Page 1

1

UK£ADANIE POD£ÓG

2

PRZYGOTOWYWANIE POD£O¯A

3

URZADZENIA MIERNICZE I KONTROLNE

4 5 6 7

MOCOWANIE – PRZYKRYWANIE

OBROBKA PARKIETÓW – LAMINATU – DREWNA

MATERIALY ŒCIERNE

Heisslufttechnik Flocke Sp.z o.o. ul. Koœciuszki 173 40-524 Katowice

ODZIE¯ OCHRONNA

Tel.: 032 - 20 91 202 Faks: 032 - 20 91 206 www.heisslufttechnik.pl info@heisslufttechnik.pl

1


1 2 3 4 5 6 7

UK£ADANIE POD£ÓG Strona 8–13

No¿e, ostrza, urz¹dzenia tn¹ce, trasery, szpachle, kielnie, ostrza zêbate, mieszad³a, rakle, urz¹dzenia do mieszania, wa³ki dociskowe, frezy, narzêdzia drobne

Strona 19–40

Zdzieraki, skrobaki, zaciski do odrywania, frezy powierzchniowe, szlifierki, ¹dzenia do odnawiania, odkurzacze, materia³y pomocnicze

URZ¥DZENIA MIERNICZE I KONTROLNE

Urz¹dzenia laserowe, higrometry, folie do termogramów, linijki

PRZYGOTOWYWANIE POD£O¯A

Strona 41–45 MOCOWANIE – PRZYKRYWANIE

Taœmy klej¹ce, zszywacze i sprê¿arki, wiert³a, narzêdzia do napinania, filce i w³ókniny, folia do pakowania

Strona 46–51 OBRÓBKA PARKIETÓW – LAMINATU – DREWNA

Szlifierki, maszyny do polerowania, narzêdzia do parkietów, pi³y

Strona 52–60

Strona 61–65

Taœmy szlifierskie, tarcze szlifierskie, siatki szlifierskie, tarcze oczyszczaj¹ce i poleruj¹ce, narzêdzia szlifierskie

ODZIE¯ OCHRONNA

Ochraniacze na kolana, maski

MATERIA£Y ŒCIERNE

Strona 66–68

Transport, obszywanie, warsztat

2


Nó¿ z 5 ostrzami trapezowymi Nr 101100 pojedynczo Nr. S10110 zbiorczo (op. = 10 szt.)

1

Nó¿ Interlock z 5 ostrzami trapezowymi

opatentowany system blokowania ostrza, ostrze sta³e, wymiana ostrza bez œrubokrêtu, mo¿liwoœæ stosowania typowych ostrzy trapezowych i hakowych

Nr. 102200 pojedynczo Nr. S10220 zbiorczo (op. = 12 szt.)

Nó¿ Nonstop, z 5 ostrzami od³amywanymi

metalowy, z automatycznym przesuwem ostrza, pasuje do od³amywanych ostrzy prostych hakowych o szerokoœci 18 mm

Nr. 102500 pojedynczo Nr. S10250 zbiorczo (op. = 6 szt.)

Nó¿ lekki, z 5 ostrzami trapezowymi Nr. 100500 pojedynczo Nr. S10050 zbiorczo (op. = 24 szt.) Nó¿ Delphin

Nó¿ bezpieczny z zatrzaskiem (nie potrzeba œrubokrêtu) i magnetycznym mocowaniem ostrza, w etui z tworzywa do mocowania na pasku. Mo¿liwoœæ stosowania równie¿ w przecinaku paskowym Delfin – patrz strona 6!

Nr. 101500 pojedynczo Nr. S10150 zbiorczo (op. = 12 szt.)

Nó¿ Delphin 2000

Profesjonalny nó¿ z nowym, odpornym na z³amanie zatrzaskiem. Idealny do ciêcia wyk³adzin dywanowych i PVC, folii PVC, styropianu, materia³ów izolacyjnych i pap dachowych. Z wewnêtrzn¹ kieszeni¹ na pojemnik z ostrzami, w praktycznym etui z tworzywa, mocowanym do paska

Nr. 101600 pojedynczo Nr. S10160 zbiorczo (op. = 12 szt.)

Mo¿liwoœæ stosowania równie¿ w przecinaku paskowym Delfin – patrz strona 6!

3


1

JakoϾ Solingen hartowane lodowo Рw bezpiecznym pojemniku РOcena praktyczna:

³atwe w u¿yciu, d³ugowieczne, godne pochwa³y

L-Ostrze trapezowe, profesjonalna jakoϾ GruboϾ 0,65 mm, hartowane lodowo Nr. S10301 pojedynczo (op. = 10 szt.) Nr. S10302 zbiorczo (op. = 100 szt.) Nr. S10303 zbiorczo (op. = 1000 szt.)

L-Ostrze hakowe, profesjonalna jakoϾ GruboϾ 0,65 mm Nr. S10311 pojedynczo Nr. S10312 zbiorczo Nr. S10313 zbiorczo

(op. = 10 szt.) (op. = 100 szt.) (op. = 1000 szt.)

L-Ostrze hakowe wyd³u¿one, profesjonalna jakoœæ Gruboœæ 0,65 mm Nr. S10321 pojedynczo Nr. S10322 zbiorczo Nr. S10323 zbiorczo

(op. = 10 szt.) (op. = 100 szt.) (op. = 1000 szt.)

Ostrza hartowane lodowo w 100% wykonane w

Naszymi ostrzami zawsze dobrze utniesz! Najwy¿sza precyzja i optymalny okres trwa³oœci = wysoka rentownoœæ

4


1 Ostrze trapezowe MOZART, profesjonalna jakoϾ GruboϾ 0,65 mm, hartowane lodowo, wyprodukowane w

Nr. S10341 pojedynczo (op. = 10 szt.) Nr. S10342 zbiorczo (op. = 100 szt.) Nr. S10343 zbiorczo (op. = 100 szt.) Ostrze hakowe MOZART, profesjonalna jakoϾ GruboϾ 0,65 mm, hartowane lodowo, wyprodukowane w

Nr. S10351 pojedynczo (op. = 10 szt.) Nr. S10352 zbiorczo (op. = 100 szt.) Nr. S10353 zbiorczo (op. = 100 szt.) Ostrze hakowe wyd³u¿one MOZART, prof. jakoœæ Gruboœæ 0,65 mm, hartowane lodowo, wyprodukowane w

Nr. S10361 Nr. S10362 Nr. S10363

pojedynczo

(op. = 10 szt.)

zbiorczo

(op. = 100 szt.)

zbiorczo

(op. = 100 szt.)

Ostrze od³amywane MOZART, prof. jakoœæ 18 mm, hartowane lodowo, wyprodukowane w

Nr. S10521 Nr. S10522 Nr. S10523

pojedynczo

(op. = 10 szt.)

zbiorczo

(op. = 100 szt.)

zbiorczo

(op. = 100 szt.)

Ostrze przemys³owe MOZART, prof. jakoœæ Gruboœæ 0,50 mm, hartowane lodowo, wyprodukowane w

Nr. S11471 Nr. S11472 Nr. S11473

pojedynczo

(op. = 10 szt.)

zbiorczo

(op. = 100 szt.)

zbiorczo

(op. = 100 szt.)

Ostrze przemys³owe MOZART, prof. jakoœæ Gruboœæ 0,40 mm, hartowane lodowo, wyprodukowane w

Nr. S11341 Nr. S11342 Nr. S11343

pojedynczo

(op. = 10 szt.)

zbiorczo

(op. = 100 szt.)

zbiorczo

(op. = 100 szt.)

Ostrze do skrobaka MOZART, profesjonalna jakoœæ Szerokoœæ 100 mm, gruboœæ 0,40 mm, hartowane lodowo, wyprod. w do skrobaków rêcznych i na trzonkach nr 147200

Nr. S14731 Nr. S14732 Nr. S14733

pojedynczo

(op. = 10 szt.)

zbiorczo

(op. = 100 szt.)

zbiorczo

(op. = 100 szt.)

Ostrze do skrobaka MOZART, profesjonalna jakoϾ SzerokoϾ 100 mm, gruboϾ 0,50 mm, hartowane lodowo, wyprod. w do skrobaka Allway nr 147400

Nr. S14741 Nr. S14742 Nr. S14743

pojedynczo

(op. = 10 szt.)

zbiorczo

(op. = 100 szt.)

zbiorczo

(op. = 100 szt.)

W 100% wyprodukowane w

5


1

Nr. 114000 Nó¿ do wyk³adzin

wykonany z czarnego tworzywa, pasuj¹ce ostrza przemys³owe nr S11341 – S11343

Nr. 114600 Nó¿ oddolny do wyk³adzin

wykonany z niebieskiego tworzywa, nadaje siê w szczególnoœci do ciêcia pianki kompaktowej, pasuj¹ce ostrza nr S11471 – S11473

Nr. 116900 Przecinak paskowy do wyk³adzin Szerokoœci pasków od 45–100 mm, wspó³pracuje z ostrzem nr S11341 – S11343

Nr. 101610 Przecinak paskowy Delphin 2000

Monta¿ w kilka sekund. Podstawa 140 x 140 mm. Zmienna szerokoœæ ciêcia od 30–100 mm. Do ciêcia pasków wyk³adzin w po³¹czeniu z no¿em Delphin no¿em Delphin 2000

Nr. 1015 00 Nr. 1016 00

Nr. 118300 No¿yczki do wyk³adzin Finny 26 cm, nierdzewne

Nr. 118000 No¿yczki sizalowe 26 cm

Nr. 117300 No¿yczki uniwersalne

20 cm, wygiête, jednostronnie, drobno z¹bkowane, wyj¹tkowo porêczny model, du¿a efektywnoœæ ciêcia, dla prawo- i leworêcznych

Nr. 117500 No¿yczki z ko³nierzem Ø owalnego oczka

25/18 mm 15 cm wygiête

Nr. 117550 No¿yczki z ko³nierzem Ø owalnego oczka

45/20 mm 18 cm wygiête 30/20 mm

Nr. 117000 Okr¹g³y przecinak do dywanów regulowany od Ø 30 – 160 mm

Nr. 117001 Zapasowe ostrza Opakowanie zawiera 2 sztuki

Nr. 601600 Elektryczne no¿yce do wyk³adzin Bosch 9,6 V

Nr. 601601 Zapasowy akumulator 9,6 V Nr. 602005 Nó¿ dziesiêciok¹tny 60 mm Ø

Nr. 601610 Prowadnica pasków Do taœm od 12–100 mm

Nr. 602300 Przystawka do ciêcia krawêdzi Nr. 602000 No¿yce do wyk³adzin Hoog „Herkules“ Wysokoœæ ciêcia do 15 mm sprawdzony, wytrzyma³y napêd,165 W, 230 V

Nr. 602005 Nó¿ dziesiêciok¹tny 60 mm Ø

Nr. 602010 Prowadnica pasków Do taœm od 12 – 100 mm

6


Nr. 438200 Przecinak ko³owy Delphin

Ø 10–100 mm, dla prawo- i leworêcznych, w zestawie nó¿ nr 101600, szybka wymiana ostrza

1

Nr. 438210 Przed³u¿ka

500 mm, dowolnie rozszerzalna

Nr. 547100 Przecinak paskowy

Do twartych wyk³adzin, PVC, linoleum, do pasków od 30–100 mm, dziêki dodatkowej szynie istnieje mo¿liwoœæ poszerzenia do 350 mm

Nr. 547135 Przed³u¿ka

350 mm, pasuje do powy¿szego narzêdzia

Nr. 547101 Ostrze trapezowe Do przecinaka paskowego, opakowanie = 20 szt.

Nr. 536100 Przecinak krawêdziowy „WOBI“ z PVC oraz linoleum do 12 mm, ³atwe ciêcie dziêki górnemu i ostrzu. Do obróbki szerszych krawêdzi polecamy przecinak paskowy nr 547100.

Nr. 536101 Ostrze krawêdziowe

Przeznaczone do przecinaka krawêdziowego „WOBI“ Opakowanie = 10 szt.

Nr. 115300 Przecinak do spoin

Przeznaczony do przycinania spoin i krawêdzi wyk³adzin z PVC, linoleum oraz w³ókniny ig³owanej, pasuj¹ce ostrze nr S11341-3

Nr. 115500 Przecinak do spoin Prakticus

Do przecinania wyk³adzin z PVC i linoleum, twardych wyk³adzin dywanowych i w szczególnoœci sportowych pokryæ pod³ogowych. Zawiera 3 podstawy o wysokoœci 2,8/4,0 oraz 8,0 mm. Obróbka w ju¿ przyklejonym obszarze spoiny zgodnie z zasad¹ nadrywania. Mo¿liwoœæ stosowania typowych ostrzy.

Nr. 536600 Linocutter

Urz¹dzenie do ciêcia spoin w linoleum i PVC. Mo¿liwoœæ ciêcia od œciany do œciany, urz¹dzenie precyzyjnie tnie górn¹ pow³okê dziêki regulacji g³êbokoœci ciêcia oraz szerokoœci spoiny. Pasuj¹ce ostrza trapezowe z dwoma otworami od S11471 od S11473.

Nr. 536610 Przystawka do w³ókniny ig³owanej

7


1

Nr. 119500 No¿yce do listew

R¹czki pokryte tworzywem, d³ugoœæ ciêcia 40 mm, pasuj¹ce ostrze nr 119501.

Nr. 119501 Zapasowe ostrze D³ugoœæ ca³kowita 85 mm

Nr. 119600 No¿yce do listew

R¹czki pokryte tworzywem, d³ugoœæ ciêcia 85 mm, pasuj¹ce ostrze nr 119801.

Nr. 420600 No¿yce do listew coko³owych

Precyzyjne obcinanie przy u¿yciu niewielkiej si³y, r¹czki pokryte tworzywem, przystawka 90°, wymienne ostrze nr 119801, z przek³adni¹ dŸwigniow¹, d³ugoœæ ciêcia 85 mm.

Nr. 420602 Przystawka skoœna 45 0 Nr. 420603 Przystawka skoœna 90 0 Nr. 119801 Zapasowe ostrze

D³ugoœæ ca³kowita 120 mm, do 119600, 119800 oraz 420600

Nr. 119750 No¿yce do listew

R¹czki pokryte tworzywem, z przystawk¹ 45 ° do ciêcia listew drewnianych i z tworzywa, pasuj¹ce ostrze nr 119701.

Nr. 119701 Zapasowe ostrze D³ugoœæ ca³kowita 100 mm

Nr. 119702 Przystawka skoœna 45 0 Nr. 119760 No¿yce skoœne

R¹czki pokryte tworzywem, z przek³adni¹ dŸwigniow¹

Nr. 119701 Zapasowe ostrze D³ugoœæ ca³kowita 100 mm

Nr. 120200 No¿yce profilowane

Tn¹ wypuk³e szyny poœrednie o szerokoœci ok. 30 mm, niewielkie odkszta³cenia profilu.

Nr. 120201 Zapasowe ostrza Nr. 120400 Specjalne no¿yce do blachy

25 cm, g³ówka ze stali nierdzewnej, dziêki specjalnej przek³adni szczególnie nadaj¹ siê do ciêcia szyn z mosi¹dzu.

Nr. 420900 Sztanca do nacinania

Przeznaczona do naciêæ skoœnych listew coko³owych o wysokoœci od 60 do 100 mm. Stabilne, trwa³e urz¹dzenie o wyj¹tkowej wydajnoœci ciêcia oraz precyzyjnej prowadnicy ostrza. Nó¿ mo¿e byæ ostrzony, zestaw zawiera szablony krawêdzi.

8


Nr. 121000 Traser do spoin

D³ugoœæ 160 mm, regulowany, kadmowany

Nr. 121001 Prowadnica Ze œrub¹

Nr. 121100 Ig³a traserska

1

(opakowanie=20 szt.)

Nr. 121600 Traser odwrotny

D³ugoœæ 160 mm, regulowany, kadmowany

Nr. 121100 Ig³a traserska

(opakowanie=20 szt.)

Nr. 121800 Traser do schodów D³ugoœæ 190 mm

Nr. 121100 Ig³a traserska

(opakowanie=20 szt.)

Nr. 122100 Traser œcienny D³ugoœæ 470 mm

Nr. 121100 Ig³a traserska

(opakowanie=20 szt.)

Nr. 424200 Znacznik wysokoœci

Regulowana wysokoœæ od 15–115 mm, do wykonywania znaczników na œcianie, zawiera o³ówek.

Nr. 180100 Sznurek traserski D³ugoœæ sznurka 30 m

Nr. 180110 Zapasowy sznurek 30 m

Stosujcie Pañstwo wy³¹cznie oferowan¹ tutaj klasê wapna. Inne rodzaje wapna, np. do boisk sportowych, powoduj¹ procesy zlepiania i œcierania w obudowie oraz szybkie uszkodzenie urz¹dzenia.

Nr. 180320 Wapno bia³e 250 g

Nr. 181700 O³ówek stolarski

D³ugoœæ 180 mm Nr. S18170 O³ówek stolarski

Opakowanie zbiorcze 12 szt. Kreda stolarska Nr. 182001 bia³a Nr. 182003 niebieska

9


1

Nr. 139900 Szpachla japoñska

4-czêœciowa 50, 80, 100 i 120 mm, g³adkie

Nr. 139100 Szpachla gumowa SzerokoϾ 300 mm

Szpachla powierzchniowa, nierdzewna elastyczna, z blach¹ usztywniaj¹c¹ Nr. 132477 270 mm Nr. 132577 350 mm

Przegl¹d uzêbienia na stronie obok

Przegl¹d uzêbienia na stronie obok

Szpachla, szerokoœæ 180 mm, wysokoœæ ca³kowita 140 mm Nr. 130000 g³adka, pojedynczo Nr. S13000 g³adka, zbiorczo 10 szt. Nr. 130001 A1 pojedynczo Nr. S13001 A1 zbiorczo 10 szt. Nr. 130002 A2 pojedynczo Nr. S13002 A2 zbiorczo 10 szt. Nr. 130003 B1 pojedynczo Nr. S13003 B1 zbiorczo 10 szt. Nr. 130004 B2 pojedynczo Nr. S13004 B2 zbiorczo 10 szt. Nr. 130005 B3 pojedynczo Nr. S13005 B3 zbiorczo 10 szt. Nr. 130011 B11 pojedynczo Nr. S13011 B11 zbiorczo 10 szt. Szpachla, szerokoœæ 250 mm, wysokoœæ ca³kowita 140 mm Nr. 131000 g³adka, pojedynczo Nr. S13100 g³adka, zbiorczo 10 szt. Nr. 131001 A1 pojedynczo Nr. S13101 A1 zbiorczo 10 szt. Nr. 131002 A2 pojedynczo Nr. S13102 A2 zbiorczo 10 szt. Nr. 131003 B1 pojedynczo Nr. S13103 B1 zbiorczo 10 szt. Nr. 131004 B2 pojedynczo Nr. S13104 B2 zbiorczo 10 szt. Nr. 131005 B3 pojedynczo Nr. S13105 B3 zbiorczo 10 szt. Nr. 131011 B11 pojedynczo Nr. S13111 B11 zbiorczo 10 szt. Szpachla z wymiennym uzêbieniem*, szerokoœæ 180 mm Nr. 135000 pojedynczo Nr. S13500 zbiorczo 10 szt. Szpachla z wymiennym uzêbieniem*, szerokoœæ 280 mm Nr. 136000 pojedynczo Nr. S13600 zbiorczo 10 szt. *bez szyny zêbatej

Alum. szpachla z wymiennym uzêbieniem*, szer. 180 mm

Nr. 137500 Nr. S13750

pojedynczo zbiorczo

Nr. 137600 Nr. S13760

pojedynczo zbiorczo

10 szt.

Alum. szpachla z wymiennym uzêbieniem*, szer. 280 mm

*bez szyny zêbatej

10

10 szt.


Szyny zêbate 180 mm Numer

Nr. TKB

Szerokoœæ Szerokoœæ G³êbokoœæ zêba odstêpu zêba

135101 S13501 135102 S13502 135103 S13503 135104 S13504 135105 S13505 135111 S13511

A1 A1 A2 A2 B1 B1 B2 B2 B3 B3 B11 B11

0,6 1,4 Zbiorczo 25 sztuk 1,2 1,8 Zbiorczo 25 sztuk 2,7 2,3 Zbiorczo 25 sztuk 2,1 2,9 Zbiorczo 25 sztuk 3,4 3,6 Zbiorczo 25 sztuk 8,0 6,0 Zbiorczo 25 sztuk

1,1

1

Oryginalne uzêbienie TKB = Technische Kommission Bauklebstoffe = Komisja techniczna budowlanych materia³ów klej¹cych

A1 B 0,6 x L 1,4 x T 1,1

A2 B 1,2 x L 1,8 x T 1,5

A4 B 0,5 x L 1,0 x T 0,7

A5 B 1,6 x L 1,3 x T 1,0

A3 B 0,5 x L 1,5 x T 1,5

1,5 2,0 2,6 3,2

B1 B 2,7 x L 2,3 x T 2,0

B2 B 2,1 x L 2,9 x T 2,6

B3 B 3,4 x L 3,6 x T 3,2

B6 B 5,0 x L 4,0 x T 3,6

B7 B 4,5 x L 3,5 x T 4,0

B8 B 4,0 x L 4,0 x T 3,6

5,0

Szyny zêbate 280 mm Numer

Nr. TKB

Szerokoœæ Szerokoœæ G³êbokoœæ zêba odstêpu zêba

136101 S13601 136102 S13602 136103 S13603 136104 S13604 136105 S13605 136106 S13606 136107 S13607 136108 S13608 136109 S13609 136110 S13610 136111 S13611 136112 S13612 136115 S13615 136116 S13616 136122 S13622 136123 S13623 136125 S13625 136126 S13626 136127 S13627

A1 A1 A2 A2 B1 B1 B2 B2 B3 B3 C1 C1 A3 A3 S2 S2 S1 S1 S4 S4 B11 B11 B8 B8 A4 A4 A5 A5 R1 R1 R2 R2 B6 B6 B7 B7 B10 B10

0,6 1,4 Zbiorczo 25 sztuk 1,2 1,8 Zbiorczo 25 sztuk 2,7 2,3 Zbiorczo 25 sztuk 2,1 2,9 Zbiorczo 25 sztuk 3,4 3,6 Zbiorczo 25 sztuk 4,0 4,0 Zbiorczo 25 sztuk 0,5 1,5 Zbiorczo 25 sztuk 0,2 4,2 Zbiorczo 25 sztuk 0,2 1,8 Zbiorczo 25 sztuk 0,2 10,3 Zbiorczo 25 sztuk 0,2 10,3 Zbiorczo 25 sztuk 4,0 4,0 Zbiorczo 25 sztuk 0,5 1,0 Zbiorczo 25 sztuk 1,6 1,3 Zbiorczo 25 sztuk 1,5 4,0 Zbiorczo 25 sztuk 2,0 4,0 Zbiorczo 25 sztuk 5,0 4,0 Zbiorczo 25 sztuk 4,5 3,5 Zbiorczo 25 sztuk 10,0 5,0 Zbiorczo 25 sztuk

B10 B 10,0 x L 5,0 x T 5,7

B11 B 8,0 x L 6,0 x T 5,0

C1 B 4,0 x L 4,0 x T 4,0

R1 B 1,5 x L 4,0 x T 3,0

1,1 1,5

R2 B 2,0 x L 4,0 x T 5,0

2,0 2,6

S1

S1

S4

B 0,2 x L 1,8 x T 2,8

B 0,2 x L 4,2 x T 3,4

B 0,2 x L 10,3 x T 5,1

3,2 4,0 1,5 3,4 2,8 5,1 5,1 3,6 0,7 1,0 3,0 5,0 3,6 4,0 5,7

11


1

A - Mieszalnik EHR 15

A

Porêczny mieszalnik

Zwarte urz¹dzenie, w komplecie z mieszad³em, do profesjonalnego, d³ugotrwa³ego mieszania klejów p³ynnych i zapraw do 40 kg. Z miêkkim, t³umi¹cym wibracje i antypoœlizgowym uchwytem. Elektroniczny prze³¹cznik p³ynnej regulacji prêdkoœci obrotowej do mieszania bez rozprysków, 230 V/ 1000 W, maks. œrednica mieszad³a 120 mm, prêdkoœæ obrotowa od 0–450 ob./min, gniazdo nasadki M14, waga 3,1 kg.

