Page 1

   

   

SUPPLICATIONS FOR AFTER EACH DAILY PRAYER IN RAMADHAN Dua’a No. 1 English Translation

Arabic Text

O High, O Mighty,

ŘŒŮ?‍ﺎ ďť‹ŮŽďť Ů?﹥ ﺎ ďť‹ŮŽďťˆďť´ďť˘â€Ź

O Forgiver, O Merciful

ŘŒŮ?‍ﺎ ďť?ŮŽďť”Ů?عŮ? ﺎ عَﺣ‏

You are the Mighty Lord, who has none like Him. And He is the All-Hearing, the All-Seeing. This is a month which You have made exalted, honored, ennobled and excelled over the other months

ŮŒâ€ŤŘ§ŮŽŮ”ďť§Ů’ďş–ŮŽ اďť&#x;ďşŽďą Ř¨ďąĄ اďť&#x;Ů’ďťŒŮŽďťˆďť´ďť˘Ů? اďť&#x;﹠ﺏي ďť&#x;َْﺲَ َŮ?ďşœŮ’ďť Ů?Ů? ﺡَإ‏ ŘŒŮ?â€ŤŮˆŮŽďťŤŮ?َ اďť&#x;ﺴ﹠Ů? ا Ů’ďť&#x;ﺒَﺟﺎ‏ ŘŒŮ’â€ŤŮˆŮŽďťŤďşŹŘ§ ďşˇŮŽďťŹŮ’ďşŽŮŒ ďť‹ŮŽďťˆďą ďť¤Ů’ďş˜ŮŽďťŞŮ? ŮˆŮŽ ďť›ŮŽďşŽďą ďťŁŮ’ďş˜ŮŽďťŞâ€Ź ŘŒŮ?â€ŤŮˆŮŽďşˇŮŽďşŽďą ďť“Ů’ďş˜ŮŽďťŞŮ? ŮˆŮŽďť“ŮŽďť€ďą ďť Ů’ďş˜ŮŽďťŞŮ? ďť‹ŮŽďť ŮŽďť° اďť&#x; ﹥ﺸŮ?ع‏

It is the month in which You have made fasting obligatory on me,

ŘŒâ€ŤŮˆŮŽďťŤŮ?َ اďť&#x;ďş¸ďą ďťŹŮ’ďşŽŮ? اďť&#x;﹠ﺏي َﺎَﺿْﺖَ ďşťŮ?ﺎَŮ? ََ﹠‏

and it is the month of Ramadhån, in which You sent down the Qur’ån,

ŘŒŮŽâ€Ť اďť&#x;ďą ďşŹŮŠ أَْﺰَďť&#x;Ů’ďş–ŮŽ Ů? اďť&#x;Ů’ďť˜Ů?ďşŽŮ’Ř˘Ů†â€ŹŘŒŮŽâ€ŤŮˆŮŽďťŤŮ?َ ﺡَْﺎŮ? عََﺎن‏

a guidance for mankind, having clear signs of guidance and distinction. (2:185)

ŘŒŮŽâ€ŤďťŤŮ?ﺪىً ďť&#x;Ů?ďť ďť¨Ů‘ďşŽŘłŮ? ŮˆŮŽďş‘ŮŽďť´ďą˘ďť¨ďşŽŘŞ Ů?َ اďť&#x;ْŮ?ﺪى ŮˆŮŽŘ§ďť&#x;Ů’ďť”Ů?ﺎْﺎن‏

You have placed in it the night of power, and made it better than a thousand months. (97:2) O One who favours, and none favours You, favour me by saving me from the fire, amongst the ones You favour, and make me enter Heaven, by Your mercy, O the most Merciful.

ŘŒŮ?â€ŤŮˆŮŽďş&#x;ŮŽďťŒŮŽďť Ů’ďş–ŮŽ Ů? ďť&#x;َْَﺔَ اďť&#x;Ů’ďť˜ŮŽďşŞŮ’Řąâ€Ź ŘŒâ€ŤŮˆŮŽďş&#x;ŮŽďťŒŮŽďť Ů’ďş˜ŮŽďťŹďşŽ ﺧَْﺎاً Ů?ْ أَďť&#x;Ů’ďť’Ů? ﺡَْﺎ‏ ŘŒŮŽâ€Ťďť“ŮŽďť´ďşŽ ذَا اďť&#x;ْَ﹢ ŮˆŮŽďťť ďťłŮ?َ﹥ ďť‹ŮŽďť ŮŽ ْ‏ ‍Ů?﹠ ََ﹠ ďş‘Ů?ďť”ŮŽďťœďşŽŮƒŮ? ŘąŮŽďť—ŮŽďş’ŮŽďş˜ďť˛ Ů?َ اďť&#x;ّﺎعŮ? َْ ﺗَŮ?﹠‏ ŘŒŮ?‍ََْ‏ â€ŤŮˆŮŽŘ§ŮŽŮ”ŘŻŮ’ďş§Ů?ْŮ? اďť&#x;ْﺠَ﹠ َﺔ‏ . َ‍ﺑŮ?ďşŽŮŽďşŁŮ’ďť¤ŮŽďş˜Ů?َ ﺎ أَعْﺣََ اďť&#x;ﺎّاﺣŮ?ﲔ‏


   

   

SUPPLICATIONS FOR AFTER EACH DAILY PRAYER IN RAMADHAN Dua’a No. 2 English Translation O Allåh, gladden the people of the graves

Arabic Text

َ‍اَďť&#x;ďť Ů‘Ů€ďťŹŮ?﹠ أَدْﺧŮ?ْ ďť‹ŮŽďť ďť° أَْŮ? اďť&#x;Ů’ďť˜Ů?ďş’Ů?عŮ? اďť&#x;ﺴ﹥ﺎŮ?ŮˆŘąâ€Ź

O AllĂĄh, enrich every poor person.

