Opći uvjeti ENC paketa i elektronske naplate cestarine

Page 1

BINA-ISTRA, d.d.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA ISTARSKOG IPSILONA I NAPLATE CESTARINE (OPĆI UVJETI)

1

DEFINICIJE

UovimOpćimuvjetimasljedećedefinicijeimajuznačenjakakoslijedi:

BINA-ISTRAznačidruštvoBINA-ISTRA,d.d.sasjedištemuLupoglavu,Zrinščak57,OIB:13439120211;

Istarski ipsilon je autocesta s uključenim dionicama Umag – Pula i Kanfanar –Matulji duljine 141 km;

NaplatnamjestaznačinaplatnamjestanaIstarskomipsilonunakojimasevršinaplatacestarine,ito:„Tunel Učka“,„Vranja jug“ i „Vranja sjever“, „Lupoglav jug“ i „Lupoglav sjever“, „Cerovlje jug“ i „Cerovlje sjever“, „Ivoli jug“ i „Ivoli sjever“, „Rogovići jug“ i „Rogovići sjever“, „Žminj“, „Kanfanar“, „Vodnjan jug“, „Vodnjan sjever“, „Pula“, „Medaki jug“ i „Medaki sjever“, „Baderna jug“ i „Baderna sjever“, „Višnjan“, „Nova Vas jug“ i „Nova Vas sjever“, „Buje jug“ i „Buje sjever“, „Umag“ te bilo koje drugo naplatno mjesto na Istarskom ipsilonu otvoreno nakon stupanja na snagu ovih Općih uvjeta;

RačunzaplaćanjeznačiračunkojisenaimeKorisnikavodikodpružateljaplatnihuslugasasjedištem napodručju Republike Hrvatske odnosno Europske unije, a koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija s osnove Korisničkog odnosa;

Mjesto prodaje ENC PAKETA znači ovlaštena mjesta BINA-ISTRA-e na kojima se može podnijetizahtjevza zasnivanjeKorisničkogodnosainadoplatitiKorisničkiračun,akojasenalazenaNaplatnim mjestima „Umag“, „Pula“ i „Tunel Učka“ odnosno svako drugo ovlašteno i označeno mjesto na kojem se može podnijetizahtjevzazasnivanjeKorisničkogodnosainadoplatitiKorisničkiračunpremaposlovnoj odluciBINA –ISTRE,a o kojem mjestućesedati pravodobna obavijest na odgovarajućinačin;

Cjenik cestarine je cjenik s redovnim cijenama cestarine na Istarskom ipsilonu koji, s vremena na vrijeme, definira BINA-ISTRA u skladu s važećim propisima. U iznose cestarine navedene u Cjeniku uključen je PDV;

CjenikENCPAKETAjecjenikspovlaštenimcijenamacestarine na Istarskom ipsilonu koji,svremenanavrijeme, definiraBINA- ISTRA u skladu s važećim propisima. U iznose cestarine navedene u Cjeniku uključen je PDV; Elektroničkanaplatacestarine(ENC)značimodelbeskontaktnogplaćanjacestarineuporabom ENC uređaja za odgovarajuću skupinu vozila na svim otvorenim naplatnim mjestima Istarskog ipsilona natemelju principa „STOP and GO“;

ENCuređajznačiuređajkojegjeBINA-ISTRAprodalaKorisnikuzaodređenuskupinuvozilapremacijenamaiz CjenikavažećegnadanprodajeENCuređajaili,ukolikojeprimjenjivo,uređajkojegjeKorisnikkupioodHrvatskih autocestai/iliAutoceste"Rijeka-Zagreb"zaodređenuskupinuvozila,a predstavlja elektronički medij za plaćanje cestarine na temelju principa „STOP and GO“;

ENC PAKET je usluga beskontaktne elektroničke naplate cestarine po povlaštenim cijenama kako je to definirano u članku 6.1. ovih Općih uvjeta;

ENC PAKET NEXT je usluga beskontaktne elektroničke naplate s odgodom plaćanja kako je to definirano u članku 6.2. ovih Općih uvjeta;

ENC PAKET NO LIMIT Tunel Učka je usluga pretplate cestarine za neograničeno korištenje dionice Istarskog ipsilona: Matulji – Vranja tijekom jednog kalendarskog mjeseca, pod uvjetima iz članka 6. ovih Općih uvjeta;

2

INTERNET-SMS USLUGA je usluga uplate na Korisnički račun putem Platne kartice Korisnika, usluga uvida u stanje Korisničkog računa i transakcije ostvarene putem Korisničkog računa, te usluga slanja zahtjeva za predračun i njegov ispis, sve putem Interneta i/ili SMS-a;

Podnositeljzahtjevajepravnaosoba,fizičkaosoba,obrtnik,tijelodržavneupraveilisličansubjektkoji podnese zahtjev BINA-ISTRI za zasnivanje Korisničkog odnosa;

Korisnik je vozač vozila kojim se koristi Istarski ipsilon. Ukoliko vozač nije ujedno i vlasnik vozila, tada se Korisnikom, pored vozača, smatra i fizička odnosno pravna osoba, tijelo državne uprave - vlasnik vozila kojim se koristi Istarski ipsilon, kao i fizička odnosno pravna osoba koja s vlasnikom vozila kojim se koristi Istarski ipsilon ima sklopljen ugovor o najmu, odnosno leasingu. Pojam Korisnik obuhvaća i Podnositelja zahtjeva čiji je zahtjev za zasnivanje Korisničkog odnosa u pogledu neke od usluga BINA-ISTRA prihvatila odnosno s kojim je zasnovan Korisnički odnos.

Korisnički odnos je odnos BINA-ISTRE i Korisnika koji nastaje sukladno članku 8. i 9. ovih Općih uvjeta, a uključuje uslugu ENC PAKETA i/ili ENC PAKET NEXT;

Korisnički račun je račun Korisnika koji se u pogledu usluga ENC PAKETA i ENC PAKETA NEXT za korištenje Istarskog ipsilona vodi u kompjuterskom sustavu BINA-ISTRE;

Korisnik ENC PAKETA je Podnositelj zahtjeva čiji je zahtjev za zasnivanje Korisničkog odnosa u pogledu usluge ENCPAKETnacestarinuzakorištenjeIstarskogipsilonaBINA-ISTRAprihvatila(uključujućikorisnikeENC PAKETA NO LIMIT Tunel Učka);

Korisnik ENC PAKETA NEXT je Podnositelj zahtjeva čiji je zahtjev za korištenjeENCPAKETA NEXTBINA-ISTRA prihvatila;

Platna kartica znači embosirana MasterCard, Visa Classic, Diners kreditna kartica i/ili INA kartica, odnosno bilo koja druga platna kartica koja se prihvaća na Naplatnim mjestima i koja je označena na Naplatnim mjestima Istarskog ipsilona;

PINjetajniijedinstvenialfanumeričkikododčetiri(4) znaka dodijeljenKorisnikunakonprihvata njegovog Zahtjeva za INTERNET-SMS Uslugu;

STOP and GO je način korištenja ENC usluge tako da Korisnik prilikom dolaska na naplatnu stazu mora zaustavitisvojevoziloneposrednoispredrampeidržatipropisanirazmakod5metaraizmeđuvozilatese pridržavati drugih pravila propisanima ovim Općim uvjetima;

Zahtjev je zahtjev za zasnivanje Korisničkog odnosa koji se podnosi na propisanom obrascu dostupnom na Mjestima prodaje ENC PAKETA, a čiji susastavni dio ovi Opći uvjeti, te koji se, ovisno oslučaju,odnosina zahtjevzazasnivanjeKorisničkogodnosaupogleduuslugaENCPAKETAi/ili ENC PAKET NEXT i/ili na zahtjev za zasnivanje INTERNET-SMS Usluge;

ZahtjevzaotkazENCPAKETAjeobrazackojijeKorisnikudostupannaslužbenojwebstraniciBINA-ISTRE (www.bina-istra.com) - dostavom kojega Korisnik otkazuje uslugu ENC PAKETA;

Zahtjevza otkaz ENC PAKETANEXT jeobrazac kojijeKorisnikudostupan na službenojwebstraniciBINA-ISTRE

3

(www.bina-istra.com) i dostavom kojega Korisnik otkazuje ENC PAKET NEXT;

INTERNET-SMS Ovlaštenje je ovlaštenjeitrajninalogKorisnikaukoristBINA-ISTREdazaplaćanjeINTERNETSMSUslugeBINA-ISTRA tereti Platnu karticuKorisnika;

PrihvatENCuređajaodstraneHAC-aznačidaseENCuređajkojijeizdalaBINA-ISTRAprihvaćakaoelektronički medijzaplaćanjenanaplatnimmjestimaHrvatskihautocestad.o.o.,asukladnovažećimuvjetimaiprema cijenamacestarineHrvatskihautocesta, te pod uvjetom prethodne registracije ENC uređaja odnosno prethodnog zasnivanja odgovarajućegodnosaizmeđuvlasnikaENCuređajaiHrvatskihautocestad.o.o.;

Donositelj znači svaku osobu različitu od Korisnika, a koja uporabom ENC uređaja u ime i za račun Korisnika, osim ugospodarskesvrhe, plaća cestarinu;

ULAZNAKARTICAjemagnetskakarticakojuKorisnikpreuzimaizautomataprilikom ulaskanaIstarski ipsilon ili mu je dodijeljena ručno, a koju je Korisnik obvezan predati prilikom prvog izlaska sa Istarskog ipsilona, te koja se ujedno koristi i u slučaju nemogućnosti korištenja Elektroničke naplate cestarine (ENC);

Opći uvjeti su ovi opći uvjeti korištenja Istarskog ipsilona i naplate cestarine koji se primjenjuju za svako korištenje Istarskog ipsilona i s tim u vezi nastale odnose BINA-ISTRE i Korisnika kao i na sve načine plaćanja cestarine. Na sve međusobne odnose između BINA-ISTRE i Korisnika koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se važeći Zakon o obveznim odnosima, važeći Zakon o cestama te drugi važeći propisi Republike Hrvatske.

OPĆEODREDBE

Članak1. Sklapanjeugovora,obvezainačinplaćanjacestarine

1.1. Ugovor o korištenju Istarskog ipsilona između Korisnika i BINA-ISTRE se smatra sklopljenim svakim ulaskom vozila na Istarski ipsilon odnosno zasnivanjem Korisničkog odnosa u slučaju korištenja ENC PAKETA i ENC PAKETA NEXT sukladno odredbi članka 8. ovih Općih uvjeta. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio takvog ugovora. Ulaskom vozila na Istarski ipsilon Korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima i da iste prihvaća.

1.2. Ulaskom vozila na Istarski ipsilon nastaje za Korisnika obveza plaćanja cestarine, a koja se može platiti:

- Gotovinskim plaćanjem u eurima;

- Platnom karticom;

- ENC uređajem BINA-ISTRE;

- ENC uređajem Hrvatskih autocesta i Autoceste „Rijeka-Zagreb“ sukladno članku 21.3. ovih Općih uvjeta;

1.3. Naplata cestarine iz stavka 1.2. ovog članka može se izvršiti na manualnim stazama (na kojima rade blagajnici)uapoenima do najviše novčaniceod200,00EUR, uključujućii200,00EUR,naautomatskim stazama (stazama s isključivo automatima za naplatu cestarine) naplata se može izvršiti u apoenima najviše do 20,00 EUR, dok se na prodajnim mjestima ENC PAKETA naplata može izvršiti u apoenima do najviše novčanice od 500,00 EUR.

4

1.4. BINA-ISTRA je ovlaštena naplatu cestarine organizirati na način da se na pojedinim Naplatnim mjestima i/ili u određenom vremenskom razdoblju ne prihvaćaju sva sredstva plaćanja iz stavka 1.2. i stavka 1.3. ovog članka, a o čemu će obavijestiti Korisnike putem službene web stranice BINA-ISTRE (www.bina-istra.com).

1.5. Korisnik se može osloboditi obveze plaćanja cestarine ako kao vlasnik dokaže da mu je vozilo prethodno protupravno oduzeto odnosno dajevozilo otuđio, adastjecatelj nije izvršio prijenosprava vlasništva na vozilu i/ili ako je Korisnik ENC PAKETA ili ENC PAKETA NEXT prethodno pisanim putem obavijestio BINA-ISTRU da mu je ENC uređaj protupravno oduzet, a sve u skladu s člankom 13.4. i člankom 23.8. ovih Općih uvjeta.

Članak 2. Ostale obveze Korisnika

2.1. Prilikom ulaska na Istarski ipsilon, svaki Korisnik, osim Korisnika koji će cestarinu platiti ENC uređajem, je dužan uzeti Ulaznu karticu, čuvati je sve vrijeme korištenja Istarskog ipsilona bez da je na bilo koji način ošteti itu istuUlaznukarticuunutarvremena idrugihuvjetanjezina važenja utvrđenihovimOpćim uvjetima, predati na Naplatnom mjestu prilikom prvog izlaska sa Istarskog ipsilona.

2.2. Korisnik koji će cestarinu platiti ENC uređajem ne uzima Ulaznu karticu već je dužan prilikom dolaska na naplatnu stazu zaustavitisvojevoziloneposrednoispredrampeidržatipropisanirazmakod5metaraizmeđu vozila te cestarinu plaćati ispravnim ENC uređajem, osim u slučaju iz članka 12.2. ovih Općih uvjeta, a u kojem slučaju je dužan postupiti sukladno stavku 2.1. ovog članka.

2.3. Korisnik je dužan u cijelosti se pridržavati odredaba Zakona o sigurnosti prometa na cestama i drugih propisa koji se primjenjuju na korištenje Istarskog ipsilona.

2.4. Korisnik je dužan koristiti i napustiti Istarski ipsilonunutar 24 sata od ulaska do izlaska s Istarskog ipsilona.

Članak 3. Kontrola skupine vozila

3.1. BINA-ISTRA je ovlaštena kontrolirati skupinu vozila (odnosno vrijednosti koje predstavljaju osnovu za kategorizaciju vozila, npr. visina ili masa vozila) koja predstavlja osnovu za naplatu cestarine odnosno za korištenjeodređene vrste ENC PAKETA, i toputemodgovarajućihmjeračaugrađenihnaNaplatnimmjestima. U slučaju da je uporabom mjerača došlo do pogreške u određivanju skupine vozila, BINA-ISTRA je ovlaštena, nakon utvrđenja stvarne skupine vozila, jednostrano izvršiti ispravak iznosa cestarine, odnosno zaračunati cestarinu prema skupini vozila kojoj vozilo koje je stvarno prošlo kroz Naplatno mjesto pripada, a što će u slučaju Korisnika ENC PAKETA, Korisniku biti vidljivo na web korisničkom računu. U smislu navedenoga:

- vozilima IA skupine smatraju se: motocikli,motornitriciklii četverocikli

- vozilima I skupine smatraju se: motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m

- vozilima II skupine smatraju se a) motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg b) motornavozilasdvijeosovine,visineispod1,90m,kojavukupriključnovozilo,neovisnoobroju

5

osovina i visini priključnog vozila

- vozilima III skupine smatraju se:

a) motornavozilasdvijeilitriosovine,najvećedopuštenemasepreko3500kg

b) motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom

c) motornavozilaiz2.a)skupinekojavukupriključnovozilo,neovisnoobrojuosovinapriključnog vozila

- vozilima IV skupine smatraju se:

a)motornavozilasčetiriilivišeosovina,najvećedopuštenemasepreko3500kg

b) motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine

c)motornavozilastriosovine,najvećedopuštenemasepreko3500kg,kojavukupriključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

Članak 4.

