Novo cinema galego. Autores

Page 1

NOVO CINEMA GALEGO AUTORES CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA 28 de abril, 5,19 e 26 de maio e 9 e 16 xuño de 2011

Peque Varela: 1977, 2007

O éxito do filme Todos vós sodes capitáns na Quincena de Realizadores de Cannes 2010, co seu director, o galego Oliver Laxe, convertido no único representante español no festival, puxo de manifesto a existencia dunha nova xeración de creadores cinematográficos no noso país. As obras máis interesantes, as que teñen maior repercusión fóra de Galicia, están feitas á marxe da industria por un grupo heteroxéneo de autores novos, con intereses e actitudes moi diversas, mais con certos puntos comúns que autorizan a pensar en termos xeracionais. Autores que rachan cunha liña continuísta empeñada en seguir fórmulas industriais que hai anos que se demostraron caducas, non xa no que atinxe aos seus méritos artísticos senón tamén no que se refire á súa viabilidade financeira nun momento de cambio de paradigma coma o que estamos a vivir.

El éxito de la película Todos vosotros sois capitanes en la Quincena de Realizadores de Cannes 2010, con su director, el gallego Oliver Laxe, convertido en el único representante español en el festival, ha puesto de manifiesto la existencia de una nueva generación de creadores cinematográficos en nuestro país. Las obras más interesantes, las que tienen mayor repercusión fuera de Galicia, están hechas al margen de la industria por un grupo, heterogéneo de autores jóvenes, con intereses y actitudes muy diversas pero con ciertos puntos comunes que autorizan a pensar en términos generacionales. Autores que rompen con una línea continuista empeñada en seguir fórmulas industriales que hace años que se demostraron caducas, no ya en lo que atañe a sus méritos artísticos sino también en lo que se refiere a su viabilidad financiera en un momento de cambio de paradigma como el que estamos viviendo hoy.

A etiqueta “novo cinema galego”, tan provocadora como eficaz, foi cobrando peso ao longo dos últimos meses, mais... que hai de novo nese novo cinema? A asunción de riscos, a certeza de que non hai máis límites para facer arte que os do talento que cada un teña, a vontade de participar nos mesmos debates estéticos e argumentais que sacoden o cinema no resto do planeta.

La etiqueta “novo cinema galego”, tan provocadora como eficaz, ha ido cobrando peso a lo largo de los últimos meses, pero... ¿qué hay de nuevo en ese nuevo cine? La asunción de riesgos, la certeza de que no hay más límites para hacer arte que los del talento que cada uno tenga, la voluntad de participar en los mismos debates estéticos y argumentales que sacuden el cine en el resto del planeta.

Por primeira vez temos un cinema que non chega tarde, que se suma ás tendencias e correntes creativas en tempo presente. Tamén hai críticos, polo xeral fóra dos grandes medios, e mesmo entidades culturais, que perciben estes movementos como unha oportunidade que non hai que perder.

Por primera vez tenemos un cine que no llega tarde, que se suma a las tendencias y corrientes creativas en tiempo presente. También hay críticos, en general fuera de los grandes medios, e incluso entidades culturales, que perciben estos movimientos como una oportunidad que ho hay que perder.

Estas xornadas, dedicadas aos novos creadores cinematográficos galegos, constarán de 6 sesións que terán lugar ás 19:30 h no auditorio do CGAC. Cada unha delas será presentada por un dos comisarios do ciclo e contará coa presenza do director correspondente. Ao finalizar a proxección de cada filme abrirase un coloquio cos asistentes.

Estas jornadas, dedicadas a los nuevos creadores cinematográficos gallegos, constarán de 6 sesiones que tendrán lugar a las 19:30 h en el auditorio del CGAC. Cada una de ellas será presentada por uno de los comisarios del ciclo y contará con la presencia del director correspondiente. Al finalizar la proyección de cada film se abrirá un coloquio con los asistentes.


