te|jesÍbményL a e||ená|lásokonkereszbÜ|a feszti|tség p|azmaáramma|fe|erősÍEve, a kime. lecsÖkken,ez a karalGeriszLikamint netre, fogyasaóra i||esai a kimeneti egy a|agútdiódaa|ka|mas a bevitt transzformátorra|, a 1oo-SoGas 5G2oo watt te|jesÍtményű'5-5o áramerősÍEésse|megncive|tte|jesítKHz-es je|eta 1G3oGas ánamerő- ményfo|yika kimenetiterhe|ésen.A sítésű tényezővel, azaz a p|azma pIazmacső kiaIakítása, kapcso|ásegyenáramú részén átfo|yva muta- technikája biztosÍtjaa rendszer patott áramma| fe|enősíEeni. A műkö- ramétereit. déshezszÜkségesegyenáramot a hiAz ajánlottiroda|om:Meinke-Gundganyos egyenirányítás megnÖVe|t Iach, Bádiótechnika kéziktnyve. p|azmaárammaIfe|tÖ|ttttgyűnűkapa- A 640. o|dal,673' o|da|.A Bádiócitássa| biztbsítja,tehát kü|ső egyen- technika 1961-es pé|dányfebruári áramúforrás nem ke||.A p|azmacso- szám, 59. o|da|.Az alagútdiódamint veken 1-1o A-es áram is biztosítha- teljesítményerósÍbő címme|. Termétó 2G25 vo|t me||etL.A kimeneti szetesen minden más inoda|omhasz. csato|ikondenzátonnagy áram és fe. ná|ható, aho| ke||ő infonmációt ta|á. szÜ|tségme||etLsoros rezonanciáva| lunk. a kimenő Tr 2.ve|, magas rezonáns T. J. &va| biztosÍtjaaz energia áram|ását Ipu Izato 14 9 @fre em ail.huJ

2009/02


M l,ttenn

9zo|oy --

Jván

ffiffi*effi

Bib|iaiteremtésfa! vastagságából kovetkezib|iaié|eüfa! Ttenemtéstör- tethető. A matuzsá|emisteni Kifaragott J{ 'ténet! Vastag l Egyediisteni megnyi|at- fa kÜ|on|egesen Iehetővé, tette kérge Napjakozás az újévezredhajna|án. inkig ismentté vált Iegérdekesebb hogy a fa tÖrzsénekte|ufóttrténet. A famatuzsá|em egy jes fe|Ü|etealka|masleszé|esebbbrazí|iaifo|yó part|a kÖze|é- gyen művészi fafaragáte- sok százainak kia|akÍtábot.Íbott ben, sűrű a|jnÖvényzette| sához. A matuzsá|emfa szent ki' a nőtt rÜleten ,,szÜletett''' A matuzsálemfa tÖrzsének kerÜ|ete a anyafo|dmé|yébó|. va|ószínűsÍEhetókona hét-nyoIcezer földfeIszín kÖze|ében év,ame|y a fa ttrzsének pé|dát|an, 16_17 méter,a fatÖrzs átmérőjébő|,kenÜ|etébő|,eIkeskenyedő feIső réfÖ|dkÖze|i ahol az ágak e|a va|amint fát borító kéregrendkÍvu|i széné|, ágaznak, hét méter kÖévesfa még rÜ|i tekintélyesátmérőA brazí|iaihét.nyolcezer vel rendelkezik.Mint a ma is zöldell képdokumentumró|lát- A törzsön hátsó lábain ágaskodó ló' ható, a famatuzsá|em alattaoroszlán |átható ősi, archaikuskora e||eés egyediadottságaibi| nére nem mutatja a ki- fa kÜ|Ön|eges száradás |e|eit,sőt' a eredően kép|etesenlsten szemé|yéa|akúkononája, nek fÖ|direinkarnációja'egybenje|kéfé|gÖmb daco|va az évezredek- oe és szimbó|umais. A matuzsálemkel, dús, zÖ|del|őé|őál- fa ágainak e|ágazásán egy é|etnagylapotró|tesz tanúbizony- ságú' hátsó |ábain ágaskodó, fé|dombormű formában kifaragott |i ságot. A tángya|té|etfanem testformája |átható' Az ágaskodi |itú|magas - mint pé|dá- tó| |ejjebb,a fa ttrzsén egy dússoréu| a két-háromezeréves nyű hím orosz|án domborműveSzekaIiforniaiVÖrts fenyők repel. a dé|-ame-, koru|belul,l5-17 mé- Feljebbaz ágak tÖvénél je||egzetes madana' egy nikai őserdő terre eme|kedikki a körA sas|átható. hárpiasas to||koronás tÖrzséA fa nyezetéből. nek te|jesfelÜ|etea |eg- tó| ba|ra egy hosszúormányÚ, nagy te|jesebb művészi fafa- testű hangyászsÜna|akjafedezhető ragások galériájánakad fe|, olda|ánjel|egzeteshosszú szőrotthont. Tény és va|ó' zette|' A hárpiasas |ába a|att az é|ő|énye, hogy ehhez hason|i, kÜ- auszLrá|iaifo|yók|e||egzetes |ÖnIegesadottságokkaI egy úgynevezettkacsacsőrű em|ős rende|kező,az isteni te- fekszik, tő|e lejjebb egy sza|adi, táremtéstÖrténetetma- madó medve alakjakerÜ|tkifanagásgán vise|ő é|etfanincs ra. A hárpiasastó|jobbraés kissé|ej. egy vízi|i még egy a FÖ|dÖn.A |ebbaz ágak mélyedésében szépségesmatuzsá|em- feje |átható, kÖzvet|enme||ettea fa

2009102


egyértelműbib|iaiuta|ás. A matuzsá- Az óriáskígyó egy megvastagodott, |emfaegyikmegvastagodottágábó| az felcsavarodotti ndából',született'' a|koti egy nagybestűv2i|i a|ak1átforjobbnó|a mé|yiceánokban é|ő mázta meg. A kÖvetkezőképen az szé|én polip a|ak|afedezhetőfe|. ősÖreg fa másik vastag ágábó| és a nyo|ckarú egy ráteker.edő |iánkötegbő| a fafaragás A ktvetkező kép az é|eüfának Újabb o|da|átmutatja, aho| egy sti|i- ,,varázs|i|a''krokodiltformázott meg. je|- A teremtésfán szerepe|tetett két zált ufonautafejkerÜ|tkifanagásna |egzetes nagy koponyáva|és ová|is utibbi szimbo|ikus á||atnakkÜ|ön|eges |ényfeje je|entősége van, mive|a vÍzÖzÖnne| szemekkel.A vi|ágegyetemi koa|atta tengerekés óceánok egyikve- ze| egyidős archaikus egyiptomi teszé|yes ha|fajának,az úgynevezett remtéstörténetbenThoeris istena|ak, tűzhaInak az a|akja |átható, hátát a nagy testű vízi|ia fo|yamatosisteni míga krokodilmérgezőtÜskékbenvégződőszárny- teremtésa|apje|képe, szerŰ képződmények bot.Íuják. A tŰz- Szobek isten a teremtésfolyamatát ha|tó| ba|ra' a me|eg iceánok vizé- időszakosan [korszakokkéntJ megszaben honos, úgynevezettcsikihaI kító pusztÍtasés puszbu|ásszimbi|uistena|akhangsúalakjaszerepel,az egyikmegvastago- ma. Szobekje|képes |yosmegje|enése dott indábó|kifanagva. a teremtésfánisteni A matuzsá|emfát számos |ián és figye|meztetésnek is fe|foghatóaz emmegvastagodottinda fonja kÖrbe.Az beriség számára. Lehet' hogy koregyik képen|átható egy óriáskígyóis, szalorá|táskÖvetkezikaz isteni teremami egy megvastagodotb,felcsavaro- tés fo|yamatában?!A matuzsá|emfa dott indából kerü|tkifaragásra.Az is- bibIiai jeIképeinektsszefÜggéseibő| teni teremtéstje|képező é|etfaés a kí. úgytűnik,Szobekistena|akszo|gá|atra A hosszúkoponyájú'hosszúszaká|lú gyószimbólum egyÜttes megjelenése je|entkezettaz ÖrÖkteremtő |stenné|. |ényaz isteni történetcsúcspontja Az ismertetett egyedi isteni tÖrténet a kÖvetkező két képpe|énie| a Az őserdők Íolyóinakragadozója,a Az egyik vastag ágból nagy testű csúcspontját.Az egyikenegy tekinté- krokodilsem hiányozhat víziIovatformá|tak Az ovális fejű' nagy szemű uÍonautát is kifaragták

2009t02

Et-=


az egyik A tigris melIettvilágegyetemilények' is' |sten arcának kÖze|ében nagykövetei'' láthatók jobbró|, a zÖ|d Isten,,utazó faág o|da|ána képen |eve|ekháwerébenegy hosszú,négyA balna tojásdad a|akúformácii egé|yesvastagságúfaág o|da|ánhosszú ujjÚ kézfej kerult megÖrÖkÍbésre. szÍtiki a kép torténetét.A tojásfortagolódujjpencre négy ujjai kézfei ábrászaká||a| koponyáva|,hosszÚ zo|t |ényfejfonmája |áthati. Ember- nak, me|y anatómiai tuIajdonság ma a synarhicustojás, a |egősibbte. tő| e|térő hosszÚ koponyaalakjábó| nem je||emzőjea ft|di emberi rasz- remtői szimbó|umok ktzé tartozik, eredően, va|amintaz a tény,hogy az szoknak. Ezen ÖsszefÜggésekbő|je|entése:minden tenemtésnekaz ábrázo|tszemé|yhom|okánisteni há- eredően az ábrázo|t kézfejtu|aldono- eredője közvet|en, szinténlsten szeje|képezi. ana- mé|yét romsztg szerepel, a kifaragott arc sa nem fÖ|di|ény.A kÜlÖn|eges - az e|őzőekhez A matuzsá|emfán tu|ajdonosanem |ehetmás, mint |s. tómiai tu|ajdonságok nagyon hosz- a követo|da|án másik a viszonyÍWa négy ujjperc és tovább szúkoponya,négyu|j ten szemé|ye.A fe|téte|ezést ktizépen képen A kezők szerepe|nek. és Összehátberet vi|ágegyetemi erősÍti a kovetkező képdokumentum A képenkÖzé- az o|da|ánfekvő tigris van kifanagvaa fÜggéstbizonyítanak. pen - a fa ttrzsébő| kifanagva- egy fa tÖrzsébő|'Ez a kép jó| mutat|a a hárpiasas,hangyászsün, Tottkoronás majomfej |átható' tőle fatÖrzs és a fát borÍti kéregVastag kacsacsőrűemIős,medve,vízilóéspoIip nyitott szájú mivo|tát, egyben jó| |átható a fator. zset kÖrbefonó liánokés indák sokasága. A tigris a|ak|átóljobbra és |ejjebb tudománytés embeniséget érintő feszÍlettkérdéskerÜ|tje|Ölésreés kifaragásna. Nevezetesen vi|ágegye. temi |ények,|sten utazó ',nagykÖvetei', |áthatók a fa torzsén,azaz Öt kis termetű, vékonytesta|katú,úgynevezett ufonautahumanoid|ényá|| egymás mÖgött sorban. A tényanyagokismeretébenfe|me. rÜl a kérdés,hogy a fafaragások és sokaságát,me|yeka féldomborművek teljes,,ktrpanorámáján', fa tÖrzsének egymásba fonódnak' egymást kiegészÍ|ik_ vajon ki vo|tképesmega|kotni. Biztosan á||ítható,hogy a Bib|ia á|ta| is hivatkozotL,isteniteremtésjelképeszintjéte|érőformá. it a tÖké|etesség ban ember nem alkothatta.Ha nem kothetők a emberi te|jesítményhez a|kotámatuzsá|emfán|évőpé|dát|an sok, ebben az esetben a gondolkodi emberben megfogalmazidikaz egyet|en vá|asz, hogy az é|etfánszerep|ő művészia|kotásokatcsak és kizárólag világegyetemi|ények,ufonauták hozhatták |étre,va|ószínűentÖbbszori|ál togatásuksorán.

