Bikubenfondens årsrapport 2016

Page 1

ÅRSRAPPORT

2016 Sociale formål Kunst og kultur


Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning. Derfor arbejder vi for at nyskabe muligheder for unge på kanten og aktuel kunst

Bikubenfonden • Otto Mønsteds Gade 5 • 1571 København V • CVR-nr.: 13 29 06 44 • Telefon: 33 77 93 93 • www.bikubenfonden.dk • info@bikubenfonden.dk

2


INDHOLDSFORTEGNELSE

4      Ledelsesberetning 9     Udvalgte indsatser i 2016 10

Unge på kanten

24   Kunst i en aktuel sammenhæng 37   Bevillingsoversigt 42   Bikubenfondens aktiver 49   Økonomi 58   Enkotec A/S 60   Baggrund 62   Bestyrelse og sekretariat 78   Anbefalinger for god fondsledelse

3


4


LEDELSESBERETNING

BIKUBENFONDEN NYSKABER MULIGHEDER 2016 var året, hvor Bikubenfonden fik en ny

organisationer og indsatser, fonden arbejder med. Vores

strategi. Fonden vil fremover arbejde for

holdning er, at der inden for både det sociale og det kulturelle område findes et behov for forbedringer og

at skabe nye muligheder for unge på kan-

nybrud, som ikke altid kan ske med enkeltstående ind-

ten af samfundet og for at kunstnere og

satser. Måden vi arbejder på, vil ofte være den samme på både det kulturelle og sociale område: Først identificerer

kulturinstitutioner kan gå nye veje.

vi relevante fokusområder i samspil med det faglige felt. Dernæst samler og producerer vi viden om området og indgår samarbejder om udviklingen af en indsats.

I Bikubenfonden har vi en stærk tro på, at vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere

UNGE PÅ KANTEN

menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt

På det sociale område arbejder Bikubenfonden ud fra en

engagement og kunstens betydning. Derfor arbejder vi for

stærk tro på det enkelte menneskes ressourcer og ønsker

at nyskabe muligheder for unge på kanten og aktuel kunst.

at give socialt udsatte unge på kanten af samfundet mulighed for at gå nye veje.

Bikubenfonden har gennem de seneste par år gennemgået en markant forandring. Tidligere havde fonden en praksis

Udgangspunktet for Bikubenfondens arbejde er at mo-

med fokus på donationer. Men med den nye strategi

bilisere det enkelte menneskes potentiale og egen mod-

bevæger Bikubenfonden sig i retning af at agere som en

standskraft for her igennem at opnå evnen til at tage

proaktiv, samarbejdsorienteret og engagerende fond. I

medansvar for sit eget liv. Fonden ønsker at gøre en

vores filantropiske virke er vi optaget af at anvende flere

indsats for unge ramt af komplekse problemstillinger in-

forskellige filantropiske virkemidler end alene at støtte nye,

den for centrale livsarenaer som job, uddannelse og

gode projekter og indsatser økonomisk.

fællesskaber. Fondens fokus vil fremover være på de udsatte unge mellem 13 og 30 år. Vi har et særligt fokus på

Bikubenfondens strategi er baseret på tænkningen om,

overgangene i de unges liv, fordi de oftest vil være for-

at de filantropiske fonde er i en unik position til at handle

bundet med både udfordringer og potentialer for den

risikovilligt, tænke langsigtet og skabe forbedringer i sam-

unge. Det kan eksempelvis være overgangen fra anbragt

arbejde med civilsamfund, private og offentlige aktører.

ung til at bo for sig selv, fra at være flygtning til at bo i

Fonden har fokus på at udvikle og afprøve nytænkende

Danmark eller fra at være kriminel til at forlade fængslet.

indsatser med det formål at skabe mest mulig social værdi

Vi vil fremadrettet have et bredere perspektiv end blot

og kunstnerisk kvalitet.

fokusering på en enkelt social målgruppe, men hvordan indsatsen skal tilrettelægges vil afhænge af afdækningen

”Nyskaber muligheder” er Bikubenfondens stategiske

af selve problemets kerne. Fonden vil fremover ikke støtte

afsæt. Det udtrykker en vilje til at arbejde på innovati-

rene børneindsatser eller indsatser med fokus alene på den

ve måder og skabe nye muligheder for de mennesker,

udsatte familie.

5


Ledelsesberetning

Me

re p

lad

st

il v

2017 vil blive året,

ild

sk ov o

gn

atu

ren

sf

rie

ud

vik

lin

gi

Sv an

hvor vi for alvor vil ud-

nin

ge

Bje

folde og bringe vores

rg e

nye strategi i spil

I året der gik, har vi fortsat haft fokus på at udvikle nye, forpligtende og langsigtede løsninger gennem samarbejder mellem offentlige- og private aktører. Det har vi fx gjort ved sammen med andre gode kræfter at iværksætte Hjem til Alle alliancen, hvor formålet er at reducere og forebygge hjemløshed blandt unge i Danmark. Alliancen vil samle alle dem, der kan og vil bidrage i en aktionsfokuseret alliance, der skal bekæmpe hjemløshed hos de unge. I året der gik, har vi blandt andet etableret et sekretariat, der skal sikre fremdrift og innovation i alliancens tværgående arbejde. KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG På det kulturelle område har vi i Bikubenfonden fokus på at bistå professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje og realisere deres potentiale. Fonden vil bakke op om udviklingen af den idérigdom og kvalitet, der allerede findes på kunstscenen. Bikubenfondens virke på det kulturelle område er baseret på det eksplicitte kunstsyn, at kunsten ikke kan eller skal opgøres ud fra et synspunkt om nytteværdi. Vi arbejder i stedet ud fra en stærk overbevisning om kunstens betydning: Kunsten skal ikke nødvendigvis bruges til noget. Kunst kan skabe nye erkendelser og refleksion over eget liv og omverden. Kunst kan være rum for sansning, fortælle historien eller skabe debat. Således har kunsten ikke ét defineret formål, men mange og bør være tydeligt uafhængigt af politiske agendaer.

6


Ledelsesberetning

Vi har fremover valgt at fokusere på scenekunst og billed-

aktivitet til udvikling og virkning. I praksis vil det ofte be-

kunst med det formål at arbejde endnu mere målrettet.

tyde større bevillinger og en længere tidshorisont. Des-

Et markant fravalg er således hele det kulturhistoriske

uden vil vi i langt højere grad følge op på virkningen eller

område, som Bikubenfonden støttede tidligere.

betydningen af de indsatser, vi sætter i værk. Og vi vil have fokus på at sikre økonomisk bæredygtighed i indsatserne

I 2016 gik Bikubenfonden blandt andet i gang med en

og kapacitetsopbygning af de sociale og kulturelle orga-

kortlægning af de behov og muligheder, der findes i for-

nisationer, vi samarbejder med.

hold til at styrke kunstnerisk udvikling på billedkunstområdet. Initiativet er sat i værk på baggrund af de erfa-

STRATEGI KRÆVER FRAVALG

ringer, Bikubenfonden har fra sit eget atelierprogram, som

2017 vil blive året, hvor vi for alvor vil udfolde og bringe

har eksisteret i tre år. Her har en række yngre nyuddannede

vores nye strategi i spil. Strategien vil være pejlemærket

kunstnere fået atelierplads og rådgivningsforløb i Fonde-

for vores hverdag, vores dialog med omverdenen og vores

nes Hus i en 11 måneders periode. Desuden har der i

prioriteringer ved bestyrelsesmøderne.

forbindelse med kortlægningen været en lang række dialoger med initiativer i byer som New York, London og

I 2017 vil strategien blandt andet komme til udtryk, når

Berlin, hvor kunstscenen er meget dynamisk og har været

vi fortsætter kortlægningen af de behov og muligheder,

under stor udvikling, fordi den består af mange kunstnere

der findes i forhold til at styrke kunstnerisk udvikling på

og mange forskelligartede kunstinstitutioner. Kortlæg-

billedkunstområdet. Og når vi gør en særlig indsats for

ningen vil fortsætte ind i 2017.

og sammen med de unge på kanten. Men en stærk strategi kræver markante fravalg. Med den nye strategi har

FREMTIDENS FILANTROPI

vi ud over fravalget af hele det kulturhistoriske område

Vi oplever i disse år, at samarbejdet mellem fonde,

også fravalgt den tidlige indsats på det sociale område.

civilsamfund og det offentlige udvikler sig. Det samme

Det har vi gjort for at fokusere og kvalificere vores filan-

gør fondenes indbyrdes samarbejde. Disse samarbejder

tropiske arbejde. I 2017 vil det fortsat være nødvendigt

giver ofte rigtig god mening, når vanskelige problemstil-

at vælge fra. På den måde vil vi opnå et større potentiale

linger skal løses inden for det sociale område og nye ind-

for at bidrage til nybrud og udvikling på områder, hvor vi

satser etableres på det kunstneriske område.

i Bikubenfonden har styrkepunkter og for alvor kan gøre en positiv forskel.

I Bikubenfonden arbejder vi ud fra den antagelse, at vi er mange, der har en rolle at spille, når det handler om at

Vi ser frem til at nyskabe i 2017!

fremme det fælles bedste i vores samfund: Det offentlige, NGO’erne, kulturinstitutionerne, politikerne og fondene. Samfundsansvaret og vores unikke position som fond forvalter vi ved selv at opsøge de områder, hvor vi i dialog og samarbejde med andre kan være med til at skabe forbedringer med de ressourcer og kompetencer, vi nu engang besidder. Og vi løber gerne en risiko ved at gribe til nye måder at gøre det på for at bryde med vanetænkningen, undersøge hvad der virker eller skabe rum for kvalitet. Bikubenfonden vil i sit fremtidige virke bidrage med mere

Niels Smedegaard

Søren Kaare-Andersen

end penge og i stigende grad bevæge sig fra et fokus på

Bestyrelsesformand

Direktør

7


8


INDSATSER

UDVALGTE INDSATSER I 2016 Bikubenfondens nye strategi kom til udtryk i en række af fondens aktiviteter i 2016 både på det sociale og kulturelle område. På de følgende sider kan du læse om en del af de aktiviteter og indsatser, Bikubenfonden har været involveret i og  få  nogle  af  de  ansvarliges  ord  med  på  vejen.

9


Udvalgte indsatser

Bikubenfonden arbejder ud fra en stĂŚrk tro pĂĽ det enkelte menneskes ressourcer og giver socialt udsatte unge pĂĽ kanten af samfundet mulighed for at gĂĽ nye veje og realisere deres potentiale

10


Udvalgte indsatser

UDVALGTE INDSATSER

l

uh

UNGE PÅ KANTEN

: to Fo

Hjem til Alle alliancen – 2000 unge mangler et hjem Antallet af unge hjemløse har desværre været stærkt stigende i Danmark de seneste år, og den udvikling har Bikubenfonden sat sig som mål at bremse. Sammen med Realdania, Helsefonden og Københavns Kommune fik Bikubenfonden i 2015 lavet en foranalyse af området foretaget af SPUK, og med afsæt i den har Bikubenfonden taget initiativ til at samle en række aktører fra det offentlige, det private erhvervsliv og civilsamfundet for sammen at løse problemet. Det har ført til iværksættelsen af Hjem til Alle alliancen, der har til formål at reducere og forebygge hjemløshed blandt unge i Danmark.

ALLIANCENS OPSTART Hjem til Alle alliancen blev lanceret i foråret 2016, hvor der også blev afholdt en udviklingsarena for både initiativtagere og andre bidragydere. Her trak 80 engagerede mennesker i arbejdstøjet for at udvikle idéer og koncepter, der skal hjælpe unge hjemløse med at få et hjem. Det kom der en række forskellige boligkoncepter ud af. Alle boligkoncepter skal kobles til et nyt socialt koncept ”24/7”, som handler om at skabe fælleskaber, hjælpe de unge i job eller uddannelse og arbejde med deres sundhed. Et sekretariat ledet af Vibe Klarup er blevet startet og driver nu arbejdet med at samle aktører, identificere og

11

Al

a ex

B ra nd


”Målingsarbejdet er afgørende for at følge alliancens arbejde og sikre en fortløbende læring og tilpasning af vores forskellige koncepter” Vibe Klarup, sekretariatschef i Hjem til Alle alliancen

12


Udvalgte indsatser

påvirke strukturelle og lovmæssige barrierer, udvikle

at udvikle et registreringssystem, som både kan moni-

koncepter og sprede modeller, der virker til hele landet.

torere alliancens arbejde samt akkumulere viden, der kan

Alliancens arbejde foregår på mange sideløbende spor

hjælpe med at udvikle alliancens arbejde yderligere,” for-

og forskellige niveauer. Blandt andet har Realdania,

tæller Vibe Klarup.

der er en del af alliancen, finansieret en ny økonomisk ALLIANCENS STYREGRUPPE BESTOD I UDGANGEN AF 2016 AF:

model, der kortlægger de omkostninger, der er forbundet med at omdanne tomme erhvervsbygninger til lejligheder. BOLIGKONCEPTER UNDER UDVIKLING

• BIKUBENFONDEN

Under boligkoncepterne Byg selv og Mobile boliger er der

• REALDANIA

både i Århus og København iværksat konkrete projekter,

• HELSEFONDEN

der skal skabe midlertidige boligløsninger til unge hjem-

• SOCIALSTYRELSEN

løse. I Århus Kommune arbejdes der eksempelvis på at bygge mobile boliger, som kan placeres på overskyden-

• KØBENHAVNS KOMMUNE

de jord på byggegrunde, og som kan flyttes efter behov.

• AARHUS KOMMUNE

I projektet medtænker man et samarbejde med Teknisk

• KAB

Skole for at inddrage lokale unge og holde byggeomkost-

• FALCK

ningerne nede.

• METROPOL • KOMMUNERNES LANDSFORENING

Kollegiemodellen er som det første boligkoncept begyndt

• UNGDOMMENS RØDE KORS

at levere boliger til unge hjemløse. Der er blevet givet

• SAND – DE HJEMLØSES LANDSORGANISATION

tilsagn til de første 25 kollegieboliger til unge hjemløse, og omkring ti unge har allerede nu fået et nyt hjem. I København skal et privat kollegium huse ti unge, som kommer fra Københavns Kommunes Ungeprojekt for Michela er en af de unge hjemløse, som holder til på værestedet Hellebro. Foto: Alexandra Buhl

unge hjemløse. I Århus har et nybygget kollegium afsat

KONCEPTER DER ARBEJDES MED I ALLIANCEN:

15 pladser til unge, der kommer fra Århus Kommunes

•  Nye hjem i tomme m2 – arbejder med at omdanne tom-

herberg for unge hjemløse.

me erhvervsbygninger til lejligheder, almene eller private boliger og inkludere billige ungdomsboliger.

FOKUS PÅ MÅLING

•  Hjem til studie – arbejder med at skaffe kollegieboliger

I det kommende år vil alliancens koncept for social støtte

på almene eller private kollegier til unge hjemløse, som

døgnet rundt – det såkaldt 24/7-koncept – blive afprøvet

derved også får adgang til det fællesskab, som kollegie-

med de første unge, der er kommet i boliger. Desuden

livet tilbyder.

fortsætter alliancen med at udvikle koncepter og udrulle

•  Midlertidige boligløsninger – arbejder med byg-selv-

dem til hele landet. Herning har tilsluttet sig som alliance-

huse, som kan placeres på overskydende jord på bygge-

by, og erfaringerne herfra vil blive evalueret og imple-

grunde samt specialindrettede containerboliger. En her-

menteret i forbindelse med udrulningen af alliancen i

og-nu-løsning til det akutte problem med unge hjemløse.

nye byer. I den forbindelse er der særligt fokus på alli-

•  24/7 – arbejder med at alle unge, der modtager en bolig

ancens målingsarbejde.

igennem alliancen, også tilbydes en koordineret social støtte fra det offentlige, aktører fra civilsamfundet og

”Målingsarbejdet er afgørende for at følge alliancens

erhvervslivet. Støtten handler om at skabe fælleskaber,

arbejde og sikre en fortløbende læring og tilpasning af

hjælpe de unge i job eller uddannelse og arbejde med

vores forskellige koncepter. Der vil derfor være fokus på

deres sundhed.

