Page 1


Æupanijski glasnik Sluæbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske æupanije Broj 7 - GODINA XII

Bjelovar, 23. oæujka 2005.

ÆUPANIJSKO POGAVARSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE

17. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 46. sjednici odræanoj dana 21. oæujka 2005 godine donijelo je ODLUKU o subvencijoniranju nabave kvalitetnih loznih sadnica u Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji za 2005. godinu »lanak 1. Ovom Odlukom utvruje se opÊi uvjeti, prava i obveze korisnika subvencije za nabavu kvalitetnih loznih sadnica, sa ciljem poveÊanja povrπina pod vinogradima, poboljπanja sortnog sastava vinograda, poveÊanja kvalitete proizvodnje groæa i vina na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 2. Subvencijom Êe biti obuhvaÊene iskljuËivo preroruËene sorte vinove loze odreene Pravilnikom o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (“Narodne novine” broj 159/04) za vinogradarske podregije na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije. Subvencionirat Êe se cijena certificiranog sadnog materijala u iznosu 4,00 kune po loznom cijepu.

ISSN 1331-3819

»lanak 3. Pravo na subvencioniranje imaju poljoprivredni proizvoaËi, vinogradari udruæeni u udruge i zadruge s podruËja Bjelovarsko-bilogorske æupanije. Udruge, odnosno zadruge iz stavka 1. Ëlanka 3. ove Odluke sklapaju s Bjelovarsko-bilogorskom æupanijom Ugovor o subvencioniranju nabave kvalitetnih loznih sadnica. »lanak 4. Iznos subvencije odredit Êe se sukladno Ëlanku 2. i dostavljenim predraËunima za sadni materijal koji nabavljaju za proizvoaËe. PredraËuni se dostavljaju u Upravni odjel za poljoprivredu. Bjelovarsko-bilogorska æupanija, udruga/zadruga i proizvoaË ili ovlaπteni distributer sadnog materijala sklapaju Ugovor o ustupanju potraæivanja - cesiju temeljem koje Êe biti izvrπeno plaÊanjem subvencioniranog dijela cijene sadnog materijala iz Ëlanka 2. ove Odluke proizvoaËu ili ovlaπtenom distributeru navedenog sadnog materijala. »lanak 5. Sredstva za namjenu iz Ëlanka 1. ove Odluke osigurani su u ProraËunu Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2005. godinu na teret pozicije broj 171 Subvencije u vinogradarstvu i voÊarstvu u iznosu 300.000,00 kuna. »lanak 6. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za poljoprivredu i Upravnom odjelu za financije Bjelovarsko-bilogorske æupanije.


Stranica 2

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 7

»lanak 7.

»lanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

KLASA: 402-01/05-01/22 URBROJ: 2103/1-02-05-1 Bjelovar, 21. oæujak 2005.

KLASA: 402-01/05-01/31 URBROJ: 2103/1-02-05-02 Bjelovar, 21. oæujak 2005. POTPREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Mladen Mohr, dipl. oec, v.r.

POTPREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Mladen Mohr, dipl. oec, v.r.

18. Na temelju Ëlanka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01 i 60/01) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 46. sjednici odræanoj dana 21. oæujka 2005. godine donijelo je ODLUKU o otpisu osnovnih sredstava - raËunalne opreme

Bjelovarsko-bilogorska æupanija otpisuje sljedeÊa osnovna sredstva - raËunalnu opremu koja je bila na koriπtenju u Uredima dræavne uprave u Bjelovarskobilogorskoj æupaniji Bjelovar kako slijedi:

010128 010130 010005 010118 010410 010111 010596 010308 010412 010358

Printer Printer Printer PC PC PC PC PC PC Modem

UKUPNO:

Nabavna vrijednost 2.594,40 kn 2.431,41 kn 2.557,60 kn 15.570,08 kn 12.920,40 kn 10.646,24 kn 9.940,00 kn 9.302,00 kn 12.920,40 kn 1.075,98 kn

Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 46. sjednici odræanoj dana 21. oæujka 2005. godine donijelo je ODLUKU o dodjeli sredstava Osnovnoj πkoli Primoπten za nabavu dva raËunala »lanak 1.

»lanak 1.

Inv. broj opis OS

19.

Sadaπnja Ispravak vrijednost vrijednost na dan 1.1.2005. 2.594,40 kn 2.431,41 kn 2.557,60 kn 15.570,08 kn 12.920,40 kn 10.646,24 kn 9.940,00 kn 9.302,00 kn 12.920,40 kn 1.075,98 kn

0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

79.958,51 kn 79.958,51 kn

0,00 kn

»lanak 2. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za financije Bjelovarsko-bilogorske æupanije.

Ovom Odlukom osiguravaju se sredstva Osnovnoj πkoli Primoπten za nabavu dva raËunala. »lanak 2. Sredstva za namjenu iz Ëlanka 1. ove Odluke osiguravaju se u iznosu os 12.709,45 kuna (slovima: dvanaesttisuÊasedamstodevet kuna i Ëetrdesetpet lipa) i isplatit Êe se na teret razdjel 02, Glava 1, Program Nepredvieni rashodi do visine proraËunske priËuve, Redni broj pozicije 013, Konto 38511. »lanak 3. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za financije Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 402-01/05-01/34 URBROJ: 2103/1-02-05-1 Bjelovar, 21. oæujak 2005. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur, v.r.


Broj 7

ÆUPANIJSKI GLASNIK

20. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 46. sjednici odræanoj dana 21. oæujka 2005. godine donijelo je ODLUKU o dodjeli sredstava Ministarstvu pravosua Upravi za zatvorski sustav - Zatvoru u Bjelovaru za adaptaciju sanitarnih Ëvorova »lanak 1. Ovom Odlukom dodjeljuju se sredstava Ministarstvu pravosua - Upravi za zatvorski sustav - Zatvoru u Bjelovaru za adaptaciju sanitarnih Ëvorova. »lanak 2. Sredstva za namjenu iz Ëlanka 1. ove Odluke osiguravaju se u iznosu os 20.000,00 kuna (slovima: dvadesettisuÊa kuna) i isplatit Êe se na teret ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2005. godinu na teret konta 38119 Ostale tekuÊe donacije - Program poboljπanja uvjeta rada pravosudnih organa. »lanak 3. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za financije Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 402-01/05-01/42 URBROJ: 2103/1-02-05-02 Bjelovar, 21. oæujak 2005. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur, v.r.

21. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 46. sjednici odræanoj dana 21. oæujka 2005. godine donijelo je sljedeÊi ZAKLJU»AK o davanju suglasnosti za rekonstrukciju i opremanje bolniËke kuhinje u Specialnoj bolnici “Daruvarske toplice” »lanak 1. Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeÊa

Stranica 3

Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju “Daruvarske toplice” za rekonstrukciju i opremanje bolniËke kuhinje u vrijednosti od 4.000.000,00 kuna. »lanak 2. Financiranje pripremnih radova i rekonstrukcija i opremanje bolniËke kuhinje u “Daruvarskim toplicama” financirat Êe se iz sredstava utvrenih Odlukom o kriterijima, mjerilima, naËinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, vlastitih sredstava (kreditiranje izvoaËa) i eventualne potpore Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. »lanak 3. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana od donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 510-06/05-01/1 URBROJ: 2103/1-02-05-1 Bjelovar, 21. oæujak 2005. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur, v.r.

22. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01), Ëlanka 37. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o srednjem πkolstvu (“Narodne novine” broj 59/01.) i Ëlanka 58. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” 76/93. i 29/97.). Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 46. sjednici odræanoj dana 21. oæujka 2005. godine donijelo je ZAKLJU»AK o davanju suglasnosti na pokretanje postupka za osnivanje srednje glazbene πkole Brune Bjelinskog u Daruvaru I. Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje suglasnost Osnovnoj glazbenoj πkoli Brune Bjelinskog u Daruvaru za pokretanje postupka za osnivanje glazbene πkole. II. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 602-03/04-01/17 URBROJ: 2103/1-05-01-2 Bjelovar, 21. oæujak 2005. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur, v.r.


Stranica 4

ÆUPANIJSKI GLASNIK

23. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01), Ëlanka 37. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o srednjem πkolstvu (“Narodne novine” broj 59/01.) i Ëlanka 58. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” 76/93. i 29/97.). Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 46. sjednici odræanoj dana 21. oæujka 2005. godine donijelo je ZAKLJU»AK o davanju suglasnosti TehniËkoj πkoli Daruvar za nabavu osnovnog sredstva - teretnog automobila

poslovanja πkole, za rjeπavanje imovinskopravnih odnosa, lokacijsku i graevinsku dozvolu, za dogradnju prostorija za pomoÊno-tehniËko osoblje te za ureenje prilaza k moru u Odmaraliπtu Tkon. III. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana od donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 602-02/05-01/09 URBROJ: 2103/1-02-05-2 Bjelovar, 21. oæujak 2005. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur, v.r.

I. Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje suglasnost TehniËkoj πkoli Daruvar za nabavku osnovnog sredstva - teretnog automobila, koji zadovoljava uvjete za osposobljavanje uËenika za upravljanje motornim vozilom C kategorije II. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 602-03/05-01/02 URBROJ: 2103/1-02-05-01 Bjelovar, 21. oæujak 2005. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur, v.r.

Broj 7

25. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 46. sjednici odræanoj dana 21. oæujka 2005. godine donijelo je ZAKLJU»AK o davanju suglasnosti Osnovnoj πkoli Vladimira Nazora u Daruvaru za troπenje viπka prihoda iz 2004. godine I.

24. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 46. sjednici odræanoj dana 21. oæujka 2005. godine donijelo je ZAKLJU»AK o davanju suglasnosti Osnovnoj πkoli Deæanovac za troπenje viπka prihoda iz 2004. godine I. Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje suglasnost Osnovnoj πkoli Deæanovac za utroπak viπka prihoda iz 2004. godine koji je iskazan u svoti 130.691,89 kuna. II. Sredstva iz toËke I. mogu se utroπiti za pokriÊe manjka prihoda od nefinancijske imovine redovnog

Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje suglasnost Osnovnoj πkoli Vladimira Nazora u Daruvaru za utroπak viπka prihoda iz 2004. godine koji je iskazan u svoti 51.535,75 kuna. II. Sredstva iz toËke I. mogu se utroπiti za pokriÊe tekuÊih materijala troπkova πkole. III. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana od donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 602-02/05-01/08 URBROJ: 2103/1-02-05-2 Bjelovar, 21. oæujak 2005. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur, v.r.


Broj 7

ÆUPANIJSKI GLASNIK

26. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 46. sjednici odræanoj dana 21. oæujka 2005. godine donijelo je ZAKLJU»AK o davanju suglasnosti »eπkoj osnovnoj πkoli Jan Amosa Komenskog Daruvar za troπenje viπka prihoda iz 2004. godine

Stranica 5

II. Sredstva iz toËke I. mogu se utroπiti za pokriÊe materijalnih troπkova tekuÊeg poslovanja u 2005. godini. III. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana od donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 602-02/05-01/07 URBROJ: 2103/1-02-05-2 Bjelovar, 21. oæujak 2005.

I.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur, v.r.

Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje suglasnost »eπkoj osnovnoj πkoli Jan Amosa Komenskog za utroπak viπka prihoda iz 2004. godine koji je iskazan u svoti 10.955,00 kuna. II. Sredstva iz toËke I. mogu se utroπiti za nabavu kuhinjskih pomagala i za nabavu nastavnog materijala u 2005. godini. III. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana od donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 602-02/05-01/05 URBROJ: 2103/1-02-05-2 Bjelovar, 21. oæujak 2005. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur, v.r.

27. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 46. sjednici odræanoj dana 21. oæujka 2005. godine donijelo je ZAKLJU»AK o davanju suglasnosti Osnovnoj πkoli Slavka Kolara Hercegovac za troπenje viπka prihoda iz 2004. godine I. Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje suglasnost Osnovnoj πkoli Slavka Kolara Hercegovac za utroπak viπka prihoda iz 2004. godine koji je iskazan u svoti 2.915,00 kuna.

28. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 46. sjednici odræanoj dana 21. oæujka 2005. godine donijelo je ZAKLJU»AK o davanju suglasnosti »eπkoj osnovnoj πkoli Josip RuæiËka KonËanica za troπenje viπka prihoda iz 2004. godine I. Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje suglasnost »eπkoj osnovnoj πkoli Josipa RuæiËka KonËanica za utroπak viπka prihoda iz 2004. godine koji je iskazan u svoti 13.890,62 kuna. II. Sredstva iz toËke I. mogu se utroπiti za nabavu didaktiËke opreme za kvalitetnije izvoenje nastave i otplatu rate kredita za vozilo u 2005. godini. III. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana od donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 602-02/05-01/06 URBROJ: 2103/1-02-05-2 Bjelovar, 21. oæujak 2005. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur, v.r.


Stranica 6

ÆUPANIJSKI GLASNIK

29. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 46. sjednici odræanoj dana 21. oæujka 2005. godine donijelo je ZAKLJU»AK o davanju suglasnosti Zavodu za javno zdravstvo o rasporedu prihoda poslovanja iz 2004. godine »lanak 1. Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje suglasnost Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije Æupaniji o rasporedu prihoda poslovanja iz 2004. godine. Ostatak prihoda

Broj 7

poslovanja u svoti 693.170,56 kuna sluæit Êe za nabavu nove medicinske opreme, te za ulaganje-investiranje u objekte Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarskobilogorske æupanije u 2005. godini. »lanak 2. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 510-01/05-01/01 URBROJ: 2103/1-02-05-02 Bjelovar, 21. oæujak 2005. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur, v.r.


Broj 7

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OP∆ INA NOVA RA»A 1. Na temelju Ëlanka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 117/01), i Ëlanku 38. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, Bjelovarskobilogorske æupanije broj 9/01) OpÊinsko poglavarstvo OpÊine Nova RaËa na svojoj 62. sjednici odræanoj dana 14. veljaËe 2005. godine donosi ODLUKU o osnivanju StruËnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema Planu nabave roba i usluga male vrijednosti u 2005. godini »lanak 1. Ovom Odlukom osniva se i imenuje StruËno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave (u nastavku: StruËno povjerenstvo) za nabavu u vrijednosti veÊoj od 20.000,00, a manjoj od 200.000,00 kuna, a prema Planu nabave robe i usluga male vrijednosti. Plan nabave sastavni je dio ove Odluke. »lanak 2. NaruËitelj nabave iz Ëlanka 1. ove Odluke je OpÊina Nova RaËa, Trg S. RadiÊa 56, MB 0440752. Odgovorna osoba naruËitelja je naËelnik opÊine Mato BuriÊ. »lanak 3. Predmet nabave naveden je u toËki 2. pod rednim brojem 2 Plana nabave roba i usluga male vrijednosti za 2005. godinu. NaËin provedbe nabave je javno nadmetanje u otvorenom postupku. »lanak 4. Rok provedbe postupka nabave je 2005. godina, a datum Êe biti odreen u pozivu za nadmetanje. Planirana vrijednost nabave je 200.000,00 kuna. NaËin i uvjeti plaÊanja regulirat Êe se ugovorom. Sredstva za nabavu osigurana su u ProraËunu OpÊine Nova RaËa.

Stranica 7

neovisnih struËnih osoba ili zastupnika koje naruËitelj ovlasti za obavljanje odreenih poslova vezanih za potrebe postupka nabave. StruËne i administrativne poslove za StruËno povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel OpÊine Nova RaËa. »lanak 7. StruËno povjerenstvo odgovorno je za svoj rad naruËitelju. »lanak 8. Ova odluka stupa na snagu danom objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 404-01/05-01/01 URBROJ: 2103/04-03-05-2 Nova RaËa, 14. veljaËe 2005. PREDSJEDNIK OP∆INSKOG POGLAVARSTVA Mato BuriÊ, v.r.

2. Na temelju Ëlanka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 117/01), i Ëlanku 38. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, Bjelovarskobilogorske æupanije broj 9/01) OpÊinsko poglavarstvo OpÊine Nova RaËa na svojoj 62. sjednici odræanoj dana 14. veljaËe 2005. godine donosi ODLUKU o osnivanju StruËnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema Planu nabave roba i usluga velike vrijednosti u 2005. godini »lanak 1. Ovom Odlukom osniva se i imenuje StruËno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave (u nastavku: StruËno povjerenstvo) za nabavu u vrijednosti jednakoj ili veÊoj od 200.000,00, a prema Planu nabave robe i usluga velike vrijednosti. Plan nabave sastavni je dio ove Odluke.

»lanak 5. U struËno povjerenstvo imenuju se: - Pavao Bajs, za voditelja - prodavaË u mirovini - Mato BuriÊ, za Ëlana - vozaË - Adolf Æager, za Ëlana - ekonomist - Mato Mraz, za Ëlana - poljoprivrednik - Franjo Pal, za Ëlana - privatni poduzetnik.

»lanak 2. NaruËitelj nabave iz Ëlanka 1. ove Odluke je OpÊina Nova RaËa, Trg S. RadiÊa 56, MB 0440752. Odgovorna osoba naruËitelja je naËelnik opÊine Mato BuriÊ.

»lanak 6. StruËno povjerenstvo priprema i provodi posatupak nabave, usmjerava rad struËnih sluæbi naruËitelja,

»lanak 3. Predmet nabave naveden je u toËki 2. pod redni mbrojem 2 Plana nabave roba i usluga velike vrijednosti za 2005. godinu.


Stranica 8

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 7

NaËin provedbe nabave je javno nadmetanje u otvorenom postupku.

PLAN NABAVE roba i usluga velike vrijednosti za 2005. godinu

»lanak 4. Rok provedbe postupka nabave je 2005. godina, a datum Êe biti odreen u pozivu za nadmetanje. Planirana vrijednost nabave je 500.000,00 kuna. NaËin i uvjeti plaÊanja regulirat Êe se ugovorom. Sredstva za nabavu osigurana su u ProraËunu OpÊine Nova RaËa.

I. OpÊinsko poglavarstvo donosi Plan nabave roba, radova i usluga velike vrijednosti za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) za Ëiju realizaciju su sredstva planirana u ProraËunu OpÊine Nova RaËa za 2005. godinu (“Æupanijski glasnik” Bjelovarskobilogorske æupanije broj 13/04 ).

»lanak 5.

II.

U struËno povjerenstvo imenuju se: - Pavao Bajs, za voditelja - prodavaË u mirovini - Mato BuriÊ, za Ëlana - vozaË - Adolf Æager, za Ëlana - ekonomist - Mato Mraz, za Ëlana - poljoprivrednik - Franjo Pal, za Ëlana - privatni poduzetnik.

U Planu nabave navode se projekti i planirana vrijednost nabave, kako slijedi: 1. Izgradnja mjesnog doma Tociljevac 200.000,00 kn 2. Izgradnja mrtvaËnice u Novoj RaËi 300.000,00 kn

»lanak 6. StruËno povjerenstvo priprema i provodi posatupak nabave, usmjerava rad struËnih sluæbi naruËitelja, neovisnih struËnih osoba ili zastupnika koje naruËitelj ovlasti za obavljanje odreenih poslova vezanih za potrebe postupka nabave. StruËne i administrativne poslove za StruËno povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel OpÊine Nova RaËa.

III. Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u “Æupanijskom glasniku” Bjelovarsko-bilogorske æupanije, a primjenjuje se od 01. sijeËnja 2005. godine. KLASA: 404-01/05-01/01 URBROJ: 2103/04-03-05-1 Nova RaËa,14. veljaËe 2005. PREDSJEDNIK OP∆INSKOG POGLAVARSTVA Mato BuriÊ, v.r.

»lanak 7. StruËno povjerenstvo odgovorno je za svoj rad naruËitelju. »lanak 8. Ova odluka stupa na snagu danom objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 404-01/05-01/01 URBROJ: 2103/04-03-05-2 Nova RaËa, 14. veljaËe 2005. PREDSJEDNIK OP∆INSKOG POGLAVARSTVA Mato BuriÊ, v.r.

3. Na temelju Ëlanka 14. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 117/01), i Ëlanka 38. Statuta OpÊine Nova RaËa “Æupanijski glasnik” bjelovarskobilogorske æupanije broj 9/01), OpÊinsko poglavarstvo OpÊine Nova RaËa na svojoj 62. sjednici odræanoj dana 14. veljaËe 2005. godine donosi

4. Na temelju Ëlanka 14. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 117/01), i Ëlanka 38. Statuta OpÊine Nova Rala “Æupanijski glasnik” bjelovarskobilogorske æupanije broj 9/01), OpÊinsko poglavarstvo OpÊine Nova RaËa na svojoj 62. sjednici odræanoj dana 14. veljaËe 2005. godine donosi PLAN NABAVE roba i usluga male vrijednosti za 2005. godinu I. OpÊinsko poglavarstvo donosi Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) za Ëiju realizaciju su sredstva planirana u ProraËunu OpÊine Nova RaËa za 2005. godinu (“Æupanijski glasnik” Bjelovarskobilogorske æupanije broj 13/04). II. U Planu nabave navode se projekti i planirana vrijednost nabave kako slijedi:


Broj 7

ÆUPANIJSKI GLASNIK

1. Kamen za nasipavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na podruËju opÊine 1.200 t 50.000,00 kn 2. Intelektualne usluge - projektna dokumentacija 150.000,00 kn

6. Na temelju Ëlanka 46. stavak 3. Zakona o proraËunu (“Narodne novine” broj 96/03) i Ëlanka 3. ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2004. godinu (“Æupanijski glasnik” Bjelovarsko-bilogorske æupanije broj 14/03), predsjednik OpÊinskog poglavarstva p o d n o s i

III. Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u „Æupanijskom glasniku“ Bjelovarsko-bilogorske æupanije, a primjenjuje se od 01. sijeËnja 2005. godine. KLASA: 404-01/05-01/02 URBROJ: 2103/04-03-05-1 Nova RaËa,14. veljaËe 2005. PREDSJEDNIK OP∆INSKOG POGLAVARSTVA Mato BuriÊ, v.r.

5. Na temelju Ëlanka 46. stavak 3. Zakona o proraËunu (“Narodne novine” broj 96/03) te Ëlanka 3. ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2004. godinu (“Æupanijski glasnik” Bjelovarsko-bilogorske æupanije broj 14/03), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 27. sjednici odræanoj dana 7. oæujka 2005. godine donosi

IZVJE©∆ E o troπenju sredstava proraËunske zalihe za 2004. godinu U razdoblju od 1. sijeËnja do 31. prosinca 2004. godine predviena sredstva u ProraËunu OpÊine Nova RaËa za nepredviene rashode do visine proraËunske zalihe na raËunu 385110 planirana su u iznosu 15.000,00 kuna. Utroπeno je 14.772,44 za sljedeÊe namjene: - 9.112,45 kuna - povrat za zakup zemlje Marin MarinkoviÊ, Sasovac - 5.659,99 kuna - za sahranu dekana Josipa Kopjara KLASA: 402-01/05-01/03 UR.BROJ: 2103/04-03-05-1 Nova RaËa, 14. veljaËe 2005. OP∆INSKO POGLAVARSTVO OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG POGLAVARSTVA Mato BuriÊ, v.r.

ODLUKU o usvajanju IzvjeπÊa o troπenju sredstava proraËunske zalihe »lanak 1. Usvaja se IzvjeπÊe o troπenju sredstava proraËunske zalihe ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2004. godinu, koje je podnio predsjednik OpÊinskog poglavarstva. »lanak 2. IzvjeπÊe iz Ëlanka 1. sastavni je dio ove Odluke. »lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Æupanijskom glasniku” Bjelovarsko-bilogorske æupanije. KLASA: 402-01/05-01/03 UR.BROJ: 2103/04-02-05-2 Nova RaËa, 7. oæujka 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A Æeljko BiπÊan, v.r.

Stranica 9

7. Na temelju Naputka Ministra poljoprivrede, πumarstva i vodnoga gospodarstva, u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u upisnik poljoprivrednih gospodarstava (“Narodne novine” broj 14/05) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” Bjelovarsko-bilogorske æupanije broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na svojoj 27. sjednici odræanoj 7. oæujka 2005. godine donijelo je ODLUKU o visini jednogodiπnje naknade za koriπtenje poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu RH na podruËju opÊine Nova RaËa »lanak 1. Za jesensku sjetvu 2004. godine i proljetnu sjetvu 2005. godine, OpÊinsko poglavarstvo OpÊine Nova RaËa izdavat Êe potvrde korisnicima poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu RH zakljuËno sa 25. oæujkom 2005. godine, a iste Êe sluæiti kao privremeni dokument za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, obrtnika, trgovaËkih druπtava i zadruga.


Stranica 10

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 2. Tako izdane potvrde vrijedit Êe do skidanja, odnosno ubiranja kultura iz jesenske sjetve 2004. i proljetne sjetve 2005. godine. »lanak 3. Poljoprivredna gospodarstva koja koriste poljoprivredno zemljiπte sukladno navedenom Naputku, duæna su za koriπtenje istog platiti naknadu u sljedeÊem iznosu: - za 1 ha oranice 420,00 kuna - za 1 ha livade 250,00 kuna »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 320-01/05-01/02 UR.BROJ: 2103/04-02/05-2 Nova RaËa, 4. oËujka 2005. PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A Æeljko BiπÊan, v.r.

8. Na temelju Ëlanka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” Bjelovarsko-bilogorske æupanije broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 27. sjednici odræanoj 7. oæujka 2005. godine donosi PROGRAM socijalno-zdravstvenih potreba opÊine Nova RaËa za 2005. godinu

Broj 7

A) - pomoÊi za podmirenje troπkova stanovanja socijalno ugroæenih mjeπtana koji ispunjavaju uvjete i kriterije iz Zakona o socijalnoj skrbi i drugih propisa - financiranje sahrane osoba koja nemaju bliskih srodnika - participacija prijevoza u æeljezniËkom prometu B) JEDNOKRATNE NOV»ANE POMO∆I: 1. obiteljima s troje ili viπe djece Ëiji roditelji su nezaposleni ili su uposleni, a mjeseËno ne dobivaju plaÊu, 2. sufinanciranje πkolovanja nadarenih uËenika i studenata putem stipendija, 3. pomoÊ u lijeËenju oboljelih od teπkih neizljeËivih bolesti C) OSTALI OBLICI POMO∆I: - pomoÊ za sufinanciranje programa odgoja djece s teπkoËama u razvoju - sufinanciranje rada male πkole i sliËno Socijalna pomoÊ ostvaruje se u novcu ili naravi (higijenske potrepπtine, odjeÊa i obuÊa darovana po organizaciji Crvenog kriæa i solidarnim akcijama stanovniπtva). »lanak 3. Ostvarivanje prava prikljuËaka na komunalnu infrastrukturu opÊine osigurava se stopostotnim invalidima domovinskog rata i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.

1. UVODNE ODREDBE

»lanak 4. Sredstva socijalne skrbi ne mogu se dodjeljivati za saniranje posljedica elementarnih nepogoda.

»lanak 1. Ovim Programom utvruje se raspodjela sredstava ProraËuna OpÊine Nova RaËa predvienih za socijalnu skrb, raspodjela sredstava predvienih za socijalnu skrb prema njihovoj namjeni i s obzirom na korisnike, kriteriji za raspodjelu sredstava socijalne skrbi, te nadleæna tijela koja odluËuju o dodjeli sredstava socijalne skrbi i naËinu odluËivanja. Pravo ostvarivanja po osnovama socijalne skrbi moæe ostvarivati osoba ako je dræavljanin Republike Hrvatske i ima prebivaliπte na podruËju OpÊine Nova RaËa.

»lanak 5. Osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne sigurnosti utvruje se Uredbom Vlade Republike Hrvatske. Pravo na pomoÊ navedenu u ovom Programu imaju obitelji Ëiji ukupan prihod ne prelazi iznos iz Uredbe Vlade mjeseËno po Ëlanu domaÊinstva. »lanak 6. Koriπtenje socijalne pomoÊi temeljem odredaba Zakona o socijalnoj skrbi za koje nadleæan Centar za socijalnu skrb, ne moæe biti preprekom ostvarivanja prava temeljem ovog Programa.

2. OBLICI SOCIJALNO ZDRAVSTVENIH POTREBA I POMO∆ I

3. SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

»lanak 2. Sredstva ProraËuna OpÊine Nova RaËa koristit Êe se iskljuËivo za:

»lanak 7. Ukupno planirana sredstva u ProraËunu OpÊine Nova RaËa za 2005. godinu za ostvarenje oblika pomoÊi


Broj 7

ÆUPANIJSKI GLASNIK

navedenih u Ëlanku 2. ovog Programa iznose 44.000,00 kuna.

