Bina-Istra d.d Financijski izvještaji 2015.

Page 1

BILANCA stanje na dan 31.12.2015.

Obveznik: 13439120211; "BINA-ISTRA" d.d. Rbr.

Naziv pozicije

bilješke

1

3

Prethodna godina (neto)

Tekuća godina (neto)

4

5

AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)

4.617.624.767

4.423.011.433

11

728.971

249.805

11

728.971

130.923

11

0

118.882

1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)

47.254.071

40.527.955

10

41.040

41.040

3. Postrojenja i oprema

10

39.388.214

26.024.065

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina

10

4.362.743

10.485.864

10

3.462.074

3.976.986

4.569.641.725

4.382.233.673

2.100.000

2.100.000

4.567.541.725

4.380.133.673

0

0

80.150.914

83.848.737

251.631

180.135

251.631

180.135

2.207.893

2.759.436

1. Zemljište 2. Građevinski objekti

5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

12

2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina

9

8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

21

2. Potraživanja od kupaca

39.879

169.148

982.228

1.321.845

3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

13

0

0

1.185.786

1.268.443


2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

14, 15

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)

77.691.390

80.909.166

1.207.930

753.686

4.698.983.611

4.507.613.856

-938.486.564

-823.679.668

F) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

16

25.641.720

25.641.720

II. KAPITALNE REZERVE

17

201.510.459

191.808.219

0

0

-1.085.049.100

-941.996.603

-84.501.147

-80.589.643

III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE

23

V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 1. Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)

8

84.501.147

80.589.643

8

3.911.504

-18.543.361

1. Dobit poslovne godine

3.911.504

2. Gubitak poslovne godine

18.543.361

VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082)

0

0

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima

4.527.722.293

4.364.644.875

18

10.106.092

18.324.113

18

4.517.571.228

4.346.292.574

21

44.973

28.188

2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima

1.103.864.580

961.402.864

22

6.832.544

6.937.653

18

1.092.169.922

949.346.782

19

952.296

1.639.530

2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima

20

173.260

135.787

9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

20

1.121.782

715.653

20

2.614.776

2.627.459

21

5.883.302

5.245.785

4.698.983.611

4.507.613.856

10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)


A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu


RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. Obveznik: 13439120211; "BINA-ISTRA" d.d. Naziv pozicije

Rbr. bilješke

Prethodna godina

Tekuća godina

3

4

5

1

I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje

2

2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)

90.836.108

101.146.792

86.908.278

99.681.683

3.927.830

1.465.109

94.311.243

106.224.970

68.638.614

72.286.479

305.109

563.414

68.333.505

71.723.065

2.540.675

3.239.617 1.407.013 1.391.468

1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi

3

3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice

4

1.163.962

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

4

1.033.204

c) Doprinosi na plaće

4

343.509

441.136

4. Amortizacija

5

8.243.753

8.016.364

5. Ostali troškovi

6

5.268.934

4.619.957

0

0

6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi

9.619.267

18.062.553

246.638.150

220.168.207

23.519.886

18.589.348

223.118.264

201.578.859

239.251.511

233.633.390

239.251.511

233.633.390

IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)

337.474.258

321.314.999

X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)

333.562.754

339.858.360

3.911.504

-18.543.361

3.911.504

-18.543.361

0

0

3.911.504

-18.543.361

3.911.504

-18.543.361

0

0

3.911.504

-18.543.361

III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa

23

4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi

2

IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

7, 23

4. Ostali financijski rashodi V.

UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)


II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka

23

-421.761.170

143.052.497

-421.761.170

143.052.497

5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK -421.761.170 143.052.497 RAZDOBLJA (158-166) V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) -417.849.666 124.509.136 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.