ŘŒâ€ŤŘ§ŮŽďť&#x;ďť Ů‘Ů€ďťŹŮ?﹠ أَďť?ْŮ? ďť›Ů?ďťžďą  ďť“ŮŽďť˜ďť´ďşŽâ€Ź

O AllĂĄh, satisfy every hungry one.

ŘŒâ€ŤŘ§ŮŽďť&#x;ďť Ů‘Ů€ďťŹŮ?﹠ أَﺡْﺒŮ?ْ ďť›Ů?ďťžďą  ďş&#x;ﺎﺋŮ?‏

O AllĂĄh, clothe every unclothed one.

ŘŒâ€ŤŘ§ŮŽďť&#x;ďť Ů‘Ů€ďťŹŮ?﹠ اْﺲŮ? ďť›Ů?ďťžďą  ďť‹Ů?ﺎْﺎن‏

O AllĂĄh, help every debtor pay his debts.

ŘŒâ€ŤŘ§ŮŽďť&#x;ďť Ů‘Ů€ďťŹŮ?﹠ اْﺞŮ? دَْَ ďť›Ů?﹢ َﺪ‏

O AllĂĄh, relieve every distressed one.

ŘŒâ€ŤŘ§ŮŽďť&#x;ďť Ů‘Ů€ďťŹŮ?﹠ َﺎ﹢؏ْ َْ ďť›Ů?﹢ ďťŁŮŽďťœŮ’ďşŽŮ?ŮˆŘ¨â€Ź

O AllĂĄh, return every traveler (to his home).

ŘŒâ€ŤŘ§ŮŽďť&#x;ďť Ů‘Ů€ďťŹŮ?﹠ ŘąŮ?ŘŻďą  ďť›Ů?ďťžďą  ďť?َﺎďş?‏

O AllĂĄh release every prisoner.

ŘŒâ€ŤŘ§ŮŽďť&#x;ďť Ů‘Ů€ďťŹŮ?﹠ ďť“Ů?ďťšďą  ďť›Ů?ďťžďą  أَﺳﺎ‏

O AllĂĄh, correct every wrong in the affairs of the Muslims. O AllĂĄh, cure every sick one. O AllĂĄh, ease our poverty by Your wealth O AllĂĄh, change our evil state to a good one through Your excellent state. O AllĂĄh, relieve us of our debts, and help us against poverty. Surely You have power over all things.

ŘŒŮŽâ€ŤŘ§ŮŽďť&#x;ďť Ů‘Ů€ďťŹŮ?﹠ أَﺝْŮ?ﺢْ ďť›Ů?ďťžďą  ﺎﺳŮ?ﺪ Ů?ْ اŮ?Ů?عŮ? اďť&#x;ْŮ?ďş´Ů’ďť Ů?ﲔ‏ ŘŒâ€ŤŘ§ŮŽďť&#x;ّـŮ?﹠ اﺡْŮ? ďť›Ů?ďťžďą  َﺎﺞ‏ ŘŒŮŽâ€ŤŘ§ďť&#x;ّŮ?﹠ ďşłŮ?ﺪ﹠ ďť“ŮŽďť˜Ů’ďşŽŮŽďť§ďşŽ ďş‘Ů?ďť?Ů?ďť¨ďşŽŮƒâ€Ź ŘŒŮŽâ€ŤŘ§ŮŽďť&#x;ّـŮ?﹠ ďť?َ﹢ﺎ ďşłŮ?إَ ﺣﺎďť&#x;Ů?ﺎ ďş‘Ů?ﺤŮ?ﺴْŮ? ﺣﺎďť&#x;Ů?‏ َ‍اَďť&#x;ّـŮ?﹠ اْﺞŮ? َ﹠ﺎ اďť&#x;ﺪ﹠ْ‏ ŘŒŮ?â€ŤŮˆŮŽŘ§ŮŽŮ”ďť?ْŮ?ﺎ Ů?َ اďť&#x;Ů’ďť”ŮŽďť˜Ů’ďşŽâ€Ź . ŮŒâ€ŤŘ§Ů?ٕ﹠َ ďť‹ŮŽďť ďť° ďť›Ů?﹢ ﺡَإ َﺪﺎ‏

ramadan-prayers  

،ََََ ‫و‬ ََ ََ ‫وا‬ ،ْ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ،َ‫واُُْن‬ ‫اْى‬ ‫وت‬ ‫ّس‬ ‫ى‬ a guidance for mankind, having clear signs of guidance and distinction. (...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you