Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Page 1

1


Zestawienie bibliograficzne za lata 2005-2016 Tematyczne zestawienie bibliograficzne opracowano w oparciu o źródła wiedzy i informacji dostępne w zasobach zgromadzonych w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu. Zestawienie zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, książek oraz e-booków.

Artykuły z wydawnictw ciągłych 1. Autoanaliza znajomości i przestrzegania praw dziecka - kwestionariusz dla nauczyciela / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 9, s. 26 2. Choć tak mało mamy lat, też mamy swoje prawa / Mirosława Matczak, Barbara Papierz, Bogusława Rajska. - Bibliogr. // Przegląd Edukacyjny. - 2012, [nr] 5, s. 7-10 Rozważania na temat potrzeb dzieci w kontekście wychowania w duchu wartości. Krótka prezentacja przykładowych form realizacji zagadnienia praw dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz współpracy z rodzicami w zakresie respektowania praw dziecka. 3. Co każdy dyrektor i nauczyciel powinien wiedzieć o prawach dziecka // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2010, nr 12, s. 8-9 Przedszkole. 4. Co może zrobić szkoła, gdy dziecku dzieje się krzywda? / Jolanta Zozula. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2011, [nr] 5, s. 377-386 Regulacje prawne dotyczące pomocy uczniom w Polsce. 5. Czy uczniom potrzebny jest specjalny rzecznik? / Arleta Biegańska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 14-15 Rzecznik Praw Dziecka. Czy należy powołać rzecznika praw ucznia? 6. Czy w Polsce można bić dzieci? / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2009, nr 1, dod. s. 1819 Fizyczne karcenie dzieci a prawo polskie. 7. Dzieci pod ochroną prawa / Marek Michalak ; rozm. przepr. Anna Torbicka // Miesięcznik Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 6, s. 39-44 Rzecznik Praw Dziecka. 8. Dziecko - obywatel czy wykluczony? / Maria Szczepska-Pustkowska. - Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2012, nr 2, s. [8]-23 Korczakowska idea dziecięcego obywatelstwa, a doznawanie przez dzieci obywatelskiego wykluczenia. Obywatelstwo dziecięce według Korczaka. Samorządy dziecięce partycypacja dzieci w prawach politycznych.

9. Jesteśmy dziećmi - mamy swoje prawa : opis programu / Agnieszka Graczyk // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 12, s. 14-15 Opis programu wspierającego nauczycieli w zakresie rozpowszechniania wiedzy na temat praw dziecka, adresowany do uczniów szkół podstawowych. Działania realizowane przez bibliotekę szkolną.

2


10. Korczakowska idea praw dziecka / Barbara Smolińska-Theiss. - Summ. - Streszcz.. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 3/4, s. [7]-19 Geneza i rozwój Korczakowskiej idei praw dziecka, a także związek poglądów Korczaka z ustaleniami Konwencji o Prawach Dziecka. 11. Kościół gani i potępia wszelkie naruszenie godności i praw nieletnich / Benedykt XVI // Studia nad Rodziną. - 2010, nr 1/2, s. [7]-10 Apel papieża Benedykta XVI o szanowanie praw dziecka zwłaszcza w rodzinach. 12. Międzynarodowe uprowadzenia i porwania dzieci // Niebieska Linia. - 2013, nr 2, s. 29-31 Prawa rodziców w wypadku bezprawnego wywiezienia dziecka za granicę: ubiegania się o swoje prawa jako prawnych opiekunów na podstawie konwencji haskiej i możliwość zwrócenia się do Rzecznika Praw Dziecka. 13. Nadzór dyrektora nad realizacją praw dziecka w przedszkolu / Elżbieta Korczewska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2010, nr 12, s. 15-17 Normy prawne. Obowiązki dyrektora. Rola nauczyciela. Ochrona przed przemcą. Arkusz obserwacji zajęć (hospitacji problemowej). 14. Nasze prawa to ważna sprawa! // Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 5, s. 50-[57] Propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci starszych na czerwiec. Zapoznanie przedszkolaków z prawami dziecka. 15. Nauczyciel a ochrona praw dziecka / Ewa Jarosz. - (Nauczyciel we współczesnej kulturze / red. Beata Pituła). - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2013), s. [217]-230 Znaczenie, odpowiedzialność, możliwości oraz kompetencje nauczyciela jako przedstawiciela sektora edukacji w zakresie ochrony praw dziecka w kontekście ich łamania w środowisku rodzinnym. Analiza badań o charakterze sondażowym. 16. Nie krzywdź / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 44, s. 10 Jak polskie prawo radzi sobie z problemem przemocy wobec dzieci i czy skutecznie chroni najmłodszych przed naruszaniem praw dzieci. 17. Nie ma dzieci, są ludzie / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 22, s. 8 Prawa dziecka i prawa ucznia. 18. Nowe święto dziecięce / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 47, s. 9 20 Listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. 19. Okna życia : rozwój pomimo krytyki / Beata Krajewska. - Summ. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 2, s. 33-37 Historia okien życia w Polsce. Kontrowersje, spory i dyskusje na przestrzeni ostatnich lat. Okno życia jako alternatywa dla porzucenia dziecka lub pozostawienia w szpitalu. 20. Ośrodki, nie klasztory / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 34, s. 9 Nowe rozporządzenie w sprawie specjalnych ośrodków wychowawczych obligujące do 2020 roku placówki do dostosowania wymogów do rozporządzenia wchodzącego w życie z dniem 1 września 2020. 21. Prawa dziecka a dobro dziecka / Zenon Grocholewski // Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 5-9 Prawa dziecka. Historia rozwoju świadomości praw dziecka. Promocja i obrona praw dziecka ze strony Kościoła. Łamanie praw dziecka na świecie.