|énytulajdonosa A négyuiiú nem ÍöIdi eredetű

ffiEEEfl

,,,,,

2009102


,,it&#:, .'i'. .",i ,:*. B \') t\

* a-'

' : \ "l';

t1ir, { I

íi

i

I

il

tjrti{

ll

ir

l

I

i

i,

'c1r\r

l\

I

r,l

I, j 1 N

r'r'l

i;

{i { (]J.-,:"-(?5

j ,r" i "; rr f r ]r irlij,,;

i az intuÍció?BeIső tudás. Ez az utazás azt je|enti,hogy átad- Tudatosnak Ienni nyitottságotje|ent, megénzés,tszbon, me|y a juk magunkata Szellemnek,a tiszLa azt, hogyrészbveszÜnka mágikustancll nyugati ku|tÚrábankevéshi- Szeretetnek- életÜnketa rende|ke- ban, me|y mindenho|,kÖrÜ|tttt]nk és telt kap, hiszennem tartjukolyanin- zésérebocsátjuk, s r"ábízzuk, hogy bennÜnkegyarántzaj|ik. Tudatosnak|enformációforrásnak, me|ynebánmi|yen mikéntakar műkodninajtunkkeresz- ni annyittesz, mint figye|niés megisfontos Ügybentámaszkodnilehetne. tÜ|.Bár a Sze||ema Iegnagyobb tanÉ merni Önmagunkat,hogy ráébned1Ünk: AZ intuícióazonbansokkaltobb en- tó és gyógyító,nem mindig teremt |stenvalójábanmi magunkvagyunk. né|- a mindannyiunkban éIőistenifo- ktnnyű tsvénytszámunkra. A tudatosságazt je|enti,|égymindig |yamat, me|ynek révénhozzáférhe- 0|ykon egy békésencstrgedező' a lelenben, figyelmedetfordrtsd mintÜnk Iegmé|yebb beIső bö|csessé- hűs patak gyógyltó baIzsamakéntden pil|anatban arra' amit éppencsigÜnkhoZ.Az intuicióspinituá|is ener. ánad rajtunkkereszbÜ|,máskor meg nálsz' Ebben az á||apotban te|jesentugta,me|yaz Univerzumbt|csessegé- sebes zuhatagkéntduborog át raj- dat.ára ébredhetÜnkannak, hogy kik bő|táp|á|kozik éselénhetővé vá|ikszá. tunk' miktzbenfe|dú|ni |átsziké|etÜn-vagyunk,mit gondo|unk és érzÜnk,mimunkra,amikoreggyévá|unka Sze|- ket. Mindkétfajta tapaszLa|atrésze rő| sző|a je|enpi||anat. A figyelemkonlemmel,a Szenetettel,az egyetemes |ehet a gyógyu|ásiés tanu|ásifo|ya- centnáciijanem vé|et|enÜ| kap számos tudatba|.Az intuícióa Sze||emben- matnak: a Sze||emo|yantsvényeket va||ásihagyománybankozpontíszere. sőnkben megszó|a|óhangja,egy ér- rajzo|fe| e|őttÜnk,ame|yenkenesztÜ| pet: emelkedetttudatallapotothoz mabékesvezetés,ha ha||gatunk rá. tanuIhatunk,vi|ágosabbanmegér.t-gáva|, nányitjaszemÜnketa |ehetőséhetjÜkÓnmagunkatés kÖrLj|ményeingek szé|esspektrumána'újravisszakÖt ket, melyek egy magasabb tudat- beIscjbÖ|csességÜnk áramába. szintre vezetnek bennÜnket.Amikor fu odafigye|és azt je|enti,hogy minte|jesenátadjukmagunkata Sze||em- den pillanatbantudatosak vagyunk Ha a Szel|emhangjaként fogadjuke| nek, egyszerrevá|unktanrWánnyáés minden gondo|atunkró|és érzésr.inket, a be|ső hangot, megengedjÜk, tanítivá, szeretővéés szeretetté. rő|, akkor és ahogy megtapaszta|juk - :-oytanttiként, tanácsadóként, be|ső azokat- mentá|isan,spirituá|isan, ér' =z=:okent és barátkéntvezessen e| ze|mi|eg,fizikai|ag. EzáltaItapaszua|á^-^.:: saiát osvénvtjnkÖn isteni bt|. ,,iil saink kozvet|enebbekés spontanabi |\ l, t.;^^^sÍ'^, --=-:=.' N|oPoU| ro;at|an be|sőforbak Iesznek, ktnnyebben neagá|unk í.aSa-:: :7 végte|en számÚ |ehetőazonnalaz ingerekre,mindenpillanatségnyl < -:g számunkna mindennapi Az intuícióraa|apozotLutazás során ban tudván,mit érzÜnkés gondo|unk. tudatunk^-:s^arn és köttttségein tÚ|, é|etÜnkbe beenged1Ük a misz|ikusé|. Az odafigye|és vagy a tudatos é|et .:- :-a|ise|ménk me|vekrcÍ| soha nem ményeket, az tntm, az á|dás' az e|é. gyakor|ata fontos |épéstjeIenthet vetb tudomas: s életÜnkvisszakao- gedettség tapasztaIatait, me|yeket é|etÜnkosszpontosÍLásában és intuicsolódhata Vej:::^ bosegáramába. szavakkallehetetlenkifejezni, de ame- tívtudatosságunkkifej|esaésében. . t'E y a z é | e st o k k a | |yekben megé|hetjÜk, Ha ráébredunK hogy lényÜnk ttbb anná|,mint an.t kÜ]sŐ,fizikaiér- |egmé|yén egyekvagyunkaz istenive|. Leiegyezte: Ko|ontár E|vira zékszerveinkkel és raclonáliselménk- fu egyik|ega|apvetőbb feladatunkaz, ke| énzékelÜnk be|ő|e megnyitjuke hogy tudatossá vá|junka Sze||emé|+ spit.ituá|is energiafor"asározvezetŐ tt.]nktnkereszLÜ|áradóenergiájáró|,a kaput és megkezdhet1Ük be|soszak- létezésminden sarkát átható egyeterá|is utazásunkata veqteIerrel-ett- mes Szeretetrő|. ségekbinodaImában. Ehhez a tudatosság a ku|cs, ame|y nem cse|ekedet,hanem egy |éta||apot. '

'

, ir

ii.

r

i ,i I

l'!

':

2009t02

i r.: fr r,'i,t,l irr

:


Mik|as Zo|+án ---

birodatma

loazárok va|ó|ábangalaxismagok, s egyben rádióforrások \s. Az űr- és ufókutatás |egl újabberedményeiráirányÍtottáka figye|met,hogy az univenzum|egtávocsi||ibbés ugyanakkor|egfényesebb |agászati objektumai. Ta|áltak o|yan kvazánokatis, ame|yekrő|bebizonyosodott, hogy vortselto|idásuk a vi|ágegyetem tágu|ásábiI ktvetkezik. Nem egy kvazárró| derÜ|t ki' hogy egy galaxishalmazbanfoglalnak he|yet, ugyanitu figye|tékmeg' hogy vtrtse|to|ódásuka gaIaxishaImazoké. val volt azonos. A lorczárokkutatoinakkomo|yés egy ben nagyonnehézfe|adatotadnak ezek az objelGumok.Az egyik reitely,amire rá ke||jtnniük,az az, hogy mikéntépu| fe| a lorazárokbe|seje,mi|yena szerkg Noha már tobb évtize zeü fe|éptésÜk. egy galaxis de ismert ez a fajta objektum, mégis körÜI kia|aku|tkép. A csi||agászok A kvazárokenergiája sugárzódik ki kisebb térbő! magjánál számta|an mego|dat|ankérdéskÖrvár szerint az egyik ta|án |egfontosabb megválaszo|ásra'||yenpé|dáu|a lanz# fe|fedezés,hogy ezekneka csil|agszeVajon honnan rű rádióforrásoknak a fényességeke- hogy egy másik kvazárra mán nem rok energiaterme|ése. vesebb mint egy éva|awis nagymér- vonatkozuathatiak. energiakész|ettJk? származik a 3 C 273-as lanzár Ennek e||enére Hozzánk a 3 C 273-as kata|ógus- tékben megvá|tozhat.Ebből a kutajutottak' a|kalmas,hogy a arra mindenképpen éven- tók arra a ktvetkeztetésre számúkvazárvan a |egkÖze|ebb, fo|yamatokat |ejátszódó kvazárokban egy energiája óriási kvazárok te twenné|is ttbb szupernóvaenergi- hogy a jobban megértsÜk' jóva| és megismerjÜk térkisebb magjánál ismereteink ,,ga|axis áját emésztife|. Je|en|egi szerint csak a|ig-a|igakad o|yan égi. nészbő|sugárzódik.ki''.Ha ezekneka Ez a kvazár ktru|be|Ü|hárommil|iárd a 3 C 273-as fs csi||agszerű rádiiforrások, azaz fényévreVan a bo|ygónkti|. Később test, ame|yfe|Ü|múlja '' nyességét.Csak Összehason|Íuásullauazárok kÖzéppontjábagáz, va|a. újabbkvazárokat fedeztek fe|, ameem|Ítemmeg, hogy ezer Tejútrend- mint por zuhan, akkor ennek ened- lyek az e|őbbinélis messzebb, a kutanagy energia tók megdobbenéséremég fényesebhihetetlenÜ| szerné| fami egyébkéntszázmi||iárd ményeként csil|agbó|tevődik Össze]is fényesebb. szabadu|hatfe|' a lorazánokea sugá- bek vo|takaz e|őzőekné|, Ma már biztosak a csi||agászokab. A lryazárok viszony|a"ggyaknan fon- rozzák ki. Ez egyben egy gravitációs hogy a kvazárok nem e|szigete|t ban, is. eredménye dulnake|ő az univerzumban,nagytá- mechanizmus az univerzumban,hanem égitestek az enengia ez kutatók szerint A mi||iaz 5_15 fényÜk vo|ságukmiatt a galaxisokktáram|ikki a.magból éppen e||enkezó|eg' árd éwe|korábbi ál|apotokatis tÜkrÖ- fénysebességge| csi||agáeIhe|yezkedő zéppontjában zi, ami azt je|enti,hogy a fiata|vi|ág- és árad szét a ga|axisban.Erdekes, aktÍvtíhihetet|enu| objektumok szati sugár. része nagy egyetem é|etébeis bepi||antástnyer- hogy az energia és számÍEások pusai. Fe|téte|ezések fo|yamat fizikai át, tÖbb vá|tozik zássá hettrnk a kvazánok tanulmányozása köZben. Még azu is elképze|hetőnek hatására, ami a lolazár magjáti| vá|- szerint a 3 C 273-as lryazár magjá|ehet tartják a kutatók, hogy a kvazárok a tozó távo|ságokbanktvetkezik be. A nak a tÖmege kétmi||iárdszor (a tÖ. Nap tÖmegéné| a Nap nagyobb tuszerint a kvazárok megfigye|ések ga|axisokősei |ehetnek. t o n n a . 1 , 9 8 9 x 1 O 2 7 m e g e egyformák, nem egészen A csi|lagászoka ,,te|jese|elGromág- |ajdonságai Ahhoz, hogy többet megtudiunk a neses színképtartományban''fo|ya- sőt, je|entős kÜ|onbségekmutatkozje||ega kutatóknak tsszehakvazárokró|, a azok Ezért kÖzÖttÜk. hatnak megfigye|éseket méréseket, matos végezniÜkaz álta|áke|l fo|ytatnak,és ennek eredménye az zetességek'ame|yekpé|dáu|a 3 C sonlításokat ga|axisokéva|. nos va|iszínű, |ett, hogy egyre tiszbább a lolazárok 273-asná|megfigye|hetók, A A

ffi

2009102


A maja naptár felfedezésének és értelmezésénektiirténete egy sereg ka|andvágyó tudós odaadó és rendfthetetlen kutatásáro! szó|. Ez a pár elszánt kutató sikerre vitte a sánte |ehetet|en vál|alkozást, és megfejtette a naptár 2125 éves hosszú számfoását - közben pedig ta|án a Teremtő emberi és bolygí evo|úciós teruére bukkant. Ez az á| ta|uk ránk hagyományozott tudás va|ószínÍÍ|ega |egutolsó esélyÍink arra, hogy végre valóban megért. sünk egy magasan fejlett' ősi, szent kultúrát - és a Fö|d hasznára fordfrsuk.

