Page 1

Základní škola Dr. E. Beneše třída 9. A představuje

Angličtina a my Brožuru, která nám pomůže s pochopení určitých témat anglického jazyka

1


Obsah Přítomný čas průběhový.......................................................................................................................... 2 Přítomný čas prostý ................................................................................................................................. 3 Present perfect: ....................................................................................................................................... 5 Past simple: ............................................................................................................................................. 5 Past continuous: ...................................................................................................................................... 6 Budoucí čas – Will ( …’ll go) ..................................................................................................................... 7 Frázová slovesa........................................................................................................................................ 7 Modální slovesa CAN a MUST ................................................................................................................ 8 Nepravidelna slovesa ............................................................................................................................ 11 Výslovnost ............................................................................................................................................. 11

Oznamovací věta

2


Přítomný čas průběhový a) Vyjadřuje děj, který právě probíhá - We are working (now). - Pracujeme (nyní). b) Vyjadřuje děj, který nemusí probíhat přímo v daném momentě - She is speaking. - Ona mluví. c) Vyjadřuje téměř jistou budoucnost - I' m leaving tomorrow. - Zítra odjíždím.

Tvoření -

Přítomný čas průběhový se tvoří z přítomného času slovesa být (be) a příčestí přítomného. Časuje se pouze sloveso být. Podmět + be + příčestí přítomné + ...

Příčestí přítomné se tvoří z infinitivu přidáním koncovky -ing. Infinitiv + ing work + ing = working

Přidáním záporu not za sloveso být -

I' m not sitting. - Nesedím.

tvoření pomocí změny slovosledu be + podmět + příčestí přítomné Am I sleeping? - Spím?

Přítomný čas prostý a) Vyjadřuje děj, který se pravidelně v přítomnosti opakuje - Every morning I wake up. – Každé ráno vstávám. 3


b) c) -

At six o‘clock i have dinner. – V šest hodin mám večeři. Vyjadřuje všeobecně platné skutečnosti, nebo postoje The sunrises on the east. – Slunce vychází na východ. Vyjadřuje děj, který označuje charakteristickou, nebo dovednost podmětu He speaks English fluently. – Hovoří plynně anglicky.

U sloves: - smyslového vnímání - SEE, HEAR, SMELL, TASTE, FEEL - určitých duševních pochodů - KNOW, UNDERSTAND, THINK, FORGET, BELIEVE, NOTICE, REMEMBER, MEAN, SUPPOSE, REALIZE, ADMIT, SEEM, HOPE - citových vztahů - CARE, WISH, WANT, LIKE, LOVE, FORGIVE, HATE, PREFER vyjadřujeme prostým přítomným časem i právě probíhající děj, protože tato slovesa ve svém všeobecném významu nemají průběhový čas!

Tvoření Podmět + sloveso v základním tvaru + dochází ke změně, ke slovesu se přidá koncovka -s, případně –es -

She getSup – Ona vstává. She studiES – Ona studuje. záporka NOT se přidává k pomocnému slovesu – v tomto případě don´t (do not) nebo ve 3. os. j. č. doesn´t (does not)

-

I don´t get up – Já nevstávám.

otázku tvoříme přidáním pomocného slovesa, tedy v přítomném čase prostém DO/Does. Does she get up? – Ona vstává ? Do I get up? – vstávám ?

Záporná věta Otázka

4


Present perfect: = Zkušenosti, událost má z minulosti následek nebo sama pokračuje do přítomnosti. → Since (od té doby), for (neboť), ever (někdy), never (nikdy), just (právě), recently (nedávno) Podmět + have/has + ed (3. tvar)… např. I have played football.

Podmět + not + ed… např. I have not (haven’t) played football.

Have/has + podmět + ed…? např. have I played football?

Past simple: = Děj v minulosti, který byl v určitou dobu ukončen. → ago (před), yesterday (včera), last week (minulý týden), last year (minulý rok)

a) Pravidelná slovesa: - Minulý čas prostý má u pravidelných sloves ve všech osobách stejný tvar. Tvoří se koncovkou -ed. Podmět + infinitiv + přípona - ed… např. I played football. They played football. Podmět + didn’t + infinitiv… např. I didn’t play football. They didn´t play football. Did +podmět + infinitiv…? 5


např. Did I play football?

b) Nepravidelná slovesa: Nejdříve se musíte naučit nepravidelná slovesa!!! Podmět + sloveso v min. č + … Např. You broke arm.

Podmět + not + sloveso v infinit. +… Např. You did not (didn’t) break arm.

Did + podmět + sloveso v infinit. +… Např. Did you break arm?

Past continuous: = Vyjadřuje děj v minulosti, který probíhal po určitou dobu, byl přerušen nějakým jiným dějem. → when (když), while (zatímco) Podmět + was/were + ing… např. He was playing football. They were playing football. Podmět + not + ing… např. He was not (wasn´t) playing football. They were not (weren´t) playing football. Was/were + podmět + ing + … Např. Was I playing football? Were you playing football? 6


Budoucí čas – Will ( …’ll go) Nejčastějším způsobem vyjádření budoucnosti je vazba s pomocným slovesem will. Toto sloveso má pro všechny osoby stejný tvar a následuje za ním vždy základní tvar významového slovesa. I will go – Já půjdu you will go – Ty půjdeš He/She/it will go – půjde We will go – my půjdeme You will go – vy půjdete They will go – oni půjdou Otázka: What will he do? – Co bude dělat? Will you help me? – Pomůžeš mi? Zápor: Za WILL se přidává NOT. I won’t be here tomorow. – Zítra tu nebudu She won’t like it. – Nebude se jí to líbit.