13


Udvalgte indsatser

Comeback Industries – social investering

et år, hvor vi har lært meget om både styrker og svagheder. Men der er etableret fire virksomheder, og det betragter jeg som en succes,” siger direktør for Comeback Industries Poul Kellberg.

I Bikubenfonden bakker vi op om aktører, I 2016 fik virksomhederne etableret et advisory board med

der nytænker og afprøver nye løsninger på

dygtige forretningsfolk.

komplekse problemer. Et godt eksempel er den socialøkonomiske virksomhed Comeback

”Det har været en fornøjelse at mærke, at de her topprofessionelle folk har lyst til at hjælpe og giver sig tid til det. De

Industries, som vi i 2016 har givet støtte til

er i høj grad med til at styrke forløbet for de unge mænd,

at udvikle og udbygge de organisatoriske og

der jo ikke er byens bedste børn,” siger Poul Kellberg.

metodiske rammer inden for deres felt. FREMTIDENS SOCIALE INVESTERINGER I 2016 støttede Bikubenfonden desuden udarbejdelsen af en Social Return of Investment-rapport for Comeback Comeback Industries bistår marginaliserede kriminel-

foretaget af Økonomer uden Grænser. Ifølge rapporten

le unge mænd med at etablere deres egen arbejdsplads

var der for hver krone, der blev investeret i Comeback-pro-

som selvstændige for dermed at skabe en ny livsbane.

grammet i 2010, et afkast på 13,7 kroner i 2016. Der er tale

Udgangspunktet er bokseklubben Comeback, hvor der

om en konservativ beregning, som eksempelvis ikke med-

på baggrund af træning i bokseringen arbejdes med de

regner øget tryghed blandt befolkningen som en værdi.

unge ud fra boksningens metaforik og skabes et særligt

Beregningerne tager udgangspunkt i besparelser på

fællesskab. De unge kommer samtidig gennem et grundigt

eksempelvis mindre fængselsstraffe og færre sygehus-

socialiseringsprogram og bliver dermed klar til at vælge en

ophold. Den største gevinst ligger hos staten, mens det er

anden vej i deres liv. Med Comeback Industries får de unge

kommunerne, der står for størstedelen af investeringen, og

hjælp til at udarbejde en forretningsplan, og de får løbende

her ligger en udfordring.

sparring og økonomisk støtte til opstarten af en socialøkonomisk virksomhed.

Netop denne problemstilling undersøger Bikubenfonden nærmere, når vi i den kommende tid har fokus på, hvor-

FIRE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER ETABLERET

dan der kan udarbejdes modeller for sociale investerin-

I 2016 blev fire socialøkonomiske virksomheder etable-

ger også kaldet ’payment by results’. I den sammenhæng

ret: transportvirksomheden Courier on Time, rengørings-

indgår Bikubenfonden i et samarbejde med Den Sociale

virksomheden Comeback Cleaning, Juice Farmacy, der

Kapitalfond og støtter et projekt, der udvikler modeller for,

producerer økologisk koldpresse juice, og den rullende

hvordan kommuner og virksomheder kan indgå aftaler om

Juice-forhandler Fruit Doctor, der i 2016 hentede erfarin-

sociale investeringer. Derudover har Bikubenfonden afsat

ger på Roskilde Festival.

midler til at undersøge, hvordan modeller for sociale investeringer kan udvikles i relation til sociale organisationer

”Iværksætterne af disse virksomheder er unge mænd, der

og foreninger.

lever i en kaotisk verden og ikke er vant til at skulle have is i maven, mens de venter på svar fra myndigheder, sam-

Arbejdet skal give os svar på, hvordan vi i Danmark kan

arbejdspartnere og andre relationer. Det er selvfølgelig

arbejde med sociale investeringer i fremtiden.

en udfordring, når man skal gennem en langvarig proces Foto: Polfoto

med at udvikle forretningsplaner, budgettere osv. 2016 er

14


”Iværksætterne af disse virksomheder er unge mænd, der lever i en kaotisk verden og ikke er vant til at skulle have is i maven, mens de venter på svar fra myndigheder, samarbejdspartnere og andre relationer” Poul Kellberg, direktør for Comeback Industries

15


Udvalgte indsatser

Grønland – en integreret del af Bikubenfondens strategi

Psykologi og Socialt Arbejde ved Grønlands Universitet Peter Berliner samt projektleder Anette Molbech. Baggrunden for projektet er en målsætning om at gå

Med Bikubenfondens nye strategi arbejder vi

nye veje for at løfte de små lokalsamfund ind i en positiv

fortsat med indsatser i Grønland. Men i stedet

udvikling og bidrage til, at hele Grønlands råstof nr. 1 – nemlig børn og unge – får styrke og kraft til at løfte i

for at have et selvstændigt program, er Grøn-

flok. Det er der i særlig grad brug for i de mindre byer,

land nu en integreret del af strategien, hvor

hvor de sociale udfordringer er store og i visse steder er gået upåagtet og uløst hen i mange år.

vi på det sociale område har et særligt fokus på unge på kanten af samfundet.

RETTIGHEDER OG RESILIENS The Future Belongs to Us arbejder med udgangspunkt i unges rettigheder og begrebet resiliens forstået som

THE FUTURE BELONGS TO US

styrke, balance og fællesskab. I 2016 har projektet haft fo-

I 2016 var Bikubenfonden aktiv i to grønlandske byer,

kus på maden, kroppen og selvværdet som et udgangs-

Tasiilaq og Nanortalik, der ligger i henholdsvis Syd- og

punkt for trivsel og fællesskab. Der er blandt andet blevet

Østgrønland. Her støtter fonden The Future Belongs to Us

arbejdet med køn, krop og seksualitet på en workshop,

– et socialt-kulturelt forandringsprojekt, der løber over en

hvor 40 elever i alderen 16-25 år deltog. Formålet var at

3-årig periode. Formålet med projektet er at skabe mere

forebygge vold og overgreb, som er et alvorligt problem,

livsmod og modstandskraft blandt børn og unge mellem

der berører mange familier i Grønland. Resultatet af work-

13-30 år og at udvikle en model for, hvordan man ska-

shoppen blev, at de unge dannede en forening, som lokalt vil

ber bæredygtige og lokalt forankrede sociale projekter i

arbejde for at bekæmpe de mange overgreb og den seksuel-

Grønland. Projektet indeholder desuden en forskningsdel.

le vold, som finder sted overalt i de små samfund i Grønland.

Bag projektet, der er udviklet i samarbejde med de to byer, står billedkunstner og fotograf Tina Enghoff, professor i

Et andet helt konkret produkt, der er kommet ud af projektet i 2016, er kogebogen Nerisagut – på dansk: Vores Mad. Kogebogen er skabt af Nanortaliks og Tasiilaqs børn og unge, som selv har fotograferet og indsamlet opskrifter på retter lavet af grønlandske råvarer. Kunst, kreativitet og synliggørelse er nøgleord i The Future Belongs to Us

The Future Belongs

projektet, og den kreative proces er en afgørende del af opbygningen af de unges styrke og livsmod.

to Us arbejder med

Ud over de konkrete tiltag har The Future Belongs to Us været medvirkende til, at det lokale ungdomsråd i Tasiilaq

udgangspunkt i

nu er i dialog om etableringen af et ungdomshus. Bikubenfonden er den primære finansieringspartner i

unges rettigheder og

The Future Belongs to Us, men også Grønlands Selvstyre, de to grønlandske kommuner, Sermersooq og Kujalleq samt Nunafonden, Sermeqfonden og Royal Arctic Line er

begrebet resiliens

bidragsydere.

16


Udvalgte indsatser

Mind Your Own Business Akademi – varige forandringer 2016 var også året, hvor Bikubenfonden gik er

sammen med andre fonde for at samarbejde om mere langsigtede indsatser – blandt andet omkring videreudviklingen af organisationen Mind Your Own Business.

Mind Your Own Business blev med støtte fra TrygFonden etableret som program under Dansk Flygtningehjælp i 2010 og har siden tilbudt et udviklingsforløb til drenge fra udsatte boligområder i alderen 13-17 år. Med iværksættelse af mikrovirksomheder som omdrejningspunkt samler programmet erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Drengene får både indflydelse og ansvar i et fokuseret forløb, hvor de skal etablere deres egen virksomhed, producere deres eget produkt samt sælge og markedsføre det. Deres forretningstalent kommer på prøve, de tilegner sig basale forretningsfærdigheder, og de bliver motiveret til at tage ansvar og nå et defineret mål. Med støtte fra TrygFonden og Bikubenfonden blev Mind Your Own Business fra 1. juni 2016 en selvstændig organisation, og i august blev der nedsat en bestyrelse bestående af repræsentanter fra tidligere og nuværende mentorvirksomheder. Bikubenfondens chef for socialområdet Sine Egede blev udpeget til næstformand. DEN SVÆRE OVERGANG Erfaringerne fra de første år med Mind Your Own Business-programmet har vist, at der er en svær overgangsperiode fra tiden, hvor drengene er en del af programmet, til at de skal stå på egne ben med deres nyetablerede virksomheder. Bikubenfonden har med sin nye

17

m so r ’, . ke ess k ø in Sm Bus ess ’ n n n de Ow usi B he r om You Own s r irk nd f v Mi You ra bi d eje orlø Min d : me et f oto F d år, 16 e me , u ls tch nde i hu No forb n i e Er eret bl eta


MIND YOUR OWN BUSINESS MODTOG I 2015 KRONPRINSPARRETS SOCIALE PRIS

18


Udvalgte indsatser

strategi netop fokus på de svære overgange og de lang-

positive fortællinger om drengenes udvikling gennem

sigtede indsatser og har i 2016 støttet Mind Your Own

blandt andet artikler, oplæg og virale kampagner,”

Business i at etablere Mind Your Own Business Akademi

fortæller Maria Kavita Nielsen.

– en overbygning til deres eksisterende program. Første akademi løber fra februar-juni 2017, og i marts 2017 Akademiet samarbejder med drenge, som efter afslut-

finder den første Udviklings Camp sted hos og i sam-

tet Mind Your Own Business-forløb er motiveret for at

arbejde med KPMG.

fortsætte den gode udvikling i deres mikrovirksomheder samt opkvalificere deres kompetencer. På akademiet bliver der skruet op for den faglige og organisa-

”Siden oktober 2016

toriske udvikling, og drengene får mulighed for at indgå i individuel karriererelateret rådgivning. På akademiet kommer drengene til at samarbejde med frivillige venture-

har vi arbejdet med

piloter og bliver præsenteret for forskellige repræsentanter fra det danske erhvervsliv.

programdesign af det

”Siden oktober 2016 har vi arbejdet med programdesign af det kommende akademi – herunder hvilke elementer

kommende akademi

der skal indgå, hvem der skal være partnere, hvordan det hele implementeres i drengenes hverdag og så videre. Der er blandt andet indgået partnerskab med KPMG, som

– herunder hvilke ele-

indtager en central rolle på akademiet, når det handler om udviklingscamps og løbende faglig sparring til drengene i de udvalgte mikrovirksomheder,” fortæller direktør

menter der skal indgå,

for Mind Your Own Business Maria Kavita Nielsen. Elfat Shakur, 15 år, giver en hjælpende hånd ved Nørrebroløbet. Foto: Mind Your Oxn Bisuness

MERE LANGSIGTET INDSATS

hvem der skal være

Formålet med akademiet er at styrke drengenes tilknytning til det danske arbejdsmarked og samfundet. Dermed bliver Mind Your Own Business-programmet til en mere

partnere, hvordan det

langsigtet indsats, der kan skabe vedvarende forandringer i drengenes liv. Næste skridt i udviklingsprocessen

hele implementeres i

er at afprøve programdesignet i et testforløb med udvalgte mikrovirksomheder. Resultaterne fra testforløbet skal danne grundlag for et endeligt design, som

drengens hverdag og

Mind Your Own Business vil følge fremadrettet. ”Vi er i gang med at rekruttere frivillige, der skal vare-

så videre”

tage vejledningen og rådgivningen af drengene under forløbet, og vi indgår partnerskaber med relevante repræsentanter fra dansk erhvervsliv, der sammen med

Maria Kavita Nielsen, direktør for Mind Your Own Business

Mind Your Own Business varetager den løbende sparring. Vi arbejder desuden løbende på at formidle de

19


Udvalgte indsatser

Natur til et godt liv – evaluering og nyt fokus

viser evalueringen blandt andet, at der har været en stor læring forbundet med at tage naturen til sig og at finde ud af, hvordan den kan tænkes aktivt ind i aktiviteterne. Samtidig har der været en læring og erkendelse i, at ikke alle camp-

Det knap 600 hektar store naturområde

deltagere har kompetencerne til at tage naturen til sig på

Svanninge Bjerge på Sydfyn er ikke blot et af

egen hånd. Aktivitetsledere og de frivillige er derfor blevet mere opmærksomme på deres rolle som katalysator for at

Bikubenfondens aktiver. Siden 2014 har det

skabe en forbindelse mellem camp-deltagerne og naturen.

også været stedet, hvor fondens natursociale KONTINUITET SKABER TRYGHED

indsats Natur til et godt liv foregår. I samarbejde

med

Red

Barnet,

Rapporten fremhæver kontinuitet i turene som en stor

Børnehjælps-

fordel – både aktivitetsledere og camp-deltagere forstår at udnytte stedet bedre for hver tur, de er på. Kontinui-

dagen, Askovfonden og TUBA arrangerer vi i

teten øger også camp-deltagernes tryghed ved stedet og

Bikubenfonden særlige camps og oplevelses-

naturen, og det betyder, at de får mere ud af turene, når

ture for udsatte børn og unge fra hele

de har været i området før.

Danmark i Svanninge Bjerges natur. IndsatI 2016 har vi i samarbejde med de fire partnere gennemført

sen har til formål at skabe succesoplevelser

42 camps, og vi har på baggrund af rapportens anbefalinger

og opbygge mental styrke, som de unge kan

i langt højere grad end tidligere lagt vægt på kontinuiteten:

overføre til andre sammenhænge i deres liv.

Deltagerne er altså kommet tilbage til området flere gange. Det har betydet bedre muligheder for at bygge oven på de tidligere oplevelser, deltagerne har haft i Natur til et godt liv.

POSITIV EVALUERINGSRAPPORT

I 2016 har vi også arbejdet med unge uledsagede flygtninge

Siden opstarten i 2014 har analyse- og rådgivningsvirk-

som en del af programmet. Ønsket har været at finde ud af,

somheden Rådgivende Sociologer fulgt programmet,

om denne form for nærvær, sanseoplevelser og bevægelse i

og i maj 2016 udkom de med en evalueringsrapport om

naturen kan bidrage til øget trivsel blandt disse unge.

ringen er en dataindsamling baseret på både interviews

FOKUS PÅ UNGE PÅ KANTEN

og spørgeskemadata før, under, lige efter og et halvt år

I 2017 vil vi arbejde med implementeringen af fondens nye

efter et camp-ophold. Dataindsamlingen blev indsamlet

strategi, hvor Bikubenfonden på det sociale område har sær-

i både 2014 og 2015, hvor 253 børn og unge fra 37 camp-

ligt fokus på unge på kanten. Det betyder for nogle af part-

ophold har svaret på evalueringen.

nerne, at de skal afprøve arbejdet med nye målgrupper. Målet er en fuld implementering af fondens nye strategi i 2018.