PROGRAMA

PROGRAMA

28 DE ABRIL

28 DE ABRIL

Sesión 1. Peque Varela

Sesión 1. Peque Varela

Gear (2004, 1 min)

Gear (2004, 1 min)

Phace (2005, 1 min),

Phace (2005, 1 min)

1977 (2007, 8 min)

1977 (2007, 8 min)

Gato encerrado (2010, 12 min)

Gato encerrado (2010, 12 min)

5 DE MAIO

5 DE MAYO

Sesión 2. Marcos Nine

Sesión 2. Marcos Nine

Manuscritos pompeianos (2010, 18 min)

Manuscritos pompeianos (2010, 18 min)

Radiografía dun autor de tebeos (2010, 20 min)

Radiografía dun autor de tebeos (2010, 20 min)

Avance da longametraxe La brecha (2011, 20 min)

Avance del largometraje La brecha (2011, 20 min)

19 DE MAIO

19 DE MAYO

Sesión 3. Eloy Enciso

Sesión 3. Eloy Enciso

No tan buena vista (2002, 9 min)

No tan buena vista (2002, 9 min)

Funk the Wheel (2003, 7 min)

Funk th e Wh eel (2003, 7 min)

Isa003 (2003, 7 min)

Isa003 (2003, 7 min)

La clase (fragmento) (2003, 8 min)

La clase (fragmento) (2003, 8 min)

Pic-nic (fragmento) (2007, 9 min)

Pic-nic (fragmento) (2007, 9 min)

Miércoles (2008, 5 min)

Miércoles (2008, 5 min)

Arraianos (fragmento) (en produción, 12 min)

Arraianos (fragmento) (en producción, 12 min)

26 DE MAIO

26 DE MAYO

Sesión 4. Lois Patiño

Sesión 4. Lois Patiño

Recordando los rostros de la muerte (2010, 38 min)

Recordando los rostros de la muerte (2010, 38 min)

Paisaje-Duración: Río + Trigal + Puente (2010, 10 min)

Paisaje-Duración: Río + Trigal + Puente (2010, 10 min)

Paisaje-Distancia: Casa + Pescadores en el mismo río + Encuentro

Paisaje-Distancia: Casa + Pescadores en el mismo río + Encuentro

entre hombres + Construyendo en las montañas (2010, 12 min)

entre hombres + Construyendo en las montañas (2010, 12 min)

9 DE XUÑO

9 DE JUNIO

Sesión 5. Ángel Santos

Sesión 5. Ángel Santos

O cazador (2008, 25 min)

O cazador (2008, 25 min)

Sara y Juan (2009, 21 min)

Sara y Juan (2009, 21 min)

Fantasmas #1 (2010, 9 min)

Fantasmas #1 (2010, 9 min)

16 DE XUÑO

16 DE JUNIO

Sesión 6. DSK: Juan Lesta e Belén Montero

Sesión 6. DSK: Juan Lesta y Belén Montero

Serie ICONOSCOPIO (2009-2010, 18 min)

Serie ICONOSCOPIO (2009-2010, 18 min)

Eirasvedras

Eirasvedras

De Katanga a O Agra

De Kananga a O Agra

CRK 29

CRK 29

Feliz 2010

Feliz 2010

Watermelon

Watermelon

Fantasy

Fantasy

Curtis

Curtis

Serie PENÍNSULA XY

Serie PENÍNSULA XY

Ruta x, 2011, 16 min

Ruta x, 2011, 16 min

Ruta y, 2011, 10 min

Ruta y, 2011, 10 min)


Peque Varela: Gato encerrado, 2010

SESIÓN 1. PEQUE VARELA

SESIÓN 1. PEQUE VARELA

1977 (2007, 8 min)

1977 (2007, 8 min)

Unha pequena cidade, un nó que medra e unha nena na procura da súa

Una pequeña ciudad, un nudo que crece y una niña en busca de su

identidade.

identidad.

Festival de Sundance 2008

Festival de Sundance 2008

Indielisboa 2008

Indielisboa 2008

Festival de Xixón 2009

Festival de Gijón 2009

Bafici 2010

Bafici 2010

Gato encerrado (2010, 12 min)

Gato encerrado (2010, 12 min)

Nun mundo cheo de desigualdades, saír adiante é unha aventura moito

En un mundo lleno de desigualdades, salir adelante es una aventura

máis complicada para os gatos que nacen con sete vidas que para os que

mucho más complicada para los gatos que nacen con siete vidas que

veñen con nove de serie.

para los que vienen con nueve de serie.

