Page 1

ผอ.สำ�นักวิทยบริการฯร่วมประชุมจัดทำ�หนังสือ“ราชมงคลล้านนา 8 ปีแห่งความภาคภูมิใจ” ทีมงานสำ�นักวิทยบริการฯเข้าช่วยเหลือบริการในเขตพื้นที่ต่างๆ

ข่าวกิจกรรม Review

Window 8 Galaxy Camera


ข่าวสาร เหตุการณ์

ความเคลื่อนไหว

สวท.มทร. ล้านนา

ข่าวกิจกรรม ประจำ�เดือน มีนาคม 2556


ผอ.สำ�นักวิทยบริการฯ ร่วมประชุมจัดทำ�หนังสือ

“ราชมงคลล้านนา 8 ปีแห่งความภาคภูมิใจ” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมกองกลาง อาคารอำ�นวยการ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ที่ผ่านมา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำ�นวยการ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนาย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการ โสตทัศนศึกษา

เข้าร่วมการประชุม

จัดทำ�หนังสือ “ราชมงคล ล้านนา 8 ปีแห่งความภาคภูมิใจ” โดยการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุ กูล อธิการบดี เป็น ประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และ อนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุมจัดทำ�หนังสือ เป้าประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมผลงานตลอด ระยะเวลา 8 ปีในการเป็นมหาวิทยาลัยและเป็น เกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจ ชมภาพกิจกรรม http://www.arit.rmutl.ac.th

กองบรรณาธิการ

อาจารย์เผ่าภิญโญ ฉิมพะเนาว์ อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร อาจารย์จักรภพ ใหม่เสน นายประเสริฐ เทพภาพ นายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ นางสาวอนุธิดา มูลพงษ์

นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย นายทนงศักดิ แสนใจพรม นางสาวณหทัย เจริญเมือง นางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก นายเอกพงษ์ เทปิน


โครงการประชุมเตรียมจัดทำ�หนังสือ

“ราชมงคลล้านนา 8 ปี แห่งความภาคภูมิใจ” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ

ประชุมจัดทำ�หนังสือ “ราชมงคลล้านนาแห่งความภาคภูมิใจ”ครั้งที่ 3 ณ แม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำ�นวยการ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ และนาย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้ รับเกียรติจาก อาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร คณะกรรมการ และอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุมจัดทำ�หนังสือ เป้าประสงค์เพื่อเป็นการ รวบรวมผลงานตลอดระยะเวลา 8 ปีในการเป็นมหาวิทยาลัยและเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจ สืบไป ชมภาพกิจกรรม http://www.arit.rmutl.ac.th


ทีมงานจาก สำ�นักวิทยบริการฯ ทำ�การปรับเปลี่ยน ระบบเครือข่าย ช่วงปิดเทอม

วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2556 ทาง ทีมงานวิทยบริการฯฝ่ายสารสนเทศ ได้มี การแจ้งให้ทราบว่า จะมีการปรับเปลีย่ น ระบบเครือข่ายยกชุด เนือ่ งจากอุปกรณ์ ชุดเดิม ใช้งานมายาวนานมากแล้ว ทำ�ให้ประสิทธิภาพลดลง และไม่เพียง พอต่อการใช้งานในปัจจุบนั โดยเริม่ จาก การติดตัง้ สายไฟเบอร์ออฟติค ตอนนี้ เริม่ ดำ�เนินการแล้ว จากนัน้ จะเป็นการ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการดำ�เนินงาน ในช่วงปิดเทอมทัง้ หมด เมือ่ เปิดเทอม มาก็ใช้งานได้ตามปกติ ซึง่ อาจส่งเสียง ดังหรือทำ�ให้ระบบเครือข่ายติดขัดบาง ครัง้ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ทางทีม งานก็ ข ออภั ย ต่ อ พนั ก งานทุ ก ท่ า นด้ ว ย

คลิกชม http://www.facebook.com/RmutlAritService


เขตพื้นที่ลำ�ปาง

เกิดปัญหาอินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้

เมือ่ บ่ายวันจันทร์ท่ี 25 มีนาคม 2556 เขตพืน้ ทีล่ �ำ ปางเกิดปัญหาการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต

ทางทีมงานฯได้ประสานไปยังบริษทั CAT ผูใ้ ห้บริการเช่าวงจรเครือข่าย พบว่า CAT ลำ�ปาง ทำ�การ ทดสอบสัญญาณทำ�ให้รบกวน Port ลิงค์ของมหาวิทยาลัยราชมงคลลำ�ปาง แต่ในขณะนีส้ ามารถใช้ งานได้ตามปกติ