B

Nr. 644215

B - Mieszalnik EHR 20

Solidny mieszalnik z metalowym uchwytem – wysoka ¿ywotnoœæ i niezawodnoœæ –

C

Zwarte urz¹dzenie, w komplecie z mieszad³em, dwubiegowe, do profesjonalnego, d³ugotrwa³ego zastosowania w budownictwie, do mieszania materia³ów budowlanych o œredniej lub du¿ej lepkoœci, np. tynku rêcznego, gipsu, wapna, betonu, cementu do 50 kg. Ergonomiczna regulacja uchwytu, metalowy uchwyt – ramka, elektroniczny prze³¹cznik p³ynnej regulacji prêdkoœci obrotowej do mieszania bez rozprysków, 230 V/1100 W, maks œrednica mieszad³a 140 mm, prêdkoœæ obrotowa od 0–450 ob./min, gniazdo nasadki M14, waga 5,6 kg.

Nr. 644220

C - Zestaw mieszaj¹cy MV 30 Przenoœny zestaw mieszaj¹cy Do masy szpachlowej i klejów. Zestaw zawiera mieszad³o EHR15, wózek, przechylany pojemnik mieszalnika 30 l. Przeznaczony do 25 kg masy szpachlowej, waga ca³kowita 19 kg, elektronicznie regulowana prêdkoœæ obrotowa 0-450 ob./min, 230 V/1000 W.

Nr. 644700

D

Nr. 6442 35 E - Mieszad³o spiralne 500

W³aœciwa d³ugoœæ do zestawu mieszaj¹cego MV30, mieszad³o spiralne do klej¹cych i zawiesistych materia³ów, takich jak zaprawy klejowe i murarskie, jastrych, klej do glazury, masa szpachlowa, granulaty, tynki, gips, wapno, materia³y izolacyjne; przeznaczone do maksymalnie 25 kg surowca, d³ugoœæ 500 mm, Æ ³opatek 95 mm, z³¹cze M14 gwint zewnêtrzny.

E

Nr. 6442 36 E - Mieszad³o spiralne 600

jak 6442 35, do EHR 15 i EHR 20, d³ugoœæ 600 mm, Ø ³opatek 120 mm, z³¹cze M14 gwint zewnêtrzny.

F

Nr. 6442 32 D - Turbomikser

Skuteczne mieszanie dziêki si³om ss¹cej i odœrodkowej, przeznaczone do maksymalnie 50 kg surowca, masy szpachlowej, ¿ywicy epoksydowej, d³ugoœæ 500 mm, Ø ³opatek 120 mm, z³¹cze M14 gwint zewnêtrzny.

G

Nr. 1235 00 F - Turbomikser

H

Skuteczne mieszanie dziêki si³om ss¹cej i odœrodkowej, przeznaczone do maksymalnie 50 kg surowca, d³ugoœæ 500 mm, Ø ³opatek 100 mm, trzpieñ szeœciok¹tny 10 mm, do mocowania w uchwycie wiertarskim.

Nr. 123300 G - Mieszad³o

Przeznaczone do maksymalnie 40 kg surowca, d³ugoœæ 600 mm, Ø ³opatek 100 mm, trzpieñ szeœciok¹tny 10 mm, do mocowania w uchwycie wiertarskim, gruboœæ materia³u ³opatek 3,5 mm.

Nr. 123600

H - Mieszad³o

Przeznaczone do maksymalnie 50 kg surowca, d³ugoœæ 470 mm, Ø kosza 110 mm, trzpieñ 12 mm, zwê¿ony do 10 mm do mocowania w uchwycie wiertarskim, gruboœæ materia³u kosza 6 mm, czworok¹tny kszta³t.

Nr. 644240 EHR

K

K - Przystawka do uchwytu wiertarskiego

M14a - B18

L

Nr. 644241 L - Uchwyt wiertarski z ko³nierzem zêbatym B18

12


Paca g³adka Nr. 140000 280 x 130 mm Nr. 140077 280 x 130 mm, nierdzewna Paca g³adka Nr. 140700 350 x 130 mm Nr. 140777 350 x 130 mm, nierdzewna

1

Nr. 141000 Szpachla wyrównuj¹ca, nierdzewna Szerokoœæ robocza 280 mm, p³ynnie regulowana blokada wysokoœci od 2 do 15 mm

Paca Nr. 141500 500 x 130 mm Nr. 141577 500 x 130 mm, nierdzewna Paca do szpachlowania Nr. 142300 400 x 90 mm Nr. 142600 500 x 90 mm Paca do jastrychów Nr. 143000 500 mm, gruboœæ blachy 1,2 mm Nr. 143200 600 mm, gruboœæ blachy 1,2 mm Nr. 143400 700 mm, gruboœæ blachy 1,2 mm Szpachla, nierdzewna Nr. 146150 500 mm Nr. 146160 600 mm * mocowanie trzonka 3030 91 dostarczane osobno

Szpachla powierzchniowa, nierdzewna zawiera mocowanie trzonka, listwy zaciskowe do zamontowania szyny zêbatej 560 mm lub dwóch szyn zêbatych 280 mm obok siebie = szerokoœæ 560 mm, zestaw nie obejmuje szyn zêbatych. Rodzaje zêbów patrz strona 11. Pasuj¹cy trzonek nr 309000.

Nr. 1463 56 Nr. 1463 61

Szyna zêbata R1 560 mm

Nr. 1463 62

Szyna zêbata R2 560 mm

Nr. 1463 63

Szyna zêbata R3 560 mm

Rodzaje zêbów patrz strona 11.

Szpachla wielkopowierzchniowa zawiera mocowanie trzonka, wymienna p³yta stalowa, p³ynnie regulowany œlizg dla równomiernego ustawienia przy ka¿dej wysokoœci szpachlowania w zakresie 0–30 mm, szerokoœæ 800 mm. Pasuj¹cy trzonek nr 309100.

Nr. 146580 Szpachla wielkopowierzchniowa Nr. 146581 Zapasowy œlizg 800 x 100 m Nr. 303091 Mocowanie trzonka Razem ze œrubami oraz nakrêtkami motylkowymi

13


1

Nr. 304000 Szczotka szorstkow³osa 235 mm

Nr. 162300 Rolka do spoin wyk³adzin

zaciera œlady spoiny dziêki stalowym kó³kom w kszta³cie gwiazdek. Szerokoœæ 100 mm, waga 300 g.

Nr. 422400 Rolka dociskowa

SzerokoϾ 140 mm, z 4 rolkami dociskowymi, waga 500 g.

Nr. 181200 Worek na piasek pusty 500 x 150 mm

Nr. 174400 Tarka korkowa

300 x 120 x 25 mm, zaokr¹glone krawêdzie

Nr. 174500 £y¿ka do œcierania

Szerokoœæ œcierania 65 mm, drewno, porêczny kszta³t, nie zostawia œladów podczas œcierania. Przeznaczona do naro¿ników oraz pracy wymagaj¹cych wsuwania. Polecana w szczególnoœci do prac przy zszytych paskach coko³owych!

Nr. 174600 M³otek do zdzierania

Kuty z jednego kawa³ka, r¹b m³otka 90 mm

M³otek œlusarski Nr. 172300 300 g

Nr. 173300 M³otek dwuobuchowy 1250 g

Nr. 173600 M³otek gumowy, jasny

Nr. 179400 Zestaw kluczy imbusowych

A

B Jako zestaw

14

najwy¿sza jakoœæ Wasze narzêdzia wymagaj¹ czêsto zastosowania kluczy imbusowych. Oferujemy Pañstwu klucze imbusowe z g³owic¹ kulow¹ (A) w porêcznym uchwycie oraz jako sk³adany zestaw (B). Wymiary: Imbusy z g³owic¹ kulow¹: 1,5–10 mm Imbusy sk³adane: 2–8 mm


1

Nr. 178200 Strzykawka do kleju Z 1 ig³¹ Nr. 178201

Zapasowa ig³a

Nr. 178000 Pistolet

Nr. 178150 Pistolet „PROFI-SUPER“ Aluminiowa rura, zamkniêta, 320 ml, do standardowych pojemników oraz pakowanych w foliê mas uszczelniaj¹cych.

Nr. 175600 Szyd³o Przebijak z uszkiem Nr. 165005 5 mm Ø Nr. 165010 10 mm Ø Nr. 165020 20 mm Ø Nr. 165030 30 mm Ø Nr. 165040 40 mm Ø Nr. 165050 50 mm Ø

– Inne wymiary na zamówienie – dostêpne s¹ od Ø 1 mm do Ø 120 mm w odstêpach co 1 mm –

Nr. 164500 D³uto p³askie 250 x 20 mm

Pi³a PUK Nr. 177000 Nr. S17700

pojedynczo zbiorczo 6 sztuk

Brzeszczot do metalu PUK Nr. 177010 pojedynczo Nr. S17701 zbiorczo 12 sztuk Brzeszczot do drewna PUK Nr. 177020 pojedynczo Nr. S17702 zbiorczo 12 sztuk Brzeszczot 300 mm HSS, bimetaliczny

Nr. 1775 10 Nr. S17751

pojedynczo zbiorczo 10 sztuk

15


1

Walec dociskowy – zabezpieczony przed rdz¹

4-czêœciowy, stalowy, szerokoœæ walc 270, 360, 500 mm, od³¹czany trzonek Nr. 421631 Waga ok. 25 kg, 270 mm Nr. 421641 Waga ok. 34 kg, 360 mm Nr. 421651 Waga ok. 50 kg, 500 mm

Nr. 421555 Wózek do walca

Ju¿ nie trzeba nosiæ walca na budowê, chroni przed brudem i uszkodzeniami, ci¹g³a gotowoœæ do pracy dziêki wyrównanej pozycji, montowany do walców nr 421430 do 421650.

Walec dociskowy o zmiennym ciê¿arze – zabezpieczony przed rdz¹

4-czêœciowy, stalowy, szerokoœæ walca 500 mm, od³¹czany trzonek, ciê¿ar mo¿e byæ zwiêkszony dodatkowymi ciê¿arkami po 13 kg; waga ok. 30 kg.

Nr. 421430

Nr. 4214 13 Ciê¿arek 13 kg

A

B

A Nr. 421300 Zdzierak – nierdzewny

Od³¹czany trzonek, do tekstylnych wyk³adzin pod³ogowych, wysokoœæ 140 cm, szerokoœæ robocza 60 cm, waga 6 kg.

B Nr. 4218 00 Rolka dociskowa

Rolka do spoin i dociskowa, szerokoœæ 450 mm, wysokoœæ 130 cm, waga ok. 4 kg. Odpowiedni nacisk jest uzyskiwany dziêki masie w³asnej u¿ytkownika, zdzieranie wykonuje siê w pozycji wyprostowanej.

16


1

Nr. 530200 Rolka dociskowa Ø Kó³ka 20 mm

Nr. 530300 Teflonowa rolka dociskowa

Ø kó³ka 20 mm, przeznaczona szczególnie do zgrzewanego linoleum.

Nr. 531300 Hebel do spoin Z 3 zapasowymi ostrzami

Nr. 531310 Ostrza do hebla do spoin Opakowanie = 10 sztuk

Nr. 531700 Nó¿ do zeskrobywania

Z uchwytem z tworzywa i wymiennymi, specjalnymi ostrzami do zeskrobywania spoiw na wybrzuszeniach oraz w zag³êbieniach.

Ostrza, pojedynczo Nr. 531711 E1 okr¹g³e Nr. 531712 E2 okr¹g³e Nr. 531713 E3 szpiczaste Nr. 531714 E4 p³askie

E1 E2 E3 E4

Nr. 531600 Narzêdzie do wykonywania fug

Nr. 531610 Ostrza pa³¹kowe Opakowanie = 10 sztuk

Nr. 532000 Narzêdzie do wykonywania fug

Z regulowan¹ prowadnic¹ oraz ³atwo wymienialnym, poczwórnym ostrzem, do wykonywania fug w wyk³adzinach pod³ogowych z PVC, linoleum, gumy oraz wyk³adzinach zabezpieczaj¹cych.

Nr. 532010 Ostrze poczwórne Nr. 531500 Szczotka do czyszczenia dysz 150 mm, do usuwania resztek spoiwa z dysz.

Nr. 531530 Drut do czyszczenia dysz

17


1

Nr. 532800 Nó¿ pó³ksiê¿ycowy

Jasny uchwyt, du¿a odpornoœæ na z³amanie dziêki wielokrotnie nitowanej r¹czce.

Nr. 532900 Nó¿ pó³ksiê¿ycowy

Wygiêty, wiêksza swoboda ruchu rêki przy odcinaniu spoiwa, du¿a odpornoœæ na z³amanie dziêki wielokrotnie nitowanej r¹czce.

Nr. 533000 Nó¿ pó³ksiê¿ycowy

NAJWY¯SZA JAKOŒÆ dziêki SPECJALNEMU, DIAMENTOWEMU SZLIFOWANIU, du¿a odpornoœæ na z³amanie dziêki wielokrotnie nitowanej r¹czce.

Nr. 533300 Sanki do spoiwa

Nr. 400700 Etui na nó¿ pó³ksiê¿ycowy

Nr. 533200 Nó¿ pó³ksiê¿ycowy

Wygiêty pó³okr¹g³o, do odcinania spoiwa przy wyk³adzinach nachodz¹cych na œcianê.

Nr. 534200 Nó¿ do odcinania

Komplet, do zgrzewanych listew coko³owych.

Nr. 534210 Zapasowy nó¿ Z zatrzaskiem

Nr. 534500 Nó¿ zaokr¹glony

Komplet, do odcinania spoiwa w naro¿nikach wewnêtrznych.

Nr. 534510 Ostrze zaokr¹glone Nr. 532250 Hebel do spoin

Z dwoma ostrzami HSS, do zestrugiwania spoiwa jednym ruchem na dwóch wysokoœciach. Z regulowanym ostrzem.

Nr. 532210 Nó¿ do hebla do spoin 1 sztuka

Nr. 160600 Ose³ka

Prostok¹tna, z grubo- i drobnoziarnist¹ powierzchni¹, do ostrzenia narzêdzi tn¹cych. Wymiary: D 115 x S 40 x W 16 mm.

Nr. 534800 Ose³ka diamentowa

Do ostrzenia no¿y pó³ksiê¿ycowych, ostrzy itd. Wymiary: D 150 x S 50 x W 20 mm.

18


Nr. 427910 Odbojnik do drzwi „DE LUXE“

Ze œrub¹ i pierœcieniem zabezpieczaj¹cym, Ø 30 mm, wysokoœæ 40 mm, pe³ny, wykoñczenie mosi¹dz.

Nr. 427920 Odbojnik do drzwi „DE LUXE“

Ze œrub¹ i pierœcieniem zabezpieczaj¹cym, Ø 35 mm, wysokoœæ 40 mm, pe³ny, wykoñczenie stal nierdzewna.

2

Nr. 427922 Odbojnik do drzwi „DE LUXE“

Ze œrub¹ i pierœcieniem zabezpieczaj¹cym, Ø 35 mm, wysokoœæ 40 mm, pe³ny, wykoñczenie stal nierdzewna.

Odbojnik do drzwi dwuczêœciowy, bez œruby Nr. 189003 pojedynczo czarny Nr. S18903 zbiorczo czarny 50 szt. Zalecana œruba: rozmiar 4,0 x 45–50

Odbojnik do drzwi drewniany, Ø 28 mm, wysokoœæ 35 mm

Nr. 427710 d¹b pe³ny Nr. 427711 buk pe³ny

Filcowe podk³adki pod meble okr¹g³e, bia³e Nr. 428017 17 mm Ø, samoprzylepne, (op. = 20 szt.) Nr. 428020 20 mm Ø, samoprzylepne, (op. = 16 szt.) Nr. 428028 28 mm Ø, samoprzylepne, (op. = 12 szt.)

Filcowe podk³adki pod meble okr¹g³e, z gwoŸdziem Nr. 428220 20 mm Ø Nr. 428224 25 mm Ø Nr. 428230 30 mm Ø Nr. 188500 Zestaw podk³adek

Skrzynka zawiera 300 szt. nastêpuj¹cych podk³adek po 50 sztuk: 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 mm po 25 sztuk: 14,0 / 15,0 mm

Podk³adki pod zawiasy drzwiowe, opakowanie = 100 szt. Nr. 188510 Ø wewnêtrzna 10 mm Nr. 188512 Ø wewnêtrzna 12 mm Nr. 188514 Ø wewnêtrzna 14 mm Miedziana taœma przewodz¹ca, 10 x 0,08 mm Nr. 188005 Rolka 50 m Nr. 188020 Rolka 200 m Miedziana taœma przewodz¹ca, 10 x 0,035 mm samoprzylepna

Nr. 188004

Rolka 40 m

19


2

Szpachla malarska elastyczna, d³ugoœæ ca³kowita 220 mm Nr. 145004 40 mm pojedynczo Nr. S14504 40 mm zbiorczo 12 szt. Nr. 145006 60 mm pojedynczo Nr. S14506 60 mm zbiorczo 12 szt. Nr. 145008 80 mm pojedynczo Nr. S14508 80 mm zbiorczo 12 szt. Szpachla do czyszczenia, d³ugoœæ ca³kowita 220 mm Sfazowana, sztywna ³opatka

Nr. 145104 Nr. S14514 Nr. 145106 Nr. S14516 Nr. 145108 Nr. S14518

40 mm pojedynczo 40 mm zbiorczo 12 szt. 60 mm pojedynczo 60 mm zbiorczo 12 szt. 80 mm pojedynczo 80 mm zbiorczo 12 szt.

Nr. 145308 Szpachla udarowa

Wyj¹tkowo wytrzyma³a ³opatka, szeroko sfazowana, szerokoœæ 80 mm, d³ugoœæ ca³kowita 280 mm, przeznaczona do wyj¹tkowo trudnego oczyszczania.

Nr. 145408 Szpachla udarowa

Wyj¹tkowo wytrzyma³a ³opatka, szeroko sfazowana, szerokoœæ 80 mm, d³ugoœæ ca³kowita 240 mm, przeznaczona do oczyszczania wyj¹tkowo uporczywych zanieczyszczeñ, metalowa ³opatka przechodz¹ca przez ca³¹ d³ugoœæ narzêdzia jest odporna na uderzenia m³otkiem.

Nr. 147200 Narzêdzie do oczyszczania pod³óg

Szerokoœæ 100 mm, solidne wykonanie, mo¿liwoœæ stosowania jako narzêdzie rêczne oraz jako nasadka na trzonek.

Zapasowe ostrze szerokoœæ 100 mm Nr. S14731 zbiorczo 10 szt. Nr. S14732 zbiorczo 100 szt. Nr. S14733 zbiorczo 1000 szt. Nr. 147400 Skrobak rêczny Allway

Szerokoœæ 100 mm, mocowanie i poluzowywanie ostrza bez u¿ycia œrubokrêta. Przekrêcenie uchwytu skrobaka wystarcza do zablokowania ostrza.

