La bibliografia en els treballs

Page 1

Com citar bibliografia

LA BIBLIOGRAFIA EN ELS TREBALLS En el moment de realitzar un treball, el primer que hem de fer és cercar informació del tema que anam a estudiar... Són les nostres FONTS D'INFORMACIÓ. Les idees que copiam o reinterpretam d'aquestes fonts d'informació s'han de citar, perquè aquestes idees NO SÓN NOSTRES: cal citar els seus autors o autores. Aquestes fonts d'informació s'han de citar en dos llocs:

D'una manera molt breu en el text del treball. Qui diu el que tu estàs exposant?

Exemples: •

Si tu ho resumeixes (reinterpretes):

(...) Segons la Universitat Oberta de Catalunya, si es coneix el nom de l'autor o autora es posa complet -Nogué, Neus (1998)- , i en cas contrari es deixa com queda reflectit en el document -Ausubel, D. P.; Sullivan, E. V.- (...). •

Si ho poses de manera literal, has de respectar la llengua original i posar el text entre cometes:

Per a García Márquez (2014, p.13) "la tierra es redonda como una naranja" i per tant a la seva prestigiosa novel·la...

D'una manera més específica al final del document, en un apartat adreçat a aquesta qüestió: és l'apartat de bibliografia.

Exemple: •

Universitat Oberta de Catalunya (2014). Referències bibliogràfiques. Recuperat 3 setembre 2014, des de http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/convencions/referencies_bib.html

García Márquez, Gabriel (2014). Cien años de soledad (5a ed). Barcelona: Penguin Random House.

Com es citen les fonts d'informació al final del treball... Llibres...........................................................................................................................2 Capítols o parts d'un llibre...............................................................................................3 Articles de revista...........................................................................................................4 Articles de revista electrònica..........................................................................................5 Com citar articles de diari................................................................................................6 Articles de diari electrònic...............................................................................................7 Pàgines web..................................................................................................................7 Llibre electrònic..............................................................................................................7 Vídeos del youtube.........................................................................................................8 Apunts moodle...............................................................................................................8

1/12 DC080204-0


Com citar bibliografia

Llibres La referència d’un llibre ha d’incloure les següents dades obligatòriament:

Nom de l’autor o autors

1r i 2n d'ESO

Títol complet

+ Subtítol

3r i 4t d'ESO

Any de publicació

+ Lloc de publicació

Batxillerat

Editorial

1 autor Cognom, Nom (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat: Editorial. Garriga, Pilar (2008). Un estiu a Borneo (11a ed.). Barcelona: Barcanova

Fins a 3 autors Cognom, Nom, Cognom, N. i Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat: Editorial. Pujol, J. M. i Solà, J. (1995). Ortotipografia: Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic (3a ed.). Barcelona: Columna.

Autors corporatius Nom de la institució o organisme. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat: Editorial. American Psychological Association. (1998). Publication manual of the APA (4th ed.). Washington: APA.

Sense autor conegut Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). (any). Ciutat: Editorial. Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

2/12 DC080204-0


Com citar bibliografia

Capítols o parts d'un llibre

Nom de l’autor del capítol

1r i 2n d'ESO

Títol del capítol

+ Títol del llibre Nom de l’autor del llibre

3r i 4t d'ESO

Any de publicació Editorial

+ Lloc de publicació

Batxillerat

Situació de l'article en l'obra (pàgina inicial i final del capítol)

Cognom, N. autor capítol (any). Títol capítol: Subtítol. Dins Nom Cognom editor literari del llibre (ed.), Títol llibre en cursiva: Subtítol (# ed., p. # primera pàgina capítol-# última pàgina capítol). Ciutat: Editorial . Kisch, H. (1986). La industria textil en Silesia y Renania: Un estudio comparativo de sus procesos de industrialización. Dins P. Kriedte (ed.), Industrialización antes de la industrialización (2a ed., p. 266-298). Barcelona: Crítica.

3/12 DC080204-0


Com citar bibliografia

Articles de revista Nom de l’autor de l’article

1r i 2n d'ESO

Títol de l’article

+ Títol de la revista

3r i 4t d'ESO

Any de publicació

+ Volum Número

Batxillerat

Pàgines (pàgina inicial i final del capítol)

Cognom, N. (any). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista en cursiva: Subtítol, # volum (# del número), # primera pàgina de l’article-# última pàgina de l’article. Heery, M. (1998, juliol/desembre). Organització biblioteconomia i documentació, 23, 8-15.

de

la

biblioteca:

Repàs

d’estructures.

Ítem:

Revista

Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin, 126, 910-924.