Povrede Općih uvjeta i Ugovorna kazna

4.1. U slučaju da Korisnik prilikom izlaska s Istarskog ipsilona na Naplatnom mjestu preda ili se očita nevažeća i/ili oštećena Ulazna kartica i/ili ENC uređaj i/ili ako Korisnik prilikom izlaska s Istarskog ipsilona na Naplatno mjesto dođe bez Ulazne kartice i/ili bez prilikom ulaska očitanog ENC uređaja i/ili ako Korisnik prilikom izlaska s Istarskog ipsilona na Naplatnom mjestu preda Ulaznu karticu koja je izdana prije više od 24 sata i/ili je ENC uređaj očitan prije više od 24 sata i/ili ako Korisnik izlazi na istom Naplatnom mjestu na kojem je i ušao, a od ulaska je prošlo više od 15 minuta, i/ili ako Korisnik prilikom izlaska s Istarskog ipsilona preda Ulaznu karticu s očitanim Naplatnim mjestom i/ili je na ENC uređaju očitano Naplatno mjesto koje se nalazi u suprotnom smjeru kretanja od Naplatnog mjesta izlaska s Istarskog ipsilona i/ili ako Korisnik prilikom izlaska s Istarskog ipsilona na Naplatnom mjestu preda različitu Ulaznu karticu od one koju je preuzeo prilikom ulaska na Istarski ipsilon, smatrati će se da je Korisnik povrijedio odredbe ovih Općih uvjeta, te će BINA-ISTRA u slučaju takve povrede imati pravo Korisniku naplatiti ugovornu kaznu u visini punog iznosa cestarine (bez popusta) za najdužu relaciju Istarskog ipsilona za odgovarajuću skupinu vozila prema važećem cjeniku.

4.2. U slučaju da Korisnik izlazi na istom Naplatnom mjestu na kojem je i ušao, a od ulaska je prošlo manje od 15 minuta, smatrati će se da je Korisnikpovrijedio odredbe ovih Općih uvjeta, te će BINA-ISTRA u slučajutakve povrede imati pravo Korisniku naplatiti ugovornu kaznu u visini punog iznosa cestarine (bez popusta) za najkraću relaciju Istarskog ipsilona za odgovarajuću skupinu vozila prema važećem cjeniku.

Članak 5. Obveza identifikacije Korisnika

5.1.Uslučajustvarne iliprijeteće zlouporabe prava izovihOpćih uvjeta, povrede obveza izovih Općih uvjeta, nedovoljnog salda na Korisničkom računu,neispravnogfunkcioniranjaENCuređajai/iličegasličnoga,Korisnik pristajenaidentifikacijuodstraneradnikaBINA-ISTRE,tejedužanpostupitipozahtjevudjelatnikaBINA-ISTRE ilidruštvakojesebaviupravljanjemiodržavanjemIstarskogipsilonaipredočitiim osobnu iskaznicu ili putovnicu te se na taj način identificirati.

ELEKTRONIČKA NAPLATA CESTARINE

Članak 6.

6

Definicija i uvjeti korištenja ENC PAKETA i ENC PAKETA NEXT

6.1. ENC PAKET je usluga beskontaktne elektroničke naplate cestarine na Istarskom ipsilonu putem ENC uređaja po povlaštenim cijenama definiranima Cjenikom ENC PAKETA važećim u trenutku prolaska Naplatnim mjestima Istarskog ipsilona, na način da Korisnik unaprijed uplati pretplatu cestarine na Korisnički račun prilikom kupnje ENC uređaja odnosno prilikom podnošenja zahtjeva za zasnivanje Korisničkog odnosa u pogledu usluga ENC PAKETA (uključujući ENC PAKET NO LIMIT Tunel Učka) ili prilikom nadoplate Korisničkog računa, a u svrhu budućeg korištenja ENC uređaja.

6.2. ENC PAKET NEXT je usluga beskontaktne elektroničke naplate cestarine na Istarskom ipsilonu putem ENC uređaja s odgodom plaćanja na način da se Platna kartica registrirana za tu uslugu naknadno tereti za redovnu cijenu cestarine sukladno Cjeniku važećem u trenutku prolaska Naplatnim mjestima Istarskog ipsilona.

6.3. Ako je Korisnik ENC PAKETA NEXT istovremeno Korisnik ENC PAKETA, ENC PAKET NEXT aktivira se samo ako i kada iznos na Korisničkom računu nije dovoljan za naplatu cestarine prilikom prolaska Naplatnim mjestima Istarskog ipsilona ili kada Korisnik ENC PAKET NO LIMIT Tunel Učka koristi neku drugu dionicu Istarskog ipsilona (osim dionice Matulji – Vranja) ili kada je istekao rok važenja Korisničkog računa. U tim slučajevima, Korisnik plaća redovnu, punu cijenu cestarine koja je važeća u trenutku prolaska Naplatnim mjestima Istarskog ipsilona.

6.4. Cjenik ENC PAKETA dostupan je na Naplatnim mjestima, Mjestima prodaje ENC PAKETA i na službenoj web stranici BINA-ISTRE (www.bina-istra.com).

6.5.VrsteENCPAKETAipripadajućinačinikorištenjasusljedeći:

"ENC PAKET „PLUS za IA i I skupinu vozila" predstavlja uslugu kojom Korisnik ostvaruje pravo na povlaštenu cijenu cestarine na ograničeno vrijeme i uz minimalnu uplatu na Korisnički račun. Povlaštena cijena cestarine, rok važenja i iznos minimalne uplate definirani su Cjenikom važećim u trenutku zasnivanja Korisničkog odnosa, dok će se u slučaju promjene Cjenika unutar roka važenja, povlaštena cijena cestarine obračunati prema Cjeniku važećem u trenutku prolaska Naplatnim mjestom vozilom IA ili I skupine. Svakom naknadnom nadoplatom računa rok važenja paketa se produljuje za 90 od dana izvršene nadoplate Korisničkog računa. Kod ove vrste ENC PAKETA, Korisnik može koristiti ENC uređaj za prolaske vozilom IA ili I skupine pod gore navedenim povlaštenim uvjetima, dokće u slučaju prolaska vozilom II, III ili IV skupine biti terećen za puni iznos cestarine ovisno o kategoriji kojom je ostvaren prolaz.

"ENC PAKET „NO LIMIT Tunel Učka za I skupinu vozila na tunelu Učka" predstavlja uslugu kojom KorisnikostvarujepravonaneograničenokorištenjedioniceIstarskogipsilona: Matulji – Vranjatijekom jednog kalendarskog mjeseca za prolaske jednim vozilom I skupine u odnosu na koje je zasnovan ENC PAKET NO LIMIT Tunel Učka prema cijenama definiranim Cjenikom važećim u trenutku zasnivanja Korisničkog odnosa. PodnositeljzahtjevajedužanuZahtjevuzauspostavomoveuslugenavestiregistarskuoznaku vozilauodnosunakojesezasnivaKorisničkiodnosipriložitipreslikuprometnedozvole.KodovevrsteENCPAKETA, Korisnik može ugovoriti korištenje ENC PAKETA NEXTiliregistriratiPlatnukarticukodBINA-ISTREza potrebeplaćanjacestarinenanekojdrugojdionici Istarskog ipsilona (osim dionice Matulji – Vranja), u kojem slučaju Korisnik ENC PAKETA NO LIMIT TunelUčkaplaćaredovnu,punucijenucestarinedefiniranu CjenikomcestarinekojijevažećiutrenutkukorištenjatedrugedioniceIstarskogipsilona,odnosnozadionicu kojauključujeprolazkrozTunelUčkupunucijenucestarinepremaCjenikucestarinekojijevažećiu

7

-

trenutkukorištenjatedioniceumanjenuzavažećucijenuprolazakrozTunelUčku. Korisnik ENC PAKETA NOLIMITTunelUčkakojineugovorikorištenjeENCPAKETANEXT plaća,u slučajukorištenjaneke druge dionice Istarskog ipsilona (osim dionice Matulji – Vranja), redovnu, punu cijenu cestarine definiranu Cjenikom cestarine koji je važeći u trenutku korištenja te druge dionice Istarskog ipsilona odnosno za dionicu koja uključuje prolaz kroz TunelUčkupunu cijenu cestarine premaCjenikucestarinekojijevažeći utrenutkukorištenjatedioniceumanjenuzavažećucijenuprolazakrozTunelUčku,ugotoviniilidrugim sredstvom plaćanja koje se prihvaća na Naplatnim mjestima Istarskogipsilona. Poredpravanaotkazi/iliraskidKorisničkogodnosasukladnoostalimodredbamaovihOpćihuvjeta, BINA-ISTRA zadržava pravo jednostranog raskida Korisničkog odnosa u pogledu ENC PAKETA NO LIMIT Tunel Učka, bez prava Korisnika na povrat iznosa uplaćenog na ime ENC PAKETA NO LIMIT Tunel Učka ili na naknadu bilo kojih drugih troškova koji za Korisnika mogu proizaći u vezi s takvim raskidom, ukoliko Korisnik:

-protivnoOpćimuvjetimakoristivozilodrugeregistarskeoznakeodonezakojujezasnovanKorisnički odnos za ENC PAKET NO LIMIT Tunel Učka za I skupinu vozila na tunelu Učka; i/ili

-protivnoOpćimuvjetimakoristivozilodrugeskupinevozilazajednosvozilomoneskupinezakojeje zasnovanKorisničkiodnosza ENC PAKET NO LIMIT Tunel Učka za I skupinu vozila na tunelu Učka. Korisnik ima mogućnost tijekom kalendarskog mjeseca za koji je uplatio iznos na ime ENC PAKETA NO LIMIT Tunel Učka bez naknade zamijeniti vozilo na koje se odnosi ENC PAKET NO LIMIT Tunel Učka, a koje će koristiti za prolaske dionicom Matulji – Vranja, i to najviše 2 (dva) puta tijekom jednog kalendarskog mjeseca. Druga zamjena vozila može glasiti isključivo na vozilo koje je prvotno bilo prijavljeno u tekućemkalendarskommjesecu.ZamjenavozilazakorištenjeENCPAKETANOLIMITTunel Učkasevršinanačindaseuputipisanizahtjevzaizmjenomsanavedenomregistarskomoznakomnovog vozila i preslikom prometne dozvole kojom se dokazuje kategorija novog vozila.

"ENC PAKET „PLUS za II skupinu vozila" predstavlja uslugu kojom Korisnik ostvaruje pravo na povlaštenu cijenu na ograničeno vrijeme uz minimalnu uplatu na Korisnički račun. Povlaštena cijena cestarine, rok važenja i iznos minimalne uplate definirani su Cjenikom važećim u trenutku zasnivanja Korisničkog odnosa, dok će se u slučaju promjene Cjenika unutar roka važenja, povlaštena cijena cestarine obračunati prema Cjeniku važećem u trenutku prolaska Naplatnim mjestom vozilom II skupine. Svakom naknadnom nadoplatom računa rok važenja paketa se produljuje za 90 od dana izvršene nadoplate Korisničkog računa. Kod ove vrste ENC PAKETA, Korisnik može koristiti ENC uređaj za prolaske vozilom II skupine podgore navedenim povlaštenim uvjetima, dok će u slučaju prolaska vozilom IA,I, III ili IV skupine biti terećen za puni iznos cestarine ovisno o kategoriji kojom je ostvaren prolaz.

"ENC PAKET „NO LIMIT Tunel Učka za II skupinu vozila na tunelu Učka" predstavlja uslugu kojom KorisnikostvarujepravonaneograničenokorištenjedioniceIstarskogipsilona: Matulji – Vranjatijekom jednog kalendarskogmjeseca za prolaske jednim vozilom II skupine u odnosu na koje je zasnovan ENC PAKET NO LIMIT Tunel Učka prema cijenama definiranim Cjenikom važećim u trenutku zasnivanja Korisničkog odnosa. PodnositeljzahtjevajedužanuZahtjevuzauspostavomoveuslugenavestiregistarskuoznaku vozilauodnosunakojesezasnivaKorisničkiodnosipriložitipreslikuprometnedozvole.KodovevrsteENCPAKETA, Korisnik može ugovoriti korištenje ENC PAKETA NEXTiliregistriratiPlatnukarticukodBINA-ISTREza potrebeplaćanjacestarinenanekojdrugojdionici Istarskog ipsilona (osim dionice Matulji – Vranja), u kojem slučaju Korisnik ENC PAKETA NO LIMIT TunelUčkaplaćaredovnu,punucijenucestarinedefiniranu CjenikomcestarinekojijevažećiutrenutkukorištenjatedrugedioniceIstarskogipsilonaodnosnozadionicu kojauključujeprolazkrozTunelUčkupunucijenucestarinepremaCjenikucestarinekojijevažećiu trenutkukorištenjatedioniceumanjenuzavažećucijenuprolazakrozTunelUčku. Korisnik ENC PAKETA NO LIMIT TunelUčkakojine ugovori korištenje ENC PAKETA NEXT plaća, uslučajukorištenjaneke druge dionice Istarskog ipsilona (osim dionice Matulji – Vranja), redovnu, punu cijenu cestarine definiranu

8

Cjenikom cestarine koji je važeći u trenutku korištenja te druge dionice Istarskog ipsilona odnosno za dionicu koja uključuje prolaz kroz TunelUčkupunu cijenu cestarine premaCjenikucestarinekojijevažeći utrenutkukorištenjatedioniceumanjenuzavažećucijenuprolazakrozTunelUčku,ugotoviniilidrugim sredstvom plaćanja koje se prihvaća na Naplatnim mjestima Istarskogipsilona. Poredpravanaotkazi/iliraskidKorisničkogodnosasukladnoostalimodredbamaovihOpćihuvjeta, BINAISTRA zadržava pravo jednostranog raskida Korisničkog odnosa u pogledu ENC PAKETA NOLIMIT Tunel Učka, bez prava Korisnika na povrat iznosa uplaćenog na ime ENC PAKETANO LIMIT Tunel Učka ili na naknadu bilo kojih drugih troškova koji za Korisnika mogu proizaći u vezi s takvim raskidom, ukoliko Korisnik:

-protivnoOpćimuvjetimakoristivozilodrugeregistarskeoznakeodonezakojujezasnovanKorisnički odnos za ENC PAKET NO LIMIT Tunel Učka za II skupinu vozila na tunelu Učka; i/ili

-protivnoOpćimuvjetimakoristivozilodrugeskupinevozilazajednosvozilomoneskupinezakojuje zasnovanKorisničkiodnosza ENC PAKET NO LIMIT Tunel Učka za II skupinu vozila na tunelu Učka. Korisnik ima mogućnost tijekom kalendarskog mjeseca za koji je uplatio iznos na ime ENC PAKETA NO LIMIT Tunel Učka bez naknade zamijeniti vozilo na koje se odnosi ENC PAKET NO LIMIT Tunel Učka, a koje će koristiti za prolaske dionicom Matulji – Vranja, i to najviše 2 (dva) puta tijekom jednog kalendarskog mjeseca. Druga zamjena vozila mora glasiti na vozilo koje je prvotno bilo prijavljeno u tekućemkalendarskommjesecu.ZamjenavozilazakorištenjeENCPAKETNOLIMITTunelUčkasevršina načindaseuputipisanizahtjevzaizmjenomsanavedenomregistarskomoznakomnovogvozilaipreslikom prometne dozvole kojom se dokazuje kategorija novog vozila.