Zapasowe ostrze szerokoœæ 100 mm Nr. S14741 zbiorczo 10 szt. Nr. S14742 zbiorczo 100 szt. Nr. S14743 zbiorczo 1000 szt. Kolczasta rolka odpowietrzaj¹ca z os³on¹ przed pryskaniem

Kolczasty walec z tworzywa, z podwójnym pa³¹kiem, 250 mm Nr. 303925 d³ugoœæ kolca 11 mm Nr. 303926 d³ugoœæ kolca 21 mm Nr. 303927 d³ugoœæ kolca 35 mm

Kolczasta rolka odpowietrzaj¹ca

z os³on¹ przed pryskaniem Kolczasty walec z tworzywa, z podwójnym pa³¹kiem, 500 mm

Nr. 303950 d³ugoœæ kolca 11 mm Nr. 303951 d³ugoœæ kolca 21 mm Nr. 303952 d³ugoœæ kolca 35 mm

– Jako przed³u¿ka polecamy nasz trzonek nr 309000 –

20


Nr. 147500 Skrobak do pod³óg

SzerokoϾ 280 mm, bez trzonka (pasuje trzonek nr 309100)

Nr. 147501 Zapasowa ³opatka Szerokoœæ 280 mm

Nr. 147700 Skrobak udarowy

£opatka: szerokoœæ 150 mm, wysokoœæ 160 mm, gruboœæ 1 mm razem z wytrzyma³ym trzonkiem Ø 34 mm (nr 309200)

2

Nr. 147701 Zapasowa ³opatka Szerokoœæ 150 mm, gruboœæ 1 mm

Nr. 148000 Skrobak udarowy

£opatka: szerokoœæ 300 mm, wysokoœæ 160 mm, gruboœæ 1 mm razem z wytrzyma³ym trzonkiem Ø 34 mm (nr 309200)

Nr. 148001 Zapasowa ³opatka Szerokoœæ 300 mm, gruboœæ 1 mm

Nr. 148500 Skrobak do pod³óg

Szerokoœæ 150 mm, gruboœæ ³opatki 4 mm razem z wytrzyma³ym trzonkiem Ø 34 mm (nr 309200) pozwala na silne zeskrobywanie na ca³ej szerokoœci ³opatki.

Nr. 164100 Zacisk do odrywania

Narzêdzie oszczêdzaj¹ce wysi³ku podczas usuwana przyklejonych wyk³adzin pod³ogowych, szczególnie solidne wykonanie.

Nr. 164600 Zacisk do odrywania

Narzêdzie oszczêdzaj¹ce wysi³ku podczas usuwana przyklejonych wyk³adzin pod³ogowych, wersja standardowa.

Nr. 666700 Przecinak do starych wyk³adzin Sprinter Zawiera nó¿ Dolphin. Dziêki temu narzêdziu mo¿ecie Pañstwo poci¹æ, wygodnie i w pozycji stoj¹cej, wszystkie wyk³adziny pod³ogowe na paski, przed ich usuniêciem.

21


2

Dane techniczne: Silnik: Szerokoœæ robocza: Frezowanie od krawêdzi: Prêdkoœæ obrotowa: Waga: Wymiary:

3 x 380 V / 2200 W 200 mm 10 mm 1735 min. 49 kg 50 x 35 x 122 cm

Frezarka do betonu BEF 203

zestaw z bêbnem i p³ytkami piêciok¹tnymi

Frezarka 200 mm jest zwrotnym, lekkim urz¹dzeniem ze zintegrowanym frezem krawêdziowym do oczyszczania, zdrapywania i zdzierania pozosta³oœci wyk³adzin pod³ogowych. Niezast¹pione, gdy potrzeba szybko i skutecznie usun¹æ pozosta³oœci wyk³adzin na niewielkiej powierzchni przy pomocy porêcznego urz¹dzenia.

Najwa¿niejsze zalety: * * * * * * * * * * * *

Praca w odleg³oœci 10 mm od krawêdzi Regulowany uchwyt Wbudowane pod³¹czenie do odkurzacza Zabezpieczenie robocze P³ynna regulacja g³êbokoœci Przewód zasilaj¹cy 12/25 m Uchwyt do przenoszenia £o¿yskowanie zabezpieczone przed kurzem Solidna konstrukcja z blachy stalowej Prosta, szybka wymiana p³ytek Napêd paskiem klinowym 4 kó³ka dla stabilnej pracy

Nr. 669700 Frezarka do betonu BEF 203

Frezarka do betonu BEF 201

zestaw z bêbnem i p³ytkami piêciok¹tnymi

Frezarka 200 mm do skutecznego i precyzyjnego frezowania na ma³ych i œrednich powierzchniach – do ekonomicznego usuwania pozosta³oœci wyk³adzin lub przygotowywania betonu i jastrychów. Nisko po³o¿ony œrodek ciê¿koœci umo¿liwia spokojn¹ i równomiern¹ pracê przy sta³ej, du¿ej sile przejazdu. Wszechstronne zastosowanie to cecha charakterystyczna BEF 201.

Najwa¿niejsze zalety: * * * * * * * * * * * *

Spokojna praca Wyj¹tkowe wywa¿enie Praca w odleg³oœci 45 mm od krawêdzi Regulowany uchwyt Wbudowane pod³¹czenie do odkurzacza Zabezpieczenie robocze P³ynna regulacja g³êbokoœci, z blokad¹ Obudowa frezarki odlewana ze stali Silnik ze specjalnie utwardzanymi tulejami ³o¿ysk Licznik roboczogodzin (opcja) Napêd paskiem klinowym 4 kó³ka dla stabilnej pracy

Nr. 669800 Frezarka do betonu BEF 201 Dane techniczne: Silnik: Szerokoœæ robocza: Frezowanie od krawêdzi: Prêdkoœæ obrotowa: Waga: Wymiary:

Do BEF 203+201

230 V / 2200 W 200 mm 45 mm 1735 min. 74 kg 90 x 39 x 100 cm

Do BEF 203+201

Nr. 669801 Zestaw p³ytek frezuj¹cych do BEF Z 70 p³ytkami piêciok¹tnymi

Nr. 669802 Zestaw podk³adek do BEF Z 68 podk³adkami

22


Frezarka powierzchniowa EFS-600 Klej siê jej nie ima

Frezarka powierzchniowa do kleju (bitumicznego, poliuretanowego itd.), masy szpachlowej i pow³ok.

Najwa¿niejsze zalety: * * * * * * * *

Niedoœcigniona efektywnoœæ wyrównywania Niezwyk³a trwa³oœæ Ogranicznik pr¹du rozruchowego z ³agodnym rozruchem Bezproblemowy transport przez 1 osobê P³ynna regulacja g³êbokoœci Elastycznie ³o¿yskowany talerz frezuj¹cy o Ø 400 mm 6 diamentowych segmentów frezuj¹cych Szybko zdziera stwardnia³e masy szpachlowe oraz elastyczne i termoplastyczne kleje z niemal¿e ka¿dej powierzchni

SUROWA DLA POD£O¯A – £AGODNA DLA KIESZENI

Dane techniczne: Silnik: wytrzyma³y silnik typu Flex, 2800 W Napiêcie: 230 V / 50 Hz Pr¹d zmienny Prêdkoœæ obrotowa: 600 obr./min Waga: 25 kg (bez akcesoriów) Ø maszyny: 440 mm Ø frezu: 420 mm Klasa ochrony: Klasa izolacji I (przeznaczona wy³¹cznie do suchych pomieszczeñ)

2

Nr. 673900 Frezarka powierzchniowa EFS-600 Zastosowanie wy³¹cznie z odkurzaczem przemys³owym! Nr. 673901 Diamentowy talerz frezuj¹cy

Ø 400 mm, z 6 diamentowymi segmentami frezuj¹cymi PKD, do obróbki warstw masy szpachlowej oraz elastycznych i termoplastycznych klejów.

Nr. 673902 Segment PKD

(Segment PKD = diamentowy segment polikrystaliczny)

Nr. 673904 Talerz frezuj¹cy szpiczasty/w¹ski

z 3 ruchomymi, ³o¿yskowanymi modu³ami kó³ek frezuj¹cych z hartowanego metalu. Do szybkiego, delikatnego i nie pozostawiaj¹cego odpadów zdzierania trudno usuwalnych resztek masy szpachlowej lub kleju.

Nr. 673905 Talerz szlifuj¹cy separowany

Ø 400 mm, z 3 ruchomymi, diamentowymi modu³ami szlifuj¹cymi do szlifowania precyzyjnego lub koñcowego.

Nr. 673906 Modu³ szlifuj¹cy diamentowy

Do powierzchniowego szlifowania i wyrównywania jastrychu i betonu (szlif p³aski i po³owiczny).

Nr. 673907 Modu³ szlifuj¹cy diamentowy

Do zdzierania (szlif gruboziarnisty) szczególnie g³adkich pow³ok, np. farby, lakieru oraz bardzo g³adkich powierzchni jastrychowych i betonowych.

23


Elementy uzupe³niaj¹ce do frezarki EFS-600

2 Nr. 673910 Segment frezuj¹cy

Z 2 segmentami diamentowymi 40 x 10 x 10 mm, MBA 30-2, kolor niebieski, szlif gruboziarnisty do jastrychu i zwyk³ej masy szpachlowej (na jeden talerz potrzeba 3 lub 6 sztuk).

Nr. 673911 Segment frezuj¹cy

Z 2 segmentami diamentowymi 40 x 10 x 10 mm, MBC 30-2, kolor z³oty, szlif gruboziarnisty do betonu, cienkiego jastrychu, kafelków, rzadkich farb i lakierów (na jeden talerz potrzeba 3 lub 6 sztuk).

Nr. 6739 12 Segment frezuj¹cy

Z 2 segmentami diamentowymi 40 x 10 x 10 mm, MBO 7-2, kolor srebrny z powierzchniowo osadzonymi diamentami gruboziarnistymi, do szlifowania cienkich warstw kleju i masy szpachlowej na jastrychu i drewnie.

Nr. 673913 Segment dystansowy

Do diamentowych segmentów frezuj¹cych 673910/11/12, otwór 6,5 mm.

Oddzielacz wstêpny 60 litrów, na wygodnym wózku

Stosowany np. pomiêdzy frezark¹ i odkurzaczem przemys³owym, zatrzymuje wiêksz¹ czeœæ odsysanego materia³u przed odkurzaczem i zapewnia tym samym ³atwe usuwanie odpadów i d³u¿sze okresy pomiêdzy czyszczeniem odkurzacza.

Nr. 676720 Oddzielacz wstêpny Worki na odpady niebieskie, 70 x 110 cm, 100 my, 120 l Nr. 305910 pojedynczo (25 sztuk) Nr. S30591 zbiorczo (8 x 25 sztuk)

24


Powierzchniowa frezarka rêczna HSF-150 MA£A – PORÊCZNA – NIEZAWODNA

Rêczna frezarka obrotowa do obróbki œcian i pod³óg. Do zdzierania, szlifowania, wyrównywania i usuwania grzbietów pianek i wyk³adzin plastycznych, jak równie¿ usuwania klejów bitumicznych i PU.

2

Najwa¿niejsze zalety: * Wszechstronna dziêki ró¿nym frezom * Skuteczna równie¿ w niedostêpnych naro¿nikach i przy krawêdziach * Przyjazna dla otoczenia i u¿ytkownika, w po³¹czeniu z odkurzaczem przemys³owym niemal¿e nie pozostawia py³ów * Dostarczana w zestawie z g³owic¹ do frezów, w walizce

ZASKAKUJ¥CO SKUTECZNA I TANIA Nr. 673930 Powierzchniowa frezarka rêczna HSF-150 Zastosowanie wy³¹cznie z odkurzaczem przemys³owym!

Dane techniczne: Silnik: wytrzyma³y silnik typu Flex 1600 W Napiêcie: 230 V/ 50 Hz Pr¹d zmienny Prêdkoœæ obrotowa: 1.750 obr./min Waga: 8,5 kg (bez akcesoriów) Ø frezu: 175 mm Klasa ochrony: Klasa izolacji I (przeznaczona wy³¹cznie do suchych pomieszczeñ)

Nr. 673931 Diamentowy modu³ frezuj¹cy PKD

Z turbin¹ dla bezpy³owej pracy, Ø 175 mm, do niwelowania kleju, bitumu, poliuretanu i masy szpachlowej, z 6 polikrystalicznymi segmentami diamentowymi.

Nr. 673932 Modu³ diamentowy

Ø 175 mm, do wyrównywania pod³óg jastrychowych, szlifowania kafelków itp.

Nr. 673933 Talerz strugaj¹cy HM KR 8

Ø 175 mm, do surowego betonu i jastrychu, pozostawia szorstk¹ powierzchniê.

Nr. 673934 Talerz frezuj¹cy WCT

Z kó³kami frezuj¹cymi z hartowanego metalu, Ø 175 mm, do usuwania kleju i masy szpachlowej, farb, oznaczeñ na jezdniach i tynku.

Nr. 674515 Szpiczaste kó³ka frezuj¹ce Ø 30 x 11,5 mm, gruboœæ 4,2 mm Nr. 673935 Modu³ diamentowy

Ø 175 mm, do wyrównywania pod³óg betonowych

25


Nr. 665350 Zdzierak pianki „HANDHEXE“

2

230 V, 700 W, Waga 4 kg Przeznaczony do usuwania pozosta³oœci g¹bki dywanowej, ciche i s³abo wibruj¹ce urz¹dzenie, idealne od stopni schodów, szerokoœæ wbudowanej tarczy 130 mm nr 6653 01, napêd: oryginalny typu Flex.

Nr. 667700 Zdzierak przemys³owy „RW“

230 V, 2000 W, Waga 13 kg Szerokoœæ robocza 210 mm, sprawdzone, ³atwe w obs³udze urz¹dzenie do usuwania pozosta³oœci g¹bki dywanowej, wyk³adzin dywanowych, w³ókniny ig³owanej, resztek filcowych, wyk³adzin PVC i C.V, zamontowana p³ytka zdzieraj¹ca g³adka 210 mm nr 6671 01, napêd: oryginalny typu Flex.

Nr. 6674 00 Wózek do zdzieraka Do zdzieraka przemys³owego RW.

Nr. 667110 Os³ona na nó¿ zdzieraka Do no¿a 210 mm.

Nr. 667800 Metalowa skrzynka

Na zdzierak przemys³owy RW/Bullystripper.

Nr. 667050 Bullystripper 2006

230 V, 2000 W, Waga 14,5 kg Szerokoœæ robocza 210 mm, od ponad 20 lat sprawdzony na rynku, teraz z nowym, wygodnym prze³¹cznikiem obrotowym w górnej czêœci ergonomicznego uchwytu. Zapewnia to optymalne roz³o¿enie masy. Dostarczany razem z wózkiem. U³atwia pracê przy ci¹gniêciu do przodu i do ty³u. Napêd: oryginalny typu Fein.

Nr. 667110 Os³ona na nó¿ zdzieraka Do no¿a 210 mm

26


Nr. 665001 Nó¿ do zdzieraka

135 x 125 mm, do zdzieraka kombi.

Nr. 665002 Nó¿ do zdzieraka

200 x 135 mm, do zdzieraka kombi.

2

Nó¿ do zdzieraka

130 x 60 mm, do Handhexe

Nr. 665301 pojedynczo Nr. S66531 zbiorczo 10 szt.

Nó¿ do zdzieraka, g³adki

210 x 60 mm, do zdzieraka przemys³owego RW, Bullystripper, Handhexe

Nr. 667101 pojedynczo Nr. S66711 zbiorczo 10 szt. Nó¿ do zdzieraka, zêbaty

210 x 60 mm, do zdzieraka przemys³owego RW, Bullystripper, Handhexe

Nr. 667102 pojedynczo Nr. S66712 zbiorczo 10 szt.

Nr. 667103 Nó¿ do zdzieraka

210 x 60 mm, do zdzieraka przemys³owego RW, Bullystripper, Handhexe, falisty Dziêki falistemu, pokrytemu teflonem, ostrzu mo¿na ³atwiej poluzowywaæ grzbiety flauszu i w³ókniny ni¿ zwyk³ym, g³adkim no¿em. Resztki kleju siê do niego nie przyczepiaj¹.

Nr. 667118 Zestaw no¿y z adapterem

Zestaw sk³ada siê z adaptera i 10 no¿y 200 x 19 mm do zdzieraka przemys³owego RW i Bullystripper. Dziêki temu zestawowi teflonowych no¿y mo¿na doskonale usuwaæ wyk³adziny materia³owe z grzbietem z w³ókniny. Resztki kleju nie przyczepiaj¹ siê do ostrza.

Nr. 667119 Nó¿ teflonowy do zdzieraka Zestaw sk³ada siê z 10 no¿y 200 x 19 mm.

Nr. 668311 Nó¿ do zdzieraka

350 x 60 mm, do zdzieraka TURBO

27


Zdzierak do pod³óg MASTER-MOBIL

Ta ca³kowicie samojezdna maszyna wykorzystuje technikê hydrauliczn¹ po³¹czon¹ z cichym napêdem oraz regulowan¹ prêdkoœci¹. Idealne urz¹dzenie do ma³ych i œrednich powierzchni.

A

2

Zestaw zawiera: B

4 ró¿ne ostrza, dodatkowy ciê¿arek na przód, przed³u¿acz oraz zestaw narzêdzi.

C

Nr. 668800 Zdzierak do pod³óg MASTER-MOBIL Nr. 668801

Ostrze Master-Mobil

–A

Nr. 668802

Ostrze Master-Mobil

–B

Nr. 668803

Ostrze Master-Mobil

–C

Nr. 668804

Ostrze Master-Mobil

–D

152 x 102 x 1,6 mm, samoprzycinaj¹ce siê, do miêkkich pod³óg np. wyk³adzin kauczukowych, gumowych, PVC, dywanowych, linoleum.

D

125 x 127 x 1,6 mm, w¹skie do trudno odchodz¹cych pod³óg, np. klejów ¿ywicznych, parkietów, pozosta³oœci tynk/zaprawy murarskiej. 254 x 76 x 1,6 mm, wysokiej jakoœci stal o wyj¹tkowo du¿ej trwa³oœci do wszystkich przyklejanych wyk³adzin pod³ogowych. 145 x 102 x 1,6 mm, specjalnie do usuwania linoleum.

Nr. 666700 Przecinak do starych pod³óg Sprinter Zawiera nó¿ Dolphin. Narzêdzie pozwala na wygodne, w pozycji wyprostowanej, ciêcie wszelkich wyk³adzin pod³ogowych na paski przed ich usuniêciem.

Przed³u¿acz HO7 3 x 1,5 mm2, ¿ó³ty Nr. 512010 10 m z wtyczk¹ i z³¹czk¹

Dobry do prac przy parkietach …

nie farbuje!

Przed³u¿acz HO7 3 x 2,5mm2, ¿ó³ty Nr. 5121 10 10 m z wtyczk¹ i z³¹czk¹ Nr. 5121 20 25 m z wtyczk¹ i z³¹czk¹ Ogranicznik pr¹du rozruchowego PROFI 1,

230 V, przeznaczony do narzêdzi rêcznych do 2,4 kW.

Nr. 513026 Profi 1

Ogranicznik pr¹du rozruchowego PROFI 2,

przeznaczony do wszystkich urz¹dzeñ na pr¹d zmienny do 3,5 KW, ze zwyk³ym gniazdkiem oraz 1 elektronicznie regulowanym gniazdkiem do optymalnego, ³agodnego rozruchu.

Nr. 513027 Profi 2

28


Nr. 643800 Nasadka tn¹ca TUNO zestaw z walizk¹ do wiertarek udarowych oraz m³otów udarowych z blokad¹ obrotów. Do d³utowania, zdzierania,zeskrobywania, ciêcia. Dziêki prostemu monta¿owi, Twoja wiertarka stanie siê

E A

wszechstronnym narzedziem

D

2

B

C

Kafelki

ZawartoϾ walizki

D E

Przystawka do d³uta TUNO Uchwyt przystawki TUNO D³uto p³askie TUNO 35 mm D³uto p³askie TUNO 75 mm D³uto p³askie TUNO 70/20 mm

A Wyk³adzina dywanowa

B

C

Klejona pod³oga

Kanaly podtynkowe

Nr. 643820

Zapasowy nó¿ TUNO

A

Nr.643821

Zapasowy nó¿ TUNO

B

Nr.643825

Zapasowy nó¿ TUNO

C

35 mm

75 mm

70/20 mm

Klej do kafelków

A

B

Obróbka drewna

C

Nr. 657300 Diamentowy przecinak do fug

230 V, 1050 W, Ø tarczy diamentowej 125 mm, g³êbokoœæ ciêcia 40 mm, waga 3,2 kg razem z tarcz¹ i workiem na py³, mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznego odkurzacza. Wyœmienicie nadaje siê do ciêcia spoin z zaprawy, kafelków, kamienia i jastrychu. Wyposa¿ona w tarczê nadaj¹c¹ siê do prac œcieraj¹cych jastrychy.

Do cieca jastrychowych fug dylatacyjnych. Nr. 657310 Tarcza diamentowa Do jastrychów Ø 125 mm.