4. OPSEG I NA»IN OSTVARENJA POMO∆ I

Stranica 11

9. Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” Bjelovarsko-bilogorske æupanije broj 9/01), te ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2004. godinu, OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 27. sjednici odræanoj 7. oæujka 2005. godine donosi

»lanak 8. Sve pomoÊi koje se ostvaruju na temelju ovoga Programa su nepovratne i nemaju trajni karakter, osim ako pojedinaËnim rjeπenjem o odobravanju pomoÊi nije izriËito rijeπeno drugaËije. »lanak 9. OpÊina Nova RaËa moæe preuzeti obvezu smjeπtaja osoba u neku od ustanova socijalne zaπtite ako te osobe prenesu u vlasniπtvo opÊine svoju imovinu. »lanak 10. Pravo na pomoÊ navedenu u ovom Programu ostvaruje se podnoπenjem pismene zamolbe, Jedinstvenom upravnom odjelu OpÊine Nova RaËa. Podnositelj zamolbe duæan je priloæiti sva uvjerenja kojima Êe dokazati da udovoljava uvjetima iz ovog Programa: - zadnji odrezak od mirovine, - potvrdu o visini plaÊe, - uvjerenje o redovnom πkolovanju, - lijeËniËko uvjerenje, - smrtni list, - te druge dokaze koje zatraæi nadleæni odjel (JUO) ovisno o vrsti socijalne pomoÊi koja se traæi. Za provedbu ovoga Programa zaduæuje se OpÊinsko poglavarstvo ili tijelo koje ono za to ovlasti.

5. ZAVR©NE ODREDBE »lanak 11. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Æupanijskom glasniku” . KLASA: 550-01/05-01/02 UR.BROJ: 2103/04-02-05-1 Nova RaËa, 7. oæujka 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A Æeljko BiπÊan, v.r.

PROGRAM javnih potreba u druπtvenim djelatnostima na podruËju opÊine Nova RaËa za 2005. godinu I. Program javnih potreba u druπtvenim djelatnostima na podruËju OpÊine Nova RaËa za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Program). Utvruju se aktivnosti i nositelji druπtvenih djelatnosti na podruËju OpÊine Nova RaËa za 2005. godinu. II. Javne potrebe u druπtvenim djelatnostima na podruËju OpÊine Nova RaËa ostvaruju se preko Jedinstvenog upravnog odjela OpÊine Nova RaËa. III. Financiranje javnih potreba u druπtvenim djelatnostima iz ProraËuna osigurava se u ProraËunu OpÊine Nova RaËa u iznosu 298.000,00 kuna. 1. SREDSTVA ZA KULTURU a) KUU “Ivan vitez Trnski” Nova RaËa b) KUD MeuraËa c) Vjerske zajednice d) Ostale udruge

30.000,00 kn 5.000,00 kn 5.000,00 kn 18.000,00 kn

2. SREDSTVA ZA OBRAZOVANJE a) Narodna knjiænica “Petar PreradoviÊ” 100.000,00 kn b) Darovi povodom Sv. Nikole 15.000,00 kn 3. SREDSTVA ZA ©PORT I TEHNI»KU KULTURU Sredstva su namijenjena financiranju πportskih djelatnosti registriranih πportskih Udruga koje promiÊu πport, za prigodne πportske manifestacije i sufinanciranje troπkova natjecanja i opreme. a) NK „TRNSKI“ Nova RaËa b) NK „BEDENIK“ Bedenik c) RibiËke udruge d) Moto classic club e) Klub mladih tehniËara Nova RaËa

40.000,00 kn 10.000,00 kn 5.000,00 kn 10.000,00 kn 3.000,00 kn

4. SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO a) Hrvatski crveni kriæ 2.000,00 kn


Stranica 12

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Sredstva su namijenjena socijalno ugroæenim i ostalim graanima u iznenadnim æivotnim neprilikama za poboljπanje njihovog socijalnog stanja te za poboljπanje zdravstvenih usluga na podruËju OpÊine Nova RaËa. 5. TEKUÊE DONACIJE - OSTALO a) Vatrogasna zajednica b) Nacionalne manjine c) Zaπtita spolova

40.000,00 kn 3.000,00 kn 2.000,00 kn

6. SREDSTVA ZA RAD POLITI»KIH STRANAKA a) Hrvatska seljaËka stranka b) Hrvatska demokratska zajednica c) Hrvatska socijalno liberalna stranka d) Socijal demokratska partija e) Hrvatska narodna stranka Sredstva su namijenjena za rad politiËkih stranaka u OpÊinskom vijeÊu OpÊine Nova RaËa. 10.000,00 kn IV. Sredstva za javne potrebe u druπtvenim djelatnostima utvrena ovim Programom uplaÊivat Êe se na raËune korisnicima mjeseËno po postotku punjenja proraËuna. Ako se u ProraËunu neÊe ostvarivati planirani prihodi, sredstva iz stavka 1. ovog Ëlanka uplaÊivat Êe se prema moguÊnostima ProraËuna. Nalog za izvrπenje po ovom Programu daje opÊinski naËelnik u cijelosti, koji je duæan po isteku godine podnijeti izvjeπÊe o izvrπenju Programa OpÊinskom vijeÊu. V. U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe u druπtvenim djelatnostima, utvrenim ovim Programom, preraspodjela planiranih sredstava dozvoljena je izmeu pojedinih korisnika ukoliko za to postoji potreba i ako to odredi OpÊinsko vijeÊe. VI. Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Æupanijskom glasniku“. KLASA: 600-01/05-01/03 UR.BROJ: 2103/04-02-05-1 Nova RaËa, 7. oæujka 2005.

Broj 7

10. Na temelju Ëlanka 22. i 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu, (“Narodne novine” 26/03) te Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” Bjelovarsko-bilogorske æupanije broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 27. sjednici odræanoj 7. oæujka 2005. godine donosi PROGRAM odræavanja komunalne infrastrukture opÊine Nova RaËa za 2005. godinu I. Ovim Programom odræavanja komunalne infrastrukture planiraju se sljedeÊi prihodi za komunalnu djelatnost: 1. 2. 3. 4.

Komunalna naknada u 2005. godini Komunalni doprinos ©umski doprinos Participacija za prikljuËak na komunalnu infrastrukruru 5. Naknade od koncesija (plin, dimnjaËar i ostalo) 6. Kapitalne potpore iz æupanijskog proraËuna 7. Sufinanciranje cijene usluga mrtvaËnice Nova RaËa 8. Ostale naknade utvrene OpÊinskom odlukom (javna rasvjeta) 9. Sufinanciranje cijena usluga - asfalt Skadar 10. Ostali prihodi

300.000,00 50.000,00 100.000,00

Ukupno prihodi:

955.000,00

6.000,00 10.000,00 100.000,00 200.000,00 5.000,00 5.000,00 179.000,00

II. Sredstva prihodovana u 2004. godini u OpÊinski proraËun OpÊine Nova RaËa iz prethodnog stavka rasporeuju se za: IZDACI ZA ODRÆAVANJE CESTA

50.000,00

-

15.000,00 25.000,00 5.000,00

Odræavanje cesta i mostova Modernizacija Zimska sluæba Dodatno ulaganje za ureenje poljskih puteva i graba

5.000,00

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A Æeljko BiπÊan, v.r.

IZDACI ZA TEKU∆ E ODRÆAVANJE PARKOVA I JAVNIH ZELENIH POVR©INA - Oprema za odræavanje

10.000,00


Broj 7

ÆUPANIJSKI GLASNIK

IZDACI ZA TEKU∆ E ODRÆAVANJE GRA–EVINSKIH OBJEKATA I JAVNE RASVJETE 205.000,00 - Odræavanje druπtvenih domova - Potroπnja elektriËne energije i tekuÊe odræavanje javne rasvjete

5.000,00 200.000,00

ZA©TITA OKOLI©A I LJUDSTVA

40.000,00

- Vatrogasna zaπtita

40.000,00

KAPITALNA IZGRADNJA

650.000,00

-

300.000,00 200.000,00 50.000,00

Izgradnja mrtvaËnice Izgradnja doma u Tociljevcu Geodetsko katastarske usluge Izgradnja plinovoda, vodovoda, kanalizacije

Stranica 13 ODLUKU o autotaksi prijevozu osoba

I. OP∆ E ODREDBE »lanak 1. Ovom odlukom ureuje se organizacija i naËin obavljanja autotaksi prijevoza, tehniËki i drugi uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila za obavljanje autotaksi prijevoza, naËin formiranja cijena i nadzor nad obavljanjem autotaksi prijevoza osoba. »lanak 2. Autotaksi prijevoz moæe obavljati prijevoznik koji je korisnik koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza, ako ispunjava uvijete propisane zakonom kojim se ureuje prijevoz u cestovnom prometu i ovom Odlukom.

100.000,00 II. KONCESIJA

III. Nalogodavac za izvrπenje ovog Programa je opÊinski naËelnik u cijelosti. IV. O izvrπenju ovog Programa opÊinski naËelnik duæan je podnijeti izvjeπÊe OpÊinskom vijeÊu prilikom podnoπenja zavrπnog raËuna proraËuna za proteklu godinu. V. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku” Bjelovarskobilogorske æupanije. KLASA: 363-01/05-01/04 UR.BROJ: 2103/04-02-05-1 Nova RaËa, 7. oæujka 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A Æeljko BiπÊan, v.r.