"ENC PAKET „PLUS za III skupinu vozila" predstavlja uslugu kojom Korisnik ostvaruje pravo na povlaštenucijenucestarine naograničeno vrijeme uzminimalnuuplatu na Korisnički račun. Povlaštena cijena cestarine, rok važenja i iznos minimalne uplate definirani su Cjenikom važećim u trenutku zasnivanja Korisničkog odnosa, dok će se u slučaju promjene Cjenika unutar roka važenja, povlaštena cijena cestarine obračunati prema Cjeniku važećem u trenutku prolaska Naplatnim mjestom vozilom III skupine. Svakom naknadnom nadoplatom računa rok važenja paketa se produljuje za 120 od dana izvršene nadoplate Korisničkog računa. Kod ove vrste ENC PAKETA, Korisnik može koristiti ENC uređaj za prolaske vozilom III skupine podgore navedenim povlaštenim uvjetima, dok će u slučaju prolaska vozilom IA, I, II ili IV skupine biti terećen za puni iznos cestarine ovisno o kategoriji kojom je ostvaren prolaz.

"

-

ENC PAKET „PLUS za IV skupinu vozila" predstavlja uslugu kojom Korisnik ostvaruje pravo na povlaštenucijenucestarine na ograničeno vrijeme uz minimalnu uplatu na Korisnički račun. Povlaštena cijena cestarine, rok važenja i iznos minimalne uplate definirani su Cjenikom važećim u trenutku zasnivanja Korisničkog odnosa, dok će se u slučaju promjene Cjenika unutar roka važenja, povlaštena cijena cestarine obračunati prema Cjeniku važećem u trenutku prolaska Naplatnim mjestom vozilom IV skupine. U slučaju korištenja ENC uređaja za prolaske vozilom III skupine Korisnik ostvaruje popust koji je u trenutku prolaska važeći za vozila te skupine. Svakom naknadnom nadoplatom računa rok važenja paketa se produljuje za 120 od dana izvršene nadoplate Korisničkog računa.

KodovevrsteENCpaketa,KorisnikmožekoristitiENCuređajzaprolaskevozilomIIIiliIVskupinepod gore navedenim povlaštenim uvjetima, dok će u slučaju prolaska vozilom IA, I ili II skupine biti terećen za puni iznos cestarine ovisno o kategoriji kojom je ostvaren prolaz.

"ENC PAKET „EASY za IA i I skupinu vozila" predstavlja uslugu kojom Korisnik ostvaruje pravo na povlaštenu cijenu cestarine na neograničeno vrijeme uz minimalnu uplatu na Korisnički račun. Povlaštena cijena cestarine, rok važenja i iznos minimalne uplate definirani su Cjenikom važećim u trenutku zasnivanja Korisničkog odnosa, dok će se u slučaju promjene Cjenika unutar roka važenja, povlaštena cijena cestarine obračunati prema Cjeniku važećem u trenutku prolaska Naplatnim

9

mjestom vozilom IA ili I skupine.

Kod ove vrste ENC PAKETA, Korisnik može koristiti ENC uređaj za prolaske vozilom IA ili I skupine pod gore navedenim povlaštenim uvjetima, dok će u slučaju prolaska vozilom II, III ili IV skupine bititerećen za puni iznos cestarine ovisno o kategoriji kojom je ostvaren prolaz.

"ENC PAKET „EASY za II skupinu vozila" predstavlja uslugu kojom Korisnik ostvaruje pravo na povlaštenu cijenu cestarine na neograničeno vrijeme uz minimalnu uplatu na Korisnički račun. Povlaštena cijena cestarine, rok važenja i iznos minimalne uplate definirani su Cjenikom važećim u trenutku zasnivanja Korisničkog odnosa, dok će se u slučaju promjene Cjenika unutar roka važenja, povlaštena cijena cestarine obračunati prema Cjeniku važećem u trenutku prolaska naplatnim mjestom vozilom II skupine. Kod ove vrste ENC PAKETA, Korisnik može koristiti ENC uređaj za prolaske vozilom II skupine podgore navedenim povlaštenim uvjetima, dok će u slučaju prolaska vozilom IA,I, III ili IV skupine biti terećen za puni iznos cestarine ovisno o kategoriji kojom je ostvaren prolaz.

-

"ENC PAKET „EASY za III skupinu vozila" predstavlja uslugu kojom Korisnik ostvaruje pravo na povlaštenu cijenu cestarine na neograničeno vrijeme uz minimalnu uplatu na Korisnički račun. Povlaštena cijena cestarine, rok važenja i iznos minimalne uplate definirani su Cjenikom važećim u trenutku zasnivanja Korisničkog odnosa, dok će se u slučaju promjene Cjenika unutar roka važenja, povlaštena cijena cestarine obračunati prema Cjeniku važećem u trenutku prolaska Naplatnim mjestom vozilom III skupine.

Kod ove vrste ENC PAKETA, Korisnik može koristiti ENC uređaj za prolaske vozilom III skupine podgore navedenim povlaštenim uvjetima, dok će u slučaju prolaska vozilom IA, I, II ili IV skupine biti terećen za puni iznos cestarine ovisno o kategoriji kojom je ostvaren prolaz.

"ENC PAKET „EASY za IV skupinu vozila" predstavlja uslugu kojom Korisnik ostvaruje pravo na povlaštenucijenucestarinedefiniranuvažećimCjenikomENCpaketakojijevažećiutrenutkuprolaskana Naplatnim mjestimaIstarskog ipsilonavozilom IV skupine. U slučaju korištenja ENCuređaja za prolaske vozilom III skupine Korisnik ostvaruje popust koji je u trenutku prolaska važeći za vozila te skupine. KodovevrsteENCpaketa,KorisnikmožekoristitiENCuređajzaprolaskevozilomIIIiliIVskupinepod gore navedenim povlaštenim uvjetima, dok će u slučaju prolaska vozilom IA, I ili II skupine biti terećen za puni iznos cestarine ovisno o kategoriji kojom je ostvaren prolaz.

Članak 7.

Uvjeti za zasnivanje Korisničkog odnosa

7.1.KorisnikkojiželikoristitiusluguENCPAKETAmorazasnovatiKorisničkiodnossBINA-ISTROM.Uvjeti za razmatranje Zahtjeva Korisnika za zasnivanje Korisničkog odnosa u pogledu usluga ENC PAKETA su sljedeći:

7.1.1.ZasvevrsteENCPAKETAdefiniraneučlanku5.ovihOpćihuvjeta,Korisnikmorapodnijetiovlaštenoj osobi na Mjestu prodaje ENC PAKETA Zahtjev zajedno s ispravama koje su potrebne za zasnivanje Korisničkog odnosa u pogledu usluga ENC PAKETA.

7.1.2. Ispraveipodacipotrebni za zasnivanjeKorisničkogodnosaupogleduuslugaENC PAKETAsu:

-Zafizičkeosobe:osobnaiskaznica,OIBiprometnadozvola;

-Zapravneosobe:izvadakizsudskogilidrugogodgovarajućegregistra,OIBiprometnadozvola,pričemu BINA-ISTRAzadržavapravoprovjereažurnostidostavljenihisprava;

- Za obrt: obrtnica, OIB i prometna dozvola, pri čemu BINA-ISTRA zadržava pravo provjere ažurnosti dostavljenih isprava;

10

- Za tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe koje imaju javne ovlasti: zakonom određeni dokaz o ovlaštenju za zastupanje, OIB i prometna dozvola, pričemuBINA-ISTRAzadržavapravoprovjereažurnostidostavljenihisprava;

7.1.3. Korisnik je dužan na zahtjev BINA-ISTRE predočiti i sve druge dokumente i isprave te ispravne podatke u odnosu na:

-adresuprebivalištailiuobičajenogboravišta

- telefonski broj

- GSM broj

-brojfaksuređaja

- adresu elektronske pošte (e-pošte),

te po potrebi i druge dokumente i isprave koje BINA-ISTRA može smatrati potrebnima radi zasnivanja KorisničkogodnosaupogleduuslugaENCPAKETAilizavrijemetrajanjaKorisničkogodnosaupogleduusluga ENC PAKETA.

Sukladnočlanku10.ovihOpćihuvjeta,uslučajudatijekomkorištenjaENCPAKETAdođedopromjeneosobnih, poslovnihi/ilidrugihpodatakanaznačenihuZahtjevu,ostalimdokumentimai/ili podacima, Korisnik ENC PAKETA je dužan o tome odmah obavijestiti BINA-ISTRU.

7.2. Korisnik je suglasan da BINA-ISTRA izvrši provjeru njegovih osobnih, poslovnih i drugih podataka, identiteta,statusaiplatežnesposobnostiprinadležnimtijelimakojaimajupristuptakvimpodacima.

7.3. BINA-ISTRA prikuplja, obrađuje i koristi osobne, poslovne i druge podatke Korisnika,uključujući ukoliko je primjenjivo, ali ne ograničavajući se na OIB, MB, poštansku adresu, podatke o izdavatelju Platne kartice, broj Platne kartice,ime i prezime vlasnika Platne kartice, vrsta Platne kartice, datum isteka Platne kartice, telefonski broj, broj faks uređaja, adresu elektroničke (e-pošte) i GSM broj radi poduzimanja radnji na zahtjev Podnositelja zahtjeva prije zasnivanja Korisničkog odnosa, radi zasnivanja Korisničkog odnosa i pružanja usluga temeljem istog te radi poštovanja pravnih obveza BINA – ISTRE, odnosno za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti BINA - ISTRE. U slučaju da Podnositelj zahtjeva/Korisnik ne želi pružiti predmetne podatke, BINA - ISTRA neće biti u mogućnosti zasnovati Korisnički odnos i/ili pružitiusluge. U mjeri ukojoj je topotrebno za ostvarenje dopuštenih svrhaBINA-ISTRA prosljeđuje predmetne podatke društvu BINA-ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE, d.o.o. sa sjedištem u Lupoglavu, Zrinščak 57, OIB: 76757137512) te eventualno trećim osobama ukoliko postoji pravna osnova za isto.

7.4. Više o prikupljanju i obradi osobnih podataka nalazi se u Pravilima privatnosti dostupnim na internet stranici putem sljedećeg linka: https://bina-istra.com/pp/. Potpisom Zahtjeva Podnositelj zahtjeva/Korisnik izjavljuje da je upoznat s obradom osobnih podataka i sadržajem objavljenih Pravila privatnosti.

7.5.OdredbeovogčlankanaodgovarajućisenačinprimjenjujunaZahtjevzaENCPAKETNEXT,pričemu je Korisnik prilikom podnošenja Zahtjeva za ENC PAKET NEXT obvezan dati na uvid Platnu karticu, te Zahtjevu zaENCPAKETNEXTpriložitipreslikuPlatnekartice.

Članak 8. Zasnivanje i produljenje Korisničkog odnosa

11

8.1. BINA-ISTRA će prihvatiti Zahtjev za zasnivanje Korisničkog odnosa u pogledu usluga ENC PAKETA ako se ispune sljedeća dva uvjeta:

(a)akonepostojezaprekezazasnivanjeKorisničkogodnosasukladnoodredbamaOpćihuvjeta;i (b)akojeKorisnikplationaknadusukladnovažećemCjenikupretplateiukolikojeprimjenjivocijenuzaENC uređaj;

8.2. Korisnički odnos će biti zasnovan nakon što (i) Korisnik podnese u smislu odredbi ovih Općih uvjeta potpuni Zahtjev BINA-ISTRI, (ii) Ukoliko je primjenjivo, Korisnik plati cijenu za ENC uređaj te, ako se radi o Korisničkom odnosu u pogledu usluga ENC PAKETA, BINA-ISTRA otvori Korisnički račun Korisnika u kompjuterskom sustavu BINA-ISTRE i Korisnik uplati na multivalutni račun BINA-ISTRE IBAN: HR3923600001500066644otvorenkodZagrebačkebanke,d.d.,iznosuskladusvažećimCjenikomENCPAKETA(iii) BINA-ISTRA usvoji Zahtjev Korisnika (iv) BINA-ISTRA kodira Korisnikov ENC uređaj te u slučaju korištenja INTERNET-SMS Usluge, dodijeli Korisniku tajni PIN.

8.3. Prava i obveze iz Korisničkog odnosa između BINA-ISTRE i Korisnika nastaju u trenutku izdavanja kodiranog ENC uređaja Korisniku - od strane BINA-ISTRE te će se smatrati da je u tom trenutku sklopljen Korisničkiodnosnaneodređenovrijeme. ZasnivanjeKorisničkogodnosananeodređenovrijemenemautjecaja na roktrajanja pojedinih vrsta ENC PAKETA kako je predviđeno Cjenikom ENC PAKETA.

8.4. U slučaju korištenja INTERNET-SMS Usluge, prava i obveze iz Korisničkog odnosa između BINA-ISTRE i Korisnika u odnosu na INTERNET-SMS Uslugu nastaju u trenutku izdavanja kodiranog ENC uređajaKorisniku od strane BINA-ISTRE ili dostave tajnog PIN-a Korisniku od strane BINA-ISTRE te će se smatrati da je u tom trenutku sklopljen Korisnički odnos na neodređeno vrijeme te da su aktivirani INTERNET-SMS Usluga kao i ovlaštenjeitrajninalogKorisnikaukoristBINA-ISTREdazaplaćanjeINTERNET-SMSUslugeBINA-ISTRA tereti Platnu karticu Korisnika. Zasnivanje Korisničkog odnosa te aktiviranje INTERNET-SMS Usluge i INTERNETSMS Ovlaštenja i Naloga na neodređeno vrijeme nema utjecaja na rok trajanja pojedinih vrsta ENC PAKETA kako je predviđeno Cjenikom ENC PAKETA.

8.5.AktiviranjemINTERNET-SMSUsluge,KorisnikseobvezujeobavljatiuplatenasvojKorisničkiračunputem Interneta i/ili SMS-a, na način predviđen u članku 12. ovih Općih uvjeta, a BINA-ISTRA se obvezuje evidentirati navedene uplate u svom kompjuterskom sustavu i dostavljati Korisniku obavijesti o uspješnim ilineuspješnimtransakcijamauplatanaKorisničkiračun,ostanjuKorisničkogračunateostanjuodnosno isteku roka trajanja ENC PAKETA, sukladno odredbama ovih Općihuvjeta.

8.6. Aktiviranjem INTERNET-SMS Ovlaštenja i Naloga Korisnik daje ovlaštenje i trajni nalog u korist BINAISTRE da za plaćanje INTERNET-SMS Usluge BINA-ISTRA tereti Platnu karticu Korisnika te daje ovlaštenje i trajni nalog izdavatelju Platne kartice da tereti Platnu karticu i da izvrši uplatu u korist njegovogKorisničkog računa kod BINA-ISTREnatemeljuinternetskogzahtjevai/iliSMSporukekoju Korisnik aktivira/uputiiodobri tajnim PIN-om sukladno odredbama ovih Općih uvjeta.

8.7. Korisnik koji je aktivirao INTERNET-SMS Uslugu uvijek ima mogućnost nadoplatiti svoj Korisnički račun i gotovinskom uplatom na Mjestu prodaje ENC PAKETA kao i mogućnostpozivom na besplatni info telefonski broj dobiti sve informacije kako je opisano u članku 12.8. ovih Općihuvjeta.

8.8.Odredbestavka8.1.,8.2.i8.3.ovogčlankanaodgovarajućisenačinprimjenjujunazasnivanjeKorisničkog odnosauodnosunaENCPAKETNEXT,stimedase Korisnički odnos u odnosu na ENC PAKET NEXT sklapa na određeno vrijeme do isteka roka valjanosti Platne kartice.

12

8.9.