29


Zdzierak pneumatyczny

Wydajny zdzierak udarowy do profesjonalnego zastosowania:

2

* Zdzierania przyklejonych wyk³adzin pod³ogowych * Usuwania farb i innych pokryæ, mas szpachlowych oraz klejów * Wy³amywania jastrychu * Skuwania kafelków * Poluzowywania pap bitumicznych * innego zastosowania, takiego jak: Odrywanie izolacji œciennej i stropowej Odnawianie œcian betonowych i ceglanych Oczyszczanie szalunków powierzchniowych Usuwanie po³¹czeñ szalunku Skuwanie tynku

Najwa¿niejsze zalety: * * * * * *

Wygodny w u¿yciu dziêki niewielkiej wadze Praca w pozycji wyprostowanej T³umienie wibracji przez uchwyt z tworzywa Du¿y wybór koñcówek Dostêpny w ró¿nych d³ugoœciach Niewielkie zapotrzebowanie na powietrze pozwala na u¿ycie przenoœnych sprê¿arek 230 V

Nr. 593200 Zdzierak pneumatyczny VH 50100/130 D³ugoœæ 130 cm, bez koñcówek Dane techniczne: D³ugoœæ uchwytu: D³ugoœæ ca³kowita: Waga: Ciœnienie robocze: Zu¿ycie powietrza/7,0 bar:

VH50100/130 100 cm 130 cm 5,7 kg 6.0–7.0 bar 255L/min

Pasuj¹ca, wydajna sprê¿arka

Równie¿ z gwiaŸdzistym uk³adem kó³ek do wje¿d¿ania po schodach

Sprê¿arka Premium Compact 450 Na ko³ach, 10 bar, zbiornik 30 l

Mo¿liwoœæ transportowania w pozycji stoj¹cej i le¿¹cej, tak¿e przez tylko jedn¹ osobê, dobre parametry rozruchowe. 230 V, 2200 W, zasysana objêtoœæ 450 l/min, 1 cylinder, d³ugoœæ 530, szerokoœæ 400, wysokoœæ 815 mm, waga 72 kg

Sprê¿arka Premium Compact 450 Nr. 594200 Nr. 594250 z gwiaŸdzistym uk³adem kó³ek

30

· · · · ·


Nr. 593549 Szpiczaste d³uto pneumatyczne Do cegie³ wapiennokrzemowych i betonu

Nr. 593540 Szerokie d³uto pneumatyczne 40 mm, sfazowane, do tynku i kafelków

2

Nr. 593541 Szerokie d³uto pneumatyczne 60 mm sfazowane, do tynku i kafelków

Nr. 593542 Szerokie d³uto pneumatyczne 90 mm sfazowane, do tynku i kafelków

Nr. 593520 Uchwyt do ostrzy „M“ Szerokoœæ 95 mm

„M“

Nr. 593521 Ostrze do skrobania pneumatycznego Sfazowane dowyk³adzin pod³ogowych,montow. w uchwycie do ostrzy „M“

SzerokoϾ 120 mm

Nr. 593522 Ostrze do skrobania pneumatycznego Sfazowane dowyk³adzin pod³ogowych,montow. w uchwycie do ostrzy „M“

SzerokoϾ 160 mm

Nr. 593523 Ostrze do skrobania pneumatycznego Sfazowane dowyk³adzin pod³ogowych,montow. w uchwycie do ostrzy „M“

SzerokoϾ 200 mm

Nr. 593551 Ostrze do skrobania pneumatycznego Têpe, do kafelków, montowane w uchwycie do ostrzy „M“ Szerokoœæ 120 mm

Nr. 593524 Ostrze do skrobania pneumatycznego Ostrze zêbate Obustronnie zaostrzone, do poluzowywania wyk³adzin parkietowych i laminowanych, przymocowanych elastycznym klejem, montowane w uchwycie do ostrzy „M“ Szerokoœæ 120 mm

Nr. 593525 Ostrze do skrobania pneumatycznego Ostrze zêbate Obustronnie zaostrzone, do poluzowywania wyk³adzin parkietowych i laminowanych, przymocowanych elastycznym klejem, montowane w uchwycie do ostrzy „M” Szerokoœæ 160 mm

31


System napêdowy WIMA

Nasz najbardziej udany model: porêczny, lekki, przenoœny, o wszechstronnym zastosowaniu dziêki du¿emu asortymentowi tarcz obrabiaj¹cych.

2

System napêdowy WIMA „375“

Napêd do tarcz oferowanych na tej i nastêpnej stronie, do szlifowania szpachlowanych pod³óg i jastrychów, zeskrobywania, usuwania starych pozosta³oœci pianki dywanowej i kleju, polerowania i mycia. Lewobie¿ny, waga 30 kg, 1000 W, 150 obr./min. (bez tarcz)

Nr. 670000

Nr. 670200 Pierœcieñ odsysaj¹cy

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia do odkurzacza przemys³owego.

Nr. 670201 Zapasowy pierœcieñ ze szczotk¹ Do pierœcienia odsysaj¹cego.

Nr. 670001 Talerz napêdowy „KM“

Ø 375 mm do jednostronnych lub dwustronnych tarcz szlifuj¹cych.

Nr. 670008 Adapter do tarcz Ø 400 mm, z kolcami

Nr. 670018 Tarcza obiegowa

Metalowa, z 5 satelitami z rzepem Ø 115 mm, do szlifowania drewna, jastrychu, pod³óg kamiennych oraz do czyszczenia pod³óg utwardzanych, waga 6,3 kg.

Stalowa tarcza do wyg³adzania Nr. 671749 Ø 490 mm Nr. 671759 Ø 590 mm Zapasowa tarcza do wyg³adzania Nr. 671849 Ø 490 mm Nr. 671859 Ø 590 mm

32


Rêczny kamieñ szlifierski

Ziarno zwi¹zane specjaln¹ substancj¹, do szlifowania mas szpachlowych i materia³ów wi¹zanych cementem, porêczny kszta³t. Wymiary: 150 x 70 x 50 mm

Nr. 160000

Kamieñ czworok¹tny

Z praktycznym uchwytem, mieszanina ¿ywiczna o wysokiej jakoœci, do szlifowania mas szpachlowych oraz materia³ów wi¹zanych cementem, wyj¹tkowo d³uga ¿ywotnoœæ. Wymiary: 200 x 100 x 35 mm

2

Nr. 160300

Kr¹¿ek szlifierski Schleifboy „175“

W komplecie z kamieniem szlifierskim Ø 175 mm do szlifowania pod³óg szpachlowanych, bez trzonka (pasuj¹cy trzonek nr 30900)

Nr. 420000

Kr¹¿ek szlifierski Schleifboy „230“

W komplecie z kamieniem szlifierskim Ø 230 mm do szlifowania pod³óg szpachlowanych, bez trzonka (pasuj¹cy trzonek nr 309100)

Nr. 420100

Zapasowy kamieñ szlifierski do Schleifboy „175“ Nr. 420017 Ø 175 mm

Zapasowy kamieñ szlifierski do Schleifboy „230“ Nr. 420023 Ø 230 mm

Czyœcik „SANDFLEX“

– Niewielki czyœcik o wielkiej przydatnoœci –

£atwo usuwa œlady po szorowaniu na anodyzowanych profilach. Tym samym mo¿esz zaoferowaæ klientom tak¿e gorzej prezentuj¹ce siê profile anodyzowane bez znacznych nak³adów na ich obróbkê. Dziêki temu zmniejsza siê straty materia³u. Przy okazji „SANDFLEX” usuwa tak¿e œlady po podeszwach z wyk³adzin PVC i p³ytek ceramicznych, b³yszcz¹ce œlady do zgrzewaniu PVC, plamy z tapet, obuwia i wiele innych. Nr. 160800 80 x 50 x 20 mm

33


Maszyna napêdowa ES typ 42 S PLUS Wszechstronna, wydajna i sprawdzona

2

Dziêki bogatemu asortymentowi akcesoriów mo¿e byæ wykorzystywana do najró¿niejszych zadañ: Szlifowanie i frezowanie pod³óg szpachlowych, szlifowanie i polerowanie pod³óg drewnianych, odnawianie pod³o¿y, wyg³adzanie jastrychów, czyszczenie wyk³adzin dywanowych. Bocznie osadzony silnik, gniazdko, wy³¹cznik bezpieczeñstwa, praca przy krawêdziach, automatyczne sprzêg³o zabezpieczaj¹ce, wydajny silnik 1500 W, 230 V, 140 obr./min, Ø z³¹cza odkurzacza 38 mm, waga 38 kg.

Maszyna napêdowa ES typ 42 S PLUS Nr. 680600

Nr. 680604 Pierœcieñ uszczelniaj¹cy ES

Z ko³nierzem ze szczotk¹, stosowany do pod³óg utwardzanych i drewnianych.

Nr. 680605 Pierœcieñ uszczelniaj¹cy ES

Ze œciêt¹ krawêdzi¹, stosowany do pod³óg szpachlowanych i jastrychów.

Nr. 680601 Adapter do tarcz ES Ø 400 mm, do mocowania tarcz szlifuj¹cych.

Nr. 680602 Zestaw monta¿owy do adaptera do tarcz ES

Do mocowania tarcz grysowych i szlifuj¹cych, pasuje do adaptera 680601.

Nr. 680613 Tarcza obiegowa ES

Metalowy, z satelitami z rzepem Ø 115 mm, do szlifowania drewna, jastrychu, pod³óg kamiennych oraz do czyszczenia pod³óg utwardzanych, waga 6,3 kg.

Nr. 680609 Adapter do tarcz

Ø 406 mm, do mocowania tarcz poleruj¹cych.

34


Nr. 671000 Dodatkowy ciê¿arek 12 kg

Nr. 671200 Szczotka druciana

Ø 370 mm, do usuwania resztek kleju i pianki dywanowej, do zeskrobywania.

2

Nr. 670010 Tarcza frezuj¹ca wirnikowa

Ø 410 mm, 6 segmentów z twardego stopu do usuwania resztek kleju i filcu, 12 kg, elastyczne klocki.

Nr. 680611 Segmenty ze stopu twardego

6-czêœciowy, do wirnikowej tarczy frezuj¹cej 670010 (brak rysunku).

Nr. 671611 Szpiczasta tarcza frezuj¹ca

do agresywnej obróbki niewielkich nierównoœci jastrychów, obróbki mas szpachlowych, klejów, tynków, pokryæ betonowych, jastrychów gipsowych. Na podstawowej tarczy zamontowano 3 g³owice frezuj¹ce o Ø 120 mm, G³owica frezuj¹ca z 5 oœkami z obrotowymi frezami szpiczastymi ze stopu twardego, ca³kowita waga tarczy 12 kg.

Nr. 674511 Zapasowy frez szpiczasty HM

1 zestaw = 28 sztuk, komplet ze sprê¿ynami, œrubami i nakrêtkami.

Nr. 670005 Szczotka do szamponów dywanowych Miêkka, mieszane w³osie Szerokoœæ robocza 430 mm

Nr. 670006 Szczotka do czyszczenia KM 410 Do twardych powierzchni, jasne, twarde w³osie, Szerokoœæ robocza 430 mm

Nr. 671900 Zbiornik na ³ug Pojemnoœæ 10 litrów Zbiornik na œrodki czyszcz¹ce

Tarcze szlifuj¹ce i grysowe znajdziecie Pañstwo na stronie 61–65.

35


Odkurzacz przemys³owy Typ BL 303 MINI-MAC Ma³y, porêczny ale wydajny odkurzacz do pracy na sucho i morko, wbudowane gniazdko z uk³adem w³¹czaj¹cym, umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie urz¹dzeñ elektrycznych. Nie jest przystosowany do zbierania py³u po szlifowaniu mas szpachlowych.

2

Dane techniczne: Napiêcie: Pobór mocy: Przep³yw powietrza: Podciœnienie: Pojemnoœæ worka: Wysokoœæ urz¹dzenia: Waga:

230 V 1400 W 3600 l/min 2400 mm s³upa wody 37 l 650 mm 8,8 kg

Odkurzacz przemys³owy typ BL 303 MINI-MAC Nr. 676400

Seryjne akcesoria do BL 303 (tak¿e do BL42) L M P R

O

Nr. 676101 Nr. 676102

K2

K1

Nr. 676103 S

Nr. 676105 Nr. 676107 Nr. 676108 Nr. 676111 Nr. 676116

Górna czêœæ rury Bez z³¹czki Dolna czêœæ rury Ze z³¹czk¹ W¹¿ 2,5 m, Ø 38 mm Dysza szczelinowa Redukcja Dysza do zasysania wody Dysza szczotkowa Do pod³óg utwardzanych Pêdzel ze szczotk¹

K1 K2 L M O P R S

Specjalne akcesoria do BL 303 (tak¿e do BL42) Nr. 676106

Przed³u¿ka do dyszy szczelinowej 2-czêœciowy

Nr. 676109

Dysza do dywanów 40 x 8 cm

Worek dwuwarstwowy do BL 303 MINI-MAC Nr. 676402 (opakowanie = 10 sztuk)

Tylko do odkurzacza przemys³owego BL 42: Nr. 676113 Filtr papierowy (opakowanie = 10 sztuk) – brak zdjêcia Nr. 676104 W¹¿

Ø 38 mm, d³ugoœæ 5 m – brak zdjêcia

36


Nr. 680615 Tarcza wyg³adzaj¹ca ES

Ø 580 mm, do wyg³adzania powierzchni betonowych i jastrychowych

Nr. 680620 Zapasowa tarcza wyg³adzaj¹ca ES Ø 580 mm

Nr. 680606 Szczotka druciana ES

2

Ø 480 mm, do usuwania resztek pianki i filcu.

Nr. 680610 Tarcza frezuj¹ca wirnikowa ES

Ø 400 mm, 6 segmentów z twardego stopu do usuwania resztek kleju i filcu.

Nr. 680611 Segmenty ze stopu twardego ES Zestaw = 6 sztuk

Nr. 680612 Szczotka do szamponów dywanowych Ø 400 mm, do czyszczenia wyk³adzin dywanowych.

Nr. 680619 Zbiornik ES

Pojemnoœæ 8 litrów, zbiornik na œrodki czyszcz¹ce.

Tarcze szlifuj¹ce i grysowe znajdziecie Pañstwo na stronach 65.

37


Odkurzacz budowlany typ BS 3000

Bardzo dobrze nadaje siê do wiêkszych prac oczyszczaj¹cych lub w po³¹czeniu ze szlifierk¹, np. EFS 600 (patrz strona xx) Nie przystosowany do pracy na mokro

2

Zawiera nastêpuj¹ce standardowe akcesoria: Rura ss¹ca 2-czêœciowa (A1+A2), w¹¿ ss¹cy 5 m (B), koñcówka do fug (C), koñcówka do pod³óg ze szczotk¹ i rolkami (G), koñcówka ze szczotk¹ (D), przejœciówka (E) Z filtrem klasy py³owej „H” (zgodnie z EN60335-2-69)

Na przyk³ad w po³¹czeniu z EFS 600 Dane techniczne: Silniki ss¹ce (3): Si³¹ ss¹ca: Maks. przep³yw powietrza: Wymiary W x S x D: Waga: Zbiornik:

3000 W/ 230 V/ 50Hz 2100 mm Ws 159 l/sek. 1300 x 620 x 580 mm 50 kg 43 l

Odkurzacz budowlany typ BS 3000 Nr. 676730

G

Seryjne akcesoria dla BS 3000 Nr. 676731 Nr. 676732

C B

Nr. 676733

E D

A2

38

A1

Nr. 676734 Nr. 676735 Nr. 676736 Nr. 676737

W¹¿ zasysaj¹cy 5 m Rura zasysaj¹ca zagiêta Przed³u¿ka 25 cm Koñcówka ze szczotk¹ Przejœciówka Koñcówka do fug Koñcówka do pod³óg

B A1 A2 D E C G


Odkurzacz budowlany typ BS 200

Nieprzystosowany do pracy na mokro Zawiera nastêpuj¹ce, standardowe akcesoria: Rura ss¹ca 3-czêœciowa (A1+A2+A3), w¹¿ ss¹cy 4 m (C), dysza do fug (D), pod³ogowa dysza na rolkach ze szczotk¹ (H) Wbudowane gniazdko elektryczne z uk³adem rozruchowym.

2

Odkurzacz budowlany typ BS 200 Nr. 676700 System BS: Py³ z masy szpachlowej jest bez problemu odsysany dziêki technologii filtrów kana³owych. Du¿y, pokryty teflonem, samooczyszczaj¹cy siê filtr kana³owy zapewnia sta³y, du¿y przep³yw powietrza, poniewa¿ napiêty sprê¿ynami materia³ filtra automatycznie porusza siê podczas pracy. Jeœli zdecydujecie siê Pañstwo na dodatkowe czyszczenie, skorzystajcie z zaworu wyrównawczego, który podczas pracy w pe³ni uruchamia efekt oczyszczania siê filtra. Pokryta teflonem powierzchnia filtra umo¿liwia odsysanie drobnego i zagra¿aj¹cego zdrowiu py³u bez zatykania filtra. Dane techniczne: Napiêcie: Pobór mocy: Przep³yw powietrza: Powierzchnia filtra teflonowego: Wysokoœæ urz¹dzenia: Waga: Pojemnik zbiorczy: Worek papierowy: Worek z tworzywa w torebce filtra papierowego: Zasysanie do dwuwarstwowego worka papierowego z opatentowanym zamkniêciem.

Nr. 676701 Nr. 676702 Nr. 676703 Nr. 676705 Nr. 676710

220–240 V 2400 W 3600 l/min 8800 cm3 780 mm 15 kg 35 l 14 l 14 l

Element rury zasysaj¹cej BS A1 50 cm, zagiêty Element rury zasysaj¹cej BS A2 50 cm, prosty W¹¿ zasysaj¹cy BS C Ø 4 m, 38 mm Dysza do fug BS D Dysza pod³ogowa z rolkami BS H 370 mm, ze szczotk¹ do pod³óg utwardzanych

Wydajna seria odkurzaczy z certyfikatem H* Nasze odkurzacze bez problemów zbieraj¹ py³y zagra¿aj¹ce zdrowiu. Zalety naszych urz¹dzeñ: Filtr wstêpny pokryty teflonem Samooczyszczaj¹cy siê filtr kana³owy (o wysokiej ¿ywotnoœci) Dodatkowe oczyszczanie filtra z zewn¹trz – du¿a powierzchnia filtra – równomierna si³¹ zasysania Gniazdko elektryczne z uk³adem rozruchowym i hamuj¹cym – kategoria filtra: Klasa py³owa H

Seryjne akcesoria do BS 200 H C D A2

A2

A1

Nr. 676711 Dysza pod³ogowa BS

Szerokoœæ 300 mm, Ø 36,6, z prze³¹cznikiem no¿nym do pod³o¿y twardych i tekstylnych.

Papierowy worek z filtrem BS do typu 200 Nr. 676715 opakowanie = 10 sztuk Papierowy worek z filtrem BS „SUPER“ do typu 200 Nr. 676717 Worek z filtrem BS Nr. 676716 folia z papierem

39


Nr. 129900 K¹townik nastawny do schodów 6-ramienny ze stabilnym mocowaniem, zestaw w drewnianym pude³ku.

2

Szablon kszta³tu, czu³y na nacisk, zaznacza nierównoœci

i kszta³ty dok³adnie co do milimetra, oszczêdza nak³adów na tworzenie zwyk³ych szablonów.

Nr. 434010 Szablon „SOLO“ Szerokoœæ 150 mm

Nr. 434020 Szablon „2“

Szerokoœæ 200 mm, dwustronny, mo¿liwoœæ ³¹czenia do 400 mm, w zestawie z regulowanym k¹townikiem i walizk¹ z tworzywa.

Nr. 424025 Szablon skoœny Do zakoñczeñ œcian, promieñ 25 mm

Nr. 424050 Szablon skoœny

Do zakoñczeñ œcian, promieñ 50 mm

Nr. 435850 Traser laserowy LongLiner

Pokazuje prost¹ liniê na ka¿dej powierzchni – na stropach, œcianach i pod³ogach, 3 samoprzylepne punkty mocowania umo¿liwiaj¹ swobodn¹ pracê.

Najwa¿niejsze zalety: * * *

Silny promieñ lasera znaczy powierzchniê do 9,1 m Odchylenia na m +/- 0,7 mm Pewne mocowanie

Nr. 435860 Laser pod³ogowy

Idealny do wyrównywania przy uk³adaniu p³ytek, laser pod³ogowy pokazuje dwie, ustawione idealnie pod k¹tem prostym linie.

Najwa¿niejsze zalety: * * * * *

2 linie laserowe pod k¹tem dok³adnie 90 ° Dobrze widoczne promienie lasera, w³¹czane indywidualnie 2 poziomice do dok³adnego ustawienia Podzia³ka k¹towa do pomiaru k¹tów Torba i baterie w zestawie

MESSFIX U³atwia pomiary – porêczny kszta³t

Sprawdzona w praktyce wielkoœæ po³¹czona z prost¹ obs³ug¹. Nowe funkcje minimum oraz maksimum, jak równie¿ zapamiêtywanie ostatnich 19 pomiarów stanowi¹ o zaletach tego wa¿¹cego zaledwie 145 g urz¹dzenia.

Najwa¿niejsze zalety: * Zakres pomiaru od 0,05 do 100 m: typowa dok³adnoœæ +/- 1,5 mm * Bezpoœrednie wywo³ywanie funkcji, ³atwa obs³uga * Ci¹g³y pomiar, pomiar minimalnej i maksymalnej odleg³oœci, np. przy pomiarze przek¹tnej pomieszczenia * Wbudowana funkcja poziomicy do wyrównywania poziomego * Podœwietlony wyœwietlacz, wyniki pomiaru widoczne tak¿e w ciemnoœci * Klawiatura pokryta foli¹, odporna na opryskiwanie wod¹ i kurz, umo¿liwia ³atwe czyszczenie * U³atwia nacelowanie na zewn¹trz

MESSFIX Nr. 434370

40


Szyna rozwijana, wygiêta

bez ramienia poprzecznego, ale przystosowana do jego monta¿u. Nr. 127077 2100 x 80 mm nierdzewna Nr. 127177 4100 x 80 mm nierdzewna Nr. 127277 5100 x 80 mm nierdzewna

Nr. 127010 Ramiê poprzeczne

Szerokoœæ600 mm, pasuje do powy¿szej szyny rozwijanej.

Nr. 126300 Linia³ stalowy, sfazowany D³ugoœæ 2000 mm, g³adko ocynkowany.

3

Nr. 126600 Stalowy k¹townik T 2050 x 600 mm, z ogranicznikiem.

Nr. 127500 Linia³ do drzwi Regulowany od 600–1000 mm

Nr. 127677 Linia³ do drzwi

Z drewnianym uchwytem – nierdzewny, regulowany od 750 – 1200 mm.

Nr. 127700 Linia³ do spoin poziomych Przydatny podczas ciêcia, w szczególnoœci w obrêbie drzwi, kszta³t trapezu 600/420 x 90 mm – nierdzewny. Nr. 128300 K¹townik ukoœny Szyna stalowa 250 mm

Nr. 128400 K¹townik uniwersalny

D³ugoœæ ramienia 180 mm, uniwersalna regulacja, dok³adnie widoczny ustawiony k¹t, 3 wbudowane poziomice.

Nr. 161200 Miarka 2000 mm, z tworzywa

Nr. 161400 Miarka rozwijana

D³ugoœæ 3000 mm, do pomiarów wewnêtrznych, z okienkiem.

41


Higrometr do drewna GANN „H 35“

Zakres pomiaru 4–30 % wilgotnoœci drewna, bezpoœredni odczyt, prze³¹czanie rodzaju drewna, w zestawie elektroda wbijana M20, po 10 zapasowych koñcówek 16 i 23 mm, przewód MK8 oraz walizka.

Nr. 460200 Higrometr do drewna GANN „H 35”

3

Miernik do materia³ów budowlanych GANN „UNI 2“

Do okreœlania wilgotnoœci budowy, w zestawie 1 para elektrod M6, po 2 koñcówki elektrod 23, 40 i 60 mm, 1 puszka masy kontaktowej, przewód MK8 oraz walizka. W razie potrzeby mo¿na dodatkowo zamówiæ czujnik temperatury OT 100 (nr 4610 00).