Frázová slovesa: Za plnovýznamové sloveso přidáme předložku, která změní celý význam slovesa. Například – Look for – hledat, Look at – dívat se Stoprocentní frázová slovesa - Jejich částice má vazbu pouze na sloveso a nikoliv předmět za ní. Např : take off the hat ('off' má vazbu se slovesem 'take', podstatné jméno 'hat' je předmětem slovesa) fill in the form ( částice se váže jen ke slovesu a vytváří tak význam

7


„vyplnit“, podstatné jméno „from“ je předmětem tohoto slovesa.) Padesátiprocentní frázová slovesa - Druhou skupinou jsou slovesa, jejichž částice se částečně pojí se slovesem a částečně s předmětem věty. Např – Get off the bus - 'off' upravuje význam slovesa 'get' ale zároveň se jedná o předložku, a ta se pojí se slovem 'the bus'. Walk through the park – Zde je částice „through“ spíše předložka a the park je spíše předmětem předložkové vazby než předmětem slovesa.

Toto rozdělení je důležité pro používání správného slovosledu.

Modální slovesa CAN a MUST Modální slovesa jsou pomocná slovesa, která mohou mít ve větě různý význam v závislosti na kontextu.

CAN - MOCI,UMĚT KLADNÉ VĚTY Podmět + can + významové sloveso v základním tvaru

Příklad:I can swim. (Umím plavat.)

ZÁPOR: Podmět + can + NOT + významové sloveso v základním tvaru

Příklad:I cannot swim. (Neumím plavat.) POZOR: Zápor modálního slovesa can píšeme dohromady:cannot=> can't 8


OTÁZKA: Can we work? (Můžem pracovat?)

Minulý čas slovesa CAN => COULD

minulý čas: I could swim (Uměl jsem plavat Budoucí čas slovesa CAN I will be able to do it. ( Budu to moci udělat)

POZOR: U modálního slovesa "can" se NEPŘIDÁVÁ "s" ve 3.tí osobě jednotného čísla. Sloveso can tedy zůstává v přítomném čase vždy ve stejném tvaru: can.

MUST – MUSET Sloveso MUST nejčastěji opisujeme vazbou HAVE TO + infinitiv, i když možností je více.

KLADNÉ VĚTY I must do it. (Musím to udělat) I have to do it.(musím to udělat)

vnitřní rozhodnutí vnější příčiny,nutnost

ZÁPOR: You must not tell anyone.Znamená zákaz,“nesmíš to nikumu říct“. We mustn’t be late.

9


OTÁZKA: What time must I come back? V kolik se musím vrátit?

Minulý čas I had to do it.

Musel jsem to udělat.

I did not have to do it (I didn’t have to…)

Musel jsem to udělat.

I did not need to do it. (I didn’t need to …)

Nemusel jsem to udělat.

Budoucí čas I will have to do it.

Budu to muset udělat.

He will have to do it.

Bude to muset udělat.

He won’t have to do it.

Nebude to muset udělat.

ZDROJE: Google.com http://www.grammar.cz/modal_verbs_A1.html http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ajhtm/ag/ag10b01.htm http://www.helpforenglish.cz/article/2006061201-modalni-slovesa http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglick%C3%A1_mod%C3%A1ln%C3%AD_slovesa http://www.google.cz/imgres?q=anglick%C3%BD+jazyk&um=1&hl=cs&tbo=d&biw=1 366&bih=585&tbm=isch&tbnid=emN1eYJYfbLx8M:&imgrefurl=http://webivmk.ivmk.sk

10


/snina.php&docid=U0UNDtwEn1scFM&imgurl=http://webivmk.ivmk.sk/images/anglick y.png&w=400&h=289&ei=ZafFUNukHuyL4gSzsIDIDw&zoom=1&iact=hc&vpx=427&v py=117&dur=500&hovh=191&hovw=264&tx=180&ty=134&sig=11387217243799026 8513&page=1&tbnh=137&tbnw=189&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:0,i:87

Nepravidelna slovesa V klasické angličtině existuje téměř 300 nepravidelných sloves. V současné angličtině se z toho používá méně než jedna třetina. Některá anglická slovesa mají pravidelný i nepravidelný tvar. U nich platí, že v mluvené angličtině se spíše použije pravidelný tvar slovesa, v anglické literatuře a ve formální angličtině potom nepravidelný tvar slovesa. Pokud jde o nepravidelná slovesa, určitě není třeba zmiňovat že se je většinou učíte z tabulek se třemi základními tvary: - infinitive = infinitiv - past simple = minulý čas - past participle = příčestí minulé (trpný tvar) http://www.nepravidelna-slovesa.cz/

Výslovnost Existují různé druhy Angličtiny např.: Americká XAnglická 11


colour

color

onour

honor

favourite favorite catalogue

catalog

travelling

traveling

cheque

check

aeroplane

airplane

analyse

analyze

paralyse paralyze

archaeology archeology

Angličtina se na rozdíl od češtiny jinak píše i čte. Je podobná němčině, protože pochází z germánských jazyků. Germánská slova mají přízvuk na začátku slova a u ostatních může být přízvuk kdekoliv přízvuk. Někdy podle přízvuku poznáme význam slova, které se jinak píše stejně. Písmeno

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Název

a

bee

cee

dee

e

ef

gee

aitch

i

jay

kay

el

em

Název (IPA)

ɛɪ

biː

siː

diː

ɛf

dʒiː

ɛɪtʃ

dʒɛɪ

kɛɪ

ɛl

ɛm

Písmeno

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Název

en

o

Pee

cue

ar

es

tee

u

vee

double u

ex

wye

zed

Název (IPA)

ɛn

əʊ

piː

kjuː

ɑːr

ɛs

tiː

juː

viː

dʌbl juː

ɛks

waɪ

zɛd

12

Upravená brožura 3  

Upravená brožura 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you