ren a|apu|,me|y|eírjaaz idő gyorsu|á- mé|yenelraktánozódottaz emben sát. A megdöbbentő az egészbenaz, ben, hogya mai enőszakosság, mahogy az ezzel a bonyolultrendszerrel teria|izmusés önpusztításennekköleÍrtidőszámÍtás[a fontos dátumok, szÖnhető.Nem értjÜk,nem vagyunk a ciklusok' a gyorsu|ás]megegyeznek képesekfe|fogniés fe|do|gozni ezL a a ft|di é|etbio|ógiaievo|úciójának, i|- régmú|t katasztrófát,és ez okozzaa |etve az embeni civi|izációfej|ődésé-tudati zavant,amibenma é|Ünk. A nek eddigtapaszba|t,és sokszor a tu. majanaptárennekértelmében renddósok á|ta|is e|ismertfázisaiva|. kívÜ| fontos szerepettt|t be, hiszen A szerző szerint a maja naptár azidő, a vá|tozások pontosdokumen. gyorsu|ó időspiráljava|ójábanaz iste. tálásáva|segítnekünkemlékezni, és ni terv bete|jesÍuése fe|éha|ad,és ne- megértenia tÖrténteket.Barbara kÜnk' embereknek ezt ke|l fe|ismer- Hand C|owszerint a kataszLnófaaz nÜnk: hogy a fo|yamatos isteni te- intel|igens isteniterv része:az (9y|étremtés részesei vagyunk. Mai ko- rejött telGonikusváltozásoknyomán runk, a 2o12-t mege|őzőuto|sóe|őt- alaku|t ki ugyanisa Fö|d mai formája, ti cik|us rendkívülfontos a végkime. me|ynem más, mint egy szabá|yos Az utóbbi évekbenegyre nagyobb nete| szempontjábó|.Ez a kor hozza [szentJgeometriaialakzat,az ikozanyi|vánosságot kap, hogya majákősi e| a spiritua|itásés a tudomány egye. hednon. naptara 2O'l 1-ben (egyesekszerint sÍtését, az emberi e|me jobb fé|teké- KétségkÍvÜ| a ktnyv egyiklegérde2o1 2.ben)végetér.Ez a tényrenge- jének megerősítését,Krisztus ener- kesebbfejezeteaz, amelybena szerteg speku|ációnak,ktztÜk sok vi|ág- giáját' a patniarchá|is,férfienengián ző a ktze|mú|t, a je|enésa 2o12-es vége-teóriának, pánikke|tésnek adott a|apulótársada|ombukását és a fe- évighátra|évő néhányévttrténéseit, és ad a|apot.Barbara Hand Clow minin energiák megerőstdését,i||et- tendenciáitfejtegetia maja naptár egy merőben e|téró,és sokkalopti- ve Ke|et és Nyugat kiegyensú|yozá-szemsztgébő| nézve.Ha témaktrtkmistább Q|mé|etet vázol fe| ktnyvé- sát. Ezen változások fontosságát re szeretnénk lebontania vá|tozásoben, ame|!a 2o1P-es évje|entősé-meg kel|értenÜnk,hiszencsak ígyin- kat,azt mondhatjuk, hogyHandClow gét nem egy vi|ágvége-kataszbrifádu|hate| a bo|ygóés az emberiséga szerinta vá|tásnaknégyfő területen ban, hanernaz isteniterv bete|jesÍbégyigyu|ás útján, és kerÜ|het e| egy ke|l megttrténnie: a katonai,ipari, sének,a bo|dogmegvi|ágosodás, az öko|ógiai katasztrófát. Mindennekfe|- orvosiés va||ásoshierarchiaterÜ|eegysége|érésének Iehetőségében ismerése egy o|yan tudatosságbe|i tén. Ezen hierarchiákegytő| egyig - kvantumugrás,me|yet2o1Zig meg férfidominancián látja.Ehhezazonban- figye|meztet a|apu|nak, me|ykámost, a maja naptárban|ejegyzett kelltennunk. ros a Ft|d ökoszisaémájaésaz emegyregyorsulóidŐspirá|végefuléfe|- Barbara Hand C|ow ennek tÜkré. beniszÍvszempontjábó|. A pozitív fon tét|enü| meg ke|ltennÜnkegy tuda. ben át[ekinti az emberi faj és civi|izá- gatiktnw szerinterne2o12-igrá fo tosságbe|ikvantumugrást, vagyisúj- cii eddigi fej|ődését, egészenatLó| a gunkjönni, és beteljesÍtjÜk az isteni ra meg kel|találnunk a közÖshangot fe|téteIezetLés eIpusztu|t gIobá|is tenvbenfoglaltkvantumugrá"t. a természette|'és ki ke||egyensú. tengeri civiIizációtó| kezdve, me|yet a. ,. |yoznunkkQt agyfé|tekénk műktdé- At|antisznakszokás nevezni.Ez az áE. sét.Ha efnem tesszÜkmeg, ta|án tekintésrendkÍvu|érdekes, én azontény|eg a végvár ránk, hiszentko|ó- ban most csak egy pontját szeretgiaikatasztrófábasodorjuka bo|ygót' ném kieme|ni,ez pedig az a Kr. e' ésve|eegyüttsaját magunkat.Mind. 95oGas évre tett hatalmas kozml ez azonbanrajtunkmú|ik. kus katak|izma,ame|y a szerző szeBarbaraHand Clowszerinta maja rint lerombolta az addig kialakultfejraptár olyanszimu|tánciklusokon a|a- |ett civi|izációt. Hand C|ow e|mé|ete pu|ó,kifinomu|t időszámítási módsze. szerint a katasarófa traumája o|yan

2009t02


ffiInilrönlÜfiÜól .lffiffiffi*

:J J-tÚ:|9.]tÖ j)yy3JJIJr|:]j]J

tr-E

Bf

1 ENERGIA I

tMl tsIN syogÉs2o/l

I

Dr,G.C Fe:ne"--!i:ar-nson Donna Eden és David Feinstein A b e n n Ü n ké | ő anyaistennő Energiagyógyászat 330 oldal

Á>'sa(t

1600Ft

392 oldal

Á.'}sse<lzssort

Julie TallandJohnson

Mennydörgő évek

ffi

Á.}*eqírsoo rt

E

rcffi E5 É*n

Er*-

ElüBlt||EE

ffit

-Jal[lttltaÍ-

t

BilTienney Békességben az Uránussza|

Kérdezd az angyalt! 296 oldal

Á.Fe€ r soo

rt

3OP oldal

nDt@

12ooFr

MarianneWilliamson A vá|tozás hata|ma 264 oldal

Ar}@rsoo

rt

A. J. Christtan

^ J.ó-"irTá.si'üü3r Ate|jességhangja

28O oldal

-

Sonia Chogueüte

L Feurst- V Essene Eneroiaá|dás

132 oldal

2S2 otdat

Ar}>eQ(íí4oo Ft - : : :

ÁDlg€qt:t

306 oldal

99o Ft

Ár.FsQ€rsoo

ffi4 mffiffi

! i " , ' 1 1\ ' k , , r ' y ! , , t . 1

h""'-,-*a**

ffiqffi rc

i

ffi

--

-

PeggyMcColl Haszná|d a sorskapcso|ód!

Bonna Henman

Mihá|yarkangya|: A fényszárnyain

?42 oldal

a.:Fe<íteoo rt

314 oldal

Á..}sa€írsao rt

Vénusz

1.,'dM..,'eMl

25O oldal

Ár:}ee€rsoo

Ft

334 oldal

rt

Ár)tgoí€t

180 otdsl

Á.}peeqfraoo pt

M

Martin Schulman

Ár:}s8(í13oo

Pandit Badzsmani Tigunait, Ph.D

Asztrológia és szexua|itás

1 62 old6l

A mantra ereje '178

2O4 oldal

Á.}*eqírzoo rt

Ft

sso Ft

W

I

MartinSchulman Vénusz

Asztrá| projekció

ElizabethClare

Túl|épni a mú|ton, áta|akÍlania jövőt

tr#ffi ffiffi ffi ryry ??4 oldal

ÁriN16oo

I 0phiel

rt

a-w

r-.E

Virgina Essene-0rfheus Phylos Mark AmaruPinkham Mihá|y arkangya| Párbeszéd az Útmutatása az újévezredre istennőveI

" rv"nltiTutanz E

I

k-d ffifffi |

Geoffrey Hoppe

oldal

ÁrPse€írzoo

rt

-r '--

re-

@iL E

ThomasMoore A |é|ekszexualitása A szexua|itás lelke

Berend B.-Fa::<

onfejIesztés Chi-lQnggd

co me||ék|ette|

ÁnFsa€32oo

Ft

328 oldal

AnNl6oo

Fr

-

J. Shapiro€ .

A. Flainbow

Kristálykoponyák 27? oldal

ÁrjN215o

Ft

Dr. N. Begich -J. Roderick Fö|dfelke|te 48O oldal

An)!€<í1zoo

SteveBother. É|etfe|adatok é|etminták

Ft

278 oldal

Judith Orloff PozitÍvenergia

Á.}pe<íi+oo rt

41? oldal

ÁrF€ Q € r eoo

pt

Akciós ajánlatunk csak az itt feltüntetett kÖnyvekre vonatkozik és a készlet erejéig érvényes!

UÍómagazin

Turista Magazin

jeIenségek, rer Megmagyarázatlan jövő-ésűrkutatás, téftechnolTgia, parapszichológia.

Túra|eírások, heovmászás' kerékpározás. bárlangaszat. kdÍnyezet. és természetvédeIem I

Megjelenik: minden hTe|sején

E|őÍizetés:3000 Ft/év 52oldal Ara:345 Ft magu'in rég"bbj pé|dányaiko.|áto.ott s.á.ban

Erdé|yi Gyopár

fu Eldé|yi KárpátEgyesii|et ÍoIyói]a|a' Túrázás, természetjárás, környezetvédeIem.

WEffiry.

Megjelenik: minden hTe|sején

fu1indhá-.