Evalueringen viser blandt andet, at der i løbet af programmets camp-ophold sker en positiv udvikling på indikatorer

Sideløbende har vi igangsat et forløb med fokus på at

for den empowerment og resiliens, som programmet har

udvikle aktiviteterne i Natur til et godt liv. Det sker med

til hensigt at skabe hos de unge. En stor del af camp-del-

henblik på at understøtte en sammenhæng mellem de

tagerne får udfordret deres grænser og prøver nye ting på

unges oplevelser i Svanninge Bjerge og deres hverdag

campen, og mange oplever, at naturen er med til at gøre

hjemme. Aktiviteterne i Natur til et godt liv skal styrke

det nemmere at snakke, lege samt opnå relationer med

de unges mentale styrke og på længere sigt give de

de andre deltagere. For aktivitetslederne og de frivillige

unge redskaber til at tage ejerskab over deres eget liv.

20

Knagelbjerghus danner rammen om Natur til et godt liv. Foto: Casper Tybjerg

Natur til et godt liv. Det empiriske grundlag for evalue-


I samarbejde med Red Barnet, Børnehjælpsdagen, Askovfonden og TUBA arrangerer vi i Bikubenfonden særlige camps og oplevelsesture for udsatte børn og unge fra hele Danmark i Svanninge Bjerges natur

21


I perioden 2005-2013 erhvervede Bikubenfonden fra flere forskellige ejere knap 600 hektar i de Fynske Alper pĂĽ Sydfyn, som nu er samlet under navnet Svanninge Bjerge 22


23


Udvalgte indsatser

Bikubenfonden arbejder pĂĽ baggrund af en stĂŚrk overbevisning om kunstens betydning og bistĂĽr professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gĂĽ nye veje og realisere deres potentiale

24


Udvalgte indsatser

5. 01 n 2 t’. o i u is G n V he ise d T pr n i s g ’M llin en g sti Ud stillin f a d ren d u de me Vin ion e us kM

UDVALGTE INDSATSER

KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG Udstillingsprisen Vision – rum for nytænkning af udstillingsformatet

Med Udstillingsprisen Vision har Bikubenfonden redefineret en prisuddeling, så den i stedet for at være tilbageskuende skaber rum for nytænkning. Prisen udspringer oprindeligt af Bikubenfondens Museumspriser, der blev uddelt i perioden 2001-2012 til eksisterende udstillinger. Men siden 2015 har fonden i stedet inviteret museer, kunsthaller og andre udstillingsaktører Vinderen af Udstillingsprisen Vision 2017. Esbjerg Kunstmuseum med udstillingen ’Wunderkammer’

til at deltage i konkurrencen om at få realiseret et visionært udstillingskoncept. Kriterierne for at komme i betragtning til Udstillingsprisen Vision er at medvirke med en nyskabende udstillingsidé med afsæt i kunsten og med nutidig relevans. Prisvinderen modtager tre millioner kroner til realisering af udstillingen.

SKÆRPET FOKUS PÅ KUNST Bikubenfonden har tidligere arbejdet inden for både det kunsthistoriske og kulturhistoriske felt, hvilket også har afspejlet sig i prisen. Men efter vedtagelsen af ny strategi i sommeren 2016, hvor Bikubenfonden skærpede sit fokus på kunst, mens kulturhistorie ikke længere er en del af fondens arbejdsområde, kom dette også til

25

ins

dic

Me


Udvalgte indsatser

Kriterierne for at

at gælde for Udstillingsprisen Vision. Fremover er det derfor kun idéoplæg med afsæt i kunsten, der kommer i betragtning.

komme i betragtning

Desuden er udvælgelsesforløbet blevet udviklet, således at der i 2017 er en kvalificeringsrunde. Det betyder, at

til Udstillingsprisen

juryen ud fra det indsendte materiale udvælger 3-5 idéer, der inviteres til en 2. runde. I denne runde modtager

Vision er at medvirke

deltagerne 20.000 kr. til videreudvikling og kvalificering af deres idéer. Herefter indsender de deres gennemarbejdede idéer, og juryen udvælger den endelige vinder.

med en nyskabende

Vinderen af Udstillingsprisen Vision 2017 annonceres i slutningen af februar 2017.

udstillingsidé med afsæt i kunsten og

JURYEN 2017-2019 BESTÅR AF:

med nutidig relevans

•  STINE GOYA, KREATIV DIREKTØR OG FOUNDER, STINE GOYA A/S •  METTE KYNNE FRANDSEN, ADM. DIREKTØR, PARTNER OG ARKITEKT MAA,

VINDERE FRA 2015 OG 2016 ÅBNER UDSTILLINGER

HENNING LARSEN ARCHITECTS

Bikubenfonden ser frem til efteråret 2017, hvor vinder-

•  MALENE VEST HANSEN,

ne fra både 2015 og 2016 åbner deres udstillinger. I 2015

LEKTOR I KUNSTHISTORIE, INSTITUT FOR

vandt Medicinsk Museion med udstillingen Mind the

KUNST- OG KULTURVIDENSKAB, KØBENHAVNS

gut, der kombinerer kunst, kulturarv og den nyeste biohjernen. I udstillingen bliver forskningen og de viden-

•  JACOB WAMBERG,

skabelige opdagelser sat ind i en større kulturel,

PROFESSOR DR.PHIL. I KUNSTHISTORIE,

historisk og æstetisk sammenhæng og gøres til gen-

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR,

stand for en kritisk refleksion over, hvad det hele

AARHUS UNIVERSITET

betyder for vores forståelse af os selv som mennesker. I 2016 vandt performancegruppen Sisters Hope og

•  JACOB LILLEMOSE,

Den Frie Udstillingsbygning med udstillingsidéen Sisters

KURATOR/LEDER X AND BEYOND

Academy – The Boarding School. Her inviteres publikum

•  METTE MARCUS,

på et kostskoleophold, der har skiftet den traditionelle

CHEF FOR KULTUROMRÅDET, BIKUBENFONDEN

vidensbaserede skole ud med æstetik, poesi og sanse-

•  SØREN KAARE-ANDERSEN,

lighed, og Den Frie Udstillingsbygning vil gennem kunst-

ADM. DIREKTØR, BIKUBENFONDEN

installationer, lyd- og lysdesign være transformeret til denne helt anderledes udstillings- og skoleoplevelse.

26

Sisters Hope, vinder af Udstillingsprisen Vision 2016. Foto: Diana Lindhardt

medicinske forskning om tarmbakteriers samspil med

UNIVERSITET


27


Udvalgte indsatser

Öz

le på m Sa Te g ate lan r G ma RO k o B. g P Fo atr i to : K cia S aro hu m lin e T ann iar a L i for ieb est erk illin ind gen ’

Udviklingsplatformen for Scenekunst Hå

rp

åd

Bikubenfondens strategi er baseret på tænk-

en

ningen om, at vi på det kulturelle område også kan arbejde proaktivt og gennem samarbejde med andre for at skabe bedre vilkår for kunsten. Et godt eksempel er den selvejende institution Udviklingsplatformen for Scenekunst, som fonden i 2016 etablerede i samarbejde med Statens Kunstfond på baggrund af dialog med store dele af scenekunstbranchen.

Det overordnede formål med platformen er at bidrage til udvikling af den frie scenekunst – dvs. scenekunstinstitutioner og scenekunstnere uden eget spillested – samt udvikling af projektstøttede teatre og mindre etablerede. Udviklingsarbejdet sker i dialog med nationale og internationale aktører, herunder teaterfestivalen CPH STAGE. Ønsket er at bidrage til et mere dynamisk og kvalificeret scenekunstmiljø i Danmark til gavn for publikum. RÅDGIVNING OG SAMARBEJDE Nogle af de områder, platformen kommer til at arbejde med er udviklingen af producent-niveauet, samarbejdet mellem de frie scenekunstnere, projektstøttede teatre og etablerede teatre samt mulighederne for internationale samarbejder. ”Udviklingsplatformen har visioner om at være en virkelig game changer inden for dansk scenekunst. Vi vil blandt andet forbinde mennesker, idéer og formater gennem læringsnetværk og forøge finansieringsmuligheder og tilgængelighed for publikum,” fortæller daglig leder af Udviklingsplatformen for scenekunst Egil Bjørnsen.

28


Udvalgte indsatser

Således består udviklingsarbejdet ikke kun i at rådgive

ind i et kontorfællesskab, som skal fungere som fysisk

og administrere. En del af udviklingsplatformens indsats-

samlingspunkt for en række aktører inden for det

områder er også at levere konsulentydelser og løse ope-

danske scenekunstfelt. De deler blandt andet kontor med

rationelle opgaver såsom at arrangere tematiske møder,

CPH STAGE, Kitt Johnson X-Act og Kristján Ingimarsson

stå for vidensindsamling og gennemføre kulturpolitiske

Company. Det kommende år byder blandt andet på

udredninger.

en bred lancering af udviklingsplatformens rådgivningstilbud samt lanceringen af en mentorordning. Desuden

”I 2016 har udviklingsplatformen blandt andet leveret en

vil en række arrangementer med fokus på entreprenør-

rapport om internationale residencies* til Statens Kunst-

skab, samarbejdsmodeller og publikumsudvikling blive

fond. I den forbindelse inviterede vi en stor del af scene-

sat i søen det kommende år.

kunstbranchen til en dags workshop på Odense Teater. Vi har også arrangeret en række workshops, der bidrog til faglig udvikling og refleksion – blandt andet to forhandlingsworkshops i Århus og København samt workshoppen ”Produceres Platform” under CPH STAGE, hvor

*ARBEJDSOPHOLD, OGSÅ KALDET RESIDENCIES,

producent Kate McGrath fra Fuel Theatre London hjalp

HAR FÅET EN DEL OPMÆRKSOMHED HOS

danske producenter til at reflektere over egen praksis,”

BIKUBENFONDEN DE SENESTE ÅR, DA DER HER

fortæller Egil Bjørnsen.

LIGGER ET SÆRLIGT POTENTIALE I ARBEJDET SAMLINGSPUNKT FOR SCENEKUNSTEN

MED AT FORBEDRE ARBEJDSFORHOLD INDEN

Udviklingsplatformen for Scenekunst har netop lanceret

FOR BÅDE SCENEKUNST OG BILLEDKUNST.

hjemmesiden www.udviklingsplatformen.dk og er flyttet ET RESIDENCY GIVER KUNSTNERE MULIGHED FOR AT REJSE UD OG HENTE INSPIRATION, SKABE NYE KONTAKTER OG TILEGNE SIG NYE FÆRDIG-

”Udviklingsplatfor-

HEDER. RESIDENCIES TILBYDER SOM REGEL BÅDE BOLIG OG ARBEJDSFACILITETER I EN BEGRÆNSET PERIODE.

men har visioner om at være en virkelig game changer inden for dansk scenekunst” Egil Bjørnsen, daglig leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst

29


Udvalgte indsatser

Black Box Dance Company

workshops for at vise, hvad Black Box Dance Company er og hvor højt et niveau, vi repræsenterer. Det er vores ambition, at danske dansere i udlandet får noget at vende

Som en del af Bikubenfondens fokus på

hjem til,” fortæller Marie Brolin-Tani.

udvikling af kunstnerisk talent har fonden

MUSIKALSK OG SCENOGRAFISK OPGRADERING

givet støtte til Black Box Dance Company,

2017 byder desuden på en stærk musikalsk og scenogra-

som har stort fokus på talentudviklingen på

fisk opgradering af kompagniets forestillinger til glæde for publikum. Black Box Dance Company skal blandt andet

danseområdet. Kompagniet, der er tilknyttet

forvandle Susanne Biers prisvindende film Elsker dig for

Black Box Theatre i Holstebro, blev etableret i

evigt til en moderne danseforestilling, der får verdenspremiere i Musikhuset, når Aarhus i 2017 bærer titlen

2013 og har budt på innovative nyopsætninger

Europæisk Kulturhovedstad. Forestillingen får en særlig

som 100 LIKES, PUSH og 7EVEN. Kompagniet

musikalsk dimension, idet musikeren Pernille Rosendahl

har i øjeblikket otte unge professionelle dan-

står for at udvikle musikken. Desuden samarbejder kom-

sere fra Europa og Danmark.

pagniet for første gang med en scenograf om at udvikle det sceniske udtryk. ”Med dette samarbejde vil vi skabe helt nye oplevelser for

”Visionen for Black Box Dance Company er at blive et

publikum, og samarbejdet er med til at udvikle dansernes

af Danmarks bedste og mest attraktive kompagnier – både

kunstneriske udtryksform,” fortæller Marie Brolin-Tani.

for dansere, koreografer og undervisere samt for samarbejdspartnere og publikum. Et af kompagniets erklærede mål er at være med til at højne det danske dansemiljø og hjælpe flere unge talentfulde dansere videre i deres karriere,” fortæller kunstnerisk leder Marie Brolin-Tani. Black Box Dance Company med den Reumert-nominerede forestilling ’7EVEN’. Pressefoto

UDVIKLING AF DE DANSKE DANSEMILJØ Bikubenfonden ønsker at bakke op om Black Box Dance Companys særlige indsats for at udvikle det danske dansemiljø ved at hjælpe flere unge talentfulde dansere videre i deres karriere. Planen for at videreudvikle Black Box Dance Company er at iværksætte en række forskellige tiltag, der blandt andet skal få danske dansere i udlandet tilbage til Danmark og optræde, tiltrække dygtige koreografer fra udlandet, gøre dansen mere publikumsvenlig og skabe mere opmærksomhed omkring dansen herhjemme. ”I 2017 vil vi blandt andet have fokus på at finde flere danske dansere. Vi er begyndt at afholde åbne morgentræninger i Holstebro, så dansere fra større byer som København har mulighed for at opleve, hvordan der er i Holstebro. Og når vi turnerer i både Danmark og udlandet holder vi

30


”Et af kompagniets erklærede mål er at være med til at højne det danske dansemiljø og hjælpe flere unge talentfulde dansere videre i deres karriere” Marie Brolin-Tani, kunstnerisk leder, Black Box Dance Company

31


Udvalgte indsatser

At eli Fo eret to : N i kæ ata lde r sc ha en i Th Fon iar a R dene s yd va Hus d .

Analyse af muligheder for kunstnerisk udvikling inden for billedkunsten

Med

den

ny

strategi

er

Bikubenfonden

påbegyndt en ny tilgang til sine indsatsområder, som i korte træk går ud på at identificere nye og relevante fokusområder i samspil med det faglige felt. Herefter samler Bikubenfonden viden om områderne for derefter at indgå samarbejder med relevante samarbejdspartnere om udviklingen af udvalgte indsatser.

På kulturområdet har Bikubenfonden i 2016 påbegyndt en kortlægning af de behov og muligheder, der findes i forhold til at styrke kunstnerisk udvikling på billedkunstområdet. Initiativet er sat i værk på baggrund af de erfaringer Bikubenfonden har fra sit eget atelierprogram for yngre nyuddannede kunstnere samt dialog med en lang række initiativer i byer, hvor kunstscenen er særlig markant. Kortlægningen sker i samarbejde med Urgent Agency, som i 2016 blandt andet har samlet op på erfaringerne fra de væsentligste residencies og atelierprogrammer i ind- og udland. Desuden er en lang række danske kunstnere og andre interessenter på området blevet interviewet for at skabe det bedst mulige fundament for forståelsen af behov og muligheder. Kortlægningen vil fortsætte ind i 2017, hvor flere interviews og workshops med interessenter vil blive sat i værk for at nå en forståelse af, hvordan Bikubenfonden bedst muligt kan bakke op om kunstnerisk udvikling på billedkunstområdet.