11. Na temelju Ëlanka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu, (“Narodne novine” 26/03, 82/04, 178/04) te Ëlanka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine” 178/04) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” Bjelovarskobilogorske æupanije broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 27. sjednici odræanoj 7. oæujka 2005. godine donosi

»lanak 3. Koncesija je odobrenje kojim se autotaksi prijevozniku povjerava obavljanje autotaksi prijevoza osoba na podruËju OpÊine Nova RaËa (u daljnjem tekstu: koncesija). Za podruËje OpÊine Nova RaËa dodjelit Êe se tri (3) koncesije. Koncesiju daje OpÊinsko vijeÊe po naËelu jedna koncesija za jedno vozilo. »lanak 4. Koncesija za obavljanje autotaksai prijevoza daje se na vrijeme od Ëetiri godine. Visinu godiπnje naknade za koncesiju po autotaksi vozilu utvruje OpÊinsko poglavarstvo. »lanak 5. NatjeËaj za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje autotaki prijevoza raspisuje OpÊinsko poglavarstvo. NatjeËaj obavezno sadræi: 1. broj slobodnih koncesija 2. vrijeme na koje se daju koncesije 3. poËetni godiπnji iznos naknade za koncesiju 4. rok za podnoπenje ponuda 5. kome se ponuda podnosi 6. naznaku da je ponuaË duæan priloæiti obrtnicu nadleænog tijela o obavljanju autotaksi prijevoza, odnosno rjeπenje trgovaËkog suda o upisu u sudski registar 7. iznos jamËevine koju treba poloæiti svaki ponuditelj 8. naznaku da ponuaË, koji bi odustao od koncesije, gubi pravo na povrat uplaÊene jamËevine


Stranica 14

ÆUPANIJSKI GLASNIK

9. rok u kojem se mora platiti naknada za koncesiju po svakom vozilu 10. mjesto i vrijeme javnog otvaranja prispjelih ponuda 11. naznaku da se nepotpune ponude neÊe uzimati u obzir 12. druge obavjesti »lanak 6. Ponude za autotaksi koncesiju upuÊuju se OpÊinskom poglavarstvu u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJE»AJ - AUTOTAKSI KONCESIJA - NE OTVARATI”, preporuËenom poπiljkom ili osobno u Jedinstveni upravni odjel OpÊine Nova RaËa. Rok za podnoπenje ponuda je 8 dana od dana objave natjeËaja u dnevnom tisku. »lanak 7. Prispjele ponude javno otvara OpÊinsko poglavarstvo i provjerava da li prijavljeni kandidat ispunjava propisane uvjete. Najpovoljnijom ponudom smatrat Êe se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta natjeËaja, sadræi najniæe iznose cijena usluga autotaksi prijevoza. »lanak 8. U sluËaju da viπe ponuaËa ponudi isti iznos naknade OpÊinsko poglavarstvo utvruje listu prioriteta primjenom kriterija: - odredba Ëlanka 39. Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i Ëlanova njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 94/01) - duljina dosadaπnjeg rada kao autotaksi prijevoznik - duljina prebivaliπta na podruËju Bjelovarskobilogorske æupanije - novije autotaksi vozilo »lanak 9. Odluka o davanju koncesije donosi OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa »lanak 10. O rezultatima izbora pismeno se obavjeπtavaju svi sudionici natjeËaja.

Broj 7

- visinu i naËin plaÊanja naknade za koncesiju - obveze korisnika koncesije - cijenu usluge autotaksi prijevoza (u koju je ukljuËen i iznos PDV-a) - druge uvjete vezane za obavljanje autotaksi prijevoza »lanak 13. Koncesija prestaje: 1. Istekom vremena na koje je koncesija dana 2. Prestanak rada pravne osobe ili smrÊu fiziËke osobe korisnika koncesije 3. Otkazom ugovora o koncesiji 4. Sporazumom stranaka 5. NedoliËnim ponaπanjem korisnika koncesije »lanak 14. Ugovor o koncesiji, OpÊina Êe otkazati u sluËaju: 1. Ako korisnik koncesije u odreenom roku ne poËne s obavljanjem djelatnosti 2. Ako se korisnik koncesije ne pridræava odredaba Zakona, ove Odluke te ugovora o koncesiji 3. Ako autotaksi vozilom za koje je koncesija dana upravlja vozaË koji ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovom Odlukom 4. Ako autotaksi vozilo ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoznik za vlastite potrebe (“Narodne novine brojh 111/03) te ovom Odlukom. U sluËaju otkaza ugovora iz razloga navedenih u stavku 1. ovog Ëlanka, korisnik koncesije nema pravo na naknadu πtete niti na povrat uplaÊenog iznosa naknade za koncesiju. »lanak 15. Korisnik koncesije moæe ugovor o koncesiji otkazati i prije isteka roka na koji mu je koncesija data pod uvjetom da o tome davatelja koncesije obavjesti najmanje tri mjeseca ranije preporuËenim pismom. U sluËaju otkaza ugovora iz stavka 1. ovog Ëlanka korisnik koncesije nema pravo na povrat uplaÊenog iznosa naknade za koncesiju.

III. AUTOTAKSI VOZILA »lanak 11. Na temelju akta OpÊinskog vijeÊa o davanju koncesije sklapa se ugovor izmeu koncisionara i OpÊine Nova RaËa. Ugovor u ime OpÊine Nova RaËa potpisauje naËelnik. »lanak 12. Ugovora o davanju koncesije sadræi: - ugovorne strane - vrijeme na koje se koncesija daje

»lanak 16. Vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza mora, osim zakonskih uvjeta i posebnih uvjeta propisanih na temelju zakona ispunjavati i sljedeÊe uvjete: - da ima tvorniËki motor najmanje 1100 cm3 radne zapremnine i najmanje 40 kW snage - da ima najmanje Ëetvora vrata, osim kombibusa - da ima protupoæarni aparat kapaciteta najmanje 2 kg


Broj 7

ÆUPANIJSKI GLASNIK

- da na krovu vozila ima jednoobraznu svjetleÊu oznaku taxi i evidencijski broj - da ima ugraen, baædaren ispravan i plombiran taksimetar - da je tehniËki potpuno ispravno, Ëisto i neoπteÊeno

IV. NA»IN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA »lanak 17. Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza prijevoznik odnosno autotaksi vozaË duæan je u vozilu imati: - iskaznicu koncesionara - za autotaksi vozaËa, dokument da je zaposlen kod autotaksi prijevoznika - ovjeren izvadak iz cjenika taksi usluga (na hrvatskom i engleskom jeziku) - ugovor o koncesiji ili ovjerenom presliku - plan opÊine »lanak 18. Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi vozaË mora biti uredno odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima i ne smije puπiti u vozilu za vrijeme voænje. »lanak 19. Autotaksi prijevoznik, odnosno autotaksi vozaË prima putnike na autotaksi stajaliπtu. Ako putnik naruËi prijevoz telefonskim pozivom prima se na voænju na mjestu koje je putnik odredio. Putnik se, na njegov zahtjev, moæe primiti na cesti tijekom voænje ako to dopuπtaju prometni propisi. »lanak 20. Autotaksi prijevoznik je duæan pruæiti uslugu svakoj osobi koja prijevoz naruËi neposredno ili telefonski bez obzira na duljinu voænje osim: - ako je naruËitelj pod vidnim utjecajem alkohola ili opojnih droga i pri tome agresivan - ako su naruËitelj ili njegova prtljaga toliko prljavi da bi mogli uprljati druge putnike ili unutraπnjost vozila Autotaksi prijevoznik ne smije prevoziti bez pratnje djecu mlau od dvanaest godina. »lanak 21. Autotaksi prijevoznik duæan je uz putnika primiti i njegovu prtljagu ako je to moguÊe i smjestiti je propisno u spremiπte za prtljagu. »lanak 22. Odrediπte voænje odreuje putnik. Autotaksi prijevoznik duæan je prijevoz obaviti najkraÊim putem, odnosno putem koji mu odredi putnik.

Stranica 15

Kada se odjednom prevozi viπe putnika usluga se naplaÊuje svakom putniku posebno. »lanak 23. Autotaksi prijevoznik je duæan naruËeni prijevoz dovrπiti dolaskom na odrediπte. Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguÊe dovrπiti, autotaksi prijevoznik duæan je osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odrediπta. »lanak 24. Autotaksi prijevoznik duæan je na poËetku voænje ukljuËiti taksimetar. Kada je prijevoz naruËen telefonom. taksimetar se ukljuËuje polaskom vozila sa mjesta polaska. »lanak 25. Autotaksi prijevoznik duæan je izdati uredan raËun za obavljeni prijevoz. RaËun je uredan kada su na njemu oznaËeni: - datum voænje - polaziπte i odrediπte - voænja noÊu (od 22 do 06), nedjeljom i blagdanom ili neradnim danom - novËani iznos naknade - broj raËuna, peËat autotaksi prijevoznika i potpis vozaËa. »lanak 26. Po zavrπetku voænje autotaksi vozaË je duæan pregledati vozilo, a naene stvari prijaviti nadleænoj sluæbi Ministarstva unutraπnjih poslova. Ako se vlasnik stvari naenih u vozilu ne javi u roku osam dana, s njima se postupa po propisima o naenim stvarima.

V. AUTOTAKSI STAJALI©TE »lanak 27. Autotaksi stajaliπte je ureeno mjesto na kojem stoji autotaksi vozilo i prima putnike. Stajaliπte odreuje OpÊina Nova RaËa. »lanak 28. Autotaksi stajaliπte obiljeæava se odgovarajuÊim vertikalnim znakom i oznakom na kolniku. »lanak 29. Na stajaliπtima ne smije stajati viπe vozila nego πto ima obiljeæenih mjesta za vozila. Autotaksi prijevoznicima koji nisu koncesionari OpÊine Nova RaËa nije dozvoljeno koriπtenje obiljeæeno taksi stajaliπta.


Stranica 16

ÆUPANIJSKI GLASNIK

VI. CJENIK

Broj 7 »lanak 1.

»lanak 30. Cjenikom se odreuje cijena: - poËetak voænje (start) - voænje po kilometru - Ëekanje - noÊne voænje (od 22 do 06 sati), voænje nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom - prijevoz prtljage Cijena voænje izvan granice OpÊine Nova RaËa ugovara se slobodnom pogodbom prije poËetka voænje. Cijena prijevoza domaÊih æivotinja i stvari koje ne spadaju u putniËku prtljagu utvruju se slobodnom nagodbom prije poËetka prijevoza.