3


22. Prawa dziecka do nauczania i wychowania / Zdzisław Struzik. - Summ. // Studia nad Rodziną. - 2008, nr 1/2, s. [145]-167 Dane historyczne powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Prawa dziecka realizowane przez ONZ. Konwencja o Prawach Dziecka. 23. Prawa dziecka i ucznia w szkole / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 3, s. 1114 Status prawny dziecka i ucznia w przepisach międzynarodowych, państwowych i szkolnych. 24. Prawa dziecka jako prawa człowieka / Maja Szymczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 9, s. 26-28 Postrzeganie dziecka na przestrzeni wieków. Międzynarodowa ochrona praw dziecka. 25. Prawa dziecka w myśli Korczakowskiej a współczesna pedagogika / Małgorzata Rosin. Bibliogr. // Przegląd Edukacyjny. - 2012, [nr] 5, s. 2-7 Prawa człowieka a prawa dziecka. Prawa dziecka w koncepcji Janusza Korczaka oraz ich zestawienie ze współczesnymi koncepcjami pedagogicznymi oraz dokumentami międzynarodowymi. 26. Prawa dziecka w przedszkolu : sprawdź czy je respektujesz / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 9, s. 4-9 Geneza Konwencji praw dziecka, obowiązujące dokumenty dotyczące praw dziecka. Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu, rola nauczyciela w ich przestrzeganiu i respektowaniu zarówno w placówce jak i poza nią. 27. Prawa dziecka w świetle Konwencji o prawach dziecka / Remigiusz Krajewski. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 3, s. 16-18 28. Prawna ochrona wartości dziecka i dzieciństwa / Anna Nowak. - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 1 (2010), s. [119]-126 Możliwości prawa polskiego zmierzające do poprawy jakości dzieciństwa. 29. Prawo dzieci do wiedzy o ich prawach wpisane w proces edukacji / Beata Krajewska // Nowa Szkoła. - 2015, nr 4, s. 8-14 Świadomość praw dziecka (po stronie dzieci i dorosłych) jako czynnik sprzyjający ich respektowaniu. Standardy prawne edukacji dzieci o ich prawach. 30. Prawo dziecka do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny / Karolina Borkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 4, s. 45-50 Badania dotyczące pozycji dziecka w postępowaniu sądowym - dowody na wysłuchanie dziecka, zapoznania się z jego opinią, czy poinformowania o zaistniałej sytuacji. 31. Prawo dziecka do zdrowia / Genowefa Pańtak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 1, s. 52-54 Międzynarodowa konferencja na temat problematyki prawa dziecka do zdrowia rozumianego w szerokim znaczeniu jako dobrostanu fizycznego, psychicznego, moralnego i społecznego. 32. Problematyka ochrony praw dziecka w konwencjach Rady Europy / Klaudia Cenda-Cwer. Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 5/6, s. 71-88

