Page 1

~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~ ~ vçílç=lJççÆJç<ç³çkçbÀ HçámlçkçÀcçd~


~ ÒçLçcççíeO³çç³ç:~

vçílç=lJçí mççÆlç~ vçílç=lJçcççqmlç kç=ÀçÆlç: cçákçwl³ççcçd~~1~~ vçílç=lJçcçáîsçÆlç DçHç&CççÆcçJç Dçvlçiç&lççlçd ÒçícCç: HçÓCç&lJççlçd~~2~~ vçílç=lJçcççqmlç GÃcç: çÆvççƽçlçlç³çç:³çlçd lçlçd kçÀçjçƳç<³çl³çíJç~~3~~ ³çoç lJçcççÆmç mçcççÆHç&lç:, Flçjípçvçç: lJç³çç mçnçiç®sçqvlç Jçç vç Jçç FçÆlç DççÆ®çvlççƳçlJçç, lçoç lJçcççÆmç vçílç=lJçí~~4~~

~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 1~~


~ çÆÜlççdzççíeO³çç³ç:~

vçílçç mJççÇkçÀjçíçÆlç oççƳçlJçcçd~ vç mç vçílçç ³ç: DçJçuçcyççÆlç mJçb Dçvçá³çççƳçvç: vçílç=lJçkçÀçjCçí~ mç yççqvOçlççí lçm³ç Dçvçá³çççƳççÆYç:, vç mç cçákçwlç:~~1~~ mç cçvçápç: ³ç: oÓ<çCçb ³ç®sçÆlç (Dçvçá³çççƳçvç:) Jçç yççÔ³çMççqkçwlçcçd lçm³çç³çMççqmJçlçç³çÌ, vç mç vçílçç~~2~~

~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 2~~


~ lç=lççdzççíeO³çç³ç:~

kçÀjçíçÆlç lçÐçoçJçM³çkçÀcçd~ vçílçç mJççÇkçÀjçíçÆlç ³çoçJçM³çkçbÀ kçÀç³ç&b,Hçjb mç vç kçÀçj³ççÆlç~~1~~ DçvççJçM³çkçbÀ vçí$çí kçÀLçvçb çÆkçÀcççJçM³çkçbÀ kçÀjCççdzçb ®ç~ mç HçM³ççÆlç mJç³çb çÆkçÀcççJçM³çkçbÀ kçÀjCççdzçcçd~~2~~

~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 3~~


~ ®çlçáLççí&eO³çç³ç:~

HçM³ççÆlç pç³ç: Jç®çvçyç×lçç³ççcçd~ vçílçá: pç³ç: vçççqmlç lççqmcçvçd ³çlkç=Àlçí mç ÒççjYçlçí lçlçd IççÆìlçb Jçç vç Jçç~~1~~ vçílçá: pç³ç: kçíÀJçuçb lçm³ç Jç®çvçyç×lçç³ççb lçm³çç ®ç HçÓlç&lçíjçJçM³çkçÀlçç~~2~~ vçj: kçÀjçíçÆlç lçmcçÌ pç³ç: Jçç Hçjçpç³ç: Jçç lçm³ç Jç®çvçyç×lç³çç Jçç DçJç®çvçyç×lç³çç, lçm³çç ®ç HçÓlç&lçíjçJçM³çkçÀlçç~~3~~

~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 4~~


~ Hç_®çcççíeO³çç³ç:~

vç çÆvçJçç&çÆ®çlççí ÒçYçálJçívç Jçç~ vçílç=lJçcççqmlç içáCç: ³çoátJççÆlç oççƳçlJççlçd ÒçícCç: ®ç mçJçí&Y³ç:~~1~~ ³ç: ÒçYçálJçb kçáÀ©lçí mLççvç cççnçlc³çívç mç ÒçYçálJçYçÓlç: (çÆ®çvlçç¬çÀçvlç: Jçç) FlçjÌ: ³çí<çá mç ÒçYçálJçcçç®çjçÆlç~ Dçlç: vç mç vçílçç~ (³çLçç kçÀçjçiç=nÒçcçáKç: mçoç çÆ®çvlçç¬çÀçvlç: yçvOçkçÀçvççb cçáçqkçwlççÆJç<ç³çí)~~2~~ ³ç: çÆvçJçç&çÆ®çlç: mç vçílçç vçÌJç,Hçjb mç Dçvçá³çç³ççÇ lçí<ççb ³çí lçm³ç çÆvçJçç&®çvçb kçáÀJç&çqvlç~~3~~