Usvaja se IzvjeπÊe o javnoj raspravi Prijedloga Prostornog plana ureenja OpÊine Nova RaËa u predloæenom obliku. »lanak 2. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu danom donoπenja, a objavit Êe se u „Æupanijskom glasniku“. KLASA: 350-02/05-01/03 UR.BROJ: 2103/04-03-05-1 Nova RaËa, 11. oæujka 2005. PREDSJEDNIK OP∆INSKOG POGLAVARSTVA Mato BuriÊ, v.r.

VII. NADZOR »lanak 31. Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Dræavni inspektorat. OpÊinsko poglavarstvo OpÊine Nova RaËa vodi struËne i druge poslove vezane za primjenu ove Odluke.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVR©NE ODREDBE »lanak 22. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Æupanijskom glasniku“.

13. Na temelju Ëlanka 23. i 24. Zakona o prostornom ureenju, (“Narodne novine” 30/94, 35/99 i 61/00, 32/02, 100/04), Ëlanka 14. Uredbi o javnoj raspravi u postupku donoπenja prostornih planova (“Narodne novine” 101/98) te Ëlanka 38. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” Bjelovarsko-bilogorske æupanije broj 9/01), OpÊinsko poglavarstvo na 63. sjednici odræanoj 11. oæujka 2005. godine donjelo je ODLUKU o utvrivanju konaËnog Prijedloga Prostornog plana ureenja OpÊine Nova RaËa

KLASA: 340-05/05-01/01 UR.BROJ: 2103/04-02-05-1 Nova RaËa, 7. oæujka 2005.

»lanak 1. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A Æeljko BiπÊan, v.r.

12. Na temelju Ëlanka 23. i 24. Zakona o prostornom ureenju, (“Narodne novine” 30/94, 35/99 i 61/00, 32/02, 100/04), Ëlanka 14. Uredbi o javnoj raspravi u postupku donoπenja prostornih planova (“Narodne novine” 101/98) te Ëlanka 38. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” Bjelovarsko-bilogorske æupanije broj 9/01), OpÊinsko poglavarstvo na 63. sjednici odræanoj 11. oæujka 2005. godine donjelo je ZAKLJU»AK o usvajanju IzvjeπÊa o javnoj raspravi Prijedloga Prostornog plana ureenja OpÊine Nova RaËa

Utvruje se konaËni Prijedlog Prostornog plana ureenja OpÊine Nova RaËa u predloæenom obliku. »lanak 2. OvlaπÊuje se i zaduæuje naËelnik OpÊine Nova RaËa da pribavi sve potrebne suglasnosti na Prijedlog Prostornog plana OpÊine Nova RaËa. »lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja, a objavit Êe se u „Æupanijskom glasniku“. KLASA: 350-02/05-01/03 UR.BROJ: 2103/04-03-05-2 Nova RaËa, 11. oæujka 2005. PREDSJEDNIK OP∆INSKOG POGLAVARSTVA Mato BuriÊ, v.r.


Broj 7

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 17

OP∆ INA ROVI©∆ E

II. Financijska izvjeπÊa iz toËke I. sastavni su dio ove Odluke.

1. Na temelju Ëlanka 128. stavak 6. Zakona o proraËunu (“Narodne novine”, broj 96/03) i Ëlanka 26. stavak 1. toËka 4. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske æupanije”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 26. sjednici odræanoj dana 18. oæujka 2005. godine donosi ODLUKU o usvajanju Godiπnjeg obraËuna ProraËuna OpÊine RoviπÊe za 2004. godinu

III. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku”. Klasa: 400-05/05-01/3 Urbroj: 2103/06-01-05-2 RoviπÊe, 18. oæujka 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ROVI©∆E

I. Usvajaju se financijska izvjeπÊa koja Ëine Godiπnji obraËun ProraËuna OpÊine RoviπÊe za 2004. godinu, na prijedlog OpÊinskog poglavarstva OpÊine RoviπÊe.

PREDSJEDNICA OP∆INSKOG VIJE∆A –ura Girtπal, v.r.

OSTVARENJE PRORA»UNA OP∆ INE ROVI©∆ E ZA 2004. GODINU PRIHODI I PRIMICI KONTO

OPIS KONTA

PLAN 2004.

OSTVARENO

Kf. %

6111

Porez na dohodak od nesamostalnog rada

850.000.00

825.998.00

97

6112

Porez na dohodak od samostalne djelatnost

150.000.00

135.886.00

90

6113

Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava

15.000.00

12.641.00

84

6114

Porez na dohodak od kapitala

20.000.00

15.813.00

79

6115

Porez na dohodak po godiπnjoj prijavi

15.000.00

8.390.00

55

UKUPNO

POREZNA DOHODAK

1.050.000,00

998.728,00

95

613 14

Porez na kuÊe za odmor

10.000.00

7.253.00

48

613 15

Porez na koriπtenje javnih povrπina

5.000.00

-

613 40

Povremeni porezi na imovinu

70.000.00

51.001.00

72

UKUPNO

POREZ NA IMOVINU

85.000.00

58.254.00

68

614 24

Porez na potroπnju alkoholnih i bezalkoholnih piÊa

20.000.00

15.615.00

78

UKUPNO

POREZ NA PROMET

20.000.00

15.615.00

78

614 53

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke

50.000.00

31.332.00

62

UKUPNO

POREZ NA KORI©TENJE DOBARA ILI IZVO–ENJA AKTIVNOSTI

50.000.00

31.332,00

62


Stranica 18

ÆUPANIJSKI GLASNIK

KONTO

OPIS KONTA

Broj 7 PLAN 2004.

OSTVARENO

Kf. %

6163

Ostali nerasporeeni prihodi

1.000.00

195.00

19

UKUPNO

OSTALI NERASPORE–ENI PRIHODI

1.000.00

195.00

19

633 11

TekuÊe potpore iz dræavnog proraËuna

84.404,00

00,00

633 22

Kapitalne potpore iz æupan. proraËuna

130.000.00

75.404.00

58

UKUPNO

POTPORE IZ PRORA»UNA

214.404,00

75.404.00

35

6414

Prihodi od kamata

20.000.00

3.950.00

19

6416

Prihodi od dividendi

25.000.00

21.884.00

87

UKUPNO

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE

45.000.00

25.834.00

57

6421

Naknada za koncesije

20.000.00

12.900.00

64

UKUPNO

NAKNADA ZA KONCESIJE

20.000.00

12.900.00

64

642 22

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljiπta

20.000.00

5.356.00

27

UKUPNO

PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJI©TA

20.000.00

5.356.00

27

642 34

Lovozakupnina

15.000.00

00.00

0

UKUPNO

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

15.000.00

00.00

0

651 291

Ostale naknade utvrene OpÊinskom odlukom

100.000.00

63.661.00

64

651 292

Naknada za odræavanje groblja - RoviπÊe

75.000.00

69.520,00

93

651 292

Naknada za odræavanje groblja - Predavac

35.000,00

28.455,00

81

UKUPNO

OP∆ INSKE NAKNADE

210.000.00

161.636.00

77

652 312

Plinski prikljuËci

40.000.00

6.750.00

17

652 322

Doprinos za jav. rasvjetu-komunalna nakn.

550.000.00

446.820.00

81

652 41

©umski doprinos

70.000.00

44.178.00

63

652 69

Prihodi od sufinanciranja cesta

100.000.00

66.112,00

66

652 69

Ostali nespomenuti prihodi

25.000.00

21.642.00

87

UKUPNO

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

785.000.00

585.502.00

74

661 21

Prihodi od usluga strojem

30.000.00

21.380.00

71


Broj 7

ÆUPANIJSKI GLASNIK

KONTO

OPIS KONTA

Stranica 19 PLAN 2004.

OSTVARENO

Kf. %

661 22

Prihodi od iznajmljivanja sala i poslovnih prostora

120.000.00

47.418.00

40

UKUPNO

PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI

150.000.00

68.798.00

46

7211

Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo

100.000.00

89.795.00

89

PRIHODI OD PRODAJE GRA–EVINSKIH OBJEKATA

100.000.00

89.795.00

89

2.830.404.00

2.191.115.00

77

UKUPNO

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

922

Viπak prihoda

40.596,00

40.596,00

UKUPNO

VI©AK PRIHODA

40.596,00

40.596,00

2.871.000,00

2.231.711,00

SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI

II . POSEBNI DIO KONTO

VRSTA IZDATKA

PLAN 2004.

OSTVARENO

Kf. %

RAZDJEL 1: OpÊinsko vijeÊe 32

MATERIJALNI RASHODI

322 12

Objava opÊih akata

329 11

Naknada Ëlanovima predstavniËkih i izvrπnih tijela (vijeÊnici)

37

NAKNADE GRA–ANIMA I KU∆ ANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PRORA»UNA

372 21

Sufinanciranje karata u æeljezniËkom prometu

38

DONACIJE I OSTALI RASHODI

381 14

TekuÊe potpore i politiËkim strankama UKUPNO RAZDJEL 1:

8.000.00

1.750.00

22

15.000.00

6.862.00

46

70.000.00

72.021.00

102

24.000.00

5.500.00

23

117.000.00

86.133.00

89

RAZDJEL 2: OpÊinsko poglavarstvo 32

MATERIJALNI RASHODI

329 11

Naknade Ëlanovima predstavniËkih i izvrπnih tijela (poglavarstvo)

10.000.00

4.694.00

47

329 31

Reprezentacija

25.000.00

24.873.00

99

37

NAKNADE GRA–ANIMA I KU∆ ANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PRORA»UNA


Stranica 20

ÆUPANIJSKI GLASNIK

KONTO

VRSTA IZDATKA

Broj 7 PLAN 2004.