Festival de Xixón 2010

Festival de Gijón 2010

Mención especial en Expotoons 2010

Mención especial en Expotoons 2010

Festival Internacional de Cine de Arizona 2011

Arizona Film Festival 2011

Festival Internacional Cinematográfico do Uruguai 2011

Festival Internacional Cinematográfico del Uruguay 2011

Estas dúas curtametraxes irán precedidas da proxección das primeiras

Estos dos cortometrajes irán precedidos de la proyección de las

pezas da autora, os traballos Gear (2004, 1 min) e Phace (2005, 1 min),

primeras piezas de la autora, las obras Gear (2004, 1 min) y Phace

a sesión achégase a unha master class que se completa coa proxección

(2005, 1 min), la sesión se acerca a una master class que se completa

de material en fase de elaboración, vídeos que documentan o proceso

con la proyección de material en fase de elaboración, vídeos que

de traballo, etc.

documentan el proceso de trabajo, etc.

Marcos Nine: Radiografía dun autor de tebeos, 2010

SESIÓN 2. MARCOS NINE

SESIÓN 2. MARCOS NINE

Manuscritos pompeianos (2010, 18 min)

Manuscritos pompeianos (2010, 18 min)

En Pompeia, entre os anos 69 e 70 a. C., a xente escribía mensaxes nos

En Pompeya, entre los años 69 e 70 a. C., la gente escribía mensajes en

seus muros con carbón e pintura. Mensaxes que a erosión eliminaría en

sus muros con carbón y pintura. Mensajes que la erosión eliminaría en

pouco tempo. Mensaxes efémeras condenadas a desaparecer

poco tiempo. Mensajes efímeros condenadas a desaparecer.

Festival Internacional de Tirana 2010

Festival Internacional de Tirana 2010

Play-Doc 2011

Play-Doc 2011


Radiografía dun autor de tebeos (2010, 20 min)

Radiografía dun autor de tebeos (2010, 20 min)

David Rubín, autor de BD, plasma nunha historieta como se sente no

David Rubín, autor de BD, plasma en una historieta cómo se siente en el

momento en que a súa vida está a ser gravada para un documental.

momento en que su vida está siendo grabada para un documental.

Festival de Málaga 2011

Festival de Málaga 2011

Arizona Film Festival 2011

Arizona Film Festival 2011

Avance da longametraxe La brecha (2011, 20 min)

Avance del largometraje La brecha (2011, 20 min)

Eloy Enciso: Miércoles, 2008

SESIÓN 3. ELOY ENCISO

SESIÓN 3. ELOY ENCISO

No tan buena vista (2002, 9 min)

No tan buena vista (2002, 9 min)

Documental. Primeiro traballo como estudante na EICTV. Retrato do

Documental. Primer trabajo como estudiante en la EICTV. Retrato del

Mexicano, vello músico que gaña a vida nas rúas da Habana.

Mexicano, viejo músico que se gana la vida en las calles de la Habana.

Funk the Wheel (2003, 7 min)

Fun k the Wheel (2003, 7 min)

Práctica realizada como estudante, consistente en contar, cun estilo

Práctica realizada como estudiante, consistente en contar, con un estilo

documental determinado, como se cambia unha roda.

documental determinado, cómo se cambia una rueda.

Isa003 (2003, 7 min)

Isa003 (2003, 7 min)

Película de carácter experimental realizada en 16 mm a partir dun texto de

Película de carácter experimental realizada en 16 mm a partir de un texto de

Baricco con imaxes filmadas no Instituto Superior de Arte da Habana.

Baricco con imágenes filmadas en el Instituto Superior de Arte de la Habana.

La clase (fragmento) (2003, 8 min)

La clase (fragmento) (2003, 8 min)

Último traballo realizado como estudante, centrado nun grupo de

Último trabajo realizado como estudiante, centrado en un grupo de

refuxiados políticos con residencia temporal en Cuba.

refugiados políticos con residencia temporal en Cuba.