4


33. Realizacja prawa dziecka do wychowania się w rodzinie w Polsce / Jolanta Zozula. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 4, s. 298-307 Przedstawiono akty prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej dotyczące praw dziecka, a w szczególności prawa do wychowania się w rodzinie. 34. Świadomość praw dziecka wśród dzieci i ich rodziców - edukacyjne wyzwanie nauczycieli wczesnej edukacji? / Maria Sobieszczyk // Nowa Szkoła. - 2015, nr 4, s. 15-22 Znani pedagodzy a obrona praw dziecka. Przegląd ustaw regulujących prawa dziecka (od 1804 r.). Edukacja o prawach dziecka we współczesnym przedszkolu. Analiza badań pilotażowych świadomości rodziców i ich sześcioletnich dzieci na temat korzystania z praw i ich postrzegania wśród dzieci. 35. W obronie praw dziecka do życia i rozwoju / Regina Pawłowska // Wychowawca. - 2013, nr 3, s. 5-6 Trzy obszary praw dziecka do życia i rozwoju. 36. Wszystkie dziecięce sprawy / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 24, s. 7 Sytuacja dzieci w Polsce. 37. Zadania szkoły w zakresie ochrony praw dziecka / Krystyna Grad // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 56-58 38. Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 39, s. 49-[53] Regulacje prawne. Czym są kary cielesne wobec dzieci. Dlaczego należy przeciwdziałać stosowaniu kar cielesnych wobec dzieci. 39. Zakres praw rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami / Helena Babiuch. - Summ. - Bibliogr. // Zeszyty Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. - 2014, nr 13, s. [7]-17 Analiza zakresu praw rodziców ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania autonomii dziecka oraz wskazanie zalecanych zasad kształtowania właściwych relacji pozwalających na bezkolizyjne stosowanie praw zarówno rodziców, jak i dzieci poddanych władzy rodzicielskiej. 40. Znane i nieznane prawa dziecka w przedszkolu / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2010, nr 12, s. 4-7 Historia praw dziecka. Istota praw dziecka w kontekście praw człowieka. Ochrona praw dziecka w zakresie nauki.

5


Wydawnictwa zwarte

1. Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka / [oprac. Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2015. - 446 s. : il. ; 21 cm. Niniejsza publikacja zawiera informacje o działalności Rzecznika na rzecz ochrony praw dziecka do: życia i ochrony zdrowia, wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych, nauki oraz ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. W 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka przystąpił do prawie 50 tys. spraw. W Informacji zawarto wykaz wystąpień generalnych RPD wraz z uzasadnieniem oraz wybranych spraw indywidualnych. Publikacja przedstawia również udział Rzecznika w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Znalazło się w niej także miejsce na prezentację inicjatyw upowszechniających prawa dziecka w Polsce (m. in. kampanie społeczne, konferencje) oraz wyniki badań przeprowadzanych na zlecenie Rzecznika (dotyczące m.in. postaw społecznych wobec przemocy w wychowaniu dzieci czy aktywności nastolatków w Internecie). Wersja online

2. Jak kochać dziecko : dziecko w rodzinie / Janusz Korczak. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2012. - 171, [1] s. : il. ; 22 cm. Książka autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika Praw Dziecka. Jest to pierwsza z czterech części eseju o wychowaniu „Jak kochać dziecko”. Stanowi przemyślenia, jakie Korczak spisał podczas pobytu na frontach I wojny światowej, gdzie pracował jako lekarz. W swoim eseju pisze o rzeczach podstawowych: rodzeniu dzieci, wychowaniu ich i mądrej miłości. Uczy takiego patrzenia na dziecko, by dostrzec i zrozumieć jego potrzeby. Źródło adnotacji Wersja online

6


3. Kocham. Nie biję? : przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym / Anna Siejak. - Stan prawny: wrzesień 2013. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. - 180 s. : il. ; 22 cm. Książka uzupełnia serię wydawniczą „Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka”, która promuje i udostępnia wartościowe prace teoretyczne i empiryczne poruszające kwestie praw dziecka. Jest publikacją pracy magisterskiej autorstwa Anny Siejak, laureatki V edycji, ogłoszonego w 2014 roku konkursu Rzecznika praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problematyki praw dziecka. Autorka analizuje problem przemocy wobec dzieci w polskiej przestrzeni publicznej. Ukazuje długą historię krzywdzenia – stosunek do dzieci w perspektywie historycznej (rozdz. 1), przemoc wobec dzieci jako problem społeczny (rozdz. 2), problem krzywdzenia dzieci w Polsce – rozmiary i społeczne postrzeganie zjawiska (rozdz. 3) ; problem przemocy wobec dzieci w reklamie społecznej (rozdz. 4) ; problem przemocy wobec dzieci w debatach parlamentarnych (rozdz. 5). Autorka przedstawia jak przemoc wobec dzieci jest prezentowana w kampaniach i reklamach społecznych, wskazuje na dyskurs parlamentarny, który miał miejsce w trakcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu w rodzinie, wprowadzającej zakaz kar cielesnych. Niniejsze analizy mogą posłużyć do poprawy działań na rzecz ograniczania problemu przemocy wobec dzieci.

4. Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym / [Joanna LuberadzkaGruca, Edyta Wojtasińska, Jolanta Zmarzlik]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, [2014]. - 48 s. : il. kolor. ; 30 cm. Publikacja autorstwa Joanny Luberadzkiej–Grucy, Edyty Wojtasińskiej i Jolanty Zmarzlik wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. To kompendium dobrej praktyki rodzicielstwa zastępczego. Przybliżając istotne zagadnienia, ukazuje praktyczny wymiar przyjmowania dziecka do rodziny oraz podaje propozycje rozwiązania wielu pojawiających się problemów. Wersja online

7


5. Konwencja o prawach dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze) / redakcja naukowa S. L. Stadniczeńko. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. 448 s. ; 23 cm. Publikacja pod redakcją naukową prof. Stanisława L. Stadniczeńki, to kolejna książka podejmująca tematykę ochrony praw dziecka, wydana w ramach Biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Wersja online

6. Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym / Marta Prucnal. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, cop. 2013. - 305 s. ; 22 cm. Publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorką jest Marta Prucnal (laureatka głównej nagrody konkursu RPD na najlepszą pracę doktorską). Publikacja zawiera przegląd międzynarodowych aktów prawnych, które chronią dziecko w sytuacji konfliktu zbrojnego. Wersja online

7. Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych / Małgorzata AndrzejczakŚwiątek ; Opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. - Stan prawny: wrzesień 2013. Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. - 264 s. ; 22 cm. Książka ukazała się w ramach serii „Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka” i wyróżniona została w konkursie Rzecznika na najlepszą pracę doktorską dotyczącą praw dziecka. Praca stanowi cenne źródło wiedzy o ochronie praw dziecka. Autorka daje pod rozwagę podmiotom zajmującymi się prawami dziecka pytanie, czy prawa dziecka mogą podlegać derogacji, czy mogą być zawieszone w warunkach konfliktów zbrojnych i w sytuacjach nadzwyczajnych. Dokonuje analizy ustawodawstwa światowego i europejskiego w tym zakresie oraz uszczegółowionych analiz sytuacji w perspektywie określonych struktur krajowych i międzynarodowych. Nie ma wątpliwości, że wszystkie dzieci – bez względu na to, czy są ofiarami kataklizmów, bezdomności, czy są „dziećmi w drodze” - wymagają skuteczniejszej niż zwykle ochrony ich praw.

8


8. Ochrona przesłuchiwanych dzieci / Kamila Chmielewska. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, cop. 2013. - 187 s. : il. ; 22 cm. Publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorką jest Kamila Chmielewska (laureatka I nagrody konkursu RPD na najlepszą pracę magisterską). Praca zawiera analizę dobrych praktyk przesłuchiwania dzieci w Polsce i w innych krajach oraz przedstawia wybrane działania na rzecz dzieci podejmowane przez organizacje pozarządowe. Wersja online

9. Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego / Marzena Czaja ; [opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. -Stan prawny: wrzesień 2013. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. - 106 s. : il. ; 22 cm. Publikacją Marzeny Czai, która została wyróżniona w V edycji konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską z dziedziny praw dziecka. Publikacja przekrojowo i kompleksowo ujmuje stan prawny – zarówno międzynarodowe standardy ochrony praw dziecka, jak i porządek krajowy – służący ochronie praw dziecka. Książka pokazuje też drogę dostosowania polskiego systemu prawnego do wymogów Unii Europejskiej. Celem pracy jest przedstawienie osobowości dziecka oraz możliwości udzielenia mu pomocy i ochrony prawnej, ponadto – wykazanie negatywnych skutków, jakie dla jego rozwoju mają rażące naruszenia prawa i inne zagrożenia, wraz ze sposobem zapobiegania im. Inspiracją do napisania pracy było doświadczenie sytuacji, w której władze utrudniały uzdolnionym dzieciom rozwój zgodnie z ich talentem muzycznym, a także uniemożliwiały rodzicom korzystanie z prawa do ukierunkowania dzieci zgodnie z ich dobrem i predyspozycjami oraz interesem społecznym. Źródło adnotacji