-

."grend"|hető"k,

ffiry$ ffiffi

E|ófizetés:4980 F|/év 32oldal Ára:498 Ft

Megjelenik: kéthavonta E|őíizetés: 2100FUév Ára:400 Ft

i||etvemegvásáno|hatokegységesen LffiFt,/dh áron: |ukacs.gyongyi@koÍ'netas'hU


- DonaBernadette Vigi| a|ap1án egyezség a négy Beavatás - E|izabeth Haich misztériumok ||. iegyiptomi Beavatás a kristá|ykoponyákka| Beszé|getés a oszichotronikába Bevezetés

STÚDITrctNWEsBo.LT 1138Budapest,Népfürdőu. 15/D.Te|'lfarc359.&[61 hu e-mail: studiokonyvesbolt@ufomagazin-net. Áoam Penziás Marika, |mréné Bán Ügyfé|szo|gálat

poíokii|hogot, o mogos u|ónvé|eli ótvú||olio |. BeftzelórseLA StÚdióKönyvk|ub poíoúolvónyon könyvóró|éso köz. beomegrendeh Íizeti rózsoszínű omennyiben oz utolvónypontor Íontos omegrendd|t könyvdmót. Íe|tÚn|eti |eménúovotbo (Poshi u|ónvétlel o Íe|odóro. tekinlottol kitöhóso,kÜ|önfu ós ió|.o|vorhotó postokii|tség terheliI) o megrendelőt otelies megrende|ésnó| tört.énő |evó|ben kilö|tésepl vogyomóio|otrinok Ámegrende|ösze|vény 2. Posloiutonvótlet (két posiokö|t*go sril!ól,6'rt*|dfiiggően Az uiúnvéte|i voqy|eve|ező|opon. terhe[. k[.|000fll o meglendelöt köiyvesetón mogrende|or@stuűokonyvosMtJru kerosztÜk 3. |ntgrne|en

lsmeretterjesztő

3500Ft |cke |._David fe|szabadÍt ...és az igazság 3700Fr lcke ||.-David fe|szabadÍt azigazság ...és - DanMi||man 2990Ft útja hancos A békés 1790 Fr Chopna Deepak megteremtése A bőség Ft 24gg Carl.Gomm Phi|ip |igetében A druidák jógagyakor.|at Ft 3990 DVD-mel|ék|ettel forrása Az Öttibeti A fiata|ság 2790 Fr Tepperwein Kurt fot"t"ása A gazdagság 1 Fr 390 lstván Medgyesi szerzetes A GyógyÍti 1490 Fr |sWán Medgyesi City sze||emei A High.Tech Fr 2100 je|ek Koch Rudolf kÖnyve A Fr 2390 Scove| Shinn F|orence nincs humorérzéke A karmának [van) - Patricia 2490Ft Cori kozmosza A |é|ek - Grpham - A tÖrténe|mi Phil|ips 1999Fr bizonyítékok A MózesiÖrokség '1490Fr - M. Ruiz A négy egyezség Fr 2',100 Yogi gyógyíttás tudományaBamacharaka A pszichikus a tarot ri|uá|éja negnum mágikus A sanctum - E|iphas - Hermész 2300Ft Lévi tudománya nagyarkánuma bátorságaAzazmer1Ünk szel|em A szabad 1700Fr lenni- Steiner szabadok Fr 2300 Goldmann út1aJo|anda A tarot fu Önismeret 1 990 Fr tekinteteA. J. Christian A te|jesség 1 S8o Fr mego|dása világ rejté|yeinek titkai Az ősi A temp|om Ft 3490 |. Tasi B. Hornyánszky |01a A természet 1390 Fr |sWán Medgyesi és világ tudat A - Marianne 2790Ft Wi||iamson hata|ma A vá|tozás - Sasváni 1500 Fr Akos természete'' A vi|ágegyetem ,,kettős 2790 Ft Hicks Jerry Esther és vonzás tÖrvénye A - C|are 2600Ft Voyant a tudomány Aho|megá|| - fu á|omfe1tés 2490Fr lexikona Á|moskonyv - Paracelsus - A mágiaőstÖrvényet 2500 Ft Magica Archidoxa 2000Fr ésa tarot- B. A. Menlz- Pau|Stt.uck Asztro|ógia 2300Ft gyógymidok kÖnyve Az a|ternatÍv - Char|es 2499Ft Higham civi|izáció Az angkori Flend Hermetikus fu AranyHalnal - G.S. Fnater 1300 Fr PA.X kabbalája - Fraternitas Hermetis 2'100Fr gyakor|ata Mercunii Az asztrálutazás - FÖ|des 1990Fr Atti|a származik? Az embera Marsró| 1700 Fr Steiner csil|agai ember és Az a szel|emek Apri ajándék temp|oma Az ember - Steiner 1700 Fr szétvá|asztásához 2690 Fr Hay Louise L. van Az erő benned Fr 24S0 Báma Szvámi életművészete Az Örömte|i

- A sorsotmeghatározi és Bo|ygó-meditációk bo|ygik Steinen felszabadÍló az embert - JonathanKirsch DávidkiÉ|y - Dr.BamsesSeleem ha|ottak kÖnyve Egyiptomi - Somogyi Gábor téveszméje avagya tudomány Einstein, - SzvámiBáma mestereivel É|et a Hima|ája - DionFontune Fe|táruló dimenziókapu - Múmiák, ha|á| és nyomában Halhatat|anok élet- HowardBeid tú|vi|ági zóna- GazdagLász|i Homályos - Egyikortegyiptomi VÖ|gyében a királyok |degenek titkánakmegfejtéseAhmedOsman múmia - Mi van'ha nincsevolÚcii?- TasiIsWán tervezés lnte||igens lsWán |stenmagyarjaiMedgyesi az égen- A|lanChapman |stenek - JohnD' CrossanésJ. L. Beed Jézusnyomában |sWán halá|- Medgyesi Kettőssze||emi akták- HaryitaiKálo|y- PusztaySándor KGB-titkos számunkra horoszkóp 2008 - Mit tar"togat KÍnai patkány Neil Somervi||e éve? a 2009 - Mit tartogatszámunkra horoszkóp KÍnai éve? a Biva|y - HargitaiKáro|y ka|eidoszkóp Kozmikus - Filemon Ervin Kvantumfizika - H. E' Douva| Mágiaéstoxiko|ógia - A JézusésMáriavérvona|a örÖksége Máda Magdolna - Launence Gardner el|ensztÍtt ÖsszeeskÜvés |sWán UngváriGu|yás Megvi|ágosodás - JohnésAnneSpencer ésszenthe|yek Misztikus Atől Z-ig az á|mok? Lexikon Mit jeIentenek - Zev'ben Ha|evi Shimon éskabba|a Pszichológia ananyversei PÜthagorasz - Bevezetés a számmisztika számmisztikája PÜthagor.asz neitelmeibe - TedA|don Sámángyakorlatok - SororSplendor Tanotmindenkinek - T C. Howar.d ta|á|kozások kozott Tú|vi|ági Vi|ágok - TakácsZo|tán krcnofi|ozófia a|ap;ai |' A ZorauszkÖnple Zoltán Takács Az időfizika alapjai |l. Zorauszkinyve

1990 Ft 1690Ft 3290Ft 2100Ft 1800 Fr 1980Fr 4980Fr 1990Fr 3490Fr 2300Fr 1999Fr 1680 Fr 1980 Fr 2990Fr 990 Fr 2499Fr 2499Fr 1250Fr 1490Fr 2590Fr 2590Fr '1900Fr 2100Fr 1400Fr 2499Ft 1500Fr 1999Fr '1s99Fr 2000Fr 1300 Fr 2'100Ft 2,100Ft I 500 Ft 990 Ft 2490 Ft 2990 Ft

ezoterika egészség, É|emód, - A p|e1ádiak BarbaraMarciniak 32s0 Ft bÖ|csessége osvénye A fej|ődés prcgram hatásai Gyakor|ati tenhekenergetikai A karmikus 3590Fr a csaknagyógyÍLáshoz beavatottak a A Lánco|at Csatlakozás

- A. Freedman 29s0 Ft társaságához 2500Ft téte|e Az é|et teljessé ajtó nyÍ|i titkos A sikerne 2790Ft Virtue Doreen számok Angya|i 3990Ft Hicks ésJer.ry ereje- Esthen megdÖbbentő Az érze|mek _ szemé|yiségkutatás 1900 Ft kézikönyv Enneagnam érzékelése Érints és|áss!- Energia|enyomatok - TedAndrews 2390Ft taointással - Re|ja 2790Ft Vidyarthi gyógyít|ása angyalokka| Érze|mek - Michae| 2190Ft J. Losier Torvényét| a vonzás műkodtesd Így - ErnstPollner 1900Ft Ingadiagnosztika - Dona|d - Aeutolsópárbeszéd Wa|sch3690Ft aztjrÖk|étben |stenne|

2009102


- SzvámiBáma Jiga éspszichoterápia Jis|ás krista|ygombbő| ésegyéb mágikus praktikák- Fratennitas M, Hermeüs - Késztsa |e|ki Lé|eke|ixírek verepednekmegfe|e|ő . gyóffitt? Mihá|yarkangya| útmutatasa az újévezredre - Virginia Essene- 0r.pheus Phylos Mil|ii rózsaszál- SzeressÚgy,minta nap| - CsongÉdiKata CDme||éklene| - CarmenD' Turnman NépszerŰ numer.oiogia Önfej|esztő meditácrik- C}me||ék|ette|' medrtació 75 cercben- Dn BerendBóbert - LeoAnoart Szerezdvrsszaé|es|átasodat - KurtTepperwein Ut a sikerhez - Dr. DoreenVirtue YoYoDiétaszjndroma

S2elIemü|ág

2490Fr Dr'Johannes - A poko| FaustTitkosvarázskÖnyve |eigázásáró|I800Fr Egyiptomi tarot- B. A, Mertz 2900Fr - SzepesMária 2'100Fr Fe|hőszobrász 2290Fr - Mindenszentek 2990Fr Ha||oween könple- ButhEdnaKe||v 2500Fr - Létkutatás - Banitz- Podo|szki Hazót|an próféta Jú|ia 2000Fr - A jÖvőgyermekei 2790Fr |ndigók - Sy|vie a mÚ|tvi|ágában Simon 2490Fr Jungitarot- Andreas Wannen 1300Fr 2990Fr KÖszÖnüsd - PetrikMártaMagdo|na BS0Fr reikive| a XX|,századot! - FraterAchad 1700Fr Kristá|ymágia 2100Fr KBY0Nll - Negondo|koz úgy, mintegyember| 2190Fr 3990Fr KBY0NV||- Ú1kezdeta 2002 uuani ev t 2790Fr 2gg0Fr KBY0NV|||- Hazatérés 2490Fr 2830Fr KRYONX-Ujgondvise|és 2490Fr 2250Fr Kunda|ini, csakrák ésnádik- Ananda Jahmo|a 19mFt Lauraédes- MorvayKendra s90 Fr

- GeraldB.Gardner A ooszorkányság eredete 1680Fr - Ba||a A dimenziók vándorai Ferenc BOOFt - Szepes A fény evangéliuma Mária 2590Fr A gyigyíti fehérmágia 2300Fr - PierredeLasenic A hermetika univerzá|is beavatása 1060Fr - N. D.Walsch A holnap lstene 2890Fr - J. F'C. Fu||er A kabba|a titkosbö|csessége 2500Fr - Sy|via A köztes|étbtlcsessége Browne 2690Fr A kraes|éttitka- Ha|á|bó| az új1ászÜletésbe 2490Fr - LeoScorbin A Lenormand.kártya gyakor|ata 2100Fr - FeddEdDinAttar '1400Fr A madarak tanácskozása - E|iphas A mágiatorténete Levi 4300Fr - Steiner A sze||emtudomány ésa gyógyítas művészete 2100Fr - Manie Arkangya| meditációk Se|droni z',t00 Fr fu Arthurmondakir ésa Grá|misztérium 29m Fr - Szuromi 'r680Fr fu átányikőkoporsó Bita - DaoMi||an '1790 fu e|veszett évek Fr Aaigazság |átnokai, fu édesabszo|út rejtettkincse- Bhagavad Gitá 3490Fr - Ann-Marie Boszorkánybiblia Ga||agher 2399Fr - ha|adi Boszorkányság - EdainMc0ov 3390Fr mesterfokon technikák - A jövendőmondás, Cigánymágia a bűbáj és a varázsigék aIka|mazásának kÖnyue 2500Fr - VictorSanchez DonCar|os tanÍLasai 1890Fr

HoG-yAN IEHETA sTÚDó KONWKTUB TAGJA?

ol[l',t',!rfi qkií kiiíWk|ub r.n'flJÍBl''ulJ[,,l:n orn|ortbo|tíenre hgo|óbb két dorob könyvet rende|.