32


Udvalgte indsatser

ATELIERPROGRAM FORTSÆTTER

KORT OM BIKUBENFONDENS ATELIERPROGRAM:

Bikubenfondens atelierprogram forsatte i 2016 med tredje hold af nyuddannede kunstnere, der ud over at få stillet

DER ER MANGEL PÅ ATELIERPLADSER FOR

atelierpladser til rådighed får et rådgivningsforløb med

NYUDDANNEDE KUNSTNERE, OG UDEN ATELIER-

kunstkonsulent Christina Wilson. Bikubenfonden har i 2016 ændret processen for ansøgning til atelierprogrammet, så

PLADS ER DET SVÆRT AT ETABLERE SIG SOM

det nu både er muligt at søge, hvis man er dimitteret fra

KUNSTNER. DERFOR TOG BIKUBENFONDEN I

et af de tre danske kunstakademier, og hvis man har taget

2014 INITIATIV TIL AT ETABLERE ET ATELIER FOR

en tilsvarende uddannelse i udlandet. Kunstnerne bevæger

NYUDDANNEDE KUNSTNERE I KÆLDERETAGEN

sig på en international scene. Derfor giver det også mening

AF FONDENES HUS.

for Bikubenfondens atelierprogram at åbne op for kunstnere, der har taget deres uddannelse i udlandet.

UD OVER ATELIERPLADSEN FÅR DE UDVALGTE KUNSTNERE TILBUDT ET INDIVIDUELT RÅDGIVNINGSFORLØB MED KUNSTKONSULENT CHRISTINA WILSON FOR YDERLIGERE AT STØTTE OP OM KUNSTNERNES OVERGANG FRA STUDIE-

På kulturområdet

LIV TIL ARBEJDSLIV.

har Bikubenfonden i

EN KOMITÉ VURDERER ALLE ANSØGERE, INDEN TRE UDVÆLGES TIL DET 11 MÅNEDER LANGE FORLØB.

2016 påbegyndt en

DE TRE KUNSTNERE, DER HAR ATELIERPLADS

kortlægning af de

FRA 2016-2017 ER: •  MARTHA HVIID, UDDANNET FRA DET FYNSKE KUNSTKADEMI OG ROYAL COLLEGE OF ART I

behov og muligheder,

LONDON •  JOHANNES SIVERTSEN, UDDANNET FRA DET

der findes i forhold

FYNSKE KUNSTAKADEMI OG ATELIERS BEAUX-ARTS DE LA GLACIÉRE I PARIS

til at styrke kunst-

•  MATILDE DUUS, UDDANNET FRA DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMI

nerisk udvikling på

ATELIERPROGRAMMETS FJERDE HOLD STARTER I EFTERÅRET 2017.

billedkunstområdet

33


Årets uddelinger på 92 mio. kr. fordeler sig med 47 mio. kr. til aktuel kunst, 40 mio. kr. til unge på kanten og 5 mio. kr. til andre formål

For en nærmere specifikation af årets udelinger henvises til listen, der findes på Bikubenfondens hjemmeside, www.bikubenfonden.dk

34


35


36


Bevillingsoversigt

2016

BEVILLINGSOVERSIGT

KULTUR BILLEDKUNST ARKEN Museum for Moderne Kunst

Min Musik

600.000

Kunsthal Aarhus

En Rigtig Dansk Familie

1.400.000

Udstillingsprisen Vision 2017 – Bikubenfonden

Udstillingsprisen Vision 2017

3.600.000

CPH Art Week

CPH Art Week 2017-2018

600.000

Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Filosofi og Politik

Billedkunstens økonomiske rum 2016 – Marked, indtjening og entreprenørskab blandt danske billedkunstnere

500.000

DIAS Digital Interactive Art Space

Ny tid, ny kunst, ny institution. Kunstnerisk program og udvikling: digital kunst, lokalt engagement og DIAS Learn Lab

Bikubenfonden

Udstillingsprisen Vision 2018

I alt Billedkunst

1.400.000 3.600.000 11.700.000

SCENEKUNST

Black Box Dance Company med forestillingen Carmina Burana. Foto: Michael With

Sort/Hvid

ALL THE WORLD’S A STAGE

3.375.000

Bikubenfonden

Årets Reumert 2017

4.700.000

Det ny website for scenekunst

Et uafhængigt webmedie for scenekunsten

Kulturværftet

CLICK Spaces

2.884.000

Årets Reumert 2018 – Bikubenfonden

Årets Reumert 2018

4.700.000

Kulturelle projekter – Bikubenfonden

Monitorering af mulig indsats på danseområdet (fase 1)

I alt Scenekunst

3.101.300

300.000 19.060.300

TALENTUDVIKLING Black Box Theatre / Black Box Dance Company

Black Box Dance Company’s 9-trins udviklingsprogram 2017-2019

Kulturelle projekter – Bikubenfonden

Udvikling og analyse af indsatsen kunstnerisk talent (fase 2 og 3)

485.000

Kulturelle projekter – Bikubenfonden

Monitorering af mulig indsats vedr. udvikling af danske kunstmuseer og kunsthaller (fase 1)

300.000

I alt Talent

3.000.000

3.785.000

RAMME FOR SMÅ KULTURBEVILLINGER Teaterforening Med Venlig Hilsen

Drømmens Faner

150.000

Kunstnerkollektivet Vontrapp

Forladte Facader – transformation af en tilstand

150.000

37


Bevillingsoversigt

Teater Minsk

Himmel

99.910

Teatertyven

Send Æslet Ind

HimHerAndIt Productions

WOMAN & woMAN

Kulturværftet

Skabelse af internationalt netværk og platform for digital scenekunst

145.000

LiminalDK

Vi taler ikke om penge

120.000

Luna Park Scenekunst v. Luise Midtgaard

Tidsrummet – en installationsforestilling for 3-8 årige og deres voksne

145.000

Teaterforening

Escape – Drengen der flygtede fa sin sjæl, samt Udviklingsprojekt om eksport af samme

150.000

Teater d construct

Væbnet med Vinger – en rejse ind i Michael Strunges digte

60.000

Teaterforeningen (Stillleben)

En Anden Krop

53.000

Teaterforeningen Sceneprojekt

VÆKST En global komedie

Teater Momentum

Det Ny Kongelige Teater – Momentum vol. 10

100.000

Mungo Park Kolding

Teater på Tværs

300.000

Ribe Kunstmuseum

Porten i Wittenberg. En vandreudstilling i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017

Figura Ensemble

EXODUS – en musikdramatisk forestilling og et samarbejdsprojekt om udvandring af FIGURA Ensemble og NOW-ID

80.000

Teatret ved Sorte Hest

Godnat Albert

75.000

Sydhavn Teater

Scenesommers Midnatsforestilling – Ashes to Ashes af Harold Pinter

148.800

Teater Nordkraft

REJSEN

150.000

Copenhagen Business School (CBS)

Permanent Digitalt Udstillingssted på Copenhagen Business School (CBS)

Uppercut Danseteater

TRO

150.000

Teater1

Piloteringsforløb for etablering af ny landsdækkende webportal for scenekunst i hele Danmark

140.000

Øregaard Museum

Citizen X – Human, Nature and Robot Rights

214.000

Råderum

Behøver vi kunst? En folkeoplysningskampagne om kunstens nødvendighed (forprojekt)

232.000

Mungo Park Kolding

Nationen

200.000

Bådteatret

Kroppen

80.000

Livingstones Kabinet

Random

80.000

SixtyEight Art Institute

SixtyEight Art Institute – A dictionary of Advanced Difference

Sparrow Danse

Fly Trap

100.000 70.000

77.000

150.000

300.000

300.000 50.000

I alt Små kulturbevillinger

4.069.710

ANDET KULTUR Kronprinsparrets Priser 2016 – Bikubenfonden

Kronprinsparrets Priser 2016 – kultur

Kulturelle projekter – Bikubenfonden

Administrative omkostninger

Kulturelle projekter – Bikubenfonden

Internt ressourceforbrug 2016

38

1.500.000 100.000 2.000.000


Bevillingsoversigt

Kulturelle projekter – Bikubenfonden

Politiken Live i samarbejde med Bikubenfonden på Roskilde Festival 2016

Kulturelle projekter – Bikubenfonden

Internt ressourceforbrug 2017

2.850.000

Kronprinsparrets Priser 2017 – Bikubenfonden

Kronprinsparrets Priser 2017 – kultur

1.500.000

I alt Andet kultur

150.000

8.100.000

KULTUR I ALT

KR. 46.715.010

SOCIALE FORMÅL KULTUR TIL ET GODT LIV Opgang2

U-spor XL

650.000

C:NTACT Fonden

C:NTACT i sæson 2016/2017

3.050.000

Livsbanen

Overgang til nye muligheder

150.000

Ungdomsringen

Musikstarter vol. 3

Livsbanen

Livsbanens overgang til socialøkonomisk virksomhed – exitstrategi 2017-2018

I alt Kultur til et godt liv

1.523.000 861.000 6.234.000

NATUR TIL ET GODT LIV Natur til et godt liv – Bikubenfonden

Natur til et godt liv 2016-2017

I alt Natur til et godt liv

2.259.000 2.259.000

UDSATTE OMRÅDER Røde Kors

Plus 18

1.674.850

Frivilligrådet

Opfølgning på Frivilligheds- og Integrationsdøgnet

126.921

Bydelsmødrenes Landsorganisation

Morsdag – fokus på minoritetsmødres ressourcer i integrationen

80.187

Bikubenfonden

KøbenhavnerAkademiet – effektstudie

1.500.000

SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd

BØRN OG UNGE I DANMARK 2018

2.500.000

Mind Your Own Business

Mind Your Own Business – Akademi

4.048.262

Comeback Industries – Bikubenfonden

Comeback Industries – SROI-analyse

I alt Udsatte områder

68.125 9.998.345

BØRN OG UNGE I GRØNLAND UNICEF Danmark

Følgedokumentaren 5 år, 5 unge, 5 steder

I alt Børn og unge i Grønland

150.000 150.000

39


Bevillingsoversigt

HJEMLØSE Hjem til Alle alliancen – Bikubenfonden

Hjem til Alle alliancen 2017

Ombold

Hjemløse Stjerner – et fotoprojekt

Hjem til Alle alliancen – Bikubenfonden

Hjem til Alle alliancen 2018-2019

I alt Hjemløse

3.000.000 40.000 6.000.000 9.040.000

UDSATTE FAMILIER Sager der Samler

ANAOBABA TV

150.000

I alt Udsatte familier

150.000

RAMME: JULEHJÆLP Røde Kors

Julehjælp

100.000

Silkeborg Oasekirke

Julepakker til økonomisk og socialt udsatte borgere i Silkeborg Kommune

Børnesagens Fællesråd

Julestipendier til fattige børn og unge af eneforsørgere, der lever for en lav og offentlig ydelse

Aalborg Citykirke

Julehjælp til udsatte familier i hele Nordjylland

30.000

Roskilde Julehjælp, Projekt under Roskilde Babtistkirke

Julehjælp m.m. til trængte familier i Roskilde området

25.000

Samvirkende Menighedsplejere

Julehjælp formidlet via kirker og menighedsplejer

Kofoeds Skole

Juleaften for socialt udsatte på Kofoeds Skole

Frelsens Hær

Frelsens Hærs julehjælp til fattige familier, ensomme og hjemløse

Kirkens Korshær Christianshavn

Julehjælp og opfølgende aktiviteter

95.000

Fonden Morgencafé for Hjemløse

Morgencafé for Hjemløses julehjælp 2016: ”Hilsen fra en hjemløs”

25.000

Kirkens Korshær Aalborg

Julehjælp til socialt udsatte børnefamilier i Aalborg og omegn

50.000

Mødrehjælpen

Giv børn i trængte familier en jul at glæde sig til

100.000

Forælder Fonden

Julehjælp til dem, der er alene med deres børn

100.000

I alt Julehjælp

50.000 100.000

150.000 75.000 100.000

1.000.000

RAMME: FERIEHJÆLP KAB

Ferieansøgning

77.900

Landsforeningen af VæreSteder

Feriehjælp 2016

100.000

Frelsens Hær

Feriehjælp 2016

130.000

Blå Kors Danmark

Blå Kors Danmarks ferielejre for udsatte børn, unge og familier

75.000

BROEN Danmark

Ferieaktiviteter for børn og unge fra socialt- og økonomisk udsatte hjem

80.000

40


Bevillingsoversigt

Kirkens Korshær

Ferieophold

50.000

DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Sommerhøjskole for unge flygtninge

134.500

Foreningen Aarhuskolonien

Feriehjælp 2016: Ansøgning om støtte til udsatte børn og ferieophold på Aarhuskolonien

50.000

Feriehjælp – Bikubenfonden

Feriehjælp 2017

700.000

I alt feriehjælp

1.397.400

ANDET SOCIAL Kronprinsparrets Priser 2016 – Bikubenfonden

Kronprinsparrets Priser 2016 – social

Comeback Industries – Bikubenfonden

Comeback Industries – juridisk bistand

Sociale projekter – Bikubenfonden

Administrative omkostninger

Sociale projekter – Bikubenfonden

Monitorering og analyse af området sociale investeringer (fase 1 og 2)

AskovFonden

Julehjælp til unge hjemløse hos AskovFonden KBH+

Sociale projekter – Bikubenfonden

Det interne ressourceforbrug i 2016 vedrørende fondens sociale projekter

2.100.000

Sociale projekter – Bikubenfonden

Det interne ressourceforbrug i 2016 vedrørende fondens sociale projekter

2.900.000

Sociale projekter – Bikubenfonden

Politiken Live i samarbejde med Bikubenfonden på Roskilde Festival 2016

Sociale projekter – Bikubenfonden

Sociale Investeringer – kursus og casestudie

Kronprinsparrets Priser 2016 – Bikubenfonden

Kronprinsparrets Priser 2017 – social

I alt andet social

1.500.000 32.500 100.000 1.750.000 194.700

150.000 49.000 1.500.000 10.276.200

SOCIAL I ALT

KR. 40.504.945

ANDRE FORMÅL ANDRE FORMÅL BIKUBENFONDEN Svanninge Bjerge – Bikubenfonden

Naturmæssige formål for 2017

1.620.000

Svanninge Bjerge – Bikubenfonden

Interne ressourcer til naturområdet 2016

1.300.000

Svanninge Bjerge – Bikubenfonden

Interne ressourcer 2017 – Svanninge Bjerge

1.830.000

I alt andre formål

4.750.000

ANDRE FORMÅL I ALT

KR. 4.750.000

SAMLET BEVILLINGSBELØB:

KR. 91.969.995

41


Bikubenfondens aktiver

BIKUBENFONDENS AKTIVER Svanninge Bjerge

hjælpsdagen, Askovfonden og TUBA, som har et indgående kendskab til målgruppen, og indsatsen følges af forskning.