Nr. 460300 Miernik do materia³ów budowlanych „UNI 2”

Miernik trójfunkcyjny GANN „HB 30“

Do okreœlania wilgotnoœci drewna, materia³ów budowlanych, a w po³¹czeniu z czujnikiem podczerwieni IR40 tak¿e temperatury. W zestawie elektroda M20, po 10 koñcówek 16 i 23 mm, para elektrod M6, po 2 koñcówki 23, 40 i 60 mm, 1 puszka masy kontaktowej, przewód MK8 oraz walizka.

Nr. 460500 Miernik trójfunkcyjny GANN „HB 30“

Miernik czterofunkcyjny GANN „RTU 600“ Do okreœlania wilgotnoœci drewna, materia³ów budowlanych i powietrza oraz temperatury. W zestawie czujnik wilgotnoœci powietrza i temperatury RF-T28, elektroda M20, para elektrod M6, po 10 koñcówek 16 i 23 mm, przewód MK8, 1 puszka masy kontaktowej oraz walizka.

Nr. 460800 Miernik czterofunkcyjny GANN „RTU 600“

42


Hydromat „CM“

Do okreœlania wilgotnoœci w jastrychu, w zestawie z wszystkimi niezbêdnymi narzêdziami i akcesoriami, mo¿liwoœæ bezpoœredniego odczytu zawartoœci wody na manometrze.

Nr. 463300 Hydromat „CM“

Ampu³ki wapniowo-karbidowe Nr. 462100 Pude³ko 20 stzuk Nr. 462200 Pude³ko 100 stzuk

3

Higrometr do jastrychów G 812

Nowe urz¹dzenie do pomiaru wilgotnoœci jastrychów cementowych, anhydrytowych i p³ynnych anhydrytowych, tynków gipsowych i wapienno-cementowych, betonu B-25 i B-35 oraz lastryka na miejscu budowy. Najwa¿niejsze zalety: * * * * * *

Zakres pomiaru 0 do 10 % G³êbokoœæ przenikania ok. 6 cm Pomiar dielektryczny w zakresie wysokich czêstotliwoœci Pomiar w ci¹gu zaledwie 2 sekund Brak zak³óceñ podczas pomiaru Jakoœæ dla ekspertów

Nr. 464100 Higrometr do jastrychów G 812

Higrometr do drewna i tynku GANN „COMPACT“ Zakres pomiaru: Wilgotnoœæ drewna 5–20 % Wilgotnoœæ tynku 0,3–3,5 % Dwustopniowa korekta rodzaju drewna, maks g³êbokoœæ pomiaru 25 mm, pomiar wilgotnoœci tynku z bezpoœrednim wskazaniem % wagi. Nie wymaga dodatkowego przewodu lub elektrody. Porêczny, elektroniczny miernik formatu kieszonkowego do b³yskawicznych pomiarów. Wymiary: 200 x 35 x 35 mm

Nr. 460100 Higrometr „COMPACT“ Nr. 460101 Zapasowe koñcówki 20 mm Opakowanie = 10 sztuk

WskaŸnik wilgotnoœci GANN „COMPACT B“

Cyfrowy wskaŸnik wilgotnoœci, umo¿liwia dok³adne, szybkie i niezak³ócone okreœlenie rozk³adu wilgotnoœci na g³êbokoœci do 4 cm. Mo¿liwe jest skuteczne odnalezienie suchych i wilgotnych powierzchni. Na korzyœæ urz¹dzenia œwiadcz¹ wyœwietlacz LCD 10 mm, waga 150 g oraz prosta obs³uga.

Nr. 460400 WskaŸnik wilgotnoœci GANN „COMPACT B“

43


Nr. 463600 Higrometr z termometrem „RTH“

Urz¹dzenie wskazuje temperaturê oraz wzglêdn¹ wilgotnoœæ powietrza. Na przeciêciu wskaŸników odczytuje siê wilgotnoœæ masy drewna, Ø 150 mm.

Nr. 466000 Narzêdzie kontrolne „EH” – jastrych i drewno

S³u¿y do orientacyjnego ustalania wilgotnoœci jastrychu i drewna. Proste w obs³udze, nie wymaga próbnika, cyfrowy wyœwietlacz. Nie jest to instrument pomiarowy. Urz¹dzenie stanowi uzupe³nienie metody CM i s³u¿y do ustalania orientacyjnych danych kontrolnych. Wymiary 160 x 80 x 30 mm.

Nr. 466100 Narzêdzie kontrolne „EHR” – jastrych, drewno i pomieszczenie

S³u¿y do ustalania wilgotnoœci jastrychu i drewna oraz temperatury pomieszczenia. Proste w obs³udze, nie wymaga próbnika, cyfrowy wyœwietlacz. Nie jest to instrument pomiarowy. Wymiary 160 x 80 x 30 mm.

Nr. 466300 Narzêdzie kontrolne „LR” – wilgotnoœæ powietrza i temperatura pomieszczenia

Higrometr do ustalania wilgotnoœci powietrza i temperatury powietrza. Prosty w obs³udze, cyfrowy wyœwietlacz, zakres temperatur od minus 10 °C do plus 50 °C, tolerancja plus/minus 0,3 °C. Zakres wilgotnoœci 5 –95 % wilgotnoœci wzglêdnej, tolerancja plus/minus 2 %. Nie jest to instrument pomiarowy. Wymiary 160 x 80 x 30 mm.

Nr. 466500 Zestaw narzêdzi kontrolnych w walizce EHR + LR (4661 00 + 4663 00)

Nr. 433100 Klin pomiarowy

Ocynkowana stal, z wygrawerowan¹ podzia³k¹ milimetrow¹ od 1 – 20 mm rosn¹co. Wsuniêcie klina pomiêdzy jastrych i ³atê murarsk¹ pozwala na natychmiastowe odczytanie wartoœci.

Nr. 464000 Tester twardoœci pod³o¿a

Tester twardoœci pod³o¿a w po³¹czeniu z szablonem rysikowym umo¿liwia uk³adaj¹cemu wyk³adzinê szybkie i dok³adne sprawdzenie twardoœci pod³o¿a. Na podstawie linii zarysowañ oraz obrazu siatki rys mo¿na natychmiast dokonaæ oceny.

Folia termiczn

Folia termiczna umo¿liwia dok³adne i niezawodne zlokalizowanie przewodów ogrzewania pod³ogowego i innych. Foliê mo¿na stosowaæ na jastrychach, parkiecie, pod³ogach kamiennych i z tworzywa. Zakres temperatur 20– 30 °C

Praktyczne zalety: – – –

Zimne powierzchnie przedstawiane s¹ na czarno, bardzo ciep³e na niebiesko.

44

Oszczêdnoœæ czasu dziêki prostym i szybkim rezultatom. Atrakcyjny stosunek ceny do jakoœci, mo¿liwoœæ wielokrotnego zastosowania czyni z niej sprawdzone i trwa³e narzêdzie. Szybkie, nie powoduj¹ce uszkodzeñ lokalizowanie przewodów, wszechstronne zastosowanie.

Nr. 464650 Folia termiczna Wymiary: 62 x 35 cm


Nr. 461500 Przewód sygna³owy MK 8

Stosowany we wszystkich urz¹dzeniach i elektrodach, wymagaj¹cych pod³¹czenia przewodowego.

Nr. 461200 Elektroda M6 Sprzedawana parami

Zapasowe koñcówki do elektrody M6 (op. = 10 sztuk) Nr. 461225 d³ugoœæ 25 mm Nr. 461230 d³ugoœæ 30 mm Nr. 461240 d³ugoœæ 40 mm Nr. 461400 Elektroda M20

3

Do g³êbokich pomiarów w drewnie, do 40 mm. Korpus elektrody wykonany jest z wytrzyma³ego tworzywa.

Nr. 461300 Masa kontaktowa Stosowana razem z elektrodami M6.

Nr. 461000 Wtykany czujnik temperatury OT 100

Sprê¿ynuj¹ca sonda do pomiaru temperatury i kondensacji od -50 do +250°C, d³ugoœæ korpusu z sond¹ 110 mm. Zaleca siê stosowanie silikonowej pasty termoprzewodz¹cej z uwagi na przewodnoœæ ciepln¹. Mo¿liwoœæ stosowania w urz¹dzeniach: UNI 1 + 2/ RTU 600

Nr. 461001 Pasta termoprzewodz¹ca Tubka z 30 g

Nr. 461610 Aktywna elektroda RF-T28

Pomiar wzglêdnej wilgotnoœci powietrza i temperatury otoczenia w ci¹gu kilku sekund, w zestawie przewód, zakres pomiaru: 7-98 % wilg. wzgl., -10 do +80°C. Mo¿liwoœæ stosowania w urz¹dzeniach: UNI 2/ RTU 600

Nr. 461630 Aktywna elektroda B-50

Pomiar bez uszkadzania powierzchni, okreœlanie wilgotnoœci materia³ów budowlanych wszelkiego rodzaju, g³êbokoœæ dzia³ania do 120 mm Mo¿liwoœæ stosowania w urz¹dzeniach: UNI 2/ RTU 600/ HB 30

Nr. 461800 Czujnik temperatury powierzchniowej na podczerwieñ IR-40

Bezdotykowy pomiar temperatury w zakresie od -20 do +199 °C, dok³adnoœæ 0,1 °C Plamka pomiarowa/odleg³oœæ: 2,5 do 1 (Ø 45 mm przy odleg³oœci 100 mm), d³ugoœæ czujnika: 185 x 36 x 33 mm, przewód spiralny 400/1400 mm. Idealny czujnik do znajdywania mostków termicznych, ustalania temperatury kondensacji, pomiaru elementów przewodz¹cych pr¹d, poruszaj¹cych siê i wibruj¹cych, pomiaru elementów o niskiej pojemnoœci cieplnej, np. drewna, szk³a, materia³ów izolacyjnych, do ustalania po³o¿enia wê¿ownic grzejnych. Mo¿liwoœæ stosowania w urz¹dzeniach: UNI 2/ RTU 600/ HB 30

45


Nr. 635000 Zszywacz udarowy

Do sprawnego mocowania podk³adów dywanowych do pod³óg drewnianych, d³ugoœæ 300 mm.

Nr. 635100 Zszywki

5/16”, opakowanie = 5.000 sztuk

Nr. 636000 Zszywacz rêczny

Model ESCO 58 + NOVUS TRIG do zszywek od 4–15 mm d³ugoœci ramienia Zszywki stalowe do ESCO 58 + NOVUS TRIG Opakowanie = 5.000 sztuk, szerokoœæ zszywki 13 mm

Nr. 636004 Nr. 636006 Nr. 636008 Nr. 636010 Nr. 636012 Nr. 636015

4

4 mm Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 15 mm Ø

Nr. 630700 Zszywacz elektryczny Rapid 553

230 V, waga 1600 g 30 uderzeñ/min, d³ugoœæ przewodu 3,5 m. Uniwersalny magazynek do zszywek o szerokim grzbiecie i gwoŸdzi, minimalny odrzut. Si³a uderzenia jest automatycznie regulowana naciskiem rêki, im wiêkszy nacisk, tym wiêksza si³a wbijania. Obs³uga jedn¹ rêk¹, druga jest wolna i mo¿e wyrównywaæ materia³. Zszywki 8-14 mm, gwoŸdzie 16-20 mm.

Zszywki typ 53 Szerokoœæ zszywki 10 mm (pasuj¹ tak¿e do NOVUS 155)

Nr. 630504 4 mm Ø, op. = 4000 stzuk Nr. 630506 6 mm Ø, op. = 5000 stzuk Nr. 630508 8 mm Ø, op. = 5000 stzuk Nr. 630510 10 mm Ø, op. = 5000 stzuk Nr. 630514 14 mm Ø, op. = 5000 stzuk GwoŸdzie typu T – patrz poni¿ej Nr. 631100 Zszywacz elektryczny Rapid 606

230 V, waga 1600 g 30 uderzeñ/min, d³ugoœæ przewodu 3,5 m. Uniwersalny magazynek do zszywek o szerokim grzbiecie i gwoŸdzi, minimalny odrzut. Si³a uderzenia jest automatycznie regulowana naciskiem rêki, im wiêkszy nacisk, tym wiêksza si³a wbijania. Obs³uga jedn¹ rêk¹, druga jest wolna i mo¿e wyrównywaæ materia³. Zszywki 12-25 mm, gwoŸdzie 16-25 mm.

Zszywki typ 4 + 606 Szerokoœæ zszywki 5 mm (pasuj¹ tak¿e do NOVUS 170/171/172)

Nr. 631112 12 mm Ø, op. = 4000 stzuk Nr. 631118 18 mm Ø, op. = 4000 stzuk Nr. 631125 25 mm Ø, op. = 4000 stzuk Nr. 631130 30 mm Ø, op. = 5100 stzuk GwoŸdzie typu T (tak¿e do Rapid 553 i NOVUS 155) Nr. 631215 15 mm Ø, op. = 1000 stzuk Nr. 631220 20 mm Ø, op. = 1000 stzuk Nr. 631225 25 mm Ø, op. = 1000 stzuk Nr. 637100 Przyrz¹d do usuwania zszywek

46


Nr. 631400

GwoŸdziarka pneumatyczna „RAPID 18G“

GwoŸdziarka wygodnie le¿y w d³oni, dysponuje odpowiedni¹ si³¹ i prêdkoœci¹, w³¹cznik stykowy. W po³¹czeniu ze sprê¿ark¹ akumulatorow¹ „DAVID“ tworzy wygodny w transporcie zestaw.

Magazynek: GwoŸdzie typu T: 120 szt., 15, 20, 25, 30 mm Zestaw zawiera: walizkê, 2.000 gwoŸdzi typu T 30 mm, z³¹czki, olej, klucz imbusowy, nie zawiera wê¿a pneumatycznego.

Nr. 631500 Zszywacz i gwoŸdziarka pneumatyczna „RAPID 1530“

Trwa³e, silne i szybkie narzêdzie, uruchamianie stykowe lub okresowe. W wygodnej pracy pomaga nasza sprê¿arka akumulatorowa „DAVID”. Magazynek: GwoŸdzie typu T: 120 szt., 15, 20, 25, 30 mm Zszywki: 110 szt, 12, 18, 25, 30 mm Zestaw zawiera: walizkê, z³¹czki, olej, klucz imbusowy, nie zawiera wê¿a pneumatycznego.

4

GwoŸdzie typu T Nr. 631215 15 mm Ø, op. = 1000 sztuk Nr. 631220 20 mm Ø, op. = 1000 sztuk Nr. 631225 25 mm Ø, op. = 1000 sztuk Nr. 631315 Nr. 631320 Nr. 631325 Nr. 631330

15 mm Ø, op. = 5000 sztuk 20 mm Ø, op. = 5000 sztuk 25 mm Ø, op. = 5000 sztuk

Do RAPID 18 G oraz RAPID 1530

30 mm Ø, op. = 5000 sztuk

Zszywki Nr. 631112 12 mm Ø, op. = 4000 sztuk Nr. 631118 18 mm Ø, op. = 4000 sztuk Nr. 631125 25 mm Ø, op. = 4000 sztuk Nr. 631130 30 mm Ø, op. = 4000 sztuk Nr. 449900 Olej maszynowy 100 ml

Do RAPID 1530

Sprê¿arka akumulatorowa „DAVID“ 12 V

Bezprzewodowa – z mo¿liwoœci¹ ³adowania. Urz¹dzenie o wszechstronnym zastosowanie dla parkieciarzy, dekoratorów wnêtrz, stolarzy, malarzy i wielu innych rzemieœlników. Zestaw zawiera akumulator, ³adowarkê, wyœwietlacz na³adowania baterii, ciœnieniomierz i torbê noszon¹ na ramieniu lub jak plecak. Bez wê¿a pneumatycznego, bez gwoŸdziarki pneumatycznej.

Nr. 594500 Sprê¿arka akumulatorowa „DAVID” 12 V Nr. 594510 Spiralny w¹¿ pneumatyczny Z z³¹czk¹, d³ugoœæ robocza 7,5 m

Dane techniczne: Maks. ciœnienie 8 kg/cm2, PSI 115, zbiornik 0,7 l, waga 8 kg, wymiary 24 x 10 x 27 cm

Sprê¿arka Premium „Compact 450“ Na ko³ach, 10 bar, zbiornik 30 l

Dobre parametry rozruchowe, 230 V, 1.900 W, zasysana objêtoœæ 450 l/min, d³ugoœæ 660, szerokoœæ 630, wysokoœæ 1040 mm, waga 72 kg, zbiornik 30 l

Nr. 594200 Sprê¿arka Premium „Compact 450“

Równie¿ z gwiaŸdzistym uk³adem kó³ek do wje¿d¿ania po schodach

Nr. 594250 Sprê¿arka Premium „Compact 450“ z gwiaŸdzistym uk³adem kó³ek

47


Ig³y do dywanu kolorowa g³ówka, d³ugoœæ 50 mm Nr. 692701 ¿ó³te pojedynczo 100 szt. Nr. S69271 ¿ó³te zbiorczo 10 x 100 szt. Nr. 692702 bia³e pojedynczo 100 szt. Nr. S69272 bia³e zbiorczo 10 x 100 szt. Nr. 692703 czerwone pojedynczo100 szt. Nr. S69273 czerwone zbiorczo10 x 100 szt. Nr. 692704 niebieskie pojedynczo100 szt. Nr. S69274 niebieskie zbiorczo10 x 100 szt. Nr. 692705 zielone pojedynczo100 szt. Nr. S69275 zielone zbiorczo 10 x 100 szt. Pinezka do dywanu z du¿¹, plastikow¹ g³ówk¹ Ø 30 mm, d³ugoœæ 74 mm

Nr. 692900 pojedynczo Nr. S69290 zbiorczo 50 szt. Nr. 638000 Pistolet do etykiet typ „S“

4

Stosowany do dziurkowanych i niedziurkowanych etykiet, zawieszek i materia³ów tekstylnych.

Zapasowa ig³a Nr. 638001 pojedynczo Nr. S63801 zbiorczo

5 szt.

Zapinki nylonowe, opakowanie 5.000 sztuk Nr. 638025 25 mm Nr. 638040 40 mm Nr. 638065 65 mm

Rolka do rozwijania folii do pakowania „PACKHEXE“ Lekko obracaj¹ca siê rolka z foli¹ do pakowania pomaga w ekologicznym i bezpiecznym owijaniu beli dywanów i ich resztek, profili oraz wielu innych materia³ów. Powoduj¹ce problemy pozosta³oœci taœmy klej¹cej nale¿¹ do przesz³oœci. Etykiety oraz sam towar pozostaje dobrze widoczny.

Nr. 187310 Trzpieñ rolki

Folia do pakowania rozci¹gliwa o 100 % D³ugoœæ rolki 150 m/ szerokoœæ 100 mm

Nr. 187300 pojedynczo 1 Rolka Nr. S18732 zbiorczo 12 Rolek Nr. S18734 zbiorczo 40 Rolek

48


Napinacz dŸwigniowy Super

Trwa³e urz¹dzenie, p³ynnie regulowane zêby napinaj¹ce, mo¿liwoœæ bocznego ustawienia ramienia dŸwigni, ruchoma g³owica napinaj¹ca, 4 aluminiowe przed³u¿ki oraz koñcówka, zestaw w 2 walizkach, ca³kowita d³ugoœæ napinacza ok. 7,50 m.

Nr. 810100 Napinacz przek³adniowy Super

Nr. 810500 Przed³u¿ka

Aluminium, do napinacza przek³adniowego, rozsuwana do 155 cm.

Nr. 811300 Napinacz kolankowy

Rozsuwany na 5 ró¿nych d³ugoœci poprzez mechanizm blokuj¹cy dŸwigni, g³êbokoœæ uzêbienia regulowana dla ka¿dej gruboœci dywanu.

Nr. 811700 Napinacz do spoin

Wersja przemys³owa z dwiema g³owicami kolczastymi, regulowanymi kolcami chwytnymi, k¹townik napinaj¹cy, (umo¿liwia napinanie wyk³adzin dywanowych), 5,5 kg, w metalowej walizce. Stosowany do wyrównywania wzorów, pomocny przy napinaniu w obrêbie spoin.

4

Zacisk do spoin, kolczaste poduszki s¹ przytrzymywane przez metalowe ramiê. Nr. 811500 Nr. S81150

pojedynczo zbiorczo

10 szt.

Nr. 164700 Narzêdzie do stopni

Nr. 812000 Narzêdzie konfekcyjne

Walizka z urz¹dzeniem zawiera podstawkê, przed³u¿acz, wbudowan¹ os³onê termiczn¹, 1 rolkê taœmy konfekcyjnej, metalowa walizka, 1000 W.

Nr. 812050 Narzêdzie konfekcyjne

Z podstawk¹, ale bez dodatkowych akcesoriów.

Taœma konfekcyjna „STANDARD“ Nr. 812502 Rolka 20 m Nr. 812505 Rolka 50 m Taœma konfekcyjna „SUPER GOLDEN“

O szczególnie wysokiej jakoœci, z poz³acan¹ foli¹ do lepszego i równomiernego rozk³adu temperatury. Bardzo dobrze nadaje siê do silnie obci¹¿anych spoin.

Nr. 812702 Rolka 20 m Nr. 812705 Rolkas 50 m Taœma do spoin, szerokoœæ 100 mm Nr. 812800

49


Jeœli pod³oga ma pozostaæ czysta, mata „Rowetex“ jest rozwi¹zaniem Dziêki macie wielokrotnego u¿ytku „ROWETEX“ mo¿esz zaoferowaæ swoim klientom estetyczn¹ us³ugê, ponadto przyczyniasz siê do ochrony œrodowiska (folie, papier do pakowania i do przykrywania nie musz¹ byæ u¿ywane). Po prostu zwijasz swoj¹ matê „ROWETEX“ i jedziesz do nastêpnego klienta.