Aktiviranjem ENC PAKETA NEXT Korisnik ENC

PAKETA odnosno Korisnik ENC PAKETA NEXT daje ovlaštenjeitrajninalogukoristBINA-ISTREdazaplaćanjeENCPAKETANEXT,BINA-ISTRAteretiPlatnu karticu Korisnika ENC PAKETA odnosno Korisnika ENC PAKETA NEXT te daje ovlaštenje i trajni nalog izdavatelju Platne kartice da tereti Platnu karticu i da izvrši uplatu u korist računa BINA-ISTRE, a na temelju transakcije ostvarene na Naplatnim mjestima Istarskog ipsilona registrirane putem radijskog impulsa jedinstvene frekvencijekojigeneriraENCuređajKorisnikaENCPAKETAodnosnoKorisnikaENCPAKETA NEXT.

8.10. Korisnik ENC PAKETA NEXT koji želi produljiti Korisnički odnos je dužan prije isteka roka na koji Korisnički odnos zasnovan,sukladnoodredbamavažećihOpćihuvjetazasnovatinoviKorisničkiodnosiosobno naMjestuprodajeENCPAKETAdostavitipodatkeonovojodnosnovažećojPlatnojkartici.Utomslučajućese smatratidajeKorisničkiodnosproduljen do dana isteka roka valjanosti te nove odnosno važeće Platne kartice. NatakavKorisničkiodnosćeseprimjenjivatiOpćiuvjetivažećinadanprimitkaZahtjevaza zasnivanjeKorisničkogodnosa.

8.11 Korisnik ENC PAKETA NEXT može produljiti Korisnički odnos i na način da umjesto osobne dostave podataka o novoj odnosno važećoj Platnoj kartici sukladno odredbama prethodnog stavka, iste podatke dostavi BINA – ISTRI pozivom na besplatni broj 0800 600 601, te potvrdi iste podatke i da svoju suglasnost na produljenje Korisničkog odnosa putem elektroničke pošte, a to sve na način opisan u stavku 8.12. ovog članka. UtomslučajućesesmatratidajeKorisničkiodnosproduljen do dana isteka roka valjanosti te nove odnosno važeće Platne kartice. NatakavKorisničkiodnosćeseprimjenjivatiOpćiuvjetivažećina danprimitka pisanogpristanka Korisnika ENCPAKETANEXToproduljenju Korisničkogodnosaza ENCPAKET NEXT, a to sve sukladno stavku 8.12 (v). 8.12. U slučaju iz stavka 8.11. ovog članka:

(i) Korisnik ENC PAKETA NEXT u telefonskom razgovoru potvrđuje svoj identitet na jedan od sljedećih načina:

-zafizičkeosobe:imenomiprezimenom,OIB-om,serijskimbrojemENCuređajaiadresom,akoji podaci moraju odgovarati podacima koje je Korisnik ENC PAKETA NEXT ranije dostavio BINA – ISTRI sa Zahtjevom za zasnivanje Korisničkog odnosa;

- za pravne osobe: nazivom poslovnog subjekta, imenom i prezimenom odgovorne osobe u čije ime i/ili za čiji račun nastupa, serijskim brojem ENC uređaja i adresom, a koji podaci moraju odgovarati podacima koje je Korisnik ENC PAKETA NEXT ranije dostavio BINA – ISTRI sa zahtjevom za zasnivanje Korisničkog odnosa;

- za obrt: imenom i prezimenom/nazivom obrta, OIB-om, serijskim brojem ENC uređaja i adresom, a koji podaci moraju odgovarati podacima koje je Korisnik ranije dostavio BINA – ISTRI sa zahtjevom za zasnivanje Korisničkog odnosa;

(ii)KorisnikENCPAKETANEXTnavlastituodgovornostpriopćavaBINA–ISTRI,podatkeonovojPlatnojkartici – broj Platne kartice, vrstaPlatnekartice,rok valjanostiPlatnekartice i podatke o vlasnikuPlatnekartice;

(iii) BINA-ISTRA unosi u sustav podatke onovoj odnosno važećoj Platnoj kartici i izvršava pred-autorizaciju Platne kartice;

(iv) BINA – ISTRA utvrđuje dalijeprijavljenaPlatnakarticavažećaišalje Korisniku ENC PAKETA NEXT putem elektroničkepošteobavijestoproduljenjuKorisničkogodnosa sa svim nužnim podacima i obavijestima u

13

skladusavažećim propisima i važećim Općim uvjetima;

(v) Korisnik ENC PAKETA NEXT putem elektroničke pošte dostavlja BINA-ISTRI pristanak naproduljenje Korisničkogodnosaza ENCPAKET NEXT ;

(vi)Poprimitkupisanogpristankaoproduljenju Korisničkogodnosaza ENCPAKETNEXT,BINA– ISTRAputem elektroničkepoštedostavlja Korisniku ENC PAKETA NEXT obavijestdajeKorisničkiodnoszaENCPAKETNEXT uspješnoproduljen;

8.13. BINA-ISTRA zadržava pravo kontaktiranja Korisnika ENCPAKETANEXT telefonskim putem radi obavještavanja Korisnika ENCPAKETANEXT o mogućnostiproduljenjaKorisničkogodnosaENCPAKETANEXT,a ukojemslučajusenaodgovarajućinačinprimjenjujuodredbeprethodnihstavakaoproduljenjuKorisničkog odnosa.

8.14.Odredbe stavka8.1.,8.2. i 8.3. ovog članka naodgovarajućisenačin primjenjuju na registracijuPlatne kartice kodBINA-ISTRE radi naplate cestarine za korištenje dionica Istarskog ipsilona (osim dionice Matulji – Vranja) odstraneKorisnikaENCPAKETANOLIMITTunelUčkai/iliradinaplatenegativnogilinedostatnog salda na Korisničkom računu Korisnika.

8.15.BINA-ISTRAimapravoodbitiZahtjevubilokojemodsljedećihslučajeva:

(a)akojetijekomranijihgodinaBINA-ISTRAraskinulaKorisničkiodnoszbogpovredeugovornihobvezaod strane Korisnika ENC PAKETA odnosno Korisnika ENC PAKETA NEXT;

(b) ako je Korisnik ENC PAKETA odnosno Korisnik ENC PAKETA NEXT kartice maloljetna osoba ili ako je njegovaposlovnasposobnostnabilokojinačinograničena,avaljanoodobrenjezakonskogzastupnikanije dano;

(c) ako postoji osnovana sumnja da podaci o identitetu ili pravnoj ili poslovnoj sposobnosti Korisnika ENC PAKETA odnosno Korisnika ENC PAKETA NEXT, platežnim sposobnostima i ovlaštenju zastupnika na zastupanje Korisnika ENC PAKETA, odnosno Korisnika ENC PAKETA NEXT, nisu točni iliistiniti;

(d) akopostojiosnovana sumnjada Korisnik ENCPAKETAodnosno Korisnik ENC PAKETANEXT ilitrećaosoba zlouporabiiliimanamjeruzlouporabitiuslugekojepružaBINA-ISTRAiliakoomogućujezlouporabu tih usluga od strane trećih osoba ili ako je Korisnik ENC PAKETA odnosno Korisnik ENC PAKETA NEXT većsam zlouporabioilizatajio,odnosnonijeprijavio,prijevarneradnjetrećihosobauvezisovimuslugama.

Zlouporaba će naročito uključivati neovlaštenu izradu kopije ENC uređaja, Platne kartice ili SIM kartice određenog GSM broja, korištenje izgubljenog ili ukradenog ENC uređaja, Platne kartice ili SIM kartice određenog GSM broja, neovlašteno korištenje tajnog PIN-a, neovlaštena internetska prijava na Korisnički račundrugogKorisnika,neovlaštenanadoplataračunadrugogKorisnika,blokiranjeulazneilinaplatnestaze na Naplatnom mjestu BINA ISTRE, odbijanje plaćanja cestarine, postupanje odnosno namjeru postupanja protivno odredbi članka 20.1. ovih Općih uvjeta;

(e) akopostojenenaplaćenadugovanjaKorisnikaENCPAKETAodnosnoKorisnikaENCPAKETANEXT prema BINA-ISTRI, kao i s osobama povezanih s Korisnikom islično;

(f) ako se u odnosu na Zahtjev za INTERNET-SMS Uslugu ostvari bilo koja od sljedećih okolnosti:

14

-suglasnost izdavatelja Platne kartice je odbijena u odnosu na aktiviranje INTERNET-SMS Ovlaštenja i Naloga;

- Korisnik nije vlasnik ili ovlašteni predstavnik vlasnika Platne kartice;

- istekao je datum valjanosti Platne kartice;

- Platna kartica je oštećena ili vidno izmijenjena;

- Platna kartica ne sadrži sve zaštitne elemente prema standardima i sukladno obavijesti izdavatelja iste Platne kartice;

(g) ako je Korisnik unutar razdoblja od 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva otkazao ili raskinuo Korisnički odnos i zatražio povrat sredstava s Korisničkog računa, a kojeg je izvršila BINA-ISTRA;

(h)ukolikosupodaci,ispravei/ilidokumentiizčlanka7.1.2.i7.1.3ovihOpćihuvjetanetočni;

(i) ako Korisnik ima nepodmireno dospjelo dugovanje prema BINA-ISTRI;

(j) ako postoji bilo koja druga okolnost zbog koje bi, prema ocjeni BINA-ISTRE, naplata cestarine bila onemogućena ili ograničena.

Članak 9.

Otvaranje Korisničkog računa i korištenje ENC PAKETA odnosno ENC

PAKETA NEXT

9.1. Nakon prihvata Zahtjeva za zasnivanje Korisničkog odnosa za ENC PAKET , BINA-ISTRA otvara Korisnički račun na ime Korisnika te kodira i, ukoliko je primjenjivo, izdaje Korisniku ENC uređaj.

9.2.KorisnikENCPAKETAodnosnoKorisnikENCPAKETANEXTpostajevlasnikENCuređajaplaćanjemcijenetog uređajapocijenikojajeutvrđenavažećomodlukomBINA-ISTREnadanpodnošenjapotpunog Zahtjeva. Prije izdavanja ENC uređaja, Korisnik ENC PAKETA odnosno Korisnik ENC PAKETA NEXT je dužanplatitinavedenu cijenu,teuslučajuENCPAKETA,uplatitiminimalniiznosENCPAKETAuskladus važećim Cjenikom ENC PAKETA.

9.3.KorisnikENCPAKETAodnosnoKorisnikENCPAKETANEXTjedužančuvatiENCuređajodbilokakvog oštećenja,nestručneilineovlašteneuporabeiusvakomslučajudužangaječuvatinasigurnom mjestu.

9.4.UkolikodođedooštećenjaENCuređajaizbilokojegrazloga,osim izrazlogakojipotječuodsamog uređaja, kako bi nastavio koristiti ENC PAKET odnosno ENC PAKET NEXT, Korisnik ENC PAKETA odnosno Korisnik ENC PAKETA NEXT je dužan nabaviti zamjenski ENC uređaj naMjestuprodajeENCPAKETApocijenikojajeutvrđena važećomodlukomBINA-ISTREnadankupnje zamjenskog ENC uređaja.

9.5. Na svakodobni zahtjev Korisnika za:

(i)kodiranjemdodatnogENCuređajaipouplaticijenekojajezatakavdodatniENCuređajutvrđena odlukomBINA-ISTREvažećomnadanpodnošenjapotpunogzahtjevazadodatniENCuređaj; ili

(ii)kodiranjemdodatnogENCuređajanapostojećiKorisničkiračunakojeENCuređajizdanod drugih upravitelja odnosno koncesionara autocesta u Republici Hrvatskoj koje BINA –ISTRA prihvaća kao medij za plaćanje sukladno ovim Općim uvjetima,

BINA-ISTRAćeurazumomrokukodiratitakavdodatniENCuređajnapostojećiKorisničkiračun.

9.6.Uslučajupodnošenjazahtjevaizstavka9.5.ovogčlanka,BINA–ISTRAzadržavapravodauodnosunasvaki

15

takopodnesenizahtjev,aposebiceuslučajudaseuzpostojećiKorisničkiračunzahtjevakodiranjeENCuređajakoji bizajednosvećkodiranimENCuređajimazaistiKorisničkiračunprelazilibrojod10ENCuređaja,zatražiod Korisnikadapodneseodgovarajućidokazopotrebiisvrsitakvogdodatnogkodiranjaiizdavanja (ako je primjenjivo) ENC uređaja (navedeno može uključivati ali nije ograničeno na zahtjev za dostavom BINA –ISTRI prometnih dozvola za vozila koja Korisnik valjano koristi za vlastite potrebe a za koja se podnosi zahtjev za ENC uređaje iz stavka 9.5. ovog članka). BINA – ISTRA zadržava pravo utvrditi sukladnost namjeravane upotrebedodatnihENCuređajasovimOpćimuvjetima,uključujućialineograničavajućise na sukladnost s člankom 20.1. ovih Općih uvjeta. U slučaju da BINA – ISTRA osnovano sumnja da ćedodatni ENC uređaji za koje je zatraženo kodiranje i izdavanje (ako je primjenjivo) biti korišteni suprotno ovimOpćimuvjetimai propisimaRepublikeHrvatske,zadržavapravoodbitisvakizahtjevizstavka9.5.ovogčlanka.

Članak 9a. Zasnivanje Korisničkog odnosa putem Interneta

9a.1.ZahtjevzazasnivanjeKorisničkogodnosaKorisnikmožepodnijetiiputemInternetanaslužbenojweb straniciBINA-ISTRE(www.bina-istra.com). Zahtjevom za zasnivanje Korisničkog odnosa putem Interneta smatra se slanje ispravno popunjenog obrasca narudžbenice s odabranim ENC PAKETOM putem službene web stranice BINA-ISTRE.

9a.2.NazahtjevzazasnivanjeKorisničkogodnosaputemInternetanaodgovarajućinačinseprimjenjuju odredbe članka 7. i članka 8. ovih Općih uvjeta.

9a.3.PodnošenjemZahtjevaputemInterneta,FizičkaosobaprihvaćaoveOpćeuvjetei potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja ugovora primila na znanje predugovornu obavijest sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) o:

a.Glavnimobilježjimausluge(ENCpaket);

b.Nazivuisjedištutrgovca(BINA-ISTRA),telefonskombroju,teadresielektroničkepošte;

c.Adresitrgovca(BINA-ISTRA)nakojusemogunaslovitipritužbe;

d. Maloprodajnoj cijeni usluge (ENC paket) te troškovimadostave te da će trošak dostave biti naplaćen;

e.Uvjetimaplaćanja,uvjetimaisporuketepružanjauslugetenačinurješavanjapritužbipodnijetih BINA-ISTRI;

f. Uvjetima,rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora i o obrascu za jednostran raskid ugovora, a koji je dostupan na službenoj web stranici BINA-ISTRE (www.bina-istra.com);

g.TomedajeFizičkaosobadužnasnosititroškovevraćanjarobe(ENCuređaja)uslučajudaiskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora;

h. Tome da će u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostran raskid ugovora nakon što je postavila zahtjev u skladu s člankom člankom 77. Zakona o zaštiti potrošača, sukladno članku 84. stavak 8 Zakona ozaštitipotrošačaFizičkojosobibitivraćenonajiznoskojijenaKorisničkomračunuevidentiran u trenutku primitka obavijesti o raskidu;

i.TomedaFizičkaosobanemožekoristitipravonajednostranraskidugovorauslučajevimau kojimajetemeljemčlanka86.Zakonaozaštitipotrošačatopravoisključenoodnosnoo pretpostavkama pod kojim on gubi pravo na jednostran raskid;

j.PostojanjuodgovornostiBINA-ISTREzamaterijalnenedostatkeENCuređaja;

k. Eventualnim jamstvimakojasuizdana zaENC uređaj;

l. Trajanjuugovora akojesklopljen naodređeno vrijemeodnosno uvjetimaotkaza iliraskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme;

16

m.Mehanizmimaizvansudskogrješavanjasporovaodnosnoosustavimazaobeštećenjetenačinu kako ih Korisnik može koristiti, odnosno da je Korisnik ovlašten u skladu s Uredbom (EU) br. 524/2013, riješiti potrošački spor putem platforme za online alternativno rješavanje potrošačkih sporova, dostupne na Internet adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/, a na temelju Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16, 32/19), te da je isto ovlašten putem tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, i to Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, adresa mrežne stranice: https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/prijedlog-za-provodenje-mirenja.

a to sve temeljem informacija objavljenih na www.bina-istra.com.