2009/02

- meditacii Legyetek szere|mesek az é|etbe - JidduKrishnamurti 2300Fr - Ulrike Mágikus |omtalanítás Ascher 2390Fr - TomKenyon-Jud MáriaMagdo|na üzenetei Sion 2790Fr - A Hima|ája Meditáció a|ándéka Éet.e|mé|et, - SzvámiHáma tapaszta|at 2490Fr - Apokalipszis Michael - Steiner korszaka 2500Fr Mindennapi reiki- Dn MikaoUsuitermészetes gyógymód1a 2300Fr Numerológia ésTarot|exikon 31mFr - A rÚna,a tarotés 0ráku|umkonyv - G.S. FraterPA.X. a Ji.king üzenete 2900Fr - Ú1kori OrÖk számmisztika numero|igia mesterszámokka| 11-99-ig- LynnBuess 24S0Fr PrakikusWiccaTarot- Modernboszorkánvok - JanetAidon számára 1700Fr Bazie| angya| kÖnyve 2300Fr Bejteftsorsok- MorvayKendra 990Fr - G.S. FraterPA.X BÚnakártya 2400Fr Teremtő gondo|at'ok a sikeresé|ethez 2500Fr - ParaMaya TÜkormágia 2300Fr - Betekintés VarázstÜktr - A. D. Wood egyrejtettvilágba 1SmFr Wicca A modern boszorkányság - Fraternitas kÓnyve MercuriiHermetis 2300Fr Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!


&tfilsntfu

sEffi*G]Ét

Így sem a tÚ|vi|ágon, sem az é|őkközÖtt nem ta|á|jaa he|yét,va|aho| a két szféra kÖzÖttbo|yongés az egyszerűbb utat válaszWa, megpróbá| ta|álnimagának egy é|őtestet. Ezt a je|enséget tekinthetjÜk megA ttirténet szá||otuságnak. Be|| Casey főhőse [odette A sztori A tÚlvilág szijlötte is YustmanJ, akit gyerekként e|hagyott a ritkán vá|asztott ezt az anyja.A fiata||ánymáig gyű|o|iőt használta aIapot|etet hamarosan emiatt, ám úgy tűnik, kellemes egy hogy fel, a tÖrténtekre. kap magyarázatot isszenved, kis borzongást okozzon a nézőjének. |eg A szokés című fi|msorozatbó| Casey ugyanisrémá|moktó| merhetnek. |ehet erne a|apján bemutatója éber A fi|m és gyakrannem tudia e|dÖnteni, vagy á|modik-e,mert amikor nem a|- is okunk, mive| egy o|yan a|kotást Vé9- ígéname|ynem ijesz[getniakarjané- Filmek a megszállonságrol szit, egy sze||emis megkísénti. dolgozta fe| Babbi Sendak- ző|ét,hanem elárasztani o|yannyug- 1973-ban Az )rdögűző ső e|késeredésében a me||bedobássa| te|jes ízben, első a megtekinme|yek képekke|, hoz [Gary oldmanJ, egy spiritisztához taÍanÍró gonosz |é|ek [ebmajd' témát' me|ybena fordul, hogy ő szabadÍEsameg a tés után is hosszasan kísértik veszi az ÖrdÖgJ maga esetben az ben szenvedéseitő|'A férfi segÍtségéve| kÖ|csön egy kis|ánytestét. A klasszieov szornvű titokra deru| fény: egy kus ku|tÍi|mnégyfo|ytatást é|t meg olyán |eny.létére,aki éWizedekóta fog[kozbukkétfilm az e|őzményekkel hoznem messze azok ám direktori feladatokna |a|kozott], Minda Penge-Szenthá- tak a régiszínvona|at. Szintén gyermektestet szeme|t ki romság, mind pedig Á láthatatlan című alkotá- magának a gonosz az 1976-os sai kritikai ,,bukták''vo|- omen címűfi|mben,me|ybenegy kistak, kifejezetten gyenge fiÚ testében szÜ|etett meg az Antiés dra- krisztus. A. fi|m három gyengécske színésanezetésse| fo|yuatássa|és egy rémes Újrázássa| maturgiáva|. A főszerep|ő,a fiatal és ,,bÜszké|kedhet''. Az uto|só nagy dobás a 2ooS-os odette gyÖnytrÚ Emily Base udvéért című ordögűzés Yustman bizonyára some|yegy fiatal |ánymegvo|t, a|kotás ismeret|en. kaknak még Karrier|emégkislányként tÖrténtesetét do|goztafe|, aki be|eA fi|m párhuzaaz Ovizsaruban vette I<eZ- ha|taz ordogűzésbe. |ány sztoriját és a el mesé|te mosan majd nészá|| meg bárkit és bármit. Casey detét néhányperc erejéig, tárgya|ást. bírósági szó|ó esetrő| az fi|mszerep csak akkor szabadu|hatmeg tő|e, ha hány csöppnyi sorozat- és jeegy gyÖtrő |e|kiutazás során meg- utaá az igazi áttorést a Coverfield GzeIlerPéter ezeraz Partnere számára. |ezárni az átjárót, ame|yet |entetbe óónálja .b!an Gary valaki nyitotbki, akit vi|ágrasem arcú, rutinos áWá|tozó-művész, még profiJ, eddig aki a O|dman ÍLeon, hozLak... soha nem ke|tettcsa|idást, szerepe| mind olyanokvoltak, mintha direkt az A kulisszák miigött A tÖrténetabbó| a teóriából indul ki' ő számára ír"tákvo|na. A remek atmoszférateremtéshez miszerint a ho|takle|kenéhaannyira azeneszerző' a német hozzájáru| hogy erőktő|, gonosz megzavarodika nézőkfőnem nyer bebocsátást a mennyekbe. Bamin Djawadi, akit a hazai

ffiE@

**"*,., .,,,_r*,

20091o2


|ábát, és nemsokára a Marsra is e|jut.Egyesekszerint tőlÜk kaptuka fej|etttechnikát,mint példáu||ézenszámí. tástechnika, kvantumfizikaiismeretek stb. De ez mind csak a saját fajunk- az emberi faj és érte|ema|ázása! Ezek az egyéneknem hisznekaz emberiségmagas inte|. Iigencia-'tudás- és empátiaszintjében' VegyÜnkegy egyszerűpé|dát.Ha bánmi|yenfá;da|mat okozó onvosi beavatkozásra Van szt]kség,az e|ső' hogy va|ami|yenfájda|omcsi||apÍtást vagy érzéste|enÍuést a|ka|maz az onvos'Ezze|szemben az idegenekmindenfé|e fájda|omcsi||apÍ|ás, érzéste|ení1|és né|kÜ|bonco|nak,szerVet, magzatot vesznek ki vagy Ü|tetnekbe. Mi ebbő| a kÖvetkeztetés?Az, hogy a fájda|omkÜszÖbÜk e|hanyago|ható, vagy nem ismerik az empátiát, VagybennÜnketcsak kísén|eti á||atoknak tekintenek.Az emberiségaz evo|úció, a tudás, az inte||igencia |étrehozásátfokró|fokra tette és teszi meg. Amennyiben annyira fej|etuekezek a ,,|ények'', miért nem cseré|ikki a tapaszta|ataikat a fö|di fizikusok'kémikusok,matematikusok,fi|ozófusokés szocio|ógusoknagy tudásÚ képvise|őive|? Ha viszont megtörténtek ezek a kapcso|atfe|véte|ek, akkor a kormányoknakés a tudósközÖsségeknek kÖte|ességÜk |enneeft az emberiségje|entős részének tudomására hozni. A magam részérő|nem érzem,hogy az emberiségfáziskésésben |enne.Azb nem mondom, hogy az ember a fö|fe|é,de tÖnet|en 61. Tiszte|to|vasó! 0n is bizonyáratöbb írást e|o|vasott, fej|ódésingatag |étrájánszÖkdécse|t \$i||ewe e|őadást ha||gatotumeg az ufikró| és a |éptekkel ha|adtés ha|ad.Szeretnékta|á|kozni- egyen|ő fö|dönkívÜ|iekrő|. Az úgynevezetb harmadiktípusúta|á|ko- fe|téte|ek mel|ett- ezekke|a |ényekkel. De jobban oru|zások a|ka|máva| igen érdekes,sőt meg|epőkije|entések-nék,ha a fiata|abbtudósgeneráció pr.ominensképviselőke| keru|temszembe. Nem zárkózom e|, hogy alka|ma- ive|folyuatnánaka nyi|vánosságe|őtt eszmecsenét! sint ne cseré|nénk ki egymássa|a nézeteinket, va|amint Ha nem a pénzvi|ág globa|izációsegyedeive| egyezkedtudásunkata |egszélesebb tudományosismereteinkterÜ- nének,hanem az embeniség és az univerzume|kÖte|ezeüt |etén'Az eddigitapaszta|ataimszerint csak egyo|dalúanhíveive| ta|á|koznának,az mindkétrészrő|gyÜmt|cstző ők kritizá|takbennÜnketúgy a természettudományok,és e|cjremutató|enne a kÜ|önbÖzőfajok fennmaradása mint a szocio|ógiaterÜletén. érdekében térbenés időben. Ha én kritizálokva|akitvagy va|amit,igyekszemegy máSzlovik Lajos sik mintát Vagyteóniát bemutatni.Et, az ufonautákrészérő| mégnem tapaszta|tam, sem a |eírások, sem az e|őadások sonán' Hészuknő| csak a |enézőmegnyi|vánu|ást érezt€ m a fizikában,a kémiában,a matematikábanés Ugyanígya fi|ozófiában,va|aminta művészetekterÜ|eténis. Mi nem ismerjÜkaz ő ku|turá|isés tudományosá||áspontjait,il|eweaz anyagró|és az univenzumnó| a|kototu nézeteiket.Csak egy terÜ|etenismenike| azt, hogy e|őt6a ' 1994 nyarán kezdődÖtt,amikor Németonszágban tÜk jánunk,ez pedigaz épíl|észet. De ezen a terÜ|etenta- 'Wrdolgoztam. Az egyik alkalommal,ahogy a 12-14 |án nem fontos a statika,a szerkezettan,a kémiai,fizikai órás autizás után, Úgy é;fé| körÜ| megérkeztema szá|. és matematikaiismeretek magas foka? ik ta|án csak |áshelyne'bekapcso|tama te|evíziót. E|égfáradt vo|tam, egymásra tett kovekben|aknak?Akkor hogyan hozhatuák és csak úgy ,,néztemki a fejembő|,,,az idegen nye|vet |étreaz űrhajóikat,Vagyazt másoktó|orozták el, és csak sem értettem,ezértnem is tudtam, mirő| szó| az adás' haszná|ják? A képenegy aszLronautavo|t kinn az űrben. Hogy volt-e Egyes megfigye|ések azt á||apÍtotuák meg, hogy bo|ygó- me||etteűrhajó, már nem tudom, de egy kt|dökzsinórkat, csi||agokat,,térÍLenek e|,,pá|yájuknó|. Ez vajon nem szenű |ebegetLme||ette,az biztos. Hátténbena Ft|d jól kisérti az univerzum egyensÚ|yát?Vajon egy-egyi|yendur- vehető képe|átszott. Egy hajótöröüt, aki hosszú hánykova beavatkozássa|nem robbantják kvantumjairaa |étező lidás után szárazfÖldet|át. vi|ágoksokaságát? Lehetséges,hogy ezt az e|orozotL Azóta fogla|koztat a gondo|at,hogy mi, emberek ho| is technológiáthaszná|vaúgylépnekfe|,minthafe|sőbbren- vagyunk'Az é|etitt a|aku|tki a FÖ|dÖn, valamikornagyon dű |ények|ennének, de a valóságbanfoga|muksincs, régen.E|őbbaz egysejtűek'|egvégÜ| az emberek, akik tízhogy mi van a kezÜkben,és azt mire és hogyanke||r"en- ezer Vagyjó pát.tízezeréveál|Íuó|ag fán, bar|angokbané|. :e|tetésszerűen haszná|ni. tÜnk, mint az á||atok'Apropó, fán é|ni- mi nem inkább Ttbben azza|a nézette| |épnekfe|,hogyaz ember nem fára mászLunk? Fej|ődtÜnk,amennyirefej|ődtÜnka mai oeszé|getmondjukegy csimpánzza|.Ez ígyigaz, de ho| napig.De akkor mi Van az á||atokka|, pé|dáu| a cápákka|, éprtházat, hidat, temp|omotegy csimpánz?!Az ember me|yeká||Íbó|ag tWenmi|lióévevá|tozat|anu| é|nekés nézüszont már be|épetta vi|ágűrkapuján,a Ho|dratetLe a nek ki?

