Moje zdraví - březen 2017

Page 1

ZACINAME

S...

j ,1..' s. ! t 1l. ,** -&L- r. I I r' a.e

F*vel Sirn*n

t

hievr":i

*

i

ri s i r'r,: !'.:.i;r-

cL:'ri-kril-r= Oi-qi v iinizi.ie :fr"i] a-:(islialLj

,hw

rr: n

t,i

lr

i i i.r

i,i

E3*r

#*l re ilr#

I

q

fifu "l*#

PomocI jednoduchlTch

Orel.

I

pomalich pohybfi

dochdzi k uvoln6ni cel6ho organismu. Uvolneni v t6le vytvof[ prostor, ve kterdm se energie (dchl) m02e voln6 pohybovat. Kde je nap6ti, neni prostol. Kde nenI prostor, nenf energie. Kde nenI energie, neni Zivot,

udi energii

Stimuluj

tekutiny.

e

pohyb synovirilni

Ta promazdvd klouby,

bez ni se kloubysnadno opotiebuji.

idsk6 t6lo md v zime

piirozeny sklon odpodivat a zv6t5ovat tukovd zisoby

Orel v hnizd6 pro ieskou republiku Pavel Simon (www.orelvh nizde.cz).

(demuZ popravdd iedeno dosti aktivn6

za obnovu na5i krve.

plpul6ho toku naSi energie nebudou sprdvnr5 proudit t6lni tekutiny, organismus tak nemd moZnost zbavit se Skodlivych Litek, citime se unaveni a jako bez Zivota. Zm6ime to. Diky ucelen6mu syst6mu pohybri Orla v hnizd6 a takzvan6mu ,,piirozen6mu postoji", pii lcter6m se narormd p6tei, uvolni biicho a brdnice se dostane do sprdlrr6ho postaveni, se vyrazn6 zlep5i aprohloubi naie dfchdni. Tim se t6lo uvolni ze sevieni stresu a pocitime piival energie. ,V6tSina lidi bohuZel neumi sprdr.nd dfchat, dlichaji m6lce a pouze ,hrudnikem', proto se jim Skodliv6 ldtkyv t6le hromadi a oslabuji sprdvn6 fu ngovdni imunitniho syst6mu a mitinich orgrinri," podotykd Pavel Simon. Jaro je r.yzvou k prom6n6m. Vykrodme tedy vstiic zdrav6mu pohybu, neilepe v probouzejici se piirodd. * Bez

piispivdme), aby se chrdnilo pied

Stimuluje pohyb krve. PlynulSi

chladem. Co ale bylo uZitedn6 v zim6, mriZe blit (a bf'v6) s piich6zejicim jarem na obtiZ. Proto se zpravidla t6chto ,,z{sob" snaZime zbavit. Tim se v5ak do t6la uvoliuje nemald mnoZstvi odpadnich l6tek, kte16 jsou v tucich uloZeny. Mriie vris bolet hlava, klouby, zhorii se plet a nastupuje dobie zndmdjarni

krevni obdh zabrailuje usazovdni Skodlivinve tkrinich.

rinava. V takovj okamZik je (mimo jin6) vice neZ vhodnlim

lymfa je jako distidka, pomdh6 t6lu, aby se zbavilo Skodliv5ich l6tek.

pomocnikem dchi-kung.,,NejenZe tak urychlite detoxikaci t6la, ale piedev5im zmirnite jeji projeqz," iikri hlavni instruktor dchi-kung

Podporuje fungovrfuri kostni dien6, kterdL je zodpov6dnd

Stimuluje pohyb lymfy. Rozprouddnd energie (dchi) podpoii pohyb mizyv oblasti lymfaticklich uzlin (v podp aLi, nad a pod klidnimi kostmi, na zadni stran6 kolen a

v oblasti tiisel). Dobie proudici

Stimuluj

e

pohyb mozkomiSilho

moku, ktery zajiituje dobrou funkci a ochranu michy a p6teinich nerrrfi.

Hclt:ruthlthn'ti

82 MOJE ZDRAVI

:,.)ii.'..t,.:,

fr

I

s

E


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.