คลิกชม http://www.facebook.com/RmutlAritService


กล้องวงจรปิดที่มทร.ลำ�ปาง กลับมาใช้งานตามปกติ

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 ทีมงาน สำ�นักวิทยบริการฯ ฝ่ายสารสนเทศ ทำ�การ maintenance กล้องวงจรปิด ปัญหาที่พบ คือ ups ของโหนดกล้องเสีย จึงได้ดำ�เนินการ แก้ไขทำ�การเสียบไฟตรง และขณะนี้กล้อง วงจรปิดที่ดับไปกลับมาใช้งานได้ปกติ คลิกชม http://www.facebook.com/RmutlAritService

สำ�นักวิทยบริการฯฝ่ายสารสนเทศ

ได้ชี้แจงการติดตั้งอุปกรณ์ทางด้านระบบเครือข่าย

วันที่ 8 มีนาคม 2556 ทีมงานสำ�นักวิทยบริการฯ ฝ่ายสารสนเทศ ชี้แจงการติดตั้งอุปกรณ์ทาง ด้านระบบเครือข่ายโดยเฉพาะอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย (Access Point) หากขาดความรู้ ความชำ�นาญในการติดตั้ง จะก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายเช่น การแจกไอ พีย้อนกลับไปยังเครื่องอื่น และการส่งสัญญาณในช่องทางเดียวกัน ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการรบกวน ของสัญญาณ ทำ�ให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตขัดข้อง หากหน่วยงานใด มีความประสงค์ที่จะติดตั้ง อุปกรณ์ด้วยตนเอง รบกวนให้ปรึกษากับทีมงานฯ เพื่อที่จะออกแบบและปรับแต่งค่าให้เหมาะสม คลิกชม http://www.facebook.com/RmutlAritService ต่อสถานที่นั้น ๆ


ทีมงานจากสำ�นักวิทยบริการฯมทร.ตาก

เข้าไปแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ wireless เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ทีมงานสำ�นักวิทยบริการฯ ฝ่ายสารสนเทศ มทร.ล้านนาตาก

เข้าไปตรวจสอบ อาคาร 7 คณะบริหารฯ เนื่องจากได้รับแจ้งว่า ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ wireless ได้ ทางทีมงานจึงเร่งแก้ไขให้กลับมาใช้งานตามปกติได้แล้วในขณะนี้ คลิกชม http://www.facebook.com/RmutlAritService

ระบบเครือข่ายฯที่พิษณุโลกมีปัญหา ทางทีมงานสำ�นักวิทยบริการเร่งแก้ไข

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 ทีมงานสำ�นักวิทยบริการฯ ฝ่ายสารสนเทศ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ได้รับแจ้งให้ตรวจสอบระบบเครือข่ายที่มีปัญหาให้เร่งแก้ไขเพื่อให้ใช้งานปกติโดยเร่งด่วน

คลิกชม http://www.facebook.com/RmutlAritService

สำ�นักวิทยบริการฯแจ้ง

สามารถเรียกใช้บริการสารสนเทศได้ตามปกติ วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 ทีมงานสำ�นักวิทยบริการฯ ฝ่ายสารสนเทศ ได้แจ้งให้ทราบว่า เวลาประมาณ 19.30 น. สามารถเรียกใช้บริการสารสนเทศ ของ มทร.ล้านนาจากภายนอก ได้ ตามปกติ คลิกชม http://www.facebook.com/RmutlAritService


ทีมช่างจาก บ.อินซิ้งค์เทคโนโลยี

ติดตั้งระบบห้องปฎิบัติ การเสริมทักษะการ เรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่มทร.ลำ�ปาง ทีมช่างจาก บ.อินซิ้งค์เทคโนโลยี ได้เข้ามา ทำ�การติดตั้งระบบห้องปฎิบัติ การเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย ตัวเอง โดย บริเวณห้องที่ติดตั้ง อยู่ ชั้น 6 ตึก 84 พรรษา เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา คลิกชม http://www.facebook.com/RmutlAritService

ทีมงานวิทยบริการฯ

แก้ปัญหาอินเตอร์เนตที่เจ็ดยอด เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม

