Geoparc de la Terra Alta

Page 1

Segons Ia UNESCO un geoparc es un territori amb un patrimoni geologic d'especial interes per Ia seva qualitat cientifica, atractiu estetic o el valor educatiu. El Geoparc de Ia Terra Alta es una iniciativa que aspira a formar part de Ia Xarxa Europea de Geoparcs per promoure el desenvolupament sostenible de Ia regi6 a partir d'activitats de conservaci6 de Ia natura, de difusi6 cientifica i de geoturisme.

~ \\\U

C-43

4./5•

C-230a

PI NELL DE BRA I

.3 La Pau

Sta. Magdalena • T f uig Cavalier

1

C-230a

C-43

Punts d'observaci6 geologica

GANDESA SUD

N-420 0

2Km

~ ~

OEST

NORD

La Terra Alta ofereix al visitant paisatges d'excepcional bellesa ide gran interes geologic. El seus espectaculars relleus han sofert canvis molt profunds al llarg del temps. La visita al Geoparc de Ia Terra Alta us ensenyara a llegir el paisatge geologic. La bellesa del paisatge es magnifica quan entenem Ia llengua amb que ens conta Ia historia de Ia Terra.

1. Puig Cavalier

Ventalls al·luvials

2. Coli d'en Torner

Canvis laterals

3. Volendins

Discordanga progressiva

4. Coli d'en Canar

Encavalcament

5. Cap de Ia Costa

Anticlinal

6. Coli del Moro

Ventalls al·luvials

Per ajudar a entendre els conceptes basics de Ia geologia de Ia comarca s'han seleccionat sis punts d'interes geologic equipats amb dos cartells: el descriptiu i l'interpretatiu. Cartell descriptiu: us ajudara a observar el paisatge i a situar els cims, les valls i les poblacions. Tambe podreu identificar les unitats geologiques, el tipus de roca i l'epoca en que es van formar. Cartell interpretatiu: us permetra comprendre un concepte geologic destacat i viatjar pels milions d'anys durant els quais el paisatge que veieu s'ha anat formant.


Columna estratigrafica La columna estratigrafica indica com es van apilar els materials alllarg del temps. Els noms fan referencia als perfodes de temps.

Calcaries Guixos

Conglomerats: roques dures formades per Ia cimentaci6 de palets de riera.

OLIGOa Lutites i gresos

33Ma _

Punts d 'observaci6 i interpretaci6 geologica

Conglomerats

Calcaries o pedra de calar: roques dures formades per carbonat calcic.

EOCE Conglomerats

54Ma_

PALEOa

Guixos o sal de llop: roques dures formades per sulfat calcic.

Lutites, gresos i calcaries 60 Ma120 Ma _

CRETACIC Calcaries

§

i

JURASSIC Calcaries

Gresos: roques dures formades per arenes cimentades.

209Ma_

!

f i

:a

"C:"""~ .

.

~

TRIASIC

l

Gresos, calcaries, lutites i guixos

.. ~,,, .

...

•·

~

~

248Ma-

Ma.

.

} ':·~··

1 [

= Mili6 d'anys

0

Ajuntament de Gandesa

La formaci6 del paisatge geologic de Ia Terra Alta va comen9ar ara fa 38 milions d'anys. ~de

catahffla

Depart~~- de Mecll Ambient

I Habltatge

•:::•

~

"'i:1'

Diputad6 Tarragona

l

l

/~'-

GEOPARK dE

1a Terra

Alta


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.