4/12 DC080204-0

de


Com citar bibliografia

Articles de revista electrònica

Nom de l’autor de l’article

1r i 2n d'ESO

Títol de l’article

+ Títol de la revista

3r i 4t d'ESO

Any de publicació

+ Volum Número

Batxillerat

Pàgines (pàgina inicial i final del capítol) Data consulta i adreça URL

Cognoms, N. de l’autor, i Cognoms, N. de l’autor. (any revista). Títol article: Subtítol. Títol revista en cursiva: Subtítol, # volum (# del número), # primera pàgina article-# última pàgina article. Recuperat data de consulta, a adreça URL

Bustelo Ruesta, C., i García-Morales Huidobro, E. (2000). La consultoría en organización de la información. El profesional de la información, 9(9), 4-10. Recuperat 12 desembre 2000, a http://publishersnet.swets.nl/direct/issue? title=2246163 Si la cita acaba amb una adreça d’Internet, no poseu punt al final.

5/12 DC080204-0


Com citar bibliografia

Com citar articles de diari

Nom de l’autor de l’article

1r i 2n d'ESO

Títol de l’article Nom del diari

+ 3r i 4t d'ESO i Batxillerat

Data i any de publicació Pàgina

Cognom, N. (data de publicació). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol del diari: Subtítol, p. #. Montero, R. (18 gener 2011). Occidente. El País, p. 54. Mayer, C.E. (7 gener 2005). Group takes aim at junk-food marketing. The Washington Post, p. E2.

6/12 DC080204-0


Com citar bibliografia

Articles de diari electrònic

Nom de l’autor de l’article

1r i 2n d'ESO

Títol de l’article Nom del diari

+ Data i any de publicació

3r i 4t d'ESO

Pàgina

+ Batxillerat

Data consulta i adreça URL

Cognom, N. (data de publicació). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol del diari: Subtítol. Recuperat data de consulta, a url García Martínez, Ch. (17 gener 2011). La catarsis del gran maldito del jazz. El País. Recuperat 18 gener 2011, a http://www.elpais.com/articulo/cultura/catarsis/gran/maldito/jazz/elpepucul/20110117elpepicul_2/T es Si la cita acaba amb una adreça url, no poseu punt al final.

7/12 DC080204-0


Com citar bibliografia

Pàgines web

Títol de la web

1r i 2n d'ESO

Data consulta i adreça URL

+ Nom de l’autor de l’article

3r i 4t d'ESO i Batxillerat

Data i any actualització

de

l'última

Autor. (any última actualització). Títol en cursiva. Recuperat data de consulta, des de adreça URL Modern Language Association. (2003). MLA Style. Recuperat 30 abril 2004, des de http://www.mla.org/style Si la cita acaba amb una adreça d’Internet, no poseu punt al final.

8/12 DC080204-0


Com citar bibliografia

Llibre electrònic

Títol

1r i 2n d'ESO

Nom de l’autor

+ Any

3r i 4t d'ESO

Editorial

+ Batxillerat

Doi o Recuperat consulta,a url

data

de

Amb doi Cognom, N. (any). Títol: Subtítol. (# ed.). doi Schiraldi, G.R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth. doi:10.1036/10071393722

Amb url Cognom, N. (any). Títol: Subtítol. (# ed.). Recuperat data de consulta, a url Russell, B. (1921). The analysis of mind. Recuperat 17 gener 2011, a http://www.gutenberg.org/ebooks/2529

En les cites acabades en DOI o URL no poseu punt al final

9/12 DC080204-0


Com citar bibliografia

Vídeos del youtube Títol

1r i 2n d'ESO

Nom de l’autor

+ Nom de l’autor de l’article

3r i 4t d'ESO i Batxillerat

Data i any actualització

de

l'última

Cognom, N. (any, mes dia). Títol del vídeo en cursiva [vídeo]. Recuperat mes dia, any, des de url. Universitat de Girona. Biblioteca (2011, octubre).Com funciona el PUC[vídeo]. Recuperat desembre 12, 2011, des de http://youtu.be/Q7LjZ_JpITU.

10/12 DC080204-0


Com citar bibliografia

Apunts moodle Títol dels apunts

1r i 2n d'ESO

Nom de l’autor

+ 3r i 4t d'ESO i Batxillerat

Data Apunts procedents de

Cognom emissor, N. (data apunts). Títol apunts: Subtítol. Inédit. Apunts procedents de l'arxiu electrònic. Blanco Villaseñor, A. (1984). Interpretación de la normativa APA acerca de las referencias bibliográficas. Manuscrit inèdit. Apunts procedents de UdGMoodle.

11/12 DC080204-0


Com citar bibliografia

Obres d'Art

Nom de l'artista

1r i 2n d'ESO

Obra

+ Any

3r i 4t d'ESO i Batxillerat

Tècnica Mesures Lloc

Nom de l'artista. Títol de l'obra, any. Tècnica, mesures. Lloc . Emil Nolde. Sol tropical, 1914. Oli sobre tela, 71x104,5 cm. Seebüll, Fundació Nolde.

12/12 DC080204-0


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.