9a.4. Prilikom preuzimanja ENC PAKETA iENC uređajau odabranom Mjestu prodaje ENC PAKETA Korisnik je dužan izvršiti plaćanje gotovinom ili Platnom karticom, dok je prilikom preuzimanja ENC PAKETA i ENC uređajau odabranom poštanskom uredu u Republici Hrvatskoj Korisnik dužan izvršiti plaćanje gotovinom ili karticama koje primaodabrani poštanski ured, pri čemukod plaćanja karticom Korisnik snosisveeventualne dodatne troškoveodabranogpoštanskogureda.

9a.5.KorisnikpreuzimaENCuređajuzpredočenjeosobneiskazniceiliputovnice.UslučajudaKorisnikprilikom preuzimanjaENCuređajanepredočiosobnuiskaznicuiliputovnicu,nadležnaslužbailidjelatniknijeobvezan Korisnikupredati pošiljku.

9a.6. Fizička osoba ima pravo u roku od 14 (četrnaest) dana raskinuti Korisnički odnos zasnovan putem sredstava elektroničkekomunikacijenanačinpredviđenodredbamaovihOpćihuvjeta,ne navodeći za to razlog.

9.a.7.Rokod14(četrnaest)danaizprethodnogstavkapočinjetećioddanakadajeFizičkojosobipredan ENCuređaju posjed.

9.a.8.Fizičkaosobamožeraskinutiugovorsklopljensredstvimaelektroničkekomunikacijeurokuod14 (četrnaest)danaizprethodnogstavkaovogčlanka,pisanomobaviješćuoraskidu(putemobrasca dostupnog nawww.bina-istra.com ilidavanjem drugenedvosmislene izjaveovolji dase raskine ugovor)upućenojBINAISTRI,kojaobavijestsemožeposlatipoštom,telefaksomilielektroničkim putem.

9.a.9. Ugovor sklopljen sredstvima elektroničke komunikacije se smatra raskinutim u trenutku kada BINAISTRA primi obavijest o raskidu ukoliko je obavijest o raskidu poslana unutar predviđenog roka od 14 (četrnaest)danaoddanakadajeFizičkojosobipredanENCuređajuposjed.Utrenutkuprimitkaobavijestio raskiduBINA-ISTRAblokiraKorisničkiračunteFizičkaosobanemoževišekoristitiusluguENCPAKETA.Uslučaju raskidaupredviđenomrokuod14(četrnaest)dana,FizičkaosobajedužnaENCuređajvratitiBINA-ISTRIpoštom naadresuBINA-ISTRA,Zrinšćak57, 52426 Lupoglav uz napomenu “za Službu naplate cestarine” ili osobno na Mjesto prodaje ENC PAKETA na Tunelu Učka o vlastitom trošku najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je poslana obavijest BINA-ISTRA-i o volji Fizičke osobe da raskine ugovor sklopljen sredstvima elektroničke komunikacije.

9.a.10.BINA-ISTRAćevratitiFizičkojosobionajiznoskojijenaKorisničkomračunuFizičkeosobeevidentiranu trenutkuprimitkaobavijestioraskiduugovorasklopljenogsredstvimaelektroničkekomunikacije,pričemu BINA-ISTRAnavedeniiznosFizičkojosobivraćateknakonštoENCuređajbudevraćenBINA-ISTRInaadresu naznačenuuprethodnomstavkuovogčlanka.

17

9.a.11.UslučajunevraćanjaENCuređajaodstraneFizičkeosobeurokuod14(četrnaest)danaoddanakadaje poslanaobavijestBINA-ISTRA-iovoljiFizičkeosobedaraskineugovorsklopljensredstvimaelektroničke komunikacije,BINA-ISTRAzadržavapravoiskoristitisvaraspoloživapravnasredstvauostvarivanjunaplatepune vrijednostiENCuređajapremavažećemcjenikunadanzasnivanjaKorisničkogodnosaputemInterneta,ukoliko jeENCuređajstečenpopovlaštenim uvjetima.

9.a.12.AkoFizičkaosobaraskidaugovorsklopljensredstvimaelektroničkekomunikacijeurazdobljuod15. dana do 180. dana od dana sklapanja ugovora, BINA-ISTRA će postupiti sukladno članku 22. i 25.ovih Općih uvjeta,teporedtogaiznoszaisplatusredstavasKorisničkogračunaumanjitizarazlikudopunevrijednostiENC uređajapremavažećemcjenikunadanzasnivanjaKorisničkogodnosaputemInterneta, ukoliko je ENC uređaj stečen po povlaštenim uvjetima.

9.a.13. Na sva pitanja vezana za Korisnički odnos zasnovan putem Interneta i zasnivanje istog na odgovarajućinačinseprimjenjujuodredbeovihOpćihuvjetaukolikoodređenopitanjenijenadrugačiji način regulirano ovim člankom 9a.

Članak 10. Dužnost obavještavanja o promjeni podataka navedenih u Zahtjevu

10.1. U slučaju da tijekom korištenja ENC PAKETA ili ENC PAKETA NEXT dođe do promjene osobnih, poslovnih i/ili drugih podataka naznačenih u Zahtjevu, npr. adresa, telefonski broj, GSM broj, adresa elektroničke pošte (e-pošta), izdavatelj Platne kartice, broj Platne kartice, vrsta Platne kartice, istek Platne kartice,vlasnikPlatnekarticei/ilislično,ilidođedogubitkailikrađePlatnekartice,ilidopromjenepodataka navedenih u dokumentima i ispravama priloženima uz Zahtjev ili dostavljenima na zahtjev BINA-ISTRE, Korisnik ENC PAKETA odnosno Korisnik ENC PAKETA NEXT je dužan odmah obavijestiti BINA-ISTRU ogore navedenim promjenama. Korisnik ENC PAKETA odnosno Korisnik ENC PAKETA NEXT je isključivo odgovoran i snosisvu štetu koja nastane Korisniku ENC PAKETA odnosno Korisniku ENC PAKETA NEXT, BINA-ISTRI ili bilo kojojtrećojosobiuslučajudaKorisnik ENCPAKETAodnosnoKorisnikENCPAKETA NEXT odmah ne obavijesti BINA-ISTRU o navedenim promjenama.

10.2. Nastavno na obavijest BINA-ISTRI o gore navedenim promjenama, Korisnik ENC PAKETA odnosno KorisnikENCPAKETANEXTmožebitipozvannapodnošenjenovogZahtjeva,snovimpodacima,zajedno s potrebnim ispravama koje se odnose na te nove podatke. Sve dok Korisnik ENC PAKETA odnosno Korisnik ENCPAKETANEXTneobavijestiBINA-ISTRUopromjenama,iakojetozatraženo,svedokne podnese novi Zahtjev, zajedno s potrebnim ispravama, na odnos između Korisnika ENC PAKETA odnosnoKorisnika ENC PAKETA NEXT i BINA-ISTRE primjenjivat će se podaci iz postojećeg Zahtjeva, osim u slučajevimakadaENC PAKETNEXTprestajezbogistekarokavaljanostiPlatnekartice,sukladnočlanku8.ovihOpćihuvjeta.

10.3.AkoKorisnikENCPAKETAodnosnoKorisnikENCPAKETANEXTneispunisvojuobvezuobavještavanja sukladnoodredbamaovogčlanka,teakozbogtakvogpropustabilokojepismenoi/iliusmenai/ilipisana obavijestBINE-ISTREnebude dostavljena Korisniku ENC PAKETA odnosno Korisniku ENC PAKETA NEXT, smatrat će se da je dostavavaljano izvršena na adresu, broj telefaksa, GSM broj, adresu elektroničke pošte ili drugu kontakt adresu, kojajenavedenaupostojećemZahtjevu.

18

Članak 11.

Cijene, plaćanje i evidentiranje uplate Korisnika

11.1. Cijene ENC PAKETA, kao i sve druge naknade na koje BINA-ISTRA ima pravo temeljem ovih Općih uvjeta, utvrđene su Cjenikom ENC PAKETA koji je na snazi u vrijeme korištenja ENC PAKETA. BINA- ISTRAje ovlaštenamijenjatiCjenikENCPAKETAtejeobveznaobjavitigaiučinitidostupnimnauobičajeni pristupačan način.Cjenik Cestarine iENCPAKETAjedostupannasvakomMjestu prodajeENCPAKETA,kao inaslužbenim web stranicama BINA-ISTRE (www.bina-istra.com). Radi izbjegavanja dvojbi, svaseplaćanjaodstrane KorisnikamoguvršitiugotoviniilidrugimsredstvomplaćanjakojeseprihvaćanaNaplatnimmjestimaIstarskog ipsilona,ukolikototehničkiuvjetiu trenutku plaćanja dozvoljavaju.

11.2. Ako Korisnik vrši uplate na račun BINA-ISTRE bezgotovinskim putem, tj. nalogom za prijenos, takve uplatećebitievidentiranenaKorisničkomračunuKorisnikanadankadatakvauplatabudeevidentiranana bankovnom izvodu BINA-ISTRE. Vrijeme koje je potrebno za evidentiranje uplate na bankovnom izvodu BINA-ISTRE ovisi o uvjetima banaka odnosno drugih pravnih osoba koje obavljaju poslove platnog prometa, a koje sudjeluju u prijenosu sredstava. Korisnika preko koje se vrši uplata. Sve troškove transakcije bezgotovinskog prijenosa snosi Korisnik.

11.3.KorisnikuENCPAKETAkojijeistovremenoKorisnikENCPAKETANEXTilikojijekodBINA-ISTREregistrirao Platnu karticu, a koji ima negativan ili nedostatan saldo na Korisničkom računu, teretit će se Platna kartica za redovnu, punu cijenu cestarine koja je važeća u trenutku prolaska Naplatnim mjestom Istarskog ipsilona. Korisnik ENC PAKETA koji istovremeno nije Korisnik ENC PAKETA NEXT ili koji nije registrirao Platnu karticu kod BINA-ISTRE ili ako Platna kartica registrirana kod BINA-ISTRE iz bilo kojeg razloga više nije važeća,akoji imanegativanilinedostatansaldonaKorisničkomračunu,plaćaredovnu,punucijenu cestarine koja je važeća u trenutku prolaska Naplatnim mjestom Istarskog ipsilona, u gotovini ili drugim sredstvom plaćanja koje se prihvaća na Naplatnim mjestima Istarskogipsilona.

11.4.AkoutrenutkuprolaskaNaplatnimmjestomKorisnikneraspolaženitijednimodprethodnonavedenih sredstavaplaćanja,Korisnikseobvezujepotpisatiizjavuoneplaćanjucestarinenatemeljukojećesenaknadno teretitinjegovKorisnički računpo redovnoj, punojcijenicestarinekojaje važećautrenutkuprolaskaNaplatnim mjestom Istarskog ipsilona. Radi izbjegavanja svake dvojbe, a sukladno članku 12.10. ovih Općih uvjeta, Korisnik koji ima negativnisaldo na Korisničkom računu dužan je isti podmiriti bez odgode a najkasnije u roku od 30 dana oddanaizdavanjaračuna.

Članak 11a.

Nadoplata Korisničkog računa bankovnim karticama putem Interneta

11.a.1. BINA-ISTRA omogućava Korisnicima nadoplatu Korisničkog računa bankovnim karticama putem Internet stranice www.bina-istra.com , a sve sukladno odredbama ovog članka.

11.a.2. Korisnik u izborniku Korisničkog računa odabire opciju nadoplate putem kreditne kartice i odabire ponuđeni iznos nadoplate. Nakon izbora iznosa nadoplate, Korisnik upisuje podatke o osobi koja vrši nadoplatu, broju bankovnekartice,rokuvaljanostiikontrolnombroju.NakontogaKorisnikmožeodabrati izmeđudvijeopcije: (a)odustajanjeodtransakcije,ili(b)potvrdutransakcije.Ovisnooodabiru(a)ili(b),upretincu„Mojeporuke“,

19

Korisnik će dobiti informaciju o statusu nadoplate. Odabirom opcije (a) ili (b), Korisnik pristaje na uvjete i postupak nadoplate kako su predviđeni ovim člankom.

11.a.3. Ukoliko postupak nadoplate nije proveden u cijelosti u roku od 15 minuta, sadržaj zahtjeva za nadoplatuKorisničkogračunaćeseobrisati,odnosnobitićepotrebnaponovnaprijavanaKorisničkim računom kako bi se nadoplata mogla izvršiti.

11.a.4.NadoplataKorisničkogračunamogućajekorištenjemsljedećihbankovnihkartica:Maestro,Visa Electron, Visa Classic, MasterCard, Diners.

11.a.5. Ispostavljeni račun za nadoplatu Korisničkog računa dostavlja se Korisniku putem e-maila te se pohranjuje na njegovom Korisničkom računu u pretincu „Moje poruke“.

11.a.6. UpostupkunadoplateKorisničkog računa bankovnim karticama putem Interneta osobni podaci Korisnika štite se sigurnom on-line vezom. Podatke štiti sustav WSPay društva Web studio d.o.o., OIB: 17859403608,.BINA-ISTRAnema uvid u broj kreditne kartice kojom se vrši takvo plaćanje.

11.a.7. BINA-ISTRA nije odgovorna ni po kojoj osnovi za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog odnosno neovlaštenog postupanja s osobnim podacima Korisnika koji nisu u posjedu BINAISTRA-e. Ako Korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih osobnih podataka, o tome trebau najkraćemrokuobavijestitiBINA-ISTRA-uputeme-mail-anaadresu dpo@bina-istra.com. Više o prikupljanju i obradi osobnih podataka nalazi se u Pravilima privatnosti dostupnim na internet stranici putem sljedećeg linka: https://bina-istra.com/wip/.

11.a.9.BINA-ISTRAnejamčidaćemogućnostnadoplateKorisničkogračunabankovnimkarticamaputem Interneta biti raspoloživa u svakom trenutku.

11.a.10. BINA-ISTRA nije odgovorna za troškove u elektroničkom komunikacijskom prometu, Internet prometu ili bilo koje druge troškove do kojih može doći u vezi s nadoplatom Korisničkog računa putem Interneta, niti snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge nadoplate Korisničkog računa putem Interneta. Ukoliko dođe do bilo kakve pogreške prilikom postupka nadoplate Korisničkog računa putem Interneta, Korisnik se može obratiti prijavom nae-mailnaplata@bina-istra.com kako biista bila otklonjenananajbrži mogućinačin.