I perioden 2005-2013 erhvervede BikubenNATUROPLEVELSER FOR ALLE

fonden fra flere forskellige ejere knap 600

Oplevelserne i Svanninge Bjerge er dog ikke forbeholdt

hektar i de Fynske Alper på Sydfyn, som nu

målgruppen i Natur til et godt liv. Området er tilgænge-

er samlet under navnet Svanninge Bjerge.

ligt for alle, der har lyst til at nyde naturens mangfoldighed og opleve det særlige landskab med fine udsigter over øhav og fastland. Svanninge Bjerge er udflugtsmål

Naturområdet er formet under sidste istid og rummer

for mere end 30.000 mennesker årligt. Welsh Black køerne

unikke naturmæssige og landskabelige værdier med

er blevet et kendemærke for Svanninge Bjerge og er en

en spændende geologi skabt af isens frem- og tilbage-

attraktion i sig selv. Vi oplever en stigende efterspørgsel

vandring samt en naturhistorie, der går direkte fra is-

på Welsh Black-kvæg fra græsningslaug, der ønsker robu-

tiden til nutiden. Formålet med erhvervelsen var at be-

ste, medgørlige og smukke dyr i deres græsningsprojekter.

vare og udvikle områdets unikke natur og landskab med

Kvæget udgør samtidig et af vores mest værdifulde

henblik på at opnå de bedst mulige betingelser for om-

plejegreb i form af deres påvirkning af området gennem

rådets dyre- og planteliv til gavn for biodiversiteten og

afgræsning, næringsstof-deponering og generelt slid på

til glæde for nuværende og kommende generationer.

træer og terræn. Resultaterne begynder så småt at vise sig i form af eksempelvis øgede forekomster af lyng,

NATUR TIL ET GODT LIV

men det er vigtigt at holde sig for øje, at naturudvikling

I Svanninge Bjerge har vi siden 2005 lavet naturoplevelser

ikke sker på årsbasis, men gennem årtier, -hundrede og

for mennesker, og i de seneste år har vi fået stadigt stør-

-tusinder.

re fokus på naturen og oplevelsernes potentiale i forhold til socialt udsatte. Det har udmøntet sig i indsatsen Natur

SVANNINGE BJERGE FORSKNINGSSTATION

til et godt liv målrettet unge på kanten. Med udgangspunkt i

Svanninge Bjerge stilles også til rådighed for forskere

Svanninge Bjerges natur har indsatsen til formål at opbygge

og studerende fra Syddansk Universitet i forbindelse med

mental resiliens og empowerment i det enkelte menneske.

deres forskning og feltbiologiske aktiviteter. Universitetet lejer sig ind i Bikubenfondens forskningsstation, der er indrettet med auditorium, laboratorier og overnatnings-

forvaltning og formidling, er det især med fokus på Natur

faciliteter for op til 34 personer. Forskningsstationen blev

til et godt liv. Naturen kan nemlig noget særligt. Her er

opført i 2015 og bidrager til, at Bikubenfonden får en mere

ingen krav. I stedet kan man få fornemmelsen af en for-

forskningsbaseret tilgang til naturpleje og -udvikling.

bundethed samt stemninger og oplevelser, der pirrer nysgerrigheden. Det er efterhånden veldokumenteret,

ETABLERING AF VILDSKOV

at netop dét er helt centrale elementer, når det kommer

I 2016 påbegyndte Bikubenfonden en omlægning af dele

til at inddrage ophold i naturen som element i et godt

af Svanninge Bjerge til vildskov. En række eksperter er

liv. Bikubenfondens naturvejledere har i denne indsats et

kommet med deres bud på, hvordan vi opnår de bedste

tæt samarbejde med de fire partnere Red Barnet, Børne-

betingelser for mere biodiversitet og større variation, og

42

Forskningsstationen i Svanninge Bjerge

Når Bikubenfonden arbejder med områdets udvikling,


43


Bikubenfondens aktiver

Bik ub

en

Ko ll

eg

iet

I Svanninge Bjerge

res tad

har vi siden 2005 lavet naturoplevelser for mennesker, og i de seneste år har vi fået stadigt større fokus på naturen og oplevelsernes potentiale i forhold til socialt udsatte. Det har udmøntet sig i indsatsen Natur til et godt liv målrettet unge på kanten

44


Bikubenfondens aktiver

Bikubenfondens kollegier i Danmark

på den baggrund er der blevet udarbejdet det første udkast til en handlingsplan for en vildskov. Før de første skovindgreb går i gang, bliver der etableret et overvåg-

Bikubenfonden har gennem en årrække ud-

ningsprogram, der løbende undersøger effekterne af skov-

delt midler til Kollegiefonden Bikuben, som

omlægningen.

Overvågningsprogrammet,

der

hoved-

saligt bliver styret af forskere og afviklet af studerende

har anvendt disse midler til opførelse og drift

fra Syddansk Universitet, skal sikre, at omlægningen be-

af tre kollegier i Danmark, nemlig i Odense,

væger sig i retning af større biodiversitet. Ud over at vi

Aalborg og København.

med vildskovprojektet ønsker at bidrage til udviklingen af vildere natur med større biodiversitet i Danmark, styrker denne landskabstype naturoplevelserne i form af større

Kollegiefonden Bikuben blev stiftet i 2001 med det formål

variation og følelsen af autencitet. Dét er god natur for

at kunne tilbyde studerende i de gamle danske univer-

mennesker.

sitetsbyer adgang til tidssvarende boligforhold. I maj 2004 stod Bikuben Kollegiet i Odense færdigt. Det rummer 88 moderne lejligheder i forskellig størrelse og diverse fællesfaciliteter. I august 2006 kunne Kollegiefonden

Academic Guest House

Bikuben byde 115 unge studerende velkommen på Bikuben Kollegiet i Ørestad. Og i 2008 blev Bikuben Kollegiet i

Bikubenfoundation New York Inc. udspringer

Aalborg med i alt 64 boliger indviet.

ligesom Kollegiefonden Bikuben af Bikubenfonden.

Fondenes Hus

Den amerikanske fond blev etableret i 2003, og to år senere købte fonden en ejendom på 1300 m2 med hen-

Bikubenfonden erhvervede i starten af 2013

blik på at etablere et kollegium for danske studerende,

Fondenes Hus på Otto Mønstedsgade 5 med

som studerer i New York. Academic Guest House åbnede 1. januar 2008. Huset ligger på Manhattans Upper West-

det formål at fremme videndeling, kompe-

side tæt på Central Park og har plads til 22 studerende

tenceudvikling og samarbejde på tværs af

fordelt på 12 lejligheder. For at kunne søge om optagelse

fonde, udnytte fordelene ved fælles drift samt

i Academic Guest House, skal man som dansk studerende

skabe øget gennemsigtighed for omverdenen.

eller forsker have en formel aftale med en af New Yorks uddannelsesinstitutioner eller med private undervisere, der tilbyder master classes.

I sommeren 2013 flyttede Bikubenfonden ind i Fondenes Hus sammen med Bevica Fonden, Børnefonden, Ensomme

New York er den by uden for Europa, der modtager flest

Gamles Værn, Helsefonden, Otto Mønsted og Vanføre-

danske studerende. Med Academic Guest House ønsker

fonden. Siden har også Arbejdsmarkedets Feriefond, BRF

Bikubenfonden at skabe de bedst mulige studiemæssige

Fonden, Frederiksberg Fonden, Soldaterlegatet og Forsik-

rammer for danske studerende, forskere og folk med be-

ringsforbundet sluttet sig til fællesskabet. I dag er Fonde-

hov for efteruddannelse i en boligmæssig svært tilgænge-

nes Hus fuldt udlejet. Bikubenfonden er generelt optaget

lig by. Til gengæld kan disse personer berige Danmark med

af at samarbejde med andre fonde og deltage i relevante

den nye viden, inspiration og engagement, som et studie-

netværk, og det skaber Fondenes Hus rigtig gode mulig-

ophold på en af New Yorks prestigefulde uddannelser giver.

heder for.

45


Vi prioriterer samarbejde. Vi engagerer os ofte sammen med civilsamfund, kommuner og stat – for at gøre den størst mulige forskel I 2016 bevilgede Bikubenfonden:

47

MIO. KR. til det kulturelle område

40

MIO. KR. til det sociale område

46

5

MIO. KR. til andre formål


47


Ved udvælgelse af forvaltere lægges der vægt på, at investeringer sker i overensstemmelse med FN’s principper for ansvarlige investeringer, de såkaldte UN PRI-regler om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption 48


Økonomi

2016

ØKONOMI OG FINANS

DYNAMISK INVESTERINGSTILGANG Bikubenfondens tilgang er basalt set makroøkonomisk med en international tilgang. Fonden er en del af det omgivende samfund og lever af og med de muligheder, dette giver. Det søges i videst muligt omfang at tilpasse investeringerne efter de økonomiske forudsætninger. Der har i 2016 været en fuldstændig tilpasning

DEN FINANSIELLE STRATEGI ER FUNDAMENTET

til lavrentesamfundet med dets manglende muligheder

UNDER FONDENS UDDELINGER

på statsobligationsmarkedet og markeder tæt herpå, såsom realkreditmarkedet.

Bikubenfondens finansielle strategi skal sikre, Fonden har således omlagt til obligationer med forskel-

at fonden opnår det størst mulige afkast i

lige former for kredit indbygget, ligesom fastforrentede

forhold til den fastlagte risikoprofil. Dette er

fordringer er blevet afløst af variabelt forrentede.

fundamentet under hele fondens uddelingsStrategien er ikke risikofri; men alternativet har været

områder herunder fondens strategi.

afkast, der har været i nærheden af nul eller lavere, hvorfor de er fravalgt. Trods uro i mange lande har konjunktursituationen i

Fonden investerer langsigtet og tager i den forbindelse

store dele af Europa og USA samt Fjernøsten været

likviditetsricisi og volatilitetsrisici for på den måde at give

relativt gunstig og har givet mange virksomheder en

et bedre resultat for fondens uddelinger. Forvaltningen

pæn indtjening. Derfor har aktieeksponeringen været

skal udføres professionelt, betryggende og omkostnings-

med til at sikre et relativt godt afkast.

effektivt. SAMARBEJDSPARTNERE Bikubenfonden investerer i såvel noterede som unoterede

Investeringerne udfører fonden dels selv, dels i samar-

aktier og obligationer, ejendomme, industri og i Private

bejde med banker og børsmæglere og via mandater til

Equity samt meget lidt i afledte finansielle instrumenter.

større forvaltere. I fondens udvælgelse af samarbejdspartnere lægges der vægt på langvarige forhold, hvor

Fonden lægger stor vægt på, at der sikres positive abso-

en stærk track record og en organisation præget af

lutte afkast.

stabilitet samt nytænkning i forhold til en omskiftelig verden vejer tungt. Fonden bruger megen tid på ud-

Høbbet, som Bikubenfonden erhvervede i foråret 2013

LANGSIGTET INVESTERINGSTILGANG

vælgelse af samarbejdspartnere og efterfølgende dialog

Fonden investerer langsigtet og lader sig ikke påvirke

med disse.

væsentligt af kortvarige kursudsving. Investeringerne spredes både geografisk og på brancher for at begræn-

SÆRLIGT OM PRIVATE EQUITY FONDE

se investeringsrisikoen.

Da afgivelse af commitments eller investeringstilsagn til Private Equity fonde forpligter Bikubenfonden i en lang

Hovedparten af investeringerne finder primært sted i

årrække fremover, er det fondens politik, at de Privat

Norden,

Markets,

Equity fonde, der udvælges, skal have en historie, der

BRIK lande og Asien indgår kun i mindre grad i inve-

viser, at de er i stand til på en overbevisende måde at

steringsuniverset. Danmark er kun svagt overvægtet.

forvalte større midler over en længere periode – helst

Nordeuropa

og

USA.

Emerging

49


Økonomi

over en konjunktur cyklus. De skal desuden kunne vise

FORMUEFORDELING

en kvalitet i deres investeringsaktivitet, således at der

Fonden har siden 2004 som en væsentlig investerings-

kun er få eller ingen selskaber med dårlig performance,

aktivitet investeret i Private Equity Fonde, og Bikubenfon-

og at de kan håndtere eller har håndteret virksomheder,

den er nu med i ti fonde. Denne aktivitet er Bikubenfonden

der har været i en intern eller ekstern krise.

gået ind i for at kunne investere i mindre og mellemstore virksomheder, der ikke er børsnoterede, og hvor der er

Ved systematisk og vedholdende at følge fondene, opnås

god vækst og indtjening. Det passer desuden godt

der en unik viden om, hvilke fonde der skal investeres i

sammen med den børsnoterede aktiebeholdning, der

næste gang.

primært er placeret i Blue Chip virksomheder. Disse er karakteriseret ved større markedsudsving og en kon-

I Bikubenfonden investeres der i en ny fond med ca. et

junktur, der er i nogen grad er faseforskudt i forhold til

års mellemrum. Intervallet afhænger af tilbagebetalings-

Private Equity virksomhederne.

hastigheden fra de eksisterende fonde. På den måde fås et nogenlunde konstant kapitalbindingsniveau. Her-

På obligationssiden er der over de seneste år sket markant

til kommer, at Bikubenfonden reducerer ”vintage” risiko-

bevægelse mod papirer med et kreditelement tilknyttet.

en – dvs. risikoen for, at et enkelt år viser sig at være

Dette er gjort for at komme fri af den traditionelle behold-

meget uheldigt rent prismæssigt.

ning af stats- og realkreditobligationer, der ud fra et afkastmæssigt synspunkt er uinteressante for fonden.

Hidtil har investeringsaktiviteten været koncentreret om generelle fonde, hvor der er investeret bredt i mellem-

Inden for de seneste år har ejendomsinvesteringer over-

store virksomheder. Bikubenfonden har ikke ekspertise i

taget en del af de dårligst performende obligationers

fonde, der investerer i særlige sektorer eller er geografisk

plads på fondens investeringsside.

koncentrerede. Vi mener, at sådanne investeringsaktiviteter kræver et langt større investeringsomfang for at få

FORVALTNING

den rette spredning.

Forvaltningen af midler sker gennem eksterne forvaltere og via egne ressourcer. I figuren på side 49 er fordelin-

INVESTERINGER MED ANSVARLIGHED

gen skitseret. Fonden har i 2016 haft samarbejde med de

Bikubenfondens investeringsprofil indeholder en bred

to danske forvaltere: BankInvest og Danske Capital.

formuesammensætning med flere aktier, kreditobliga-

Der har været samarbejde med tre danske og syv

tioner og Private Equity m.v. samt færre danske obliga-

udenlandske Private Equity fonde samt to danske inve-

tioner end tidligere.

steringsselskaber.

Ved udvælgelse af forvaltere lægges der vægt på, at

INVESTERINGSAFKAST

investeringer sker i overensstemmelse med FN’s prin-

Bikubenfonden opnåede et samlet investeringsresultat på

cipper for ansvarlige investeringer, de såkaldte UN PRI-

181,6 mio. kr. i 2016. Dette modsvarer et afkast på 15,8 %.

regler om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,

I dette resultat indgår noterede papirer, Private Equity

miljø og antikorruption.

m.v. samt ENKOTEC A/S, hvor Bikubenfonden har en ejerandel på 100 %.

Fonden er af den opfattelse, at vi, ved at anvende disse principper som investor, kan gøre det samfund, vi lever i bedre. Det er derfor vort finansielle ansvar at forpligte os til disse FN-principper. Ved udvælgelsen af forvaltere er dette en integreret del af processen.

50


AKTIVER

VÆRDI

FORDELING

ult. 2016

pct.

Noterede papirer *

691 mio. kr.

55 %

Private Equity m.v. *

501 mio. kr.

40 %

Enkotec A/S **

59 mio. kr.

5%

I alt

1.251 mio. kr.

