Защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Page 5

1. Формулиране на правото В повечето международни инструменти правото на свобода от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание е формулирано негативно, като забрана, а не като положително човешко право от гледна точка на субекта.1 Таблица 1 по-долу съдържа формулировките на Всеобщата декларация за правата на човека и на няколко основни международни договора по правата на човека.2 Подобни формулировки могат да се срещнат в редица други международни документи, които нямат юридически характер, като например декларациите на Общото събрание на ООН, както и в договори и други документи на международното хуманитарно право. Таблица 1 Формулировки на забраната за изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание Наименование на документа (в скоби – Формулировка на забраната/ правото годината на приемане) Всеобща декларация за Член 5: „Никой не трябва да бъде подлаган на правата на човека (1948 г.) изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание.” Международен пакт за Член 7: „Никой не може да бъде подлаган на граждански и политически мъчение или на жестоко, безчовечно или права (1966 г.) унизително третиране или наказание. Поспециално никой не може да бъде подлаган на медицински или научни опити без неговото доброволно съгласие.” Европейска конвенция за Член 3: „Никой не може да бъде подлаган на защита на правата на изтезания или нечовешко или унизително човека и основните отношение или наказание.” свободи (1950 г.) Конвенция на ООН против Член 2, т. 1: „Всяка държава – страна по изтезанията и други конвенцията предприема ефективни форми на жестоко, законодателни, административни, съдебни и нечовешко или унизително други мерки за предотвратяване на изтезания на третиране или наказание всяка територия под нейна юрисдикция. (1984 г.) Член 16, т. 1: „Всяка държава – страна по конвенцията се задължава да предотвратява на териториите под нейна юрисдикция други прояви на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, които не попадат в определението за изтезание, съдържащо се в чл. 1, когато те са

1

По-надолу в текста за краткост „жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание” са обобщени понякога с „други форми на забранено третиране” или „друго забранено третиране”. 2 Формулировките в таблицата са приведени според официалните български преводи (където са налични), които не винаги са точни.

5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.