11.a.11. Korisnik je upoznat i prihvaća da BINA-ISTRA ne snosi odgovornost za bilo koji nedostatak, kašnjenje,prekidodnosnoprestanaknormalnogradauslugenadoplateKorisničkogračunaputemInterneta koji je uzrokovan bilo kojim događajem koji je izvan razumne kontrole BINA-ISTRA-e te Korisnik prihvaćanjem OpćihuvjetaizjavljujedaseBINA-ISTRA-uuprethodnonavedenimslučajevimanećesmatrati odgovornom.

Članak 12. Korištenje raspoloživog iznosa na Korisničkom računu

12.1.RaspoloživiznosnaKorisničkomračunuKorisnikkoristipocijenamaizpojedinogvažećegENC PAKETA a koje su definirane Cjenikom ENC PAKETA unutar roka trajanja predviđenog za pojedinu vrstuENC PAKETA kojujeKorisnik izabrao, asvedok naKorisničkom računu postojidovoljaniznos za naplatu cestarine prilikom prolaska na Naplatnim mjestima Istarskog ipsilona.

20

12.2. Ukoliko je predviđeni rok trajanja za pojedinu vrstu ENC PAKETA koju je korisnik izabrao protekao, a Korisničkiračunnijeukinutuskladusastavkom12.8.ovogčlankateKorisniknaKorisničkomračunujošima sredstva,prilikomprolaskanaNaplatnimmjestimaIstarskogipsilonaKorisnikućeseteretititajpostojeći preostali iznos na njegovom Korisničkom računu po redovnoj cijeni cestarine (cestarina bez popusta vezanih za pojedinu vrstu ENC PAKETA) sve dok Korisnik ne postupi sukladno stavku 12.5. ovog članka.

12.3.UkolikoKorisnikiskoristicjelokupniraspoloživiznosnasvomKorisničkomračunu,aunutarrokatrajanja predviđenog za pojedinu vrstu ENC PAKETA, Korisnik može dodatnom uplatom iznosa obnoviti svoj Korisnički račun.

12.4. U slučaju da je rok trajanja ENC PAKETA istekao, Korisnik nastavlja koristiti postojeći iznos na Korisničkom računu po redovnoj cijeni cestarine (cestarina bez popusta vezanih za pojedinu vrstu ENC PAKETA) ako na Korisničkom računu ima dovoljan iznos za naplatu cestarine prilikom prolaska na Naplatnim mjestima Istarskog ipsilona.

12.5. U slučaju da Korisnik dodatnom uplatom urokuod183 dana, od dana isteka rokatrajanjanjegovog ENC PAKETA nadoplatisvojračun, ENC PAKET će se obnoviti s danom dodatne uplate, a za koji iznos koje će se uvećati eventualno postojećiiznosnanjegovomKorisničkomračunu.

12.6. U slučajuda Korisnik dodatnom uplatom u razdoblju od 184. dana do 730. dana, tj. urazdoblju od 184. dana do 731. dana u slučaju prijestupne godine, od dana isteka njegovog ENC PAKETA nadoplati svoj Korisničkiračun,smatratićesedajezasnovannoviKorisničkiodnossuvjetimasukladnoOpćimuvjetimanasnazi uvrijemezasnivanjatakvogKorisničkogodnosa,tećeseENCPAKETaktiviratisdanomdodatneuplate.Utom slučajuKorisnikgubipravonaeventualnoneiskorišteniznosENCPAKETAkojijeistekao.

12.7. Akododatna uplatanaKorisničkiračunne bude izvršena kako jeopisano u stavku 12.5 ili u stavku12.6. ovog članka,KorisničkiračunseukidateseKorisničkiodnos,uključujući,akojetoprimjenjivo,INTERNET-SMS UsluguiINTERNET-SMSOvlaštenjeiNalog,smatrajuraskinutimana730.danodnosno731.danuslučaju prijestupne godine sukladno stavku 12.6. ovog članka.

12.8.KorisnikmožesaznatistanjeraspoloživogiznosanasvomKorisničkomračunuipreostaliroktrajanja pojedine vrste ENC PAKETA telefonskim pozivom na besplatan info telefonski broj naplate 0800-600-601 (719 sati radnim danom) ili osobno na Mjestu prodaje ENC PAKETA. Korisnik koji koristi INTERNET-SMSUslugu može saznati stanje raspoloživog iznosa na svom Korisničkom računu i preostali rok trajanja pojedinevrste ENCPAKETAinternetskomprijavomnawebstranicamaBINA-ISTRE(www.bina-istra.com)ili putem SMS-a.

12.9.UslučajudaKorisnikimapozitivansaldonaKorisničkomračunuprilikomulaskakrozNaplatnomjestona Istarskiipsilonalizbogpređenedužineodabranedionicenemadovoljnosredstavazanaplatucestarinezacijelu prijeđenudionicu,KorisnikjesuglasandasesKorisničkogračunanaplati:

(i) dio cestarine za koji postoje dostatna sredstva uz primjenu cestarine s popustom kojaodgovara odabranom ENC PAKETU, ukoliko rok trajanja ENC PAKETA nije istekao, ili (ii) dio cestarine za koji postoje dostatna sredstva uz primjenu redovne cijene cestarine (cestarina bez popusta vezanih za pojedinu vrstu ENC PAKETA), ukoliko je rok trajanja ENC PAKETA istekao; dok će preostali dio nenaplaćene cestarine za prijeđenu dionicu Korisnik platiti BINA-ISTRI temeljem računa koji je BINA-ISTRA ovlaštena izdati Korisniku i to: po cijeni cestarine uz primjenu popusta koji odgovara odabranom ENC PAKETU u slučaju pod (i) gore, odnosno po cijeni redovne cestarine (cestarina bez popusta vezanih za pojedinu vrstu ENC PAKETA) u slučaju pod (ii) gore.

21

Račun dospijeva u roku od 30 dana od dana izdavanja te BINA-ISTRA zadržava pravo zaračunati i naplatiti i zakonsku zateznu kamatu na dospjeli, a neplaćeni iznos.

12.10.NedirajućiupravoBINA-ISTREizčlanka8.15.i12.9.ovihOpćihuvjeta,uslučajupostojanjadospjelog duga prema BINA-ISTRI, prilikom nadoplate ili aktivacije ENC PAKETA, najprije će se iz uplaćenog iznosa preplate podmiriti navedeni dospjeli dug s eventualnom zakonskom zateznom kamatom dok će preostali uplaćeniiznosbitiraspoloživnaKorisničkomračunuukolikojeKorisnikuplatuizvršiourokuodmaksimalno730 danaodnosno731.danuslučajuprijestupnegodineoddanaistekarokatrajanjaENCPAKETA.

Članak 13.

INTERNET-SMS

13.1. Nakon aktivacije INTERNET-SMS Usluge, BINA-ISTRA otvara Korisnički račun na ime Korisnika koji je ujednovlasnikPlatnekartice,izdajeKorisnikuENCuređajtemudodjeljujeiuručujetajniPINnanačin da uruči Korisniku odnosno ovlaštenoj osobi Korisnika PIN,zapotrebeuplatenaKorisničkiračunizapotrebeuvidau stanjeKorisničkogračunaputemSMS-a.UslučajudaKorisnikodnosnoKorisnikvećimaotvorenKorisničkiračun iENCuređajsukladno odredbama članka 9.1 ovih Općih uvjeta, BINA-ISTRA uručuje Korisniku tajni PIN, kako je to prethodno opisano,zapotrebeuplatenaKorisničkiračunizapotrebeuvidaustanjeKorisničkogračunapo aktivaciji INTERNET-SMS Usluge od strane BINA-ISTRE.

13.2.KorisnikobavljauplatenaKorisničkiračunputemInternetai/iliSMS-ananačindatajnimPIN-om,kakojeto predviđenoučlanku16.ovihOpćihuvjeta,odobriterećenjenjegovePlatnekarticezatrošakuplate,ačije odobrenjeimaznačenjenjegovogvlastoručnogpotpisa.NakonotkazailiraskidaKorisničkogodnosa, Platnu karticu Korisnika terete svi troškovi uplata na Korisnički račun koji su tajnim PIN-om odobreni i autorizirani od strane izdavatelja Platne kartice prije otkaza ili raskida Korisničkog odnosa, kako je to predviđenoučlanku 25.ovihOpćihuvjeta.UslučajuprigovoraKorisnikaupogleduodobrenjatajnimPIN- om i/ili u pogledu terećenja njegove Platne kartice, dokaz o obavljenoj transakciji je izvještaj iz evidencije izdavatelja Platne kartice.

13.3.KorisnikjedužančuvatitajniPINodneovlašteneuporabeiusvakomslučajudužanječuvatigana sigurnom mjestu. BINA-ISTRA ne snosi odgovornost za transakcije odobrene tajnim PIN-om od strane neovlaštene osobe.

13.4. Bilo kakav gubitak tajnog PIN-a Korisnik je dužan odmah prijaviti BINA-ISTRI telefonskim pozivom na besplataninfotelefonskibrojnaplate0800-600-601(7-19satiradnimdanom)ilitelefaksomnabroj052/601159uzobaveznonavođenjeGSMbrojaidrugihprikladnihinformacijakojesupotrebneradiocjeneistinitosti prijave. Prijavu o gubitku tajnog PIN-a upućenu telefonom ili telefaksom Korisnik je dužan odmah, a najkasnijeurokuod24sata,potvrditiBINA-ISTRIvlastoručnopotpisanimpismomupućenimpreporučenomi žurnom poštanskom ili kurirskom pošiljkom. BINA-ISTRA zadržava pravo trenutno onemogućiti uslugu ENC PAKETA po zaprimljenoj obavijesti Korisnika upućenoj telefonom ili faksom.

13.5. Korisnik je dužan tajni PIN učiniti nedostupnim za treće osobe. Ako postoji osnovana sumnja da se Korisnikov tajni PIN neovlašteno koristi, BINA-ISTRA će postupiti kao da se radi o slučaju gubitka tajnogPINa, te će BINA-ISTRA postupiti sukladno stavku 13.6. ovog članka.

13.6.UslučajugubitkailineovlašteneuporabetajnogPIN-aokojojKorisnikobavijestiBINA-ISTRUsukladno odredbi stavka 13.4. ovog članka, BINA-ISTRA će bez odgode obavijestiti izdavatelja Platne kartice. Nakon

22
Usluga, korištenje ENC PAKETA putem Interneta, SMS-a i tajni PIN

štoBINA-ISTRAzaprimiprijavu iz stavka13.4.ovogčlanka vlastoručno potpisanu od strane Korisnikaodnosno osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika, KorisniknećebitiodgovoranzadaljnjeplaćanjekorištenjaENC PAKETA. BINA-ISTRA neće biti odgovorna Korisniku ni bilo kojoj trećoj osobi za štetu koja nastane kao posljedica lažne prijave.

Članak 14. Autorizacija transakcije putem Interneta i SMS-a

14.1. OsnovnipreduvjetzauplatunaKorisničkiračunputem Internetai SMS-aje da Korisnik ima dovoljno sredstava na Platnoj kartici navedenoj u Zahtjevu za INTERNET-SMS Uslugu.

14.2. BINA-ISTRA će u svom kompjuterskom sustavu evidentirati uplatu na Korisnički račun i izvršiti nadopunu Korisničkog računa Korisnika isključivo u iznosu transakcije i za transakciju koju autorizira izdavateljPlatnekartice,asukladnoodredbamačlanka11.ovihOpćihuvjeta.Ukolikotonijeslučaj,BINA- ISTRA će putem internetske poruke iliSMS-aobavijestitiKorisnika oneuspješnoj transakciji. BINA-ISTRA ćetakođer obavijestitiKorisnikaotehničkimproblemimaukorištenjuINTERNET-SMSUsluge.Uslučaju neuspješne transakcije i/ili tehničkih problema u korištenju INTERNET-SMS Usluge, uplata na Korisničkiračunmožese obavitiponovnimslanjemSMS-asazahtjevomzanadoplatuKorisničkogračuna.

14.3. Sve transakcije uplata na Korisnički račun putem Interneta ili SMS-a obavljaju se bez fizičke prisutnosti osobe na EFT POS uređaju banke koja vodi račune BINA-ISTRE.

14.4. Od slanja zahtjeva za nadoplatu Korisničkog računa putem internetskog zahtjeva ili SMS-a do stvarne nadopune Korisničkog računa u kompjuterskom sustavu BINA-ISTRE postoji vremenski odmak. BINAISTRA će obavijestiti Korisnika o zaprimljenom internetskom zahtjevu ili SMS poruci sa zahtjevom za nadoplatu Korisničkog računa te o izvršenoj nadoplati njegovog Korisničkog računa. Uobičajeno razdoblje čekanja između slanja internetskog zahtjeva ili SMS poruke sa zahtjevom za nadoplatu Korisničkog računa i informacije o uspješnoj ili neuspješnoj nadoplati je 10 minuta.

Članak 15. Trošak INTERNET-SMS Usluge

15.1. Trošak slanja SMS poruka od strane Korisnika je na teret Korisnika. Radi izbjegavanja dvojbe, trošak slanja internetskog zahtjeva ili SMS poruka od strane Korisnika ne tereti njegov Korisnički račun.

15.2.BINA-ISTRAćenauobičajenipristupačannačinobjaviti,uključujućiobjavomnaMjestuprodajeENC PAKETA, trošak i promjene troška slanja SMS poruka o kojima GSM operater obavijesti BINA-ISTRU. Na datum stupanjanasnaguovihOpćihuvjetatrošakslanjaSMSporukeiznosi0,09€(0,68kuna)uvećanozavažeći PDV na dan slanja SMS poruke.

Članak 16. Korištenje INTERNET-SMS Usluge

16.1.Korištenje INTERNET-SMS Usluge može biti inicirano od strane Korisnika ili kao odgovor na informaciju poslanu putem SMS-a ili drugačije od strane BINA-ISTRE.

23

16.2.UkolikoKorisnikželisaznatitrenutnostanjesvogKorisničkogračunaputemslanjaSMS-a,potrebno je upisati XXXXS, gdje XXXX predstavlja tajni alfanumerički PIN koji je jedinstven i dodijeljen svakom Korisniku čijijeZahtjevzaINTERNET-SMSUsluguprihvaćenodstraneBINA-ISTRE.

16.3.UkolikoKorisnikželinadoplatitisvojKorisničkiračunputemSMS-a,potrebnojeupisatiXXXXN,gdje je XXXX tajni alfanumerički PIN, kako je to opisano u stavku16.2. ovog članka.

16.4.ZaslanjeSMSporukanavedenihustavcima16.2i16.3.ovogčlankakoristisebrojdostupannaslužbenoj webstraniciBINA-ISTRE(www.bina-istra.com),akojegBINA-ISTRA,posredstvomoperatera, koristi za slanje i primanje poruka za potrebe INTERNET-SMSUsluge.

16.5.UkolikoKorisnikželinadoplatitisvojKorisničkiračun,saznatistanjesvogKorisničkogračunailipreuzetiračun zaizvršenuuplatunaKorisničkiračunkorištenjemopcijeINTERNET-SMSusluge,potrebnojeizvršitiprijavuna službenojwebstraniciBINA-ISTRE(www.bina-istra.com)pritiskomnapoveznicuMojkorisničkiračun.Prijavaje mogućaisključivounosombrojaKorisničkogračunaitajnogalfanumeričkogPIN- a i potvrdom tog unosa pritiskom na polje "Prijava". U slučaju uspješne prijave, Korisnik putem Interneta ima mogućnostnadoplatesvog Korisničkogračuna,uvidautransakcijeostvareneputemsvogKorisničkogračuna,preuzimanjaračunazaizvršenu uplatunaKorisničkiračunkaoislanjazahtjevazapredračunputem kojeg je moguće izvršiti bezgotovinsku uplatu nalogom za prijenos.