Pic-nic (fragmento) (2007, 9 min)

Pic-nic (fragmento) (2007, 9 min)

Primeira longametraxe do director, gravada durante o mes de agosto nunha

Primer largometraje del director, grabada durante el mes de agosto en una

coñecida praia do Mediterráneo.

conocida playa del Mediterráneo.

Miércoles (2008, 5 min)

Miércoles (2008, 5 min)

Peza realizada dentro do maratón de 48 horas en El Festivalito de La Palma.

Pieza realizada dentro del maratón de 48 horas en El Festivalito de La Palma.

Arraianos (fragmento) (en produción, 12 min)

Arraianos (fragmento) (en producción, 12 min)

Segunda longametraxe do director, actualmente en fase de montaxe,

Segundo largometraje del director, actualmente en fase de montaje, basada

baseada nun texto de Marinhas del Valle. Retrato da zona e dos

en un texto de Marinhas del Valle. Retrato de la zona y de los habitantes de

habitantes da Raia.

la frontera entre Galicia y Portugal.


Lois Patiño: Paisaje-Distancia: Casa + Pescadores en el mismo río + Encuentro entre hombres + Construyendo en las montañas (2010

SESIÓN 4. LOIS PATIÑO

SESIÓN 4. LOIS PATIÑO

Recordando los rostros de la muerte (2010, 38 min)

Recordando los rostros de la muerte (2010, 38 min)

Reflexión sobre o instante da perda da vida. A consciencia esmorece

Reflexión sobre el instante de la pérdida de la vida. La consciencia se apaga

nun fluxo de imaxes onde se mesturan lembranzas e temores.

en un flujo de imágenes donde se mezclan recuerdos y temores.

Documenta Madrid 2010

Documenta Madrid 2010

Paisaje-Duración: Río + Trigal + Puente (2010, 10 min)

Paisaje-Duración: Río + Trigal + Puente (2010, 10 min)

A experiencia da contemplación do sublime na paisaxe causa unha ruptura

La experiencia de la contemplación de lo sublime en el paisaje, que causa

do tempo homoxéneo exterior para penetrar nunha experiencia

una ruptura del tiempo homogéneo exterior para internarse en una

transcendente.

experiencia trascendente.

Festival Internacional de Cine de Las Palmas 2011

Festival Internacional de Cine de Las Palmas 2011

Paisaje-Distancia: Casa + Pescadores en el mismo río + Encuentro entre

Paisaje-Distancia: Casa + Pescadores en el mismo río + Encuentro entre

hombres + Construyendo en las montañas (2010, 12 min)

hombres + Construyendo en las montañas (2010, 12 min)

A relación entre observador e paisaxe na experiencia contemplativa. A

La relación entre observador y paisaje en la experiencia contemplativa.

mirada que constrúe a paisaxe desde a distancia necesaria.

La mirada que construye el paisaje desde la distancia necesaria.

Rencontres Internationales 2010

Rencontres Internationales 2010

Centre Pompidou, París

Centre Pompidou, París

Ángel Santos: Fantasmas #1, 2010

SESIÓN 5. ÁNGEL SANTOS

SESIÓN 5. ÁNGEL SANTOS

O cazador (2008, 25 min)

O cazador (2008, 25 min)

Elaborada e chea de rigor, unha narración que adapta libremente un

Elaborada y llena de rigor, una narración que adapta libremente un relato

relato de Chejov desenvolvendo a súa estrutura en tres partes ben

de Chejov desarrollando su estructura en tres partes bien diferenciadas y

diferenciadas e medidas. En cada unha delas asistiremos a unha das

medidas. En cada una de ellas asistiremos a una de las fases de la

fases da creación do propio proxecto, desde a lectura do texto que o

creación del propio proyecto, desde la lectura del texto que lo inspira

inspira até acadar o resultado da ficción final.

hasta alcanzar el resultado de la ficción final.