~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 5~~


~ <ç<þçíeO³çç³ç:~

mçáOççÇjç YçÓçÆcçkçÀç, vç j®çvççÒçkçÀçj: vçílç=lJçb çÆvççÆcç&lçb YçJççÆlç mçáOççÇjç³çç: YçÓçÆcçkçÀç³çç:, mçáOççÇjlçç ³çç Dççiç®sçÆlç Dçvlçjçlçd~~1~~ vç kçÀçíeçÆHç j®çvççÒçkçÀçj: ÒççÆMç#çCçb Jçç kçáÀMçuçlJçí FlçjçCççb vç³ççÆlç vçílç=lJçcçd~~2~~

~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 6~~


~ mçHlçcççíeO³çç³ç:~

vçílçç vç kçÀoççÆHç kçÀç³ç&nçÇvç:~ vçílçç mçbMççíOç³ççÆlç çÆkçÀcççÆOçkçbÀ kçÀlçá&b Mçkçw³çlçí~ mç vç kçÀoççÆHç kçÀç³ç&b çÆJçvçç YçJççÆlç~~1~~ Dçvçá³çç³ççÇ mçoÌJç HçM³ççÆlç kçÀcççÆHç ³ç: ooççÆlç lçmcçÌ kçÀç³ç&b ³ççÆo®sçÆlç Oçvçb çÆJçHçáuçcçd~~2~~

~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 7~~


~ DçäcççíeO³çç³ç:~

YçÓlçkçÀçuçí çÆvçJççmç: çÆJç©×b Jçlç&cççvçkçÀçuçí çÆvçJççmç:~ Dçvçá³çç³ççÇ pççÇJççÆlç lçm³ç HçÓJç&kçÀcç&mçá, HçoJççÇÒçcççCçHç$ççvçd JçnçÆlç mçáj#ççb ®ç HçM³ççÆlç~ lçm³ç pççÇJçvçcççuçm³çHçÓCç&b ûçnCçb içlççÆoJçmçm³ç~~1~~ vçílçç pççÇJççÆlç Glmççní Dçç»çvççvççb DçÐçm³ç çÆoJçmçm³ç mç mJççÇkçÀjçíçÆlç Oç̳çí&Cç ³çlkçÀç³ç&b lçívç, vçÌJç kç=Àlçb HçÓJç&cçd~~2~~

~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 8~~


~ vçJçcççíeO³çç³ç:~

kçÀç³ç&®ççuçvçcçd~ Dçvçá³çç³ççÇ HçþçÆlç DççÆvç®s³çç~ mç jçíçÆoçÆlç ³çlçd kçÀç³çç&çÆCç vç Òç®çuççqvlç~~1~~ vçílçç HçþçÆlç mJçí®s³çç~ mç kçÀç³çç&çÆCç mç_®ççuç³ççÆlç~~2~~ vçílçç HçM³ççÆlç mçJçç&çÆCç JçmlçÓçÆvç 'HççÆjHçÓCçç&çÆvç' FJç mç cççiç&:~~3~~

~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 9~~


~ oMçcççíeO³çç³ç:~

vçílçç çÆvçcçç&CçkçÀlçç&~ Dçvçá³çç³ççÇ iç=Ô³çlçí vç kçÀm³çççÆHç mJçHvçívç~ vç lçlçd mJçHvçb lçm³ç mJçm³ç~ mç mçnYççiççÇ YçJççÆlç kçíÀJçuçb lçm³ç uççYçm³ç kç=Àlçí~~1~~ vçílçç iç=nçÇlç: lçm³ç mJçHvçívç~ mç kçÀjçíçÆlç ®ç kçÀç³ç&b mçJçí&<ççb mçnkçÀç³çí&Cç lçm³ç mJçHvçHçÓlç&lçç³çÌ~~2~~ vçílçç Òçíj³ççÆlç mçJçç&vçd lçm³ç mJçHvçb mçJçí&<ççb mJçHvçb kçÀlçá&cçd~~3~~ vçílçç vçí®sçÆlç mlçálççÇb HçájmkçÀçjb Jçç lçm³ç kçÀç³ç&m³ç kç=Àlçí~~4~~