16.6.UkolikoKorisnikželinadoplatitisvojKorisničkiračunputemInterneta,kakojeopisanoustavku16.5. ovog članka, potrebno je nakon aktiviranja polja "Nadoplata" u polje PIN upisati XXXX, gdje XXXX predstavlja tajni alfanumerički PIN koji je jedinstven i dodijeljen svakom Korisniku čiji je Zahtjev za INTERNET-SMS Uslugu prihvaćen od strane BINA-ISTRE. Pritiskom na polje "Nadoplati" PIN se potvrđuje tezahtjevzanadoplatuviše nijemogućeopozvati.PotvrdadajepostupaknadoplatezavršenjeporukaBINA-ISTREposlanaKorisniku,kojase možepronaćipod"Poruke"osobnogkorisničkogračuna.

16.6. BINA-ISTRA zadržava pravo jednostranog raskida INTERNET-SMS Usluge. U tom slučaju na Korisnikase odnoseiprimjenjujusveodredbeovihOpćihuvjetaoKorisničkomodnosu,alibezmogućnosti daljnjeg korištenja INTERNET-SMS Usluge.

16.7. Ukoliko zbog bilo kojeg razloga dođe do prekida internetske ili GSM veze, do neovlaštene prijave na osobni korisnički račun i/ili do neovlaštenog pristupa i/ili korištenja sustava INTERNET-SMS Usluge ("hacking"), BINA-ISTRA neće biti odgovorna Korisniku ni bilo kojoj trećoj osobi za štetu koja nastane kao posljedica navedenoga.

Članak 17. Informiranje od strane BINA-ISTRE korisnika INTERNET-SMS Usluge

17.1. Korisnika koji koristi INTERNET-SMS Uslugu obavještava se putem SMS-a s broja dostupnog na službenoj web stranici BINA-ISTRE (www.bina-istra.com), ili putem internetske poruke koja se može pronaći pod oznakom "Poruke" osobnog korisničkog računa određenog Korisnika, o niskom saldu na njegovom Korisničkomračunu,odatumuistekarokatrajanjanjegovogENCPAKETA,onemogućnostikorištenjaENCPAKETA bezdodatneuplateiodrugiminformacijamazakojeBINA-ISTRAsmatradasubitnezaKorisnika.

17.2. Sva pitanja vezana uz korištenje INTERNET-SMS Usluge, kao i sva ostala pitanja vezana uz Korisnički

24

računi/iliENCPAKETE,Korisnikmožeuputititelefonskimpozivomnabesplataninfotelefonbroj naplate 0800600-601 (7-19 sati radnim danom).

Članak 18 INTERNET-SMS Usluga – zainteresirane strane

18.1.PodnošenjemZahtjevazaINTERNET-SMSUslugu,Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan odnosno da prihvaćadaseINTERNET-SMS Usluga pruža usuradnji BINA-ISTRE, njenogpoveznog društva koje se bavi upravljanjem i održavanjem Istarskog ipsilona, GSM operatera, osoba ovlaštenih za pružanje internetskih usluga, osoba ovlaštenih za programsku podršku, banke kod koje se vodi račun BINA-ISTRE, izdavatelja Platnihkartica, i drugihosobakojeBINA-ISTRAmožeangažiratizapotrebeINTERNET-SMSUsluge.Navedenose naodgovarajućinačin primjenjuje i na pružanje usluge ENC PAKET NEXT.

Članak 19. Korištenje mobilnog ili ENC uređaja

19.1. Korisnik ENC PAKETA odnosno Korisnik ENC PAKETA NEXT je dužan pridržavati se odredaba Zakona o sigurnosti prometa na cestama te ostalih zakona i podzakonskih propisa u pogledu korištenja mobilnog uređajatijekomvožnje.KorisnikENCPAKETAodnosnoKorisnikENCPAKETANEXTsnosisvu odgovornostzabilo kojuposljedicunastaluuslijedkorištenjamobilnog ili ENCuređaja tijekom vožnje.

Članak 20. Prijenos Korisničkog odnosa, raspoloživog salda i obračunsko plaćanje

20.1.KorisniknemožeprenijetiKorisničkiodnosnabilokojudruguosobu.Korisnikseobvezujedaće ENC PAKET odnosno ENC PAKET NEXT koristiti za vlastite potrebe te se obvezuje da neće ustupati u gospodarske svrhe ENC PAKET odnosno ENC PAKET NEXT ili njihove pojedine dijelove trećim osobamabilo jednokratno, povremeno ili trajno.

20.2. Nije dopušteno obračunsko plaćanje (kompenzacijom, cesijom, asignacijom, preuzimanjem duga te drugimoblicimameđusobnihpodmirenjapotraživanjaidugovanja)ukoristKorisničkogračuna,bez prethodne pisane suglasnosti BINA-ISTRE.

20.3.NijedopuštenprijenosraspoloživogsaldaizmeđuKorisničkihračunarazličitihKorisnika.

20.4.PrijenosraspoloživogsaldaizmeđuKorisničkogračunaistihENCPAKETAalirazličitihkategorijaistog Korisnika je dozvoljen isključivo temeljem pisanog zahtjeva Korisnika odobrenog od strane BINA-ISTRA, a koji zahtjev se odnosi isključivo na prijenos raspoloživog salda na teret i u korist aktivnog Korisničkog računa. Prijenos raspoloživog salda između Korisničkih računa istog Korisnika je dozvoljen i ukoliko se radi od prijenosu raspoloživogsaldanateretneaktivnogKorisničkogračunaodnosnoKorisničkogračunauodnosunakoji je istekao rok trajanja Pretplate, ali pod uvjetom da nije protekao rok od 183 dana od dana isteka roka trajanja ENCPAKETA.

20.5.KorisnikENCPAKETAPLUSmožesaktivnogi/ilineaktivnogKorisničkogračunaprebacitipreostala

25

neiskorištena sredstva na ENC PAKET EASY.

20.6. Korisnik koji je prebacio preostala neiskorištena sredstva s ENC PAKETA PLUS na ENC PAKET EASY ne može neiskorištena sredstva vratiti na model ENC PAKETA PLUS već neiskorištena sredstva treba potrošiti sukladno Cjeniku ENC PAKETA, ili postupiti sukladno članku 22. ovih Općih uvjeta.

20.7.KorisnikENCPAKETAEASYnemožeprenijetineiskorištenasredstvanadrugimodelENCPAKETA. Članak 21. Nemogućnost korištenja ENC PAKETA ili elektroničkog sustava plaćanja cestarine

21.1. U slučajevima kada je,iz razloga koji nisu rezultatkrivnje BINA-ISTRE ili zbog više sile, BINA-ISTRAdužna zatvoriti za promet određene dionice Istarskog ipsilona, što može uzrokovati nemogućnost korištenjaENC PAKETA,BINA-ISTRAnijedužnavratitiKorisnikubilokojiiznosuplaćennaimekorištenjauslugeENCPAKETA. Jednakovrijediizaslučajradovanaodržavanju,obnoviiliizgradnjitunela,mostova,vijadukataicestama Istarskog ipsilona.

21.2.Uslučajuprekidaradaelektroničkogsustavaplaćanjacestarine,BINA-ISTRAćeosposobitisustavzaradu najkraćemmogućemroku.BINA-ISTRAneodgovarazaeventualnuštetukojumožepretrpjetiKorisnikENC PAKETAodnosnoKorisnikENCPAKETANEXTzbognemogućnostikorištenjaENCuređajauslučaju prekida rada elektroničkog sustava plaćanja cestarine. BINA-ISTRA ne odgovara Korisniku ENC PAKETAodnosno Korisniku ENC PAKETA NEXT za rad Prihvata ENC uređaja od strane HAC-a i za rad drugog upravitelja autoceste/a odnosno prihvat ENC uređaja od strane tog/tih operatera.

21.3. ENC uređaj koji su izdale Hrvatske autoceste i/ili Autocesta "Rijeka-Zagreb", ukoliko je primjenjivo, prihvaća se kao elektroničkimedijzaplaćanjenaNaplatnimmjestimaIstarskogipsilona,sukladnoovimOpćim uvjetima,te poduvjetomprethodneregistracijeENCuređajaodnosnoprethodnogzasnivanjaodgovarajućeg odnosa između vlasnika ENC uređaja i BINA-ISTRE. Članak 22. Zahtjevi za isplatu neiskorištenih sredstava s Korisničkog računa

22.1.UslučajuotkazailiraskidaKorisničkogodnosa,osimusituacijiopisanojstavkom22.3.ovogčlanka, Korisnikjeovlaštenu roku iz članka 25.1. ovih Općih uvjeta podnijetipisanizahtjevBINA-ISTRIzaisplatu preostalihsredstavauplaćenihna njegov Korisnički račun. UtomslučajuBINA-ISTRAćeobračunatipredmetno potraživanjeKorisnikasukladno članku 25. ovih Općih uvjeta.

22.2.KadprimiKorisnikovzahtjev,izvršiobračuniutvrdineiskorišteniiznosnaKorisničkomračunu,BINA- ISTRA je ovlaštena a) prihvatiti zahtjev i isplatiti Korisniku obračunato potraživanje na ime neiskorištenih sredstava uplaćenihnanjegovKorisničkiračunurokuod30danaoddanaprimitka zahtjeva iz stavka 22.1. ovog članka; ili b) prihvatiti zahtjeviprebitipotraživanjekojeeventualnoimapremaKorisnikusnavedenimpotraživanjem Korisnika prema BINA-ISTRI uz istodobnu dostavu Korisniku izjaveo prijeboju, sve u roku od30 dana od dana primitka zahtjeva iz stavka 22.1. ovog članka; ili c) u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva iz stavka 22.1. ovog članka odbiti zahtjev i o tome obavijestiti Korisnika pisanim putem.

26

22.3.KorisniknemapravonapovratsredstavauplaćenihnanjegovKorisničkiračun,uslučajuraskida Korisničkog odnosa iz razloga koje je skrivio Korisnik ili iz razloga koji su s njim povezani, u slučaju raskida Korisničkog odnosa zbog neaktiviranja ENC PAKETA putem dodatne uplate sukladno članku 12.7. ovih Općihuvjeta,iliu slučajuakodoraskidaKorisničkogodnosadođeuslijednemogućnostikorištenjaENC PAKETA kako je navedeno u članku 21. ili 24. ovih Općihuvjeta.

22.4.IsplatasredstavasKorisničkogračunamožeseizvršitinaRačunzaplaćanjekojiKorisniknavedeu zahtjevu za isplatu neiskorištenih sredstava s Korisničkog računa. Navedeni račun za plaćanje mora udovoljavati zakonskim i drugim propisima koji reguliraju segment platnog prometa te financijsko- računovodstveno poslovanje.Uslučajunavođenjaneispravnogbrojaračunanazahtjevuzaisplatuneiskorištenihsredstavas Korisničkogračuna,sredstvaćebitiisplaćenanabrojračunaskojegjeBINA- ISTRA zaprimila uplatu. Ukoliko je Korisnik izvršio uplatu na njegov Korisnički račun putem Platne karticeiligotovinski,BINA-ISTRAnećebitiu mogućnostiizvršitipovratdokKorisniknedostavipodatkeoRačunu za plaćanje koji odgovara zahtjevima ovog stavka. Sve troškove vezane za isplatu sredstava s KorisničkogračunaizaprijenosnaKorisnikovRačunza plaćanje(npr.provizijabanke)snosiKorisnik,pričemuBINA-ISTRAnitinabilokojinačinneodgovarazatakve troškove.

22.5.DostavomZahtjevazaisplatuneiskorištenihsredstavasKorisničkogračunapoštom,elektroničkompoštom, faksomiliputemslužbenestraniceBINA-ISTRE(www.bina-istra.com)iliosobnodolaskomnaMjestoprodajeENC PAKETAtenavođenjemRačunazaplaćanjenakojisetrebaizvršitiisplataneiskorištenihsredstavasKorisničkog računa,Korisnikpodpunommaterijalnomikaznenomodgovornošćuodgovarazatočnostiispravnostpodataka navedenihuzahtjevuipotvrđujedanavedeniRačunzaplaćanjeglasinanjegovoimetedasenadsvimnjegovim Računimazaplaćanjeotvorenimakodpružateljaplatnihusluganeprovodipostupakovrhe.

Članak 23.

Korištenje ENC uređaja i odgovornost Korisnika ENC PAKETA odnosno Korisnika ENC PAKETA NEXT

23.1. Korisnik ENC PAKETA odnosno Korisnik ENC PAKETA NEXT odgovara za troškove učinjene ENC uređajem. Ako se ENC uređaj koristi za naplatu cestarine više skupine vozila od skupine navedene u Zahtjevu, Korisnik ENC PAKETA odnosno Korisnik ENC PAKETA NEXT je suglasan da BINA-ISTRA ima pravood Korisnikanaplatiti razliku do punog iznosa cestarine za tu višu skupinu vozila, ato sve sukladno članku 6. ovih Općihuvjeta,tedaBINA-ISTRAnijedužnanadoknaditieventualnopreplaćeniiznoscestarineakoseENCuređaj koristizaplaćanjecestarinesuprotnoodredbamačlanka6.ovihOpćihuvjeta.

23.2.Korisnik ENC PAKETAodnosno KorisnikENCPAKETA NEXTje obvezan ENC uređaj postaviti s unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla vozila, a sukladno uputi o postavljanju ENC uređaja. KorisnikENC PAKETA(osimENCNOLIMITtunelUčka)odnosnoKorisnikENCPAKETANEXTjeovlaštenjedanENCuređajkoristiti zaviše vozila, pri čemuje ENC uređaje obvezankoristiti za vlastite potrebe te se obvezuje da ihneće ustupati ugospodarske svrhe trećim osobama bilo jednokratno, povremeno ili trajno.

23.3.KorisnikENCPAKETAodnosnoKorisnikENCPAKETANEXTjedužanvoditiračunada:

a) u slučaju korištenja usluge ENC PAKETA prilikom korištenja ENC uređaja u vrijeme transakcije nije istekao rok trajanja ENC PAKETA; b)uslučajukorištenjauslugeENCPAKETApostojipokrićezauporabuENCuređajauvidudovoljnihsredstava naKorisničkom računu ili važeće Platne kartice prijavljene za ENC PAKET NEXT; c)nijeistekaorokvaženjaPlatnekartice; d) Platna kartica nije stornirana;

27

e)nijeprestaotrajninalogi/ilinijestorniranauporabaENCuređaja.

U slučaju nastupa nekih od navedenih okolnosti Korisnik ENC PAKETA odnosno Korisnik ENC PAKETA NEXT jesuglasandamunaNaplatnommjestubudeonemogućenanaplatacestarineputemENCuređaja.

23.4. Korisnik ENC PAKETA odnosno Korisnik ENC PAKETA NEXT je dužan prilikom prolaska kroz Naplatna mjesta pridržavati se sljedećih pravila:

-PrilikomdolaskanaNaplatnomjestopotrebnojesmanjitibrzinuvozilaipridržavatirazmakodminimalno 5,0 metara od vozila ispred sebe;

- Pri dolasku na Naplatno mjesto potrebno je zaustaviti vozilo ispred rampe, sačekati podizanje rampe, tezelenosvijetlonasemaforukojesignaliziradajeENCuređajočitanidasemožeostvaritiprolaz.

UslučajunepridržavanjanavedenihpravilaBINAISTRAzadržavapravoraskidaKorisničkogodnosa.

