Page 1

Lectores Expertos (12 a 14 anos) A verda dei ra his to ri a do pi rata xocas Mila gro s Oya M artín ez Ed. Ir in d o.

A C asa da Lu z Xabie r. P. Doc a mpo Ed. Xe rais

A biblioteca escolar do ceip pino de val, quere desexarvos un ano ma is, Un bo na dal e un próspero pr spero aninovo!! aninovo

GUIA DE LECTURA DO NA DAL

Adultos El tiempo en tre co stu ras Maria Du eñ a s TH n ov ela

O l ápi z carpentei ro Man u el Riv as Ed. Xe rais

BIBLIOTECA ESCOLAR Pino de Val (Mazaricos) Pódedes consultar máis información no noso blogue: http://www.bibliotecapinodeval.blogspot.com/


Prelectores (0 a 6 anos) Os Bo lechas f es texan o n a dal Pepe Ca rrei ro Ed. A n osa Terr a

Primeiros Lectores (6 a 8 anos)

Lectores Autonomos (9 a 11 anos)

M il u

Du as vá go as por máqu in a

Man u el Riv as e A itan a Car rasc o Ed. k alan d rak a

Fin a Casa ld err ey Ed. Xe rais

Un a gasallo dif erente

O embi go de X an ecas

Fin a Casa ld err ey OQO Edito ra

Ramón A ra gu és Ed. OQO

A arañ a e mai s eu

A ven dedora de mi stos

Fran A lon s o e Man u el G. Vic en te Ed. k alan d rak a

Mª D olo re s Her mid a Ed. k alan d rak a

Co lección Tea Stil ton Ger ón imo Stilt on Ed. Destin o

No ite de Reis en Kal pan kalá

M anu al ida des en 5 paso s. Navi da d

Xos é A . Perozo Ed. Ev ere st OQO Edito ra

F on chi to y l a lu na Mari o Va rga s L los a Ed. A lf agu ar a

A n n a LLimo s Ed. Par ra món

Spo t´s F i rs t C hri stmas (in glés) Eric Hill Ed. Pen gu in Book s

Ju an Ramó n Ji men ez y los niñ os

No Cu bil da Lú a

Lo la Gon zá lez Ed. Ev ere st

(Poe sía) Xoan Neira e J u an Darién Bahía Edic ión s

Co lección P lay ti me acti vi ti es (in glés) Ray Gibs on Ed. Us born e

Mac mi llan c hild ren 's read ers Pau l Shipton Ed. Mac mi ll an

GUIA NADAL 2010 2011  

guia lectura do nadal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you