OSTVARENO

Kf. %

105.000.00

39.399.00

38

372 12

PomoÊ obiteljima i kuÊanstvima

372 13

PomoÊ invalidima i hendikepiranim osobama

11.000.00

500.00

4

372 19

Ostale naknade iz proraËuna u novcu - djeËji pokloni

10.000.00

525.00

5

38

DONACIJE I OSTALI RASHODI

381 12

TekuÊe donacije vjerskim zajednicama

5.000.00

5.000.00

100

381 19

TekuÊe donacije crvenom kriæu

7.000.00

2.000.00

28

385 11

ProraËunska priËuva

30.000.00

00,00

203.000.00

76.991,00

285.000.00

241.146.00

84

UKUPNO RAZDJEL 2:

RAZDJEL 3: Jedinstveni upravni odjel 31

RASHODI ZA ZAPOSLENE

311 10

PlaÊe za zaposlene

312 10

Ostali rashodi za zaposlene

30.000.00

26.897.00

89

313 00

Doprinosi na plaÊe

45.000.00

43.694.00

97

32

MATERIJALNI RASHODI

321 10

Sluæbena putovanja

3.000.00

1.075.00

36

321 20

Naknade za prijevoz na posao i sa posla

1.000.00

00,00

321 30

StruËno usavrπavanje zaposlenika (seminari)

2.000.00

800.00

40

322 10

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

25.000.00

24.744.00

99

322 30

Energija

50.000.00

41.064.00

82

322 40

Materijal i dijelovi za tekuÊe investicijsko odræavanje

25.000.00

10.430.00

42

322 51

Sitni inventar

3.500.00

2.882.00

82

323 10

Usluge telefona i poπte

32.000.00

30.334.00

95

323 20

Usluge tekuÊeg i investicijskog odræavanja

20.000.00

16.251.00

81

323 30

Usluge promidæbe i informiranja

35.000.00

17.668.00

50

323 73

OdvjetniËke usluge

15.000.00

14.397.00

96

323 72

Ugovor o djelu

60.000.00

49.541.00

83

323 75

Geodetske usluge

15.000.00

00.00

-

323 79

Prostorni plan

85.000.00

00,00

-

323 80

RaËunalne usluge

15.000.00

10.997.00

73

323 90

Ostale nespomenute usluge

80.000.00

62.993.00

79

329 21

Premije osiguranja prijevoznih sredstava

4.000.00

3.799.00

95

329 99

Rashodi za trokutiÊe

4.000.00

4.000.00

100


Broj 7 KONTO

ÆUPANIJSKI GLASNIK VRSTA IZDATKA

Stranica 21 PLAN 2004.

OSTVARENO

Kf. %

34

FINANCIJSKI RASHODI

343 12

Usluge platnog prometa

6.500.00

6.189.00

95

343 33

Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo

5.000.00

2.362.00

47

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

422 10

Uredska oprema i namjeπtaj

30.000.00

00,00

-

422 70

Oprema za ostale namjene

20.000.00

4.545.00

23

UKUPNO RAZDJEL 3:

896.000.00

615.808.00

69

220.000.00

186.453.00

85

20.000.00

18.765.00

RAZDJEL 4: Komunalne djelatnosti 32

MATERIJALNI RASHODI

322 31

Potroπnja javne rasvjete

322 44

Materijal za tekuÊa odræavanja groblja

323 29

Usluge tekuÊeg odræavanja javne rasvjete

200.000.00

199.013.00

99

323 29

Usluge tekuÊeg odræavanja cesta

100.000.00

80.689.00

81

323 29

Asfaltiranje cesta LipovËani, Prekobrdo, Visovi, ispred mrtvaËnice Predavac i RoviπÊe, Doline, ZagrebaËka Nogostup Predavac

460.000.00

441.948.00

96

323 29

Usluge tekuÊeg odræavanja groblja

70.000.00

69.267.00

99

323 42

Iznoπenje i odvoz smeÊa

35.000.00

34.234.00

98

323 43

Deratizacija i dezinsekcija

10.000.00

4.400.00

44

323 44

Iskop putnih jaraka u svim naseljima OpÊine

70.000.00

69.919.00

99

323 49

Ostale komunalne usluge

10.000.00

5.823.00

58

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

421 41

Projekti za kanalizaciju VPB-u

50.000.00

38.149.00

76

421 45

Ureenje πkolskog igraliπta u Predavcu

15.000.00

00.00

0

421 49

Graevinski objekti MO-ima

50.000.00

24.000.00

48

421 49

Autobusne kuÊice

25.000.00

13.000.00

52

1.335.000.00

1.185.660.00

89

40.000.00

28.980.00

72

UKUPNI RAZDJEL 4:

RAZDJEL 5: Gospodarstvo i poljoprivreda 35

SUBVENCIJE

352 31

Subvencije u poljoprivredi


Stranica 22

ÆUPANIJSKI GLASNIK

KONTO

VRSTA IZDATKA

Broj 7 PLAN 2004.

OSTVARENO

Kf. %

38

DONACIJE I OSTALI RASHODI

383 11

Naknade za πtete uzrokovane elementarnim nepogodama

10.000.00

00.00

-

UKUPNO RAZDJEL 5:

50.000.00

28.980.00

48

RAZDJEL 6: Druπtvene djelatnosti 38

DONACIJE I OSTALI RASHODI

381 15

TekuÊe donacije sportskim druπtvima

80.000.00

75.507.00

94

381 19

TekuÊe donacije O© RoviπÊe

30.000.00

25.670.00

86

381 19

TekuÊe donacije civilnoj zaπtiti

15.000.00

00.00

-

381 19

TekuÊe donacije KUD-u RoviπÊe

5.000.00

00.00

-

381 19

TekuÊe donacije odredu izviaËa

15.000.00

7.500.00

50

381 19

TekuÊe donacije limenoj glazbi

25.000.00

25.000.00

100

381 19

TekuÊe donacije lovaËkom druπtvu

15.000.00

00.00

-

185.000.00

133.677.00

72

UKUPNO RAZDJEL 6:

RAZDJEL 7: OpÊinska vatrogasna zajednica 38

DONACIJE I OSTALI RASHODI

381 19

TekuÊe donacije DVD - ima

85.000.00

57.500.00

68

UKUPNO RAZDJEL 7:

85.000.00

57.500.00

68

2.871.000.00

2.184.749.00

76

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI

REKAPITULACIJA: OSTVARENI PRIHODI U 2004. VI©AK PRIHODA IZ 2003.g

2.191.115,00 40.596,00

PRIHOD UKUPNO:

2.231.711,00

RASHODI U 2004. g.

2.184.749,00

RASPOLOÆIVI VI©AK PRIHODA (ZA POKRI∆E IZDATAKA U 2005.G.)

46.962,00


Broj 7

ÆUPANIJSKI GLASNIK

2. Na temelju Ëlanka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 i 82/04) i Ëlanka 26. stavak 1. toËka 5. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik Bjelovarskobilogorske æupanije”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 26. sjednici odræanoj dana 18. oæujka 2005. godine donosi

Stranica 23

III. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku”. Klasa: 363-03/05-01/1 Urbroj: 2103/06-01-05-2 RoviπÊe, 18. oæujka 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ROVI©∆E

ODLUKU o osvajanju IzvjeπÊa o izvrπenju Programa odræavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu I. Usvaja se IzvjeπÊe o izvrπenju Programa odræavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu, koje je podnijelo OpÊinsko poglavarstvo OpÊine RoviπÊe. II. IzvjeπÊe iz toËke I. sastavni je dio ove Odluke.

PREDSJEDNICA OP∆INSKOG VIJE∆A –ura Girtπal, v.r.

3. Na temelju Ëlanka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 i 82/04) i Ëlanka 42. stavak 1. toËka 1. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik Bjelovarskobilogorske æupanije”, broj 9/01), OpÊinsko poglavarstvo OpÊine RoviπÊe na 35. sjednici odræanoj dana 17. oæujka 2005. godine podnosi

IZVJE©∆ E o izvrπenju Programa odræavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu Program odræavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu donesen na 25. sjednici OpÊinskog vijeÊa OpÊine RoviπÊe 19. studenog 2004. godine izvrπen je kako slijedi: I. VRSTE ODRÆAVANJA PO KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA S PROCJENOM I IZVR©ENJEM TRO©KOVA PROCJENA TRO©KOVA

IZVR©ENO TRO©KOVA

ODVODNJA OBORINSKIH VODA ODRÆAVANJE »ISTO∆E JAVNIH POVR©INA ODRÆAVANJE JAVNIH POVR©INA ODRÆAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA JAVNA RASVJETA DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA OSTALI POSLOVI ODRÆAVANJA

30.000,00 30.000,00 30.000,00 00.000,00 320.000,00 5.000,00 5.000,00

16.769,00 23.285,00 29.168,00 115.095,00 385.466,00 4.400,00 8.401,00

UKUPNO:

520.000,00

582.584,00

VRSTA ODRÆAVANJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

II. SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

VRSTA IZVORA FINANCIRANJA 1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE a) DOPRINOS ZA JAVNU RASVJETU IZ 2003. GODINE b) KOMUNALNA NAKNADA

PLANIRANO SREDSTAVA

PRIKUPLJENO SREDSTAVA

450.000,00 -

446.820,00 240.656,00 206.164,00


Stranica 24

ÆUPANIJSKI GLASNIK

VRSTA IZVORA FINANCIRANJA

Broj 7

PLANIRANO SREDSTAVA

PRIKUPLJENO SREDSTAVA

50.000,00 20.000,00

44.178,00 91.586,00

520.000,00

582.584,00

2. ©UMSKI DOPRINOS 3. SREDSTVA IZ PRORA»UNA UKUPNO:

III. DOSPJELI I NAPLA∆ ENI PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE U 2004. GODINI ANALITI»KI PRIKAZ PO NASELJIMA DOSPJELO PRIHODA

NAPLA∆ENO PRIHODA

POSTOTAK NAPLATE

1. ROVI©∆E 2. PREDAVAC 3. ÆABJAK 4. DOMANKU© 5. GORNJE ROVI©∆E 6. KAKINAC 7. KOVA»EVAC 8. KRALJEVAC 9. LIPOV»ANI 10. PODGORCI 11. PREKOBRDO 12. TUK

132.560,95 130.022,36 38.531,04 14.562,00 13.199,56 9.823,68 22.835,49 42.647,73 2.611,78 34.368,14 9.829,87 37.126,60

60.522,91 58.117,60 18.090,22 5.522,40 3.456,06 4.952,88 8.375,67 15.700,52 1.258,63 13.061,67 4.591,20 12.514,24

46% 45% 47% 38% 26% 50% 37% 37% 48% 38% 47% 34%

UKUPNO:

488.119,20

206.164,00

42%

NASELJE

Klasa: 363-03/05-01/1 Urbroj: 2103/06-02-05-1 RoviπÊe, 17. oæujka 2005. OP∆NSKO POGLAVARSTVO OP∆INE ROVI©∆E PREDSJEDNIK OP∆INSKOG POGLAVARSTVA Mirko Gregurin, dipl.ing.