Mata „Rowetex“ Nr. 813810 Rolka 30 x 1m, waga Nr. 813820 Rolka 30 x 2m, waga

9 kg 18 kg

Konstrukcja: Warstwa zewnêtrzna: Warstwa noœna:

w³óknina zdatna do odkurzania antypoœlizgowa i nieprzepuszczaj¹ca wody folia, gruboœæ ca³kowita 2 mm

Zamów próbkê materia³u.

4

Masz problemy z obróbk¹ pod³o¿a? Rozwi¹zanie to:

Egal-Soft

Szerokoœæ: 1,37 m D³ugoœæ: 22,00 m Powierzchnia 30,14 m2 Gruboœæ: 6,5 mm Waga materia³u: ca. 850 G/m2 Waga rolki: ca. 25 kg Gruboœæ materia³u: ca. 6,5 mm Polepszenie zolacji akustycznej: 27 dB (DIN 52210) Opór przepuszczalnoœci cieplnej: 0,15 m2K/W (DIN 52612) Przystosowana do krzese³ na kó³kach: zgodnie z DIN 54324 Zu¿ycie kleju: ok. 650 g/m2

Egal-Soft oszczêdza kosztownych przygotowañ, takich jak usuwania warstw wierzchnich, szpachli oraz uk³adania p³yt napinaj¹cych. EGAL-SOFT umo¿liwia profesjonalne i bezpieczne uk³adanie w miejscach, gdzie wyk³adzina musi byæ ponownie usuniêta, a pod³o¿e musi pozostaæ nieuszkodzone. EGAL-SOFT stanowi dodatkow¹ izolacjê termiczn¹, EGAL-SOFT polepsza izolacjê akustyczn¹. EGAL-SOFT uk³ada siê b³yskawicznie i przyczepia siê samoczynnie do ka¿dego pod³o¿a. Przyklejenie wyk³adziny dywanowej na EGAL-SOFT nie stanowi problemu dla profesjonalnego rzemieœlnika. Skorzystaj z zalet EGAL-SOFT. Nr. 813300 Podk³ad „EGAL-SOFT“ Rolka 22 x 1,37 m

Nr. 813350 Podk³ad „EGAL-SOFT“ B1 trudno palny Rolka 22 x 1,37 m

Filc pod dywany Nr. 813000

Gruboœæ 6–7 mm, ok. 700 g/m Szerokoœæ 2,00 m, d³ugoœæ 30,00 m

Nr. 813100

Gruboœæ 8–9 mm, ok. 1000 g/m Szerokoœæ 2,00 m, d³ugoœ 20,00 m

50


Listwa z gwoŸdziami Szerokoœæ 28 mm, gruboœæ drewna 6 mm, Dostarczana d³ugoœæ 152,5 cm, oryginalny karton 152,50 m

Listwa z gwoŸdziami

Wysokoœæ gwoŸdzi 4 mm

Nr. 815004 Karton 152,5 m Nr. 815004A Pojedyncza d³ugoœæ 152,5 cm

(341) (341)

Wysokoœæ gwoŸdzi 5 mm

Nr. 815006 Nr. 815006A

Karton 152,5 m

(340)

Pojedyncza d³ugoœæ 152,5 cm

(340)

Listwa z gwoŸdziami

Szerokoœæ 44 mm, gruboœæ drewna 6 mm, Dostarczana d³ugoœ 122 cm, oryginalny karton 61,00 m Wysokoœæ gwoŸdzi 4 mm

Nr. 8154 04 Nr. 815404A

Karton 61 m

(142)

Pojedyncza d³ugoœæ 122 cm

(142)

Szyna koñcowa, aluminium srebrny mat, wytrzyma³a-

Listwa z gwoŸdziami

4

wersja

Nr. 817800

(1917)

Jednostka dostawy: 12 x 270 cm

Nr. 817800A

Pojedyncza d³ugoœæ 270 cm

(1917)

Szyna koñcowa, aluminium z³oty, wytrzyma³a wersja Nr. 817700 (1916) Jednostka dostawy: 12 x 270 cm

Nr. 817700A

Pojedyncza d³ugoœæ 270 cm

(1916)

Szyna ³¹cz¹ca, aluminium/aluminium po³ysk, rowkowana Nr. 819700 (3710) Jednostka dostawy: 6 x 270 cm, 2-teilig

Nr. 819700A

Pojedyncza d³ugoœæ 270 cm

(3710)

Szyna ³¹cz¹ca, aluminium/aluminium z³oty, rowkowana Nr. 8198 00 (3716) Jednostka dostawy: 6 x 270 cm, 2-czêœciowa

Nr. 819800A

Pojedyncza d³ugoœæ 270 cm

(3716)

51


D³uto Nr. 165512 Nr. 165512 Nr. 165516 Nr. 165520 Nr. 165530 Nr. 165540

SzerokoϾ SzerokoϾ SzerokoϾ SzerokoϾ SzerokoϾ SzerokoϾ

Cyklina do parkietów Nr. 167502 Szerokoœæ Nr. 167504 Szerokoœæ Nr. 167506 Szerokoœæ Nr. 167509 Szerokoœæ Nr. 167512 Szerokoœæ

8 mm 12 mm 16 mm 20 mm 30 mm 40 mm 20 mm 40 mm 60 mm 90 mm 120 mm

Nr. 167600 Skrobak do lakieru z ostrzem HM Szerokoœæ 50 mm, d³ugoœæ

260 mm

Nr. 167601 Ostrze zapasowe ze stopu twardego SzerokoϾ 50 mm, op. = 10 szt.

Nr. 423000 GwoŸdziarka Tjep Do efektywnego mocowania listew drewnianych.

5

GwoŸdzie Tjep opakowanie 2000 sztuk Nr. 423112 D³ugoœæ12 mm Nr. 423119 D³ugoœæ19 mm Nr. 423125 D³ugoœæ25 mm Nr. 423131 D³ugoœæ31 mm Nr. 167300 Aluminiowa skrzynka uciosowa Wymiar wewnêtrzny D 250 x S 50 x W 70 mm

Nr. 199800 Profesjonalna pi³a precyzyjna do skosów ze szpiczastymi zêbami D³ugoœæ 300 mm, wysokoœæ ostrza 75 mm, zdatna do ostrzenia, czyste ciêcie.

Nr. 198000 Japoñska pi³¹ dwurêczna

Pi³uj ³atwo i do 5 razy szybciej ni¿ zwyk³¹ pi³¹, z uchwytem pistoletowym, d³ugoœæ ca³kowita 445 mm, d³ugoœæ ostrza 265 mm.

Nr. 198100 Japoñska pi³¹ dwurêczna

Pi³uj ³atwo i do 5 razy szybciej ni¿ zwyk³¹ pi³¹, z uchwytem prostym, d³ugoœæ ca³kowita 600 mm, d³ugoœæ ostrza 265 mm.

Nr. 198010 Zapasowe ostrze do pi³y japoñskiej D³ugoœæ ostrza 265 mm, pasuje do obu pi³.

52


Nr. 425400 Klocek do podbijania „UNIVERSAL“ Wymiary 300 x 70 mm Preferowany model, z uwagi na proste, ale skuteczne rozwi¹zanie.

Nr. 174900 Zaczep metalowy (ciêg³o) D³ugoœæ 550 mm, z k¹townikiem klinuj¹cym.

Nr. 4253 00 Narzêdzie do podbijania „LUKAS-SENIOR“

Narzêdzie do podbijania umo¿liwia efektywne uk³adanie parkietów prefabrykowanych, posadzek parkietowych, laminatu, p³yt oraz paneli. Najwa¿niejsza zaleta: brak uszkodzeñ spowodowanych niekontrolowanymi uderzeniami m³otka. Urz¹dzenie ³¹czy w sobie m³otek, klocek do podbijania oraz zaczep metalowy. Praca pod grzejnikami nie stanowi ¿adnego problemu, narzêdzie sk³adane, d³ugoœæ 510 mm, waga 4 kg.

Nr. 4259 00 Zacisk dystansowy do parkietów

Szybko i ³atwo mo¿esz precyzyjnie wyrównaæ boczne odstêpy mo¿esz zsuwaæ parkiet prefabrykowany i laminat, uzyskujesz równomiern¹ powierzchniê, przy minimalnym nak³adzie si³, bez œladów po docisku na rigipsie itp., szerokoœæ 100 mm.

Nr. 405900 Nr. S42591 Nr. S42591

pojedynczo zbiorczo 5 szt. zbiorczoa 10 szt.

5

Nr. 425000 Rozpórka do parkietów PVA

Jako podstawowe wyposa¿enie zaleca siê 6 sztuk.

Nr. 425100 Zacisk do parkietów PVZ Jako podstawowe wyposa¿enie zaleca siê 5 sztuk.

Nr. 424400 Kliny dystansowe do parkietu Op. = 30 sztuk

Nr. 423700 M³otek do parkietów Nie odbija, nie pozostawia œladów z wk³adkami

Nr. 423701 Wk³adka do m³otka do parkietów Nr. 175200 Lewarek do gwoŸdzi Nr. 175400 £om 250 mm

Nr. 6480 00 Uchwyt magnetyczny

Szeœciok¹tny z mocnym magnesem dla wszystkich wymienialnych koñcówek œrubokrêta.

53


Nr. 423500 Pi³a do futryn Do wycinania futryn, obustronnie zêbata.

Nr. 423501 Zapasowe ostrze

Pi³a uniwersalna „TWIST“

Zamontowana wszechstronna tarcza hartowana, obracana o 180 ° – tnie tam, gdzie inne maszyny nie dochodz¹, bezproblemowe ciêcie futryn po zamontowaniu, skracanie drzwi bez demonta¿u, wycinanie fug dylatacyjnych, cieniowanie (z dodatkowymi akcesoriami), uniwersalne zastosowanie dziêki bogatemu asortymentowi dodatków, 230 V / 660 W. Zakres regulacji: wysokoœæ 1,5–28 mm, g³êbokoœæ 0–28 mm, waga 2,5 kg

Nr. 653800 Pi³a uniwersalna „TWIST“ Nr. 653801 Tarcza HM Do pi³y TWIST

Pi³a tarczowa EXAKT PS-140

Ciêcie bezpoœrednio na pod³odze, œcianie lub suficie – dok³adnie tam, gdzie potrzeba, bez wczeœniejszego wymierzania lub rysowania. Zestaw zawiera: Pi³a tarczowa EXAKT 6523 00, tarcza HM Z18 652301, tarcza HSS Z60 652302, w¹¿ do odsysania 6522 50, walizka.

5

Nr. 652300

Akcesoria: Nr. 652250 W¹¿ do odsysania 3 m z przejœciówk¹ Tarcze do laminatu, drewna, p³yt stolarskich, MDF, p³yt wiórowych

Nr. 652201

HM-18Z (PS125)

Nr. 652301

HM-18Z (PS140)

Nr. 652202

HSS-60Z (PS125)

Nr. 652302

HSS-80Z (PS140)

50 mm Ø, g³êbokoœæ do 12,5 mm 55 mm Ø, g³êbokoœæ do 14,0 mm do laminatu, tworzywa, aluminium o gruboœci do 3 mm Idealna przy uk³adaniu laminatu, wyk³adaniu stropów p³ytami oraz do paneli œciennych. Bezpieczna w u¿yciu, z uwagi na schowan¹ tarczê. Niezwykle zwarta i lekka, obs³ugiwana jedn¹ rêk¹. P³ynnie regulowana g³êbokoœæ ciêcia od 0 – 14 mm przystosowana jest do niemal¿e ka¿dej gruboœci wyk³adzin. Ca³kiem nowa technika zmniejszaj¹ca wibracje, dziêki czemu ciêcie jest równe i precyzyjne.

50 mm Ø, g³êbokoœæ do 12,5 mm 54 mm Ø, g³êbokoœæ do 14,0 mm do ¿elaza, blachy, stali o gruboœci do 1 mm

Nr. 652303

HSS-80Z (PS140)

Nr. 652205 Nr. 652305

(PS125) 50 mm Ø (PS140) 54 mm Ø

54 mm Ø, g³êbokoœæ do 14,0 mm do kafelków, kamionki

Zapasowe podstawki Nr. 652210 (PS125) Nr. 652310 (PS140)

Nasze pi³y taœmowe do metalu TBS znajdziecie Pañstwo na stronie XX.

54


Przecinak do laminatu STRATICUT Specjalnie do ciêcia laminatu i MDF.

Proste, szybkie zastosowanie, ciêcie nastêpuje przy wykorzystaniu jedynie dwóch r¹k. Najwa¿niejsze zalety: – Czyste i pozbawione zadziorów ciêcie warstwy ¿ywicy melaminowej – Nie ha³asuje – Nie kurzy – Bezpieczne ostrze, nie ma niebezpieczeñstwa zaciêcia – Podstawa z 4 nó¿kami filcowymi Maksymalna szerokoœæ ciêcia 21 cm, d³ugoœæ 68 cm, waga 6,5 kg, odsadzka zawarta w zestawie.

Nr. 439300 Przecinak do laminatu STRATICUT

5 Przecinak dŸwigniowy Magnum Tnie czysto i bez wysi³ku, nie kurzy, nie ha³asuje, nie wymaga pr¹du

– – – – – – –

laminat parkiet prefabrykowany wyk³adziny specjalne (Amtico, Scala itd.) p³ytki PVC p³ytki korkowe parkiet mozaikowy ukoœny p³ytki dywanowe

Szerokoœæ ciêcia 50 cm, maks. wysokoœæ ciêcia 19 mm (prosimy uzgodniæ nó¿ odpowiedni do wysokoœci), regulowana dŸwignia umo¿liwia ciêcie pod k¹tem 45°, waga ok. 25 kg, wymiary: D60 x G50 x W24 m, d³ugoœæ dŸwigni 90 cm. Nr. 439400 Przecinak dŸwigniowy Magnum

Nr. 439401 Nó¿ do przecinaka dŸwigniowego Magnum Nr. 439403 DŸwignia do przecinaka dŸwigniowego Magnum Inne modele o ró¿nych szerokoœciach ciêcia s¹ dostêpne na zamówienie w krótkim terminie.

55


Szlifierka mimoœrodowo-obrotowa MA Wyj¹tkowe urz¹dzenie dla profesjonalnych parkieciarzy Rozmiar tarczy szlifierskiej Ø 150 mm, 750 W, prêdkoœæ ja³owa 1.600–5.800 min-1, prêdkoœæ mimoœrodowa 180–670 min-1, waga 2,7 kg. Wydajne urz¹dzenie o spokojnej pracy dziêki wyt³umieniu wibracji. Prze³¹czana praca mimoœrodowa i obrotowa. Ruch mimoœrodowy do precyzyjnego szlifowania bez ¿³obków, ruch obrotowy do szlifowania gruboziarnistego lub polerowania, hamulec tarczy do szlifowania bez rowków, elektroniczny uk³ad stabilizuj¹cy, ³agodny rozruch, korpus przek³adni pokryty gum¹ s³u¿y jako dodatkowy uchwyt do szlifowania precyzyjnego, mocowanie papieru œciernego na rzep.

Nr. 660800 Szlifierka mimoœrodowo-obrotowa MA

Szlifierka do p³aszczyzn FLUNDER

Rozmiar tarczy szlifierskiej Ø 115 mm Dziêki niezwykle niskiej g³owicy szlifuj¹cej siêga ciê¿ko dostêpnych miejsc i szczelin o wysokoœci od 15 mm. Doskona³a do powierzchni pod grzejnikami, porêczami, sk³adanymi okiennicami i barierkami balkonów. Szybkie szlifowanie bez koniecznoœci wy³ugowywania i mêcz¹cej pracy rêcznej. Urz¹dzenie dysponuje regulacj¹ prêdkoœci obrotowej, ³agodnym rozruchem oraz zabezpieczeniem przed przeci¹¿eniem. Zestaw zawiera tarczê szlifiersk¹ na rzep.

5

Dane techniczne: Ø tarczy: Prêdkoœæ obrotowa: Pobór mocy D³ugoœæ przewodu Waga

115 mm 700–2300 obr./min. 710 Wat 4m 2,2 kg

Nr. 660600 Szlifierka do p³aszczyzn FLUNDER Nr. 660610 Rura odsysaj¹ca do szlifierki do p³aszczyzn FLUNDER Ogranicznik pr¹du rozruchowego PROFI 1

230 V, przeznaczony do narzêdzi rêcznych do 2,4 kW.

Nr. 513026 Profi 1

Ogranicznik pr¹du rozruchowego PROFI 2,

230 V, przeznaczony do wszystkich urz¹dzeñ na pr¹d zmienny do 3,5 kW, ze zwyk³ym gniazdkiem oraz 1 elektronicznie regulowanym gniazdkiem do optymalnego, ³agodnego rozruchu.

Nr. 513027 Profi 2

Przed³u¿acz HO7 3 x 1,5 mm2, ¿ó³ty Nr. 512010 10 m z wtyczk¹ i z³¹czk¹ Dobry do prac przy parkietach …

56

nie farbuje!

Przed³u¿acz HO7 3 x 2,5 mm2, ¿ó³ty Nr. 5121 10 10 m z wtyczk¹ i z³¹czk¹ Nr. 5121 20 25 m z wtyczk¹ i z³¹czk¹


Nr. 420500 Froterka

Waga 7,5 kg, pasuj¹cy trzonek 309100

Froterowanie i polerowanie

Po na³o¿eniu œrodka pielêgnacyjnego, przejedŸ elektryczn¹ froterk¹ ze szczotk¹ poleruj¹c¹ po pod³odze. Na zakoñczenie wypoleruj pod³ogê na wysoki po³ysk tarcz¹ filcow¹.

Woskowanie

Œrodek pielêgnacyjny nale¿y rozpyliæ lub nanieœæ na pod³ogê. Za pomoc¹ szczotki szorstkow³osej wciera siê w go pod³o¿e.

Froterka z trzema tarczami

Wytrzyma³a froterka elektryczna z centralnym odsysaniem py³u, solidna, metalowa obudowa, podwójny system filtrów: 2-warstwowy papierowy i tekstylny drobnoziarnisty. 500 W, szerokoœæ robocza 38 cm, waga 8 kg. Standardowe akcesoria: 2 filtry przeciwpy³owe 3 szczotki do polerowania 3 filcowe szczotki do polerowania Pozosta³e tarcze opisane s¹ poni¿ej.

Nr. 674800 Froterka z trzema tarczami Nr. 674810 Szczotka do polerowania

5

Ø 140 mm, miêkka i odporna na zu¿ycie

Nr. 674811 Szczotka szorstkow³osa

Ø 140 mm, umyæ po woskowaniu, jeœli ma byæ póŸniej u¿ywana do szorowania.

Nr. 674815 Filcowa szczotka do polerowania Ø 150 mm, dwustronna i ³atwa do umycia.

Nr. 674816 Nylonowa tarcza SR

Ø 150 mm, z trwa³ego nylonu, ³atwa do umycia (Scotch-Brite)

Nr. 674801

Filtr przeciwpy³owy

Opakowanie = 5 sztuk

Maszyna do polerowania ERIC

Wszechstronne, delikatne, jednotarczowe urz¹dzenie dla ka¿dego. Przeznaczone do polerowania, woskowania, czyszczenia i szlifowania siatkami szlifierskimi. Zestaw zawiera tarczê napêdow¹.

Nr. 674900 Maszyna do polerowania ERIC

Dane techniczne: Moc 230 V/400 W, prêdkoœæ obrotowa 180 obr./min, szerokoœæ robocza 330 mm, waga 11 kg

Tarcze Ø 330 mm, do ERIC Nr. 950501 miêkki flausz (bia³a) Nr. 950502 miêkka (be¿owa) Nr. 950503 œrednio twarda (zielona) Nr. 950504 twarda (czarna)

Siatki szlifierskie znajduj¹ siê na stronie 64.

57


Asortyment Multimaster

Multimaster FEIN sterowany elektronicznie

230 V/180 W, przewód 5 m, tarcza trójk¹tna 80 mm, waga 1,1 kg. Wydajne, uniwersalne narzêdzie z mo¿liwoœci¹ zastosowania wielu akcesoriów. Zamiast obracaj¹cych siê tarcz tn¹cych, bezpieczna praca z ruchem oscylacyjnym, dok³adna g³êbokoœæ ciêcia dziêki odpowiedniej regulacji. Zestaw zawiera: 1 p³ytkê szlifiersk¹, po 5 tarcz K60, 80, 120,180, 1 sztywna szpachla, 1 tarcza tn¹ca 35 mm, 1 tarcza segmentowa HSS, 1 zagiêta tarcza diamentowa, 1 klucz, œruby napinaj¹ce.

Nr. 659300 Multimaster FEIN Nr. 659310 Zapasowa p³ytka trójk¹tna 2 sztuki w opakowani

Nr. 659355 Pierœcieñ blokuj¹cy g³êbokoœ

Ø 54 mm, do tarcz tn¹cych Ø 63 i 80 mm oraz tarczy segmentowej bez zagiêcia

Nr. 659350 Tarcza tn¹ca FEIN Ø 63 m

659310

659355

659350

sk³ada siê z tarczy 6593 51, œruby mocuj¹ce i podk³adki napinaj¹cej. Zestaw przeznaczony jest do wykarbowania fug drewnianych, obróbki skrzyde³ drzwi, do blach maks. 1 mm.

Tarcze do precyzyjnego, nie powoduj¹cego powstawania Nr. 659351 Tarcza tn¹ca HSS ostrych krawêdzi ciêcia drewna, kitu, metalu i miêkkich Ø 63 mm, 2 sztuki w opakowaniu. materia³ów bez ryzyka zranienia. Nr. 659352 Tarcza segmentowa HSS

Ø 80 mm, do ciêcia w naro¿nikach, wycinania futryn

5

Nr. 659357 Tarcza tn¹ca HS Ø 85 mm, zagiêta 659351

659352

659357

Nr. 659364 Tarcza tn¹c

65 mm, zagiêta, dwurzêdowe uzêbienie

Nr. 659356 Tarcza segmentowa HSS Ø 84 mm, zagiêta

Nr. 659365 Tarcza tn¹ca 659356

659365

659364

35 mm, zagiêta, dwurzêdowe uzêbienie

Do gruboziarnistego szlifowania drewna, masy szpachlowej, Nr. 659362 Tarka trójk¹tna HM lakieru, cementu, kamienia zalecana jest tarka z twardego Nr. 659363 Tarka zwê¿ana HM metalu.

