Page 1

! !"

#

$$$

! %

!

&


! "# '

$ % % &'

) + / 0 2#

( * - . ( 1 3 4

,' . ,

. 5

5 " 4

) 0

67 , 8

'# '

) 9

#

#

.2

& 4 . # :( 4 )/ . ; '( < '! # 4 1 ( # . ( .2 ! & ) = ' ' 2 " # $ %& # $ '& (

9 " #

.

' >

4 )

!( " ' . ? # @' .

(

" , #

4

4 . ; ! < '! . " ' " ) A . # '0 # . . ))) !( 0 1 # ' 4 ( . . ( # '( )

B .2 4 ' ' CC+ )

( (

D

4

'5

' (

' # 3 ' '

, E )

B' . B( (

Egosurfing  

Guia de lectura de la novel·la de Llucia Ramis: "Egosurfing", que hem llegit al Club de lectura de la BCA.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you