2556 ผ่านมาทีมงานฯ เข้า แก้ไขปัญหาที่มทร.ล้านนา เจ็ดยอด ให้สามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้ตามปกติ หากใครพบปัญหาดังกล่าว สามารถแจ้งทางทีมงานฯได้ คลิกชม http://www.facebook. com/RmutlAritService


เกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด

11

ทำ�ให้ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ที่ผ่าน

มาเกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดที่ เชียงใหม่ ทำ�ให้ระบบเครือข่ายใช้งาน ไม่ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.35 น. (ซึ่ง กระแสไฟฟ้าซ่อมแซมได้ในภายหลัง) ทางเรามีเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ สามารถรองรับการทำ�งานได้ทั้งวันแต่เนื่องจากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่สามารถที่จะสตาร์ทตัว เองได้ จึงทำ�ให้ระบบทั้งหมดเกิดปัญหาขึ้น เพื่อป้องกันไม่ได้เกิดเหตุการณ์ซำ�้อีก ทางผู้รับผิดชอบ ดูแล ควรหมั่นตรวจสอบการทำ�งานของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างสมำ�เสมอ และจำ�เป็นต้องจ้าง บริษัทด้านเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ามาดูแลตลอดทั้งปี ทางทีมงานฯต้องขออภัยผู้ใช้บริการทุกท่านที่ มีปัญหาในการใช้งานในครั้งนี้ คลิกชม http://www.facebook.com/RmutlAritService

เกิดปัญหาอินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้

ที่เขตพื้นที่ตาก อาคาร 8 วิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 มทร.ล้านนา เขต พื้นที่ตาก อาคาร 8 วิทยาศาสตร์ ใช้งาน อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ทีมงานได้เข้าไปตรวจ สอบแล้วพบว่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ชำ�รุด ขณะนี้กำ�ลังรอการพิจารณาดำ�เนิน การจากเขตพื้นที่อยู่ คลิกชม http://www.facebook.com/RmutlAritService


12

คลิกชม VDO


13

คลิกชม VDO

คลิกชม VDO


หน้าจอเริ่มต้น

14

มีอะไรใหม่

สิ่งที่คุณให้ความสำ�คัญมากที่สุดจะอยู่บน หน้าจอเริ่มต้น ที่เชื่อมต่อกับบุคคล แอพ โฟลเดอร์ รูปถ่าย หรือเว็บไซต์ และมา พร้อมข้อมูลใหม่ล่าสุดเสมอ

เมาส์ แป้นพิมพ์ และระบบสัมผัส

Windows 8 เหมาะสำ�หรับพีซีที่ใช้เพียง เมาส์และคีย์บอร์ด พีซีที่ใช้เพียงหน้าจอ สัมผัส และพีซีที่ใช้ทั้งสองแบบ ไม่ว่าจะ ใช้พีซีประเภทใด คุณก็จะได้สัมผัสกับ ความเร็วและความคล่องตัว ในการสลับระหว่างแอพ การเคลื่อนย้าย สิ่งต่างๆ และการขยับจากตำ�แหน่งหนึ่งไป ยังอีกตำ�แหน่งหนึ่งอย่างราบรื่น

สิ่งที่คุ้นเคยในรูปแบบที่ดียิ่งขึ้น เดสก์ท๊อป

เดสก์ท็อปที่คุณคุ้นเคยรวมถึงแถบงาน โฟลเดอร์ และไอคอนต่างๆ จะยังคงอยู่และดียิ่งกว่าเดิม บนแถบงานใหม่ที่มีระบบการจัดการไฟล์ที่ใช้ งานง่าย

ความปลอดภัย

ปรับให้ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย Windows Defender, Windows Firewall และ Windows Update

ความเร็ว

Windows 8 เปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็ว สลับระ หว่างแอพได้อย่างฉับไว และใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งกว่า Windows 7

เหตุผลที่ควรดาวน์โหลด Windows 8

พกพาไปกับคุณได้ทุกที่

ซิงค์รูปภาพ ไฟล์ และการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ ผ่านระบบ Cloud ได้อย่างสะดวก เพื่อให้คุณเข้า ถึงสิ่งที่คุณต้องการได้แทบทุกที่

สนุกได้เต็มที่ ทำ�งานได้เต็มร้อย

Windows 8 ให้คุณสามารถท่องเว็บได้อย่าง รวดเร็ว ดูภาพยนตร์ เล่นเกม แก้ไขประวัติส่วน ตัว และทำ�งานนำ�เสนอโดนใจได้บนพีซีเดียว