Nr. 659353 Stopa szlifierska

2 sztuki w opakowaniu, przeznaczona szczególnie do bardzo w¹skich i g³êbokich miejsc we wpustach, otworach i zagiêciach.

Nr. 659360 Szpachla elastyczna 6593 62

6593 63

6593 53

2 sztuki w opakowaniu, do usuwania resztek kleju, naklejek, elastycznych substancji uszczelniaj¹cych (silikonu).

Nr. 659361 Szpachla sztywna

Do usuwania resztek kleju do dywanów i kafelków, zgorzelin, zabezpieczeñ pod³o¿a i szkodliwych pokryæ. 6593 60

6593 61

6593 58

Nr. 659358 Diamentowa tarcza tn¹ca

Do wydzielania fug marmurowych i wykafelkowanych powierzchni podczas napraw czêœciowych, wytwarza niewiele py³u i nie powoduje zagro¿enia dla p³ytek znajduj¹cych siê obok; frezowanie szczelin na instalacje elektryczne w tynku, cegle, pumeksie, jak równie¿ w gazobetonie.

Nr. 659366 Zestaw szlifierski do profili

Do precyzyjnego szlifowania profili i ciasnych miejsc, sk³ada siê z 1 uchwytu, 1 x profil V do k¹tów 90°, 1 x profil trapezowy do po³¹czeñ na wpust, 1 x do profili prostych, 1 profil wypuk³y (du¿y), po 1 profilu wypuk³ym i wklês³ym (ma³ym) oraz po 5 tarcz szlifierskich ziarno 80, 120 i 180.

P³ytki szlifierskie op. = 25 sztuk Nr. 903080 Ziamo 80 Nr. 903120 Ziamo 120 Nr. 903180 Ziamo 180

58


Nr. 423900 Zestaw wosków do naprawy parkietów

Zawartoœæ zestawu umo¿liwia konserwacjê i drobne naprawy powierzchni parkietów, parkietów prefabrykowanych i laminatów, kamionek oraz kafelków. Naprawiaæ mo¿na zarysowania, dziury, œlady po uderzeniach, krawêdzie, fugi i odciski po obci¹¿eniach. Dziêki zasilaniu butanem, praca jest niezale¿na od pod³¹czenia do pr¹du elektrycznego. Zawartoœæ walizki: 1 Narzêdzie do nak³adania 1 hebel z tworzywa 20 wk³adek z utwardzanego wosku

Zapasowy wosk Nr. 423901 01 – bezbarwny Nr. 423902 02 – sosna Nr. 423903 03 – d¹b rustykalnys Nr. 423904 04 – buk Nr. 423905 05 – grusza jasna Nr. 423906 06 – d¹b œredni Nr. 423907 07 – czereœnia Nr. 423908 08 – grusza Nr. 423909 09 – brzoza Nr. 423910 10 – d¹b jasny Nr. 423911 11 – jesion Nr. 423912 12 – br¹z Nr. 423913 13 – sosna Nr. 423914 14 – skorupka jajka Nr. 423916 16 – kremowy Nr. 423917 17 – czerwony Nr. 423919 19 – zielony Nr. 423920 20 – niebieski Nr. 423921 21 – bia³y Nr. 423922 22 – czarny

5 Kolory przedstawione s¹ jedynie pogl¹dowo i mog¹ odbiegaæ od rzeczywistej barwy wosku.

Substancja uszczelniaj¹ca do laminatu i parkietów Do uszczelniania fug w laminacie i parkiecie, uszczelniania fug pomiêdzy oœcie¿nic¹ i futryn¹, a pod³og¹ z laminatu/ parkietem. Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu, elastyczna po stwardnieniu, szybkoschn¹ca, zdatna do szlifowania i malowania. Nr. 442901 RAL 1001 be¿owa Nr. 442902 RAL 1011 br¹zowo-be¿owa Nr. 442903 RAL 1015 koœæ s³oniowa Nr. 442904 RAL 1099 buk/klon

Pasta do naprawiania drewna i korka

Nie zawiera rozpuszczalników, uniwersalna pasta do naprawiania drewna, korka i laminatu. Po stwardnieniu mo¿liwa dalsza obróbka woskami olejowymi. Tubka zawiera 150 g.

Nr. 447510 Nr. 447511 Nr. 447512 Nr. 447513 Nr. 447514 Nr. 447515 Nr. 447516 Nr. 447517 Nr. 447518 Nr. 447519 Nr. 447520

œwierk/jod³a/jesion/brzoza sosna/limba/akacja/abachi buk/pinia oregoñska d¹b jasny/eukaliptus/ramin korek/orzech jasny/tek/kambala orzech œredni/macowe/mernati klon/bia³y buk orzech ciemny/mahoñ d¹b ciemny/d¹b rustykalny bia³y czereœnia/grusza

59


Nr. 185112 Nr. S18511 Nr. 185115 Nr. S18512 Nr. 185117 Nr. S18513 Nr. 185121 Nr. S18514 Nr. 185127 Nr. S18515

5

Nr. 185212 Nr. S18521 Nr. 185215 Nr. S18522 Nr. 185217 Nr. S18523 Nr. 185221 Nr. S18524 Nr. 185227 Nr. S18525

Ø rury

Ø rury

zewn.

wew.

Rozety maskuj¹ce Rozety maskuj¹ce Drewnopodobne buk do pod³óg, œcian i stropów, bez przycinania, wbijania gwoŸ-

dzi, klejenia i tynkowania, odporne na temperaturê do 95 °C.

pojedynczo

12 mm

zbiorczo 50 szt.

15 mm

pojedynczo

Ø rury

Ø rury

zbiorczo 50 szt.

zewn.

wew.

15 mm 17 mm

3/8“

pojedynczo

17 mm

3/8“

zbiorczo 50 szt.

21 mm

1/2“

pojedynczo

21 mm

1/2“

zbiorczo 50 szt.

27 mm

3/4“

pojedynczo

27 mm

3/4“

Ø rury

Ø rury

zewn.

wew.

zbiorczo 50 szt.

Rozety maskuj¹ce Drewnopodobne d¹b

12 mm

pojedynczo

12 mm

zbiorczo 50 szt.

15 mm

pojedynczo

15 mm

zbiorczo 50 szt.

Nr. 189112 Nr. S18911 Nr. 189115 Nr. S18912 Nr. 189117 Nr. S18913 Nr. 189121 Nr. S18914 Nr. 189127 Nr. S18915 Nr. 189134 Nr. S18916

12 mm

pojedynczo

12 mm

zbiorczo 50 szt.

15 mm

pojedynczo

15 mm

zbiorczo 50 szt.

17 mm

3/8“

pojedynczo

17 mm

3/8“

zbiorczo 50 szt.

21 mm

1/2“

pojedynczo

21 mm

1/2“

zbiorczo 50 szt.

27 mm

3/4“

pojedynczo

27 mm

3/4“

zbiorczo 50 szt.

34 mm

pojedynczo

34 mm

zbiorczo 50 szt.

D¹b

17 mm

3/8“

pojedynczo

17 mm

3/8“

zbiorczo 50 szt.

Ø rury

Ø rury

21 mm

1/2“

pojedynczo

zewn.

wew.

21 mm

1/2“

zbiorczo 50 szt.

27 mm

3/4“

pojedynczo

27 mm

3/4“

zbiorczo 50 szt.

Rozety maskuj¹ce Lite drewno buk Nr. 186515 Nr. S18652 Nr. 186519 Nr. S18653 Nr. 186522 Nr. S18654 Nr. 186528 Nr. S18655

Bia³e

12 mm

Ø rury

Ø rury

zewn.

wew.

15 mm

pojedynczo

15 mm

zbiorczo 10 szt.

19 mm

3/8“

pojedynczo

19 mm

3/8“

zbiorczo 10 szt.

22 mm

1/2“

pojedynczo

22 mm

1/2“

zbiorczo 10 szt.

28 mm

3/4“

pojedynczo

28 mm

3/4“

zbiorczo 10 szt.

Nr. 189512 Nr. S18951 Nr. 189515 Nr. S18952 Nr. 189517 Nr. S18953 Nr. 189521 Nr. S18954 Nr. 189527 Nr. S18955 Nr. 189534 Nr. S18956

12 mm

pojedynczo

12 mm

zbiorczo 50 szt.

15 mm

pojedynczo

15 mm

zbiorczo 50 szt.

17 mm

3/8“

pojedynczo

17 mm

3/8“

zbiorczo 50 szt.

21 mm

1/2“

pojedynczo

21 mm

1/2“

zbiorczo 50 szt.

27 mm

3/4“

pojedynczo

27 mm

3/4“

zbiorczo 50 szt.

34 mm

pojedynczo

34 mm

zbiorczo 50 szt.

Aluminium – wygl¹d stali nierdzewnej

Rozety maskuj¹ce Lite drewno d¹b Nr. 186615 Nr. S18662 Nr. 186619 Nr. S18663 Nr. 186622 Nr. S18664 Nr. 186628 Nr. S18665

Ø rury

Ø rury

zewn.

wew.

15 mm

pojedynczo

15 mm

zbiorczo 10 szt.

19 mm

3/8“

pojedynczo

19 mm

3/8“

zbiorczo 10 szt.

22 mm

1/2“

pojedynczo

22 mm

1/2“

zbiorczo 10 szt.

28 mm

3/4“

pojedynczo

28 mm

3/4“

zbiorczo 10 szt.

W asortymencie mamy równie¿ klon.

60

Ø rury zewn.

Nr. 429112 Nr. 429115 Nr. 429118 Nr. 429122

12 mm

pojedynczo

15 mm

pojedynczo

18 mm

pojedynczo

22 mm

pojedynczo


Ø 150 mm Ø otworu 10 mm Tarcza œcierna Ø 150 mm, otworu Ø 10 mm Nr. 912016 Nr. S91216 Nr. 912024 Nr. S91224 Nr. 912036 Nr. S91236 Nr. 912040 Nr. S91240 Nr. 912050 Nr. S91250 Nr. 912060 Nr. S91260 Nr. 912080 Nr. S91280 Nr. 912100 Nr. S91291 Nr. 912120 Nr. S91292

Ziarno 16 pojedynczo Ziarno 16 zbiorczo 25 szt. Ziarno 24 pojedynczo Ziarno 24 zbiorczo 25 szt. Ziarno 36 pojedynczo Ziarno 36 zbiorczo 25 szt. Ziarno 40 pojedynczo Ziarno 40 zbiorczo 50 szt. Ziarno 50 pojedynczo Ziarno 50 zbiorczo 50 szt. Ziarno 60 pojedynczo Ziarno 60 zbiorczo 50 szt. Ziarno 80 pojedynczo Ziarno 80 zbiorczo 50 szt. Ziarno 100 pojedynczo Ziarno 100 zbiorczo 50 szt. Ziarno 120 pojedynczo Ziarno 120 zbiorczo 50 szt.

Ø 150 mm Ø otworu 22 mm Fibrowa tarcza œcierna Ø 150 mm, otworu Ø 22 mm Nr. 914016 Nr. S91416 Nr. 914024 Nr. S91424 Nr. 914036 Nr. S91436 Nr. 914040 Nr. S91440 Nr. 914050 Nr. S91450 Nr. 914060 Nr. S91460 Nr. 914080 Nr. S91480 Nr. 914100 Nr. S91491

Ziarno 16 pojedynczo Ziarno 16 zbiorczo 25 szt. Ziarno 24 pojedynczo Ziarno 24 zbiorczo 25 szt. Ziarno 36 pojedynczo Ziarno 36 zbiorczo 50 szt. Ziarno 40 pojedynczo Ziarno 40 zbiorczo 50 szt. Ziarno 50 pojedynczo Ziarno 50 zbiorczo 50 szt. Ziarno 60 pojedynczo Ziarno 60 zbiorczo 50 szt. Ziarno 80 pojedynczo Ziarno 80 zbiorczo 50 szt. Ziarno 100 pojedynczo Ziarno 100 zbiorczo 50 szt.

Ø 115 mm Ø otworu 22 mm Fibrowa tarcza œcierna Ø 115 mm, otworu Ø 22 mm Nr. 910016 Nr. S91016 Nr. 910024 Nr. S91024 Nr. 910036 Nr. S91036 Nr. 910040 Nr. S91040 Nr. 910060 Nr. S91060 Nr. 910080 Nr. S91080 Nr. 910100 Nr. S91091 Nr. 910120 Nr. S91092

Ziarno 16 pojedynczo Ziarno 16 zbiorczo 25 szt. Ziarno 24 pojedynczo Ziarno 24 zbiorczo 25 szt. Ziarno 36 pojedynczo Ziarno 36 zbiorczo 50 szt. Ziarno 40 pojedynczo Ziarno 40 zbiorczo 50 szt. Ziarno 60 pojedynczo Ziarno 60 zbiorczo 50 szt. Ziarno 80 pojedynczo Ziarno 80 zbiorczo 50 szt. Ziarno 100 pojedynczo Ziarno 100 zbiorczo 50 szt. Ziarno 120 pojedynczo Ziarno 120 zbiorczo 50 szt.

Ø 115 mm bez otworu Tarcza œcierna na rzep Ø 115 mm, bez otworu Nr. 937016 Nr. S93716 Nr. 937024 Nr. S93724 Nr. 937036 Nr. S93736 Nr. 937040 Nr. S93740 Nr. 937060 Nr. S93760 Nr. 937080 Nr. S93780 Nr. 937100 Nr. S93791 Nr. 937120 Nr. S93792

Ziarno 16 pojedynczo Ziarno 16 zbiorczo 25 szt. Ziarno 24 pojedynczo Ziarno 24 zbiorczo 25 szt. Ziarno 36 pojedynczo Ziarno 36 zbiorczo 25 szt. Ziarno 40 pojedynczo Ziarno 40 zbiorczo 50 szt. Ziarno 60 pojedynczo Ziarno 60 zbiorczo 50 szt. Ziarno 80 pojedynczo Ziarno 80 zbiorczo 50 szt. Ziarno 100 pojedynczo Ziarno 100 zbiorczo 50 szt. Ziarno 120 pojedynczo Ziarno 120 zbiorczo 50 szt.

6

Ø 150 mm bez otworu Tarcza œcierna na rzep Ø 150 mm, bez otworów do odsysania Nr. 942016 Nr. S94216 Nr. 942024 Nr. S94224 Nr. 942036 Nr. S94236 Nr. 942040 Nr. S94240 Nr. 942050 Nr. S94250 Nr. 942060 Nr. S94260 Nr. 942080 Nr. S94280 Nr. 942100 Nr. S94291 Nr. 942120 Nr. S94292

Ziarno 16 pojedynczo Ziarno 16 zbiorczo 25 szt. Ziarno 24 pojedynczo Ziarno 24 zbiorczo 25 szt. Ziarno 36 pojedynczo Ziarno 36 zbiorczo 25 szt. Ziarno 40 pojedynczo Ziarno 40 zbiorczo 50 szt. Ziarno 50 pojedynczo Ziarno 50 zbiorczo 50 szt. Ziarno 60 pojedynczo Ziarno 60 zbiorczo 50 szt. Ziarno 80 pojedynczo Ziarno 80 zbiorczo 50 szt. Ziarno 100 pojedynczo Ziarno 100 zbiorczo 50 szt. Ziarno 120 pojedynczo Ziarno 120 zbiorczo 50 szt.

61


Ø 180 mm Ø otworu 22 mm Tarcza œcierna Ø 180 mm, Ø otworu 22 mm Nr. 913016 Nr. S91316 Nr. 913024 Nr. S91324 Nr. 913036 Nr. S91336 Nr. 913040 Nr. S91340 Nr. 913050 Nr. S91350 Nr. 913060 Nr. S91360 Nr. 913080 Nr. S91380 Nr. 913100 Nr. S91391 Nr. 913120 Nr. S91392

Ziarno 16 Ziarno16 Ziarno 24 Ziarno24 Ziarno 36 Ziarno36 Ziarno 40 Ziarno40 Ziarno 50 Ziarno50 Ziarno 60 Ziarno 60 Ziarno 80 Ziarno 80 Ziarno 100 Ziarno 100 Ziarno 120 Ziarno 120

pojedynczo zbiorczo 25 szt. pojedynczo zbiorczo 25 szt. pojedynczo zbiorczo 25 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt.

Ø 150 mm Ø otworu 10 mm z otworami do odsysania Tarcza œcierna na rzep Ø 150 mm, z otworami do odsysania Nr. 944040 Nr. S94440 Nr. 944060 Nr. S94460 Nr. 944080 Nr. S94480 Nr. 944100 Nr. S94491

Ziarno 40 pojedynczo Ziarno 40 zbiorczo 50 szt. Ziarno 60 pojedynczo Ziarno 60 zbiorczo 50 szt. Ziarno 80 pojedynczo Ziarno 80 zbiorczo 50 szt. Ziarno 100 pojedynczo Ziarno 100 zbiorczo 50 szt.

Ø 150 mm z otworami do odsysania Tarcza œcierna na rzep Ø 150 mm, bez otworów do odsysania

Ø 180 mm Ø otworu 22 mm Fibrowa tarcza œcierna 180 mm Ø, otworu Ø 22 mm

6

Nr. 916016 Nr. S91616 Nr. 916024 Nr. S91624 Nr. 916036 Nr. S91636 Nr. 916040 Nr. S91640 Nr. 916050 Nr. S91650 Nr. 916060 Nr. S91660 Nr. 916080 Nr. S91680 Nr. 916100 Nr. S91691 Nr. 916120 Nr. S91692

Ziarno 16 Ziarno16 Ziarno 24 Ziarno24 Ziarno 36 Ziarno36 Ziarno 40 Ziarno40 Ziarno 50 Ziarno50 Ziarno 60 Ziarno 60 Ziarno 80 Ziarno 80 Ziarno 100 Ziarno 100 Ziarno 120 Ziarno 120

pojedynczo zbiorczo 25 szt. pojedynczo zbiorczo 25 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt.

Ø 180 mm bez otworu Tarcza œcierna na rzep Ø 180 mm, bez otworu Nr. 9410 16 Nr. S94116 Nr. 9410 24 Nr. S94124 Nr. 9410 36 Nr. S94136 Nr. 9410 40 Nr. S94140 Nr. 9410 50 Nr. S94150 Nr. 9410 60 Nr. S94160 Nr. 9410 80 Nr. S94180 Nr. 9411 00 Nr. S94191 Nr. 9412 00 Nr. S94192

62

Ziarno 16 Ziarno 16 Ziarno 24 Ziarno24 Ziarno 36 Ziarno36 Ziarno 40 Ziarno40 Ziarno 50 Ziarno 50 Ziarno 60 Ziarno 60 Ziarno 80 Ziarnof 80 Ziarno 100 Ziarno 100 Ziarno 120 Ziarno 120

pojedynczo zbiorczo 25 szt. pojedynczo zbiorczo 25 szt. pojedynczo zbiorczo 25 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt. pojedynczo zbiorczo 50 szt.

Nr. 940040 Nr. S94040 Nr. 940060 Nr. S94060 Nr. 940080 Nr. S94080 Nr. 940100 Nr. S94091

Ziarno 40 pojedynczo Ziarno 40 zbiorczo 50 szt. Ziarno 60 pojedynczo Ziarno 60 zbiorczo 50 szt. Ziarno 80 pojedynczo Ziarno 80 zbiorczo 50 szt. Ziarno 100 pojedynczo Ziarno 100 zbiorczo 50 szt.

Ø 200 mm bez otworu

Tarcza œcierna na rzep Ø 200 mm Nr. 943016 Nr. S94316 Nr. 943024 Nr. S94324 Nr. 943040 Nr. S94340 Nr. 943060 Nr. S94360 Nr. 943080 Nr. S94380 Nr. 943100 Nr. S94391 Nr. 943120 Nr. S94392

Ziarno 16 pojedynczo Ziarno 16 zbiorczo 25 szt. Ziarno 24 pojedynczo Ziarno 24 zbiorczo 25 szt. Ziarno 40 pojedynczo Ziarno 40 zbiorczof 50 szt. Ziarno 60 pojedynczo Ziarno 60 zbiorczo 50 szt. Ziarno 80 pojedynczo Ziarno 80 zbiorczo 50 szt. Ziarno 100 pojedynczo Ziarno 100 zbiorczo 50 szt. Ziarno 120 pojedynczo Ziarno 120 zbiorczo 50 szt.


Taœma œcierna NORD 750 x 200 mm

Sprawdzona jakoœæ tkaniny, do urz¹dzeñ Hummel, Cobra, Viper, Hurricane, Tiger, Taurus, Leopard, Aries

Op. = 10 szt. Nr. 908016 Nr. 908024 Nr. 908030 Nr. 908036 Nr. 908040 Nr. 908050 Nr. 908060 Nr. 908080 Nr. 908100 Nr. 908120

Ziarno 16 Ziarno 24 Ziarno 30 Ziarno 36 Ziarno 40 Ziarno 50 Ziarno 60 Ziarno 80 Ziarno 100 Ziarno 120

Op. = 10 szt. Op. = 10 szt. Op. = 10 szt. Op. = 10 szt. Op. = 10 szt. Op. = 10 szt. Op. = 10 szt. Op. = 10 szt. Op. = 10 szt. Op. = 10 szt.

Taœma œcierna 750 x 200 mm Sprawdzona od lat, wysoka jakoœæ tkaniny, do urz¹dzeñ Hummel, Cobra, Viper, Hurricane, Tiger, Taurus, Leopard, Aries Nr. 904016 Nr. S90416 Nr. 904024 Nr. S90424 Nr. 904036 Nr. S90436 Nr. 904040 Nr. S90440 Nr. 904050 Nr. S90450 Nr. 904060 Nr. S90460 Nr. 904080 Nr. S90480 Nr. 904100 Nr. S90491 Nr. 904120 Nr. S90492

Ziarno 16 Ziarno 16 Ziarno 24 Ziarno 24 Ziarno 36 Ziarno 36 Ziarno 40 Ziarno 40 Ziarno 50 Ziarno 50 Ziarno 60 Ziarno 60 Ziarno 80 Ziarno 80 Ziarno 100 Ziarno 100 Ziarno 120 Ziarno 120

pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt.