Szerkesztőség tinkiirö n nel taz kiizzé mindenuÍokkal, szenéIyaélnényekkel, paranormális kapcsolatos ielenségekkel ÍÍ6t.A hosszú beielentést, olvasoileveleket aonbana szgzőkkiilijnhozziőjárulása nélktil, n onúanivaloiuk tiszteletb entartásával, rövÍdftveielentetjiik n eg. A kiizöItvéIenények nemokvetleníil azonosak a sza*aztőségével Névtelen, címhÍányos leveleket nemkiizliinR, deamennyiben ofuasőnk kéri, an0nimitásátmegtartju k. A továbbkiildésreszántlevelekh ez Íelb éIy egzettválaszb orít€katkérii nk'

Fáziskésésben?

&z tlfókfalán

mi maeunkvagyunk?

2009/02


Darwini e|mélet.Fajok eredete, természetes kiválasz- csoda fo|ytánsikeru|ne,amikorra odaérnek,e|fe|ejtenék, tódás' Mi abban a fejlődés,ha egy madár, me|yme||es- mive|vitték.Nyi|vánvo|takeszktztk, de va|iszínű,hogy a szo|gá|ták.Mert ha most mi o|yan szinten |eg tud repÜ|ni,addig fej|ődik,hogy e|fe|ejtrepÜ|niés a kÖz|ekedést hogy már egy másik bo|ygin |ábatvetnénk[naszárnyán egy csokevény|esz? Számomna ez a ,,fej|ődés''|ennénk, egyre kevésbékivehető. Mármint egyre kevésbéhihető. gyon szeretnénk]'nyi|vánottani anyagga|,de vitE - ha do|goznánk. Az |stenteremtette a vi|ágot.Előbb a fényt,majd minden már oda tudtunkmenni - techno|ógiáva| mást, fokozatosan az embert. Hat nap a|atb.Lehetsé- Vo|tak biaosan o|yankorok is, amikor már nyi|vánva|i embernek . fe|fogha- vo|t,hogy baj, nagy baj van, és mint a Húsvét.szigeteken ges. Nekem - mint fÖ|dhÖzragadt kiá|t. Lehet, hogy ígyvo|t, csak nem hata|mas a|akokka|,mint a hajitÖrÖtt,segÍtségért tatlan, e|képze|hetet|en. idők, amikor mán nem vo|t az óhao|yan Biztosan vo|tak osztottunk,hanem foszlotLunk... nagy tettek fÖ|di he|ytartók hata|omra kapcso|at, a záva| gondo|at, aft az embert amióta a ez fog|a|kozbat fuóta |áüEamaz űrben |ebegni,hogy mi, emberek va|ahonnan szert, ta|án az lhaza és az Ú| hata|masságokhÍveiegynagyon messzirő| jottÜnk a FÖ|dre.Azóta gyű|nekvagy más e||enfordu|tak.Ta|án még vo|takeszktzeik. Ekkoripé|dáu| a piramisok.Hogy miértépÜ|tek? Számomra nagyon meggyőző, ban épÜ|hettek gyártom a bizonyÍtékokat. azért szÜ|etni,hogy máris a saját lehet. Csak Egy biztos amiket vagy ad o|yan do|gokra, |ogikus magyaÉzatokat morbid, nem emberi. KÜ|ÖnÖsen e|éggé titkos homá|yfedi. Ha ezE a |ogikát sírunkatépÍtjük, ame|yekke|etkezését ktvetjÜk'akkor va|ahonnanjtnnÜnk ke||ett.Va|ahonnan akkor,ha minden,amijó' szó szerint,vagyishata|om,fö|hogy koze|nő|Vagymesszirő|. De bizonyosana mainá|fe||etteb. di |ók. Ez nem é|etszerÚ.Hacsak nem em|éksz|.jnk, betettek va|amit is létezett. Csak ha|ál nem va|amikor'a később ta|án bek voltunk' E|őbb kÍváncsiságbó| |ottÜnk, muszájbi|. Éppenezért több konszakrabonthatjuka ft|- egy kúpvagy gÚ|a a|akúvalamibe műtétre[?] e|őkészÍtve' Lehettekbennevidám,fe|eme|őkorszakokés és már megy az ontk é|etfelé.Es miné|nagyobbaz' ami di létÜnket. Lehet, hogy egyszerre vo|tunkitt, a Fö|- e|visz,anná|jobb. Ha jó| tudom, a fáraók álta|ábanelég kétségbeejtőek. dÖn és másutt is. Mostanra úgytűnik, inkább itt, a Ftl- fiata|on,szinte gyerekkéntha|takmeg. A po|itikaakkoribanmár bizLosanjó| műkodott.A hatadÖn. Mostanában újrakimentÜnkaz űrbe. Lehet, hogy in- |om és a tudat|anság még a mú|tszázadban is ttbb tíz nen ered a déjavu érzés?Mert mit csiná|az ember, ha méteres szobrokat, mumifiká|tfé|isteneketproduká|t.Es újvi|ágotfedez fe| a Ft|dön vagy akár azon kÍvtj|?Pioní- biztosanvo|to|yankor is, amikor minden más vo|t,jobb hozták. Csil|agje|ezte rok mennek, meghódítják,betelepítenek,kite|epítenek.Vagyrosszabb. Jézus.hírétkirá||ya| A||Ító|ag SzíízMáriátó|. A||Íuó|ag. ta|án va|amimiatt hosszú,na- érkezését. Az e|ső Fö|dre te|epÜ|tek Napjainkban,ha bemegyünkegy temp|omba,ha úgy gyon hosszúidőre magukramaradtak.Ban|angbamenekÜ|tek'Fára másztak. Lehettek o|yankorszakok, amikon tetszik, szkafanderes alakok szál|naka|á. Több mint hétrnégminden az akkori kornak megfe|e|ő,fej|etteszközÖk ezer éve új időszámÍtás kezdődttt. Va|amive|vége |ett. Lezártak egy kort. JÖtt is Vagy ezer év vagy még tobb á||t. nende|kezésre és tudás az életmindenterÜ|etén amire nemigenvan pé|da'Mint újidőszáakikta|án generációkonke- o|yansÖtétség' Lehet, hogya bete|epÜ|tek, neveaék mításra sem' Pár ezer éve már ígyke|Ünkés fekszÜnk: nesztÜ|nem ta|á|koztakaz óket ide te|epÍuőkke|, e| őket isteneknek,akik mindenho|ott vannak, mindent Miatyánk, ki Vagy a mennyekben, ;oj;on e| a te |átnak,mindenttudnak és mindenbensegítenek.A mai országod'.. Kardos Károly már nem is hihetetkorban az e|ső egy-kétmegá|lapÍbás (CsongrádJ kÜ|ÖnÖs á|len. A mito|ógiábó|ismert istenek,fé|istenek, |atok,fé|igál|atoktalán mán nem is annyirahihetet|enek' Az ember már megint tud ivartalanu| szaporÍtani, k|ónozni,fajokat keresztezni. A Szentírás,a Bib|iata|án egy-egykorszak tsszegzése. valaminta Persze az akkori kornak megfe|e|ő|ogikáva|, Budán, értékeshe|yenegygenenációscsa|ádi házban po|itikaés a fordÍ!ásokozta torzu|ásokka|.Lehetett terolcsóbb |akom, me|yetsajnos eladni kényszerü|Ünk. vagy ÖrÖké|etnek évig é|ni, amit mészetesentÖbb száz fe|támadásnakneveztek. Persze a FÖld is másmi|yen |e- |akás érdekébenbtngésztem a Budatrsi Nap|ó 2ooB, hetett. Mintha most érintetlen,vad világba mennénk.Te- szeptembeniszámát' Pán nappa|későbbismétátnézLem úgyhogye|ke|egy-egyőrangya|. Dup|a zári- az aján|atokat.Ekkor hirte|enegy hirdetésreklámfotó|án |i veszé||yel, Azonna|fe|ismerje|beteszem: |ehet, hogy még ivarta|anu]szaporodtunk, ta|á|koztamve|e,a ,,koccintósÖregúrra|''. éh,ő az én nagy szeretetben VelÜnk egy csa|ádban, tem. Tény|eg ők Eva. o|da|bordájábó| Adám a bizonyos mint vo|takaz e|sők,akik úgymondbűnbe estek? Mindeneset- édesapám,aki 1984.ben hunyEe|' re egy időben bűn vo|taz azonos neműekkÖztikapcso|at A fényképmegpi||antásamegdtbbentett, ezért fe|na- mánminta nemi' Ma már tssze is házasodhatnak. gyÍbtattam.Minden kétségetkizáróan megdöbbentő a A hason|atosság,ezt,a csa|ád ismerősei is tanúsÍthatiák. még vo|tak eszkozök, kor is, amikon Biztosan vo|to|yan va|amiakadozott. Hogy e|őtte Vagy utána, de ki- fotón lévő férfi szemébe nézve úgy éreztem, valamit de.Í'.nár Még nem tudtam megfejrályok léptekfe|, akik va|óban |stentő|kapták kirá|yságu- Üzenniakarna a távoli mú|tbó|. kat. Fö|di he|ytartók.E|et és ha|á|urai. Es épÍtményekteni az Üzenetét.Va|ami be|eegyezőjiváhagyást, megaz nyugtatást suga||a moso|ygós arc a koccintásra eme|t maradtak ránk azokbó|az időkbő|,me|yeképÍtésének kehellyel? fedi. homá|y okait,techno|ógiáját Szeretnémmegfejtenia ttbb éWizedesmú|tbó|e|őbuko|yanponcsi|lagáSzati|ag StonehengekÖveibeva||ottan hogyma sem |ehetnejobbanmegcsiná|ni. kanó Üzenetet és hátterét. Eddig hasznos infonmáciit tosan épÜ|tek, Azon vitatkozni,hogy a ktveket kézienőve|miként|ehe- sem a BudaÖrsi Nap|ó szerkesztőségétő|,sem a reklátett ttbb száz ki|ométerrevinni, gyerekes. Ha va|ami|yen mozótó| nem tudtam beszerezni' Apámma| időskorában

öregúrrejÍé|ye á koccinÍós

2009t02


szoros csa|ádi ktte|ékbenéltÜnk.A kép |étre1öttérő| nincstudomásunkésa hátteresem isment'

.

