Page 13

ke̳ee Jees efove efHeÀj ueewì Dee³eWies? =ye´ïeekegÀceej megYee<e, %eeve mejesJej (Deeyet HeJe&le)

keÀYeer Jees 1983 kesÀ efove ³eeo Deeles

Deelee Deewj legjvle efHekeÀefvekeÀ keÀe He´esie´ece yeve peelee~ oeoerpeer HeermeHeeke&À ceW ceOegyeve efveJeeefme³eeW kesÀ meeLe efke´ÀkesÀì, yes[efcevìve, Kees - Kees , ceìkeÀe leesæ[, jeme, Yebieæ[e Deeefo meye KesueeW, ve=l³eeW ceW Yeeie uesleer Leer~ pewmes ner oeoerpeer HeermeHeeke&À ceW HengB®e peeleer, njskeÀ ìerce keÀe ceve neslee, oeoerpeer nceejs Heeme Dee³eW~ me®eceg®e, oeoerpeer nj ìerce kesÀ meeLe meefcceefuele nes peeleer Deewj meYeer ceW Flevee Gcebie-Glmeen Deelee pees DeHeves DeeHe keÀes Yetue peeles Les~ mJeie& Dee jne nw...., oeoerpeer keÀe yengle efHe´³e Kesue Lee~ mejuelee keÀer cetjle SkeÀ yeej keÀer yeele nw, oeoerpeer keÀneR mesJee Hej ie³eer Leer~ peye Denceoeyeeo mes JeeHeme Dee jner Leer lees jemles ceW GvekeÀer Decyesme[j ieeæ[er Kejeye nes ieF&~ leye HeÀesve keÀer Fleveer megefJeOee veneR Leer~ oeoerpeer Je GvekesÀ meeefLe³eeW ves JeneR SkeÀ Hesæ[ kesÀ veer®es oes Iebìs Fvlepeej efkeÀ³ee~ yeeo ceW Deeyet keÀer SkeÀ ieeæ[er oeoer peer keÀes osKekeÀj ©keÀ ie³eer~ oeoer peer keÀes Hetíe, oeoer peer, ieeæ[er Kejeye ngF& nw, lees cegPes mesJee keÀe

nQ, ceveceesefnveer oeroer peer, peevekeÀer oeoer peer, ®ebêceefCe oeoer peer, ceveesnj oeoer peer, MeevleeceefCe oeoer peer, jleveceesefnveer oeoer peer, DeeveboefkeÀMeesj oeoe peer, efJeMJejleve oeoe peer, ®evêneme oeoe peer, peieoerMe YeeF& peer, efveJezj YeeF& peer, ye=peceesnve YeeF& peer, jcesMe YeeF& peer pewmeer ceneve nefmle³eeB DeesceMeeefvle YeJeve DeJemej oes vee, ceQ DeeHekeÀes HengB®eelee ntB~ ceW Deeies keÀer HebefkeÌle ceW yewþles Les Deewj Henues lees oeoerpeer ves meskeÀC[ Yej nceejer H³eejer He´keÀeMeceefCe oeoer peer efJe®eej efkeÀ³ee efHeÀj `yeeyee ves ner ³en yengle ner efvejeues Devoepe ceW cegjueer ieeæ[er Yespeer nw', ³en mecePe mJeerke=Àefle oer megveeves keÀe Deevebo uesleer Je osleer Leer, Gme lees Jen YeeF& yengle KegMe ngDee~ Fleveer Devoepe keÀe JeCe&ve keÀjvee yeæ[e keÀefþve yeæ[er mebmLee keÀer He´MeeefmekeÀe nesves kesÀ nw~ ke̳ee Jees DeueewefkeÀkeÀ megKe Lee! oeoer yeeo Yeer GvekesÀ Devoj Fleveer mejuelee peer jmeYejer cegjueer megveeleer jnW Deewj nce Leer efkeÀ keÀesF& yeele keÀnveer nesleer lees meYeer megveles jnW, Ssmee efoue keÀjlee Lee~ keÀnleer Leer , Ssmee oeoer keÀe efJe®eej nw, mesJee kesÀ keÀejCe keÀYeer cegjueer kesÀ yeer®e ceW oeoer ves keÀne nw.... pewmes efkeÀ ceQ-Heve mes Gþvee Heæ[lee Lee uesefkeÀve ceve meeje efyeukegÀue otj Leer oeoer peer~ mece³e ne@ue ceW ner ueiee jnlee Lee~ SkeÀ-SkeÀ keÀe efJeMes<e O³eeve efKeueeæ[er-Heve nj Je<e& yeeyee keÀs DeJelejCe keÀs mece³e Kesue keÀe veece megveles ner meyekeÀes mes Henues meYeer ekfeÀ®eve JeeueeW keÀs meeLe efkeÀlevee De®íe ueielee nw FmeefueS lees yeþwkeÀj, GvekeÀer yeeleW mevgekeÀj GvnW Deelfe oeoerpeer ves HeermeHeeke&À DeHeves neLeeW mes DeeJeM³ekeÀ ®eepreeW keÀer meegJfeOee olseer Lee~r mebJeeje Lee~ yeeyee kesÀ HeefJe$e, ceneve, YeC[ejs keÀer meHeÀeF,& meHeÀsoer Deeeof H³eejs ye®®es Deewj keÀneR Kesueves pee³eW keÀjeves keÀe evfeoMxe olseer Lee~r DeueieFmemes lees De®íe nw DeHevee keÀesF& mLeeve Deueie eJfeYeeieeW keÀe ®ekekÌeÀj ueieekeÀj nes FmeefueS ceevees HeermeHeeke&À keÀe efvecee&Ce meyekeÀer DeeJeM³ekeÀleeDeeW Hej O³eeve olseer ngDee~ HeermeHeeke&À keÀe veece uesles ner Lee~r keÀeFs& yeecreej nelsee lees oeoepreer keÀe oeoerpeer kesÀ Devoj Gcebie-Glmeen 15 Deiemle 2013 DeHevee Ëo³e Hejceelcee keÀes osves mes keÀYeer Yeer neì& DeìwkeÀ veneR nes mekeÀlee

Gyanamrit august 2013  
Gyanamrit august 2013  
Advertisement