100 %

INDTJENING OG AFKAST

INDTJENING

AFKAST

brutto, mio. kr.

pct.

Noterede papirer *

42,3 mio. kr.

6,1 %

Private Equity m.v. *

100,9 mio. kr.

23,6 %

Enkotec A/S **

38,4 mio. kr.

69,4 %

I alt

181,6 mio. kr.

15,8 %

* markedsværdier  ** egenkapital i selskabet Pr. 31.12.2016 var der 1.529 mio. kr. til investeringsmæssig disposition.

51


Økonomi

FONDENS ØKONOMI

DATTERSELSKABER OG ERHVERVELSE AF EJENDOM

I 2016 opnåede fonden et resultat på koncernniveau på

Bikubenfonden

162,1 mio. kr. mod 126,6 mio. kr. året før. Af resultatet blev

ENKOTEC A/S. Virksomheden har en balance på 92,6

der bevilget 90,7 mio. kr. til fondsformål, hvilket er 18,3

mio. kr. og en egenkapital på 58,6 mio. kr. Over-

mio. kr. højere end året før.

skuddet i 2016 udgjorde 38,4 mio. kr.

Omkostningerne i moderfonden androg 11,0 mio. kr. mod

ENKOTEC A/S, der er beliggende i Skanderborg, udvikler

11,2 mio. kr. året før. Fonden administrerer med henblik

og producerer højkvalitetsmaskiner til fremstilling af

på at få størst mulig værdi for de anvendte ressourcer,

præcisionssøm til byggeindustrien på globalt plan. Sel-

hvilket omkostningsnøgletallene ikke tager højde for.

skabet er verdensledende på området.

ejer

100 %

af

industrivirksomheden

Omkostningsnøgletallene er derfor kun én blandt flere indikatorer for effektiviteten i fonden. Omkostninger i

Bikubenfonden har siden 2013 ejet Høbbet A/S, der har

pct. af bevillinger er den laveste i mange år; 12,1 %. Dog

to aktivitetsområder: landbrug og en forskningsstation

skal der her ses bort fra, at tallene for 2014 er påvirket

med tilhørende værelser og kontorfaciliteter. Landbruget

af lovkravet om indførelse af hensættelse til fremtidige

Høbbet er på 110 ha. og beliggende i tilknytning til

uddelinger. Uden denne hensættelse ville procenten for

fondens naturområde, Svanninge Bjerge. Forsknings-

2014 have udgjort 16,4 % mod det officielle 6,3 %.

stationen blev taget i brug i 2016. Forskningsstationen er på kommercielle vilkår udlejet til Syddansk Universitet

Der var i 2016 gennemsnitligt 24 fuldtidsansatte personer

på en langtidskontrakt.

i fonden. I forbindelse med en række uddelinger arbejder fondens egne medarbejdere aktivt med at udvikle og dri-

Høbbet A/S har en balance på 49,8 mio. kr. og en egen-

ve projekterne, hvorfor omkostningerne hertil er indeholdt

kapital på 21,0 mio. kr.

i de pågældende projektbevillinger. Medarbejdere, der beskæftiger sig med fondens egne store indsatser på

Fonden har siden 2013 ejet ejendommen Otto Mønsteds

det sociale og kulturelle område, i Natur til et godt liv-

Gade 3-5, København V. Ejendommens 1-3 sal blev i 2013

indsatsen i Svanninge Bjerge samt i Kollegiefonden

renoveret, hvorefter syv fonde flyttede ind i ejendommen.

Bikuben eller Høbbet A/S udgør gennemsnitligt 14 fuld-

I 2015 blev 4. og 5. sal renoveret, og ejendommen er pr.

tidsansatte i 2016.

1. januar 2016 fuldt udlejet til 11 fonde.

Indtægterne, der er beskrevet opå side 49, stammer fra in-

UDDELINGER 2016

vesteringsafkast og overskud af egentlig virksomhed,

Årets uddelinger på 91,9 mio. kr. fordeler sig med 40,5 mio.

industrivirksomheden ENKOTEC A/S.

kr. til sociale formål, 46,7 mio. kr. til kulturelle formål og 4,8 mio. kr. til natur og andre formål. Endvidere er der sket tilbageførsel af uddelinger foretaget i tidligere år for 1,2 mio.

niveau på 1.555,4 mio. kr. Egenkapitalen udgør 1.090,9

kr., hvilket resulterer i en nettouddeling på 90,7 mio. kr.

mio. kr. For en nærmere specifikation af årets uddelinger henvises Af moderfondens aktiver er 1.275,7 mio. kr. finansielle

til listen, der findes på Bikubenfondens hjemmeside: www.

anlægsaktiver og 143,8 mio. kr. er materielle anlægsakti-

bikubenfonden.dk

ver. Det er de finansielle anlægsaktiver, der er grundlaget for fondens fremtidige indtjeningskraft.

52

Indgangen i Fondenes Hus. Foto: Anders Sune Berg

Fonden har pr. 31. december 2016 en balance på koncern-


53


Økonomi

Bikubenfonden har sine historiske rødder i sparekassebevægelsens idégrundlag, idet fonden udspringer fra Sparekassen Bikuben

92

MIO. KR. I 2016 bevilgede Bikubenfonden 92 mio. kr. til aktuel kunst, unge på kanten og andre formål

54


Økonomi

ØKONOMISKE NØGLETAL SAMLET OVERSIGT

KULTUR

17 %

2016

Andet kultur

Billedkunst

11.700.000

Scenekunst

19.060.300

9 %

Talentudvikling

3.785.000

Ramme for små kulturbevillinger

Ramme for små kulturbevillinger

4.069.710

Andet kultur

8.100.000

Kultur i alt

25 %

Billedkunst

KULTUR

8 %

Talentudvikling

41 %

46.715.010

Scenekunst

SOCIAL

15 %

Kultur til et godt liv

6.234.000

Natur til et godt liv

2.259.000

Udsatte områder

9.998.345

Børn og unge i Grønland Hjemløse Udsatte familier

4 %

9.040.000

Ramme: Julehjælp

1.397.400

I alt 2016

25 %

0,4 %

Udsatte familier

Udsatte områder

22 %

Hjemløse

10.276.200 40.504.945

ANDRE FORMÅL Andre formål i alt

SOCIAL

3 %

150.000

Ramme: Feriehjælp

6 %

Natur til et godt liv Ramme: Feriehjælp

1.000.000

Social i alt

25 %

Andet social

150.000

Ramme: Julehjælp

Andet social

Kultur til et godt liv

4.750.000

91.969.995

55

0,4 %

Børn og unge i Grønland


Økonomi

FONDENS HOVED- OG NØGLETAL

2016

2015

2014

2013

2012

Årets resultat excl. minoritetsinteressers andel

151,4

116,5

81,2

62,2

123,9

Finansielle poster

162,4

127,7

91,3

74,4

136,4

Generelle omkostninger

11,0

11,2

10,1

12,3

12,5

Egenkapital

1.090,9

1.030,3

985,2

914,9

914,7

Balancesum

1.439,8

1.340,4

1.128,0

1.098,3

1.116,3

Omkostninger i % af egenkapital

1,0 %

1,1 %

1,0 %

1,3 %

1,4 %

Omkostninger i % af årets bevillinger

12,1 %

15,5 %

16,4 %

19,7 %

19,1 %

Antal medarbejdere

24

19

18

15

14

heraf vedrørende projekter og andre fonde

14

12

11

8

6

Årets resultat

162,1

126,6

81,2

62,2

123,9

Årets driftsresultat

23,2

12,7

9,5

8,2

0,5

139,7

113,5

71,6

60,3

128,3

1.090,9

1.030,3

985,2

914,9

914,7

58,9

49,9

0,0

4,5

4,7

1.555,4

1.449,2

1.166,9

1.149,4

1.155,6

71,2

71,2

71,0

71,0

79,5

Egenkapitalens forrentning

15,3 %

12,6 %

8,5 %

6,8 %

14,0 %

Egenkapitalens forrentning excl. aktiver disponeret til fondsformål

16,4 %

13,5 %

9,2 %

7,4 %

15,4 %

Soliditetsgrad

79,2 %

KONCERNENS HOVEDTAL

Årets resultat af finansielle poster Egenkapital excl. minoritetsinteresser Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Balancesum Heraf aktivposter disponeret til fondsformål

KONCERNENS NØGLETAL

70,1 %

71,1 %

84,4 %

79,6 %

Bevillinger i % af egenkapitalen

8,3 %

7,0 %

6,2 %

6,8 %

7,2 %

Bevillinger i % af egenkapital excl. aktiver disponeret til fondsformål

8,9%

7,5 %

6,7 %

7,4 %

7,8 %

56,0 %

57,2 %

75,6 %

100,0 %

52,9 %

61

56

52

48

45

Bevillinger til sociale formål, mio. kr.

40,5

32,7

31,8

26,1

13,4

Bevillinger til kulturelle formål, mio. kr.

46,7

41,0

28,0

33,2

47,2

Bevillinger i % af årets resultat Antal medarbejdere

FONDSFORMÅL

Bevillinger til andre formål, mio. kr.

4,7

3,3

6,3

6,0

7,0

Tilbageførte bevillinger, mio. kr.

-1,2

-4,6

-4,7

-3,1

-2,2

90,7

72,4

61,4

62,2

65,5

120,0

100,0

100,0

0,0

0,0

50

41

70

158

176

51

56

89

55

92

3

3

4

6

14

104

100

163

219

282

Hensættelse til senere uddeling, mio. kr. Bevillinger til sociale formål, antal Bevillinger til kulturelle formål, antal Bevillinger til andre formål, antal

Bikubenfonden har i 2016 modtaget 1.105 ansøgninger, hvoraf der er givet afslag til de 1.001

56


Økonomi

NØGLETAL NØGLETALLENE ER DEFINERET OG BEREGNET SÅLEDES:

NØGLETAL:

Omkostninger i % af egenkapital =

Omkostninger i % af bevillinger, total =

BEREGNINGSFORMEL: Fondens generelle omkostninger x 100 Fondens egenkapital

Fondens generelle omkostninger x 100 Bevillinger, total

NØGLETALLET UDTRYKKER:

Fondens omkostninger i % af egenkapitalen

Fondens omkostninger i % af de totale bevillinger

Årets resultat x 100 Egenkapitalens forrentning, koncern (%) =

Egenkapitalens forrentning, koncern, ekskl. aktiver disponeret til fondsformål (%) =

Soliditetsgrad (%) =

Koncernens gennemsnitlige egenkapital

Årets resultat x 100 Koncernens gennemsnitlige egenkapital ekskl. aktiver disponeret til fondsformål

Koncernens egenkapital ultimo x 100

Koncernens forrentning af egenkapitalen

Koncernens forrentning af den kapital, som den har til rådighed til investeringsformål

Koncernens finansielle styrke

Koncernens samlede aktiver

Bevillinger i % af koncernens egenkapital =

Bevillinger i % af koncernens egenkapital = ekskl. aktiver disponeret til fondsformål

Bevillinger i % af årets resultat =

Bevillinger x 100 Koncernens egenkapital ultimo

Bevillinger x 100 Koncernens egenkapital ultimo ekskl. aktiver disponeret til fondsformål

Bevillinger x 100 Årets resultat

57

Hvor stor en del af koncernens egenkapital, der bevilges i året

Hvor stor en del af koncernens egenkapital excl. aktiver disponeret til fondsformål, der bevilges i året

Hvor stor en del af årets resultat, der bevilges i året


Enkotec A/S

EJET AF BIKUBENFONDEN I 10 ÅR

ENKOTEC A/S

VIRKSOMHEDENS UDVIKLING Efter Bikubenfondens overtagelse af ejerskabet blev der iværksat en række tiltag for at forbedre og videreudvikle virksomheden. Der blev ansat en ny ledelse, og der blev påbegyndt en Lean-proces hurtigt derefter. Såvel færdig-

I 2016 var det ti år siden, Bikubenfonden

vare- som råvarelagre blev nøje gennemgået for at sikre

overtog ejerskabet af virksomheden ENKOTEC

en lagerbeholdning, der hele tiden er tilpasset omsætningen, hvilket gav væsentligt lavere omkostninger. Et

som en del af sin investeringsportefølje. Virk-

andet tiltag var at redesigne maskinerne for at gøre selve

somhedens udbytte er siden gået til Bikuben-

produktionsprocessen enklere og skabe et produkt, der var bedre tilpasset kundernes behov og økonomi. Bikuben-

fondens filantropiske arbejde på det sociale og

fonden har i alle årene holdt fast i, at produktionen skul-

kulturelle område.

le blive i Danmark, og trods udfordringer fra ’emerging’ økonomier er det lykkedes at få virksomheden til at vokse til firdobbelt størrelse siden overtagelsen.

I mere end 35 år har ENKOTEC udviklet og forfinet maskiner, der kan masseproducere præcisionssøm til byggeindustrien.

I dag har ENKOTEC 50 ansatte og sidder på en betydelig

Når søm skal bruges professionelt er det afgørende, at de er

del af verdensmarkedet for højkvalitetssøm. Ud over hoved-

helt ens, at kvaliteten er i top, og at sømmene kan fremstil-

sædet i Skanderborg har virksomheden eget kontor i

les i meget store mængder, så stykprisen holdes nede. Det

USA og agenter i alle verdensdele, og der står over 700

kan de rotationsmaskiner, som ENKOTEC har udviklet.

af deres sømproduktionsmaskiner i flere end 35 lande verden over.

Virksomheden startede som et ph.d.-udviklingsprojekt i 1981 på NKTs sømvarefabrik i Middelfart. I 1986 blev

ENKOTEC gør en stor indsats for at udvikle sine produkter

ENKOTEC etableret som selvstændig virksomhed og

og forretningsmodeller løbende og har blandt andet an-

flyttede til Skanderborg, hvor den har ligget siden.

sat en forretningsudvikler på fuld tid. I øjeblikket er virk-

58


Enkotec A/S

”Nichevirksomheder

somheden i gang med at ændre sin forretningsmodel, så det bliver ENKOTEC og ikke kunderne, der ejer sømmaskinerne i andre lande. Målet er at sikre, at der bliver

som ENKOTEC A/S,

produceret flest muligt søm på hver maskine, og at der er færrest mulige driftsstop. Det kræver, at den danske virksomhed hele tiden kan holde øje med maskinerne, og

der satser globalt, er

derfor har ENKOTEC stort fokus på de teknologier, der kan overvåge maskinerne og analysere data fra dem.

med til at sætte Dan-

INITIATIVPRISEN I 2016 modtog ENKOTEC Dansk Industri Østjyllands Ini-

mark på produktions-

tiativprisen, som gives til en mindre eller mellemstor virksomhed, der har skabt grundlag for vækst gennem initiativ og særlig virkelyst. Som begrundelse for, at

verdenskortet. Det er

ENKOTEC modtog prisen, sagde formand for Dansk Industri Østjylland Steen Bødtker blandt andet:

der grund til at være

”Nichevirksomheder som ENKOTEC A/S, der satser globalt, er med til at sætte Danmark på produktionsverdenskortet. Det er der grund til at være stolt af og anerkende.”

stolt af og anerkende”

I 2016 har ENKOTEC forøget sit produktsortiment og indtaget en række nye markeder. De nye produkter har

Steen Bødtker, formand for Dansk Industri Østjylland

resulteret i en forøgelse af årets omsætning på 15% i forhold til sidste år. Forbedringen af resultatet kommer i år Bikubenfondens filantropiske arbejde til gavn.