เก็บไฟล์ทั้งหมดของคุณไ

คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์ โปรแกรม ค่าจากพีซีที่ใช้ Windows 7 ไปยัง W ได้อย่างสะดวก


พีซีเครื่องใหม่ มีพีซีเครื่องใหม่ที่น่าอัศจรรย์อยู่มากมาย รวมถึงแท็บเล็ต แท็บเล็ตแบบหมุนจอได้ และแล็ปท็อปรูปลักษณ์ทันสมัยและน้ำ� หนักเบา

แอพจาก Windows Store

Windows 8 มาพร้อมกับแหล่งรวมแอพ ใหม่ๆ ซึ่งก็คือ Windows Store เปิด Store จากหน้าจอเริ่มต้นของคุณได้โดยตรงเพื่อ เรียกดูและดาวน์โหลดแอพทำ�อาหาร รูป ถ่าย กีฬา ข่าวสาร และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแอพฟรี

ใช้งาน Windows ได้ทุกที่

ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ ในพีซีที่ติดตั้ง Windows 8 แล้วคุณจะเห็น พื้นหลัง ค่าการแสดงผล และการตั้งค่า ของคุณเองในทันที

ไว้ได้

ม และการตั้ง Windows 8

เก็บโปรแกรมที่คุณคุ้นเคยไว้

โปรแกรมที่ทำ�งานบน Windows 7 จะทำ�งานบน Windows 8 ได้เช่นกัน

15

พบกั บ Window 8 งดงามกว่าเดิม คล่องตัวกว่า

ที่เคย เป็นตัวคุณมากขึ้น และทำ�งานรวดเร็วอย่างยิ่ง


16

GALAXY Camera การเชื่อมต่อราบรื่น (3G / 4G & Wi-Fi) Android TM 4.1 Jelly Bean OS แอพพลิเคชั่นโปรเซสเซอร์แบบสี่คอร์ ความเร็ว 1.4GHz

คุณสมบัติ

Share Shot - ถ่ายภาพและแชร์ตามเวลาจริง ยังจำ�ได้ใช่ไหมถึงการถ่ายภาพหมู่ที่น่ารำ�คาญและใช้เวลา คล้ายจะไม่สิ้นสุดเพราะทุกคนต่างมีกล้องของตัวเอง? ตอน นี้ลืมไปได้เลย เพราะคุณสามารถแชร์ภาพถ่ายได้ในทันทีที่ ถ่ายเสร็จด้วย Share Shot ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแชร์ภาพ ของคุณกับอุปกรณ์ Wi-Fi direct ที่อยู่ภายในรัศมีได้สูงสุด 5 เครื่อง โดยทำ�งานเช่นเดียวกับทางลัด อัพโหลดอัตโนมัติ - สำ�รองภาพถ่ายของคุณใน cloud โดย อัตโนมัติ คุณสมบัติ Auto Upload ของ GALAXY Camera จะบันทึก ภาพถ่ายครอบครัวอันมีค่าของคุณใน cloud โดยอัตโนมัติ ทันทีที่คุณถ่ายภาพ บอกกล้องว่าต้องการเล็งที่ใดและเพียง ถ่ายภาพ GALAXY Camera และ cloud จะจัดการส่วนที่ เหลือให้ทั้งหมด *คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานในภายหลัง

การเชื่อมต่อที่ราบรื่น (3G / 4G & Wi-Fi) - เชื่อมต่อทุกที่ ทุกเวลา ทิ้งแลปท็อปของคุณไว้ที่บ้าน และประหยัดพื้นที่ในกระเป๋า เดินทาง GALAXY Camera คือกล้องรุ่นเดียวในโลกที่ สามารถเชื่อมต่อได้อย่างแท้จริง คุณสามารถเชื่อมต่อ อัพโหลด แชร์ และแม้แต่โพสต์ในสื่อสังคมโปรดของคุณ โดยตรงจากกล้อง ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณอยู่ระหว่างท่อง เที่ยวตากอากาศและต้องการแชร์ความทรงจำ�ทั้งหมดกับ เพื่อนฝูงและครอบครัวที่บ้าน


17

ข้อมูลจำ�เพาะ Network/Bearer and Wireless Connectivity

OS

GSM 3G, HSPA-PLUS

Android 4.1 (Jellybean)

HSPA+21 (850 / 900 / 1900 / 2100)

เลนส์

802.11 a/b/g/n 2.4GHz / 5GHz

f = 4.1 ~ 86.1มม. (เทียบเท่าฟิล์ม 35 มม

มี Wi-Fi Direct

.: 23 ~ 483มม.) 2.8(W) ~ 5.9(T)