10. Podnoszenie poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat OPCP : protokół fakultatywny do konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury rozpoznawania skarg/zawiadomień. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2014. - 38 s. : il. kolor. ; 17x25 cm

Wersja online

9


11. Prawa dziecka : dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych / zbiór i opracowanie Paweł J. Jaros, Marek Michalak. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, cop. 2015. - 800 s. ; 22 cm. Zbiór zawiera głównie deklaracje i umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę, przyjęte w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wśród nich znajdują się te najważniejsze – Deklaracja Pra Dziecka i Konwencja o prawach dziecka. Publikacja obejmuje również dokumenty o tak żywotnym znaczeniu jak: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych czy Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, które stanowią fundament praw człowieka, a tym samym pozostają w ścisłym związku z tematyką praw dziecka. Źródło adnotacji Wersja online

12. Prawa dziecka : dokumenty Rady Europy / zbiór i oprac. Paweł J. Jaros. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, cop. 2013. - 984 s. : err. ; 22 cm. Publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorem zbioru i opracowania jest dr Paweł Jaros. Publikacja zawiera kompletny zbiór zarówno ratyfikowanych, jak i podpisanych, ale jeszcze nieratyfikowanych przez Polskę konwencji Rady Europy z zakresu ochrony praw dziecka. Obejmuje ona także najobszerniejszy jak dotąd na polskim rynku wydawniczym wybór zaleceń i innych aktów prawnych wydanych przez organy Rady Europy: Komitet Ministrów Rady Europy i Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Źródło adnotacji Wersja online

13. Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne / Małgorzata Kozak. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. - 219 s. : il. ; 22 cm. Publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorką jest Małgorzata Kozak (laureatka głównej nagrody konkursu RPD na najlepszą pracę doktorską). Publikacja precyzuje termin „prawo dziecka do edukacji”, wyjaśnia jego sens i tłumaczy znaczenie proklamowania w aktach prawnych edukacji jako podstawowego prawa dziecka.

10


14. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2012. - 42, [2] s. : il. ; 22 cm. Książka autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika Praw Dziecka. Zawiera deklarację praw dziecka – w tym najważniejsze prawo dziecka, prawo do szacunku. Ta cienka książeczka powstawała w ciągu wielu lat niestrudzonej pracy pedagogicznej i wychowawczej Starego Doktora. Korczak żąda w niej dla dziecka nie tylko prawa do szacunku, ale także prawa do jego niewiedzy, do pracy poznania czy własnego budżetu. Uczy nas, dorosłych, jak postępować z młodym człowiekiem, jak go wychować ale przede wszystkim, jak szanować jego prawa i uczyć go szacunku dla innych. Źródło adnotacji Wersja online

15. Prawo rodzinne / Katarzyna Tryniszewska. - Stan prawny na 9 grudnia 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 284 s. ; 21 cm. Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych i pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą znaleźć rozwiązania w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy. W dziesiątej książce z tej serii zawarto komentarz do przepisów prawa rodzinnego, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w praktyce pytania w zakresie omawianej dziedziny prawa, wzory pism procesowych i zbiór przepisów prawa rodzinnego. Struktura publikacji pozwala na prześledzenie problematyki prawa rodzinnego począwszy od ustalenia pochodzenia dziecka poprzez aspekty władzy rodzicielskiej, przysposobienia, alimentów oraz kontaktów z dzieckiem. W pracy uwzględniono również problematykę pieczy zastępczej i przymusowego odebrania dziecka od osoby nieuprawnionej. Książka zawiera ponadto opis procedur sądowych z zakresu prawa rodzinnego. Źródło adnotacji Spis treści

11


16. Przemoc w wychowaniu : między prawnym zakazem a społeczną akceptacją : monitoring Rzecznika Praw Dziecka / Ewa Jarosz ; [recenzja naukowa Barbara Smolińska-Theiss, Krystyna Marzec-Holka]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. - 152 s. : il. ; 28 cm. Raport w szczegółowy sposób rozwija problem przemocy w wychowaniu. Od wielowiekowej kontestacji bicia dzieci przechodzi do aktualnego dyskursu o zakazie stosowania kar fizycznych. Autorka, prof. Ewa Jarosz z Uniwersytetu Śląskiego, analizuje rozmiary przemocy, ale przede wszystkim przedstawia wnioski i rekomendacje, jak jej przeciwdziałać. Publikacja zawiera podstawowe kierunki argumentacji i działań zmierzających do obniżenia aprobaty dla przemocy oraz podnoszenia gotowości do reagowania na przemoc. W trafny sposób zwraca uwagę na potrzebę kształtowania podstawy wspólnej odpowiedzialności za dobro dzieci oraz na świadomość znaczenia indywidualnego udziału każdego obywatela w tej trosce. Źródło adnotacji Wersja online