~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 10~~


~ SkçÀçoMççíeO³çç³ç:~

mJçb vçílçç DçLçJçç Dçvçá³çç³ççÇkçÀjCçcçd~ ³ççÆo lJçb kçÀç³ç&b kçÀjçíçÆ<ç lçJç Ëo³çí®sç³çç: kç=Àlçí lççÆn& lJçb vçílçç - vçÌlçod cçnlJçHçÓCç&b kçÀç YçÓçÆcçkçÀç lçJç mJçHvçm³ç HçÓlç&lçç³ççcçd~ lJçb kçíÀJçuçb cçnçvçd mJç³çbmçíJçkçÀçíeçÆmç lçáY³çb Oçvçb oçdzçlçí Jçç vç Jçç~~1~~ kçÀcç&kçÀjçíeçÆHç YççÆJçlçáb Mçkçw³çb cçnçvçd vçílçç (oíMçm³ç) J³çJçmLççHçkçÀçí ®ç (ÒçOççvçcçb$ççÇ)~~2~~ cçvçápç: mJç³çb kçÀjçíçÆlç mJçb vçílçç DçLçJçç Dçvçá³çç³ççÇ~ vç kçÀçíeçÆHç kçÀjçíçÆlç çÆkçÀcççÆHç vçílçç DçLçJçç Dçvçá³çç³ççÇ~~3~~

~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 11~~


~ ÜçoMççíeO³çç³ç:~

oçvçb çÆJç©×b ûçnCçcçd~ vçílçç kçÀjçíçÆlç mçJçí&<ççb kç=Àlçí~ Dçvçá³çç³ççÇ ®ç kçáÀ©lçí lçm³ç kç=Àlçí~~1~~ Dçvçá³çç³ççÇ kçÀç³ç&b kçÀjçíçÆlç lçm³ç Hçoçlçd ³çVç HçÓCç&b uççíYçcç³çb ®ç~ mç Hç=®sçÆlç ÒçMvçb, “çÆkçbÀ cç³çç Mçkçw³çb uçyOçácçd?” mç iç®sçÆlç lçb ÒççÆlç ³ççí ³ç®sçÆlç lçb yçná~~2~~ vçílçç kçÀç³ç&b kçÀjçíçÆlç lçm³ç Hçoçlçd ³çlçd mJç³çbHçÓCç&b o³ççuçá: ®ç~ mç kçÀjçíçÆlç ³ççqlkçÀcççÆHç kçÀç³ç&b uççYççLç&b mçJçí&<ççcçd~ mç ³ç®sçÆlç mçnpçlç³çç Flçjçvçd lçod ÒççHlçb Jçç vç Jçç~~3~~ ~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 12~~


~ $ç³ççíoMççíeO³çç³ç:~

O³ççvçb - çÆJçkçÀmçvçb vçílç=lJçcçd~ vçí$çç mçcçb kçÀç³ç&m³ç Òç³çlvçb vç lJççb kçáÀ³çç&lçd vçílçç~~1~~ iç®s lçJççvlçjí mJç³çcçd~ iç®s lçJç Mççvlçíjvlçjcçd~ iç®s lçJç ÒçícçHçÓCç&cçvlçjcçd~~2~~ O³ççvçb kçáÀ©~ lJçb çÆvçmçiç&lç: çÆJçkçÀçm³çmçí vçílçç FçÆlç~ ³ç: çÆmç×lJçívç ³ç®sçÆlç lçm³ç JçÌYçJçb yççÆn: Jçç Dçvlçiç&lççí Jçç~~3~~

~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 13~~


~ ®çlçáo&MççíeO³çç³ç:~

MçjCçiçcçvççLç&b vç çÆkçÀcççÆHç lJç³çç kçÀjCççdzçcçd~ j#çCççLç&b mJçb, ³çáO³ççÆmç pçiçlçç mçn~~1~~ ³çoç éççvç: MçjCçb iç®sçÆlç mJçççÆcçvçb, lçoç mJçççÆcçvç: kçÀlç&J³çb YçJççÆlç éççvçm³ç j#çCçcçd~~2~~ ³çoç MçjCçb iç®sçÆmç lJçb, vç çÆkçÀcççÆHç lJç³çç kçÀjCççdzçcçd~ S<ç: cççiç&: Yçkçwlçm³ç~ Yçkçwl³ççb, vç çÆkçÀcççÆHç lJç³çç kçÀç³ç&cçd~~3~~