GAP, SSP, HSP, A2DP, SPP, OPP, AVRCP 1.3, HID

เลนส์ซูม 21 เท่า

สนับสนุน DLNA, HDMI 1.4

การป้องกันภาพสั่นไหว

สนับสนุน KIES, KIES Air Image Sensor BSI CMOS 1/2.3” ประมาณ 16.3 ล้านพิกเซล ประมาณ 17 ล้านพิกเซล

Optical Image Stablization


18

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีแนว นโยบาย และ ความมุ่งหมายที่จะจัดทำ�ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย สำ�หรับการบริหารจัดการกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย รวบรวม ข้อมูลออกรายงานอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการนำ�เอาสารสนเทศที่ได้ไปประกอบการวางแผนและการตัดสิน ใจด้านบริหาร โดยที่ข้อมูลในระบบจะต้องมีความถูกต้องสูง มีความน่าเชื่อ ถือสูง ทันต่อเหตุการณ์

และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ จนกระทั่งส่งผลใ การตรวจสอบและประเมิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตร ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ระบบฐานข้อมูลอ จัดการข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการดังกล่าวข้างต


19

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

MIS

กลุ่มงานสารสนเทศ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้เป็นเครื่องมือที่สำ�คัญอันหนึ่ง ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพรองรับ

สามารถแบ่งเป็นระบบย่อยได้ดังนี้ ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบฐานข้อมูล อาคารสถานที่ และระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า เป็นระบบแบบรวมศูนย์และบริหาร ต้น


20

ระบบงานบุคลากร โดยระบบสามารถทำ�งานได้ดังต่อไปนี้ สามารถจัดการข้อมูลเบื้องต้นของบุคลากร ประกอบด้วย เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน คำ�นำ�หน้าชื่อ (ไทย/อังกฤษ) ชื่อ (ไทย/อังกฤษ) นามสกุล (ไทย/อังกฤษ) วันเดือนปีเกิด หมู่เลือด สถานภาพ การสมรส เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport Number) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว อีเมล์แอดเดรสของมหาวิทยาลัย ประเภทบุคลากร

สามารถจัดการข้อมูลเชิงประวัติของบุคลากร ประกอบด้วย สถานะการทำ�งานปัจจุบัน ประวัติการทำ�งาน/การปรับเงินเดือน การบริหาร (ประวัติการดำ�รงตำ�แหน่งด้านการบริหาร) ตำ�แหน่งทางวิชาการ การศึกษา


21

การฝึกอบรมและการพัฒนา ศักยภาพและความสามารถพิเศษ ผลการปฏิบัติงาน (ภาระงานของบุคลากร) ผลงานทางวิชาการ

การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การได้รับโทษทางวินัย การได้รับโทษทางวินัย การบริการทางวิชาการ

ความดีความชอบ (คุณประโยชน์ คุณความดี การสร้างคุณประโยชน์ ให้กับมหาวิทยาลัยหรือสังคม การสร้างชื่อเสียงและการได้รับรางวัล) สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน (สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน ที่บุคลากรได้รับ แบ่งเป็นสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนสำ�หรับ มีระบบในการค้นหาบุคลากรตามเงื่อนไขที่กำ�หนด ดังนี้ หน่วยงาน ที่สังกัด ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน ชื่อตำ�แหน่ง มีความสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานวิจัย ระบบงานหลักสูตร ระบบ งานนักศึกษา และระบบงานอาคารสถานที่ สามารถนำ�เข้าข้อมูลบุคลากรจากฐานข้อมูลเดิม เข้าสู่ฐานข้อมูล กลาง (MIS) โดยจะเป็นการนำ�ข้อมูลเข้าครั้งเดียว หลังจากนั้นการ จัดการข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรจะจัดการผ่านระบบ MIS

ระบบงานหลักสูตร โดยระบบสามารถทำ�งานได้ดังต่อไปนี้ สามารถจัดการข้อมูลหลักสูตรประกอบด้วย กระบวนวิชา หลักสูตร แผนการศึกษา สามารถจัดการข้อมูลหลักสูตรประกอบด้วย กระบวนวิชา หลักสูตร แผนการศึกษา สามารถจัดการข้อมูลเชิงประวัติของหลักสูตรประกอบด้วย การ เปลี่ยนแปลงหลักสูตร การเปิดกระบวนวิชา การปิดกระบวนวิชา