17. Rzecznik Praw Dziecka w Polsce : ukształtowanie Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego, komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka / Paweł J. Jaros ; Rzecznik Praw Dziecka. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. - 206 s. ; 20 cm. Książka opisuje proces kształtowania się instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego oraz komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Wersja online

12


Zawartość katalogu e-book Libra

1. Między wykluczeniem a integracją - realizacja praw dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny: Analiza socjologiczna / Grażyna Mikołajczyk-Lerman - Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013. Podjęty w pracy problem stanowi diagnozę sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin głównie w kontekście funkcjonowania społecznego oraz możliwości realizacji uprawnień gwarantowanych w konwencjach międzynarodowych ratyfikowanych przez polski rząd. Książka obejmuje dogłębną wielodyscyplinarną i wielokontekstową analizę takich podstawowych pojęć, jak niepełnosprawność, wykluczenie, co podkreśla naukowy charakter recenzowanego opracowania. Ponadto Autorka przedstawiła różne koncepcje z uwzględnieniem dynamiki zmian w ich rozumieniu i interpretacjach. Szczególnie cennym i nowatorskim podejściem do prezentacji problematyki pracy i dalszej operacjonalizacji problemów badawczych jest szczegółowa prezentacja wszystkich międzynarodowych, europejskich i krajowych konwencji, a także innych aktów prawnych o charakterze ogólnym i szczegółowym obejmujących prawa dzieci niepełnosprawnych i zobowiązania poszczególnych krajów (na różnych poziomach administracji) do ich przestrzegania. http://libra.ibuk.pl/book/108495

2. Prawo dziecka do zdrowia / Jadwiga Bińczycka - Kraków Oficyna Wydawnicza IMPULS 2007. Książka stanowi pokłosie Konferencji „Prawo dziecka do zdrowia”, którą w 2005 roku zorganizowało Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Celem konferencji, a także książki jest przedstawienie sytuacji dzieci i młodzieży we współczesnym świecie, ich prawa do zdrowia, warunków i stopnia przestrzegania tego prawa. Zdrowie traktowane jest - zgodnie z definicją WHO – jako dobrostan fizyczny, psychiczny, moralny i społeczny. Według Janusza Korczaka zdrowie to nie tylko dobra kondycja fizyczna, ale również radość z bycia kochaną i szanowaną istotą, to poczucie bezpieczeństwa w świecie jasnych reguł moralnych, w świecie sprawiedliwości społecznej... http://libra.ibuk.pl/book/861

13


3. Szanować - słuchać - wspierać – chronić: prawa dzieci w rodzinie, szkole, społeczeństwie / red. Beata Dyrda, Ewa Jarosz - Katowice Uniwersytet Śląski 2014. Prezentowana praca jest zbiorem kilkunastu tekstów analizujących sytuację oraz warunki realizowania praw dziecka, w dużej części poprzez odniesienie do kontekstu polskiego. Poszczególni autorzy podejmują refleksję praw dziecka w perspektywie bądź to jego funkcjonowania w różnych środowiskach wychowawczych, bądź ze względu na posiadane przez siebie specyficzne cechy. Wśród tematów znalazły się więc analizy i refleksje dotyczące implementacji praw dziecka w rzeczywistość społeczną jako taką, w rzeczywistość rodziny, szkoły, oraz prezentacje praw dziecka w kontekście jego niepełnosprawności, stanu zdrowia (choroby) oraz uzdolnień i samorealizacji. Książka adresowana jest do pedagogów, prawników, przedstawicieli administracji państwowej i lokalnej zainteresowanych lub działających w obszarze edukacji i polityki społecznej. Zdecydowanie powinna też zainteresować studentów różnych kierunków i specjalności nauk społecznych i prawa. Książka jest też w założeniu przyczynkiem do zdynamizowania dyskursu nad prawami dziecka i ich przestrzeganiem, podejmowanego przez środowiska polskich badaczy stale z niewystarczającą intensywnością.

http://libra.ibuk.pl/book/127884

14


15


16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.