Filminho 2008

Filminho 2008

Elixida como unha das dez mellores curtas do ano por Cahiers du Cinéma

Elegido como uno de los diez mejores cortos del año por Cahiers du Cinéma.


Sara y Juan (2009, 21 min)

Sara y Juan (2009, 21 min)

A primeira vez que Sara e Juan se atopan, mesmo antes de se atrever a

La primera vez que Sara y Juan se encuentran, incluso antes de atreverse

achegarse a ela, Juan trata de captar ese instante coa súa cámara de

a acercarse a ella, Juan trata de captar ese instante con su cámara de

fotos. A partir dese día a parella comeza unha relación baseada máis nas

fotos. A partir de ese día la pareja empieza una relación basada más en

fotografías que insistentemente Juan toma de Sara que no afecto que

las fotografías que insistentemente Juan toma de Sara que en el afecto

poidan sentir un polo outro, até que a moza decide pór un límite á

que puedan sentir el uno por el otro, hasta que la joven decide poner un

obsesión de Juan.

límite a la obsesión de Juan.

Fantasmas #1 (2010, 9 min)

Fantasmas #1 (2010, 9 min)

Peza documental elaborada a partir do arquivo fotográfico e fílmico

Pieza documental elaborada a partir del archivo fotográfico y fílmico familiar,

familiar, na cal o director reflexiona sobre o paso do tempo, a memoria

en la cual el director reflexiona sobre el paso del tiempo, la memoria

persoal e as pegadas do pasado na construción da propia identidade.

personal y las huellas del pasado en la construcción de la propia identidad.

Festival de Xixón 2010

Festival de Gijón 2010

DSK: Serie INOSCOPIO, 2009-2010

SESIÓN 6. DSK: JUAN LESTA E BELÉN MONTERO

SESIÓN 6. DSK: JUAN LESTA Y BELÉN MONTERO

Serie ICONOSCOPIO (2009-2010, 18 min)

Serie ICONOSCOPIO (2009-2010, 18 min)

Eirasvedras. Uns simpáticos seres aparecen entre os bañistas nas termas

Eirasvedras. Unos simpáticos seres aparecen entre los bañistas en las

da Chavasqueira (Ourense) para amenizaren o tórrido e aborrecido

termas de A Chavasqueira (Ourense) para amenizar el tórrido y aburrido

baño diario con alegres bailes acuáticos ao ritmo da música de Emilio

baño diario con alegres bailes acuáticos al ritmo de la música de Emilio

José, Eirasvedras.

José, Eirasvedras.

De Katanga a O Agra. Vídeo gravado nas festas populares da

De Kananga a O Agra. Vídeo grabado en las fiestas populares de A

Coruña e arredores no verán de 2009. Reflicte as tradicións e

Coruña y alrededores en el verano de 2009. Refleja las tradiciones y

costumes lúdico-gastronómicos que invaden Galicia e que variaron

costumbres lúdico-gastronómicas que invaden Galicia y que han variado

moi pouco no tempo.

muy poco en el tiempo.

CRK 29. Obras, guindastres, perforadoras, escavacións, ruído,

CRK 29. Obras, grúas, perforadoras, excavaciones, ruido, destrucción...

destrución... son algúns dos conceptos ameazantes do mundo da

son algunos de los conceptos amenazantes del mundo de la construcción,

construción, que se propaga como un cancro, coa súa capacidade

que se propaga como un cáncer con su capacidad destructiva a todos

destrutiva a todos os niveis, alá onde se estende a sociedade humana.

los niveles, allí donde se extiende la sociedad humana.

Feliz 2010. As cidades, en canto se pon o sol, convértense nun exceso

Feliz 2010. Las ciudades, en cuanto se pone el sol, se convierten en un

de luz e cor. Se reflexionamos sobre a paisaxe existente calquera

exceso de luz y color. Si reflexionamos sobre el paisaje existente cualquier

noite do ano, parece innecesario aumentar o número de luces de

noche del año, parece innecesario aumentar el número de luces de

cores no Nadal.

colores en Navidad.