59


Baggrund

BIKUBENFONDEN

BAGGRUND HISTORISK BAGGRUND

tere, nemlig Danske Capital og BankInvest i to enslydende

Bikubenfonden har sine historiske rødder i

mandater, således at Bikubenfonden kan måle afkastet fra de to parter op mod hinanden.

sparekassebevægelsens idégrundlag, idet fonden udspringer fra Sparekassen Bikuben.

Bikubenfonden investerer desuden direkte i virksomheder via Private Equity investeringer. Sidst men ikke mindst ejer fonden ENKOTEC A/S. Virk-

Den selvejende institution Sparekassen Bikuben blev stiftet

somheden, der er beliggende i Skanderborg, udvikler og

i 1857. Bikuben var den første sparekasse, der både drev

producerer maskiner til fremstilling af præcisionssøm til

pengeinstitut og forsørgelseskasse. Den blev stiftet på et

byggeindustrien på globalt plan.

socialt motiv som en reaktion på samfundets behov for øget velfærd til den voksende arbejderklasse i København.

Koncernregnskabet omfatter Bikubenfondens aktiviteter

Bikubenfonden uddeler i dag midler fra fondens afkast og

og aktiviteter i ENKOTEC A/S samt Høbbet A/S.

formue primært til kultur og sociale formål ud fra sparekassens grundtanker om samfundsengagement, nytænk-

HOVEDAKTIVITETER

ning og hjælp til selvhjælp.

Bikubenfonden arbejder med at skabe nye muligheder for unge på kanten af samfundet og bistår kunstnere

I tidens løb er der sket sammenlægninger, fusioner, over-

og kulturinstitutioner med at gå nye veje. På det sociale

tagelse af anden pengeinstitutvirksomhed mv., som har

område har fonden særligt fokus på unge i aldersgruppen

ændret Sparekassen Bikubens forhold og ejerskab. Min-

13-30 år med komplekse sociale problemer. På det kul-

dre almennyttige fonde er udsprunget af disse aktiviteter

turelle område har fonden særligt fokus på scenekunst

og senere sammenlagt med andre lignende fonde. Senest

og billedkunst. Bikubenfondens filantropiske arbejde fore-

er BG Fonden i 2010 sammenlagt med Bikuben Fonden

går i Danmark og til dels Grønland.

af 1989 med sidstnævnte som fortsættende fond under navnet Bikubenfonden.

Via prisuddelingerne Årets Reumert, Udstillingsprisen Vision og Kronprinsparrets Priser hædrer Bikubenfonden

FONDENS MIDLER

den ekstraordinære indsats inden for nogle af de fokus-

Bikubenfondens kapital stammer fra Sparekassen Bikubens

områder, som fonden arbejder med i sit daglige almen-

egenkapital. I dag har Bikubenfonden ikke væsentlige større

nyttige

enkeltbeholdninger i bankaktier. I stedet investeres fondens

Udstillingsprisen Vision inviterer Bikubenfonden desuden

kapital bredt ud fra et ønske om at skabe så stort et af-

til en række saloner, der sætter fokus på tendenser og

kast som muligt, der kan benyttes til fondens almennyttige

udvikling inden for hhv. scenekunst- og udstillingsområdet.

virke.

I

forlængelse

af

Årets

Reumert

og

formål. Der investeres således både i aktier og kreditobligationer, med skyldig hensyntagen til fondens risikoprofil.

Bikubenfonden ejer og driver naturområdet Svanninge Bjerge, hvor blandt andet fondens natursociale indsats

Den aktive investeringsvirksomhed i børsnoterede værdi-

Natur til et godt liv har sit afsæt.

papirer er pt. outsourcet til to eksterne porteføljeforval-

60


Baggrund

ad

rk, Yo ew Inc. N i k, se Yor ou t H New s e n Gu atio ic d em foun d a n Ac be af iku B en

c Fa

Bikubenfonden har gennem en årrække uddelt midler til Kollegiefonden Bikuben og Bikubenfoundation New York, Inc. Disse midler er anvendt til opførelse og drift af tre kollegier i Danmark, nemlig i Odense, Aalborg og København samt Academic Guest House i New York. FORMÅL Fonden har følgende formål:

•  AT UDØVE FINANSIEL VIRKSOMHED GENNEM INVESTERINGER I AKTIVER ELLER ANDRE KAPITALANDELE OG KONVERTIBLE OBLIGATIONER I ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER AF ENHVER ART. •  AT YDE TILSKUD, LÅN ELLER PÅ ANDEN MÅDE AT FREMME DRIFTEN AF DANSKE HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER OG MINDRE INDUSTRIVIRKSOMHEDER OG DERVED MEDVIRKE VED ETABLERING AF NYE VIRKSOMHEDER INDEN FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI SAMT AT BIDRAGE TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR SÅDANNE VIRKSOMHEDER. •  AT VIRKE TIL GAVN FOR ALMENNYTTIGE OG VELGØRENDE FORMÅL EFTER BESTYRELSENS FRIE SKØN, HERUNDER FORMÅL, SOM DET VILLE HAVE VÆRET NATURLIGT FOR BIKUBEN IFØLGE SPAREKASSENS HISTORIE OG EGENART AT STØTTE.

61


BIKUBENFONDENS

BESTYRELSE Bestyrelsen består af seks-otte medlemmer, der vælges af bestyrelsen ved simpelt flertal for to år ad gangen. Medlemmerne af bestyrelsen vælger selv deres formand og kan vælge en næstformand. Hvert bestyrelsesmedlem kan genvælges fire gange. Hertil kan bestyrelsesmedlemmerne vælges til og med det år, hvori de fylder 67 år og skal afgå senest den 1. maj i det år, i hvilket de fylder 68 år.

ADVOKAT OG PARTNER I LETT ADVOKATFIRMA

SØREN JENSTRUP

CEO OG SENIOR PARTNER I KPMG

NÆSTFORMAND THOMAS HOFMAN-BANG

62

HØJESTERETSDOMMER

JON STOKHOLM


DIREKTØR FOR VIA EFTEROG VIDEREUDDANNELSEE

LOUISE GADE

ADM.DIREKTØR DFDS A/S

BESTYRELSESFORMAND NIELS SMEDEGAARD

63

DIREKTØR

ANNE BROENG


Bestyrelse

Udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer foretages

ADM. DIREKTØR, DFDS A/S

med udgangspunkt i, at der skal være de fornødne

BESTYRELSESFORMAND NIELS SMEDEGAARD

kompetencer i bestyrelsen inden for ledelse, investering, erhvervsdrift, kultur og sociale forhold. Ved udvælgelse af nye bestyrelsesmedlemmer anvendes ekstern uvildig

Født den 22. juni 1962

assistance.

Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse den 19. september 2013

Bestyrelsen arbejder ud fra principperne om god fonds-

Valgt til 2017 og kan herefter genvælges fire gange

ledelse og varetager den overordnede ledelse af fonden.

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Bestyrelsen godkender strategier for såvel fonds- som investeringsvirksomheden,

den

udarbejder

SÆRLIGE KOMPETENCER

rammerne

for direktionens virke og kontrollerer, at disse overholdes,

International operationel og strategisk ledelse,

ligesom den virker som sparringspartner for direktionen.

strategiudvikling, finansiel styring og planlægning,

Bestyrelsen foretager en årlig evaluering af sit arbejde.

opkøb og integration af virksomheder, forandringsledelse. Bestyrelseserfaring fra danske og inter-

Bikubenfondens bestyrelse, der for nærværende består af

nationale selskaber samt brancheorganisationer.

seks medlemmer, har i 2016 afholdt fire bestyrelsesmøder og et skriftligt møde. Herudover har formanden og næst-

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER

formanden deltaget i møder forud for hvert bestyrelses-

• Kollegiefonden Bikuben (formand)

møde.

• Frederiksbergfonden •  European Community Shipowners’ Associations

Bestyrelsesmedlemmer modtager for det løbende besty-

(ECSA) (formand)

relsesarbejde et fast grundhonorar på 150.000 kr. For-

• Danmarks Rederiforening (næstformand)

manden modtager tre gange grundhonoraret og næst-

• Interferry

formanden to gange grundhonoraret.

• TT Club • Danmark-Amerika Fondet • Falck

64


Bestyrelse

CEO OG SENIOR PARTNER I KPMG

PROFESSIONELT BESTYRELSESMEDLEM

NÆSTFORMAND THOMAS HOFMAN-BANG

ANNE BROENG Født den 26. september 1961

Født den 24. marts 1964

Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse

Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse den 20. juni 2012

den 7. december 2011

Er blevet genvalgt i 2016 og kan herefter genvælges

Genvalgt i 2015 og kan herefter genvælges tre gange

tre gange

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja SÆRLIGE KOMPETENCER SÆRLIGE KOMPETENCER

Ledelse, strategi, kapitalforvaltning, private equity,

Operationel og strategisk ledelse, børsnoterede

corporate governance, corporate finance, økonomi,

internationale koncerner, strategiudvikling, finans,

forsikring og risikostyring. Bestyrelseserfaring fra

investering, risikostyring, stor bestyrelseserfaring i

børsnoteret virksomhed, fondsejede virksomheder,

industri- og finansvirksomheder og fonde.

fonde og international virksomhed.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER

•  Kollegiefonden Bikuben

• VKR Holding A/S, medlem af revisionsudvalg

•  CBS Boligfond

• Velux A/S, formand for revisionsudvalg

•  Copenhagen Capacity

• NNIT A/S, formand for Audit committee

•  Tranes Fond

• ATP • Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede • Lønmodtagernes Garantifond • F. Salling Holding A/S • F. Salling Invest A/S • Købmand Herman Sallings Fond • Købmand Ferdinand Sallings Fond • PensionDanmark • NASDAQ Nordic oy •  Danske Commodities A/S, formand for Risikokomiteen

65


Bestyrelse

HØJESTERETSDOMMER

ADVOKAT, PARTNER I LETT ADVOKATFIRMA

JON STOKHOLM

SØREN JENSTRUP

Født den 23. april 1951

Født den 9. juni 1952

Indtrådt i bestyrelsen den 21. juni 2011

Indtrådt i bestyrelsen den 6. april 2010

Medlem af bestyrelsen for BG Fonden fra 2001 frem til

Medlem af bestyrelsen for BG Fonden fra 2009 frem

fusionen mellem BG Fonden og Bikuben Fonden af 1989

til fusionen mellem BG Fonden og Bikuben Fonden af

Genvalgt i 2015 og kan genvælges en gang

1989.

Fratræder i 2018

Genvalgt i 2016 og kan genvælges en gang.

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Fratræder i 2018 Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

SÆRLIGE KOMPETENCER Jura, strategi, ledelse, landbrugs- og skovdrift,

SÆRLIGE KOMPETENCER

kultur- og kunsthistorie, højere uddannelsers didaktik.

Fondsret og finansiel regulering.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER/TILLIDSHVERV

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER

•  Kollegiefonden Bikuben

• AXO Holding ApS

• Det Classenske Fideicommis (formand)

• Bimoco A/S

• Konkurrenceankenævnet (formand)

• Ejendommen Østre Gasværk (fond) (formand)

• Fonden Collegium Juris

• Ferroperm Optics A/S (formand)

•  Censorformand ved juridiske kandidatuddannelser

• Finansieringsselskabet af 1.oktober 1978 ApS

i Danmark

• Gurli og Paul Madsens Fond (direktør) • Investeringsforeningen Alm. Brand Invest (formand) • Keldmann Health Care A/S (formand)

DIREKTØR FOR VIA UNIVERSITY COLLEGE EFTEROG VIDEREUDDANNELSE

• Jeanne og Henri Nathansens mindelegat (formand) •  Kontorchef Arthur Andersson og Hustru

LOUISE GADE

Pianistinden Ellen Anderssons Legat • Lysterapi.dk A/S

Født den 15. juni 1972

• Recke Invest A/S

Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse i september 2014

• Edith Allers Mindelegat

Genvalgt i 2016 og kan herefter genvælges tre gange Anses medlemmet for uafhængigt? Ja SÆRLIGE KOMPETENCER Strategi, ledelse, politik, kommunikation, kommunale forhold, børn og unges forhold, sociale forhold, uddannelse og forskningsforhold, HR. ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER •  Nordea-fonden • Nordea Bank-fonden • TV2 Danmark A/S • NOCA (Network of Corporate Academies) • Repræsentantskabet i Hedeselskabet

66


Direktion

BIKUBENFONDENS

DIREKTION

ren

dg

ku

led

Bil

Bikubenfondens direktion består af direktør Søren Kaare-Andersen.

Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen modtager en årlig løn og pension på 2.178.332 kr., hvoraf Bikubenfondens andel udgør 2.044.099 kr. Bikubenfonden har i 2016 beskæftiget gennemsnitligt 24 fuldtidsansatte medarbejdere, heraf er i gennemsnit 14 medarbejdere tilknyttet henholdsvis projekter, Kollegiefonden Bikuben, Bikubenfoundation New York Inc. eller Høbbet A/S. Som følge af Bikubenfondens nye strategi har fonden ændret organisationsstruktur. Den ny strategi betyder desuden, at medarbejderstaben vil blive udvidet i 2017.

67

n

ale

rM

e tn ns

an eL

s. Hu es rg n e e nd e B Fo un et rs S k k e my And ds : r u oto F ha


ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SEKRETARIATET

DIREKTION

FINANS OG REGNSKAB

KOMMUNIKATION

IT

KOLLEGIER OG FONDENES HUS

KULTUROMRÅDET

SOCIALOMRÅDET

68

SVANNINGE BJERGE


Sekretariat

DIREKTION

DIREKTØR

SØREN KAAREANDERSEN

DIREKTIONSSEKRETARIAT

KOMMUNIKATION

PA OG BESTYRELSESSEKRETÆR

KOMMUNIKATIONSCHEF

IBEN HAUGAARD

CHRISTINA DIEKHÖNER

KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

MAJA BUNDGAARD HJORTH

Søren har det overordne-

Christina er desuden til-

Iben har det overordnede

Maja er ansvarlig for

de ansvar for fonden og

knyttet det sociale område

ansvar for drift og udvik-

fondens visuelle udtryk

har det personalemæs-

og er i samarbejde med

ling af fondens kommu-

og udarbejdelse af grafisk

sige ansvar for Henning,

Sine ansvarlig for udde-

nikationsindsats på alle

materiale i samarbejde

Christina, Sine, Mette,

linger og udvikling af de

medieplatforme. Iben har

med Iben.

Iben, Pia, Anne Mette og

sociale indsatser. Christina

det personalemæssige

Michael.

har også ansvar for fondens

ansvar for Maja.

arbejde med AGH.

FINANS OG REGNSKAB

FINANSDIREKTØR

REGNSKABSANSVARLIG

CONTROLLER

HENNING SKOVLUND PEDERSEN

LOTTE MATHIESEN

YING LI-WITT

Henning har ansvar for fon-

Lotte er regnskabsan-

Ying er controller og er

Lisbeth er regnskabs-

dens finansielle opgaver med

svarlig for Bikubenfon-

desuden regnskabsansvar-

ansvarlig for Høbbet A/S

særligt fokus på udvikling af

den. Desuden er hun

lig for BFI A/S, Kollegie-

og arbejder desuden

fondens fremtidige indtjening.

ansvarlig for en række

fonden og Fondenes Hus.

med mindre fondes regn-

Henning er desuden direktør

andre fondes regnskaber.

REGNSKABSMEDARBEJDER

LISBETH SKYTTE

skaber samt sekretariats-

for BFI A/S og Høbbet A/S,

opgaver.

og er ansvarlig for udvikling af naturområde og skovdrift i Svanninge Bjerge. Henning har det personalemæssige ansvar for Lotte, Ying, Lisbeth, Liss, Anders og Henrik.