22

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร ผู้บริหารจัดการหลักสูตร สามารถจำ�แนกหลักสูตรตามเขตพื้นที่ คณะได้้ ใช้รหัสอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานในระบบฐานข้อมูลตามรหัสมาตรฐาน อ้างอิงจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ตามความ เหมาะสม สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตร กลุ่มวิชา ISCED ที่บุคลากรเรียนจบการศึกษา สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรที่ศึกษาและ กลุ่มสาขาวิชาเอก สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยวิชาที่สอน อาจารย์ ประจำ�หลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระบบงานนักศึกษา โดยระบบสามารถทำ�งานได้ดังต่อไปนี้ ระบบสามารถแสดง ข้อมูลทะเบียนนักศึกษาประกอบด้วย ข้อมูลส่วน ตัว และนำ�เข้าข้อมูลจากสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย ข้อมูลที่นำ�เข้าตามที่สกอ.กำ�หนดไว้ ระบบสามารถจัดการข้อมูลเชิงประวัติของนักศึกษาประกอบด้วย การ เข้ารับการศึกษาวิชาทหาร การเป็นนักกีฬา การได้รับทุนการศึกษา ความผิดและโทษทางวินัย กิจกรรมนักศึกษา ความดี/รางวัล การฝึก อบรมดูงาน


23

ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลโดยมีการใช้รหัสอ้างอิงที่เป็น มาตรฐานข้อมูลตามรหัสมาตรฐานอ้างอิงจากสำ�นักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ระบบมีรายงานข้อมูลนักศึกษาจำ�แนกตาม เขตพื้นที่ คณะ สาขาวิชา หลักสูตร และระดับการศึกษา และรายงานสรุปจำ�นวนนักศึกษาปัจจุบัน จำ�แนกตามคณะ สาขาวิชา สถานะ และระดับการศึกษา

ระบบงานวิจัย โดยระบบสามารถทำ�งานได้ดังต่อไปนี้ สามารถจัดการข้อมูลโครงการวิจัยประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียด หลักโครงการวิจัยได้ ข้อมูลรายละเอียดทั่วไปโครงการวิจัย หน่วยงาน บริหารโครงการ รายชื่อนักวิจัยในโครงการ งบประมาณ การส่งเงิน สมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัย การได้รับรางวัล การจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา เอกสารประกอบโครงการวิจัย สามารถจัดการข้อมูลอ้างอิงของระบบวิจัยประกอบด้วย แหล่งทุนวิจัย ประเภทงานวิจัย หมวดหมู่งานวิจัย สาขาวิชาการได้

สามารถจัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้

มีระบบในการค้นหาโครงการวิจัยได้ตามเงื่อนไขที่กำ�หนด ดังนี้ หน่วย งาน รหัสโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย คำ�สำ�คัญโครงการ (Keyword) ชื่อ-นามสกุล นักวิจัย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยกับฐานข้อมูลบุคลากรได้


24

ระบบงานอาคารสถานที่ โดยระบบสามารถทำ�งานได้ดังต่อไปนี้ สามารถจัดการข้อมูลอาคารสถานที่ พื้นที่ในความดูแลของ มหาวิทยาลัยประกอบด้วย ห้องภายในอาคาร ข้อมูลทั่วไป งบประมาณ ข้อมูลสถาปนิก วิศวกร การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ได้

ระบบงานศิษย์เก่า โดยระบบสามารถทำ�งานได้ดังต่อไปนี้ สามารถจัดการข้อมูลศิษย์เก่าประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประวัติการทำ�งาน ประวัติการศึกษาต่อ การได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น การดำ�รงตำ�แหน่งทางสังคม การบริจาคสิ่งของหรือทุนทรัพย์ให้แก่มหา วิทยาลัยฯได้ เบอร์โทรติดต่อ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 053-921444 กลุ่มงานบริหาร : 5302,1630 กลุ่มงานระบบสารสนเทศ : 5303 กลุ่มงานระบบเครือข่าย : 5304,1610 กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย : 5305,5306,1623 กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ : 5307

กลุ่มงานฝึกอบรม : 5308 สายด่วน Tell me more : 1624


25

ARIT RMUTL NEWS 2  

วารสารออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำเดือน มีนาคม 2556 (March,2013)

ARIT RMUTL NEWS 2  

วารสารออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำเดือน มีนาคม 2556 (March,2013)

Advertisement