Watermelon. Para a produción deste vídeo construíuse especificamente

Watermelon. Para la producción de este vídeo se construyó específicamente

o casco Watermemelon™, un casco en cuxo interior soa a canción

el casco Watermelon™, un casco en cuyo interior suena la canción Gratis!

Gratis! e que incorpora ademais un sistema de luz de discoteca. Este

y que incorpora además un sistema de luz de discoteca. Este casco

casco consegue espertar en quen o pon un sentido do ritmo e unha

consigue despertar en quien se lo pone un sentido del ritmo y una energía

enerxía para bailar descoñecidos para os propios usuarios.

para bailar desconocidos para los propios usuarios.


Fantasy. É rápido e veloz. A súa misión é protexer a Terra dos ataques

Fantasy. Es rápido y veloz. Su misión es proteger la Tierra de los ataques

de seres doutras galaxias. Por planetas e galaxias, nunca ninguén te

de seres de otras galaxias. Por planetas y galaxias, nunca nadie te puede

pode gañar. Camiñando por novos territorios cara ao descoñecido.

ganar. Caminando por nuevos territorios hacia lo desconocido.

Curtis. Viaxe polo eixe x da Península Ibérica, partindo desde o mar

Cur tis. Viaje por el eje x de la Península Ibérica, partiendo desde el mar

Mediterraneo, en Barcelona, coa saída do sol, e chegando ao destino

Mediterráneo, en Barcelona, con la salida del sol y llegando al destino

en Fisterra, onde vemos pórse o sol no mar.

en Fisterra, donde vemos la puesta de sol en el mar.

Serie PENÍNSULA XY (Ruta x, 2011, 16 min; Ruta y, 2011, 10 min)

Serie PENÍNSULA XY (RRuta x, 2011, 16 min; Ruta y, 2011, 10 min)

Dúas rutas rodadas en formato timelapse, entre o orto e solpor, que

Dos rutas rodadas en formato timelapse, entre el orto y el ocaso, que

percorren a Península de norte a sur (Ruta y: Sagres-Bares) e de leste a

recorren la Península de norte a sur (Ruta y: Sagres-Bares) y de este a

oeste (Ruta x: Creus-Fisterra), cruzándose ambas as dúas en Galicia. Estas

oeste (Ruta x: Creus-Fisterra), cruzándose en Galicia. Estas rutas estarán

rutas estarán xeoposicionadas e enriquecidas nun reproductor web, a

geoposicionadas y enriquecidas en un reproductor web, a modo de

modo de diario de viaxe dixital.

diario de viaje digital.

CURRÍCULOS

CURRÍCULOS

Peque Varela (Ferrol, 1977)

Peque Varela (Ferrol, 1977)

En 2001 graduouse en Prácticas Mediáticas Contemporáneas pola

En 2001 se graduó en Prácticas Mediáticas Contemporáneas por la

Universidade de Westminster (Reino Unido), e seis anos despois na

Universidad de Westminster (Reino Unido), y seis años más tarde en la

National Film and Television School de Londres. Leva varios anos

National Film and Television School de Londres. Lleva varios años

traballando no campo da animación publicitaria e en paralelo

trabajando en el campo de la animación publicitaria y en paralelo

desenvolve proxectos persoais. Coa curta 1977 (2007) participou na

desarrolla proyectos personales. Con el cortometraje 1977 (2007)

competición internacional do Festival de Sundance, un fito que a levou

participó en la competición internacional del Festival de Sundance, un

a viaxar por múltiples certames en todo o mundo, incluídos varios

hito que la llevó a viaxar por múltiples certámenes en todo el mundo,

festivais galegos que apenas uns meses antes rexeitaran a súa

incluidos varios festivales gallegos que tan solo unos meses antes habían

proxección. A súa segunda curta, Gato encerrado, estreouse na

rechazado su proyección. Su segundo corto, Gato encerrado, se estrenó

sección internacional do Festival de Xixón e gañou unha mención

en la sección internacional del Festival de Gijón y obtuvo una mención

especial en Expotoons, certame especializado en cine de animación

especial en Expotoons, certamen especializado en cine de animación

que se celebra en Bos Aires.

que se celebra en Buenos Aires.