Tuleje œcierne NORD 551 x 200 mm Sprawdzona od lat jakoœæ, do walców odœrodkowych Profit oraz Tornado. Op. = 10 szt. Nr. 909016 Nr. 909024 Nr. 909036 Nr. 909040 Nr. 909050 Nr. 909060 Nr. 909080 Nr. 909100 Nr. 909120

Ziarno 16 Ziarno 24 Ziarno 36 Ziarno 40 Ziarno 50 Ziarno 60 Ziarno 80 Ziarno 100 Ziarno 120

Op. = 10 szt. Op. = 10 szt. Op. = 10 szt. Op. = 10 szt. Op. = 10 szt. Op. = 10 szt. Op. = 10 szt. Op. = 10 szt. Op. = 10 szt.

Korzyœci przy zakupie!

Skorzystaj z rabatów iloœciowych przy zamawianiu naszych taœm i tulei œ ciernych NORD

5 op. = 50 sztuk minus 5% 10 op. = 100 sztuk minus 10% 20 op. = 200 sztuk minus 20%

Mo¿liwe jest mieszanie rodzajów taœm, tulei oraz ich gradacji.

P³ótno œcierne z rolki Szerokoœæ 200 mm, d³ugoœæ 50 m Nr. 900016 Nr. 900024 Nr. 900036 Nr. 900040 Nr. 900050 Nr. 900060 Nr. 900080 Nr. 900100 Nr. 900120

Ziarno 16 Ziarno 24 Ziarno 36 Ziarno 40 Ziarno 50 Ziarno 60 Ziarno 80 Ziarno 100 Ziarno 120

6 Taœma œcierna ZIRKON 750 x 200 mm Markowa taœma wysokiej jakoœci o wyj¹tkowo d³u¿ej trwa³oœci, ³¹czenie w ca³oœci sztuczn¹ ¿ywic¹, tkanina X z zapiêciem falistym Nr. 907024 Nr. S90424 Nr. 907036 Nr. S90436 Nr. 907040 Nr. S90440 Nr. 907060 Nr. S90760 Nr. 907080 Nr. S90780 Nr. 907100 Nr. S90791 Nr. 907120 Nr. S90792

Ziarno 24 Ziarno 24 Ziarno 36 Ziarno 36 Ziarno 40 Ziarno 40 Ziarno 60 Ziarno 60 Ziarno 80 Ziarno 80 Ziarno 100 Ziarno 100 Ziarno 120 Ziarno 120

pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt.

63


Trójk¹tny papier œcierna na rzep do FEIN Multimaster Kr¹¿ek Super Ø 330 mm Nr. 950501 Nr. 950502 Nr. 950503 Nr. 950504

flausz (bia³y) miêkki (be¿owy) œrednio twardy (zielony) twardy (czarny)

Nr. 946016 Nr. 946024 Nr. 946036 Nr. 946040 Nr. 946060 Nr. 946080 Nr. 946100 Nr. 946120

Ziarno 16 Ziarno 24 Ziarno 36 Ziarno 40 Ziarno 60 Ziarno 80 Ziarno100 Ziarno120

Op. = 50 szt. Op. = 50 szt. Op. = 50 szt. Op. = 50 szt. Op. = 50 szt. Op. = 50 szt. Op. = 50 szt. Op. = 50 szt.

Stopa œcierna na rzep do FEIN Multimaster Kr¹¿ek Standard Ø 406 mm Nr. 950001 Nr. S95001 Nr. 950002 Nr. S95002 Nr. 950003 Nr. S95003 Nr. 950004 Nr. S95004

flausz (bia³y) flausz (bia³y) 10 szt. miêkki (be¿owy) miêkki (be¿owy) 10 szt. œrednio twardy (zielony) œrednio twardy (zielony) 10 szt. twardy (czarny) twardy (czarny) 10 szt.

Nr. 949040 Nr. 949060 Nr. 949080 Nr. 949100 Nr. 949120

Ziarno 40 Ziarno 60 Ziarno 80 Ziarno100 Ziarno120

Op. = 20 szt. Op. = 20 szt. Op. = 20 szt. Op. = 20 szt. Op. = 20 szt.

Siatka œcierna Ø 300 mm

6

Nr. 933060 Nr. 933080 Nr. 933100 Nr. 933120 Nr. 933150 Nr. 933180

Ziarno Ziarno Ziarno Ziarno Ziarno Ziarno

60 80 100 120 150 180

Kr¹¿ek Super Ø 406 mm Nr. 951001 Nr. S95101 Nr. 951002 Nr. S95102 Nr. 951003 Nr. S95103 Nr. 951004 Nr. S95104 Nr. 951005 Nr. S95105

64

flausz (bia³y) flausz (bia³y) 5 szt. miêkki (be¿owy) miêkki (be¿owy) 5 szt. œrednio twardy (zielony) œrednio twardy (zielony) 5 szt. twardy (czarny) twardy (czarny) 5 szt. bardzo twardy (czarny) bardzo twardy (czarny) 5 szt.

Siatka œcierna Ø 406 mm Nr. 930060 Nr. S93060 Nr. 930080 Nr. S93080 Nr. 930100 Nr. S93091 Nr. 930120 Nr. S93092 Nr. 930150 Nr. S93095 Nr. 930180 Nr. S93098

Ziarno 40 Ziarno 40 Ziarno 80 Ziarno 80 Ziarno100 Ziarno 100 Ziarno120 Ziarno 120 Ziarno150 Ziarno 150 Ziarno180 Ziarno 180

pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt.


375 mm Ø 430 mm Ø

Dwustronna tarcza œcierna Ø 375 mm, Ø otworu 40 mm Nr. 925012 Nr. S92512-10 Nr. S92512-30 Nr. 925016 Dwustronna tarcza œcierna Ø 430 mm, Ø otworu 25 mm Nr. S92516-10 Nr. S92516-30 Nr. 927012 Ziarno12 pojedynczo Nr. 925024 Nr. S92712-10 Ziarno 12 zbiorczo 10 szt. Nr. S92524-10 Nr. S92712-30 Ziarno 12 zbiorczo 30 szt. Nr. S92524-30 Nr. 927016 Ziarno16 pojedynczo Nr. 925036 Nr. S92716-10 Ziarno 16 zbiorczo 10 szt. Nr. S92536-10 Nr. S92716-30 Ziarno 16 zbiorczo 30 szt. Nr. S92536-30 Nr. 927024 Ziarno24 pojedynczo Nr. 925040 Nr. S92724-10 Ziarno 24 zbiorczo 10 szt. Nr. S92540-10 Nr. S92724-30 Ziarno 24 zbiorczo 30 szt. Nr. S92540-30 Nr. 927036 Ziarno36 pojedynczo Nr. 925050 Nr. S92736-10 Ziarno 36 zbiorczo 10 szt. Nr. S92550-10 Nr. S92736-30 Ziarno 36 zbiorczo 30 szt. Nr. S92550-30 Nr. 927040 Ziarno40 pojedynczo Nr. 925060 Nr. S92740-10 Ziarno 40 zbiorczo 10 szt. Nr. S92560-10 Nr. S92740-30 Ziarno 40 zbiorczo 30 szt. Nr. S92560-30 Nr. 927050 Ziarno50 pojedynczo Nr. 925080 Nr. S92750-10 Ziarno 50 zbiorczo 10 szt. Nr. S92580-10 Nr. S92750-30 Ziarno 50 zbiorczo 30 szt. Nr. S92580-30 Nr. 927060 Ziarno60 pojedynczo Nr. S92760-10 Ziarno 60 zbiorczo 10 szt. Nr. S92760-30 Ziarno 60 zbiorczo 30 szt. Nr. 927080 Ziarno80 pojedynczo Nr. S92780-10 Ziarno 80 zbiorczo 10 szt. Nr. S92780-30 Ziarno 80 zbiorczo 30 szt.

Ziarno12 Ziarno 12 Ziarno 12 Ziarno16 Ziarno 16 Ziarno 16 Ziarno24 Ziarno 24 Ziarno 24 Ziarno36 Ziarno 36 Ziarno 36 Ziarno40 Ziarno 40 Ziarno 40 Ziarno50 Ziarno 50 Ziarno 50 Ziarno60 Ziarno 60 Ziarno 60 Ziarno80 Ziarno 80 Ziarno 80

pojedynczo zbiorczo 10 szt. zbiorczo 30 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. zbiorczo 30 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. zbiorczo 30 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. zbiorczo 30 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. zbiorczo 30 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. zbiorczo 30 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. zbiorczo 30 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. zbiorczo 30 szt.

400 mm Ø Tarcza grysowa

6

Do szlifowania jastrychów anhydrytowych, lakierów ¿ywicznych, pow³ok, usuwania niewielkich nadmiarów jastrychu i klejów. Resztki osiadaj¹ce na tarczy nale¿y niezw³ocznie usun¹æ szczotk¹ drucian¹.

Dwustronna tarcza œcierna Ø 400 mm, Ø otworu 25 mm

Ø 375 mm Nr. 671116 Nr. 671124 Nr. 671136

Ø 400 mm Nr. 682916 Nr. 682924 Nr. 682936

Ziarno 16 Ziarno 24 Ziarno 36

Ziarno 16 Ziarno 24 Ziarno 36

Nr. 923012 Nr. S92312-10 Nr. S92312-30 Nr. 923016 Nr. S92316-10 Nr. S92316-30 Nr. 923024 Nr. S92324-10 Nr. S92324-30 Nr. 923036 Nr. S92336-10 Nr. S92336-30 Nr. 923040 Nr. S92340-10 Nr. S92340-30 Nr. 923050 Nr. S92350-10 Nr. S92350-30 Nr. 923060 Nr. S92360-10 Nr. S92360-30 Nr. 923080 Nr. S92380-10 Nr. S92380-30

Ziarno12 Ziarno 12 Ziarno 12 Ziarno16 Ziarno 16 Ziarno 16 Ziarno24 Ziarno 24 Ziarno 24 Ziarno36 Ziarno 36 Ziarno 36 Ziarno40 Ziarno 40 Ziarno 40 Ziarno50 Ziarno 50 Ziarno 50 Ziarno60 Ziarno 60 Ziarno 60 Ziarno80 Ziarno 80 Ziarno 80

pojedynczo zbiorczo 10 szt. zbiorczo 30 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. zbiorczo 30 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. zbiorczo 30 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. zbiorczo 30 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. zbiorczo 30 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. zbiorczo 30 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. zbiorczo 30 szt. pojedynczo zbiorczo 10 szt. zbiorczo 30 szt.

65


Nr. 410000 Ochraniacz na kolana

Z wymienn¹ wk³adk¹ kauczukow¹, z paskiem tekstylnym 320 mm, para.

Nr. 410001 Zapasowa wk³adka, para Nr. 410500 Ochraniacz na kolana

Szczególnie dobre trzymanie dziêki pofa³dowanej pow³oce, wymienna wk³adka kauczukowa, paskiem tekstylnym 320 mm, para.

Nr. 410001 Zapasowa wk³adka, para Nr. 411500 Ochraniacz na kolana

Z wk³adk¹ kauczukow¹, pasek gumowy o d³ugoœci 320 mm i 410 mm, para.

Nr. 412400 Ochraniacz na kolana

Lekkie ochraniacze nylonowe z miêkk¹ os³on¹ gumow¹, elastyczny pasek zapinany na rzep. para.

Nr. 411220 D¿insowy ochraniacz na kolana

Z elastycznym paskiem zapinanym na rzep. Wygodny ochraniacz z wytrzyma³ego d¿insu, dopasowuje siê do kszta³tu kolan, elastyczna taœma w optymalnym miejscu zapobiega powstawaniu ucisków, para.

Nr. 412500 Skórzany ochraniacz na kolana

Z paskiem skórzanym, bardzo wytrzyma³y, wygodny, nie pozostawia œladów, oddychaj¹cy dziêki filcowej wk³adce, para.

7

Nr. 412000 Sztywny ochraniacz na kolana

Z paskiem antypoœlizgowym, wymienn¹ wk³adk¹ kauczukow¹, pasek gumowy o d³ugoœci 330 mm, para

Nr. 412001 Zapasowa wk³adka Nr. 411908 Zapasowy guzik z tworzywa 8 mm, pasuje do ochraniacza nr 412000

Nr. 4127 00 Ochraniacz na kolana „KNIEFIT“

Profesjonalny ochraniacz na twoje stawy i œciêgna! Rekomendacja cechów rzemieœlniczych. D³ugoletnie doœwiadczenia da³y w efekcie produkt najwy¿szej klasy. Zamów dok³adny opis „Kniefit“, para

Pasek gumowy Nr. 411833 D³ugoœæ 330 mm Nr. 411841 D³ugoœæ 410 mm Pasek materia³owy Nr. 411832 D³ugoœæ 320 mm Nr. 411835 D³ugoœæ 440 mm Zapasowy guzik gumowy Nr. 411930 D³ugoœæ 30 mm

Pasuj¹cy do ochraniacza nr 4100 00/4105 00

66


Maska

Chroni¹ca przed nietoksycznym py³em wiêkszym ni¿ 5 mikronów. Maska spe³nia europejsk¹ normê CE.

Nr. 405000 Nr. S40500

pojedynczo zbiorczo

(50 sztuk)

Maska przeciwpy³owa „P2S“

Skutecznie chroni przed twardymi, szkodliwymi dla zdrowia drobinami. Zawór wyraŸnie zmniejsza pêd wydychanego powietrza w stosunku do masek konwencjonalnych, obni¿a koncentracjê CO2 oraz temperaturê pod mask¹. Zalecana przez cechy rzemieœlnicze. Poziom ochrony: do 10-krotnoœci wartoœci MAK*

Nr. 405100 Nr. S40510

pojedynczo zbiorczo

(20 sztuk)

Maska przeciwpy³owa „P3SL“

Tak jak „P2S”, ale chroni tak¿e przed p³ynnymi cz¹steczkami. Maska nale¿y do najwy¿szej klasy masek filtruj¹cych wed³ug europejskiej normy. Zalecana przez cechy rzemieœlnicze. Poziom ochrony: do 30-krotnoœci wartoœci MAK*.

Nr. 405200 Nr. S40520

pojedynczo zbiorczo

(5 sztuk)

*MAK = Wartoœæ MAK wskazuje maksymalne stê¿enie truj¹cej substancji w powietrzu w miejscu pracy.

Nr. 405400 Maska przeciwpy³owa

Optymalne zabezpieczenie dziêki 2 filtrom typu A1, odporny materia³ termoplastyczny, idealnie dopasowuj¹cy siê do rysów twarzy, doskona³e uszczelnienie, tak¿e przy silnych ruchach twarzy, podczas wymiany filtra automatycznie wymienia siê te¿ zawór powietrzny. Prosta wymiana filtra na zatrzask, nie potrzeba œrub ani wk³adania do puszek. Generalnie nale¿y wymieniaæ obydwa filtry. Filtr cz¹steczek oraz mocowania nie s¹ zawarte w zestawie.

7

Nr. 405401 Filtr A1

Filtr o szerokim spektrum zastosowañ, chroni podczas stosowania klejów i ich rozpuszczalników, asfaltu i smo³y, materia³ów budowlanych wi¹zanych œrodkami na bazie organicznej, tworzyw sztucznych dwusk³adnikowych, podczas obróbki poliestru, akrylu, polistyrenu, poliuretanu, podczas stosowania œrodków dezynfekcyjnych, impregnacji wyrobów drewnianych, sprzedawany parami.

Nr. 405403 Filtr cz¹steczek

Wymagane mocowanie nr 4054 04 nale¿y zamówiæ oddzielnie. Zawartoœæ opakowania 12 sztuk.

Dodatkowa ochrona przed py³em:

Nr. 405404 Mocowanie filtra cz¹steczek (para)

Razem z filtrem cz¹steczek nr 4054 03 zamocowaæ na filtrze A1, nie zawiera filtra cz¹steczek, sprzedawane parami.

67


A

A – Ochronne zatyczki do uszu na pa³¹ku

B

Sznurek do zawieszania z zatrzaskiem zabezpieczaj¹cym, zatyczki pokryte AdB (Anti-Decibel) oznaczaj¹ jeszcze wiêcej bezpieczeñstwa i higieny (mo¿na je myæ), SNR = 23 dB.

Nr. 405700 Ochronne zatyczki do uszu na pa³¹ku Razem z 2 zapasowymi zatyczkami

Nr. 405701 Zapasowe zatyczki B – Nauszniki ochronne Nr. 405900 Okulary ochronne z paskiem gumowym Przystosowane dla nosz¹cych okulary, nie paruj¹ dziêki zaworom wentylacyjnym – miêkkie tworzywo. Nr. 406000 Nr. S40600

pojedynczo zbiorczo

(5 sztuk)

Rêkawiczki robocze rozmiar 11

Garbowana skóra wo³owa, podwójne szwy, wewnêtrzna tasiemka gumowa na grzbiecie, z podszewk¹. Wygodne, wysoka jakoœæ.

Nr. 4065 00 Nr. S40650

pojedynczo zbiorczo

(12 Par)

Nr. 413000 Podeszwy z gwoŸdziami

Do chodzenia po œwie¿ych pokryciach, w komplecie z paskami do mocowania, sprzedawane parami.

Nr. 413400 Buty do jastrychu

Idealny but do pracy przy poprawianiu œwie¿ego jastrychu.

A

B

Nak³adki na buty A – z w³ókniny, antystatyczne, zalecane do pod³óg twardych, niebieskie

7

Nr. 487000 pojedynczo Nr. S48701 zbiorczo (10 Par) Nr. S48702 zbiorczo (50 Par) B – z folii PE, zalecane do wyk³adzin dywanowych i mokrych

powierzchni, niebieskie

Nr. 487100 Nr. S48711 Nr. S48712

pojedynczo zbiorczo zbiorczo

(10 Par) (50 Par)

Spodnie do jastrychów, niebieskie

Sprawdzone, niezwykle wytrzyma³e. Bawe³na, z kieszeniami wewnêtrznymi na kolanach, watowane na kolanach, nogawki wzmocnione sztuczn¹ skór¹, wyj¹tkowo wytrzyma³y materia³.

Nr. 4875 .. Nr. 4875 .. Nr. 4875 .. Nr. 4875 ..

Rozmiar 44 –54 Rozmiar 56/58 Rozmiar 60/62 Rozmiar 64 Tutaj wstawiæ rozmiar

Nr. 407000 Taœma ostrzegawcza

Bia³o-czerwona, do stosowania wewnêtrznego i zewnêtrznego, szerokoœæ 80 mm, d³ugoœæ rolki 500 m.

68


Dojazd z Wroclawia 1. Jadac z Wroclawia trasa A4 (ulica Kochlowicka) w Katowicach , zjezdzamy w prawo – zgodnie z oznaczeniami na Skoczów. 2. Wjezdzamy w ulice Mikolowska (Trasa 81) i dojezdzamy do swiatel w Brynowie. Kierujac sie na Skoczów, wjezdzamy w ulice Brynowska i dojezdzamy do swiatel–przejscie dla pieszych. Po lewej stronie mamy Restauracje Singer / róg ulicy Brynowskiej i Dworskiej /. 3. Skrecamy w lewo w ulice Dworska i dojezdzamy do skrzyzowania z ulica Kosciuszki. 4. Skrecamy w prawo. Przed tablica Restauracja Chopin skrecamy w prawo, jak do restauracji i podjezdzamy pod siedzibe firmy. Dojazd z Warszawy 1. Jadac z Warszawy E-75 ( Aleja Rozdzienskiego ), kierujemy sie na Bielsko-Biala, Tychy. 2. Z tej samej trasy (E-75),która wiedzie na BielskoBiala, Tychy (nosi nazwe Murckowskiej) zjezdzamy w prawo na Aleje Górnoslaska (A4) zgodnie z oznaczeniami zjazdu na : A4 Wroclaw, Ruda Slaska, 81 Skoczów. Dalej – tak jak z Krakowa / patrz nizej /

Dojazd z Krakowa 1.Przejezdzamy Aelja Górnoslaska majac po prawej stronie Praktiker, Hotel Campanile, stacje benzynowa BP. 2. Skrecamy w prawo (drugi zjazd )- na wysokosci Komendy Wojewódzkiej Policji – zgodnie z oznaczeniami : Brynów, Muchowiec. 3. Dojezdzamy do ulicy Francuskiej-skrecamy w prawo, w kierunku na Brynów,mijajac po prawej stronie budynek Telekomunikacji Polskiej. 4. Przy rozjezdzie Brynów-Muchowiec skrecamy na Brynów w ulice Ceglana. 5. Na pierwszych swiatlach skrecamy w prawo w kierunku na Skoczów.Dojezdzamy do nastepnych swiatel / na wprost Restauracji Zielone Oczko / -skrzyzowanie ulicy Ceglanej z Kosciuszki. 6. Skrecamy w lewo w kierunku na Skoczów / w ulice Kosciuszki /. 7. Za drugimi swiatlami ,skrecamy w prawo- jak do Restauracji Chopin i podjezdzamy do siedziby firmy. Dojazd z Wisly, Cieszyna, Skoczowa ... 1. Za petla tramwajowa w Katowicach Brynowie / majac po lewej stronie Obi i stacje benzynowa BP zjezdzamy na prawy pas i wjezdzamy w ulice Kosciuszki. 2. Po lewej stronie mijamy Restauracje Chopin i skrecamy przy tablicy informacyjnej Restauracja Chopin w lewo i podjezdzamy do siedziby firmy.

69


1 2

PRZYGOTOWYWANIE POD£O¯A

3

URZADZENIA MIERNICZE I KONTROLNE

4 5 6 Heisslufttechnik Flocke Sp.z o.o. ul. Koœciuszki 173 40-524 Katowice Tel.: 032 - 20 91 202 Faks: 032 - 20 91 206 www.heisslufttechnik.pl info@heisslufttechnik.pl

70

UK£ADANIE POD£ÓG

7

MOCOWANIE – PRZYKRYWANIE

OBROBKA PARKIETÓW – LAMINATU – DREWNA

MATERIALY ŒCIERNE

ODZIE¯ OCHRONNA

Katalog  

2008 Bodenprofi

Katalog  

2008 Bodenprofi

Advertisement