69


Sekretariat

REGNSKAB

IT

KOLLEGIER OG FONDENES HUS

SEKRETARIATSMEDARBEJDER

IT-KONSULENT

EJENDOMSINSPEKTØR

RECEPTIONIST

ANNE METTE DALL

MICHAEL DAHLMANN PEDERSEN

PIA MEILVANG

Liss arbejder med beta-

Anne Mette er ansat 10

Michael er ansvarlig for

Pia arbejder i recep-

linger og er derudover

timer om ugen og har

driften i Fondenes Hus

tionen og hjælper til i

fondens arbejdsmiljø-

ansvaret for driften af

og Bikuben Kollegiet i

forbindelse med møde-

repræsentant.

ansøgningssystemet

Ørestad.

afholdelse. Pia hjælper

LISS BRESON

Fonda.

desuden med andre praktiske ting i huset.

KULTUROMRÅDET

TILRETTELÆGGER OG KOORDINATOR

CHEF / KULTUROMRÅDET

SENIOR PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDER

METTE MARCUS

PETER KIRKHOFF ERIKSEN

SIGNE BJERREGAARD BROK

Mette er ansvarlig for

Peter er ansvarlig for

Signe leder Bikubenfon-

Karina koordinerer og

strategi, udvikling og ud-

analysearbejde, mo-

dens atelierprogram og er

tilrettelægger Bikuben-

delinger på det kulturelle

nitorering og løbende

i samarbejde med Mette

fondens Reumert- og

område. Hun har særligt

evalueringer af Bikuben-

ansvarlig for uddelinger

Visionssaloner, der sæt-

fokus på udvikling af nye

fondens indsatser på

og udvikling af kulturelle

ter hhv. kunstscenen og

indsatser og samarbejds-

kulturområdet. Peter er

indsatser.

billedkunsten til debat.

relationer på det kultu-

desuden projektleder

relle område. Mette har

på Udstillingsprisen

det personalemæssige

Vision.

ansvar for Peter, Signe, Karina og Casper.

70

KARINA LYKKESBORG


Sekretariat

SOCIALOMRÅDET

STUDENTERMEDHJÆLPER

CHEF / SOCIALOMRÅDET

CHEFRÅDGIVER

SENIOR PROJEKTLEDER

SINE EGEDE

SUSANNE DAHL

MIKKEL NEDERGAARD

Casper hjælper med

Sine er ansvarlig for

Susanne har særligt fokus

Mikkel er ansvarlig for

administrationen af Fon-

strategi, udvikling og

på udvikling af det sociale

analysearbejde, mo-

da samt opfølgning på

uddelinger på det sociale

område. Susanne er des-

nitorering og løbende

bevillingsoversigter. Des-

område. Hun har særligt

uden tilknyttet direktionen

evalueringer af Bikuben-

uden er Casper kontakt-

fokus på udvikling af nye

i relation til eksterne aktivi-

fondens indsatser på det

person for henvendelser

indsatser og samarbejds-

teter og implementering af

sociale område.

på både det kulturelle og

relationer på det sociale

strategi samt kommunika-

sociale område.

område. Sine har det

tionsområdet med særligt

personalemæssige an-

fokus på udvikling og im-

svar for Susanne, Mikkel.

plementering af strategisk

Kristine, Sanne og Dorte.

kommunikation.

CASPER BIBER HARTZ

SVANNINGE BJERGE

PROJEKTLEDER OG NATURFORMIDLER

SKOVFOGED OG NATURFORMIDLER

KRISTINE LANGAGER JENSEN

SUSANNE FREDERIKSEN

Henrik hjælper til

Kristine arbejder med

Susanne arbejder

Dorte hjælper ved

med den daglige

naturformidling og

med naturformid-

daglige aktiviteter

Høbbet A/S og de

drift af Høbbet

udvikling af naturom-

ling og udvikling af

i Høbbet A/S og

tilknyttede ejen-

A/S og Svanninge

rådet og er desuden

naturområdet og er

Svanninge Bjerge og

domme i Svanninge

Bjerge.

projektleder på

desuden naturfor-

er desuden tilknyttet

indsatsen Natur til et

midler på indsatsen

indsatsen Natur til et

godt liv.

Natur til et godt liv.

godt liv.

DRIFTSLEDER

BUSHMAN

ANDERS PEDERSEN

HENRIK BERTELSEN

Anders varetager den daglige drift af

Bjerge.

71

OLDFRUE

DORTE ALGREN PEDERSEN


VÆRDIGRUNDLAGET I Bikubenfonden arbejder vi for at nyskabe muligheder for unge på kanten og aktuel kunst. Vi bestræber os på at være modige, engagerende, udfordrende og handlekraftige – både i forhold til vores hverdag i organisationen og i den løbende dialog med vores omverden. Som fond agerer vi transparente, faciliterende, holdningsbaserede og værdiskabende.

72


FUNKTIONELLE FORDELE

ci

nt

Fa en

re Tr a

od

ge

ig

ga

de

En

ns

er

pa

lit

VÆRDIER

nd

M

re

LØFTE

e

NYSKABER MULIGHEDER

t re

H

e

ol

nd

dn

be

in

ka

gs

is

ba

U

ig

rd

se

ft

df

ra

or

ek

dr

dl

en

an

de

H æ V

73


MEDARBEJDERNE I

BIKUBENFONDEN

IT-KONSULENT

CHEF / SOCIALOMRÅDET

ANNE METTE DALL

SINE EGEDE

SENIOR PROJEKTLEDER / KULTUROMRÅDET

EJENDOMSINSPEKTØR

PETER KIRKHOFF ERIKSEN

MICHAEL DAHLMANN PEDERSEN

CONTROLLER

REGNSKABSMEDARBEJDER

REGNSKABSANSVARLIG

YING LI-WITT

LISBETH SKYTTE

LOTTE MATHIESEN

PROJEKTLEDER / KULTUROMRÅDET

SIGNE BJERREGAARD BROK

74

KOMMUNIKATIONSCHEF

IBEN HAUGAARD


DIREKTØR

STUDENTERMEDHJÆLPER

SØREN KAAREANDERSEN

RECEPTIONIST OG VIKAR

SEKRETARIATSMEDARBEJDER

STINNA WINTHER

LISS BRESON

CASPER BIBER HARTZ

KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

PA OG BESTYRELSESSEKRETÆR

MAJA BUNDGAARD HJORTH

CHRISTINA DIEKHÖNER

CHEF / KULTUROMRÅDET

CHEFRÅDGIVER

METTE MARCUS

SUSANNE DAHL

TILRETTELÆGGER OG KOORDINATOR / KULTUROMRÅDET

FINANSDIREKTØR RECEPTIONIST

SENIOR PROJEKTLEDER / KULTUROMRÅDET

PIA MEILVANG

MIKKEL NEDERGAARD

KARINA LYKKESBORG

HENNING SKOVLUND PEDERSEN

75


MEDARBEJDERNE I

SVANNINGE BJERGE SKOVFOGED OG NATURFORMIDLER

BUSHMAN

SUSANNE FREDERIKSEN

HENRIK BERTELSEN

PROJEKTLEDER OG NATURFORMIDLER

DRIFTSLEDER

OLDFRUE

KRISTINE LANGAGER JENSEN

ANDERS PEDERSEN

DORTE ALGREN PEDERSEN

76


77


Anbefalinger for god fondsledelse

BAGGRUND

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk

ANBEFALING

FONDEN FØLGER

1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §22, at:

for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan og

”Formanden og den administrerende direktør repræsen-

skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende

terer fonden udadtil. Et medlem af bestyrelsen må ikke

fonds vegne og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal

uden formandens tilladelse udtale sig til medier eller

imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes

rette henvendelse til offentligheden om selskabets for-

behov og mulighed for at opnå relevant opdateret infor-

hold. Herudover kan bestyrelsen fastsætte retningslinjer

mation om fondens forhold.

for information til fondens ansatte og offentligheden om fondens forhold.” På hjemmesiden skriver fonden: I Bikubenfonden kommunikerer vi åbent om vores arbejde, så vores samarbejdspartnere – og omverden i det hele taget – kan få indsigt i og forstå fondens aktiviteter. Desuden vil vi gerne dele den viden og de erfaringer, vi får gennem vores arbejde. Nøgleordene for fondens kommunikation er at skabe debat, kendskab og transparens. Vi deltager aktivt i debatarrangementer og møder, og på kulturområdet arrangerer vi blandt andet Reumert- og Visionssaloner, der sætter emner inden for hhv. scenekunst- og billedkunstområdet til debat. http://www.bikubenfonden.dk/om-bikubenfonden Bikubenfonden fik i 2016 vedtaget en ny kommunikationsstrategi, som er offentligt tilgængelig.

78


Anbefalinger for god fondsledelse

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sik-

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §16, at:

re den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse

”Bestyrelsen fastsætter en gang årligt fondens overord-

med fondens formål og interesser mindst en gang årligt

nede strategi og uddelingspolitik med henblik på at sikre

tager stilling til fondens overordnede strategi og udde-

fondens virke i overensstemmelse med fondens formål

lingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

og interesser.” Bikubenfonden fik i 2016 godkendt en ny uddelingsstrategi, som er offentligt tilgængelig på fondens hjemmeside. http://www.bikubenfonden.dk/bikubenfondens-strategi

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer,

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §9 og

indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på

§10, at:

at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst

”Bestyrelsesmøde indkaldes med mindst en uges varsel,

mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes ar-

medmindre særlige forhold efter formandens skøn gør

bejde enkeltvis og samlet.

det nødvendigt at afholde møde med kortere varsel.” ”Formanden sørger for, at der udarbejdes dagsorden for mødet, og at den med de fornødne bilag så vidt muligt udsendes mindst en uge før mødet.” ”Formanden, og i dennes forfald næstformanden, leder møderne.”

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen — ud over for-

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §14, at:

mandshvervet — undtagelsesvis anmoder bestyrelses-

”Såfremt bestyrelsen undtagelsesvist — ud over for-

formanden om at udføre særlige driftsopgaver for den

mandshvervet — anmoder bestyrelsesformanden om at

erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelses-

udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende

beslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uaf-

fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sik-

hængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der

rer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede

bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden,

ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig

næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel di-

arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den

rektion.

øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.”

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §8, at:

fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde

”Bestyrelsen skal løbende sikre, at bestyrelsen besidder

over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der

relevant og fornøden viden og kompetence til at kunne

påhviler bestyrelsen.

udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen ved valg af kandidater til fondens bestyrelse.”

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §7, at:

eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en strukture-

”Bestyrelsen skal ved udvælgelse af kandidater til besty-

ret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og

relsen sikre en struktureret, grundig og gennemskuelig

indstilling af kandidater til bestyrelsen.

proces.”

79


Anbefalinger for god fondsledelse

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §8, at:

på baggrund af deres personlige egenskaber og kompe-

”Bestyrelsen skal løbende sikre, at bestyrelsen besidder

tencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompeten-

relevant og fornøden viden og kompetence til at kunne

cer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye

udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen ved valg af

bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for for-

kandidater til fondens bestyrelse.”

nyelse — sammenholdt med behovet for kontinuitet — og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs-

Det fremgår af fondens hjemmeside, at:

og uddelingserfaring, alder og køn.

”Udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer tager udgangspunkt i, at der skal være de fornødne kompetencer i bestyrelsen inden for ledelse, investering, erhvervsdrift, kultur og sociale forhold. Ved udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer igangsættes en grundig proces med anvendelse af ekstern uvildig assistance.”

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen,

Bestyrelsen præsenteres i årsberetning og på fondens

og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemme-

hjemmeside med samtlige anbefalede oplysninger:

side, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende

http://www.bikubenfonden.dk/bestyrelse

oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer: • den pågældendes navn og stilling, • den pågældendes alder og køn, •  dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, • medlemmets eventuelle særlige kompetencer, •  den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver, •  hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og • om medlemmet anses for uafhængigt. 2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlem-

Der er ingen sammenfald mellem medlemmer af Biku-

merne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er med-

benfondens bestyrelse og bestyrelser eller direktioner i

lemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens datter-

fondens dattervirksomheder ENKOTEC A/S og Høbbet

virksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet

A/S.

egentligt holdingselskab.

80


Anbefalinger for god fondsledelse

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens

Samtlige medlemmer af fondens bestyrelse er uafhæn-

medlemmer er uafhængige.

gige i henhold til nærværende definition.

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende: •  er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, •  inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion, •  inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, •  er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor, •  har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år, •  er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær, •  er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller •  er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden. 2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som mi-

Det fremgår af Bikubenfondens vedtægter §6, at:

nimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for

”Medlemmer af bestyrelsen vælges af bestyrelsen ved

en periode på fire år.

simpelt flertal for 2 år af gangen. (…) Alle medlemmer kan højst genvælges fire gange.”

81


Anbefalinger for god fondsledelse

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af besty-

Det fremgår af Bikubenfondens vedtægter §6, at:

relsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i

”Hertil kan bestyrelsesmedlemmerne vælges til og med

ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

det år, hvori de fylder 67 år og skal afgå senest den 1. maj det år, i hvilket de fylder 68 år.”

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalue-

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §22, at:

ringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de indi-

”Bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor

viduelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalue-

bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers

res, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

bidrag og resultater årligt evalueres, hvorefter resultatet drøftes i bestyrelsen.”

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evalue-

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §22, at:

rer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde

”Bestyrelsen fastlægger ligeledes en evalueringsproce-

og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

dure for fondens direktion, hvor direktionens arbejde og resultater én gang årligt evalueres af bestyrelsen.”

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i er-

Det fremgår af Bikubenfondens vedtægter §7, at:

hvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag,

”Det enkelte bestyrelsesmedlem kan modtage et hono-

samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes

rar fastsat af bestyrelsen. Honoraret må ikke overstige,

med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus,

hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og ar-

der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resul-

bejdets omfang.”

tater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Herudover fremgår det af fondens hjemmeside, at: ”Bikubenfondens bestyrelsesmedlemmer modtager for det løbende bestyrelsesarbejde et fast grundhonorar på 150.000 kr. Formanden modtager 3 gange grundhonoraret og næstformanden 2 gange grundhonoraret. Ingen bestyrelsesmedlemmer modtager herudover ekstra honorar.” http://www.bikubenfonden.dk/bestyrelse

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplys-

Omfanget af vederlag fremgår af årsregnskabet.

ning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forbud, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

82


Vi tror på, at det har stor betydning for samfundet at give muligheder til unge på kanten og aktuel kunst. Bikubenfonden vil sætte dagsordener på det sociale og kulturelle område – og handler, så uforløste potentialer bliver realiseret

83

xxx


BIKUBENFONDEN Otto Mønsteds Gade 5 1571 København V www.bikubenfonden.dk CVR-nr.: 13 29 06 44 BESTYRELSE: Bestyrelsesformand, Adm. direktør DFDS A/S Niels Smedegaard Næstformand, CEO og Senior Partner KPMG Thomas Hofman-Bang Professionelt bestyrelsesmedlem Anne Broeng Højesteretsdommer Jon Stokholm Advokat, Partner LETT Advokatfirma Søren Jenstrup Direktør på VIA Efter- og videreuddannelse Louise Gade DIREKTION: Søren Kaare-Andersen REVISION: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab Weidekampsgade 6 2300 København S REDAKTION: Iben Haugaard og Susanne Dahl LAY-OUT: Maja Bundgaard Hjorth BESTYRELSES- OG MEDARBEJDERFOTO: Ulrik Jantzen COPYRIGHT: Bikubenfonden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.