Marcos Nine (Hannover, 1977)

Marcos Nine (Hannover, 1977)

Este cineasta afincado na Illa de Arousa comeza a súa carreira no

Director e guionista afincado en A Illa de Arousa, comienza su carrera en

audiovisual no ano 2000 como guionista da serie Mareas vivas á que

el audiovisual en el año 2000 como guionista de la serie Mareas vivas a

seguirían outras como Terra de Miranda e As leis de Celavella. Como

la que seguirían otras como Terra de Miranda y As leis de Celavella. Como

director debutou en 2003 con Carcamáns, un documental que relata

director debutó en 2003 con Carcamáns, un documental que relata cómo

como se viviu a catástrofe do Prestige na ría de Arousa. En 2006 realiza

se vivió la catástrofe del Prestige en la ría de Arousa. En 2006 realiza

Pensando en soledad, premio ao mellor director de documental no

Pensando en soledad, premio al mejor director de documental en el Festival

Festival Internacional de Cine de Ourense, e posteriormente, Historia

Internacional de Cine de Ourense, y posteriormente, Historia dunha

dunha parroquia (2007), O premio da rubia (2008), JEDN (2006), Límite

parroquia (2007), O premio da rubia (2008), JEDN (2006), Límite 12 h

12 h (2007), Soidade 3 (2008), A fábrica (2008), Aarón (2009), O sol

(2007), Soidade 3 (2008), A fábrica (2008), Aarón (2009), O sol nos

nos Chaos (2010), Radiografía dun autor de tebeos (2010) e Manuscritos

Chaos (2010) Radiografía dun autor de tebeos (2010) y Manuscritos

pompeianos (2010). Actualmente está a preparar a longametraxe

pompeianos (2010). Actualmente está preparando el largometraje

experimental La brecha.

experimental La brecha.

Eloy Enciso (Meira, 1975)

Eloy Enciso (Meira, 1975)

Comezou a estudar na Escuela Internacional de Cine e Televisión (EICTV)

Comenzó a estudiar en la Escuela Internacional de Cine y Televisión

de San Antonio de los Baños (Cuba), despois de se licenciar en Ciencias

(EICTV) de San Antonio de los Baños, Cuba, después de licenciarse en

Ambientais. Rodou varias curtametraxes e traballos de carácter

Ciencias Ambientales. Rodó varios cortometrajes de carácter experimental

experimental antes de dirixir a súa primeira longametraxe, Pic-nic (2007),

antes de dirigir su primer largometraje, Pic-nic (2007), rodado en 35 mm y

rodada en 35 mm e exhibida en prestixiosos festivais internacionais coma

exhibido en prestigiosos festivales internacionales como Indielisboa

Indielisboa (Portugal) ou FICCO (México). Con esta película e gañadora

(Portugal) o FICCO (México). Con esta película ganó el Premio


do Premio Internacional de Documental Mediterráneo á mellor ópera

Internacional de Documenta Mediterráneo a la mejor ópera prima en

prima en Turín. Alén da súa carreira coma cineasta, organiza ciclos de

Turín. Además de su carrera como cineasta, organiza ciclos de cine e

cinema e imparte clases e obradoiros de documental. Na actualidade

omparte clases y talleres de cine documental. En la actualidad está

está a ultimar Arraianos, a súa segunda longametraxe como director.

ultimando el filme Arraianos, su segundo largometraje como director.

Lois Patiño (Vigo, 1983)

Lois Patiño (Vigo, 1983)