."n"?áJo?;;l3'}

Raizok Nagyon érdeke|nekaz Ufómagazin idegeneknő|és o\ -\tegyéb megmagyarázatlan|e|enségekrő|, kormányzatititkokró| szó|ó ít.ásai.Azért kÜ|dtmezeket a rajzokat, me|yekegyszercsak a fejembenje|entekmeg [va|ószínű-

zet! vizsgá|atairó|,e|térítésekrő|, teleportá|ásró|,kísér|etekrő|.Szeretném,ha a rajzaima magazinbabekerÜlnének, hogy az emberekvi|ágafejlődhessen. G. Noémi IBudapestJ

Speciálistigynökök Az Ufómagazin 2ooB. decemberi számában megN-Y\ragadta a figye|memegy o|vasói |evé|. Arró| szó|' hogy á||Ító|ag Magyarországonvan a vi|ág|egnagyobbés |egnégebbi ufo|ógiaigyűjteménye, aminek he|yétvo|tbe|Ügyitisztekismer.hetik. Továbbáarró|, hogydr' opá| Sándor természetgyógyászképesa mú|tbaés a jÖvőbe|átni. Az igazat megva||vae|őszÖre|nevettemmagam ezeken az abszurdnaktűnő á||ításokon' AÍán egyszerűérdek|ődőként, |átszó|agmás Ügyre hivatkozva,fe|kerestemőt. Akkor mán tudtam ró|a, hogy az e|őző rendszerbenegy ideig ő Vezettepé|dáu| a BM Tudományszervezési oná||ó |eg az idegenektő|tanu|tam],hogy az emberektanu|has- Osztá|yt,és még anná| magasabb beosztásokat is betÖ|sanak belő|Ük.Sok éndekesdo|gottudtam meg az á|ma- tttb a vo|tBelÜgyminisztériumban. Gondo|tam,szembesÉ imban Roswe||rő|, va|amintaz idegenekemberekenvég- tem az em|ÍEett o|vasii levé|ben|eí.takka|. A fia rende|ő€E>

2009/02


meg, amikor bo|ikusanúgy,hogy a dobszóra kézbeszá|ló vadászsóiébenfogadott. Egy cseppet sem lepő.dÖtL írotbak'Csak |yomma|e|őbb megfogatjuka verebetJ'. siárinte igazak-ea |evé|ben megkérri'eztem, neutronbomláskor]ekkor A neutrínókke|etkezhetnek: Azr is megigen. ann-yitvá|aszo|t,hogy tudomása szerint fe|; a Nap műkÖdésesorán szabadulnak antineutrínik ufolihivatalbó| részrő| be|ugyi kérdedem, igaz.e,Íogy fo|di|égkorfe|sőbbrétea ke|etkeznek; is fog|a|kozott.|smét''csak egy tÖmor e|ektronneutrínók giai kérdésetit<e| püonneutríáta|aku|ásáva| sugárzás kozmikus geiben a vá|aszo|t.Arrá a kérdésrepedig' hogy szerinte i.oenne| egy nevan-e hogy vitatják, jonnet tudósok A |étre. nok élőlékívÜ|i |éteznek-ea Fö|dre látogató ufók és FÖ|dÖn neutrínóme|yik is, hogy gyedikVáltozat,mint ahogy azb fokozatosan beszédesebbévált. nyek, -Egyik van nyuga|mitomege. nák, neutrínótársu|ásnak ugy€ | |. E|magyarázta estem. másikba a ámu|atbó| ha||unka sttét anyagró|' tÖbbet egyre Nap1ainkban is, É,ogyakiket az ufo|igiában kicsi szÜrke fö|dÖnkÍvÜliek- a tudia neutrínóknak |ehet szerepÜk Nagy ener.gíári|. nagyhaegy bizonyos nek náúeznek,azok tulajdonképpen univerzum az apró szÚnyogoknak taIom szo|gá|atábaná||ó, mesterségesen |étrehozott' sok áha| neve2etL tudományos ismeletterjesztőfoEgy megismerésében. kF kétséget minden Számomra ÜgynÖkÖk. mutáns ti*ós jegébe szó|tak.A Dé|i-sark kísérletró| érdekes zári midon azt is megmondta,miértés hogyantudnak |yóiiatban elfúrtak |yukakat mé|y [olvaszLásos ki|ométer es fél ket légtérben, úgyrÖpkodnimind a iotoi, mind a kozmikus d9!."knagyságú jobb kézi|abda ezután lyukba A más vagy rakéta1ár.ássa|]. .torokat nóly ie ke||jensemmi|yenspeciá|ishe|yeztek.Ezekke|e|sősorban a Ftld északifé|tenikai meghajtást használniuk. Azt szökvá nyos repÜ|éstech iráÁyábó|érkezőrészecskéketvizsgá|ták'A Fglq; is megkérdeztem,hogy szerinte tudják-emindezt 9.To"' kéjének vízból szűrőt veszik figye|embe,a deszti||á|t gotyot mint o tani ilietékesszervek. A kérdésremegvonta a vá||át. jég anyag. |egt|sztább egyik az -, készu|t tÖnőd. nemigen már nyugdr;as koztlte s manapság az ezoterika,parapszicho|ia szerinte [,,békevi- Az Ufimagazin is képvise|i nek aá iáős ember.ekvé|eményéve| je|enségekről szó|ó hÍrek megmagyarázat|an se|t''] generáciik tag|ai és vezetői. opá| urat hal|gaWa gia és egyéb fe|téte|ezhető, ttrvény g|apián. oksági Az igazak |ehetnekaz o|yan .hogy !ub|ika|áéat. számomra már nem kétséges, oka, e|őidézője|ehet.A neutrÍezeknekvaIami|yen ttnténetekis, hogy időnkéntembereketrabo|nakel vagy határát súro|ják,nagyjáanyagkÍvÜ|iség az nó[-már-már speciái|yen az ijeszQetnek a váiát|an fe|bukkanásaikkal viszont,hogy vanE|őfordu|hat bi| már ismeriÜkazokat. |is titkos ÜgynÖkÖk. foga|munksincs' me|yekről társaik, ismet.etlen méq Dr. Fényes D. Péter nak Ugyan(internet) ok is attotoilehetneka miszbikussze||emvi|ágnak. akkor felhaszná|hatók|ehetnekvilágunk megismeréséné|.Ez természetesenma mégigencsakutópisztikuse|módon ttrténő megA feladat:ezek va|amilyen képze|és. és mozgámeggyűrűzéseJ je|Ö|ése a vadászsó|yom [mint határán vi|ágtér anyagi az va|ahol Talán ktvetése. suk vihogy rn. Fe|tehetőennem tú|zásaz a megá|lapítás' \ütagunkban az atommagoknakez a parányirészecs. visszaverődnekés ismerttéVá|nak[a vi|ágegyetema|ak|egcsodá|atosabbva- ja, műkodéseés mégsok mindenmásJ. kéje,a neutrínóa |egrejté|yesebb' Meg|ehet,hogy a kozmosztávo|izugaibó|a neutrínók tami. ftOtraulhat, hogy a miszticizmusnakaz egyik ha ame|yekegyliapunkÜzeneteketérte|mes|ényektő|, által minden A fényés mégsok nem az egyedÜ|i e|őidézője. úgyhaladnakát tudnánk, érte|mezni hogy ané|kÜ|, e|őre más esendőbb nála. a bizonyosszÚnyogoka drótkerítésen. |smert vi|ághírűfizikusokmegfoga|mazásaa|apján a rajtunk,mint azok másodpercenkéntÖWenezermil. kevés, is nem neutrínókúgyhaladnakát a tÖbb méterVastag ilomtÖm- Siámuk a fantasztikusje|zőve|il|ethető. csak adat az ez liárd. A mindenenáta drótkerÍtésen. bÖnis' minfá szúnyogok Úgy ha|t meg, hogy soha pápuai bennszÜ|ttt Öreg fu kolcstnvaló hato|ó részecskékaz egyébatomi részekkel nem nézetLte|evíziót.Nem ismente hatás során e|térőtu|aidonságokathordozhatnak.Ez a nem hal|ótt rádiót, ott vibrá|tak,cikáztak könÜ|ötte a pedig során é|ete tudományos kutatások számára nagy |ehetőségeketje- őket, mi||iárdjai. képhul|ámok és birtoko|nio|yan hang|ent.Peráze az apri neutrínótérzéke|ni' Bogár Szabó Adám fon. nehéz|ehet,mint dobbal verebet fogni. KÜ|ÖnbÖző IBékéscsabaJ [szimdor|atosmego|dásokkalez mégismegvalósÍEható

Neutnínó

lÁrÁsJAvíTó szeMÜvEG

Nyugat.Európábantízezrekhaszná|táksikerre| eá a különlegeé szemüveget,ame|ydioptriás üveg nélkÜ| b|ztosíttaaz é|eslátást, és közben gyógyítja' erősíti a szemet.

. '

Eztiinnekis ki keI|próbá|nia!

Ft he|yett3900 Ft +postakö|tség Ára:rl90Ú -r.rÉi,rer

- MAGYARörler mir.rŐsÉo

A stúdió könyvesboltban u" UÍómagaz.n

számaiközüI régebbi

az alábbiak kaphatók, illetve rendelhetők meg

ÍI.,l2'; Í994l r.,2.,6.,8.,10..12.; 1995/ r., 4.,7., ro.i 1996/ 1997-es a teljes évfolyam (az 1997/7. szám kivételével); r . , 2 . , 4 . , 6 . , 9 . , 1 0 . ,1 1 . ; 1998/ Az 1999-2001-esteljes évfolyam; A 2002.es teljes évfolyam (a 2., I7., 12. szárn kivételével); A 2003-as teljes évfolyam (a 2. szám kivételével); A 2oo4_zo08.as teljes évfolyam (a 2004/5. szrímkivételével); egységesen1fi) FVtlb. A2009-es 1. szám

ffi*1m:*lm#ETr#}uí*1l ós szgmmagagság.

3596{6í.Ny|tva:8-1slg U.15,D)T.|eíon: l{épÍíiÍdő K.ph'tó: slúd|ótönyvg8bo|t(1138Bp.' . Fma||:dud|okonwgsbo||ouÍomaga'|n.net.hu

m|ffiEEEE

opostokő|tsé' te|iesí|ésekoÍ Amegrende|ések í#tffilll'IJíffifr:l

míibőr kötósben, Az UÍómogozin2005-2008.évite|iesévÍolyomo kopho|ó! postoköltséggel 3500 Fr +

,,***.

2009102


Főszerke9ztő:

PÜszTÁy sANDoR

E-mail: s.pusztaY@kornetag.hu

olvasószerkesztő: Pusztay Gabriella

Szerlceaztői ÍÍzenctek

Pls'úaa 8ándor

E-mail: pusztaY.g@kornetas.hu

Munkatárs: Vermes Judit

.