~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 14~~


~ Hç_®çoMççíeO³çç³ç:~

vçílç=lJçcççqmlç OçççÆcç&kçÀlçç³ççcçd~ YççÆJçlçáb vçílçç lçJç Mççqkçwlç: DççÆOçkçÀçjçí Jçç DçvççJçM³çkçÀ:~ FlçjçCççcçç%ççOççjCççb ¬çíÀlçáb lçJç Oçvçm³ççJçM³çkçÀlçç vçççqmlç~ lçJç pçvcçvç: G®®çlçj Jçiçí& vç DççJçM³çkçÀlçç~ lçJç DççJçM³çkçÀlçç vçÌJç yçáçÆ×cçlç: kçÀç³ç&kçÀlçá&:~~1~~ vçílç=lJçcççqmlç cçáçqkçwlçjvlçiç&lçç~~2~~ vçílç=lJçcççqmlç çqmLççÆlç: mJççvlçmçáKçí, yççÔ³ççqmLççÆlç: kçÀçeçÆHç YçJçlçá~~3~~ vçílç=lJçcçç³çççÆlç ÒçícçHçÓCçç&lçd Ëo³ççlçd ³ççÆÜkçÀmçvçb kçÀcççÆHç Mçkçw³çcçd~~4~~ Ëo³ççÆJçkçÀmçvçcççqmlç Mççm$çb mçJçí&<ççb Oçcçç&Cççcçd~~5~~ ~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 15~~


~ <ççí[MççíeO³çç³ç:~

mçbv³ççmççÇ Dççqmlç vçílçç mçl³çJçlççÇ&~ kçíÀJçuçb mçbv³ççmççÇ ³ççí vç mçbuçivççí pçiçlç: mJçççÆcçlJçb, lçm³ç mJççvlçmçáKçç³ç, mççíeçqmlç vçílçç mçl³ççvJçí<ççÇ mçbHçÓCçí& pççÇJçvçí~~1~~ mçbv³ççmççÇ vçççqmlç kçÀçíeçÆHç~ mç çÆpçJççÆlç çÆJçvçç ÒççÆlç<þçb Hçob Jçç~ mç kçÀç³ç&#çcç: ³ççÆo®sçÆlç mç kçÀlçá&cçd~~2~~ Hçþ içvlçbá kç=ÀçÆlçHçÓCç&çlçd çÆJçéççlçd lçJç 'vç kçÀçíeçÆHç' lJçb ÒççÆlç mçbv³ççmçm³ç~ Hçþ Mççm$çb DçkçÀcç&Cç:~~3~~ vççJçuçcyç lJçb kçÀç³çç&lçd lçí kçíÀJçuçb lçJçÌJç FçÆlç~ DçmJçççÆcçlJçb Hçþ iç®s ®ç ~~4~~ ~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 16~~


~ mçHlçoMççíeO³çç³ç:~

MçjCçiçcçvçb vçílç=lJçcçd~ vçílç=lJçcççqmlç çÆmç×lçç YççÆJçlçácççqvlçcççí oMç&vçí ®ç Òçl³çíkçÀçí pçvççí jçÆ#çlççí ÒçLçcçcçd~ lçoç pçvçç: kçáÀ³çá&: lJçb ÒçLçcç:~~1~~ ³çoílçç¢Mçç: vçílççj: mçbçÆcççÆuçlçç: S<çç Oçjç YççÆJç<³ççÆlç mJçiç&:~~2~~ Slçç¢Mçb vçílç=lJçcççqmlç mçáHçç$çcçd~~3~~

~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 17~~


~ DçäçoMççíeO³çç³ç:~

J³çJçmLççHçvçb çÆJçvçç J³çJçmLççHçvçcçd~ vçílç=lJçb vçççqmlç pçiççÆlç kçÀLçb kçÀç³çç&çÆCç kç=ÀlçççÆvç DçLçJçç çÆvç³çb$çCççÆJç<ç³çí Flçjpçvççvççcçd~~1~~ vçílç=lJçcççqmlç Mççm$çb lçJç ÒçJçíMçm³ç Flçjpçvççvççb Ëo³çí~ lçoç çÆvçmçiç&lç: mççÌbo³ç&HçÓCçç&çÆvç kçÀç³çç&çÆCç IççÆìlçççÆvç lçJç HççÆjlç:~~2~~ Slçoçqmlç J³çJçmLççHçvçb (lçJç) çÆJçvçç J³çJçmLççHçvçb (Flçjpçvççvççcçd)~~3~~

~~ vçç³çkçÀlJççíHççÆvç<çod~~

~~ 18~~

Naykatvopanishad Sanskrit  

Naykatvopanishad by Guruji at SSY in Sanskrit

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you