Compaxinou estudos de psicoloxía na Universidade Complutense cos

Compaginó sus estudios de psicología en la Universidad Complutense

cinematográficos na escola TAI de Madrid e logo na New York Film

con los cinematográficos en la escuela TAI de Madrid y, posteriormente,

Academy, unha combinación que o leva a unha mirada moi singular

en la New York Film Academy, una combinación que, sin duda, ha

sobre a paisaxe e as personaxes. Desde 2007 vén desenvolvendo unha

condicionado su mirada singular sobre el paisaje y los personajes. Desde

prolífica obra no eido do documental e do cinema experimental, con

2007 viene desarrollando una obra prolífica en el campo del documental

títulos coma Profesor Tejero (Documenta Madrid 2008), Rayito (Bolsa

y del cine experimental, con títulos como Profesor Tejero (Documenta

de Creación Fundación Caixa Galicia), Zuma, embajador del Sol,

Madrid 2008), Rayito (Beca de Creación Fundación Caixa Galicia),

Recordando los rostros de la muerte (Documenta Madrid 2010), e as

Zuma, embajador del Sol (2009), Recordando los rostros de la muerte

series

Paisaje-distancia,

(Documenta Madrid 2010), y las series Paisaje-interior, Paisaje-duración

seleccionada para participar nos Rencontres Internationales París-

Paisaje

interior,

Paisaje-duración

e

y Paisaje-distancia, esta última seleccionada para participar en los

Berlín-Madrid 2010.

Rencontres Internationales Paris-Berlin-Madrid 2010.

Ángel Santos (Marín, 1976)

Ángel Santos (Marín, 1976)

Despois de completar a súa formación en historia da arte pola

Después de completar a su formación en historia del arte por la Universidad

Universidade de Santiago de Compostela, trasladouse a Barcelona para

de Santiago de Compostela, se trasladó a Barcelona para estudiar en el

estudar no Centre d’Estudis Cinematográfics de Catalunya. Alí fai os seus

Centro d’Estudios Cinematográfics de Catalunya. Allí hizo sus primeros

primeiros traballos como director, primeiro A (2002) e logo outro máis

trabajos como director, primero A (2002) y luego otro más ambicioso, Septiembre (los amores jóvenes) (2004). En 2008 presenta O cazador, adaptación dun texto de Chejov que es considerada uno de los mejores

mellores curtametraxes do ano pola revista Cahiers du Cinéma España.

cortometrajes del año por la revista Cahiers du Cinéma España. Su carrera

A súa carreira como cineasta prosegue coa curta Sara y Juan e cunha

como cineasta prosigue con el corto Sara y Juan y con una primera incursión

primeira incursión no ensaio documental, Fantasmas #1. Actualmente

en el ensayo documental, Fantasmas #1. Actualmente trabaja en la

traballa na posprodución da súa primeira longametraxe, Dos fragmentos

posproducción de su primer largometraje, Dos fragmentos / Eva, al tiempo

/ Eva, e asemade prepara un novo traballo titulado Adolescentes.

que prepara un nuevo trabajo titulado Adolescentes.

DSK

DSK

Dúo formado por Belén Montero (Zamora, 1970) e Juan Lesta

Dúo formado por Belén Montero (Zamora, 1970) y Juan Lesta

(A Coruña, 1971)

(A Coruña, 1971)

Son directores, produtores e creativos da produtora audiovisual e multimedia

Son directores, productores y creativos de la productora audiovisual y

Esferobite. Desenvolven a súa actividade como docentes en diversos centros

multimedia Esferobite. Desarrollan su actividad como docentes en diversos

especializados de Barcelona, son asemade autores de videocreacións, pezas

centros especializados de Barcelona y son además autores de

museísticas e videoclips para formacións musicais tan prestixiosas como

videocreaciones, piezas museísticas y videoclips para formaciones

Astrud, La Buena Vida ou Fangoria.

musicales tan prestigiosas como Astrud, La Buena Vida o Fangoria.

COMISARIOS: Acto de Primavera (Martin Pawley, Xurxo González e José

COMISARIOS: Acto de Primavera (Martin Pawley, Xurxo González y

Manuel Sande)

José Manuel Sande)

COORDINADORA: Gema Baños

COORDINADORA: Gema Baños

CGAC SERVIZO DE ACTIVIDADES E PROXECTOS EDUCATIVOS Rúa Ramón del Valle Inclán s/n 15704 Santiago de Compostela Tel.: 981 546 631 cgac.pedagogia@xunta.es www.cgac.org

D.L.: C 919-2011

ambicioso, Septiembre (los amores jóvenes) (2004). En 2008 presenta O cazador, adaptación dun texto de Chejov que é considerada unha das


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.