E-mail: szerk.kornetas@chello.hu

Művészetiszerkesztő: Mikó László

E-mail: grafi ka@ufomagazin-net.hu

Szerkesztőségi titkár' marketingmenedzser: Bán Imréné

Telefonfax:359-6461,359-1964 E-mail: megrendeles@ufomagazin-net.hu Szerkesztőség: 1138Budapest' Népfiirdő u. 15/D Telefon/fax:789-7149;239'0146 E-mail: ufomagazin@chello.hu w'ww.ufomagazin'net.hu Hu ISSN 0865-686X Kiadja a Stúdió-PéReklámiroda Kft. Akiadásért fe]e]a Kft. igyvezetőigazgatőja Tördelés: Kornétás Kiadó Kft. Nyomás: Komárnoi Nyomda Kft. (Szlovákia) A masazinbil megielentbások, fotók, alatt áItnak, -rafikáik szerzőiiogvédelem azokbároilviífomábaD történó további felhasznrilála kizrírólaga kiadó előzetes történhet! engedélyével Kéziratokatésfotókat nem kiildiink vissza. mesielenthirdet€ s ek tartalmáértuem A ]aobm . íál]alun} felelősséget. Tbriesztés:HIR 2000 Bt. Á,rirsításban terj esztik: A Lapker Zrt., ésaz alt'ernatív terjesztők' Előfizethető a Stúdió könyvesboltban Lapmenedzser: Lukács Györgyi (1138 Bp.' Népfiirdő u. 15/D' Tel./fax: 06-V359-6461), E-maiJ: elofizetes@ufomagazin-net.hu Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. t{irlap Üzletág. Előfizethető közvetlen a postai kézbesítőknél, az otszágbátme|y postáján, Builapesten a Hírlap Ugyfélszolgrílati lrodríkban és a Kiizponti }Iirlap Centrumnál (Bp., VIII. ker. Orczy ter 1.' te|.: o6.U477-6300; postacím: Bp. 1900). Tbvábbi informá ciő: o6-80/444-444i hirlapelofi zetes@posta.hu Elófizetési

díj egy évre;4980 tr.t

szom!ézi LaprnkatÍendszeresen az médiaÍigye!őie' Iegnagyobb Magyarország

La:T\ .-tll \.FX,.' rUJZ

>OBSEBYEB(

observer Budapest MédiaÍigyeIőKft. 1084 Budapest,vl|l.,Auróra u. 11. Tel.: 303-4738 - Fax:.3O34744

2009102

A benne e|he|yezetL Bogár Szabó Adám [Békéscsa- rot encísÍbettek. ba] Al|andó leve|ezőinkktzcitt tar. őrt|t fűszerek [bors' kÖménymag' bom számon, tobbnyireérdek|cjdés-SzegfűSzeg,gyömbér.és kurkumal hatásukkaI Se|o|Vasomsorait, és azok je|entős már-már érzésteIenÍbő fe|ajzzákszag|ásunt.észétaz o|vasóink írták rovatban nagymértékben kat, ismenős i||atokatés emlékeket is tesszÜk. kÖzkinccsé je|entt5srészé- idézvefe| bennunkcsakÚgy, mint az Legújabb|eve|ének ígyénnagyon izgalmas,néhakozmikusidegenekVe|most is egyetértek, sajná|om,hogykevéso|vasónkosztja re uta|óformák, me|yekarra csábÉ meg Ve|ünkszemé|yesufóész|elését.tanak, hogy megérintsükőket' A kiEnnek oka, hogy nem koz|ÜnktÖbb á|líllásfebruán28-ig |átható' Tóth Tihamér (internetJ A sokati|yentípusúírást. Megnyugtathatom, kÖzo|tnéhány szakértőink továbbra sem írnak mondó vé|et|enekrő| én is kiegészÍEhetem. felsoro|ását hazai eseteket. ,,megrtÖrténü' XV|. Lajos életébenfontos Szere. Ev végi leve|ébenttbb írásunkra reagá|, ame|yek megá||apÍ|ásánakpet |átszott a 21-es szám. A kirá|yegy részéVe|egyeténtek,másokka| nak megjóso|ták, hogy vaIame|yik Bár nem. Tekinwe, hogy az idézettcik- hónap21. napjánfog megha|ni. jött ki a nem 21. napján hónapok a is csukek egy-egymondatára tn és senkit nem fogapán egy-egy mondattaI reagá|, há|ószobájábó|, ezek kÖzlé. dotL, a francia ura|kodótnéhányévezért most e|tekintenék után e|vitLea ,,Kasétő|'JoVó számunkbanviszont is- Ve| a jÖVendÖ|és szás',.1791. június21-énót és femét olvashatjákkovetkező írását. Tóth SaroIta [Budapesül Magazi- |eségétletartóztatták, 1 792. szepnunkbankonyv-és újabbanfilmaján- tember 21-én kikiáltottáka kÖztár. |ásokka|fog|alkozunk,ám képzőmű- saságot, és 1793. január 21.énfe. egyÜttkivégezték. vészetikérdésekez idáig nem Vo|tak |eségével je|lemzőek.Az' hogyszeptemberben 1944ben a Daily Telegraphegyik a normandiai parton Rómában járt, mikÖzbene|jutott keresztrejWénye is, minden- raszá||ásnégy|ehetségesfedőnevét egy izga|maskiá||Ításra méltó. Rtvid ismer- [omaha, Utah, Jupiter és NeptunJ képp irigy|ésne tetése a|apján mi is utána nézbÜnk is tarta|mazLa.A brit kéme|hárfuás hamarosan kiderítetLe,hogy egy Ernesto Neto munkásságának. Ernesto Neto brazi|művészmun- idős tanÍto, a keresztnejWényszer. a ró- kesztője nem a németekkémje' kiá||Ítás káibó| nyí|taz em|ÍLetb Két hivatásos sofőr autija Összemai Macróban' Neto 'az absarakt egy o|asz autószLrádán' de pribá|. ÜtkÖzÖtt világgaI tú|i'' minima|izmuson ja megismertetni a |átogatókat.Ha- egyik gépkocsivezetőhajszá|a sem szobrai é|et- gorbÜ|t meg' Amikor bemutatkozta|mas,,,biomonfikus'' tel ttltik meg a teret, melyeket tak egymásnak, megtudták, hogy a megérinthetÜnk,sőt nem egyszer nevÜkGiacomo Felice. A vezetéknév bo|dog. keresztu|sétálhatunkraita' A Neto je|entése: Triplete Egy ausztrá|iaiszt]|észnŐ, által kimondottan a Macro Ha||ra tenvezett mostani objektum a mú- március 3-án szÜletetE, egy S-as zeum egészÜVegtermétfe|t|eló ha- számú bér.házharmadik |akásában egy |ebegő épÉ |akik, háromszor házasodott meg, talmas |étesÍbmény, Virág a|akjáva| és három gyermeke Van. me|y a|kotás' tészeti csa|ogatja a |árókelőket' A ga|éria A fe|soro|ás folytathato' AmennyiÜvegtetejénekvázához egy, a ft|dtől ben on VagymáSok ismernek hason|i meg nekünk' mintegy egy méterre lebegő szob- eseteket,ír"ják


Max P|anck lntézetcsi|lagászai,,fényvisszbesorolták a SteIla hangok'' segítségéve| Novát. azt á toitene|mi szupernóvát, ami 1 57 2-ben megváltoztatta Arisztotelészvi|ágegyetemrő| a|kotot!elmé|etét. Ttbb mint 4OO eze|őtb egy érnre| szupernóva tűnt a fe|az égbo|ton, Kassziopeia csillagképben'ami kéthétenát még nappa|is |átható vo|t. A je|enség |enyűgtzbea ror csillagászatt' a dán TychoBnahe ,,Stella Nova" névnekeresztelte Méa je|enséget' rései szennt az ,'Új csi||ag',mes. sze a Holdon tú| helyezkedetbel, elméletnek,miszerint a e|lentmondvaaz arisztote|észi és nem pusz. nem keletkezhetnek csil|agokÖrtkéletűek, tulhatnakel. ,,Az 1572es szupernóva a tudomány torténetének Ez vezetetLe| az égboltváboztathatateovikmér'foldkÓve. - mondta O|iverKrar e|vetéséhez'' elmé|etének ta"rrsaqi se, aieide|bergi Max Planck Csil|agászati|ntezetkutatG a Ste||aNovát' Az u;ra megpi||antotba É''aki kol|egaivál ,ereoeti észle|és# fényvisszhangjainak ha|vány rob6anás haszná|tak. te|eszkópokat spanyo| és hawaii hez Lrrlrrl-rr--J ,,Eddiga szupernovapontostípusánakmegállapÍuása vo|t'' e|nevezést speft r.dsztoposinformációk hiányában |ehetet|en A HOLA (Ho|ozánesLawinengeschehen] szuBrahe ], Fe|je-gyzések.s19r1nt nyi|atkozraKnause. - ielvise|ő, évek ita folyi kutatiprogram keretében je|zé,st kapta 4 t 57 az SN végÜ| ami per,náváját ame|ybeaz lnnsbruckiEgyetem,a1!s]rgk TudomáEzek e|bm'.ien |a típusúsáupernóvakéntértékelték. Természetés Tá1azErdő-, va|amint nuo=Ak"démia, ttrpecsil|agfehér v1legakkor jonneklétre,amikor egy uáo"I-i SztvetségiKutatiintézetkapcso|ódottbe a ban"egy gigantikustermonuk|eárisrobbanás kovetkefekvő magasan tudisok a Zi||ertaicsúcsaiktzott, egy a csi|laganyagánakki|ökődésisebesséiir n"..rrv"'ikor maradfa- és,novényr ffi.i n..lo.'árbanfe|gyÜ|em|ett 30 ezer ki|ométertis' másodpeicenkénti a ge elérh,eti uányot.aIapjánvizsgáiiák a jégkorszakvégeota |ezÚAZ sN Ez nagvlanola fény.sebességének.tulqdrésze. [A hoIocéna és tsszetéte|et. du|ílavinái<.,Iezaj|ását haegy évben 40o 7Éjiíb,^"lékha|maza az eimú|t ft|dttrténetinegyedkorkétkora kozÜ|a fiata|abbik gázfelht5vé átmér^cíjű fényév húsz t"T.ná", ttbb mint a geoligiaije|enkor;, 9me|y1 1 5oo tu|a1donképpen áiur.urt,az eredeti robbanás természetérő|azonban Ktzvet. tar.t. is napig mai a ewót ezetotrkezdődotrés információink,ezért mindeddignem vo|takelégséges meg' ame|ya jégkorszakelcÍzbe |enÜ|a p|eisztocén, halá|nemeketsem' nem zárhlmak ki más |ehetséges teszik'] _ kezdetét1,B mi||ióéwe|ezelőüEre nek gr.avitációs,tsszeomlását. csi||agmag azokat a cirbo|yafenyő.darabokat *int peuau| a Az e|emzésekné| 1572-ben fényhu||áma etso t<ozvétten u'robbanás Éá. forrásanyagkent' haszná|ták és apró virágpo||eneket és Újabb újabb ér^keznek is ma még FÖldet, a et árte _, ezeK á*"ryur."t a Távinákmagukka|sodortak.A több mint _ hu||ámok bo|yginkra |egalábbis közveWe 2,ioo métenmagasságBanképződtttrnocsát.oxigéná|tal Brahe a iia|ványabbak a szi|ánkokkonzer.vá|ódtak, á'onnun nosiáiltiaroszor szegeny,jéghidegvízében a hu|lámokat ktzvetett A i"nui'anvo'ott hul|ámokná|. és J:.inte,tö|jesépsegÜkbenmegőrzódtek A facsonneveezeket vissza, tÜkrtzik porrészecskék csi|lagkozí vastagságábó|egyrésztkÓ. evgyír"tik kokon felle|hbtc; tányui"izhangoknak.Ezek az eredeti szuperniva 'it. Íenná||ó idején kia|aku|ása |avinák á vetkeztetnitudtak áov .tenvomatáf re;tik, és lehetővétesznek egyfajta viszonyokra,másrészbaz á!f9q9 adatsorok éghaj|ati ia-zuiu'",=ta csillagászok számára, amive|ősi kozmisőgrt|egeve|egészenKrisztus e|őú 71o8-ig mentek l l kus eseményekszámtanúilehetnek.'' viséza ioon"n. "l

tudisoknak lavinák tanu|manyozasa -.|SZtr9]( strerÜ|trekonstruá|niukaz utóbbi tíz. alaplan l.}i11!| Az á|ta|uklétrehozott Il ezerévk|ímattr.ténetét. ktvetkezbetéSre a JutotaTra mode|lből számítógépes éghajlat az a helyÜket 1e|enmeg á|lják nem h"g! ;[' aggoda|világméretű terjeSZEet|, leqiÍe|frblegedéseről á||Ítják: azt kutatók oszbrák ÁÉt t."tto ő|me|etek.Az embenem|éke. hőmérsek|et g|obális a n"Á ig",, hogy magas, mint manapság, mint ,ái oi. nunr iőtt o.Íyan ÜtemŰ, gyor^sabb áhogyaZ Sem, hogya felme|egedés je|en|egi éghajlati a 'ini,.ooig bármilói E||enkezőleg: tekinthe. normáIisÍolyamatoknak vá|tozáso[te|jesen ,előfordu|tak is! kilengések nagyobb tÖbb, mi tá[,

I I I I T I I

2009102

ufo magazin 2009 02 by boldogpeace  

http://boldogpeace.com/EGYEBEK/Egyebek%20fooldal.html