23.5.ZasvakuuporabuENCuređajadokojedođenakonštojeistekaoroktrajanjaENCPAKETAi/ilinakon što je stornirana uporaba ENCuređaja,BINA-ISTRA ima pravoteretiti Korisnika ENCPAKETAodnosno Korisnika ENC PAKETA NEXT za puni iznos cestarine za pripadajuću skupinu.

23.6. Za svaku uporabu ENC uređaja do koje dođe nakon što BINA-ISTRA primi obavijest od izdavatelja Platne kartice o isteku roka važenja Platne kartice, storniranju Platne kartice ili prestanku trajnog naloga, BINA-ISTRA ima pravo teretiti Korisnika ENC PAKETA odnosno Korisnika ENC PAKETA NEXT za puni iznos cestarine za pripadajuću skupinu.

23.7. Korisnik ENC PAKETAodnosno Korisnik ENC PAKETA NEXT je dužan upoznati svakogDonositelja kome predajeENCuređajsOpćimuvjetimakojisunasnaziutrenutkukorištenjaENCuređaja.KorisnikENCPAKETA odnosnoKorisnikENCPAKETANEXTodgovaraBINA-ISTRIukolikobiDonositeljENCuređajapostupiosuprotno Općim uvjetima koji su na snazi u trenutku korištenja ENC uređaja,tese obvezuje naknaditi BINA-ISTRI sve s time povezane troškove. Na zahtjev BINA-ISTRE Korisnik je dužan pružiti odgovarajuće dokaze da Donositelj vrši plaćanja u ime i za račun Korisnika.

23.8. Korisnik ENC PAKETA odnosno Korisnik ENC PAKETA NEXT odgovara za svaku neovlaštenu ili nezakonituuporabuENCuređaja,tesnosisvetroškovevezanezatakvuuporabuiopćenitozasvaku uporabuENCuređajasuprotnoOpćimuvjetimakojisunasnaziutrenutkukorištenjaENCuređaja.Uslučaju gubitkailikrađeENCuređaja,KorisnikENCPAKETAodnosnoKorisnikENCPAKETANEXTjedužanotome obavijestitiBINA-ISTRU,nanačinopisan u članku 13.4. ovih Općih uvjeta.

23.9. Korisnik ENC PAKETA odnosno Korisnik ENC PAKETA NEXT je dužan naknaditi BINA-ISTRI sve troškove nastale uporabom ENC uređaja u slučaju krađe ili gubitka ENC uređaja do trenutka kada BINA-ISTRAprimi obavijestsukladnostavku23.8.ovogčlanka,ukojemtrenutkućeBINA-ISTRAstornirati korištenje izgubljenog ili ukradenog uređaja.

23.10. Korisnik ENC PAKETA odnosno Korisnik ENC PAKETA NEXT je vlasnik ENC uređaja, te je time i odgovoranzasvakomehaničkooštećenjeENCuređajazbogkojegseistinemožekoristitiuelektroničkom sustavuplaćanjacestarinei/ilizbogkojegnijemogućPrihvatENCuređajaodstraneHAC-a,kaoi za gubitak ili krađu ENC uređaja.

23.11. BINA-ISTRA jamči za ispravnost prodanog ENC uređaja, i to u razdoblju od dvije godineoddana prodajeENCuređajaKorisnikuENCPAKETAodnosnoKorisnikuENCPAKETANEXT.

28

23.12. BINA-ISTRA ne odgovara Korisniku ENC PAKETA odnosno Korisniku ENC PAKETA NEXT za oštećenje ENC uređaja ili štetu koja nastane Korisniku ENC PAKETA odnosno Korisniku ENC PAKETA NEXT ili trećoj osobi uslijed postupanja protivno Općim uvjetima koji su važeći u trenutku korištenja ENC uređaja.

Članak 24.

Privremeno isključenje ENC uređaja i/ili obustava INTERNET-SMS Usluge

24.1.BINA-ISTRAimapravoprivremenostorniratiodnosnoisključitiENCuređaji/iliobustavitiINTERNET- SMS Uslugu, kao i ograničiti pružanje usluga ENC PAKETA ako za vrijeme Korisničkog odnosa BINA- ISTRAutvrdi postojanjenekihodokolnostinavedenihučlanku8.15.točkec),d),e)ilif),akozaprimiprijavu o gubitku ili krađi ENC uređaja u smislu članka 23.8. ovih Općih uvjeta, ako zaprimi prijavu o gubitku ili neovlaštenojuporabi tajnogPIN-ausmislučlanka13.4ovihOpćihuvjeta,kaoiusvakomdrugomslučajuu smisluodredbečlanka8.15. točke j) ovih Općih uvjeta.

24.2. ENC uređaj i/ili INTERNET-SMS Usluga bit će ponovno aktivirani kada razlozi za privremeno isključenje odnosnoobustavuprestanu.NakonponovnogaktiviranjaKorisnikćebitiumogućnostikoristitiraspoloživiznos nasvomKorisničkomračunudoistekarokatrajanjaENCPAKETA.

24.3. Korisnik ENC PAKETA odnosno Korisnik ENC PAKETA NEXT snosi sve troškove vezane za privremeno isključenje ili obustavu odnosno za ponovnu aktivacijusukladno ovomčlanku.

24.4.BINA-ISTRAimapravovremenskiograničitiuporabuENCuređajabeznavođenjaposebnograzloga.

Članak 25. Prestanak Korisničkog odnosa

25.1. Korisnik ima pravo otkazati uslugu ENC PAKETA i, ako je to primjenjivo, INTERNET-SMS Uslugu, bez navođenja opravdanog razloga, putem dostave BINA-ISTRI potpisanog Zahtjeva za otkaz ENC PAKETAputem pošte,elektroničkompoštom,faksom,putemslužbenestranice BINA-ISTRE (www.bina-istra.com) ili osobno dolaskom na Mjesto prodaje ENC PAKETA. KorisničkiodnosvezanouzusluguENCPAKETAprestajesdanom kojimBINAISTRAzaprimipotpisaniZahtjevazaotkazENCPAKETA.UslučajuotkazailiraskidaKorisničkogodnosa zauslugeENCPAKETA,osimusituaciji opisanoj člankom 22.3. ovih Općih uvjeta, Korisnik je ovlašten u roku od 30 (trideset) dana od dana nastupanja posljedica otkaza ili raskida Korisničkog odnosa podnijeti pisani zahtjevBINA-ISTRIzaisplatupreostalihsredstavauplaćenihnaKorisničkiračun,poduvjetomdajeoddatuma istekarokatrajanjaENCPAKETAproteklomanjeod184dana.UtomslučajuBINA-ISTRAćeobračunatipreostala sredstvanaKorisničkomračunuKorisnikananačindaćeprolaskeostvarenenakonposljednjekorištenenadoplate Korisničkogračunaobračunatipremaredovnojcijenicestarinebezpopustavažećojnadansvakogpojedinog prolaska,tetakoobračunatiiznosoduzetiodpreostalihsredstavanaKorisničkomračunu.BINA-ISTRAjeutom slučajuovlaštenaKorisnikuzaračunatiidodatnunaknaduuvisiniod20%neiskorištenihsredstavakojisubili raspoloživinaKorisničkomračunuprijeposljednjeizvršenenadoplateKorisničkogračuna,aminimalnouvisiniod 13,27€(100,00kuna),atosvenaimetroškovaobradezahtjeva.PotpisomZahtjevazaisplatomsredstavas Korisničkogračuna,KorisnikdajesvojusuglasnostBINAISTRIdanjegovKorisničkiračunstaviustanjemirovanja, što znači da Korisnik više neće moći koristiti preostalasredstvanaKorisničkomračunudoodlukeBINA-ISTREizčlanka 22.2.ovihOpćih uvjeta. Sve navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na otkaz ili raskid Korisničkog odnosa za usluge ENC PAKETA NEXT.

29

25.2.IsplatasredstavasKorisničkogračunaizstavka25.1.vršisesukladnočlancima22.4.i22.5. ovih Općih uvjeta.

25.3.KorisničkiodnosizmeđuBINA-ISTREiKorisnikasemožeraskinutiizrazlogapredviđenihpozitivnim propisima Republike Hrvatske, iz razloga predviđenih odredbama ovih Općih uvjeta, a posebno iz sljedećih razloga:

-akoKorisnikkoristiENCuređajprotivnoodredbamaovihOpćihuvjeta;

ako Korisnikov ENC uređaj bude privremeno isključen i/ili INTERNET-SMS Usluga bude privremeno obustavljena sukladno članku 24. ovih Općih uvjeta, a takvi razlozi ne budu otklonjeni u roku od 7 dana nakon dana privremenog isključenja odnosno obustave;

- ako Korisnik povrijedi neke druge svoje obveze iz Korisničkog odnosa npr. onemogući vozilom ili drugim sredstvomilinačinomnaplatucestarine,odbijeplatitirealiziraniprolazilislično;

- ako BINA-ISTRA sazna da je bilo koji od podataka iz Zahtjeva netočan ili nepotpun, a takvi podaci ne budu valjanoispravljeniurokuod7danaoddanaprimitkaobavijestiBINA-ISTREodstraneKorisnika;

- ako postoji osnovana sumnja da Korisnik zloupotrebljava ENC PAKETE koje pruža BINA-ISTRA, ili ako Korisnikomogućujetrećimatakvuzloupotrebu, ili akopostojiosnovanasumnjada ENCPAKETE BINA-ISTRE koristi treća osoba radi obavljanja nezakonitih radnji; - ako postojiosnovana sumnjada Korisnikzloupotrebljava INTERNET-SMSUslugunanačinda neovlaštena osoba koristi GSM broj naveden u Zahtjevu za INTERNET-SMS Uslugu ili tajni PIN za nadoplatu ili prijavu na INTERNET PRETPLATU, da se neovlašteno koristi Platna kartica navedena u Zahtjevu za INTERNET-SMS Uslugu ili da je Korisnik učinio javnom postupnim tajni PIN, - ako postoji bilo koji drugi razlog zbog kojeg bi, prema ocjeni BINA-ISTRE, naplata cestarine bila onemogućena ili ograničena; UslučajuraskidaKorisničkogodnosa,Korisničkiodnosprestajedanomprimitkapotpisaneizjaveoraskidu

25.4. U slučaju otkaza ili raskida Korisničkog odnosa, INTERNET-SMS Usluga i INTERNET-SMS Ovlaštenje i Nalog također se smatraju otkazanima odnosno raskinutima danom otkaza odnosno raskida Korisničkog odnosa,stimedajeKorisnik suglasanda nakonotkazaodnosno raskidaKorisničkogodnosanjegovKorisnički računteretesvitroškovipovezanisotkazomodnosnoraskidomKorisničkogodnosa,kao što su troškovi isključenja ENC uređaja. Korisnik je nadalje suglasan da njegovu Platnu karticu terete svi troškoviuplatana KorisničkiračunkojisutajnimPIN-omodobreniprijeotkazaodnosnoraskidaKorisničkog odnosa, te negativan saldo na Korisničkom računu.

25.5. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju na ENC PAKET NEXT, s time da ENCPAKET NEXTmožeprestatiiranijeuslučajuistekavremenanakojejeuporabaENCuređajaograničena, storniranja Platne kartice i/ili otkaza trajnog naloga.

25.6. Korisnički odnos u svakom slučaju prestaje s prestankom ovlaštenja BINA-ISTRA za pružanjem usluga ENCPAKETAi/iliENCPAKETA NEXT i/iliInternet-SMSUslugaizbilo kojegrazloga, asčimeje Korisnik upoznat i suglasan. BINA-ISTRA nije odgovorna za bilo kakve troškove i/ili bilo kakvu štetu koja bi Korisniku mogla nastati uslijed prestanka Korisničkog odnosa sukladno odredbi ovog stavka.

Članak 26. Obavještavanje

26.1.BINA-ISTRA pridržavapravo obavještavati svoje Korisnike ENC PAKETA odnosno Korisnike ENC PAKETA NEXT raznim komunikacijskim sredstvima, kao npr. poštom, telefonski, SMS porukama, elektroničkom

30

poštom, internetskim porukama u polju "Poruke" osobnogkorisničkogračuna i ostalim sredstvima komunikacije o novimproizvodimaiuslugama,uvjetimairadovimanaIstarskomipsilonuislično.

26.2. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Korisnik daje svoju suglasnost na sve ranije navedene oblike informiranja od strane BINA-ISTRE.

Članak 27. Dostava računa

27.1.KorisnikjesuglasandaBINA-ISTRAračunezaizvršeneuplatenaKorisničkiračuntemeljemuplatnica za bezgotovinsko plaćanje (virmana), uplata putem INTERNET – SMS usluge i/ili ENC PAKETA NEXT Korisniku dostaviuelektroničkomoblikunaadresuelektroničkepošteKorisnikailiomogućipreuzimanjeistogračuna putemslužbeneweb stranice BINA-ISTRE (www.bina-istra.com) prijavom naosobniKorisničkiračun, odnosno osobnonaMjestu prodaje ENC PAKETA.

ZAVRŠNEODREDBE

Članak 28. Snimanje i pohranjivanje transakcija 28.1. Korisnik je suglasan da se sve transakcije na ulaznim i izlaznim stazama na Naplatnim mjestima Istarskog ipsilona snimaju putem video nadzora i pohranjuju u baze podataka BINA-ISTRE te koriste kao dokazno sredstvo u eventualnim sporovima vezanima uz naplatu cestarine kao i za druge potrebe vezane uz djelatnost BINA-ISTRE. Snimke video nadzora čuvaju se u skladu s Pravilima privatnosti dostupnim na internet stranici putem sljedećeg linka: https://bina-istra.com/wip/ Sve eventualne reklamacije Korisnika na iznos naplaćene cestarine moraju biti zaprimljene isključivo u pisanoj formi najkasnije 60 dana od dana nastanka transakcije kako bi reklamacijamoglabitiadekvatnoobrađena.ReklamacijeKorisnikanaiznos naplaćenecestarinezaprimljenenakon60 dana od dana nastanka transakcije neće biti uzete urazmatranje. Članak 29. Objava, stupanje na snagu i izmjene Općih uvjeta

29.1.DanomstupanjanasnaguovihOpćihuvjetaprestajuvrijeditiOpćiuvjetiENCPAKETAielektroničke naplatecestarineoddana05.09.2022.godine.

29.2.IzmjeneidopuneovihOpćihuvjeta,BINA-ISTRAćeobjavitiiučinitidostupnimanauobičajenipristupačan način, i to objavomnaMjestimaprodaje ENC PAKETA te službenoj web stranici BINA-ISTRE (www.binaistra.com).PročišćenitekstodnosnovažećiOpćiuvjetićebitidostupinasvakomMjestu prodaje ENC PAKETA, kao i na službenim web stranicama BINA-ISTRE (www.bina-istra.com).

29.3. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od dana 01.01.2023. godine.

31

Članak 30. Mjerodavno pravo i Rješavanje sporova

30.1.Zaove Opće uvjete,Korisničkiodnosisve drugeodnosekoji proizlaze izili uvezi sovim Općim uvjetima mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

30.2.SporovekojibiproizašliizKorisničkogodnosa,uključujućisporoveuvezisINTERNET-SMSuslugom i/ili INTERNET-SMS Ovlaštenjem i Nalogom i/ili ENC PAKETOM NEXT te uključujući sporove u pogledutumačenja, primjeneiizvršenjaovihOpćihuvjeta,BINA-ISTRAiKorisniknastojatićeriješitisporazumno.

30.3. Ukoliko BINA-ISTRA i Korisnik ne uspiju riješiti spor na opisani način, spor će se konačno riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

BINA-ISTRA d.d

Tečaj konverzije: 1€ = 7,53450 kuna

32