4. Na temelju Ëlanka 391. Zakona o vlasniπtvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96 i 73/00) i Ëlanka 26. stavak 1. toËka 3. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske æupnije”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 26. sjednici odræanoj dana 18. oæujka 2005. godine donosi ODLUKU o prodaji nekretnine I. OpÊina RoviπÊe prodaje nekretninu koja se nalazi u k.o. RoviπÊe, kËbr. 1608 - paπnjak Matica, povrπine

321 Ëhv, upisane u z.k.ul. 1332 kao vlasniπtvo OpÊine RoviπÊe, a πto je u naravi ruπevna kuÊa sa dvoriπtem u RoviπÊu, ZagrebaËka ulica 76, koju kao najmoprimac besplatno koristi Roko KristiÊ s obitelji. II. Za prodaju nekretnine iz toËke I. ove Odluke raspisat Êe se Javni natjeËaj s poËetnom otkupnom cijenom od 2.000,00 kn, uz naznaku da Êe prednost na natjeËaju imati sadaπnji najmoprimac ako prihvati najviπu ponuenu cijenu. Javni natjeËaj Êe se objaviti na opÊinskim oglasnim ploËama.


Broj 7

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 25

III. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Æupanijskom glasniku”.

III. Ova odluka stupa na snagu danom objave u “Æupanijskom glasniku”.

Klasa: 944-01/05-01/2 Urbroj: 2103/06-01-05-2 RoviπÊe, 18. oæujka 2005.

Klasa: 402-01/05-01/3 Urbroj: 2103/06-01-05-2 RoviπÊe, 18. oæujka 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ROVI©∆E

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ROVI©∆E

PREDSJEDNICA OP∆INSKOG VIJE∆A –ura Girtπal, v.r.

PREDSJEDNICA OP∆INSKOG VIJE∆A –ura Girtπal, v.r. 6.

5. Na temelju Ëlanka 46. stavak 3. Zakona o proraËunu (“Narodne novine” broj 96/03) i Ëlanka 2. stavak 4. ProraËuna OpÊine RoviπÊe za 2005. godinu, OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 26. sjednici odræanoj dana 18. oæujka 2005. godine donosi ODLUKU o usvajanju IzvjeπÊa o troπenju sredstava proraËunske zalihe I. Usvaja se IzvjeπÊe o troπenju sredstava proraËunske zalihe ProraËuna OpÊine RoviπÊe za 2004. godinu za razdoblje srpanj - prosinac 2004. godine, koje je podnio predsjednik OpÊinskog poglavarstva. II. IzvjeπÊe iz toËke I. sastavni je dio ove Odluke.

Na temelju Ëlanka 46. stavak 3. Zakona o proraËunu (“Narodne novine” broj 96/03) i Ëlanka 2. stavak 4. ProraËuna OpÊine RoviπÊe za 2005. godinu, predsjednik OpÊinskog poglavarstva podnosi IZVJE©∆ E o troπenju sredstava proraËunske zalihe za razdoblje srpanj - prosinac 2004. godine U razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2004. godine nije bilo troπenja sredstava proraËunske zalihe ProraËuna OpÊine RoviπÊe za 2004. godinu. Klasa: 402-01/05-01/3 Urbroj: 2103/06-02-05-1 RoviπÊe, 18. oæujka 2005. OP∆INSKO POGLAVARSTVO OP∆INE ROVI©∆E PREDSJEDNIK OP∆INSKOG POGLAVARSTVA Mirko Gregurin, dipl.ing.


Stranica 26

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 7

SADRÆAJ Stranica

Stranica

ÆUPANIJSKO POGLAVARSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE 17. Odluka o subvencijoniranju nabave kvalitetnih loznih sadnica u Bjelovarskobilogorskoj æupaniji;

OP∆ INA NOVA RA»A

1

18. Odluka o otpisu osnovnih sredstava raËunalne opreme;

2

19. Odlua o dodjeli sredstava Osnovnoj πkoli Primoπten za nabavu dva raËunala

2

20. Odluka o dodjeli sredstava Ministarstvu pravosua - Upravi za zatvorski sustav Zatvoru u Bjelovaru za adaptaciju sanitarnih Ëvorova; 21. ZakljuËak o davanju suglasnosti za rekonstrukciju i opremanje bolniËke kuhinje u Specijalnoj bolnici “Daruvarske toplice”

3

3

22. ZakljuËak o davanju suglasnosti na pokretanje postupka za osnivanje srednje glazbene πkole Brune Bjelinskog u Daruvaru;

3

23. ZakljuËak o davanju suglasnosti TehniËkoj πkoli Daruvar za nabavu osnovnog sredstva teretnog automobila;

4

24. ZakljuËak o davanju suglasnosti Osnovnoj πkoli Deæanovac za troπenje viπka prihoda iz 2004. godine; 25. ZakljuËak o davanju suglasnosti Osnovnoj πkoli Vladimira Nazora u Daruvaru za troπenje viπka prihoda iz 2004. godine; 26. ZakljuËak o davanju suglasnosti »eπkoj osnovnoj πkoli Jan Amosa Komenskog Daruvar za troπenje viπka prihoda iz 2004. godine;

4

4

5

1. Odluka o osnivanju StruËnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema Planu nabave roba i usluga male vrijednosti u 2005. godini;

7

2. Odluka o osnivanju StruËnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema Planu nabave roba i usluga male vrijednosti u 2005. godini;

7

3. Plan nabave roba i usluga velike vrijednosti za 2005. godinu;

8

4. Plan nabave roba i usluga velike vrijednosti za 2005. godinu;

8

5. Odluka o usvajanju izvjeπÊa o troπenju sredstava proraËunske zalihe;

9

6. IzvjeπÊe o troπenju sredstava proraËunske zalihe za 2004. godinu;

9

7. Odluka o visini jednogodiπnje naknade za koriπtenje poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu RH na podruËju OpÊine Nova RaËa;

9

8. Program socijalno-zdravstvenih potreba OpÊine Nova RaËa za 2005. godinu;

10

9. Program javnih potreba u druπtvenim djelatnostima na podruËju OpÊine Nova RaËa za 2005. godinu;

11

10. Program Odræavanja komunalne infrastrukture OpÊine Nova RaËa za 2005. godinu;

11

11. Odluka o utvrivanju konaËnog Prijedloga Prostornog plana ureenja OpÊine Nova RaËa;

12

12. ZakljuËak o usvajanju IzvjeπÊa o javnoj raspravi Prijedloga Prostornog plana ureenja OpÊine Nova RaËa;

16 16

27. ZakljuËak o davanju suglasnosti Osnovnoj πkoli Slavka Kolara Hercegovac za troπenje viπka prihoda iz 2004. godine;

5

28. ZakljuËak o davanju suglasnosti »eπkoj Osnovnoj πkoli Josip ruæiËka KonËanica za troπenje viπka prihoda iz 2004. godine;

13. Odluka o utvrivanju konaËnog Prijedloga Prostornog plana ureenja OpÊine Nova RaËa.

5

OP∆ INA ROVI©∆ E

29. ZakljuËak o davanju suglasnosti Zavodu za javno zdravstvo o rasporedu prihoda poslovanja iz 2004. godine;

1. 6

Odluka o usvajanju godiπnjeg obraËuna ProraËuna OpÊine RoviπÊe za 2004. godinu;

17


Broj 7

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica

Stranica 2.

3.

Odluka o usvajanju izvjeπÊa o izvrπenju programa odræavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu; IzvjeπÊe o izvrπenju Programa odræavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu

23

4.

Odluka o prodaji nekretnina;

5.

Odluka o usvajanju izvjeπÊa o troπenju proraËunske zalihe; IzvjeπÊe o troπenju sredstava proraËunske zalihe za razdoblje srpanj - prosinac 2004. godine;

6. 23

Stranica 27

“Æupanijski glasnik” sluæbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske æupanije izdaje Bjelovarsko-bilogorska æupanija Ulica Dr. Ante StarËeviÊa 8 - Glavni i odgovorni urednik Nikola Varga, dipl. iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-906 - Pretplata za 2005. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar Osloboeno plaÊanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju miπljenja Ministarstva prosvjete i πporta - Poπtarina plaÊena u HP Bjelovar.

24 25 25


Stranica 28

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 7

Županijski glasnik broj 7./ 2005.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 7. - GODINA XII Bjelovar, 23. ožujka 2005. ISSN 1331-3819